Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 5513 - 25/11/2009

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/3250/2009, de 17 de novembre, per la qual es fa pública per a cada cos de catedràtics la llista única d'aspirants seleccionats, ordenada segons la puntuació total del barem. (Pàg. 89166)


RESOLUCIÓ

EDU/3250/2009, de 17 de novembre, per la qual es fa pública per a cada cos de catedràtics la llista única d'aspirants seleccionats, ordenada segons la puntuació total del barem.

De conformitat amb el que disposen les bases 7.2 i 8 de l'annex 1 de la Resolució EDU/417/2009, de 23 de febrer (DOGC núm. 5326, de 25.2.2009), per la qual es fa pública una convocatòria del concurs de mèrits per a l'accés als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'arts plàstiques i disseny i d'escoles oficials d'idiomes, modificada per la Resolució EDU/616/2009, de 5 de març (DOGC núm. 5337, de 12.3.2009), i un cop resoltes les reclamacions per possibles errors inclosos en les llistes provisionals dels aspirants seleccionats i no seleccionats;

A proposta de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

.1 Fer pública per a cada cos de catedràtics la llista única d'aspirants seleccionats, ordenada segons la puntuació total del barem, una vegada aplicats els criteris per resoldre els empats que preveu la base 7.1.2 de la convocatòria, on també s'inclou la puntuació obtinguda en els apartats 1, 2 i 3 del barem. Aquestes llistes consten com a annex a aquesta Resolució.

A efectes informatius es podran consultar a la pàgina d'internet del Departament d'Educació http://www.gencat.cat/educacio (seguir l'itinerari: Oposicions i concursos | Professorat | Accés a cossos de catedràtics i catedràtiques), les llistes dels aspirants seleccionats i no seleccionats, on constaran per a cada aspirant les puntuacions de tots els mèrits desglossats en apartats i subapartats.

.2 Tal com preveu la base 5.10 de la convocatòria, el Departament d'Educació pot incrementar fins a un 10% el total de places corresponents a l'oferta d'ocupació pública aprovada per l'Acord GOV/28/2009, de 17 de febrer (DOGC núm. 5324, de 23.2.2009), pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública parcial per a l'any 2009, de 735 places dels cossos de catedràtics, per tal de poder cobrir les vacants que s'han produït per jubilació o excedència fins el dia 31 d'agost de 2009 i per tal de resoldre els recursos de reposició contra la llista definitiva de seleccionats que puguin suposar la incorporació de nous seleccionats per corregir errors materials i de fet.

En conseqüència, el nombre de places inicials de l'oferta d'ocupació s'incrementa en cada cos fins arribar a la següent distribució total per cossos que es detalla a continuació:

Cos de catedràtics d'ensenyament secundari: 756 places.

Cos de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes: 24 places.

Cos de catedràtics d'arts plàstiques i disseny: 14 places.

.3 La Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu farà el tràmit necessari perquè el Ministeri d'Educació nomeni funcionaris de carrera dels cossos corresponents els aspirants que hagin estat seleccionats. Aquest nomenament, d'acord amb el que s'estableix al punt 2 de l'Acord GOV/28/2009, de 17 de febrer, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública parcial per a l'any 2009, de 735 places dels cossos de catedràtics, i la base 8 de la convocatòria, tindrà efectes des del dia 1 de setembre de 2009.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos, comptat a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, també de manera telemàtica mitjançant el mateix procediment que els ha permès consultar el barem de mèrits, previ al recurs contenciós administratiu, davant el conseller d'Educació en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

En el cas d'interposar recurs de reposició, l'aspirant, mitjançant el procediment telemàtic, haurà de motivar i argumentar la seva reclamació fent referència als serveis territorials o Consorci d'Educació de Barcelona on va lliurar la documentació justificativa dels mèrits objecte de la mateixa, de manera que no haurà de presentar altra vegada aquesta documentació.

Barcelona, 17 de novembre de 2009

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

Annex

N: Número d'ordre.

A1: Apartat 1, màxim 5,5000 punts.

A2: Apartat 2, màxim 3,0000 punts.

A3: Apartat 3, màxim 3,0000 punts.

P: Puntuació total, màxim 10,0000 punts.

Cos de catedràtics d'ensenyament secundari

N

Cognoms i nom

DNI

A1

A2

A3

P

0001

Torrijos Pareja, Fernando

004532251D

5,5000

3,0000

3,0000

10,0000

0002

Riera Pairo, Albert

040299998L

5,5000

3,0000

3,0000

10,0000

0003

Gimenez Blasco, Joan

038767063B

5,5000

3,0000

3,0000

10,0000

0004

Solsona Sorrosal, Carme

078067395J

5,5000

3,0000

3,0000

10,0000

0005

Martinez Tome, Mireia

043682938G

5,5000

3,0000

3,0000

10,0000

0006

Ramirez Asencio, Jorge

035034199R

5,5000

3,0000

3,0000

10,0000

0007

Martinez Garcia, Sebastian

017214261A

5,5000

3,0000

3,0000

10,0000

0008

Miguel Perez, Maria Josefa

046015580D

5,5000

3,0000

3,0000

10,0000

0009

Gros Lladós, Sonia

029141767P

5,5000

3,0000

3,0000

10,0000

0010

Berges Baron, Pedro-Marcos

073187933R

5,5000

3,0000

3,0000

10,0000

0011

Pagès Leal, Mercè

046119882Y

5,5000

3,0000

3,0000

10,0000

0012

Mila Farnes, Carles-Maria

037730249Z

5,5000

3,0000

3,0000

10,0000

0013

Elias Bescos, Josep

039024871N

5,5000

3,0000

3,0000

10,0000

0014

Ortega Rion, Isabel M.

039652911Z

5,5000

3,0000

3,0000

10,0000

0015

Mariana Rams, Rosa

046114513L

5,5000

3,0000

3,0000

10,0000

0016

Santos Botana, Elena

037324531Q

5,5000

3,0000

3,0000

10,0000

0017

Luengo Sojo, Antonia

035045385D

5,5000

3,0000

3,0000

10,0000

0018

Minguez Diez, Jorge

010053557G

5,5000

3,0000

3,0000

10,0000

0019

Garcia Aguas, Joan

038074452E

5,5000

3,0000

3,0000

10,0000

0020

Furio Castellvi, Silvia

046313831L

5,5000

3,0000

3,0000

10,0000

0021

Molist Angerri, Anna

078074049C

5,5000

3,0000

3,0000

10,0000

0022

Vallverdu Borras, Marta

077108956F

5,5000

3,0000

3,0000

10,0000

0023

Saborit Codina, Pedro

077295982C

5,5000

3,0000

3,0000

10,0000

0024

Bechara Zamudio, Zamir Antonio

046637083Y

5,5000

3,0000

3,0000

10,0000

0025

Castillo Duran, Fernando del

035020209H

5,5000

3,0000

3,0000

10,0000

0026

Alonso Ortiz Del Rio, Marta

013300344L

5,5000

3,0000

3,0000

10,0000

0027

Martinez Fiol, David

035039873V

5,5000

3,0000

3,0000

10,0000

0028

Cervero Lagunas, Juan

072869699H

5,5000

3,0000

3,0000

10,0000

0029

Frances Gallart, Llorenc

039015034L

5,5000

3,0000

3,0000

10,0000

0030

Sole Farre, Josep Jaume

040862247X

5,5000

3,0000

3,0000

10,0000

0031

Diaz Esculies, Daniel

039303066E

5,5000

3,0000

3,0000

10,0000

0032

Laguna I Claramonte, Encarna

035001603L

5,5000

3,0000

3,0000

10,0000

0033

Fernandez Gomez, Amparo

043391619A

5,5000

3,0000

3,0000

10,0000

0034

Calderon Calderon, Manuel

046329881S

5,5000

3,0000

3,0000

10,0000

0035

Montserrat Capella, Miquel

035033512G

5,5000

3,0000

3,0000

10,0000

0036

Gallego Redondo, Agustina

033862734H

5,5000

3,0000

3,0000

10,0000

0037

Ayensa Prat, Eusebi

040436133V

5,5000

3,0000

3,0000

10,0000

0038

Rodriguez Collado, Josep Anton

035029817N

5,5000

3,0000

3,0000

10,0000

0039

Serarols Boada, Jordi

039176954L

5,5000

3,0000

3,0000

10,0000

0040

Balague Bertran, Pilar

077100923R

5,5000

3,0000

3,0000

10,0000

0041

Moreno Pastor, Jose Antonio

035064312F

5,5000

3,0000

3,0000

10,0000

0042

Creus Boixaderas, Jacint

037661970E

5,5000

3,0000

3,0000

10,0000

0043

Ruiz Soriano, Joan

046539565P

5,5000

3,0000

3,0000

10,0000

0044

Pujol Pujol, Romà

046635137S

5,5000

3,0000

3,0000

10,0000

0045

Anglada Riera, Olga

077910824A

5,5000

3,0000

3,0000

10,0000

0046

Morales Aznar, Josep

043414000M

5,5000

3,0000

3,0000

10,0000

0047

Calzada Olivella, Maria

033863271A

5,5000

3,0000

3,0000

10,0000

0048

Peris Morancho, Pere

039035283M

5,5000

3,0000

3,0000

10,0000

0049

Amo Benito, Roberto del

039657724C

5,5000

3,0000

3,0000

10,0000

0050

Rincon Marinas, Juan Carlos

003428691N

5,5000

3,0000

3,0000

10,0000

0051

Bergasa Miguel, Rosa M.

036510514S

5,5000

3,0000

3,0000

10,0000

0052

Sebastia Gali, Jordi

039137877L

5,5000

3,0000

3,0000

10,0000

0053

Cardona Colell, Ramon

078149545F

5,5000

3,0000

3,0000

10,0000

0054

Beneyto Antoli, Maria

020775710V

5,5000

3,0000

3,0000

10,0000

0055

Guardiola Pons, Assumpta

036963999D

5,5000

3,0000

3,0000

10,0000

0056

Cases Hernandez, M. Inmaculada

038549648S

5,5000

3,0000

3,0000

10,0000

0057

Villanueva Benet, Monica

035084509X

5,5000

3,0000

3,0000

10,0000

0058

Coca Saez De Albeniz, M.Montserrat

043706976F

5,5000

3,0000

3,0000

10,0000

0059

Sanuy Burgues, Merce

038541365N

5,5000

3,0000

3,0000

10,0000

0060

Meix Boira, Ma. del Loreto

078575738X

5,5000

3,0000

3,0000

10,0000

0061

Vilamitjana Carandell, M Dolores

040308355G

5,5000

3,0000

3,0000

10,0000

0062

Conill Ripolles, Fernando

018951254J

5,5000

3,0000

3,0000

10,0000

0063

Mora Castella, Josep

078065288E

5,5000

3,0000

2,9500

10,0000

0064

Olive Vidal, Emilia

046119087Q

5,5000

3,0000

2,9500

10,0000

0065

Permanyer Lloveras, Dolors

035076660G

5,5000

3,0000

2,9500

10,0000

0066

Farriols Salamero, Antoni Jaume

035084320M

5,5000

3,0000

2,9250

10,0000

0067

Mora Cañellas, Luis

038789310V

5,5000

3,0000

2,9250

10,0000

0068

Sarrate Garcia, Carlos

036933866Y

5,5000

3,0000

2,9250

10,0000

0069

Boldú Ferré, Ester

078078745R

5,5000

3,0000

2,9250

10,0000

0070

Celorio Prieto, Jose Manuel

013709094J

5,5000

3,0000

2,9250

10,0000

0071

Escalera Merino, Juan C.

015837403V

5,5000

3,0000

2,9218

10,0000

0072

Colomer Tomàs, Miquel

077529604P

5,5000

3,0000

2,9000

10,0000

0073

Armero Escuder, Juan Antonio

038484844W

5,5000

3,0000

2,9000

10,0000

0074

Figols Bago, Immaculada

043626301Q

5,5000

3,0000

2,9000

10,0000

0075

Anton Llapart, David

043408492V

5,5000

3,0000

2,9000

10,0000

0076

Folch Rull, Josep

039671821H

5,5000

3,0000

2,8750

10,0000

0077

Mingolarra Ibarzabal, Juan I.

014548747M

5,5000

3,0000

2,8750

10,0000

0078

Moreno Prieto, Eloïna

039295503A

5,5000

3,0000

2,8750

10,0000

0079

Sarsanedas Darnes, Ana

040305056V

5,5000

3,0000

2,8500

10,0000

0080

Ruiz Muñoz, Carmen

039041686Z

5,5000

3,0000

2,8400

10,0000

0081

Pegueroles Fontanet, Gloria

040915496Z

5,5000

3,0000

2,8250

10,0000

0082

Arada Acebes, Raquel de la

038555939G

5,5000

3,0000

2,8250

10,0000

0083

Vicens Folgueira, Joan Albert

039324107H

5,5000

3,0000

2,8250

10,0000

0084

Ballester Muñoz, David

035018610Y

5,5000

3,0000

2,8250

10,0000

0085

Unzue Unzue, Antonio

029150414F

5,5000

3,0000

2,8083

10,0000

0086

Gonzalez Rovira, Francisco

037323903D

5,5000

3,0000

2,8000

10,0000

0087

Parra Ortega, Jaime

027220873M

5,5000

3,0000

2,8000

10,0000

0088

Cabrera Ortega, Miguel

039330946A

5,5000

3,0000

2,7916

10,0000

0089

Llorens Concustell, Concepció

039304666N

5,5000

3,0000

2,7853

10,0000

0090

Cantero Sabata, Fco. Javier

032004308S

5,5000

3,0000

2,7814

10,0000

0091

Peruchet Escales, Ricard

078071131T

5,5000

3,0000

2,7750

10,0000

0092

Rodriguez Vidal, Josep Ma.

040266998R

5,5000

3,0000

2,7500

10,0000

0093

Lucena Gomez, Antonia

039667926X

5,5000

3,0000

2,7500

10,0000

0094

Cano Garcia, Diego

037657022L

5,5000

3,0000

2,7500

10,0000

0095

Barbera Lainez, Generosa

022686078M

5,5000

3,0000

2,7500

10,0000

0096

Ferrer Monserrat, Ma.Angeles

037253759S

5,5000

3,0000

2,7500

10,0000

0097

Mestres Molet, Albert

039684886L

5,5000

3,0000

2,7500

10,0000

0098

Piñol Malras, M. Elena

035086173H

5,5000

3,0000

2,7450

10,0000

0099

Betes Saura, M Felicidad

037677370N

5,5000

3,0000

2,7300

10,0000

0100

Colell Llop, Lluis

040894787M

5,5000

3,0000

2,7250

10,0000

0101

Palomar Polo, Ricardo

035039028T

5,5000

3,0000

2,7048

10,0000

0102

Prada Perez, Jose-Luis

036956741L

5,5000

3,0000

2,7000

10,0000

0103

Mirri Larrubia, Maria Teresa

036981664X

5,5000

3,0000

2,7000

10,0000

0104

Llorens Vila, Ramon

040295609T

5,5000

3,0000

2,7000

10,0000

0105

Lapuerta Amigo, Francisco

018938948N

5,5000

3,0000

2,7000

10,0000

0106

Perez Perez, Maria Teresa

046006599K

5,5000

3,0000

2,7000

10,0000

0107

Miret Puig, Pau

038509649J

5,5000

3,0000

2,6884

10,0000

0108

Pineda Domingo, Marti

039650659Q

5,5000

3,0000

2,6750

10,0000

0109

Berdun Ortiz, Maria-Lluisa

037689052X

5,5000

3,0000

2,6705

10,0000

0110

Domingo Urbaneja, Marius

039682301X

5,5000

3,0000

2,6600

10,0000

0111

Sureda Camps, Carles

043673595E

5,5000

3,0000

2,6500

10,0000

0112

Freixa Serra, M.Dolors

046309154B

5,5000

3,0000

2,6500

10,0000

0113

Abello Arau, Gloria

035008256W

5,5000

3,0000

2,6500

10,0000

0114

Torroja Mateu, Mª Teresa

046650454Z

5,5000

3,0000

2,6500

10,0000

0115

Dominguez Planella, Assumpcio

077907613N

5,5000

3,0000

2,6500

10,0000

0116

Farres Nierga, Jordi

040303355H

5,5000

3,0000

2,6500

10,0000

0117

Duran Padros, Carme

046513799W

5,5000

3,0000

2,6250

10,0000

0118

Mora Gelabert, Irene

035010393T

5,5000

3,0000

2,6250

10,0000

0119

Manzano Canillas, Enrique

038490555D

5,5000

3,0000

2,6250

10,0000

0120

Alesina Cano, M. Dolores

046039740L

5,5000

3,0000

2,6250

10,0000

0121

Gil Torner, Ernest

039022782Q

5,5000

3,0000

2,6250

10,0000

0122

Lopez Gonzalez, Juan Carlos

038430313G

5,5000

3,0000

2,6250

10,0000

0123

Eroles Vargas, Sara

036508494L

5,5000

3,0000

2,6250

10,0000

0124

Bartoli Guillemat, Jaume

039858735B

5,5000

3,0000

2,6250

10,0000

0125

Agusti Abella, Jordi

046326407Z

5,5000

3,0000

2,6250

10,0000

0126

Lobo Virseda, Ma.Josefa

003412312D

5,5000

3,0000

2,6250

10,0000

0127

Ramos Palau, Rosa M.

039846223B

5,5000

3,0000

2,6000

10,0000

0128

Garcia Pita, M. Camino

012357233T

5,5000

3,0000

2,6000

10,0000

0129

Blanco Gonzalez, Julio Juan

039623180E

5,5000

3,0000

2,5888

10,0000

0130

Miralles De La Asuncion, Alicia

037278652E

5,5000

3,0000

2,5841

10,0000

0131

Arnau Ballestar, Jordi

038789563V

5,5000

3,0000

2,5700

10,0000

0132

Piquer Torres, Josep

038019152Z

5,5000

3,0000

2,5500

10,0000

0133

Lajara Garcia, Merce

038067864N

5,5000

3,0000

2,5500

10,0000

0134

Fernandez Daroca, J.Ignasi

039868229Y

5,5000

3,0000

2,5500

10,0000

0135

Zapatero Ballesteros, Juan

013048035C

5,5000

3,0000

2,5500

10,0000

0136

Gonzalez Guasch, Francina

038427468B

5,5000

3,0000

2,5351

10,0000

0137

Alastruey Fuertes, Caridad

073181940B

5,5000

3,0000

2,5350

10,0000

0138

Forns Casacuberta, Maria

077278168P

5,5000

3,0000

2,5250

10,0000

0139

Olmedo Serrano, Maria-Dolores

035014842X

5,5000

3,0000

2,5250

10,0000

0140

Rotes Rull, Helena

037663244P

5,5000

3,0000

2,5250

10,0000

0141

Osanz Sanz, Ana

018954646R

5,5000

3,0000

2,5250

10,0000

0142

Palmada Privat, Josep Mª

077910765J

5,5000

3,0000

2,5200

10,0000

0143

Escuder Cano, Jose Alejandro

073371091X

5,5000

3,0000

2,5000

10,0000

0144

Nomen Recio, Daniel

037682657D

5,5000

3,0000

2,5000

10,0000

0145

Diaz Perez, Pedro

038554551L

5,5000

3,0000

2,5000

10,0000

0146

Serra Huerva, Lluis

040966392B

5,5000

3,0000

2,5000

10,0000

0147

Comella Dorda, Beatriz Pilar

025142966X

5,5000

3,0000

2,5000

10,0000

0148

Pascual Perez-Caballero, M. Luisa

040903203A

5,5000

3,0000

2,5000

10,0000

0149

Lopera Morales, Francisco

037367136W

5,5000

3,0000

2,5000

10,0000

0150

Arce Roman, Jose-Gabriel

046214953H

5,5000

3,0000

2,5000

10,0000

0151

Utrilla Carrera, Francisca

046550440G

5,5000

3,0000

2,5000

10,0000

0152

Herrando Garzon, Maria Pilar

018420782J

5,5000

3,0000

2,5000

10,0000

0153

Alfaro Carnice, Carme

040878506P

5,5000

3,0000

2,5000

10,0000

0154

Juan Rabell, Salvador

046580263L

5,5000

3,0000

2,5000

10,0000

0155

Pozas Fernandez, Ana-Maria

010027564R

5,5000

3,0000

2,5000

10,0000

0156

Benet I Masso, Concepcio

039647240R

5,5000

3,0000

2,5000

10,0000

0157

Muntada Vendrell, Lluis

077909171Y

5,5000

3,0000

2,5000

10,0000

0158

Garcia Benavent, Roger

019981306X

5,5000

3,0000

2,5000

10,0000

0159

Caro Blanco, Coral

046113754L

5,5000

3,0000

2,5000

10,0000

0160

Morera Isern, Montserrat

046213919L

5,5000

3,0000

2,5000

10,0000

0161

Miro Espasa, Rosa

039657901J

5,5000

3,0000

2,5000

10,0000

0162

Compte Darnes, Ma.Carme

040285688S

5,5000

3,0000

2,5000

10,0000

0163

Labara Ballestar, Valeriano

018011790F

5,5000

3,0000

2,5000

10,0000

0164

Salisi Balcells, Lurdes

078070115L

5,5000

3,0000

2,5000

10,0000

0165

Torres Comallonga, Robert

039319369H

5,5000

3,0000

2,5000

10,0000

0166

Canet Serra, Sara

039343369Y

5,5000

3,0000

2,5000

10,0000

0167

Domingo Tortajada, Ma. Paz

021636865Y

5,5000

3,0000

2,5000

10,0000

0168

Quintana Compte, Joan

035105018A

5,5000

3,0000

2,5000

10,0000

0169

Nolla Borrell, Maria

039850267F

5,5000

3,0000

2,4994

10,0000

0170

Grancelli Rodriguez, Ana

046525244Q

5,5000

3,0000

2,4965

10,0000

0171

Gomez Rodriguez, Carlos

038425702Q

5,5000

3,0000

2,4740

10,0000

0172

Sarabia Juste, M Isabel

040874300B

5,5000

3,0000

2,4690

10,0000

0173

Espallargas Bella, Josefina

039649023J

5,5000

3,0000

2,4333

10,0000

0174

Egea Bach, Maria-Rosa

039129204V

5,5000

3,0000

2,4250

10,0000

0175

Lloret Sabate, Ferran Josep

039664268D

5,5000

3,0000

2,4250

10,0000

0176

Rodriguez Medina, Carmen Graciela

037361722Q

5,5000

3,0000

2,4233

10,0000

0177

Muniente Portella, Anna

040968331H

5,5000

3,0000

2,4020

10,0000

0178

Llaurado Mas, Montserrat

039856282L

5,5000

3,0000

2,4000

10,0000

0179

Rubio Sanchez, Maria-Angeles

038539308W

5,5000

3,0000

2,4000

10,0000

0180

Tàssies Segarra, Jordi

078065364Y

5,5000

3,0000

2,4000

10,0000

0181

Alvarez Lopez, Maria

038472131P

5,5000

3,0000

2,4000

10,0000

0182

Franco Aledo, Rosario

037666627X

5,5000

3,0000

2,4000

10,0000

0183

Terol Calabuig, Mara

073549490K

5,5000

3,0000

2,4000

10,0000

0184

Uya Puigmarti, Josep Maria

033869229G

5,5000

3,0000

2,3914

10,0000

0185

Carod Aparicio, Angeles

037656374S

5,5000

3,0000

2,3800

10,0000

0186

Gonzalez Gomez, Maria Begoña

043420200H

5,5000

3,0000

2,3800

10,0000

0187

Rovira Viñas, Ma.Carme

039301672P

5,5000

3,0000

2,3750

10,0000

0188

Terre Vila, Merce

040875576E

5,5000

3,0000

2,3750

10,0000

0189

Buj Alfara, Angela

078578274Q

5,5000

3,0000

2,3750

10,0000

0190

Rosanes Sarra, Maria Pilar

039854732X

5,5000

3,0000

2,3750

10,0000

0191

Bosch Ignes, Josep-Maria

040834009Q

5,5000

3,0000

2,3750

10,0000

0192

Pijuan Tarragó, Maria Rosa

040879739E

5,5000

3,0000

2,3750

10,0000

0193

Forneas Vilamanya, Jordi

037685691F

5,5000

3,0000

2,3750

10,0000

0194

Viñas Salas, Luisa

037649501L

5,5000

3,0000

2,3750

10,0000

0195

Gomez Sancho, Maria Jacinta

017859945P

5,5000

3,0000

2,3750

10,0000

0196

Plana Montaña, Maria Gracia

046670286C

5,5000

3,0000

2,3750

10,0000

0197

Garofano Montoro, Francesc

038780798S

5,5000

3,0000

2,3750

10,0000

0198

Figueras Torruella, Pilar

039852723W

5,5000

3,0000

2,3750

10,0000

0199

Viros Pujola, Lluis

039328453V

5,5000

3,0000

2,3750

10,0000

0200

Rayo Valdivia, Concepcion

015932132D

5,5000

3,0000

2,3750

10,0000

0201

Garcia Ciruela, M.Carmen

046122069P

5,5000

3,0000

2,3750

10,0000

0202

Abenza Marti, Francisca

035081103P

5,5000

3,0000

2,3750

10,0000

0203

Jou Turallas, Teresa

037697813P

5,5000

3,0000

2,3750

10,0000

0204

Cervera Coquard, Maria Jose

046332223B

5,5000

3,0000

2,3700

10,0000

0205

Gras Reverte, Pere

039645121K

5,5000

3,0000

2,3600

10,0000

0206

Marti Fornes, Francisco

041072499L

5,5000

3,0000

2,3500

10,0000

0207

Viladot Vilalta, Manuel

040836080V

5,5000

3,0000

2,3500

10,0000

0208

Guix Aguado, M. Luisa

041490784A

5,5000

3,0000

2,3466

10,0000

0209

Paradis Puig, Ma.Del Carmen

040424531F

5,5000

3,0000

2,3400

10,0000

0210

Charles Marin, Misericordia

039847252M

5,5000

3,0000

2,3400

10,0000

0211

Martin Millon, Manuela

040956860R

5,5000

3,0000

2,3366

10,0000

0212

Falco Playa, Antoni

077093713J

5,5000

3,0000

2,3249

10,0000

0213

Crespo Anton, Maria-Teresa

037689099B

5,5000

3,0000

2,2850

10,0000

0214

Noguera Vivancos, Isabel

046219736V

5,5000

3,0000

2,2833

10,0000

0215

Samaniego Duran, Jose Luis

012712219G

5,5000

3,0000

2,2800

10,0000

0216

Gonzalez Peiro, Maria Rosa

038062791E

5,5000

3,0000

2,2750

10,0000

0217

Bosquet I Auba, Joan

039648883B

5,5000

3,0000

2,2750

10,0000

0218

Castellano Miralles, Fernando

018951859C

5,5000

3,0000

2,2750

10,0000

0219

Olano Alzua, Emilia

015881662R

5,5000

3,0000

2,2750

10,0000

0220

Rotllant Galindo, Dolors

046322012N

5,5000

3,0000

2,2515

10,0000

0221

Areste I Bages, Jaume

077883734F

5,5000

3,0000

2,2500

10,0000

0222

Hervas Fernandez, Jose Ma.

026735905S

5,5000

3,0000

2,2500

10,0000

0223

Sanchez Milla, Laura

037319786D

5,5000

3,0000

2,2500

10,0000

0224

Massana Lluc, Jordi

078072185L

5,5000

3,0000

2,2500

10,0000

0225

Olmos Martinez, Miguel

043392616B

5,5000

3,0000

2,2500

10,0000

0226

Farres Cobeta, Jaume

046580671J

5,5000

3,0000

2,2500

10,0000

0227

Vila Monclus, Jordi

038052761C

5,5000

3,0000

2,2500

10,0000

0228

Berge Pijuan, Nuria

040833285M

5,5000

3,0000

2,2500

10,0000

0229

Colom Mas, Maria del Carme

077083663Z

5,5000

3,0000

2,2500

10,0000

0230

Planelles Vellve, Albert

036959279G

5,5000

3,0000

2,2500

10,0000

0231

Comas Closas, Francesc

039301021R

5,5000

3,0000

2,2500

10,0000

0232

Alberich Forns, Montserrat

039858731F

5,5000

3,0000

2,2500

10,0000

0233

Tomas Hidalgo, Xavier

040291320N

5,5000

3,0000

2,2500

10,0000

0234

Medina Martinez, Encarnacion

040968454A

5,5000

3,0000

2,2500

10,0000

0235

Fernandez Padros, Rosa-Maria

037782168E

5,5000

3,0000

2,2500

10,0000

0236

Cusco Ramoneda, Marta

077097473R

5,5000

3,0000

2,2500

10,0000

0237

Devant Llovet, Jordi

037685455R

5,5000

3,0000

2,2500

10,0000

0238

Valenciano Rozalen, Isabel

002490473X

5,5000

3,0000

2,2500

10,0000

0239

Andreva Terés, Genoveva

040895767L

5,5000

3,0000

2,2500

10,0000

0240

Garcia Aguado, Maria-Pilar

036558564H

5,5000

3,0000

2,2500

10,0000

0241

Marquez Lorente, Isidoro

038500320E

5,5000

3,0000

2,2500

10,0000

0242

Sanchez Jubert, M.Jose

040300787A

5,5000

3,0000

2,2500

10,0000

0243

Sansa Subirats, Josepa

040909336H

5,5000

3,0000

2,2500

10,0000

0244

Mallorqui Ayuso, Lleonarda

040280263H

5,5000

3,0000

2,2500

10,0000

0245

Marti Pellicer, Anna

041074355N

5,5000

3,0000

2,2500

10,0000

0246

Gonzalo Perez, Esperanza

038499044B

5,5000

3,0000

2,2500

10,0000

0247

Borras Galceran, Jaume

039855041C

5,5000

3,0000

2,2500

10,0000

0248

Honore Devulder, Natalia

046754852S

5,5000

3,0000

2,2500

10,0000

0249

Hernandez Tor, Olga

041075529J

5,5000

3,0000

2,2500

10,0000

0250

Pirla Luna, Manuel

046041981Y

5,5000

3,0000

2,2500

10,0000

0251

Armengol Badia, Merce

039141880C

5,5000

3,0000

2,2500

10,0000

0252

Capdevila Bellmunt, Teresa

040889505J

5,5000

3,0000

2,2500

10,0000

0253

Uña Castro, Francisco J.

071004395Z

5,5000

3,0000

2,2500

10,0000

0254

Carbo Sanchis, Enric Pau

040923190A

5,5000

3,0000

2,2500

10,0000

0255

Soldevila Alberti, Joan Manuel

036978241Z

5,5000

3,0000

2,2500

10,0000

0256

Juny Mor, M.Merce

078069902J

5,5000

3,0000

2,2500

10,0000

0257

Guardiola Abella, Esther

039856352C

5,5000

3,0000

2,2500

10,0000

0258

Camps Piro, Montserrat

040890205T

5,5000

3,0000

2,2500

10,0000

0259

Stein Taboas, Daniela

036986465G

5,5000

3,0000

2,2500

10,0000

0260

Charles Llorens, Joan Josep

078073988M

5,5000

3,0000

2,2500

10,0000

0261

Vidal Escales, M.Teresa

040850575E

5,5000

3,0000

2,2500

10,0000

0262

Gonzalez Yuste, Jose Luis

046590600Y

5,5000

3,0000

2,2500

10,0000

0263

Cerda Morera, Montserrat

038069055F

5,5000

3,0000

2,2500

10,0000

0264

Tejero Gonzalez, Felix

016786101B

5,5000

3,0000

2,2500

10,0000

0265

Floris Grau, Lluis

038782246Z

5,5000

3,0000

2,2500

10,0000

0266

Tena Subirats, Marta

040927284A

5,5000

3,0000

2,2500

10,0000

0267

Martin Martinez, Andres

039861454Q

5,5000

3,0000

2,2500

10,0000

0268

Guiluz Vidal, M. Teresa

052212235G

5,5000

3,0000

2,2500

10,0000

0269

Soberanas Boada, Elena

039692861J

5,5000

3,0000

2,2500

10,0000

0270

Bosch Bosch, Ramona

043706816P

5,5000

3,0000

2,2500

10,0000

0271

Duart March, Mariano

035033991T

5,5000

3,0000

2,2500

10,0000

0272

Feliu Oliu, Gemma

040316356R

5,5000

3,0000

2,2500

10,0000

0273

Mas Raguer, Josep

037278964N

5,5000

3,0000

2,2500

10,0000

0274

Farre Pedros, Josep M.

039015035C

5,5000

3,0000

2,2500

10,0000

0275

Ormo Ruiz, Ma. Montserrat

043700898R

5,5000

3,0000

2,2500

10,0000

0276

Batllori Casadella, M. Angels

040315255G

5,5000

3,0000

2,2500

10,0000

0277

Ribas Ripoll, M. Carme

041451345D

5,5000

3,0000

2,2500

10,0000

0278

Devesa Monclus, Teresa

038801836P

5,5000

3,0000

2,2330

10,0000

0279

Vendrell Tellez, Elisabet

037697084S

5,5000

3,0000

2,2313

10,0000

0280

Birules Pons, Rosa

037270729B

5,5000

3,0000

2,2249

10,0000

0281

Gomez Boix, Gemma

038074280B

5,5000

3,0000

2,2234

10,0000

0282

Gali Corredor, Teresa

040514628J

5,5000

3,0000

2,2192

10,0000

0283

Marti Gebelli, Joan Andreu

039868818C

5,5000

3,0000

2,2166

10,0000

0284

Espi Villate, Angels

018872854C

5,5000

3,0000

2,2125

10,0000

0285

Juanola Pellicer, Montserrat

040434463A

5,5000

3,0000

2,2070

10,0000

0286

Grau Rillo, Matilde Maria

073151407E

5,5000

3,0000

2,2000

10,0000

0287

Uria Alfonso, Esther

038556154N

5,5000

3,0000

2,2000

10,0000

0288

Vazquez Albalate, Xavier

035007166Q

5,5000

3,0000

2,2000

10,0000

0289

Gil Aguinaliu, Miguel A.

037286610E

5,5000

3,0000

2,1827

10,0000

0290

Martinez Yuste, Gloria

038538376J

5,5000

3,0000

2,1787

10,0000

0291

Carcaso Xarrie, Jordi

077601389X

5,5000

3,0000

2,1750

10,0000

0292

Bofarull Ciurana, M.Teresa

040837625K

5,5000

3,0000

2,1750

10,0000

0293

Boldu Muntane, Marisa

040881809E

5,5000

3,0000

2,1750

10,0000

0294

Perez Garcia, Rafael

017870547F

5,5000

3,0000

2,1666

10,0000

0295

Gamisans Berenguer, Rosa

039340306W

5,5000

3,0000

2,1550

10,0000

0296

Torrelles Font, M. Carmen

040867047A

5,5000

3,0000

2,1500

10,0000

0297

Alquezar Alquezar, Fernando

017856464T

5,5000

3,0000

2,1500

10,0000

0298

Morte Jutglar, Montserrat

035000572T

5,5000

3,0000

2,1500

10,0000

0299

Vargas Lazaro, Francesc Lluis

046023451Z

5,5000

3,0000

2,1500

10,0000

0300

Banderas Barrero, Antonio

037790066P

5,5000

3,0000

2,1500

10,0000

0301

Giralt Linares, Elisabet

038493796F

5,5000

3,0000

2,1500

10,0000

0302

Selles Altes, Carme

036506399V

5,5000

3,0000

2,1500

10,0000

0303

Palleja Rosich, Gloria

035028347Z

5,5000

3,0000

2,1500

10,0000

0304

Gonzalez Uriel, M. Jesus

016780735G

5,5000

3,0000

2,1500

10,0000

0305

Beser Jorda, Rosa

039149040G

5,5000

3,0000

2,1500

10,0000

0306

Perez Tarrago, Angels

039682517L

5,5000

3,0000

2,1500

10,0000

0307

Castillo Deop, Albert

038086569H

5,5000

3,0000

2,1500

10,0000

0308

Llado Cribillers, Montserrat

043626491E

5,5000

3,0000

2,1500

10,0000

0309

Freixes Gonzalez, Andreu

046560428X

5,5000

3,0000

2,1500

10,0000

0310

Robles Caramazana, Melania

037288230D

5,5000

3,0000

2,1416

10,0000

0311

Surrell Sauri, Maria-Assumpcio

040298649G

5,5000

3,0000

2,1400

10,0000

0312

Hernandez Martinez, Aurora

035003660Y

5,5000

3,0000

2,1390

10,0000

0313

Vallejo Domingo, Laura

040316208Z

5,5000

3,0000

2,1367

10,0000

0314

Fernandez Guzman, Carmelo

027267112Z

5,5000

3,0000

2,1359

10,0000

0315

Pantaleon Gamisans, Montserrat

038496146B

5,5000

3,0000

2,1329

10,0000

0316

Garcia Monell, Anna

039156914N

5,5000

3,0000

2,1250

10,0000

0317

Cardoner Marti, Margarita

046210141J

5,5000

3,0000

2,1250

10,0000

0318

Nadal Segala, Eulalia

046222261N

5,5000

3,0000

2,1250

10,0000

0319

Martinez Blanxer, M.Inmaculada

041075392Z

5,5000

3,0000

2,1250

10,0000

0320

Carrio Arumi, Elvira

035086930Q

5,5000

3,0000

2,1250

10,0000

0321

Perez Riba, Pilar

043498196K

5,5000

3,0000

2,1250

10,0000

0322

Verdu Javierre, M Teresa

035091825N

5,5000

3,0000

2,1250

10,0000

0323

Arnal Vinyals, Carles

037262936S

5,5000

3,0000

2,1250

10,0000

0324

Barea Quelle, Josepa

039134092Y

5,5000

3,0000

2,1250

10,0000

0325

Martinez Abizanda, Natividad

036911455C

5,5000

3,0000

2,1250

10,0000

0326

Serna Alonso, M Cristina

046553683G

5,5000

3,0000

2,1250

10,0000

0327

Verger Arce, Eugenia

046116396Q

5,5000

3,0000

2,1250

10,0000

0328

Comes Caussa, Concepció

077990059A

5,5000

3,0000

2,1250

10,0000

0329

Canales Perez, Rosaura

021384305D

5,5000

3,0000

2,1250

10,0000

0330

Buigues Villar, Juan Carlos

039665513N

5,5000

3,0000

2,1250

10,0000

0331

Olmo Carmen, Gabriela del

040887389J

5,5000

3,0000

2,1250

10,0000

0332

Masip Estrada, M.Angels

037667773Y

5,5000

3,0000

2,1250

10,0000

0333

Faura Sauret, Jacint

078076634Y

5,5000

3,0000

2,1250

10,0000

0334

Fuster Calzon, Ana Isabel

035028122L

5,5000

3,0000

2,1250

10,0000

0335

Bañeras Saltor, Jordi

040284897Y

5,5000

3,0000

2,1250

10,0000

0336

Palomar Baro, Josefina

035079748X

5,5000

3,0000

2,1250

10,0000

0337

Aldevert Serra, Gemma

040886334Q

5,5000

3,0000

2,1250

10,0000

0338

Fava Figueras, Vicent

040929756Z

5,5000

3,0000

2,1250

10,0000

0339

Roch Rosell, Antoni

039318371D

5,5000

3,0000

2,1250

10,0000

0340

Garcia Olivella, Maria del Pilar

040917919E

5,5000

3,0000

2,1250

10,0000

0341

Porta Vilanova, Isabel

041078877A

5,5000

3,0000

2,1250

10,0000

0342

Pena Camarero, Olga

037289491M

5,5000

3,0000

2,1250

10,0000

0343

Riera Manresa, Cristina

037737008B

5,5000

3,0000

2,1250

10,0000

0344

Serrano Burillo, Jose Luis

018409390Y

5,5000

3,0000

2,1250

10,0000

0345

Trincheria Boix, Carolina

040303280N

5,5000

3,0000

2,1250

10,0000

0346

Lasala Descarrega, Teresa

078576640S

5,5000

3,0000

2,1250

10,0000

0347

Pijuan Domenech, Rosa

039847922P

5,5000

3,0000

2,1250

10,0000

0348

Martinez Roca, Olga

035018558T

5,5000

3,0000

2,1250

10,0000

0349

Menendez-Arango Juaneda, Pedro

039322683C

5,5000

3,0000

2,1250

10,0000

0350

Sanchez Pedraza, Jorge Joaquin

046590517S

5,5000

3,0000

2,1250

10,0000

0351

Bosch Pons, Angelina

077897834P

5,5000

3,0000

2,1250

10,0000

0352

Sanchez Carratala, Josep-Maria

035059085R

5,5000

3,0000

2,1250

10,0000

0353

Ribalta Palahi, Joana

040284191J

5,5000

3,0000

2,1250

10,0000

0354

Manzanares Argensó, Pere

040874725E

5,5000

3,0000

2,1250

10,0000

0355

Pascal Mir, Laura

037654711P

5,5000

3,0000

2,1250

10,0000

0356

Alvarez Michans, Marta

038084720D

5,5000

3,0000

2,1250

10,0000

0357

Sans Castellvi, Joan

038401739L

5,5000

3,0000

2,1156

10,0000

0358

Urrios Piquer, Pilar

037370992V

5,5000

3,0000

2,1150

10,0000

0359

Call Pujol, Carles

039321202B

5,5000

3,0000

2,1040

10,0000

0360

Marti Marce, Gloria

035053031L

5,5000

3,0000

2,0950

10,0000

0361

Escalona Lloret, Antònia

036896876T

5,5000

3,0000

2,0920

10,0000

0362

Lazaro Quilez, M.Carmen

039661534N

5,5000

3,0000

2,0875

10,0000

0363

Requena Cerda, Nuria

041078800H

5,5000

3,0000

2,0775

10,0000

0364

Vernet Pons, Vicenç

039850383P

5,5000

3,0000

2,0748

10,0000

0365

Soy Feu, Pere

038396433A

5,5000

3,0000

2,0695

10,0000

0366

Arte Remola, Cori

040425896S

5,5000

3,0000

2,0625

10,0000

0367

Delgado Villalba, Nuria

036953063K

5,5000

3,0000

2,0500

10,0000

0368

Llop Palliso, Andreu

040920427T

5,5000

3,0000

2,0500

10,0000

0369

Ruiz Duran, Jesus

038556406B

5,5000

3,0000

2,0500

10,0000

0370

Sanchez Gonzalez, Alejandro

035071995P

5,5000

3,0000

2,0500

10,0000

0371

Costa Vila, Maria Carme

078020885D

5,5000

3,0000

2,0499

10,0000

0372

Miro Canals, Jordi

036952229S

5,5000

3,0000

2,0410

10,0000

0373

Torres Tur, Ana-Maria

041434997Z

5,5000

3,0000

2,0333

10,0000

0374

Forn Argimon, Clara

037674859P

5,5000

3,0000

2,0250

10,0000

0375

Llobera Sanchez, Josefa

039038437P

5,5000

3,0000

2,0250

10,0000

0376

Macias Castellvi, Isidro

046318463M

5,5000

3,0000

2,0250

10,0000

0377

Vals Loan, M. Pilar

040870422C

5,5000

3,0000

2,0250

10,0000

0378

Wunsch Royo, Emma

077293638E

5,5000

3,0000

2,0250

10,0000

0379

Aregall Creus, Maria-Angels

077077858M

5,5000

3,0000

2,0250

10,0000

0380

Martinez Torres, Isabel

017858764T

5,5000

3,0000

2,0250

10,0000

0381

Andreu Exposito, Ricardo

038075986S

5,5000

3,0000

2,0250

10,0000

0382

Carazo Revuelto, Maria Cruz

016789981G

5,5000

3,0000

2,0250

10,0000

0383

Marti Baldellou, Mercedes

037721544A

5,5000

3,0000

2,0250

10,0000

0384

Gonzalez Pozuelo, Juan-Jose

050538507D

5,5000

3,0000

2,0250

10,0000

0385

Torres Peiro, Raquel

040874381T

5,5000

3,0000

2,0250

10,0000

0386

Sole Camardons, Jordi

041077473W

5,5000

3,0000

2,0250

10,0000

0387

Izard Granados, Ignasi

039025490X

5,5000

3,0000

2,0250

10,0000

0388

Marques Falo, Miguel

017189487T

5,5000

3,0000

2,0250

10,0000

0389

Martinez Serra, Juan

034732721F

5,5000

3,0000

2,0250

10,0000

0390

Cullell Guillamet, Maria Assumpció

040438456V

5,5000

3,0000

2,0250

10,0000

0391

Rojas Castaño, M. Angels

040914613M

5,5000

3,0000

2,0250

10,0000

0392

Sole Olive, Jaime

039853144D

5,5000

3,0000

2,0250

10,0000

0393

Cassu Gibert, Silvia

040288145B

5,5000

3,0000

2,0250

10,0000

0394

Aparicio Aznar, Maria del Pilar

020399785G

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0395

Soler Company, M.Victoria

039331124C

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0396

Casanova Sanchez, M.Rosa

039641594J

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0397

Cuartielles Boltaina, Jose Manuel

073152934P

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0398

Ibañez Juve, Jaume

038764318A

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0399

Domenech Pujol, Fco.Javier

022517532A

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0400

Vicente Izquierdo, Manuel

037724808R

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0401

Molina Rodriguez, Roser

018895108X

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0402

Marchese Florez, Santiago

040328493V

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0403

Puig Barris, Marina

077999038N

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0404

Coromina Camps, Xavier

035019240S

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0405

Font Nierga, Pilar

040427867P

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0406

Casals Pont, Lluis

039307937V

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0407

Plana Cobeta, Octavi

046029750B

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0408

Castanedo Perez, Narciso

039663661T

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0409

Sabat Rovira, Nuria

037685342A

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0410

Rodriguez Baladron, Antonio

011700221Y

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0411

Rodriguez Quevedo, Fco.Javier

077279822Y

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0412

Menduiña Sagrado, Maria

037708580B

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0413

Navarro Garcia, Josep Lluis

033879423D

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0414

Saiz Salto, M.Carme

039846521X

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0415

Canudas Comellas, Cecilia

039309655X

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0416

Vendrell Barata, Eduard

040889873J

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0417

Cabre Compte, M.Carme

039330554W

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0418

Maestro Garriga, Concepcion

036559656Y

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0419

Roca Padrosa, Maria Rosa

077905307Y

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0420

Vilaseca Bañeras, Francisco J.

040518565V

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0421

Blanch Noel, Caterina

046327051Z

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0422

Bayo Pla, Jaume

077095567G

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0423

Ortiz Olmedo, Juan

038771266M

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0424

Agusti Segarra, Josep

040875163T

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0425

Lopez Susarte, Lope

033887193M

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0426

Bonastra Esquerda, Montserrat

040877612B

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0427

Cases Borrell, Fanny

040854432S

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0428

Cano Alonso, Didac

046528650H

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0429

Sacristan Lupiañez, Silvia

038445093H

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0430

Perez Payeras, Regina

039643999A

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0431

Galceran Masso, M.Loreto

077832091E

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0432

Izquierdo Hernandez, Rosa Maria

018422744C

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0433

Arques Teixidor, Maria-Assumpta

035010052G

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0434

Capdevila Gorgues, Joaquim

040879735H

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0435

Luque Silvestre, Joan Carles

035039890B

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0436

Lacasa Escartin, Gemma

035045289M

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0437

Pozo Ribas, M.Alba

039325767E

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0438

Gordillo Rojas, Marco Antonio

039857702J

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0439

Xifre Arroyo, M.Victoria

039858713N

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0440

Alonso Rey, Consolacion

077106456Z

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0441

Lamarca Roca, Carmen

039023068A

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0442

Perello Navarro, Joan Ramon

036969200N

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0443

Abarca Causada, Isabel

018001740P

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0444

Pedro Roura, Jordi

036920083T

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0445

Marimon Guasch, Anton-Maria

040847609T

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0446

Estrella Padilla, Cristòfol

033936022M

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0447

Gallart Montoliu, Carles

077783604L

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0448

Ezquerra Lezcano, Francisca

077282770X

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0449

Canals Brichs, Magdalena

077627188A

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0450

Perals Valldeperez, Daniel

040908892B

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0451

Monton Canals, Montserrat

035019272R

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0452

Porta Cuellar, Neus

017150055J

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0453

Rivas Turrado, Isidora

010182128M

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0454

Saperas Plana, Merce

037666489X

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0455

Carbonell Pujol, Merce

046532514H

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0456

Regas Bachpol, M.Gracia

040280313E

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0457

Lapiedra Canovas, Ernesto

022670204R

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0458

Potau Borras, Divina

040863287S

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0459

Soler Moret, Victoria

017996044Q

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0460

Leno Vivas, Bibiana

039862121Q

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0461

Tomas Rodriguez, Anna

040924445Q

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0462

Fidalgo Fidalgo, Antonio

038546491D

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0463

Castellvi Girones, Pedro

038068060R

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0464

Roca Domingo, Javier

046222718D

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0465

Ecay Jardi, Esther

039675803K

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0466

Sala Casellas, Esteve

040429517W

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0467

Biosca Selga, Anna

039308861K

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0468

Ferragut Borbon, Silvia

040881107X

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0469

Cuesta Friguls, Francesc-Xavier

035018846N

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0470

Casas Tort, Teresa

040268767E

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0471

Alonso Alonso, Lluisa

037795590N

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0472

Diaz Leno, Margarita

006954756Q

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0473

Farro Gracia, Laura

037322945V

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0474

Cardona Grau, Mar

039673276R

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0475

Fonts Soler, Carme

077293845E

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0476

Vernetta Gallart, Xavier

038055911L

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0477

Torres Franco, M.Pilar

026438917A

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0478

Pons Altes, Albert

040879942H

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0479

Fores Gomis, M. Reina

039860134F

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0480

Serramia Fernandez, Roser

039657799A

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0481

Nadal Carceller, Manuela

078576167W

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0482

Barba Albos, Josefina

046115434C

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0483

Osorio Salvador, Jose Antonio

037694782J

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0484

Pau Miro, Maria Gloria

036566615L

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0485

Lladser Segarra, Josep

040906756Z

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0486

Beltran Iserte, Laura

035024673C

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0487

Guillamet Sabate, Artur

078070543X

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0488

Anta Ten, M. Eugenia

036949711G

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0489

Laganga Esteban, Fco.Javier

017704183W

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0490

Miro Dalmau, Judith

039693252J

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0491

Font Arbo, Miquel Angel

040887723W

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0492

Cardona Peris, Salvador

020802937N

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0493

Forner Quixal, Anna Isabel

018952926Y

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0494

Espuña Ferrer, Maria Jesus

035064326K

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0495

Cid Pegueroles, Antoni

040918026Z

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0496

Alzamora Julbe, Jose Luis

020419951E

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0497

Nabau Camarasa, Maria

078074356M

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0498

Valle Marti, Ana

018959310L

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0499

Goñi Fores, Martin-Jose

018927603Y

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0500

Tort Ferran, Gemma

077733179X

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0501

Banlles Ventura, Cristina

043712093H

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0502

Puig Sabanes, Marta

046117170P

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0503

Masip Tarrago, Ana Maria

039694449Z

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0504

Argilaga Lopez, Merce

039867347K

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0505

Palau Garcia, Lluis

078065480F

5,5000

3,0000

1,9950

10,0000

0506

Villalobos Jarque, Maria-Praxedes

040913630B

5,5000

3,0000

1,9950

10,0000

0507

Puig Trens, M. Luisa

046034525W

5,5000

3,0000

1,9860

10,0000

0508

Rafart Santaeularia, Ramon

039308392N

5,5000

3,0000

1,9833

10,0000

0509

Fuentes Pumarola, Miquel

040288782G

5,5000

3,0000

1,9821

10,0000

0510

Viscasillas Garcia, Antonio

040420939A

5,5000

3,0000

1,9766

10,0000

0511

Puig-Pey Claveria, Esperanza

037272011M

5,5000

3,0000

1,9750

10,0000

0512

Segarra Sanchez, Jorge

037289214G

5,5000

3,0000

1,9750

10,0000

0513

Agelet Nonell, Antonia Carina

040886279F

5,5000

3,0000

1,9750

10,0000

0514

Ribot Iglesias, Montserrat

041078817N

5,5000

3,0000

1,9702

10,0000

0515

Minguet Pla, Maria-Antonia

040835069H

5,5000

3,0000

1,9666

10,0000

0516

Vega Vinuesa, Jaume de la

038480703R

5,5000

3,0000

1,9666

10,0000

0517

Estadella Garcia, Maria Dolors

036951088R

5,5000

3,0000

1,9664

10,0000

0518

Vilaros Soler, Merce

036966526Y

5,5000

3,0000

1,9650

10,0000

0519

Junca Casadesus, Maria

043625960C

5,5000

3,0000

1,9596

10,0000

0520

Bermejo Ballester, M Mercedes

040885716L

5,5000

3,0000

1,9500

10,0000

0521

Guzman Lopez, Cesar

037375138T

5,5000

3,0000

1,9500

10,0000

0522

Molina Codorniu, Concepcio

002706816S

5,5000

3,0000

1,9500

10,0000

0523

Vila Alsina, Francesca

040296394A

5,5000

3,0000

1,9500

10,0000

0524

Vivancos Casasola, Marta

035088699Z

5,5000

3,0000

1,9400

10,0000

0525

Regada Andreu, Montserrat

041079336W

5,5000

3,0000

1,9333

10,0000

0526

Saorin Casado, Anna Maria

046326646T

5,5000

3,0000

1,9332

10,0000

0527

Boqueras I Bailina, Montserrat

046520053T

5,5000

3,0000

1,9324

10,0000

0528

Cabre Vicens, Joan Josep

039670279V

5,5000

3,0000

1,9320

10,0000

0529

Casanova Nadal, Merce

038488691P

5,5000

3,0000

1,9283

10,0000

0530

Montagut Barbara, M del Carme

037695208W

5,5000

3,0000

1,9250

10,0000

0531

Pi Gonzalez, Xavier

038506178S

5,5000

3,0000

1,9250

10,0000

0532

Claramunt Carnisser, Teresa

040859443N

5,5000

3,0000

1,9200

10,0000

0533

Castillo Serrano, Ines

000392941D

5,5000

3,0000

1,9100

10,0000

0534

Bleda Hermosa, Anna

036963948G

5,5000

3,0000

1,9083

10,0000

0535

Casasayas Coll, Ricard

039143245M

5,5000

3,0000

1,9050

10,0000

0536

Mallol Agullo, Valeri

040884304X

5,5000

3,0000

1,9000

10,0000

0537

Alsina Isart, Jordi

037720692W

5,5000

3,0000

1,9000

10,0000

0538

Erra Gallach, Miquel

077274251R

5,5000

3,0000

1,9000

10,0000

0539

Campos Martinez, M.Angeles

046555912W

5,5000

3,0000

1,9000

10,0000

0540

Marza Selma, Domenec

018891650W

5,5000

3,0000

1,9000

10,0000

0541

Fernandez Garrido, Javier

033871118F

5,5000

3,0000

1,9000

10,0000

0542

Xargay Oliva, Xavier

040294774Q

5,5000

3,0000

1,9000

10,0000

0543

Escamez Serrano, Matias

037266946T

5,5000

3,0000

1,9000

10,0000

0544

Rodriguez Sadurni, Privado

037740164Q

5,5000

3,0000

1,9000

10,0000

0545

Garcia Belloso, M.Del Carmen

039651800F

5,5000

3,0000

1,9000

10,0000

0546

Cimarras Francisco, Jose Luis

050686731K

5,5000

3,0000

1,9000

10,0000

0547

Salvado Poy, Roc

040911070G

5,5000

3,0000

1,9000

10,0000

0548

Gerona Fumas, Josep

039032392N

5,5000

3,0000

1,9000

10,0000

0549

Roig Ferre, Fermi

039845064W

5,5000

3,0000

1,9000

10,0000

0550

Minguella Terrades, Josep A.

036953067W

5,5000

3,0000

1,9000

10,0000

0551

Almirall Egerique, Montserrat

046329044Y

5,5000

3,0000

1,9000

10,0000

0552

Magrane Vila, Cecilia

037269530P

5,5000

3,0000

1,9000

10,0000

0553

Aguirre Pacheco, Antonio

039167050M

5,5000

3,0000

1,9000

10,0000

0554

Masdeu Abril, Josepa

039845707R

5,5000

3,0000

1,9000

10,0000

0555

Gonzalez Rodriguez, Maria

035036796E

5,5000

3,0000

1,9000

10,0000

0556

Guix Guitart, Maria Angela

037696648Q

5,5000

3,0000

1,9000

10,0000

0557

Guardiola Gutierrez, Pascual

022404138E

5,5000

3,0000

1,9000

10,0000

0558

Orteu Guiu, Llucia

046551915F

5,5000

3,0000

1,9000

10,0000

0559

Serra Company, Constanti

020791491C

5,5000

3,0000

1,9000

10,0000

0560

Lopez Valverde, Montserrat

037685882Z

5,5000

3,0000

1,8941

10,0000

0561

Sanchez Clements, Maria Jose

072530416P

5,5000

3,0000

1,8938

10,0000

0562

Gonzalez Estevez, Argemir

077905794X

5,5000

3,0000

1,8924

10,0000

0563

Latorre Menal, Antonio

039149002N

5,5000

3,0000

1,8916

10,0000

0564

Ribot Blazquez, Marta

037731526A

5,5000

3,0000

1,8900

10,0000

0565

Alberch Pressegue, M. Antonia

077301775V

5,5000

3,0000

1,8875

10,0000

0566

Dalmau Rutllant, Catalina

040300236G

5,5000

3,0000

1,8870

10,0000

0567

Fonalleras I Darnaculleta, Marti

040509493F

5,5000

3,0000

1,8750

10,0000

0568

Rosa Botaya, Antonio J.De La

043400864W

5,5000

3,0000

1,8750

10,0000

0569

Moyano Cervello, David

039850075E

5,5000

3,0000

1,8750

10,0000

0570

Bartoli Tosquella, Maria-Antonia

077265556T

5,5000

3,0000

1,8750

10,0000

0571

Banegas Garcia, Milagros

000790152X

5,5000

3,0000

1,8750

10,0000

0572

Lopez Viladrich, Joan

040912992V

5,5000

3,0000

1,8750

10,0000

0573

Clotet Casas, M.Elena

040856875C

5,5000

3,0000

1,8750

10,0000

0574

Guino Cabruja, Maria

040313213D

5,5000

3,0000

1,8750

10,0000

0575

Gonzalez De La Fuente, Maria del Pilar

046214886C

5,5000

3,0000

1,8750

10,0000

0576

Querol Viñes, Montserrat

040897683A

5,5000

3,0000

1,8750

10,0000

0577

Escarra Comas, Miquel

040288313H

5,5000

3,0000

1,8750

10,0000

0578

Rius Besoli, M.Pilar

040864285R

5,5000

3,0000

1,8750

10,0000

0579

Sanchez Gomez, Antonio

038550494X

5,5000

3,0000

1,8750

10,0000

0580

Sendra Ibañez, Esteban

037664729K

5,5000

3,0000

1,8750

10,0000

0581

Herbera Ribas, Montserrat

039311291J

5,5000

3,0000

1,8750

10,0000

0582

Fonseca Fidalgo, Victoria

015929997J

5,5000

3,0000

1,8750

10,0000

0583

Turmo Garuz, Ana

017996785K

5,5000

3,0000

1,8750

10,0000

0584

Rey Teijeiro, M.Flora

033832063Y

5,5000

3,0000

1,8750

10,0000

0585

Nueno Mesonero, Guadalupe

037312036X

5,5000

3,0000

1,8750

10,0000

0586

Rebes Llorens, Maria

041076873T

5,5000

3,0000

1,8750

10,0000

0587

Villanova Castellvi, M.Teresa

039839822G

5,5000

3,0000

1,8750

10,0000

0588

Sugrañes Liñana, Dolors

039857743P

5,5000

3,0000

1,8750

10,0000

0589

Sanso Vergeli, Inmaculada

038502560P

5,5000

3,0000

1,8750

10,0000

0590

Caudet Torrubiano, Federico

040913657S

5,5000

3,0000

1,8750

10,0000

0591

Clemente Magan, Jesus

007814331N

5,5000

3,0000

1,8750

10,0000

0592

Manero Planella, Asuncion

040558334L

5,5000

3,0000

1,8750

10,0000

0593

Alberdi Burriel, Nuria

035047102R

5,5000

3,0000

1,8750

10,0000

0594

Arco Ortiz, Jordi del

038054871Z

5,5000

3,0000

1,8750

10,0000

0595

Cortes Serra, Miguel

021622458C

5,5000

3,0000

1,8750

10,0000

0596

Castello Semente, Anna

040881237W

5,5000

3,0000

1,8750

10,0000

0597

Grassot Laborda, Montserrat

040509117E

5,5000

3,0000

1,8750

10,0000

0598

Perez Benavente, M.Pilar

038059742D

5,5000

3,0000

1,8750

10,0000

0599

Sanz Milian, Ma.Carmen

018409853D

5,5000

3,0000

1,8750

10,0000

0600

Fabres Esteve, Marta

077291222K

5,5000

3,0000

1,8750

10,0000

0601

Pages Blancafort, Montserrat

040966614A

5,5000

3,0000

1,8750

10,0000

0602

Roca Llauradó, Núria

039860769K

5,5000

3,0000

1,8750

10,0000

0603

Martin Auberni, Angel

078072118K

5,5000

3,0000

1,8750

10,0000

0604

Casanovas Llaona, Catalina

040430081Z

5,5000

3,0000

1,8750

10,0000

0605

Perello Margalef, Montserrat

039868808X

5,5000

3,0000

1,8750

10,0000

0606

Fabrega Vila, Martin

077907174X

5,5000

3,0000

1,8750

10,0000

0607

Luque Tenorio, Eduardo

038416320H

5,5000

3,0000

1,8750

10,0000

0608

Altimira Catala, Salvador

039016679P

5,5000

3,0000

1,8750

10,0000

0609

Gisbert Capdevila, Margarita

040880143N

5,5000

3,0000

1,8750

10,0000

0610

Jimenez Murcia, Pilar

040425645V

5,5000

3,0000

1,8750

10,0000

0611

Pueyo París, Dolors

040888052D

5,5000

3,0000

1,8750

10,0000

0612

Vargas Fresno, Purificacion

030401216T

5,5000

3,0000

1,8750

10,0000

0613

Lara Lobato, Soledad

077270466B

5,5000

3,0000

1,8750

10,0000

0614

Llop Campanales, Felicidad

017707876S

5,5000

3,0000

1,8750

10,0000

0615

Cañete Leon, Encarnacion

038791150V

5,5000

3,0000

1,8750

10,0000

0616

Cervantes Requena, Rosario

037318609M

5,5000

3,0000

1,8750

10,0000

0617

Tuset Vallet, Jordi

039657845A

5,5000

3,0000

1,8750

10,0000

0618

Grau Verge, Ferran

077831719H

5,5000

3,0000

1,8750

10,0000

0619

Torres Candela, Carles

046335210P

5,5000

3,0000

1,8750

10,0000

0620

Gilibert Masana, Ester

046574093J

5,5000

3,0000

1,8750

10,0000

0621

Carol Tarrus, Joan

046670395Z

5,5000

3,0000

1,8750

10,0000

0622

Haro Santalo, Montserrat

037697809G

5,5000

3,0000

1,8750

10,0000

0623

Dalmau Clua, M. Carmen

040880951S

5,5000

3,0000

1,8750

10,0000

0624

Comella Griera, Jordi

077091175M

5,5000

3,0000

1,8750

10,0000

0625

Gil Granell, Esperanza

043396340D

5,5000

3,0000

1,8750

10,0000

0626

Bell-Lloch Lleonart, Lidia

040897727R

5,5000

3,0000

1,8750

10,0000

0627

Porras Mascaro, Helena

013897087G

5,5000

3,0000

1,8700

10,0000

0628

Pallares Soler, Jose Maria

039116654W

5,5000

3,0000

1,8666

10,0000

0629

Civit Gil, Joaquin Maria

038494442D

5,5000

3,0000

1,8600

10,0000

0630

Osuna Gonzalez, Aurora

033933788W

5,5000

3,0000

1,8582

10,0000

0631

Vinyet Barnolas, Nuria

040558035L

5,5000

3,0000

1,8500

10,0000

0632

Ruiz Cardona, Maria Lluisa

035007919X

5,5000

3,0000

1,8500

10,0000

0633

Vidal Godall, Marta

040893631E

5,5000

3,0000

1,8500

10,0000

0634

Cardona Cabases, Rosa

036912376K

5,5000

3,0000

1,8400

10,0000

0635

Marti Basomba, Maria Teresa

033877881P

5,5000

3,0000

1,8400

10,0000

0636

Gomez Lazaro, Maria Ines

040891532Q

5,5000

3,0000

1,8400

10,0000

0637

Villanueva Fontova, Camilo

077728900D

5,5000

3,0000

1,8375

10,0000

0638

Selvas Torres, Domenec

039324068W

5,5000

3,0000

1,8333

10,0000

0639

Simo Sanchez, Ana-Maria

037686137Q

5,5000

3,0000

1,8324

10,0000

0640

Alarcon Gil, Antonia

046222231M

5,5000

3,0000

1,8300

10,0000

0641

Zaragoza Marques, Felipe

040849095Z

5,5000

3,0000

1,8250

10,0000

0642

Bernadich Colell, Anna

039332967T

5,5000

3,0000

1,8250

10,0000

0643

Lopez Placencia, Jorge

040962311R

5,5000

3,0000

1,8245

10,0000

0644

Pont Riera, Montserrat

040287445R

5,5000

3,0000

1,8230

10,0000

0645

Miro Peiro, Jaume

040844671Y

5,5000

3,0000

1,8164

10,0000

0646

Bigorra Prior, Xavier

037642261R

5,5000

3,0000

1,8150

10,0000

0647

Sobrino Garcia, Josep

037646405M

5,5000

3,0000

1,8100

10,0000

0648

Saumell Valles, Imma

036954282K

5,5000

3,0000

1,8090

10,0000

0649

Cendra Bertran, Montserrat

035034684A

5,5000

3,0000

1,8083

10,0000

0650

Silva Campañon, Carlos Javier

036975819F

5,5000

3,0000

1,8083

10,0000

0651

Gesse Sole, Francesc

036974619A

5,5000

3,0000

1,8072

10,0000

0652

Planes Casals, Miquel

039329429G

5,5000

3,0000

1,8050

10,0000

0653

Jorda Cabaces, Isabel

039843425L

5,5000

3,0000

1,8000

10,0000

0654

Segarra Mullerat, Montserrat

040890399X

5,5000

3,0000

1,8000

10,0000

0655

Escudero Fernandez, Jesualdo

038795777K

5,5000

3,0000

1,7964

10,0000

0656

Anglada Marce, Antonio

040307207Y

5,5000

3,0000

1,7957

10,0000

0657

Doreau Ramozzi, Josiane

046650244B

5,5000

3,0000

1,7950

10,0000

0658

Geli Roig, Sonia

040433003S

5,5000

3,0000

1,7916

10,0000

0659

Caballeria Toll, Maria

037692573N

5,5000

3,0000

1,7910

10,0000

0660

Miron Hernandez, Ernest

036920734F

5,5000

3,0000

1,7875

10,0000

0661

Vicente Castillo, Montserrat

037697014Z

5,5000

3,0000

1,7866

10,0000

0662

Salvia Lardiez, Jordi

036564569C

5,5000

3,0000

1,7833

10,0000

0663

Torres Carmona, Pilar

037324245Y

5,5000

3,0000

1,7825

10,0000

0664

Criado Gimenez, Jose Vicente

036915761W

5,5000

3,0000

1,7775

10,0000

0665

Mingote Cebollada, Miquel-Angel

017835381P

5,5000

3,0000

1,7750

10,0000

0666

Marce Saperas, Montserrat

037711608A

5,5000

3,0000

1,7750

10,0000

0667

Pujol Gil, Isabel

039672518W

5,5000

3,0000

1,7750

10,0000

0668

Llobera Sorribes, Maria Carme

078070035P

5,5000

3,0000

1,7750

10,0000

0669

Clara Roqueta, Anna Maria

040427113J

5,5000

3,0000

1,7750

10,0000

0670

Pino Leon, Manuel

052212185T

5,5000

3,0000

1,7750

10,0000

0671

Martinez Olle, Josep

077109054J

5,5000

3,0000

1,7725

10,0000

0672

Leykum Martinez, Sonia

015930993C

5,5000

3,0000

1,7700

10,0000

0673

Salvadó Poy, Domènec

040919720Y

5,5000

3,0000

1,7666

10,0000

0674

Cama Creus, Carmen

033918519M

5,5000

3,0000

1,7650

10,0000

0675

Sanchez Ainsua, Felisa

035053379E

5,5000

3,0000

1,7638

10,0000

0676

Pallares Castro, Carme

037315374J

5,5000

3,0000

1,7625

10,0000

0677

Noel Juncosa, Teresa

035039143T

5,5000

3,0000

1,7602

10,0000

0678

Biosca Adzet, Isabel

077090445B

5,5000

3,0000

1,7590

10,0000

0679

Font Bayo, Carles

037669735J

5,5000

3,0000

1,7566

10,0000

0680

Bello Polo, Maria-Jose

017708595K

5,5000

3,0000

1,7566

10,0000

0681

Gallego Reina, Jose Maria

018880499Y

5,5000

3,0000

1,7550

10,0000

0682

Mendiola Martinez, Montserrat

037648073V

5,5000

3,0000

1,7502

10,0000

0683

Frigola Darder, Climent

077905043H

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

0684

Roig Sala, Vicent

079266286Y

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

0685

Carles Frisuelos, Jaume

077905931D

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

0686

Seto Vallverdu, Ramon

039647488L

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

0687

Felip Sabate, Josefa

040312805S

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

0688

Rubio Escuder, Paulina

077279593F

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

0689

Gonzalez Sola, Helena

039138332Z

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

0690

Mayos Servet, Francesc

038474206J

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

0691

Carvajal Lizano, Jorge

037664659C

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

0692

Palau Ungaro, M.Lidia

038543356W

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

0693

Llompart Mas, Ignasi

036959642E

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

0694

Iglesias Marti, Maria-Consol

040273723X

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

0695

Casals Cienfuegos-J., Ramon

039136917W

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

0696

Campmajo Mira, Maria del Mar

046221737V

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

0697

Saladrigues Fernandez, Miquel

078048095X

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

0698

Martinez Gomez, Manuel

040849732F

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

0699

Lozano Matas, Antonio

040285873Q

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

0700

Pomés Martorell, Francesc

078063671S

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

0701

Pallas Guasch, Josep-Maria

039661588C

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

0702

Serret Palau, Ignasi

040881149Y

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

0703

Reynal Pons, Isabel

040861814Z

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

0704

Duran Anton, Isabel

038770315C

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

0705

Pallarols Rusca, Jaume

039125036N

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

0706

Ferrer Sayol, M.Angeles

035053212Q

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

0707

Pampalona Armengol, Maria

078061785S

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

0708

Timoneda Mauri, Josep

038769051K

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

0709

Serveto Olive, Pedro

035041592B

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

0710

Mas Juli, Jordi

040274480P

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

0711

Fernandez Nuñez, Elvira

046030071X

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

0712

Teixido Gelonch, Josep Maria

078064873K

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

0713

Casares Romeva, Ramon

046213373W

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

0714

Gonzalez Vega, Victor Manuel

012713706L

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

0715

Escoda Moline, M.Neus

037281963K

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

0716

Lluis Queralt, Jose Gabriel

039862973V

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

0717

Ayllon Tejero, Javier

035093289G

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

0718

Ortinez Solsona, Gemma

046584300P

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

0719

Aguilar Sola, Carles

035013565K

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

0720

Perez Correcher, Alberto Vicente

037367048Y

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

0721

Avila Gonzalez, Albert

039852817G

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

0722

Cuñat Sole, Rosario

041079808Z

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

0723

Romera Sanchez, Jose Javier

017149866P

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

0724

Bofarull Vilaseca, Joan Anton

037258202L

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

0725

Prellezo Garcia, Rosa-Maria

037672607X

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

0726

Fortia Alunes, Josep Maria

040296514P

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

0727

Llenas Gou, Anna

040516148S

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

0728

Palacios Garcia, Rosa-Maria

037312813M

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

0729

Vidal Gabarro, Maria

040845704G

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

0730

Roig Ramis, Rosa

042994900B

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

0731

Danes Roca, Teresa

040272076L

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

0732

Enrich Verdaguer, Merce

037362149Y

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

0733

Paris Batet, Maria-Dolors

077779297J

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

0734

Navarro Aranda, Montserrat

037790273P

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

0735

Benet Puges, Roser

036954347V

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

0736

Julia Piera, Nuria

038398483Y

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

0737

Giralt Dols, Josep

040941253B

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

0738

Casadesus Calvo, Josep

077285172C

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

0739

Gascon Feliubadalo, Immaculada

038760143Z

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

0740

Riera Serra, Roldan

046023759T

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

0741

Martinez Reche, Angel

039853785Y

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

0742

Rodriguez Casal, Jose Manuel

035294426Y

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

0743

Cases Vidal, Helena

077903135L

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

0744

Urgell Canal, Montserrat

077080521T

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

0745

Aragones Santacana, Joan

039642653Z

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

0746

Sole Espuny, Teresa

077884832R

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

0747

Nogueira Rodriguez, Ernesto

034904190B

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

0748

Trepat Civis, Maria Neus

039026013G

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

0749

Pares Bove, Maria-Roser

077092441Y

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

0750

Porres Escosa, Celia

040911359V

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

0751

Segura Salvador, Ana

021623167Q

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

0752

Soler Saborit, Concepcio

046019403Z

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

0753

Rondan Toldra, Antoni

040872312R

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

0754

Castella Rovira, Francesc Xavier

040914888G

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

0755

Martinez Comellas, Jordi

039169113K

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

0756

Salvatella Vea, Pilar

038488401V

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

Cos de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes

N

Cognoms i nom

DNI

A1

A2

A3

P

0001

Goñi Mues, Antonio Jesus

016541425D

5,5000

3,0000

3,0000

10,0000

0002

Perez Novales, Marta

038558647K

5,5000

3,0000

3,0000

10,0000

0003

Sebastia Curco, Soledad

040875561F

5,5000

3,0000

2,7500

10,0000

0004

Bernedo Esteve, Ma. Rosa

037352168F

5,5000

3,0000

2,6826

10,0000

0005

Montoro Cardo, Maria Lourdes

038067672G

5,5000

3,0000

2,6250

10,0000

0006

Breton Martinez, Miguel

046221700A

5,5000

3,0000

2,5000

10,0000

0007

Mayayo Vicente, M .Luisa

000800388B

5,5000

3,0000

2,4000

10,0000

0008

Molinos Martin, Lucia

036512616R

5,5000

3,0000

2,3750

10,0000

0009

Segarra Ariol, Ana

039671224L

5,5000

3,0000

2,2750

10,0000

0010

Gomez Gonzalez, Genoveva

038046510W

5,5000

3,0000

2,2500

10,0000

0011

Boluña Tomàs, Immaculada

040921955X

5,5000

3,0000

2,2500

10,0000

0012

Kleemann Mello, Silvia

046574935G

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0013

Grau De Castro, Beatriz

038046136L

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0014

Minguell Cabot, M. Isabel

046118655K

5,5000

3,0000

1,9250

10,0000

0015

Ferran Eichmann, Birgit

046571536D

5,5000

3,0000

1,8750

10,0000

0016

Gomiz Garcia, Maria Carmen

039172090P

5,5000

3,0000

1,7861

10,0000

0017

Angrill Ribas, Silvia

037726669E

5,5000

3,0000

1,6450

10,0000

0018

Lopez Sans, M Dolors

078068294S

5,5000

3,0000

1,6250

10,0000

0019

Zarzuelo Arnal, Enrique

017212754Z

5,5000

3,0000

1,5250

10,0000

0020

Aubier Caris, Arlette

037726334D

5,5000

3,0000

1,5000

10,0000

0021

Ribera Gorriz, Nuria

033872728F

5,2496

3,0000

3,0000

10,0000

0022

Sneyers , Koenraad

X1099707 P

5,2496

3,0000

2,9000

10,0000

0023

Tamarit Sarle, Dolors

040895032C

5,2496

3,0000

2,7000

10,0000

0024

Rios Brianso, Montserrat

039683550V

5,2496

3,0000

2,1250

10,0000

Cos de catedràtics d'arts plàstiques i disseny

N

Cognoms i nom

DNI

A1

A2

A3

P

0001

Rovira Roura, Martí

040965077F

5,5000

3,0000

2,2500

10,0000

0002

Casado Cadarso, Lluis

035046976J

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0003

Miquel Torrents, Maria Carmen

046110327L

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0004

Aguilo Miquel, Rosa

040516907S

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

0005

Ruano Roldan, Manuel

030035573B

5,5000

3,0000

1,9000

10,0000

0006

Martinez Volpatti, Carlos

043530894J

5,5000

3,0000

1,9000

10,0000

0007

Garcia Serrat, Antoni

077101948Z

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

0008

Sacrest Roca, Olga

040291028L

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

0009

Camps Gatell, Mercedes

046513870G

5,5000

3,0000

1,6250

10,0000

0010

Sanchez Bueno, Maria Luisa

036910530S

5,5000

3,0000

1,5900

10,0000

0011

Pardal Fornos, Fernando

037701036B

5,5000

3,0000

1,5000

10,0000

0012

Navarro Perez-Dolz, Francesc

046107749V

5,5000

3,0000

1,5000

10,0000

0013

Mejias Gil, Andres

046030937W

5,5000

3,0000

1,5000

10,0000

0014

Oliveras Ventejo, Rosa Maria

046516635D

5,5000

3,0000

1,5000

10,0000

(09.320.111)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal