Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 5337 - 12/03/2009

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/608/2009, de 4 de març, per la qual es convoca la realització de proves lliures per a l'obtenció del certificat de formació instrumental i per a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria per a persones de més de 18 anys. (Pàg. 21070)


RESOLUCIÓ

EDU/608/2009, de 4 de març, per la qual es convoca la realització de proves lliures per a l'obtenció del certificat de formació instrumental i per a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria per a persones de més de 18 anys.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, estableix a l'article 68 que correspon a les administracions educatives en l'àmbit de les seves competències organitzar periòdicament proves perquè les persones de més de divuit anys puguin obtenir directament el títol de graduat en educació secundària obligatòria, sempre que hagin assolit les competències bàsiques i els objectius de l'etapa.

El Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria, en la disposició addicional segona determina que el Departament d'Educació organitza periòdicament proves per a les persones de més de divuit anys perquè puguin obtenir directament el títol de graduat en educació secundària obligatòria.

D'altra banda, l'Ordre BEF/267/2003, de 3 de juny, modificada per l'Ordre BEF/450/2003, de 7 de novembre, i l'Ordre BEF/178/2003, de 16 d'abril, regulen, respectivament, les proves específiques per a l'obtenció del certificat de formació instrumental i per a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària per a persones majors de divuit anys.

Per tant, atès que s'han d'efectuar proves lliures com a mínim dos cops a l'any, per tal que les persones de més de divuit anys puguin obtenir el certificat de formació instrumental, així com el títol de graduat en educació secundària obligatòria,

Resolc:

.1 Es convoquen les proves lliures per a l'obtenció del certificat de formació instrumental i per a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria per a persones de més de 18 anys.

.2 Requisits d'accés

2.1 Les persones que es presenten al certificat de formació instrumental i al graduat en educació secundària obligatòria han de tenir 18 anys o més el dia de la prova.

2.2 A més, cal que els aspirants a obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria no estiguin matriculats, en avaluació contínua, en els ensenyaments de graduat en educació secundària en centres de persones adultes en el mateix curs acadèmic, o bé que, en cas d'haver fet la matrícula, s'hagin donat de baixa d'aquests ensenyaments, com a mínim, tres mesos abans de la data en què comenci el període d'inscripció.

.3 Inscripció a les proves

3.1 Període i procediment d'inscripció.

El període d'inscripció a les proves del certificat de formació instrumental i del graduat en educació secundària obligatòria és del 15 al 22 d'abril de 2009, ambdós inclosos.

3.2 La inscripció es fa per mitjans telemàtics a la web del Departament d'Educació http://www.gencat.net/educacio, d'acord amb l'Ordre EDU/494/2006, de 20 d'octubre, per la qual s'aprova la tramitació telemàtica del procediment d'inscripció a processos d'acreditació de coneixements, aptituds o competències convocats pel Departament d'Educació. La inscripció també es pot fer a través del telèfon d'atenció ciutadana 012 i per les diferents vies que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Les persones que s'inscriguin telemàticament poden acreditar la presentació de la sol·licitud amb la impressió de la pantalla de confirmació del tràmit, i les que s'inscriguin a través del telèfon d'atenció ciutadana 012, amb el número d'inscripció que se'ls comunica telefònicament, en el moment de la inscripció.

3.3 Inscripció per a la prova de certificat de formació instrumental.

En la sol·licitud d'inscripció cal indicar:

a) Les dades personals.

b) El centre on es vol fer la prova.

3.4 Inscripció per a la prova de graduat en educació secundària obligatòria.

3.4.1 En la sol·licitud d'inscripció cal indicar:

a) Les dades personals.

b) El centre on es vol fer la prova.

c) La llengua estrangera triada (anglès o francès).

d) L'exempció de la llengua catalana, si escau.

e) La sol·licitud de convalidació d'àmbit o àmbits, per als aspirants que demanen per primer cop convalidació.

f) El reconeixement de notes, per als aspirants que tinguin algun àmbit aprovat.

3.4.2 Els aspirants inscrits per la prova de graduat en educació secundària obligatòria es poden examinar d'un, de dos o dels tres àmbits.

3.5 Sis dies hàbils després de tancar-se el període d'inscripció, es publiquen a la web del Departament d'Educació i al tauler d'anuncis dels centres on es realitzen les proves les llistes provisionals de persones admeses i excloses, on també consta el requeriment de documentació, si escau.

3.6 Els aspirants poden presentar reclamacions i aportar la documentació justificativa de les sol·licituds de convalidació d'àmbits aprovats en el centre on es fan les proves, durant els 6 dies següents a la publicació de les llistes provisionals.

3.7 A partir del 13 de maig, a la web del Departament d'Educació i als centres on es fan les proves es publiquen les llistes definitives.

3.8 La presentació de la sol·licitud d'inscripció implica l'autorització al Departament d'Educació per obtenir, mitjançant les seves bases de dades, les dades acadèmiques que corresponen a la persona sol·licitant.

.4 Aspirants amb necessitats específiques

4.1 Les persones amb discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o altres trastorns, que tenen la condició legal de disminució, poden sol·licitar l'adaptació de la prova i/o els recursos addicionals necessaris per desenvolupar-la.

4.2 Les persones en aquestes condicions han de presentar la sol·licitud per escrit d'acord amb el model que es detalla l'annex 1 d'aquesta Resolució, adreçada a la Direcció General de l'Educació Bàsica i el Batxillerat durant el període d'inscripció.

4.3 La Direcció General de l'Educació Bàsica i el Batxillerat determina, si escau, les mesures o recursos addicionals per a cadascun, i n'informa la persona interessada i la comissió corresponent.

.5 Elaboració de les proves

La Direcció General de l'Educació Bàsica i el Batxillerat elabora les proves i les tramet a les comissions avaluadores.

.6 Centres, dates i horaris de les proves

6.1 Les proves del certificat de formació instrumental i les de graduat en educació secundària obligatòria es realitzen als centres de formació de persones adultes detallats a l'annex 2. Si el nombre d'inscripcions ho fes necessari es reduiran o designaran nous centres.

6.2 La prova de certificat de formació instrumental es farà el 27 de maig de 2009, i les proves de graduat en educació secundària obligatòria, els dies 27 i 28 de maig de 2009.

6.3 Horaris

6.3.1 Proves de certificat de formació instrumental:

De 15 h a 15.30 h: verificació de la identitat dels aspirants.

De 15.30 h a 18 h: examen de certificat de formació instrumental.

6.3.2 Proves de graduat en educació secundària obligatòria:

Dimecres 27 de maig de 2009:

De 9.30 h a 10.00 h: verificació de la identitat dels aspirants.

De 10.00 h a 13.00 h: examen de l'àmbit científic tècnic.

De 15.00 h a 15.30 h: verificació de la identitat dels aspirants.

De 15.30 h a 17.30 h: examen de l'àmbit social.

Dijous 28 de maig de 2009:

De 9.30 h a 10.00 h: verificació de la identitat dels aspirants.

De 10.00 h a 14.00 h: examen de l'àmbit de la comunicació.

.7 Requisits d'admissió a les proves

7.1 Per poder fer els exàmens corresponents, les persones inscrites han de presentar el document original d' identificació que han fet constar en la inscripció.

7.2 Abans de l'inici de les proves, els membres de la comissió avaluadora verifiquen la identitat dels/de les aspirants.

Si els membres de la comissió avaluadora observen algun error es procedeix, si escau, a la seva correcció.

.8 Informació als aspirants a les proves

Al començament de les proves, la comissió avaluadora informa els aspirants sobre els aspectes següents:

a) Desenvolupament de les proves.

b) Lloc i data on es publiquen els resultats de les proves.

c) Lloc i data límit de sol·licitud de revisió d'examen.

d) Lloc i data límit de publicació del resultat de la revisió d'examen.

e) Lloc, data i horari de recollida de certificacions acreditatives corresponents.

.9 Justificant d'assistència

S'esten un justificant d'assistència, signat i segellat per la comissió avaluadora, a les persones que el sol·licitin.

.10 Estructura i continguts de les proves

10.1 Les proves del graduat en educació secundària obligatòria estan estructurades en tres àmbits que contenen les diverses matèries:

a) Àmbit científic tècnic, que inclou: ciències de la naturalesa, matemàtiques, tecnologies, i els aspectes relacionats amb la salut i el medi ambient.

b) Àmbit social, que inclou: ciències socials, geografia i història i educació per a la ciutadania.

c) Àmbit de comunicació que inclou: llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura i llengua estrangera.

10.2 L'objectiu de les proves del graduat en educació secundària obligatòria és que l'aspirant demostri que té assolits els objectius i les competències clau de cadascun dels tres àmbits.

10.3 Les proves del certificat de formació instrumental són de caràcter global i el seu contingut correspon a les diverses àrees del currículum del cicle de formació instrumental de la formació bàsica per a les persones adultes.

.11 Comissions avaluadores

11.1 Nomenament

La persona titular de la Direcció General de l'Educació Bàsica i el Batxillerat nomena els membres de les comissions avaluadores d'acord amb la composició que estableix l'Ordre BEF/267/2003, de 3 de juny, modificada per l'Ordre BEF/450/2003, de 7 de novembre, i l'Ordre BEF/178/2003, de 16 d'abril.

11.2 La relació dels membres de les comissions avaluadores es fa pública al tauler d'anuncis dels centres, seus de les proves i a la pàgina web del Departament d'Educació (http://www.gencat.net/educacio).

11.3 Les comissions avaluadores actuen d'acord amb les disposicions d'aquesta Resolució i amb les instruccions que emet la Direcció General de l'Educació Bàsica i el Batxillerat.

11.4 En qualsevol moment de la realització de les proves els membres de la comissió avaluadora poden comprovar la identitat dels aspirants i en el cas de detectar l'incompliment de qualsevol dels requisits l'aspirant en queda exclòs.

11.5 Els membres de les comissions avaluadores estan sotmesos als articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú, pel que fa a l'abstenció i la recusació.

11.6 Als membres de les comissions d'avaluació els és aplicable el Decret 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per raó del servei (DOGC núm. 5170, de 10.7.2008).

.12 Qualificació de les proves

12.1 Proves de certificat de formació instrumental:

a) La qualificació és global, a partir de la superació dels continguts mínims de cada àrea, i es fa en els termes d'apte i no apte.

b) La superació de les proves suposa obtenir el certificat de formació instrumental.

12.2 Proves de graduat en educació secundària obligatòria:

a) La qualificació és global per a cadascun dels tres àmbits, i es fa en els termes d'insuficient, suficient, bé, notable o excel·lent. Es considera aprovat aquell àmbit en què s' obtingui una qualificació de suficient, bé, notable o excel·lent.

b) La superació dels tres àmbits suposa obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.

c) La qualificació per als aspirants que han superat l'etapa de graduat en educació secundària obligatòria s'obté mitjançant la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes en els tres àmbits.

d) Als aspirants que hagin superat un o dos àmbits, se'ls mantenen les qualificacions per a convocatòries posteriors.

.13 Publicació de resultats

A partir del 15 de juny de 2009 les comissions avaluadores faran públics els resultats de les proves en els centres on s'han realitzat les proves i a la web del Departament d'Educació.

.14 Revisió de proves

14.1 En cas que l'aspirant no estigui d'acord amb la qualificació emesa per la comissió avaluadora, pot sol·licitar la revisió de les proves per mitjà d'un escrit que cal presentar al registre del centre on s'hagi examinat, adreçat al president o presidenta de la comissió avaluadora, en el termini màxim de sis dies hàbils següents a la publicació dels resultats.

14.2 Transcorregut aquest termini, la comissió avaluadora es reuneix i un cop revisades les reclamacions publica en el termini màxim de sis dies hàbils la llista definitiva.

14.3 Contra la resolució definitiva, les persones interessades poden presentar recurs d'alçada davant de la persona titular de la Direcció General de l'Educació Bàsica i el Batxillerat, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la data de publicació dels resultats, d'acord amb el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

.15 Convalidacions d'àmbits

15.1 La comissió avaluadora efectua les convalidacions, una vegada s'hagi fet pública la llista provisional d'inscrits.

15.2 Els centres on es realitzen les proves són els responsables de recollir i verificar la documentació que presenta la persona interessada, i també d'informar si és procedent o no la convalidació.

15.3 Per a les convalidacions cal seguir els criteris que es detallen a l'annex 3 d'aquesta Resolució.

.16 Exempció de llengua catalana

16.1 Els aspirants a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatoria que acreditin menys d'un any de residència a Catalunya i que amb anterioritat no hagin estat escolaritzats a Catalunya, abans de la inscripció a les proves poden sol·licitar l'exempció de la llengua catalana al Servei d'Immersió i Ús de la Llengua del Departament d'Educació.

16.2 Les persones que hagin obtingut l'exempció, i presentin la documentació reclamada a la llista provisional, queden exemptes de realitzar els exercicis específics de la llengua catalana proposats a l'àmbit de la comunicació del graduat en educació secundària obligatòria.

.17 Tramitació dels títols de graduat en educació secundària obligatòria

Els centres, seus de les proves, són els responsables de la gestió, tramitació i custòdia dels títols de graduat en educació secundaria obligatòria, així com de lliurar-los a les persones que han obtingut el títol mitjançant les proves lliures.

.18 Certificat de formació instrumental

S'expedeix un certificat de formació instrumental, signat pel/per la secretari/ària de la comissió avaluadora, amb el vist i plau del/de la president/a i amb el segell del centre, seu de les proves, als/a les aspirants que hagin superat la prova.

.19 Conservació de la documentació

Els centres on s'hagin constituït les comissions avaluadores conserven tota la documentació relativa al procés de la prova, i resta a la disposició de l'Administració educativa.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el conseller d'Educació, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà del dia que es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, segons el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Barcelona, 4 de març de 2009

Jaume Graells i Veguin

Director general de l'Educació Bàsica i el Batxillerat

Annex 1

Sol·licitud de reconeixement de necessitats específiques als efectes de les proves lliures per a l'obtenció del certificat de formació instrumental i per a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria.

(Nom i cognoms), amb domicili al carrer (nom del carrer i número), municipi (nom del municipi), CP (número codi postal), nascut/da el (dia) de (mes) de (any), amb DNI (o document d'identificació equivalent) (número) i telèfon de contacte (número).

Exposo:

1. Que he fet la inscripció a les proves lliures per a l'obtenció del certificat de formació instrumental o per a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatoria, en la convocatòria de maig de 2009.

2. Que tinc una disminució legalment reconeguda.

3. Que adjunto a la sol·licitud el document següent:

Certificat del Centre d'Atenció al Disminuït del Departament d'Acció Social i Ciutadania .

Demano:

Que aquesta circumstància es tingui en compte a l'hora de fer la prova.

(Població), (dia), de (mes) de (any).

(Signatura)

Direcció General de l'Educació Bàsica

i el Batxillerat

Via Augusta, 202, 08021 Barcelona

Annex 2

Centres de formació de persones adultes on es realitzen les proves lliures de certificat de formació instrumental i de graduat en educació secundària obligatòria

CFA Freire, Via Favència, 254, Barcelona, 933534419

CFA Maria Rúbies, Via Laietana, 18, 8è, Barcelona, 933103094

CFA Manuel Sacristán, Via Laietana, 16, baixos, Barcelona, 934812767

CFA Can Serra, Andorra, 12-14, l'Hospitalet de Llobregat, 934384061

CFA Manuel Fernández, Frederica Montseny, 1, Sant Adrià de Besòs, 934622364

CFA Arquitecte Jujol, Timbaler del Bruc, 2 , Sant Joan Despí, 933736758

CFA La Creu de Barberà, Carders, 24, Sabadell, 937116448

CFA Les Bernardes, Sant Dionís, 40-42, Salt, 972241410

CFA Joan Carles I, La Mercè, 1 (casal cívic), Lleida, 973267466

CFA Tarragona, Perllongació carrer B, s/n (Barri de Riu Clar), Tarragona 977551888

CFA Can Marfà, Camí Ral, 257, Mataró, 937907795

Annex 3

Convalidacions d'àmbits del graduat en educació secundària obligatòria per als aspirants procedents d'altres ensenyaments i documentació que cal aportar per acreditar les convalidacions

1. Procedència: 2n formació professional de primer grau (FP1).

1.1 Conjunt d'assignatures que cal tenir aprovades:

Llengua catalana.

Llengua castellana.

Idioma modern.

Àmbit convalidat: àmbit de comunicació.

1.2 Conjunt d'assignatures que cal tenir aprovades:

Matemàtiques.

Física i química.

Tecnologia.

Àmbit convalidat: àmbit científic tècnic.

1.3 Conjunt d'assignatures que cal tenir aprovades:

Formació humanística.

Àmbit convalidat: àmbit social.

2. Procedència: 2n curs de batxillerat unificat polivalent (BUP).

2.1 Conjunt d'assignatures que cal tenir aprovades:

Llengua i literatura catalanes.

Llengua i literatura castellanes.

Idioma modern.

Àmbit convalidat: àmbit de comunicació.

2.2 Conjunt d'assignatures que cal tenir aprovades:

Matemàtiques.

Física i química.

Tecnologia.

Àmbit convalidat: àmbit cientificotècnic.

2.3 Conjunt d'assignatures que cal tenir aprovades:

Història.

Geografia.

Àmbit convalidat: àmbit social.

3. Procedència: quart curs d'educació secundària obligatòria (ESO).

3.1 Conjunt d'àrees que cal tenir aprovades:

Llengua i literatura catalanes.

Llengua i literatura castellanes.

Llengua estrangera.

Àmbit convalidat: àmbit de la comunicació.

3.2 Conjunt d'àrees que cal tenir aprovades:

Matemàtiques.

Ciències de la naturalesa.

Tecnologia.

Àmbit convalidat: àmbit cientificotècnic.

3.3 Conjunt d'àrees que cal tenir aprovades:

Ciències socials.

Àmbit convalidat: àmbit social.

La documentació que cal aportar per poder acreditar les convalidacions és l'original

del llibre d' escolaritat o un certificat de qualificacions emès pel centre.

(09.063.171)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal