Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 5319 - 16/02/2009

DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA

ORDRE VCP/37/2009, de 6 de febrer, d'aprovació de les bases reguladores per a la concessió d'ajuts per a la realització d'investigacions i per a la publicació d'obres sobre la història contemporània de Catalunya. (Pàg. 11496)


ORDRE

VCP/37/2009, de 6 de febrer, d'aprovació de les bases reguladores per a la concessió d'ajuts per a la realització d'investigacions i per a la publicació d'obres sobre la història contemporània de Catalunya.

Atès el Decret 80/1984, de 3 de març, de creació del Centre d'Història Contemporània de Catalunya;

Atès que, segons l'esmentat decret de creació, un dels objectius del Centre d'Història Contemporània de Catalunya és promoure la publicació d'obres sobre la història contemporània de Catalunya;

Atès l'article 4.2.b) del Decret 634/2006, de 27 de desembre, pel qual es modifica el Decret 478/2006, de 5 de desembre, d'estructura del Departament de la Vicepresidència, que estableix que el Centre d'Història Contemporània de Catalunya és coordinat per l'Àrea d'Història i Pensament Contemporani que depèn de la Direcció General d'Acció Departamental sota la dependència de la Secretaria General de la Vicepresidència;

Atesa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, els preceptes bàsics de la qual tenen afectacions sobre les normes reguladores de bases de subvencions elaborades per l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

Atès el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;

Atès el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre;

Atesa l'Ordre del Departament d'Economia i Finances d'1 d'octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control d'ajuts i de subvencions (DOGC núm. 2500, de 21.10.1997);

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, i, en concret, l'article 92.3 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya,

Ordeno:

Article únic

Aprovar les bases reguladores d'ajuts per a la realització d'investigacions i la publicació d'obres sobre història contemporània de Catalunya que consten en els annexos d'aquesta Ordre.

Disposicions derogatòries

Es deroga l'Ordre VCP/98/2008, de 26 de febrer, d'aprovació de les bases reguladores per a la concessió d'ajuts per a la realització d'investigacions d'obres sobre la història contemporània de Catalunya.

Es deroga l'Ordre VCP/103/2008, de 5 de març, d'aprovació de les bases reguladores per a la concessió d'ajuts per a la publicació d'obres sobre la història contemporània de Catalunya.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Contra aquesta Ordre o les seves bases es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva publicació, segons el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici del que estableix l'article 44 de la mateixa Llei.

Barcelona, 6 de febrer de 2009

Josep-Lluís Carod-Rovira

Vicepresident del Govern

Annex 1

Bases reguladores

Disposicions comunes

.1 Objecte

L'objecte d'aquestes bases és regular el procediment per a la concessió de subvencions per promoure la realització d'investigacions i la publicació d'obres sobre la història contemporània de Catalunya i dels països de parla catalana, d'acord amb el que s'estableix als annexos 2 i 3 d'aquesta Ordre.

.2 Persones beneficiàries

Poden optar a les subvencions les persones físiques o jurídiques, les entitats sense finalitat de lucre i les corporacions locals que compleixin, segons cada cas, els requisits de la base reguladora 2 dels annexos 2 i 3 respectivament.

.3 Requisits de les persones beneficiàries

3.1 Podran obtenir la condició de beneficiari o beneficiària les persones o entitats sol·licitants de la subvenció en les quals concorrin les circumstàncies previstes als annexos 2 i 3 d'aquesta Ordre.

3.2 Amb caràcter general, les persones beneficiàries dels ajuts previstos en aquestes bases reguladores hauran de complir els requisits següents:

a) En el cas d'empreses públiques o privades amb 50 treballadors o treballadores o més, donar ocupació, almenys, a un 2% de treballadors o treballadores amb disminució sobre el nombre total de treballadors o treballadores de l'entitat, o bé aplicar les mesures alternatives d'acord amb el que disposen l'article 38 de la Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'integració dels disminuïts (BOE núm. 103, de 30.4.1982); el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril (BOE núm. 94, de 20.4.2005), i el Decret 246/2000, de 24 de juliol (DOGC núm. 3196, de 2.2.2000).

b) En cas d'empreses amb una plantilla igual o superior a 25 persones, han d'incloure l'obligació, amb l'acord dels agents socials, d'indicar els mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i intervenir-hi, en els seus centres de treball, de conformitat amb els articles 5 i 29 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

c) Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social.

d) Complir els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 7.1.1998).

e) No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).

f) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.

.4 Compatibilitat amb altres subvencions, ajuts o ingressos

L'obtenció de les subvencions previstes en aquesta Ordre és compatible amb l'obtenció d'altres ajuts, subvencions o premis per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, estatals o internacionals, sempre que l'import de les subvencions no superi aïlladament o conjunta el cost de l'activitat subvencionada.

.5 Període d'execució

Les actuacions objecte d'aquests ajuts han d'iniciar-se l'any natural de la convocatòria i han de ser justificades amb el treball realitzat i la documentació prevista a la base reguladora 6 dels annexos 2 i 3.

.6 Quantia

La dotació econòmica, així com l'aplicació pressupostària a la qual s'ha d'imputar, es determinaran a la convocatòria pública corresponent. Les subvencions es concediran tenint en consideració les disponibilitats pressupostàries.

.7 Sol·licituds

Les sol·licituds s'adreçaran al Centre d'Història Contemporània de Catalunya (CHCC),i es podrà obtenir l'imprès normalitzat a la pàgina web del Departament de la Vicepresidència: http://www.gencat.cat/vicepresidencia, o bé al mateix del CHCC, adjuntant-hi la documentació complementària que es detalla en els punts 3 i 4 dels annexos 2 i 3.

Així mateix, les sol·licituds es poden presentar al Registre del Centre d'Història Contemporània de Catalunya (plaça Pau Vila 1-3, edifici Palau de Mar - Museu d'Història de Catalunya, 08003 Barcelona), al Registre general del Departament de la Vicepresidència (Via Laietana, 14, 08003 Barcelona), o bé en qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

El termini de presentació de les sol·licituds serà el que determini la corresponent convocatòria.

.8 Documentació que s'ha de presentar

Les sol·licituds han d'anar acompanyades de la documentació següent:

8.1 Documentació general, comuna a totes les persones destinatàries:

a) Còpia compulsada del DNI/NIF de la persona sol·licitant; quan s'escaigui, del passaport o document públic acreditatiu de la seva personalitat.

b) En cas que sigui una persona jurídica, una còpia compulsada de la documentació que acrediti la personalitat jurídica de l'entitat, inscrita al registre corresponent.

c) Quan s'actuï en nom d'altri:

Còpia compulsada del DNI de la persona signant de la sol·licitud.

Còpia compulsada de la documentació acreditativa de la representació amb què actua, degudament inscrita al registre corresponent, si escau.

d) Declaració responsable de no estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició d'obtenir subvencions, de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Aquesta declaració ha de constar en el formulari de sol·licitud normalitzat.

e) Declaració sobre si s'han demanat o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per al mateix projecte, incloent-hi els imports sol·licitats i concedits. Aquesta informació declarativa ha de constar en el formulari de sol·licitud normalitzat.

f) Declaració responsable d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya i amb l'Estat així com de les obligacions amb la Seguretat Social. Inclosa en el formulari normalitzat de la sol·licitud.

La signatura de la sol·licitud de subvenció per part de la persona beneficiària implica l'autorització a l'Administració de la Generalitat de Catalunya per a la funció de comprovació de les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya, i les obligacions amb la Seguretat Social. En cas que la persona interessada denegui de forma expressa aquest consentiment, haurà de presentar la documentació acreditativa del compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya, i les obligacions amb la Seguretat Social.

g) Imprès de sol·licitud de transferència bancària, degudament emplenat, signat i verificat per l'entitat bancària. El corresponent imprès normalitzat es podrà obtenir a la seu del Centre o a la pàgina web del Departament de la Vicepresidència: http://www.gencat.cat/vicepresidencia

No cal aportar els documents indicats en les lletres a), b) i c) en cas que la persona sol·licitant ja els hagi presentat anteriorment a l'Administració de la Generalitat, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la seva presentació i no hagin experimentat cap modificació. En aquest supòsit cal indicar clarament la data i l'òrgan o dependència en què van ser presentats i el procediment a què feien referència. Si el Centre d'Història Contemporània de Catalunya, per causes alienes a la seva actuació, no pot aconseguir els documents, ha de requerir la persona sol·licitant perquè els aporti en el termini de quinze dies.

8.2 Tota la documentació que l'Administració de la Generalitat pugui obtenir en el moment de la sol·licitud per mitjans telemàtics, informàtics o electrònics, no caldrà que la persona sol·licitant l'aporti, sempre que n'autoritzi l'obtenció en el formulari de sol·licitud.

8.3 Documentació específica.

A més de la documentació de caràcter general, caldrà presentar la documentació específica prevista a la base reguladora 3 dels annexos 2 i 3.

.9 Procediment de concessió i tramitació

9.1 El procediment de concessió de les subvencions es tramita en règim de concurrència competitiva.

9.2 L'òrgan instructor és la Direcció General d'Acció Departamental del Departament de la Vicepresidència i el competent per resoldre la concessió d'aquestes subvencions és la persona titular del Departament de la Vicepresidència.

9.3 Per a la valoració dels sol·licituds presentades, es constituirà una Junta d'Avaluació integrada per sis persones del Departament de la Vicepresidència: el/la director/a general d'Acció Departamental, que la presideix, el/la director/a de Serveis, el/la responsable de Seguiment de l'Activitat Normativa de l'Acció de Govern de la Direcció de Polítiques Sectorials, el/la director/a del Centre d'Història Contemporània de Catalunya (CHCC), el/la coordinador/a general del CHCC i un/a tècnic/a del CHCC.

La Junta d'Avaluació, tenint en compte els criteris de valoració previstos a la base reguladora 5 dels annexos 2 i 3, elaborarà un informe en el qual es concretarà el resultat de l'avaluació efectuada, incorporant la perspectiva de gènere i de les dones en la seva elaboració.

La Junta d'Avaluació esmentada podrà convocar les persones interessades a fi de sol·licitar qualsevol aclariment.

9.4. L'incompliment dels requisits o del termini de presentació de sol·licituds establerts en aquestes bases representa la inadmissió de la sol·licitud. La no presentació de qualsevol dels documents que preveu la base 8 d'aquest annex i la base 3 dels annexos 2 i 3 d'aquesta Ordre en el termini de deu dies hàbils, i amb el requeriment previ d'esmena, comporta el desistiment de la sol·licitud. Prèviament a la valoració de les sol·licituds, l'òrgan instructor ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds. Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant el superior jeràrquic en el termini d'un mes a comptar de la recepció de la notificació, o bé, en els casos que es tracti d'una administració, requeriment previ en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la notificació de la Resolució, d'acord amb l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

.10 Resolució i exposició pública

La Junta d'Avaluació elevarà la seva proposta de resolució de concessió dels ajuts a la persona titular del Departament de la Vicepresidència, a través de l'òrgan instructor del procediment. La persona titular del Departament de la Vicepresidència resoldrà el procediment. Aquesta resolució final es publicarà, mitjançant la seva exposició pública, en un termini màxim de sis mesos a comptar des de la data de publicació de la corresponent convocatòria.

L'exposició pública de la resolució del procediment, degudament motivada d'acord amb els criteris de valoració de la base reguladora 5 dels annexos 2 i 3 d'aquesta Ordre, s'efectuarà en el tauler d'anuncis del Departament de la Vicepresidència (Via Laietana 14, edifici Princesa, 08003 Barcelona)

Sens perjudici de l'obligació de resoldre, transcorregut aquest termini de sis mesos sense que s'hagi dictat i publicat resolució expressa, les entitats interessades poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

Aquesta publicació, que incorporarà la motivació de la concessió o de la denegació de la subvenció sol·licitada, substitueix la notificació a les persones interessades, en aplicació de l'article 59.5.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Les subvencions concedides d'un import igual o superior a 3.000 euros es publicaran al DOGC.

El Departament de la Vicepresidència també donarà publicitat als ajuts concedits en la web del Departament de la Vicepresidència (http://www.gencat.cat/vicepresidencia) en el termini d'un mes des de la data de resolució.

.11 Justificació

Les persones beneficiàries hauran de lliurar al Centre d'Història Contemporània de Catalunya, com a justificació del compliment de l'objecte de la subvenció, la documentació prevista a la base reguladora 6 dels annexos 2 i 3 d'aquesta Ordre. El lliurament de la documentació justificativa es realitzarà durant l'any natural i sempre abans del termini màxim establert a la resolució de la convocatòria corresponent.

.12 Forma de pagament

L'import corresponent a la subvenció concedida es farà efectiu en un únic termini que es començarà a tramitar un cop s'hagi acomplert el tràmit de justificació.

.13 Altres obligacions de les persones beneficiàries

Les persones beneficiàries de la subvenció han de complir les obligacions següents, de conformitat amb l'article 95 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre:

a) Dur a terme l'activitat subvencionada d'acord amb el pla d'acció presentat, i acreditar la realització de l'activitat i el compliment dels requisits per a la concessió de la subvenció.

b) Notificar per escrit a l'òrgan instructor qualsevol canvi que, dins la mateixa finalitat, es pugui produir en la destinació de la subvenció que, si s'escau, ha de ser expressament autoritzat per l'òrgan concedent.

c) Proporcionar en tot moment la informació que els sigui demanada respecte de la subvenció concedida i sotmetre's a les actuacions de comprovació del Departament de la Vicepresidència, de la Intervenció General de la Generalitat, de la Sindicatura de Comptes i altres òrgans competents d'acord amb la normativa aplicable.

d) Notificar a l'òrgan instructor els ajuts obtinguts o demanats d'altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals rebudes amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud de la convocatòria corresponent, tan bon punt es conegui, així com també l'obtenció d'ajut de minimis, i que, en qualsevol cas, han de constar en el compte justificatiu esmentat a la base reguladora 6.b) dels annexos 2 i 3.

.14 Possibilitat de revisió i/o modificació

En cas d'alteració de les condicions que van motivar la concessió de la subvenció, o en cas d'obtenció concurrent d'altres ajuts o recursos no previstos en la sol·licitud inicial, es podrà revisar o modificar la resolució de concessió de la subvenció.

Les persones beneficiàries podran sol·licitar a l'òrgan concedent que accepti una reducció de l'import de l'activitat inicialment prevista sempre que ho sol·liciti abans de finalitzar el termini de justificació.

Si en algun moment les persones beneficiàries han de renunciar a l'ajut atorgat, ho hauran de comunicar per escrit al Centre d'Història Contemporània de Catalunya, fent constar els motius de la renúncia.

.15 Revocació i renúncies voluntàries de la subvenció

15.1 Són causes de revocació total o parcial de les subvencions que preveuen les bases reguladores aprovades per aquesta Ordre les que preveuen els articles 99 i 100 del Text refós de la Llei de finances publiques, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'incompliment dels requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

15.2 L'òrgan concedent podrà iniciar el corresponent expedient de revocació total o parcial, i exigir el reintegrament total o parcial de les subvencions amb l'obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent, d'acord amb el que estableix el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya; Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en cas d'incompliment de les obligacions establertes en aquestes bases.

15.3 Les persones beneficiàries únicament podran renunciar totalment o parcialment a la subvenció atorgada per motius justificats i abans que finalitzi el termini establert en la resolució de convocatòria corresponent. Qualsevol renúncia posterior podrà comportar l'inici d'un expedient de revocació, amb les indemnitzacions que corresponguin.

.16 Normativa aplicable

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases són d'aplicació els preceptes continguts al capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en tot el que no s'oposi a la normativa bàsica estatal; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en els seus preceptes bàsics; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya; la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; així com el que disposa la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya que sigui d'aplicació a l'exercici corresponent, i la resta de normativa aplicable.

.17 Convocatòries

Anualment i en funció de les disponibilitats pressupostàries, la persona titular del Departament de la Vicepresidència podrà dictar una resolució de convocatòria per a la presentació de sol·licituds per a l'obtenció de les subvencions previstes en aquesta Ordre, la qual indicarà la disposició on consten les bases reguladores, el termini per a la presentació de sol·licituds i la seva corresponent documentació, l'aplicació pressupostària a la qual s'ha d'imputar i la quantitat màxima destinada.

Annex 2

Bases reguladores

Disposicions específiques dels ajuts per promoure la realització d'investigacions sobre història contemporània de Catalunya

.1 Objecte

1.1 La realització d'investigacions sobre la història contemporània de Catalunya i dels països de parla catalana, tenint en compte també el paper que hi han tingut les dones.

1.2 Les subvencions també es poden concedir a la redacció de memòries, biografies i autobiografies, la transcripció de dietaris, d'epistolaris, o de textos de pensament polític o altres obres de característiques similars, emmarcades en la mateixa època, amb temàtiques socials, econòmiques, polítiques, institucionals, culturals, de pensament, d'abast tant local com nacional. Les línies temàtiques prioritàries, si n'hi ha, s'indicarien en les convocatòries corresponents.

.2 Persones beneficiàries

Poden optar als ajuts totes les persones físiques, majors d'edat que, a títol individual o en col·laboració, presentin projectes com els descrits a la base reguladora anterior.

.3 Documentació específica de les persones beneficiàries

En el supòsit que les persones beneficiaries siguin una agrupació de persones físiques, s'aplicarà el que estableix l'apartat 3 de l'article 11 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. En aquest cas, s'haurà de designar una persona per actuar com a interlocutora, la qual encapçalarà la sol·licitud del grup. La resta de membres presentaran una sol·licitud complementària amb les seves dades i la seva delegació en aquesta persona interlocutora, a més del seu compromís de participació en la investigació, especificant-ne l'aportació pròpia.

.4 Documentació sobre el projecte

a) Memòria del projecte en què es justifiqui la investigació a desenvolupar, amb referències específiques sobre antecedents i estat actual del tema objecte de recerca, metodologia i pla de treball, calendari i resultats previstos. Si l'ajut se sol·licita per una part concreta del projecte, cal especificar-ho i definir-la.

b) Currículum bàsic de la persona o persones sol·licitants. El corresponent model normalitzat es pot obtenir a la pàgina web del Centre d'Història Contemporània de Catalunya.

c) Pressupost detallat del projecte per conceptes (hores de treball i/o desplaçaments), amb especificació d'ingressos i despeses previstos, incloent-hi, si és el cas, els altres ajuts rebuts per a la mateixa finalitat.

d) Pla de comunicació i difusió (publicació en llibre, pàgina web, documental, o altres mitjans).

.5 Criteris de valoració

Per a l'avaluació i la selecció dels projectes es tindran en compte els criteris següents, amb una valoració total de 70 punts:

a) Que la investigació es correspongui amb les línies prioritàries definides per la Secretaria General del Departament de la Vicepresidència, les quals, si n'hi ha, es determinaran en la convocatòria (de 0 a 10 punts)

b) L'estudi de nous àmbits no investigats fins ara (de 0 a 10 punts).

c) El camp temàtic de l'obra, des del punt de vista de l'aprofundiment de la identitat nacional (de 0 a 10 punts).

d) La qualitat del plantejament de la investigació, l'interès de la base documental i metodològica emprada i altres mèrits que reuneixi el projecte (de 0 a 10 punts).

e) El currículum del sol·licitant o de la sol·licitant o sol·licitants (de 0 a 10 punts).

f) El grau de necessitat de la subvenció per a la realització de l'estudi i la dificultat material del projecte (de 0 a 10 punts).

g) La contribució a la recuperació de la memòria històrica de les dones, atenent especialment la superació dels estereotips sexistes (de 0 a 10 punts).

.6 Justificació

Les persones beneficiàries hauran de lliurar al Centre d'Història Contemporània de Catalunya, com a justificació del compliment de l'objecte de la subvenció, la documentació següent:

a) La investigació objecte de subvenció (l'estudi, la biografia o autobiografia o la transcripció del dietari o epistolari).

b) Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats fetes amb:

b.1) Un compte justificatiu amb una relació classificada de les despeses i ingressos derivats de l'activitat, amb indicació de la possible modificació respecte al cost pressupostat.

b.2) Factures, originals o còpies compulsades, o altres documents de valor probatori equivalent i documentació acreditativa del pagament, per un import no inferior a la subvenció concedida, lliurades a càrrec de la persona beneficiària de la subvenció, sens perjudici del seu retorn posterior.

b.3) Relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la seva procedència.

El formulari normalitzat de justificació es pot obtenir a la pàgina web del Departament de la Vicepresidència: (http://www.gencat.cat/vicepresidencia)

.7 Altres obligacions de les persones beneficiàries

7.1 Els materials escrits, gràfics o en suport digital derivats de la realització dels projectes d'investigació subvencionats s'hauran d'elaborar en llengua catalana i presentar un ús no sexista ni androcèntric del llenguatge tant escrit com iconogràfic. Si cal elaborar-los en més d'una llengua, el català haurà d'ocupar-hi el lloc o la posició preferent.

7.2 En cas que es publiquin els resultats de la investigació, l'autor o autora es compromet a lliurar al Centre d'Història Contemporània de Catalunya dos d'exemplars de l'obra editada.

Annex 3

Bases reguladores

Disposicions específiques dels ajuts per promoure la publicació d'obres sobre història contemporània de Catalunya.

.1 Objecte

1.1 La publicació d'obres sobre la història contemporània de Catalunya i dels països de parla catalana. A efectes de les presents bases, s'entén per publicació l'edició de continguts en qualsevol tipus de format, ja sigui sobre suport paper, òptic o digital.

1.2 Les subvencions es poden concedir a la publicació d'obres, de memòries, de dietaris, d'epistolaris, de textos de pensament polític o altres obres de característiques similars, emmarcades en la mateixa època, amb temàtiques socials, econòmiques, polítiques, institucionals, culturals, de pensament, d'abast tant local com nacional. Les línies temàtiques prioritàries, si n'hi ha, s'indicarien en la convocatòria.

.2 Persones beneficiàries

Poden optar a les subvencions les persones editores, ja siguin físiques o jurídiques, les entitats sense finalitat de lucre i les corporacions locals que presentin projectes com els descrits en la base reguladora anterior.

.3 Documentació específica que cal aportar en funció de les persones beneficiàries:

3.1 Administració local i ens que en depenen:

a) Certificació de l'interventor/a en què s'acrediti que al pressupost de l'ens local hi ha previst crèdit suficient per atendre l'aportació pròpia que preveu el pla de finançament. (En cas que la subvenció no sigui del 100% de l'import).

b) En cas d'agrupacions d'entitats locals sense personalitat jurídica, documentació que acrediti que totes les entitats integrants reuneixen els requisits exigits per aquestes bases. En la sol·licitud s'han de fer constar expressament els compromisos d'execució assumits per cada membre de l'agrupació, així com l'import de la subvenció que ha d'aplicar cadascuna de les entitats, que també tenen la consideració de beneficiàries. Així mateix, cal aportar l'acord de l'òrgan competent de les diferents entitats de l'agrupació en què es faculta l'ens que l'ha de representar per sol·licitar, gestionar i percebre les subvencions i complir les obligacions que, com a beneficiària, corresponen a l'agrupació.

c) Si té 50 o més treballadors o treballadores, declaració acreditativa del compliment de l'obligació que preveu l'article 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'integració social de minusvàlids, o el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva en favor de treballadors o treballadores amb discapacitat, d'acord amb el que estableix l'article 92.5 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. Aquesta declaració ha de constar en el formulari de sol·licitud normalitzat.

d) En cas de tenir una plantilla igual o superior a 25 persones, memòria que indiqui els mitjans que utilitzen, amb l'acord dels agents socials, per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i intervenir-hi, en els centres de treball, de conformitat amb els articles 5 i 29 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

e) Declaració acreditativa del compliment dels requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, en funció de si es tracta d'una empresa que disposi d'establiments oberts al públic o no. Aquesta declaració ha de constar en el formulari de sol·licitud normalitzat.

3.2 Fundacions i altres entitats privades sense finalitat de lucre:

a) Certificat de l'òrgan competent en què s'acrediti que hi ha previst crèdit suficient per atendre l'aportació pròpia que preveu el pla de finançament. (En cas que la subvenció no sigui del 100% de l'import).

b) Si té 50 o més treballadors o treballadores, declaració acreditativa del compliment de l'obligació que preveu l'article 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'integració social de minusvàlids, o el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva en favor de treballadors o treballadores amb discapacitat, d'acord amb el que estableix l'article 92.5 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. Aquesta declaració ha de constar en el formulari de sol·licitud normalitzat.

c) En cas de tenir una plantilla igual o superior a 25 persones, memòria que indiqui els mitjans que utilitzen, amb l'acord dels agents socials, per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i intervenir-hi, en els centres de treball, de conformitat amb els articles 5 i 29 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

d) Declaració acreditativa del compliment dels requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, en funció de si es tracta d'una empresa que disposi d'establiments oberts al públic o no. Aquesta declaració ha de constar en el formulari de sol·licitud normalitzat.

3.3 Empreses:

a) Si té 50 o més treballadors o treballadores, declaració acreditativa del compliment de l'obligació que preveu l'article 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'integració social de minusvàlids, o el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva en favor de treballadors o treballadores amb discapacitat, d'acord amb el que estableix l'article 92.5 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. Aquesta declaració ha de constar en el formulari de sol·licitud normalitzat.

b) En cas d'empreses amb una plantilla igual o superior a 25 persones, memòria que indiqui els mitjans que utilitzen, amb l'acord dels agents socials, per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i intervenir-hi, en els centres de treball, de conformitat amb els articles 5 i 29 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

c) Declaració acreditativa del compliment dels requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, en funció de si es tracta d'una empresa que disposi d'establiments oberts al públic o no. Aquesta declaració ha de constar en el formulari de sol·licitud normalitzat.

d) En el cas d'haver sol·licitat i/o rebut ajuts de minimis de qualsevol administració pública en l'exercici fiscal corrent i en els dos anteriors, documentació acreditativa d'aquests ajuts amb indicació de l'import, ens atorgant, estat de tramitació i/o data d'atorgament; en cas contrari, declaració responsable sobre no haver rebut cap ajut. En tot cas, l'empresa haurà d'indicar el còmput dels exercicis fiscals utilitzats.

La subvenció tindrà la consideració d'ajut de minimis, regulat pel Reglament CE núm. 1998/2006, de la Comissió, de 15 de desembre de 2006 (DOUE L379/5 de 28.12.2006). L'ajuda total de minimis concedida no serà superior a 200.000 euros en un període de tres exercicis fiscals independentment de la forma de l'ajut o de l'objectiu perseguit.

En aquest cas, i en base al que estableix el reglament de minimis de la Comissió Europea, aquests ajuts no es poden acumular amb cap altre ajut estatal corresponent a les mateixes despeses subvencionables si aquesta acumulació dóna lloc a una intensitat d'ajut superior a l'establerta per les circumstàncies concretes de cada cas en un reglament d'exempció per categories o en una decisió adoptada per la Comissió.

.4 Documentació sobre el projecte:

a) Memòria explicativa i detallada del projecte d'edició, que ha d'incloure necessàriament: descripció del contingut, sumari, índex previstos, calendari d'execució i publicació.

b) Pressupost detallat del projecte per conceptes, amb especificació d'ingressos i depeses previstes, incloent-hi, si és el cas, els altres ajuts rebuts per a la mateixa finalitat, a més del preu previst de venda al públic.

c) Pla de comunicació i difusió.

.5 Criteris de valoració

Per a l'avaluació i la selecció dels projectes es tindran en compte els criteris següents, amb una valoració total de 80 punts:

a) Que l'obra a publicar es correspongui amb les línies prioritàries definides per la Secretaria General del Departament de la Vicepresidència, les quals, si n'hi ha, es determinaran en la convocatòria (de 0 a 10 punts).

b) L'interès historiogràfic de l'estudi a publicar, en el conjunt dels països de parla catalana. També tindran aquesta consideració les investigacions ajudades pel Centre d'Història Contemporània de Catalunya en anteriors convocatòries (de 0 a 10 punts).

c) El camp temàtic de l'obra, des del punt de vista de la novetat del contingut i de l'aprofundiment de la identitat nacional (de 0 a 10 punts);

d) Les obres que contribueixin a la recuperació de la memòria històrica de les dones (de 0 a 10 punts).

e) Les característiques formals de la publicació, d'acord amb la memòria presentada (de 0 a 10 punts).

f) Les característiques econòmiques de la publicació, d'acord amb el pressupost presentat (de 0 a 10 punts).

g) L'activitat de l'entitat editora: antiguitat i títols significatius en el camp de la història, d'acord amb el que es demana en l'imprès normalitzat de sol·licitud (de 0 a 10 punts).

h) El grau de necessitat de la subvenció per a la realització de la publicació i la seva dificultat material (de 0 a 10 punts).

.6 Justificació

Les persones beneficiàries hauran de lliurar al Centre d'Història Contemporània de Catalunya, com a justificació del compliment de l'objecte de la subvenció, la documentació següent:

a) Quinze d'exemplars de l'obra editada en els seus diversos formats, objecte de subvenció, especificat en la convocatòria corresponent. Si es tracta de pàgines web, l'enllaç corresponent.

b) Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats fetes amb:

b.1) Un compte justificatiu amb una relació classificada de les despeses i ingressos derivats de l'activitat, amb indicació del nombre total d'exemplars editats, i la possible modificació respecte al cost pressupostat.

b.2) Factures, originals o còpies compulsades, o altres documents de valor probatori equivalent i documentació acreditativa del pagament, per un import no inferior a la subvenció concedida, lliurades a càrrec de la persona beneficiària de la subvenció, sens perjudici del seu retorn posterior.

b.3) Relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la seva procedència.

El formulari normalitzat de justificació es pot obtenir a la pàgina web del Departament de la Vicepresidència: (http://www.gencat.cat/vicepresidencia)

.7 Altres obligacions de les persones beneficiàries

7.1 Les publicacions objecte de subvenció s'hauran d'elaborar en llengua catalana i presentar un ús no sexista ni androcèntric del llenguatge tant escrit com iconogràfic. Si cal elaborar-les en més d'una llengua, el català haurà d'ocupar-hi el lloc o la posició preferent.

7.2 La persona editora ha de fer constar a la contraportada de la publicació impresa la frase següent: .La publicació d'aquesta obra ha rebut el suport del Centre d'Història Contemporània de Catalunya.. Aquesta frase haurà d'anar acompanyada del logotip del Departament de la Vicepresidència i del Centre d'Història Contemporània de Catalunya, que es poden descarregar del Programa d'Identificació Visual de la Generalitat: www.gencat.net/piv. En cas de publicacions òptiques o digitals, inclosos els webs i material audiovisual, s'haurà de fer constar en l'espai reservat als crèdits i a les cobertes del material imprès quan n'hi hagi.

(09.035.041)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal