Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 5516 - 30/11/2009

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ>

RESOLUCIÓ EDU/3313/2009, de 18 de novembre, per la qual s'aproven les plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius dependents del Departament d'Educació per al curs 2009-2010. (Pàg. 89949)


RESOLUCIÓ

EDU/3313/2009, de 18 de novembre, per la qual s'aproven les plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius dependents del Departament d'Educació per al curs 2009-2010.

D'acord amb el que estableix l'article 117.2.f) de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació (DOGC núm. 5422, de 16.7.2009), correspon al conseller o consellera titular del Departament d'Educació definir les plantilles docents dels centres i dels serveis educatius i, si escau, de les zones educatives, i també les plantilles de la Inspecció d'Educació.

Per tant, a proposta de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

.1 Aprovar les plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius dependents del Departament d'Educació per al curs 2009-2010.

.2 A l'annex 1 figuren les plantilles de les escoles públiques i dels centres d'educació especial, i de les zones escolars i agrupacions rurals, distribuïdes per serveis territorials i Consorci d'Educació de Barcelona, municipi i centre, les quals inclouen els llocs de treball existents per a personal docent del cos de mestres, i les dotacions corresponents a l'àrea de religió catòlica i als ensenyaments artístics.

.3 A l'annex 1 esmentat s'indiquen els centres qualificats com d'atenció educativa preferent, i també s'hi especifiquen els llocs de treball següents:

3.1 Els llocs de treball de caràcter singular definits en els centres que tenen autoritzat un pla estratègic, d'acord amb el que estableix el Decret 132/2001, de 29 de maig (DOGC núm. 3401, d'1.6.2001), pel qual es regulen els plans estratègics dels centres docents sostinguts amb fons públics.

3.2 Les dotacions corresponents a les aules d'acollida, segons el que preveu l'apartat 3.4.2 de les instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres públics d'educació infantil i primària i d'educació especial per al curs 2009-2010, aprovades per la Resolució de 29 de maig de 2009, i que s'han fet públiques a www.gencat.cat/educacio.

3.3 Els llocs de treball a les unitats de suport a l'educació especial a què fa referència l'apartat 3.3.1 de les instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres públics d'educació infantil i primària i d'educació especial per al curs 2009-2010, anteriorment esmentades.

3.4 Els llocs de treball de suport d'audició i llenguatge de què es doten els centres amb agrupament d'alumnat sord per al desenvolupament de les funcions que preveu l'apartat 21.5 de les instruccions esmentades en el punt anterior.

.4 A l'annex 2 figuren les plantilles de personal docent corresponents a centres d'ensenyaments secundaris, escoles oficials d'idiomes i centres que imparteixen ensenyaments de l'àmbit d'arts plàstiques i disseny, amb indicació dels centres qualificats com d'atenció educativa preferent.

.5 A l'annex 2 esmentat s'indiquen també els llocs de treball que es detallen a continuació:

5.1 Els llocs definits per a l'atenció a la diversitat de necessitats educatives que preveu l'apartat 3.2 de les instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres públics d'educació secundària per al curs 2009-2010, aprovades per la Resolució de 29 de maig de 2009, i que s'han fet públiques a www.gencat.cat/educacio.

5.2 Les dotacions assignades a les unitats de suport a l'educació especial previstes a l'apartat 3.3.1 de la Resolució de 29 de maig de 2009, esmentada en el punt anterior.

5.3 Els llocs de treball docents de caràcter singular definits en els centres que tenen autoritzat un pla estratègic, d'acord amb el que estableix el Decret 132/2001, de 29 de maig (DOGC núm. 3401, d'1.6.2001), pel qual es regulen els plans estratègics dels centres docents sostinguts amb fons públics.

5.4 Les dotacions assignades a professors especialistes que corresponen als professionals contractats per impartir determinades àrees o matèries de la formació professional específica a l'empara del que preveu l'article 95.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 4.5.2006).

5.5 Les dotacions corresponents a l'aula d'acollida que preveu l'apartat 3.4.2 de la Resolució de 29 de maig de 2009, abans esmentada.

.6 A l'annex 2, les places corresponents als diferents centres es distribueixen per serveis territorials i Consorci d'Educació de Barcelona, municipi, centre i llocs de treball, amb especificació del requisit d'especialitat, si escau, i amb diferenciació de les corresponents a cossos d'ensenyaments secundaris, les corresponents al cos de mestres i les ocupades per professorat en règim de contractació laboral. Les reservades al cos de mestres són les assenyalades amb la (E) al final del nom de l'especialitat, i les ocupades per personal laboral són les assenyalades amb la (L) al final del nom de l'especialitat. Pel que fa als llocs reservats al cos de mestres, cal indicar que es publiquen d'acord amb la seva qualificació, independentment que, segons la normativa que regula llur provisió, puguin estar ocupats actualment per professors d'un altre cos.

Les places que hi consten en números decimals són dotacions de jornada inferior a la completa.

També s'hi inclouen les places del cos de professors especials d'instituts tècnics d'ensenyament secundari a extingir que corresponen a les especialitats d'educació física, professors assumits per la Llei 19/1979 i ensenyaments de la llar. En conseqüència, les dotacions d'educació física constaran per duplicat als centres en què coexisteixin places destinades a funcionaris de diferents cossos.

.7 A l'annex 3 figuren les plantilles dels serveis educatius.

Els llocs corresponents als centres de recursos educatius i camps d'aprenentatge que no tenen requisit d'especialitat poden ser ocupats tant per professors del cos d'ensenyaments secundaris com del cos de mestres; és per això que es fa públic el nombre total de places d'aquest tipus assignades a cada centre.

D'acord amb el que estableix l'article 15 del Decret 155/1994, de 28 de juny, pel qual es regulen els serveis educatius del Departament d'Educació, segons la modificació introduïda pel Decret 180/2005, de 30 d'agost (DOGC núm. 4460, d'1.9.2005), els llocs de treball dels equips de suport i assessorament en llengua, interculturalitat i cohesió social (ELICS) poden ser ocupats per personal funcionari docent dels cossos de mestres i de professors d'ensenyament secundari o per personal laboral, motiu pel qual només es fa públic el nombre total de places corresponents a cada equip.

.8 A l'annex 4 figuren les plantilles dels centres i les aules de formació permanent de persones adultes.

.9 A l'annex 5 figuren les plantilles dels centres de formació de persones adultes ubicats en centres penitenciaris, d'acord amb el que estableix el Decret 130/2009, de 25 d'agost, de modificació del Decret 325/2006, de 22 d'agost, de creació de centres de formació de persones adultes ubicats en centres penitenciaris (DOGC núm. 5452, de 27.8.2009).

.10 Tots els llocs de treball que consten als annexos es classifiquen com a bilingües quant als coneixements de la llengua catalana i castellana, i també l'aranesa a Era Val d'Aran.

.11 Aquestes plantilles tenen efectes des del dia 1 de setembre de 2009, llevat del cas dels centres de formació de persones adultes publicats a l'annex 5, que s'adscriuen al Departament d'Educació amb efectes d'1 d'octubre de 2009.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el conseller d'Educació en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 18 de novembre de 2009

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

Annex 1

Plantilles de les escoles públiques i dels centres d'educació especial, i de les zones escolars i agrupacions rurals

(1) Centre d'atenció educativa preferent.

(2) Centre específic d'educació especial.

(3) Zones/agrupacions rurals.

(PE) Lloc de treball de caràcter singular per pla estratègic.

Llocs de treball Dotacions

Consorci d'educació de Barcelona

Zona educativa: Barcelona ciutat

Municipi: Barcelona

08002629 Escola Acàcies

Educació infantil 6

Educació primària 7

Educació primària, anglès 2,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

08002770 Escola Àgora

Educació infantil 4

Educació primària 4,50

Educació primària (PE) 2

Educació primària, anglès 1

Educació primària, anglès (PE) 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

08002484 Escola Aiguamarina

Educació infantil 4

Educació primària 6,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

08037814 Escola Alexandre Galí

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2,50

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Aula d'acollida 1

08043784 Escola Àngels Garriga

Educació infantil 4

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Aula d'acollida 0,50

08047741 Escola Antaviana

Educació infantil 8

Educació primària 14,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 1

Unitat de suport d'audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 2

08043103 Escola Antoni Balmanya

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

08033501 Escola Antoni Brusi

Educació infantil 8

Educació primària 10

Educació primària, anglès 3

Educació primària, anglès (PE) 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació primària, música (PE) 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 0,50

08052670 Escola Auró

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 1

Unitat de suport d'audició i llenguatge 1

Aula d'acollida 0,50

08002678 Escola Ausiàs March

Educació infantil 4

Educació primària 7

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

08002873 Escola Bac de Roda

Educació infantil 8

Educació primària 12

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

08066504 Escola Bailèn

Educació infantil 4

08001595 Escola Baixeras (1)

Educació infantil 4

Educació primària 7

Educació primària (PE) 2

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació primària, música (PE) 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 1

08002174 Escola Baldiri Reixac

Educació infantil 4

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

Aula d'acollida 0,50

08043747 Escola Baloo

Educació infantil 5

Educació primària 6

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Aula d'acollida 1

08013408 Escola Barcelona

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2,50

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 0,50

08002411 Escola Baró de Viver (1)

Educació infantil 4

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 0,50

08043796 Escola Barrufet

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 1

08002228 Escola Bernat de Boïl (1)

Educació infantil 5

Educació primària 9

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

08035431 Escola Bogatell

Educació infantil 8

Educació primària 12,50

Educació primària, anglès 4

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,250

Aula d'acollida 0,50

08002915 Escola Brasil

Educació infantil 7

Educació primària 8

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

08002277 Escola Calderón de la Barca

Educació infantil 8

Educació primària 10

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

08001674 Escola Can Clos (1)

Educació infantil 4

Educació primària 9

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 0,50

08013411 Escola Carles I

Educació infantil 5

Educació primària 9,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

08043814 Escola Carlit

Educació infantil 4

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 0,125

08066462 Escola Cartagena

Educació infantil 4

08001832 Escola Castella (1)

Educació infantil 5

Educació primària 9

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

08035441 Escola Catalònia

Educació infantil 8

Educació primària 12,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

08046293 Escola Cavall Bernat

Educació infantil 4

Educació primària 8,500

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 0,50

08001789 Escola Cervantes (1)

Educació infantil 3

Educació infantil (PE) 1

Educació primària 7

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, educació física (PE) 1

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Educació especial (PE) 1

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 0,50

08002320 Escola Ciutat Comtal (1)

Educació infantil 3

Educació primària 3

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08001819 Escola Collaso i Gil (1)

Educació infantil 8

Educació primària 20,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 1

Taller de llengua catalana 1

Aula d'acollida 2

08002587 Escola Concepción Arenal (1)

Educació infantil 4

Educació primària 10

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

08002666 CEE Concha Espina (2)

Educació primària, educació física 1

Educació especial 12,50

Audició i llenguatge 2

Religió catòlica 0,500

08043802 Escola Costa i Llobera

Educació infantil 10

Educació primària 10

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 2

Educació primària, anglès (PE) 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 2

Educació especial 2,500

Educació especial (PE) 1

Unitat de suport d'educació especial 1

08013081 Escola Coves d'en Cimany (1)

Educació infantil 7

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 3

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,250

Aula d'acollida 1,50

08001807 Escola de la Concepció

Educació infantil 3,50

Educació infantil (PE) 1

Educació primària 5

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació primària, música (PE) 2

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

08001923 Escola Diputació

Educació infantil 9

Educació primària 12,50

Educació primària, anglès 4

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

08039434 Escola Doctor Ferran i Clua

Educació infantil 9

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1,50

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

08001716 Escola Dolors Monserdà-Santapau

Educació infantil 7

Educació infantil (PE) 1

Educació primària 13,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, educació física (PE) 1

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Educació especial (PE) 1

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 0,375

08044201 Escola Dovella

Educació infantil 4

Educació primària 7

Educació primària (PE) 2

Educació primària, anglès (PE) 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Aula d'acollida 0,50

08001856 Escola Drassanes (1)

Educació infantil 4

Educació primària 10

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

Aula d'acollida 2

08002681 Escola Duran i Bas

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

08002599 Escola Eduard Marquina (1)

Educació infantil 4

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 2

08002745 Escola El Carmel (1)

Educació infantil 9

Educació primària 16

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2,50

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1,50

08001650 Escola El Polvorí (1)

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Religió evangèlica 0,040

Aula d'acollida 1

08045057 Escola El Sagrer

Educació infantil 9

Educació infantil (PE) 1

Educació primària 10

Educació primària (PE) 2

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Unitat de suport d'audició i llenguatge 2

08002344 Escola El Turó

Educació infantil 4

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 2

08002459 Escola Elisenda de Montcada (1)

Educació infantil 5

Educació primària 16,33

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 2

08039483 Escola Els Horts

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 0,50

08001911 Escola Els Llorers

Educació infantil 12

Educació primària 19,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 3

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 2

08002630 Escola Els Porxos

Educació infantil 5

Educació primària 7

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 1

08042329 Escola Els Xiprers

Educació infantil 4

Educació primària 4,50

Educació primària (PE) 3

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

08002290 Escola Emili Juncadella

Educació infantil 4

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 1

08002952 Escola Enric Granados (1)

Educació infantil 4

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 2

08046281 Escola Estel-Guinardó

Educació infantil 4

Educació primària 5,50

Educació primària (PE) 3

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08060873 Escola Eulàlia Bota

Educació infantil 10,50

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, anglès (PE) 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Educació especial (PE) 1

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 0,250

08070234 Escola Fabra i Coats

Educació infantil 4

Educació primària 2

08052669 Escola Ferran Sunyer

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 1,50

08032634 Escola Ferrer i Guàrdia (1)

Educació infantil 7

Educació infantil (PE) 1

Educació primària 9

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 2

Educació primària, música (PE) 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 1

08066531 Escola Fluvià

Educació infantil 8

Educació primària 3

08040357 CEE Folch i Camarasa (2)

Educació especial 11

Audició i llenguatge 1

08002721 Escola Font d'en Fargas

Educació infantil 8

Educació primària 12

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 1

08052657 Escola Fort Pienc

Educació infantil 9

Educació primària 12

Educació primària (PE) 2

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música (PE) 1

Educació especial 2

08002009 Escola Francesc Macià

Educació infantil 4

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,625

Religió evangèlica 0,280

Aula d'acollida 1

08063072 Escola Fructuós Gelabert

Educació infantil 8,50

Educació primària 5

Educació primària (PE) 2

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música (PE) 1

Educació especial 1

08002460 Escola Gaudí

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

08002071 Escola Gayarre

Educació infantil 3

Educació infantil (PE) 1

Educació primària 6

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 1

Educació primària, anglès (PE) 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

08002654 Escola General Prim

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 3

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 2

08043966 Escola Heura

Educació infantil 4

Educació primària 6,50

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 1

Educació primària, anglès (PE) 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música (PE) 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,125

08043255 Escola Ítaca

Educació infantil 10

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Aula d'acollida 0,50

08002061 Escola Jaume I

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1,50

08042305 Escola Joan Miró

Educació infantil 8

Educació primària 11,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 3

Aula d'acollida 1

08002927 Escola Joaquim Ruyra

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

08002216 Escola Josep Maria de Sagarra

Educació infantil 4

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

08042780 Escola Josep Maria Jujol

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2,50

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

08035544 CEE Josep Pla (2)

Educació primària, educació física 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 11

Religió catòlica 0,250

08039835 Escola Jovellanos

Educació infantil 8

Educació primària 12

Educació primària, anglès 2,50

Educació primària, educació física 2,50

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 2

08002393 Escola L'Arc de Sant Martí

Educació infantil 5

Educació primària 6,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 1

08058416 Escola L'Arenal de Llevant

Educació infantil 8

Educació infantil (PE) 3

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

08043474 Escola L'Estel

Educació infantil 5

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

08041751 Escola La Caixa

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

08002198 Escola La Farigola de Vallcarca

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,125

08035428 Escola La Farigola del Clot

Educació infantil 9

Educació primària 12,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 0,250

Aula d'acollida 1

08064179 Escola La Llacuna del Poblenou

Educació infantil 4,50

Educació infantil (PE) 3

Educació primària 5

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08067764 Escola La Maquinista

Educació infantil 4

Educació primària 2

08002563 Escola La Mar Bella

Educació infantil 4

Educació primària 9

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Aula d'acollida 1

08033523 Escola La Muntanyeta

Educació infantil 4

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 1

08039495 Escola La Palmera

Educació infantil 8

Educació primària 12

Educació primària (PE) 3

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,250

Aula d'acollida 0,50

08002575 Escola La Pau (1)

Educació infantil 5

Educació primària 5,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 0,50

08039525 Escola La Sedeta

Educació infantil 4

Educació primària 9

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Aula d'acollida 0,50

08043841 Escola Lavínia

Educació infantil 5

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Aula d'acollida 0,50

08037802 Escola Les Corts

Educació infantil 9

Educació primària 13

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Religió evangèlica 0,280

Aula d'acollida 0,50

08002010 Escola Lluís Vives

Educació infantil 4

Educació primària 6,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 1

08001947 Escola Mallorca

Educació infantil 9

Educació primària 10

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

Taller de llengua catalana 1

08002186 Escola Mare de Déu de Montserrat

Educació infantil 4

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

08035465 Escola Mare Nostrum

Educació infantil 10

Educació primària 12

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Aula d'acollida 0,50

08054022 Escola Marinada

Educació infantil 4

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

08002800 Escola Mas Casanovas

Educació infantil 6

Educació primària 9,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1,50

08054903 Escola Mediterrània (1)

Educació infantil 4

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

08039471 Escola Mercè Rodoreda

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Aula d'acollida 2

08041179 Escola Mestre Enric Gibert i Camins

Educació infantil 8

Educació primària 14,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 0,375

08002897 Escola Mestre Morera (1)

Educació infantil 5

Educació infantil (PE) 1

Educació primària 6

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 2

08001820 Escola Milà i Fontanals (1)

Educació infantil 7

Educació primària 17

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 2

08002034 Escola Miquel Bleach (1)

Educació infantil 4

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 2

08002733 Escola Miralletes

Educació infantil 4

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 2

08002204 Escola Montseny

Educació infantil 4

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1,50

Religió catòlica 0,500

Taller de llengua catalana 1

08001649 Escola Mossèn Jacint Verdaguer

Educació infantil 9

Educació primària 13

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 2

08002058 Escola N-II de Pràctiques

Educació infantil 9

Educació primària 13,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 1

08043851 Escola Nabí

Educació infantil 4

Educació primària 6,500

Educació primària (PE) 2

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08052165 Escola Octavio Paz

Educació infantil 4

Educació primària 7,500

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Aula d'acollida 1

08053571 CEPA Oriol Martorell

Educació primària 18

Educació primària, anglès 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,5

Dansa (castanyoles) 0,5

Dansa (coordinació de dansa) 0,33

Dansa (dansa clàssica) 2,16

Dansa (dansa creativa) 1,66

Dansa (dansa espanyola) 0,66

Dansa (dansa tradicional) 0,5

Dansa (llenguatge musical) 1,5

Dansa (instrumentista acompanyant) 3

Dansa (treball físic i educació postural) 2,49

Música (cant coral) 1

Música (clarinet) 2

Música (contrabaix) 0,33

Musica (fagot) 0,5

Música (flauta de bec) 1

Música (flauta travessera) 1,17

Música (guitarra) 0,99

Música (llenguatge musical) 5,5

Música (oboè) 0,5

Música (piano) 5

Música (pianista repertorista) 1

Música (saxo) 1

Música (trombó) 0,5

Música (trompa) 0,5

Música (trompeta) 0,83

Música (viola) 1,5

Música (violí) 4,66

Música (violoncel) 1,83

08043863 Escola Orlandai

Educació infantil 3

Educació infantil (PE) 1

Educació primària 6,50

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 1

Educació primària, anglès (PE) 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08031794 Escola Palma de Mallorca

Educació infantil 4

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 2

08001601 Escola Parc de la Ciutadella (1)

Educació infantil 4

Educació primària 9

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 0,50

08002988 Escola Pare Poveda

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2,50

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 0,50

08031800 Escola Pau Casals

Educació infantil 4

Educació primària 5

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 1

08043267 Escola Pau Casals-Gràcia

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

08052621 Escola Pau Romeva

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 0,50

08013457 Escola Pegaso

Educació infantil 12

Educació primària 19

Educació primària, anglès 4

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 3

Educació especial 2

Audició i llenguatge 1

Unitat de suport d'educació especial 1

Aula d'acollida 1

08062675 Escola Pere IV

Educació infantil 8

Educació primària 11

Educació primària (PE) 2

Educació primària, anglès 1

Educació primària, anglès (PE) 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08001790 Escola Pere Vila

Educació infantil 8

Educació primària 12

Educació primària, anglès 4

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 2

08002022 Escola Perú

Educació infantil 5

Educació primària 5

Educació primària (PE) 2

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial (PE) 1

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 2

08043875 Escola Pit-Roig

Educació infantil 3

Educació infantil (PE) 1

Educació primària 6,50

Educació primària (PE) 2

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08002642 Escola Poblenou

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

08001731 Escola Poeta Foix

Educació infantil 8

Educació primària 13,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 2

Aula d'acollida 1

08043279 Escola Pompeu Fabra

Educació infantil 4

Educació primària 8,500

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08002885 Escola Prosperitat

Educació infantil 5

Educació primària 7,500

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 0,50

08043115 Escola Provençals

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 4

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,375

08013305 Escola Ramon Berenguer III

Educació infantil 4

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 1

08002976 Escola Ramon Casas

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 1

08001777 Escola Ramon Llull

Educació infantil 11

Educació primària 21

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 3

Educació especial 3

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 2

08002447 Escola Ramón y Cajal

Educació infantil 4

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

08002113 Escola Rius i Taulet

Educació infantil 8

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1,50

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 2

08002231 Escola Rosa dels Vents

Educació infantil 4

Educació primària 3

Educació primària (PE) 2

Educació primària, anglès 2

Educació primària, anglès (PE) 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 2

08001868 Escola Rubén Darío (1)

Educació infantil 4

Educació primària 11

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 1

08043887 Escola Sagrada Família

Educació infantil 7

Educació infantil (PE) 1

Educació primària 13,50

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 5

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació primària, música (PE) 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 1

08002541 Escola Sant Antoni Maria Claret

Educació infantil 4

Educació primària 7,500

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

08002903 CEE Sant Joan de la Creu (2)

Educació primària, educació física 1

Educació especial 14,50

Audició i llenguatge 2,66

Aula d'acollida 0,50

08002617 Escola Sant Joan de Ribera

Educació infantil 8

Educació primària 15,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 1

08002289 Escola Sant Jordi

Educació infantil 3

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Aula d'acollida 1

08002307 Escola Sant Josep Oriol

Educació infantil 5

Educació primària 6,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 1

08064167 Escola Sant Martí

Educació infantil 6

Educació primària 2

08002551 Escola Sant Pere Nolasc

Educació infantil 9

Educació primària 16,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 3

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

08035477 Escola Santiago Rusiñol

Educació infantil 3

Educació primària 8,500

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

08037863 Escola Seat

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,750

08037841 Escola Splai

Educació infantil 5

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 1

08043899 Escola Tàber

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Unitat de suport d'audició i llenguatge 3

08043292 Escola Tabor

Educació infantil 8

Educació primària 12,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,250

08039513 Escola Taxonera (1)

Educació infantil 9

Educació primària 14

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 1

Educació primària, anglès (PE) 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

08002526 Escola Tibidabo

Educació infantil 4

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Aula d'acollida 0,50

08002368 Escola Timbaler del Bruc

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 1

08035453 Escola Tomàs Moro

Educació infantil 6

Educació primària 13,50

Educació primària, anglès 2,50

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,250

Aula d'acollida 0,50

08039537 Escola Torrent d'en Melis

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 1

08055932 Escola Torrent de Can Carabassa

Educació infantil 9

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Unitat de suport d'audició i llenguatge 1

08002812 Escola Tresfonts

Educació infantil 4

Educació primària 6,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

Aula d'acollida 1

08043838 Escola Turó del Cargol

Educació infantil 4

Educació primària 9

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 0,50

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08002538 Escola Víctor Català

Educació infantil 8

Educació primària 12

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

08052785 Escola Vila Olímpica

Educació infantil 8

Educació primària 6

Educació primària, anglès 8

Educació primària, anglès (PE) 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Unitat de suport d'educació especial 1

Serveis territorials a Barcelona Comarques

Zona educativa: Badalona

Municipi: Badalona

08000414 Escola Alexandre Galí

Educació infantil 5

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Unitat de suport d'educació especial 2

Aula d'acollida 1

08001509 Escola Antoni Botey

Educació infantil 8,50

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 2

08041571 Escola Artur Martorell

Educació infantil 7

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1,50

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08037887 Escola Baldiri Reixac

Educació infantil 8

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Aula d'acollida 1

08033857 Escola Baldomer Solà (1)

Educació infantil 8

Educació primària 16,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 3

Taller de llengua catalana 1

Aula d'acollida 1

08061348 Escola Bufalà

Educació infantil 11

Educació primària 9,500

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

08068343 Escola Bufalà II

Educació infantil 4

Educació primària, anglès 1

08000402 Escola Feliu i Vegues

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 2

08037899 Escola Folch i Torres

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 2

08041581 Escola Gitanjali

Educació infantil 4

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08044508 Escola Ítaca

Educació infantil 6,50

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Aula d'acollida 1

08036135 Escola Joan Coret

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

08036342 Escola Joan Llongueras

Educació infantil 6

Educació primària 11

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Unitat de suport d'audició i llenguatge 1

Aula d'acollida 1

08035404 Escola Joan Miró

Educació infantil 5

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Aula d'acollida 1

08035416 Escola Josep Boada (1)

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 1

08041167 Escola Josep Carner

Educació infantil 9

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 1,50

08041568 Escola Jungfrau

Educació infantil 8

Educació primària 15,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 1

Unitat de suport d'audició i llenguatge 1

08034953 Escola Llibertat

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Aula d'acollida 1

08035854 Escola Llorens i Artigas

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 1

08000384 Escola Lola Anglada

Educació infantil 5

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 0,50

08034965 Escola Margarida Xirgu

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 1,50

08040345 Escola Mercè Rodoreda

Educació infantil 4

Educació primària 6

Educació primària (PE) 3

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08035398 Escola Miguel Hernández

Educació infantil 4

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Aula d'acollida 2

08069748 Escola Montigalà

Educació infantil 5

08036147 Escola Pau Picasso

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Aula d'acollida 1

08035878 Escola Pere de Tera

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

08001391 Escola Planas i Casals

Educació infantil 9

Educació primària 12

Educació primària, anglès 4

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 1

08059639 Escola Progrés

Educació infantil 8

Educació primària 10,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Unitat de suport d'educació especial 1

08039422 Escola Rafael Alberti

Educació infantil 8

Educació primària 8,500

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 1,50

08037875 Escola Rafael Casanova

Educació infantil 9

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 0,50

08044296 Escola Salvador Espriu

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 3

08000372 Escola Sant Jordi

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08000396 Escola Ventós i Mir

Educació infantil 6

Educació primària 6,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Zona educativa: Castellet i la Gornal

Municipi: Castellet i la Gornal

08016033 Escola Montanyans

Educació infantil 4

Educació primària 6,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Zona educativa: l'Hospitalet de Llobregat

Municipi: l'Hospitalet de Llobregat

08034862 Escola Ausiàs March

Educació infantil 6

Educació primària 6,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Unitat de suport d'educació especial 2,50

Religió catòlica 0,250

Aula d'acollida 0,50

08034837 Escola Bernat Desclot

Educació infantil 5

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 0,50

08019149 Escola Bernat Metge

Educació infantil 9

Educació primària 12

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

08019216 Escola Busquets i Punset

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 1,50

08036378 Escola Charlie Rivel

Educació infantil 4

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 2

08019241 Escola Frederic Mistral

Educació infantil 6

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Aula d'acollida 0,50

08047674 Escola Gornal (1)

Educació infantil 4

Educació primària 12,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,250

08034266 Escola Joan Maragall

Educació infantil 4

Educació primària 7,500

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08019265 Escola Joaquim Ruyra

Educació infantil 8

Educació primària 11

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 2

08038004 Escola Josep Janés

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Taller de llengua catalana 1

Aula d'acollida 1,50

08051471 Escola Josep Maria Folch i Torres

Educació infantil 8

Educació primària 12

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 1,50

08044223 CEE L'Estel- Can Bori (2)

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 22

Educació especial (PE) 2

Audició i llenguatge 2

Audició i llenguatge (PE) 1

08035945 Escola La Carpa

Educació infantil 11

Educació primària 21

Educació primària, anglès 4

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Audició i llenguatge 1

Aula d'acollida 1,50

08019277 Escola La Marina

Educació infantil 8

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

08036366 Escola Lola Anglada

Educació infantil 4

Educació primària 6,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 1,50

08018078 Escola Mare de Déu de Bellvitge

Educació infantil 5

Educació primària 9

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 0,50

08033560 Escola Màrius Torres

Educació infantil 6

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 1,50

08018066 Escola Menéndez Pidal

Educació infantil 13

Educació primària 20

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 2

08019231 Escola Milagros Consarnau

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 0,50

08034242 Escola Pablo Neruda

Educació infantil 4

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

08042871 Escola Patufet Sant Jordi-Francesc Batallé i Ara

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Unitat de suport d'audició i llenguatge 1

08034850 Escola Pau Casals

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 3

Unitat de suport d'audició i llenguatge 1

Aula d'acollida 2

08039574 Escola Pau Sans

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1,50

08018145 Escola Pau Vila

Educació infantil 4

Educació primària 6,50

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Educació especial (PE) 1

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 1,50

08018091 Escola Pep Ventura

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 2

08019368 Escola Pere Lliscart

Educació infantil 5

Educació primària 11,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 1

08019198 Escola Pompeu Fabra

Educació infantil 7

Educació primària 12,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 2

08039562 Escola Prat de la Manta

Educació infantil 4,50

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Aula d'acollida 1

08019290 Escola Provençana

Educació infantil 4

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Religió evangèlica 0,240

Aula d'acollida 1

08032488 Escola Puig i Gairalt

Educació infantil 8

Educació primària 16

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 2

08034527 Escola Ramon Muntaner

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1,50

Religió catòlica 0,375

08042883 Escola Sant Josep - El Pi

Educació infantil 5,50

Educació primària 6

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08018157 Escola Santiago Ramon y Cajal

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1,50

Zona educativa: Sant Adrià de Besòs

Municipi: Sant Adrià de Besòs

08002991 Escola Cascavell

Educació infantil 4

Educació primària 6

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1,50

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,250

Aula d'acollida 1

08034989 Escola Catalunya

Educació infantil 8

Educació primària 10

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

08045501 Escola Mediterrània (1)

Educació infantil 8

Educació primària 17

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 4

08025083 Escola Pompeu Fabra

Educació infantil 9

Educació primària 13

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 3

Audició i llenguatge 1

Unitat de suport d'educació especial 3,50

Religió catòlica 0,625

Religió evangèlica 0,600

Aula d'acollida 1

Zona educativa: Sant Martí Sarroca

Municipi: Font-rubí

08017244 Escola Font-rúbia

Educació infantil 4

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

Municipi: Pontons

08053431 Escola Pontons

Educació infantil 2

Educació primària 2

Educació primària, anglès 1

Municipi: Sant Martí Sarroca

08027018 Escola Jaume Balmes

Educació infantil 8

Educació primària 9

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,250

Municipi: Torrelles de Foix

08030637 Escola Guerau de Peguera

Educació infantil 4

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: Vilobí del Penedès

08031319 Escola Llebeig

Educació infantil 4

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Zona educativa: Sant Pere de Riudebitlles

Municipi: Mediona

08021326 Escola La Fassina - ZER Serra d'Ancosa

Educació infantil 3

Educació primària 4

Educació primària, anglès 1

Educació primària, música 1

08039288 Escola Renaixença - ZER Serra d'Ancosa

Educació infantil 3

Educació primària 4

Zona educativa: Sant Sadurní d'Anoia

Municipi: Gelida

08062754 Escola Les Fonts

Educació infantil 9

Educació primària 6

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08017611 Escola Montcau

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 0,50

Municipi: Sant Llorenç d'Hortons

08026889 Escola Francesc Mata i Sanghes

Educació infantil 4

Educació primària 3,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

08026907 Escola Pau Casals

Educació infantil 6

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Sant Sadurní d'Anoia

08059998 Escola La Pau

Educació infantil 9

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 0,50

08027365 Escola Mossèn Jacint Verdaguer

Educació infantil 8

Educació infantil (PE) 1

Educació primària 12

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 1

Educació primària, educació física (PE) 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,625

Municipi: Subirats

08029155 Escola El Montcau - ZER Subirats

Educació infantil 3

Educació primària 4

Religió catòlica 0,125

08029192 Escola Sant Jordi - ZER Subirats

Educació infantil 4

Educació primària 4,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

08056766 ZER Subirats (3)

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08029143 Escola Subirats - ZER Subirats

Educació infantil 3

Educació primària 4,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació especial 1

Zona educativa: Santa Coloma de Gramenet

Municipi: Santa Coloma de Gramenet

08035519 Escola Antoni Gaudí

Educació infantil 8,50

Educació primària 10

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música (PE) 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 2

08028035 Escola Ausiàs March

Educació infantil 4

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 1,50

08033341 Escola Banús

Educació infantil 4

Educació primària 6,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, anglès (PE) 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació primària, música (PE) 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

08027973 Escola Beethoven

Educació infantil 4

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

Aula d'acollida 1

08027456 Escola Ferran de Sagarra

Educació infantil 11

Educació primària 11

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 2

08032300 Escola Fray Luis de León

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 1,50

08027985 Escola Jaume Salvatella

Educació infantil 9

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió evangèlica 0,040

08040059 Escola Joan Salvat i Papasseit

Educació infantil 9

Educació primària 14,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Unitat de suport d'audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 2

08040047 CEE Josep Sol i Rodríguez (2)

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 25

Audició i llenguatge 3

08027870 Escola Les Palmeres

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 1

Aula d'acollida 0,50

08027936 Escola Lluís Millet

Educació infantil 5

Educació primària 10

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08040382 Escola Mercè Rodoreda

Educació infantil 8

Educació primària 13,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Aula d'acollida 2

08032312 Escola Miguel de Unamuno

Educació infantil 9

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, anglès (PE) 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 2

08027468 Escola Pallaresa

Educació infantil 12

Educació primària 11

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 1

Aula d'acollida 1,50

08033997 Escola Primavera

Educació infantil 6

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1,50

08070143 Escola Riera Alta

Educació infantil 2

Educació primària 2

08041180 Escola Rosselló Pòrcel

Educació infantil 5

Educació primària 7

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Aula d'acollida 1

08036101 Escola Sagrada Família

Educació infantil 8

Educació primària 13,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 3,50

Aula d'acollida 0,50

08027471 Escola Sant Just

Educació infantil 7

Educació primària 8,500

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

08069751 Escola Santa Coloma

Educació infantil 2

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

08045574 Escola Serra de Marina

Educació infantil 5

Educació primària 9

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 0,50

08059767 Escola Tanit (1)

Educació infantil 5

Educació primària 10

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 1,50

08027511 Escola Torre Balldovina

Educació infantil 9

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

08027432 Escola Wagner

Educació infantil 8

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

Zona educativa: Sitges

Municipi: Canyelles

08015399 Escola Sant Nicolau

Educació infantil 11

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,375

Municipi: Olivella

08053418 Escola El Morsell

Educació infantil 5

Educació primària 9

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Sant Pere de Ribes

08027110 Escola El Pi

Educació infantil 4

Educació primària 10

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08058957 Escola Els Costerets

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 1

08061002 Escola Les Parellades

Educació infantil 6

Educació primària 10

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,125

08027134 Escola Les Roquetes

Educació infantil 9

Educació primària 14,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 0,50

08062781 Escola Mediterrània

Educació infantil 11

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08058362 Escola Riera de Ribes

Educació infantil 8

Educació primària 10

Educació primària (PE) 3

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2,50

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Aula d'acollida 0,50

08034448 Escola Santa Eulàlia

Educació infantil 8

Educació primària 14,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Aula d'acollida 0,50

Municipi: Sitges

08062833 Escola Agnès de Sitges

Educació infantil 8

Educació primària 4,500

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació especial 1

08034667 Escola Esteve Barrachina

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 2

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 0,50

08053583 Escola Maria Ossó

Educació infantil 9

Educació primària 12

Educació primària, anglès 4

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 0,50

08029088 Escola Miquel Utrillo

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,250

Aula d'acollida 0,50

Zona educativa: Vilafranca del Penedès

Municipi: Avinyonet del Penedès

08000347 Escola d'Avinyonet del Penedès

Educació infantil 4

Educació primària 6

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Religió catòlica 0,250

Municipi: Castellví de la Marca

08016161 Escola El Castellot

Educació infantil 4

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: la Granada

08017682 Escola Jacint Verdaguer

Educació infantil 5

Educació primària 6,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

Municipi: Olèrdola

08022343 Escola Circell

Educació infantil 5

Educació primària 11

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08065597 Escola Els Pins

Educació infantil 3

Educació primària 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

08022367 Escola Rossend Montané

Educació infantil 4

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Municipi: Olesa de Bonesvalls

08022379 Escola Pont de l'Arcada

Educació infantil 4

Educació primària 5

Educació primària, anglès 2,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Municipi: Pacs del Penedès

08057281 ZER Cep de Sis (3)

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08022586 Escola El Drac - ZER Cep de Sis

Educació infantil 2

Educació primària 3

Municipi: el Pla del Penedès

08058064 ZER La Ginesta (3)

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08022847 Escola Sants Abdó i Senén - ZER La Ginesta

Educació infantil 3

Educació primària 4

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Municipi: Puigdàlber

08023359 Escola Virolai - ZER Cep de Sis

Educació infantil 1

Educació primària 1

Municipi: Sant Cugat Sesgarrigues

08026099 Escola Les Vinyes

Educació infantil 4

Educació primària 5,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Sant Pere de Riudebitlles

08027146 Escola Sant Jeroni

Educació infantil 3,50

Educació infantil (PE) 1

Educació primària 6

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial (PE) 1

Municipi: Sant Quintí de Mediona

08027237 Escola Antoni Grau Minguell

Educació infantil 6

Educació primària 7

Educació primària (PE) 2

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Aula d'acollida 1

Municipi: Santa Fe del Penedès

08028151 Escola Les Moreres - ZER Cep de Sis

Educació infantil 2

Educació primària 1

Educació primària, anglès 1

Municipi: Santa Margarida i els Monjos

08063886 Escola Arrels

Educació infantil 4

Educació primària 3

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

08028217 Escola Doctor Samaranch i Fina

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 1

08037528 Escola Sant Domènec

Educació infantil 2,50

Educació infantil (PE) 2

Educació primària 7

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física (PE) 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Aula d'acollida 1

Municipi: Torrelavit

08030613 Escola Ràfols - ZER La Ginesta

Educació infantil 3

Educació primària 5

Educació primària, anglès 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Municipi: Vilafranca del Penedès

08039291 Escola Cristòfor Mestre

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Unitat de suport d'audició i llenguatge 1

Aula d'acollida 0,50

08064738 Escola Dolors Piera

Educació infantil 8

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Aula d'acollida 0,50

08031320 Escola Estalella i Graells

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,250

Aula d'acollida 1

08031332 Escola Josep Baltà i Elias

Educació infantil 9

Educació primària 15,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,250

Aula d'acollida 1

08036111 Escola Mas i Perera

Educació infantil 8,50

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 1

Aula d'acollida 1

08034126 Escola Pau Boada

Educació infantil 8

Educació primària 12

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 1,50

Zona educativa: Vilanova i la Geltrú

Municipi: Cubelles

08016811 Escola Josep Andreu - Charlie Rivel

Educació infantil 12

Educació primària 21

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 1

08064751 Escola Mar i Cel

Educació infantil 6

Educació primària 3

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08060927 Escola Vora del Mar

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 1

Aula d'acollida 0,50

Municipi: Vilanova i la Geltrú

08031666 Escola Canigó

Educació infantil 8

Educació primària 14,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 0,50

08043917 Escola Cossetània

Educació infantil 5

Educació primària 7,500

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 2

Educació especial 1

08040412 Escola el Margalló

Educació infantil 4

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 9

08031484 Escola Ginesta (1)

Educació infantil 8

Educació primària 14,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 3

Religió catòlica 0,250

Taller de llengua catalana 1

Aula d'acollida 1

08061051 Escola Ítaca

Educació infantil 11

Educació primària 8

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Aula d'acollida 0,50

08034497 Escola L'Aragai

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,250

Aula d'acollida 0,50

08039586 Escola L'Arjau (1)

Educació infantil 9

Educació primària 15,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 3

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 0,50

08043929 Escola Llebetx

Educació infantil 4

Educació primària 7,500

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Unitat de suport d'educació especial 3,50

08068367 Escola Pesífae

Educació infantil 4

Educació primària 2

Educació primària, anglès 0,50

08031472 Escola Pompeu Fabra

Educació infantil 9

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Aula d'acollida 0,50

08061041 Escola Sant Jordi

Educació infantil 9

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 1

08065275 Escola Volerany

Educació infantil 8

Educació primària 5

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 0,50

Serveis territorials al Baix Llobregat

Zona educativa: Castelldefels

Municipi: Castelldefels

08034096 Escola Antoni Gaudí

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,250

08034084 Escola Can Roca

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

08043310 Escola Edumar

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 0,125

08015855 Escola Els Pins

Educació infantil 9

Educació primària 11

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,250

Aula d'acollida 2

08060599 Escola Garigot

Educació infantil 8,50

Educació primària 11

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 3

Aula d'acollida 1

08015961 Escola Jacint Verdaguer

Educació infantil 2

Educació infantil (PE) 2

Educació primària 6,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, anglès (PE) 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08062924 Escola Josep Guinovart

Educació infantil 10

Educació primària 5

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

08015843 Escola Lluís Vives

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 2

08037930 Escola Margalló

Educació infantil 9

Educació primària 11

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 3

Religió catòlica 0,250

08037929 Escola Torre Barona

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

Zona educativa: Cornellà de Llobregat

Municipi: Cornellà de Llobregat

08016422 Escola Abat Oliba

Educació infantil 8

Educació primària 11

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Aula d'acollida 1

08043334 Escola Alexandre Galí

Educació infantil 4

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 1

08016380 Escola Anselm Clavé

Educació infantil 4

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

08016744 Escola Antoni Gaudí

Educació infantil 5

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

08064854 Escola de Cornellà de Llobregat

Educació infantil 6

Educació primària 1

Educació primària, anglès 1

08016367 Escola Dolors Almeda

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

08016771 Escola Els Pins

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

08037966 Escola Ignasi Iglésias

Educació infantil 8

Educació primària 9

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Audició i llenguatge 1

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 0,250

Aula d'acollida 1

08035881 Escola L'Areny

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,125

08016409 Escola Mare de Déu de Montserrat

Educació infantil 4

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Aula d'acollida 0,50

08051240 Escola Mediterrània

Educació infantil 8

Educació primària 12

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

08016392 Escola Mossèn Jacint Verdaguer

Educació infantil 4

Educació primària 6

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1,50

Educació especial 1

08016410 Escola Sant Ildefons

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 2

08042299 Escola Sant Miquel

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 1

08037978 Escola Suris (1)

Educació infantil 8

Educació primària 14,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 1

08054058 Escola Torre de la Miranda

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,250

Aula d'acollida 2

Municipi: Sant Joan Despí

08041684 Escola Espai 3

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,125

08026671 Escola Joan Perich i Valls

Educació infantil 8

Educació primària 9

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08036071 Escola La Unió

Educació infantil 5

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Aula d'acollida 0,50

08026579 Escola Pascual Cañís

Educació infantil 4

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

08026661 Escola Pau Casals

Educació infantil 8

Educació primària 14,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

08026567 Escola Sant Francesc d'Assís

Educació infantil 13

Educació primària 11,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,250

Aula d'acollida 0,50

Zona educativa: Esparreguera

Municipi: Abrera

08059822 Escola Ernest Lluch

Educació infantil 12

Educació primària 15,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,625

08000013 Escola Francesc Platón i Sartí

Educació infantil 12

Educació primària 20,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 1

Municipi: Collbató

08064945 Escola de Collbató

Educació infantil 4

Educació primària 4

Educació primària, anglès 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08033468 Escola La Salut

Educació infantil 9

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,375

Municipi: Esparreguera

08059354 Escola Les Roques Blaves

Educació infantil 10

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

08016872 Escola Mare de Déu de la Muntanya

Educació infantil 4

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

08043346 Escola Montserrat

Educació infantil 4

Educació primària 9

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,250

08036044 Escola Pau Vila

Educació infantil 9

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

08016938 Escola Taquígraf Garriga

Educació infantil 9

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,875

Municipi: Olesa de Montserrat

08039343 Escola Josep Ferrà i Esteva

Educació infantil 8

Educació primària 15,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

08022380 Escola Mare de Déu de Montserrat

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

08063734 Escola Puigventós

Educació infantil 9

Educació primària 2

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 0,50

Educació especial 1

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 0,125

08022461 Escola Sant Bernat

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

Zona educativa: Esplugues de Llobregat

Municipi: Esplugues de Llobregat

08040618 Escola Can Vidalet

Educació infantil 4,50

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Aula d'acollida 1

08036056 Escola Folch i Torres

Educació infantil 9

Educació primària 14,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 1

08017104 Escola Gras i Soler

Educació infantil 4

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

Religió evangèlica 0,080

Aula d'acollida 1

08016941 Escola Isidre Martí

Educació infantil 8

Educació primària 14,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,750

Taller de llengua catalana 1

08033535 Escola Joan Maragall

Educació infantil 8

Educació primària 13,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Aula d'acollida 2

08042861 Escola Lola Anglada

Educació infantil 4

Educació primària 6,500

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 1

Educació primària, anglès (PE) 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08017116 Escola Matilde Orduña

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Aula d'acollida 1

08032476 Escola Prat de la Riba

Educació infantil 5

Educació primària 6,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: Sant Just Desvern

08032580 Escola Canigó

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,375

08041556 Escola Montseny

Educació infantil 4

Educació primària 6,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

08026816 Escola Montserrat

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

Aula d'acollida 1

Zona educativa: Martorell

Municipi: Castellví de Rosanes

08016173 Escola Mare de Déu de Montserrat

Educació infantil 4

Educació primària 4,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: Martorell

08020516 CEE el Pontarró (2)

Educació primària, educació física 1

Educació especial 19

Audició i llenguatge 3

08020498 Escola Els Convents (1)

Educació infantil 4

Educació primària 9

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música (PE) 1

Educació especial 1

Educació especial (PE) 1

Aula d'acollida 1

08020619 Escola José Echegaray

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 1

08020607 Escola Juan Ramón Jiménez

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,875

08053601 Escola Lola Anglada

Educació infantil 10

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,125

Aula d'acollida 0,50

08061609 Escola Mercè Rodoreda

Educació infantil 13

Educació primària 12

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1,50

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,125

08034278 Escola Vicente Aleixandre

Educació infantil 8

Educació primària 16

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 0,50

Municipi: Sant Esteve Sesrovires

08026130 Escola La Roureda

Educació infantil 9

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,625

08059810 Escola Vinya del Sastret

Educació infantil 8

Educació primària 12

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Zona educativa: Molins de Rei

Municipi: Molins de Rei

08021351 Escola Alfonso XIII

Educació infantil 5

Educació primària 7

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

08021442 Escola Castell Ciuró

Educació infantil 5,50

Educació primària 10

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

08044247 Escola Estel

Educació infantil 4

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1,50

08034102 Escola Ferran Agulló

Educació infantil 8

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Religió evangèlica 0,120

08021363 Escola L'Alzina

Educació infantil 4

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

Religió evangèlica 0,160

08061610 Escola La Sínia

Educació infantil 9

Educació primària 9

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08041660 Escola Pont de la Cadena

Educació infantil 4,50

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,625

Municipi: el Papiol

08022689 Escola Pau Vila

Educació infantil 8

Educació primària 11

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,125

Zona educativa: el Prat de Llobregat

Municipi: el Prat de Llobregat

08040333 Escola Bernat Metge

Educació infantil 4

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

08022926 CEE Can Rigol (2)

Educació primària, educació física 1

Educació especial 16

Educació especial (PE) 2

Audició i llenguatge 1

Audició i llenguatge (PE) 1

08042810 Escola Charles Darwin

Educació infantil 8

Educació primària 12

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 3

Religió catòlica 0,625

08022902 Escola del Parc

Educació infantil 8

Educació primària 12

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

08042809 Escola Galileo Galilei

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 3

08032725 Escola Honorable Josep Tarradellas

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 0,50

08022938 Escola Jacint Verdaguer

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 0,50

08022914 Escola Jaume Balmes (1)

Educació infantil 7

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

08022884 Escola Joan Maragall

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

08034977 Escola Pompeu Fabra

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

08039355 Escola Ramon Llull

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

08023074 Escola Sant Cosme i Sant Damià (1)

Educació infantil 4

Educació primària 9

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Taller de llengua catalana 1

08038090 Escola Sant Jaume

Educació infantil 9

Educació primària 11

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Religió catòlica 0,750

Zona educativa: Sant Boi de Llobregat

Municipi: Sant Boi de Llobregat

08025344 Escola Amat i Verdú

Educació infantil 8

Educació primària 14,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 1

08034400 Escola Antoni Gaudí

Educació infantil 4

Educació primària 7,500

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Aula d'acollida 1

08038259 Escola Antoni Tàpies

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,250

Religió evangèlica 0,080

Aula d'acollida 1

08043401 Escola Barrufet

Educació infantil 8

Educació primària 10

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08038223 Escola Benviure

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

08034412 Escola Can Massallera

Educació infantil 4

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

08025526 Escola Ciutat Cooperativa

Educació infantil 4

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

08025642 Escola Josep Maria Ciurana

Educació infantil 9

Educació primària 12

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1,50

08025587 Escola Maria Fernández de Lara

Educació infantil 8

Educació primària 13,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,625

08025599 Escola Marianao

Educació infantil 9

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 3

Religió catòlica 1

08054061 Escola Montbaig (1)

Educació infantil 4

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

08034990 Escola Parellada

Educació infantil 9

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 3

Aula d'acollida 1

08039379 Escola Rafael Casanova

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Municipi: Santa Coloma de Cervelló

08043760 Escola Colònia Güell

Educació infantil 8

Educació primària 13,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,250

08027407 Escola Montpedrós

Educació infantil 4

Educació primària 9

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

08063771 Escola Pla de les Vinyes

Educació infantil 10

Educació primària 3

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 0,50

Zona educativa: Sant Feliu de Llobregat

Municipi: Sant Feliu de Llobregat

08026385 Escola Arquitecte Gaudí

Educació infantil 8

Educació primària 10

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Unitat de suport d'educació especial 2

Religió catòlica 0,125

08026221 Escola Falguera

Educació infantil 4,50

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

08026373 Escola Josep Monmany Amat

Educació infantil 9

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

08063394 Escola Miquel Martí i Pol

Educació infantil 10

Educació primària 7

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,250

08026211 Escola Nadal

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

08036007 Escola Pau Vila

Educació infantil 8

Educació primària 11

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

08035994 Escola Salvador Espriu

Educació infantil 8

Educació primària 15,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Zona educativa: Sant Vicenç dels Horts

Municipi: Cervelló

08063710 Escola de Cervelló

Educació infantil 6

Educació primària 3,500

Educació primària, anglès 1

08016240 Escola Santa Maria de Cervelló

Educació infantil 9

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Municipi: Corbera de Llobregat

08063965 Escola Cau de la Guineu

Educació infantil 6

Educació primària 1

Educació especial 1

08060629 Escola El Corb

Educació infantil 8

Educació primària 16

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 0,500

08016331 Escola Jaume Balmes

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 0,50

08053510 Escola Puig d'Agulles

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Municipi: Pallejà

08022665 Escola Àngel Guimerà

Educació infantil 9

Educació primària 12

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,750

08022677 Escola Jacint Verdaguer

Educació infantil 4

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

08044430 Escola La Garalda

Educació infantil 11

Educació primària 12

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,625

Municipi: la Palma de Cervelló

08016264 Escola El Solell

Educació infantil 7

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Municipi: Sant Andreu de la Barca

08025265 Escola Àngel Guimerà

Educació infantil 12

Educació primària 21

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 3

Educació especial 3

Religió catòlica 1,250

Aula d'acollida 0,50

08063758 Escola Can Salvi

Educació infantil 11

Educació primària 6,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,125

08060848 Escola de Sant Andreu de la Barca

Educació infantil 10

Educació primària 10

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,125

08025241 Escola Joan Maragall

Educació infantil 4

Educació primària 10

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

08038211 Escola José Juan Ortiz

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

08039367 Escola Josep Pla

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,250

Aula d'acollida 0,50

08032521 Escola Vall de Palau

Educació infantil 10

Educació primària 12

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

Municipi: Sant Vicenç dels Horts

08028667 Escola Juan Juncadella

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,250

08038284 Escola La Guàrdia (1)

Educació infantil 4

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

08028591 Escola La Vinyala

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,750

08036381 Escola Mare de Déu del Rocío (1)

Educació infantil 4

Educació primària 9

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 1

08041131 Escola Sant Antoni

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

08028588 Escola Sant Jordi

Educació infantil 6

Educació primària 6

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,625

08035350 Escola Sant Josep

Educació infantil 8

Educació primària 10

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,750

Municipi: Torrelles de Llobregat

08061622 Escola Can Coll

Educació infantil 4

Educació primària 4,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,125

08030649 Escola Sant Martí

Educació infantil 8

Educació primària 15,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,375

Municipi: Vallirana

08064881 Escola Campderrós

Educació infantil 8

Educació primària 2

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Religió catòlica 0,250

08060851 Escola L'Olivera

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,375

08053522 Escola La Ginesta

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

08030789 Escola Pompeu Fabra

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2,50

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Zona educativa: Viladecans

Municipi: Begues

08014589 Escola Sant Cristòfor

Educació infantil 8

Educació primària 15,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 1

Municipi: Gavà

08061075 Escola de Gavà

Educació infantil 7

Educació primària 4

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 0,50

Educació especial 1

08017360 Escola Jacme March

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1,50

08017505 Escola Juan Salamero (1)

Educació infantil 5

Educació primària 6

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,250

08032658 Escola L'Eramprunyà

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

08037991 Escola Marcel·lí Moragas

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

08017359 Escola Salvador Lluch

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 1

Municipi: Sant Climent de Llobregat

08025812 Escola Sant Climent

Educació infantil 10

Educació primària 11

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1,50

Religió catòlica 0,500

Municipi: Viladecans

08031083 Escola Àngela Roca

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

08042834 Escola Can Palmer

Educació infantil 8

Educació primària 11

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 6

Unitat de suport d'educació especial 10

Religió catòlica 0,250

08063783 Escola de Viladecans III

Educació infantil 6

Educació primària 1

Educació primària, anglès 1

08031198 Escola Doctor Fleming (1)

Educació infantil 5,50

Educació primària 5

Educació primària (PE) 2

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 3

Religió catòlica 0,500

08032762 Escola Doctor Trueta

Educació infantil 9

Educació primària 12

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 3

Religió catòlica 0,500

08031204 Escola Doctor Vicenç Ferro

Educació infantil 9

Educació primària 16,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,750

08039380 Escola Germans Amat i Targa

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 3

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

08059721 Escola Marta Mata

Educació infantil 12

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1,50

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,250

08062948 Escola Miquel Martí i Pol

Educació infantil 12

Educació primària 9

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 0,250

08031101 Escola Montserratina

Educació infantil 8

Educació primària 11,50

Educació primària (PE) 2

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,250

Aula d'acollida 0,50

08032750 Escola Pau Casals

Educació infantil 8

Educació primària 12

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1,50

Educació especial 2,50

Religió catòlica 0,250

Taller de llengua catalana 1

Serveis territorials al Vallès Occidental

Zona educativa: Barberà del Vallès

Municipi: Badia del Vallès

08028928 Escola La Jota (1)

Educació infantil 9

Educació primària 14,50

Educació primària, anglès 4

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 3

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 1

08028931 Escola La Muñeira (1)

Educació infantil 5

Educació primària 9

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

08028941 Escola La Sardana (1)

Educació infantil 10

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3,50

Educació primària, música 1

Educació especial 3

08028916 Escola Las Seguidillas (1)

Educació infantil 9

Educació primària 7

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Municipi: Barberà del Vallès

08028254 Escola Can Llobet

Educació infantil 9

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

08033602 Escola Can Serra

Educació infantil 9

Educació primària 13

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 1

08067582 Escola de Barberà VII

Educació infantil 3

Educació primària, anglès 1

08041210 Escola del Bosc

Educació infantil 9

Educació primària 13

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 1

08028229 Escola Elisa Badia

Educació infantil 9

Educació primària 13,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 0,50

08061142 Escola Miquel Martí i Pol

Educació infantil 7

Educació infantil (PE) 2

Educació primària 7

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Unitat de suport d'educació especial 1

Aula d'acollida 0,50

08039641 Escola Pablo Picasso

Educació infantil 8

Educació primària 14,50

Educació primària, anglès 2,50

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Zona educativa: Castellar del Vallès

Municipi: Castellar del Vallès

08034229 Escola Bonavista

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08064027 Escola El Sol i La Lluna

Educació infantil 9

Educació primària 4

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació especial 1

08034904 Escola Emili Carles i Tolrà

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08062614 Escola Joan Blanquer

Educació infantil 5

Educació primària 10

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1,50

Unitat de suport d'educació especial 1

08054824 Escola Mestre Pla

Educació infantil 8

Educació primària 16

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

08034898 Escola Sant Esteve

Educació infantil 7

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Municipi: Palau-solità i Plegamans

08041222 Escola Can Cladellas

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08064064 Escola Can Periquet

Educació infantil 5

08022616 Escola Josep Maria Folch i Torres

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

08053467 Escola Palau

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Municipi: Sant Llorenç Savall

08026919 Escola Josep Gras

Educació infantil 5

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: Sentmenat

08028990 Escola Can Sorts

Educació infantil 12

Educació primària 17,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Aula d'acollida 0,50

Zona educativa: Cerdanyola del Vallès

Municipi: Cerdanyola del Vallès

08039896 Escola Bellaterra

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 2

08028904 Escola Carles Buïgas

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

08037292 CEE Centre de Formació i Treball Flor de Maig (2)

Educació primària, educació física 1

Educació especial 4

08062626 Escola Collserola

Educació infantil 10

Educació primària 8

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08035623 CEE Jeroni de Moragas (2)

Educació primària, educació física 1

Educació especial 17

Audició i llenguatge 2,50

08028758 Escola Les Fontetes

Educació infantil 7

Educació primària 12,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,250

Aula d'acollida 1,50

08036411 Escola Saltells

Educació infantil 8

Educació primària 12

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08028746 Escola Sant Martí

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, francès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1,50

Religió catòlica 0,750

08028783 Escola Serraparera

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 0,50

08053650 Escola Turó de Guiera

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 0,500

08038351 Escola Xarau

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 1

Municipi: Montcada i Reixac

08043361 Escola El Turó

Educació infantil 4

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Aula d'acollida 1

08021636 Escola El Viver (1)

Educació infantil 10

Educació primària 15,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Aula d'acollida 1

08034783 Escola Elvira Cuyàs

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,250

08021685 Escola Font Freda

Educació infantil 8

Educació primària 8

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08064052 Escola Mas Rampinyo

Educació infantil 3

Educació primària 2

08021764 Escola Mitja Costa

Educació infantil 6

Educació primària 6,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08035283 Escola Reixac

Educació infantil 8

Educació primària 14,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 1

Aula d'acollida 0,50

Municipi: Ripollet

08023566 Escola Anselm Clavé

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,125

Aula d'acollida 0,50

08059883 Escola El Martinet

Educació infantil 6

Educació infantil (PE) 2

Educació primària 12,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08066051 Escola Els Pinetons

Educació infantil 13

Educació primària 3,500

Educació primària, anglès 1

Educació primària, música 1

08033948 Escola Enric Tatché i Pol

Educació infantil 9

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2,50

Aula d'acollida 0,50

08038156 Escola Escursell i Bartalot

Educació infantil 9

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 0,50

08023426 Escola Gassó i Vidal

Educació infantil 4

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08023554 Escola Josep Maria Ginesta

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,375

08023542 Escola Tiana de la Riba

Educació infantil 7

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Aula d'acollida 0,50

Zona educativa: sabadell

Municipi: Sabadell

08024807 Escola gnès Armengol (1)

Educació infantil 6

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 1

08024066 Escola Alcalde Marcet (1)

Educació infantil 5

Educació primària 9

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

08040400 Escola Amadeu Vives

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2,50

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 0,50

08044314 Escola Andreu Castells

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 2

Educació primària, anglès (PE) 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1,50

Educació especial (PE) 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 0,50

08055105 Escola Arraona

Educació infantil 7

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Audició i llenguatge 1

Aula d'acollida 1

08024819 Escola Calvet d'Estrella

Educació infantil 7

Educació primària 11,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 1

Aula d'acollida 1

08035957 Escola Can Deu

Educació infantil 5

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

08032737 Escola Can Rull

Educació infantil 9

Educació primària 14,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, anglès (PE) 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

08038582 Escola Catalunya

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 1

Unitat de suport d'audició i llenguatge 2

08023955 Escola Cifuentes

Educació infantil 8

Educació primària 11

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1,50

Educació especial 1

08023918 Escola Concòrdia

Educació infantil 9

Educació primària 10

Educació primària (PE) 3

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 1

08041672 Escola Creu Alta

Educació infantil 4

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08061166 Escola de Can Llong

Educació infantil 9

Educació primària 6,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

08062638 Escola de Sabadell Centre

Educació infantil 8

Educació primària 2

Educació primària, educació física 0,50

08023931 Escola Enric Casassas

Educació infantil 4

Educació primària 6,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08023921 Escola Espronceda (1)

Educació infantil 7

Educació primària 13

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 1

08024832 Escola Floresta

Educació infantil 8

Educació primària 11

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Aula d'acollida 1

08024856 Escola Font Rosella

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

08024789 CEE Francesc Bellapart (2)

Educació especial 28,50

Audició i llenguatge 4

Unitat de suport d'educació especial 2

08023943 Escola Gaudí

Educació infantil 5

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1,50

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,750

08024005 Escola Joan Maragall (1)

Educació infantil 7

Educació primària 10

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 1

08023979 Escola Joan Montllor (1)

Educació infantil 4

Educació primària 9

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08023992 Escola Joan Sallarès i Pla (1)

Educació infantil 8

Educació primària 16

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 4

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 1

08041611 Escola Joanot Alisanda

Educació infantil 9

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Unitat de suport d'educació especial 1

08035969 Escola Joaquim Blume

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

08023980 Escola Juan Ramón Jiménez (1)

Educació infantil 4

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

08024042 Escola La Romànica

Educació infantil 9

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 3

Unitat de suport d'educació especial 1

Aula d'acollida 1,50

08064088 Escola Mas Boadella

Educació infantil 10

Educació primària 1

08024017 Escola Miquel Carreras

Educació infantil 7

Educació primària 13,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

08055889 Escola Miquel Martí i Pol

Educació infantil 8

Educació primària 11

Educació primària, anglès 3

Educació primària, francès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

08043383 Escola Nostra Llar

Educació infantil 8

Educació primària 12

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 1

08024820 Escola Pau Casals

Educació infantil 10

Educació primària 10

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 2

Educació primària, anglès (PE) 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, educació física (PE) 1

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 1

08043954 Escola Ribatallada

Educació infantil 4,50

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08024790 Escola Roureda

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

08024030 Escola Samuntada

Educació infantil 6

Educació primària 6,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Unitat de suport d'audició i llenguatge 5,50

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

08035696 Escola Sant Julià

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

08053492 Escola Teresa Claramunt

Educació infantil 8

Educació primària 13,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

08024844 Escola Torreguitart

Educació infantil 4

Educació primària 8,500

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Municipi: Sant Quirze del Vallès

08044910 Escola El Turonet

Educació infantil 5,50

Educació primària 6

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

08067201 Escola Lola Anglada

Educació infantil 10

08054836 Escola Onze de Setembre

Educació infantil 9

Educació primària 13

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,500

08044454 Escola Pilarín Bayés

Educació infantil 8

Educació primària 10,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

08033407 Escola Purificació Salas i Xandri

Educació infantil 8

Educació primària 16,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,750

08060484 Escola Taula Rodona

Educació infantil 9

Educació primària 9

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Zona educativa: Sant Cugat del Vallès

Municipi: Castellbisbal

08062742 Escola Benviure

Educació infantil 10,50

Educació primària 11

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,750

08057229 Escola Els Arenys

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

08015821 Escola Mare de Déu de Montserrat

Educació infantil 11

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 1

Municipi: Rubí

08061154 Escola Ca n'Alzamora

Educació infantil 8

Educació primària 10,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Unitat de suport d'educació especial 1

08054368 CEE Ca n'Oriol (2)

Educació especial 11,50

Audició i llenguatge 1

08023852 Escola Joan Maragall

Educació infantil 8

Educació primària 11

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació primària, música (PE) 1

Educació especial 2

Educació especial (PE) 1

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

08038171 Escola Montessori

Educació infantil 9

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

08034060 Escola Mossèn Cinto Verdaguer

Educació infantil 8

Educació primària 15,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 0,50

08032351 Escola Pau Casals

Educació infantil 9

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

08034382 Escola Ramon Llull

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 3

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 0,50

08064076 Escola Rivo Rubeo

Educació infantil 10

Educació primària 2,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08042895 Escola Schola

Educació infantil 4

Educació primària 7,50

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música (PE) 1

Educació especial 1

Aula d'acollida 0,50

08034394 Escola Teresa Altet

Educació infantil 7

Educació infantil (PE) 1

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física (PE) 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

08041601 Escola Torre de la Llebre

Educació infantil 4

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Unitat de suport d'educació especial 1

08032348 Escola 25 de Setembre

Educació infantil 11

Educació infantil (PE) 2

Educació primària 14

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 3

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

Municipi: Sant Cugat del Vallès

08034692 Escola Catalunya

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 0,250

08064118 Escola Ciutat d'Alba

Educació infantil 10

Educació primària 2

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 0,50

Unitat de suport d'educació especial 1

08041234 Escola Collserola

Educació infantil 9

Educació primària 14,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Aula d'acollida 1

08059871 Escola Gerbert d'Orlhac

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Unitat de suport d'educació especial 1

08026087 Escola Jaume Ferran i Clua

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,375

08038260 Escola Joan Maragall

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 0,50

08062641 Escola L'Olivera

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 1

Aula d'acollida 1

08025824 Escola La Floresta

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 3

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 1

08025927 Escola Pi d'en Xandri

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 0,50

08026026 Escola Pins del Vallès

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

08061178 Escola Turó de Can Mates

Educació infantil 10

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Zona educativa: Santa Perpètua de Mogoda

Municipi: Polinyà

08022872 Escola Pere Calders

Educació infantil 9

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 1

08061543 Escola Roser Capdevila

Educació infantil 10

Educació primària 10

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Municipi: Santa Perpètua de Mogoda

08034461 Escola Bernat de Mogoda

Educació infantil 9

Educació primària 15

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

08028436 Escola La Florida

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

08028497 Escola Santa Perpètua

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 3

08064131 Escola Santa Perpètua III

Educació infantil 3

Educació primària 1

08061181 Escola Santiga

Educació infantil 11

Educació primària 10

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Aula d'acollida 0,50

Zona educativa: Terrassa

Municipi: Matadepera

08020863 Escola Ginesta

Educació infantil 8

Educació primària 15,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 1

08060757 Escola Joan Torredemer Canela

Educació infantil 10,50

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Municipi: Rellinars

08067181 Escola de Rellinars

Educació infantil 3

Educació primària 3,50

Educació primària, anglès 1

Municipi: Terrassa

08051306 Escola Abat Marcet

Educació infantil 10

Educació primària 12

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,250

Aula d'acollida 0,50

08039653 Escola Agustí Bartra

Educació infantil 9

Educació primària 13

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Aula d'acollida 1

08030224 Escola Antoni Ubach i Soler

Educació infantil 9

Educació primària 13,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Taller de llengua catalana 1

Aula d'acollida 1,50

08029374 Escola Bisbat d'Egara

Educació infantil 13

Educació primària 16,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

08038326 Escola El Vallès

Educació infantil 8

Educació primària 15,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1,50

08058465 Escola Enxaneta

Educació infantil 11

Educació primària 12,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

08043437 Escola Font de l'Alba (1)

Educació infantil 8

Educació primària 19,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

08029350 Escola França

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1,50

08041246 Escola Francesc Aldea i Pérez

Educació infantil 4

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08029362 Escola Germans Amat

Educació infantil 2

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

08029507 Escola Isaac Peral

Educació infantil 5

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

08034485 Escola Joan Marquès i Casals

Educació infantil 10,50

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, francès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 0,50

08030315 Escola Joan XXIII

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 0,50

08030212 Escola Josep Ventalló i Vintró

Educació infantil 8

Educació primària 12

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 0,50

08064143 Escola La Nova Electra

Educació infantil 9,50

Educació primària 2

08044648 Escola La Roda

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 0,50

08039665 Escola Lanaspa-Giralt

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

08061774 Escola Les Arenes

Educació infantil 8

Educació primària 13,50

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 1

Educació primària, anglès (PE) 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música (PE) 1

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 1

Aula d'acollida 1

08038314 Escola Mare de Déu de Montserrat

Educació infantil 4

Educació primària 7,500

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 1,50

08030200 Escola Marià Galí Guix

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 0,50

08030248 Escola Pau Vila i Dinarès

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

08030194 Escola Pere Viver i Aymerich

Educació infantil 9

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 3

Religió catòlica 1

08062687 Escola Ponent

Educació infantil 9

Educació primària 9

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 1

08030285 Escola President Salvans

Educació infantil 9

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1,50

08029386 Escola Ramón y Cajal

Educació infantil 7

Educació primària 16

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 1

08067235 Escola Roc Alabern

Educació infantil 8

Educació primària 1

Educació primària, música 1

08066048 Escola Roser Capdevila

Educació infantil 10

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 0,50

08030297 Escola Salvador Vinyals i Galí (1)

Educació infantil 4

Educació primària 10

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

08051318 Escola Sant Llorenç del Munt

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 1,50

08065512 Escola Serra de l'Obac

Educació infantil 11

Educació primària 5

Educació primària, anglès 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Unitat de suport d'educació especial 1

08067247 Escola Vapor Cortés

Educació infantil 9

Educació primària 1

Municipi: Ullastrell

08030662 Escola Serralavella

Educació infantil 8

Educació primària 9

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,125

Municipi: Vacarisses

08061191 Escola Font de l'Orpina

Educació infantil 8

Educació primària 12

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Unitat de suport d'educació especial 1

08030686 Escola Pau Casals

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Municipi: Viladecavalls

08041726 Escola Roc Blanc

Educació infantil 10

Educació primària 13

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

08031061 Escola Rosella

Educació infantil 8

Educació primària 16

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Serveis territorials al Maresme - Vallès Oriental

Zona educativa: Arenys de Mar

Municipi: Arenys de Mar

08000153 Escola Joan Maragall

Educació infantil 12

Educació primària 22,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 0,50

08058519 Escola Sinera

Educació infantil 5

Educació primària 8,500

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

Aula d'acollida 0,50

Municipi: Arenys de Munt

08000165 Escola Sant Martí

Educació infantil 9

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,750

08055890 Escola Sobirans

Educació infantil 8

Educació primària 12

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Municipi: Caldes d'Estrac

08015004 Escola Sagrada Família

Educació infantil 5

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

Municipi: Canet de Mar

08015302 Escola Mare de Déu de la Misericòrdia

Educació infantil 9

Educació primària 13,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 0,50

08060836 Escola Turó del Drac

Educació infantil 9

Educació primària 8,500

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: Sant Andreu de Llavaneres

08066206 Escola Labandària

Educació infantil 4

Educació primària 3

Educació primària, anglès 1

Educació primària, música 1

08025289 Escola Sant Andreu de Llavaneres

Educació infantil 7

Educació primària 14,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

08057242 Escola Serena Vall

Educació infantil 8

Educació primària 14,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 1

Municipi: Sant Cebrià de Vallalta

08025800 Escola El Pi Gros

Educació infantil 8

Educació primària 12

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Municipi: Sant Iscle de Vallalta

08025071 Escola Dones d'Aigua

Educació infantil 4

Educació primària 4,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: Sant Pol de Mar

08027225 Escola Sant Pau

Educació infantil 9,50

Educació primària 16

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Municipi: Sant Vicenç de Montalt

08032592 Escola Sant Jordi

Educació infantil 5

Educació primària 11,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

08061105 Escola Sot del Camp

Educació infantil 8

Educació primària 10

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

Zona educativa: Calella

Municipi: Calella

08015144 Escola Doctor Carles Salicrú

Educació infantil 8

Educació primària 11

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 1

08015119 Escola La Minerva

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Aula d'acollida 1

Municipi: Fogars de la Selva

08063931 Escola Les Falgueres

Educació infantil 4

Educació primària 2

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: Malgrat de Mar

08019873 Escola Mare de Déu de Montserrat

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Taller de llengua catalana 1

08019927 Escola Marià Cubí i Soler

Educació infantil 9

Educació primària 17

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,250

Aula d'acollida 1

Municipi: Palafolls

08022598 Escola Les Ferreries de Palafolls

Educació infantil 10

Educació primària 13

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 1

08060423 Escola Mas Prats

Educació infantil 9

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 3

Religió catòlica 0,125

Municipi: Pineda de Mar

08053421 Escola Aloc

Educació infantil 9

Educació primària 11,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Aula d'acollida 0,50

08022801 Escola Antoni Doltra

Educació infantil 8

Educació primària 11

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Taller de llengua catalana 1

08044028 CEE Horitzó (2)

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 18,50

Audició i llenguatge 3

08022835 Escola Jaume I

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Unitat de suport d'audició i llenguatge 0,50

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 1

08045045 Escola Mediterrània

Educació infantil 4

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 0,375

08045033 Escola Montpalau

Educació infantil 5

Educació primària 10,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 0,50

08065007 Escola Poble Nou

Educació infantil 5

Municipi: Santa Susanna

08062821 Escola Montagut

Educació infantil 4

Educació primària 9

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

08028515 Escola Santa Susanna

Educació infantil 4

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Municipi: Tordera

08059093 Escola d'Hortsavinyà

Educació infantil 1

Educació primària 2

08062869 Escola de Tordera

Educació infantil 7,50

Educació primària 2

08030467 Escola Ignasi Iglesias

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 0,50

08064222 Escola La Roureda

Educació infantil 8

Educació primària 12

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1,50

Educació especial 1,50

Religió catòlica 0,250

Aula d'acollida 0,50

Zona educativa: Centelles

Municipi: Aiguafreda

08000359 Escola La Muntanya

Educació infantil 7

Educació primària 8

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Audició i llenguatge 2

Religió catòlica 0,500

Zona educativa: Granollers

Municipi: l'Ametlla del Vallès

08000098 Escola Bertí

Educació infantil 8

Educació primària 12

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 3

Religió catòlica 0,625

Religió evangèlica 0,180

08057266 Escola Els Cingles

Educació infantil 8

Educació primària 13,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,375

Municipi: Caldes de Montbui

08065299 Escola El Calderí

Educació infantil 8

Educació primària 5

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08015077 Escola El Farell

Educació infantil 9

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 0,50

08043942 Escola Montbui

Educació infantil 9

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 0,50

Municipi: Canovelles

08039677 Escola Congost

Educació infantil 9

Educació primària 12

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Religió evangèlica 0,320

Aula d'acollida 2

08064805 Escola Els Quatre Vents

Educació infantil 8

Educació primària 3,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 0,50

08015351 Escola Jacint Verdaguer

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

08037917 Escola Joan Miró

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 0,50

Municipi: Cànoves i Samalús

08015375 Escola l'Estelada

Educació infantil 8,50

Educació primària 8

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,250

Municipi: Cardedeu

08067090 Escola Can Manent

Educació infantil 7,50

Educació primària 4

Educació primària, anglès 1

08039690 Escola Germans Corbella

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

08053455 Escola Les Aigües

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Aula d'acollida 0,50

08045598 Escola Mil·lenari

Educació infantil 9

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Aula d'acollida 1

08015454 Escola Ramon Macip - Dolors Granés

Educació infantil 8

Educació primària 13,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Municipi: les Franqueses del Vallès

08059780 Escola Bellavista-Joan Camps i Giró

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,125

Aula d'acollida 1

08064817 Escola Camins

Educació infantil 9,50

Educació primària 3

Educació primària, música 1

08060939 Escola Guerau de Liost

Educació infantil 11

Educació primària 9,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08017271 Escola Joan Sanpera i Torras

Educació infantil 8

Educació primària 19

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 0,50

08066413 Escola Les Franqueses II

Educació infantil 4

Educació primària 2

Educació especial 0,50

Municipi: la Garriga

08044521 Escola Els Pinetons

Educació infantil 8

Educació primària 10,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

08058441 Escola Giroi

Educació infantil 8

Educació primària 11

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,125

08017311 Escola Puiggraciós

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,250

Aula d'acollida 0,50

08039707 Escola Tagamanent

Educació infantil 6

Educació primària 6,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Municipi: Granollers

08035601 Escola Fàtima

Educació infantil 4,50

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Religió evangèlica 0,260

Aula d'acollida 1

08017712 Escola Ferrer i Guàrdia

Educació infantil 4

Educació infantil (PE) 1

Educació primària 6

Educació primària (PE) 2

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1,50

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 1

08017918 Escola Granullarius

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,750

Religió evangèlica 0,200

Aula d'acollida 1

08017700 Escola Joan Solans

Educació infantil 4

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 0,50

08053391 Escola Lledoner

Educació infantil 8

Educació infantil (PE) 1

Educació primària 8

Educació primària (PE) 2

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Aula d'acollida 1

08041659 Escola Mestres Montaña

Educació infantil 9

Educació primària 11

Educació primària (PE) 3

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,875

Religió evangèlica 0,240

Aula d'acollida 0,50

08036068 Escola Pau Vila

Educació infantil 4

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 0,250

Aula d'acollida 1

08017694 Escola Pereanton

Educació infantil 3

Educació infantil (PE) 1

Educació primària 6,50

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música (PE) 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Religió evangèlica 0,120

Aula d'acollida 1

08041647 Escola Ponent

Educació infantil 8

Educació primària 9,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 0,50

08042287 Escola Salvador Espriu

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Unitat de suport d'audició i llenguatge 0,50

Religió catòlica 1

Religió evangèlica 0,160

Municipi: Lliçà d'Amunt

08055907 Escola Miquel Martí i Pol

Educació infantil 9

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,375

08019800 Escola Països Catalans

Educació infantil 7

Educació primària 13,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,375

08060940 Escola Rosa Oriol Anguera

Educació infantil 8

Educació primària 12

Educació primària, anglès 2,50

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

08047686 Escola Sant Baldiri

Educació infantil 4

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

Municipi: Lliçà de Vall

08060952 Escola Els Vinyals

Educació infantil 4

Educació primària 5

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

08019824 Escola Les Llisses

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 1

Municipi: Figaró-Montmany

08022008 Escola Montmany

Educació infantil 3

Educació primària 5

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

Municipi: la Roca del Vallès

08038168 Escola La Torreta

Educació infantil 6

Educació primària 9,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

08060991 Escola Mogent

Educació infantil 9,50

Educació primària 6,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

08023591 Escola Pilar Mestres-Jaume Torrens

Educació infantil 8

Educació primària 16,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,125

Municipi: Santa Eulàlia de Ronçana

08065238 Escola La Sagrera

Educació infantil 8

Educació primària 8,500

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1,50

Educació especial 1

Unitat de suport d'audició i llenguatge 0,50

Religió catòlica 0,250

08028102 Escola Ronçana

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,375

Municipi: Vilanova del Vallès

08061026 Escola La Falguera

Educació infantil 8

Educació primària 3

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

08039264 Escola Mestres Munguet-Cortés

Educació infantil 8,50

Educació primària 17

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,250

Zona educativa: el Masnou

Municipi: Alella

08000049 Escola Fabra

Educació infantil 10

Educació primària 17,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Aula d'acollida 0,50

Municipi: el Masnou

08039604 Escola Francesc Ferrer i Guàrdia

Educació infantil 4

Educació primària 8,500

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

08032701 Escola Lluís Millet

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,750

08043930 Escola Marinada

Educació infantil 4

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,125

08020723 Escola Ocata

Educació infantil 4

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 0,50

08038031 Escola Rosa Sensat

Educació infantil 4

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

Municipi: Montgat

08061087 Escola Marina

Educació infantil 7

Educació infantil (PE) 2

Educació primària 5

Educació primària, anglès 1

Educació primària, anglès (PE) 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08021880 Escola Salvador Espriu

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,250

Aula d'acollida 0,50

Municipi: Premià de Dalt

08035684 Escola Marià Manent

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,500

08044442 Escola Santa Anna

Educació infantil 9

Educació primària 13,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

Municipi: Premià de Mar

08068379 Escola de Premià de Mar

Educació infantil 4,50

Educació primària, anglès 1

08043905 Escola El Dofí

Educació infantil 4

Educació primària 7,500

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08043371 Escola La Lió

Educació infantil 6

Educació primària 8,500

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,125

08023335 Escola Mare de Déu de Montserrat

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

08023232 Escola Sant Cristòfol

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

Municipi: Teià

08030364 Escola El Cim

Educació infantil 9

Educació primària 18,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,375

Municipi: Tiana

08030388 Escola Lola Anglada

Educació infantil 10

Educació primària 14,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2,50

Audició i llenguatge 1

Zona educativa: Mataró

Municipi: Mataró

08021272 Escola Àngela Bransuela

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 1

08020905 Escola Angeleta Ferrer

Educació infantil 4

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08063874 Escola Antonio Machado

Educació infantil 8

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08054113 Escola Anxaneta

Educació infantil 9

Educació primària 12,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 1

08039616 Escola Camí del Cros

Educació infantil 9

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 1

08034734 Escola Camí del Mig

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2,50

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Audició i llenguatge 1

Aula d'acollida 1

08056614 Escola Cirera

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 1

08020929 Escola Germanes Bertomeu (1)

Educació infantil 8

Educació primària 17,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Audició i llenguatge 1

Aula d'acollida 1

08067661 Escola Joan Coromines

Educació infantil 8

Educació primària 3,500

08020917 Escola Josep Manuel Peramàs

Educació infantil 6,50

Educació infantil (PE) 1

Educació primària 11

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, educació física (PE) 1

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 0,50

08021041 Escola Josep Montserrat

Educació infantil 4

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,625

Taller de llengua catalana 1

Aula d'acollida 0,50

08034333 Escola La LLàntia

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 0,50

08045227 CEE Les Aigües (2)

Educació primària, música 1

Educació especial 30

Audició i llenguatge 4

08064994 Escola Maria-Mercè Marçal

Educació infantil 9

Educació primària 4,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

08065287 Escola Marta Mata

Educació infantil 8

Educació primària 2

08020954 Escola Menéndez y Pelayo

Educació primària 9

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

08067430 Escola Montserrat Solà

Educació infantil 7

Educació primària 2

Educació especial 1

08034746 Escola Rocafonda

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 3

Aula d'acollida 1

08021296 Escola Tomàs Viñas

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 3

Educació especial 2

Unitat de suport d'audició i llenguatge 0,50

Taller de llengua catalana 1

08034321 Escola Torre Llauder

Educació infantil 4

Educació primària 10

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 1

08034357 Escola Vista Alegre

Educació infantil 4

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Aula d'acollida 0,50

Zona educativa: Moià

Municipi: Bigues i Riells

08060903 Escola El Colomer

Educació infantil 8

Educació primària 6

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,125

08014747 Escola El Turó

Educació infantil 13

Educació primària 21

Educació primària, anglès 3,50

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 3

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 0,750

Municipi: Sant Feliu de Codines

08026208 Escola Jaume Balmes

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 1

Zona educativa: Mollet del Vallès

Municipi: la Llagosta

08019745 Escola Joan Maragall

Educació infantil 8

Educació primària 8

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 1

08039719 Escola Les Planes

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 1

08019711 Escola Sagrada Família

Educació infantil 8

Educació primària 9

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

Municipi: Martorelles

08045586 Escola Les Pruneres

Educació infantil 4

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1,50

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Aula d'acollida 0,50

08020656 Escola Simeó Rabasa

Educació infantil 5

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Mollet del Vallès

08060988 Escola Cal Músic

Educació infantil 5

Educació primària 5

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 0,50

08053406 Escola Can Besora

Educació infantil 10

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08021466 Escola Col·legis Nous

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 3

Religió catòlica 1

Religió evangèlica 0,400

Aula d'acollida 1

08038041 Escola Federico García Lorca

Educació infantil 3

Educació primària 3

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 0,50

Unitat de suport d'educació especial 1

08044302 Escola Joan Abelló

Educació infantil 8

Educació primària 16

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,250

Aula d'acollida 0,50

08021582 Escola Joan Salvat Papasseit

Educació infantil 9

Educació primària 12

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Taller de llengua catalana 1

Aula d'acollida 2

08038065 Escola Montseny

Educació infantil 9

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Aula d'acollida 0,50

08021478 Escola Nicolás Longaron

Educació infantil 5

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Aula d'acollida 1

08021570 Escola Princesa Sofía

Educació infantil 8

Educació primària 16

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,250

Aula d'acollida 1

08032713 Escola Sant Jordi

Educació infantil 8

Educació primària 16

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

Aula d'acollida 1

08032491 Escola Sant Vicenç

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 2

Aula d'acollida 1

Municipi: Montmeló

08022011 Escola Pau Casals

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,250

08022045 Escola Sant Jordi

Educació infantil 10

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 0,50

Municipi: Montornès del Vallès

08068410 Escola Ca n'Oliver

Educació infantil 5

08038077 Escola Can Parera

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,125

Aula d'acollida 0,50

08022070 Escola Marinada

Educació infantil 8

Educació primària 14,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 1,50

08059792 Escola Mogent

Educació infantil 9

Educació primària 10

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 1

08022057 Escola Sant Sadurní

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Municipi: Parets del Vallès

08022690 Escola Lluís Piquer

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 0,50

08022707 Escola Pompeu Fabra

Educació infantil 4

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

08063916 Escola Vila Parietes

Educació infantil 6

Educació primària 2

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 0,50

Educació especial 1

Municipi: Sant Fost de Campsentelles

08059809 Escola El Roure

Educació infantil 4

Educació primària 2

Educació primària, anglès 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,125

08026154 Escola Joaquim Abril

Educació infantil 8

Educació primària 15,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Municipi: Santa Maria de Martorelles

08028345 Escola Les Mimoses

Educació infantil 2,50

Educació primària 4

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

Municipi: Vallromanes

08030807 Escola Els Tres Pins

Educació infantil 8

Educació primària 10,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Zona educativa: Sant Celoni

Municipi: Campins

08056833 ZER Baix Montseny (3)

Educació infantil 0,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08015259 Escola L'Alzinar - ZER Baix Montseny

Educació infantil 2

Educació primària 3

Religió catòlica 0,250

Municipi: Gualba

08017979 Escola Aqua Alba

Educació infantil 3

Educació primària 4,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: Llinars del Vallès

08042792 Escola Damià Mateu

Educació infantil 4

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

08019782 Escola Salvador Sanromà

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 1

Municipi: Montseny

08022082 Escola Puig Drau - ZER Baix Montseny

Educació infantil 1

Educació primària 2

Municipi: Sant Antoni de Vilamajor

08025319 Escola Joan Casas

Educació infantil 9

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Municipi: Sant Celoni

08025770 Escola Josep Pallerola i Roca (1)

Educació infantil 9

Educació primària 15,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,500

Religió evangèlica 0,240

Aula d'acollida 1

08037504 Escola Montnegre

Educació infantil 4

Educació primària 7,500

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,125

08065305 Escola Soler de Vilardell

Educació infantil 5

Educació primària 1

Educació primària, anglès 0,50

Municipi: Sant Esteve de Palautordera

08026117 Escola Vallmanya

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,250

Municipi: Sant Pere de Vilamajor

08027183 Escola Torre Roja

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

08063849 Escola Vilamagore

Educació infantil 4

Educació primària 4

Educació primària, anglès 1

Educació primària, música 1

Municipi: Santa Maria de Palautordera

08039744 Escola del Pont Trencat - ZER Baix Montseny

Educació infantil 2

Educació primària 3

08028424 Escola Fontmartina

Educació infantil 5

Educació primària 13

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

08058945 Escola La Tordera

Educació infantil 9

Educació primària 12

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 0,50

08062811 Escola Matagalls

Educació infantil 6

Educació primària 9

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: Vallgorguina

08054411 Escola Vallgorguina

Educació infantil 4

Educació primària 6

Educació primària, anglès 0,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Vilalba Sasserra

08031460 Escola Trentapasses

Educació infantil 4

Educació primària 4,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 0,50

Religió catòlica 0,250

Zona educativa: Vilassar de Mar

Municipi: Argentona

08000189 Escola Bernat de Riudemeia

Educació infantil 5

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

08043221 Escola Francesc Burniol

Educació infantil 9

Educació primària 13

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,375

08066358 Escola l'Aixernador

Educació infantil 5

08060319 Escola Les Fonts

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

08039598 Escola Sant Miquel del Cros (1)

Educació infantil 4

Educació primària 7

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Municipi: Cabrera de Mar

08059779 Escola Pla de l'Avellà

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,250

Aula d'acollida 0,50

Municipi: Cabrils

08014905 Escola L'Olivera

Educació infantil 8

Educació primària 16

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 0,500

08061762 Escola Mas Maria

Educació infantil 9

Educació primària 9,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

Municipi: Dosrius

08016835 Escola del Pi

Educació infantil 10

Educació primària 11

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,625

08064763 Escola Encarnació Fonoll

Educació infantil 4,50

Educació primària 1

Educació primària, anglès 1

Municipi: Òrrius

08022574 Escola Francesc Macià

Educació infantil 3

Educació primària 3

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Religió catòlica 0,375

Municipi: Vilassar de Dalt

08026476 Escola Francesc Macià

Educació infantil 9

Educació primària 13

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,250

Municipi: Vilassar de Mar

08040060 Escola del Mar

Educació infantil 9,50

Educació primària 12,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 0,50

08058374 Escola Els Alocs

Educació infantil 8

Educació primària 2

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

08026749 Escola Pérez Sala

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 0,50

08041696 Escola Vaixell Burriac

Educació infantil 8

Educació primària 14,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,250

Serveis territorials a Girona

Zona educativa: Amer

Municipi: Amer

17000093 Escola Gaspar de Queralt

Educació infantil 4

Educació primària 7,500

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Municipi: Anglès

17000135 Escola Pompeu Fabra

Educació infantil 8

Educació primària 13,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 1

Municipi: la Cellera de Ter

17003781 Escola Juncadella

Educació infantil 5

Educació primària 8,500

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Municipi: Osor

17002442 Escola La Vall

Educació infantil 1

Educació primària 1

Educació primària, anglès 0,50

Educació primària, música 0,50

Religió catòlica 0,125

Municipi: les Planes d'Hostoles

17002752 Escola Sant Cristòfol

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Sant Feliu de Pallerols

17003343 Escola Rocalba

Educació infantil 4

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

Municipi: Sant Julià del Llor i Bonmatí

17000123 Escola Sant Jordi

Educació infantil 4

Educació primària 6

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1,50

Religió catòlica 0,250

Zona educativa: Arbúcies

Municipi: Arbúcies

17000160 Escola Doctor Carulla

Educació infantil 9

Educació primària 16

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

Municipi: Sant Hilari Sacalm

17003434 Escola Guilleries

Educació infantil 6

Educació primària 12,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 0,50

Zona educativa: Banyoles

Municipi: Banyoles

17000342 Escola Baldiri Reixac

Educació infantil 9

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 1

17005182 Escola Can Puig

Educació infantil 7

Educació primària 9

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

Aula d'acollida 1

17006952 Escola La Draga

Educació infantil 7

Educació infantil (PE) 2

Educació primària 9

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

17000329 Escola Pla de l'Ametller

Educació infantil 10

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

Municipi: Cornellà del Terri

17000986 Escola La Vall del Terri

Educació infantil 6

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

Municipi: Esponellà

17001097 Escola Carles de Fortuny

Educació infantil 3

Educació primària 3

Educació primària, anglès 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Fontcoberta

17980003 Agr. Rural Pla de l'Estany (3)

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

17004827 Escola Alzina Reclamadora

Educació infantil 4

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

Municipi: Porqueres

17002818 Escola Frigolet - ZER Les Goges

Educació infantil 3

Educació primària 3

17002791 Escola L'Entorn

Educació infantil 9

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,750

Municipi: Sant Miquel de Campmajor

17003586 Escola Roqueta - ZER Les Goges

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Serinyà

17003801 Escola Bora Gran - ZER Les Goges

Educació infantil 3

Educació primària 4

Educació primària, anglès 1

Religió catòlica 0,250

17007415 ZER Les Goges (3)

Educació infantil 1

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: Vilademuls

17004153 Escola de Sant Esteve de Guialbes

Educació infantil 2

Educació primària 1

Educació primària, anglès 1

Zona educativa: Besalú

Municipi: Argelaguer

17005261 Escola Montpalau - ZER El Llierca

Educació infantil 1

Educació primària 3

Religió catòlica 0,125

Municipi: Besalú

17000391 Escola Salvador Vilarrasa

Educació infantil 6

Educació primària 9

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Municipi: Tortellà

17003902 Escola Joan Roura i Parella - ZER El Llierca

Educació infantil 2

Educació primària 3

Religió catòlica 0,250

Zona educativa: la Bisbal d'Empordà

Municipi: la Bisbal d'Empordà

17000411 Escola Joan de Margarit

Educació infantil 10

Educació primària 16

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

17005248 Escola Mas Clarà

Educació infantil 8

Educació primària 12

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 0,50

Municipi: Corçà

17000998 Escola El Rodonell

Educació infantil 3

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

Municipi: Cruïlles, Monells i Sant Sadurní l'Heura

17003631 Escola La Pedra Dreta - ZER Empordanet-Gavarres

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

17001024 Escola Les Gavarres - ZER Empordanet-Gavarres

Educació infantil 1

Educació primària 3

Religió catòlica 0,125

Municipi: Forallac

17008997 Escola Nou de Forallac

Educació infantil 5

Municipi: Ullastret

17003941 Escola L'Estany - ZER Empordanet-Gavarres

Educació infantil 2

Educació primària 2

Zona educativa: Blanes

Municipi: Blanes

17000470 Escola Carles Faust

Educació infantil 4

Educació primària 7

Educació primària (PE) 2

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

17000469 Escola Joaquim Ruyra

Educació infantil 4

Educació primària 12

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 1

17000548 Escola Mossèn Joan Batlle

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 1

17004566 Escola Napoleó Soliva (1)

Educació infantil 9

Educació primària 18,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

17007828 Escola Pinya de Rosa

Educació infantil 12

Educació primària 15,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Audició i llenguatge 0,50

17005017 Escola Quatre Vents

Educació infantil 10

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,500

17008274 Escola Sa Forcanera

Educació infantil 12

Educació primària 10,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

17004712 CEE Ventijol (2)

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 14

Audició i llenguatge 2

Municipi: Lloret de Mar

17008080 Escola Àngels Alemany i Boris

Educació infantil 13

Educació primària 22

Educació primària, anglès 4

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 2

17004657 Escola Esteve Carles

Educació infantil 4

Educació primària 9,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 1

17008717 Escola Nou de Lloret

Educació infantil 7

Educació primària 3

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Aula d'acollida 0,50

17002107 Escola Pere Torrent

Educació infantil 12

Educació primària 21

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 1,125

Aula d'acollida 1

17004955 Escola Pompeu Fabra

Educació infantil 12

Educació primària 21

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

Municipi: Maçanet de la Selva

17002181 Escola Sant Jordi

Educació infantil 13

Educació primària 23,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 3

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

Municipi: Tossa de Mar

17003926 Escola Ignasi Melé i Farré

Educació infantil 8

Educació primària 18

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,875

Aula d'acollida 1

Zona educativa: Cadaqués

Municipi: Cadaqués

17000627 Escola Caritat Serinyana

Educació infantil 7

Educació primària 11

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

Aula d'acollida 1

Municipi: Colera

17000950 Escola Puig d'Esquers-ZER Cap de Creus

Educació infantil 1

Educació primària 2

Religió catòlica 0,125

Municipi: Llançà

17002077 Escola Pompeu Fabra

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,250

Aula d'acollida 0,50

Municipi: el Port de la Selva

17009631 ZER Cap de Creus (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

17002879 Escola Les Clisques-ZER Cap de Creus

Educació infantil 2

Educació primària 2

Educació primària, anglès 1

Religió catòlica 0,250

Municipi: Portbou

17002831 Escola Sant Jaume

Educació infantil 2,50

Educació primària 3,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Religió catòlica 0,250

Zona educativa: Camprodon

Municipi: Camprodon

17000779 Escola Doctor Robert

Educació infantil 7

Educació primària 6,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, francès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 0,50

Municipi: Llanars

17002065 Escola Les Moreres - ZER Vall de Ter

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Vilallonga de Ter

17004219 Escola La Daina - ZER Vall de Ter

Educació infantil 1

Educació primària 1,50

Religió catòlica 0,125

Zona educativa: Cassà de la Selva

Municipi: Cassà de la Selva

17008501 Escola Aldric

Educació infantil 8

Educació primària 4

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 0,50

Aula d'acollida 0,50

17000846 Escola Puig d'Arques

Educació infantil 8

Educació primària 15,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

Municipi: Llagostera

17009138 Escola de Llagostera

Educació infantil 7

Educació primària 7,500

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 0,50

17002031 Escola Lacustària

Educació infantil 10

Educació primària 18,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 0,50

Zona educativa: Celrà

Municipi: Bordils

17000561 Escola de Bordils

Educació infantil 4

Educació primària 7,500

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 0,50

Municipi: Celrà

17000913 Escola L'Aulet

Educació infantil 5

Educació primària 9

Educació primària, anglès 2,50

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 3

Educació especial 2

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 0,50

17008471 Escola Les Falgueres

Educació infantil 8

Educació primària 5

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Cervià de Ter

17007555 ZER Baix Ter (3)

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

17000925 Escola L'Aixart - ZER Baix Ter

Educació infantil 3

Educació primària 5

Educació primària, anglès 1

Religió catòlica 0,250

Municipi: Flaçà

17001292 Escola Les Moreres

Educació infantil 4

Educació primària 6,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Municipi: la Pera

17009473 ZER Empordanet-Gavarres (3)

Educació infantil 0,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

17002715 Escola Pedra Blanca - ZER Empordanet-Gavarres

Educació infantil 2

Educació primària 2

Religió catòlica 0,125

Municipi: Sant Jordi Desvalls

17003471 Escola Sant Jordi - ZER Baix Ter

Educació infantil 2

Educació primària 4

Religió catòlica 0,125

Municipi: Sant Julià de Ramis

17006873 Escola Les Goges

Educació infantil 4

Educació primària 1

Educació primària, música 0,50

17002193 Escola Santa Fe - ZER Baix Ter

Educació infantil 2,50

Educació primària 4

Educació primària, francès 1

Religió catòlica 0,250

Municipi: Sarrià de Ter

17003756 Escola Montserrat

Educació infantil 9

Educació infantil (PE) 2

Educació primària 8,50

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 0,50

Zona educativa: l'Escala

Municipi: Albons

17000056 Escola la Branca - ZER Montgrí

Educació infantil 2

Educació primària 3

Religió catòlica 0,125

Municipi: l'Escala

17001048 Escola Empúries

Educació infantil 12

Educació primària 19

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 2

17008481 Escola L'Esculapi

Educació infantil 4

Educació primària 4

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 0,50

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: Saus, Camallera i Llampaies

17003768 Escola Els Terraprims - ZER Tramuntana

Educació infantil 4

Educació primària 4

Educació primària, anglès 1

17007427 ZER Tramuntana (3)

Educació primària 1

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Municipi: Ventalló

17004049 Escola de Ventallò - ZER Tramuntana

Educació infantil 2

Educació primària 3

Religió catòlica 0,125

Municipi: Viladamat

17004128 Escola Puig Segalar - ZER Tramuntana

Educació infantil 2

Educació primària 2

Zona educativa: Figueres

Municipi: Avinyonet de Puigventós

17000251 Escola Gonçal Comellas - ZER La Garriga

Educació infantil 4

Educació primària 3

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Religió catòlica 0,250

17007521 ZER La Garriga (3)

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Municipi: Bàscara

17000354 Escola Joan Reglà

Educació infantil 3

Educació primària 4,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Religió catòlica 0,250

Municipi: Biure

17004293 Escola Manuel de Pedrolo - ZER Les Salines

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Boadella i les Escaules

17000603 Escola Santa Cecília - ZER Les Salines

Educació infantil 1

Educació primària 1

Municipi: Borrassà

17000573 Escola Sant Andreu de Borrasà - ZER Canigonenca

Educació infantil 1

Educació primària 3

Municipi: Cabanes

17008641 Escola de Cabanes-ZER Canigó

Educació infantil 3

Educació primària 3

Religió catòlica 0,250

Municipi: Cistella

17000937 Escola Mossèn Josep Maria Albert - ZER La Garrig

Educació infantil 1

Educació primària 1

Municipi: Espolla

17001085 Escola Antoni Balmanya - ZER Requesens

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: el Far d'Empordà

17000068 Escola del Far d'Empordà - ZER Canigó

Educació infantil 2

Educació primària 4

Religió catòlica 0,250

Municipi: Figueres

17008006 Escola Amistat

Educació infantil 5

Educació infantil (PE) 1

Educació primària 11

Educació primària (PE) 2

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

Aula d'acollida 2

17004463 Escola Anicet de Pagès i de Puig (1)

Educació infantil 8

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física (PE) 1

Educació primària, música 2

Educació especial (PE) 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,250

Aula d'acollida 1

17008808 Escola Carme Guasch i Darné

Educació infantil 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 0,50

Educació primària, música 1

Educació especial 1

17001280 Escola Joaquim Cusí i Fortunet

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, francès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,875

Aula d'acollida 1

17004891 Escola Josep Pallach

Educació infantil 8

Educació primària 14,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 0,50

17001115 Escola Josep Pous i Pagès (1)

Educació infantil 7

Educació primària 12

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Aula d'acollida 1

17006711 Escola M. Àngels Anglada

Educació infantil 4

Educació primària 5,50

Educació primària (PE) 2

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge (PE) 1

Religió catòlica 0,250

Aula d'acollida 0,50

17008444 Escola Parc de les Aigües

Educació infantil 7

Educació primària 11

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 2

17001103 Escola Salvador Dalí

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

17001279 Escola Sant Pau

Educació infantil 9

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,875

Aula d'acollida 1

Municipi: Garrigàs

17001371 Escola de Garrigàs - ZER Empordà

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Lladó

17002028 Escola Montserrat Vayreda i Trullol - ZER Canigo

Educació infantil 2

Educació primària 3

Religió catòlica 0,125

Municipi: Llers

17002089 Escola de Llers

Educació infantil 4

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Religió catòlica 0,250

Municipi: Navata

17002260 Escola Joaquim Vallmajó

Educació infantil 3,50

Educació primària 5

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Ordis

17007622 ZER Canigonenca (3)

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

17002430 Escola Marinada - ZER Canigonenca

Educació infantil 1

Educació primària 3

Religió catòlica 0,250

Municipi: Peralada

17002740 Escola Ramon Muntaner

Educació infantil 4

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,750

Municipi: Pont de Molins

17002776 Escola Tramuntana - ZER Empordà

Educació infantil 1

Educació primària 1

Educació primària, anglès 0,50

Religió catòlica 0,125

Municipi: Sant Climent Sescebes

17003227 Escola Sant Sebastià - ZER Requesens

Educació infantil 2

Educació primària 2

Religió catòlica 0,125

Municipi: Santa Llogaia d'Àlguema

17003690 Escola Àlguema - ZER Empordà (1)

Educació infantil 1

Educació primària 2,50

Religió catòlica 0,125

Municipi: Vilabertran

17007567 ZER Canigó (3)

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

17004098 Escola Torre d'en Reig - ZER Canigó

Educació infantil 2

Educació primària 4

Religió catòlica 0,125

Municipi: Vilafant

17006836 Escola Les Mèlies

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,250

17004748 CEE Mare de Déu del Mont (2)

Educació primària, educació física 1

Educació especial 21

Audició i llenguatge 3

Religió catòlica 0,375

17004190 Escola Sol i Vent

Educació infantil 4

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

Municipi: Vilamalla

17004232 Escola Josep de Ribot i Olivas - ZER Canigó

Educació infantil 3

Educació primària 6

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Religió catòlica 0,375

Municipi: Vilanant

17004244 Escola Tramuntana - ZER La Garriga

Educació infantil 2

Educació primària 2

Zona educativa: Girona

Municipi: Aiguaviva

17000032 Escola Vilademany

Educació infantil 2,50

Educació primària 3

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

Municipi: Fornells de la Selva

17001346 Escola Forn d'Anells

Educació infantil 7

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Municipi: Girona

17001449 Escola Annexa - Joan Puigbert

Educació infantil 8

Educació primària 12

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

17001887 Escola Carme Auguet (1)

Educació infantil 3

Educació primària 5

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

17004694 Escola Cassià Costal

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 1

17001954 Escola de Vila-roja (1)

Educació infantil 4

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 0,50

17008286 Escola Domeny

Educació infantil 8

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

17001425 Escola Eiximenis

Educació infantil 4

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

17009126 Escola El Bosc de la Pabordia

Educació infantil 8

Educació primària 2,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

17001693 CEE Font de l'Abella (2)

Educació primària, educació física 0,50

Educació especial 30

Audició i llenguatge 5

17004347 Escola Font de la Pólvora (1)

Educació infantil 4

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,625

17001450 Escola Joan Bruguera

Educació infantil 5

Educació primària 5

Educació primària (PE) 2

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, educació física (PE) 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

17001930 Escola Josep Dalmau i Carles

Educació infantil 8

Educació primària 12,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 2

17001838 Escola Mare de Déu del Mont

Educació infantil 4

Educació primària 8,500

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 1

17006721 Escola Marta Mata

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 0,250

Aula d'acollida 1

17004529 Escola Migdia

Educació infantil 8

Educació primària 15,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 1

17004943 Escola Montfalgars

Educació infantil 8

Educació primària 14,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

17001486 Escola Montjuïc

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

Aula d'acollida 1

17004724 CEE Palau (2)

Educació especial 11

Audició i llenguatge 4

17008675 Escola Pericot

Educació infantil 6

Educació primària 3,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

17001516 Escola Pla de Girona

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

17004335 Escola Santa Eugènia

Educació infantil 5

Educació primària 6,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 2

17003422 Escola Taialà

Educació infantil 12

Educació primària 20

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 3

Audició i llenguatge 1

Unitat de suport d'audició i llenguatge 1

Religió catòlica 1,500

Aula d'acollida 1

17001462 Escola Verd

Educació infantil 4

Educació primària 6,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Municipi: Quart

17009242 Escola Mas Nadal

Educació infantil 3

Educació primària 1

Educació primària, anglès 1

17002922 Escola Santa Margarida

Educació infantil 4

Educació primària 10

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Municipi: Vilablareix

17004116 Escola Madrenc

Educació infantil 4

Educació primària 6,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Zona educativa: Hostalric

Municipi: Breda

17000585 Escola Montseny

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,500

Municipi: Hostalric

17001981 Escola Mare de Déu dels Socors

Educació infantil 8

Educació primària 18

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 1,50

Audició i llenguatge 1

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 1

Municipi: Riells i Viabrea

17002983 Escola El Bruc

Educació infantil 7

Educació primària 16

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,625

Municipi: Sant Feliu de Buixalleu

17008894 Escola Alzines Balladores

Educació infantil 5

Educació primària 2

Educació primària, anglès 1

Educació especial 0,50

Zona educativa: la Jonquera

Municipi: Agullana

17007518 ZER Les Salines (3)

Educació infantil 1

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

17000019 Escola Lluís Marià Vidal - ZER Les Salines

Educació infantil 2

Educació primària 3

Religió catòlica 0,125

Municipi: Capmany

17000822 Escola Els Dòlmens - ZER Requesens

Educació infantil 1

Educació primària 3

17007488 ZER Requesens (3)

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, francès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: Darnius

17001036 Escola Mont-roig - ZER Requesens

Educació infantil 2

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: la Jonquera

17002004 Escola Josep Peñuelas del Rio

Educació infantil 9

Educació primària 11

Educació primària, francès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 1

Municipi: Maçanet de Cabrenys

17002168 Escola Les Salines - ZER Les Salines

Educació infantil 2

Educació primària 2

Religió catòlica 0,125

Municipi: la Vajol

17007294 Escola Castell Cabrera - ZER Les Salines

Educació primària 1

Zona educativa: Olot

Municipi: Beuda

17006940 Escola de Lliurona

Educació infantil 1

Educació primària 1

Municipi: Castellfollit de la Roca

17000861 Escola Castellroc - ZER Els Volcans

Educació infantil 3

Educació primària 5

Educació primària, anglès 1

Religió catòlica 0,250

Municipi: Mieres

17002201 Escola Finestres - ZER Els Volcans

Educació infantil 1

Educació primària 2

Municipi: Montagut i Oix

17002247 Escola Mont Cós - ZER El Llierca

Educació infantil 2

Educació primària 4

Religió catòlica 0,250

Municipi: Olot

17002302 Escola - Llar Lluís Maria Mestres i Martí

Educació infantil 4

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 0,250

Aula d'acollida 1

17008778 Escola El Morrot

Educació infantil 7

Educació primària 2

Educació primària, educació física 0,50

Educació primària, música 1

17002296 Escola Malagrida

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1,125

Aula d'acollida 1

17002314 Escola Pla de Dalt

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

17002429 Escola Sant Roc

Educació infantil 8

Educació primària 10,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

17002326 Escola Volcà Bisaroques

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

Municipi: Riudaura

17003082 Escola Lluís Castells - ZER Els Volcans

Educació infantil 2

Educació primària 1,50

Religió catòlica 0,250

Municipi: Sant Jaume de Llierca

17007452 ZER El Llierca (3)

Educació infantil 1

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

17003461 Escola Les Escomes - ZER El Llierca

Educació infantil 1

Educació primària 3

Religió catòlica 0,250

Municipi: Sant Joan les Fonts

17003732 Escola Castanyer

Educació infantil 5

Educació primària 7

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

Municipi: Santa Pau

17007506 ZER Els Volcans (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 1

17003719 Escola Joan Maragall - ZER Els Volcans

Educació infantil 2

Educació primària 3

Religió catòlica 0,250

Municipi: la Vall d'en Bas

17003951 Parvulari de Sant Esteve d'en Bas

Educació infantil 4

17004001 Escola Verntallat

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Zona educativa: Palafrugell

Municipi: Begur

17000263 Escola Doctor Arruga

Educació infantil 8

Educació primària 11,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 0,50

17004876 Escola l'Olivar Vell (1)

Educació infantil 2

Educació primària 3

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 0,50

Religió catòlica 0,125

Municipi: Mont-ras

17002259 Escola Torres Jonama

Educació infantil 4

Educació primària 9,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Municipi: Palafrugell

17006782 Escola Carrilet

Educació infantil 10

Educació primària 9

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Aula d'acollida 2

17002491 Escola Josep Barceló i Matas

Educació infantil 8

Educació primària 13,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 2

17008523 Escola Pi Verd

Educació infantil 7

Educació primària 1,500

17002481 Escola Torres Jonama

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, educació física (PE) 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 1

Municipi: Pals

17002651 Escola Quermany

Educació infantil 4

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

Zona educativa: Palamós

Municipi: Calonge

17008468 Escola La Sínia

Educació infantil 5

Educació primària 3,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

17000718 Escola Mare de Déu de la Mercè

Educació infantil 4

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 1

17000688 Escola Pere Rosselló

Educació infantil 7

Educació primària 17

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 1

Municipi: Palamós

17004736 CEE Els Àngels (2)

Educació primària, educació física 1

Educació especial 14

Audició i llenguatge 2

17002569 Escola Ruiz Giménez

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

17002612 Escola Vila-romà

Educació infantil 7

Educació primària 13,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

Municipi: Vall-llobrega

17008493 Escola Vall-llobrega

Educació infantil 5

Educació primària 2

Educació primària, anglès 1

Educació primària, música 0,50

Zona educativa: Puigcerdà

Municipi: Alp

17000071 Escola Bac de Cerdanya

Educació infantil 4

Educació primària 7,50

Educació primària, francès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

Municipi: Bolvir

17004888 Escola Santa Cecília - ZER Cerdanya

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,250

Municipi: Ger

17001395 Escola Santa Coloma - ZER Cerdanya

Educació infantil 1

Educació primària 2

Religió catòlica 0,250

Municipi: Llívia

17007439 ZER Cerdanya (3)

Educació infantil 1

Educació primària, anglès 0,50

Educació primària, francès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

17002090 Escola Jaume I - ZER Cerdanya

Educació infantil 3

Educació primària 5,50

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

Municipi: Puigcerdà

17002880 Escola Alfons I

Educació infantil 8

Educació primària 22

Educació primària, anglès 3

Educació primària, francès 1

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 3

Unitat de suport d'educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 2

17008419 Escola Llums del Nord

Educació infantil 8

Zona educativa: Ribes de Freser

Municipi: Planoles

17002764 Escola Núria Morer i Pi - ZER Comte Arnau

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,250

Municipi: Ribes de Freser

17002958 Escola Mare de Déu de Núria

Educació infantil 4,50

Educació primària 6

Educació primària, anglès 1

Educació primària, francès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,750

Zona educativa: Ripoll

Municipi: Campdevànol

17000731 Escola Pirineu

Educació infantil 6

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Municipi: Ripoll

17004761 CEE Doctor Ramon Suriñach (2)

Educació especial 7

Audició i llenguatge 1

17002995 Escola Joan Maragall

Educació infantil 5

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 0,375

17004751 Escola Tomàs Raguer

Educació infantil 5

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, francès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Municipi: Vallfogona de Ripollès

17007464 ZER Comte Arnau (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

17003537 Escola de Vallfogona de Ripollès - ZER Comte Arn

Educació infantil 1

Educació primària 1

Zona educativa: Roses

Municipi: l'Armentera

17007695 ZER Empordà (3)

Educació infantil 1

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

17000241 Escola Fluvianets - ZER Empordà

Educació infantil 2

Educació primària 3

Religió catòlica 0,250

Municipi: Castelló d'Empúries

17007907 Escola Joana d'Empúries

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,250

Aula d'acollida 1,50

17008663 Escola Les Calandrieres

Educació infantil 8

17000871 Escola Ruiz Amado

Educació infantil 8

Educació primària 16,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 1,50

Municipi: Fortià

17001361 Escola Teresa de Pallejà

Educació infantil 2

Educació primària 2

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 0,50

Educació especial 0,50

Religió catòlica 0,375

Municipi: Garriguella

17001383 Escola Joaquim Gifré

Educació infantil 3

Educació primària 4

Educació primària, anglès 0,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Religió catòlica 0,250

Municipi: Palau-saverdera

17002624 Escola Martí Inglès

Educació infantil 6

Educació primària 6,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

Municipi: Pau

17002703 Escola Pau

Educació infantil 1

Educació primària 2

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Religió catòlica 0,250

Municipi: Roses

17006800 Escola Els Grecs

Educació infantil 9

Educació primària 16

Educació primària, francès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 1

17004451 Escola Jaume Vicens i Vives

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 1

Educació primària, francès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,125

Aula d'acollida 1

17008237 Escola Montserrat Vayreda

Educació infantil 8

Educació primària 6,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, francès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Unitat de suport d'educació especial 1

Aula d'acollida 1

17003136 Escola Narcís Monturiol

Educació infantil 5

Educació primària 10

Educació primària, francès 1

Educació primària, educació física 1,50

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 1

Municipi: Sant Miquel de Fluvià

17003598 Escola Vallgarriga

Educació infantil 2

Educació primària 2

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Religió catòlica 0,250

Aula d'acollida 0,50

Municipi: Sant Pere Pescador

17003628 Escola Llagut

Educació infantil 5

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Aula d'acollida 1

Municipi: Vilajuïga

17004207 Escola Santiago Ratés

Educació infantil 4

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Municipi: Vilamacolum

17004220 Escola Els Valentins - ZER Tramuntana

Educació infantil 1

Educació primària 1

Zona educativa: Salt

Municipi: Bescanó

17000408 Escola Doctor Sobrequés

Educació infantil 9

Educació primària 16

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,500

Municipi: Salt

17008687 Escola Devesa

Educació infantil 11,50

Educació primària 3

Educació primària, anglès 1

17008298 Escola El Gegant del Rec

Educació infantil 9

Educació primària 5,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Aula d'acollida 1

17004864 Escola El Pla

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 2

17003215 Escola La Farga (1)

Educació infantil 8

Educació primària 17,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 2

17004360 CEE La Masana (2)

Audició i llenguatge 11

17007919 Escola Mas Masó

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,250

Aula d'acollida 2

17003151 Escola Silvestre Santaló

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, anglès (PE) 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 1

17005522 Escola Veïnat

Educació infantil 4

Educació primària 5,50

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 1

Educació primària, anglès (PE) 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, educació física (PE) 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 1

Municipi: Sant Gregori

17003392 Escola Agustí Gifre

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Zona educativa: Sant Feliu de Guíxols

Municipi: Castell-Platja d'Aro

17009278 Escola de Platja d'Aro

Educació infantil 4

Educació primària 1

17000895 Escola Els Estanys

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 1

17000883 Escola Vall d'Aro

Educació infantil 4

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Municipi: Sant Feliu de Guíxols

17008018 Escola Ardenya

Educació infantil 7

Educació primària 3,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

17003264 Escola Gaziel

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, francès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

17004682 Escola L'Estació

Educació infantil 8

Educació primària 14,50

Educació primària (PE) 2

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

17003321 Escola Mossèn Baldiri Reixach

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, francès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,250

Aula d'acollida 1

Municipi: Santa Cristina d'Aro

17003689 Escola Pedralta

Educació infantil 8

Educació infantil (PE) 1

Educació primària 13

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Educació especial (PE) 1

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 0,50

Zona educativa: Sant Joan de les Abadesses

Municipi: Ogassa

17005029 Escola L'Esquirol - ZER Vall de Ter

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Sant Joan de les Abadesses

17003483 Escola Mestre Andreu

Educació infantil 5

Educació primària 8

Educació primària, anglès 2

Educació primària, francès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

Aula d'acollida 1

Municipi: Sant Pau de Segúries

17003616 Escola Els Pinets - ZER Vall de Ter

Educació infantil 1

Educació primària 3

Religió catòlica 0,125

17007440 ZER Vall de Ter (3)

Educació infantil 0,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Zona educativa: Santa Coloma de Farners

Municipi: Caldes de Malavella

17008781 Escola La Benaula

Educació infantil 5,50

Educació primària 5

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

17000676 Escola Sant Esteve

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Audició i llenguatge 0,50

Religió catòlica 0,875

Aula d'acollida 1

Municipi: Riudarenes

17003070 Escola Josep Boada

Educació infantil 6

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1,50

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Municipi: Riudellots de la Selva

17003094 Escola de Riudellots de la Selva

Educació infantil 3,50

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1,50

Religió catòlica 0,500

Municipi: Santa Coloma de Farners

17008249 Escola Castell de Farners

Educació infantil 8

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,125

17003641 Escola Sant Salvador d'Horta

Educació infantil 7

Educació primària 16,50

Educació primària, anglès 4

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,875

Aula d'acollida 1

Municipi: Sils

17009199 Escola de Sils

Educació infantil 2

Educació primària 1

Educació primària, anglès 1

17003823 Escola Verdaguer

Educació infantil 9

Educació primària 16

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 1,50

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 1

Municipi: Vidreres

17004906 Escola Salvador Espriu

Educació infantil 8

Educació primària 16

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 0,50

17004074 Escola Sant Iscle

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 0,50

Municipi: Vilobí d'Onyar

17004281 Escola Josep Madrenys

Educació infantil 7

Educació primària 12

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Zona educativa: Torroella de Montgrí

Municipi: Bellcaire d'Empordà

17000381 Escola El Rajaret - ZER Montgrí

Educació infantil 2

Educació primària 3,50

Religió catòlica 0,125

17007531 ZER Montgrí (3)

Educació infantil 1

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: Torroella de Montgrí

17003872 Escola Guillem de Montgrí

Educació infantil 11

Educació primària 18,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 3

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,875

Aula d'acollida 1

17003860 Escola Portitxol

Educació infantil 5

Educació primària 8

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 2

Municipi: Ullà

17003938 Escola Puig Rodó - ZER Montgrí

Educació infantil 1

Educació primària 2

Municipi: Verges

17004050 Escola Francesc Cambó i Batlle

Educació infantil 4

Educació primària 9,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Serveis territorials a Lleida

Zona educativa: Agramunt

Municipi: Agramunt

25000109 Escola de Montclar - ZER El Sió

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

25000067 Escola Macià-Companys

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,375

Municipi: Montgai

25003241 Escola Colomina - ZER El Romaní

Educació infantil 1

Educació primària 2

Religió catòlica 0,250

25003238 Escola de Butsènit - ZER El Sió

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

25008078 ZER El Romaní (3)

Educació infantil 0,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

25007852 ZER El Sió (3)

Educació infantil 0,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: Preixens

25003822 Escola de Les Ventoses - ZER El Sió

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

25003810 Escola de Preixens - ZER El Sió

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Puigverd d'Agramunt

25003858 Escola de Puigverd d'Agramunt - ZER El Sió

Educació primària 2

Religió catòlica 0,125

Zona educativa: Albatàrrec

Municipi: Albatàrrec

25000158 Escola Sant Salvador

Educació infantil 4

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Municipi: Alcanó

25000183 Escola d'Alcanó - ZER L'Eral

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Alfés

25000274 Escola d'Alfés - ZER L'Eral

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Montoliu de Lleida

25003305 Escola Sant Isidre - ZER La Coma

Educació infantil 1

Educació primària 2

Municipi: Sarroca de Lleida

25008108 ZER L'Eral (3)

Educació infantil 1

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

25004115 Escola La Roca - ZER L'Eral

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,250

Municipi: Sudanell

25004401 Escola El Roser - ZER La Coma

Educació infantil 2

Educació primària 3

Religió catòlica 0,250

25008111 ZER La Coma (3)

Educació infantil 0,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: Sunyer

25004413 Escola de Sunyer - ZER L'Eral

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,250

Municipi: Torrebesses

25004656 Escola de Torrebesses - ZER L'Eral

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Zona educativa: l'Albi

Municipi: l'Albi

25000171 Escola Els Aubis - ZER Riu Set

Educació infantil 3

Educació primària 4

Religió catòlica 0,250

25008042 ZER Riu Set (3)

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: Cervià de les Garrigues

25001333 Escola El Cérvol - ZER Riu Set

Educació infantil 2

Educació primària 3

Religió catòlica 0,125

Municipi: la Pobla de Cérvoles

25003664 Escola Josep Espasa - ZER Riu Set

Educació infantil 1

Educació primària 2

Municipi: Vinaixa

25005107 Escola Sant Bonifaci - ZER Riu Set

Educació infantil 1

Educació primària 3

Religió catòlica 0,125

Zona educativa: Alcarràs

Municipi: Alcarràs

25000195 Escola Comtes de Torregrossa

Educació infantil 8

Educació primària 16,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 2

25008893 Escola Parc del Saladar

Educació infantil 8

Educació primària 1

Educació primària, anglès 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Soses

25004395 Escola Jaume Miret

Educació infantil 4

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 1

Municipi: Torres de Segre

25004747 Escola Carrassumada

Educació infantil 4

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Zona educativa: Alcoletge

Municipi: Alcoletge

25000225 Escola Mare de Déu del Carme

Educació infantil 4

Educació primària 10

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,625

Municipi: Vilanova de la Barca

25005090 Escola Mestral - ZER Argelaga

Educació infantil 2

Educació primària 4

Religió catòlica 0,375

Zona educativa: Alguaire

Municipi: Alguaire

25005120 Escola Teresa Bergadà

Educació infantil 4

Educació primària 11

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,625

Municipi: la Portella

25003792 Escola Blanca de Villalonga - ZER Alt Segrià

Educació infantil 1

Educació primària 2,50

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 1

Municipi: Rosselló

25004000 Escola La Rosella

Educació infantil 7

Educació primària 10

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 0,50

Municipi: Torrefarrera

25004711 Escola la Creu

Educació infantil 9

Educació primària 11

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 0,50

Municipi: Vilanova de Segrià

25008145 ZER Alt Segrià (3)

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

25005065 Escola de Vilanova de Segrià - ZER Alt Segrià

Educació infantil 1

Educació primària 3

Religió catòlica 0,375

Zona educativa: Almacelles

Municipi: Almacelles

25000341 Escola Antònia Simó Arnó

Educació infantil 9

Educació primària 16

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

Municipi: Gimenells i el Pla de la Font

25000511 Escola Inocencio Pardos - ZER Ponent

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

25000481 Escola Sant Isidre - ZER Ponent

Educació infantil 1,50

Educació primària 5

Religió catòlica 0,250

Zona educativa: Almenar

Municipi: Alfarràs

25005119 Escola Pinyana (1)

Educació infantil 7

Educació primària 13,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,875

Municipi: Algerri

25000286 Escola Sant Blai - ZER Serra Llarga

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

25007906 ZER Serra Llarga (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 0,50

Municipi: Almenar

25007992 Escola d'Almenar

Educació infantil 8

Educació primària 8

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 1

Municipi: Ivars de Noguera

25001795 Escola Sant Sebastià - ZER Serra Llarga

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Zona educativa: Arbeca

Municipi: Arbeca

25000602 Escola Albirka

Educació infantil 4

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

Municipi: Puiggròs

25005910 Escola Abat Ruera - ZER Pedrera

Educació infantil 1

Educació primària 2

Religió catòlica 0,125

Zona educativa: Artesa de Lleida

Municipi: l'Albagés

25000146 Escola Mare de Déu de Montserrat - ZER Vall de l

Educació infantil 1

Educació primària 2

Religió catòlica 0,250

Municipi: Artesa de Lleida

25000626 Escola Els Til.lers

Educació infantil 5

Educació primària 6,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Municipi: Aspa

25000687 Escola d'Aspa - ZER Femosa-Set

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Castelldans

25001254 Escola Timorell - ZER Vall de l'Aranyó

Educació infantil 2

Educació primària 3

Religió catòlica 0,250

25008054 ZER Vall de l'Aranyó (3)

Educació primària 1

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: el Cogul

25001394 Escola Camp Crusat - ZER Vall de l'Aranyó

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Puigverd de Lleida

25008121 ZER Femosa-Set (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1,50

Educació primària, música 1

Educació especial 1

25003861 Escola Sant Jordi - ZER Femosa-Set

Educació infantil 3

Educació primària 5

Educació primària, anglès 1

Religió catòlica 0,375

Zona educativa: Artesa de Segre

Municipi: Artesa de Segre

25000638 Escola Els Planells

Educació infantil 7,50

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 1

Municipi: Cubells

25001436 Escola Sol Naixent - ZER El Romaní

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Vilanova de Meià

25005053 Escola Mare de Déu del Puig de Meià - ZER El Rom

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Zona educativa: Balaguer

Municipi: Balaguer

25000781 Escola Àngel Guimerà (1)

Educació infantil 4

Educació primària 10,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 1

25000778 Escola Gaspar de Portolà

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

25000857 Escola La Noguera

Educació infantil 5

Educació primària 7

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

Aula d'acollida 1

25008789 Escola Mont-roig

Educació infantil 6

Zona educativa: Bell-lloc d'Urgell

Municipi: els Alamús

25000110 Escola Arrels - ZER l'Horta de Lleida

Educació infantil 1

Educació primària 3

Religió catòlica 0,375

Municipi: Bell-lloc d'Urgell

25000985 Escola Ramon Farrerons

Educació infantil 5

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Municipi: Bellvís

25001084 Escola Joaquim Palacín

Educació infantil 4

Educació primària 5,50

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 1

Educació primària, anglès (PE) 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música (PE) 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

25001072 Escola Rufí Bedoya - ZER Plaurcén

Educació infantil 0,50

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: el Poal

25003652 Escola El Roser - ZER Plaurcén

Educació infantil 1

Educació primària 4

Religió catòlica 0,250

25007943 ZER Plaurcén (3)

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Zona educativa: Bellpuig

Municipi: Barbens

25000869 Escola Sant Roc - ZER Riu Ondara

Educació infantil 1

Educació infantil (PE) 1

Educació primària 5

Religió catòlica 0,250

Municipi: Belianes

25000951 Escola Pere Teixiné - ZER Riu Corb

Educació infantil 1

Educació primària 3

Religió catòlica 0,250

25007876 ZER Riu Corb (3)

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: Bellpuig

25001011 Escola Valeri Serra

Educació infantil 7

Educació primària 8

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,500

Municipi: Ivars d'Urgell

25001801 Escola Mare de Déu de l'Horta

Educació infantil 4

Educació primària 6

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,750

Municipi: Maldà

25005892 Escola de Maldà - ZER Riu Corb

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: els Omells de Na Gaia

25005909 Escola Mossèn Ramon Muntanyola - ZER Riu Corb

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Preixana

25003809 Escola Montalbà - ZER Riu Corb

Educació infantil 1

Educació primària 2,50

Religió catòlica 0,125

Municipi: Sant Martí de Riucorb

25004103 Escola El Tallat - ZER Riu Corb

Educació infantil 1

Educació primària 3

Religió catòlica 0,250

Zona educativa: Bellver de Cerdanya

Municipi: Bellver de Cerdanya

25001059 Escola Mare de Déu de Talló

Educació infantil 4

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Municipi: Lles de Cerdanya

25003056 Escola Portella Blanca - ZER Baridà - Batllia

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Montellà i Martinet

25007797 ZER Baridà-Batllia (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, anglès (PE) 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

25003263 Escola Pere Sarret - ZER Baridà - Batllia

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

25003275 Escola Ridolaina - ZER Baridà - Batllia

Educació infantil 1

Educació primària 2

Religió catòlica 0,125

Municipi: Prats i Sansor

25005983 Escola Sant Serni - ZER Baridà - Batllia

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Prullans

25003846 Escola El Puig - ZER Baridà - Batllia

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Zona educativa: les Borges Blanques

Municipi: les Borges Blanques

25001141 Escola Joan XXIII

Educació infantil 7

Educació primària 11

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 0,50

Municipi: l'Espluga Calba

25008236 ZER Pedrera (3)

Educació primària 2

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

25001473 Escola Porcel de Cervera - ZER Pedrera

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,250

Municipi: els Omellons

25003445 Escola Josep Güell - ZER Pedrera

Educació infantil 1

Educació primària 1

Zona educativa: Camarasa

Municipi: Àger

25000031 Escola Andreu Farran - ZER Montsec

Educació infantil 1

Educació primària 2

Religió catòlica 0,125

Municipi: les Avellanes i Santa Linya

25000699 Escola de Les Avellanes - ZER Montsec

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

25000717 Escola de Tartareu - ZER Montsec

Educació primària 1

Religió catòlica 0,250

25007840 ZER Montsec (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1,50

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: Camarasa

25001229 Escola de Camarasa - ZER El Jonc

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Castelló de Farfanya

25001278 Escola Santa Maria - ZER Serra Llarga

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Os de Balaguer

25003470 Escola L'Espígol - ZER Montsec

Educació infantil 2

Educació primària 2

Religió catòlica 0,125

25003482 Escola Leandre Cristòfol - ZER Montsec

Educació infantil 1

Educació primària 2

Religió catòlica 0,125

Zona educativa: Cervera

Municipi: Cervera

25001291 Escola Jaume Balmes

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

25009095 Escola Les Savines

Educació infantil 6

Educació primària 2

Educació primària, anglès 0,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

25001321 Escola Mossèn Josep Arqués

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1,50

Zona educativa: Corbins

Municipi: Corbins

25006501 Escola Alba

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1,50

Educació especial 2

25008224 ZER Argelaga (3)

Educació infantil 0,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

25001424 Escola Sol Ixent - ZER Argelaga

Educació infantil 4

Educació primària 3

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Religió catòlica 0,375

Zona educativa: Esterri d'Àneu

Municipi: Alins

25000316 Escola d'Alins - ZER Alt Pallars Sobirà

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Esterri d'Àneu

25001539 Escola La Closa

Educació infantil 4

Educació primària 6

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

Municipi: Tírvia

25004577 Escola de Tírvia - ZER Alt Pallars Sobirà

Educació primària 1

Municipi: Vall de Cardós

25003895 Escola Els Minairons - ZER Alt Pallars Sobirà

Educació infantil 2

Educació primària 2

Religió catòlica 0,125

Zona educativa: la Fuliola

Municipi: Castellserà

25001281 Escola El Terrall - ZER Espernallac

Educació infantil 3

Educació primària 2

Educació primària, anglès 1

Religió catòlica 0,250

25008066 ZER Espernallac (3)

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: la Fuliola

25001618 Escola Guillem Isarn

Educació infantil 4

Educació primària 6

Educació primària, anglès 1

Educació primària, anglès (PE) 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Municipi: Tornabous

25004644 Escola Espígol - ZER Riu Ondara

Educació infantil 2

Educació primària 3,50

Religió catòlica 0,250

25008157 ZER Riu Ondara (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Zona educativa: la Granadella

Municipi: Almatret

25000407 Escola Sant Miquel - ZER L'Oliver

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Bellaguarda

25003676 Escola Els Set Focs - ZER Elaia

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,250

Municipi: Bovera

25001126 Escola Vallmajor - ZER Elaia

Educació infantil 0,50

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: la Granadella

25001710 Escola de la Granadella - ZER Elaia

Educació infantil 1

Educació primària 2

Educació primària, anglès 1

Religió catòlica 0,250

25007815 ZER Elaia (3)

Educació infantil 0,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: Llardecans

25003019 Escola Arc d'Adà - ZER L'Oliver

Educació infantil 1

Educació primària 2

Religió catòlica 0,250

Municipi: Maials

25007918 ZER L'Oliver (3)

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

25003123 Escola Otogesa - ZER L'Oliver

Educació infantil 2

Educació primària 3

Religió catòlica 0,375

Zona educativa: Guissona

Municipi: Guissona

25009113 Escola Mestre Ramon Estadella i Torradeflot

Educació infantil 4

25001761 Escola Ramon Faus i Esteve

Educació infantil 8

Educació primària 14,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 2

Municipi: Torà

25004607 Escola Sant Gil

Educació infantil 4

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Zona educativa: Juncosa

Municipi: Juncosa

25007888 ZER Garrigues Altes (3)

Educació infantil 0,50

Educació primària 1

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

25001916 Escola L'Espígol - ZER Garrigues Altes

Educació infantil 1

Educació primària 2

Religió catòlica 0,125

Municipi: el Soleràs

25004231 Escola del Soleràs - ZER Garrigues Altes

Educació infantil 1

Educació primària 4

Religió catòlica 0,125

Municipi: els Torms

25004619 Escola Joan Benet i Petit - ZER Garrigues Altes

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Zona educativa: Juneda

Municipi: Juneda

25001928 Escola Manuel Ortiz i Castelló

Educació infantil 7

Educació primària 10,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

Municipi: Torregrossa

25004723 Escola La Bassa

Educació infantil 4

Educació primària 5,500

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Zona educativa: Lleida

Municipi: Alpicat

25000468 Escola Doctor Serés

Educació infantil 11

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 0,50

Municipi: Benavent de Segrià

25001096 Escola Sant Joan

Educació infantil 4,50

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Municipi: Lleida

25001990 Escola Antoni Bergós - ZER L'Horta de Lleida

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

25002052 Escola Balàfia

Educació infantil 4

Educació primària 9

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 1,50

25002064 Escola Camps Elisis

Educació infantil 4

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1,50

25008649 Escola Cappont

Educació infantil 5

Educació primària 1,50

Religió catòlica 0,125

25002076 Escola Cervantes (1)

Educació infantil 3

Educació infantil (PE) 1

Educació primària 7

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,625

25009034 Escola Ciutat Jardí

Educació infantil 9

Educació primària 1

Educació primària, anglès 1

Educació primària, música 0,50

25002131 Escola Creu del Batlle - ZER L'Horta de Lleida

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

25002672 Escola de Pràctiques I

Educació infantil 4

Educació primària 7

Educació primària (PE) 2

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física (PE) 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

25002854 Escola El Segrià - ZER L'Horta de Lleida

Educació infantil 3

Educació primària 2

Religió catòlica 0,250

25002921 Escola El Vilot - ZER Ponent

Educació infantil 2

Educació primària 3

Religió catòlica 0,250

25001953 Escola Enric Farreny

Educació infantil 3

Educació infantil (PE) 1

Educació primària 6

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 1

Educació primària, anglès (PE) 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

25006744 CEE Esperança (2)

Educació especial 12,50

Educació especial (PE) 3

Audició i llenguatge 2

25006264 Escola Espiga

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 4

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2,500

25005880 Escola Frederic Godas

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 2

Educació primària, anglès (PE) 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música (PE) 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 0,50

25002143 Escola Ginesta (1)

Educació infantil 3

Educació infantil (PE) 1

Educació primària 8

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 1

Educació primària, anglès (PE) 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 0,50

25005673 Escola Joan Maragall

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, francès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

25005430 Escola Joan XXIII

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària (PE) 2

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 2

25006409 Escola Joc de la Bola

Educació infantil 8

Educació primària 14,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

25007921 ZER L'Horta de LLeida (3)

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

25009344 Escola La Mitjana

Educació infantil 6

25002091 Escola Magí Morera i Galícia (1)

Educació infantil 5

Educació primària 8,500

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 1

25005491 Escola Magraners

Educació infantil 4

Educació primària 7,500

Educació primària, anglès 1

Educació primària, francès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 0,50

25008777 Escola Parc de l'Aigua

Educació infantil 8

Educació primària 4,500

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

25002106 Escola Pardinyes

Educació infantil 4

Educació primària 7,500

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 1

25009149 Escola Pinyana

Educació infantil 2

25009071 Escola Plaça Països Catalans

Educació infantil 8

Educació primària 4

Educació primària, anglès 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,125

25008133 ZER Ponent (3)

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

25008212 Escola Pràctiques II

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 0,50

25002121 Escola Príncep de Viana

Educació infantil 4

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 1

25002167 Escola Ramon Berenguer IV - ZER L'Horta de Lleid

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

25002088 Escola Riu Segre

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

25006276 Escola Sant Jordi

Educació infantil 4

Educació primària 6,50

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació primària, música (PE) 1

Educació especial 1

25002659 Escola Sant Josep de Calassanç

Educació infantil 4

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 0,50

25002003 Escola Santa Maria de Gardeny (1)

Educació infantil 4

Educació primària 16

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 1

25006197 Escola Terres de Ponent (1)

Educació infantil 4

Educació primària 10,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

Municipi: Torre-serona

25004759 Escola El Roser - ZER Alt Segrià

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Zona educativa: Mollerussa

Municipi: Castellnou de Seana

25001266 Escola L'Estel - ZER Vent Serè

Educació infantil 1

Educació primària 4

Religió catòlica 0,125

Municipi: Fondarella

25001606 Escola Minyons d'Urgell - ZER Plaurcén

Educació infantil 3

Educació primària 4

Religió catòlica 0,250

Municipi: Golmés

25001692 Escola Francesc Arenes

Educació infantil 4

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,750

Municipi: Linyola

25002970 Escola El Sitjar

Educació infantil 6

Educació primària 10

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

Municipi: Miralcamp

25003147 Escola Sant Miquel

Educació infantil 3

Educació primària 4,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

Municipi: Mollerussa

25005171 Escola Mestre Ignasi Peraire

Educació infantil 8

Educació primària 12

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 1,50

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 1

25009356 Escola Mollerussa IV

Educació infantil 5

25005545 Escola Pompeu Fabra

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 1

25005557 CEE Siloé (2)

Educació especial 7,50

Audició i llenguatge 1

Municipi: el Palau d'Anglesola

25003494 Escola Arnau Berenguer

Educació infantil 4

Educació primària 9

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Municipi: Sidamon

25004221 Escola El Timó - ZER Plaurcén

Educació infantil 2

Educació primària 4

Religió catòlica 0,250

Municipi: Vila-sana

25005077 Escola Mossèn Ton Clavé - ZER Vent Serè

Educació infantil 1

Educació primària 4

Religió catòlica 0,250

Municipi: Vilanova de Bellpuig

25005016 Escola Marinada - ZER Vent Serè

Educació infantil 2,50

Educació primària 4

Educació primària, francès 1

Religió catòlica 0,375

25008091 ZER Vent Serè (3)

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Zona educativa: Navès

Municipi: Bassella

25005843 Escola d'Ogern - ZER El Solsonès

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Josa i Tuixén

25004826 Escola de Tuixent - ZER El Solsonès

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Zona educativa: Oliana

Municipi: Oliana

25005132 Escola Sant Jordi

Educació infantil 4

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

Municipi: Peramola

25003585 Escola Sant Miquel - ZER Narieda

Educació infantil 0,50

Educació primària 1

Religió catòlica 0,250

Zona educativa: Organyà

Municipi: Coll de Nargó

25001400 Escola Sant Climent - ZER Narieda

Educació infantil 1

Educació primària 2

Religió catòlica 0,250

Municipi: Organyà

25003469 Escola Miret i Sans - ZER Narieda

Educació infantil 2

Educació primària 4

Religió catòlica 0,250

25007827 ZER Narieda (3)

Educació primària 1,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Zona educativa: la Pobla de Segur

Municipi: la Pobla de Segur

25003688 Escola Els Raiers

Educació infantil 7

Educació primària 10

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

Aula d'acollida 1

Zona educativa: el Pont de Suert

Municipi: el Pont de Suert

25003755 Escola Ribagorçana

Educació infantil 5

Educació primària 9

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 1

Municipi: la Torre de Cabdella

25008765 Escola La Vall Fosca - ZER Pallars Jussà

Educació infantil 1

Educació primària 2

Municipi: la Vall de Boí

25008534 Escola de La Vall de Boí - ZER Alta Ribagorça

Educació infantil 1

Educació primària 2

Educació primària, anglès 1,50

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

Municipi: Vilaller

25007891 ZER Alta Ribagorça (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

25004981 Escola Vidal i Abad - ZER Alta Ribagorça

Educació infantil 1

Educació primària 1,50

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

Zona educativa: Ponts

Municipi: Ponts

25003718 Escola de Ponts

Educació infantil 6

Educació primària 11

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 1

Educació primària, anglès (PE) 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 1

Zona educativa: Ribera d'Ondara

Municipi: Biosca

25001102 Escola Sants Abdó i Senén - ZER La Segarra

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,250

Municipi: els Plans de Sió

25003500 Escola de les Pallargues - ZER La Segarra

Educació infantil 1

Educació primària 3

Religió catòlica 0,250

Municipi: Ribera d'Ondara

25007773 ZER La Segarra (3)

Educació primària 1

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

25004085 Escola Vall Ondara - ZER La Segarra

Educació infantil 2

Educació primària 2

Religió catòlica 0,250

Municipi: Sanaüja

25004024 Escola de Sanaüja - ZER La Segarra

Educació infantil 1

Educació primària 3

Religió catòlica 0,250

Municipi: Sant Guim de Freixenet

25004036 Escola L'Estel

Educació infantil 4

Educació primària 4

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

Aula d'acollida 0,50

Municipi: Sant Ramon

25004073 Escola Mare de Déu de la Mercè - ZER La Segarra

Educació infantil 1

Educació primària 2

Religió catòlica 0,125

Zona educativa: Serós

Municipi: Aitona

25008297 ZER Baix Segrià (3)

Educació infantil 0,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

25000730 Escola Francesc Feliu - ZER Baix Segrià

Educació infantil 2

Educació primària 3

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 0,50

Municipi: la Granja d'Escarp

25001722 Escola Sant Jaume - ZER Baix Segrià

Educació infantil 2

Educació primària 2

Religió catòlica 0,250

Municipi: Massalcoreig

25003111 Escola de Massalcoreig - ZER Baix Segrià

Educació infantil 1

Educació primària 2

Religió catòlica 0,250

Municipi: Seròs

25004218 Escola Miquel Baró Daban

Educació infantil 4

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Zona educativa: la Seu d'Urgell

Municipi: Alàs i Cerc

25000122 Escola Sant Esteve - ZER Urgellet

Educació primària 1,50

Religió catòlica 0,125

Municipi: Montferrer i Castellbò

25003299 Escola Els Agols - ZER Urgellet

Educació infantil 1

Educació primària 3

Educació primària, anglès 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Ribera d'Urgellet

25003950 Escola Arnau Mir - ZER Urgellet

Educació infantil 1

Educació primària 2

Educació primària, anglès 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: la Seu d'Urgell

25001242 Escola Castell-Ciutat - ZER Urgellet

Educació infantil 1

Educació primària 3

Religió catòlica 0,125

25009368 Escola La Valira

Educació infantil 4

Educació primària, anglès 1

25004140 Escola Mossèn Albert Vives

Educació infantil 9,50

Educació primària 16

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1,50

25005533 Escola Pau Claris

Educació infantil 7

Educació primària 8

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 1

Educació primària, anglès (PE) 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, educació física (PE) 1

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

25007864 ZER Urgellet (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Zona educativa: Sort

Municipi: Llavorsí

25007803 ZER Alt Pallars Sobirà (3)

Educació primària 2

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

25003032 Escola de Llavorsí - ZER Alt Pallars Sobirà

Educació infantil 1

Educació primària 2

Religió catòlica 0,125

Municipi: Rialp

25003871 Escola Montsent de Pallars - ZER Alt Pallars Sob

Educació infantil 2

Educació primària 4

Religió catòlica 0,125

Municipi: Sort

25005144 Escola Àngel Serafí i Casanovas

Educació infantil 8

Educació primària 9,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Zona educativa: Tàrrega

Municipi: Anglesola

25000584 Escola Santa Creu (1)

Educació infantil 3

Educació primària 6

Educació primària, anglès 1

Educació primària, anglès (PE) 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Municipi: Tàrrega

25004531 Escola Àngel Guimerà

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1,50

25004462 Escola Jacint Verdaguer

Educació infantil 8

Educació primària 12

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Audició i llenguatge 1

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

25008790 Escola Maria-Mercè Marçal

Educació infantil 7

Educació primària 2

Educació especial 1

Zona educativa: Térmens

Municipi: Albesa

25000161 Escola L'Àlber

Educació infantil 4

Educació primària 6,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,250

Municipi: Menàrguens

25003135 Escola Joan Ros i Porta - ZER El Jonc

Educació infantil 1

Educació primària 2

Educació primària, anglès 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Térmens

25004565 Escola Alfred Potrony

Educació infantil 2

Educació primària 4,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Zona educativa: Tremp

Municipi: Abella de la Conca

25000021 Escola de Bóixols - ZER Pallars Jussà

Educació primària 1

Municipi: Isona i Conca Dellà

25001886 Escola Aeso - ZER Pallars Jussà

Educació infantil 2

Educació primària 3

Religió catòlica 0,250

25007839 ZER Pallars Jussà (3)

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: Tremp

25006549 Escola d'Espluga de Serra - ZER Alta Ribagorça

Educació infantil 1

Educació primària 1

Educació primària, anglès 0,50

25004772 Escola Valldeflors

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

Zona educativa: Val d'Aran

Municipi: es Bòrdes

25001138 Escola Casteth Leon - ZER Val d'Aran

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Bossòst

25001199 Escola Sant Ròc

Educació infantil 3

Educació primària 5,50

Educació primària, anglès 1

Religió catòlica 0,375

Municipi: Les

25980018 Agr. Rural Era Vall d'Aran (3)

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

25002957 Escola Estudi Alejandro Casona

Educació infantil 3

Educació primària 4,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, francès 1

Religió catòlica 0,250

Municipi: Naut Aran

25000535 Escola Loseron - ZER Val d'Aran

Educació infantil 2

Educació primària 4

Educació primària, anglès 0,50

Religió catòlica 0,125

25000560 Escola Ruda - ZER Val d'Aran

Educació infantil 1

Educació primària 2

Religió catòlica 0,125

25000559 Escola Sant Martí - ZER Val d'Aran

Educació infantil 1

Religió catòlica 0,125

25007931 ZER Val d'Aran (3)

Educació primària 1

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: Vielha e Mijaran

25004899 Escola Eth Roser - ZER Val d'Aran

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

25004929 Escola Garona

Educació infantil 9

Educació primària 20

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 1

Educació primària, francès 1

Educació primària, francès (PE) 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació primària, música (PE) 1

Educació especial 2

Audició i llenguatge 1

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 1,500

Aula d'acollida 2

Zona educativa: Vallfogona de Balaguer

Municipi: Bellcaire d'Urgell

25000961 Escola Bonavista

Educació infantil 3

Educació primària 6

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 0,50

Religió catòlica 0,250

Municipi: Bellmunt d'Urgell

25001001 Escola Sant Bartomeu - ZER Espernallac

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Penelles

25003551 Escola Ramon Gombal - ZER Espernallac

Educació infantil 1

Educació primària 2

Religió catòlica 0,125

Municipi: la Sentiu de Sió

25000675 Escola Mare de Déu de la Guardiola - ZER El Roma

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Vallfogona de Balaguer

25008081 ZER El Jonc (3)

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

25008935 Escola La Ràpita-ZER El Jonc

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

25004851 Escola Salvador Espriu - ZER El Jonc

Educació infantil 2

Educació primària 3

Educació primària, francès 1

Religió catòlica 0,250

Zona educativa: Verdú

Municipi: Ciutadilla

25001357 Escola de Ciutadilla - ZER Guicivervi

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Guimerà

25001758 Escola de Guimerà - ZER Guicivervi

Educació primària 1

Municipi: Verdú

25004863 Escola Jardí - ZER Guicivervi

Educació infantil 3

Educació primària 3

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Vilagrassa

25007761 ZER Guicivervi (3)

Educació primària 1

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

25004966 Escola Ramon Perelló - ZER Guicivervi

Educació infantil 2

Educació primària 2

Religió catòlica 0,125

Serveis territorials a Tarragona

Zona educativa: Alcover

Municipi: Alcover

43000135 Escola Mare de Déu del Remei

Educació infantil 12

Educació primària 18

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Municipi: el Milà

43001504 Escola Bisbe Martí - ZER El Francolí

Educació primària 1

Religió catòlica 0,250

Zona educativa: Altafulla

Municipi: Altafulla

43010402 Escola El Roquissar

Educació infantil 4,50

Educació primària 4

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

43000251 Escola La Portalada

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 1

Municipi: el Catllar

43005352 Escola L'Agulla

Educació infantil 7

Educació primària 6

Educació primària (PE) 2

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física (PE) 0,50

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Municipi: la Nou de Gaià

43005467 Escola Les Codinetes - ZER Baix Gaià

Educació infantil 2

Educació primària 4

Religió catòlica 0,250

Municipi: la Riera de Gaià

43005157 Escola Montoliu

Educació infantil 5

Educació primària 4,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Municipi: Salomó

43009102 ZER Baix Gaià (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1,50

Educació primària, música 1

Educació especial 1

43005662 Escola Josep Nin - ZER Baix Gaià

Educació infantil 1

Educació primària 3

Religió catòlica 0,250

Zona educativa: l'Arboç

Municipi: l'Arboç

43000378 Escola Sant Julià

Educació infantil 9

Educació primària 16,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 3

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 1

Municipi: Banyeres del Penedès

43005133 Escola Mare de Déu del Priorat

Educació infantil 7,50

Educació primària 7,500

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Municipi: Bellvei

43000548 Escola La Muntanyeta

Educació infantil 7

Educació primària 10,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Zona educativa: la Bisbal de Falset

Municipi: la Bisbal de Falset

43005339 Escola Montsant - ZER Montsant

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,250

Zona educativa: les Borges del Camp

Municipi: l'Aleixar

43009059 ZER Baix Camp Nord (3)

Educació primària, anglès 2

Educació primària, francès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

43000184 Escola Teresa Salvat i Llauradó - ZER Baix Camp

Educació infantil 3

Educació primària 5

Religió catòlica 0,250

Municipi: Alforja

43000214 Escola Josep Fusté

Educació infantil 5

Educació primària 6,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, francès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

Municipi: les Borges del Camp

43000627 Escola Rocabruna

Educació infantil 6

Educació primària 9,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,250

Aula d'acollida 0,50

Municipi: Maspujols

43010220 Escola de Maspujols

Educació infantil 3

Educació primària 1

Educació primària, música 1

Municipi: Riudecols

43005561 Escola Mare de Déu del Roser - ZER Baix Camp Nor

Educació infantil 4

Educació primària 4

Educació primària, educació física 1

Religió catòlica 0,250

Municipi: Vilaplana

43010621 Escola Cingle Roig-ZER Baix Camp Nord

Educació infantil 1

Educació primària 2

Zona educativa: Calafell

Municipi: Calafell

43009898 Escola Castell de Calafell

Educació infantil 8

Educació primària 12

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 2

Educació primària, anglès (PE) 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, educació física (PE) 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

43011121 Escola de Calafell 2

Educació infantil 4

Educació primària 1

Educació primària, educació física 0,50

Educació primària, música 1

Religió catòlica 0,125

43010098 Escola La Ginesta

Educació infantil 8

Educació primària 10

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 3

Religió catòlica 0,250

43000721 Escola Mossèn Jacint Verdaguer

Educació infantil 8

Educació primària 17,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

43000706 Escola Santa Creu de Calafell

Educació infantil 12

Educació primària 22

Educació primària, anglès 3,50

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 3

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 0,875

Aula d'acollida 1

Municipi: Cunit

43010815 Escola Cunit 2

Educació infantil 8

Educació primària 6,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

Aula d'acollida 0,50

43000998 Escola Pompeu Fabra

Educació infantil 8

Educació primària 12

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 1,50

43008535 Escola Solcunit

Educació infantil 8,50

Educació primària 16

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Zona educativa: Cambrils

Municipi: Cambrils

43008547 Escola Cambrils

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

43010141 Escola Guillem Fortuny

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 0,500

43000731 Escola Joan Ardèvol

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 3

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

43011212 Escola La Bòbila

Educació infantil 9

Educació primària 4

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

Aula d'acollida 1

43006356 Escola Marinada

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

43010581 Escola Mas Clariana

Educació infantil 8

Educació primària 5,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

Zona educativa: Capçanes

Municipi: Capçanes

43000792 Escola Sant Isidre - ZER Les Vinyes

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: els Guiamets

43001334 Escola Sant Feliu - ZER Les Vinyes

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Marçà

43001383 Escola Anicet Villar - ZER Les Vinyes

Educació infantil 1

Educació primària 4

Religió catòlica 0,250

43010554 ZER Les Vinyes (3)

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1,50

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: el Masroig

43001498 Escola Onze de Setembre - ZER Baix Priorat

Educació infantil 1

Educació primària 2

Religió catòlica 0,250

Zona educativa: Constantí

Municipi: Constantí

43005893 Escola Centcelles (1)

Educació infantil 7

Educació infantil (PE) 1

Educació primària 8,50

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

43000895 Escola Mossèn Ramon Bergadà

Educació infantil 8

Educació primària 12,50

Educació primària (PE) 2

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 1

Educació primària, educació física (PE) 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 0,50

Zona educativa: Cornudella de Montsant

Municipi: Cornudella de Montsant

43000962 Escola Dr. Piñol i Aguadé - ZER Montsant-Serra d

Educació infantil 2,50

Educació primària 4

Educació primària, anglès 1

Religió catòlica 0,375

43009001 ZER Montsant-Serra de Prades (3)

Educació infantil 0,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: Poboleda

43002053 Escola Garbí - ZER Montsant-Serra de Prades

Educació infantil 1

Educació primària 1

Municipi: Prades

43005510 Escola Serra de Prades - ZER Montsant-Serra de P

Educació infantil 2

Educació primària 2

Religió catòlica 0,250

Municipi: Ulldemolins

43004487 Escola Montsant - ZER Montsant-Serra de Prades

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: la Vilella Baixa

43010839 Escola Serra Major - ZER L'Aglà

Educació infantil 1

Educació primària, música 1

Zona educativa: l'Espluga de Francolí

Municipi: l'Espluga de Francolí

43001036 Escola Martí Poch

Educació infantil 5

Educació primària 6,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 0,50

Municipi: Vimbodí i Poblet

43005081 Escola Mare de Déu dels Torrents - ZER Poblet

Educació infantil 2

Educació primària 5,50

Religió catòlica 0,250

43009141 ZER Poblet (3)

Educació infantil 1

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Zona educativa: Falset

Municipi: Bellmunt del Priorat

43000512 Escola El Sarraí - ZER Baix Priorat

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Falset

43001051 Escola Antoni Vilanova

Educació infantil 9

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

Municipi: Porrera

43009047 ZER Baix Priorat (3)

Educació infantil 1

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

43005509 Escola Rossend Giol - ZER Baix Priorat

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Zona educativa: Gratallops

Municipi: Cabacés

43000676 Escola El Castell - ZER Montsant

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,250

43011303 ZER Montsant (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: Gratallops

43009023 ZER L'Aglà (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 0,50

43001310 Escola Llicorella - ZER L'Aglà

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: el Molar

43005455 Escola Pius XII - ZER L'Aglà

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Zona educativa: Llorenç del Penedès

Municipi: la Bisbal del Penedès

43000597 Escola Ull del Vent

Educació infantil 8,50

Educació primària 9

Educació primària, anglès 2,50

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 3

Religió catòlica 0,250

Municipi: Llorenç del Penedès

43001361 Escola Les Cometes

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,250

Municipi: el Montmell

43001656 Escola Teresa Godes i Domènech - ZER El Montmell

Educació infantil 3

Educació primària 3

Educació primària, educació física 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

Municipi: Sant Jaume dels Domenys

43005583 Escola Els Quatre Vents

Educació infantil 7

Educació primària 10

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Municipi: Santa Oliva

43005595 Escola La Parellada (1)

Educació infantil 7

Educació infantil (PE) 1

Educació primària 12

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, educació física (PE) 1

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,625

Zona educativa: Mont-roig del Camp

Municipi: Mont-roig del Camp

43001671 Escola Joan Miró

Educació infantil 9

Educació primària 17

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 3

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 2

43010487 Escola Marcel·lí Esquius

Educació infantil 5

Educació primària, anglès 1

Educació primària, música 0,50

43001668 Escola Mare de Déu de la Roca

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,750

Municipi: Pratdip

43005522 Escola Santa Marina - ZER Vandellòs-Pratdip

Educació infantil 1

Educació primària 4

Religió catòlica 0,125

Municipi: Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

43004657 Escola Mestral

Educació infantil 10

Educació primària 17,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 1

43004700 Escola Valdelors - ZER Vandellòs-Pratdip

Educació infantil 2

Educació primària 5

Religió catòlica 0,125

43009333 ZER Vandellòs - Pratdip (3)

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Zona educativa: Montblanc

Municipi: Barberà de la Conca

43000470 Escola Valldemur - ZER Conca de Barberà

Educació infantil 1

Educació primària 3

Religió catòlica 0,250

Municipi: Blancafort

43000603 Escola de Blancafort - ZER Poblet

Educació infantil 1

Educació primària 2

Religió catòlica 0,125

Municipi: Montblanc

43001553 Escola Les Muralles

Educació infantil 11

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 1

Municipi: Pira

43001954 Escola Antoni Tous - ZER Conca de Barberà

Educació infantil 2

Educació primària 3

Religió catòlica 0,250

Municipi: Solivella

43009072 ZER Conca de Barberà (3)

Educació infantil 0,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

43003124 Escola Sagrat Cor - ZER Conca de Barberà

Educació infantil 2

Educació primària 3

Religió catòlica 0,250

Municipi: Vilaverd

43005017 Escola del Montgoi - ZER Poblet

Educació infantil 2

Educació primària 2

Religió catòlica 0,250

Zona educativa: Montbrió del Camp

Municipi: Botarell

43009126 ZER Baix Camp Sud (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

43000640 Escola Mare de Déu de la Candela - ZER Baix Camp

Educació infantil 2

Educació primària 4,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Religió catòlica 0,250

Municipi: Duesaigües

43005376 Escola Puigmarí - ZER Baix Camp Sud

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Montbrió del Camp

43001607 Escola Josep M. Soler i Gené

Educació infantil 5

Educació primària 8

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,625

Municipi: Riudecanyes

43005558 Escola Sant Mateu

Educació infantil 3

Educació primària 4

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 0,50

Religió catòlica 0,125

Municipi: Vilanova d'Escornalbou

43004888 Escola Font de l'Arc - ZER Baix Camp Sud

Educació infantil 1

Educació primària 2

Religió catòlica 0,250

Zona educativa: el Morell

Municipi: el Morell

43001735 Escola Ventura Gassol

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Municipi: els Pallaresos

43010591 Escola dels Pallaresos

Educació infantil 5

Educació primària 2

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 0,50

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

43001826 Escola Sant Sebastià

Educació infantil 8

Educació primària 12

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 3

Religió catòlica 1

Municipi: Perafort

43009886 Escola Josep Veciana

Educació infantil 4

Educació primària 5,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Municipi: la Pobla de Mafumet

43005480 Escola Mare de Déu del Lledó

Educació infantil 4,50

Educació primària 10

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Municipi: la Secuita

43003082 Escola Guillem de Claramunt

Educació infantil 3

Educació primària 5

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1,50

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Municipi: Vilallonga del Camp

43004864 Escola Pere Virgili

Educació infantil 5

Educació primària 6,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Zona educativa: el Pla de Santa Maria

Municipi: Cabra del Camp

43000688 Escola de Cabra del Camp - ZER La Parellada

Educació infantil 1

Educació primària 3

Religió catòlica 0,250

Municipi: Figuerola del Camp

43001115 Escola Mare de Déu de l'Esperança - ZER La Parel

Educació infantil 2

Educació primària 2

Religió catòlica 0,250

Municipi: el Pla de Santa Maria

43001966 Escola Sant Ramon

Educació infantil 5

Educació primària 10

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Municipi: el Pont d'Armentera

43005492 Escola Santa Magdalena - ZER La Parellada

Educació infantil 1

Educació primària 3

Religió catòlica 0,250

Zona educativa: Reus

Municipi: Reus

43006216 Escola Cèlia Artiga

Educació infantil 4

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

43002260 Escola Ciutat de Reus

Educació infantil 5

Educació primària 9,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 1,50

43005753 Escola Doctor Alberich i Casas (1)

Educació infantil 9

Educació primària 13,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Aula d'acollida 1

43005765 Escola Eduard Toda i Güell

Educació infantil 12

Educació primària 16,50

Educació primària (PE) 3

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1,50

43002272 Escola General Prim

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

43010864 Escola Isabel Besora

Educació infantil 8

Educació primària 2

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

43005901 Escola Joan Rebull

Educació infantil 12

Educació primària 21,50

Educació primària, anglès 4

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Audició i llenguatge 1

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 0,50

43010505 Escola La Vitxeta

Educació infantil 8

Educació primària 10,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Aula d'acollida 0,50

43002259 Escola Marià Fortuny

Educació infantil 12

Educació primària 21

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 3

Religió catòlica 1,500

Aula d'acollida 1,50

43002247 Escola Misericòrdia (1)

Educació infantil 4

Educació primària 10

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

43007105 Escola Montsant

Educació infantil 5

Educació primària 9

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Unitat de suport d'educació especial 1

43007178 Escola Mowgli

Educació infantil 4,50

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

43010517 Escola Pi del Burgar

Educació infantil 9

Educació primària 9

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Unitat de suport d'educació especial 1

Aula d'acollida 1,50

43002235 Escola Pompeu Fabra (1)

Educació infantil 4

Educació primària 6

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 2

43002211 Escola Prat de la Riba

Educació infantil 4

Educació primària 6,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,250

Aula d'acollida 1

43011145 Escola Reus 20

Educació infantil 7

Educació primària 1

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

43006228 Escola Rosa Sensat (1)

Educació infantil 5

Educació primària 6

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 1,50

43006061 Escola Rubió i Ors (1)

Educació infantil 8

Educació primària 16

Educació primària, anglès 3,50

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 3

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

43005935 Escola Sant Bernat Calbó (1)

Educació infantil 5

Educació primària 11

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Aula d'acollida 1

43006541 Escola Teresa Miquel i Pàmies

Educació infantil 8

Educació primària 12

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 0,50

Zona educativa: Riudoms

Municipi: Riudoms

43002752 Escola Beat Bonaventura Gran

Educació infantil 10

Educació primària 22

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 3

Religió catòlica 1,500

Aula d'acollida 1

43010529 Escola Riudoms

Educació infantil 5

Municipi: Vinyols i els Arcs

43005121 Escola Santa Caterina

Educació infantil 4

Educació primària 5

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 0,50

Religió catòlica 0,500

Zona educativa: Santa Coloma de Queralt

Municipi: Rocafort de Queralt

43006371 Escola Sant Roc - ZER Conca de Barberà

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Santa Coloma de Queralt

43003011 Escola Cor de Roure

Educació infantil 5

Educació primària 8

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Municipi: Sarral

43003069 Escola Salvador Ninot

Educació infantil 4

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 1

Zona educativa: la Selva del Camp

Municipi: Almoster

43005327 Escola Ramon Sugrañes

Educació infantil 4

Educació primària 5,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, francès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Municipi: Castellvell del Camp

43005340 Escola Santa Anna

Educació infantil 9

Educació primària 10

Educació primària, anglès 2

Educació primària, francès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Municipi: la Selva del Camp

43003100 Escola Abel Ferrater

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 1,125

43009679 Escola Gil Cristià i Arbós

Educació infantil 4

Educació primària 4,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

Zona educativa: Tarragona

Municipi: Tarragona

43003136 Escola Bonavista (1)

Educació infantil 11

Educació primària 20,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 1,50

43005911 Escola Campclar (1)

Educació infantil 6

Educació infantil (PE) 2

Educació primària 16

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 3

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1,50

43005959 Escola Cèsar August

Educació infantil 15

Educació primària 16

Educació primària, anglès 5

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 3

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 2

43010396 Escola de Ponent

Educació infantil 8

Educació primària 1

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 0,50

43003690 Escola de Pràctiques

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Audició i llenguatge 1

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 1

43003720 Escola El Miracle

Educació infantil 8

Educació primària 9,50

Educació primària, anglès 2,50

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 1

43003756 Escola Gual i Villalbí

Educació infantil 9

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

43010876 Escola l'Arrabassada

Educació infantil 10

43003185 Escola La Canonja

Educació infantil 10

Educació primària 17,50

Educació primària, anglès 4

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

43011467 Escola La Canonja 2

Educació infantil 4

43005170 Escola La Floresta

Educació infantil 4

Educació primària 8,500

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 1

43006563 Escola Marcel·lí Domingo

Educació infantil 7

Educació infantil (PE) 1

Educació primària 11,50

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 2

Educació primària, anglès (PE) 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

43003768 Escola Mare de Déu dels Àngels

Educació infantil 12

Educació primària 18

Educació primària, anglès 4

Educació primària, educació física 4

Educació primària, música 3

Educació especial 3

Religió catòlica 2

Aula d'acollida 1,50

43006381 Escola Mediterrani (1)

Educació infantil 5

Educació primària 9

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

43011169 Escola Olga Xirinacs

Educació infantil 5

Religió catòlica 0,250

43005169 Escola Pau Delclòs

Educació infantil 7,50

Educació infantil (PE) 1

Educació primària 13

Educació primària (PE) 2

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Unitat de suport d'audició i llenguatge 1

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

43007117 Escola Pax

Educació infantil 9

Educació primària 12

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

43005686 Escola Riu Clar

Educació infantil 6,50

Educació primària 10

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1,50

43009369 Escola Saavedra

Educació infantil 5

Educació primària 4

Educació primària (PE) 2

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1,50

Educació primària, música 1

Educació especial (PE) 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

43003321 Escola Sant Pere i Sant Pau

Educació infantil 12

Educació primària 18

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 3

Religió catòlica 2

Aula d'acollida 1

43003227 Escola Sant Salvador

Educació infantil 12

Educació primària 13

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 3

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 2

43003306 Escola Serrallo

Educació infantil 5

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 2

43009230 Escola Tarragona

Educació infantil 7

Educació primària 2

Educació primària, anglès 1

Educació primària, música 1

Religió catòlica 0,125

Zona educativa: Torredembarra

Municipi: Bonastre

43000615 Escola L'Estel - ZER Els Ceps

Educació infantil 2

Educació primària 2,50

Religió catòlica 0,250

Municipi: Creixell

43005364 Escola Les Eres (1)

Educació infantil 7

Educació primària 12,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 0,50

Municipi: la Pobla de Montornès

43005145 Escola Els Ametllers

Educació infantil 7

Educació primària 10

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Municipi: Roda de Barà

43011194 Escola El Cucurull

Educació infantil 4

Educació primària 3

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 0,50

Religió catòlica 0,500

43002776 Escola Salvador Espriu

Educació infantil 9

Educació primària 14,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

Municipi: Torredembarra

43003884 Escola Antoni Roig

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 3

Educació primària, anglès (PE) 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 0,50

43010827 Escola de Torredembarra

Educació infantil 4

Educació primària 3,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

43009242 Escola L'Antina

Educació infantil 8

Educació primària 11,50

Educació primària (PE) 2

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 2

43006851 Escola Molí de Vent

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

Zona educativa: Valls

Municipi: la Masó

43001462 Escola Els Til·lers - ZER El Francolí

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,250

Municipi: la Riba

43005546 Escola de La Riba

Educació infantil 1

Educació primària 1

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Vallmoll

43004505 Escola Mare de Déu del Roser

Educació infantil 3

Educació primària 4

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 0,50

Religió catòlica 0,375

Municipi: Valls

43004530 Escola Baltasar Segú

Educació infantil 4

Educació primària 9

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

43009114 ZER El Francolí (3)

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

43006575 Escola Eladi Homs

Educació infantil 4

Educació primària 12

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 5

Religió catòlica 0,500

43006861 Escola Enxaneta

Educació infantil 6

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

43004633 Escola Eugeni d'Ors

Educació infantil 8

Educació primària 10

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 0,500

43004529 Escola Mare de Déu de la Candela

Educació infantil 4,50

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 1

43004517 Escola Rocabruna - ZER El Francolí

Educació infantil 1

Educació primària 2

Religió catòlica 0,250

Zona educativa: el Vendrell

Municipi: Albinyana

43005297 Escola Joan Perucho

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Municipi: el Vendrell

43004748 Escola Àngel Guimerà

Educació infantil 11

Educació primària 17

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 3

Religió catòlica 0,625

Taller de llengua catalana 1

43006587 Escola Àngels Garriga

Educació infantil 11

Educació primària 18

Educació primària, anglès 3,50

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 3

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 0,750

43004736 Escola Els Secallets

Educació infantil 4,50

Educació primària 10

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

43006988 CEE Garbí (2)

Educació primària, educació física 1

Educació especial 11

Audició i llenguatge 2

43010165 Escola Marta Mata

Educació infantil 11

Educació primària 1

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Religió catòlica 0,125

43004815 Escola Pau Casals

Educació infantil 11

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 0,50

43010177 Escola Pla de Mar

Educació infantil 5

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

43008924 Escola Teresina Martorell

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 2

Zona educativa: Vila-rodona

Municipi: Aiguamúrcia

43009138 ZER La Parellada (3)

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

43006174 Escola Les Moreres - ZER La Parellada

Educació infantil 2

Educació primària 3

43000020 Escola Sant Miquel - ZER La Parellada

Educació infantil 1

Educació primària 4

Religió catòlica 0,125

Municipi: Masllorenç

43005421 Escola Berenguer de Montoliu - ZER Els Ceps

Educació infantil 2

Educació primària 2

Religió catòlica 0,250

43009096 ZER Els Ceps (3)

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: Rodonyà

43009382 ZER El Montmell (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

43005571 Escola Les Comes - ZER El Montmell

Educació infantil 2

Educació primària 6

Educació primària, anglès 1

Religió catòlica 0,375

Municipi: Vila-rodona

43004921 Escola Bernardí Tolrà - ZER El Montmell

Educació infantil 4

Educació primària 4

Educació primària, anglès 1

Religió catòlica 0,375

Zona educativa: Vila-seca i Salou

Municipi: Salou

43009451 Escola de Salou

Educació infantil 8

Educació primària 15,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 3

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 2

43006393 Escola Europa

Educació infantil 8

Educació primària 17

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 3

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1,50

43004931 Escola Santa Maria del Mar

Educació infantil 8

Educació primària 18,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 3

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 2

43010153 Escola Vora Mar

Educació infantil 9

Educació primària 2

Educació primària, educació física 1

Educació especial 1

Municipi: Vila-seca

43005947 Escola Cal·lípolis

Educació infantil 6,50

Educació primària 7

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,250

Aula d'acollida 1,50

43006241 Escola La Plana (1)

Educació infantil 4

Educació primària 5

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

43006332 Escola Mestral

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 1

43010530 Escola Miramar

Educació infantil 11

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

43005005 Escola Sant Bernat Calvó

Educació infantil 9

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

43004979 Escola Torroja i Miret

Educació infantil 9

Educació primària 14,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 3

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

43011492 Escola Vila-seca 2

Educació infantil 4

Zona educativa: Vilabella

Municipi: Alió

43000226 Escola La Barquera - ZER Atzavara

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Bràfim

43000652 Escola Sant Jaume de Bràfim - ZER Atzavara (1)

Educació infantil 1

Educació primària 3,50

Religió catòlica 0,250

Municipi: Nulles

43009035 ZER Atzavara (3)

Educació infantil 1

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

43001796 Escola Sant Sebastià - ZER Atzavara

Educació infantil 1

Educació primària 2

Religió catòlica 0,125

Municipi: Puigpelat

43002171 Escola Joan Plana

Educació infantil 4

Educació primària 5

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Religió catòlica 0,375

Municipi: Vilabella

43005637 Escola Manuel de Castellví i Feliu - ZER Atzavar

Educació infantil 2

Educació primària 2

Educació primària, anglès 1

Religió catòlica 0,250

Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre

Zona educativa: Alcanar

Municipi: Alcanar

43000081 Escola Joan Baptista Serra

Educació infantil 12

Educació primària 20,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, francès 1

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Audició i llenguatge 1

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 2,625

Aula d'acollida 1

43005698 Escola Marjal - ZER Mediterrània

Educació infantil 3

Educació primària 5

Religió catòlica 0,250

43009308 ZER Mediterrània (3)

Educació infantil 0,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Zona educativa: l'Aldea

Municipi: l'Aldea

43004037 Escola Maria García i Cabanes

Educació infantil 4

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 0,50

43004050 Escola 21 d'Abril

Educació infantil 4

Educació primària 6

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

Municipi: Camarles

43004116 Escola del Lligallo del Gànguil - ZER Mestral

Educació infantil 2

Educació primària 3

Educació primària, anglès 1

Religió catòlica 0,375

43003975 Escola Sant Àngel

Educació infantil 5

Educació primària 10

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,625

Zona educativa: l'Ametlla de Mar

Municipi: l'Ametlla de Mar

43000263 Escola Sant Jordi

Educació infantil 12,50

Educació primària 20

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 1,500

Municipi: l'Ampolla

43005194 Escola Mediterrani

Educació infantil 6

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,625

Municipi: el Perelló

43001929 Escola Jaume II

Educació infantil 4

Educació primària 12

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 2

Zona educativa: Amposta

Municipi: Amposta

43010773 Escola Consol Ferré

Educació infantil 9

Educació primària 2,50

43009217 Escola del Poble Nou del Delta - ZER Mediterràni

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

43005224 Escola Mestre Agustí Barberà

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

43000275 Escola Miquel Granell

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

43006186 Escola Soriano Montagut

Educació infantil 9

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 3

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

Zona educativa: Ascó

Municipi: Ascó

43000433 Escola Sant Miquel

Educació infantil 2

Educació primària 4

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 0,50

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Municipi: la Torre de l'Espanyol

43005601 Escola El Tormo - ZER Ribera d'Ebre Nord

Educació infantil 2

Educació primària 3

Religió catòlica 0,250

Municipi: Vinebre

43005108 Escola Les Eres - ZER Ribera d'Ebre Nord

Educació infantil 1

Educació primària 2

Religió catòlica 0,125

Zona educativa: Batea

Municipi: Batea

43000482 Escola Mare de Déu del Portal

Educació infantil 5,50

Educació primària 6

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Municipi: Caseres

43000809 Escola La Gessera - ZER Ports-Algars

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,250

Municipi: la Pobla de Massaluca

43002016 Escola L'Ametller - ZER Terra Alta Nord

Educació infantil 1

Educació primària 2

Religió catòlica 0,250

Municipi: Vilalba dels Arcs

43005650 Escola El Diví Mestre - ZER Terra Alta Nord

Educació infantil 1

Educació primària 3

Educació primària, anglès 1

Religió catòlica 0,250

43009370 ZER Terra Alta Nord (3)

Educació primària 0,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Zona educativa: la Bisbal de Falset

Municipi: la Palma d'Ebre

43005479 Escola 1 d'Abril - ZER Ebre

Educació infantil 1

Educació primària 1,50

Religió catòlica 0,250

Zona educativa: Deltebre

Municipi: Deltebre

43004074 Escola L'Assumpció

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 1

43006873 Escola Riumar

Educació infantil 5

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1,50

Religió catòlica 0,625

43004013 Escola Sant Miquel

Educació infantil 8

Educació primària 14,50

Educació primària, anglès 3,50

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 1,375

Aula d'acollida 1

Zona educativa: Flix

Municipi: Flix

43001127 Escola Enric Grau i Fontserè

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, educació física (PE) 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 0,50

Municipi: Riba-roja d'Ebre

43011029 ZER Ebre (3)

Educació primària 0,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

43002661 Escola Sant Agustí - ZER Ebre

Educació infantil 2

Educació primària 2

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Religió catòlica 0,500

Zona educativa: Gandesa

Municipi: Bot

43000639 Escola Sant Blai - ZER Terra Alta-Centre

Educació infantil 1

Educació primària 4

Religió catòlica 0,250

Municipi: Corbera d'Ebre

43000950 Escola Doctor Ferran - ZER Terra Alta - Centre

Educació infantil 2

Educació primària 4

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 0,50

Religió catòlica 0,375

43009461 ZER Terra Alta-Centre (3)

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: la Fatarella

43001097 Escola Los Castellets - ZER Terra Alta Nord

Educació infantil 2,50

Educació primària 4

Religió catòlica 0,500

Municipi: Gandesa

43001231 Escola Puig Cavaller

Educació infantil 7

Educació primària 10

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 0,50

Municipi: el Pinell de Brai

43001942 Escola Cèsar Martinell - ZER Terra Alta - Centre

Educació infantil 2

Educació primària 5,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Religió catòlica 0,375

Zona educativa: Horta de Sant Joan

Municipi: Arnes

43000421 Escola La Miranda - ZER Ports-Algars

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,250

Municipi: Horta de Sant Joan

43001346 Escola Montsagre - ZER Ports-Algars

Educació infantil 2

Educació primària 5

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Religió catòlica 0,500

43009229 ZER Ports-Algars (3)

Educació primària 0,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: Prat de Comte

43002144 Escola Mare de Déu de la Fontcalda - ZER Ports-A

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,250

Zona educativa: Móra d'Ebre

Municipi: Benissanet

43000561 Escola Antoni Nat - ZER Benissanet-Miravet

Educació infantil 2

Educació primària 5,50

Religió catòlica 0,250

43009606 ZER Benissanet-Miravet (3)

Educació infantil 0,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: Miravet

43005443 Escola Roc Llop i Convalia - ZER Benissanet-Mira

Educació infantil 1

Educació primària 2

Religió catòlica 0,250

Municipi: Móra d'Ebre

43001681 Escola Lluís Viñas i Viñoles

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1,50

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

Zona educativa: Móra la Nova

Municipi: Garcia

43005406 Escola El Verger - ZER Ribera d'Ebre Nord

Educació infantil 1

Educació primària 2

Religió catòlica 0,250

43009345 ZER Ribera d'Ebre Nord (3)

Educació infantil 0,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: Ginestar

43001280 Escola Pàmies - ZER La Font de l'Aiguadí

Educació infantil 2

Educació primària 5

Religió catòlica 0,375

Municipi: Móra la Nova

43001723 Escola 3 d'Abril

Educació infantil 8

Educació primària 11

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

Municipi: Rasquera

43005534 Escola de Rasquera - ZER La Font de l'Aiguadí

Educació infantil 2

Educació primària 3

Religió catòlica 0,250

43009394 ZER La Font de l'Aiguadí (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1,50

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: Tivissa

43003835 Escola Josep Riba - ZER Les Vinyes

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

43003847 Escola Marcel·lí Domingo

Educació infantil 2

Educació primària 4,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Zona educativa: Roquetes

Municipi: Alfara de Carles

43005315 Escola d'Alfara de Carles - ZER Mont Caro

Educació infantil 1

Educació primària 1,50

Religió catòlica 0,125

Municipi: Roquetes

43002831 Escola Mestre Marcel·lí Domingo

Educació infantil 12

Educació primària 20

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Audició i llenguatge 1

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 1,500

Aula d'acollida 1

43009311 ZER Mont Caro (3)

Educació infantil 1

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

43005674 Escola Raval de Cristo - ZER Mont Caro

Educació infantil 2

Educació primària 4

Religió catòlica 0,375

Zona educativa: Sant Carles de la Ràpita

Municipi: Sant Carles de la Ràpita

43002892 Escola Carles III

Educació infantil 12

Educació primària 18

Educació primària, anglès 4

Educació primària, educació física 5

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Audició i llenguatge 1

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 1,375

Aula d'acollida 1

43006551 Escola Horta Vella

Educació infantil 9

Educació primària 16

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1,50

Zona educativa: Sant Jaume d'Enveja

Municipi: Sant Jaume d'Enveja

43004189 Escola Sant Jaume

Educació infantil 6,50

Educació primària 9

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,750

43005613 Escola Setze de Febrer - ZER Mediterrània

Educació infantil 1

Educació primària 2

Religió catòlica 0,125

Zona educativa: Santa Bàrbara

Municipi: la Galera

43005391 Escola Sant Llorenç - ZER Montsià

Educació infantil 2

Educació primària 3

Religió catòlica 0,375

Municipi: Godall

43005418 Escola Sant Salvador - ZER Montsià

Educació infantil 1

Educació primària 3

Religió catòlica 0,375

Municipi: Mas de Barberans

43001395 Escola Teresa Subirats i Mestre - ZER Montsià

Educació infantil 1

Educació primària 3

Religió catòlica 0,375

Municipi: Masdenverge

43009084 ZER Montsià (3)

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

43001437 Escola Rosa Gisbert - ZER Montsià

Educació infantil 2

Educació primària 3

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

Municipi: Santa Bàrbara

43003008 Escola Jaume Balmes

Educació infantil 8

Educació primària 11

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 0,50

Zona educativa: Tivenys

Municipi: Benifallet

43000551 Escola Llorenç Vallespí i Vidiella - ZER Riu i S

Educació infantil 2

Educació primària 2

Educació primària, francès 1

Religió catòlica 0,250

43009321 ZER Riu i Serra (3)

Educació primària 1

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: Tivenys

43003801 Escola La Pineda - ZER Riu Avall

Educació infantil 2

Educació primària 4

Educació primària, anglès 1

Religió catòlica 0,500

43009011 ZER Riu Avall (3)

Educació primària 0,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Zona educativa: Tortosa

Municipi: Tortosa

43003951 Escola Bítem - ZER Riu Avall

Educació infantil 2

Educació primària 4

Religió catòlica 0,250

43008912 Escola Cinta Curto

Educació infantil 5

Educació primària 5,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,750

43003914 Escola Daniel Mangrané i Escardó

Educació infantil 7

Educació primària 9

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 0,50

43006046 Escola Divina Pastora - ZER Mestral

Educació infantil 1

Educació primària 1,50

Religió catòlica 0,125

43004244 Escola El Temple

Educació infantil 14

Educació primària 21

Educació primària, anglès 3,50

Educació primària, educació física 4

Educació primària, música 2

Educació especial 3

Religió catòlica 1,625

Aula d'acollida 2

43004256 Escola Ferreries

Educació infantil 7,50

Educació infantil (PE) 1

Educació primària 12

Educació primària (PE) 2

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Audició i llenguatge 0,50

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1,50

43004232 Escola La Mercè (1)

Educació infantil 4

Educació primària 10

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 2

43009618 ZER Mestral (3)

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

43003987 Escola Port rodó - ZER Mestral

Educació infantil 2

Educació primària 4,50

Religió catòlica 0,375

43004268 Escola Remolins (1)

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 2

43005625 Escola Sant Antoni Abat - ZER Mont Caro

Educació infantil 1

Educació primària 4

Religió catòlica 0,250

Zona educativa: Ulldecona

Municipi: Freginals

43005388 Escola Mestre Josep Roncero i Pallares - ZER Mon

Educació infantil 1

Educació primària 2

Religió catòlica 0,250

Municipi: la Sénia

43000871 Escola Jaume I

Educació infantil 12

Educació primària 17

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Audició i llenguatge 1

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

Municipi: Ulldecona

43004463 Escola Ramón y Cajal

Educació infantil 13

Educació primària 20

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2,50

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1,50

Zona educativa: Xerta

Municipi: Aldover

43005303 Escola Sant Jordi - ZER Riu i Serra

Educació infantil 1

Educació primària 5

Religió catòlica 0,250

Municipi: Paüls

43001851 Escola Sant Roc - ZER Riu i Serra

Educació infantil 1

Educació primària 2

Religió catòlica 0,250

Municipi: Xerta

43001000 Escola de Xerta

Educació infantil 2

Educació primària 5,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Serveis territorials a la Catalunya Central

Zona educativa: Arbúcies

Municipi: Viladrau

17004189 Escola Els Castanyers - ZER Guilleries

Educació infantil 2

Educació primària 4

Educació primària, anglès 1

08059287 ZER Guilleries (3)

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1,50

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Zona educativa: Bagà

Municipi: Bagà

08001522 Escola Galceran de Pinós

Educació infantil 4

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

Municipi: Gósol

25001709 Escola Santa Margarida - ZER Alt Berguedà

Educació infantil 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Guardiola de Berguedà

08018005 Escola Sant Llorenç

Educació infantil 2

Educació primària 4,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Religió catòlica 0,375

Municipi: la Pobla de Lillet

08022860 Escola Lillet A. Güell

Educació infantil 2

Educació primària 4

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Religió catòlica 0,250

Municipi: Saldes

08024947 Escola Pedraforca - ZER Alt Berguedà

Educació primària 1

Religió catòlica 0,250

Municipi: Sant Julià de Cerdanyola

08018017 Escola L'Albiol - ZER Alt Berguedà

Educació infantil 1

Educació primària 2

Religió catòlica 0,125

Municipi: Vallcebre

08056811 ZER Alt Berguedà (3)

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08030728 Escola Serrat Voltor - ZER Alt Berguedà

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Zona educativa: Berga

Municipi: Avià

08000271 Escola Santa Maria d'Avià

Educació infantil 7

Educació primària 11

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Municipi: Berga

08058088 ZER Berguedà Centre (3)

Educació primària 1

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1,50

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08014668 Escola de la Valldan - ZER Berguedà Centre

Educació infantil 3

Educació primària 4

Educació primària, anglès 1

Religió catòlica 0,125

08014620 Escola Sant Joan

Educació infantil 8

Educació primària 14,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 1

08014681 Escola Santa Eulàlia

Educació infantil 6

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1,50

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

Aula d'acollida 0,50

Municipi: Borredà

08014796 Escola de Borredà - ZER Berguedà Centre

Educació infantil 1

Educació primària 3

Religió catòlica 0,125

Municipi: Cercs

08029015 Escola Sant Salvador

Educació infantil 2

Educació primària 4,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Religió catòlica 0,250

Municipi: Montmajor

08021983 Escola Gira-sol - ZER Baix Berguedà

Educació infantil 2

Educació primària 2

Religió catòlica 0,125

Municipi: Vilada

08031046 Escola Serra de Picamill - ZER Berguedà Centre

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Zona educativa: Calaf

Municipi: Calaf

08014929 Escola Alta Segarra

Educació infantil 10

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 3

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 1

Municipi: Castellfollit de Riubregós

08016082 Escola Sant Roc - ZER Vent d'Avall

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: els Prats de Rei

08023141 Escola Mare de Déu del Portal - ZER Vent d'Avall

Educació infantil 1

Educació primària 2

Religió catòlica 0,250

08056791 ZER Vent d'Avall (3)

Educació infantil 1

Educació primària 1

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: Sant Martí Sesgueioles

08027021 Escola Font de l'Anoia - ZER Vent d'Avall

Educació infantil 1

Educació primària 2

Religió catòlica 0,250

Zona educativa: Capellades

Municipi: Cabrera d'Anoia

08014841 Escola Cabrera d'Igualada - ZER Serra d'Ancosa

Educació infantil 3

Educació primària 4,50

Educació primària, anglès 1

Municipi: Capellades

08015430 Escola Marquès de la Pobla

Educació infantil 10

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Municipi: Carme

08015648 Escola Serra de Coll-Bas - ZER Tres Branques

Educació infantil 3

Educació primària 5,50

Religió catòlica 0,250

08058817 ZER Tres Branques (3)

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: els Hostalets de Pierola

08022793 Escola Renaixença

Educació infantil 7

Educació primària 9,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 0,50

Municipi: Piera

08060526 Escola Creixà

Educació infantil 4

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

08022768 Escola Herois del Bruc

Educació infantil 11

Educació primària 19,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 3

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

08056122 Escola Les Flandes

Educació infantil 10

Educació primària 15

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 0,50

Municipi: la Pobla de Claramunt

08022859 Escola Maria Borés

Educació infantil 4

Educació primària 9,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

Municipi: la Torre de Claramunt

08030583 Escola La Torre

Educació infantil 4

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,125

08030595 Escola Torrescasana

Educació infantil 3,50

Educació primària 5

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

Municipi: Vallbona d'Anoia

08030698 Escola Josep Masclans

Educació infantil 4

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

Zona educativa: Centelles

Municipi: Balenyà

08001534 Escola Joan XXIII

Educació infantil 9

Educació primària 12

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Municipi: Centelles

08016185 Escola Ildefons Cerdà

Educació infantil 9

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 1

Municipi: Sant Martí de Centelles

08064829 Escola Valldeneu

Educació infantil 1,50

Educació primària 1

Educació primària, música 1

Municipi: Santa Eugènia de Berga

08028059 Escola Jacint Verdaguer

Educació infantil 4

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

Municipi: Seva

08029027 Escola Farigola

Educació infantil 4

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

08041714 Escola Les Basseroles - ZER Guilleries

Educació infantil 2

Educació primària 3

Educació primària, anglès 0,50

Municipi: Taradell

08029283 Escola El Gurri-ZER Les Guilleries

Educació infantil 1

Educació primària 2,50

Religió catòlica 0,125

08029301 Escola Les Pinediques

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,250

Municipi: Tona

08067077 Escola El Castell

Educació infantil 4

Educació primària 1

08030421 Escola L'Era de Dalt

Educació infantil 9

Educació primària 12

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Zona educativa: Esparreguera

Municipi: el Bruc

08014814 Escola El Bruc

Educació infantil 5

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

Zona educativa: Gironella

Municipi: Casserres

08015651 Escola Princesa Làscaris

Educació infantil 2

Educació primària 3

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Religió catòlica 0,250

Municipi: Gironella

08058091 ZER Baix Berguedà (3)

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08017645 Escola de Gironella

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

08017633 Escola Sant Marc - ZER Baix Berguedà

Educació infantil 2

Educació primària 4

Religió catòlica 0,250

Municipi: Olvan

08022331 Escola d'Olvan - ZER Baix Berguedà

Educació infantil 1

Educació primària 3

Religió catòlica 0,250

Municipi: Puig-reig

08023372 Escola Alfred Mata

Educació infantil 4

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,625

Zona educativa: Igualada

Municipi: Castellolí

08016136 Escola Les Passeres - Zer Tres Branques

Educació infantil 2

Educació primària 2

Religió catòlica 0,250

Municipi: Copons

08016291 Escola Copons - ZER Vent d'Avall

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,250

Municipi: Igualada

08019460 Escola Emili Vallès

Educació infantil 8

Educació primària 12

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

08019459 Escola Gabriel Castella i Raich

Educació infantil 5

Educació primària 10

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 0,50

08019435 Escola García i Fossas

Educació infantil 8

Educació primària 11

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

08019642 Escola Pare Ramon Castelltort i Miralda

Educació infantil 8

Educació primària 14,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,875

Aula d'acollida 0,50

Municipi: Jorba

08019678 Escola Jorba - ZER El Ventall

Educació infantil 2

Educació primària 6

Religió catòlica 0,375

Municipi: la Llacuna

08056781 ZER Serra d'Ancosa (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

08019691 Escola Vilademàger - ZER Serra d'Ancosa

Educació infantil 2

Educació primària 3,50

Municipi: Òdena

08022321 Escola Castell d'Òdena

Educació infantil 8

Educació primària 10,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Municipi: Sant Martí de Tous

08026956 Escola Cérvola Blanca

Educació infantil 4

Educació primària 6

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 0,50

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

Municipi: Santa Margarida de Montbui

08057734 Escola Antoni Gaudí

Educació infantil 9

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

08056845 ZER El Ventall (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08038272 Escola García Lorca

Educació infantil 8

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

08028163 Escola Montbou - ZER El Ventall

Educació infantil 3

Educació primària 4

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

Municipi: Vilanova del Camí

08031277 Escola Joan Maragall

Educació infantil 12

Educació primària 21

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 3

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1,50

08063795 Escola Marta Mata

Educació infantil 3

Educació infantil (PE) 1

Educació primària 6

Educació primària (PE) 2

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,125

08038247 Escola Pompeu Fabra

Educació infantil 7

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Zona educativa: Manlleu

Municipi: Alpens

08000086 Escola d'Alpens - ZER Alt Lluçanès

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,250

Municipi: Lluçà

08019861 Escola Gafarró - ZER Alt Lluçanès

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Manlleu

08039628 Escola Pompeu Fabra

Educació infantil 9

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Taller de llengua catalana 1

Aula d'acollida 1

08019940 Escola Puig-Agut

Educació infantil 8

Educació primària 16

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Taller de llengua catalana 1

Aula d'acollida 2

08060964 Escola Quatre Vents

Educació infantil 10

Educació primària 9

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Aula d'acollida 1

Municipi: les Masies de Voltregà

08020701 Escola Comtes de Lacambra - ZER Els Castells

Educació infantil 2

Educació primària 4

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

08066371 Escola El Despujol

Educació infantil 4

Educació primària 1

Educació primària, anglès 1

Educació primària, música 0,50

Municipi: Montesquiu

08021961 Escola El Rocal - ZER Els Castells

Educació infantil 1

Educació primària 3

Religió catòlica 0,250

08058076 ZER Els Castells (3)

Educació infantil 1

Educació primària 1

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: Olost

08022495 Escola Terra Nostra

Educació infantil 2

Educació primària 3

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: Oristà

08022549 Escola Llevant - ZER Gavarresa

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Perafita

08034795 Escola Heurom - ZER Alt Lluçanès

Educació infantil 1

Educació primària 2

Religió catòlica 0,125

Municipi: Prats de Lluçanès

08023207 Escola Lluçanès

Educació infantil 3

Educació infantil (PE) 1

Educació primària 5

Educació primària (PE) 2

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

Municipi: Roda de Ter

08064787 Escola de Roda de Ter

Educació infantil 7

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 0,50

08023669 Escola Mare de Déu del Sòl del Pont

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Taller de llengua catalana 1

Aula d'acollida 0,50

Municipi: Rupit i Pruit

08039631 Escola L'Agullola

Educació infantil 1

Educació primària 1,50

Religió catòlica 0,250

Municipi: Sant Boi de Lluçanès

08056742 ZER Alt Lluçanès (3)

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08025666 Escola Aurora - ZER Alt Lluçanès

Educació infantil 1

Educació primària 3

Religió catòlica 0,250

Municipi: Sant Feliu Sasserra

08026415 Escola Els Roures - ZER Gavarresa

Educació infantil 2

Educació primària 3

Religió catòlica 0,250

08056857 ZER Gavarresa (3)

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1,50

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: Sant Hipòlit de Voltregà

08026521 Escola Abat Oliba

Educació infantil 6

Educació primària 14,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,500

Municipi: Sant Pere de Torelló

08027171 Escola Josep Maria Xandri

Educació infantil 5

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: Sant Quirze de Besora

08027249 Escola Segimon Comas

Educació infantil 4

Educació primària 9

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

Municipi: Sant Vicenç de Torelló

08028709 Escola Lloriana

Educació infantil 5

Educació primària 9

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,250

Municipi: Santa Maria de Besora

08038201 Escola de Santa Maria de Besora - ZER Els Castel

Educació primària 1

Municipi: Santa Maria de Corcó

08028333 Escola El Cabrerès

Educació infantil 4

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

Municipi: Torelló

08030510 Escola Doctor Fortià i Solà

Educació infantil 9

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Aula d'acollida 1

08066383 Escola Marta Mata

Educació infantil 8

Educació primària, anglès 1

08030522 Escola Vall del Ges

Educació infantil 4,50

Educació primària 7

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Taller de llengua catalana 1

Municipi: Vidrà

17004062 Escola Santa Bàrbara - ZER Els Castells

Educació infantil 1

Educació primària 1

Zona educativa: Manresa

Municipi: Callús

08015247 Escola Joventut

Educació infantil 7

Educació primària 6,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: Castellfollit del Boix

08016069 Escola Coll de Gossem - ZER Bages

Educació infantil 1

Educació primària 1

08016070 Escola de Maians - ZER Bages

Educació primària 1

Municipi: Castellnou de Bages

08063862 Escola L'Olivar

Educació infantil 4

Educació primària 3

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: Fonollosa

08017232 Escola Agrupació Sant Jordi

Educació infantil 3

Educació infantil (PE) 1

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació primària, música (PE) 1

Educació especial (PE) 1

Municipi: Manresa

08020127 Escola Bages

Educació infantil 9

Educació primària 13

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,625

08064741 Escola Ítaca

Educació infantil 6

Educació primària 3

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 0,50

08059755 Escola La Font

Educació infantil 9

Educació primària 14,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 3

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 1

08020061 Escola La Renaixença

Educació infantil 4

Educació primària 7,500

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 1

08063898 Escola La Sèquia

Educació infantil 10

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,125

Aula d'acollida 1,50

08020097 Escola Pare Algué

Educació infantil 4

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1,50

08020012 Escola Pare Ignasi Puig

Educació infantil 4

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 2

08039318 Escola Puigberenguer

Educació infantil 10

Educació primària 16

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Unitat de suport d'audició i llenguatge 1

08020073 Escola Sant Ignasi

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1,50

08038181 Escola Serra i Húnter

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

Municipi: Mura

08061521 Escola de Mura - ZER El Moianès

Educació infantil 1

Educació primària 1

Municipi: Navarcles

08022197 Escola Catalunya

Educació infantil 9

Educació primària 16,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Municipi: Sant Fruitós de Bages

08044016 Escola Flama

Educació infantil 8

Educació primària 7,500

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Unitat de suport d'educació especial 2

Religió catòlica 0,250

08026464 Escola Monsenyor Gibert

Educació infantil 8

Educació primària 15,50

Educació primària, anglès 2,50

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Aula d'acollida 0,50

08065251 Escola Pla del Puig

Educació infantil 4

Educació primària 3

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Municipi: Sant Joan de Vilatorrada

08062778 Escola Ametllers

Educació infantil 9,50

Educació primària 3

Educació primària, anglès 1

08044545 Escola Collbaix

Educació infantil 8

Educació primària 8

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08026725 Escola Joncadella

Educació infantil 10

Educació primària 19

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 3

Educació especial 3

Aula d'acollida 1

Municipi: Sant Salvador de Guardiola

08017992 Escola Montserrat

Educació infantil 8

Educació primària 11

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

Municipi: Santpedor

08066334 Escola La Serreta

Educació infantil 5

Educació primària 1

Educació primària, educació física 0,50

08025058 Escola Riu d'Or

Educació infantil 8

Educació primària 13,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Zona educativa: Martorell

Municipi: Masquefa

08063722 Escola de Masquefa II

Educació infantil 4

Educació primària 2

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Religió catòlica 0,125

08020841 Escola El Turó

Educació infantil 8

Educació primària 16

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,875

08060605 Escola Font del Roure

Educació infantil 9

Educació primària 11

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,250

Zona educativa: Moià

Municipi: Castellcir

08015831 Escola La Popa - ZER El Moianès

Educació infantil 2

Educació primària 3

Educació primària, educació física 0,50

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Castellterçol

08016151 Escola Ramona Calvet i Picas

Educació infantil 5

Educació primària 10

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

Municipi: Collsuspina

08065482 Escola de Collsuspina - ZER El Moianès

Educació infantil 1

Educació primària 1

Municipi: l'Estany

08037981 Escola de L'Estany - ZER El Moianès

Educació infantil 1

Educació primària 1,50

Religió catòlica 0,125

Municipi: Moià

08022094 Escola Josep Orriols i Roca

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,250

Aula d'acollida 0,50

Municipi: Sant Quirze Safaja

08064982 Escola de Sant Quirze Safaja - ZER El Moianès

Educació infantil 1

Educació primària 3

Zona educativa: Navès

Municipi: Lladurs

25002982 Escola de Lladurs - ZER El Solsonès

Educació infantil 0,50

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Llobera

25003093 Escola de Llobera - ZER El Solsonès

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Navès

25003330 Escola Aiguadora - ZER El Solsonès

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Pinell de Solsonès

25003627 Escola de Sant Climent - ZER El Solsonès

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Pinós

25006069 Escola d'Ardèvol - ZER El Solsonès

Educació infantil 0,50

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Riner

25003974 Escola de Freixinet de Solsona - ZER El Solsonès

Educació primària 1

Zona educativa: Sallent

Municipi: Artés

08000244 Escola Doctor Ferrer

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,250

Aula d'acollida 1

Municipi: Avinyó

08000323 Escola Barnola

Educació infantil 7

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Municipi: Balsareny

08001583 Escola Guillem de Balsareny

Educació infantil 5

Educació primària 9

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Municipi: Calders

08015107 Escola Anton Busquets i Punset - ZER El Moianès

Educació infantil 2

Educació primària 3

08056729 ZER El Moianès (3)

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1,50

Educació primària, música 1,50

Educació especial 1

Municipi: Monistrol de Calders

08021934 Escola L'Esqueix - ZER El Moianès

Educació infantil 2

Educació primària 3

Municipi: Navàs

08022264 Escola Sant Jordi

Educació infantil 9

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 0,50

Municipi: Sallent

08056730 ZER Bages (3)

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08039306 Escola Els Pins - ZER Bages

Educació infantil 1

Educació primària 2

08024972 Escola Torres Amat

Educació infantil 8

Educació primària 12

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

Aula d'acollida 0,50

Municipi: Sant Mateu de Bages

08068197 ZER El Cardener (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 0,50

08038089 Escola Sant Esteve - ZER El Cardener

Educació infantil 1

Educació primària 3

Municipi: Santa Maria d'Oló

08028382 Escola Sesmon d'Oló - ZER Gavarresa

Educació infantil 3

Educació primària 6

Educació especial 1

Religió catòlica 0,125

Zona educativa: Sant Vicenç de Castellet

Municipi: Castellbell i el Vilar

08015806 Escola Jaume Balmes

Educació infantil 8

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: Castellgalí

08016094 Escola Sant Miquel

Educació infantil 5

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

Municipi: Monistrol de Montserrat

08021892 Escola Sant Pere

Educació infantil 4

Educació primària 4,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

Municipi: el Pont de Vilomara i Rocafort

08023657 Escola Pompeu Fabra

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Municipi: Sant Vicenç de Castellet

08065263 Escola Cal Soler

Educació infantil 4

Educació primària 4,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08028576 Escola Sant Vicenç

Educació infantil 8,50

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 1

Zona educativa: Solsona

Municipi: la Coma i la Pedra

25003536 Escola de la Coma - ZER El Solsonès

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Sant Llorenç de Morunys

25004048 Escola Vall de Lord

Educació infantil 2

Educació primària 3,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

Aula d'acollida 1

Municipi: Solsona

25009009 ZER El Solsonès (3)

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

25009101 Escola El Vinyet

Educació infantil 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, música 1

25004243 Escola Setelsis

Educació infantil 10

Educació primària 21

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Audició i llenguatge 1

Unitat de suport d'educació especial 2

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 1,50

Zona educativa: Súria

Municipi: Cardona

08015612 Escola Joan de Palà - ZER El Cardener

Educació infantil 1

Educació primària 2

Religió catòlica 0,125

08015582 Escola Mare de Déu del Patrocini

Educació infantil 5

Educació primària 6,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Municipi: Súria

08029222 Escola Francesc Macià

Educació infantil 4

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

08029209 Escola Mare de Déu de Montserrat

Educació infantil 4

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Zona educativa: Vic

Municipi: Calldetenes

08015193 Escola Sant Marc

Educació infantil 5

Educació primària 9,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Municipi: Folgueroles

08017207 Escola Mossèn Cinto

Educació infantil 8

Educació primària 11

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

Municipi: Gurb

08018029 Escola Les Escoles

Educació infantil 8

Educació primària 10

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

Municipi: Muntanyola

08063928 Escola Muntanyola

Educació infantil 2

Educació primària 3

Educació primària, educació física 0,50

Municipi: Sant Bartomeu del Grau

08025320 Escola La Monjoia (1)

Educació infantil 4

Educació primària 7

Educació primària (PE) 2

Educació primària, anglès (PE) 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: Sant Julià de Vilatorta

08026786 Escola Bellpuig

Educació infantil 4

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

Municipi: Santa Eulàlia de Riuprimer

08028072 Escola El Roure Gros

Educació infantil 3,50

Educació primària 4

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Municipi: Vic

08057102 Escola Andersen (1)

Educació infantil 9

Educació primària 14

Educació primària (PE) 2

Educació primària, anglès 2,50

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Educació especial (PE) 1

Unitat de suport d'educació especial 1

Aula d'acollida 0,50

08031009 Escola Doctor Joaquim Salarich

Educació infantil 9

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Taller de llengua catalana 1

Aula d'acollida 1

08057096 Escola Guillem de Montrodon-Sant Miquel dels San (1)

Educació infantil 10

Educació primària 15,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Audició i llenguatge 1

Aula d'acollida 1

08067818 Escola La Sínia

Educació infantil 8

Educació primària 9

Educació primària (PE) 2

Educació primària, anglès 1

Educació primària, anglès (PE) 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Aula d'acollida 2

08030819 Escola Sentfores

Educació infantil 4

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Aula d'acollida 1

08069499 Escola Vic-centre

Educació infantil 4

Educació primària 1

Municipi: Vilanova de Sau

08031290 Escola de Vilanova de Sau

Educació infantil 1

Educació primària 1

Educació primària, educació física 1

Religió catòlica 0,125

 

Annex 2

Plantilles dels centres d'ensenyaments secundaris, les escoles oficials d'idiomes i els centres que imparteixen ensenyaments de l'àmbit d'arts plàstiques i disseny

(CAEP) Centre d'atenció educativa preferent.

(1) Centre amb rampes i ascensors.

(2) Centre només amb rampes.

(3) Centre només amb ascensors.

(*) Llocs d'atenció qualitativa per a necessitats/interessos de l'alumnat.

(PE) Llocs singulars definits per pla estratègic.

LLTCES = llocs de treball dels cossos d'ensenyaments secundaris.

LLTCM = llocs de treball del cos de mestres.

N = nombre de places.

LLTCES/LLTCM N

 

Consorci d'Educació de Barcelona

Municipi: 08019 Barcelona

08013172 Institut Ausiàs March (1)

(*) Matemàtiques (E) 1

Anglès 3,5

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 1

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 2

Grec 1

Informàtica 4

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 3

Música 1

Professor assumit 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Sistemes i aplicacions informàtiques 3

Tecnologia 2

Tecnologia (E) 1

08061725 EOI Barcelona III (3)

Alemany 3,5

Anglès 4

08062195 EOI Barcelona IV (1)

Alemany 3

Anglès 10

Francès 2,5

08062201 EOI Barcelona V (1)

Anglès 4

Francès 3,5

08035167 Institut Barcelona-Congrés (3)

(*) Física i química 2

(*) Geografia i història 1

(*) Orientació educativa 2

(PE) Anglès 1

(PE) Biologia i geologia 1

(PE) Tecnologia 1

Anglès 2

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 3

Dibuix 2

Educació física 1

Educació física 1

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Grec 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3,5

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

Orientació educativa 1

Religió 1

Tecnologia 1

Tecnologia (E) 1

08044511 EOI Barcelona-Vall d'Hebron

Alemany 6

Anglès 25,5

Anglès (L) 1

Català 3

Espanyol per a estrangers 4

Francès 8

08013470 Institut Barri Besòs (CAEP)

(*) Física i química 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Tecnologia 1

(PE) Biologia i geologia 1

(PE) Geografia i història 1

Anglès 3

Aula d'acollida 1,5

Biologia i geologia 1

Dibuix 1,5

Educació física 2

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 2

Ciències socials (E) 1

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 2

Tecnologia (E) 1

08013184 Institut Bernat Metge (1)

Anglès 2

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Dibuix 1,5

Educació física 1

Filosofia 2

Francès 1

Geografia i història 3

Grec 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 2

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 2

Religió 1

Tecnologia 3

08034588 Institut Collserola

(*) Biologia i geologia 0,5

Anglès 2

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 2

Dibuix 1

Educació física 1

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 2

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 1

Llengua catalana i literatura 2

Matemàtiques 3

Música 1

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

08052839 Institut Consell de Cent (1)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Geografia i història 1

(*) Orientació educativa 7

Anglès 2

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida (E) 0,5

Biologia i geologia 1,5

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1,5

Educació física 1

Física i química 2

Filosofia 1

Geografia i història 2

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comunitat 8,5

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 2

08046578 Institut Costa i Llobera

(*) Biologia i geologia 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Tecnologia 1

(PE) Anglès 1

(PE) Llengua catalana i literatura 1

Anglès 2

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 1

Física i química 2

Filosofia 1

Geografia i història 2

Ciències socials (E) 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

Unitat d'educació especial 1

08047698 SES Cristòfol Colom (CAEP)

(*) Matemàtiques 1

(*) Orientació educativa 1

Anglès 1

Dibuix 1

Educació física 1

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 2

Matemàtiques 1

Orientació educativa 1

Tecnologia (E) 1

08038570 EOI de Barcelona (3)

Àrab 3

Àrab (L) 2

Alemany 11,50

Anglès (L) 2

Anglès 29,5

Català 7

Espanyol per a estrangers 10

Èuscar 2

Francès 12

Grec modern 1

Grec modern (L) 1

Italià 5

Japonès (L) 1

Japonès 3

Coreà (L) 1

Neerlandès 2,5

Portuguès 2

Rus 4

Xinès 4

Xinès (L) 1

08044961 ESCRBC de Catalunya

Biologia i geologia 1

Conservació i restauració d'obres
escultòriques 2

Conservació i restauració d'obres
pictòriques 2

Conservació i restauració
de documents gràfics 2

Conservació i restauració de materials
arqueològics 3

Dibuix artístic i color 2

Física i química 1

Fotografia 1

Història de l'art 5

Volum 2

08044156 EASD Deià

Decoració 1

Dibuix artístic i color 2

Dibuix tècnic 7

Disseny d'interiors 6

Història de l'art 1

Materials i tecnologia: disseny 4

Mitjans informàtics 1

Motlles i reproduccions 1

Organització industrial i legislació 0,5

Volum 1

08044922 Institut Dr. Puigvert (1)

(*) Matemàtiques 1

(*) Tecnologia 0,5

Anglès 4

Aula d'acollida 1

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Educació visual i plàstica (E) 1

Economia 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 1

Tecnologia 3

08013147 Institut Emperador Carles (1)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Matemàtiques 0,5

Anglès 5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 3

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 5

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 5

Ciències socials (E) 0,5

Grec 1

Llengua castellana i literatura 5

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 5

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 6

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Música (E) 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 4

Tecnologia (E) 1

08043462 Institut Ernest Lluch (1)

(*) Geografia i història 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 6

Aula d'acollida 0,5

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2,5

Educació física (E) 1

Física i química 4

Filosofia 2,5

Francès 1

Geografia i història 6

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 5

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 7

Música 2,5

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 4

Tecnologia (E) 1

08044934 Institut Escola d'Hoteleria i Turisme de Barcelona (1)

Anglès 5

Cuina i pastisseria 9

Formació i orientació laboral 4

Francès 4

Hoteleria i turisme 14

Operacions i equips d'elaboració
de productes alimentaris 3

P. esp. en hoteleria i turisme 4

P. esp. en indústries alimentàries 3

Processos en la indústria alimentària 7

Serveis de restauració 4

08013275 Institut Escola del Treball

(PE) Equips electrònics 1

(PE) Processos de gestió administrativa 1

(PE) Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Administració d'empreses 12

Alemany 2

Anàlisi i química industrial 9,5

Anglès 4

Biologia i geologia 1

Construccions civils i edificació 8,5

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Economia 2

Educació física 5,5

Equips electrònics 9

Física i química 3

Fabricació i instal·lació de fusteria
i mobles 7

Filosofia 2

Formació i orientació laboral 11,50

Geografia i història 3

Informàtica 5

Instal·lacions electrotècniques 11,50

Instal·lació i manteniment d'equips
tèrmics i de fluids 6

Laboratori 3

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 2,5

Matemàtiques 2

Mecanització i manteniment
de màquines 7

Oficina de projectes de construcció 7

Oficina de projectes de fabricació
mecànica 1

Organització i projectes de fabricació
mecànica 9

Organització i projectes de sistemes
energètics 4

P. esp. en arts gràfiques 1

P. esp. manteniment i serveis
a la producció 0,7

Processos de gestió administrativa 12

Processos i productes d'arts gràfiques 5

Processos i productes de fusta i mobles 3

Producció en arts gràfiques 10

Religió 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics 9,5

Sistemes electrònics 11

Sistemes i aplicacions informàtiques 4

Soldadures 8

Tecnologia 1

08045513 Institut Flos i Calcat (1)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Geografia i història 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Matemàtiques 1

Anglès 1

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 2

Dibuix 1

Educació física 1

Física i química 2

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Geografia i història 3

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Música 1

Procediments sanitaris i assistencials 6

Processos sanitaris 2

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

08040849 Institut Fort Pius (1)

(*) Economia 1

(*) Geografia i història 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 3,5

Dibuix 1,5

Educació física 1

Educació física 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

Tecnologia (E) 1

08052724 Institut Francisco de Goya (3)

(*) Física i química 1

(*) Geografia i història 1

(*) Pedagogia terapèutica (E) 1

(PE) Llengua castellana i literatura 1

(PE) Llengua catalana i literatura 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Física i química 2,5

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 4

08058775 Institut Front Marítim

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Llengua catalana i literatura (E) 1

(*) Matemàtiques 1

Anglès 4

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Dibuix 1

Educació física 2

Física i química 3

Filosofia 1

Geografia i història 5

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 3

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

Tecnologia (E) 1

08046591 Institut Gal·la Placídia (3)

(PE) Biologia i geologia 1

(PE) Geografia i història 1

(PE) Orientació educativa 1

Anglès 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 1

Dibuix 1

Educació física 1

Física i química 1

Filosofia 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 1

Llengua catalana i literatura 1

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 2

Música 1

Religió 0,5

Tecnologia 1

Tecnologia (E) 1

08044065 Institut Galileo Galilei (2)

(*) Orientació educativa 1

(*) Tecnologia 1,5

Anglès 2

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 1

Educació física 1,5

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 3

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

08040141 Institut Icària (2)

(*) Anglès 1

(*) Geografia i història 1

(*) Llengua catalana i literatura (E) 1

(*) Matemàtiques 1

Anglès 5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 3

Física i química 6

Filosofia 2

Francès 1,5

Geografia i història 4

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 5

Música 1,5

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 4

Tecnologia (E) 1

08013159 Institut Infanta Isabel d'Aragó (3)

(*) Geografia i història 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Matemàtiques (E) 1

Alemany 1

Anglès 6

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida (E) 0,5

Biologia i geologia 4

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 5

Economia 1

Educació física 3

Física i química 4

Filosofia 2

Francès 1

Geografia i història 7

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 6

Llengua catalana i literatura 6

Matemàtiques 5

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Música (E) 1

Orientació educativa 2

Religió 1

Tecnologia 3

Tecnologia (E) 1

Tecnologia (L) 1

08013111 Institut Jaume Balmes (1)

(*) Educació física 1

(*) Geografia i història 1

Administració d'empreses 1

Alemany 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 4

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 3

Física i química 5

Filosofia 2

Francès 2

Geografia i història 6

Grec 1

Informàtica 4,5

Italià 1

Llatí 2

Llengua castellana i literatura 5

Llengua catalana i literatura 5

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 6

Música 1,5

Processos de gestió administrativa 2

Professor assumit 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Sistemes i aplicacions informàtiques 3

Tecnologia 3

08013123 Institut Joan Boscà (1)

(*) Dibuix 1

(*) Matemàtiques 1

Anglès 4

Biologia i geologia 3

Dibuix 0,5

Economia 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 5,5

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 2

08057540 Institut Joan Brossa (1)

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Llengua catalana i literatura 0,5

Anglès 4

Anglès (L) 1

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix (L) 2

Educació física 1

Educació física 1

Física i química 1

Física i química (L) 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Informàtica 3

Llengua castellana i literatura (L) 2

Llengua catalana i literatura 1

Llengua catalana i literatura (L) 3

Matemàtiques 1

Matemàtiques (E) 1

Matemàtiques (L) 2

Mecanització i manteniment
de màquines (L) 1

Mecanització i manteniment
de màquines 1

Música 1

Organització i gestió comercial 5

P. esp. en comerç i màrqueting 0,5

P. esp. en fabricació mecànica 1,7

Processos comercials 3

Processos comercials (L) 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Sistemes i aplicacions informàtiques 3

Tecnologia 3

08033882 Institut Joan Coromines

(*) Anglès 2

(*) Dibuix 0,5

(*) Intervenció sociocomunitària 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Matemàtiques 1

(*) Tecnologia 2

(PE) Filosofia 1

(PE) Llengua castellana i literatura 1

(PE) Música 1

Anglès 4

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 3

Educació física 3

Física i química 3

Geografia i història 3

Grec 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 5

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 1

Tecnologia 4

08013101 Institut Joan d'Àustria (3)

(*) Llatí 1

(*) Llengua castellana i literatura 1,5

(PE) Biologia i geologia 1

(PE) Llengua catalana i literatura (E) 1

(PE) Tecnologia 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1,5

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 4

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 4

Grec 1

Informàtica 6

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 1

Sistemes i aplicacions informàtiques 6

Tecnologia 2

08054228 Institut Joan Fuster (1)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Educació física 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 2

Cultura clàssica 1

Educació visual i plàstica (E) 1

Economia 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 5

Música (E) 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

Tecnologia (E) 1

08034576 Institut Joan Salvat i Papasseit (3)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Intervenció sociocomunitària 0,5

(*) Llengua castellana i literatura 1

(PE) Dibuix 1

Anglès 1

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1,5

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 0,5

Educació física 1

Educació física 1

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 1

Ciències socials (E) 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 2

Religió 0,5

Tecnologia 1

Tecnologia (E) 1

08052761 SES Josep Comas i Solà

(*) Tecnologia 2

(PE) Biologia i geologia 1

(PE) Filosofia 1

(PE) Geografia i història 1

Anglès 2

Aula d'acollida 2

Dibuix 1

Educació física 1

Física i química 1

Francès 1

Geografia i història 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 2

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

08044958 Institut Josep Pla (1)

(*) Biologia i geologia 0,5

(*) Ciències de la naturalesa (E) 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 1

Educació física 1,5

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

Tecnologia (E) 1

08039057 Institut L'Alzina (1)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Orientació educativa 2

(PE) Llengua castellana i literatura 1

(PE) Llengua catalana i literatura 1

(PE) Orientació educativa 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Educació física 2

Física i química 3

Filosofia 2

Francès 1

Geografia i història 4

Llengua castellana i literatura 2,5

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

08034205 Institut La Guineueta

(*) Biologia i geologia 1

(*) Educació física 0,5

(*) Geografia i història 1

(*) Tecnologia 1

Administració d'empreses 4

Anglès 3

Aula d'acollida 1,5

Biologia i geologia 2

Dibuix 1

Educació física 1

Física i química 2

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 3

Francès 1

Geografia i història 2

Informàtica 5

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Manteniment de vehicles 8

Matemàtiques 4

Música 1

Organització i processos
de manteniment de vehicles 4

P. esp. en sanitat 1

Procediments de diagnòstic clínic
i ortoprotètic 10

Procediments sanitaris i assistencials 10

Processos de gestió administrativa 4

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics 9

Processos sanitaris 4

Orientació educativa 1

Religió 1

Sistemes i aplicacions informàtiques 6

Tecnologia 2

08040138 Institut La Sedeta (1)

(*) Ciències socials (E) 1

(*) Matemàtiques (E) 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 2

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 2

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 1

Tecnologia 2

08034564 Institut Les Corts (3)

(*) Llengua castellana i literatura 0,5

(*) Filosofia 1

(PE) Economia 1

(PE) Matemàtiques 1

(PE) Música 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 0,5

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1,5

Economia 1

Educació física 2

Física i química 5

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 5

Grec 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

Tecnologia (E) 1

08013329 EASD Llotja (3)

Daurat i policromia 1

Decoració 1

Delineació 1

Dibuix artístic i color 18

Dibuix publicitari 1

Dibuix tècnic 13

Disseny d'interiors 2

Disseny de producte 1

Disseny gràfic 10

Edició d'art 1

Enquadernació artística 1

Fotografia i processos de reproducció 3

Història de l'art 5

Materials i tecnologia: disseny 3

Mitjans audiovisuals 2

Mitjans informàtics 6

Modelisme i maquetisme 5

Motlles i reproduccions 1

Musivaria 1

Organització industrial i legislació 4

Tècniques ceràmiques 2

Tècniques de gravat i estampació 3

Tècniques de joieria i bijuteria 1

Tècniques de patronatge i confecció 4

Tècniques del metall 1

Tècniques tèxtils 3

Talla de pedra i fusta 1

Volum 6

08052827 Institut LLuís Domènech i Montaner (1)

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Orientació educativa 1

Anglès 4

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació visual i plàstica (E) 1

Economia 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 2

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

Tecnologia (E) 1

08046581 Institut Lluís Vives

(*) Anglès 1

(*) Educació física 1

Anglès 1

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1,5

Economia 1

Educació física 1

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 2,5

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 1

Tecnologia (E) 1

08045525 Institut Manuel Carrasco i Formiguera (3)

(*) Tecnologia 1

(PE) Anglès 1

Anglès 2

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 2

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música (E) 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 1

Tecnologia (E) 1

08013160 Institut Maragall (1)

Anglès 5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 3,5

Dibuix 5,5

Educació visual i plàstica (E) 1

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 3

Francès 1

Geografia i història 7

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 6

Matemàtiques 5

Matemàtiques (E) 1

Música 2

Professor assumit 1

Orientació educativa 1

Religió 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 2

Tecnologia (E) 1

Unitat d'educació especial 2

08014401 Institut Mare de Déu de la Mercè (1)

Anglès 1,5

Educació física 7

Equips electrònics 4

Formació i orientació laboral 7,5

Informàtica 8

Llengua catalana i literatura 1

Manteniment de vehicles 13

Matemàtiques 1

Mecanització i manteniment
de màquines 3

Oficina de projectes de fabricació
mecànica 1

Organització i processos
de manteniment de vehicles 6,5

Organització i projectes de fabricació
mecànica 4

P. esp. en comunicació, imatge i so 2,5

Pràctiques de micromecànica 2

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics 1

Processos i mitjans de comunicació 13,50

Sistemes electrònics 4,5

Sistemes i aplicacions informàtiques 6

Soldadures 3

Tècniques i procediments d'imatge i so 21

08013226 Institut Menéndez y Pelayo (3)

(*) Llengua catalana i literatura 1

Alemany 1

Anglès 5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 4

Dibuix 2

Economia 2

Educació física 2

Física i química 4

Filosofia 2

Francès 2

Geografia i història 6

Llatí 2

Llengua castellana i literatura 5

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 0,5

Música (E) 1

Orientació educativa 1

Religió 1

Tecnologia 4

Tecnologia (E) 1

08013196 Institut Milà i Fontanals (1)

(*) Geografia i història 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Matemàtiques 1

(*) Tecnologia 1

(PE) Física i química 1

Anglès 5

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 3

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2,5

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Informàtica 3

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4,5

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 5

Música 2

Professor assumit 1

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 2

Religió 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Sistemes i aplicacions informàtiques 3

Tecnologia 3

08052581 Institut Miquel Tarradell (CAEP)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Francès 0,5

(PE) Intervenció sociocomunitària 1

Anglès 2

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Educació física 2

Física i química 2

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Geografia i història 1

Ciències socials (E) 1

Intervenció sociocomunitària 5

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comunitat 0,5

Procediments sanitaris i assistencials 2

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Serveis a la comunitat 8

Tecnologia 3

08013093 Institut Montjuïc (3)

(*) Anglès 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 3

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 2

Dibuix 1

Educació física 1

Física i química 2,5

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 2

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 3

Música 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

08013202 Institut Montserrat (3)

(*) Geografia i història 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 5

Dibuix 1

Educació visual i plàstica (E) 1

Economia 2

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 6

Filosofia 2

Francès 2

Geografia i història 6

Grec 1

Italià 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 5

Llengua catalana i literatura 5,5

Matemàtiques 6,5

Música 2,5

Orientació educativa 1

Religió 1

Tecnologia 4

08013214 Institut Narcís Monturiol

Anglès 3

Aula d'acollida 0,5

Biologia i geologia 3

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 1

Educació física 1

Ensenyaments de la llar 1

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

08053571 CEPA Oriol Martorell (1)

Anglès 1

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 1,5

Geografia i història 1

Llengua castellana i literatura 1

Llengua catalana i literatura 1

Matemàtiques 1

Tecnologia (E) 1

08035209 Institut Pablo R. Picasso (CAEP)

(*) Anglès 1

(*) Biologia i geologia 2

(*) Ciències socials (E) 1

(*) Llengua castellana i literatura (E) 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Tecnologia 2

(PE) Educació física 1

(PE) Orientació educativa 1

(PE) Tecnologia 1

Anglès 3,5

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 3

Dibuix 2

Educació física 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 2

Ciències socials (E) 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 1

Unitat d'educació especial 2

08052608 Institut Pau Claris (1)

(*) Filosofia 1

(*) Tecnologia 1

(PE) Geografia i història 1

(PE) Matemàtiques 1

(PE) Tecnologia 1

Anglès 3

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1,5

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 1,5

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 2

Matemàtiques 2

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 1

08052712 Institut Pere Bosch i Gimpera

(*) Tecnologia 1

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 1

Dibuix 0,5

Educació física 1

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 1

Llengua catalana i literatura 2

Matemàtiques 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 1

08034138 Institut Poblenou (3)

Administració d'empreses 6

Anglès 2,5

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Informàtica 2

Organització i gestió comercial 4

Processos comercials 3

Processos de gestió administrativa 5

Sistemes i aplicacions informàtiques 2

08033894 Institut Príncep de Girona (3)

(*) Llengua catalana i literatura (E) 1

(*) Tecnologia 0,5

(PE) Geografia i història 1

(PE) Grec 1

(PE) Llengua catalana i literatura 1

Anglès 4

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 3

Dibuix 2

Educació física 2

Física i química 3

Filosofia 2

Francès 1

Geografia i història 2

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 2,5

Matemàtiques 4

Música 1

Organització i processos de manteniment de vehicles 1

Orientació educativa 1

Religió 1

Tecnologia 3

08046608 Institut Príncep de Viana (1)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Geografia i història 1

(*) Matemàtiques 1

(*) Orientació educativa 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació visual i plàstica (E) 1

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 1

Tecnologia 4,5

08013469 Institut Rambla Prim (CAEP) (1)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Educació física 0,5

(*) Ciències socials (E) 1

(*) Orientació educativa 1

(PE) Llengua catalana i literatura 1

(PE) Matemàtiques 1

Administració d'empreses 3

Anglès 2

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Educació física 1

Educació física 0,5

Física i química 1

Formació i orientació laboral 2

Geografia i història 2

Ciències socials (E) 1

Instal·lacions electrotècniques 5

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Mecanització i manteniment de màquines 2

Música 1

Organització i projectes de fabricació

mecànica 1

P. esp. manteniment i serveis

a la producció 1

Processos de gestió administrativa 3

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics 3

Tecnologia 2

08052748 Institut Roger de Flor (1)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Educació física 1

Anglès 2

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 1

Dibuix 1

Educació física 1

Física i química 2

Filosofia 1

Geografia i història 1

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 1

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 1

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

08052797 Institut Salvador Espriu (1)

(*) Anglès 1

(*) Llengua catalana i literatura (E) 1

(PE) Anglès 1

(PE) Llengua castellana i literatura 1

(PE) Matemàtiques 1

Anglès 5,5

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 3

Educació física (E) 1

Física i química 5

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4,5

Ciències socials (E) 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 2

Llengua catalana i literatura 5,5

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 2

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 5

08044053 Institut Salvador Seguí (1)

(PE) Intervenció sociocomunitària 2

(PE) Processos diagnòstics clínics

i productes ortoprotètics 1

Assessoria i processos d'imatge personal 8

Estètica 14

Formació i orientació laboral 5,5

Intervenció sociocomunitària 14

P. esp. en imatge personal 0,2

P. esp. en sanitat 4

P. esp. serveis socioculturals i serveis

a la comunitat 2

Perruqueria 8

Procediments de diagnòstic clínic

i ortoprotètic 1

Procediments sanitaris i assistencials 12

Processos sanitaris 5

Serveis a la comunitat 12

08013366 Institut Sant Andreu (1)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Geografia i història 1

(*) Orientació educativa 1

Anglès 4

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Dibuix 1,5

Economia 0,5

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 4

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4,5

Llatí 2

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 4

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 4

08013135 Institut Sant Josep de Calassanç (1)

(*) Matemàtiques 1

(PE) Llengua catalana i literatura 1

(PE) Orientació educativa 1

Anglès 3

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 2

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 2

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 2

Matemàtiques 2

Música 0,5

Religió 1

Tecnologia 2

Tecnologia (E) 1

08052803 Institut Sant Martí de Provençals (1)

(*) Llengua castellana i literatura 0,5

Anglès 2

Aula d'acollida 1,5

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 1

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 1

Llengua catalana i literatura 2

Matemàtiques 1

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 1

08047421 Institut Secretari Coloma (1)

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Matemàtiques (E) 1

Alemany 1

Anglès 4

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1,5

Economia 1

Educació física 1,5

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

Tecnologia (E) 1

08052700 Institut Vall d'Hebron

(*) Física i química 1

(*) Geografia i història 1

(*) Matemàtiques 1

(PE) Dibuix 1

(PE) Educació física 1

Administració d'empreses 4

Anglès 5

Assessoria i processos d'imatge personal 3

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 4,5

Economia 1

Educació física 14

Estètica 4,5

Física i química 2

Filosofia 2

Formació i orientació laboral 3

Francès 1

Geografia i història 4

Instal·lacions electrotècniques 6

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 5

Música 1,5

Perruqueria 7

Processos de gestió administrativa 4

Orientació educativa 2

Religió 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 4

Tecnologia 3

08031812 Institut Valldemossa (1)

(*) Anglès 0,5

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Orientació educativa 1

(*) Tecnologia 1

(PE) Anglès 1

(PE) Geografia i història 1

(PE) Tecnologia 1

Anglès 3

Aula d'acollida 0,5

Biologia i geologia 3

Dibuix 1

Educació visual i plàstica (E) 1

Economia 1

Educació física 2

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 4,5

Música 1,5

Orientació educativa 1

Religió 1

Tecnologia 3

08013238 Institut Verdaguer

Anglès 2

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1,5

Biologia i geologia 2

Dibuix 1,5

Economia 1

Educació física 2

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 2

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 3

Música 1,5

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia (L) 2

08045483 Institut Vila de Gràcia (1)

(*) Matemàtiques 1

Anglès 3

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 1,5

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 2

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 3

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

08047431 Institut XXV Olimpíada (3)

(*) Ciències de la naturalesa (E) 1

(*) Dibuix 1

(*) Educació física 1

(*) Física i química 1

(PE) Geografia i història 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 5

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 2

Francès 1

Geografia i història 4

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 2

Orientació educativa 1

Religió 1

Tecnologia 4

Serveis territorials a Barcelona Comarques

Municipi: 08015 Badalona

08053029 EOI Badalona (1)

Alemany 2

Anglès 7

Francès 2,5

08045008 Institut Badalona IX (1)

(*) Anglès 1

(*) Orientació educativa 1

(PE) Biologia i geologia 1

(PE) Filosofia 1

(PE) Tecnologia 1

Anglès 1

Biologia i geologia 1

Dibuix 1

Educació física 1

Geografia i història 2

Informàtica 2

Llengua castellana i literatura 1

Llengua catalana i literatura 1

Matemàtiques 1

Procediments sanitaris i assistencials 1

Processos sanitaris 1

Orientació educativa 1

Sistemes i aplicacions informàtiques 2

Tecnologia 1

08042019 Institut Badalona VII (1)

(*) Llengua castellana i literatura (E) 1

(*) Llengua catalana i literatura (E) 1

Administració d'empreses 4

Anglès 4

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1,5

Economia 1

Educació física 2

Física i química 3

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 4

Informàtica 2

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

Processos de gestió administrativa 5

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Sistemes i aplicacions informàtiques 2

Tecnologia 4

Unitat d'educació especial 1

Unitat d'educació especial (E) 1

08044995 Institut Barres i Ones (1)

(*) Llengua catalana i literatura 1

(PE) Anglès 1

(PE) Dibuix 1

(PE) Orientació educativa 1

Anglès 3

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 3

Dibuix 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Tecnologia 4

08057746 SES de Badalona

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Matemàtiques (E) 1

(*) Orientació educativa 0,5

Anglès 2

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 2

Dibuix 1

Educació física 1

Física i química 1

Geografia i història 2,5

Ciències socials (E) 0,5

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 1

Música 1

Orientació educativa 1

Tecnologia 3

Unitat d'educació especial 1

Unitat d'educació especial (E) 1

08045604 Institut Enric Borràs (1)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Orientació educativa 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Assessoria i processos d'imatge personal 3

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1,5

Educació visual i plàstica (E) 1

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Estètica 4

Física i química 4

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Música (E) 1

Orientació educativa 3

Religió 0,5

Tecnologia 4

08001443 Institut Eugeni d'Ors (2)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Geografia i història 1

(*) Matemàtiques 1

(*) Música 1

(PE) Geografia i història 1

(PE) Llatí 1

Anglès 3

Aula d'acollida 1

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 2

Intervenció sociocomunitària 1

Llengua castellana i literatura 3,5

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Música 1

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comunitat 0,5

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic 4

Procediments sanitaris i assistencials 2

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics 3

Processos sanitaris 1

Orientació educativa 2

Religió 0,5

Serveis a la comunitat 1

Tecnologia 2

Tecnologia (E) 1

08001431 Institut Isaac Albéniz (1)

(*) Dibuix 0,5

Anglès 5

Biologia i geologia 3

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 2,5

Física i química 5

Filosofia 2

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Grec 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 4

Música 1,5

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

Tecnologia (E) 1

08052888 Institut Júlia Minguell (1)

(*) Geografia i història 1

(*) Matemàtiques 1,5

(PE) Economia 1

(PE) Física i química 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Educació física 6

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 4

08040527 Institut La Llauna (2)

Anglès 4

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 2

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 2

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Sistemes electrònics 1

Tecnologia 3

Unitat d'educació especial 2

08001421 Institut La Pineda (1)

(*) Llengua castellana i literatura 1

Administració d'empreses 5

Anàlisi i química industrial 1

Anglès 6

Audició i llenguatge (E) 1

Aula d'acollida 1,5

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 2

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 3

Equips electrònics 5

Física i química 3

Fabricació i instal·lació de fusteria

i mobles 2

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 5

Geografia i història 4

Informàtica 6

Instal·lacions electrotècniques 7

Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids 3

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Organització i projectes de sistemes

energètics 1

Processos de gestió administrativa 5

Processos i productes de fusta i mobles 1

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 4

Sistemes electrònics 4

Sistemes i aplicacions informàtiques 5

Tecnologia 3

08033869 Institut Pau Casals (1)

(*) Economia 1

(*) Geografia i història 1,5

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Matemàtiques 1

(PE) Geografia i història 1

(PE) Llengua castellana i literatura 1

(PE) Tecnologia 1

Anglès 4

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 2

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 4

Música 1

Música (E) 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

08001480 EASD Pau Gargallo (1)

Anglès 1

Decoració 2

Dibuix artístic i color 8

Dibuix publicitari 3

Dibuix tècnic 2

Disseny d'interiors 1

Disseny gràfic 7

Filosofia 1

Geografia i història 1

Història de l'art 3

Llengua castellana i literatura 1

Llengua catalana i literatura 1

Mitjans audiovisuals 1

Mitjans informàtics 1

Motlles i reproduccions 2

Organització industrial i legislació 1

Tècniques ceràmiques 2

Volum 3

08045471 Institut Pompeu Fabra (1)

(*) Llengua castellana i literatura 1

Anàlisi i química industrial 3

Anglès 2

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Economia 0,5

Educació física 1

Educació física 1

Física i química 2

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 2

Francès 1

Geografia i història 3

Laboratori 3

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Manteniment de vehicles 8

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Mecanització i manteniment de màquines 5

Música 1

Operacions de processos 1

Organització i processos

de manteniment de vehicles 4

Organització i projectes

de fabricació mecànica 3

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

08046751 Institut Ventura Gassol (2)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Geografia i història 1,5

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Matemàtiques 1

Anglès 5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2,5

Educació física 3

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 0,5

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 4

Municipi: 08074 Cubelles

08057230 Institut Cubelles (1)

(*) Matemàtiques 0,5

(*) Orientació educativa 1

Anglès 4

Aula d'acollida 0,5

Biologia i geologia 3

Cultura clàssica 1

Dibuix 1,5

Economia 1

Educació física 1

Educació física 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 4

Música 1

Orientació educativa 2

Religió 0,5

Tecnologia 4

08067648 Institut Cubelles II (1)

(*) Física i química 1

Anglès 1

Dibuix 0,5

Educació física 1

Física i química 1

Geografia i història 1

Llengua castellana i literatura 1

Llengua catalana i literatura 1

Matemàtiques 1

Música 0,5

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 1

Municipi: 08091 Gelida

08035246 Institut Gelida (1)

(*) Economia 1

Anglès 2

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Educació física 1,5

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 2

Llengua castellana i literatura 1

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

Municipi: 08101 L'Hospitalet de Llobregat

08035258 Institut Apel·les Mestres (1)

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Matemàtiques 1

Anglès 4

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 3

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2,5

Física i química 3

Filosofia 2

Francès 1

Geografia i història 4

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 3

08019411 Institut Bellvitge (1)

(*) Física i química 1

(*) Patronatge i confecció 1

Anglès 3

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Dibuix 2,5

Economia 1

Educació física 0,5

Educació física (E) 1

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 3

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

Unitat d'educació especial 2

08052918 Institut Bisbe Berenguer (1)

(*) Educació física 1

(PE) Francès 1

(PE) Ciències socials (E) 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 0,5

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 0,5

Educació visual i plàstica (E) 1

Economia 1

Educació física 2

Física i química 3

Filosofia 1

Geografia i història 3

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música (E) 1

Orientació educativa 2

Religió 1

Tecnologia 3

Tecnologia (E) 1

08056109 Institut Can Vilumara

(*) Biologia i geologia 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 4,5

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 2

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 2

Francès 1

Geografia i història 3

Grec 1

Instal·lació i manteniment d'equips
tèrmics i de fluids 4

Intervenció sociocomunitària 9

Llengua castellana i literatura 5

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Música 1,5

Organització i projectes de sistemes

energètics 1

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comunitat 1,5

Procediments sanitaris i assistencials 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Serveis a la comunitat 9

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 3

08044582 EOI de L'Hospitalet de LLobregat (1)

Alemany 4

Anglès 18,50

Català 1

Francès 6

Italià 2

08051264 Institut Eduard Fontserè (1)

(*) Geografia i història 0,5

(PE) Educació física 1

(PE) Geografia i història 1

(PE) Tecnologia 1

Administració d'empreses 3

Anglès 2

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 2

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 1

Física i química 3

Filosofia 1

Geografia i història 2

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Processos de gestió administrativa 3

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

08052921 Institut Eugeni d'Ors (1)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Filosofia 1

Anglès 2

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 3

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 1

Francès 1

Geografia i història 3

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música (E) 1

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

08045070 Institut Joan Miró (1)

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Matemàtiques 1

(*) Tecnologia 1

(PE) Biologia i geologia 1

(PE) Tecnologia 1

Anglès 2

Aula d'acollida 0,5

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1,5

Economia 1

Educació física 1

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 2

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

08044077 EASD Josep Serra i Abella (1)

Dibuix artístic i color 5

Dibuix tècnic 1

Disseny gràfic 12

Fotografia 8

Fotografia i processos de reproducció 1

Història de l'art 2

Mitjans audiovisuals 5

Mitjans informàtics 2

Organització industrial i legislació 1

Tècniques de gravat i estampació 1

08019371 Institut Llobregat (2)

(*) Geografia i història 1

(*) Matemàtiques 1

(*) Tecnologia 1

Anàlisi i química industrial 2

Anglès 3

Aula d'acollida 1,5

Biologia i geologia 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació física 1

Física i química 3

Formació i orientació laboral 3

Geografia i història 4

Instal·lacions electrotècniques 9

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Mecanització i manteniment de màquines 5,5

Música 1

Organització i projectes de fabricació

mecànica 3

Orientació educativa 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 5

Tecnologia 2

08039069 Institut Margarida Xirgu (2)

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Orientació educativa 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 6

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 3

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 5

Grec 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 6

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 2

Orientació educativa 1

Religió 1

Tecnologia 4

Tecnologia (E) 1

08033912 Institut Mercè Rodoreda (1)

(*) Geografia i història 1

(*) Llengua castellana i literatura (E) 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

Anàlisi i química industrial 3,5

Anglès 5

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 4

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 1

Educació física 2

Física i química 4

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Grec 1

Laboratori 1

Llatí 2

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Sistemes electrònics 1

Tecnologia 4

08019319 Institut Pedraforca (1)

(*) Filosofia 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(PE) Francès 1

(PE) Matemàtiques 1

(PE) Tecnologia 1

Anglès 3

Assessoria i processos d'imatge personal 1

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Educació física 2

Física i química 3

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 2

Geografia i història 3

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 3

Manteniment de vehicles 4

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Organització i processos

de manteniment de vehicles 3

Perruqueria 3

Procediments de diagnòstic clínic

i ortoprotètic 5

Procediments sanitaris i assistencials 9

Processos diagnòstics clínics

i productes ortoprotètics 4

Processos sanitaris 4,5

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 2

08019401 Institut Provençana (2)

Administració d'empreses 7

Anàlisi i química industrial 5,5

Anglès 2

Construccions civils i edificació 6

Física i química 1

Formació i orientació laboral 3

Francès 0,5

Informàtica 7

Laboratori 2

Oficina de projectes de construcció 4

Organització i gestió comercial 4

P. esp. en edificació i obra civil 1

Processos comercials 3

Processos de gestió administrativa 6

Sistemes i aplicacions informàtiques 7

08055944 Institut Rubió i Ors (1)

(*) Orientació educativa 2

Anglès 2

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació física 2

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

08019307 Institut Santa Eulàlia (1)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Matemàtiques 1

Anglès 4

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Ensenyaments de la llar 1

Física i química 3

Filosofia 2

Francès 1

Geografia i història 4

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 2

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 4

Unitat d'educació especial 2

08019320 Institut Torras i Bages (1)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

Anglès 6

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 3

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 5

Filosofia 2

Francès 1

Geografia i història 5

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 5

Matemàtiques (E) 1

Música 2

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 3,5

Municipi: 08194 Sant Adrià de Besòs

08040151 Institut Fòrum 2004 (CAEP) (1)

(*) Formació i orientació laboral 1

(*) Manteniment de vehicles 1

(PE) Llengua catalana i literatura 1

(PE) Manteniment de vehicles 1

(PE) Orientació educativa 1

Anglès 2

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Educació física 1,5

Educació física (E) 1

Física i química 2

Geografia i història 4

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Manteniment de vehicles 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Organització i processos

de manteniment de vehicles 1

Orientació educativa 2

Tecnologia 2

08042101 Institut Manuel Vázquez Montalbán (1)

(*) Matemàtiques (E) 1

(*) Pedagogia terapèutica (E) 2

(*) Tecnologia 0,5

Anglès 3,5

Aula d'acollida 1,5

Biologia i geologia 3

Dibuix 1,5

Economia 1

Educació física 2

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Grec 1

Informàtica 3

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Sistemes i aplicacions informàtiques 2

Tecnologia 4

Unitat d'educació especial (E) 2

Municipi: 08227 Sant Martí Sarroca

08065329 SES de Sant Martí Sarroca (1)

(*) Geografia i història 0,5

(*) Orientació educativa 1

Anglès 3

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Educació física 0,5

Educació física (E) 1

Física i química 2

Francès 1

Geografia i història 2

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 3

Música 1

Orientació educativa 1

Tecnologia 3

Municipi: 08231 Sant Pere de Ribes

08047467 Institut Alexandre Galí (1)

(*) Llengua castellana i literatura (E) 1

(*) Llengua catalana i literatura (E) 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 2

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Intervenció sociocomunitària 3

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 2

Música 0,5

Música (E) 1

P. esp. serveis socioculturals i serveis

a la comunitat 0,5

Procediments sanitaris i assistencials 2

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Serveis a la comunitat 1

Tecnologia 4

08042056 Institut Can Puig (1)

(*) Física i química 1

(*) Matemàtiques 1

(PE) Educació física 1

(PE) Llengua castellana i literatura 1

(PE) Matemàtiques 1

Administració d'empreses 2

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Audició i llenguatge (E) 0,5

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Educació física 2

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

Processos de gestió administrativa 1

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 5

Unitat d'educació especial 3

Unitat d'educació especial (E) 1

08063904 Institut Montgròs (1)

(*) Biologia i geologia 1

Anglès 2

Biologia i geologia 1

Dibuix 0,5

Educació física 1

Física i química 1

Geografia i història 1

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 2

Matemàtiques 2

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

Unitat d'educació especial 2

Municipi: 08240 Sant Sadurní d'Anoia

08064702 Institut Jacint Verdaguer

(*) Ciències socials (E) 1

(*) Orientació educativa 0,5

(PE) Educació física 1

(PE) Ciències socials (E) 1

(PE) Llengua catalana i literatura 1

Alemany 1

Anglès 1

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 0,5

Biologia i geologia 1

Dibuix 1

Educació física 1

Física i química 1

Geografia i història 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 1

Matemàtiques 1

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 1

Tecnologia 2

Municipi: 08245 Santa Coloma de Gramenet

08059329 Institut Can Peixauet (1)

(*) Llengua castellana i literatura (E) 1

(*) Orientació educativa 1

Anglès 5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 4

Unitat d'educació especial 2

08037176 Institut La Bastida (2)

(*) Matemàtiques 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 3

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 2

Construccions civils i edificació 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Educació física 8,5

Educació física (E) 1

Física i química 2

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 3

Francès 1

Geografia i història 3

Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids 3

Intervenció sociocomunitària 7

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Oficina de projectes de construcció 1

Organització i projectes de sistemes

energètics 1

P. esp. en activitats físiques i esportives 1

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comunitat 1

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Serveis a la comunitat 7

Sistemes electrònics 1

Tecnologia 3

08034643 Institut Les Vinyes (1)

(*) Filosofia 1

(PE) Assessoria i processos d'imatge

personal 1

(PE) Formació i orientació laboral 1

(PE) Llengua castellana i literatura 1

Anglès 3

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Educació física 2

Física i química 2

Formació i orientació laboral 2

Francès 1

Geografia i història 3

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 3,5

Manteniment de vehicles 6

Matemàtiques 2,5

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Organització i processos

de manteniment de vehicles 2

Perruqueria 1

Procediments de diagnòstic clínic

i ortoprotètic 6

Procediments sanitaris i assistencials 6,5

Processos diagnòstics clínics

i productes ortoprotètics 3

Processos sanitaris 3,5

Orientació educativa 1

Tecnologia 3

08053078 Institut Numància (2)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Orientació educativa 1

(PE) Biologia i geologia 1

(PE) Llengua castellana i literatura 1

(PE) Orientació educativa 1

Alemany 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1,5

Educació visual i plàstica (E) 1

Economia 1

Educació física 1,5

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 2

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 5

Unitat d'educació especial 2

08028047 Institut Puig Castellar (1)

(*) Física i química 1

(*) Geografia i història 1

Administració d'empreses 3

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 3

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 2

Física i química 4

Filosofia 2

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 4

Grec 1

Informàtica 5

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Processos de gestió administrativa 3

Orientació educativa 1

Religió 1

Sistemes i aplicacions informàtiques 4

Tecnologia 3

08056985 Institut Ramon Berenguer IV (2)

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Matemàtiques 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 3

Dibuix 3

Economia 1

Educació física 1

Educació física 1

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

Unitat d'educació especial 1

Unitat d'educació especial (E) 1

08053443 EOI Santa Coloma (2)

Alemany 2

Anglès 8

Català 1

Francès 4

08034001 Institut Terra Roja (2)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Orientació educativa 1

(PE) Matemàtiques (E) 1

Anglès 5

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2,5

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 5

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 5

Música 2

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 4

08035325 Institut Torrent de les Bruixes (2)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Llengua castellana i literatura 0,5

(*) Orientació educativa 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 5

Audició i llenguatge (E) 1

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 1

Educació física 1

Física i química 2

Filosofia 1

Geografia i història 3

Grec 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 4

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 1

Tecnologia 3

Municipi: 08251 Santa Margarida i els Monjos

08053091 Institut El Foix (1)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Pedagogia terapèutica (E) 1

Alemany 1

Anglès 3

Aula d'acollida 1,5

Biologia i geologia 3

Cultura clàssica 1

Dibuix 1,5

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3,5

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 4

Municipi: 08270 Sitges

08043981 Institut Joan Ramon Benaprès (1)

(*) Anglès 1

(*) Geografia i història 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

Anglès 5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Cuina i pastisseria 8

Dibuix 1

Educació visual i plàstica (E) 1

Economia 1

Educació física 2

Física i química 4

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Grec 1

Hoteleria i turisme 2

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 5

Música 1

Música (E) 1

P. esp. en hoteleria i turisme 1,2

P. esp. en indústries alimentàries 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Serveis de restauració 2

Tecnologia 5

08061014 Institut Vinyet (1)

(*) Dibuix 1

(*) Física i química 1

Anglès 4

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 2

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 1,5

Física i química 2

Filosofia 1

Geografia i història 2

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 3

Música 1,5

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

Unitat d'educació especial 2

Municipi: 08305 Vilafranca del Penedès

08035362 Institut Alt Penedès (1)

(*) Anglès 1

(*) Física i química 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Matemàtiques 1

Anàlisi i química industrial 1

Anglès 5

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació visual i plàstica (E) 1

Economia 1

Educació física 3

Física i química 3

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 5

Instal·lacions electrotècniques 5

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Mecanització i manteniment de màquines 3

Música (E) 1

Organització i projectes de fabricació

mecànica 3

P. esp. manteniment i serveis

a la producció 0,2

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics 4

Tecnologia 5

08065652 EOI de l'Alt Penedès (1)

Anglès 4

Francès 1,5

08031459 Institut Eugeni d'Ors (1)

(*) Anglès 1

(*) Geografia i història 1

(PE) Matemàtiques 1

(PE) Processos de gestió administrativa 1

(PE) Orientació educativa 1

Administració d'empreses 4

Anglès 7

Audició i llenguatge (E) 1

Aula d'acollida 1,5

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Ensenyaments de la llar 1

Física i química 4

Filosofia 2

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Informàtica 3

Llengua castellana i literatura 5

Llengua catalana i literatura 6

Matemàtiques 5

Matemàtiques (E) 1

Música 0,5

Música (E) 1

Organització i gestió comercial 2

P. esp. en comerç i màrqueting 0,5

Processos comercials 2

Processos de gestió administrativa 5

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Sistemes i aplicacions informàtiques 3

Tecnologia 5

08046736 Institut Milà i Fontanals (1)

(*) Educació física 1

(*) Formació i orientació laboral 1

(*) Geografia i història 1

(PE) Llengua catalana i literatura 1

(PE) Orientació educativa 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 2

Aula d'acollida 0,5

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 4

Economia 1

Educació física 2,5

Física i química 3

Filosofia 2

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Música 2

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Sistemes electrònics 1

Tecnologia 3

Unitat d'educació especial 2

Municipi: 08307 Vilanova i la Geltrú

08045653 Institut Dolors Mallafrè i Ros (1)

(*) Orientació educativa 2

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 3

Cultura clàssica 1

Dibuix 5,5

Economia 1

Educació física 2,5

Física i química 4

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 5

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 4,5

Unitat d'educació especial 2

Unitat d'educació especial (E) 1

08031681 Institut Francesc Xavier Lluch i Rafecas (1)

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Matemàtiques 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Construccions civils i edificació 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2,5

Economia 1

Educació física 3

Equips electrònics 1

Física i química 3

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 2

Francès 1

Geografia i història 5

Instal·lacions electrotècniques 5

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Mecanització i manteniment de màquines 3

Música 1,5

Oficina de projectes de construcció 2

Organització i projectes de fabricació mecànica 1

Procediments sanitaris i assistencials 4

Processos sanitaris 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics 3

Sistemes electrònics 2

Tecnologia 4

Unitat d'educació especial 2

08062225 EOI Garraf

Alemany 3

Anglès 6

08043693 Institut Joaquim Mir (1)

(*) Anglès 1

(*) Ciències socials (E) 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

Administració d'empreses 4

Anglès 4

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1,5

Economia 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1,5

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Informàtica 5

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Organització i gestió comercial 3

Processos comercials 2

Processos de gestió administrativa 4

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Sistemes i aplicacions informàtiques 5

Tecnologia 4

08031711 Institut Manuel de Cabanyes (1)

(*) Economia 1

(*) Matemàtiques 0,5

(*) Orientació educativa 1

Anglès 7

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 4

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 6

Educació física (E) 1

Física i química 5

Filosofia 2

Francès 2

Geografia i història 7

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 5

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 7

Matemàtiques 5

Matemàtiques (E) 1

Música 2

Orientació educativa 2

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 6

Tecnologia (E) 1

Unitat d'educació especial 2

Unitat d'educació especial (E) 1

Serveis Territorials al Baix Llobregat

Municipi: 08001 Abrera

08045689 Institut Voltrera (1)

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Orientació educativa 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1,5

Economia 1

Educació física 2

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 4

Municipi: 08020 Begues

08064908 SES de Begues

Anglès 1

Educació física 1

Física i química 1

Llengua catalana i literatura 1

Matemàtiques 1

Música 0,5

Tecnologia 1

Municipi: 08056 Castelldefels

08045537 Institut Josep Lluís Sert (1)

(*) Física i química 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 1,5

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

Organització i projectes de fabricació

mecànica 1

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

08040539 Institut Les Marines (2)

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 4

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 4

Música 2

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 4

08047480 Institut Mediterrània (1)

(*) Anglès 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Matemàtiques 1

(*) Orientació educativa 0,5

(PE) Anglès 1

(PE) Matemàtiques 1

(PE) Tecnologia 1

Administració d'empreses 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida (E) 0,5

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 2

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 5

Ciències socials (E) 1

Hoteleria i turisme 4

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 2

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 2

Organització i gestió comercial 1

Processos comercials 2

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 4

Unitat d'educació especial 2

Municipi: 08068 Cervelló

08067144 SES de Cervelló

(*) Francès 0,5

(*) Llengua catalana i literatura 1

Anglès 1

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 0,5

Educació física 2

Física i química 1

Geografia i història 2

Llengua castellana i literatura 1

Llengua catalana i literatura 2

Matemàtiques 1

Matemàtiques (E) 1

Música 0,5

Orientació educativa 1

Tecnologia 2

Municipi: 08069 Collbató

08063801 SES de Collbató (1)

(*) Llengua catalana i literatura 0,5

(*) Orientació educativa 1,5

Anglès 2

Biologia i geologia 2

Dibuix 1

Educació física 2

Física i química 1

Francès 1

Geografia i història 2

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 2

Matemàtiques 2

Música 0,5

Religió 0,5

Tecnologia 2

Municipi: 08072 Corbera de Llobregat

08064003 Institut Can Margarit (1)

(*) Geografia i història 1

(*) Orientació educativa 1

(*) Tecnologia 0,5

Anglès 2

Biologia i geologia 1

Dibuix 0,5

Educació física 1

Física i química 1

Francès 0,5

Geografia i història 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 2

Matemàtiques 2

Religió 0,5

Tecnologia 1

08045859 Institut de Corbera de Llobregat (2)

(*) Ciències de la naturalesa (E) 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2,5

Economia 1

Educació física 2,5

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 5

Música 2

Orientació educativa 1

Religió 1

Tecnologia 5

Municipi: 08073 Cornellà de Llobregat

08016781 Institut Esteve Terradas i Illa (1)

(*) Francès 1

(*) Ciències socials (E) 1

(*) Llengua castellana i literatura (E) 1

Administració d'empreses 5

Anàlisi i química industrial 1

Anglès 7

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 1

Educació física 1

Equips electrònics 1

Física i química 3

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 5

Francès 1

Geografia i història 5,5

Informàtica 8

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 4

Manteniment de vehicles 7

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Mecanització i manteniment

de màquines 6,5

Música 1

Organització i processos

de manteniment de vehicles 3

Organització i projectes de fabricació

mecànica 7

P. esp. en arts gràfiques 0,7

Processos de gestió administrativa 6

Processos i productes d'arts gràfiques 2

Producció en arts gràfiques 5

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Sistemes i aplicacions informàtiques 7

Tecnologia 4

Unitat d'educació especial 2

08016793 Institut Francesc Macià (1)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Física i química 0,5

(*) Tecnologia 1

Anglès 6

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 4

Dibuix 2,5

Economia 1

Educació física 1,5

Educació física (E) 1

Física i química 4

Filosofia 2

Francès 1

Geografia i història 6

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 5

Llengua catalana i literatura 6

Matemàtiques 5

Matemàtiques (E) 1

Música 2

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 4

Unitat d'educació especial 2

08033900 Institut Joan Miró (2)

(*) Administració d'empreses 1

(*) Geografia i història 1,5

(*) Orientació educativa 1

Anglès 4,5

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Dibuix 1

Educació física 2

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 4

Música 1

Religió 1

Tecnologia 4

08059688 Institut Maria Aurèlia Capmany (1)

(*) Biologia i geologia 0,5

(*) Dibuix 1

(*) Filosofia 0,5

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Orientació educativa 1

(PE) Anglès 1

(PE) Educació física 1

(PE) Llengua catalana i literatura 1

Anglès 5

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 2,5

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 3,5

Economia 1

Educació física 1,5

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 5

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 6

Música 1,5

Orientació educativa 2

Religió 1

Tecnologia 4

Tecnologia (E) 1

08035143 Institut Miquel Martí i Pol (3)

(*) Anglès 0,5

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Matemàtiques 1

Anglès 3

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 2

Física i química 3

Fabricació i instal·lació de fusteria

i mobles 2,5

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 2,5

Francès 1

Geografia i història 3

Instal·lacions electrotècniques 6,5

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 3,5

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 2

P. esp. en fusta i moble 0,2

P. esp. en sanitat 1

Procediments de diagnòstic clínic

i ortoprotètic 7

Procediments sanitaris i assistencials 7

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics 5

Processos i productes de fusta i mobles 3

Processos sanitaris 3

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics 3

Tecnologia 3

Municipi: 08076 Esparreguera

08040540 Institut El Cairat (1)

(*) Educació física 1

(*) Orientació educativa 1,5

(*) Pedagogia terapèutica (E) 1

Anglès 5

Biologia i geologia 4

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 2

Francès 1

Geografia i història 4

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 5

Matemàtiques (E) 1

Música 2

Orientació educativa 1

Religió 1

Tecnologia 4

08053285 Institut El Castell (1)

(*) Orientació educativa 1

(PE) Ciències de la naturalesa (E) 1

(PE) Geografia i història 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2,5

Economia 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 2

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 4

Música 1

Orientació educativa 2

Religió 0,5

Tecnologia 4

Municipi: 08077 Esplugues de Llobregat

08054344 EOI Esplugues (3)

Alemany 4

Anglès 8,5

Francès 3

Italià 2

08017153 Institut Joanot Martorell (2)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Física i química 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 2

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 1

Educació física 2

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 1

Tecnologia 4

Unitat d'educació especial (E) 2

08046657 Institut Joaquim Blume (1)

(*) Física i química 1

Anglès 2

Biologia i geologia 2

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 5

Física i química 2

Filosofia 1

Geografia i història 3

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 2

Matemàtiques 2

08041374 Institut La Mallola (1)

(*) Matemàtiques 1

Anglès 3

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 1

Educació física 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 4

08017131 Institut Severo Ochoa (1)

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Tecnologia 1

(PE) Matemàtiques 1

Administració d'empreses 5

Anàlisi i química industrial 5

Anglès 5

Aula d'acollida 1,5

Biologia i geologia 3

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Equips electrònics 4

Física i química 4

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 3

Francès 1

Geografia i història 3

Intervenció sociocomunitària 9

Laboratori 2

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

Operacions de processos 1

P. esp. serveis socioculturals i serveis

a la comunitat 1

Procediments sanitaris i assistencials 1

Processos de gestió administrativa 4

Orientació educativa 1,5

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Serveis a la comunitat 7,5

Sistemes electrònics 3,5

Tecnologia 3

Unitat d'educació especial 2

Municipi: 08089 Gavà

08017530 Institut de Bruguers (1)

(*) Ciències de la naturalesa (E) 1

(*) Ciències socials (E) 1

(*) Matemàtiques 1

(PE) Anglès 1

(PE) Llengua catalana i literatura (E) 1

(PE) Tecnologia 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 3

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 1

Educació física 2

Física i química 4

Filosofia 2

Francès 1

Geografia i història 5

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 5

Música 1,5

Organització i projectes
de fabricació mecànica 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 2

Tecnologia (E) 1

08041866 Institut El Calamot (1)

(*) Anglès 1

(*) Biologia i geologia 1

(*) Matemàtiques 1

(PE) Biologia i geologia 1

(PE) Geografia i història 1

Administració d'empreses 3

Anglès 5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació física 2

Física i química 3

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Informàtica 4

Instal·lacions electrotècniques 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 6

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Mecanització i manteniment de màquines 3

Música 1

Organització i gestió comercial 1

Organització i projectes de fabricació

mecànica 3

Processos comercials 1

Processos de gestió administrativa 4

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Sistemes i aplicacions informàtiques 5

Tecnologia 5

Municipi: 08114 Martorell

08062158 EOI de Martorell (1)

Alemany 3

Anglès 5,5

08037152 Institut Joan Oró (1)

(*) Dibuix 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Orientació educativa 1

Administració d'empreses 1

Anàlisi i química industrial 3

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Educació física 1,5

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 3

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Laboratori 4

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Manteniment de vehicles 8

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Organització i gestió comercial 3

Organització i processos de manteniment de vehicles 4

Procediments sanitaris i assistencials 6

Processos comercials 2

Processos de gestió administrativa 2

Processos sanitaris 2

Orientació educativa 2

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 4

08020620 Institut Pompeu Fabra (1)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Ciències de la naturalesa (E) 1

(*) Llengua catalana i literatura (E) 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 6

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 4

Dibuix 6,5

Economia 1

Educació física 3,5

Ensenyaments de la llar 1

Física i química 4

Filosofia 2

Francès 1

Geografia i història 7

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 6

Llengua catalana i literatura 5

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 5

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 4

Tecnologia (E) 1

Municipi: 08123 Molins de Rei

08034217 Institut Bernat el Ferrer (1)

(*) Orientació educativa 1

Administració d'empreses 4

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 3

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Física i química 3

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1,5

Francès 1

Geografia i història 5

Informàtica 4

Instal·lacions electrotècniques 3

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Processos de gestió administrativa 6

Orientació educativa 2

Religió 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics 3,5

Sistemes i aplicacions informàtiques 4

Tecnologia 4

08021430 Institut Lluís de Requesens (1)

Anglès 5

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Dibuix 1,5

Economia 1

Educació física 1

Educació física 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 5

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

Tecnologia (E) 1

Unitat d'educació especial 2

Municipi: 08147 Olesa de Montserrat

08063813 Institut Creu de Saba (1)

(*) Geografia i història 1

(*) Música 1

(*) Orientació educativa 1

Anglès 3

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Física i química 2

Francès 1

Geografia i història 2

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 3

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 4

Unitat d'educació especial 2

08043978 Institut Daniel Blanxart i Pedrals (1)

(*) Geografia i història 1

(*) Instal·lacions electrotècniques 1

(PE) Biologia i geologia 1

(PE) Formació i orientació laboral 1

Administració d'empreses 4

Anglès 5

Aula d'acollida 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 2

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 2

Ciències socials (E) 1

Informàtica 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Processos de gestió administrativa 3

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Sistemes i aplicacions informàtiques 3

Tecnologia 3

Municipi: 08157 Pallejà

08053297 Institut de Pallejà (1)

(*) Pedagogia terapèutica (E) 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 0,5

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 2

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 2

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 3

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

Unitat d'educació especial 2

Municipi: 08169 El Prat de Llobregat

08023131 Institut Baldiri Guilera (1)

(*) Anglès 0,5

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Llengua catalana i literatura (E) 1

Anglès 5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 4

Cultura clàssica 1

Dibuix 4

Economia 2

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 4

Filosofia 2

Francès 1

Geografia i història 5

Ciències socials (E) 1

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 5

Llengua catalana i literatura 5,5

Matemàtiques 5

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Música (E) 1

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 3

Tecnologia (E) 1

08060538 EOI del Prat de Llobregat (1)

Alemany 2

Anglès 7

Francès 2,5

08053303 Institut Doctor Trueta (CAEP) (1)

Anglès 1

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 0,5

Educació física 13

Física i química 1

Formació i orientació laboral 1,5

Geografia i història 1

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 1

Llengua catalana i literatura 1

Matemàtiques (E) 1

Música 0,5

Operacions i equips de producció agrària 3

Orientació educativa 2

Tecnologia (E) 1

08054198 Institut Estany de la Ricarda (2)

(*) Ciències de la naturalesa (E) 1

(*) Francès 0,5

(*) Matemàtiques (E) 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Física i química 3

Filosofia 1

Geografia i història 2

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

08031836 Institut Illa dels Banyols (1)

Anglès 0,5

Formació i orientació laboral 1

Instal·lacions electrotècniques 4

Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids 4

Llengua catalana i literatura 0,5

Manteniment de vehicles 7

Organització i gestió comercial 1

Organització i processos de manteniment de vehicles 4

Organització i projectes de sistemes energètics 3

P. esp. en manteniment de vehicles autopropulsats 4,5

Sistemes electrotècnics i automàtics 6

08047492 Institut Ribera Baixa (1)

(*) Anglès 1,5

(*) Orientació educativa 1

(*) Tecnologia 1

(PE) Geografia i història 1

Administració d'empreses 2

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1,5

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1,5

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 2

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 2

Geografia i història 2

Ciències socials (E) 1

Informàtica 4

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Organització i gestió comercial 3

P. esp. en comerç i màrqueting 0,5

Processos comercials 2

Processos de gestió administrativa 2

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Sistemes i aplicacions informàtiques 3

Tecnologia 3

08043589 Institut Salvador Dalí (1)

(*) Ciències de la naturalesa (E) 1

(*) Matemàtiques 1

Anglès 5

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 1

Educació física 2

Física i química 3

Filosofia 2

Francès 1

Geografia i història 5

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 5

Música 1,5

Orientació educativa 1

Religió 1

Sistemes electrònics 1

Tecnologia 4

Municipi: 08196 Sant Andreu de la Barca

08043671 Institut El Palau (1)

(*) Geografia i història 1

(*) Música 1

(*) Orientació educativa 1

Administració d'empreses 4

Anglès 6

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2,5

Economia 1

Educació física 3,5

Equips electrònics 4

Física i química 4

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 5

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 6

Llengua catalana i literatura 5

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 6

Matemàtiques (E) 1

Mecanització i manteniment
de màquines 3

Música 1

Organització i projectes de fabricació
mecànica 2

Processos de gestió administrativa 4

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Sistemes electrònics 3

Soldadures 1

Tecnologia 5

08053315 Institut Montserrat Roig (1)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Instal·lacions electrotècniques 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Música 1

(*) Tecnologia 0,5

(PE) Matemàtiques 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2,5

Economia 1

Educació física 1,5

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 5

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 4

Municipi: 08200 Sant Boi de Llobregat

08025605 Institut Camps Blancs (1)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Economia 0,5

(*) Tecnologia 1

(PE) Llengua catalana i literatura (E) 1

(PE) Manteniment de vehicles 1

(PE) Sistemes electrònics 1

Administració d'empreses 4

Anglès 4

Assessoria i processos d'imatge personal 4

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 3

Educació física 1

Educació física 1

Equips electrònics 5

Estètica 4

Física i química 3

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 3,5

Francès 1

Geografia i història 3

Intervenció sociocomunitària 6,5

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Manteniment de vehicles 8

Matemàtiques 5

Música 1

Organització i processos
de manteniment de vehicles 4

P. esp. serveis socioculturals i serveis
a la comunitat 1

Perruqueria 3

Procediments sanitaris i assistencials 3

Processos de gestió administrativa 5

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Serveis a la comunitat 7

Sistemes electrònics 3

Tecnologia 3

Unitat d'educació especial 2

08047509 Institut Ítaca (1)

(*) Anglès 1

(*) Biologia i geologia 1

(*) Tecnologia 2

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 1,5

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 1

Tecnologia 4

08025654 Institut Joaquim Rubió i Ors (1)

(*) Biologia i geologia 0,5

(*) Matemàtiques 1

(PE) Educació física 1

(PE) Geografia i història 1

(PE) Orientació educativa 1

Anglès 5

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Física i química 4

Filosofia 2

Francès 1

Geografia i història 5

Llatí 2

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 2

Religió 0,5

Sistemes electrònics 1

Tecnologia 4

08043681 Institut Marianao (1)

(*) Geografia i història 1

(*) Oficina de projectes de fabricació
mecànica 1

(*) Tecnologia 1

(PE) Geografia i història 1

(PE) Organització i projectes de fabricació mecànica 1

Alemany 1

Anglès 5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 0,5

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 3

Física i química 3

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Geografia i història 3

Grec 1

Informàtica 6

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Mecanització i manteniment
de màquines 2

Música 1

Oficina de projectes de fabricació
mecànica 2

Organització i gestió comercial 4

Organització i projectes de fabricació
mecànica 4

Processos comercials 3

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Sistemes i aplicacions informàtiques 7

Tecnologia 4

08033961 Institut Rafael Casanova (1)

(*) Administració d'empreses 1

(*) Dibuix 1

(*) Matemàtiques 1

(*) Sistemes i aplicacions informàtiques 1

Anglès 6

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 4

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 4

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4,5

Ciències socials (E) 1

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 6

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Música (E) 1

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 5

Tecnologia (E) 1

Unitat d'educació especial 2

Municipi: 08208 Sant Esteve Sesrovires

08061129 Institut de Sant Esteve de Sesrovires (1)

(*) Orientació educativa 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 4

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1,5

Economia 1

Educació física 2

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 2

Religió 0,5

Tecnologia 3

Municipi: 08211 Sant Feliu de Llobregat

08041519 Institut Martí Dot (1)

(*) Dibuix 1

(*) Educació física 1

(*) Llengua catalana i literatura 0,5

Anglès 5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cuina i pastisseria 3

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació física 3

Física i química 4

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 5

Hoteleria i turisme 2

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 5

Matemàtiques (E) 1

Música 1

P. esp. en hoteleria i turisme 4

Orientació educativa 2

Religió 0,5

Serveis de restauració 1

Tecnologia 3

08026397 Institut Olorda (1)

(*) Física i química 1

Anglès 4

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Dibuix 2

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Grec 1

Informàtica 2

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 3

Música 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Sistemes i aplicacions informàtiques 2

Tecnologia 2

Municipi: 08217 Sant Joan Despí

08026683 Institut Francesc Ferrer i Guàrdia (1)

(*) Llengua castellana i literatura 0,5

(*) Tecnologia 1

Anglès 5

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Construccions civils i edificació 4

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 1

Educació física 1

Física i química 3

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 3

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 4

Mecanització i manteniment
de màquines 1

Música 2

Oficina de projectes de construcció 2

Organització i gestió comercial 2

Organització i projectes
de fabricació mecànica 1

Procediments sanitaris i assistencials 4,5

Processos comercials 3

Processos sanitaris 1

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 4

08033973 Institut Jaume Salvador i Pedrol

(*) Biologia i geologia 1

(*) Llatí 1

(*) Música 1

Anglès 4

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Física i química 4

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

Municipi: 08221 Sant Just Desvern

08033985 Institut de Sant Just Desvern (3)

(*) Francès 0,5

(*) Llengua catalana i literatura 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1,5

Economia 1

Educació física 1

Educació física 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4,5

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 5

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

Tecnologia (E) 1

Municipi: 08263 Sant Vicenç dels Horts

08034011 Institut Frederic Mompou (1)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Ciències socials (E) 1

(*) Matemàtiques (E) 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Educació física 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 4

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 5

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 4

08053340 Institut Gabriela Mistral (1)

(*) Física i química 0,5

(*) Geografia i història 1

(*) Orientació educativa 1

(*) Tecnologia 1

(PE) Llengua castellana i literatura 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1,5

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 2

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 0,5

Francès 1

Geografia i història 4

Informàtica 2

Intervenció sociocomunitària 1,5

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Música 1,5

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Serveis a la comunitat 1

Sistemes i aplicacions informàtiques 2

Tecnologia 3

Municipi: 08295 Vallirana

08044570 Institut Vall d'Arús (1)

(*) Anglès 0,5

(*) Geografia i història 1

(*) Matemàtiques 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 0,5

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Educació visual i plàstica (E) 1

Economia 1

Educació física 1,5

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 4

Música 1,5

Orientació educativa 2

Religió 0,5

Tecnologia 4

Municipi: 08301 Viladecans

08034621 Institut de Sales (1)

(*) Anglès 0,5

(*) Ciències socials (E) 1

(*) Pedagogia terapèutica (E) 1

(*) Tecnologia 1

(PE) Dibuix 1

Anglès 4

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 1,5

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 4

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

P. esp. en sanitat 1

Procediments de diagnòstic clínic
i ortoprotètic 3

Procediments sanitaris i assistencials 11

Processos sanitaris 6,5

Orientació educativa 1

Religió 1

Tecnologia 4

08066887 EOI de Viladecans (2)

Anglès 4

Francès 2

08053364 Institut Josep Mestres i Busquets (1)

(*) Orientació educativa 1

(*) Tecnologia 1

(PE) Anglès 1

Anglès 4

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 3,5

Economia 1

Educació física 2

Física i química 3

Filosofia 2

Francès 1

Geografia i història 4

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 2

Religió 1

Tecnologia 3

Unitat d'educació especial 6

Unitat d'educació especial (E) 1

08045860 Institut Miramar (1)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Educació física (E) 1

(*) Física i química 1

Alemany 1

Anglès 5

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Geografia i història 4

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 5

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 2

Religió 0,5

Tecnologia 4

08031228 Institut Torre Roja (1)

(*) Educació física 1

(*) Matemàtiques 1

(*) Orientació educativa 1

(PE) Geografia i història 1

(PE) Llengua catalana i literatura 1

(PE) Música 1

Administració d'empreses 1

Anglès 5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 4

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Educació física 2

Física i química 3

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 4

Informàtica 1

Instal·lacions electrotècniques 4

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Organització i gestió comercial 2,5

Processos comercials 3

Orientació educativa 2

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics 3

Sistemes i aplicacions informàtiques 2,5

Tecnologia 4

serveis territorials al vallès occidental

Municipi: 08904 Badia del Vallès

08042342 Institut de Badia del Vallès (1)

(*) Anglès 0,5

(*) Orientació educativa 1

(*) Tecnologia 1

Administració d'empreses 3

Anglès 4

Biologia i geologia 2

Cultura clàssica 1

Dibuix 2,5

Educació física 2

Física i química 3

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 3

Informàtica 4,5

Instal·lacions electrotècniques 4

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Processos de gestió administrativa 3

Orientació educativa 2

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics 2

Sistemes i aplicacions informàtiques 4

Tecnologia 3

08034035 Institut Federica Montseny (3)

(*) Educació física 1

(*) Patronatge i confecció 1

Anglès 3

Biologia i geologia 2

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 2

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 2

Grec 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 3

Música 1

Orientació educativa 2

Religió 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 1

Tecnologia (E) 1

Unitat d'educació especial 2

Municipi: 08252 Barberà del Vallès

08045562 Institut Can Planas (2)

(*) Geografia i història 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Matemàtiques 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 4

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 4,5

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 6

Llengua castellana i literatura 4,5

Llengua castellana i literatura (E) 0,5

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 7

Música 0,5

Música (E) 1

Orientació educativa 2,5

Religió 0,5

Tecnologia 4

Tecnologia (E) 1

08035349 Institut La Romànica (1)

(*) Orientació educativa 2

Anàlisi i química industrial 7

Anglès 6

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2,5

Economia 1

Educació física 3

Educació física (E) 1

Física i química 3,5

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Geografia i història 5

Grec 1

Laboratori 3,5

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3,5

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

Operacions de processos 2

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes electrònics 1

Tecnologia 3

Tecnologia (E) 1

Unitat d'educació especial 2

Municipi: 08051 Castellar del Vallès

08046682 Institut de Castellar (1)

(*) Anglès 1

(*) Tecnologia 1

Administració d'empreses 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2,5

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 3

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 5,5

Grec 1

Llengua castellana i literatura 3,5

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Música (E) 1

Processos de gestió administrativa 1

Orientació educativa 3

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 4

08058520 Institut Puig de la Creu (1)

(*) Educació física 0,5

(*) Orientació educativa 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 3

Dibuix 2,5

Economia 1

Educació física 2,5

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3,5

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 2

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

Municipi: 08054 Castellbisbal

08053145 Institut Castellbisbal (1)

(*) Matemàtiques 1

(*) Orientació educativa 1

(*) Tecnologia 1

(PE) Llengua catalana i literatura 1

(PE) Matemàtiques 1

(PE) Orientació educativa 1

Anglès 6

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 4

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Informàtica 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 2

Orientació educativa 1

Religió 1

Sistemes electrònics 1

Sistemes i aplicacions informàtiques 2

Tecnologia 2

Tecnologia (E) 1

Unitat d'educació especial 1

Unitat d'educació especial (E) 1

Municipi: 08266 Cerdanyola del Vallès

08045549 Institut Banús (1)

(*) Educació física 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1,5

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 3

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 1

Sistemes electrònics 1

Tecnologia 3

08031757 Institut Forat del Vent (1)

(*) Física i química 1

(*) Pedagogia terapèutica (E) 1

Anglès 5

Aula d'acollida 1,5

Biologia i geologia 4

Dibuix 3

Economia 1

Educació física 2

Física i química 4

Filosofia 3

Francès 1

Geografia i història 6

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 5

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 6

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Sistemes electrònics 1

Tecnologia 3

Tecnologia (E) 1

08053157 Institut Gorgs (1)

(*) Geografia i història 1

(*) Pedagogia terapèutica (E) 1

(*) Tecnologia 1

Alemany 1

Anglès 3

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2,5

Economia 1

Educació física 1,5

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Geografia i història 2

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 1

Tecnologia 2

Tecnologia (E) 1

08044715 Institut Jaume Mimó (1)

(*) Matemàtiques 1

Administració d'empreses 3

Anglès 4

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 4

Educació física 1

Educació física 1

Física i química 2

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 2

Francès 1

Geografia i història 3

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 1

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Organització i gestió comercial 4

Organització i projectes de fabricació
mecànica 2

P. esp. en comerç i màrqueting 0,5

Processos comercials 2

Processos de gestió administrativa 3

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Soldadures 3

Tecnologia 2

08043504 Institut Pere Calders (1)

(*) Llengua castellana i literatura 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 3

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Física i química 3

Filosofia 2

Geografia i història 4

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 4

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 1

Tecnologia 2

Municipi: 08120 Matadepera

08053169 Institut Matadepera (1)

(*) Matemàtiques (E) 1

(*) Orientació educativa 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1,5

Economia 1

Educació física 2,5

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 3

Municipi: 08125 Montcada i Reixac

08044533 Institut La Ferreria (1)

(*) Orientació educativa 1

Administració d'empreses 2

Anglès 4

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació física 1

Educació física 1

Física i química 2

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1,5

Francès 0,5

Geografia i història 3

Informàtica 7

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

P. esp. en sanitat 2,5

Procediments de diagnòstic clínic
i ortoprotètic 2

Procediments sanitaris i assistencials 9,5

Processos de gestió administrativa 1

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics 1

Processos sanitaris 5,5

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes i aplicacions informàtiques 4

Tecnologia 2

08054174 Institut La Ribera (1)

(*) Llengua estrangera: anglès (E) 1

(*) Llengua catalana i literatura 0,5

(*) Matemàtiques 1

(PE) Anglès 1

(PE) Tecnologia 1

Anglès 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació física 1

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 1

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4,5

Matemàtiques 3

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

08021788 Institut Montserrat Miró i Vila

(*) Anglès 0,5

(*) Llengua catalana i literatura 2

(PE) Orientació educativa 1

Anglès 4

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 3

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 5

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 5,5

Música 1

Religió 1

Sistemes electrònics 1

Tecnologia 3

Municipi: 08156 Palau-solità i Plegamans

08045306 Institut Ramon Casas i Carbó (1)

(*) Dibuix 0,5

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Tecnologia 1

(PE) Ciències socials (E) 1

(PE) Llengua catalana i literatura 1

(PE) Matemàtiques (E) 1

Administració d'empreses 1

Anglès 6

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 2

Dibuix 3

Educació física 3

Física i química 4

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 7

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 5

Llengua catalana i literatura 6

Matemàtiques 4

Música 0,5

Música (E) 1

Processos de gestió administrativa 1

Orientació educativa 2

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 4

Municipi: 08167 Polinyà

08053170 Institut Polinyà (1)

(*) Educació física 0,5

(*) Geografia i història 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Matemàtiques 0,5

Anglès 2

Aula d'acollida 0,5

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació física 1

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 2

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 1

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

Municipi: 08180 Ripollet

08054186 Institut Can Mas (1)

(*) Dibuix 0,5

(*) Educació física 0,5

(*) Tecnologia 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 2

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 2

Religió 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 3

08037206 Institut Lluís Companys (3)

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Matemàtiques 1

Anglès 4

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Intervenció sociocomunitària 3

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 4

Música 1

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comunitat 1

Procediments sanitaris i assistencials 1

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Serveis a la comunitat 3

Sistemes electrònics 1

Tecnologia 3

08035295 Institut Palau Ausit (1)

(*) Llengua catalana i literatura (E) 1

(*) Matemàtiques 1

Administració d'empreses 3

Anglès 4,5

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 3

Cultura clàssica 1

Dibuix 1,5

Educació física 1

Educació física 1,5

Física i química 2,5

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 5

Instal·lacions electrotècniques 4

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Manteniment de vehicles 5

Matemàtiques 4

Mecanització i manteniment
de màquines 2

Música 1,5

Organització i processos
de manteniment de vehicles 3

Organització i projectes de fabricació
mecànica 1

Processos de gestió administrativa 3

Orientació educativa 2

Religió 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics 5

Tecnologia 3

Municipi: 08184 Rubí

08035301 Institut Duc de Montblanc (1)

(*) Matemàtiques 1

Anglès 5,5

Aula d'acollida 0,5

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 3,5

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 2

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 5

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes electrònics 1

Tecnologia 4

08036330 Institut J.V. Foix (1)

Administració d'empreses 3

Anglès 3

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Educació física 3

Física i química 3

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 3

Instal·lacions electrotècniques 3

Instal·lació i manteniment d'equips
tèrmics i de fluids 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Manteniment de vehicles 3

Matemàtiques 5

Música 1

Organització i processos
de manteniment de vehicles 1

Organització i projectes de sistemes
energètics 1

Processos de gestió administrativa 3

Orientació educativa 2

Religió 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics 3

Tecnologia 4

08043668 Institut L'Estatut (1)

(*) Llengua catalana i literatura 0,5

(*) Orientació educativa 3

Anglès 4

Aula d'acollida 0,5

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1,5

Economia 1

Educació física 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Informàtica 4

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 2

Religió 1

Sistemes i aplicacions informàtiques 3

Tecnologia 3

08053182 Institut La Serreta (1)

(*) Llengua castellana i literatura (E) 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

Anglès 5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Assessoria i processos d'imatge personal 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 2

Dibuix 3

Educació visual i plàstica (E) 1

Educació física 3

Física i química 3

Filosofia 2

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 6

Intervenció sociocomunitària 7

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 5

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 2

Música 0,5

Música (E) 1

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comunitat 1

Perruqueria 3,5

Procediments sanitaris i assistencials 2

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Serveis a la comunitat 5,5

Tecnologia 4,5

Tecnologia (E) 1

Municipi: 08187 Sabadell

08039203 Institut Agustí Serra i Fontanet (1)

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Matemàtiques 1

(*) Música 1

(*) Tecnologia 0,5

Administració d'empreses 4

Anglès 6

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Educació física 3

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 2,5

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Instal·lacions electrotècniques 9

Llengua castellana i literatura 5

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 6

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Organització i gestió comercial 3

Processos comercials 2

Processos de gestió administrativa 5

Processos i productes d'arts gràfiques 3

Producció en arts gràfiques 4

Orientació educativa 2

Religió 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 4

Tecnologia 4

Unitat d'educació especial 2

08024765 Institut Arraona (1)

(*) Orientació educativa 1

(PE) Llengua catalana i literatura 1

(PE) Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Anglès 3

Aula d'acollida 1

Aula d'acollida (E) 0,5

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 2,5

Llengua catalana i literatura (E) 0,5

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 2

Religió 1

Tecnologia 1

Tecnologia (E) 1

08024893 Institut Castellarnau (1)

(PE) Equips electrònics 1

(PE) Manteniment de vehicles 1

(PE) Procediments de diagnòstic clínic
i ortoprotètic 1

Anglès 1

Construccions civils i edificació 2

Equips electrònics 5

Formació i orientació laboral 4,5

Llengua catalana i literatura 0,5

Manteniment de vehicles 18

Mecanització i manteniment
de màquines (L) 1

Oficina de projectes de construcció 2

Organització i processos
de manteniment de vehicles 7

P. esp. en sanitat 0,5

Procediments de diagnòstic clínic
i ortoprotètic 12,50

Procediments sanitaris i assistencials 10,50

Processos diagnòstics clínics
i productes ortoprotètics 11,50

Processos sanitaris 4,5

Orientació educativa 1

Sistemes electrònics 6

08044636 EOI de Sabadell (2)

Alemany 3,5

Anglès 12,50

Català 1

Francès 7

08044624 Institut de Sabadell (1)

(*) Intervenció sociocomunitària 1

(*) Orientació educativa 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 6

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Audició i llenguatge (E) 2

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 3

Física i química 4

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1,5

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Informàtica 7

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 5,5

Música 2

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Sistemes i aplicacions informàtiques 7

Tecnologia 2

Tecnologia (E) 1

08024741 Institut Escola Industrial (1)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Pedagogia terapèutica (E) 1

(*) Tecnologia 1

Administració d'empreses 6

Anglès 5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 0,5

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 1

Educació física 1,5

Educació física (E) 1

Equips electrònics 1

Física i química 3

Fabricació i instal·lació de fusteria
i mobles 4

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 3

Francès 1

Geografia i història 6

Llatí 0,5

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 2

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 5

Matemàtiques (E) 1

Mecanització i manteniment
de màquines 5,5

Música 2

Oficina de projectes de fabricació
mecànica 2

Organització i projectes de fabricació
mecànica 4

Processos de gestió administrativa 5

Processos i productes de fusta i mobles 2

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 3

Sistemes electrònics 1

Tecnologia 4

Unitat d'educació especial (E) 1

08024881 Institut Ferran Casablancas (1)

(*) Biologia i geologia 1

Anglès 7

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 6

Economia 1

Educació física 4

Física i química 6

Filosofia 3

Francès 3

Geografia i història 6

Llatí 3

Llengua castellana i literatura 5

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 6

Matemàtiques 6

Matemàtiques (E) 1

Música 2,5

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes electrònics 1

Tecnologia 4

08034591 Institut Joan Oliver (1)

(*) Matemàtiques (E) 1

(*) Tecnologia 1,5

Anglès 4

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 1

Educació física 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 5

Grec 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 4

Música 1

Orientació educativa 2

Religió 1

Tecnologia 2

Tecnologia (E) 1

08053212 Institut Jonqueres (CAEP)

(*) Anglès 1

(*) Biologia i geologia 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Matemàtiques 1

(*) Tecnologia 1

(PE) Sistemes electrònics 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 3

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 2,5

Ciències socials (E) 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Música 1

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Tecnologia 1

Tecnologia (E) 1

08053224 Institut Les Termes (1)

(*) Educació física 1

(*) Francès 1

(*) Geografia i història 1

(*) Matemàtiques 1

(PE) Geografia i història 1

Administració d'empreses 2

Anglès 4

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1,5

Educació física 2

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Processos de gestió administrativa 2

Orientació educativa 2

Tecnologia 3

Unitat d'educació especial 1

08053200 Institut Miquel Crusafont i Pairó (CAEP) (1)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Dibuix 1

(*) Física i química 1

(*) Orientació educativa 1

Anglès 3

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació física 2

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 2

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 2

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

Unitat d'educació especial 1

Unitat d'educació especial (E) 1

08024871 Institut Pau Vila (3)

(*) Geografia i història 0,5

(*) Ciències socials (E) 1

(*) Orientació educativa 1

(*) Sistemes electrònics 1

Anglès 6,5

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 4

Dibuix 2,5

Educació física 3

Física i química 5,5

Filosofia 2

Francès 2

Geografia i història 8

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 5

Llengua catalana i literatura 6

Matemàtiques 5

Matemàtiques (E) 1

Música 2

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes electrònics 1

Tecnologia 3

08046669 Institut Ribot i Serra (1)

(*) Llengua castellana i literatura 0,5

(*) Orientació educativa 1

(*) Tecnologia 2

(PE) Matemàtiques 1

Anglès 2

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Assessoria i processos d'imatge personal 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Educació física 1,5

Estètica 4

Física i química 2

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 2

Francès 1

Geografia i història 3

Intervenció sociocomunitària 7

Llengua castellana i literatura 1

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

Perruqueria 4

Procediments sanitaris i assistencials 2

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Serveis a la comunitat 5

Tecnologia 1

08042020 Institut Vallès (1)

(*) Orientació educativa 1

(PE) Biologia i geologia 1

(PE) Física i química 1

(PE) Matemàtiques 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Cultura clàssica 1

Dibuix 3,5

Economia 1

Educació física 2

Física i química 3

Filosofia 2

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

Orientació educativa 1

Religió 1

Tecnologia 4

Municipi: 08205 Sant Cugat del Vallès

08046670 Institut Angeleta Ferrer i Sensat (1)

(*) Geografia i història 0,5

(*) Llengua castellana i literatura 0,5

Anglès 5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 2

Dibuix 4

Economia 1,5

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 4

Filosofia 2

Francès 2

Geografia i història 5

Ciències socials (E) 1

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 5

Matemàtiques (E) 1

Música 2

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes electrònics 1

Tecnologia 2,5

Tecnologia (E) 1

08031873 Institut Arnau Cadell (1)

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Orientació educativa 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 2

Geografia i història 5

Grec 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 5

Música 2

Orientació educativa 2

Religió 0,5

Tecnologia 3

Tecnologia (E) 1

08046694 Institut Centre d'Alt Rendiment Esportiu (1)

(*) Filosofia 1

Anglès 2

Biologia i geologia 2

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació física 12

Física i química 2

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Geografia i història 2

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 2,5

Matemàtiques 3

Música 1

P. esp. en activitats físiques i esportives 3

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

08062161 EOI de Sant Cugat del Vallès

Alemany 2,5

Anglès 4

08054873 Institut Joaquima Pla i Farreras (1)

(*) Educació física 1

(*) Orientació educativa 2

(*) Tecnologia 1

(PE) Biologia i geologia 1

(PE) Física i química 1

(PE) Orientació educativa 1

Anglès 5

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Física i química 2

Francès 1

Geografia i història 4

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 4

Música 2

Orientació educativa 1

Tecnologia 4

Unitat d'educació especial 2

08031861 Institut Leonardo da Vinci

(*) Biologia i geologia 1

(*) Física i química 1

Administració d'empreses 4

Alemany 1

Anglès 4

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Construccions civils i edificació 2,5

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació física 2,5

Equips electrònics 5

Física i química 2

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Geografia i història 5

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Oficina de projectes de construcció 3

Processos de gestió administrativa 3

Orientació educativa 2

Religió 0,5

Sistemes electrònics 4

Tecnologia 3

Municipi: 08238 Sant Quirze del Vallès

08047583 Institut Sant Quirze del Vallès (1)

(*) Geografia i història 1

(*) Matemàtiques 1

Anglès 6

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 3

Educació física (E) 1

Física i química 4

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 5

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3,5

Llengua catalana i literatura (E) 3

Matemàtiques 6

Música 2

Orientació educativa 2

Religió 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 4

Unitat d'educació especial 2

Municipi: 08260 Santa Perpètua de Mogoda

08045021 Institut Estela Ibèrica (1)

Administració d'empreses 1

Anglès 3

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Dibuix 2

Economia 0,5

Educació física 2

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Instal·lacions electrotècniques 2,5

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 0,5

Processos de gestió administrativa 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 3

08053236 Institut Rovira-Forns (1)

(*) Ciències socials (E) 2

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 4

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 4

Cultura clàssica 1

Dibuix 1,5

Educació física 2

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 3

Unitat d'educació especial 2

Municipi: 08267 Sentmenat

08053248 Institut de Sentmenat (1)

(*) Filosofia 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 0,5

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

Orientació educativa 1

Tecnologia 3

Municipi: 08279 Terrassa

08031770 Institut Can Jofresa (3)

(*) Anglès 1

(*) Biologia i geologia 1

(*) Ciències socials (E) 1

(*) Matemàtiques 1

(*) Orientació educativa 1

(PE) Biologia i geologia 1

(PE) Orientació educativa 1

Anglès 5

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Educació física 1

Educació física 2

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 5

Llengua castellana i literatura 5

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 5

Música 1,5

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 4

08053251 Institut Cavall Bernat (1)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Ciències de la naturalesa (E) 1

(*) Geografia i història 0,5

(*) Matemàtiques (E) 1

(PE) Llengua estrangera: anglès (E) 1

Anglès 4

Aula d'acollida 1,5

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cuina i pastisseria 4

Cultura clàssica 1

Dibuix 1,5

Economia 1

Educació física 2

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Música 1

Orientació educativa 2

Sistemes electrònics 1

Tecnologia 2

Tecnologia (E) 1

08053194 EOI de Terrassa (3)

Àrab 1

Alemany 5

Anglès 12,50

Català 1

Francès 5

Italià 2,5

08030339 Institut de Terrassa (1)

(*) Educació física 1

(*) Geografia i història 1

(PE) Anàlisi i química industrial 1

(PE) Sistemes electrònics 1

(PE) Tecnologia 1

Administració d'empreses 5

Anàlisi i química industrial 6

Anglès 8

Assessoria i processos d'imatge personal 1

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 2

Cultura clàssica 1

Dibuix 2,5

Economia 1

Educació física 2,5

Educació física (E) 0,5

Equips electrònics 4

Física i química 5

Filosofia 1,5

Formació i orientació laboral 4

Francès 1

Geografia i història 6

Laboratori 3

Llengua castellana i literatura 6

Llengua catalana i literatura 6

Matemàtiques 5

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Música (E) 1

Operacions de processos 2

Organització i projectes de fabricació

mecànica 1

Perruqueria 2

Processos de gestió administrativa 4

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes electrònics 4

Tecnologia 5

Unitat d'educació especial 2

08024777 Institut Egara (1)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Tecnologia 1

(PE) Ciències de la naturalesa (E) 1

(PE) Llengua catalana i literatura 1

Anglès 3

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 2

Dibuix 1,5

Educació física 1

Educació física 1

Física i química 2,5

Francès 1

Geografia i història 3

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Música 1

Orientació educativa 2

Religió 1

Tecnologia 3

08030340 Institut Investigador Blanxart (1)

(*) Dibuix 0,5

(*) Orientació educativa 4

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 4

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Ensenyaments de la llar 1

Física i química 4

Filosofia 2

Francès 1

Geografia i història 6

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 5

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 6

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 3

08066437 Institut Mont Perdut (1)

(*) Orientació educativa 1

Anglès 1

Aula d'acollida 0,5

Biologia i geologia 1

Educació física 0,5

Llengua catalana i literatura 0,5

Matemàtiques 1

Música 2

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 1

08046724 Institut Montserrat Roig (1)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Llatí 1

Anglès 6

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 3,5

Física i química 4

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 2

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Hoteleria i turisme 2

Intervenció sociocomunitària 7

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 5

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Organització i gestió comercial 4

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comunitat 0,5

Processos comercials 3

Orientació educativa 2

Religió 1

Serveis a la comunitat 6,5

Sistemes electrònics 1

Tecnologia 3

08034059 Institut Nicolau Copèrnic (1)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Orientació educativa 2

(*) Tecnologia 1

Anglès 3

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Educació física 1,5

Física i química 2

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 2

Grec 1

Informàtica 12

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 2

Matemàtiques 3

Música 1

Orientació educativa 2

Religió 1

Sistemes i aplicacions informàtiques 10

Tecnologia 1

Tecnologia (E) 1

Unitat d'educació especial 2

08043516 Institut Santa Eulàlia (1)

(*) Anglès 1

(*) Dibuix 1

(*) Llengua castellana i literatura (E) 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(PE) Llengua castellana i literatura 1

(PE) Matemàtiques 1

Administració d'empreses 4

Anglès 3

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació física 2

Física i química 2

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 3

Francès 1

Geografia i història 3

Instal·lacions electrotècniques 5

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Mecanització i manteniment

de màquines 2

Música 1

Oficina de projectes de fabricació

mecànica 1

Organització i projectes de fabricació

mecànica 3

Organització i projectes de sistemes

energètics 1

P. esp. en comunicació, imatge i so 0,5

Processos de gestió administrativa 3

Processos i mitjans de comunicació 4

Orientació educativa 2

Religió 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 4

Tècniques i procediments d'imatge i so 7,5

Tecnologia 2

08045011 Institut Torre del Palau (1)

(*) Dibuix 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Orientació educativa 1

Anglès 6

Biologia i geologia 3

Dibuix 4

Economia 1

Educació física 3

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 5

Grec 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 2

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes electrònics 1

Tecnologia 3

Unitat d'educació especial 1

Unitat d'educació especial (E) 1

Municipi: 08291 Vacarisses

08061208 Institut de Vacarisses (1)

(*) Física i química 1

Anglès 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Educació física 1

Francès 0,5

Geografia i història 2

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 2

Matemàtiques 2

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 1

Municipi: 08300 Viladecavalls

08053261 Institut de Viladecavalls (1)

(*) Orientació educativa 1

Anglès 6

Biologia i geologia 5

Cultura clàssica 1

Dibuix 3

Economia 1

Educació física 2

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 6

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 5

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 2

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 5

Serveis Territorials al Maresme - Vallès Oriental

Municipi: 08003 Alella

08046785 Institut d'Alella (1)

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida (E) 0,5

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 2,5

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 2,5

Llengua catalana i literatura (E) 0,5

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

P. esp. en indústries alimentàries 0,5

Orientació educativa 1

Religió 1

Tecnologia 3

Tecnologia (E) 1

Municipi: 08005 L'Ametlla del Vallès

08054241 Institut Eugeni Xammar (1)

(*) Geografia i història 1

(*) Matemàtiques 1,5

(*) Orientació educativa 0,5

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Educació física 2

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 4

Municipi: 08006 Arenys de Mar

08035155 Institut Els Tres Turons (1)

(*) Anglès 1

(*) Geografia i història 1

(*) Tecnologia 1

Administració d'empreses 1

Anglès 4

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 4

Cultura clàssica 1

Dibuix 2,5

Economia 1

Educació física 1

Educació física 1

Física i química 4

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 4

Música 1,5

Processos de gestió administrativa 1,5

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

Tecnologia (E) 2

Municipi: 08007 Arenys de Munt

08034187 Institut Domènec Perramon (1)

(*) Francès 1

(*) Orientació educativa 1

(*) Tecnologia 0,5

Anglès 4

Aula d'acollida 0,5

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació física 2

Física i química 2

Filosofia 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 4

Municipi: 08009 Argentona

08052876 Institut d'Argentona (1)

(*) Llatí 0,5

(*) Matemàtiques 1

(*) Matemàtiques (E) 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 2

Dibuix 1

Educació visual i plàstica (E) 1

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 2

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 2,5

Música 1

Música (E) 1

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

Tecnologia (E) 1

Municipi: 08023 Bigues i Riells

08060915 Institut Maria de Bell-lloc (2)

(*) Cultura clàssica 1

(*) Pedagogia terapèutica (E) 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 3

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Educació física 1,5

Física i química 2

Filosofia 1

Geografia i història 3

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 4

Música 1

Orientació educativa 1

Tecnologia 2

Municipi: 08030 Cabrils

08062717 Institut de Cabrils

Anglès 1

Biologia i geologia 1

Educació física 0,5

Física i química 1

Geografia i història 1

Llengua castellana i literatura 1

Llengua catalana i literatura 1

Matemàtiques 1

Música 0,5

Tecnologia 1

Municipi: 08033 Caldes de Montbui

08043486 Institut Manolo Hugué (1)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Matemàtiques 1

Administració d'empreses 3

Anglès 6

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Dibuix 1,5

Economia 1

Educació física 2,5

Física i química 4

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 6

Grec 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 6

Mecanització i manteniment
de màquines 2

Música 1,5

Organització i projectes de fabricació
mecànica 1

Processos de gestió administrativa 3

Orientació educativa 2

Religió 1

Tecnologia 5

Municipi: 08035 Calella

08015171 Institut Bisbe Sivilla

(*) Anglès 0,5

(PE) Cuina i pastisseria 1

(PE) Serveis de restauració 1

Anglès 5

Aula d'acollida 1,5

Biologia i geologia 4

Cuina i pastisseria 5

Dibuix 1,5

Economia 1

Educació física 1

Educació física 4

Física i química 3

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 2

Geografia i història 4

Hoteleria i turisme 4

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 4

Música 1

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Serveis de restauració 1

Tecnologia 4

Municipi: 08040 Canet de Mar

08045641 Institut Lluís Domènech i Montaner (1)

(*) Anglès 0,5

(*) Biologia i geologia 0,5

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Orientació educativa 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 2

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2,5

Física i química 3

Filosofia 1

Geografia i història 5

Llengua castellana i literatura 5

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 4

Unitat d'educació especial 2

Municipi: 08041 Canovelles

08046864 Institut Bellulla (1)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Geografia i història 1

(*) Orientació educativa 2

Anglès 5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 4

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació visual i plàstica (E) 1

Economia 1

Educació física 3

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 5,5

Ciències socials (E) 0,5

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 5

Música 1

Música (E) 1

Orientació educativa 3

Religió 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 3

Tecnologia (E) 1

Municipi: 08046 Cardedeu

08036391 Institut Arquitecte Manuel Raspall (1)

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 2

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Música 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

08054401 Institut El Sui (1)

(*) Llengua castellana i literatura 1

Anglès 4

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Grec 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 4

Música (E) 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

Unitat d'educació especial 3

08062729 SES Pla Marcell

(*) Alemany 0,5

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Matemàtiques 1

Anglès 2

Biologia i geologia 2

Dibuix 1

Educació física 1

Física i química 1

Geografia i història 2

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 2

Matemàtiques 2

Música 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

Municipi: 08075 Dosrius

08062730 SES de Dosrius

Anglès 2

Biologia i geologia 2

Dibuix 1

Educació física 1

Física i química 1

Francès 1

Geografia i història 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 1

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 2

Música 0,5

Orientació educativa 2

Religió 0,5

Tecnologia 2

Municipi: 08086 Les Franqueses del Vallès

08065391 Institut de les Franqueses del Vallès

(*) Biologia i geologia 1

Anglès 1

Biologia i geologia 1

Dibuix 0,5

Economia 1

Educació física 0,5

Geografia i història 1

Llengua castellana i literatura 1

Llengua catalana i literatura 1

Matemàtiques 1

Orientació educativa 1

Tecnologia 1

08052906 Institut Lauro (1)

(*) Matemàtiques (E) 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 0,5

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 7

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 2

Religió 1

Tecnologia 4

Unitat d'educació especial 2

Unitat d'educació especial (E) 2

Municipi: 08088 La Garriga

08035222 Institut Manuel Blancafort (2)

(*) Física i química 1

(*) Matemàtiques 0,5

(PE) Anglès 1

(PE) Llengua catalana i literatura 1

(PE) Tecnologia 1

Anglès 2

Biologia i geologia 3

Dibuix 1,5

Economia 1

Educació física 2,5

Física i química 2

Filosofia 2

Francès 1

Geografia i història 4

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 4

Música 1

Orientació educativa 2

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 2

Unitat d'educació especial 1

Unitat d'educació especial (E) 1

08035234 Institut Vil·la Romana (1)

(*) Geografia i història 0,5

(*) Ciències socials (E) 1

(*) Orientació educativa 1

Administració d'empreses 2

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 4

Cultura clàssica 1

Dibuix 1,5

Economia 1

Educació física 2

Física i química 2

Fabricació i instal·lació de fusteria
i mobles 2

Filosofia 1

Geografia i història 2

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Música 1

Processos de gestió administrativa 2

Processos i productes de fusta i mobles 2

Orientació educativa 1

Religió 1

Tecnologia 2

Municipi: 08096 Granollers

08017931 Institut Antoni Cumella (1)

(*) Geografia i història 0,5

(*) Llengua castellana i literatura (E) 1

Anglès 6

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 4

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 5

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 5

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 1

Sistemes electrònics 1

Tecnologia 2

Unitat d'educació especial 2

08043644 Institut Carles Vallbona (1)

Administració d'empreses 4,5

Anglès 5

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Educació física 1

Educació física 1

Física i química 2

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 4

Grec 1

Informàtica 8

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Organització i gestió comercial 3

Processos comercials 4

Processos de gestió administrativa 4

Orientació educativa 2

Religió 0,5

Sistemes i aplicacions informàtiques 8

Tecnologia 3

08045628 Institut Celestí Bellera (1)

(*) Ciències socials (E) 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Música 1

(*) Orientació educativa 0,5

(PE) Biologia i geologia 1

(PE) Educació física 1

Anglès 4

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 4,5

Educació visual i plàstica (E) 1

Economia 1

Educació física 2

Física i química 2

Filosofia 1,5

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

Orientació educativa 2

Religió 1

Tecnologia 4

08062213 EOI Vallès Oriental (2)

Alemany 2,5

Anglès 6

Municipi: 08105 La Llagosta

08043656 Institut Marina (1)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Llengua castellana i literatura 0,5

(*) Orientació educativa 1

(*) Tecnologia 1

(PE) Administració d'empreses 1

(PE) Sistemes electrònics 1

Administració d'empreses 3

Anglès 6

Aula d'acollida 1,5

Biologia i geologia 3

Dibuix 2,5

Economia 1

Educació física 1

Educació física 2

Equips electrònics 4

Física i química 3

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 5

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 2

Processos de gestió administrativa 4

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Sistemes electrònics 3

Tecnologia 4

Unitat d'educació especial 4

Municipi: 08107 Lliçà d'Amunt

08052955 Institut de Lliçà (CAEP) (1)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Ciències de la naturalesa (E) 1

(*) Física i química 1

(*) Geografia i història 1

(*) Orientació educativa 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 5

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2,5

Economia 1

Educació física 1

Educació física (E) 2

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 2

Orientació educativa 2

Religió 1

Tecnologia (L) 1

Tecnologia 4

Unitat d'educació especial 2

Municipi: 08108 Lliçà de Vall

08058969 SES El Vern

(*) Biologia i geologia 0,5

(*) Orientació educativa 1

Anglès 3

Biologia i geologia 1

Dibuix 1

Educació física 1

Física i química 1

Geografia i història 3

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 1

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 1

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

Municipi: 08106 Llinars del Vallès

08044594 Institut Giola (1)

Administració d'empreses 1

Alemany 1

Anglès 5

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Geografia i història 2

Ciències socials (E) 1

Instal·lacions electrotècniques 3

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 4

Música 1,5

Organització i gestió comercial 1

Processos comercials 1

Processos de gestió administrativa 2

Orientació educativa 2

Religió 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 4

Municipi: 08110 Malgrat de Mar

08045665 Institut Ramon Turró i Darder (1)

(*) Orientació educativa 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 5

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Física i química 4

Filosofia 1

Geografia i història 5

Ciències socials (E) 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 5

Llengua catalana i literatura 5

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Mecanització i manteniment
de màquines 1

Música 1

Organització i projectes de fabricació
mecànica 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 4

Municipi: 08118 El Masnou

08020826 Institut Maremar (1)

(*) Orientació educativa 1

Anglès 3

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1,5

Economia 1

Educació física 1,5

Física i química 2

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Geografia i història 3

Instal·lacions electrotècniques 2

Intervenció sociocomunitària 4

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 2

Organització i gestió comercial 3

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comunitat 0,5

Processos comercials 1

Orientació educativa 1

Serveis a la comunitat 3

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 2

Tecnologia (E) 1

Unitat d'educació especial 1,5

08020838 Institut Mediterrània (2)

(*) Anglès 1

(*) Biologia i geologia 0,5

Anglès 3

Aula d'acollida (E) 0,5

Biologia i geologia 2

Dibuix 3

Economia 1

Educació física 1

Educació física 1

Física i química 2

Filosofia 2

Francès 1

Geografia i història 3

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Música 0,5

Orientació educativa 0,5

Pedagogia terapèutica (E) 0,5

Religió 0,5

Sistemes electrònics 1

Tecnologia 1

Tecnologia (E) 1

Municipi: 08121 Mataró

08021260 Institut Alexandre Satorras (2)

(*) Música (E) 1

(*) Orientació educativa 1

(PE) Anglès 1

(PE) Física i química 1

(PE) Llengua catalana i literatura 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 4

Educació visual i plàstica (E) 1

Economia 1

Educació física 2

Educació física 2

Física i química 2

Filosofia 2

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 5

Grec 1

Llengua castellana i literatura 5

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 5

Música 1

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic 5

Procediments sanitaris i assistencials 6

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics 2

Processos sanitaris 1

Orientació educativa 2

Religió 1

Sistemes electrònics 1

Tecnologia 2

Tecnologia (E) 1

08021302 Institut Damià Campeny (1)

(*) Educació física 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 0,5

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1,5

Economia 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 4,5

Filosofia 2

Francès 1

Geografia i història 5

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 6

Matemàtiques 5

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 3

Tecnologia (E) 1

08052931 EOI del Maresme (1)

Alemany 3

Anglès 7

Francès 3

08052979 Institut Josep Puig i Cadafalch (1)

(*) Orientació educativa 1

(*) Tecnologia 1

(PE) Tecnologia 1

Anglès 4

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 2

Física i química 2

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 3,5

Intervenció sociocomunitària 3

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comunitat 1

Procediments sanitaris i assistencials 1

Orientació educativa 2

Religió 1

Serveis a la comunitat 2

Tecnologia 4

Unitat d'educació especial 2

08046797 Institut Pla d'en Boet (1)

(*) Orientació educativa 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 2

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació visual i plàstica (E) 1

Economia 1

Educació física 2

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

08046748 Institut Thos i Codina (2)

(*) Anglès 1

(*) Llengua catalana i literatura 1,5

(*) Orientació educativa 1

(PE) Processos de gestió administrativa 1

Administració d'empreses 6

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 0,5

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Equips electrònics 1

Física i química 2

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Geografia i història 3

Informàtica 7

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

Organització i gestió comercial 2

Processos comercials 2

Processos de gestió administrativa 5

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Sistemes electrònics 2

Sistemes i aplicacions informàtiques 5

Tecnologia 2

Municipi: 08124 Mollet del Vallès

08066851 EOI de Mollet del Vallès

Anglès 3,5

Francès 2

08021594 Institut de Mollet del Vallès (2)

(*) Filosofia 0,5

(*) Llengua castellana i literatura (E) 1

Anàlisi i química industrial 3

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Construccions civils i edificació 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 3

Economia 1

Educació física 2,5

Equips electrònics 2

Física i química 3

Formació i orientació laboral 5

Francès 1

Geografia i història 5,5

Instal·lacions electrotècniques 7

Laboratori 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 4

Manteniment de vehicles 9

Matemàtiques 5

Mecanització i manteniment
de màquines 5

Música 1,5

Oficina de projectes de construcció 2

Oficina de projectes de fabricació
mecànica 2

Operacions de processos 1

Organització i processos
de manteniment de vehicles 5

Organització i projectes de fabricació
mecànica 5

Orientació educativa 2

Religió 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 5

Sistemes electrònics 2

Tecnologia 4

08054034 Institut Gallecs (1)

(*) Anglès 1

(*) Matemàtiques 1

(PE) Geografia i història 1

(PE) Llengua castellana i literatura (E) 1

(PE) Procediments sanitaris
i assistencials 1

Administració d'empreses 5

Anglès 5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida (E) 0,5

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1,5

Economia 1

Educació física 7

Educació física (E) 1

Física i química 4

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 3

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Intervenció sociocomunitària 8

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3,5

Llengua catalana i literatura (E) 0,5

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 0,5

Música (E) 1

Organització i gestió comercial 2

P. esp. en activitats físiques i esportives 1

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comunitat 1

Procediments sanitaris i assistencials 5,5

Processos comercials 2

Processos de gestió administrativa 4

Processos sanitaris 3

Orientació educativa 2

Religió 0,5

Serveis a la comunitat 7

Tecnologia 4

08021600 Institut Vicenç Plantada (1)

(*) Educació física 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

Anglès 5

Aula d'acollida 1

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 1,5

Educació física (E) 1

Física i química 4

Filosofia 2

Francès 2

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Llatí 2

Llengua castellana i literatura 5

Llengua catalana i literatura 6

Matemàtiques 6

Música 1,5

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 5

Unitat d'educació especial 3

Unitat d'educació especial (E) 1

Municipi: 08126 Montgat

08045677 Institut Thalassa (1)

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Matemàtiques 1

(*) Orientació educativa 1

Anglès 4,5

Aula d'acollida 0,5

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2,5

Educació física 3

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 5

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 4

Municipi: 08135 Montmeló

08052980 Institut Montmeló (1)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Matemàtiques 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Assessoria i processos d'imatge personal 2

Biologia i geologia 3

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Estètica 1

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Música 1

Perruqueria 3

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 4

Unitat d'educació especial 2

Municipi: 08136 Montornès del Vallès

08065421 Institut Marta Mata

(*) Anglès 0,5

(*) Orientació educativa 1

Anglès 2

Biologia i geologia 1

Dibuix 1

Educació física 1,5

Física i química 3

Geografia i història 3

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 2

Tecnologia 2

Unitat d'educació especial 3

08042093 Institut Vinyes Velles (1)

(*) Tecnologia 1

Anglès 4

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 2

Educació visual i plàstica (E) 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 2

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

Municipi: 08155 Palafolls

08061099 Institut de Palafolls

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Matemàtiques 1

(*) Orientació educativa 1

Anglès 4

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Educació física 2

Física i química 2

Filosofia 1

Geografia i història 3

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 3

Música 1,5

Orientació educativa 1

Tecnologia 4

Municipi: 08159 Parets del Vallès

08044612 Institut de Parets del Vallès (1)

(*) Orientació educativa 4

Administració d'empreses 3

Anglès 5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida (E) 0,5

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 3

Física i química 3

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 6

Instal·lacions electrotècniques 2

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4,5

Llengua castellana i literatura (E) 0,5

Llengua catalana i literatura 4,5

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4,5

Matemàtiques (E) 1

Música 2

Processos de gestió administrativa 3

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 6

Municipi: 08163 Pineda de Mar

08065366 Institut de Pineda de Mar

(*) Matemàtiques 0,5

(*) Orientació educativa 1

Anglès 2

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 0,5

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Educació física 1

Física i química 1

Geografia i història 1

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 2

Matemàtiques 1

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

08052992 Institut Euclides (1)

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Orientació educativa 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 0,5

Biologia i geologia 3

Cultura clàssica 1

Dibuix 3

Educació física 2

Física i química 2

Filosofia 1

Geografia i història 5

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 5

08047832 Institut Joan Coromines (1)

Anglès 4

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 2

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació visual i plàstica (E) 1

Economia 1

Educació física 2

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Instal·lacions electrotècniques 4

Intervenció sociocomunitària 2

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 4

Música (E) 1

Procediments sanitaris i assistencials 1

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Serveis a la comunitat 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 3

Municipi: 08230 Premià de Dalt

08053017 Institut Valerià Pujol i Bosch (1)

(*) Física i química 1

(*) Geografia i història 1

Anglès 4

Aula d'acollida 0,5

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Educació física 2

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 0,5

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 1

Sistemes electrònics 1

Tecnologia 3

Municipi: 08172 Premià de Mar

08031848 Institut Cristòfol Ferrer

(*) Alemany 0,5

Administració d'empreses 5

Anglès 3

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Construccions civils i edificació 2

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació física 2,5

Equips electrònics 5

Física i química 2

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Geografia i història 3

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Manteniment de vehicles 5

Matemàtiques 3,5

Música 1

Oficina de projectes de construcció 1

Organització i processos
de manteniment de vehicles 1

Processos de gestió administrativa 4

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Sistemes electrònics 3

Tecnologia 2

08043711 Institut Serra de Marina (1)

(*) Educació física 1

(*) Geografia i història 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

Anglès 5

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4,5

Grec 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

Tecnologia (E) 1

Municipi: 08181 La Roca del Vallès

08053030 Institut de la Roca del Vallès (2)

(*) Orientació educativa 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1,5

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Sistemes electrònics 1

Tecnologia 2

Municipi: 08197 Sant Andreu de Llavaneres

08046852 Institut Llavaneres (1)

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Matemàtiques (E) 1

(*) Orientació educativa 1

Anglès 5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Educació física 1

Educació física 0,5

Educació física (E) 1

Física i química 4

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 6

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 5

Música 2

Orientació educativa 1

Religió 1

Sistemes electrònics 1

Tecnologia 4

Municipi: 08202 Sant Celoni

08034606 Institut Baix Montseny (1)

(*) Orientació educativa 1

Administració d'empreses 2

Anglès 5

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Educació física 3

Física i química 3

Filosofia 2

Francès 1

Geografia i història 4

Grec 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 5

Mecanització i manteniment
de màquines 2

Música 2

Organització i projectes de fabricació
mecànica 1

Processos de gestió administrativa 2

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 4

Municipi: 08207 Sant Esteve de Palautordera

08065469 SES Can Record

(*) Matemàtiques 0,5

Anglès 2

Biologia i geologia 1

Educació física (E) 1

Física i química 1

Geografia i història 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 1

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 1

Tecnologia 1

Municipi: 08210 Sant Feliu de Codines

08060009 SES Manuel Carrasco i Formiguera (1)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Geografia i història 1

Anglès 1

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 0,5

Biologia i geologia 2

Dibuix 0,5

Educació física 1

Física i química 1

Francès 1

Geografia i història 1

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 2

Matemàtiques 2

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

Municipi: 08209 Sant Fost de Campsentelles

08047479 Institut Alba del Vallès (1)

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Tecnologia 2

Anglès 5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 3

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 5

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4,5

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 4

Municipi: 08234 Sant Pere de Vilamajor

08062791 Institut de Vilamajor

(*) Anglès 1

(*) Geografia i història 1

(PE) Geografia i història 1

(PE) Matemàtiques (E) 1

(PE) Tecnologia 1

Anglès 1

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 2

Dibuix 1,5

Educació física 1,5

Física i química 2

Geografia i història 2,5

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 2

Música 1,5

Orientació educativa 1

Tecnologia 3

Municipi: 08264 Sant Vicenç de Montalt

08062808 Institut de Sant Vicenç de Montalt

(*) Geografia i història 0,5

Anglès 2

Biologia i geologia 1

Dibuix 1

Educació física 1

Física i química 1

Geografia i història 1

Llengua castellana i literatura 1

Llengua catalana i literatura 1

Matemàtiques 1

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 1

Municipi: 08259 Santa Maria de Palautordera

08053108 Institut Reguissol (1)

(*) Física i química 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(PE) Economia 1

(PE) Llengua catalana i literatura 1

(PE) Matemàtiques 1

Alemany 1

Anglès 4

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 2

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 2

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

Municipi: 08281 Teià

08061117 SES de Teià

(*) Orientació educativa 1

Anglès 2

Biologia i geologia 1

Dibuix 0,5

Educació física 1

Física i química 1

Geografia i història 2

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 2

Matemàtiques 2

Música 1

Orientació educativa 1

Tecnologia 2

Municipi: 08284 Tordera

08044983 Institut Lluís Companys (2)

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Orientació educativa 1

(PE) Anglès 1

(PE) Llengua catalana i literatura 1

Administració d'empreses 1

Anglès 3

Aula d'acollida 0,5

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1,5

Economia 1

Educació física 2

Física i química 3

Filosofia 1

Geografia i història 3

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Processos de gestió administrativa 1

Orientació educativa 1

Religió 1

Tecnologia 4

Municipi: 08902 Vilanova del Vallès

08061038 Institut de Vilanova del Vallès

(*) Anglès 1

(*) Dibuix 1

Anglès 2

Biologia i geologia 2

Dibuix 1

Educació física 2

Física i química 2

Geografia i història 3

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 2

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

Municipi: 08214 Vilassar de Dalt

08040564 Institut Jaume Almera (1)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Geografia i història 1

(*) Orientació educativa 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 0,5

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Educació física 1,5

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 5

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 6

Municipi: 08219 Vilassar de Mar

08057254 Institut Pere Ribot (2)

(*) Geografia i història 1

(*) Orientació educativa 1

Anglès 5

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Cultura clàssica 1

Dibuix 1,5

Economia 1

Educació física 2

Física i química 3

Filosofia 1

Geografia i història 1

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 3

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

08046803 Institut Vilatzara (1)

(*) Educació física 1

(*) Llengua catalana i literatura (E) 1

(*) Tecnologia 0,5

Anglès 6

Aula d'acollida 0,5

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació visual i plàstica (E) 1

Economia 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 4

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4,5

Ciències socials (E) 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Música (E) 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 4

serveis territorials a girona

Municipi: 17007 Amer

17004578 Institut Castell d'Estela (1)

(*) Orientació educativa 0,5

(*) Tecnologia 1

Anglès 3

Biologia i geologia 3

Cultura clàssica 1

Dibuix 2,5

Economia 1

Educació física 2

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 3

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 1

Tecnologia 2

Municipi: 17008 Anglès

17004487 Institut Rafael de Campalans (1)

(*) Geografia i història 1

Administració d'empreses 2

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 2

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Informàtica 4

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Processos de gestió administrativa 1

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes i aplicacions informàtiques 3

Tecnologia 3

Municipi: 17009 Arbúcies

17006605 Institut Montsoriu (1)

(*) Matemàtiques 1

(*) Tecnologia 1

Administració d'empreses 1

Anglès 4

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 3

Cultura clàssica 1

Dibuix 1,5

Economia 1

Educació física 1

Educació física 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 3

Mecanització i manteniment
de màquines 1

Música 1

Organització i projectes de fabricació
mecànica 1

P. esp. manteniment i serveis
a la producció 1

Processos de gestió administrativa 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 4

Municipi: 17015 Banyoles

17008821 EOI de Banyoles

Anglès 3,5

Francès 1,5

17000330 Institut Josep Brugulat (1)

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Matemàtiques 1

(PE) Anglès 1

Administració d'empreses 3

Anglès 3,5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Educació física 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 3

Fabricació i instal·lació de fusteria
i mobles 5

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Instal·lacions electrotècniques 2

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 3,5

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Mecanització i manteniment
de màquines 2

Música 1,5

Organització i projectes de fabricació
mecànica 3

Processos de gestió administrativa 3

Processos i productes de fusta i mobles 1

Orientació educativa 2

Religió 0,5

Tecnologia 4

17000305 Institut Pere Alsius i Torrent (1)

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 4

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 4

Dibuix 3

Educació física 1

Educació física 9,5

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4,5

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 3

Tecnologia (E) 1

17006666 Institut Pla de l'Estany (1)

(*) Educació física 1

(*) Filosofia 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 2,5

Ciències socials (E) 1

Informàtica 2

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes i aplicacions informàtiques 2

Tecnologia 4

Tecnologia (E) 1

Unitat d'educació especial 2

Municipi: 17022 La Bisbal d'Empordà

17007300 Institut La Bisbal (2)

(*) Dibuix 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Tecnologia 1

Administració d'empreses 3

Anglès 5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 2

Dibuix 4,5

Economia 2

Educació física 2,5

Educació física (E) 1

Física i química 5

Filosofia 2

Francès 1

Geografia i història 6

Intervenció sociocomunitària 2

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 5

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 5

Llengua catalana i literatura (E) 2

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 2

Música 1,5

Música (E) 1

Processos de gestió administrativa 4

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Serveis a la comunitat 2

Tecnologia 5

Unitat d'educació especial 2

Municipi: 17023 Blanes

17008122 EOI de Blanes

Alemany 1,5

Anglès 4

Francès 3

17005731 Institut S'Agulla (2)

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(PE) Orientació educativa 1

(PE) Tecnologia 1

Anglès 3

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 4

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació física 2

Física i química 2

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Llengua estrangera: francès (E) 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Intervenció sociocomunitària 5

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comunitat 1,5

Procediments sanitaris i assistencials 4

Religió 0,5

Serveis a la comunitat 4

Tecnologia 3

17000551 Institut Sa Palomera

(*) Ciències de la naturalesa (E) 1

(*) Geografia i història 0,5

(*) Música 1

(PE) Física i química 1

(PE) Tecnologia 1

Anglès 7

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1,5

Economia 1

Educació física 1

Educació física 1,5

Física i química 3

Filosofia 2

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 6

Informàtica 5,5

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 5

Llengua catalana i literatura 5

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 5

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Professor assumit 1

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes i aplicacions informàtiques 4

Tecnologia 2,5

Tecnologia (E) 1

17005662 Institut Serrallarga (1)

(*) Orientació educativa 1

(*) Tecnologia 1

Administració d'empreses 5

Anglès 4,5

Aula d'acollida 1

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 3

Cultura clàssica 1

Dibuix 1,5

Economia 1

Educació física 1

Educació física 2

Física i química 3

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 4

Instal·lacions electrotècniques 5

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3,5

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Organització i gestió comercial 2

Processos comercials 2,5

Processos de gestió administrativa 7

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics 5

Tecnologia 4

Municipi: 17032 Cadaqués

17006678 SES Cap de Creus (2)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Francès 0,5

Anglès 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 1

Dibuix 0,5

Educació física 1

Geografia i història 1

Llengua castellana i literatura 1

Llengua catalana i literatura 1

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 2

Música 0,5

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 1

Municipi: 17033 Caldes de Malavella

17008651 SES de Caldes de Malavella (2)

(*) Anglès 0,5

(*) Orientació educativa 1

Anglès 1

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 1

Dibuix 1

Educació física 1

Física i química 1

Francès 1

Geografia i història 3

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 1

Llengua catalana i literatura 1

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 1

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

Municipi: 17034 Calonge

17000706 Institut Puig Cargol

(*) Educació física 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 4

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 0,5

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 2

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 2

Religió 1

Tecnologia 4

Municipi: 17039 Camprodon

17006681 SES Germans Vila-Riera (2)

Anglès 2

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Dibuix 0,5

Educació física 1

Francès 1

Geografia i història 2

Llengua castellana i literatura 1

Llengua catalana i literatura 1

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 1

Música 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

Municipi: 17044 Cassà de la Selva

17005650 Institut de Cassà de la Selva (2)

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació visual i plàstica (E) 1

Economia 1

Educació física 1,5

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

Tecnologia (E) 1

Municipi: 17048 Castell-Platja d'Aro

17006691 Institut Ridaura (2)

(*) Geografia i història 1

(*) Llengua castellana i literatura 2

(*) Tecnologia 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 2

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 4

Filosofia 1

Francès 2

Geografia i història 4

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 5

Música 1

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

Tecnologia (E) 1

Municipi: 17047 Castelló d'Empúries

17006083 Institut Castelló d'Empúries (1)

(*) Anglès 1

(*) Geografia i història 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Matemàtiques 1

(*) Tecnologia 1

(PE) Física i química 1

(PE) Llengua catalana i literatura 1

(PE) Tecnologia 1

Anglès 5

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 4

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 3

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 4

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 5

Llengua castellana i literatura 6

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 5

Matemàtiques (E) 1

Música 2

Orientació educativa 2

Religió 1

Tecnologia 4

17008729 SES de Castelló d'Empúries II (2)

(*) Orientació educativa 1

Anglès 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Educació física 0,5

Ciències socials (E) 1

Llengua catalana i literatura 1

Matemàtiques 1

Municipi: 17049 Celrà

17006708 Institut de Celrà (1)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Dibuix 1

(*) Geografia i història 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 5

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 5

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 2

Música 2

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 4

Unitat d'educació especial 2

Municipi: 17062 L'Escala

17005251 Institut El Pedró (1)

(*) Matemàtiques 1

Administració d'empreses 1

Anglès 3,5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 2,5

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2,5

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 2

Matemàtiques 3

Música 2

Processos de gestió administrativa 1

Orientació educativa 2

Religió 0,5

Tecnologia 4

Municipi: 17066 Figueres

17004438 Institut Alexandre Deulofeu

(*) Anglès 1

(*) Filosofia 0,5

(*) Llengua estrangera: francès (E) 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 4

Economia 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 4

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 0,5

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3,5

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Música 2

Procediments sanitaris i assistencials 3

Processos sanitaris 3

Orientació educativa 2

Religió 0,5

Tecnologia 4

17005649 Institut Cendrassos (1)

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Matemàtiques 2

Administració d'empreses 4

Anglès 5

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 4

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Informàtica 4

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 5

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 6

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Processos de gestió administrativa 4

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes i aplicacions informàtiques 3

Tecnologia 4

17008134 EOI de Figueres

Alemany 2

Anglès 4,5

Francès 2,5

17001221 Institut Narcís Monturiol (1)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Educació física 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Orientació educativa 1

(*) Tecnologia 1

(PE) Física i química 1

(PE) Llengua castellana i literatura 1

(PE) Tecnologia 1

Anglès 6

Assessoria i processos d'imatge personal 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Educació física 1

Educació física (E) 1

Equips electrònics 3

Estètica 2

Física i química 2

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 2

Francès 1

Geografia i història 5

Instal·lacions electrotècniques 3

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Manteniment de vehicles 6

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 2

Organització i processos
de manteniment de vehicles 1

Perruqueria 3

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Sistemes electrònics 3

Tecnologia 3

17007609 Institut Olivar Gran (2)

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Matemàtiques (E) 1

(*) Música 1

(*) Orientació educativa 2

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Educació física 3

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 4

Unitat d'educació especial 2

17001218 Institut Ramon Muntaner (1)

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Orientació educativa 1

Anglès 5

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 3

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 1

Educació física 1

Física i química 4

Filosofia 2

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 5

Grec 1

Intervenció sociocomunitària 2

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 5

Música 1

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comunitat 1

Procediments sanitaris i assistencials 1

Orientació educativa 1

Religió 1

Serveis a la comunitat 3

Tecnologia 3

Tecnologia (E) 1

Municipi: 17079 Girona

17005042 Institut Carles Rahola i Llorens (1)

(*) Física i química 1

(*) Fabricació i instal·lació de fusteria
i mobles 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

Anglès 4

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Educació física 1

Educació física 1,5

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 5

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

Unitat d'educació especial 2

17004852 EOI de Girona (1)

Àrab 2

Alemany 4

Anglès (L) 2

Anglès 17

Català 2

Espanyol per a estrangers 2

Francès 6

Italià 2

Rus 2

17001759 Institut Escola d'Hostaleria
i Turisme de Girona (3)

Anglès 4

Cuina i pastisseria 11

Formació i orientació laboral 2

Francès 2

Hoteleria i turisme 7

P. esp. en hoteleria i turisme 1,5

Serveis de restauració 6

17001723 Institut Jaume Vicens Vives (1)

(*) Llengua castellana i literatura (E) 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Matemàtiques (E) 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 8

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 5

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Educació física 1

Física i química 6,5

Filosofia 3

Francès 1

Geografia i història 7

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 6

Llengua catalana i literatura 7

Matemàtiques 8

Música 2

Orientació educativa 1

Religió 1

Tecnologia 5

Tecnologia (E) 1

17001735 Institut Montilivi (3)

(*) Ciències de la naturalesa (E) 1

(*) Llengua catalana i literatura 0,5

(PE) Formació i orientació laboral 1

(PE) Intervenció sociocomunitària 1

(PE) Matemàtiques 1

Administració d'empreses 6

Anàlisi i química industrial 5

Anglès 6,5

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 3

Economia 1

Educació física 3

Equips electrònics 6

Física i química 4

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 3

Francès 1

Geografia i història 5,5

Informàtica 5

Intervenció sociocomunitària 4

Laboratori 2

Llengua castellana i literatura 7

Llengua catalana i literatura 7

Manteniment de vehicles 8,5

Matemàtiques 5

Música 2

Organització i processos
de manteniment de vehicles 4

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comunitat 0,5

Processos de gestió administrativa 5

Orientació educativa 2

Religió 1

Serveis a la comunitat 3

Sistemes electrònics 3

Sistemes i aplicacions informàtiques 3

Tecnologia 4

17004499 Institut Narcís Xifra
i Masmitjà (1)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Dibuix 0,5

(*) Geografia i història 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 2

Assessoria i processos d'imatge personal 2

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1,5

Educació física 2

Educació física (E) 1

Estètica 4

Física i química 4

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 3,5

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Instal·lacions electrotècniques 4

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 5

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 5,5

Matemàtiques (E) 1

Mecanització i manteniment
de màquines 1

Música 1,5

Organització i projectes de fabricació
mecànica 1

P. esp. en sanitat 1

Perruqueria 5

Procediments de diagnòstic clínic
i ortoprotètic 7

Procediments sanitaris i assistencials 6

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics 5

Processos sanitaris 5

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 5

Tecnologia 5

Unitat d'educació especial 1

Unitat d'educació especial (E) 1

17006939 Institut Santa Eugènia (1)

(*) Dibuix 0,5

(*) Llengua estrangera: francès (E) 1

(*) Matemàtiques 1

(*) Processos de gestió administrativa 1

Anàlisi i química industrial 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 2

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Construccions civils i edificació 4

Dibuix 2

Educació física 1

Educació física 3

Física i química 4

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 4

Francès 1

Geografia i història 6

Instal·lacions electrotècniques 5

Instal·lació i manteniment d'equips
tèrmics i de fluids 4

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 5

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 5

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 6

Matemàtiques (E) 1

Mecanització i manteniment
de màquines 2,5

Música 2

Oficina de projectes de construcció 3

Organització i gestió comercial 4

Organització i projectes de fabricació
mecànica 2

Organització i projectes de sistemes
energètics 1

P. esp. en edificació i obra civil 1,5

P. esp. manteniment i serveis
a la producció 0,5

Processos comercials 2

Pedagogia terapèutica (E) 2

Religió 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 4

Tecnologia 3

17004530 Institut Santiago Sobrequés i Vidal (1)

(*) Matemàtiques (E) 1

(*) Organització i gestió comercial 1

(*) Orientació educativa 1

Anglès 5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 4

Dibuix 5

Economia 1

Educació física 2,5

Ensenyaments de la llar 1

Física i química 3

Filosofia 2

Francès 2

Geografia i història 5

Llatí 2

Llengua castellana i literatura 5,5

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 4

Música 2

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 4

Tecnologia (E) 1

Municipi: 17083 Hostalric

17006733 Institut Vescomtat de Cabrera (2)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Geografia i història 1

(*) Tecnologia 2

Anglès 5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 4

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 1

Tecnologia 5

Unitat d'educació especial 2

Municipi: 17086 La Jonquera

17006745 Institut de la Jonquera (2)

(*) Educació física 0,5

(*) Tecnologia 1

Anglès 1

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació física 1

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 1

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 1

Municipi: 17089 Llagostera

17006757 Institut de Llagostera (3)

(*) Llengua catalana i literatura 0,5

(*) Tecnologia 1

Anglès 2

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 1,5

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 2

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 2

Música 1

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

Municipi: 17092 Llançà

17006769 Institut de Llançà (2)

(*) Orientació educativa 1

(PE) Llengua estrangera: anglès (E) 1

(PE) Ciències socials (E) 1

Anglès 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació física 1,5

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

Municipi: 17095 Lloret de Mar

17008811 Institut de Lloret de Mar (2)

(*) Orientació educativa 1

Anglès 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 0,5

Educació física 1

Física i química 1

Francès 1

Geografia i història 1

Llengua castellana i literatura 1

Llengua catalana i literatura 1

Matemàtiques 1

Música 0,5

Religió 0,5

Tecnologia 1

17005911 Institut Ramon Coll i Rodés (1)

(*) Llengua estrangera: anglès (E) 1

(*) Tecnologia 2

Anglès 7

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cuina i pastisseria 2

Cultura clàssica 1

Dibuix 3

Economia 1

Educació física 3

Física i química 4

Filosofia 2

Francès 1

Geografia i història 5,5

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 6

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 5

Matemàtiques (E) 1

Música 2,5

Orientació educativa 2

Religió 1

Serveis de restauració 1

Tecnologia 6

17006770 Institut Rocagrossa (1)

(*) Cultura clàssica 1

(*) Física i química 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Música 1

(*) Orientació educativa 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 7

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 5

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 3

Municipi: 17114 Olot

17005893 Institut Bosc de la Coma (2)

(*) Llengua catalana i literatura (E) 1

(*) Orientació educativa 1,5

Administració d'empreses 4

Anglès 6,5

Aula d'acollida 1

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 3

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 3

Física i química 3

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 6

Ciències socials (E) 1

Informàtica 4

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

Organització i gestió comercial 2

Processos comercials 1

Processos de gestió administrativa 4

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes i aplicacions informàtiques 4

Tecnologia 5

Unitat d'educació especial 1

Unitat d'educació especial (E) 1

17005340 EASD d'Olot

Anglès 1

Decoració 1

Dibuix artístic i color 3

Dibuix tècnic 1

Disseny d'interiors 4

Disseny gràfic 5

Filosofia 1

Fotografia 2

Fotografia i processos de reproducció 1

Història de l'art 2

Materials i tecnologia: disseny 2

Mitjans audiovisuals 2

Mitjans informàtics 1

Organització industrial i legislació 1

Tècniques ceràmiques (L) 1

Volum 2

17007981 EOI d'Olot

Alemany 1

Anglès 4

Francès 1

17002399 Institut La Garrotxa (1)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

(PE) Mecanització i manteniment
de màquines 1

(PE) Tecnologia 1

Anglès 6

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 4

Construccions civils i edificació 2

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 1

Educació física 2

Física i química 5

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 3

Francès 1

Geografia i història 5,5

Instal·lacions electrotècniques 4

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 5

Mecanització i manteniment de màquines 3

Música 1,5

Oficina de projectes de construcció 1

Operacions i equips de producció agrària 2

Organització i projectes de fabricació
mecànica 3

Patronatge i confecció 3

Procediments de diagnòstic clínic
i ortoprotètic 1

Procediments sanitaris i assistencials 4

Processos de producció agrària 1

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics 2

Processos i productes de tèxtil,
confecció i pell 1

Processos sanitaris 2

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 4

Tecnologia 4

17002387 Institut Montsacopa (1)

(*) Educació física 1

(*) Filosofia 1

(*) Orientació educativa 1

Anglès 5

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 3

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Ensenyaments de la llar 1

Física i química 4

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 5

Grec 1

Intervenció sociocomunitària 2

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 6

Música 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Serveis a la comunitat 2

Tecnologia 3,5

Municipi: 17117 Palafrugell

17002557 Institut Baix Empordà (1)

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Matemàtiques 1

(*) Orientació educativa 1

Administració d'empreses 4

Anglès 5,5

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cuina i pastisseria 3

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1,5

Francès 1

Geografia i història 5

Hoteleria i turisme 2

Instal·lacions electrotècniques 3

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 4

Manteniment de vehicles 4

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

Organització i processos de
manteniment de vehicles 1

P. esp. en hoteleria i turisme 2

Processos de gestió administrativa 6

Orientació educativa 2

Religió 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 2,5

Tecnologia 4

17002545 Institut Frederic Martí i Carreras (1)

(*) Geografia i història 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Matemàtiques 1

(PE) Llengua castellana i literatura 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 5

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 1

Educació física 1,5

Ensenyaments de la llar 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 5

Música 1

Professor assumit 1

Orientació educativa 1

Religió 1

Tecnologia 2

Tecnologia (E) 1

Unitat d'educació especial 2

Municipi: 17118 Palamós

17005352 Institut de Palamós (1)

(*) Anglès 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 5

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 5

Informàtica 1

Intervenció sociocomunitària 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 5

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 2

Procediments sanitaris i assistencials 3

Processos sanitaris 1

Orientació educativa 2

Religió 0,5

Serveis a la comunitat 1

Sistemes i aplicacions informàtiques 1,5

Tecnologia 4

Unitat d'educació especial 2

Municipi: 17141 Puigcerdà

17005741 Institut Pere Borrell (1)

(*) Matemàtiques 1

Administració d'empreses 1

Anglès 5

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Economia 2

Educació física 4

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Intervenció sociocomunitària 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 5

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

Procediments sanitaris i assistencials 2

Processos de gestió administrativa 1

Orientació educativa 1

Religió 1

Tecnologia 3

Tecnologia (E) 1

Unitat d'educació especial 1

Unitat d'educació especial (E) 1

Municipi: 17145 Ribes de Freser

17006794 SES Joan Triadú (2)

(PE) Física i química 1

(PE) Llengua castellana i literatura 1

Anglès 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 0,5

Educació física 1

Francès 1

Ciències socials (E) 1

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 1

Música 0,5

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 1

Municipi: 17147 Ripoll

17005704 Institut Abat Oliba (3)

Administració d'empreses 2

Anglès 4

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 4

Cuina i pastisseria 2

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 3

Ensenyaments de la llar 1

Equips electrònics 1

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Grec 1

Hoteleria i turisme 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 4

Mecanització i manteniment de màquines 1

Música 1

Organització i projectes de fabricació
mecànica 1

P. esp. en hoteleria i turisme 1

Processos de gestió administrativa 3

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes electrònics 2

Tecnologia 3

Unitat d'educació especial 1

Unitat d'educació especial (E) 1

17008833 EOI de Ripoll

Anglès 2,5

Francès 1,5

Municipi: 17152 Roses

17005364 Institut Cap Norfeu (CAEP) (1)

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Matemàtiques (E) 2

Administració d'empreses 3

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 2

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2,5

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 2

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 2

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 5

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 2

Processos de gestió administrativa 2

Orientació educativa 2

Religió 0,5

Tecnologia 4

17006851 Institut Illa de Rodes (1)

(*) Ciències de la naturalesa (E) 1

(*) Orientació educativa 2

Anglès 3

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Cultura clàssica 1

Dibuix 1,5

Economia 1

Educació física 3,5

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 2

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

P. esp. en activitats físiques i esportives 0,5

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

Municipi: 17155 Salt

17008407 SES de Salt (2)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Geografia i història 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Música 1

(PE) Llengua catalana i literatura 2

(PE) Orientació educativa 1

Anglès 2

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 2

Dibuix 1

Educació física 1,5

Física i química 1

Geografia i història 1

Llengua castellana i literatura 1

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 1,5

Música 0,5

Religió 0,5

Tecnologia 3

17003203 Institut Salvador Espriu (3)

(*) Llengua estrangera: anglès (E) 1

(*) Educació física 1

(*) Geografia i història 0,5

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Orientació educativa 1

Anglès 5

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 3

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 4

Informàtica 3

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 4,5

Matemàtiques 5

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 1

Sistemes i aplicacions informàtiques 3

Tecnologia 3

Tecnologia (E) 1

17005388 Institut Vallvera (1)

(*) Geografia i història 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Orientació educativa 1

(*) Tecnologia 1

(PE) Física i química 1

(PE) Francès 1

(PE) Llengua catalana i literatura (E) 1

Administració d'empreses 5

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 2

Física i química 2

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Intervenció sociocomunitària 8,5

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 3,5

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comunitat 1

Procediments sanitaris i assistencials 4

Processos de gestió administrativa 4

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Serveis a la comunitat 6

Tecnologia 2

Tecnologia (E) 1

Unitat d'educació especial 2

Municipi: 17160 Sant Feliu de Guíxols

17008110 EOI de Sant Feliu de Guíxols

Alemany 1,5

Anglès 3,5

Francès 1

17003318 Institut de Sant Feliu de Guíxols (1)

(*) Educació física 1

(*) Música 1

(*) Orientació educativa 1

(*) Tecnologia 1

Administració d'empreses 4

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Assessoria i processos d'imatge personal 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Educació física 1

Educació física (E) 1

Estètica 2

Física i química 4

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 5

Instal·lacions electrotècniques 3

Intervenció sociocomunitària 2

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4,5

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Organització i projectes de fabricació
mecànica 1,5

P. esp. manteniment i serveis
a la producció 2

Perruqueria 3

Processos de gestió administrativa 5

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Serveis a la comunitat 2

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 5

17003306 Institut Sant Elm (1)

(*) Francès 1

(*) Pedagogia terapèutica (E) 1

Anglès 3

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 4

Dibuix 1,5

Economia 1

Educació física 2

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 2

Geografia i història 3

Grec 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 4

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

Municipi: 17164 Sant Hilari Sacalm

17004517 Institut Anton Busquets i Punset (2)

(*) Matemàtiques 0,5

Anglès 2

Biologia i geologia 2

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 1

Física i química 1

Geografia i història 2

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 2

Matemàtiques 2

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

Municipi: 17167 Sant Joan de les Abadesses

17009311 SES de Sant Joan

(*) Francès 0,5

Anglès 1

Biologia i geologia 1

Dibuix 0,5

Educació física 0,5

Física i química 1

Geografia i història 1

Llengua castellana i literatura 1

Llengua catalana i literatura 1

Matemàtiques 1

Música 0,5

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 1

Municipi: 17180 Santa Coloma de Farners

17005376 Institut de Santa Coloma de Farners (1)

(*) Geografia i història 1

(*) Instal·lacions electrotècniques 1

(*) Llengua catalana i literatura (E) 1

(*) Orientació educativa 1

Administració d'empreses 4,5

Anglès 5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 3

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 1

Educació física 2

Física i química 4

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 5

Instal·lacions electrotècniques 2

Intervenció sociocomunitària 2

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 6

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 2

Processos de gestió administrativa 4

Orientació educativa 1

Religió 1

Serveis a la comunitat 2

Sistemes electrotècnics i automàtics 2

Tecnologia 6

Unitat d'educació especial 1

Unitat d'educació especial (E) 1

Municipi: 17193 Sils

17009308 SES de Sils (2)

(*) Llengua catalana i literatura 1

Anglès 1

Biologia i geologia 1

Educació física 1

Física i química 1

Filosofia 1

Llengua castellana i literatura 1

Llengua catalana i literatura 2

Matemàtiques (E) 1

Música 0,5

Orientació educativa 1

Tecnologia 2

Municipi: 17199 Torroella de Montgrí

17005923 Institut Montgrí (1)

(*) Anglès 1

(*) Biologia i geologia 1

(*) Geografia i història 1

(*) Música 1

Anglès 4,5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Educació visual i plàstica (E) 1

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4,5

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Pedagogia terapèutica (E) 2

Religió 0,5

Tecnologia 6

Unitat d'educació especial 2

Municipi: 17202 Tossa de Mar

17006812 Institut de Tossa de Mar (2)

(*) Biologia i geologia 0,5

(*) Llengua castellana i literatura 1

Anglès 2

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació física 2

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Llengua castellana i literatura 1

Llengua catalana i literatura 1

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

Municipi: 17213 Vidreres

17006824 Institut Vidreres (2)

(*) Dibuix 0,5

(*) Orientació educativa 1

(*) Tecnologia 2

Anglès 5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 4

Cultura clàssica 1

Dibuix 3

Economia 1

Educació física 3

Física i química 5

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 6

Llengua castellana i literatura 5

Llengua catalana i literatura 7

Matemàtiques 6

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 5

Municipi: 17215 Vilablareix

17009205 Institut de Vilablareix (2)

Anglès 0,5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 1

Dibuix 0,5

Educació física 0,5

Física i química 1

Geografia i història 1

Llengua castellana i literatura 1

Llengua catalana i literatura 1

Matemàtiques 1

Música 0,5

Orientació educativa 1

Tecnologia 1

Municipi: 17221 Vilafant

17008390 Institut de Vilafant (2)

(*) Anglès 0,5

Anglès 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Educació física 0,5

Física i química 1

Geografia i història 1

Llengua castellana i literatura 1

Llengua catalana i literatura 1

Matemàtiques 1

Matemàtiques (E) 1

Orientació educativa 1

Tecnologia 1

serveis territorials a lleida

Municipi: 25003 Agramunt

25005260 Institut Ribera del Sió (1)

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 2

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 4

Música 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 4

Municipi: 25011 Alcarràs

25007153 Institut d'Alcarràs (3)

(*) Geografia i història 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 1

Tecnologia 3

Tecnologia (E) 1

Unitat d'educació especial 2

Municipi: 25019 Almacelles

25006483 Institut Canigó (1)

(*) Tecnologia 1

Anglès 2

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 1,5

Física i química 2

Filosofia 1

Geografia i història 3

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 2

Religió 1

Tecnologia 2

Tecnologia (E) 1

Municipi: 25021 Almenar

25006227 Institut d'Almenar (1)

(*) Matemàtiques 1

Administració d'empreses 2

Anglès 3

Aula d'acollida 0,5

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Educació física 1,5

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 2

Informàtica 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Processos de gestió administrativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes i aplicacions informàtiques 1

Tecnologia 3

Municipi: 25034 Artesa de Segre

25005429 Institut Els Planells (2)

(*) Francès 1

(*) Matemàtiques 1

Administració d'empreses 1

Anglès 3

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació física 1

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 2

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 0,5

Processos de gestió administrativa 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

Unitat d'educació especial 2

Municipi: 25040 Balaguer

25005727 Institut Almatà

(*) Anglès 1

(*) Geografia i història 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

Administració d'empreses 3

Anglès 2

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació física 1

Educació física 1

Física i química 2

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 2

Informàtica 3

Instal·lacions electrotècniques 2

Intervenció sociocomunitària 2

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 2

Matemàtiques 4

Música 1

Organització i gestió comercial 1

Processos comercials 1

Processos de gestió administrativa 2

Orientació educativa 1

Religió 1

Serveis a la comunitat 2

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Sistemes i aplicacions informàtiques 2

Tecnologia 2

25000833 Institut Ciutat de Balaguer (1)

(*) Geografia i història 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Tecnologia 2

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Dibuix 2,5

Economia 1

Educació física 2

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Grec 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 4

Municipi: 25047 Bellcaire d'Urgell

25007700 Institut Ermengol IV (1)

(*) Geografia i història 1

Anglès 1

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1,5

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 1

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 1,5

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

Tecnologia (E) 1

Municipi: 25050 Bellpuig

25006598 Institut Lo Pla d'Urgell (1)

(*) Anglès 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Tecnologia 1

Administració d'empreses 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1,5

Economia 1

Educació física 2

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Grec 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Processos de gestió administrativa 1

Orientació educativa 1

Religió 1

Tecnologia 3

Municipi: 25058 Les Borges Blanques

25006525 Institut Josep Vallverdú (1)

(*) Geografia i història 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

Administració d'empreses 2

Anglès 6

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Educació física 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 4

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 4

Instal·lacions electrotècniques 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música (E) 1

Processos de gestió administrativa 1

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 2

Tecnologia 4

Tecnologia (E) 1

Municipi: 25072 Cervera

25001311 Institut Antoni Torroja (1)

(*) Anglès 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 2

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 1

Educació física 0,5

Ensenyaments de la llar 1

Física i química 3

Francès 1

Geografia i història 2

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 3

Música 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 2

25005685 Institut La Segarra

(*) Tecnologia 2

Administració d'empreses 3

Anglès 3

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Educació física 2

Física i química 2

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 3,5

Informàtica 2

Instal·lacions electrotècniques 2

Intervenció sociocomunitària 2

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Manteniment de vehicles 3

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Organització i processos
de manteniment de vehicles 1

Procediments sanitaris i assistencials 1,5

Processos de gestió administrativa 2

Orientació educativa 1

Religió 1

Serveis a la comunitat 3

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 3

Municipi: 25086 Esterri d'Àneu

25007025 SES Morelló (1)

Anglès 1

Aula d'acollida 0,5

Biologia i geologia 1

Educació física 1

Geografia i història 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 1

Llengua catalana i literatura 1

Matemàtiques 2

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 1

Municipi: 25101 La Granadella

25007499 Institut l'Olivera

(*) Tecnologia 1

Anglès 1

Biologia i geologia 1

Educació física 1

Geografia i història 1

Llengua castellana i literatura 1

Llengua catalana i literatura 2

Matemàtiques 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 1

Municipi: 25110 Guissona

25007505 Institut de Guissona (2)

(*) Dibuix 1

(*) Llengua castellana i literatura 2

(*) Matemàtiques 1

Administració d'empreses 2

Anglès 4

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 3

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació física 2,5

Física i química 3

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Instal·lacions electrotècniques 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Mecanització i manteniment
de màquines 1

Música 1,5

Organització i gestió comercial 1

Organització i projectes de fabricació
mecànica 1

Processos de gestió administrativa 1

Orientació educativa 1

Religió 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 4

Municipi: 25121 Les

25006148 Institut d'Ostalaria de Les-Val d'Aran (2)

Cuina i pastisseria 4

Hoteleria i turisme 1

P. esp. en hoteleria i turisme 1

Municipi: 25120 Lleida

25002799 Institut Caparrella (1)

(*) Cultura clàssica 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Matemàtiques 1

(PE) Llengua catalana i literatura 1

(PE) Tecnologia 1

Administració d'empreses 4

Anglès 7

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1,5

Educació física 1

Educació física 1

Equips electrònics 5

Física i química 2

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 5

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Informàtica 7

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Manteniment de vehicles 14

Matemàtiques 5

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Organització i processos
de manteniment de vehicles 5

Processos de gestió administrativa 5

Processos i mitjans de comunicació 2

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes electrònics 5

Sistemes i aplicacions informàtiques 4

Tècniques i procediments d'imatge i so 2

Tecnologia 4

25006720 Institut d'Hoteleria i Turisme (2)

Anglès 2

Cuina i pastisseria 7

Formació i orientació laboral 2

Francès 1

Hoteleria i turisme 5

P. esp. en hoteleria i turisme 2

P. esp. en indústries alimentàries 1

Serveis de restauració 6

Unitat d'educació especial 2

25006252 EOI de Lleida (1)

Àrab 2

Alemany 4

Anglès 23

Anglès (L) 1

Català 2

Espanyol per a estrangers 2

Francès 6

Italià 2

25005442 Institut Escola del Treball (1)

(*) Anglès 1

(*) Cultura clàssica 0,5

(*) Tecnologia 1

(PE) Fabricació i instal·lació de fusteria
i moble 1

(PE) Sistemes i aplicacions informàtiques 1

Administració d'empreses 4

Anàlisi i química industrial 3

Anglès 3

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 2

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 2

Física i química 2

Fabricació i instal·lació de fusteria
i mobles 3

Formació i orientació laboral 2

Francès 1

Geografia i història 3

Instal·lacions electrotècniques 6

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 2

Música 1

Organització i gestió comercial 5

Processos comercials 3

Processos de gestió administrativa 2

Processos i productes de fusta i mobles 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics 5

Tecnologia 2

25002726 Institut Guindàvols (1)

(*) Orientació educativa 1

(PE) Organització i projectes de fabricació mecànica 1

(PE) Tecnologia 1

Alemany 1

Anàlisi i química industrial 1

Anglès 3

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Física i química 2

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 3

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Instal·lació i manteniment d'equips
tèrmics i de fluids 5

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Mecanització i manteniment
de màquines 5

Música 1,5

Organització i projectes de fabricació
mecànica 3

Organització i projectes de sistemes
energètics 2

Patronatge i confecció 2

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics 1

Processos i productes de tèxtil, confecció
i pell 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 2

Tecnologia 3

25002787 Institut Joan Oró (1)

(*) Anglès 1

(*) Educació física 1

(PE) Educació física 1

(PE) Francès 1

(PE) Tecnologia 1

Anglès 2

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 2

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 1

Educació física 10

Educació física (E) 1

Física i química 2

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Geografia i història 2

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 3

Música 1

Processos i productes d'arts gràfiques 1

Producció en arts gràfiques 3

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

25006495 Institut Josep Lladonosa (1)

(*) Educació física 1

(*) Geografia i història 1

(*) Tecnologia 2

(PE) Llengua catalana i literatura 1

(PE) Tecnologia 1

Administració d'empreses 2

Anglès 5

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Educació física 2,5

Física i química 2

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 3,5

Ciències socials (E) 1

Informàtica 2

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 5

Música 1,5

Processos de gestió administrativa 2

Professor assumit 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes i aplicacions informàtiques 3

Tecnologia 4

25006513 Institut Manuel de Montsuar

(*) Francès 1

(*) Geografia i història 1

(*) Tecnologia 1

(PE) Orientació educativa 1

(PE) Tecnologia 1

Alemany 2

Anglès 4

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Grec 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

Orientació educativa 1

Religió 1

Tecnologia 4

25007189 Institut Maria Rúbies (3)

(*) Educació física (E) 1

(*) Geografia i història 1

(*) Llengua castellana i literatura 0,5

(*) Tecnologia 1

Anglès 6

Aula d'acollida 0,5

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 5

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 4

Tecnologia (E) 1

25002696 Institut Marius Torres

(*) Anglès 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Orientació educativa 1

(PE) Anglès 1

(PE) Geografia i història 1

(PE) Matemàtiques 1

Anglès 8

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 4,5

Cultura clàssica 2

Dibuix 6,5

Economia 1,5

Educació física 1

Educació física 2

Física i química 5

Filosofia 4

Francès 1

Geografia i història 8

Grec 1

Llengua castellana i literatura 7

Llengua catalana i literatura 8

Matemàtiques 8

Música 1,5

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 5

25006771 Institut Ronda (3)

(*) Anglès 0,5

(*) Geografia i història 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1,5

Economia 1

Educació física 3

Física i química 3

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Intervenció sociocomunitària 10

Llengua castellana i literatura 3,5

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 2

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comunitat 2,5

Procediments sanitaris i assistencials 2

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Serveis a la comunitat 8

Tecnologia 4

25002684 Institut Samuel Gili i Gaya (1)

(*) Física i química 1

(*) Geografia i història 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

(PE) Anglès 1

(PE) Tecnologia 1

Anglès 4

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 4

Dibuix 2

Educació física 2

Física i química 4

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 5

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4,5

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 6

Música 3

Professor assumit 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 3

Tecnologia (E) 1

25006732 Institut Torrevicens (1)

(*) Economia 1

(*) Geografia i història 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Assessoria i processos d'imatge personal 4

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Construccions civils i edificació 4

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Educació física 2

Educació física (E) 1

Estètica 4

Física i química 3

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 4

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 3,5

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Oficina de projectes de construcció 2

P. esp. en sanitat 0

Perruqueria 5

Procediments de diagnòstic clínic
i ortoprotètic 8

Procediments sanitaris i assistencials 12

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics 8

Processos sanitaris 5

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 4

Unitat d'educació especial 2

Municipi: 25137 Mollerussa

25007517 Institut La Serra (1)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Pedagogia terapèutica (E) 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 4

Aula d'acollida 1

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 3

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

25003202 Institut Mollerussa

Anglès 1

Construccions civils i edificació 2

Educació física 1

Formació i orientació laboral 3

Informàtica 4

Instal·lacions electrotècniques 1

Intervenció sociocomunitària 1

Mecanització i manteniment de màquines 1

Operacions i equips de producció agrària 4

Organització i gestió comercial 1

Organització i projectes de fabricació
mecànica 1

P. esp. en activitats físiques i esportives 2

P. esp. en edificació i obra civil 2,5

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comunitat 1

Processos comercials 1

Processos de gestió administrativa 1

Processos de producció agrària 6

Serveis a la comunitat 1

Sistemes i aplicacions informàtiques 3

25005582 Institut Terres de Ponent

(*) Biologia i geologia 1

(*) Geografia i història 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 3

Aula d'acollida 1,5

Biologia i geologia 2

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 1

Educació física 2

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

Tecnologia (E) 1

Municipi: 25149 Oliana

25006471 Institut Aubenç (1)

(*) Orientació educativa 1

(PE) Anglès 1

(PE) Llengua catalana i literatura 1

Administració d'empreses 2

Anglès 1

Biologia i geologia 1

Educació física 1

Geografia i història 1

Llengua castellana i literatura 1

Llengua catalana i literatura 1

Matemàtiques 1

Organització i gestió comercial 1

Processos de gestió administrativa 2

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 1

Municipi: 25171 La Pobla de Segur

25008352 Institut de la Pobla de Segur (1)

(*) Geografia i història 1

(*) Tecnologia 0,5

Anglès 2

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 1

Dibuix 0,5

Economia 1

Educació física 4,5

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 2

Matemàtiques 2

Música 0,5

P. esp. en activitats físiques i esportives 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 1

Municipi: 25173 El Pont de Suert

25006240 Institut El Pont de Suert (1)

(*) Filosofia 0,5

Anglès 2

Aula d'acollida 0,5

Biologia i geologia 2

Dibuix 1,5

Educació física 1,5

Física i química 2

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 2

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Operacions i equips de producció agrària 4

P. esp. en activitats físiques i esportives 1,5

Processos de producció agrària 3

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

Unitat d'educació especial 2

Municipi: 25172 Ponts

25006574 Institut de Ponts (1)

(PE) Llengua catalana i literatura 1

Anglès 1

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 1

Física i química 2

Filosofia 1

Geografia i història 2

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 2

Matemàtiques 2

Música 0,5

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

Municipi: 25204 Seròs

25007529 Institut Seròs (3)

(*) Economia 0,5

(*) Tecnologia 1

Anglès 1

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació física 1

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 2

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 2

Unitat d'educació especial 2

Municipi: 25203 La Seu d'Urgell

25008558 EOI de La Seu d'Urgell (1)

Alemany 0,5

Anglès 3

Francès 2

25004188 Institut Joan Brudieu (1)

(*) Anglès 0,5

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Matemàtiques 1

(*) Orientació educativa 1

Anglès 7

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 5

Cultura clàssica 1

Dibuix 4

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 4

Filosofia 2

Formació i orientació laboral 1

Francès 2

Geografia i història 6

Informàtica 3

Intervenció sociocomunitària 2

Llengua castellana i literatura 5

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 5

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 6

Música 1

Música (E) 1

Organització i gestió comercial 1

Procediments sanitaris i assistencials 1

Processos comercials 1

Processos sanitaris 1

Orientació educativa 1

Religió 1,5

Serveis a la comunitat 3

Sistemes i aplicacions informàtiques 3

Tecnologia 4

Tecnologia (E) 1

Unitat d'educació especial 1

Unitat d'educació especial (E) 1

Municipi: 25209 Sort

25006291 Institut Hug Roger III (1)

(*) Anglès 1

(*) Biologia i geologia 1

Administració d'empreses 1

Anglès 2

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Dibuix 1

Educació física 4

Física i química 1

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 2

Francès 1

Geografia i història 2

Informàtica 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 2

Matemàtiques 3

Música 0,5

P. esp. en activitats físiques i esportives 3

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Sistemes i aplicacions informàtiques 1

Tecnologia 2

Municipi: 25217 Tàrrega

25006781 Institut Alfons Costafreda

(*) Biologia i geologia 1

(*) Tecnologia 1

Administració d'empreses 3

Anglès 3

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació física 2

Física i química 2

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 3

Informàtica 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Mecanització i manteniment de màquines 2

Música 1

Organització i projectes de fabricació mecànica 2

Processos de gestió administrativa 3

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Sistemes i aplicacions informàtiques 3

Tecnologia 2

25008546 EOI de Tàrrega

Anglès 3

Francès 2,5

25004498 Institut Manuel de Pedrolo (3)

(*) Cultura clàssica 1

(*) Matemàtiques 1

Anglès 4

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Economia 2

Educació física 2

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 1

Tecnologia 3

Unitat d'educació especial 2

25004528 EASD Ondara (1)

Anglès 1

Brodats i puntes 1

Decoració 1

Dibuix artístic i color 3

Dibuix publicitari 1

Dibuix tècnic 5

Disseny d'interiors 2

Disseny gràfic 2

Geografia i història 1

Història de l'art 1

Llengua catalana i literatura 1

Motlles i reproduccions 1

Tècniques ceràmiques 1

Tècniques del metall 1

Volum 3

Municipi: 25234 Tremp

25006288 Institut de Tremp (1)

(*) Anglès 0,5

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Orientació educativa 1

Administració d'empreses 4

Anglès 3

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2,5

Educació física 2

Física i química 2

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 3

Informàtica 1

Instal·lacions electrotècniques 2

Intervenció sociocomunitària 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 3

Mecanització i manteniment de màquines 1

Música 1

Organització i projectes de fabricació mecànica 2

Procediments sanitaris i assistencials 2

Processos de gestió administrativa 2

Orientació educativa 1

Religió 1

Serveis a la comunitat 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Sistemes i aplicacions informàtiques 1

Tecnologia 2

Unitat d'educació especial 2

Municipi: 25243 Vielha e Mijaran

25006239 Institut d'Aran (3)

(*) Operacions i equips de producció agrària (L) 1

Administració d'empreses 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aranès 2

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació física 6

Física i química 2

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 2

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Informàtica 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Processos de gestió administrativa 1

Orientació educativa 2

Religió 1

Sistemes i aplicacions informàtiques 1

Tecnologia 3

Unitat d'educació especial 2

serveis territorials a tarragona

Municipi: 43005 Alcover

43009497 Institut Fonts del Glorieta (1)

(*) Geografia i història 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 2

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Educació física 0,5

Educació física (E) 1

Física i química 1

Geografia i història 2

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 1

Matemàtiques (E) 1

Música (E) 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

Municipi: 43012 Altafulla

43009977 Institut d'Altafulla (1)

(*) Geografia i història 1

Anglès 2

Biologia i geologia 1

Dibuix 1

Educació física (E) 1

Física i química 1

Francès 1

Geografia i història 1

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 1

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 2

Música (E) 1

Orientació educativa 2

Religió 0,5

Tecnologia 2

Municipi: 43016 L'Arboç

43007580 Institut de l'Arboç (1)

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 0,5

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 2

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Grec 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 5

Música 1

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 5

Unitat d'educació especial 1

Unitat d'educació especial (E) 1

Municipi: 43028 La Bisbal del Penedès

43010414 Institut Baix Penedès Nord (1)

(*) Anglès 1

(*) Dibuix 1

(*) Geografia i història 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Llengua catalana i literatura (E) 1

Anglès 4

Biologia i geologia 4

Cultura clàssica 1

Dibuix 1,5

Educació física 2,5

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Llengua castellana i literatura 5

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 6

Música 1,5

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

Unitat d'educació especial 2

Municipi: 43031 Les Borges del Camp

43010578 Institut Fontanelles (1)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Física i química 1

(*) Música 1

(*) Tecnologia 0,5

Anglès 3

Biologia i geologia 2

Dibuix 1

Educació física 2

Física i química 2

Francès 1

Geografia i història 3

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

Municipi: 43037 Calafell

43007257 Institut Camí de Mar (1)

(*) Ciències socials (E) 1

(*) Matemàtiques 1

Administració d'empreses 1

Anglès 5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Educació visual i plàstica (E) 1

Economia 1

Educació física 3

Educació física (E) 1

Física i química 5

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Informàtica 2

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 2

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 2

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 2

Música 1

Música (E) 1

Processos de gestió administrativa 2

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes i aplicacions informàtiques 3

Tecnologia 5

43010372 Institut de Segur de Calafell

(*) Anglès 1

(*) Educació física 1

(*) Matemàtiques 1

(*) Tecnologia 1

Alemany 1

Anglès 2

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Dibuix 1

Educació física 1

Física i química 2

Geografia i història 3

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 2

Religió 0,5

Tecnologia 2

Municipi: 43038 Cambrils

43006654 Institut Cambrils (1)

(*) Llengua castellana i literatura 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 4

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 2

Geografia i història 4

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Música 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 3

Tecnologia (E) 1

43007038 Institut Escola d'Hoteleria i Turisme (1)

(PE) Anglès 1

(PE) Cuina i pastisseria 1

(PE) Hoteleria i turisme 1

Anglès 2

Cuina i pastisseria (L) 3

Cuina i pastisseria 10

Formació i orientació laboral 2

Francès 2

Hoteleria i turisme 6,5

P. esp. en hoteleria i turisme 1

P. esp. en indústries alimentàries 1

Processos en la indústria alimentària 1

Serveis de restauració 5

43010335 Institut La Mar de la Frau (1)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Matemàtiques 1

(PE) Anglès 1

(PE) Biologia i geologia 1

(PE) Orientació educativa 1

Anglès 2

Aula d'acollida 1

Dibuix 1

Educació física 1

Física i química 1

Geografia i història 3

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 2

Música 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

43000779 Institut Ramon Berenguer IV (1)

Administració d'empreses 3

Anglès 4

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació física 2

Física i química 3

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 2

Geografia i història 3

Instal·lacions electrotècniques 2

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Processos de gestió administrativa 3

Professor assumit 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 3

Municipi: 43047 Constantí

43007646 Institut de Constantí (CAEP) (1)

(*) Anglès 1

(*) Educació física 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Orientació educativa 1

Anglès 2

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1,5

Economia 1

Educació física 1

Física i química 2

Filosofia 1

Geografia i història 3

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 3

Municipi: 43049 Cornudella de Montsant

43008699 SES Montsant (1)

(*) Biologia i geologia 1

Anglès 1

Biologia i geologia 1

Educació física 1

Física i química 1

Geografia i història 1

Llengua castellana i literatura 0,5

Llengua catalana i literatura 1

Matemàtiques (E) 1

Música 0,5

Orientació educativa 1

Tecnologia 1

Municipi: 43051 Cunit

43009850 SES Ernest Lluch i Martí (2)

(*) Educació física 1

(*) Geografia i història 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Llengua catalana i literatura 2

(*) Orientació educativa 1

Anglès 4

Assessoria i processos d'imatge personal 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Dibuix 2

Educació física 2

Física i química 2

Geografia i història 4,5

Informàtica 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

Perruqueria 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Sistemes i aplicacions informàtiques 1

Tecnologia 3

Municipi: 43054 L'Espluga de Francolí

43006617 Institut Joan Amigó i Callau (1)

(*) Geografia i història 1

Anglès 2

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Educació física 1,5

Física i química 1

Geografia i història 2

Llengua castellana i literatura 2,5

Llengua catalana i literatura 2

Matemàtiques 2

Música 1

Pedagogia terapèutica (E) 2

Religió 0,5

Tecnologia 2

Municipi: 43055 Falset

43006691 Institut Priorat (1)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 2

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Dibuix 1,5

Economia 1

Educació física 2

Física i química 2

Formació i orientació laboral 1

Geografia i història 3

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris 2

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comunitat 1

Procediments sanitaris i assistencials 1

Processos en la indústria alimentària 1

Orientació educativa 1

Religió 1

Serveis a la comunitat 1

Tecnologia 3

Municipi: 43092 Mont-roig del Camp

43008638 Institut Antoni Ballester (1)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Orientació educativa 1

(PE) Educació física 1

(PE) Llengua catalana i literatura 1

(PE) Tecnologia 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 1

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 2

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 3

Municipi: 43086 Montblanc

43009187 Institut Martí l'Humà (1)

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Tecnologia 1

Administració d'empreses 1

Anglès 4

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 1

Educació física 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Instal·lacions electrotècniques 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Mecanització i manteniment de màquines 1

Música 1

Processos de gestió administrativa 2

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 3

Municipi: 43095 El Morell

43008407 Institut El Morell (1)

(*) Pedagogia terapèutica (E) 1

Anglès 4

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació física 2

Física i química 4

Filosofia 1

Geografia i història 2

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música (E) 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 4

Municipi: 43100 Els Pallaresos

43010748 Institut Els Pallaresos

(*) Geografia i història 1

Anglès 2

Biologia i geologia 2

Dibuix 0,5

Educació física 1

Física i química 1

Geografia i història 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 2

Matemàtiques 1

Música 1

Religió 0,5

Tecnologia 1

Municipi: 43123 Reus

43002594 Institut Baix Camp (1)

(*) Física i química 2

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Tecnologia 1

Administració d'empreses 7

Anglès 7

Aula d'acollida 1

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 2

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 3

Física i química 4

Filosofia 2

Formació i orientació laboral 2

Francès 2

Geografia i història 4

Informàtica 8

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 4

Música 2

Organització i gestió comercial 2

Procediments sanitaris i assistencials 5

Processos comercials 3

Processos de gestió administrativa 10

Processos sanitaris 1

Pedagogia terapèutica (E) 2

Religió 1

Sistemes i aplicacions informàtiques 7

Tecnologia 3

Tecnologia (E) 1

43007385 Institut d'Horticultura i Jardineria (1)

Anàlisi i química industrial 1

Anglès 1

Biologia i geologia 1

Educació física 0,5

Física i química 1

Formació i orientació laboral 2

Llengua catalana i literatura 1

Matemàtiques 1

Operacions i equips de producció agrària 13,50

Organització i projectes de fabricació mecànica 1

Processos de producció agrària 7

43009710 EOI de Reus

Alemany 1,5

Anglès 8

Francès 1,5

43010852 Institut de Reus

(*) Llengua catalana i literatura (E) 1

(*) Tecnologia 0,5

Anglès 3

Aula d'acollida 1,5

Biologia i geologia 1

Dibuix 0,5

Educació física 1

Física i química 1

Geografia i història 2

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 2

Matemàtiques 2

Música 0,5

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 1

43006678 Institut Gabriel Ferrater i Soler (1)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Física i química 0,5

(*) Formació i orientació laboral 1

(*) Orientació educativa 1

Anglès 6

Llengua estrangera: anglès (E) 2

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 6

Economia 1

Educació física 3,5

Física i química 4

Filosofia 2

Francès 2

Geografia i història 7

Ciències socials (E) 1

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 6

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 6

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 6

Matemàtiques (E) 1

Música 2,5

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 5

43002570 Institut Gaudí (1)

(*) Llengua estrangera: anglès (E) 1

(*) Ciències de la naturalesa (E) 1

(*) Llengua castellana i literatura (E) 1

(PE) Llengua catalana i literatura 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 1

Educació física 2

Física i química 3

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 3,5

Ciències socials (E) 0,5

Grec 1

Intervenció sociocomunitària 8

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Música (E) 1

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comunitat 1

Procediments sanitaris i assistencials 1

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Serveis a la comunitat 7

Tecnologia 4

Tecnologia (E) 1

Unitat d'educació especial 2

43008444 Institut Josep Tapiró (1)

(*) Educació física 2

(*) Física i química 2

(*) Geografia i història 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Música 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Grec 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3,5

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Religió evangèlica 0,5

Tecnologia 3

Tecnologia (E) 1

43007166 Institut Lluís Domènech i Montaner (1)

(*) Ciències de la naturalesa (E) 1

(*) Matemàtiques 0,5

(*) Pedagogia terapèutica (E) 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1,5

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Construccions civils i edificació 2

Cultura clàssica 1,5

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Equips electrònics 3

Física i química 4

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 2

Francès 1

Geografia i història 4,5

Instal·lacions electrotècniques 4

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Mecanització i manteniment de màquines 6,5

Música 1

Oficina de projectes de construcció 1

Organització i projectes de fabricació mecànica 3

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics 3

Sistemes electrònics 3

Tecnologia 5

Unitat d'educació especial 2

43002582 Institut Salvador Vilaseca (1)

(*) Dibuix 1

(*) Ciències socials (E) 1

(*) Matemàtiques (E) 1

Anglès 6

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 4

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 5

Filosofia 2

Francès 1

Geografia i història 6

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 5

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 6

Matemàtiques (E) 1

Música 2

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Religió evangèlica 0,5

Tecnologia 5

Municipi: 43129 Riudoms

43007658 Institut Joan Guinjoan i Gispert (1)

(*) Matemàtiques (E) 1

(PE) Llengua catalana i literatura 1

Anglès 4

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Manteniment de vehicles 3

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 0,5

Música (E) 1

Organització i processos de manteniment de vehicles 1

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 3

Tecnologia (E) 1

Municipi: 43905 Salou

43011200 EOI de Salou

Anglès 3

Francès 1

43007543 Institut Jaume I (1)

(*) Llengua castellana i literatura (E) 1

Alemany 1

Anglès 6

Aula d'acollida 1

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 1,5

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Intervenció sociocomunitària 2

Llatí 2

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Música (E) 1

Organització i gestió comercial 3

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comunitat 0,5

Procediments sanitaris i assistencials 1

Processos comercials 1

Processos de gestió administrativa 1

Orientació educativa 2

Religió 1

Serveis a la comunitat 2

Tecnologia 4

43010347 Institut Marta Mata (1)

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Matemàtiques 1

(*) Orientació educativa 1

Anglès 3

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 2

Dibuix 1,5

Educació física 2

Física i química 1

Geografia i història 3

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 2

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

Tecnologia (E) 1

Municipi: 43139 Santa Coloma de Queralt

43006708 Institut Joan Segura i Valls (1)

(*) Francès 0,5

(*) Pedagogia terapèutica (E) 1

Anglès 1

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 1

Dibuix 0,5

Educació física 1

Educació física 0,5

Física i química 1

Geografia i història 2

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 2

Matemàtiques 2

Música 0,5

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

Municipi: 43145 La Selva del Camp

43008511 Institut Joan Puig i Ferreter (1)

(*) Física i química 1

(*) Tecnologia 0,5

Anglès 4

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1,5

Economia 1

Educació física 2

Física i química 2

Filosofia 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 4

Unitat d'educació especial 2

Municipi: 43148 Tarragona

43003641 Institut Antoni de Martí i Franquès (1)

(*) Geografia i història 2

(*) Llengua castellana i literatura (E) 1

Alemany 2

Anglès 10

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 6

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 6

Economia 2

Educació física 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 7

Filosofia 4

Francès 1

Geografia i història 8

Grec 1

Llatí 2

Llengua castellana i literatura 6

Llengua castellana i literatura (E) 2

Llengua catalana i literatura 9

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 10

Música 2,5

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 2

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 7

Unitat d'educació especial 2

43009722 Institut Cal·lípolis (1)

Anglès 1

Assessoria i processos d'imatge personal 4

Educació física 14

Estètica 8

Formació i orientació laboral 5

Matemàtiques 1

P. esp. en activitats físiques i esportives 1

P. esp. en sanitat 1,5

Perruqueria 5

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic 12,50

Procediments sanitaris i assistencials 14

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics 8

Processos sanitaris 8

43006125 Institut Campclar (1)

(*) Anglès 1

(*) Llengua catalana i literatura 0,5

(*) Matemàtiques 1

(*) Orientació educativa 1

(*) Tecnologia 1

(PE) Pedagogia terapèutica (E) 1

(PE) Tecnologia 1

Administració d'empreses 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 4

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Grec 1

Informàtica 2

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 4

Música 1,5

Música (E) 1

Processos de gestió administrativa 1

Orientació educativa 1

Religió 1,5

Sistemes i aplicacions informàtiques 1

Tecnologia 4

43008481 Institut Collblanc (2)

(*) Anglès 1

(*) Dibuix 1

(*) Geografia i història 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Matemàtiques 1

(*) Orientació educativa 1

(PE) Anglès 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 2

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Geografia i història 4,5

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 2

Música 2

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 3

Tecnologia (E) 1

43003653 Institut Comte de Rius (1)

(PE) Formació i orientació laboral 1

(PE) Laboratori 1

(PE) Manteniment de vehicles 1

Anàlisi i química industrial 12

Anglès 2

Biologia i geologia 1

Construccions civils i edificació 4

Cultura clàssica 1

Dibuix 0,5

Educació física 0,5

Ensenyaments de la llar 1

Equips electrònics 6

Física i química 1

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 5

Geografia i història 1

Instal·lacions electrotècniques 7,5

Laboratori 6

Llengua castellana i literatura 1

Llengua catalana i literatura 1,5

Manteniment de vehicles 3

Matemàtiques 1

Mecanització i manteniment de màquines 2

Oficina de projectes de construcció 3

Operacions de processos 4

Organització i processos de manteniment de vehicles 1

Organització i projectes de fabricació mecànica 3

Religió 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics 5

Sistemes electrònics 5

Tecnologia 1

43006940 EOI de Tarragona (3)

Àrab 2

Alemany 4

Anglès (L) 2

Anglès 18,50

Català 1,5

Espanyol per a estrangers 1,5

Francès 5

Rus 2

43005704 Institut Francesc Vidal i Barraquer (1)

Administració d'empreses 7

Anglès 6

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 2

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 2

Ensenyaments de la llar 1

Física i química 2

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 3,5

Francès 1

Geografia i història 3

Informàtica 10

Intervenció sociocomunitària 9

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 3

Música 1

Organització i gestió comercial 5

P. esp. en comerç i màrqueting 0,7

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comunitat 1,5

Procediments sanitaris i assistencials 1

Processos comercials 5

Processos de gestió administrativa 10

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Serveis a la comunitat 7

Sistemes i aplicacions informàtiques 7

Tecnologia 2,5

43006630 Institut Pere Martell (2)

(PE) Equips electrònics 1

(PE) Organització i projectes de fabricació mecànica 1

(PE) Tècniques i procediments d'imatge i so 1

Anàlisi i química industrial 1

Anglès 1

Construccions civils i edificació 3

Equips electrònics 4

Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles 2

Formació i orientació laboral 7

Instal·lacions electrotècniques 4

Manteniment de vehicles 19

Mecanització i manteniment de màquines 3

Organització i processos de manteniment de vehicles 7

Organització i projectes de fabricació mecànica 6

P. esp. en comunicació, imatge i so 0,5

P. esp. manteniment i serveis a la producció 0,2

Processos i mitjans de comunicació 2

Processos i productes d'arts gràfiques 2

Processos i productes de fusta i mobles 1

Producció en arts gràfiques 8

Sistemes electrotècnics i automàtics 2

Sistemes electrònics 4

Soldadures 9

Tècniques i procediments d'imatge i so 2

43003732 Institut Pons d'Icart (1)

(*) Francès 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Matemàtiques 1

Anglès 5

Aula d'acollida 2

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Física i química 4

Filosofia 2

Francès 1

Geografia i història 4,5

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 4

43008432 Institut Sant Pere i Sant Pau (1)

(*) Economia 1

(*) Francès 1

(*) Ciències socials (E) 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Matemàtiques 1

Anglès 6

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2,5

Educació física 3

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 6

Llengua castellana i literatura 5

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 1

Tecnologia 5

43008501 SES Sant Salvador (1)

(*) Física i química 1

(*) Geografia i història 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

(PE) Anglès 1

(PE) Geografia i història 1

Anglès 2

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Educació física 2

Física i química 1

Geografia i història 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 2

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

43011479 Institut Tarragona

(*) Llengua castellana i literatura (E) 1

Anglès 1

Economia 1

Educació física 0,5

Geografia i història 1

Llengua catalana i literatura 1

Matemàtiques 1

Música 0,5

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 1

Unitat d'educació especial 1

43008390 Institut Torreforta (1)

(*) Ciències socials (E) 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Matemàtiques 1

(*) Processos de gestió administrativa 1

(*) Tecnologia 1

(PE) Llengua catalana i literatura 1

Anglès 5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 2

Cultura clàssica 1

Dibuix 3

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 4

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 6

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 2

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 6

Municipi: 43153 Torredembarra

43007661 Institut Ramon de la Torre (1)

(*) Alemany 1

(*) Ciències socials (E) 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Tecnologia 0,5

Administració d'empreses 2

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 3

Física i química 4

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Instal·lacions electrotècniques 2

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 2

Organització i gestió comercial 1

Processos comercials 1

Processos de gestió administrativa 2

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 4

43006952 Institut Torredembarra (1)

(*) Educació física 1

(*) Geografia i història 1

(*) Ciències socials (E) 1

Alemany 1

Anglès 5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 2

Dibuix 1

Educació visual i plàstica (E) 1

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 4

Filosofia 2

Francès 1

Geografia i història 5

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 5

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Música (E) 1

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 4

Tecnologia (E) 1

Municipi: 43161 Valls

43010670 EOI de Valls

Anglès 4,5

Francès 1

43004611 Institut Jaume Huguet (1)

(*) Matemàtiques (E) 1

(*) Orientació educativa 1

(*) Pedagogia terapèutica (E) 1

(PE) Mecanització i manteniment de màquines 1

(PE) Sistemes electrotècnics i automàtics 1

(PE) Tecnologia 1

Administració d'empreses 3

Anglès 5

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 2

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 2

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 3

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Informàtica 4

Instal·lacions electrotècniques 3

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Mecanització i manteniment de màquines 3

Música 1

Música (E) 1

Oficina de projectes de fabricació mecànica 1

Organització i gestió comercial 1

Organització i projectes de fabricació mecànica 3

Processos comercials 1

Processos de gestió administrativa 4

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 3

Sistemes i aplicacions informàtiques 3

Tecnologia 3

43004608 Institut Narcís Oller (1)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Física i química 1

(*) Filosofia 1

(*) Orientació educativa 1

Anglès 7

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 5

Dibuix 4

Economia 1,5

Educació física 1

Educació física 2

Física i química 4

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 6

Grec 1

Intervenció sociocomunitària 3

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 5

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 5

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 6

Matemàtiques (E) 1

Música 2

Procediments sanitaris i assistencials 1

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Serveis a la comunitat 3

Tecnologia 5

Unitat d'educació especial 4

43010608 Institut Serra de Miramar

Anglès 2

Aula d'acollida 0,5

Educació física 1

Física i química 2

Geografia i història 2

Llengua castellana i literatura 1

Llengua catalana i literatura 1

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 1

Música 1

Orientació educativa 2

Tecnologia 2

Municipi: 43162 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

43007208 Institut Berenguer d'Entença (1)

Anglès 2

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 2

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 0,5

Francès 1

Geografia i història 3

Intervenció sociocomunitària 2

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 2,5

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 0,5

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comunitat 0,2

Procediments sanitaris i assistencials 0,5

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Serveis a la comunitat 2

Tecnologia 3

Municipi: 43163 El Vendrell

43004803 Institut Andreu Nin (1)

(*) Educació física 0,5

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Matemàtiques 1

(PE) Processos comercials 1

Administració d'empreses 4

Anglès 5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 2

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 2

Francès 1

Geografia i història 3,5

Ciències socials (E) 1

Instal·lacions electrotècniques 5

Intervenció sociocomunitària 2

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Manteniment de vehicles 3

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Música (E) 1

Organització i gestió comercial 2

Organització i processos de manteniment de vehicles 1,5

Procediments sanitaris i assistencials 1

Processos comercials 1

Processos de gestió administrativa 5

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Serveis a la comunitat 3

Sistemes electrotècnics i automàtics 3

Tecnologia 5

43004797 Institut Baix Penedès (1)

(*) Llengua castellana i literatura 0,5

(*) Orientació educativa 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 7

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 4

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 3

Educació visual i plàstica (E) 1

Economia 1

Educació física 5

Física i química 5

Filosofia 2

Francès 1

Geografia i història 5

Ciències socials (E) 1

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 5

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 5

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 7

Música 1

Música (E) 1

Orientació educativa 3

Religió 1

Tecnologia 6

43010037 EOI del Vendrell (1)

Anglès 5

Francès 2,5

43010189 Institut Mediterrània (1)

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Matemàtiques 1

Anglès 3

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 4

Dibuix 1

Educació física 2

Física i química 1

Francès 1

Geografia i història 4

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 4

Música 1

Orientació educativa 1

Tecnologia 3

Municipi: 43171 Vila-seca

43005972 Institut Ramon Barbat i Miracle (1)

(*) Física i química 1

(*) Tecnologia 1

Administració d'empreses 2

Anglès 4

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Educació física 2

Física i química 3

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids 3

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Organització i projectes de sistemes energètics 2

Processos de gestió administrativa 2

Orientació educativa 2

Religió 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 3

43008523 Institut Vila-seca (1)

(*) Anglès 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Matemàtiques 1

(*) Orientació educativa 1

Anglès 4

Aula d'acollida 1

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 2

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació visual i plàstica (E) 1

Educació física 1,5

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 5

Llengua castellana i literatura 6

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Música 1,5

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 5

serveis territorials a les terres de l'ebre

Municipi: 43004 Alcanar

43007087 Institut Sòl de Riu (1)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

Administració d'empreses 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 1,5

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 2

Francès 1

Geografia i història 2,5

Ciències socials (E) 1

Instal·lacions electrotècniques 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Mecanització i manteniment de màquines 1

Música 1

Processos de gestió administrativa 1

Orientació educativa 1

Religió 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 4

Unitat d'educació especial 2

Municipi: 43013 L'Ametlla de Mar

43006976 Institut Mare de Déu de la Candelera (1)

(*) Física i química 1

(*) Filosofia 1

(*) Geografia i història 1

Administració d'empreses 1

Anglès 3

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 2

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 2

Geografia i història 1

Ciències socials (E) 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Processos de gestió administrativa 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

Unitat d'educació especial 1

Municipi: 43014 Amposta

43010669 EOI d'Amposta (1)

Anglès 4

Francès 1

43006101 Institut Montsià (1)

(*) Física i química 1

(*) Geografia i història 1

(*) Orientació educativa 1

Administració d'empreses 4

Anglès 3,5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 9

Física i química 2

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 3

Francès 1

Geografia i història 4

Informàtica 2

Instal·lacions electrotècniques 4

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Manteniment de vehicles 5

Matemàtiques 4

Mecanització i manteniment de màquines 1

Música 2

Organització i gestió comercial 1

Organització i processos de manteniment de vehicles 2

Organització i projectes de fabricació mecànica 1

P. esp. en activitats físiques i esportives 1

Processos comercials 1

Processos de gestió administrativa 5

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 2

Sistemes i aplicacions informàtiques 5

Tecnologia 6

43000329 Institut Ramon Berenguer IV (1)

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Matemàtiques 1

Anglès 5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 4

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 3,5

Economia 1

Educació física 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 5

Filosofia 2

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Grec 1

Intervenció sociocomunitària 2

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 5

Llengua catalana i literatura 5

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 5

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

Procediments sanitaris i assistencials 4,5

Processos sanitaris 2

Orientació educativa 1

Religió 1

Serveis a la comunitat 4

Tecnologia 4

Tecnologia (E) 1

Municipi: 43022 Batea

43011613 SES de Batea (1)

Educació física 1

Llengua castellana i literatura 1

Llengua catalana i literatura 1

Matemàtiques 1

Municipi: 43903 Camarles

43008419 Institut Camarles (1)

(*) Dibuix 1

(*) Matemàtiques 1

(*) Música 1

Anglès 3,5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 4

Municipi: 43901 Deltebre

43006964 Institut de Deltebre (1)

(*) Educació física 1

(*) Tecnologia 1

Administració d'empreses 1

Anglès 5

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Mecanització i manteniment de màquines 1

Música (E) 1

Organització i projectes de fabricació mecànica 1

Processos de gestió administrativa 1

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 5

Unitat d'educació especial 2

Municipi: 43060 Flix

43007233 Institut de Flix (1)

(*) Orientació educativa 0,5

(PE) Processos de gestió administrativa 1

Administració d'empreses 1

Anglès 4

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 3

Física i química 2

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Instal·lacions electrotècniques 2

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Mecanització i manteniment de màquines 2

Música 1

Organització i gestió comercial 1

Processos de gestió administrativa 2

Orientació educativa 1

Religió 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 2

Tecnologia 3

Municipi: 43064 Gandesa

43006642 Institut Terra Alta (1)

(*) Dibuix 1

(*) Tecnologia 1

Administració d'empreses 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 0,5

Biologia i geologia 3

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 2

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Instal·lacions electrotècniques 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 5

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 2

Organització i gestió comercial 0,5

Processos comercials 1

Processos de gestió administrativa 1

Orientació educativa 1,5

Religió 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 4

Unitat d'educació especial 2

Municipi: 43093 Móra d'Ebre

43007129 Institut Julio Antonio (1)

(*) Llengua estrangera: anglès (E) 1

(*) Geografia i història 0,5

(*) Llatí 1

(*) Música 1

(PE) Formació i orientació laboral 1

(PE) Informàtica 1

(PE) Sistemes i aplicacions informàtiques 1

Administració d'empreses 1

Anglès 6

Aula d'acollida 1

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2,5

Economia 1

Educació física 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 4

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Informàtica 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 2

Manteniment de vehicles 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 2

Música 1

Organització i processos de manteniment de vehicles 1

Processos de gestió administrativa 2

Orientació educativa 1

Religió 1

Sistemes i aplicacions informàtiques 1

Tecnologia 5

43010980 EOI Ribera d'Ebre (1)

Anglès 2,5

Francès 1,5

Municipi: 43104 El Perelló

43007211 Institut Blanca d'Anjou (1)

(*) Geografia i història 1

Anglès 2

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Cultura clàssica 0,5

Dibuix 0,5

Economia 1

Educació física 1

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 1

Llengua castellana i literatura 1

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 2

Matemàtiques 2,5

Música 0,5

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

Municipi: 43133 Roquetes

43008420 Institut Roquetes (1)

(*) Anglès 1

(*) Llatí 0,5

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Matemàtiques 1

(PE) Anglès 1

(PE) Llengua catalana i literatura 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Assessoria i processos d'imatge personal 1

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 2

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació visual i plàstica (E) 1

Economia 1

Educació física 2,5

Educació física (E) 1

Estètica 2

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4,5

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 5

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 2

Música 2

Perruqueria 3

Orientació educativa 2,5

Religió 1

Tecnologia 6

Municipi: 43136 Sant Carles de la Ràpita

43007221 Institut Els Alfacs (1)

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Llengua catalana i literatura 2

(*) Matemàtiques 1

(PE) Llengua castellana i literatura 1

(PE) Processos de cultiu aqüícola 1

(PE) Tecnologia 1

Administració d'empreses 1

Anglès 5

Aula d'acollida 1

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 2

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 6

Instal·lacions i equips de criança i de cultiu 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Processos de cultiu aqüícola 2

Processos de gestió administrativa 1

Orientació educativa 1

Religió 1

Tecnologia 3

Municipi: 43138 Santa Bàrbara

43008456 Institut Les Planes (1)

(*) Francès 0,5

Anglès 3

Aula d'acollida 0,5

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1,5

Economia 1

Educació física 2

Física i química 2

Filosofia 1

Geografia i història 3

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 3

Municipi: 43044 La Sénia

43006681 Institut de la Sénia (1)

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Llengua catalana i literatura 0,5

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 0,5

Biologia i geologia 2

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 2

Física i química 2

Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles 0,5

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Organització i gestió comercial 1

Processos comercials 1,5

Processos de gestió administrativa 1

Processos i productes de fusta i mobles 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 4

Unitat d'educació especial 2

Municipi: 43155 Tortosa

43004441 Institut de l'Ebre (1)

(*) Tecnologia 1

(PE) Procediments sanitaris i assistencials 1

Administració d'empreses 5

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 2

Aula d'acollida 1

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 3

Construccions civils i edificació 2

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 3

Equips electrònics 1

Física i química 3

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 5

Francès 1

Geografia i història 4

Informàtica 4

Instal·lacions electrotècniques 5,5

Intervenció sociocomunitària 4

Llengua castellana i literatura 5

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Mecanització i manteniment de màquines 6

Música 0,5

Música (E) 1

Oficina de projectes de construcció 1

Organització i gestió comercial 2

Organització i projectes de fabricació mecànica 3

P. esp. manteniment i serveis a la producció 1

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic 5

Procediments sanitaris i assistencials 6

Processos comercials 2

Processos de gestió administrativa 5

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics 3

Processos sanitaris 3

Orientació educativa 2

Religió 1

Serveis a la comunitat 4

Sistemes electrotècnics i automàtics 3

Sistemes electrònics 1,5

Sistemes i aplicacions informàtiques 3

Tecnologia 3

43009862 EOI de Tortosa (1)

Alemany 1,5

Anglès 6,5

Francès 1,5

43004438 Institut Joaquin Bau (1)

(*) Geografia i història 1

(*) Ciències socials (E) 1

(*) Matemàtiques (E) 1

(*) Orientació educativa 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 8

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 4

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cuina i pastisseria 3

Cultura clàssica 1

Dibuix 4

Economia 2

Educació física 4

Física i química 6

Filosofia 2

Francès 1

Geografia i història 6

Grec 1

Llengua castellana i literatura 7

Llengua catalana i literatura 8

Matemàtiques 7

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

Música (E) 1

P. esp. en hoteleria i turisme 1

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 6

Tecnologia (E) 1

Municipi: 43156 Ulldecona

43006496 Institut Manuel Sales i Ferré (1)

(*) Francès 1

(PE) Dibuix 1

(PE) Filosofia 1

(PE) Orientació educativa 1

Anglès 3

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 4

Economia 1

Educació física 2

Física i química 2

Geografia i història 3

Informàtica 2

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Religió 1

Sistemes i aplicacions informàtiques 2

Tecnologia 3,5

serveis territorials a la catalunya central

Municipi: 08010 Artés

08046876 Institut Miquel Bosch i Jover (1)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Física i química 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 2

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3,5

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 4

Municipi: 08016 Bagà

08052891 Institut L'Alt Berguedà (1)

(*) Processos i productes d'arts gràfiques 1

(PE) Educació física 1

(PE) Orientació educativa 1

Anglès 3

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Educació física 2,5

Física i química 2

Filosofia 1

Geografia i història 3

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 0,5

Religió 0,5

Tecnologia 3

Municipi: 08022 Berga

08065664 EOI del Berguedà

Anglès 2,5

Francès 1,5

08014693 Institut Guillem de Berguedà (1)

(*) Matemàtiques 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1,5

Economia 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 4

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4,5

Grec 1

Instal·lacions electrotècniques 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Mecanització i manteniment de màquines 0,5

Música 1

Música (E) 1

Procediments sanitaris i assistencials 2

Processos sanitaris 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 5

08064830 SES Serra de Noet (1)

(*) Biologia i geologia 0,5

(*) Llengua catalana i literatura 1

(PE) Educació física 1

(PE) Música 1

(PE) Orientació educativa 1

Alemany 1

Anglès 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 0,5

Educació física 0,5

Física i química 1

Geografia i història 2

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 2

Matemàtiques 3

Religió 0,5

Tecnologia 2

Municipi: 08031 Calaf

08043395 Institut Alexandre de Riquer (1)

(*) Física i química 1

Anglès 2

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 2

Filosofia 1

Geografia i història 2

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 2

Matemàtiques 2

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 2,5

Municipi: 08037 Calldetenes

08063837 SES de Calldetenes

(*) Matemàtiques 0,5

(*) Orientació educativa 1

Anglès 2

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 2

Dibuix 1

Educació física 1

Física i química 1

Francès 1

Geografia i història 2

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 1

Llengua catalana i literatura 2

Matemàtiques 2

Música 1

Orientació educativa 1

Tecnologia 3

Municipi: 08044 Capellades

08046645 Institut Molí de la Vila (1)

(*) Educació física 1

(*) Física i química 1

(PE) Geografia i història 1

(PE) Llengua catalana i literatura 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 0,5

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 2

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 4

Municipi: 08047 Cardona

08042330 Institut Sant Ramon

Anglès 2

Biologia i geologia 1

Dibuix 0,5

Educació física 1

Física i química 2

Geografia i història 2

Llengua castellana i literatura 1

Llengua catalana i literatura 2

Matemàtiques 1

Matemàtiques (E) 1

Música 0,5

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 1

Municipi: 08053 Castellbell i el Vilar

08068616 SES Bages Sud

(*) Geografia i història 0,5

Anglès 1

Educació física 1

Física i química 1

Llengua catalana i literatura 1

Matemàtiques 1

Tecnologia 1

Municipi: 08067 Centelles

08044569 Institut Pere Barnils (1)

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Matemàtiques 1

(*) Orientació educativa 1,5

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 0,5

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2,5

Economia 1

Educació física 2

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 2

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 4

Unitat d'educació especial 2

Municipi: 08092 Gironella

08044971 Institut Pere Fontdevila (1)

(*) Tecnologia 1

(PE) Grec 1

Anglès 2

Aula d'acollida 0,5

Biologia i geologia 2

Dibuix 2,5

Educació física 2

Física i química 1

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 2

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

Municipi: 08102 Igualada

08062171 EOI d'Igualada (2)

Alemany 1,5

Anglès 5,5

08047364 Institut Joan Mercader (2)

(*) Dibuix 1

(*) Educació física 1

(*) Física i química 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 6

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 3,5

Economia 1

Educació física 2

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 5

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 1

Tecnologia 4

08019654 Institut Milà i Fontanals (1)

Administració d'empreses 5

Anàlisi i química industrial 4

Anglès 2

Biologia i geologia 1

Construccions civils i edificació 2

Cultura clàssica 0,5

Educació física 0,5

Equips electrònics 6

Física i química 1

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 6,5

Francès 1

Geografia i història 1

Informàtica 6

Instal·lacions electrotècniques 2

Intervenció sociocomunitària 4

Llengua catalana i literatura 2

Manteniment de vehicles 7

Matemàtiques 1

Mecanització i manteniment de màquines 3

Oficina de projectes de construcció 2

Operacions de processos 3

Organització i gestió comercial 3

Organització i processos de manteniment de vehicles 4

Organització i projectes de fabricació mecànica 4

P. esp. manteniment i serveis a la producció 0,2

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comunitat 1

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic 3

Procediments sanitaris i assistencials 7

Processos comercials 2

Processos de gestió administrativa 6

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics 1

Processos sanitaris 2

Serveis a la comunitat 5

Sistemes electrotècnics i automàtics 2

Sistemes electrònics 6

Sistemes i aplicacions informàtiques 3

08019630 Institut Pere Vives i Vich (1)

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Orientació educativa 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 7

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 4

Dibuix 2

Economia 2

Educació física 3

Física i química 5

Filosofia 2

Francès 1

Geografia i història 5

Ciències socials (E) 1

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 6

Llengua catalana i literatura 5

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 6

Matemàtiques (E) 1

Música 2

Orientació educativa 2

Religió 1

Tecnologia 6

Municipi: 08112 Manlleu

08040552 Institut Antoni Pous i Argila (1)

(*) Orientació educativa 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 3

Cultura clàssica 1

Dibuix 3

Economia 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Intervenció sociocomunitària 6

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comunitat 1

Procediments sanitaris i assistencials 2

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Serveis a la comunitat 5

Tecnologia 4

Municipi: 08113 Manresa

08065330 Institut Cal Gravat

(*) Llengua catalana i literatura (E) 1

Anglès 2

Aula d'acollida 0,5

Biologia i geologia 1

Dibuix 1

Educació física 1

Física i química 1

Geografia i història 1

Llengua castellana i literatura 1

Matemàtiques 2

Música 0,5

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 1

08059551 EOI de Manresa (1)

Alemany 3

Anglès 6,5

Català 1

Francès 2,5

08046761 Institut Guillem Catà (2)

(*) Anglès 0,5

(*) Orientació educativa 1

Anglès 4

Assessoria i processos d'imatge personal 1

Aula d'acollida 1,5

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1,5

Economia 1

Educació física 2

Estètica 2

Física i química 2

Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles 2

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 3

Francès 1

Geografia i història 3

Intervenció sociocomunitària 5

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Organització i gestió comercial 2

Perruqueria 4

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic 1

Procediments sanitaris i assistencials 4

Processos comercials 2

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics 1

Processos i productes de fusta i mobles 1

Processos sanitaris 2

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Serveis a la comunitat 3

Tecnologia 3

08020462 Institut Lacetània (1)

(*) Geografia i història 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

Administració d'empreses 8

Anglès 5

Audició i llenguatge (E) 1

Aula d'acollida 1,5

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 2

Cultura clàssica 1

Dibuix 3

Economia 1

Educació física 3

Equips electrònics 4

Física i química 2

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 4

Francès 1

Geografia i història 4

Informàtica 3

Instal·lacions electrotècniques 3

Llengua castellana i literatura 5

Llengua catalana i literatura 5

Manteniment de vehicles 5

Matemàtiques 5

Matemàtiques (E) 1

Mecanització i manteniment de màquines 4

Música (E) 1

Oficina de projectes de construcció 2

Oficina de projectes de fabricació mecànica 1

Organització i processos de manteniment de vehicles 2

Organització i projectes de fabricació mecànica 5

Processos de gestió administrativa 6

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics 3

Sistemes electrònics 2

Sistemes i aplicacions informàtiques 5

Tecnologia 3

08020474 Institut Lluís de Peguera (1)

(*) Llengua catalana i literatura (E) 1

(*) Orientació educativa 1

Anàlisi i química industrial 1

Anglès 7

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 4,5

Dibuix 5,5

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Ensenyaments de la llar 1

Física i química 4

Filosofia 3

Francès 2

Geografia i història 8

Grec 1

Laboratori 0,5

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 6

Llengua catalana i literatura 6

Matemàtiques 8

Música 1,5

Orientació educativa 1

Religió 1

Tecnologia 4

08033924 Institut Pius Font i Quer (1)

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Matemàtiques 1

Anglès 5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 0,5

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 3

Dibuix 2,5

Economia 1

Educació física 1,5

Educació física (E) 1

Física i química 4

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes electrònics 1

Tecnologia 4

Unitat d'educació especial 2

Municipi: 08117 Les Masies de Voltregà

08060976 Institut del Voltreganès (1)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Geografia i història 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 2

Dibuix 1,5

Educació física 2

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 4

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

Unitat d'educació especial 2

Municipi: 08119 Masquefa

08060514 SES de Masquefa (2)

(*) Educació física 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Matemàtiques 1

Alemany 1

Anglès 4

Biologia i geologia 2

Dibuix 1,5

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 2

Geografia i història 4

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 4

Municipi: 08138 Moià

08044600 Institut Moianès (1)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Matemàtiques 1

(*) Orientació educativa 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Educació física 2

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 6

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 3

Tecnologia (E) 1

Municipi: 08140 Navarcles

08059524 SES de Navarcles (1)

(*) Anglès 0,5

(*) Tecnologia 1

Anglès 2

Biologia i geologia 2

Dibuix 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 1

Geografia i història 2

Llengua castellana i literatura 1

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 2

Matemàtiques 1

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

Municipi: 08161 Piera

08047820 Institut Guinovarda (1)

(*) Educació física 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Tecnologia 2

(PE) Llengua castellana i literatura 1

Anglès 6

Aula d'acollida 1,5

Biologia i geologia 4

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 3

Física i química 5

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 4

Municipi: 08171 Prats de Lluçanès

08053005 Institut Castell del Quer (1)

(*) Geografia i història 1

(*) Orientació educativa 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1,5

Economia 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 2

Filosofia 1

Geografia i història 2

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Sistemes i aplicacions informàtiques 1

Tecnologia 3

Municipi: 08175 Puig-reig

08052207 Institut de Puig-reig (1)

(*) Biologia i geologia 1

Alemany 1

Anglès 2

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 1,5

Física i química 2

Filosofia 1

Geografia i història 3

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

Municipi: 08183 Roda de Ter

08053042 Institut Miquel Martí i Pol (1)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Orientació educativa 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 1,5

Educació física (E) 1

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 2

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

Municipi: 08191 Sallent

08047376 Institut Llobregat (1)

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Matemàtiques 1

(*) Processos de gestió administrativa 1

(*) Orientació educativa 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 0,5

Biologia i geologia 3

Dibuix 2

Educació física 2

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Instal·lacions electrotècniques 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 4

Mecanització i manteniment de màquines 2

Música 1

Organització i projectes de fabricació mecànica 2

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

Municipi: 08213 Sant Fruitós de Bages

08053054 Institut Gerbert d'Aurillac (1)

(*) Cultura clàssica 1

Anglès 3

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Educació física 1,5

Física i química 1

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 2

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 3,5

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Música 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

Municipi: 08218 Sant Joan de Vilatorrada

08035313 Institut Quercus (1)

(*) Música 1

(*) Tecnologia 1

(PE) Educació física 1

Anàlisi i química industrial 1

Anglès 5

Aula d'acollida 1

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 9

Física i química 4

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 2

Francès 1

Geografia i història 3,5

Ciències socials (E) 1

Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids 2

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3,5

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 5

Matemàtiques (E) 1

Música 0,5

Música (E) 1

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 4

Municipi: 25193 Sant Llorenç de Morunys

25008248 SES de Sant Llorenç de Morunys

Anglès 1

Educació física (E) 1

Geografia i història 0,5

Llengua catalana i literatura 1

Matemàtiques 1

Orientació educativa 1

Tecnologia 1

Municipi: 08237 Sant Quirze de Besora

08058428 SES Bisaura (2)

(*) Orientació educativa 0,5

Anglès 2

Biologia i geologia 1

Dibuix 0,5

Educació física 1

Física i química 1

Geografia i història 1

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 1

Llengua catalana i literatura 1

Matemàtiques 1

Música 0,5

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 1

Municipi: 08262 Sant Vicenç de Castellet

08046840 Institut Castellet (1)

(*) Dibuix 1

(*) Matemàtiques 1

(*) Tecnologia 2

Anglès 5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Construccions civils i edificació 2

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 4

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 5

Informàtica 2

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4,5

Llengua castellana i literatura (E) 0,5

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

P. esp. en edificació i obra civil 1,5

Orientació educativa 2

Religió 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Sistemes i aplicacions informàtiques 2

Tecnologia 4

Municipi: 08250 Santa Margarida de Montbui

08053352 Institut Montbui (CAEP) (1)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles 1

(*) Francès 1

(PE) Biologia i geologia 1

(PE) Física i química 1

(PE) Orientació educativa 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 2

Filosofia 1

Geografia i història 3

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

Municipi: 08192 Santpedor

08053111 Institut d'Auro (1)

(*) Anglès 1

(*) Geografia i història 0,5

Anglès 2

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 2

Física i química 1

Filosofia 1

Geografia i història 2

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 3

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

Municipi: 25207 Solsona

25005454 Institut Francesc Ribalta

(*) Orientació educativa 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 5

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Grec 1

Intervenció sociocomunitària 2

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comunitat 0,5

Procediments sanitaris i assistencials 1

Processos sanitaris 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Serveis a la comunitat 3

Tecnologia 4

Unitat d'educació especial 1

Unitat d'educació especial (E) 1

Municipi: 08274 Súria

08042044 Institut Mig-Món (1)

(PE) Ciències socials (E) 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Geografia i història 2

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 3

Municipi: 08278 Taradell

08053121 Institut Taradell (1)

(*) Geografia i història 1

Anglès 4

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1,5

Economia 1

Educació física 2,5

Física i química 2

Filosofia 1

Geografia i història 2

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 2

Religió 0,5

Tecnologia 3

Municipi: 08283 Tona

08054277 Institut de Tona (2)

(*) Anglès 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Orientació educativa 1

Anglès 2

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 0,5

Biologia i geologia 2

Cuina i pastisseria 3

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 1,5

Física i química 2

Filosofia 1

Geografia i història 1

Ciències socials (E) 2

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 2

Matemàtiques 2

Música 1

Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris 1

P. esp. en hoteleria i turisme 3,5

Orientació educativa 1

Tecnologia 3

Municipi: 08285 Torelló

08058404 Institut Cirviànum de Torelló (1)

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 0,5

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 2

Dibuix 2

Educació física 3

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 6

Grec 1

Informàtica 3

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 5

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 2

Música 1

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Sistemes i aplicacions informàtiques 3

Tecnologia 4

Municipi: 08292 Vallbona d'Anoia

08065019 SES de Vallbona d'Anoia (2)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Educació física 0,5

Anglès 2

Biologia i geologia 1

Dibuix 1

Educació física 1

Física i química 2

Francès 1

Geografia i història 2

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 2

Matemàtiques 2

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

Municipi: 08298 Vic

08035003 EASD de Vic (1)

Anglès 1

Daurat i policromia 1

Decoració 2

Dibuix artístic i color 6

Dibuix publicitari 2

Dibuix tècnic 3

Disseny d'interiors 1

Disseny de producte 1

Disseny gràfic 3

Educació física 0,5

Filosofia 1

Fotografia i processos de reproducció 1

Història de l'art 3

Llengua castellana i literatura 1

Llengua catalana i literatura 1

Mitjans audiovisuals 2

Mitjans informàtics 1

Organització industrial i legislació 1

Tècniques ceràmiques 2

Tècniques del metall 1

Talla de pedra i fusta 1

Volum 2

08031022 Institut de Vic (2)

(*) Orientació educativa 1

Administració d'empreses 4

Anàlisi i química industrial 1

Anglès 5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Audició i llenguatge (E) 0,5

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Construccions civils i edificació 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Equips electrònics 2

Física i química 3

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 3

Francès 1

Geografia i història 5

Instal·lacions electrotècniques 5

Laboratori 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 4

Mecanització i manteniment de màquines 1

Música (E) 1

Oficina de projectes de construcció 2

Organització i gestió comercial 4,5

Organització i projectes de fabricació mecànica 1

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic 1

Procediments sanitaris i assistencials 7

Processos comercials 3

Processos de gestió administrativa 7

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics 1

Processos sanitaris 2

Orientació educativa 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics 3

Sistemes electrònics 1

Tecnologia 4

08031034 Institut Jaume Callís (1)

(*) Ciències socials (E) 1

(*) Orientació educativa 2

Anglès 6

Aula d'acollida 1

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 5

Dibuix 2

Economia 3

Educació física 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 5

Filosofia 3

Francès 1

Geografia i història 5

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 5

Llengua catalana i literatura 5

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 6

Música 1

Orientació educativa 2

Religió 1

Tecnologia 4

08062870 Institut La Plana

(*) Geografia i història 1

(*) Orientació educativa 1

Anglès 2

Aula d'acollida 0,5

Biologia i geologia 1

Dibuix 0,5

Educació física 1

Física i química 2

Geografia i història 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 2

Matemàtiques 2

Música 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

08062183 EOI Osona (1)

Anglès 2,5

Francès 2,5

Municipi: 08302 Vilanova del Camí

08044168 Institut Pla de les Moreres (1)

(*) Anglès 1

(*) Equips electrònics 1

(*) Llengua catalana i literatura (E) 1

(*) Orientació educativa 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 3

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Orientació educativa 1

Religió 0,5

Tecnologia 5

Annex 3

Plantilles dels serveis educatius

(1) Centre amb rampes i ascensors.

(2) Centre només amb rampes.

(3) Centre només amb ascensors.

LLTCES = llocs de treball dels cossos d'ensenyaments secundaris.

LLTCM = llocs de treball del cos de mestres.

N = nombre de places.

LLTCES/LLTCM N

consorci d'educació de barcelona

Municipi: 08019 Barcelona

08903017 CdA Ciutat de Barcelona

Sense especificar especialitat 4

08901335 CREDAC Pere Barnils (Seu central-Barcelona)

Audició i llenguatge (E) (L) 3

Audició i llenguatge (E) 42

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 1

08901112 CRP Ciutat Vella

Sense especificar especialitat 2

08901111 CRP Eixample

Sense especificar especialitat 3

08930045 CRP Gràcia

Sense especificar especialitat 2

08901115 CRP Horta-Guinardó (3)

Sense especificar especialitat 3

08901109 CRP Les Corts (2)

Sense especificar especialitat 2

08901116 CRP Nou Barris

Sense especificar especialitat 3

08901110 CRP Sant Andreu

Sense especificar especialitat 3

08901114 CRP Sant Martí

Sense especificar especialitat 3

08901113 CRP Sants-Montjuïc

Sense especificar especialitat 3

08901122 CRP Sarrià-Sant Gervasi

Sense especificar especialitat 2

08900243 EAP B-01 Nou Barris (3)

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 11

08900244 EAP B-02 Sant Andreu

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 8

08900245 EAP B-03 Sants-Montjuïc (3)

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 10

08900247 EAP B-20 Ciutat Vella

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 6

08900248 EAP B-21 Sant Martí-Verneda

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 14

08900273 EAP B-30 Dist. VI (Gràcia)

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 6

08900274 EAP B-31 Horta-Guinardó

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 11

08900405 EAP B-41 Sarrià-Sant Gervasi (2)

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 7

08900406 EAP B-42 les Corts (2)

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 5

08900415 EAP B-47 Eixample

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 8

08900246 EAP Deficients Visuals (1)

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 3

08970011 LIC-Barcelona I (Ciutat)

Sense especificar especialitat (L) 1

Sense especificar especialitat 29

serveis territorials a barcelona comarques

Municipi: 08015 Badalona

08910008 Creda Comarques II (Badalona)

Audició i llenguatge (E) 10

08930002 CRP Ciutat de Badalona

Sense especificar especialitat 5

08900257 EAP B-05 Badalona (Sector A)

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 7

08900407 EAP B-43 Badalona (Sector B)

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 6

Municipi: 08101 L'Hospitalet de Llobregat

08910013 Creda Comarques IV (Hospitalet de Llobregat)

Audició i llenguatge (E) 6

08930005 CRP Ciutat de l'Hospitalet de Llobregat

Sense especificar especialitat 6

08900258 EAP B-17 L'Hospitalet de Llobregat (Sector A)

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 9

08900276 EAP B-33 L'Hospitalet de Llobregat (Sector B)

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 8

08970013 LIC-Barcelona II (Comarques)

Sense especificar especialitat 31

Municipi: 08194 Sant Adrià de Besòs

08925251 Creda Comarques II (Seu central - Sant Adrià de Besòs) (2)

Audició i llenguatge (E) 3,5

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 1

08930011 CRP Ciutat de Sant Adrià de Besòs (3)

Sense especificar especialitat 3

08900250 EAP B-04 Sant Adrià-La Mina (2)

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 3

Municipi: 08245 Santa Coloma de Gramenet

08910011 Creda Comarques II (Santa Coloma de Gramenet)

Audició i llenguatge (E) 4

08930012 CRP Ciutat de Santa Coloma Gramenet

Sense especificar especialitat 4

08900255 EAP B-12 Santa Coloma de Gramenet

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 11

Municipi: 08305 Vilafranca del Penedès

08910012 Creda Comarques IV (Vilafranca)

Audició i llenguatge (E) 6

08930001 CRP de l'Alt Penedès (3)

Sense especificar especialitat 3

08900256 EAP B-15 Alt Penedès (3)

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 9

Municipi: 08307 Vilanova i la Geltrú

08910009 Creda Comarques IV (Seu central-Vilanova i Geltrú) (2)

Audició i llenguatge (E) 11

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 1

08930006 CRP del Garraf (2)

Sense especificar especialitat 4

08900252 EAP B-08 Garraf (2)

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 11

Serveis territorials al Baix Llobregat

Municipi: 08056 Castelldefels

08930037 CRP de Castelldefels

Sense especificar especialitat 3

08905454 EAP B-49 Castelldefels

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 4

Municipi: 08073 Cornellà de Llobregat

08910017 Creda Baix Llobregat (Cornellà)

Audició i llenguatge (E) 5

08903083 CRP del Baix Llobregat V

Sense especificar especialitat 5

08900264 EAP B-07 Cornellà

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 10

08970017 LIC-Baix Llobregat

Sense especificar especialitat 17

Municipi: 08077 Esplugues de Llobregat

08910024 Creda Baix Llobregat (Esplugues de Llobregat)

Audició i llenguatge (E) 2

08930035 CRP del Baix Llobregat VIII

Sense especificar especialitat 3

08900303 EAP B-40 Esplugues de Llobregat

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 6

Municipi: 08089 Gavà

08910018 Creda Baix Llobregat (Gavà)

Audició i llenguatge (E) 3

08930043 CRP del Baix Llobregat II

Sense especificar especialitat 4

08900265 EAP B-19 Viladecans

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 9

Municipi: 08114 Martorell

08910019 Creda Baix Llobregat (Martorell)

Audició i llenguatge (E) 3

08930044 CRP del Baix Llobregat VII

Sense especificar especialitat 4

08900266 EAP B-26 Martorell

Psicologia i pedagogia (L) 1

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 10

Municipi: 08123 Molins de Rei

08903085 CdA de Can Santoi

Sense especificar especialitat 3

Municipi: 08169 El Prat de Llobregat

08910020 Creda Baix Llobregat (el Prat de Llobregat)

Audició i llenguatge (E) 3

08930034 CRP del Baix Llobregat IV

Sense especificar especialitat 3

08900279 EAP B-36 EL Prat de Llobregat

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 6

Municipi: 08200 Sant Boi de Llobregat

08910021 Creda Baix Llobregat (Sant Boi)

Audició i llenguatge (E) 3

08930033 CRP del Baix Llobregat III

Sense especificar especialitat 3

08900300 EAP B-37 Sant Boi de Llobregat

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 8

Municipi: 08211 Sant Feliu de Llobregat

08925261 Creda Baix Llobregat (Seu central - Sant Feliu)

Audició i llenguatge (E) 15

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 2

08903081 CRP del Baix Llobregat I

Sense especificar especialitat 3

08900408 EAP B-46 Sant Feliu de Llobregat

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 6

Municipi: 08263 Sant Vicenç dels Horts

08910023 Creda Baix Llobregat (Sant Vicenç dels Horts)

Audició i llenguatge (E) 3

08903084 CRP del Baix Llobregat VI

Sense especificar especialitat 3

08900302 EAP B-39 Sant Vicenç dels Horts

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 9

Serveis territorials al Vallès Occidental

Municipi: 08904 Badia del Vallès

08910027 Creda Jordi Perelló (Vallès Occidental-Badia)

Audició i llenguatge (E) 2

08930041 CRP del Vallès Occidental VII

Sense especificar especialitat 3

08900272 EAP B-25 Badia del Vallès

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 6,5

Municipi: 08051 Castellar del Vallès

08930074 CRP Vallès Occidental VIII (3)

Sense especificar especialitat 2

08900420 EAP B-50 Castellar del Vallès

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 6

Municipi: 08266 Cerdanyola del Vallès

08910029 Creda Jordi Perelló (Vallès Occidental-Cerdanyola) (1)

Audició i llenguatge (E) 3

08904085 CRP del Vallès Occidental V (1)

Sense especificar especialitat 3

08900409 EAP B-44 Cerdanyola del Vallès (1)

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 5

08970021 LIC-Vallès Occidental

Sense especificar especialitat 17

Municipi: 08125 Montcada i Reixac

08910030 Creda Jordi Perelló (Vallès Occidental-Montcada i Reixac)

Audició i llenguatge (E) 6

08930039 CRP del Vallès Occidental VI

Sense especificar especialitat 3

08900271 EAP B-16 Montcada-Ripollet-Santa Perpètua

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 8

Municipi: 08180 Ripollet

08930042 Ext. de CRP de Ripollet

Sense especificar especialitat 1

Municipi: 08184 Rubí

08910028 Creda Jordi Perelló (Vallès Occidental-Rubí)

Audició i llenguatge (E) 6

08904083 CRP del Vallès Occidental III

Sense especificar especialitat 3

08900410 EAP B-45 Rubí

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 7

Municipi: 08187 Sabadell

08900289 Creda Jordi Perelló (Vallès Occidental-Seu cent-Sabadell) (3)

Audició i llenguatge (E) 34

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 2

08904081 CRP del Vallès Occidental I (3)

Sense especificar especialitat 6

08900277 EAP B-34 Sabadell (3)

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 18

Municipi: 08205 Sant Cugat del Vallès

08930040 CRP del Vallès Occidental IV (3)

Sense especificar especialitat 3

08900419 EAP B-48 Sant Cugat (3)

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 6

Municipi: 08279 Terrassa

08910026 Creda Jordi Perelló (Vallès Occidental-Terrassa)

Audició i llenguatge (E) 9

08904082 CRP del Vallès Occidental II

Sense especificar especialitat 5

08900269 EAP B-13 Terrassa

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 15

Serveis territorials al Maresme - Vallès Oriental

Municipi: 08023 Bigues i Riells

08910005 Creda Maresme / Vallès Oriental (Bigues i Riells)

Audició i llenguatge (E) 3

08921211 CRP del Vallès Oriental IV

Sense especificar especialitat 2

08900262 EAP B-28 Vallès Oriental (Sector C) (2)

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 7

Municipi: 08096 Granollers

08910003 Creda Maresme / Vallès Oriental (Granollers)

Audició i llenguatge (E) 7

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 1

08930013 CRP del Vallès Oriental I

Sense especificar especialitat 4

08900260 EAP B-14 Vallès Oriental (Sector A)

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 8

Municipi: 08118 El Masnou

08910014 Creda Maresme / Vallès Oriental (el Masnou)

Audició i llenguatge (E) 6

08930009 CRP del Maresme III (2)

Sense especificar especialitat 4

08900307 EAP B-23 Baix Maresme (2)

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 12

Municipi: 08121 Mataró

08910010 Creda Maresme / Vallès Oriental (Mataró)

Audició i llenguatge (E) 8

08930007 CRP del Maresme I

Sense especificar especialitat 4

08900253 EAP B-09 Mataró

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 8

08970015 LIC-Maresme - Vallès Oriental

Sense especificar especialitat (L) 1

Sense especificar especialitat 16

Municipi: 08135 Montmeló

08910004 Creda Maresme / Vallès Oriental (Montmeló)

Audició i llenguatge (E) 7

08930014 CRP del Vallès Oriental II

Sense especificar especialitat 4

08900261 EAP B-27 Vallès Oriental (Sector B)

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 9

Municipi: 08163 Pineda de Mar

08910015 Creda Maresme / Vallès Oriental (Pineda)

Audició i llenguatge (E) 6

08930008 CRP del Maresme II (2)

Sense especificar especialitat 4

08900254 EAP B-24 Alt Maresme (2)

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 11

Municipi: 08202 Sant Celoni

08910006 Creda Maresme / Vallès Oriental (Sant Celoni)

Audició i llenguatge (E) 3

08930018 CRP del Vallès Oriental III

Sense especificar especialitat 3

08900263 EAP B-29 Vallès Oriental (Sector D)

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 7

Serveis Territorials a Girona

Municipi: 17015 Banyoles

17990106 CRP del Pla de l'Estany (3)

Sense especificar especialitat 2

17905271 EAP G-08 Pla de l'Estany (3)

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 3

Municipi: 17022 La Bisbal d'Empordà

17910002 Creda Narcís Masó (Girona-La Bisbal)

Audició i llenguatge (E) 4

17990102 CRP del Baix Empordà

Sense especificar especialitat 5

17905263 EAP G-02 Baix Empordà

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 10

Municipi: 17023 Blanes

17910004 Creda Narcís Masó (Girona-Blanes)

Audició i llenguatge (E) 3

17990105 CRP de la Selva II

Sense especificar especialitat 3

17905264 EAP G-05 La Selva (Sector A)

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 7

Municipi: 17062 L'Escala

17990605 CdA d'Empúries

Sense especificar especialitat 4

Municipi: 17066 Figueres

17910001 Creda Narcís Masó (Girona-Figueres)

Audició i llenguatge (E) 5

17990001 CRP de l'Alt Empordà

Sense especificar especialitat 5

17905262 EAP G-01 Alt Empordà

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 11

Municipi: 17079 Girona

17990103 CRP del Gironès (2)

Sense especificar especialitat 7

17905266 EAP G-03 Gironès Est (2)

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 12

17905265 EAP G-06 Gironès Oest (2)

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 9

17970032 LIC-Girona

Sense especificar especialitat 27

Municipi: 17114 Olot

17900015 CdA de la Garrotxa

Sense especificar especialitat 4

17910006 Creda Narcís Masó (Girona-Olot)

Audició i llenguatge (E) 2

17990109 CRP de la Garrotxa

Sense especificar especialitat 3

17905274 EAP G-07 La Garrotxa

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 4

Municipi: 17134 Planoles

17903054 CdA del Ripollès

Sense especificar especialitat 4

Municipi: 17141 Puigcerdà

17910005 Creda Narcís Masó (Girona-Puigcerdà)

Audició i llenguatge (E) 1

17990104 CRP de la Cerdanya

Sense especificar especialitat 2

17905273 EAP G-09 La Cerdanya

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 1

Municipi: 17147 Ripoll

17910003 Creda Narcís Masó (Girona-Ripoll)

Audició i llenguatge (E) 2

17990111 CRP del Ripollès

Sense especificar especialitat 2

17905267 EAP G-04 Ripollès

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 2

Municipi: 17155 Salt

17900035 Creda Narcís Masó (Girona-Seu central-Salt)

Audició i llenguatge (E) 16

Pedagogia terapèutica (E) 1

Municipi: 17180 Santa Coloma de Farners

17910011 Creda Narcís Masó (Girona-Santa Coloma de Farners)

Audició i llenguatge (E) 3

17990112 CRP de la Selva I

Sense especificar especialitat 3

17905277 EAP G-10 La Selva (Sector B) (2)

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 6

Serveis territorials a Lleida

Municipi: 25002 Àger

25919190 CdA del Montsec

Sense especificar especialitat 4

Municipi: 25040 Balaguer

25910003 Creda Lleida (Balaguer)

Audició i llenguatge (E) 2

25990103 CRP de la Noguera

Sense especificar especialitat 4

25900748 EAP L-05 La Noguera

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 5

Municipi: 25058 Les Borges Blanques

25910006 Creda Lleida (les Borges Blanques) (2)

Audició i llenguatge (E) 1

25990107 CRP de les Garrigues (2)

Sense especificar especialitat 3

25900763 EAP L-08 Les Garrigues (2)

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 3

Municipi: 25062 Camarasa

25901117 CdA de la Noguera

Sense especificar especialitat 4

Municipi: 25072 Cervera

25910007 Creda Lleida (Cervera)

Audició i llenguatge (E) 1

25990108 CRP de la Segarra

Sense especificar especialitat 3

25900765 EAP L-09 Segarra

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 3

Municipi: 25086 Esterri d'Àneu

25911027 CdA Valls d'Àneu (1)

Biologia i geologia 2

Sense especificar especialitat 2

Municipi: 25119 Juneda

25900016 CdA de la Granja-Escola de Juneda

Sense especificar especialitat 4

Municipi: 25120 Lleida

25900022 Creda Lleida (Seu central-Lleida)

Audició i llenguatge (E) 13

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 1

25990102 CRP del Segrià (2)

Sense especificar especialitat 8

25900746 EAP L-01 Segrià (Sector A)

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 10

25900751 EAP L-02 Segrià (Sector B)

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 10

25970031 LIC-Lleida

Sense especificar especialitat 14

Municipi: 25137 Mollerussa

25910005 Creda Lleida (Mollerussa)

Audició i llenguatge (E) 2

25990112 CRP del Pla d'Urgell

Sense especificar especialitat 3

25900761 EAP L-07 Pla d'Urgell

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 4

Municipi: 25173 El Pont de Suert

25990110 CRP de l'Alta Ribagorça

Sense especificar especialitat 1

Municipi: 25203 La Seu d'Urgell

25910001 Creda Lleida (la Seu d'Urgell)

Audició i llenguatge (E) 1

25990101 CRP de l'Alt Urgell

Sense especificar especialitat 3

25900747 EAP L-03 Alt Urgell

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 3

Municipi: 25209 Sort

25990111 CRP del Pallars Sobirà

Sense especificar especialitat 1

Municipi: 25217 Tàrrega

25910004 Creda Lleida (Tàrrega)

Audició i llenguatge (E) 2

25990105 CRP de l'Urgell

Sense especificar especialitat 3

25900749 EAP L-06 Urgell

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 5

Municipi: 25234 Tremp

25910002 Creda Lleida (Tremp) (1)

Audició i llenguatge (E) 1

25990104 CRP del Pallars Jussà (1)

Sense especificar especialitat 2

25900750 EAP L-04 Pallars Jussà-Pallars Sobirà (1)

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 4

Municipi: 25043 La Vall de Boí

25900032 CdA Escola de Natura de la Vall de Boí (2)

Sense especificar especialitat 3

Municipi: 25243 Vielha e Mijaran

25910009 Creda LLeida (Vielha) (2)

Audició i llenguatge (E) 1

25990109 CRP de la Val d'Aran (2)

Sense especificar especialitat 2

25900769 EAP L-11 Val d'Aran - Alta Ribagorça (2)

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 3

Serveis territorials a Tarragona

Municipi: 43038 Cambrils

43910017 Creda Tarragona (Cambrils)

Audició i llenguatge (E) 3

43907119 EAP T-02 Baix Camp

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 7

Municipi: 43049 Cornudella de Montsant

43990105 Ext. de CRP de Cornudella de Montsant

Sense especificar especialitat 1

Municipi: 43054 L'Espluga de Francolí

43900035 CdA Monestirs del Cister

Geografia i història 1

Sense especificar especialitat 4

Municipi: 43055 Falset

43910009 Creda Tarragona (Falset)

Audició i llenguatge (E) 1

43990107 CRP del Priorat

Sense especificar especialitat 2

43900133 EAP T-12 Priorat

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 3

Municipi: 43086 Montblanc

43910005 Creda Tarragona (Montblanc)

Audició i llenguatge (E) 1

43990106 CRP de la Conca de Barberà

Sense especificar especialitat 2

43900132 EAP T-11 Conca de Barberà

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 3

Municipi: 43123 Reus

43910002 Creda Tarragona (Reus)

Audició i llenguatge (E) 4

43990102 CRP del Baix Camp

Sense especificar especialitat 6

43907126 EAP T-09 Reus

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 8

43970029 LIC-Tarragona

Sense especificar especialitat 21

Municipi: 43148 Tarragona

43900018 CdA de la Ciutat de Tarragona

Sense especificar especialitat 5

43925251 Creda Tarragona (Seu central-Tarragona)

Audició i llenguatge (E) 9

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 1

43900034 CRP del Tarragonès

Sense especificar especialitat 7

43907121 EAP T-04 Tarragonès (Sector A) (1)

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 10

43907124 EAP T-07 Tarragonès (Sector B) (1)

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 9

Municipi: 43161 Valls

43910001 Creda Tarragona (Valls)

Audició i llenguatge (E) 3

43990101 CRP de l'Alt Camp

Sense especificar especialitat 3

43907118 EAP T-01 Alt Camp

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 5

Municipi: 43163 El Vendrell

43908060 CdA Pau Casals, el Vendrell

Sense especificar especialitat 4

43910004 Creda Tarragona (el Vendrell)

Audició i llenguatge (E) 4

43990104 CRP del Baix Penedès

Sense especificar especialitat 4

43907123 EAP T-06 Baix Penedès

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 7

Serveis territorials a les Terres de l'Ebre

Municipi: 43014 Amposta

43910006 Creda Tarragona (Amposta)

Audició i llenguatge (E) 2

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 1

43900033 CRP del Montsià

Sense especificar especialitat 4

43907125 EAP T-08 Montsià

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 6

Municipi: 43064 Gandesa

43910008 Creda Tarragona (Gandesa)

Audició i llenguatge (E) 1

43990109 CRP de la Terra Alta

Sense especificar especialitat 2

43900131 EAP T-10 Terra Alta (1)

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 2

Municipi: 43093 Móra d'Ebre

43910007 Creda Tarragona (Móra d'Ebre)

Audició i llenguatge (E) 1

43990108 CRP de la Ribera d'Ebre

Sense especificar especialitat 2

43907122 EAP T-05 Ribera d'Ebre (2)

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 3

Municipi: 43136 Sant Carles de la Ràpita

43900037 CdA del Delta de l'Ebre

Sense especificar especialitat 4

Municipi: 43155 Tortosa

43910003 Creda Tarragona (Tortosa) (1)

Audició i llenguatge (E) 3

43990103 CRP del Baix Ebre (1)

Sense especificar especialitat 5

43907120 EAP T-03 Baix Ebre (1)

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 7

43970033 LIC-Terres de l'Ebre

Sense especificar especialitat 7

Serveis territorials a la Catalunya Central

Municipi: 08016 Bagà

08930030 Ext de CRP de Bagà (2)

Sense especificar especialitat 1

Municipi: 08022 Berga

08910002 Creda Catalunya Central (Berga)

Audició i llenguatge (E) 2

08930004 CRP del Berguedà (3)

Sense especificar especialitat 2

08900259 EAP B-18 Berguedà (3)

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 4

Municipi: 08099 Guardiola de Berguedà

08902081 CdA de l'Alt Berguedà (2)

Sense especificar especialitat 4

Municipi: 08102 Igualada

08910022 Creda Catalunya Central (Igualada)

Audició i llenguatge (E) 4

08903082 CRP de l'Anoia

Sense especificar especialitat 4

08900301 EAP B-38 Anoia

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 13

Municipi: 08113 Manresa

08902035 CdA del Bages

Física i química 1

Sense especificar especialitat 3

08910001 Creda Catalunya Central (Manresa) (3)

Audició i llenguatge (E) 10

08930003 CRP del Bages (3)

Sense especificar especialitat 4

08900251 EAP B-06 Bages (3)

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 12

08935858 LIC-Catalunya Central

Sense especificar especialitat 15

Municipi: 08138 Moià

08930036 Ext. de CRP de Moià (1)

Sense especificar especialitat 1

Municipi: 08160 Perafita

08930032 Ext. de CRP de Perafita

Sense especificar especialitat 1

Municipi: 25207 Solsona

25910008 Creda Catalunya Central (Solsona) (2)

Audició i llenguatge (E) 1

25990106 CRP del Solsonès (2)

Sense especificar especialitat 2

25900767 EAP L-10 Solsonès (2)

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 3

Municipi: 08298 Vic

08924081 Creda Catalunya Central (Vic) (3)

Audició i llenguatge (E) (L) 2

Audició i llenguatge (E) 8

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 1

08930010 CRP d'Osona (3)

Sense especificar especialitat 4

08900306 EAP B-10 Osona (3)

Psicologia i pedagogia / Orientació
educativa 13

Annex 4

Plantilles dels centres i les aules de formació permanent de persones adultes

(1) Centre amb rampes i ascensors.

(2) Centre només amb rampes.

(3) Centre només amb ascensors.

(PE) Llocs singulars definits per pla estratègic.

LLTCES = llocs de treball dels cossos d'ensenyaments secundaris.

LLTCM = llocs de treball del cos de mestres.

N = nombre de places.

LLTCES/LLTCM N

Consorci d'Educació de Barcelona

Municipi: 08019 Barcelona

08061907 AFA Barceloneta

Àmbit de la comunicació 1

Educació primària (E) 4

08055002 CFA Barri Gòtic

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 5

Educació primària, anglès (E) 1

Educació primària (E) (L) 1

08061932 AFA Bon Pastor

Educació primària (E) 4

08055063 CFA Canyelles

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 2

Educació primària, anglès (E) 1

Educació primària (E) (L) 1

08062109 AFA Ciutat Meridiana

Educació primària (E) 4

Educació primària, anglès (E) 1

08062249 CFA El Carmel

Àmbit ciències socials i participació 0,5

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 4

Educació primària, anglès (E) 1

08060228 AFA El Clot

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 3

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 2

Educació primària (E) 4

Educació primària, anglès (E) 1

08044120 CFA Freire

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 6

Educació primària, anglès (E) 1

08062146 AFA La Verneda-Sant Martí

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 2

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 4

08061968 AFA Les Corts

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 2

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 3

Educació primària, anglès (E) 1

08061944 AFA Madrid

Educació primària (E) 3

Educació primària, francès (E) 1

08055683 CFA Manuel Sacristán

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 3

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 2

Educació primària (E) 5

Educació primària, anglès (E) 1

08061701 CFA Maria Rubies

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 2

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 2

Educació primària (E) 5

08062262 AFA Martinet de Nit

Educació primària (E) 4

Educació primària, anglès (E) 1

08061683 CFA Palau de Mar

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 2

Educació primària (E) 2

Educació primària, francès (E) 1

08060231 AFA Pegaso

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1,5

Educació primària (E) 6

Educació primària, anglès (E) 1

08062331 AFA Pere Calders

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 2

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 2

Educació primària (E) 4

Educació primària, anglès (E) 1

08061956 AFA Prosperitat

Educació primària (E) 5

Educació primària, anglès (E) 1

08061919 AFA Rius i Taulet

Educació primària (E) 4

08060411 CFA Sants-Sant Raimon de Penyafort

Educació primària (E) 6

Educació primària, anglès (E) 1

08062250 AFA Torrent d'en Melis

Educació primària (E) 4

Educació primària, anglès (E) 1

08057667 CFA Trinitat Vella

Educació primària (E) 4

Educació primària, anglès (E) 1

Serveis Territorials a Barcelona Comarques

Municipi: 08015 Badalona

08060204 AFA Gran Sol

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 2

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 7

Educació primària, anglès (E) 1

08061580 AFA Lloreda-La Pau

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 5

Educació primària, anglès (E) 1

08060216 AFA Morera Pomar

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1,5

Educació primària (E) 5

Educació primària, anglès (E) 1

08055403 CFA Sant Roc

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 6

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 08101 L'Hospitalet de Llobregat

08057953 CFA Bellvitge

Educació primària (E) 3

Educació primària, anglès (E) 1

08057965 CFA Can Serra

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 2

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 2

Educació primària (E) 4

Educació primària, anglès (E) 1

Educació primària (E) (L) 1

08057679 CFA El Gornal

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1,5

Educació primària (E) 3

08062110 AFA Sanfeliu

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 0,5

Educació primària (E) 4

08062481 CFA Sant Josep

Àmbit de la comunicació 1

Educació primària (E) 4

08062493 CFA Sant Ramon

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 4,5

Educació primària (E) (L) 1

Educació primària, anglès (E) 1

08057874 CFA Santa Eulàlia

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 2

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 2

Educació primària (E) 4

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 08194 Sant Adrià de Besòs

08060125 CFA Manuel Fernández

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 5

08062134 AFA Pla de Besòs

Educació primària (E) 5

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 08240 Sant Sadurní d'Anoia

08062067 AFA Sant Sadurní d'Anoia

Educació primària (E) 2

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 08245 Santa Coloma de Gramenet

08060289 CFA Fondo

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1,5

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 2

Educació primària (E) 8

Educació primària, anglès (E) 1

08060290 CFA Singuerlín

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 2

Educació primària (E) 6

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 08305 Vilafranca del Penedès

08062092 CFA Vilafranca del Penedès

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 2

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 2

Municipi: 08307 Vilanova i la Geltrú

08057163 CFA Teresa Mañé

Àmbit ciències socials i participació 2

Àmbit de la comunicació 2

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 3

Educació primària (E) 4

Educació primària, anglès (E) 2

Serveis Territorials al Baix Llobregat

Municipi: 08056 Castelldefels

08055051 CFA Jacint Verdaguer (2)

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 3

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 08073 Cornellà de Llobregat

08042846 CFA Flora Tristán

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 2

Educació primària (E) 7

Educació primària, anglès (E) 2

Municipi: 08076 Esparreguera

08063618 AFA Esparreguera

Educació primària (E) 3

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 08077 Esplugues de Llobregat

08061993 CFA Eugeni d'Ors (1)

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 2

Educació primària (E) 6

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 08089 Gavà

08062471 AFA Eramprunyà (3)

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 3

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 08114 Martorell

08062122 CFA Martorell (2)

(PE) Educació primària (E) 1

Àmbit de la comunicació 1,5

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 2

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 08123 Molins de Rei

08055695 CFA Rafael Farré (1)

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 2

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 08147 Olesa de Montserrat

08062031 CFA Mare de Déu de Montserrat (2)

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 0,5

Educació primària (E) 3

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 08169 El Prat de Llobregat

08056572 CFA Terra Baixa (1)

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 2

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 8

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 08200 Sant Boi de Llobregat

08058209 CFA Lluís Castells (2)

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 2

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 5

Educació primària, anglès (E) 1

Educació primària (E) (L) 1

Municipi: 08211 Sant Feliu de Llobregat

08055439 CFA Mestre Esteve (3)

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 2

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 3

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 08217 Sant Joan Despí

08059731 CFA Arquitecte Jujol (3)

Àmbit ciències socials i participació 2

Àmbit de la comunicació 2

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 2

Educació primària (E) 6

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 08221 Sant Just Desvern

08062055 AFA Can Ginestar

Educació primària (E) 3

Municipi: 08263 Sant Vicenç dels Horts

08055440 CFA Garrosa (3)

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 2

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 2

Educació primària (E) 5

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 08301 Viladecans

08060137 CFA Edèlia Hernández (3)

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 2

Educació primària (E) 4

Educació primària, anglès (E) 1

Serveis territorials al Vallès Occidental

Municipi: 08904 Badia del Vallès

08058210 AFA Badia del Vallès

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 3

Municipi: 08252 Barberà del Vallès

08056560 CFA Barberà

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 2

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 2

Educació primària (E) 3

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 08266 Cerdanyola del Vallès

08056584 CFA L'Alzina de Cerdanyola

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 2

Educació primària (E) 4

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 08125 Montcada i Reixac

08062021 CFA Montcada i Reixac

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 4

Municipi: 08180 Ripollet

08055397 CFA Jaume Tuset

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 2

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 5,5

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 08184 Rubí

08060277 CFA Pau Casals (3)

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 2

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 2

Educació primària (E) 5

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 08187 Sabadell

08057011 CFA Can Rull

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 2

Educació primària (E) 4

Educació primària, anglès (E) 1

Educació primària (E) (L) 1

08056997 CFA La Concòrdia

Àmbit ciències socials i participació 2

Àmbit de la comunicació 2

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 10

Educació primària, anglès (E) 1

08057001 CFA La Creu de Barberà (2)

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 2

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 6

Educació primària, anglès (E) 1

08055075 CFA Torre Romeu

Educació primària (E) 4

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 08205 Sant Cugat del Vallès

08055713 CFA Sant Cugat del Vallès

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 3

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 08260 Santa Perpètua de Mogoda

08061555 AFA Can Folguera

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 2

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 3

Municipi: 08279 Terrassa

08059691 CFA Anna Murià

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 2

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 2

Educació primària (E) 6

Educació primària, anglès (E) 1

08062080 CFA Ègara

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 2

Educació primària (E) 5

Educació primària, anglès (E) 1

Educació primària, francès (E) 1

08062079 CFA Ramon Llull

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 3

Educació primària, anglès (E) 1

08059706 CFA Salvador Espriu

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 3

Educació primària, anglès (E) 1

Serveis territorials al Maresme - Vallès Oriental

Municipi: 08041 Canovelles

08055041 CFA Canovelles

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1,5

Educació primària (E) 4

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 08086 Les Franqueses del Vallès

08062468 CFA Bellavista

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 2

Municipi: 08096 Granollers

08061221 CFA Vallès

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 2

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 3

Educació primària (E) 3

Educació primària, anglès (E) 0,5

Municipi: 08105 La Llagosta

08059044 CFA La Llagosta

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 2

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 2

Educació primària (E) 4

Municipi: 08121 Mataró

08062511 AFA Alarona

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 3

08060253 CFA Can Marfà

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 2

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 2,5

Educació primària (E) 5

Educació primària, anglès (E) 1

08042858 CFA Els Tarongers

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 2

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 2

Educació primària (E) 5

Educació primària, anglès (E) 1,5

Municipi: 08124 Mollet del Vallès

08055385 CFA Mollet del Vallès

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 2

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 2

Educació primària (E) 4

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 08136 Montornès del Vallès

08062523 AFA Marinada

Educació primària (E) 3

Municipi: 08159 Parets del Vallès

08062043 AFA Parets del Vallès

Educació primària (E) 3

Educació primària, anglès (E) 0,5

Municipi: 08172 Premià de Mar

08060265 AFA Premià de Mar

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 2

Educació primària (E) 3

Serveis territorials a Girona

Municipi: 17015 Banyoles

17008365 AFA Pla de l'Estany

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 4

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 17023 Blanes

17007129 CFA Es Piteus

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 3

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 3

Educació primària (E) 4

Educació primària, anglès (E) 1

Educació primària, francès (E) 1

Municipi: 17066 Figueres

17007178 CFA Maria Verdaguer

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 3

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 17079 Girona

17007181 CFA Girona

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 2

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 3

Educació primària (E) 13

Educació primària, anglès (E) 2

Educació primària, francès (E) 1

Educació primària (E) (L) 1

Municipi: 17095 Lloret de Mar

17007014 AFA Lloret de Mar

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 3

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 17114 Olot

17007671 CFA La Garrotxa

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 2

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 5

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 17117 Palafrugell

17008146 CFA Palafrugell

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 3

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 17147 Ripoll

17008377 AFA Ripollès

Àmbit ciències socials i participació 1

Educació primària (E) 2

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 17155 Salt

17005339 CFA Les Bernardes

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 2

Educació primària (E) 11

Educació primària, anglès (E) 2

Municipi: 17160 Sant Feliu de Guíxols

17007658 CFA Sant Feliu de Guíxols

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 5

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 17180 Santa Coloma de Farners

17008389 AFA La Selva

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 3

Serveis territorials a Lleida

Municipi: 25040 Balaguer

25008561 AFA Balaguer

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 3

Municipi: 25072 Cervera

25008571 AFA Cervera

Àmbit ciències socials i participació 0,5

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 2

Municipi: 25120 Lleida

25007611 CFA Joan Carles I

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 2

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 8

Educació primària, anglès (E) 1

25006410 CFA Segrià

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 5

Educació primària, anglès (E) 1

Educació primària, francès (E) 1

Municipi: 25137 Mollerussa

25008625 CFA Mollerussa

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 4

Municipi: 25203 La Seu d'Urgell

25008583 AFA La Seu d'Urgell

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 3

Municipi: 25217 Tàrrega

25008595 CFA Tàrrega

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència
i tecnologia 1

Educació primària (E) 3

Municipi: 25234 Tremp

25008984 CFA Tremp

Àmbit ciències socials i participació 1

Educació primària (E) 1

Municipi: 25243 Vielha e Mijaran

25008741 AFA Val d'Aran

Àmbit ciències socials i participació 1

Educació primària (E) 2

Serveis territorials a Tarragona

Municipi: 43086 Montblanc

43010323 AFA Montblanc

Àmbit matemàtiques, ciència
i tecnologia 1

Educació primària (E) 2

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 43123 Reus

43008857 CFA Mas Pellicer

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 2

Àmbit matemàtiques, ciència
i tecnologia 1

Educació primària (E) 5

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 43148 Tarragona

43007051 CFA Josepa Massanés i Dalmau

(PE) Educació primària, anglès (E) 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència
i tecnologia 1

Educació primària (E) 6

43008729 CFA Tarragona

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència
i tecnologia 2

Educació primària (E) 8

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 43161 Valls

43010074 AFA Valls (1)

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència
i tecnologia 1

Educació primària (E) 2

Educació primària, anglès (E) 1

Educació primària, francès (E) 1

Municipi: 43163 El Vendrell

43010062 AFA El Vendrell

Àmbit matemàtiques, ciència
i tecnologia 1

Educació primària (E) 2

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 43171 Vila-seca

43010086 AFA Vilaseca

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència
i tecnologia 0,5

Educació primària (E) 3

Educació primària, anglès (E) 1

Serveis territorials a les Terres de l'Ebre

Municipi: 43014 Amposta

43008754 CFA Sebastià Juan Arbó

Àmbit matemàtiques, ciència
i tecnologia 0,5

Educació primària (E) 4

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 43093 Móra d'Ebre

43010311 AFA Ribera d'Ebre

Àmbit de la comunicació 0,5

Àmbit matemàtiques, ciència
i tecnologia 1

Educació primària (E) 1

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 43155 Tortosa

43009771 AFA Tortosa

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 2

Àmbit matemàtiques, ciència
i tecnologia 1,5

Educació primària (E) 2

Educació primària, francès (E) 1

Serveis territorials a la Catalunya Central

Municipi: 08022 Berga

08061971 AFA Berga

Educació primària (E) 2,5

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 08102 Igualada

08062018 AFA Verge de Montserrat

Àmbit de la comunicació 0,5

Àmbit matemàtiques, ciència
i tecnologia 0,5

Educació primària (E) 2

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 08112 Manlleu

08063621 AFA Martí i Pol

Educació primària (E) 2

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 08113 Manresa

08060113 CFA Jacint Carrió i Vilaseca

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 2

Àmbit matemàtiques, ciència
i tecnologia 3

Educació primària (E) 5

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 25207 Solsona

25008753 CFA Solsonès

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència
i tecnologia 1

Educació primària (E) 3

Municipi: 08285 Torelló

08063643 AFA La Cooperativa

Àmbit de la comunicació 1

Educació primària (E) 2

Municipi: 08298 Vic

08060095 CFA Miquel Martí i Pol

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 2,5

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 2

Educació primària (E) 4

Educació primària, anglès (E) 1

Annex 5

Plantilles dels centres de formació de persones adultes ubicats en centres penitenciaris

LLTCES = llocs de treball dels cossos d'ensenyaments secundaris.

LLTCM = llocs de treball del cos de mestres.

N = nombre de places.

LLTCES/LLTCM N

Consorci d'Educació de Barcelona

Municipi: 08019 Barcelona

08064623 CFA Concepció Arenal

Educació primària (E) 2

Educació primària, anglès (E) 1

08064611 CFA Jacint Verdaguer

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència
i tecnologia 1

Educació primària (E) 11

Educació primària, anglès (E) 2

Educació primària, francès (E) 2

Serveis territorials al Baix Llobregat

Municipi: 08208 Sant Esteve Sesrovires

08064647 CFA Artur Martorell

Educació primària (E) 17

Educació primària, anglès (E) 2

Educació primària, francès (E) 2

08068136 CFA Víctor Català

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència
i tecnologia 1

Educació primària (E) 14

Educació primària, anglès (E) 2

Educació primària, francès (E) 2

Serveis territorials al Maresme - Vallès Oriental

Municipi: 08181 La Roca del Vallès

08064659 CFA Salvador Dalí

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència
i tecnologia 1

Educació primària (E) 16

Educació primària, anglès (E) 2

Educació primària, francès (E) 2

08064635 CFA Santiago Rusiñol

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència
i tecnologia 1

Educació primària (E) 10

Educació primària, anglès (E) 1

Educació primària, francès (E) 1

Serveis territorials a Girona

Municipi: 17066 Figueres

17008626 CFA Josep Pla

Educació primària (E) 2

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 17079 Girona

17008614 CFA Pompeu Fabra

Educació primària (E) 2

Educació primària, anglès (E) 1

Serveis territorials a Lleida

Municipi: 25120 Lleida

25008923 CFA Enric Granados

Educació primària (E) 9

Educació primària, anglès (E) 2

Educació primària, francès (E) 3

Serveis territorials a Tarragona

Municipi: 43148 Tarragona

43010499 CFA Pau Casals

Educació primària (E) 4

Educació primària, anglès (E) 1

Serveis territorials a la Catalunya Central

Municipi: 08218 Sant Joan de Vilatorrada

08069581 CFA Carme Karr

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència
i tecnologia 1

Educació primària (E) 9

Educació primària, anglès (E) 1

Educació primària, francès (E) 1

(09.314.132)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal