Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 5321 - 18/02/2009

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

ORDRE EDU/47/2009, de 9 de febrer, per la qual s'informa de les taxes vigents que gestiona el Departament d'Educació. (Pàg. 12760)


ORDRE

EDU/47/2009, de 9 de febrer, per la qual s'informa de les taxes vigents que gestiona el Departament d'Educació.

L'article 45 de la Llei 15/2008, del 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2009 (DOGC núm. 5288, de 31.12.2008) actualitza les taxes amb tipus de quantia fixa.

La Llei 16/2008, de 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres, en el seu article 10 modifica el redactat de l'apartat 3.4 de l'article 9.1-5 del capítol I del títol IX del Text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2008. Així mateix, l'article 11 modifica el redactat dels apartats 2 i 3 i s'afegeix un nou apartat, el 4, a l'article 9.2-5 del capítol II del títol IX. Per últim, l'article 12 afegeix un nou capítol, el VII, al títol IX i es modifica la numeració del capítol VII del mateix títol, que passa a ésser el capítol VIII, de l'esmentat Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

La disposició addicional tercera del Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, estableix que en el termini de dos mesos comptats a partir de la data d'entrada en vigor de la Llei que modifiqui o creï taxes o n'actualitzi els imports, els departaments de la Generalitat de Catalunya que gestionin les taxes afectades han de publicar en el DOGC, mitjançant una ordre del conseller o consellera competent en la matèria, i amb efectes merament informatius, una relació de les taxes vigents que gestionen, en què identifiquin els serveis i les activitats que meriten cadascuna d'elles i la quota corresponent.

En virtut d'això,

Ordeno:

Article 1

Donar publicitat a les taxes vigents que gestiona el Departament d'Educació, que són les següents:

.1 Taxa per l'expedició de títols acadèmics i professionals:

1. Batxillerat: títol de batxillerat: 50,55 euros.

.2 Formació professional específica:

2.1 Títol de tècnic o tècnica: 50,55 euros.

2.2 Títol de tècnic o tècnica superior: 56,65 euros.

.3 Ensenyaments de règim especial:

3.1 Ensenyaments de música i dansa:

3.1.1 Títol professional: 50,55 euros.

3.1.2 Títol superior: 113,10 euros.

3.2 Ensenyaments d'art dramàtic:

3.2.1 Títol superior d'art dramàtic: 113,10 euros.

3.3 Ensenyaments d'arts plàstiques i disseny:

3.3.1 Títol de tècnic o tècnica: 50,55 euros.

3.3.2 Títol de tècnic o tècnica superior: 56,65 euros.

3.3.3 Títol de conservació i restauració de béns culturals: 56,65 euros.

3.3.4 Títol de disseny: 56,65 euros.

3.3.5 Títol superior del vidre: 56,65 euros.

3.3.6 Títol superior de ceràmica: 56,65 euros.

3.4 Ensenyaments d'idiomes: certificat de nivell avançat: 56,65 euros.

3.5 Ensenyaments d'esports:

3.5.1 Títol de tècnic o tècnica d'esport: 50,55 euros.

3.5.2 Títol de tècnic o tècnica superior d'esport: 56,65 euros.

4. Reexpedició (expedició de duplicats): 7,50 euros.

.2 Taxa per la prestació dels serveis docents de les escoles oficials d'idiomes:

1. Matrícula i serveis per a alumnes oficials: 153,65 euros.

2. Matrícula i drets d'examen del certificat de nivell bàsic per a alumnes lliures: 57,05 euros.

3. Matrícula i drets d'examen del certificat de nivell intermedi per a alumnes lliures: 57,05 euros.

4. Matrícula i drets d'examen del certificat de nivell avançat per a alumnes lliures: 57,05 euros.

.3 Taxa per la prestació dels serveis docents de l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya:

1. Matrícula:

1.1 Curs complet: 688,00 euros.

1.2 Assignatura anual (per cada hora setmanal de l'assignatura): 23,10 euros.

1.3 Assignatura quadrimestral (per cada hora setmanal de l'assignatura): 11,60 euros.

2. Proves d'accés: 55,25 euros.

3. Projecte final de carrera: 101,30 euros.

4. Secretaria:

4.1 Expedient acadèmic, certificació acadèmica o trasllat d'expedient acadèmic: 19,50 euros.

4.2 Compulsa de documents: 4,35 euros.

4.3 Expedició de targeta d'identitat d'estudiant al centre: 4,35 euros.

.4 Taxa per la inscripció a la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà i a la prova d'accés als cicles formatius de grau superior de formació professional específica i dels ensenyaments d'arts plàstiques i de disseny, per la inscripció a la prova d'accés de caràcter general als ensenyaments de règim especial de tècnic o tècnica d'esport i tècnic o tècnica superior d'esport i a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3:

1. Prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional específica: 18,00 euros.

2. Prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà dels ensenyaments d'arts plàstiques i disseny: 18,00 euros.

3. Prova d'accés de caràcter general als ensenyaments de règim especial de tècnic o tècnica d'esport i a les formacions esportives de nivell 1: 18,00 euros.

4. Prova d'accés als cicles formatius de grau superior de formació professional específica: 29,00 euros.

5. Prova d'accés als cicles formatius de grau superior dels ensenyaments d'arts plàstiques i disseny: 29,00 euros.

6. Prova d'accés de caràcter general als ensenyaments de règim especial de tècnic o tècnica superior d'esport i a les formacions esportives de nivell 3: 29,00 euros.

.5 Taxa per la inscripció en les proves per a l'obtenció de determinats títols:

1. Inscripció a les proves, de totes les matèries, per a l'obtenció del títol de batxiller: 83,70 euros.

2. Inscripció a les proves, per matèries, per a l'obtenció de títol de batxiller, per cada matèria: 7,25 euros.

3. Inscripció a les proves, de tots els mòduls, per a l'obtenció del títol de tècnic o tècnica dels cicles formatius dels ensenyaments d'arts plàstiques i disseny: 59,80 euros.

4. Inscripció a les proves, per mòduls solts, per a l'obtenció del títol de tècnic o tècnica dels cicles formatius dels ensenyaments d'arts plàstiques i disseny, per cada mòdul: 8,60 euros.

5. Inscripció a les proves, de tots els mòduls, per a l'obtenció del títol de tècnic o tècnica superior dels cicles formatius dels ensenyaments d'arts plàstiques i disseny: 83,70 euros.

6. Inscripció a les proves, per mòduls solts, per a l'obtenció del títol de tècnic o tècnica superior dels cicles formatius dels ensenyaments d'arts plàstiques i disseny, per cada mòdul: 12,10 euros.

7. Inscripció a la prova per a l'obtenció directa del títol de tècnic o tècnica de formació professional: 59,80 euros.

8. Inscripció a la prova per a l'obtenció directa del títol de tècnic o tècnica superior de formació professional: 83,70 euros.

9. Inscripció a la prova per a l'obtenció directa del títol de tècnic o tècnica de formació professional, per crèdit: 8,60 euros.

10. Inscripció a la prova per a l'obtenció directa del títol de tècnic o tècnica superior de formació professional, per crèdit: 12,10 euros.

.6 Taxa per la inscripció en les proves per l'acreditació de les unitats de competència:

a) Fase d'orientació i assessorament: 24,50 euros.

b) Fase d'avaluació (per cada unitat de competència): 12,25 euros.

.7 Taxa per l'homologació i convalidació de títols i estudis estrangers en ensenyaments no universitaris:

a) Sol·licitud d'homologació al títol superior de música, dansa o art dramàtic: 113,10 euros.

b) Sol·licitud d'homologació al títol de tècnic o tècnica superior de formació professional, tècnic o tècnica superior d'arts plàstiques i disseny, tècnic o tècnica superior d'esport, títol professional de música i dansa, títol superior del vidre o títol superior de ceràmica: 56,65 euros.

c) Sol·licitud d'homologació al títol de batxiller, títol de tècnic o tècnica de formació professional, tècnic o tècnica d'arts plàstiques i disseny, tècnic o tècnica d'esport o títol de disseny: 50,55 euros.

d) Sol·licitud d'homologació al títol de conservació i restauració de béns culturals: 50,55 euros.

e) Sol·licitud d'homologació al certificat de nivell avançat d'idiomes: 50,55 euros.

f) Sol·licitud de convalidació per cursos o mòduls d'ensenyaments de nivell no universitari: 25,30 euros.

g) Quan es tracta de títols o estudis no mencionats expressament en els subapartats de l'apartat 1, s'aplica la quantia corresponent al títol o estudi equivalent pel seus efectes o nivell acadèmic. No s'acredita la taxa per la sol·licitud d'homologació al títol de graduat o graduada en educació secundària.

Article 2

Aquesta Ordre ha de ser exposada en totes les dependències i oficines del Departament d'Educació i ha d'estar a disposició dels contribuents que la sol·licitin.

Barcelona, 9 de febrer de 2009

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

(09.040.029)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal