Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 5376 - 11/05/2009


DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/1279/2009, de 4 de maig, per la qual es dicten instruccions referides a la gestió de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent i per a la compactació de les vacants i substitucions en els centres per al curs de 2009-2010. (Pàg. 38094)


RESOLUCIÓ

EDU/1279/2009, de 4 de maig, per la qual es dicten instruccions referides a la gestió de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent i per a la compactació de les vacants i substitucions en els centres per al curs de 2009-2010.

Mitjançant el Decret 133/2001, de 29 de maig (DOGC núm. 3401, d'1.6.2001), modificat pel Decret 172/2005, de 23 d'agost (DOGC núm. 4455, de 25.8.2005), s'estableix la regulació de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent.

D'acord amb la normativa esmentada i per tal de regular el procediment de gestió de la borsa de treball del personal interí/substitut per cobrir llocs de treball de cossos docents per al curs de 2009-2010, realitzat el tràmit previ de consulta i participació amb els representants del personal al servei de les administracions públiques,

Resolc:

La gestió de la borsa de treball del personal interí i substitut per cobrir llocs de treball de cossos docents per al curs de 2009-2010 i la compactació de les vacants i substitucions de mitja dedicació s'ajustarà a aquestes instruccions, que s'articulen d'acord amb les bases que es detallen a l'annex.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el director general de Recursos del Sistema Educatiu, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 4 de maig de 2009

Camil Fortuny i Recasens

Director general de Recursos del Sistema Educatiu

Annex

índex de les bases

.1 Borsa de treball dels candidats a cobrir llocs de treball vacants en règim d'interinitat i substitucions en centres públics docents per al curs de 2009-2010

1.1 Confecció d'una llista única a Catalunya.

1.2 Publicació de la llista.

1.3 Distribució territorial de la borsa de treball.

1.4 Assignació d'àmbit territorial d'adscripció preferent al professorat interí acollit a les garanties de continuïtat.

.2 Manteniment i baixa de la borsa de treball

2.1 Excedències.

2.2 Maternitat, adopció, paternitat, acolliment, compactació o malaltia.

2.3 Realització d'estudis.

2.4 Causes greus degudament justificades.

2.5 Programes d'actuació a l'estranger.

2.6 Cura de persones discapacitades o de familiars.

2.7 Baixa de la borsa de treball.

.3 Durada dels nomenaments

.4 Proves per certificar la idoneïtat de la persona que ha d'ocupar una vacant o substitució

4.1 Cicles formatius de formació professional.

4.2 Escoles oficials d'idiomes.

4.3 Escoles d'arts i superiors de disseny.

.5 Durada mínima dels permisos i llicències per als quals es nomenarà un substitut en els centres públics docents

5.1 Educació infantil i primària i educació secundària obligatòria.

5.2 Formació professional específica de grau mitjà.

5.3 Batxillerat, formació professional específica de grau superior, i ensenyaments de règim especial.

5.4 Centres i aules de formació de persones adultes.

.6 Gestió de la borsa de treball del personal interí/substitut per cobrir llocs de treball vacants en règim d'interinitat i substitucions durant el curs de 2009-2010

6.1 Procediment d'actualització i de consulta de les dades que consten a la borsa de treball del personal interí/substitut docent.

6.2 Procediment d'adjudicació de llocs de treball vacants en règim d'interinitat i substitucions.

6.2.1 Personal interí i substitut que sol·liciti cobrir llocs de treball vacants i substitucions en centres educatius públics d'educació infantil i primària

6.2.2 Personal interí i substitut que sol·liciti cobrir llocs de treball vacants i substitucions en centres educatius públics d'ensenyaments secundaris i de règim especial.

6.2.3 Adjudicacions de substitucions de difícil cobertura

6.2.4 El personal acollit a les garanties de continuïtat

6.2.5 Procediment d'urgència

6.2.6 Nomenaments anuals per cobrir substitucions en centres d'educació infantil i primària a un àmbit comarcal.

.7 Condicions per a la confecció dels horaris, en cas d'acumular-se més d'una reducció de jornada a efectes de cobrir-les amb un interí o substitut

7.1 En un mateix centre públic d'educació infantil i primària.

7.2 En un mateix centre públic d'educació secundària.

Bases

^

.1 Borsa de treball dels candidats a cobrir llocs de treball vacants en règim d'interinitat i substitucions en centres públics docents per al curs de 2009-2010

1.1 Confecció d'una llista única a Catalunya.

1.1.1 D'acord amb el que estableix l'article 5 del Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent (DOGC núm. 3401, d'1.6.2001), modificat pel Decret 172/2005, de 23 d'agost (DOGC núm. 4455, de 25.8.2005), i tenint en compte el que preveu la base 9.1 de la Resolució EDU/530/2009, de 26 de febrer, de convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents (DOGC núm. 5332, de 5.3.2009), el Departament d'Educació confeccionarà per al curs de 2009-2010 una llista única a Catalunya dels candidats a cobrir llocs de treball vacants en règim d'interinitat i substitucions en centres públics docents de titularitat del Departament.

Aquesta llista estarà formada, per ordre de prelació, per:

a) El personal que hagi prestat serveis com a interí d'algun cos docent no universitari a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Aquest personal s'ordena en funció del temps de serveis prestats, sota qualsevol règim contractual, que comportin docència o atenció directa a l'alumnat en el context de les activitats pròpies de l'aula, en centres públics no universitaris la titularitat dels quals sigui del Departament d'Educació, del d'Acció Social i Ciutadania, del de Justícia i d'altres administracions amb plenes competències educatives.

Els serveis prestats es computaran fins al 31 d'agost de 2009.

En el cas d'haver estat baixa de la borsa, per tal de poder ser inclòs en aquest primer apartat preferent, s'hi haurà d'haver ingressat novament mitjançant una convocatòria pública i haver prestat serveis amb posterioritat al nou ingrés en la borsa.

A continuació del personal que tingui serveis prestats en la borsa del curs de 2008-2009 tal com especifiquen els paràgrafs anteriors, s'hi afegiran les persones que, havent-se presentat a les proves per a la provisió de places de funcionaris docents convocades per la Resolució EDU/530/2009, de 26 de febrer, hagin superat la fase d'oposició però no hagin estat finalment seleccionats i que no hagin prestat serveis com a personal interí i substitut docent.

Dintre d'aquest personal, als que ja formen part de la borsa se'ls incorporarà l'especialitat per la qual han superat la fase d'oposició si no constava a l'esmentada borsa de treball.

Les persones que encara no formen part de la borsa hi entraran amb l'especialitat per la qual han superat la fase d'oposició esmentada. En el cas que algun interessat vulgui renunciar a la incorporació en la borsa de treball, caldrà que ho demani expressament, mitjançant una sol·licitud adreçada al director del servei territorial del Departament d'Educació o al gerent del Consorci d'Educació de Barcelona, segons l'àmbit territorial que consta com a preferent en la borsa de treball. Els qui vulguin fer qualsevol modificació d'especialitats o de serveis territorials ho hauran de sol·licitar al director del servei territorial demanat com a preferent.

El col·lectiu a què fa referència el paràgraf anterior s'ordenarà en funció de la puntuació global obtinguda en el procés selectiu.

b) Les persones que formen part de la llista d'admesos d'alguna de les convocatòries de concurs públic que ha realitzat el Departament d'Educació des del mes de setembre de 1996 per formar part de la llista de candidats per cobrir llocs de treball vacants en règim d'interinitat i substitucions i que no han estat nomenades personal interí docent, o no n'han estat amb posterioritat al seu últim ingrés a les llistes de candidats.

Aquestes persones s'ordenaran segons l'any de la darrera convocatòria en què van participar i, dintre d'aquest, segons el número d'ordre assignat d'acord amb el barem establert en cada convocatòria.

Les persones que formen part d'aquest bloc de la borsa de treball de personal docent hauran de manifestar la seva conformitat quant a continuar formant-ne part durant el curs de 2009-2010 en el termini comprès des del dia de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC fins al 18 de maig de 2009, ambdós inclosos.

Per manifestar aquesta opció hauran d'entrar a la consulta i actualització de les dades del personal interí docent de la pàgina d'internet del Departament d'Educació.

Les persones que no manifestin la seva opció formaran part de la borsa de treball de personal interí docent a partir del curs de 2009-2010, però no participaran en els actes telemàtics de nomenaments fins que no donin la seva conformitat.

S'hi afegiran les persones que hagin estat admeses en les convocatòries que es puguin fer per al curs de 2009-2010, ordenades segons el barem establert a les convocatòries.

1.1.2 Les persones que hagin estat baixa de la borsa de treball no hi podran tornar a ingressar durant el mateix curs escolar.

1.2 Publicació de la llista.

1.2.1 El mateix dia de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC, s'exposarà als taulers d'anuncis dels serveis territorials del Departament d'Educació i del Consorci d'Educació de Barcelona, així com a l'adreça d'internet: http://www.gencat.cat/educacio (apartat Borsa d'interins, Llista per número d'ordre), la llista provisional de totes les persones que en aquella data formin part de la borsa de treball docent per al curs de 2009-2010 ordenada alfabèticament i per barem, d'acord amb l'apartat 1.1 d'aquesta Resolució.

A la llista esmentada hi figuraran el temps de serveis prestats a qualsevol nivell educatiu no universitari, computat en anys, mesos i dies, i el número d'ordre que correspon a cada candidat. També s'hi recollirà si el professorat s'ha acollit a les garanties de continuïtat que preveu la disposició transitòria 1 del Decret 133/2001, de 29 de maig, modificada pel Decret 172/2005, de 23 d'agost, que recull el punt 5 de l'Acord de la Mesa sectorial de personal docent no universitari de 17 de novembre de 2005 i, ampliades al punt 2.2 de l'Acord de la Mesa sectorial de personal docent no universitari de 25 de juny de 2007. En el cas que hi hagi algun interessat del darrer col·lectiu de professorat que vulgui renunciar a les garanties de continuïtat esmentades anteriorment, caldrà que ho sol·liciti expressament durant el període establert de les reclamacions.

El termini per presentar reclamacions contra el nou número d'ordre obtingut serà des del dia de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC fins al 18 de maig, ambdós inclosos, mitjançant el model de reclamació que es trobarà a l'adreça d'internet esmentada anteriorment.

1.2.2 Durant la primera quinzena de juliol s'exposarà als taulers d'anuncis dels serveis territorials del Departament d'Educació i del Consorci d'Educació de Barcelona, així com a l'adreça d'internet http://www.gencat.cat/educacio (apartat Borsa d'interins, Llista per número d'ordre), la llista definitiva a què fa referència l'apartat 1.1 d'aquesta Resolució, amb la mateixa informació prevista per a la llista provisional esmentada a l'apartat 1.2.1 anterior.

1.2.3 Una vegada finalitzat el procés selectiu convocat per la Resolució EDU/530/2009, de 26 de febrer, de convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents (DOGC núm. 5332, de 5.3.2009), s'incorporaran a la llista esmentada a l'apartat anterior, a continuació dels candidats amb serveis prestats el curs de 2007-2008, les persones que hagin superat la fase d'oposició del procés i que no han resultat seleccionades, d'acord amb el que estableix l'apartat 1.1 d'aquesta Resolució.

Durant la segona quinzena d'agost es publicarà la relació d'aquest personal ,amb indicació del número d'ordre que tindrà a la borsa de treball, a l'adreça d'internet esmentada l'apartat 1.2.2 d'aquesta Resolució.

S'obrirà un termini per presentar les renúncies i les modificacions que estableix l'apartat 1.1.1 d'aquesta Resolució.

1.2.4 Si durant el curs de 2009-2010 hi ha algunes especialitats respecte de les quals no hi ha prou personal per cobrir les necessitats previstes per a la resta del curs, s'obrirà per a aquestes especialitats una convocatòria excepcional de concurs públic per formar part de la borsa de treball per cobrir llocs de treball vacants en règim d'interinitat i substitucions, i completar així la borsa esmentada amb nous candidats.

1.3 Distribució territorial de la borsa de treball.

Una vegada realitzada, a finals de juliol, l'adjudicació de destinacions provisionals a llocs de treball vacants en règim d'interinitat, per tal de possibilitar que els serveis territorials del Departament d'Educació i el Consorci d'Educació de Barcelona gestionin simultàniament aquesta borsa per evitar que un mateix candidat sigui proposat per a dos llocs de treball el mateix dia, la llista se subdividirà funcionalment segons els àmbits territorials sol·licitats com a preferents.

1.4 Assignació d'àmbit territorial d'adscripció preferent al professorat interí acollit a les garanties de continuïtat.

Assignació d'àmbit territorial d'adscripció preferent al professorat interí o substitut acollit a les mesures que preveu la disposició transitòria 1 del Decret 133/2001, de 29 de maig, modificada pel Decret 172/2005, de 23 d'agost, que recull el punt 5 de l'Acord de la Mesa sectorial de personal docent no universitari de 17 de novembre de 2005 i ampliades al punt 2.2 de l'Acord de la Mesa sectorial de personal docent no universitari de 25 de juny de 2007.

1.4.1 Als efectes de participar en els procediments d'adjudicació d'interinitats i substitucions convocats per cadascun dels serveis territorials del Departament d'Educació i pel Consorci d'Educació de Barcelona durant la segona quinzena d'agost de 2009, la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu assignarà un únic àmbit territorial d'adscripció preferent, tenint en compte els serveis territorials demanats pels interessats a efectes de cobrir substitucions, el servei territorial on va prestar serveis el curs de 2008-2009 i les disponibilitats de llocs de treball vacants i substitucions previstes en el moment de l'assignació.

1.4.2 L'esmentada distribució territorial inicial del personal interí o substitut acollit a les garanties que preveu la disposició transitòria 1 del Decret 133/2001, de 29 de maig, modificada pel Decret 172/2005, de 23 d'agost, que recull el punt 5 de l'Acord de la Mesa sectorial de personal docent no universitari de 17 de novembre de 2005 i ampliades al punt 2.2 de l'Acord de la Mesa sectorial de personal docent no universitari del 25 de juny de 2007, es publicarà en els taulers d'anuncis de cadascun dels serveis territorials del Departament d'Educació i del Consorci d'Educació de Barcelona, així com a l'adreça d'internet: http://www.gencat.cat/educacio (apartat Borsa d'interins, Interins acollits a les garanties de continuïtat), almenys amb una setmana d'antelació als procediments d'adjudicació de vacants i substitucions.

1.4.3 Els serveis territorials del Departament d'Educació i el Consorci d'Educació de Barcelona podran modificar d'ofici, entre els demanats, l'àmbit territorial d'adscripció preferent durant el curs de 2009-2010, en cas que no hi hagi vacants ni substitucions que l'interessat pugui ocupar d'acord amb les especialitats demanades.

^

.2 Manteniment i baixa de la borsa de treball

2.1 Excedències.

2.1.1 D'acord amb els articles 4, 5 i 6 de la Llei 8/2006 de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral de personal al servei de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 4675, de 13.7.2006), el personal interí té dret a l'excedència voluntària per tenir cura d'un fill o filla, per tenir cura de familiars i per violència de gènere, amb els requisits i la durada que figuren als articles esmentats.

Durant el període d'excedència, el personal docent amb nomenament d'interí tindrà dret a la reserva del lloc de treball pel qual havia estat nomenat.

Podrà gaudir d'aquest dret tot el personal interí o substitut docent que tingui un nomenament, amb el benentès que el dret a reserva de lloc de treball finalitza en el moment en què hauria finalitzat el nomenament d'interí o substitut, independentment dels supòsits que amb caràcter general posen fi al període d'excedència.

2.1.2 La vacant generada pel personal interí o substitut en situació d'excedència voluntària per algun dels supòsits esmentats en l'apartat anterior es cobrirà amb un substitut.

2.1.3 En el supòsit que, a conseqüència de la reincorporació del titular de la vacant en una data anterior a la prevista, es produeixi el cessament d'un interí o substitut que es trobi en alguna de les situacions d'excedència que preveu l'apartat 2.1.1 d'aquesta Resolució, se li notificarà amb la màxima urgència el cessament de la seva relació de serveis amb l'Administració.

2.1.4 El temps de permanència en la situació d'excedència per cura de fill computa a efectes del sistema de previsió social, a efectes de reconeixement de serveis previs i com a temps de servei prestat a efectes del número d'ordre en la borsa de treball docent.

2.1.5 Abans de la finalització del període d'excedència per tenir cura d'un fill, el personal interí en aquesta situació haurà de sol·licitar el reingrés al servei actiu. Si no ho fa s'entendrà que cessa en la seva relació de serveis amb l'Administració.

2.1.6 En el cas que la persona no hagi complert el període del primer any d'excedència per qualsevol dels motius que preveu l'apartat 2.1.1 d'aquesta Resolució el dia 31 d'agost de 2009, i no tingui nomenament l'1 de setembre de 2009, podrà sol·licitar no ser nomenada durant el curs de 2009-2010 durant un període que no podrà superar el temps de durada màxima de l'excedència, i mantindrà el número d'ordre de la borsa que li correspongui, sense que aquest període computi a cap efecte.

2.1.7 Així mateix, quan una persona que hagi tingut el dret a sol·licitar una excedència per qualsevol dels motius que preveu l'apartat 2.1.1 d'aquesta Resolució, no l'hagi exercit i l'1 de setembre de 2009 no tingui nomenament, també podrà sol·licitar no ser nomenada durant un període que no podrà excedir del temps de durada màxima de l'excedència corresponent.

2.2 Maternitat, adopció, paternitat, acolliment, compactació o malaltia.

2.2.1 Quan una persona estigui en situació de maternitat, adopció, paternitat, acolliment, compactació o malaltia a començament del curs escolar, se li assignarà una vacant, si correspon, d'entre les sol·licitades, atenent el número d'ordre que té assignat en la borsa de treball. Mentre l'interí nomenat romangui en la situació esmentada, el lloc de treball serà cobert per una persona substituta.

A partir de la data d'inici del nomenament, l'interí gaudirà del permís corresponent. Quan finalitzi el període legal previst per al permís, l'interí s'incorporarà al mateix lloc de treball que li va ser assignat inicialment, en el cas que aquest estigui ocupat per un substitut. En el cas que el lloc de treball estigui ocupat pel funcionari titular, se li adjudicarà la destinació que li correspongui, atenent el número d'ordre que té assignat en la borsa de treball docent.

2.2.2 En el cas de maternitat d'una substituta amb nomenament vigent que no ultrapassi el 30 de juny de 2010, es computaran com a serveis prestats, exclusivament a l'efecte d'obtenció del número d'ordre de la borsa, les setmanes de què es disposen amb caràcter general per període d'infantament, amb independència de la data de finalització del nomenament, però sense que en cap cas es puguin computar serveis en una data posterior al 30 de juny de 2010.

Aquesta situació també es prendrà en consideració en el cas d'una candidata a substitucions sense nomenament a la qual s'ofereixi una substitució que no ultrapassi el 30 de juny de 2010 mentre estigui en període d'infantament, de manera que es computaran com a serveis prestats, exclusivament a l'efecte d'obtenció de número d'ordre en la borsa, el temps que resta des del moment de l'oferiment fins a la finalització del període d'infantament, però sense que en cap cas es puguin computar serveis en una data posterior al 30 de juny de 2010.

2.2.3 En el cas que un/a interí/interina amb nomenament fins al 31 d'agost de 2010 tingui un permís de maternitat, adopció o paternitat durant el mes d'agost, tindrà dret a gaudir, una vegada finalitzat el permís, de les vacances corresponents, en el cas que tingui un nou nomenament per un curs sencer, els dies del mes d'agost durant els quals va gaudir del permís d'infantament.

2.2.4 En el cas que un/a interí/interina amb nomenament fins al 31 d'agost de 2010 gaudeixi de la llicència de compactació durant el mes d'agost, el còmput del període de llicència quedaria interromput fins a l'acabament del període de vacances.

Acabat el període de vacances, podrà gaudir del temps de llicència restant sempre que tingui un nou nomenament per un curs escolar sencer, és a dir, des de l'1 de setembre al 31 d'agost.

2.2.5 Les persones de la borsa de treball que siguin baixa per incapacitat temporal per malaltia o maternitat que no tenen cap vinculació de nomenament amb l'Administració podran al·legar aquest fet, justificant-ho documentalment, als efectes de romandre en la borsa de treball docent mentre es mantingui el motiu de la baixa, per tal de no ser cridades a cobrir cap substitució.

2.3 Realització d'estudis.

Quan una persona de la borsa de treball realitzi estudis adreçats a l'obtenció d'una nova especialitat docent o relacionats amb el lloc de treball i justifiqui documentalment aquesta situació, podrà sol·licitar cada curs, prèviament al nomenament, no ser nomenada durant el període d'aquests estudis, i mantindrà el número d'ordre de la borsa de treball, sense que computi aquest període com a serveis. No obstant això, amb caràcter excepcional, es podrà demanar la interrupció del nomenament vigent i, després d'analitzada i valorada de manera positiva aquesta petició per part dels serveis territorials del Departament d'Educació i, si s'escau, del Consorci d'Educació de Barcelona, es mantindrà el número d'ordre de la borsa de treball, sense que aquest temps se li computi com a serveis prestats.

2.4 Causes greus degudament justificades.

Les persones sense nomenament vigent podran demanar, amb antelació a l'oferiment d'una vacant o substitució, no ser nomenades durant el període que duri aquesta situació per causes greus degudament justificades. Una vegada analitzades les qüestions plantejades i en cas de resposta afirmativa per part dels serveis territorials del Departament d'Educació i, si s'escau, del Consorci d'Educació de Barcelona, se'ls mantindrà el número d'ordre de la borsa de treball, sense computar aquest temps com a serveis prestats.

També es podrà demanar la interrupció del nomenament per causes greus degudament justificades, segons els mateixos criteris i efectes que s'han esmentat al paràgraf anterior.

2.5 Programes d'actuació a l'estranger.

Les persones sense nomenament vigent podran demanar, amb antelació a l'oferiment d'una vacant o substitució, no ser nomenades durant el període que duri la col·laboració amb una ONG a l'estranger o en d'altres programes d'actuació a l'estranger.

Aquesta col·laboració s'ha de justificar degudament. Una vegada analitzada cada sol·licitud i en cas de resposta afirmativa per part dels serveis territorials del Departament d'Educació i, si s'escau, del Consorci d'Educació de Barcelona, se'ls mantindrà el número d'ordre de la borsa de treball, sense computar aquest temps com a serveis prestats.

També es podrà demanar la interrupció del nomenament per aquesta causa degudament justificada, segons els mateixos criteris i efectes que s'han esmentat al paràgraf anterior.

2.6 Cura de persones discapacitades o de familiars.

Les persones sense nomenament vigent podran demanar, amb antelació a l'oferiment d'una vacant o substitució, no ser nomenades durant un curs per tenir cura directa de persones discapacitades que no exerceixin cap activitat retribuïda, o d'un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat que pateixi una malaltia greu continuada i convisqui amb l'interessat.

Aquesta situació s'ha de justificar degudament. Una vegada analitzada cada sol·licitud i en cas de resposta afirmativa per part dels serveis territorials del Departament d'Educació i, si s'escau, del Consorci d'Educació de Barcelona, se'ls mantindrà el número d'ordre de la borsa de treball, sense computar aquest temps com a serveis prestats.

També es podrà demanar la interrupció del nomenament per aquestes causes, degudament justificades, segons els mateixos criteris i efectes que s'han esmentat al paràgraf anterior.

2.7 Baixa de la borsa de treball.

És motiu de baixa de la borsa de treball:

a) La renúncia, així com no acceptar la destinació adjudicada, o no prendre possessió del lloc de treball adjudicat en el termini màxim de 24 hores sense causa justificada.

b) El fet de no acceptar un nomenament ofert pels serveis territorials del Departament d'Educació i, si s'escau, pel Consorci d'Educació de Barcelona que constin com a preferent, sempre i quan no es tracti d'un nomenament a mitja jornada ni corresponent als llocs de treball i als centres que especifica l'apartat 6.1.5 d'aquesta Resolució, encara que la no-acceptació no es formalitzi per escrit.

c) El fet de no participar en els processos de nomenaments sense causa justificada, quan pel número d'ordre que es tingui assignat s'estigui obligat a participar-hi.

d) La renúncia a un nomenament vigent. El personal interí/substitut amb un nomenament vigent que vulgui renunciar al seu lloc de treball ho ha de comunicar als serveis territorials del Departament d'Educació i, si s'escau, al Consorci d'Educació de Barcelona, amb 3 dies d'antelació.

e) També es produirà la baixa de la borsa de treball en els supòsits que preveuen els apartats 2 i 3 de l'article 6 del Decret 133/2001, de 29 de maig, modificat pel Decret 172/2005, de 23 d'agost.

^

.3 Durada dels nomenaments

3.1 Els nomenaments d'una durada inferior al curs escolar per a substitucions temporals no s'interrompran durant els períodes de Nadal, Setmana Santa o els caps de setmana, en cas que la baixa del titular del lloc de treball inclogui aquests períodes de temps. El cessament del personal substitut es farà efectiu quan es produeixi la reincorporació al seu lloc de treball del funcionari després de finalitzar la baixa o, en qualsevol cas, el 30 de juny de 2010.

3.2 Els nomenaments per substituir reduccions de jornada tindran inicialment com a data de finalització el dia 31 d'agost, sempre que el titular no s'incorpori amb anterioritat, la qual cosa suposarà el cessament del personal substitut.

3.3 El personal acollit al que preveu la disposició transitòria 1 del Decret 133/2001, de 29 de maig, modificada pel Decret 172/2005, de 23 d'agost, que recull el punt 5 de l'Acord de la Mesa sectorial de personal docent no universitari de 17 de novembre de 2005 i ampliades al punt 2.2 de l'Acord de la Mesa sectorial de personal docent no universitari del 25 de juny de 2007, en el cas de no obtenir un nomenament com a personal interí mitjançant el procediment esmentat a l'apartat 6 d'aquella disposició transitòria, se'l nomenarà substitut per a tot el curs escolar, d'1 de setembre de 2009 a 31 d'agost de 2010, i se li aplicarà el criteri de preferència que preveu la mateixa disposició transitòria.

3.4 El professorat no inclòs en les mesures esmentades a l'apartat anterior, i que no tingui nomenament durant els mesos de juliol i agost, i que hagi prestat 6 mesos o més de serveis com a substitut durant el curs (fins el 30 de juny de 2010) en centres docents públics i serveis educatius dependents del Departament d'Educació o del Departament de Justícia rebrà un nomenament corresponent al mes de juliol, sempre que hagi treballat a final de curs (durant el tercer trimestre del curs, és a dir, els mesos d'abril, maig i juny) com a substitut, la qual cosa comportarà que haurà de participar en els cursos de formació durant aquest mes de juliol, llevat que participi en les oposicions. Durant la segona quinzena dels mes de juny, mitjançant l'adreça d'internet del Departament d'Educació: http://www.gencat.cat/educacio (apartat Borsa d'interins, Pròrroga nomenament juliol), es farà pública la llista definitiva del personal que rebrà l'esmentat nomenament.

El nomenament que rebrà el personal a què es refereix el paràgraf anterior per al mes de juliol serà: a mitja dedicació, quan els serveis prestats en els llocs de treball només hagin estat a mitja dedicació; a dedicació completa, quan els serveis prestats hagin estat a dedicació completa o quan hagin estat prestats alternativament en ambdós tipus de dedicació. En finalitzar el període de substitució durant el curs (inclòs també el mes de juliol), rebran la liquidació corresponent al període de vacances (d'agost), proporcional al temps efectivament treballat.

3.5 Per tal d'evitar encavalcaments entre les retribucions per les liquidacions percebudes al llarg del curs i un nomenament posterior que inclogui el mes d'agost, tots els nomenaments d'interins docents (a vacant o per substitució) posteriors a l'1 de març tindran com a data màxima de finalització el 30 de juny.

^

.4 Proves per certificar la idoneïtat de la persona que ha d'ocupar una vacant o substitució

D'acord amb el que preveu l'article 3.3 del Decret 133/2001, de 29 de maig, modificat pel Decret 172/2005, de 23 d'agost, i per tal de garantir la capacitació per impartir determinats crèdits dels cicles formatius de formació professional o determinats crèdits o matèries corresponents al cos de professors d'arts plàstiques i disseny, del cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny o del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes, el Departament d'Educació pot establir la superació d'una prova que certifiqui la idoneïtat de la persona que ha d'ocupar una vacant o una substitució de les especialitats corresponents. I, a aquests efectes, es designarà una comissió avaluadora.

Les persones que no superin la prova per impartir una determinada especialitat no seran admeses en la borsa de treball per a aquesta especialitat. Sempre que tinguin la capacitació per impartir altres especialitats, romandran a la borsa de treball de personal interí docent per aquestes altres especialitats.

4.1 Cicles formatius de formació professional.

Per tal de garantir la capacitació per impartir determinats crèdits dels cicles formatius de formació professional, caldrà superar la prova esmentada en el punt anterior o, si s'escau, l'exempció, que certifiqui la idoneïtat de la persona que ha d'ocupar una vacant o una substitució de les especialitats següents:

Cos de professors d'ensenyaments secundaris

503 Assessoria d'imatge personal

506 Hoteleria i turisme

507 Informàtica

511 Organització i processos de manteniment de vehicles

519 Processos i mitjans de comunicació

522 Processos i productes d'arts gràfiques

523 Processos i productes de fusta i mobles

Cos de professors tècnics de formació professional

601 Cuina i pastisseria

603 Estètica

604 Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles

605 Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids

609 Manteniment de vehicles

610 Màquines, serveis i producció

611 Mecanització i manteniment de màquines

614 Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris

615 Operacions de processos

618 Perruqueria

623 Producció en arts gràfiques

626 Serveis de restauració

627 Sistemes i aplicacions informàtiques

628 Soldadures

629 Tècniques i procediments d'imatge i so

La prova tindrà caràcter teòric i pràctic i s'estructurarà en dues parts: una primera part en la qual s'hauran de respondre preguntes obertes de tipus test sobre continguts conceptuals, i una segona part en la qual s'haurà de realitzar un exercici pràctic. El contingut de la prova tindrà com a referència els objectius i els continguts establerts en el currículum dels crèdits dels cicles formatius assignats a l'especialitat docent corresponent. La informació relativa a l'esmentat currículum es troba a l'adreça d'internet (http://www.xtec.es/fp) (apartat Cicles formatius, Currículum).

La durada aproximada de la prova serà de 4 hores i la realitzarà una comissió avaluadora integrada per un inspector d'Educació de l'àrea de formació professional o un professor de l'especialitat que la presidirà i dos professors funcionaris de l'especialitat designats per la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu, a proposta de la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats.

Les persones que acreditin una experiència docent prèvia en l'especialitat corresponent de 6 mesos en centres docents o acreditin documentalment una experiència mínima de 6 mesos en el món laboral o formació específica en el camp corresponent no hauran de realitzar la prova.

A fi de tenir l'exempció de l'esmentada prova d'idoneïtat, han d'acreditar documentalment l'experiència i la formació esmentades davant la comissió avaluadora o en el moment que es determini en la convocatòria de la prova.

La documentació que cal aportar per a l'exempció de la prova serà:

Per a les persones que han treballat com assalariades:

1. Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social (fe de vida laboral) on constin l'empresa i el grup de cotització, actualitzat en el mes que es faci la prova.

2. Certificat de l'empresa on constin la durada del contracte, les tasques exercides i el CIF de l'empresa, nom, DNI i càrrec de la persona que certifica.

Per a les persones que han treballat com autònomes:

1. Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la Mutualitat laboral que correspongui.

2. Liquidació de l'impost d'activitats econòmiques o la pàgina del model 036 de la declaració censal del Ministeri d'Hisenda on constin la descripció, el tipus i el grup d'activitat.

Declaració personal de les activitats que realitza.

4.2 Escoles oficials d'idiomes (EOI).

El Departament d'Educació pot establir la superació d'una prova d'idoneïtat per ocupar vacants i substitucions en escoles oficials d'idiomes.

Les persones que acreditin una experiència docent prèvia en l'especialitat corresponent de 6 mesos en centres públics dependents del Departament d'Educació no hauran de realitzar aquesta prova.

La prova consistirà en una entrevista oral en la qual el candidat demostri la competència lingüística suficient per impartir classes de l'especialitat corresponent i una prova escrita en la qual el candidat demostri coneixement sobre els objectius i els continguts del currículum de les escoles oficials d'idiomes i coneixements didàctics per impartir classes de l'idioma com a segona llengua. La durada aproximada de la prova serà de dues hores i mitja i la realitzarà una comissió avaluadora integrada per un inspector d'Educació o director d'EOI i dos professors de cada especialitat, designats per la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu, a proposta de la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats.

4.3 Escoles d'arts i superiors de disseny (EASD).

El Departament d'Educació podrà establir la superació d'una prova d'idoneïtat per ocupar vacants i substitucions en escoles d'arts i superiors de disseny de les especialitats següents:

Cos de professors d'arts plàstiques i disseny

701 Ceràmica

708 Dibuix tècnic

709 Disseny d'interiors

710 Disseny de moda

711 Disseny de producte

712 Disseny gràfic

713 Disseny tèxtil

717 Joieria i orfebreria

718 Materials i tecnologia: ceràmica i vidre

720 Materials i tecnologia: disseny

722 Mitjans informàtics

724 Vidre

Cos de mestres d'arts plàstiques i disseny

804 Daurat i policromia

805 Ebenisteria artística

806 enquadernació artística

808 Fotografia i processos de reproducció

809 Modelisme i maquetisme

814 Tècniques de gravat i estampació

815 Tècniques de joieria, bijuteria

817 Tècniques de patronatge i confecció

Les persones que acreditin experiència docent prèvia en l'especialitat corresponent de 6 mesos en escoles d'arts i superiors de disseny, dependents del Departament d'Educació no hauran de fer la prova d'idoneïtat.

Aquesta prova, la farà una comissió avaluadora formada per un inspector d'Educació de l'àrea d'educació artística i dos professors funcionaris de l'especialitat, designats per la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu, a proposta de la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats.

La prova tindrà caràcter teòric i pràctic i s'estructurarà en dues parts: una primera part en la qual s'hauran de respondre per escrit preguntes obertes sobre continguts procedimentals i conceptuals implicats en els mòduls dels cicles formatius i en les assignatures dels ensenyaments superiors de disseny assignats a l'especialitat docent corresponent, i una segona part en la qual s'haurà de realitzar un exercici pràctic sobre tasques i processos implicats en la docència i gestió d'aula dels currículums esmentats. El material i utillatge necessaris els haurà d'aportar el participant i es comunicaran prèviament.

La durada aproximada de la prova serà de tres hores i l'entrevista, si escau, no excedirà els 10 minuts.

^

.5 Durada mínima dels permisos i llicències pels quals es nomenarà un substitut en els centres públics docents

5.1 Educació infantil i primària i educació secundària obligatòria.

Es cobriran amb personal substitut des del primer dia les baixes per llicència per malaltia, així com les altres llicències o permisos de 4 dies o més de durada corresponent al professorat que imparteix l'educació infantil i primària o educació secundària obligatòria. Els altres permisos i llicències de curta durada i les baixes mentre no s'hagi incorporat el personal substitut hauran de ser atesos amb el professorat de la plantilla pròpia i així s'haurà de preveure en l'organització horària dels centres.

Les substitucions dels mestres adscrits al primer cicle de l'ESO es cobriran amb professorat interí del cos de professors d'ensenyaments secundaris.

5.2 Formació professional específica de grau mitjà

Les baixes del professorat que imparteix formació professional específica de grau mitjà es cobriran amb personal substitut des del primer dia en els casos en què aquestes siguin de 7 dies o més de durada, circumstància que s'haurà de preveure en l'organització del centre.

5.3 Batxillerat, formació professional específica de grau superior, i ensenyaments de règim especial.

Les baixes del professorat que imparteix batxillerat, formació professional específica de grau superior, ensenyaments d'arts i superiors de disseny i ensenyaments oficials d'idiomes es cobriran amb personal substitut des del primer dia en els casos de baixes de 14 dies o més. En el cas que les baixes siguin més curtes que l'esmentat període, seran ateses amb el professorat de la plantilla del centre.

5.4 Centres i aules de formació de persones adultes.

Les baixes de professorat que presta serveis en centres i aules de formació de persones adultes es cobriran amb personal substitut des del primer dia en els casos en què aquestes siguin de 7 dies o més i, si són més curtes que aquest període, seran ateses per al professorat de la plantilla del centre.

^

.6 Gestió de la borsa de treball del personal interí/substitut per cobrir llocs de treball vacants en règim d'interinitat i substitucions durant el curs de 2009-2010

6.1 Procediment d'actualització i de consulta de les dades que consten a la borsa de treball del personal interí/substitut docent.

6.1.1 Des del dia de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC fins al 18 de maig de 2009, ambdós inclosos, el personal interí/substitut que forma part de la borsa de treball docent, mitjançant l'aplicatiu que tindrà a la seva disposició en la pàgina d'internet del Departament d'Educació: http://www.gencat.cat/educacio (apartat Borsa d'interins, Consulta i actualització), podrà consultar i modificar algunes dades personals registrades a la borsa de treball, així com les dades referents a les especialitats, els àmbits territorials corresponents als serveis territorials del Departament d'Educació (inclòs els Serveis Territorials a la Catalunya Central) i del Consorci d'Educació de Barcelona, la disponibilitat per a treballar a mitja jornada, així com la disponibilitat per a treballar en centres d'educació infantil i primària per al professorat interí que tingui especialitats de secundària. També podran actualitzar les peticions dels llocs de treballs específics i dels centres amb característiques especials.

En acabar aquest termini, totes les dades de la borsa, a excepció de les personals, no podran ser modificades fins que s'obri un nou termini de modificació.

Al llarg del curs de 2009-2010 s'obriran nous terminis per modificar les dades que consten a la borsa de treball de personal docent.

6.1.2. Els criteris d'actualització de les dades referents a les especialitats variaran en funció del tipus de personal interí, és a dir, segons que formin part del col·lectiu del personal interí/substitut acollit a les garanties de continuïtat o no en formin part, tal com s'estableix tot seguit:

a) El professorat acollit a les garanties només podrà ampliar les especialitats demanades a la borsa de treball.

b) La resta del personal interí/substitut podrà ampliar o reduir les especialitats reconegudes a la borsa de treball.

6.1.3 Quant a les peticions dels àmbits territorials, tot el personal interí/substitut les podrà actualitzar, tenint en compte que s'hauran de sol·licitar almenys dos serveis territorials, en el cas d'optar a fer substitucions en les comarques de Barcelona (inclòs el servei territorial demanat com a preferent), els dos serveis territorials a Tarragona i a les Terres de l'Ebre, amb indicació de quin és el sol·licitat com a preferent, en el cas d'optar a les comarques de Tarragona, i un únic servei territorial, en cas d'escollir substitucions corresponents a les comarques de Girona o de Lleida.

Les peticions d'aquests àmbits territorials es faran mitjançant els apartats A), B) i C).

Abans de l'apartat A), els interessats hauran de sol·licitar el Servei Territorial del Departament d'Educació o el Consorci d'Educació de Barcelona com a preferent. A l'apartat A), dintre de l'àmbit territorial demanat anteriorment com a preferent, podran demanar, per ordre de preferència, peticions de districtes municipals (Barcelona I, ciutat) i, en el cas dels serveis territorials del Departament d'Educació, municipis i comarques del servei territorial demanat com a preferent i hauran de sol·licitar com a mínim un districte municipal (Barcelona I, ciutat) o un municipi o una comarca per a la resta de serveis territorials.

A l'apartat B) hauran de demanar, per ordre de preferència, totes les comarques incloses en l'àmbit territorial demanat com a preferent.

A l'apartat C) el personal interí/substitut haurà de sol·licitar el segon Servei Territorial del Departament d'Educació o el Consorci d'Educació de Barcelona, si escau, així com podrà manifestar la disponibilitat per treballar en altres comarques d'altres serveis territorials diferents del servei territorial demanat com a preferent.

Si no ho fa així, els serveis territorials del Departament d'Educació o el Consorci d'Educació de Barcelona podran, per necessitats de provisió, modificar l'àmbit territorial preferent d'un candidat disponible per tal d'oferir-li una substitució o vacant no coberta, amb les següents limitacions: els que hagin sol·licitat com a servei territorial preferent un servei corresponent a les comarques de Barcelona podran ser adscrits a altre servei territorial de les comarques de Barcelona, malgrat el fet que no l'hagi demanat; els candidats dels serveis territorials a Tarragona o a les Terres de l'Ebre podran ser adscrits, d'ofici, a qualsevol d'aquests dos serveis territorials. Els que hagin sol·licitat com a preferents els serveis territorials a Girona o Lleida no seran adscrits d'ofici a cap altre servei territorial diferent si no l'han demanat explícitament.

6.1.4 Només podrà sol·licitar que es tingui en compte la disponibilitat per treballar en centres d'educació infantil i primària el professorat interí o substitut que està inscrit en la borsa de treball docent i té reconegudes una o més de les especialitats de secundària següents: anglès, francès, alemany, filosofia, geografia i història, grec, llatí, llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, biologia i geologia, física i química, matemàtiques, psicologia i pedagogia, música, educació física i dibuix.

6.1.5 També es podran actualitzar les peticions dels llocs de treballs específics i dels centres amb característiques especials que a continuació es detallen:

Llocs de treballs específics

Aula d'acollida.

Audició i llenguatge amb coneixement del llenguatge de signes.

Aula hospitalària.

Atenció domiciliària.

Llocs que comporten itinerància en zones escolars rurals i agrupaments rurals.

Centres amb característiques especials.

Centres de recursos per a deficients auditius.

Centres de recursos per a deficients visuals.

Equips d'assessorament psicopedagògic.

Centres penitenciaris del Departament de Justícia.

Centres de protecció de menors.

Centres i aules de formació de persones adultes.

Per tal de garantir una formació adequada a les característiques de les persones adultes i també amb la finalitat de tenir en compte l'especialitat del professorat que imparteixi ensenyaments que condueixin a l'obtenció d'una titulació acadèmica o professional, el professorat que manifesti la seva voluntat de ser destinat als centres i a les aules de formació de persones adultes haurà de tenir els següents requisits i condicions preferents, a més dels requisits generals i específics que preveuen els articles 2 i 3 del Decret 133/2001, de 29 de maig, i el que estableix l'Acord de Govern GOV/232/2006, de 27 de desembre, en relació amb les condicions laborals del professorat d'educació de persones adultes acordades a la Mesa Sectorial de negociació del personal docent no universitari de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 4806, de 24.1.2007) per a cada cos docent:

Cos de mestres:

A més de la titulació de mestre, els candidats a cobrir llocs de treball vacants en règim interinitat o substitucions d'educació de persones adultes hauran d'acreditar, de manera preferent, algun dels següents requisits:

Experiència docent mínima d'un curs en un centre o aula d'educació de persones adultes.

Haver realitzat el pràcticum en un centre o aula d'educació de persones adultes dependent del Departament.

Postgrau de formació d'adults.

Postgrau en formació de professors de català per a adults.

Diplomatura d'educació social.

Esgotada la llista dels mestres que compleixin algun d'aquests requisits, es nomenaran altres mestres que hagin sol·licitat impartir aquests ensenyaments.

Cos de professors d'ensenyament secundari:

A més de les titulacions específiques per a cada àmbit en què s'organitza el currículum de secundària per a persones adultes, els candidats a cobrir llocs de treball vacants en règim interinitat o substitucions d'educació de persones adultes hauran d'acreditar, de manera preferent, algun dels requisits següents:

Experiència docent mínima d'un curs en un centre o aula d'educació de persones adultes.

Haver realitzat les pràctiques del CAP/CQP en un centre o aula d'educació de persones adultes dependent del Departament.

Postgrau de formació d'adults.

Postgrau en formació de professors de català per a adults.

Diplomatura d'educació social.

Experiència, al menys, d'un curs en una escola oficial d'idiomes.

Esgotada la llista del professorat que compleixi algun d'aquests requisits, es nomenaran altres professors que hagin sol·licitat impartir aquests ensenyaments de secundària.

Per a cada àmbit en què s'organitza el currículum de secundària per a persones adultes, els candidats a cobrir llocs de treball vacants en règim interinitat o substitucions d'educació de persones adultes hauran d'acreditar les titulacions idònies corresponents, d'acord amb la taula de concordances entre especialitats docents i titulacions que figura a l'annex 4, Taula de titulacions, de la Resolució EDU/2273/2006, de 27 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació i Universitats a partir del curs de 2006-2007 (DOGC núm. 4672, de 10.7.2006), i que són les següents:

Àmbit de la comunicació: tenir la titulació idònia per a impartir l'especialitat de llengua catalana i literatura o de llengua castellana i literatura o d'anglès.

El professorat candidat a ocupar llocs de treball de l'àmbit de la comunicació que no tingui la titulació idònia per impartir l'especialitat de llengua catalana i literatura haurà d'acreditar coneixements superiors de llengua catalana mitjançant la possessió del certificat de nivell superior de català (D) de la Secretaria de Política Lingüística, o d'una titulació equivalent.

El professorat candidat a ocupar llocs de treball en l'àmbit de la comunicació que no tingui la titulació idònia per impartir l'especialitat d'anglès haurà d'acreditar coneixements suficients de llengua anglesa mitjançant la possessió d'alguna de les titulacions següents:

Certificat d'aptitud d'anglès de l'escola oficial d'idiomes, o titulació equivalent, sempre que estigui reconeguda oficialment.

Títol de mestre o equivalent, especialitat d'anglès.

Àmbit de les ciències socials i de la participació: tenir la titulació idònia per impartir l'especialitat de geografia i història.

Àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia: tenir la titulació idònia per impartir l'especialitat de matemàtiques o de física i química o de biologia i geologia o de tecnologia.

El professorat destinat a centres de formació de persones adultes haurà d'impartir tots els mòduls de cada una de les àrees que componen l'àmbit corresponent al lloc de treball assignat, d'acord amb l'article 25.2 del Decret 213/2002, d'1 d'agost (DOGC núm. 3694, de 7.8.2002).

6.2 Procediment d'adjudicació de llocs de treball vacants en règim d'interinitat i substitucions.

A partir del dia 28 d'agost de 2009, els serveis territorials del Departament d'Educació i el Consorci d'Educació de Barcelona destinaran el professorat interí i substitut que no hagi obtingut cap destinació en les adjudicacions de destinacions provisionals del mes de juliol als llocs de treball vacants i substitucions que s'hagin produït amb posterioritat a l'esmentada adjudicació. El procediment que s'utilitzarà per aquestes adjudicacions es farà públic almenys en una setmana d'antelació.

Els dies en que es realitzaran els actes d'adjudicacions de finals del mes d'agost i primera quinzena del mes de setembre es publicaran a la pàgina d'internet del Departament d'Educació: http://www.gencat.cat/educacio (apartat Borsa d'interins, Actes de nomenaments de personal docent com a interins i substituts) i a la pàgina d'internet de cada servei territorial i del Consorci d'Educació de Barcelona com a mínim amb una setmana d'antelació.

Finalitzat el període esmentat en els paràgrafs anteriors i, al llarg de tot el curs escolar 2009-2010, les adjudicacions a llocs de treballs vacants i substitucions es duran a terme seguint els criteris següents:

6.2.1 Personal interí i substitut que sol·liciti cobrir llocs de treball vacants i substitucions en centres educatius públics d'educació infantil i primària.

a) Accés als actes de nomenament:

Per accedir als actes de nomenament dels llocs de treball vacants en règim d'interinitat i substitucions en centres d'educació infantil i primària del Departament d'Educació, les persones participants en aquests actes hauran d'entrar a la pàgina d'internet del Departament d'Educació. Des d'aquesta pàgina inicial hauran d'anar al menú desplegable .Directe a. i seleccionar els serveis territorials demanats com a preferents o el Consorci d'Educació de Barcelona, i a partir d'aquí, entrar a Actes telemàtics de nomenaments de primària.

b) Participants:

Les persones que han de participar en aquests actes de nomenament són les que consten en el registre informàtic del personal del Departament d'Educació com a personal interí/substitut que forma part de la borsa de treball del personal docent.

Dins aquest personal estan inclosos els interins/substituts que tenen especialitats docents del cos de mestres i els dels cossos de professors d'ensenyaments secundaris que tenen demanada la disponibilitat per treballar en centres educatius públics d'educació infantil i primària i que en el moment de l'adjudicació estiguin disponibles per ocupar el lloc de treball.

La participació en aquests actes comportarà l'autorització implícita per rebre les notificacions mitjançant canals alternatius de comunicació, com l'SMS al número de telèfon mòbil i el correu electrònic a l'adreça que consta en el registre informàtic del personal docent del Departament d'Educació.

c) Ordenació dels col·lectius de participants i criteris de preferència:

El criteri de prioritat en les adjudicacions dels llocs de treball a proveir en els actes de nomenament està determinat pel col·lectiu al qual pertany el personal interí/substitut docent. L'ordre de prelació del col·lectiu és el següent:

1r. Personal interí/substitut del cos de mestres acollit a les garanties de continuïtat que preveu el Decret 133/2001, de 29 de maig, modificat pel Decret 172/2005, de 23 d'agost.

2n. Personal interí/substitut del cos de mestres no acollit a les garanties de continuïtat, però amb temps de serveis prestats a la borsa de treball docent.

3r. Personal interí/substitut del cos de mestres no acollit a les garanties de continuïtat i sense temps de serveis prestats a la borsa de treball docent.

4t. Personal interí/substitut del cos de secundària acollit a les garanties de continuïtat, amb la disponibilitat per treballar en centres d'educació infantil i primària i amb temps de serveis prestats a la borsa de treball en aquests centres.

5è. Personal interí/substitut del cos de secundària no acollit a les garanties de continuïtat, amb la disponibilitat per treballar en centres d'educació infantil i primària i amb temps de serveis prestats a la borsa de treball en aquests centres.

6è. Personal interí/substitut del cos de secundària acollit a les garanties de continuïtat, amb la disponibilitat per treballar en centres d'educació infantil i primària i sense temps de serveis prestats a la borsa de treball en aquests centres.

7è. Personal interí/substitut del cos de secundària no acollit a les garanties de continuïtat, amb la disponibilitat per treballar en centres d'educació infantil i primària i sense temps de serveis prestats a la borsa de treball docent en aquests centres.

La prioritat dins el col·lectiu, la determina el número d'ordre assignat a la borsa de treball del personal interí/substitut, entenent com a prioritari el número d'ordre més baix respecte del més alt.

d) Convocatòria a la participació:

El mateix dia de l'adjudicació i amb anterioritat a la publicació de l'adjudicació, es publicarà, a la pàgina d'internet de cadascun dels serveis territorials del Departament d'Educació i del Consorci d'Educació de Barcelona, l'interval dels números d'ordre corresponent al personal interí/substitut que participa en cada acte de nomenament.

Normalment, l'adjudicació serà cada dimarts i cada dijous, i el resultat de l'adjudicació es podrà consultar a la pàgina d'internet que indica el paràgraf anterior.

e) Procediment:

El procés de col·locació per tal de proveir els llocs de treball vacants en règim d'interinitat o substitució en els actes de nomenament serà el següent:

Candidats a l'adjudicació:

Per a cada lloc de treball vacant o substitució que s'hagi de proveir, es convocarà un candidat interí/substitut (primer candidat seleccionat) i un candidat de reserva d'entre el personal interí/substitut que tingui el número d'ordre comprès en l'interval publicat abans de l'adjudicació.

Es tindran en compte les especialitats docents que tinguin demanades a la borsa de treball, així com la prioritat que hagin manifestat les persones interessades de les peticions d'àmbits territorials als apartats A) i B).

Cal recordar que a l'apartat A) el personal interí/substitut té ordenades, prioritàriament, peticions de districtes municipals (Barcelona I, ciutat) municipis i/o comarques (com a mínim, un municipi o una comarca) i a l'apartat B) estan consignades en la borsa, també per ordre de preferència, les peticions de les comarques que queden fins a completar totes les dels serveis territorials preferent ( en el cas de la ciutat de Barcelona, la resta de districtes). S'ha de tenir present que en demanar una comarca es demanen tots els municipis compresos en aquesta comarca.

Llocs de treball que intervenen en l'adjudicació:

Els llocs de treball als quals es refereixen aquestes bases corresponen a les vacants en règim d'interinitat o substitucions en els centres d'educació infantil i primària. Els llocs de treball en règim d'interinitat són els llocs de la plantilla autoritzada dels centres que no tenen assignada una persona titular que els ocupi durant el curs escolar vigent. Els llocs a cobrir temporalment mitjançant substitucions corresponen als que sí que tenen assignada una persona titular al llarg del curs escolar vigent, la qual té autoritzada una llicència, excedència o permís que li possibilita la reincorporació al llarg del curs escolar.

Ordre d'adjudicació dels llocs de treball:

Els llocs de treball vacants o substitucions s'adjudicaran tenint en compte els criteris següents:

1. L'ordre de prioritat de les especialitats, que en cada adjudicació serà determinat pels serveis territorials del Departament d'Educació i pel Consorci d'Educació de Barcelona.

2. L'ordre de preferència dels candidats seleccionats. Se seleccionaran tants candidats interins/substituts i tants reserves com vacants/substitucions hi hagi.

3. L'ordenació dels apartats A) i B) dels àmbits territorials que el candidat tingui consignada en la borsa de treball.

4. El tipus de dedicació del lloc de treball (dedicació completa i mitja dedicació).

5. La durada de la vacant o substitució.

Establerta l'ordenació dels llocs de treball vacants en règim d'interinitat o substitucions a proveir, en funció de la prioritat de les especialitats, i seleccionats per a cada lloc de treball els candidats (interí/substitut i reserva) amb millor dret per ocupar-lo, el sistema iniciarà l'adjudicació d'acord amb el procés següent:

Per a cada grup de vacants o substitucions d'una determinada especialitat s'adjudicaran primer les de dedicació completa, després les de mitja dedicació i, finalment, les peticions corresponents a llocs de treballs específics o centres de característiques especials.

Dins de cadascun dels tipus de dedicació s'ordenaran per la durada de la vacant o substitució (de més a menys). Cal esmentar que les dedicacions a mitja jornada i les peticions corresponents a llocs de treballs específics o centres de característiques especials només seran assignades al candidat si en les seves dades de la borsa de treball docent hi consta que ho té demanat expressament.

Pel que fa als candidats seleccionats (interins/substituts i reserves) per a cada grup de vacants o substitucions d'una especialitat, i d'acord amb el criteri que determina el paràgraf anterior, l'ordre d'assignació que s'estableix per al candidat interí/substitut i, si no n'hi ha, per al candidat de reserva serà el següent:

En primer lloc, es revisaran totes les peticions dels àmbits territorials de l'apartat A) seguint l'ordre determinat pel candidat i, en el cas que no hi hagi cap concordança, se seguirà amb el mateix procediment per al candidat interí/substitut següent, i així successivament fins a exhaurir el nombre dels candidats interins/substituts.

En el cas que l'adjudicació encara no hagi estat possible, es continuarà, en segon lloc, per les peticions de l'apartat B), seguint l'ordenació feta pel primer candidat interí/substitut, se seguirà amb el mateix procediment per al candidat interí/substitut següent, i així successivament fins exhaurir el nombre dels candidats interins/substituts.

Finalitzada la proposta d'adjudicació als candidats interins/substituts dels llocs de treball vacants i substitucions de totes les especialitats que hi intervinguin es farà la proposta d'adjudicació als candidats reserva.

Cal remarcar que l'Administració completarà d'ofici, si s'escau, l'apartat A) i l'apartat B) dels àmbits territorials del personal interí/substitut amb la resta dels municipis o de les comarques que hi manquin. Aquestes dades quedaran consignades com a peticions de l'apartat A) i de l'apartat B) en les dades que consten a la borsa de treball docent d'aquest personal fins que les persones interessades en facin la modificació durant els terminis que s'estableixin per a la consulta i actualització de les dades que consten a la borsa de treball del personal interí/substitut docent.

Quan en l'adjudicació s'assigni al candidat una vacant o substitució per a una determinada especialitat, aquesta ja no estarà disponible per a la resta d'especialitats que tingui demanades.

f) Notificació de la proposta d'adjudicació:

Finalitzat el procés d'adjudicació de la substitució o vacant en règim d'interinitat, els candidats proposats (interí/substitut i reserva) rebran la notificació a través de canals alternatius, com un SMS al número de telèfon mòbil i un correu electrònic a l'adreça que consten en el registre informàtic del personal docent del Departament d'Educació.

En aquesta notificació se'ls comunicarà la franja horària en què s'han de connectar a l'aplicació per tal de conèixer les dades del lloc de treball adjudicat i per acceptar aquesta destinació.

g) Accés al resultat de l'adjudicació:

Per conèixer el resultat de l'adjudicació, els candidats proposats per a una adjudicació hauran d'accedir, dins la franja horària establerta, a la pàgina d'internet dels serveis territorials del Departament d'Educació o del Consorci d'Educació de Barcelona on hagin estat adjudicats.

A partir d'aquí, caldrà que els candidats s'identifiquin mitjançant el codi d'usuari XTEC, o si hi manca, el sistema els facilitarà un codi d'usuari.

Una vegada identificats, podran consultar les dades del lloc a proveir: l'especialitat, el nom i l'adreça del centre educatiu, la durada de la substitució/vacant i el tipus de jornada laboral. En aquest moment, el candidat ha d'acceptar o refusar l'adjudicació obtinguda.

En el cas d'acceptar la proposta del lloc de treball a ocupar, s'haurà d'imprimir la credencial, que lliurarà al director del centre del lloc que se li ha adjudicat en el moment d'incorporar-s'hi, ja que sense aquest document el director del centre no podrà confirmar l'adjudicació del lloc de treball.

El fet que el candidat proposat no accepti aquesta destinació adjudicada, llevat que al·legui i justifiqui un dels motius que preveu l'apartat 2 d'aquesta Resolució, comportarà la seva exclusió de la borsa de treball del personal docent. En aquest cas, si vol tornar a ingressar en la borsa de treball docent, ho podrà fer el curs escolar següent, mitjançant la seva participació en una nova convocatòria per formar part de la borsa de treball.

Pel que fa a la situació del candidat de reserva quan el candidat interí/substitut ha acceptat la proposta de la destinació, serà la de continuar a la borsa de treball docent com a disponible per participar en propers actes de nomenaments.

h) Comunicació de la finalització de l'adjudicació:

Quan l'interí/substitut hagi rebut la comunicació del cessament per incorporació del titular del lloc de treball per part del director del centre on ha estat destinat, haurà d'entrar a la pàgina d'internet esmentada al paràgraf anterior per tal de consignar aquest cessament i comunicar la seva disponibilitat per participar en propers actes de nomenaments.

Així mateix, caldrà que l'interí/substitut, després del cessament, trameti el document de la credencial, degudament emplenada i signada pel director del centre, a la secció de gestió de personal dels serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona on hagi estat treballant.

6.2.2 Personal interí i substitut que sol·liciti cobrir llocs de treball vacants i substitucions en centres educatius públics d'ensenyaments secundaris i de règim especial.

a) Accés als actes de nomenament:

Per accedir als actes de nomenament dels llocs de treball vacants en règim d'interinitat i substitucions en centres educatius d'ensenyaments secundaris i de règim especial del Departament d'Educació, les persones participants en aquests actes hauran d'entrar a la pàgina d'internet del Departament d'Educació. Des d'aquesta pàgina inicial hauran d'anar al menú desplegable .Directe a. i seleccionar els serveis territorials del Departament d'Educació o el Consorci d'Educació de Barcelona demanats com a preferent, i a partir d'aquí, entrar a Actes telemàtics de nomenaments de secundària.

b) Participants:

Les persones que han de participar en aquests actes de nomenament són les que consten en el registre informàtic del personal del Departament d'Educació com a personal interí/substitut que forma part de la borsa de treball del personal docent.

Dins d'aquest personal estan inclosos els interins/substituts que tenen demanades especialitats docents dels cossos de professors d'ensenyaments secundaris, tècnics de formació professional escoles oficials d'idiomes i escoles d'art i que en el moment de l'adjudicació estan disponibles per ocupar el lloc de treball.

La participació en aquests actes comportarà l'autorització implícita de rebre les notificacions mitjançant canals alternatius de comunicació, com l'SMS al número de telèfon mòbil i el correu electrònic a l'adreça que consten en el registre informàtic del personal docent del Departament d'Educació.

c) Ordenació dels col·lectius de participants i criteris de preferència:

El criteri de prioritat en les adjudicacions dels llocs de treball a proveir en els actes de nomenament està determinat pel col·lectiu al qual pertany el personal interí/substitut docent. L'ordre de prelació del col·lectiu és el següent:

1r. Personal interí/substitut acollit a les garanties de continuïtat que preveu el Decret 133/2001, de 29 de maig, modificat pel Decret 172/2005, de 23 d'agost.

2n. Personal interí/substitut no acollit a les garanties de continuïtat, però amb temps de serveis prestats a la borsa de treball docent.

3r. Personal interí/substitut no acollit a les garanties de continuïtat i sense temps de serveis prestats a la borsa de treball docent.

La prioritat, dins el col·lectiu, està determinada pel número d'ordre assignat a la borsa de treball del personal interí/substitut, entenent com a prioritari el número d'ordre més baix respecte del més alt.

d) Publicació dels participants de cada adjudicació:

Abans d'iniciar el procés d'adjudicació, es publicarà, a la pàgina d'internet dels serveis territorials del Departament d'Educació i a la del Consorci d'Educació de Barcelona, l'interval dels números d'ordre corresponent al personal interí/substitut que es convoca per a cada acte de nomenament.

e) Dates de les adjudicacions:

Normalment, l'adjudicació serà cada dimarts i cada dijous, i el resultat de l'adjudicació es podrà consultar a la pàgina d'internet indicada en el paràgraf anterior.

f) Procediment:

El procés de col·locació per tal de proveir els llocs de treball vacants en règim d'interinitat o substitució en els actes de nomenament serà el següent:

Candidats a l'adjudicació:

Per a cada lloc de treball vacant o substitució que s'hagi de proveir, es convocarà un candidat interí/substitut (primer candidat seleccionat) i un candidat de reserva d'entre el personal interí/substitut que tingui el número d'ordre comprès en l'interval publicat el dia de l'adjudicació.

Per a això se seguiran els criteris d'ordre de preferència dels col·lectius del professorat establerts abans. També es tindran en compte les especialitats docents que tinguin demanades a la borsa de treball, així com la prioritat que hagin manifestat les persones interessades de les peticions d'àmbits territorials als apartats A) i B).

Cal recordar que a l'apartat A) el personal interí/substitut té ordenades, prioritàriament, peticions de districtes municipals (Barcelona I, ciutat), municipis i/o comarques (com a mínim, un municipi) dels serveis territorials demanats com a preferents, i a l'apartat B) estan consignades en la borsa, també per ordre de preferència, les peticions de les comarques que queden fins a completar totes les dels serveis territorials (en el cas de la ciutat de Barcelona, tots els districtes).

S'ha de tenir present que en demanar una comarca es demanen tots els municipis compresos en aquesta comarca.

Llocs de treball que intervenen en l'adjudicació:

Els llocs de treball als quals es refereixen aquestes bases corresponen a les vacants en règim d'interinitat o substitucions en els instituts d'ensenyaments secundaris i centres de règim especial del Departament d'Educació. Els llocs de treball en règim d'interinitat són els llocs de la plantilla autoritzada dels centres que no tenen assignada una persona titular que els ocupi durant el curs escolar vigent. Els llocs a cobrir temporalment mitjançant substitucions corresponen als que sí que tenen assignada una persona titular al llarg del curs escolar vigent, la qual té autoritzada una llicència, excedència o permís que li possibilita la reincorporació al llarg del curs escolar.

Ordre d'adjudicació dels llocs de treball:

Els llocs de treball vacants o substitucions s'adjudicaran tenint en compte els criteris següents:

1. L'ordre de prioritat de les especialitats, que en cada adjudicació serà determinat pels serveis territorials del Departament d'Educació i pel Consorci d'Educació de Barcelona.

Als candidats que han manifestat la disponibilitat per anar a treballar en centres d'educació infantil i primària se'ls assignarà una destinació en funció de la priorització de les especialitats, tant de primària com de secundària, que s'hagin establert

2. L'ordre de prelació dels candidats seleccionats.

Se seleccionaran tants candidats interins/substituts i tants reserves com vacants/substitucions hi hagi.

3. L'ordenació dels apartats A) i B) dels àmbits territorials que el candidat tingui consignats en la borsa de treball.

4. El tipus de dedicació del lloc de treball (dedicació completa i mitja dedicació).

5. La durada de la vacant o substitució.

Establerta l'ordenació dels llocs de treball vacants en règim d'interinitat o substitucions a proveir, en funció de la prioritat de les especialitats, i seleccionats per a cada lloc de treball els candidats (interí/substitut i reserva) amb millor dret per ocupar-lo, el sistema iniciarà l'adjudicació d'acord amb el procés següent:

Per a cada grup de vacants o substitucions d'una determinada especialitat, s'adjudicaran primer les de dedicació completa, després les de mitja dedicació i, finalment, les peticions corresponents a llocs de treball específics o centres de característiques especials.

Dins de cadascun dels tipus de dedicació s'ordenaran per la durada de la vacant o substitució (de major a menor). Cal esmentar que les dedicacions a mitja jornada i les peticions corresponents a llocs de treballs específics o centres de característiques especials només seran assignades al candidat si en les seves dades de la borsa de treball docent hi consta que ho té demanat expressament.

Pel que fa als candidats seleccionats (interins/substituts i reserves), per a cada grup de vacants o substitucions d'una especialitat, i d'acord amb el criteri que determina el paràgraf anterior, l'ordre d'assignació que s'estableix per al candidat interí/substitut i, si no n'hi ha, per al candidat de reserva serà el següent:

En primer lloc, es revisaran totes les peticions dels àmbits territorials de l'apartat A) seguint l'ordre determinat pel candidat i, en el cas que no hi hagi cap concordança, se seguirà amb el mateix procediment per al candidat interí/substitut següent, i així successivament fins a exhaurir el nombre dels candidats interins/substituts.

En el cas que l'adjudicació encara no hagi estat possible, es continuarà, en segon lloc, per les peticions de l'apartat B), seguint l'ordenació feta pel primer candidat interí/substitut i, en el cas que no hi hagi cap concordança, se seguirà amb el mateix procediment per al candidat interí/substitut següent, i així successivament fins a exhaurir el nombre dels candidats interins/substituts.

Finalitzada la proposta d'adjudicació als candidats interins/substituts dels llocs de treball vacants i substitucions de totes les especialitats que hi intervinguin, es farà la proposta d'adjudicació als candidats reserva.

Cal remarcar que l'Administració completarà d'ofici, si escau, l'apartat A) i l'apartat B) dels àmbits territorials del personal interí/substitut, amb la resta dels municipis o de les comarques que hi manquin, tenint en compte que l'apartat A) no es completarà d'ofici si inclou un mínim d'un municipi. Aquestes dades quedaran consignades com a peticions de l'apartat A) i de l'apartat B) en les dades que consten a la borsa de treball docent d'aquest personal fins que les persones interessades en facin la modificació durant els terminis que s'estableixin per a la consulta i actualització de les dades que consten a la borsa de treball del personal interí/substitut docent.

Quan en l'adjudicació s'assigni al candidat una vacant o substitució per a una determinada especialitat, aquesta ja no estarà disponible per a la resta d'especialitats, tant de primària com de secundària, que tingui demanades.

g) Notificació de la proposta d'adjudicació:

Finalitzat el procés d'adjudicació de les substitucions i vacants en règim d'interinitat es publicarà a la pàgina web dels serveis territorials el resultat i també, sempre que sigui possible, els candidats proposats (interí/substitut i reserva) rebran la notificació a través d'un SMS al número de telèfon mòbil i un correu electrònic a l'adreça que consten en el registre informàtic del personal docent del Departament d'Educació.

En aquesta notificació se'ls comunicarà la franja horària en què s'han de connectar a l'aplicació per tal de conèixer les dades del lloc de treball adjudicat i per acceptar aquesta destinació.

h) Accés al resultat de l'adjudicació:

Per conèixer el resultat de l'adjudicació, els candidats proposats per a una adjudicació hauran d'accedir, dins la franja horària establerta, a la pàgina d'internet dels serveis territorials del Departament d'Educació o del Consorci d'Educació de Barcelona demanats com a preferent. A partir d'aquí, caldrà que els candidats s'identifiquin mitjançant el codi d'usuari XTEC o, si no, el sistema els facilitarà un codi d'usuari.

Una vegada identificats, podran consultar les dades del lloc a proveir: l'especialitat, el nom i l'adreça del centre educatiu, la durada de la substitució/vacant i el tipus de jornada laboral. En aquest moment, el candidat ha d'acceptar o refusar l'adjudicació obtinguda.

En el cas d'acceptar la proposta del lloc de treball a ocupar, s'haurà d'imprimir la credencial, que lliurarà al director del centre del lloc que se li ha adjudicat en el moment d'incorporar-s'hi, ja que sense aquest document el director del centre no podrà confirmar l'adjudicació del lloc de treball.

Si el candidat proposat no accepta aquesta destinació adjudicada, llevat que al·legui i justifiqui un dels motius previstos, serà exclòs de la borsa de treball del personal docent. En aquest cas, si vol tornar a ingressar en la borsa de treball docent, ho podrà fer el curs escolar següent, mitjançant la seva participació en una nova convocatòria per formar part de la borsa de treball.

Pel que fa a la situació del candidat de reserva, quan el candidat interí/substitut ha acceptat la proposta de la destinació, serà la de continuar a la borsa de treball docent com a disponible per participar en propers actes de nomenaments.

i) Comunicació de la finalització del nomenament:

Quan l'interí/substitut hagi rebut la comunicació del cessament per incorporació del titular del lloc de treball per part del director del centre on ha estat destinat, haurà d'entrar a la pàgina d'internet abans esmentada per tal de consignar aquest cessament i comunicar la seva disponibilitat per participar en propers actes de nomenaments.

Així mateix, caldrà que l'interí/substitut, després del cessament, trameti el document de la credencial, degudament emplenada i signada pel director del centre, a la secció de gestió de personal dels serveis territorials del Departament d'Educació o al Consorci d'Educació de Barcelona on hagi estat treballant.

6.2.3 Adjudicacions de substitucions de difícil cobertura.

Excepcionalment, per a determinades adjudicacions molt específiques corresponents als llocs de treball de característiques especials i després que s'hagi constatar la dificultat de cobrir-les, atès que un nombre de més de 10 candidats no les han acceptat, els serveis territorials procediran a:

a) Donar publicitat de la vacant o substitució a cobrir, amb indicació de l'especialitat requerida i les habilitats específiques, i/o les característiques que fan que el lloc s'hagi mostrat que és de difícil cobertura. La publicitat esmentada es farà amb una nota al tauler d'anuncis dels serveis territorials del Departament d'Educació i del Consorci d'Educació de Barcelona, i a través de la seva web.

b) Obrir un termini perquè els possibles interessats es posin en contacte amb el personal de la secció de gestió de personal del servei territorial encarregat de portar a terme les adjudicacions de les substitucions. En el supòsit de concurrència de candidats que reuneixin els requisits genèrics i específics, es nomenarà qui tingui prioritat d'acord amb el número d'ordre de la borsa de treball docent.

6.2.4 Personal acollit a les garanties de continuïtat no nomenat en les adjudicacions de destinacions provisionals de l'estiu.

El personal acollit a les garanties de continuïtat que no ha estat nomenat interí en les adjudicacions de destinacions provisionals realitzades durant l'estiu, tindrà un nomenament d'1 de setembre de 2009 a 31 d'agost de 2010 com a substitut.

Les condicions inicials d'aquest nomenament quant al cos docent, nivell educatiu i jornada no es podran modificar al llarg del curs escolar a petició de l'interessat. Per necessitats d'organització i cobertura de les substitucions disponibles, el personal de la secció de gestió de personal dels serveis territorials encarregat dels processos d'adjudicacions de les substitucions podrà oferir la modificació d'alguna de les condicions esmentades amb la conformitat dels interessats.

Amb la finalitat que cada servei territorial del Departament d'Educació o el Consorci d'Educació de Barcelona pugui adscriure individualment les persones d'aquest col·lectiu de professorat, en el moment en què es prevegi que finalitzaran la substitució assignada, s'hauran d'aplicar els següents criteris:

a) Dins de l'àmbit geogràfic de la primera comarca demanada en la seva sol·licitud d'adjudicacions de destinacions provisionals, els serveis territorials destinaran d'ofici cada substitut acollit a les garanties de continuïtat i, aplicant el principi de més eficiència, els assignaran les substitucions de més durada prevista, dintre de les disponibles en cada moment.

b) Quan no hi hagi cap vacant ni substitució en el servei territorial al qual està adscrit de manera preferent, es modificarà d'ofici aquest àmbit, tenint en compte l'ordre de serveis territorials fins llavors demanats.

La comunicació de l'assignació de les diferents substitucions es portarà a terme, per correu electrònic, a l'interessat i als directors dels dos centres, en què cessa i a què s'incorpora, mitjançant els procediments que els serveis territorials considerin oportuns.

En cas de no rebre una nova adjudicació mitjançant correu electrònic, els substituts amb nomenament anual han de posar-se en contacte amb les persones de la secció de gestió de personal dels serveis territorials on estan prestant serveis, l'endemà de finalitzar una substitució, per tal d'obtenir una nova destinació, seguint el procediment i els criteris que assenyala aquest apartat.

6.2.5 Procediment d'urgència.

En el cas que no hi hagi prou mestres per cobrir les substitucions de les especialitats d'educació infantil i primària, es mantindrà durant el curs de 2009-2010 el procediment d'urgència que preveuen els punts 2 dels acords de 15 de setembre i de 9 d'octubre de 2006, i el punt 7 de l'Acord de 25 de juny de 2007 i es nomenarà el professorat disponible de la borsa de secundària que hagi manifestat la seva disponibilitat per treballar en aquests centres, amb una única modalitat de nomenament en totes les especialitats pròpies d'educació infantil i primària, com a interins del cos de mestres i coincidint amb la durada de la substitució.

Es nomenaran professors interins/substituts inscrits en la borsa de treball docent que hagin manifestat la seva disponibilitat per a treballar en centres educació infantil i primària, i tinguin reconegudes algunes de les especialitats d'anglès, francès, alemany, filosofia, geografia i història, grec, llatí, llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, biologia i geologia, física i química, matemàtiques, psicologia i pedagogia, música, educació física i dibuix, d'acord amb els criteris i l'ordre de preferència que s'especifiquen a continuació:

Substitucions en llocs de l'especialitat d'educació especial (pedagogia terapèutica i audició i llenguatge). S'oferiran als qui siguin llicenciats en pedagogia, psicopedagogia i psicologia i tinguin demanada l'especialitat de psicologia i pedagogia. Les substitucions d'audició i llenguatge s'oferiran als qui hagin acreditat, a més, una titulació de logopèdia.

Substitucions en llocs de l'especialitat d'educació infantil. S'oferiran al professorat que tingui la titulació de pedagogia, psicopedagogia i psicologia i hagi demanat l'especialitat de psicologia i pedagogia.

Substitucions en llocs de les especialitats d'anglès, música i educació física. S'oferiran al professorat que tingui reconeguda i demanada l'especialitat corresponent a música, educació física i anglès, respectivament.

Substitucions en llocs de l'especialitat d'educació primària. S'oferiran al personal interí i substitut docent que tingui reconeguda i demanada alguna de les especialitats d'anglès, francès, alemany, filosofia, geografia i història, grec, llatí, llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, biologia i geologia, física i química, matemàtiques, psicologia i pedagogia, música, educació física i dibuix.

Les persones que hagin manifestat l'esmentada disponibilitat tindran l'obligatorietat d'acceptar cobrir llocs de treball vacants en règim d'interinitat o substitucions en centres d'educació infantil i primària en l'àmbit del servei territorial demanat com a preferent.

6.2.6 Nomenaments anuals per cobrir substitucions en centres d'educació infantil i primària a un àmbit comarcal.

6.2.6.1 Es mantenen per al curs de 2009-2010 els nomenaments anuals per cobrir substitucions de mestres en un àmbit comarcal, tal com detallen els punts 1 dels acords de 15 de setembre i de 9 d'octubre de 2006 i el punt 6 de l'Acord de 25 de juny de 2007.

Per tal de garantir la cobertura de les substitucions de mestres en les diferents comarques de Catalunya, els serveis territorials del Departament d'Educació i el Consorci d'Educació de Barcelona oferiran a través de les respectives webs els nomenaments anuals per cobrir les substitucions de curta durada (de menys d'un mes) que es produeixin en l'àmbit d'una comarca o de dues comarques properes.

6.2.6.2 La durada d'aquesta modalitat de nomenaments per a substitucions serà de tot el curs escolar de 2009-2010, fins al 31 d'agost de 2010 (12 mesos).

Atesa la seva mobilitat al llarg del curs, amb un únic nomenament de substitut, percebran el complement específic corresponent al professorat itinerant.

6.2.6.3 En funció de les necessitats del servei i la durada prevista de la substitució, els serveis territorials destinaran d'ofici cada substitut acollit a aquestes modalitats de nomenament anual al llarg del curs, dins de l'àmbit geogràfic de la comarca o les comarques assignades, i aplicant el principi d'eficiència més gran, els assignaran les substitucions tenint en compte, si escau, les especialitats i la durada prevista.

Els serveis territorials corresponents comunicaran l'assignació de les diferents substitucions per correu electrònic a l'interessat i als directors del centre en què cessa i a què s'incorpora, mitjançant els procediments que els serveis territorials considerin oportuns.

En cas de no rebre una nova adjudicació mitjançant correu electrònic, els substituts amb nomenament anual han de posar-se en contacte amb les persones de la secció de gestió de personal dels serveis territorials on estan prestant serveis l'endemà de finalitzar una substitució, per tal d'obtenir una nova destinació.

6.2.6.4 Aquest col·lectiu de professorat tindrà preferència, una vegada nomenat, en les següents adjudicacions de destinacions en substitucions al llarg del curs sobre la resta del personal substitut que no tingui un nomenament anual.

6.2.7 Quan un lloc de treball vacant s'adjudiqui per error, els serveis territorials del Departament d'Educació o el Consorci d'Educació de Barcelona pal·liaran l'errada oferint a l'afectat una vacant o substitució de característiques similars, al més aviat possible, tan bon punt es produeixi una vacant o substitució.

6.2.8 El professorat interí i substitut que es trobava inclòs en la borsa de treball en el curs de 2004-2005 amb temps de serveis prestats anteriorment i, amb titulació de tècnic superior o tècnic especialista en formació professional no reconeguda com equivalent a diplomat a efectes de docència en la normativa vigent, podrà continuar prestant serveis en l'especialitat corresponent a la seva titulació, sempre que hagi prestat un mínim de 4 anys de serveis a l'entrada en vigor del Decret 172/2005, de 23 d'agost.

^

.7 Condicions per a la confecció dels horaris, en cas d'acumular-se més d'una reducció de jornada a efectes de cobrir-les amb un interí o substitut

7.1 En un mateix centre públic d'educació infantil i primària.

En el cas que en un mateix centre d'educació infantil i primària hi hagi dues o més vacants o substitucions a dedicació parcial (per reducció de jornada d'un terç o de la meitat) amb una durada prevista de tot el curs escolar, s'acumularan les jornades parcials per facilitar la substitució de les activitats docents, sempre que aquestes siguin compatibles.

Per fer compatible el dret a la reducció de jornada amb el correcte funcionament dels centres educatius, la distribució horària en què es gaudeix de la reducció s'adaptarà a les mesures organitzatives necessàries per garantir la continuïtat pedagògica de l'alumnat i al nombre de reduccions de jornada que s'acumulin en un mateix centre i que puguin substituir-se amb una sola persona.

Per tant, es nomenarà un únic substitut a dedicació completa per cobrir dues substitucions o vacants de mitja jornada, amb la següent flexibilització del criteri d'especialitat: en el cas que una de les dues mitges dedicacions correspongui a l'especialitat d'anglès, es requerirà que el candidat reuneixi aquest requisit d'especialitat; en qualsevol altra combinació s'haurà de garantir almenys una de les especialitats dels llocs de treball a substituir i/o la que determini la direcció del centre docent, que no sigui anglès.

A aquests efectes, els directors dels centres han de comunicar als serveis territorials, abans del 30 de juny de 2009, les combinacions horàries per compactar més d'una reducció de jornada en l'horari d'un mateix substitut a dedicació completa, per tal que puguin oferir-se aquestes substitucions compactades en els actes de provisió previstos per abans de l'inici del curs de 2009-2010.

7.2 En un mateix centre públic d'educació secundària.

En el cas que en un mateix centre d'educació secundària hi hagi dues o més vacants o substitucions a dedicació parcial de la mateixa especialitat (per reducció de jornada d'un terç o de la meitat) amb una durada prevista de tot el curs escolar, s'acumularan les jornades parcials per facilitar la substitució per a tots els/les professors/ores a dedicació completa.

La distribució horària en què es gaudeix de la reducció de jornada restarà condicionada a les necessitats del servei i al nombre de reduccions de jornada que s'acumulin en una mateixa especialitat a substituir amb una sola persona.

A aquests efectes, els directors dels centres han de comunicar als serveis territorials, abans del 30 de juny de 2009, les combinacions horàries per compactar més d'una reducció de jornada en l'horari d'un mateix substitut a dedicació completa, per tal que puguin oferir-se aquestes substitucions compactades en els actes de provisió previstos per abans de l'inici del curs de 2009-2010.

(09.124.089)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal