Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 5484 - 15/10/2009

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/2779/2009, de 2 d'octubre, per la qual s'adjudiquen amb caràcter definitiu llocs de treball docents de caràcter singular per l'aplicació del Pla estratègic per a la promoció de l'autonomia del centre educatiu. (Pàg. 77126)


RESOLUCIÓ

EDU/2779/2009, de 2 d'octubre, per la qual s'adjudiquen amb caràcter definitiu llocs de treball docents de caràcter singular per l'aplicació del Pla estratègic per a la promoció de l'autonomia del centre educatiu.

El Decret 132/2001, de 29 de maig, pel qual es regulen els plans estratègics dels centres docents sostinguts amb fons públics (DOGC núm. 3401, d'1.6.2001), preveu a l'article 10.1 que el personal docent que hagi estat seleccionat per ocupar els llocs de treball docents de caràcter singular per raó del pla estratègic de centre, d'acord amb el procediment que estableix l'article 9 del mateix Decret, ocuparà el lloc de treball amb caràcter provisional, en comissió de serveis o en adscripció provisional, durant els dos primers cursos de l'aplicació del pla estratègic corresponent.

El mateix Decret 132/2001 indica a l'article 10.2 que, un cop transcorreguts els dos primers cursos de l'aplicació del pla estratègic, es durà a terme una avaluació del compliment dels objectius que preveu el pla estratègic per als llocs de treball que s'hagin definit com a singulars per raó de l'aplicació del pla esmentat.

Les resolucions EDU/252/2008, de 30 de gener (DOGC núm. 5066, de 8.2.2008) i EDU/3285/2008, de 30 d'octubre (DOGC núm. 5253, de 7.11.2008), convoquen els concursos específics de mèrits per tal de proveir llocs de treball docents de caràcter singular en centres públics d'ensenyaments no universitaris que tenen autoritzat un pla estratègic per a la promoció de l'autonomia del centre educatiu, entre els quals consten els llocs de treball relacionats a l'annex d'aquesta Resolució.

Les resolucions EDU/1714/2008, de 15 de maig (DOGC núm. 5147, de 6.6.2008) i EDU/721/2009, de 24 de febrer (DOGC núm. 5344, de 23.3.2009), publiquen l'adjudicació definitiva de llocs de treball docents de caràcter singular en centres públics d'ensenyaments universitari que tenen autoritzat un pla estratègic per a l'autonomia del centre educatiu; els esmentats llocs de treball han estat adjudicats als participants que s'hi indiquen.

En aplicació de l'article 10.2 del dit Decret 132/2001, s'ha procedit a avaluar el compliment dels objectius que el pla estratègic preveu per als llocs de treball esmentats, els adjudicataris dels quals ja hi havien romàs durant els dos primers cursos de l'aplicació del pla estratègic de centre.

Aquest mateix article 10.2 del Decret 132/2001 estableix que la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu emetrà resolució sobre el resultat de l'avaluació del compliment dels objectius que el pla estratègic preveu per a cada lloc de treball. Una vegada emeses aquestes resolucions en sentit favorable, i formulada per part de cadascun dels interessats l'opció relativa a la forma d'ocupació del lloc, que preveu l'article 10.3 del Decret 132/2001, és procedent adjudicar amb caràcter definitiu les destinacions esmentades.

A proposta de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

Adjudicar amb caràcter definitiu els llocs de treball docents de caràcter singular que figuren a l'annex d'aquesta Resolució als funcionaris que s'hi detallen, ordenats pel cos al qual pertanyen i amb indicació del lloc de treball adjudicat i de la seva especialitat.

La durada de l'ocupació del lloc de treball que s'adjudica serà, com a mínim, la mateixa que la durada del pla estratègic del centre.

La presa de possessió de les destinacions adjudicades té efectes d'1 de setembre de 2009.

Amb la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya d'aquesta Resolució es considera que s'ha dut a terme la notificació corresponent a les persones interessades a tots els efectes.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el conseller d'Educació, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenients per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 2 d'octubre de 2009

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

Annex

Cos de Mestres

NIF

Nom i cognoms

Centre

Especialitat

Localitat

039357507E

Anna Alcaide Martínez

CEIP Agrupació Sant Jordi

Educació especial

Fonollosa

010059426P

M. Rosario Arias Álvarez

CEIP Lola Anglada

Educació primària

Esplugues de Llobregat

040990940H

Mònica Armengol Montoya

CEIP Pit-Roig

Educació primària

Barcelona

040347983A

Montserrat Asencio Duran

CEIP Montserrat

Educació primària

Sarrià de Ter

039359587D

Sonia Asensio Fernández

CEIP Agrupació Sant Jordi

Educació infantil

Fonollosa

077916883J

Laura Balat Bujan

CEIP M. Àngels Anglada

Educació primària

Figueres

040316841A

Albert Bataller Ferrer

CEIP Joan Bruguera

Educació primària

Girona

043734432R

Florià Belinchon Majoral

CEIP de Pràctiques I

Educació primària

Lleida

046220672X

Enric Bernal Pevidal

IES Joan d'Austria

Llengua catalana i literatura

Barcelona

037281456C

Soledad Blanco Domínguez

CEIP 25 de Setembre

Educació infantil

Rubí

046358161M

Thais Bonet Jordana

CEIP El Martinet

Educació infantil

Ripollet

046215140K

Montserrat Borrás Pou

CEIP Nabí

Educació primària

Barcelona

046217565P

Maria Borrell Guimera

CEIP l'Arenal Llevant

Educació infantil

Barcelona

047676154Y

Marta Broto Folguera

CEIP Enric Farreny

Educació primària

Lleida

077301949F

Rosa Maria Bruna Rosich

CEIP Antoni Grau Minguell

Educació primària

Sant Quintí de Mediona

046237439X

Silvia Buil Úbeda

CEIP Heura

Educació primària, música

Barcelona

077604889Z

Jordi Campeny Puig

CEIP Joan Bruguera

Educació primària

Girona

037648488H

Roser Castells Escura

IES Gallecs

Llengua castellana i literatura

Mollet del Vallès

036567514K

Gemma Celma Gasco

CEIP Vila Olímpica

Educació primària, anglès

Barcelona

046576571F

Xènia Clar Oliva

CEIP Escola de la Concepció

Educació primària, música

Barcelona

077294493A

Maria Cobos Jiménez

CEIP La Montjoia

Educació primària, anglès

Sant Bartomeu del Grau

078083367T

Esther Coma Cases

CEIP Pau Clarís

Educació primària, educació física

La Seu

044016653N

Ingrid Corominas Herberg

CEIP Costa i Llobera

Educació primària, anglès

Barcelona

036977789E

Marta Costals López

CEIP Dolors Monserdà-Santapau

Educació infantil

Barcelona

040993389Y

David De la Cueva Ventura

CEIP Pau Casals

Educació primària, educació física

Sabadell

046940913Y

Maria Pilar Delgado Fernández

CEIP Andreu Castells

Educació primària

Sabadell

040529596P

Cristina Diaz Renau

CEIP Pedralta

Educació especial

Sta Cristina d'Aro

043738429L

Eva Dolcet Postigo

CEIP de Pràctiques I

Educació primària, educació física

Lleida

033896832F

Antonio Egea Olmo

IES Les Termes

Ciències socials

Sabadell

039670391Z

Lidia Ferré Ferré

IES Camps Blancs

Llengua catalana i literatura

Sant Boi de Llobregat

035029792X

Victoria Fuentes Vergara

CEIP Ágora

Educació primària

Barcelona

043519660A

Ramona García Quirós

CEIP El Sagrer

Educació primària

Barcelona

053076275A

Marta Gisbert Vico

CEE L'Estel-Can Bori

Educació especial

L'Hospitalet Llobregat

039720645J

José González Grau

CEIP El Sagrer

Educació infantil

Barcelona

040429284E

M. Rosa Grau Nadal

IES de Llançà

Llengua estrangera, anglès

Llançà

077918487F

M. Collell Guell Puigdevall

CEIP La Draga

Educació infantil

Banyoles

037279192X

Anna Jaén Herbera

CEIP Heura

Educació primària, anglès

Barcelona

039854827J

Francesca Jauma Sans

CFA Josepa Massanès i Dalmau

Educació primària, anglès

Tarragona

047733721G

Araceli-Diana Laguna Corripio

CEIP Dovella

Educació primària, anglès

Barcelona

046220873G

M. Blanca de la Malla Bonet

CEIP Orlandai

Educació infantil

Barcelona

046639510H

Mireia Márquez Cabello

CEIP Doctor Fleming

Educació primària

Viladecans

039153334C

Josepa Martin Sendrós

IES Cavall Bernat

Llengua estrangera, anglès

Terrassa

045476981R

Alicia Martínez Marin

CEIP 25 de Setembre

Educació infantil

Rubí

037332167Q

Mònica Martínez Merce

CEIP Ágora

Educació primària, anglès

Barcelona

040337325V

Sandra Masdevall Teixidor

CEIP La Draga

Educació primària

Banyoles

043715137A

Josep Masip Florensa

CEIP de Pràctiques I

Educació primària

Lleida

043746576R

Anna M. Montañes Vilella

CEIP Pau Clarís

Educació primària, anglès

La Seu

036975625C

M. Antonia Novau Gibert

CEIP Vila Olímpica

Educació primària, anglès

Barcelona

046581010F

Maria Teresa Oliva Figueras

CEIP Pere IV

Educació primària, anglès

Barcelona

043450855Z

Raquel Oliva Latorre

CEIP Dovella

Educació primària

Barcelona

038077226J

Maria Teresa Pardina Cortés

CEIP Heura

Educació primària

Barcelona

033880203F

Manuel Pérez Gil

CEIP El Martinet

Educació infantil

Ripollet

041073239T

Josep Picart Constansa

IES Bisbe Berenguer

Ciències socials

L'Hospitalet de Llobregat

077910700V

Mercè Planella Badia

CEIP Montserrat

Educació infantil

Sarrià de Ter

040334358V

Ester de Prado Noguer

CEIP Silvestre Santaló

Educació primària, anglès

Salt

040448852V

Gemma Pujolar Sirera

CEIP M. Àngels Anglada

Audició i llenguatge

Figueres

035044362K

M. Isabel Quílez Gil

CEIP Nabí

Educació primària

Barcelona

046552369R

Marta Riba Pelaghi

CEIP Vila Olímpica

Educació primària, anglès

Barcelona

040436098M

Maria Teresa Riera Cartaña

CEIP Jacint Verdaguer

Educació infantil

Castelldefels

046141187J

Marta Sala Alborna

CEIP Orlandai

Educació primària, anglès

Barcelona

033954914Z

Judit Santanach Sabates

CEIP Andersen

Educació especial

Vic

043395772Q

Gemma Sitja Sans

CEIP El Sagrer

Educació primària

Barcelona

043706524S

Joan-A Soler Vilanova

CEIP Enric Farreny

Educació primària, anglès

Lleida

033950768P

Alba Vallejo Olle

CEIP Pau Clarís

Educació primària

La Seu

036514419X

Maria Carmen Vázquez Vara

IES El Castell

Ciències de la naturalesa

Esparreguera

046739079C

Monica Veciana Fabregat

CEIP Pit-Roig

Educació infantil

Barcelona

044002552X

Samanta Ventura Boro

CEIP Costa i Llobera

Educació especial

Barcelona

040339488H

Jordi Ventura Soler

CEIP Joan Bruguera

Educació primària, educació física

Girona

040354155B

Silvia Vidal González

CEIP Pedralta

Educació infantil

Sta Cristina d'Aro

038046655D

Anna Villarreal Cercos

CEIP Dolors Monserdà-Santapau

Educació especial

Barcelona

078090280J

Laia Zurita Ninot

ZER Baridà-Batllia

Educació primària, anglès

Martinet

Cos de professors d'Ensenyament Secundari

NIF

Nom i cognoms

Centre

Especialitat

Localitat

046127168R

Maria del Pilar Alonso Redondo

IES Torre Roja

Geografia i història

Viladecans

045537812C

Marina Alum Aubanell

IES S'Agulla

Tecnologia

Blanes

036507721M

Lucas Baqué Manzano

IES Valldemosa

Geografia i història

Barcelona

035069224C

Àngela Barbè Martínez

IES Numància

Biologia i geologia

Santa Coloma de Gramenet

038445531L

Juan Carlos Bernal Olmo

IES Les Corts

Economia

Barcelona

046646477Q

Sonia Cristina Bofill Ayuda

IES Joaquima Pla i Farreres

Física i química

Sant Cugat del Vallès

043742364K

Àngela Bosch Guiral

IES Castellbisbal

Psicologia i pedagogia

Castellbisbal

039889081C

Yolanda Cabré Sans

CFA Josepa Massanès i Dalmau

Àmbit de la comunicació

Tarragona

043736700S

Maria Antònia Cambrodí Masip

IES Màrius Torres

Anglès

Lleida

077910640A

Isabel Casals Noguer

IES Josep Brugulat

Anglès

Banyoles

038819859E

Alejandra Cortés López

IES Barres i Ones

Anglès

Badalona

036923214A

Carmen Díaz Fernández

IES Príncep de Girona

Geografia i història

Barcelona

037321536B

Maria Àngels Escofet Rovira

IES Pau Claris

Matemàtiques

Barcelona

009401281P

Adriana Fernández Neira

IES Valldemosa

Anglès

Barcelona

018012753G

Inmaculada Fernández Salaberri

IES Barres i Ones

Psicologia i pedagogia

Badalona

009709933T

Juan García González

IES Numància

Psicologia i pedagogia

Santa Coloma de Gramenet

018434110R

Pilar Gil Moreno

IES Fòrum 2004

Psicologia i pedagogia

Sant Adrià de Besòs

040320426T

Antonia Guillén Ramírez

IES S'Agulla

Psicologia i pedagogia

Blanes

046634570T

M. Concepción Hito Ortega

IES Eugeni d'Ors

Matemàtiques

Vilafranca del Penedès

046138242N

Irene Jiménez Calvo

IES Arraona

Llengua catalana i literatura

Sabadell

040865040C

Maria-Soledad Jové Company

IES Màrius Torres

Geografia i història

Lleida

033902406S

Francisco Julio Jurado Llamas

IES Ribot i Serra

Matemàtiques

Sabadell

X0011339 T

Nicholas Langdon-Davies

IES Mediterrània

Anglès

Castelldefels

046563495H

M. Carmen López Pérez

IES Joan Coromines

Música

Barcelona

048379244D

Roberto Lucas Miralles

IES Antoni Ballester

Tecnologia

Mont-roig del Camp

039678786Z

Teresa Lladó Balagué

IES Príncep de Girona

Llengua catalana i literatura

Barcelona

037326221G

Francesc Maldonado Benítez

IES Pau Claris

Tecnologia

Barcelona

039677208T

Joan Anton Martínez Pallarés

CFA Josepa Massanès i Dalmau

Àmbit ciències socials i participació

Tarragona

044005076G

Sandra Maria Merino Rubio

IES Badalona IX

Biologia i geologia

Badalona

037741722X

M. Eulàlia Navarro Oller

IES Can Jofresa

Psicologia i pedagogia

Terrassa

046604294S

Luisa Oliván Peralba

IES Vallès

Matemàtiques

Sabadell

040522157K

Montserrat Ordóñez Malavé

IES Frederic Martí Carreras

Llengua castellana i literatura

Palafrugell

038143130E

Carlota Petit Olivella

IES Salvador Espriu

Matemàtiques

Barcelona

036980412T

Josep Polo Linares

IES El Castell

Geografia i història

Esparreguera

043709469Q

Irene Prados Just

IES Joan Oró

Francès

Lleida

037713476P

Ignacio Pujals Latorre

IES Barri Besòs

Biologia i geologia

Barcelona

077912600P

Laura Riera Casellas

IES Castelló d'Empúries

Llengua catalana i literatura

Castelló d'Empúries

040972300P

Margarida Sala Hill

IES Costa i Llobera

Llengua catalana i literatura

Barcelona

073188966E

Josep Senan Sanz

IES Joaquima Pla i Farreres

Biologia i geologia

Sant Cugat del Vallès

033879461R

Núria Serra Baldrich

IES Vallès

Biologia i geologia

Sabadell

052392857F

M. del Carmen Serrano Aused

IES Montserrat Miró i Vila

Psicologia i pedagogia

Montcada i Reixac

046652060X

Jordi Sora Domenjó

IES Salvador Seguí

Intervenció sociocomunitària

Barcelona

043673378N

F. Xavier Teira Serrano

IES Mediterrània

Matemàtiques

Castelldefels

046602356D

Begoña Tomàs Villanueva

IES Joaquima Pla i Farreres

Psicologia i pedagogia

Sant Cugat del Vallès

Cos de professors Tècnics de Formació Professional

NIF

Nom i cognoms

Centre

Especialitat

Localitat

039885253X

Eva Casas Agustench

IES Andreu Nin

Processos comercials

El Vendrell

(09.274.137)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal