Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 5338 - 13/03/2009

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/620/2009, de 4 de març, de nomenament de funcionaris en pràctiques del cos de mestres, del cos de professors d'ensenyament secundari, del cos de professors tècnics de formació professional, del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes, del cos de professors d'arts plàstiques i disseny i del cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny. (Pàg. 21434)


RESOLUCIÓ

EDU/620/2009, de 4 de març, de nomenament de funcionaris en pràctiques del cos de mestres, del cos de professors d'ensenyament secundari, del cos de professors tècnics de formació professional, del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes, del cos de professors d'arts plàstiques i disseny i del cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny.

De conformitat amb el que estableix la base 9 de la Resolució EDU/618/2008, de 28 de febrer (DOGC núm. 5088, de 11.3.2008), de convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents, i a proposta de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

.1 Nomenar funcionaris en pràctiques del cos de mestres, del cos de professors d'ensenyament secundari, del cos de professors tècnics de formació professional, del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes, del cos de professors d'arts plàstiques i disseny i del cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny els aspirants seleccionats en el procediment selectiu convocat per la Resolució EDU/618/2008, de 28 de febrer, els quals consten inclosos a l'annex de la Resolució EDU/2452/2008, de 25 de juliol (DOGC núm. 5188, de 5.8.2008), per la qual es fan públiques les llistes d'aspirants que han superat les proves per a la provisió de places docents convocades mitjançant la Resolució EDU/618/2008, de 28 de febrer, i a l'annex 2 de la Resolució EDU/58/2009, de 20 de gener (DOGC núm. 5304, de 26.1.2009), per la qual es fa pública la llista complementària d'aspirants seleccionats que modifica la Resolució EDU/2452/2008, de 25 de juliol, per la qual es fan públiques les llistes d'aspirants que han superat les proves per a la provisió de places docents convocades mitjançant la Resolució EDU/618/2008, de 28 de febrer.

.2 Com a excepció al punt anterior, no es nomenen funcionaris en pràctiques els aspirants seleccionats que han optat per romandre al cos d'origen que consten a l'annex 1 d'aquesta Resolució i els que han renunciat als drets obtinguts en el procés selectiu que consten a l'annex 2 d'aquesta Resolució.

.3 El nomenament com a funcionaris en pràctiques té efectes econòmics i administratius d'1 de setembre de 2008 per a tots els cossos, tant per als seleccionats en el procediment d'ingrés com per als seleccionats en el procediment d'accés a un cos del mateix grup o de grup superior.

.4 Si de la revisió de la documentació presentada pels aspirants que han superat els procediments selectius es dedueix que els manca algun dels requisits que assenyala la base 2 de la convocatòria, es deixaran sense efecte els drets que els puguin correspondre per la seva participació en el procediment selectiu i no podran ser nomenats funcionaris de carrera, sens perjudici de la responsabilitat en què han pogut incórrer per falsedat en la sol·licitud inicial de participació.

.5 La Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu adoptarà les mesures necessàries per a l'execució d'aquesta Resolució.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el conseller d'Educació, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 4 de març de 2009

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

Annex 1

Cos de professors d'ensenyament secundari

Especialitat: Administració d'empreses

NIF

Cognoms i nom

040324287C

Fernández Jiménez, Isabel Maria

040331298Q

Lunar Teixidor, Guillem

Especialitat: Construccions civils i edificacions

 

039651492K

Pujol Magriña, Manel

Especialitat: Formació i orientació laboral

 

039861603G

Alonso Expósito, Àngela

046582239V

Casellas Bonet, Marian

046035971E

Crespo Pérez, Mario

033933634D

Crivillers Vilamala, Dolors

077274074P

Cumeres Costa, Assumpció

019999750P

Fenollar Senabre, Joana

039867068H

Fortuny Anguera, Daniel

040861931Q

Herrera Terrado, Xavier

018955699L

Jaro Beltrán, Elena

039131204Q

Martínez Fornell, Eugènia

039663673N

Matas González, Dolors

046586934C

Miquel Rodríguez, Isabel

039658853E

Plana Voltas, Montserrat

039652367E

Revelles Arànega, Manuel

040851962Y

Sorolla Miró, Joan

043027444X

Taberner Segura, Carme

045462428F

Vallès Reguant, Lourdes

039327769T

Vilà Tulleuda, M.Isabel

Especialitat: Informàtica

 

038823568M

Mir Porcel, Montserrat

038458503L

Murillo Casals, Ramon

Especialitat: Intervenció sociocomunitària

 

037333583Y

Anglada Buyreu, Anna

043414380V

Garcia Martos, Isabel

077087982D

Pérez Rivera, Ignacio

077306985Y

Riera Camps, Anna Maria

040309142D

Rigau Bruguer, Eva

039327570P

Rincon Garcia, Rosa

033941084F

Tarradas Viñolas, Ana Maria

046330679P

Vallès Port, Maria Dolors

Especialitat: Organització i processos de manteniment de vehicles

 

039709978H

Fabregat Sanjuan, Albert

Especialitat: Processos de producció agrària

 

043700713T

Coca Saez de Albeniz, Ana Marina

Especialitat: Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics

 

046666038G

Martínez Diaz, Francisco Javier

Especialitat: Processos sanitaris

 

052390382Q

Paez Domingo, Diana

Especialitat: Sistemes electrònics

 

039666198F

Calvo Ollés, Vicente Pascual

Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes

 

Especialitat: Anglès

 

039879219W

Alfonso Perez, Jose Manuel

039336747P

Cortes Bessa, Montserrat

047676082A

Lara Teixidó, Joan Manuel

046746387Z

Pallarés Monge, Oriol

043062866N

Pieras Guasp, Felip

Cos de professors d'arts plàstiques i disseny

 

Especialitat: Mitjans informàtics

 

046618944Z

Pedraza Gutiérrez, Maria José

Especialitat: Organització industrial i legislació

 

077912173H

Ferrusola Domenech, Maria Jesus

Annex 2

Cos de mestres

Especialitat: Audició i llenguatge

NIF

Cognoms i nom

021672767M

Jordà Moncho, Mariona

020837346J

Lanusse Garcia, Gracia Maria

048437746E

Miguel Gámiz, Eva

Especialitat: Educació infantil

 

021636144K

Bernabeu Pérez, Isabel

018980067F

Domènech Milian, Susana

048291897Q

Fernández Sánchez, Marta

034069439E

Icasuriaga Dols, Sandra

047691651R

Juan Mateu, M. Carmen

073394366D

Monllao Arnau, Maria

020478188T

Naranjo Saura, Silvia

045631449R

Niñerola Molina, Maria Melisa

020027834D

Puig Millet, Susana

047646052B

Ramirez Flor, Natalia

073582361W

Salvador Calabuig, Clara

007258666G

Ten Ferri, Susana

048293139Q

Viñó Solbes, Maria José

Especialitat: Educació primària, anglès

 

043111641G

Bover Bauzá, Isabel

020840607P

Chaveli Serra, Joana

026747713R

Climent Esteve, Olga

020448877Z

Fayos Sebastià, Aina

029184532Q

Fuster Cortijo, Monica

020044158A

Maylin Barber, Neus

041507485Y

Orfila Moral, Alazne

018979351G

Pellicer Verge, Jaume

020042363W

Signes Marti, Amanda

029186910W

Tornero Rey, José Manuel

Especialitat: Educació primària, educació física

 

073391875W

Forner Moliner, Victor

044513637N

González García, José Ignacio

052797305T

Manrique Navarro, Álvaro

Especialitat: Educació primària, música

 

073582823G

Rubio Casas, Andrés

073575591V

Soler Miñana, Carles

047825026E

Vericat Octavio, Lidia

Especialitat: Educació primària

 

020483758G

Amela Tarongí, Patricia

020040329S

Altur Alonso, Gemma

020481892R

Agut Clausell, Paula

040432511Y

Berta Salmeron, Antoni

X3626377 J

Bustamante Fernandiz, Loredana

048314459S

Domínguez Vicente, Neus

018994555M

Fabra Almajano, Mònica

020436868B

Fayos Montaner, Ma. Luisa

074246542N

Jimenez García, Mireia

022574722S

Martinez Guita, Margarita

047705949Q

Melguizo Caballero, Ana

053376609A

Nadal Martorell, Juana

048292591C

Navarro Vicente, Juan Bautista

029018417F

Pans Zurera, Salvador José

053227183P

Pérez Griñó, Carlos

020044168J

Pérez López, Maria Nieves

020435161Y

Talón Aparicio, Amparo

Cos de professors tècnics de formació professional

 

Especialitat: Manteniment de vehicles

 

020470745D

Tomás Tena, Vicente

Especialitat: Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic

 

073561606Q

Alonso Boils, Rosa Maria

048400807K

Cutillas Mateo, Leticia

020823669K

Puig Navalón, Andrés

Especialitat: Procediments sanitaris i assistencials

 

033456865F

Pla Gimenez, Herminia

Especialitat: Sistemes i aplicacions informàtiques

 

020015969N

Palomares Gimeno, Amador

Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes

 

Especialitat: Anglès

 

071270310A

Labadíe González, Laura

048528693G

Lozano Alberich, Sandra

(09.047.092)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal