Obertura període excepcional de consulta i modificació de dades de la Borsa de treball

Oposicions 2021: nomenament de funcionaris en pràctiques


Sr. González Cambray persona non grata

Persones violentes: imatges i miratges
El 29 d'abril Professors de Secundària (aspepc·sps) declara persona non grata al Sr. González Cambray
Model d'acta
Plantilla per a que el teu centre declari "Persona NON GRATA" al Conseller González.
Centres que han declarat persona non grata
Relació de centres que han declarat al Sr González persona non grata. Envia'ns una fotografia de l'acta per afegir-vos.

Actualitzades les fitxes de centres amb les adjudicacions provisionals del curs 2022-2023

Adjudicacions provisionals. Curs 2022-2023. Resolució definitiva d'adjudicacions

Borsa de treball de personal docent. Obertura

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 5360 - 16/04/2009

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/973/2009, de 3 d'abril, per la qual es declara aprovada la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos a les proves convocades per a la provisió de places de funcionaris docents. (Pàg. 31508)


RESOLUCIÓ

EDU/973/2009, de 3 d'abril, per la qual es declara aprovada la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos a les proves convocades per a la provisió de places de funcionaris docents.

Transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, i per tal de complir el que estableixen les bases 4.1 i 4.2 de l'annex 1 de la Resolució EDU/530/2009, de 26 de febrer (DOGC núm. 5332, de 5.3.2009), que obre convocatòria per a la realització de proves per a la provisió de places de funcionaris docents,

Resolc:

.1 Declarar aprovada la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos en el procés selectiu convocat per la Resolució EDU/530/2009, de 26 de febrer, que s'exposa al públic a la seu central del Departament d'Educació, al Consorci d'Educació de Barcelona i en cadascun dels serveis territorials, les adreces dels quals consten a l'annex d'aquesta Resolució, així com a la pàgina d'Internet del Departament d'Educació: http://www.gencat.cat/educacio (seguiu l'itinerari: Serveis i tràmits | Oposicions i concursos | Professorat | Ingrés i accés a cossos docents).

.2 En aquesta llista, desglossada per cossos i especialitats, hi consten el nom i cognoms, el número de DNI o del document acreditatiu de la nacionalitat (en el cas de no tenir l'espanyola), el procediment selectiu pel qual participa l'aspirant i, si escau, l'exempció de la prova de llengua castellana i l'exempció de la prova de llengua catalana, així com el motiu d'exclusió dels aspirants provisionalment exclosos. També hi consta, per a cada aspirant, si compleix les condicions que preveu la base 3.2.7 de l'annex 1 de la Resolució EDU/530/2009, de 26 de febrer, per tal de tenir l'informe de valoració dels seus coneixements relacionats amb la unitat didàctica, d'acord amb el que estableix la mateixa base, i si ha optat perquè se li faci l'informe durant el curs 2008-2009 o per mantenir l'informe d'algun curs anterior.

A més, respecte dels aspirants que participen per a la reserva per a aspirants amb disminucions, hi consta la informació relativa a si tenen pendent la presentació del dictamen a què fa esment la base 2.3.2 de l'annex 1 de la Resolució EDU/530/2009, de 26 de febrer.

Així mateix, també hi consten els aspirants que participen pel procediment d'accés a un cos superior que ocupin amb caràcter definitiu, a Catalunya, places del cos i l'especialitat a què vulguin accedir i hagin declarat participar sense consumir plaça.

.3 Amb la publicació d'aquesta Resolució es considera feta la notificació corresponent a les persones interessades, als efectes del que disposa l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Per tant, les persones interessades podran formular, en el termini de deu dies hàbils a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC, davant els serveis territorials corresponents o davant el Consorci d'Educació de Barcelona i adreçades a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu, les reclamacions que creguin oportunes, de conformitat amb el que estableix la base 4.2 de l'annex 1 de la Resolució EDU/530/2009, de 26 de febrer.

.4 El fet de figurar en la llista d'admesos no implica el reconeixement a les persones interessades de la possessió dels requisits que exigeix la base 2 de l'annex 1 de la Resolució EDU/530/2009, de 26 de febrer. Quan de la revisió de la documentació que, d'acord amb la base 8 de l'annex 1 de la Resolució EDU/530/2009, de 26 de febrer, cal presentar en cas de superar els procediments esmentats, se'n dedueixi que un aspirant no compleix algun dels requisits exigits, la persona interessada perdrà tots els drets que es puguin derivar de la seva participació en el procediment corresponent.

Barcelona, 3 d'abril de 2009

Camil Fortuny i Recasens

Director general de Recursos del Sistema Educatiu

Annex

Seu central

Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona.

Serveis Territorials al Baix Llobregat

c. Laureà Miró, 328-330, 08980 Sant Feliu de Llobregat, tel. 936 859 450.

Serveis Territorials a Barcelona II Comarques

c. Casp, 15, 08010 Barcelona, tel. 934 816 000.

Serveis Territorials a la Catalunya Central

carretera de Vic, 175, 08243 Manresa, tel. 936 930 590.

Serveis Territorials a Girona

c. Ultònia, 13, 17002 Girona, tel. 972 483 000.

Serveis Territorials a Lleida

c. Pica d'Estats, 2, 25006 Lleida, tel. 973 279 999.

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

c. Santa Rita, 1 (edifici Cafè de Mar), 08301 Mataró, 936 931 890.

Serveis Territorials a Tarragona

c. Sant Francesc, 7, 43003 Tarragona, tel. 977 251 440.

Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre

c. Providència, 5-9, 43500 Tortosa, tel. 977 448 711.

Serveis Territorials al Vallès Occidental

av. Marquès de Comillas, 67-69, 08202 Sabadell, tel. 937 484 453.

Consorci d'Educació de Barcelona

pl. Urquinaona, 6, 08010 Barcelona, tel. 935 511 000.

(09.096.021)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal