Propers nomenaments telemàtics (juliol)

Obertura període excepcional de consulta i modificació de dades de la Borsa de treball


Sr. González Cambray persona non grata

Persones violentes: imatges i miratges
El 29 d'abril Professors de Secundària (aspepc·sps) declara persona non grata al Sr. González Cambray
Model d'acta
Plantilla per a que el teu centre declari "Persona NON GRATA" al Conseller González.
Centres que han declarat persona non grata
Relació de centres que han declarat al Sr González persona non grata. Envia'ns una fotografia de l'acta per afegir-vos.

Oposicions 2021: nomenament de funcionaris en pràctiques

Actualitzades les fitxes de centres amb les adjudicacions provisionals del curs 2022-2023

Adjudicacions provisionals. Curs 2022-2023. Resolució definitiva d'adjudicacions

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 5527 - 16/12/2009

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/3532/2009, de 7 de desembre, de la convocatòria per a la concessió dels ajuts del fons d'acció social per al personal funcionari docent no universitari dependent de l'Administració de la Generalitat de Catalunya corresponents a l'any 2008. (Pàg. 94302)


RESOLUCIÓ

EDU/3532/2009, de 7 de desembre, de la convocatòria per a la concessió dels ajuts del fons d'acció social per al personal funcionari docent no universitari dependent de l'Administració de la Generalitat de Catalunya corresponents a l'any 2008.

Mitjançant la Resolució EDU/1581/2009, de 10 de juny (DOGC núm. 5398, d'11.6.2009), es va fer pública la llista provisional de les persones sol·licitants i dels ajuts admesos i exclosos en la convocatòria per a la concessió dels ajuts del fons d'acció social per al personal funcionari docent no universitari dependent de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, corresponents a l'any 2008.

Per la Resolució EDU/3474/2009, de 2 de desembre, s'ha modificat la base general 11.3 de l'annex 1 de la Resolució EDU/498/2009, de 13 de febrer, de convocatòria per a la concessió dels ajuts del fons d'acció social per al personal funcionari docent no universitari dependent de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, corresponents a l'any 2008, modificada per la Resolució EDU/1560/2009, de 9 de juny (DOGC núm. 5397, de 10.6.2009), per tal que l'accés a la informació individual sobre el resultat de la convocatòria es faci únicament per via telemàtica, a través de l'adreça electrònica del Departament d'Educació: http://www.gencat.cat/educacio, o a través del portal de l'empleat públic EPOCA, a la Intranet de la Generalitat: epoca.intranet o des d'Internet: http://www.epoca.gencat.cat.

Un cop exhaurit el termini de la presentació de les reclamacions i atesa la proposta de la Comissió d'acció social del personal docent no universitari (CASD),

Resolc:

.1 Donar publicitat a la Resolució de la convocatòria per a la concessió dels ajuts del fons d'acció social per al personal funcionari docent no universitari dependent de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, corresponents a l'any 2008.

.2 La informació individual sobre el resultat de la convocatòria es pot consultar únicament a l'adreça electrònica del Departament d'Educació: http://www.gencat.cat/educacio, o a través del portal de l'empleat públic EPOCA, a la Intranet de la Generalitat: epoca.intranet o des d'Internet: http://www.epoca.gencat.cat.

.3 Detallar, en l'annex, l'import total a què fa referència aquesta convocatòria, els imports o percentatges màxims concedits per a cada tipus d'ajut, el nombre total d'ajuts admesos per a cada modalitat i la quantia global dels ajuts admesos, que es farà amb càrrec a la partida pressupostària EN03 D/233000100/4210 del pressupost per a l'any 2009 fins a un import màxim de 6.111.171,99 euros.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades podran interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu corresponent, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el director general de Recursos del Sistema Educatiu, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa del seus interessos.

Barcelona, 7 de desembre de 2009

P. D. (Resolució EDU/498/2009, DOGC de 3.3.2009)

Camil Fortuny i Recasens

Director general de Recursos del Sistema Educatiu

Annex

IPMA=Import o percentage màxim per ajut; NTA=Nombre total ajuts admesos; QGA=Quantia global ajuts admesos

Modalitat d'ajut

IPMA

NTA

QGA

Persones amb discapacitat igual o sup. 65%

602,00 euros

443

264.657,26 euros

Persones discapacitat entre 33% i 64%

361,00 euros

971

346.754,94 euros

Defunció

1.805,00 euros

28

50.540,00 euros

Sepeli

455,00 euros

49

22.295,00 euros

Tractament odontològic

17,11%

6.752

1.295.306,68 euros

Pròtesis oculars, auditives i ortopèdia

17,11%

7.649

517.256,12 euros

Foniatria i logopèdia

17,11%

147

16.596,75 euros

Psicoteràpia

17,11%

906

211.039,68 euros

Fertilitat

17,11%

213

117.133,40 euros

Ascendents dependents

300,24 euros

434

129.796,76 euros

Reducció diòptries amb làser

231,91 euros

237

54.413,04 euros

Tràmits d'adopció

180,57 euros

62

10.994,46 euros

Natalicis i adopció

206,24 euros

1.837

375.235,18 euros

Llars d'infants

34,23 euros

37.379

1.261.847,20 euros

Colònies d'esplai

41,93 euros

6.307

263.430,66 euros

Estudis universitaris

206,24 euros

4.884

1.005.467,46 euros

Estudis universitaris família nombrosa

206,24 euros

474

97.610,38 euros

Malaltia celíaca

213,94 euros

336

70.797,02 euros

Import total de la convocatòria

 

 

 6.111.171,99 euros

(09.338.162)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal