Obertura període excepcional de consulta i modificació de dades de la Borsa de treball

Oposicions 2021: nomenament de funcionaris en pràctiques


Sr. González Cambray persona non grata

Persones violentes: imatges i miratges
El 29 d'abril Professors de Secundària (aspepc·sps) declara persona non grata al Sr. González Cambray
Model d'acta
Plantilla per a que el teu centre declari "Persona NON GRATA" al Conseller González.
Centres que han declarat persona non grata
Relació de centres que han declarat al Sr González persona non grata. Envia'ns una fotografia de l'acta per afegir-vos.

Actualitzades les fitxes de centres amb les adjudicacions provisionals del curs 2022-2023

Adjudicacions provisionals. Curs 2022-2023. Resolució definitiva d'adjudicacions

Borsa de treball de personal docent. Obertura

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 5351 - 01/04/2009

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/820/2009, de 23 de març, per la qual es regula l'aplicació del procediment telemàtic als actes de nomenament dels llocs de treball vacants en règim d'interinitat i substitucions dels centres educatius públics del Departament d'Educació. (Pàg. 27721)

RESOLUCIÓ

EDU/820/2009, de 23 de març, per la qual es regula l'aplicació del procediment telemàtic als actes de nomenament dels llocs de treball vacants en règim d'interinitat i substitucions dels centres educatius públics del Departament d'Educació.

La Resolució EDU/3229/2008, de 28 d'octubre, regula el procediment telemàtic dels actes de nomenament dels llocs de treball vacants en règim d'interinitat i substitucions dels centres educatius públics d'educació infantil i primària adscrits als Serveis Territorials del Departament d'Educació al Baix Llobregat-Anoia (DOGC núm. 5249, de 3.11.2008).

La Resolució EDU/381/2009, de 13 de febrer, regula el procediment telemàtic dels actes de nomenament dels llocs de treball vacants en règim d'interinitat i substitucions dels instituts d'ensenyaments secundaris i escoles oficials d'idiomes adscrits als Serveis Territorials del Departament d'Educació al Baix Llobregat-Anoia (DOGC núm. 5325, de 24.2.2009).

La part expositiva de la Resolució EDU/3229/2008 estableix que, amb la finalitat de millorar la gestió relativa a la provisió de llocs de treball vacants en règim d'interinitat i substitucions en els centres educatius públics, el Departament d'Educació, fent ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació, posarà en funcionament un procés telemàtic d'adjudicació.

La implantació d'aquest sistema d'adjudicació telemàtic té diferents etapes.

La primera etapa va començar el dia 1 de desembre de 2008 amb l'adjudicació mitjançant aquest procediment de vacants en règim d'interinitat i substitucions en centres públics d'educació infantil i primària.

La segona etapa es va iniciar el dia 23 de març de 2009 amb l'aplicació del sistema telemàtic d'adjudicacions per cobrir les vacants en règim d'interinitat i les substitucions de la resta de centres públics adscrits als Serveis Territorials del Baix Llobregat-Anoia.

Correspon ara regular l'aplicació del procediment telemàtic dels actes de nomenament dels llocs de treball vacants en règim d'interinitat i substitucions en els centres educatius públics del Departament d'Educació adscrits a la resta de serveis territorials del Departament d'Educació i al Consorci d'Educació de Barcelona.

En conseqüència,

Resolc:

.1 Aplicar, a partir del 27 d'abril de 2009, el procediment telemàtic que regulen la Resolució EDU/3229/2008 i la Resolució EDU/381/2009 als actes de nomenament per a la provisió de llocs de treball vacants en règim d'interinitat i substitucions dels centres públics del Departament d'Educació adscrits als serveis territorials del Maresme-Vallès Oriental, el Vallès Occidental, les Terres de l'Ebre i al Consorci d'Educació de Barcelona.

.2 Aplicar, com a molt tard el 25 de maig de 2009, el procediment telemàtic que regulen la Resolució EDU/3229/2008 i la Resolució EDU/381/2009 als actes de nomenament per a la provisió de llocs de treball vacants en règim d'interinitat i substitucions dels centres públics del Departament d'Educació adscrits als serveis territorials de Barcelona II (Comarques), Girona, Lleida i Tarragona.

.3 Aplicar a partir del curs 2009/2010, el procediment telemàtic que regulen les resolucions abans esmentades als actes de nomenament dels Serveis Territorials a la Catalunya Central.

Fins a l'inici del curs 2009/2010, els actes de nomenament d'interins i substituts dels centres adscrits a aquest Servei Territorial els portaran a terme els serveis territorials als quals estaven adscrits els centres abans de la creació dels Serveis Territorials a la Catalunya Central.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contencioso-administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, abans del recurs contenciós administratiu, davant el director general de Recursos del Sistema Educatiu en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 23 de març de 2009

Camil Fortuny i Recasens

Director general de Recursos del Sistema Educatiu

(09.079.095)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal