Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 5351 - 01/04/2009

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/822/2009, de 24 de març, per la qual es declara aprovada la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria pública d'accés als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'arts plàstiques i disseny i d'escoles oficials d'idiomes. (Pàg. 27769)


RESOLUCIÓ

EDU/822/2009, de 24 de març, per la qual es declara aprovada la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria pública d'accés als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'arts plàstiques i disseny i d'escoles oficials d'idiomes.

Un cop exhaurit el termini de presentació de sol·licituds i el termini per poder presentar la documentació justificativa relativa a motius d'exclusió i/o avisos, i per tal de complir el que estableixen les bases 4.1 i 4.2 de l'annex 1 de la Resolució EDU/417/2009, de 23 de febrer (DOGC núm. 5326, de 25.2.2009), per la qual es fa pública una convocatòria del concurs de mèrits per a l'accés als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'arts plàstiques i disseny i d'escoles oficials d'idiomes,

Resolc:

.1 Declarar aprovada la llista provisional alfabètica, per cossos i per especialitats, d'aspirants admesos i exclosos en el procés convocat per la Resolució EDU/417/2009, de 23 de febrer, que s'exposa al públic a la seu central del Departament d'Educació, a la de cadascun dels serveis territorials i a la del Consorci d'Educació de Barcelona, les adreces dels quals consten a l'annex d'aquesta Resolució, així com a la pàgina d'Internet del Departament d'Educació http://www.gencat.cat/educacio (seguiu l'itinerari: Serveis i tràmits| Oposicions i concursos|Professorat|Accés a cossos de catedràtics).

.2 En aquesta llista consten el nom i els cognoms, el número de DNI o del document acreditatiu de la nacionalitat (en el cas de no tenir l'espanyola), el cos de catedràtics al qual pretén accedir l'aspirant, l'especialitat docent i, si escau, l'exempció de la prova de la llengua catalana, així com el motiu de l'exclusió dels aspirants provisionalment exclosos.

.3 Els aspirants provisionalment exclosos per pagament incorrecte excepcionalment podran fer l'ingrés de la quantitat que resta pendent mitjançant transferència bancària al compte corrent 2100-3000-11-2201661873 de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona .la Caixa., fent constar com a ordenant el DNI i el nom i cognoms de l'aspirant, dins del mateix termini de reclamacions d'aquesta llista provisional.

.4 Amb la publicació d'aquesta Resolució es considera feta la notificació corresponent a les persones interessades, als efectes del que disposa l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Per tant, les persones interessades podran formular, en el termini de cinc dies hàbils a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC i davant els serveis territorials corresponents o davant el Consorci d'Educació de Barcelona i adreçades a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu, les reclamacions que creguin oportunes, de conformitat amb el que estableix la base 4.2 de l'annex 1 de la Resolució de convocatòria.

Barcelona, 24 de març de 2009

Camil Fortuny i Recasens

Director general de Recursos del Sistema Educatiu

Annex

Seu central

Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona.

Servei territorial al Baix Llobregat

c. Laureà Miró, 328-330, 08980 Sant Feliu de Llobregat, tel. 936 859 450.

Servei territorial a Barcelona II - Comarques

c. Casp, 15, 08010 Barcelona, tel. 934 816 000.

Servei territorial a la Catalunya Central

carretera de Vic, 175, 08243 Manresa, tel. 936 930 590.

Servei territorial a Girona

c. Ultònia, 13, 17002 Girona, tel. 972 483 000.

Servei territorial a Lleida

c. Pica d'Estats, 2, 25006 Lleida, tel. 973 279 999.

Servei territorial al Maresme - Vallès Oriental

c. Santa Rita, 1 (edifici Cafè de Mar), 08301 Mataró, 936 931 890.

Servei territorial a Tarragona

c. Sant Francesc, 7, 43003 Tarragona, tel. 977 251 440.

Servei territorial a les Terres de l'Ebre.

c. Providència, 5-9, 43500 Tortosa, tel. 977 448 711.

Servei territorial al Vallès Occidental.

av. Marquès de Comillas, 67-69, 08202 Sabadell, tel. 937 484 453.

Consorci d'Educació de Barcelona

pl. Urquinaona, 6, 08010 Barcelona, tel. 935 511 000.

(09.084.062)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal