Obertura període excepcional de consulta i modificació de dades de la Borsa de treball

Oposicions 2021: nomenament de funcionaris en pràctiques


Sr. González Cambray persona non grata

Persones violentes: imatges i miratges
El 29 d'abril Professors de Secundària (aspepc·sps) declara persona non grata al Sr. González Cambray
Model d'acta
Plantilla per a que el teu centre declari "Persona NON GRATA" al Conseller González.
Centres que han declarat persona non grata
Relació de centres que han declarat al Sr González persona non grata. Envia'ns una fotografia de l'acta per afegir-vos.

Actualitzades les fitxes de centres amb les adjudicacions provisionals del curs 2022-2023

Adjudicacions provisionals. Curs 2022-2023. Resolució definitiva d'adjudicacions

Borsa de treball de personal docent. Obertura

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 5344 - 23/03/2009

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/721/2009, de 24 de febrer, per la qual es resol el concurs específic de mèrits per tal de proveir llocs de treball docents de caràcter singular en centres públics d'ensenyaments no universitaris que tenen autoritzat un pla estratègic per a la promoció de l'autonomia del centre educatiu, convocat per la Resolució EDU/3285/2008, de 30 d'octubre. (Pàg. 24566)


RESOLUCIÓ

EDU/721/2009, de 24 de febrer, per la qual es resol el concurs específic de mèrits per tal de proveir llocs de treball docents de caràcter singular en centres públics d'ensenyaments no universitaris que tenen autoritzat un pla estratègic per a la promoció de l'autonomia del centre educatiu, convocat per la Resolució EDU/3285/2008, de 30 d'octubre.

Mitjançant la Resolució EDU/3285/2008, de 30 d'octubre (DOGC núm. 5253, de 7.11.2008), es va anunciar la convocatòria de concurs específic de mèrits per tal de proveir llocs de treball docents de caràcter singular en centres públics d'ensenyaments no universitaris que tenen autoritzat un pla estratègic per a la promoció de l'autonomia del centre educatiu.

Finalitzats els terminis, tant de reclamacions i desistiments com de renúncies parcials, cal publicar la resolució definitiva, tal com estableix la base 9 de l'annex 1 de la Resolució esmentada.

Per tot això,

Resolc:

.1 Fer pública l'adjudicació definitiva dels llocs de treball convocats en el concurs específic de mèrits per tal de proveir llocs de treball docent de caràcter singular en centres públics d'ensenyaments no universitaris que tenen autoritzat un pla estratègic per a l'autonomia del centre educatiu, d'acord amb les peticions i els mèrits dels concursants avaluats per la comissió, tal com s'indica a l'annex.

.2 La presa de possessió en la nova destinació tindrà lloc l'1 de setembre de 2009.

.3 Amb la publicació d'aquesta Resolució es considera efectuada la notificació a les persones interessades a tots els efectes.

.4 S'estableix el període comprès entre els dies 27 d'abril i el 30 de maig de 2009 per retirar la documentació lliurada pels concursants que han participat en la convocatòria anunciada per la Resolució EDU/3285/2008. El procediment per retirar la documentació és el que regula la base 10 de l'annex 1 de la Resolució esmentada.

.5 Per a qualsevol aclariment en relació amb aquesta Resolució, caldrà que les persones interessades s'adrecin a les seccions de Gestió de Personal Docent dels serveis territorials del Departament d'Educació o a l'Àrea de Recursos Humans del Consorci d'Educació de Barcelona.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el director general de Recursos del Sistema Educatiu en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 24 de febrer de 2009

P. D. (Resolució de 30.10.2008, DOGC de 7.11.2008)

Camil Fortuny Recasens

Director general de Recursos del Sistema Educatiu

Annex

Adjudicació dels llocs de treball docents de caràcter singular en centres públics d'ensenyaments no universitaris que tenen autoritzat un pla estratègic

 

Lloc adjudicat: inclou cos, codi i descripció del lloc adjudicat

Centres d'educació infantil i primària

Lloc adjudicat

DNI

Cognoms i nom

Puntuació

Consorci d'Educació de Barcelona

Municipi: 08019 Barcelona

         

Centre: 08002770 CEIP Àgora

         

597

PAY

Educació primària, anglès

037332167Q

Martinez Merce, Monica

22,2998

Centre: 08033501 CEIP Antoni Brusi

         

597

PAY

Educació primària, anglès

022913337R

Noguera Martinez, M. Vicenta

32,1500

597

PMY

Educació primària, música

033955253P

Valles Fargas, Maria

23,4046

Centre: 08001595 CEIP Baixeras

         

597

PRY

Educació primària

036513155B

Llorca Garces, Lidia

28,5416

597

PRY

Educació primària

043695295X

Martret Rodriguez, Gemma

26,3082

597

PMY

Educació primària, música

043717966A

Labartra Estrada, Marta

26,3582

Centre: 08001789 CEIP Cervantes

         

597

EEY

Educació especial

037291700Y

Marti Taule, Magdalena

28,1872

597

INY

Educació infantil

037321158R

Alsina Cunill, Judit

28,5624

597

PEY

Educació primària, educació física

040997570R

Lecina Medina, Luis

25,6706

Centre: 08042329 CEIP Els Xiprers

         

597

PRY

Educació primària

046755715G

Morales Bernard, Sandra

25,1622

597

PRY

Educació primària

046756706Y

Galve Rodriguez, Noemi

20,8123

Centre: 08001807 CEIP Escola de la Concepció

         

597

PMY

Educació primària, música

046576571F

Clar Oliva, Xènia

20,9830

Centre: 08046281 CEIP Estel-Guinardó

         

597

PRY

Educació primària

039848788T

Vilella Llebaria, Montserrat

23,2666

597

PRY

Educació primària

043526464E

Mañes Lopez, Miriam

22,4790

Centre: 08060873 CEIP Eulàlia Bota

         

597

PAY

Educació primària, anglès

046346523M

Elizondo Calaf, Maria Noemi

24,6582

Centre: 08032634 CEIP Ferrer i Guàrdia

         

597

PRY

Educació primària

037734739L

Peña Navarro, Maria Francisca

24,3998

Centre: 08052657 CEIP Fort Pienc

         

597

PRY

Educació primària

035006218B

Ramal Muñoz, Nuria

32,7500

597

PMY

Educació primària, música

044003545Z

Rodoreda Pujantell, Marta

30,1414

Centre: 08002071 CEIP Gayarre

         

597

INY

Educació infantil

040289672C

Trafach Bosch, Dolors

26,8246

597

PAY

Educació primària, anglès

046691593Y

Lopez Mongay, Eva

23,5954

Centre: 08043966 CEIP Heura

         

597

PRY

Educació primària

038077226J

Pardina Cortes, Maria Teresa

24,5746

597

PAY

Educació primària, anglès

037279192X

Jaen Herbera, Anna

23,2206

597

PMY

Educació primària, música

046237439X

Buil Ubeda, Silvia

27,8038

Centre: 08064179 CEIP La Llacuna del Poblenou

         

597

INY

Educació infantil

046755132L

Sancho Rovira, Eva

18,2238

Centre: 08002897 CEIP Mestre Morera

         

597

INY

Educació infantil

043445577A

Rodriguez Fernandez,

 
       

Maria Isabel

25,9038

597

PRY

Educació primària

036975345Q

Roda Valls, Elisenda

26,8830

Centre: 08002022 CEIP Perú

         

597

EEY

Educació especial

046221849Z

Homs Bosch, Cristina

37,1500

Centre: 08043875 CEIP Pit-roig

         

597

PRY

Educació primària

046756308E

Martí Pallarès, Balma

26,2414

Centre: 08002231 CEIP Rosa dels Vents

         

597

PAY

Educació primària, anglès

038092778V

Sala Farre, Maria del Carme

25,7330

Centre: 08043887 CEIP Sagrada Família

         

597

PMY

Educació primària, música

046728541Q

Pujol Massa, Mireia

22,7246

Centre: 08039513 CEIP Taxonera

         

597

PRY

Educació primària

043424493X

Aguilar Garcia, Ruth

16,5498

597

PAY

Educació primària, anglès

046961194R

Collier Castanera,

 
       

Patricia Louisa

22,8414

597

PAY

Educació primària, anglès

038102598Q

Narro Segú, Meritxell

22,1706

Serveis Territorials a Barcelona II (comarques)

Municipi: 08015 Badalona

         

Centre: 08040345 CEIP Mercè Rodoreda

         

597

PRY

Educació primària

040875556W

Cerqueda Parcerisa, Ma.Dolors

35,1664

597

PRY

Educació primària

043412606Z

Garcia Oneca, Maria Soledad

25,3582

Municipi: 08084 Fonollosa

         

Centre: 08017232 CEIP Agrupació Sant Jordi

         

597

PMY

Educació primària, música

039385991D

Utrero Corominas, Maria Teresa

23,3582

Municipi: 08171 Prats de Lluçanès

         

Centre: 08023207 CEIP Lluçanès

         

597

INY

Educació infantil

039324002M

Pont Oliveras, M. Carme

24,8410

597

PRY

Educació primària

033943700R

Puig Perez, M. Angeles

24,0914

597

PRY

Educació primària

078148882B

Albets Rafart, Maria Claustre

19,4998

Municipi: 08199 Sant Bartomeu del Grau

         

Centre: 08025320 CEIP La Monjoia

         

597

PRY

Educació primària

077303715W

Salamanca Perez, Pilar

25,5914

Municipi: 08232 Sant Pere de Riudebitlles

         

Centre: 08027146 CEIP Sant Jeroni

         

597

INY

Educació infantil

044175448S

Vallet Huguet, Maria Teresa

19,3582

597

PRY

Educació primària

077316641W

Hurtado Miret, Nuria

23,6914

Municipi: 08251 Santa Margarida i els Monjos

         

Centre: 08037528 CEIP Sant Domènec

         

597

INY

Educació infantil

046728131C

Mata Bellmunt, Gemma

21,3790

597

INY

Educació infantil

039701383W

Mata Soler, Sonia

20,7790

Municipi: 08298 Vic

         

Centre: 08067818 CEIP La Sínia

         

597

PRY

Educació primària

078022173D

Coma Pares, Nuria

30,9000

597

PRY

Educació primària

033959353Z

Barris Morera, Maria Mercè

25,6582

Serveis Territorials al Baix Llobregat-Anoia

Municipi: 08169 El Prat de Llobregat

         

Centre: 08022926 CEE Can Rigol

         

597

EEY

Educació especial

037386004X

Blasco Martin, Laura

27,4874

Municipi: 08114 Martorell

         

Centre: 08020498 CEIP Els Convents

         

597

EEY

Educació especial

046359964Z

Palomares Baena, Beatriz

24,7954

Municipi: 08301 Viladecans

         

Centre: 08031101 CEIP Montserratina

         

597

PRY

Educació primària

036985134F

Agea Castellvi, M. Montserrat

25,4830

597

PRY

Educació primària

044998082P

Llorente Sans, Mireia

21,6290

Municipi: 08302 Vilanova del Camí

         

Centre: 08063795 CEIP Marta Mata

         

597

INY

Educació infantil

046629091H

Puig Marsal, Mireia

29,2038

597

PRY

Educació primària

035012182H

Monclus Arnau, Antoni

28,0662

597

PRY

Educació primària

046778542S

Domínguez Gabarró, Ivet

27,1454

Serveis Territorials al Vallès Occidental

Municipi: 08252 Barberà del Vallès

         

Centre: 08061142 CEIP Miquel Martí i Pol

         

597

INY

Educació infantil

034745949X

Giraldo Luque, Maria Jose

25,8830

597

INY

Educació infantil

034743364R

Garrido Gomez, M. Carmen

24,6582

597

PRY

Educació primària

046644297K

Clavero Mores, Maria del Mar

33,4580

Municipi: 08184 Rubí

         

Centre: 08023852 CEIP Joan Maragall

         

597

EEY

Educació especial

045471660Q

Pernas Llobet, Glòria

23,1082

597

PMY

Educació primària, música

052420142Z

Borras Agullo, Laia

21,3582

Centre: 08034394 CEIP Teresa Altet

         

597

INY

Educació infantil

046118111Y

Casanovas Mussons, Montserrat

21,5874

597

PEY

Educació primària, educació física

045482227A

Garcia Monte, Marta

25,6706

597

PEY

Educació primària, educació física

053029049L

Vera Torres, Angel Antonio

23,5666

Municipi: 08187 Sabadell

         

Centre: 08044314 CEIP Andreu Castells

         

597

PAY

Educació primària, anglès

034761834W

Solana de la Cruz, Irina

24,7538

Centre: 08032737 CEIP Can Rull

         

597

PAY

Educació primària, anglès

034745643A

Rosa Medina, Oscar

20,2414

Centre: 08023918 CEIP Concòrdia

         

597

PRY

Educació primària

043435362T

Grande Mera, Sara

26,0666

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

Municipi: 08096 Granollers

         

Centre: 08053391 CEIP Lledoner

         

597

INY

Educació infantil

052142637G

Pages Castellano, Meritxell

22,7082

597

PRY

Educació primària

040930585S

Jornet Niella, Maria Espina

27,3246

597

PRY

Educació primària

047702146P

Fernandez Ruiz, Anna

26,4782

Centre: 08041659 CEIP Mestres Montaña

         

597

PRY

Educació primària

052144944B

Miron Dominguez, Cristina

28,3082

597

PRY

Educació primària

046228511Y

Pregonas Vilaseca, Ivette

23,7622

597

PRY

Educació primària

043540150T

Pachon Aulinas, Marta

21,9206

Centre: 08017694 CEIP Pereanton

         

597

INY

Educació infantil

046231330L

Andrés Alcalde, Miriam

21,3582

597

PRY

Educació primària

047810301V

Pajarols Martínez, Ester

22,6082

597

PMY

Educació primària, música

053127367N

Farres Llobet, Anna

26,5082

Municipi: 08126 Montgat

         

Centre: 08061087 CEIP Escola Marina

         

597

INY

Educació infantil

077603354C

Gonzalez Mazas, María Dolores

24,6082

597

INY

Educació infantil

043556250T

Crosas Gamundi, Anna

20,6082

Serveis Territorials a Girona

Municipi: 17066 Figueres

         

Centre: 17008006 CEIP Amistat

         

597

INY

Educació infantil

038821342X

Gay Mercader, Ana Maria

27,5874

597

PRY

Educació primària

040427325H

Aulet Argeles, Rosa Ma.

25,0666

597

PRY

Educació primària

040445870W

Vives Riu, Irene Silva

22,1166

Serveis Territorials a Lleida

Municipi: 25120 Lleida

         

Centre: 25002076 CEIP Cervantes

         

597

INY

Educació infantil

078089758C

Armengol Valls, Mònica

24,6746

Centre: 25006744 CEE Esperança

         

597

EEY

Educació especial

078579742N

Cervelló Miró, Laura

25,7746

597

EEY

Educació especial

078081409C

Munné Reig, Noemí

23,5874

597

EEY

Educació especial

047682481P

Egozcue Requena, Carme

22,2746

Centre: 25002143 CEIP Ginesta

         

597

INY

Educació infantil

043732115F

Barbecho Grimaldos, Lídia

18,7414

597

PRY

Educació primària

043717141Y

Mòdol Ibáñez, Clàudia

19,5290

597

PAY

Educació primària, anglès

047681590Z

Ibaceta Solanilla, Ángel

21,1874

Centre: 25005430 CEIP Joan XXIII

         

597

PRY

Educació primària

039707556B

Garrido Franquet, Noèlia

23,7114

Centre: 25006276 CEIP Sant Jordi

         

597

PRY

Educació primària

043716735Z

Miró Riera, M.Carme

21,0122

Serveis Territorials a Tarragona

Municipi: 43037 Calafell

         

Centre: 43009898 CEIP Castell de Calafell

         

597

PEY

Educació primària, educació física

039680323X

Villarejo Belles, Luisa Maria

24,3582

Municipi: 43047 Constantí

         

Centre: 43000895 CEIP Mossèn Ramon Bergadà

         

597

PRY

Educació primària

039650848K

Martorell Maluenda, Antonia

27,0000

597

PEY

Educació primària, educació física

044196680H

Martos Ariza, Fernando Javier

23,4622

Municipi: 43123 Reus

         

Centre: 43005765 CEIP Eduard Toda i Güell

         

597

PRY

Educació primària

039898798P

Poy Sans, Ester Teresita

19,1498

597

PRY

Educació primària

039882708H

Gene Hernandez, Silvia

16,9415

Municipi: 43148 Tarragona

         

Centre: 43006563 CEIP Marcel·lí Domingo

         

597

PAY

Educació primària, anglès

047768843M

Clua Ruiz, Maria Isabel

24,4582

Centre: 43005169 CEIP Pau Delclòs

         

597

INY

Educació infantil

039687347L

Banus Canela, Montserrat

20,3166

597

PRY

Educació primària

053210599F

Tur Massanet, Maria

23,2582

597

PRY

Educació primària

039690801T

Torre Trillo-Figueroa,

 
       

Jose Ign.de la

20,0954

Municipi: 43153 Torredembarra

         

Centre: 43009242 CEIP L'Antina

         

597

PRY

Educació primària

034730938H

del Pino Barral, Ana Maria

22,0166

Centres d'ensenyaments secundaris

Lloc adjudicat

DNI

Cognoms i nom

Puntuació

Consorci d'Educació de Barcelona

Municipi: 08019 Barcelona

         

Centre: 08013470 IES Barri Besòs

         

590

YGE

Geografia i història

077605113P

Carrio Arumi, Joan

31,3082

Centre: 08013275 IES Escola del Treball

         

590

Y25

Sistemes electrotècnics i automàtics

038101975Z

Duran Moyano, Jose Luis

33,0774

591

Y62

Equips electrònics

077094391R

Marti Aragay, Joan

24,4914

591

Y82

Processos de gestió administrativa

077728228G

Escobar Toneu, Antoni

26,5442

Centre: 08052724 IES Francisco de Goya

         

590

YLE

Llengua castellana i literatura

037721544A

Marti Baldellou, Mercedes

32,4500

590

YLC

Llengua catalana i literatura

046506416W

Puertolas Cusso, Pere

35,2916

Centre: 08033882 IES Joan Coromines

         

590

YFI

Filosofia

036927930G

Romero Castro, Juan Antonio

26,4666

590

YMU

Música

046563495H

Lopez Perez, Maria Carmen

24,8582

Centre: 08045525 IES Manuel Carrasco i Formiguera

         

590

YAN

Anglès

038427866H

Mateu Huguet, Merce

33,5000

Centre: 08013196 IES Milà i Fontanals

         

590

YFQ

Física i química

037332109G

Gargallo Toran, Isabel

34,4454

Centre: 08052608 IES Pau Claris

         

590

YGE

Geografia i història

046597699K

Villanueva Tovar, Noemí

27,2914

Centre: 08033894 IES Príncep de Girona

         

590

YGE

Geografia i història

036923214A

Diaz Fernandez, Carmen

35,0000

590

YGR

Grec

035035769F

Valls Bosch, Merce

34,5000

590

YLC

Llengua catalana i literatura

039678786Z

Llado Balague, Teresa

31,0000

Centre: 08013469 IES Rambla Prim

         

590

YLC

Llengua catalana i literatura

079301102T

Vilarrodona Pagespetit, Berta

26,3706

590

YMA

Matemàtiques

046535364Q

Ruiz Fernandez, Antonia

27,1205

Centre: 08052797 IES Salvador Espriu

         

590

YLE

Llengua castellana i literatura

046575100P

Prunes Bueno, Nuria

25,2122

Centre: 08052700 IES Vall d'Hebron

         

590

YDI

Dibuix

035026166H

Serra Oliver, Anna Maria

30,0000

590

YEF

Educació física

039346704Y

Lopez Perez, Carles

25,7790

Centre: 08047431 IES XXV Olimpíada

         

590

YGE

Geografia i història

035067501E

Campillo Muñoz, Juan Francisco

33,5788

Serveis Territorials a BarcelonaII (comarques)

Municipi: 08015 Badalona

         

Centre: 08045008 IES Badalona IX

         

590

YCN

Biologia i geologia

044005076G

Merino Rubio, Sandra Maria

28,6998

Municipi: 08022 Berga

         

Centre: 08064830 SES Serra de Noet

         

590

YEF

Educació física

040992475N

Lopez Cancho, Judith

26,1786

590

YMU

Música

039318330Z

Ferrer Figols, Montserrat de

20,5038

590

YPS

Psicologia i pedagogia

039335125L

Llobet Abizanda, Josefina

30,5416

Municipi: 08092 Gironella

         

Centre: 08044971 IES Pere Fontdevila

         

590

YAN

Anglès

077737627L

Comellas Feliu, Silvia

17,8330

Municipi: 08101 l'Hospitalet de Llobregat

         

Centre: 08052918 IES Bisbe Berenguer

         

590

YFR

Francès

005650688W

Cepeda Diaz, Maria Isabel

26,0666

Centre: 08045070 IES Joan Miró

         

590

YTC

Tecnologia

038444179R

Castro Gonzalez, Dario

25,6582

Centre: 08019319 IES Pedraforca

         

590

YFR

Francès

035002551R

Cabestany Garcia,

 
       

Maria del Carme

26,0874

Municipi: 08194 Sant Adrià de Besòs

         

Centre: 08040151 IES Fòrum 2004

         

590

YLC

Llengua catalana i literatura

022571363Z

Santos-Olmo Lujan, Veronica

23,1706

Municipi: 08245 Santa Coloma de Gramenet

         

Centre: 08034001 IES Terra Roja

         

597

YMA

Matemàtiques

035019254Y

Figueras Linares, Juan Francisco

34,3748

Municipi: 08305 Vilafranca del Penedès

         

Centre: 08046736 IES Milà i Fontanals

         

590

YPS

Psicologia i pedagogia

035067073P

Salas Castro, Lourdes

29,8666

Serveis Territorials al Baix Llobregat-Anoia

Municipi: 08169 El Prat de Llobregat

         

Centre: 08047492 IES Ribera Baixa

         

590

YGE

Geografia i història

046739301N

Alberich Carramiñana, Antoni

27,3182

Municipi: 08077 Esplugues de Llobregat

         

Centre: 08017131 IES Severo Ochoa

         

590

YMA

Matemàtiques

039909917H

Castellvi Otero, Nuria

13,3582

Municipi: 08147 Olesa de Montserrat

         

Centre: 08043978 IES Daniel Blanxart i Pedrals

         

590

YCN

Biologia i geologia

038102940J

Magallon Javierre, Tomas

23,6374

Municipi: 08196 Sant Andreu de la Barca

         

Centre: 08053315 IES Montserrat Roig

         

590

YMA

Matemàtiques

043390797D

Sobrino Ruiz, Daniel

27,6246

Municipi: 08301 Viladecans

         

Centre: 08053364 IES Josep Mestres i Busquets

         

590

YAN

Anglès

077317736Q

Garcia Roda, Montserrat

21,6082

Centre: 08031228 IES Torre Roja

         

590

YGE

Geografia i història

046127168R

Alonso Redondo, Maria Pilar

23,3998

Serveis territorials al vallès occidental

Municipi: 08054 Castellbisbal

         

Centre: 08053145 IES Castellbisbal

         

590

YLC

Llengua catalana i literatura

039185896Z

Puig Zaro, Ana

27,5208

590

YMA

Matemàtiques

046684379Z

Rivas Daunis, Cecilio

25,3082

590

YPS

Psicologia i pedagogia

043742364K

Bosch Guiral, Àngela

25,7706

Municipi: 08125 Montcada i Reixac

         

Centre: 08054174 IES La Ribera

         

590

YTC

Tecnologia

040934430L

Juan Reverter, Jose Ramon

20,1706

Municipi: 08187 Sabadell

         

Centre: 08046669 IES Ribot i Serra

         

590

YMA

Matemàtiques

033902406S

Jurado Llamas, Francisco Julio

28,9082

Municipi: 08205 Sant Cugat del Vallès

         

Centre: 08054873 IES Joaquima Pla i Farreras

         

590

YCN

Biologia i geologia

073188966E

Senan Sanz, Josep

28,6582

590

YFQ

Física i química

046646477Q

Bofill Ayuda, Sonia Cristina

30,2874

590

YPS

Psicologia i pedagogia

046602356D

Tomas Villanueva, Begoña

32,5582

Municipi: 08279 Terrassa

         

Centre: 08031770 IES Can Jofresa

         

590

YPS

Psicologia i pedagogia

037741722X

Navarro Oller, M Eulalia

38,7916

Centre: 08043516 IES Santa Eulàlia

         

590

YLE

Llengua castellana i literatura

034762622P

Soto Garcia, Sandra

22,5582

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

Municipi: 08035 Calella

         

Centre: 08015171 IES Bisbe Sivilla

         

591

Y86

Serveis de restauració

040327953Y

Mercadal Corominas, Mariana Ester

27,8330

Municipi: 08088 La Garriga

         

Centre: 08035222 IES Manuel Blancafort

         

590

YAN

Anglès

046652678F

Garcia Soriano, Alvaro

31,3746

590

YLC

Llengua catalana i literatura

035037247J

Alerm de Buen, Eusebi

38,1000

Municipi: 08121 Mataró

         

Centre: 08021260 IES Alexandre Satorras

         

590

YAN

Anglès

078069244E

Delgado Sanchez, Lauro

33,6872

590

YFQ

Física i química

040431847D

Reina Ibañez, Roser

28,4666

590

YLC

Llengua catalana i literatura

038826595L

Maresma Chica, Eva

26,3374

Municipi: 08124 Mollet del Vallès

         

Centre: 08054034 IES Gallecs

         

590

YGE

Geografia i història

037265485B

Riba Hibernon, Rosa M.

34,0832

591

Y80

Procediments sanitaris i assistencials

046124445S

Tome Domenech, Maria del Pilar

27,2122

597

YLE

Llengua castellana i literatura

037648488H

Castells Escura, Roser

30,5000

Municipi: 08234 Sant Pere de Vilamajor

         

Centre: 08062791 IES de Vilamajor

         

590

YGE

Geografia i història

053067494P

Bretones Martinez, Inmaculada C

18,8286

590

YTC

Tecnologia

046654154B

Navarro Bosque, Alberto

31,0372

597

YMA

Matemàtiques

077090392G

Pons Ferran, Francesca

37,3500

Serveis Territorials a Girona

Municipi: 17047 Castelló d'Empúries

         

Centre: 17006083 IES Castelló d'Empúries

         

590

YFQ

Física i química

040443658K

Ortega Bueno, Ana Maria

20,7374

Municipi: 17079 Girona

         

Centre: 17001735 IES Montilivi

         

590

Y05

Formació i orientació laboral

040463032Y

Antico Daro, Nuria

23,6954

590

Y08

Intervenció sociocomunitària

040432678N

Ruiz Ortiz, M. del Carmen

30,8666

590

YMA

Matemàtiques

040318124K

Font Sanchez, Immaculada

27,2538

Municipi: 17117 Palafrugell

         

Centre: 17002545 IES Frederic Martí i Carreras

         

590

YLE

Llengua castellana i literatura

040522157K

Ordoñez Malave, Montserrat

30,4500

Municipi: 17145 Ribes de Freser

         

Centre: 17006794 SES Joan Triadú

         

590

YFQ

Física i química

036919896C

Riera Duran, Jaume

24,6000

590

YLE

Llengua castellana i literatura

038511129K

Pascual Ros, Maria Pilar

23,5706

Serveis Territorials a Lleida

Municipi: 25120 Lleida

         

Centre: 25002799 IES Caparrella

         

590

YLC

Llengua catalana i literatura

040897683A

Querol Viñes, Montserrat

37,5000

590

YTC

Tecnologia

043705310C

Sales Piñeiro, Montserrat

31,4582

Centre: 25005442 IES Escola del Treball

         

591

Y87

Sistemes i aplicacions

043728012K

Flix Rovira, Josep M.

29,9038

   

informàtiques

     

Centre: 25002684 IES Samuel Gili i Gaya

         

590

YAN

Anglès

043707840C

Mayench Cots, Sonia

30,3914

590

YTC

Tecnologia

043704764A

Pifarre Torres, Pere

32,8414

Serveis Territorials a Tarragona

Municipi: 43038 Cambrils

         

Centre: 43010335 IES La Mar de la Frau

         

590

YAN

Anglès

040928849G

Audi Gil, Joan Manel

31,7416

590

YCN

Biologia i geologia

020801359K

Cubells Martinez, Xavier

30,7622

590

YPS

Psicologia i pedagogia

039680848Y

Salas Galofre, Ester

29,5158

Municipi: 43123 Reus

         

Centre: 43002570 IES Gaudí

         

590

YLC

Llengua catalana i literatura

039878484A

Escoda Rosich, Olga

32,3374

Municipi: 43148 Tarragona

         

Centre: 43006630 IES Pere Martell

         

590

Y12

Organització i projectes

047626014Y

Ismael Biosca, Victoria

24,3206

 

de fabricació

     

591

Y62

Equips electrònics

072878468R

Abad Escribano, Fco. Javier

27,5666

591

Y89

Tècniques i procediments

039732460Y

Rofes Ponce, Elisabet

25,5498

   

d'imatge i so

     

Municipi: 43161 Valls

         

Centre: 43004611 IES Jaume Huguet

         

590

Y25

Sistemes electrotècnics

039893058H

Flores Elias, Daniel

24,8082

   

i automàtics

     

590

YTC

Tecnologia

039875967Q

Serra Fernàndez, Jordi

23,2206

Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre

Municipi: 43133 Roquetes

         

Centre: 43008420 IES Roquetes

         

590

YAN

Anglès

040933158N

Llosa Vallespi, Anna Maria

23,3374

590

YLC

Llengua catalana i literatura

040916369J

Blanch Escurriola, Concepcio

30,8664

Centre de formació de persones adultes

Serveis Territorials al Baix Llobregat-Anoia

Municipi: 08114 Martorell

         

Centre: 08062122 CFA Martorell

         

590

YCS

Àmbit ciències socials

046652218F

Guilabert Flores, Ricard Albert

24,9746

   

i participació

     

590

YSM

Àmbit matemàtiques, ciència

033459559X

Parreño Centeno, Gemma

22,7538

   

i tecnologia

     

597

PRY

Educació primària

037781875M

Garcia D.L.Bayonas Moreno,

35,5416

       

Jose Pedro

 

(09.061.107)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal