Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 5414 - 06/07/2009

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/1850/2009, d'1 de juliol, sobre l'adjudicació de llocs de treball vacants en règim d'interinitat i substitucions als centres educatius públics del Departament d'Educació a partir del dia 28 d'agost de 2009. (Pàg. 54304)


RESOLUCIÓ

EDU/1850/2009, d'1 de juliol, sobre l'adjudicació de llocs de treball vacants en règim d'interinitat i substitucions als centres educatius públics del Departament d'Educació a partir del dia 28 d'agost de 2009.

La base 6.2 de la Resolució EDU/1279/2009, de 4 de maig, per la qual es dicten instruccions referides a la gestió de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent i per a la compactació de les vacants i substitucions als centres per al curs 2009-2010, estableix que, a partir del dia 28 d'agost de 2009, els serveis territorials del Departament d'Educació i el Consorci d'Educació de Barcelona destinaran el professorat interí i substitut que no hagi obtingut cap destinació en les adjudicacions de destinacions provisionals del mes de juliol als llocs de treball vacants i a les substitucions als centres educatius públics del Departament d'Educació que s'hagin produït amb posterioritat a l'adjudicació esmentada.

D'acord amb el que estableixen les resolucions EDU/3229/2008, de 28 d'octubre, EDU/381/2009, de 13 de febrer, i EDU/820/2009, de 23 de març, des del 25 de maig de 2009 els serveis territorials del Departament d'Educació i el Consorci d'Educació de Barcelona, excepte els serveis territorials de la Catalunya Central, utilitzen un procediment telemàtic per als nomenaments d'interins i substituts docents als centres educatius públics del Departament d'Educació.

A partir del dia 28 d'agost de 2009 també es nomenaran els interins i substituts docents que formen part de la borsa de treball amb jornada inferior a l'ordinària.

En conseqüència,

Resolc:

El procediment d'adjudicació de llocs de treball vacants en règim d'interinitat i substitucions als centres educatius públics del Departament d'Educació per al personal interí/substitut docent a partir del dia 28 d'agost de 2009 s'ha d'ajustar a aquestes instruccions, que s'articulen a les bases que es detallen a l'annex.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, també poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el director general de Recursos del Sistema Educatiu, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 1 de juliol de 2009

Camil Fortuny Recasens

Director general de Recursos del Sistema Educatiu

Annex

.1 Jornades inferiors a l'ordinària

A partir del curs 2009-2010, la jornada inferior a l'ordinària dels substituts docents s'ha d'ajustar al nombre d'hores corresponents a la reducció o, si s'escau, a les reduccions acumulades en una mateixa dedicació, de la jornada o jornades parcials que substitueixen.

Les reduccions d'un terç de jornada s'han de cobrir amb un substitut amb una dedicació d'un terç de jornada (0,33) i les reduccions de mitja jornada, amb un substitut amb una dedicació de mitja jornada (0,50).

Es pot acumular més d'una reducció de jornada per adjudicar-les a un mateix substitut.

L'acumulació de tres reduccions d'un terç de jornada o de dues reduccions de mitja jornada fa una jornada ordinària (sencera).

Les jornades inferiors a l'ordinària poden ser de: 0,33; 0,50; 0,66 (0,33+0,33), i 0,83 (0,50+0,33).

.2 Procediment dels nomenaments d'interins i substituts des del 28 d'agost de 2009 fins al 14 de setembre de 2009

Per al nomenament d'interins i substituts a partir del dia 28 d'agost de 2009 en centres públics del Departament d'Educació, s'ha d'aplicar el procediment telemàtic regulat a les bases 6.2.1 i 6.2.2 de la Resolució EDU/1279/2009, de 4 de maig.

En funció del nombre de vacants i substitucions que es produeixin una vegada finalitzats els nomenaments provisionals del mes de juliol, durant el període esmentat abans s'han de dur a terme tants actes de nomenaments com siguin necessaris.

Les vacants i substitucions s'han d'agrupar en funció de la durada i la jornada i per cada grup s'han de fer actes de nomenaments independents.

L'agrupació ha de ser la següent:

a) Vacants i substitucions de jornada sencera i durada prevista igual o superior al 30 de juny de 2010.

b) Vacants i substitucions de jornada sencera i durada prevista inferior al 30 de juny de 2010.

c) Vacants i substitucions de jornada inferior a l'ordinària (0,5-0,66-0,83).

d) Vacants i substitucions de jornada inferior a l'ordinària (0,33).

Els diferents actes de nomenaments telemàtics s'han de fer en aquest ordre.

.3 Dedicació lectiva especial per cobrir vacants i substitucions de jornades inferiors a l'ordinària

Les instruccions per a l'organització i per al funcionament dels centres públics per al curs 2009-2010 en l'apartat d'horari general del professorat estableixen que, excepcionalment, la direcció dels serveis territorials i, a la ciutat de Barcelona, l'òrgan competent del Consorci d'Educació poden autoritzar, a proposta de la direcció del centre, una dedicació lectiva especial a professorat que hagi expressat la seva disponibilitat i conformitat voluntàries en els termes establerts en l'acord de Govern corresponent.

Per tal de cobrir les substitucions de jornades inferiors a les ordinàries per a les quals no es pugui nomenar un substitut, els centres educatius es poden organitzar fent que una part del professorat pugui utilitzar la dedicació lectiva especial, de manera que, amb l'increment lectiu resultant, quedi assegurada la prestació del servei públic educatiu.

La dedicació lectiva especial és de 27 hores per als mestres en CEIP (increment de 4 hores; 3 mestres en el cas d'una jornada de 0,5 i 2 mestres en el cas d'una jornada de 0,33) i de 21 hores setmanals per al professorat dels cossos d'ensenyaments secundaris i de mestres en IES (increment de 3 hores; 3 professors en el cas d'una jornada de 0,5 i 2 en el cas d'una jornada de 0,33) i comporta la percepció d'un complement de 300 euros i 330 euros respectivament.

Aquesta dedicació lectiva especial és voluntària.

La dedicació lectiva especial és incompatible amb:

a) L'exercici de responsabilitats específiques de coordinació.

b) L'exercici de responsabilitats addicionals de coordinació.

c) Les llicències que comportin reducció de jornada (1/3, œ o dues hores lectives).

d) La dedicació lectiva especial del professorat d'anglès del programa dirigit a joves de 18 a 30 anys.

e) El nomenament a jornada inferior a l'ordinària.

f) Altres dedicacions lectives especials.

(09.166.171)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal