Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 5410 - 30/06/2009

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

ORDRE EDU/321/2009, de 16 de juny, per la qual es crea la borsa de treball de professors especialistes per als ensenyaments de formació professional en instituts d'ensenyaments secundaris dependents del Departament d'Educació i es convoca el procediment per accedir-hi. (Pàg. 52465)


ORDRE

EDU/321/2009, de 16 de juny, per la qual es crea la borsa de treball de professors especialistes per als ensenyaments de formació professional en instituts d'ensenyaments secundaris dependents del Departament d'Educació i es convoca el procediment per accedir-hi.

L'article 95.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, recull la figura del professor especialista amb la finalitat d'incorporar a l'àmbit educatiu de la formació professional a professionals, no necessàriament titulats, que desenvolupin la seva activitat en l'àmbit laboral, en determinats mòduls o matèries que puguin aportar a l'alumnat d'aquests ensenyaments la seva qualificació.

El Decret 196/2008, de 7 d'octubre, regula la contractació de professionals com a professorat especialista en centres públics d'ensenyament no universitari i dependents del Departament d'Educació.

Davant la necessitat de proveir les vacants de professors especialistes amb la major celeritat possible es fa imprescindible disposar d'una borsa de treball a la qual s'accedeixi d'acord amb els principis de mèrit, capacitat i publicitat.

En conseqüència,

Ordeno:

Article 1

Crear la borsa de treball de professors especialistes per als ensenyaments de formació professional en instituts d'ensenyaments secundaris dependents del Departament d'Educació.

Article 2

Convocar el procediment per a accedir a la borsa de treball de professors especialistes per als ensenyaments de formació professional en instituts d'ensenyaments secundaris dependents del Departament d'Educació, que es regeix per les bases establertes a l'annex 1.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el conseller d'Educació en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 16 de juny de 2009

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

Annex 1

1. Objecte

És objecte d'aquesta convocatòria l'elaboració de la borsa de treball per a la provisió de llocs de treball en règim de contractació administrativa de professors especialistes de formació professional en Instituts d'Ensenyament Secundari del Departament d'Educació corresponents als mòduls que es relacionen a l'annex 2.

2. Participants i requisits

Per participar en aquesta convocatòria les persones interessades hauran de reunir, a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, els requisits següents:

a) Ser ciutadà espanyol o ser nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

També podran ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, sigui quina sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, siguin menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors.

b) Tenir setze anys complerts i no excedir l'edat establerta per a la jubilació amb caràcter general.

c) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al lloc de treball a què s'opta.

d) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.

Els aspirants que participin i s'acullin al que estableix l'apartat a) d'aquesta base amb nacionalitat no espanyola hauran d'acreditar, igualment, que no es troben sotmesos a cap sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen.

e) Acreditar el coneixement de les llengües catalana i castellana d'acord amb el que disposa la normativa vigent.

Per ocupar llocs de treball en el territori d'Era Val d'Aran s'ha acreditar el coneixement oral i escrit de l'aranès, d'acord amb la normativa vigent.

f) Haver dut a terme una activitat professional habitual remunerada durant un període mínim de dos anys seguits en els cinc anys immediatament anteriors a la contractació com a professorat especialista que capaciti per impartir els mòduls o crèdits. L'activitat professional pot ser contínua o discontínua i s'acredita amb la documentació corresponent. Per a activitats professionals discontínues que pel seu caràcter no comportin la inclusió en cap règim de la seguretat social, caldrà aportar còpia de les declaracions d'ingressos efectuades a l'Agència Tributària.

Les persones que hagin treballat com a professors especialistes en centres públics del Departament d'Educació hauran d'acreditar l'exercici simultani de l'activitat professional i de l'activitat docent durant un mínim de sis mesos, en el període dels dotze darrers mesos, computats de l'1 de juliol al 30 de juny.

Aquests requisits també s'hauran de complir en el moment de la contractació.

3. Sol·licituds i termini de presentació

3.1 Presentació.

3.1.1 A través de la pàgina d'Internet del Departament d'Educació (http://www20gencat.cat/portal/site/Educació), els aspirants tindran a la seva disposició la sol·licitud que hauran de formalitzar i presentar en les adreces que figuren a l'annex 3.

Així mateix, també es considerarà presentada davant l'Administració aquella sol·licitud que es presenti en qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

3.2 Termini de presentació.

El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre de convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

4. Documentació que cal presentar

Amb la sol·licitud de participació els interessats han d'adjuntar la documentació següent:

a) Fotocòpia del document nacional d'identitat (DNI). En el cas de ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea, caldrà presentar dues fotocòpies del document acreditatiu de la seva nacionalitat o, si hi manca, dues fotocòpies del passaport. En qualsevol dels casos, el document acreditatiu haurà de ser vigent.

b) Certificat mèdic ordinari acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica que sigui incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al lloc de treball a què opta, expedit per qualsevol metge de família dels centres d'atenció primària.

c) Declaració jurada o promesa de no haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, ni de trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques, segons el model que figura com a annex 5.

Així mateix, els aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola hauran de presentar declaració jurada o promesa de no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen, segons el model que figura com a annex 5.

d) Informe de vida laboral o certificació equivalent de la mutualitat laboral a la qual estiguin afiliats on consti l'empresa, el grup de cotització i el període de contractació o, en el seu cas, el període de cotització al règim especial de treballadors autònoms.

e) Certificació de l'empresa en la qual consti específicament la durada del contracte, l'activitat desenvolupada i el període de temps en el qual s'ha desenvolupat l'activitat. En el cas de treballadors autònoms, certificació d'estar inscrits en el cens d'obligats tributaris.

f) Curriculum Vitae, acompanyat de tota la documentació justificativa que estimi l'interessat d'acord amb el model que figura com a annex 4.

g) Document acreditatiu del requisit al·legat per quedar exempt de la prova prèvia de coneixement de la llengua catalana.

h) Document acreditatiu del requisit al·legat per quedar exempt de la prova prèvia de coneixement de la llengua castellana.

4.1 Llista d'admesos i exclosos.

Transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu farà pública la llista certificada completa dels aspirants admesos i exclosos, que, en tot cas, s'haurà d'exposar a la seu central del Departament d'Educació, en cadascun dels serveis territorials i en el Consorci d'Educació de Barcelona, així com a la pàgina d'Internet del Departament d'Educació: http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio (Cal seguir l'itinerari Borsa de professors especialistes / Admissió a la borsa de treball de professors especialistes).

Amb la publicació de la llista d'admesos i exclosos es considerarà feta la corresponent notificació als interessats, als efectes del que disposa l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

4.2 Termini de reclamacions contra la llista provisional.

Els aspirants que figurin com a exclosos en la llista provisional podran formular, en el termini de deu dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la llista d'admesos i exclosos, i davant la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu, les reclamacions que creguin oportunes, d'acord amb el que disposa l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, per tal d'esmenar el defecte que n'hagi motivat l'exclusió.

En cas que l'interessat no esmeni el defecte que n'hagi motivat l'exclusió dins d'aquest termini, s'entendrà que desisteix de la seva sol·licitud, d'acord amb el que disposa l'article 71.1 de l'esmentada Llei 30/1992.

Igualment, els aspirants que adverteixin errors en les seves dades personals podran presentar la reclamació oportuna dins d'aquest mateix termini per tal d'esmenar la deficiència.

Les reclamacions es podran presentar en les adreces que figuren a l'annex 3.

4.3 Estimació o desestimació de les reclamacions en la llista definitiva d'admesos i exclosos.

Les reclamacions presentades s'estimaran o es desestimaran amb la publicació de lla llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos, que s'haurà d'exposar als mateixos llocs on s'hagi publicat la llista provisional d'admesos i exclosos.

5. Òrgans de selecció

La selecció dels participants en aquesta convocatòria serà realitzada per les comissions de selecció, que a tal efecte nomenaran la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu.

5.1 Nomenament.

Un cop publicada la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos, la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu procedirà al nomenament de les comissions de selecció, que hauran de valorar les fases del procediment de selecció.

5.2 Composició de les comissions de selecció.

El director general de Recursos del Sistema Educatiu nomenarà una comissió de selecció per cada mòdul o matèria que es convoqui.

Cada comissió de selecció estarà formada per:

a) Un funcionari d'un cos docent proposat per la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, que actuarà com a president.

b) Dos funcionaris docents, d'especialitats relacionades amb el mòdul o matèria corresponent proposats per la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats.

Les comissions de selecció podran proposar la incorporació d'assessors especialistes, que col·laboraran amb la comissió de selecció únicament en tasques relatives a la funció assessora.

5.3 Procediment d'actuació.

El procediment d'actuació de les comissions de selecció s'ajustarà a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

5.4 Indemnitzacions i dietes.

Les comissions de selecció estaran incloses dins la categoria segona, als efectes que preveu el Decret 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per raó del servei (DOGC núm. 5170, de 10.7.2008).

6. Procés de selecció

6.1 Citació dels aspirants.

La data, lloc i hora de la prova prèvia del coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya i l'entrevista i prova pràctica s'especificaran amb la publicació de les llistes definitives d'admesos i exclosos.

Els aspirants convocats hauran de presentar-se davant la comissió en la data i a l'hora que s'indiquin a la citació, amb el document nacional d'identitat els que posseeixin la nacionalitat espanyola, i el document oficial d'acreditació d'identitat en l'estat d'origen els que tinguin una altra nacionalitat.

6.2 Prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya, tant en l'expressió oral com en l'escrita.

D'acord amb el que estableix el Decret 244/1991, de 28 d'octubre, sobre el coneixement de les dues llengües oficials per a la provisió de llocs de treball docents dels centres públics d'ensenyament no universitari de Catalunya, dependents del Departament d'Educació, els aspirants hauran d'acreditar el coneixement, tant en l'expressió oral com en l'escrita, de les dues llengües oficials a Catalunya mitjançant una prova de caràcter eliminatori.

Els aspirants que estan exempts de la realització de la part oral i escrita de la llengua catalana faran només la part corresponent a la llengua castellana.

Els aspirants que estan exempts de la realització de la part oral i escrita de llengua castellana faran només la part corresponent a la llengua catalana.

Cadascun dels aspirants serà qualificat per la comissió d'apte o no apte. Els aspirants que obtinguin la qualificació de no apte no podran continuar el procediment de selecció.

6.3 Exempts de la prova oral i escrita de llengua catalana.

Quedaran exempts de la realització de la part oral i escrita de llengua catalana els aspirants que acreditin el coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell equivalent o superior al certificat de suficiència de català (C), d'acord amb les correspondències establertes a l'Ordre PRE/228/2004, de 21 de juny, sobre els títols, diplomes i certificats de coneixement de català de la Secretaria de Política Lingüística, modificada per l'Ordre VCP/13/2007, de 24 de gener, i per l'Ordre VCP/17/2008, de 14 de gener, i aquells que hagin superat o hagin estat declarats exempts de la prova oral i escrita de llengua catalana en convocatòries de proves per a la provisió de places de funcionaris docents realitzades a Catalunya, convocades pel Departament d'Educació.

6.4 Exempts de la prova oral i escrita de la llengua castellana.

Quedaran exempts de la realització de la prova oral i escrita de la llengua castellana els aspirants que puguin acreditar alguna de les següents titulacions expedides a l'Estat espanyol: una titulació universitària, el títol de batxillerat, el títol de tècnic especialista (FP2) o tècnic superior. També en quedaran exempts els aspirants que acreditin el diploma d'espanyol com a llengua estrangera (nivell superior) o el certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedits per les escoles oficials d'idiomes i aquells que hagin superat o hagin estat declarats exempts de la prova oral i escrita de llengua castellana en convocatòries de proves per a la provisió de places de funcionaris docents realitzades a Catalunya.

Els aspirants que estan exempts tant de la part oral i escrita de llengua catalana com de la part oral i escrita de llengua castellana tindran la qualificació d'apte en la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya.

6.5 Procediment de selecció.

Per a la selecció de les persones que hagin de ser contractades com a professors especialistes es valorarà l'experiència professional dels participants així com la seva competència professional.

El procediment de selecció constarà de les fases següents:

1. Valoració dels mèrits referents a l'experiència professional. Es valorarà amb un punt cada any complert i amb 0.08 punts cada mes d'activitat professional relacionada amb el mòdul o matèria pel qual vol ser contractat.

Aquesta fase es qualificarà de zero a sis punts i serà necessari obtenir al menys 2 punts per passar a la següent fase.

2. Realització d'una entrevista davant la comissió de selecció relativa al contingut del curriculum vitae i d'una prova pràctica (d'acord amb les característiques descrites a l'annex 6).

Aquesta fase es valorarà de zero a cinc punts.

Finalitzada aquesta fase, les comissions de selecció faran pública, al tauler d'anuncis del local on aquesta s'hagi realitzat, la llista de les puntuacions totals obtingudes per tots els aspirants.

La puntuació total obtinguda per cada aspirant es correspondrà amb la suma de la puntuació de la primera fase i de la segona fase.

7. Relació de seleccionats

Finalitzat el procés, les comissions de selecció confeccionaran una llista provisional de seleccionats ordenats de major a menor puntuació que s'exposarà en els llocs on hagi actuat cada comissió.

Amb aquesta publicació s'obrirà un termini de 48 hores per presentar reclamacions.

Examinades les reclamacions, les comissions de selecció proposaran al director general de Recursos del Sistema Educatiu la relació definitiva d'aspirants que entraran a formar part de la borsa de treball de professors especialistes.

El Departament d'Educació publicarà les llistes úniques d'aspirants, amb indicació de la puntuació obtinguda, que formen part de la borsa de treball de professors especialistes als Serveis Territorials del Departament, al Consorci d'Educació de Barcelona, a la seu central del Departament d'Educació, així com a la pàgina d'Internet del Departament d'Educació: http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio.

Annex 2

Llocs de treball de professor especialista

Cicle

Mòdul

Tècnic en conducció d'activitats fisicoesportives en el medi natural

desplaçament, estada i seguretat en el medi terrestre

 

Conducció de grups en bicicletes

 

Conducció de grups a cavall i atencions equines bàsiques

Tècnic superior en disseny i producció editorial

Disseny gràfic

Tècnic superior en manteniment aeromecànic

Motor de reacció, els seus sistemes i la unitat de potència auxiliar

 

Motor de pistó, hèlix i els seus sistemes

 

Sistemes de l'aeronau I

 

Sistemes de l'aeronau II

 

Sistemes elèctrics i electrònics de les aeronaus

 

Materials i estructures de les aeronaus

 

Constitució i navegació de les aeronaus

Tècnic superior en manteniment d'aviònica

Sistemes elèctrics de l'aeronau i components associats

 

Sistemes d'instrumentació de registre de dades de vol

 

i de manteniment centralitzat de l'aeronau i els seus components

 

Planta de potència i sistemes mecànics de les aeronaus

 

Sistemes de comunicacions i de navegació de l'aeronau

 

i components associats.

 

Sistemes de vol automàtic: pilot automàtic, gestió de vol

 

i entorn de vol.

 

Computadors d'aeronaus, teoria d'operació i el seu manteniment

 

Constitució i navegació de les aeronaus

Tècnic superior en gestió del transport

Planificació i gestió d'explotació del transport terrestre

Tècnic superior en realització i plans d'obres

Organització dels talls d'obra

Tècnic en obres de formigó

Encofrats i estrebats

 

Armadures

 

Formigó

 

Prefabricats estructurals

 

Conduccions lineals sense pressió

Tècnic en operació i manteniment de maquinària de construcció

Excavacions i demolicions

 

Ferms

 

Sondatges i perforacions

 

Elevació i desplaçaments de càrregues

Tècnic en acabats de construcció

Revestiments continus conglomerats

 

Paviments enrajolats

 

Revestiments en làmines

 

Pintures i vernissos

 

Panells prefabricats

Tècnic superior en desenvolupament de productes en fusteria i moble

Definició de producte en fusteria i moble

Tècnic superior en producció de fusta i moble

Acabat industrial en fusteria i moble

Tècnic en transformació de fusta i suro

Fabricació industrial de derivats de la fusta i el suro

Tècnic en fabricació industrial de fusteria i moble

Aplicació d'acabaments en fusteria i moble

Tècnic en pastisseria i forneria

Panificació i pastisseria salada

 

Productes de pastisseria i rebosteria

Tècnic superior en animació turística

Tècniques de comunicació per a l'animació

Tècnic superior en allotjament

Regidoria de pisos

Tècnic en escorxador i carnisseria-xarcuteria

Sacrifici i acabament d'animals i assistència en la inspecció

 

Especejament i carnisseria

Tècnic en panificació i rebosteria

Forneria i rebosteria

 

Elaboracions bàsiques de pastisseria

 

Especialitats i acabament de pastisseria i confiteria

Tècnic superior en realització d'audiovisuals i espectacles

realització en multimèdia

Tècnic superior en so

gravacions musicals

Tècnic en fosa

Fusió i colada

 

Sistemes d'emmotllament i d'elaboració de mascles

Tècnic superior en producció per fosa i pulverimetal·lúrgia

Execució de processos de pulverimetal·lúrgia

 

Execució de processos de fosa

Tècnic en soldadura i caldereria

Muntatge de construccions metàl·liques

Tècnic superior en audiopròtesis

tria i ajust de pròtesi auditives

 

Elaboració i reparació d'audiopròtesis

Tècnic superior en òptica i protèsica ocular

Processos de fabricació de lents de contacte

 

Processos de fabricació de lents oftàlmiques

 

Disseny i fabricació de muntures òptiques

 

Muntatges i reparacions òptiques

 

Atenció al client

 

Entrenaments visuals

 

Fisiopatologia i ametròpies oculars

Tècnic superior en higiene bucodental

Exploració bucodental

Tècnic superior en anatomia patològica i citologia

Citologia de secrecions i líquids

 

Citologia de mostres no ginecològiques obtingudes per punció

Tècnic superior en pròtesis dentals

Disseny de pròtesis i aparells d'ortodòncia

 

Pròtesi removible de resina

 

Pròtesi parcial removible metàl·lica

 

Pròtesi fixa

 

Ortodòncia

Tècnic superior en ortesis i pròtesis

Disseny d'ortesis, pròtesis, ortopròtesis i ajudes tècniques

 

Definició de processos i programació del treball

 

Elaboració de productes ortoprotètics a mida

 

Fonaments de tecnologia industrial

Tècnic superior en integració social

Pautes bàsiques i sistemes alternatius de comunicació

Tècnic superior en interpretació del llenguatge de signes

Aplicació de les tècniques d'interpretació a la llengua

 

de signes espanyola

 

Guia-interpretació de persones sordcegues

 

Interpretació en el sistema de signes internacional

 

Llengua de signes espanyola

 

Expressió corporal aplicada al llenguatge de signes

 

Psicosociologia de la població sorda i sordcega

 

Lingüística aplicada a les llengües de signes

 

Àmbits professional d'aplicació de la llengua de signes espanyola

Tècnic superior en assessoria d'imatge personal

Imatge personal i comunicació

Tècnic en manteniment ferroviari

Sistemes de ferrocarrils

Annex 3

Llocs de presentació de les sol·licituds

Consorci d'Educació de Barcelona

Av. Paral·lel, 71-73, 08004 de Barcelona, tel. 93.443.95.00.

Barcelona II (comarques)

C. Casp, 15, 08010 de Barcelona, tel. 93.481.60.00.

Baix Llobregat

C. Laureà Miró, 328-330, 08980 de Sant Feliu de Llobregat, tel. 93.685.94.50.

Vallès Occidental

Av. Marquès de Comillas, 67-69, 08202 de Sabadell, tel. 93.748.44.53.

Tarragona

Catalunya Central

Carretera de Vic, 175, 08243 de Manresa, tel. 936 930 590.

C. Sant Francesc, 7, 43003 de Tarragona, tel. 977.25.14.40.

Lleida

C. Pica d'Estats, 2, 25006 de Lleida, tel. 973.27.99.99.

Girona

C. Ultònia, 13, 17002 de Girona, tel. 972.48.30.00.

Les Terres de l'Ebre

C. Providència, 5-9, 43500 de Tortosa, tel. 977.44.87.11.

Annex 4

Model de curriculum vitae

El desenvolupament del curriculum vitae haurà de respondre a cadascun dels apartats següents, i s'haurà d'adjuntar fotocòpia simple de tota la documentació justificativa dels mèrits que es relacionen als apartats 2,3,i 4 ordenats per apartats.

1. Dades personals.

2. Dades acadèmiques.

Relació cronològica i descripció dels estudis realitzats i dels cursos o seminaris rebuts.

3. Experiència laboral.

Relació cronològica i descripció dels llocs de treball desenvolupats durant la vida professional del aspirant.

4. Altres mèrits i activitats.

Annex 5

Model de declaració jurada o promesa, apartat c) de la base 4, per a aspirants que posseeixen la nacionalitat espanyola:

El senyor / La senyora (nom i cognoms), amb domicili a (població, carrer, número) i document nacional d'identitat (número), declara sota jurament o promet, a efectes de formar part de la llista de candidats a cobrir llocs de treball de professors especialistes per als ensenyaments de formació professional en instituts d'ensenyaments secundaris dependents del Departament d'Educació, que no ha estat separat/ada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública i que no es troba inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions públiques.

(Localitat i data)

(Signatura)

Model de declaració jurada o promesa, apartat c) de la base 4, per a aspirants que no posseeixen la nacionalitat espanyola:

El senyor/La senyora (nom i cognoms), amb domicili a (població, carrer, número) i passaport núm. (número), declara sota jurament o promet, a efectes de formar part de la llista de candidats a cobrir llocs de treball de professors especialistes per als ensenyaments de formació professional en instituts d'ensenyaments secundaris dependents del Departament d'Educació, que no ha estat sotmès a cap sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l'accés a la funció pública en el seu país d'origen.

(Localitat i data)

(Signatura)

Annex 6

Característiques de la prova pràctica

Consistirà en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge i en la realització de proves pràctiques de taller o de laboratori o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits.

El contingut de la prova tindrà com a referència els objectius i els continguts establerts en el currículum dels crèdits dels cicles formatius assignats a l'especialitat docent corresponent. La informació relativa a l'esmentat currículum es troba a l'adreça d'Internet http://www.xtec.es/fp (a partir d'aquí, cal entrar a l'apartat de cicles formatius i, després, anar a currículum).

La durada de la prova serà com a màxim de dues hores.

(09.167.015)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal