Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 5336 - 11/03/2009

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/602/2009, d'11 de març, per la qual s'aproven les bases generals i específiques que regulen diversos programes i els projectes que els integren que han de dur a terme centres educatius dels quals és titular el Departament d'Educació, i s'obre la convocatòria de selecció per a l'any 2009. (Pàg. 20370)


RESOLUCIÓ

EDU/602/2009, d'11 de març, per la qual s'aproven les bases generals i específiques que regulen diversos programes i els projectes que els integren que han de dur a terme centres educatius dels quals és titular el Departament d'Educació, i s'obre la convocatòria de selecció per a l'any 2009.

El Departament d'Educació considera que una educació innovadora és la que incideix en el que s'ensenya i en com s'aprèn, que prioritza el gust per aprendre, l'estímul de pensar i l'esforç per entendre, i que ajuda a despertar el sentit crític de l'alumnat i del professorat.

Amb l'objectiu que la innovació esdevingui un dels motors de canvi del sistema educatiu i un element important per millorar-ne la qualitat i la progressiva adequació als reptes que l'evolució social planteja, es volen seleccionar projectes d'innovació educativa que es desenvolupin durant els cursos 2009-2010 i 2010-2011.

D'altra banda, el Departament d'Educació, en el marc del Conveni de col·laboració amb el Ministeri d'Educació, Política Social i Esport, vol impulsar projectes que potenciïn la biblioteca escolar PuntEdu, com un espai de recursos on poder trobar tot tipus d'informació en diferents tipus de suport a l'abast de l'alumnat, del professorat i de la comunitat educativa. També vol prioritzar el seu ús com a espai d'aprenentatge en el desenvolupament de les diferents àrees curriculars, per tal que l'alumnat es formi com a persona autònoma, crítica i constructora del seu propi coneixement a través de la cerca, la investigació i el treball en diferents fonts d'informació, i promoure l'hàbit lector.

Per últim, l'increment del coneixement d'una tercera o quarta llengua és un objectiu del Govern de la Generalitat de Catalunya i una demanda de la societat catalana, per tal que els ciutadans de Catalunya afrontin els reptes del segle XXI en una societat dinàmica, culta i moderna. Aquesta voluntat del Govern s'ha de concretar en la fita d'avançar cap a una societat de persones capaces d'expressar-se en tres llengües, com a mínim. Dins d'aquest context, el Departament d'Educació vol impulsar projectes que estableixin un increment del temps de contacte de l'alumne amb les llengües estrangeres, i ampliar-ne el seu àmbit d'ús amb l'objectiu de millorar la seva competència lingüística general, incidint de manera especial en la llengua oral.

Mitjançant la publicació d'una convocatòria de concurs públic, la Direcció General d'Innovació vol impulsar diversos projectes desenvolupats pels centres educatius dels quals és titular el Departament d'Educació que considera adients per millorar i fomentar la qualitat de l'ensenyament en les tres línies esmentades: la innovació educativa, la potenciació de les biblioteques escolars i l'impuls de les llengües estrangeres.

De conformitat amb l'article 80 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i a proposta de la Direcció General d'Innovació,

Resolc:

.1 S'aproven les bases generals i específiques que regulen diversos programes i els projectes que els integren que han de dur a terme centres educatius dels quals és titular el Departament d'Educació, bases que consten, respectivament, als annexos 1 i 2 d'aquesta Resolució.

.2 Els programes i projectes que regula aquesta Resolució són els següents:

Programa H: projectes d'innovació educativa (codi 221H EN07).

Programa I: projectes de biblioteca escolar PuntEdu, un espai d'aprenentatge i coneixement (codi 221I EN07).

Programa J: projectes de centres educatius per participar en un pla experimental de llengües estrangeres (codi 221J EN07).

.3 S'obre la convocatòria de selecció per a l'any 2009 dels programes i projectes esmentats a l'apartat anterior, la qual es regeix per les bases generals i específiques que aprova aquesta Resolució.

.4 La despesa màxima prevista és de 664.000,00 euros, a càrrec de la posició pressupostària EN07 D/226003700/4230 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2009, dels quals 104.000,00 euros estan condicionats a la incorporació del romanent dels ingressos finalistes de l'any 2008 corresponent al Pla de millora de les biblioteques escolars.

El desglossament entre els diversos programes i projectes per als quals s'obre convocatòria és el següent:

Programa H: projectes d'innovació educativa (codi 221H EN07): import total màxim de 160.000,00 euros.

Programa I: projectes de biblioteca escolar PuntEdu, un espai d'aprenentatge i coneixement (codi 221I EN07): import total màxim de 104.000,00 euros

Programa J: projectes de centres educatius per participar en un pla experimental de llengües estrangeres (codi 221J EN07): import total màxim de 400.000,00 euros.

.5 Les referències efectuades en les bases als serveis territorials del Departament d'Educació s'han d'entendre fetes al Consorci d'Educació de Barcelona pel que respecta al territori de la ciutat de Barcelona, d'acord amb el règim d'assumpció de funcions de l'esmentat Consorci.

.6 Es delega en el director general d'Innovació la competència per resoldre sobre aquesta convocatòria.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contencioso-administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant del conseller d'Educació, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà la publicació al DOGC, segons el que estableixen els articles 115 i 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 11 de març de 2009

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

Annex 1

Bases generals

.1 Objecte

1.1 L'objecte d'aquestes bases és regular el procediment de selecció de projectes d'innovació educativa, projectes de biblioteca escolar PuntEdu, un espai d'aprenentatge i coneixement, i projectes d'un pla experimental de llengües estrangeres, que duran a terme centres educatius dels quals és titular el Departament d'Educació.

1.2 El període d'execució del projecte l'estableixen les respectives bases específiques.

.2 Beneficiaris

Poden participar en aquesta convocatòria els centres educatius dels quals és titular el Departament d'Educació dels nivells educatius que es concreten en les bases específiques, i que compleixen els requisits addicionals que s'hi estableixen.

.3 Requisits dels projectes i del professorat dels centres que hi participen

3.1 Els projectes han de tenir les característiques que es concreten a les bases específiques respectives.

3.2 Per ser seleccionat, el centre ha de tenir suficient professorat preparat i disposat a dur a terme el projecte.

3.3 L'equip directiu del centre ha de vetllar pel desenvolupament del projecte i garantir-ne la continuïtat durant els cursos escolars previstos.

3.4 Les bases específiques determinen per a cada programa altres requisits que ha de complir el professorat participant.

3.5 Els centres educatius que participen en els projectes d'autonomia de centre impulsats pel Departament d'Educació faran constar aquesta participació i ajustaran la descripció del seu projecte al que preveu el seu pla estratègic.

.4 Sol·licituds

4.1 El termini de presentació de sol·licituds és el que estableixen les corresponents bases específiques.

4.2 En el cas que estigui operatiu el procediment telemàtic, les sol·licituds es formalitzen preferentment de forma telemàtica, d'acord amb el que preveuen les bases específiques de cada programa, i davant de l'òrgan que s'hi estableix. En tots els casos, els formularis de sol·licitud estaran disponibles a la pàgina web http://www.gencat.cat/educacio.

4.3 Les sol·licituds s'hauran d'imprimir, signar, segellar i presentar, juntament amb la documentació que preveu la base general 4.4, a l'atenció del/de la cap de la Secció de Serveis Educatius i Formació Permanent dels serveis territorials que correspongui, directament o per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

En el cas que s'opti per presentar la sol·licitud en una oficina de correus, es farà en sobre obert perquè la sol·licitud sigui datada i segellada pel personal de l'oficina de correus abans de ser certificada.

4.4 A la sol·licitud s'ha d'adjuntar la següent documentació, sense perjudici del que disposen les bases específiques de cada programa:

a) Un exemplar de la proposta del projecte que es preveu dur a terme, elaborat d'acord amb les característiques que estableixen les bases específiques.

b) Certificat de l'acta de la sessió del claustre i del consell escolar en la qual s'aprova el projecte i la destinació de l'assignació econòmica prevista.

c) Compromís escrit de la direcció del centre educatiu i del professorat implicat de garantir la continuïtat del projecte.

4.5 Si la sol·licitud no compleix els requisits que estableixen els apartats anteriors, es requerirà l'interessat perquè en un termini de 10 dies hàbils, improrrogables, esmeni el defecte o aporti els documents preceptius, amb la indicació que si no ho fa així es considerarà que desisteix de la seva petició, i s'arxivarà la sol·licitud sense cap més tràmit.

4.6 La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de les bases.

4.7 Qualsevol falsedat en les dades que es facin constar a la sol·licitud comportarà l'exclusió del centre sol·licitant.

.5 Comissió i criteris de valoració

5.1 La Comissió de valoració és l'òrgan col·legiat encarregat del desenvolupament del procés de selecció, i la seva composició l'estableixen les bases específiques de cada programa.

5.2 La Comissió de valoració té les funcions d'aplicar les bases, examinar els expedients de sol·licitud en funció dels criteris de valoració prioritària que estableixen les bases específiques, resoldre les possibles incidències i elaborar les propostes de resolució corresponents. Així mateix, pot demanar als centres educatius participants la documentació addicional i els aclariments que consideri oportuns, així com sol·licitar l'assessorament d'altres departaments o institucions que col·laboren en els projectes.

5.3 Els membres de la Comissió estan sotmesos a les causes d'abstenció i recusació que estableixen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

.6 Resolució de la convocatòria

6.1 El termini màxim per resoldre sobre aquesta convocatòria és de sis mesos comptats a partir de l'endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

6.2 En qualsevol cas, les sol·licituds presentades s'entendran desestimades si no s'hi dicta resolució expressa en el termini de sis mesos comptat des de l'endemà de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

6.3 La resolució indicarà si exhaureix o no la via administrativa, els recursos que s'hi poden interposar, els òrgans davant els quals es poden interposar i els terminis per fer-ho.

.7 Publicació de la resolució

La resolució de concessió es notifica als centres participants i es fa pública al tauler d'anuncis de la seu central del Departament d'Educació i als dels serveis territorials corresponents, així com a la pàgina web del Departament d'Educació http://www.gencat.cat/educacio.

.8 Dotació econòmica i altres recursos

8.1 Els centres educatius els projectes dels quals siguin seleccionats en aquesta convocatòria reben la dotació econòmica i els altres recursos que preveuen les bases específiques.

8.2 En tots els casos, la dotació econòmica que correspon a cada centre s'ha d'aplicar al finançament de despeses corrents o fungibles directament vinculades al desenvolupament del projecte.

8.3 Als efectes d'assignació de recursos, una zona escolar rural completa es considera un únic centre.

.9 Abonament de la dotació econòmica

La dotació econòmica es fa efectiva en un sol lliurament, un cop resolta la convocatòria. Els centres han d'incorporar al seu pressupost les quantitats lliurades, i gestionar-les d'acord amb el que preveu el Decret 235/1989, de 12 de setembre, pel qual es regula el procediment per dur a terme l'autonomia de gestió econòmica dels centres educatius públics no universitaris del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 1204, de 9.10.1989).

.10 Seguiment dels projectes

Els serveis educatius de cada zona, coordinats per la Secció de Serveis Educatius i Formació Permanent i la inspecció educativa, assessoren els centres seleccionats i fan un seguiment dels projectes.

La Inspecció Educativa supervisa el desenvolupament dels projectes, especialment pel que fa a l'aplicació a les aules, la contribució a la millora de la qualitat educativa del centre i el grau de participació del professorat implicat, i la consolidació dels aspectes innovadors determinats en el projecte.

La Subdirecció General de la Inspecció d'Educació elabora un informe global de la incidència dels projectes en la pràctica educativa, el qual es fa arribar a la Direcció General d'Innovació, per tal que en faci la valoració definitiva i prengui les decisions que corresponguin.

Annex 2

Bases específiques

Programa H: projectes d'innovació educativa (codi 221H EN07).

.1 Objecte

L'objecte d'aquest programa és seleccionar projectes d'innovació educativa, amb l'objectiu que la innovació esdevingui un dels motors de canvi del sistema educatiu i un element important per millorar-ne la qualitat i la progressiva adequació als reptes que planteja l'evolució social.

.2 Beneficiaris i requisits dels beneficiaris

Poden participar en aquest programa els centres d'educació infantil i primària, i d'educació secundària de Catalunya dels quals sigui titular el Departament d'Educació.

.3 Requisits dels projectes i del professorat dels centres que hi participen

3.1 Els projectes dels centres sol·licitants s'han de presentar d'acord amb el contingut que consta a la base específica 3.2 i han de tenir les característiques següents:

a) S'han d'emmarcar en el pla d'actuació del centre.

b) S'han d'aprovar pel claustre de professors i pel consell escolar del centre.

c) No es seleccionaran projectes que s'hagin seleccionats en d'altres convocatòries precedents.

d) S'han de desenvolupar durant els cursos 2009-2010 i 2010-2011, per bé que poden comptar amb accions relacionades dutes a terme els dos cursos escolars anteriors.

e) S'han d'emmarcar en una de les línies prioritàries següents:

L'educació inclusiva.

El treball en les competències bàsiques i les seves metodologies.

Altres projectes de caràcter transversal.

3.2 El projecte ha de tenir una extensió màxima de 6 fulls, amb l'estructura següent:

1. Portada del projecte, en què constin:

a) Nom del centre.

b) Codi del centre.

c) Nom, cognoms i NIF de la persona responsable del projecte.

2. Títol i breu síntesi del projecte.

3. Descripció del projecte.

a) Justificació del projecte: motivació, experiències prèvies, vinculació a la realitat del centre.

b) Objectius i aspectes a consolidar (referits als que figuren a la base específica 3.1.e) d'aquest programa).

c) Alumnat destinatari (cicles, nivells, grups, etc.).

d) Temporització de les actuacions a dur a terme en els dos cursos escolars i les dutes a terme en els dos cursos escolars precedents.

e) Criteris i indicadors d'avaluació del projecte en general.

4. Altres centres educatius implicats en el projecte (en el cas de les ZER): nom i codi del/s centre/s.

5. Pressupost del projecte.

.4 Sol·licituds, documentació i termini

4.1 Els centres educatius interessats a participar en aquest programa han de formalitzar una sol·licitud electrònica adreçada al director general d'Innovació, d'acord amb el formulari que hi ha a la pàgina web http://www.gencat.cat/educacio.

4.2 El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

4.3 A la sol·licitud s'ha d'adjuntar la documentació esmentada a la base general 4.4

4.4 A la sol·licitud cal adjuntar també el pla d'actuacions previst, amb el vistiplau de la direcció del centre educatiu. En el cas de les ZER, haurà de preveure la coordinació dels centres educatius participants que presentin un projecte comú i el vistiplau de les direccions, que inclogui la relació d'actuacions que es duran a terme a cada centre.

4.5 Tota la documentació es pot lliurar bé en paper junt a la sol·licitud, o bé en format pdf, conjuntament amb la sol·licitud telemàtica.

.5 Criteris de valoració

5.1 Tenen prioritat els projectes que incorporen l'aplicació de tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement en el seu desenvolupament.

5.2 Per a la selecció de les sol·licituds es tindran en compte els criteris de prioritat següents referits al centre:

El percentatge d'alumnat procedent de la immigració.

El percentatge de superació escolar dels alumnes.

El percentatge d'abandonament escolar dels alumnes.

Els centres amb professorat que tingui certificats d'innovació expedits l'any 2008.

Els centres que pertanyin a zones educatives.

5.3 Quant al projecte, es valoraran la qualitat i coherència del projecte presentat i la relació amb altres projectes i accions de millora en què participi el centre tenint en compte els següents elements (fins a 20 punts):

Objectius de millora de l'aprenentatge de les competències bàsiques.

Aspectes a millorar sobre aquests objectius.

Procediments per assolir la millora dels indicadors dels objectius.

Els indicadors i criteris d'avaluació del projecte i dels resultats de l'aprenentatge de l'alumnat.

Els indicadors de la consolidació en la cultura de centre del projecte innovador.

Pressupost de les actuacions previstes al projecte.

.6 Resolució de la convocatòria

6.1 Per resoldre sobre aquesta convocatòria es constitueix una comissió formada pels següents membres, o persones en les quals deleguin:

El subdirector general de Formació Permanent i Desenvolupament del Personal Docent, que actuarà com a president.

El subdirector general de Llengua i Cohesió Social.

Un subdirector general o una subdirectora general de la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, designat pel director general d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats.

La subdirectora general de la Inspecció Educativa.

El subdirector general d'Ordenació Curricular.

La subdirectora general de Gestió de Serveis a la Comunitat.

La cap de Servei d'Innovació i Recerca Educativa, que actuarà com a secretària.

6.2 No es seleccionarà més d'un projecte per centre educatiu en un mateix curs escolar.

6.3 La comissió estudiarà i valorarà les sol·licituds presentades i elevarà al director general d'Innovació una relació prioritzada i avaluada dels projectes que reuneixin els requisits.

.7 Dotació econòmica i altres recursos

7.1 Els centres educatius els projectes dels quals siguin seleccionats en aquesta convocatòria rebran una dotació econòmica màxima de 7.000,00 euros, en funció del pressupost presentat, de la disponibilitat pressupostària i dels projectes seleccionats.

7.2 La dotació econòmica que correspongui a cada centre ha d'anar destinada al finançament de despeses corrents vinculades amb la realització del projecte d'innovació, o bé vinculades amb actuacions iniciades els dos cursos escolars precedents, sempre que estiguin relacionades amb el projecte seleccionat.

7.3 La selecció d'un projecte comporta la participació del professorat del centre en una activitat formativa per a la implementació del projecte d'innovació.

.8 Compromisos dels centres seleccionats

Els centres educatius que tinguin projectes seleccionats adquireixen els compromisos següents:

a) Donar continuïtat al projecte durant dos cursos escolars i participar en les activitats de formació i coordinació que es realitzin.

b) Introducció de la relació del professorat participant en l'aplicatiu de certificació d'innovació i de les activitats en què han participat cadascun dels docents, relació que serà supervisada per la inspecció educativa.

c) Un cop finalitzats els dos cursos, el centre educatiu realitzarà l'avaluació del pla, i incorporarà al projecte educatiu i al projecte curricular del centre els aspectes que decideixi consolidar. Així mateix, els centres educatius seleccionats hauran de presentar una memòria global i una avaluació de l'assoliment i la consolidació de les activitats realitzades, en finalitzar els dos cursos d'activitat.

d) Els centres elaboraran en suport digital els materials que derivin de l'aplicació de la innovació durant la durada del projecte i seran lliurats al Departament d'Educació, sens perjudici del que disposa el Text refós de la Llei de la propietat intel·lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril.

e) Els centres, amb l'autorització prèvia del Departament d'Educació, i el Departament, si així ho determina, podran procedir a publicar els esmentats materials.

f) Els centres han d'esmentar que es tracta d'un projecte d'innovació educativa seleccionat pel Departament d'Educació en qualsevol publicació o difusió dels resultats del projecte.

g) Els centres col·laboraran en la difusió dels resultats del projecte que el Departament d'Educació faci.

.9 Certificació

La participació en aquests projectes tindrà la consideració d'activitat d'innovació educativa i, a aquests efectes, la Direcció General d'Innovació emetrà el certificat corresponent al professorat que hi hagi participat, un cop finalitzats els dos cursos escolars de durada del projecte. Per a l'obtenció d'aquests certificats, els centres educatius hauran d'introduir en l'aplicatiu de gestió d'activitats d'innovació (AGAI) les dades corresponents als docents i al centre participants en el projecte d'innovació per procedir a la certificació, d'acord amb les instruccions i els terminis que s'establiran amb aquest efecte.

Programa I: projectes de biblioteca escolar PuntEdu, un espai d'aprenentatge i coneixement (codi 221I EN07).

.1 Objecte

L'objecte d'aquest programa és seleccionar 52 projectes de biblioteca escolar PuntEdu, un espai d'aprenentatge i coneixement, que tinguin per objecte dinamitzar la biblioteca escolar com a eina bàsica i habitual d'aprenentatge i de coneixement en el centre educatiu per al desenvolupament del currículum i per al foment de l'hàbit lector, en el marc del conveni de col·laboració entre el Ministeri d'Educació, Política Social i Esport i el Departament d'Educació per a la millora de les biblioteques escolars.

.2 Beneficiaris i requisits dels beneficiaris

2.1 Poden participar en aquest programa els centres d'educació infantil, primària i secundària, els centres d'educació especial i els centres de formació de persones adultes dels quals sigui titular del Departament d'Educació.

2.2 No es poden acollir a aquesta convocatòria els centres educatius amb projectes que hagin estat seleccionats per formar part del programa d'innovació de biblioteca escolar PuntEdu, a l'empara d'alguna de les anteriors convocatòries públiques del Departament d'Educació, ni els centres que ja han rebut del Departament d'Educació finançament per a dur a terme actuacions en biblioteca escolar en l'àmbit d'un projecte per millorar la qualitat del centre.

.3 Requisits dels projectes i del professorat que hi participa

3.1 Els projectes han de tenir les característiques següents:

a) S'han d'integrar en el procés d'ensenyament-aprenentatge.

b) Han de formar part del projecte educatiu i del projecte lingüístic del centre i, per tant, els han d'aprovar el claustre de professorat i el consell escolar del centre, amb el compromís explícit per a tres cursos.

d) S'han d'iniciar el curs 2009-2010, amb una durada de tres cursos escolars.

3.2 Quant a l'estructura del contingut dels projectes caldrà seguir les indicacions detallades a la pàgina web http://www.gencat.cat/educacio. En tot cas, hauran de tenir una extensió màxima de 10 pàgines.

3.3 Cada centre educatiu pot presentar com a màxim un projecte.

3.4 Es determinarà una persona responsable del projecte que ha de tenir preferentment destinació definitiva en el centre.

.4 Termini de presentació de sol·licituds i documentació

4.1 Les sol·licituds s'han de presentar davant del director general d'Innovació d'acord amb el que estableix la base general 4, en el termini d'un mes, a comptar a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

4.2 A més de la documentació esmentada a la base general 4.4, en el cas que el projecte es vulgui dur a terme amb la implicació d'altres centres educatius, també cal aportar un document de conformitat de la direcció de cadascun d'aquests.

.5 Criteris de valoració

Per seleccionar les sol·licituds, els projectes es valoraran fins a un màxim de 20 punts d'acord amb els criteris de valoració següents:

a) El grau d'integració del projecte de biblioteca escolar PuntEdu al projecte educatiu de centre, fins a un màxim de 3 punts.

b) La planificació d'activitats del foment de la lectura i d'ús i tractament de la informació, fins a un màxim de 3 punts.

c) La planificació del funcionament de la comissió de biblioteca i de la participació de la comunitat educativa, fins a un màxim de 3 punts.

d) La planificació d'activitats de cooperació amb les biblioteques dels centres educatius de la zona, els serveis educatius i la biblioteca pública, fins a un màxim de 3 punts.

e) La implicació en el projecte dels diversos centres docents d'una mateixa zona educativa, independentment del nivell educatiu, fins a un màxim de 2 punts.

f) La planificació d'actuacions per actualitzar el fons documental, la seva organització i difusió, fins a un màxim de 2 punts.

g) La formació en aquesta matèria de la persona coordinadora de la biblioteca escolar PuntEdu, fins a un màxim de 2 punts.

h) L'experiència en dinamització de la biblioteca escolar de la persona coordinadora de la biblioteca escolar PuntEdu, fins a un màxim de 2 punts.

.6 Procés de selecció dels projectes

6.1 Per valorar les sol·licituds participants en aquest programa es constitueix una comissió territorial, a cadascun dels serveis territorials, formada per les cinc persones següents, designades pel director o per la directora dels serveis territorials:

a) El president o presidenta de la comissió, designat d'entre un membre de la inspecció educativa de la zona o el cap o la cap de secció de serveis educatius i formació permanent.

b) Vocals:

Dos representants dels directors o les directores de centres de l'àmbit territorial, un de primària i un de secundària, els centres dels quals no s'hagin presentat a la convocatòria.

Un representant de les direccions dels serveis educatius de l'àmbit territorial.

Un tècnic o tècnica de la Secció de Serveis Educatius i Formació Permanent dels serveis territorials, que actuarà com a secretari o secretària de la comissió.

6.2 Abans del 15 de maig de 2009, els serveis territorials enviaran a la comissió central una relació prioritzada dels projectes amb la proposta de valoració corresponent, d'acord amb els criteris i els barems de puntuació que especifica la base específica 5.

6.3 Per resoldre sobre la convocatòria es crearà una comissió central, la qual formula la corresponent proposta de resolució al director general d'Innovació, partint de les prioritats territorials i amb criteris de proporcionalitat territorial, si escau. La comissió central està formada pels membres següents, o persones en les quals deleguin:

El subdirector general de Llengües i Entorn, que actuarà com a president.

La subdirectora general d'Inspecció Educativa.

El cap del Servei de Coordinació dels Serveis Educatius.

El cap del Servei d'Immersió i Ús de la Llengua, que actuarà com a secretari.

.7 Dotació econòmica i altres recursos

7.1 Els centres educatius els projectes dels quals siguin seleccionats en aquesta convocatòria rebran una dotació econòmica màxima de 2.000,00 euros.

7.2 La selecció d'un projecte comporta la dotació a partir del curs 2009-2010 dels recursos següents:

a) Formació específica del professorat responsable de la dinamització del projecte. La formació es desenvolupa durant els tres anys d'implementació del projecte. S'entén que aquesta formació té caràcter institucional i es realitzarà en el marc de la zona dels serveis educatius.

b) Materials didàctics.

c) Accés al programa informàtic per gestionar la biblioteca.

7.3 Així mateix, en la mesura que les disponibilitats econòmiques ho permetin, els centres educatius seleccionats, també disposaran dels recursos següents, els quals es començaran a implementar durant el curs 2009-2010:

a) Dotació d'equipament informàtic.

b) Dotació de mitja jornada de professorat per a l'impuls inicial del projecte de biblioteca escolar PuntEdu.

.8 Compromisos dels centres

Els centres educatius que tinguin un projecte seleccionat adquireixen els compromisos següents:

a) Els centres seleccionats es comprometen a dur a terme el projecte durant tres cursos escolars i a participar en les activitats de formació i coordinació que es realitzin tant en el marc de la zona dels serveis educatius com en general.

b) Amb la finalitat que el projecte s'integri en el projecte del centre, cadascun dels cursos escolars que duri la seva implantació, el centre detallarà en la programació general anual les activitats a dur a terme.

c) Un cop finalitzats els tres cursos d'implantació del projecte, als centres educatius beneficiaris s'avaluarà la incidència del programa i s'incorporaran al projecte educatiu i al projecte curricular dels centres els aspectes del programa que decideixin consolidar.

d) En acabar el projecte, i abans del 30 de setembre de 2012, els centres educatius seleccionats hauran de presentar una memòria global de les activitats realitzades, adreçada a la inspecció dels serveis territorials corresponents.

Programa J: projectes de centres educatius per participar en un pla experimental de llengües estrangeres (codi 221J EN07).

.1 Objecte

L'objecte d'aquest programa és seleccionar 200 projectes en el marc del pla experimental en l'ensenyament i l'aprenentatge de llengües estrangeres l'objecte dels quals sigui donar un nou impuls a l'ensenyament i l'aprenentatge d'una tercera o quarta llengua, amb l'objectiu de millorar-ne la competència lingüística general, incidint de manera especial en la llengua oral.

.2 Beneficiaris i requisits dels beneficiaris

2.1 Poden participar en aquest programa els centres d'educació infantil i primària i d'educació secundària de Catalunya dels quals sigui titular el Departament d'Educació.

2.2 No es poden acollir a aquesta convocatòria els centres educatius que tinguin un projecte vigent el curs 2009-2010 seleccionat a l'empara de convocatòries anteriors.

2.3 Així mateix, els centres que hagin participat a l'empara del Pla experimental de llengües estrangeres 2005-2008 i 2006-2009 només podran acollir-se a aquesta convocatòria si presenten un projecte de modalitat diferent o amb blocs de continguts diferents dels presentats amb anterioritat.

.3 Requisits dels projectes i del professorat que hi participa

3.1 Els projectes han de tenir les característiques següents:

a) S'han d'emmarcar en el projecte lingüístic del centre.

b) El han d'aprovar el claustre de professors i el consell escolar del centre, amb el compromís explícit per a tres cursos.

c) S'han de desenvolupar durant els cursos 2009-2010, 2010-2011 i 2011-2012.

d) S'han d'ajustar a alguna de les modalitats que consten a la base específica 4 d'aquest programa.

3.2 Es determinarà una persona responsable de la coordinació i desenvolupament del projecte que ha de tenir destinació definitiva en el centre i ha de formar part de l'equip de professorat que apliqui el projecte a l'aula.

3.3 Per ser seleccionat, cal que el centre tingui suficient professorat preparat i disposat a desenvolupar el projecte, i també s'ha de tenir en compte l'exigència de titulació que estableix la base específica 4 per a algunes modalitats.

3.4 El projecte ha de tenir una extensió màxima de 10 fulls, amb l'estructura següent:

1. Portada del projecte, en què constin:

a) Nom del centre.

b) Codi del centre.

c) Nom, cognoms i NIF de la persona responsable del projecte.

d) Llengua estrangera implicada en el projecte.

e) Assignatura i blocs de continguts impartits en el cas d'àrees no lingüístiques.

2. Títol, idioma i breu síntesi del projecte.

3. Descripció del projecte:

a) Justificació del projecte: motivació, experiències prèvies, vinculació a la realitat del centre.

b) Objectius.

c) Integració en el projecte lingüístic del centre i en el currículum.

d) Alumnat participant (cicles, nivells, grups, etc.).

e) Descripció de la metodologia que s'empra en la pràctica docent, acompanyada de materials que l'exemplifiquin, amb menció expressa, si s'escau, de metodologies AICLE (per anglès CLIL, per francès EMILE).

f) Temporització de les actuacions a dur a terme en els tres cursos escolars.

g) Criteris i indicadors d'avaluació de l'alumnat i del pla de treball.

4. Altres centres educatius implicats en el projecte, si escau: nom i codi del/s centre/s.

.4 Modalitats dels projectes

4.1 Els centres d'educació infantil i primària han de presentar un projecte que, a més a més de complir els requisits concretats a la base específica 3 d'aquest programa, s'emmarqui en una de les modalitats següents de llengua estrangera curricular:

Modalitat a): la introducció de la llengua estrangera a segon curs de segon cicle d'educació infantil amb una dedicació de 2 hores setmanals.

Modalitat b): la impartició de la llengua estrangera a l'educació primària (3 hores setmanals) amb una sessió de mig grup, en tots els nivells per reforçar la llengua oral.

Modalitat c): l'ensenyament i l'aprenentatge de continguts d'àrees no lingüístiques en llengua estrangera en el cicle superior de l'educació primària amb una dedicació mitjana mínima d'una hora setmanal.

El professorat de les àrees no lingüístiques ha de tenir un nivell acreditat de competència equivalent al certificat d'aptitud de l'Escola Oficial d'Idiomes (nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües).

Modalitat d): la introducció de la segona llengua estrangera en el cicle superior de l'educació primària amb una dedicació d'1,5 hores setmanals o amb projectes integrats de durada equivalent.

Els projectes que es presentin també han d'incloure l'ús de la llengua estrangera en activitats generals del centre.

4.2 Els centres d'educació secundària han de presentar un projecte que, a més a més de complir els requisits concretats a la base específica 3 d'aquest programa, s'emmarqui en una de les modalitats següents en relació amb la llengua anglesa, francesa, italiana o alemanya:

Modalitat a): l'ensenyament i l'aprenentatge de tots o alguns dels continguts d'una àrea no lingüística del currículum en llengua estrangera amb un mínim de 35 hores.

El projecte s'ha de dur a terme en estreta col·laboració entre el professorat de llengües estrangeres i el de les àrees implicades, amb la garantia de la coordinació i el suport lingüístic de l'especialista, si escau. El professorat de les àrees no lingüístiques ha de tenir un nivell de competència equivalent al certificat d'aptitud de l'Escola Oficial d'Idiomes (nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües).

Modalitat b): el treball per projectes: ensenyament/aprenentatge significatiu de la llengua estrangera com a instrument per accedir a altres àrees del coneixement.

Modalitat c): la millora de la competència comunicativa general de l'alumnat, amb especial incidència en les competències de producció, recepció i interacció oral en una de les llengües estrangeres curriculars del centre.

.5 Sol·licituds, documentació i termini

5.1 Les sol·licituds s'han de presentar davant del director general d'Innovació d'acord amb el que estableix la base general 4, en el termini de 20 dies naturals a comptar a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

5.2 A la sol·licitud s'ha d'adjuntar, a més de la prevista a la base general 4.4, la següent documentació:

a) Un exemplar addicional de la proposta de projecte que es preveu dur a terme, elaborat d'acord amb l'establert a les bases específiques 3 i 4 d'aquest programa.

b) Pla d'actuacions previst, amb el vistiplau de la direcció del centre educatiu. En el cas de les ZER, haurà de preveure la coordinació dels centres educatius participants que presentin un projecte comú i el vistiplau de les direccions, que inclogui la relació d'actuacions que es duran a terme a cada centre.

c) En el cas dels centres d'educació infantil i primària, relació del professorat que participa al projecte amb destinació definitiva al centre que, tot i ocupar un lloc de treball diferent, té la capacitació, titulació o habilitació suficient per a impartir la llengua estrangera, i manifesta estar disposat a impartir-ne la docència en el marc del pla experimental presentat.

d) En el cas dels centres que presentin un projecte per a l'ensenyament i l'aprenentatge de tots o alguns dels continguts d'una àrea no lingüística del currículum en llengua estrangera, acreditació de coneixement de l'idioma, amb equivalència al nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües, per part del professorat implicat en l'experiència, excepte del de llengües estrangeres. En el cas dels centres que presentin un projecte d'introducció de la llengua estrangera al segon cicle d'educació infantil, hauran d'acreditar el nivell lingüístic del professorat implicat.

.6 Criteris de valoració

6.1 Tenen prioritat els centres que no hagin estat mai beneficiaris d'una convocatòria del pla experimental de llengües estrangeres, i els centres que gaudeixen d'un pla d'autonomia de centres o d'un pla de millora.

6.2 Per a la selecció de les sol·licituds es tindran en compte, a més a més del criteri de prioritat esmentat al punt anterior, els criteris següents:

a) Qualitat i coherència del projecte presentat i relació amb altres projectes i accions de millora en què participi el centre (fins a 35 punts).

b) Adequació dels objectius i continguts del projecte a les propostes detallades a la base específica 4 d'aquest programa (fins a 30 punts).

c) Disponibilitat i compromís escrit de participar en el projecte, per part d'altres professors amb la capacitació acreditada per impartir la llengua estrangera, que treballen en el centre, en llocs de treball diferents del de l'àrea de llengua estrangera (fins a 20 punts).

d) Implicació en el projecte d'un grup de centres educatius d'una mateixa entitat territorial o zona educativa o de tots els centres educatius públics que conformen una zona escolar rural (fins a 15 punts).

.7 Resolució de la convocatòria

7.1 Per valorar les sol·licituds participants en aquest programa es constitueix una comissió territorial, a cadascun dels serveis territorials, formada pels següents membres o persones en les quals deleguin:

El director o la directora dels serveis territorials, que actuarà com a president/a.

L'inspector o la inspectora en cap dels serveis territorials.

Dos representants dels directors o de les directores de centres de la zona, un de primària i un de secundària, els centres dels quals no s'hagin presentat a la convocatòria, designats pel director o per la directora dels serveis territorials.

El/La cap de la Secció de Serveis Educatius i Formació Permanent dels serveis territorials, o persona vinculada a l'àmbit de les llengües estrangeres en les quals deleguin, que actuarà com a secretari o secretària.

7.2 La comissió estudiarà i valorarà les sol·licituds presentades i elevarà al director general d'Innovació una relació prioritzada i avaluada dels projectes que reuneixin els requisits.

7.3 No es seleccionarà més d'un projecte per centre educatiu en un mateix curs escolar.

.8 Dotació econòmica i altres recursos

8.1 Els centres educatius els projectes dels quals siguin seleccionats en aquesta convocatòria rebran una dotació econòmica màxima de 2.000,00 euros.

8.2 La selecció d'un projecte comporta la dotació a partir del curs 2009-2010 dels recursos següents:

Formació específica del professorat implicat en el projecte i assessorament didàctic.

Priorització en l'assignació d'auxiliars de conversa.

Si escau, ajustament dels llocs de treball del professorat dels centres d'educació infantil i primària dels quals sigui titular el Departament d'Educació, d'acord amb els criteris generals de confecció de plantilles dels centres educatius, de les titulacions o habilitacions del professorat i del professorat disposat a desenvolupar el projecte.

.9 Compromisos dels centres seleccionats

Els centres educatius que tinguin un projecte seleccionat adquireixen els compromisos següents:

a) Donar continuïtat al projecte durant tres cursos escolars i participar en les activitats de formació i coordinació que es realitzin. Així mateix, es comprometen a facilitar que el professorat implicat en el desenvolupament dels projectes disposi d'una hora setmanal coincident dins del seu horari de permanència al centre.

b) Enviar una síntesi anual de les activitats realitzades al director o a la directora dels serveis territorials corresponent, en finalitzar el primer i el segon curs d'implantació del projecte, juntament amb la relació del professorat participant que s'incorporarà a l'aplicatiu pertinent per a la certificació d'innovació educativa d'acord amb el que s'estableixi al seu moment.

c) Un cop finalitzats els tres cursos, el centre educatiu realitzarà l'avaluació del pla i incorporarà al projecte educatiu i al projecte curricular del centre els aspectes que decideixi consolidar. Així mateix, abans del 30 de setembre de 2012, els centres educatius seleccionats hauran de presentar la memòria global de les activitats realitzades.

d) Permetre la publicació i la difusió per part del Departament d'Educació dels materials que s'hagin elaborat en el desenvolupament dels projectes objecte d'aquesta convocatòria, sens perjudici del que disposa el Text refós de la Llei de la propietat intel·lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril.

e) Els autors, amb l'autorització prèvia del Departament d'Educació, podran publicar els materials sempre que es faci menció expressa que formen part d'un projecte d'innovació en el camp de l'ensenyament i l'aprenentatge de les llengües estrangeres impulsat pel Departament d'Educació.

.10 Certificació

La participació en aquests projectes tindrà la consideració d'activitat d'innovació educativa i, a aquests efectes, la Direcció General d'Innovació emetrà el certificat corresponent al professorat que hi hagi participat, un cop finalitzats els tres cursos escolars de durada del projecte. Per a l'obtenció d'aquests certificats, els centres educatius hauran d'introduir en l'aplicatiu de gestió d'activitats d'innovació (AGAI) les dades corresponents als docents i al centre participants en el projecte d'innovació per procedir a la certificació, d'acord amb les instruccions i els terminis que s'establiran amb aquest efecte.

(09.058.021)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal