Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 5506 - 16/11/2009

DEPARTAMENT D'ECONOMIA I FINANCES

Agència Catalana del Consum

RESOLUCIÓ ECF/3152/2009, de 29 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria i s'aproven les bases per a la concessió dels premis de la fase autonòmica del concurs escolar 2009-2010 Consumópolis 5, sobre consum responsable. (Pàg. 85611)


RESOLUCIÓ

ECF/3152/2009, de 29 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria i s'aproven les bases per a la concessió dels premis de la fase autonòmica del concurs escolar 2009-2010 Consumópolis 5, sobre consum responsable.

L'Agència Catalana del Consum (en endavant l'ACC), creada per la Llei 9/2004, de 24 de desembre, té, entre altres funcions, la de promoure l'educació dels joves en els hàbits del consum responsable.

El Ministeri de Sanitat i Consum, a través de l'Institut Nacional de Consum organitza juntament amb els organismes de consum de diferents comunitats autònomes el Concurs escolar 2009-2010 sobre consum responsable: I tu, de què vas? A mi em va el consum responsable (Consumópolis 5).

Aquest concurs, que es convoca en la seva quinta edició, té com a objectiu fomentar la participació dels centres educatius a través del professorat i l'alumnat, en activitats relacionades amb l'educació dels consumidors, per així sensibilitzar els escolars de la importància que té realitzar els actes de consum de forma conscient, crítica, solidària i responsable. Amb aquesta finalitat, l'ACC ja va participar en les quatre edicions anteriors del concurs convocades els anys 2005, 2006, 2007 i 2008.

L'ACC ha decidit participar en l'organització i difusió d'aquesta nova edició del concurs, per aconseguir, d'una banda, sensibilitzar els escolars catalans de la importància que les seves decisions de consum comporten per a si mateixos, el medi ambient i el seu entorn social i així fomentar l'adopció d'hàbits de consum crítics, sostenibles i solidaris i d'altra banda aconseguir implicar tant al professorat com a l'alumnat dels centres educatius de Catalunya en la importància de l'educació en el consum responsable.

Aquest concurs es desenvoluparà en dues fases, una d'àmbit autonòmic i una altra d'àmbit estatal.

L'ACC organitzarà la fase autonòmica a Catalunya d'aquest concurs amb la finalitat de possibilitar la participació en aquest esdeveniment dels escolars catalans d'edats compreses entre 10 i 16 anys i procedir a la concessió d'uns premis, els guanyadors dels quals participaran en la fase estatal del concurs com a representants de Catalunya.

En conseqüència,

Resolc:

Article 1

Fer pública la convocatòria del concurs per a la concessió dels premis de la fase autonòmica del concurs escolar 2009-2010 sobre consum responsable: I tu, de què vas? A mi em va el consum responsable (Consumópolis 5) i aprovar-ne les bases reguladores, les quals es publiquen a l'annex d'aquesta Resolució.

Article 2

2.1 S'estableixen tres nivells de participació:

Escolars de 3r cicle d'educació primària.

Escolars de 1r cicle d'educació secundària obligatòria.

Escolars de 2n cicle d'educació secundària obligatòria.

2.2 Els centres escolars als quals pertanyen els equips rebran, dins de cada categoria, els premis en metàl·lic següents:

1r premi de 1.200,00 euros.

2n premi de 500,00 euros.

3r premi de 300,00 euros.

2.3 La quantia màxima destinada en aquesta convocatòria és de 6.000,00 euros, que anirà a càrrec de la partida pressupostària 6170D/483.0001.00/4610 del pressupost de l'ACC per a l'any 2010, el qual queda condicionat a l'existència de crèdit suficient i adequat en el projecte de la Llei de pressupostos de l'exercici 2010.

Article 3

3.1 El termini d'inscripció per participar en la primera activitat del concurs serà del 13 d'octubre al 30 de novembre del 2009, ambdós inclosos.

3.2 El termini per presentar la documentació, relacionada a l'annex (punt 5.1), corresponent a la fase autonòmica del concurs, començarà el 2 de febrer del 2010 i finalitzarà el 10 de març del 2010.

Article 4

4.1 L'òrgan instructor del concurs és el Servei d'Informació i Formació de l'ACC.

4.2 L'òrgan competent per resoldre el concurs i atorgar els premis és el/la director/a de l'ACC, a proposta del jurat.

4.3 El jurat estarà format pels membres següents:

President o presidenta: director/a de l'ACC.

President o presidenta suplent: subdirector/a d'atenció al consumidor de l'ACC.

Dos vocals titulars i dos suplents designats pel/per la director/a de l'ACC.

Secretari o secretària del jurat amb veu i sense vot.

Un funcionari o una funcionària de l'ACC escollit o escollida pel president o presidenta del jurat.

4.4 El termini màxim per emetre i notificar la resolució del concurs serà el 14 d'abril de 2010. La notificació es realitzarà d'acord amb el que disposen els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

4.5 Es podrà interposar un recurs d'alçada davant el conseller de Economia i Finances contra la resolució d'atorgament dels premis del concurs, que no exhaureix la via administrativa, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació, sense perjudici que s'interposi qualsevol altre recurs que es consideri adequat.

4.6 La resolució d'atorgament dels premis del concurs es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Disposició final

Aquesta Resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 29 d'octubre de 2009

Jordi Anguera i Camós

Director

Annex

Bases reguladores de la fase autonòmica a Catalunya del Concurs escolar 2009-2010 sobre consum responsable: I tu, de què vas? A mi em va el consum responsable (Consumópolis 5)

.1 Finalitat del concurs

1.1 El principal objectiu del concurs es sensibilitzar els escolars en la importància que té realitzar els actes de consum de forma conscient, crítica, solidària i responsable.

1.2 Així mateix, es pretén fomentar la participació dels centres educatius a través del professorat i de l'alumnat, en activitats relacionades amb l'educació dels consumidors.

.2 Destinataris

S'estableixen tres nivells de participació:

Escolars de 3r cicle d'educació primària.

Escolars de 1r cicle d'educació secundària obligatòria.

Escolars de 2n cicle d'educació secundària obligatòria.

Podran participar els equips formats per 5 alumnes, d'un mateix cicle, que estiguin matriculats en algun dels tres nivells assenyalats de qualsevol centre escolar públic, concertat o privat de Catalunya i coordinats i representats per un professor o una professora que imparteixi alguna assignatura d'aquests cursos al centre educatiu. Un mateix professor podrà coordinar i representar a més d'un equip. Un alumne es podrà inscriure només en un equip.

.3 Premis

3.1 S'atorgarà un diploma de participació per al professor i per a tots els membres dels tres primers equips classificats per cada categoria d'edat i l'equip guanyador de cada categoria tindrà dret a participar en la fase estatal del concurs.

3.2 L'ACC es farà càrrec de la traducció al castellà dels treballs per la seva presentació i participació en aquesta fase estatal del concurs.

3.3 Els centres escolars als quals pertanyen els equips rebran, dins de cada categoria, els premis en metàl·lic següents:

a) Equips d'escolars de 3r cicle d'educació primària

1r premi de 1.200,00 euros.

2n premi de 500,00 euros.

3r premi de 300,00 euros.

b) Equips d'escolars de 1r cicle d'educació secundària obligatòria

1r premi de 1.200,00 euros.

2n premi de 500,00 euros.

3r premi de 300,00 euros.

c) Equips d'escolars de 2n cicle d'educació secundària obligatòria

1r premi de 1.200,00 euros.

2n premi de 500,00 euros.

3r premi de 300,00 euros.

.4 Característiques del concurs

Els equips participants hauran de realitzar dos tipus d' activitats:

4.1 Primera activitat : Consisteix en resoldre unes proves de caràcter pedagògic i lúdic que es resoldran durant el joc interactiu .Consumópolis 5. a Internet, al qual es podrà accedir a través de la pàgina web de l'Agència Catalana del Consum (www.consum.cat) o bé directament a la pàgina principal del concurs (www.consumopolis.com) en la qual s'especificaran les normes de participació i les fases de desenvolupament d'aquestes proves.

El registre dels equips participants en aquesta activitat es realitzarà del 13 d'octubre al 30 de novembre del 2009, ambdós inclosos, i es podrà participar en el joc interactiu .Consumópolis 5. entre el 26 d'octubre i el 14 de desembre de 2009, ambdós inclosos.

4.2 Segona activitat: consisteix en l'elaboració de:

1. Un àlbum virtual en el portal de Consumópolis, és a dir, un conjunt de 5 fotografies que representin la visió dels participants sobre diferents aspectes relacionats amb el consum responsable. Cada fotografia tindrà un títol i haurà d'anar acompanyada d'una explicació que pot tenir forma de poesia, relat, conte, etc. Aquest àlbum virtual serà accessible des del 26 d'octubre del 2009 fins a l'1 de març del 2010.

Els equips han de presentar, en l'espai on s'hagi desenvolupat la primera activitat del joc interactiu, www.consumopolis.com, un únic àlbum virtual, en català. És obligatori que almenys tres de les fotografies sobre els diferents temes de consum responsable que es treballen al concurs tractin els aspectes següents:

a) El consum reflexiu: la informació a l'hora de consumir. L'estalvi i la despesa familiar: el meu pressupost

b) El consum i l'ús de les tecnologies (TIC): aparells electrònics, Internet, etc.

c) El consum sostenible (amb el medi ambient) i solidari (comerç just)

Les fotografies hauran de ser originals, preses per algun membre de l'equip i cadascuna estarà identificada amb un títol. Hauran de tenir un pes màxim d'aproximadament 3 Mb. Es poden pujar fotos de diferents formats: jpeg, bmp, ng, gif i tif. És recomanable pujar fotos amb unes proporcions 4x3 o 3x4.

Les fotografies no podran incloure publicitat ni marques de productes o serveis. Tampoc reflectiran imatges o continguts sexistes, racistes o qualssevol altre contrari als valors de l'escola actual.

A cada foto se li associarà una targeta descriptiva que inclogui:

Títol: específic per a la fotografia (per exemple: Administrant la meva paga).

Tema: definir en una frase de què tracta la imatge. (per exemple: L'estalvi i la despesa familiar: el meu pressupost)

Camp obert: breu text explicatiu (màxim 350 paraules) en alguna de las formes literàries més comunes (poesia, conte, assaig, article, etc.), fent un comentari de la relació de la imatge amb el títol i amb el tema.

En el cas de que alguna fotografia no sigui considerada adequada (per definició, nitidesa, mida, etc.) s'avisarà al coordinador de l'equip corresponent perquè sigui substituïda per un altra o sigui corregida.

Para facilitar el treball dels equips, en qualssevol moment es podran imprimir les fotografies i les targetes associades.

Podran accedir a aquest espai per fer l'àlbum virtual els equips, els membres dels quals hagin completat el recorregut de la primera activitat del concurs.

L'espai en el portal www.consumopolis.com per fer l'àlbum virtual serà accessible als equips a partir del 26 d'octubre de 2009 fins a l'1 de març del 2010.

Un cop finalitzat l'àlbum virtual es podrà imprimir la fitxa de l'àlbum virtual que consisteix en un document on consten: referència de l'àlbum virtual/nom de l'equip/redactors/nombre de pàgines. El professor haurà d'imprimir aquest document i enviar-lo a l'ACC juntament amb la sol·licitud de participació esmentada al punt 5 d'aquestes bases. Des del moment en què la fitxa de l'àlbum virtual hagi estat impresa pel coordinador l'àlbum no podrà ser modificat.

2. Una memòria escrita, en català, sobre la participació de l'equip en el concurs, la qual no ha de ser inferior a 5 pàgines ni superior a 10, en la qual s'exposi, com a mínim:

L'organització del equip per a la resolució de les proves de les activitats del joc .Consumópolis 5. i la documentació consultada.

L'organització de l'equip per a l'elaboració de l'àlbum virtual i el seu procés d'elaboració.

Per a la resolució de les proves proposades en la primera activitat del concurs i per a l'elaboració del treball a realitzar en la segona activitat, els equips i professors comptaran amb fitxes informatives en format pdf localitzades en la pàgina que sustenta el joc, relacionades amb cada prova i amb el consum responsable. També estaran a disposició dels participants les fitxes pedagògiques corresponents als anteriors concursos i les informacions contingudes en les pàgines web dels diferents organismes públics amb competències de consum.

.5 Requisits i documentació per participar en el concurs

5.1 Per poder participar en la fase autonòmica del concurs escolar 2009-2010 sobre Consum responsable: I tu, de què vas? (Consumópolis 5) els equips interessats han de:

Primer: haver-se registrat al joc .Consumópolis 5. (www.consumopolis.com) en la data i forma adequades (abans del dia 1 de desembre del 2009) i que tots i cadascun dels membres de l'equip superin totes les proves de caràcter pedagògic i lúdic del joc interactiu.

Segon: Presentar entre el 2 de febrer del 2010 i el 10 de març del 2010, la documentació següent:

a) Una sol·licitud d'inscripció per participar en el concurs subscrita pel professor que coordini l'equip amb indicació del:

Càrrec i funcions del professor i nom i dades del centre escolar que representa.

Nom de l'equip inscrit en el joc interactiu .Consumópolis 5..

b) Fotocòpia compulsada del NIF del professor i dels cinc escolars que composin l'equip.

c) Fitxa de l'àlbum virtual i la memòria, en suport paper, que hagi elaborat l'equip.

d) Una autorització signada pels participants, o en cas de ser menors d'edat, pels seus representants legals, perquè l'import econòmic del premi sigui abonat al centre escolar que representa l'equip.

e) Una autorització dels seus representants legals per a la participació en el concurs, en el cas que els participants siguin menors d'edat.

f) Una declaració signada pel representant del centre escolar al qual pertany l'equip, de no trobar-se el centre en cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari dels premis establerts a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, incloent que el centre escolar està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

5.2 La sol·licitud i la resta de documentació estarà a disposició dels interessats en imprès normalitzat en el web de l'ACC (www.consum.cat) o en les dependències d'aquest organisme.

5.3 Les sol·licituds i la resta de documentació esmentada s'adreçaran a l'ACC i es presentaran al registre d'aquest organisme al carrer Pamplona, 113, de Barcelona o mitjançant qualsevol de les altres formes previstes a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

5.4 La presentació de la sol·licitud comporta autoritzar l'ACC a obtenir el certificat a emetre per l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la Tresoreria General de la Seguretat Social i pel Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. Si es denega expressament aquesta autorització mitjançant l'imprès de sol·licitud, cal aportar aquestes certificacions.

5.5 La presentació de la sol·licitud suposa l'acceptació expressa de totes les bases de la present convocatòria.

5.6 Les sol·licituds presentades fora de termini no s'admetran a tràmit.

.6 Procediment per a la valoració i avaluació de les candidatures

6.1 Un cop presentada la documentació detallada en l'apartat anterior es procedirà a valorar els treballs presentats.

6.2 La valoració i avaluació dels treballs presentats i la proposta d'adjudicació dels premis en metàl·lic la farà un jurat, òrgan col·legiat constituït amb aquesta finalitat i d'acord amb el que estableix la convocatòria.

6.3 Criteris de valoració:

1. La valoració de les proves incloses al joc interactiu .Consumópolis 5. quedarà establerta de forma automàtica pel mateix sistema, basant-se en els criteris de coneixements i habilitats detallats en el document explicatiu del joc, que es recull a l'annex de les bases del joc publicades a la pàgina web www.consumopolis.com

2. Per valorar el àlbum virtual, el jurat tindrà en compte els criteris següents:

Harmonia i adequació dels textos a les fotografies en relació amb el tema de consum responsable: 40 punts

Originalitat de fotos i textos: 40 punts

Presentació i disseny global del treball: 20 punts

Per a la valoració de la fase autonòmica, l'àlbum virtual ponderarà el 50%, el joc .Consumópolis 5. el 40% i la Memòria el 10%.

6.4 Els premis es podran declarar deserts si així ho estima el jurat.

6.5 Les qüestions no previstes en aquestes bases les resoldrà el jurat.

.7 Procediment per a l'atorgament dels premis

7.1 El/La director/a de l'ACC, a proposta del jurat i d'acord amb el criteris esmentats, atorgarà i lliurarà els premis en metàl·lic amb una resolució motivada.

7.2 Les propostes d'ordre de pagament dels premis als guanyadors s'efectuaran una vegada es certifiqui que el centre escolar està al corrent de les obligacions tributàries o de la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.

.8 Obligacions dels participants

8.1 Els participants en el concurs, així com el beneficiari del premi, haurà de facilitar qualsevol documentació que li sigui requerida.

8.2 El beneficiari del premi haurà de facilitar tota la informació que li sigui requerida per la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents (article 95 c) del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya).

8.3 Els guanyadors dels tres premis del concurs per a cadascuna de les categories d'edat que són objecte d'aquesta convocatòria s'obliguen a cedir a l'ACC tots els drets d'explotació derivats de la publicació dels treballs, de manera que aquest organisme pugui utilitzar, pel seu compte o a través de terceres persones, físiques o jurídiques, de la forma que estimi més convenient pels seus interessos, qualsevol de les imatges o elements que conformin l'àlbum virtual.

8.4 Així mateix, els guanyadors s'obliguen a assumir les responsabilitats que es puguin derivar de la utilització de textos, imatges i altres elements creatius que hagin aportat a la realització dels treballs, i que siguin propietat de terceres persones o entitats alienes a la present convocatòria.

8.5 Per rebre l'import del premi, els beneficiaris hauran d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i socials.

(09.293.179)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal