Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 5543 - 12/01/2010

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/6/2010, de 4 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés a la funció pública docent. (Pàg. 1171)


RESOLUCIÓ

EDU/6/2010, de 4 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés a la funció pública docent.

La disposició addicional 12, apartat 1, de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i el Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, estableixen que el sistema d'ingrés en la funció pública docent serà el de concurs oposició.

La disposició transitòria dissetena de la Llei orgànica 2/2006 estableix un procediment selectiu d'ingrés en la funció pública docent en el qual es valorarà, en la fase de concurs, la formació acadèmica i, de manera preferent, l'experiència docent prèvia en els centres públics de la mateixa etapa educativa, fins als límits legals permesos.

L'article 3 del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, estableix que les administracions públiques convocants, una vegada aprovades les seves respectives ofertes d'ocupació, procediran a realitzar les convocatòries per a la provisió de places autoritzades en les esmentades ofertes d'ocupació.

La disposició transitòria primera del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, estableix que les disposicions contingudes en el seu títol VI s'aplicaran als procediments d'ingrés als cossos docents que es convoquin durant els anys d'implantació de la Llei orgànica d'educació.

L'Acord del Govern de la Generalitat GOV/196/2009, d'1 de desembre, aprova l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2010 de 5.025 places per a cossos de funcionaris docents del Departament d'Educació (DOGC núm. 5526, de 15.12.2009).

A proposta de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

Obrir convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés a la funció pública docent de 3.990 places de funcionaris docents del cos de mestres, d'acord amb les bases que es detallen a l'annex 1.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, abans del recurs contenciós administratiu, davant el conseller d'Educació en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, d'acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 4 de gener de 2010

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

Annex

Índex

Annex 1: Bases de la convocatòria.

.1 Normes generals.

1.1 Places convocades.

1.2 Normativa aplicable.

.2 Requisits dels aspirants.

2.1 Requisits generals.

2.2 Requisits específics per participar pel procediment d'ingrés lliure.

2.2.1 Per a l'ingrés al cos de mestres.

2.3 Requisits específics per participar per la reserva per a aspirants amb discapacitat.

2.4 Data de compliment de requisits.

.3 Sol·licituds i termini de presentació.

3.1 Presentació.

3.2 Instruccions per emplenar la sol·licitud.

3.2.1 Formalització de la sol·licitud.

3.2.2 Aspirants amb discapacitat.

3.2.3 Aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola.

3.2.4 Exempts de la prova oral i escrita de la llengua catalana.

3.2.5 Exempts de la prova oral i escrita de llengua castellana.

3.2.6 Opció per a l'informe que valori els coneixements relacionats amb la unitat didàctica, l'aptitud pedagògica de l'aspirant i el domini de les tècniques de treball docent, previst a la base 6.4.2.

3.3 Pagament dels drets de participació en el procediment selectiu.

3.3.1 Import dels drets de participació.

3.3.2 Forma de pagament.

3.3.3 Exempts del pagament dels drets de participació.

3.4 Termini de presentació.

3.5 Preferència d'àmbit territorial on realitzar les proves.

.4 Admissió d'aspirants.

4.1 Llista d'admesos i exclosos.

4.2 Termini de reclamacions contra la llista provisional.

4.3 Estimació o desestimació de les reclamacions en la resolució definitiva d'admesos i exclosos.

4.4 L'admissió no implica reconeixement dels requisits exigits.

.5 Òrgans de selecció.

5.1 Tribunals i comissions de selecció.

5.2 Nomenament.

5.3 Composició dels tribunals.

5.3.1 Tribunals del cos de mestres.

5.3.2 Tribunals suplents.

5.3.3 Participació voluntària.

5.3.4 Tendència a la paritat entre mestres.

5.3.5 Dates dels sorteigs dels vocals dels tribunals.

5.3.6 Designació excepcional de vocals.

5.3.7 Principi d'especialitat en la designació dels tribunals.

5.3.8 Competència lingüística.

5.3.9 Secretari dels tribunals.

5.4 Composició de les comissions de selecció.

5.5 Obligatorietat de participació en els òrgans de selecció.

5.6 Abstenció i recusació.

5.7 Constitució de tribunals i comissions de selecció.

5.8 Funcions dels tribunals.

5.9 Incorporació d'assessors especialistes.

5.10 Funcions de les comissions de selecció.

5.11 Publicitat dels criteris de correcció.

5.12 Procediment d'actuació.

5.13 Mesures per als aspirants amb discapacitat.

5.14 Nombre màxim d'aprovats.

5.15 Col·laboració d'altres òrgans.

5.16 Indemnitzacions i dietes.

.6 Sistema de selecció.

6.1 Inici i desenvolupament de les proves.

6.1.1 Data, hora i lloc on es realitzarà l'acte de presentació dels opositors i l'inici de les proves.

6.1.2 Citació dels aspirants.

6.1.3 Desenvolupament i procediment.

6.1.4 Proves d'idiomes moderns.

6.2 Prova d'acreditació del coneixement de la llengua castellana per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola.

6.3 Prova de coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya, tant en l'expressió oral com en l'escrita.

6.3.1 Contingut de la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya.

6.3.2 Qualificació de la prova de llengües oficials.

6.3.3 Exempts de la prova oral i escrita de llengua catalana.

6.3.4 Exempts de la prova oral i escrita de la llengua castellana.

6.3.5 Publicació de les exempcions de la prova de llengües en les llistes d'admesos i exclosos.

6.4 Fase d'oposició en els procediments selectius d'ingrés lliure i reserva per a aspirants amb discapacitat.

6.4.1 Prova de la fase d'oposició.

6.4.2 Informe de valoració dels coneixements relacionats amb la unitat didàctica.

6.4.3 Qualificació de la fase d'oposició.

6.5 Normes comunes a la fase d'oposició.

6.5.1 Lectura pública dels exercicis.

6.5.2 Qualificació de les proves.

6.5.3 Temaris.

6.5.4 Funcionaris d'organismes internacionals.

6.6 Fase de concurs.

6.6.1 Al·legació de mèrits davant el tribunal.

6.6.2 Qualificació de la fase de concurs.

6.6.3 Valoració definitiva de la fase de concurs.

6.6.4 Recuperació de la documentació presentada per justificar els mèrits.

.7 Superació del concurs oposició i selecció dels aspirants per a la realització de la fase de pràctiques.

7.1 Procediments d'ingrés lliure i reserva per a aspirants amb discapacitat.

7.2 Actuació de les comissions de selecció i publicació de les llistes d'aspirants seleccionats.

7.2.1 Agregació de les puntuacions.

7.2.2 Criteris per resoldre els empats.

7.2.3 Nombre màxim d'aprovats.

7.2.4 Exposició pública de les llistes d'aspirants seleccionats.

7.2.5 Publicació al DOGC de les llistes úniques d'aspirants seleccionats.

7.2.6 Exempcions i renúncies.

7.2.7 Llista complementària d'aspirants seleccionats.

.8 Presentació de documents dels aspirants seleccionats.

8.1 Termini i documents a presentar.

8.2 Documents dels que ja són funcionaris de carrera.

8.3 Opció retributiva.

8.4 Exclusió dels aspirants que no presentin la documentació.

.9 Nomenament de funcionaris en pràctiques i adjudicació de destinacions provisionals.

9.1 Assignació de destinació provisional i nomenament.

9.2 Opcions.

9.3 Règim jurídic.

9.4 Caràcter provisional de les destinacions.

9.5 Obligació de participació en els concursos de trasllats fins obtenir una destinació definitiva.

.10 Fase de pràctiques.

10.1 Lloc i durada.

10.2 Activitats de formació.

10.3 Avaluació.

10.4 Exempts de l'avaluació.

.11 Nomenament de funcionaris de carrera.

.12 Obligatorietat de participació en aquesta convocatòria.

Annex 2: Barem per al procediment d'ingrés lliure.

Annex 3: Criteris per a la presentació de la programació didàctica i per a l'elaboració i exposició oral de la unitat didàctica.

Annex 4: Decrets d'ordenació curricular.

Annex 5: Especificacions, pautes i criteris per a la realització de l'exercici de caràcter pràctic.

Annex 6: Model de declaració jurada o promesa.

Annex 7: Serveis de valoració i orientació per a persones amb discapacitat (CAD).

Annex 8: Àrees territorials.

Annex 1

Bases de la convocatòria

.1 Normes generals

1.1 Places convocades.

Es convoca concurs oposició per cobrir 3.990 places.

La distribució per cossos és la que es detalla a continuació:

Codi: 597.

Cos: mestres.

Nombre de places: 3.990.

Total: 3.990.

Es reserva un 5% del total de places convocades als aspirants que reunint les condicions generals i específiques exigides per a l'ingrés al cos al qual opten, tinguin reconeguda pels òrgans competents una disminució física de grau igual o superior al 33%.

La distribució d'aquestes places per especialitats, i la determinació de les places de reserva, si escau, és la següent:

L=procediment d'ingrés lliure; R=reserva per a aspirants amb discapacitat; T=total.

Cos de mestres

Codi

Especialitat

L

R

T

ALL

Audició i llenguatge

47

3

50

PEF

Educació física

380

20

400

INF

Educació infantil

950

50

1000

PRI

Educació primària

1425

75

1500

PAN

Idioma estranger: anglès

380

20

400

PMU

Música

323

17

340

EES

Pedagogia terapèutica

285

15

300

 

Total

3790

200

3990

1.2 Normativa aplicable.

En aquests procediments selectius és aplicable la normativa següent:

El Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre (DOGC núm. 2509, de 3.11.1997), pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

La Llei 17/1993, de 23 de desembre (BOE núm. 307, de 24.12.1993), sobre l'accés a determinats sectors de la funció pública dels nacionals d'altres estats membres de la Comunitat Europea.

El Decret 66/1999, de 9 de març (DOGC núm. 2852, de 22.3.1999), sobre l'accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig (BOE núm. 106, de 4.5.2006), d'educació.

L'Ordre EDC/12/2006, de 18 de gener (DOGC núm. 4559, de 26.1.2006), per la qual s'aprova la tramitació telemàtica del procediment de participació en les convocatòries de processos selectius per a l'ingrés a la funció pública docent i l'accés i l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents.

El Reial decret 276/2007, de 23 de febrer (BOE núm. 53, de 2.3.2007), pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents que imparteixen ensenyaments escolars del sistema educatiu i en el cos d'inspectors d'Educació.

El Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent, modificat pel Decret 172/2005, de 23 d'agost (DOGC núm. 4455, de 25.8.2005).

Altres disposicions d'aplicació general, així com el que s'estableix en aquesta convocatòria.

.2 Requisits dels aspirants

Per tal de ser admès als procediments selectius, l'aspirant haurà de reunir els requisits següents:

2.1 Requisits generals.

a) Ser espanyol, o nacional d'altres estats membres de la Unió Europea o dels Estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

També podran ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l'Estat espanyol, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, sigui quina sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, tinguin menys de vint-i-un anys o siguin més gran d'aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors.

b) Tenir setze anys complerts i no excedir, en el moment del nomenament com a funcionari de carrera, l'edat establerta per a la jubilació amb caràcter general.

c) Estar en possessió, o reunir les condicions per a l'expedició, d'alguna de les titulacions que per a cada cos determina aquesta base. En cas que la titulació esmentada hagi s'hagi obtingut a l'estranger, caldrà que prèviament hagi estat concedida la corresponent homologació, o el reconeixement de la titulació per exercir la professió de mestre, per part del Ministeri d'Educació.

d) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i a l'especialitat a què s'opta.

e) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.

Els aspirants que participin i s'acullin al que estableix l'apartat a) d'aquesta base amb nacionalitat no espanyola hauran d'acreditar, igualment, que no es troben sotmesos a cap sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen.

f) No ser funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del corresponent nomenament del mateix cos al qual vol ingressar.

2.2 Requisits específics.

Per tal de participar pel procediment d'ingrés lliure, els aspirants hauran de reunir, a més de les condicions generals, els requisits següents:

2.2.1 Per a l'ingrés al cos de mestres.

Estar en possessió, o reunir les condicions per a la seva expedició, d'alguna de les titulacions següents: mestre, o el títol de grau corresponent. D'acord amb el que estableix la disposició addicional onzena de la Llei orgànica d'educació, el títol de professor d'educació general bàsica i el títol de mestre d'ensenyament primari són equivalents al de mestre a efectes de docència.

2.3 Requisits específics per participar per la reserva per a aspirants amb discapacitat.

2.3.1 Podran participar per aquest procediment els aspirants que, reunint les condicions generals i específiques exigides per a l'ingrés al cos al qual opten, tinguin reconeguda pels òrgans competents una disminució física de grau igual o superior al 33%.

2.3.2 Les persones amb discapacitat que vulguin participar en aquesta convocatòria per a la reserva per a aspirants amb discapacitat, hauran de presentar un dictamen de les seves condicions psíquiques, físiques o sensorials, expedit per l'equip multiprofessional competent, que ha de presentar-se durant el termini de presentació de sol·licituds o bé en el termini de reclamacions contra la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos.

Aquest dictamen ha de contenir els aspectes següents:

a) Que el grau de disminució és igual o superior al 33%.

b) Compliment de les condicions d'aptitud personal en relació amb el lloc de treball.

c) Necessitat d'adaptacions de temps i mitjans materials per a la realització de les proves.

d) Necessitats d'adaptació al lloc de treball.

e) Existència de dificultats d'integració laboral i d'autonomia personal.

La manca d'aportació del dictamen vinculant comportarà la no-admissió del aspirant per optar a les places reservades i la impossibilitat de fer adaptacions, mantenint-lo, no obstant, dins del procediment d'ingrés lliure.

2.3.3 No obstant això, les persones amb discapacitat que participin en aquesta convocatòria, al marge de la reserva per a aspirants amb discapacitat, seran admesos a la realització de les proves selectives sense necessitat d'acreditar les seves condicions físiques, psíquiques o sensorials abans del seu començament, sens perjudici de què, superat el procés selectiu, en presentar la documentació per ser nomenat, hagin d'acreditar, igual que la resta d'aspirants seleccionats, la seva capacitat per desenvolupar les funcions del lloc de treball que cal proveir, d'acord amb el que estableix la base 8.1.c). Així mateix, aquests aspirants que superin el procés selectiu i que hagin demanat alguna adaptació de lloc de treball hauran de presentar el dictamen esmentat a la base 2.3.2, el qual s'obtindrà d'acord amb el procediment establert en aquesta.

2.3.4 Les persones amb discapacitat que vulguin participar per a la reserva d'aspirants amb discapacitat ho faran en igualtat de condicions amb els aspirants d'ingrés lliure, sens perjudici de les adaptacions previstes a la base 3.2.2 d'aquesta convocatòria.

2.3.5 Els aspirants que participin acollint-se a la reserva per a aspirants amb discapacitat no podran concórrer a la mateixa especialitat i cos pel procediment d'ingrés lliure.

2.4 Data del compliment dels requisits.

El compliment dels requisits esmentats en aquesta base 2 s'entendrà que s'ha de produir en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se fins al moment de la presa de possessió com a funcionari de carrera.

.3 Sol·licituds i termini de presentació

3.1 Presentació.

3.1.1 A través de la pàgina d'Internet del Departament d'Educació: http://www.gencat.cat/educacio (itinerari: Serveis i tràmits | Oposicions i concursos | Professorat | Ingrés i accés a cossos docents) els aspirants tindran a la seva disposició la sol·licitud telemàtica que hauran de formalitzar mitjançant procediment telemàtic.

La sol·licitud es considerarà presentada i registrada davant l'Administració en el moment en què sigui tramesa per via telemàtica.

L'aspirant, una vegada realitzada la presentació telemàtica, es podrà imprimir un document on constin, entre altres dades, el número de registre d'entrada, la data i l'hora de presentació, el tipus de document i l'assumpte, la identificació del sol·licitant, la identificació de l'òrgan al qual s'adreça la sol·licitud i el número d'expedient de l'òrgan prestador, que és el número de referència que correspon a la seva sol·licitud. Aquest document és el que servirà a l'aspirant de resguard de la presentació telemàtica.

Així mateix, en aquest document hi constaran les dades relatives a la seva participació en el procés selectiu següents: cos, especialitat, procediment, indicació de si s'al·lega algun requisit per a l'exempció de català i indicació de si al·lega algun requisit per a l'exempció de castellà.

Així mateix també es considerarà presentada davant l'Administració la sol·licitud en paper que es presenti en qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre (BOE núm. 285, de 27.11.1992), de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

3.1.2 Les sol·licituds de participació podran presentar-se amb anterioritat al pagament dels drets de participació si aquest es fa directament per algun dels mitjans previstos a la base 3.3, de manera que l'interessat no haurà de fer cap altre tràmit. Tot i la presentació, la sol·licitud no tindrà efectes fins que no s'hagi comprovat el pagament efectiu dels drets de participació.

3.1.3 Únicament podrà presentar-se més d'una sol·licitud de participació quan l'aspirant opti a més d'una especialitat. No obstant això, la presentació de més d'una sol·licitud no implica que l'aspirant pugui assistir a l'acte de presentació o a la realització de la prova de tots els tribunals on hagi estat assignat.

3.2 Instruccions per emplenar la sol·licitud.

3.2.1 Formalització de la sol·licitud.

Cadascun dels aspirants haurà d'emplenar els diferents apartats de la sol·licitud telemàtica d'acord amb les instruccions que aniran apareixent en l'aplicació informàtica i que corresponen a:

Dades de la convocatòria: cos, especialitat i procediment.

Dades personals.

Adreça.

Adaptació a les proves i/o del lloc de treball.

Exempció o bonificació del pagament.

Realització de les proves.

Informe de valoració dels coneixements relacionats amb la unitat didàctica.

Els codis corresponents als diferents cossos, especialitats i procediments són els que consten a la base 1.1 d'aquesta resolució de convocatòria.

3.2.2 Aspirants amb discapacitat.

Els aspirants amb discapacitat, tant si concorren per les places reservades per a aspirants amb discapacitat com per altres procediments, faran constar a l'apartat corresponent de la sol·licitud de participació aquesta condició, si el grau de disminució és igual o superior al 33%. Així mateix, en qualsevol cas, faran constar el tipus i motiu d'adaptació que puguin necessitar per tal que puguin actuar en igualtat de condicions que la resta dels participants.

Una vegada hagin estat assignats al tribunal que els correspongui, aquest podrà requerir a l'interessat, mitjançant una entrevista personal o per altres mitjans adients, la informació que consideri necessària per a l'adaptació sol·licitada.

3.2.3 Aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola.

Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de consignar la seva nacionalitat a l'apartat corresponent de la sol·licitud de participació.

3.2.4 Exempts de la prova oral i escrita de la llengua catalana.

Els aspirants que posseeixin algun dels requisits per quedar exempts de la prova oral i escrita de la llengua catalana a què es fa referència a la base 6.3 hauran d'indicar a l'apartat corresponent de la sol·licitud el nivell de coneixement i la denominació del document acreditatiu corresponent per a poder quedar exempts de la realització d'aquesta prova.

En aquest cas haurà de presentar-se aquesta documentació al Consorci d'Educació de Barcelona o al servei territorial que s'ha assenyalat a la sol·licitud com a preferent per fer les proves, i indicar-hi la data de la tramitació telemàtica i el número d'expedient de l'òrgan prestador.

Els aspirants que no presentin aquesta documentació no podran ser declarats exempts i, en conseqüència, hauran de realitzar la prova prèvia d'acreditació del coneixement de la llengua catalana, d'acord amb el que estableix la base 6.3 d'aquesta convocatòria. Com a excepció a aquest cas, hi ha els aspirants que en convocatòries anteriors de proves per a la provisió de places de funcionaris docents realitzades a Catalunya, entre els anys 1991 i 2009, van ser exempts o aptes d'aquesta prova, els quals no caldrà que acreditin el requisit d'exempció ja que aquesta informació consta al registre informàtic de personal docent del Departament d'Educació.

3.2.4.1 Al fer la presentació telemàtica de la sol·licitud, l'aspirant podrà autoritzar el Departament d'Educació perquè sol·liciti, en el seu nom, el certificat o la comprovació que acrediti el nivell de coneixements de llengua catalana a la Secretaria de Política Lingüística o a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. En aquest cas, el Departament d'Educació, a més a més de comprovar en el seu registre informàtic si consta aquesta acreditació, realitzarà aquesta gestió. Si no ho autoritza, l'aspirant, dins del termini de presentació de sol·licituds, haurà d'al·legar el requisit per estar-ne exempt i haurà de presentar el document acreditatiu al Consorci d'Educació de Barcelona o al servei territorial on desitja fer les proves o a través de correu certificat indicant la data de tramitació telemàtica i el número d'expedient de l'òrgan prestador, a no ser que ja consti aquesta informació en el registre informàtic de personal docent del Departament d'Educació.

3.2.5 Exempts de la prova oral i escrita de llengua castellana.

Els aspirants que posseeixin algun dels requisits per quedar exempts de la prova oral i escrita de la llengua castellana a què fa referència la base 6.3 hauran d'indicar a l'apartat corresponent de la sol·licitud el requisit que al·leguin per estar-ne exempts.

3.2.5.1 Quan es faci la presentació telemàtica de la sol·licitud, l'aspirant haurà d'al·legar el requisit per estar-ne exempt. Així mateix, dins del termini de presentació de sol·licituds, haurà de presentar el document acreditatiu del requisit al·legat al Consorci d'Educació de Barcelona o al servei territorial on desitja fer les proves indicant la data de tramitació telemàtica i el número d'expedient de l'òrgan prestador, a no ser que ja consti aquesta informació en el registre informàtic de personal docent del Departament d'Educació. La presentació d'aquest document podrà fer-se de manera presencial en el registre del Consorci d'Educació de Barcelona o servei territorial corresponent o a través de correu certificat.

3.2.6 Opció per a l'informe que valori els coneixements relacionats amb la unitat didàctica, l'aptitud pedagògica de l'aspirant i el domini de les tècniques de treball docent, previst a la base 6.4.2.

Els aspirants que vulguin substituir la part B2 de la prova per un informe podran fer l'opció per aquest en la sol·licitud de participació, sempre i quan reuneixin alguna de les condicions següents:

a) Que estiguin en actiu com a professor interí el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds d'aquesta convocatòria amb nomenament del Departament d'Educació per a tot el curs 2009-2010. En aquest sentit, s'entén que compleixen la condició de tenir nomenament per a tot el curs 2009-2010 aquells que tinguin nomenament en un mateix centre per un mínim de sis mesos entre la data d'inici del primer nomenament d'aquest curs i la data de finalització del nomenament que tinguin vigent el darrer dia de termini de presentació de sol·licituds d'aquesta convocatòria.

b) Que tinguin un nomenament anual com a interí o substitut per a aquest curs 2009-2010, i que estiguin acollits a les garanties de continuïtat previstes als apartats 1 i 8 de la disposició transitòria primera del Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball per prestar serveis com a personal interí docent, modificat pel Decret 172/2005, de 23 d'agost, o que estiguin nomenats per cobrir substitucions de mestre en un àmbit comarcal per a tot el curs escolar 2009-2010, a l'empara de l'Acord de Govern de 19 de desembre de 2006 (DOGC núm. 4796, de 10.1.2007).

c) Que hagin obtingut informe durant el curs 2006-2007, 2007-2008 o 2008-2009 complint les condicions establertes en aquell moment per tenir-lo.

L'opció per l'esmentat informe té caràcter voluntari sempre que es compleixin alguns dels requisits que s'indiquen als tres paràgrafs anteriors. Aquesta opció només es pot fer en un dels sentits següents: el d'utilitzar el darrer informe que s'hagi fet a l'aspirant en algun dels cursos anteriors o el de demanar que es faci l'informe en l'actual curs 2009-2010. Aquesta opció només podrà demanar-se en la sol·licitud de participació en la convocatòria. Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds en cap altre moment un aspirant podrà fer efectiva l'opció de demanar que se li faci l'informe en el curs 2009-2010.

Els interessats que sol·licitin que se'ls faci l'informe en el curs 2009-2010 hauran de comunicar-ho a la direcció del seu centre docent o servei educatiu com a màxim tres dies després de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, per tal que s'iniciï el tràmit.

Una vegada estigui fet l'informe se'ls en lliurarà una còpia en el centre docent o servei educatiu on estiguin destinats per tal que el puguin presentar davant el tribunal el dia de l'acte de presentació previst a la base 6.1.1. En cas que no assumeixin el contingut íntegre de l'informe podran renunciar-hi i, per tant, no lliurar-lo al tribunal i, en aquest supòsit, hauran de realitzar davant del tribunal l'exercici B.2 de la prova d'oposició.

Els aspirants que vulguin utilitzar l'informe de valoració dels seus coneixements relacionats amb la unitat didàctica d'algun dels cursos anteriors ho han de demanar a la sol·licitud de participació d'aquesta convocatòria. En el cas de tenir-ne més d'un, només es podrà utilitzar, per a la seva presentació davant el tribunal, el darrer informe de valoració que s'hagi fet a l'aspirant.

3.3 Pagament dels drets de participació en el procediment selectiu.

3.3.1 Import dels drets de participació.

Els drets de participació seran, d'acord amb el que estableix l'article 2.1.5 del Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 5161, de 27.6.2008), modificat per la Llei 25/2009, de 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010, els que es detallen tot seguit:

Cos: mestres.

Import de drets: 41,20 euros.

Les persones que tramitin per mitjans telemàtics la inscripció tenen una bonificació del 20% en el pagament d'aquestes taxes, d'acord amb l'article 2.1.3.3 del Decret legislatiu 3/2008. D'acord amb aquesta bonificació els drets de participació seran els següents:

Cos: mestres.

Import de drets: 33,00 euros.

A més a més, les persones membres de famílies nombroses de categoria general i les persones membres de famílies monoparentals (tant les de categoria general com les de categoria especial) tenen una bonificació addicional del 30% sobre les taxes, i les persones membres de famílies nombroses de categoria especial una bonificació addicional del 50%, de manera que les taxes que corresponen a sol·licituds telemàtiques són les següents:

Famílies nombroses de categoria general i famílies monoparentals.

Cos de mestres: 20,60 euros.

Famílies nombroses de categoria especial.

Cos de mestres: 12,40 euros.

En aquests casos hauran d'acreditar la seva situació mitjançant la presentació del títol de família nombrosa o monoparental, atorgat a Catalunya pel Departament d'Acció Social i Ciutadania, o equivalent, conjuntament amb la sol·licitud de participació i en el termini establert per a la seva presentació. No obstant això, només en els casos de família nombrosa, si l'aspirant autoritza el Departament d'Educació perquè sol·liciti, en el seu nom, el certificat o la comprovació que acrediti el compliment d'aquest requisit, el Departament d'Educació realitzarà aquesta gestió.

3.3.2 Forma de pagament.

El pagament dels drets de participació ha de fer-se de manera presencial en qualsevol de les oficines de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona .la Caixa. o mitjançant transacció electrònica.

Quan es faci el pagament presencial es farà mitjançant la transacció RIN, que validarà mecànicament la carta de pagament i s'estamparà el segell de l'entitat, de manera que l'interessat, amb el full que li correspon, pugui acreditar l'abonament. Quan es faci utilitzant els terminals ServiCaixa, el pagament podrà fer-se fins a l'hora de tancament de les oficines l'últim dia de termini de presentació de sol·licituds.

També podrà fer-se el pagament amb targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat bancària, mitjançant transacció electrònica a través de la pàgina d'Internet del Departament d'Educació http://www.gencat.cat/educacio (seguiu l'itinerari: Serveis i tràmits | Oposicions i concursos | Professorat | Ingrés i accés a cossos docents) o a través dels terminals ServiCaixa.

De manera excepcional, si no es fa el pagament dels drets de participació per algun dels mitjans esmentats, es podrà fer l'ingrés mitjançant transferència bancària al compte corrent 2100-3000-11-2201661873.

Els que utilitzin aquest mitjà de pagament hauran de vetllar per tal que es faci constar com a ordenant el DNI i el nom i cognoms de l'aspirant, hauran d'adjuntar al resguard de la sol·licitud el resguard de la imposició o de la transferència i l'hauran de presentar en algun dels llocs previstos a aquest efecte. En aquest cas, per garantir la validesa del pagament és imprescindible que en la primera posició del remitent consti el DNI de l'aspirant i a continuació els cognoms i el nom.

La manca de pagament o l'abonament fora de termini determinarà l'exclusió de l'aspirant.

3.3.3 Exempts del pagament dels drets de participació.

Estaran exempts dels drets de participació els aspirants que acreditin una disminució igual o superior al 33%. D'aquests aspirants, els que participin per la reserva per a aspirants amb discapacitat hauran de manifestar que es troben en aquesta situació en la sol·licitud de participació i l'acreditaran mitjançant el dictamen que han de presentar durant el termini de presentació de sol·licituds o durant el termini de reclamacions contra la llista d'aspirants admesos i exclosos. La manca d'aportació del dictamen dins d'aquest termini comportarà la no-admissió de l'aspirant per optar a places reservades, tot i mantenir-lo dins del procediment d'ingrés lliure, per la qual cosa dins del mateix termini haurà de fer el pagament dels drets de participació per tal de no ser exclòs per aquest motiu, a no ser que pugui acollir-se al que estableix el paràgraf següent:

Els altres aspirants amb una discapacitat igual o superior al 33% que participin pel procediment d'ingrés lliure hauran de manifestar que es troben en aquesta situació en la sol·licitud de participació i l'hauran d'acreditar mitjançant la presentació del document que correspongui conjuntament amb la sol·licitud de participació i en el termini establert per a la mateixa. La no-presentació d'aquest document comporta la obligació de fer el pagament dels drets de participació per tal de no ser exclòs per aquest motiu.

En aquest darrer supòsit, l'aspirant haurà de presentar el document acreditatiu de la discapacitat de manera presencial dins del termini de presentació de sol·licituds o dins del termini de reclamacions contra la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos fent esment a la data del registre d'entrada i al número d'expedient de l'òrgan prestador corresponent a la sol·licitud telemàtica.

També estaran exempts del pagament dels drets de participació els aspirants en situació d'atur que no percebin cap prestació econòmica i els jubilats, sempre que ho justifiquin documentalment.

Els aspirants que estiguin exempts del pagament dels drets de participació perquè estan a Catalunya en situació d'atur sense percebre cap prestació econòmica hauran d'esmentar-ho a la sol·licitud de participació en la convocatòria i el Departament d'Educació ja en farà la comprovació.

No obstant això, si l'aspirant ho desitja també pot presentar un certificat expedit en la corresponent Oficina de Treball de la Generalitat (OTG) del Departament de Treball o, si escau, del Institut Nacional d'Ocupació (INEM) on consti que estiguin en situació d'atur i que no perceben cap prestació econòmica. Aquest certificat haurà d'estar expedit en una data inclosa dins del termini de presentació de sol·licituds, o bé, si està emès en una data posterior, haurà d'estar referit a una data inclosa dins del termini de presentació de sol·licituds.

Si el certificat acreditatiu abans esmentat és emès per l'òrgan competent d'una comunitat autònoma de l'Estat espanyol o d'algun estat membre de la Unió Europea tindrà la mateixa consideració que l'emès per l'Oficina de Treball de la Generalitat.

Igualment, els aspirants que estiguin en situació de jubilació, als efectes de restar exempts del pagament de la taxa d'inscripció, hauran d'acreditar documentalment aquesta circumstància que haurà de ser emesa per l'òrgan competent.

3.4 Termini de presentació.

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució de convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

3.5 Preferència d'àmbit territorial on realitzar les proves.

Al formalitzar la sol·licitud l'aspirant haurà d'indicar el servei territorial o Consorci d'Educació de Barcelona on vol fer les proves per tal que, sempre que això sigui possible, es pugui tenir en compte la seva preferència.

.4 Admissió d'aspirants

4.1 Llista d'admesos i exclosos.

Transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu, en el termini màxim d'un mes, farà pública al DOGC la resolució que declara aprovada la llista provisional d'admesos i exclosos. En aquesta resolució s'indicaran els llocs on s'exposarà al públic la llista certificada completa dels aspirants admesos i exclosos, que, en tot cas, s'haurà d'exposar a la seu central del Departament d'Educació, al Consorci d'Educació de Barcelona i en cadascun dels serveis territorials, així com a la pàgina d'Internet del Departament d'Educació: http://www.gencat.cat/educacio (itinerari: Serveis i tràmits | Oposicions i concursos | Professorat | Ingrés i accés a cossos docents). En aquesta llista hauran de constar, almenys, el nom i cognoms, el procediment selectiu pel qual participa l'aspirant i, si escau, l'exempció de la prova de llengua castellana, l'exempció de la prova de la llengua catalana, així com el motiu de l'exclusió dels aspirants provisionalment exclosos. També hi constarà per a cada aspirant si reuneix les condicions previstes a la base 3.2.6 d'aquesta convocatòria per tal de tenir l'informe de valoració dels seus coneixements relacionats amb la unitat didàctica, d'acord amb el que s'estableix a la mateixa base i si ha optat a que se li faci l'informe durant el curs 2009-2010 o per mantenir l'informe d'algun curs anterior.

A més a més, respecte dels aspirants que participen per la reserva per a aspirants amb discapacitat hi constarà la informació relativa a si tenen pendent la presentació del dictamen a què es fa esment a la base 2.3.2 de la convocatòria.

Amb la publicació de la resolució que declari aprovada la llista d'admesos i exclosos es considerarà feta la corresponent notificació als interessats, als efectes del que disposa l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

4.2 Termini de reclamacions contra la llista provisional.

Els aspirants que figurin com a exclosos en la llista provisional podran formular, en el termini de deu dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació al DOGC de la resolució que la declari aprovada, i davant la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu, les reclamacions que creguin oportunes, d'acord amb el que disposa l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, per tal d'esmenar el defecte que hagi motivat la seva exclusió.

En cas que l'interessat no esmeni el defecte que hagi motivat la seva exclusió dins d'aquest termini, se'l tindrà per desistit de la seva sol·licitud, d'acord amb el que disposa l'article 71.1 de l'esmentada Llei 30/1992.

Igualment, els aspirants que adverteixin errors en les seves dades personals podran presentar la reclamació oportuna dins d'aquest mateix termini per tal d'esmenar la deficiència.

4.3 Estimació o desestimació de les reclamacions en la resolució definitiva d'admesos i exclosos.

Les reclamacions presentades s'estimaran o es desestimaran en la resolució de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu que declari aprovada la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos, que es publicarà al DOGC en el termini que preveu la base 6.1.1. En aquesta resolució s'indicaran els llocs on s'exposarà al públic la llista certificada completa dels aspirants admesos i exclosos, que, en tot cas, s'haurà d'exposar als mateixos llocs on s'hagi publicat la llista provisional d'admesos i exclosos.

Contra la resolució esmentada, que posarà fi a la via administrativa, les persones interessades podran interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, també podran interposar potestativament recurs de reposició, abans del recurs contenciós administratiu, davant el director general de Recursos del Sistema Educatiu, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

4.4 L'admissió no implica reconeixement dels requisits exigits.

El fet de figurar en la llista d'admesos no implica el reconeixement als interessats de la possessió dels requisits exigits en els procediments definits en aquesta convocatòria. Quan de la revisió de la documentació que, d'acord amb la base 8 d'aquesta convocatòria, cal presentar en cas de superar els procediments esmentats, es dedueixi que un aspirant no reuneix algun dels requisits exigits, l'interessat perdrà tots els drets que es puguin derivar de la seva participació en el procediment corresponent.

.5 Òrgans de selecció

5.1 Tribunals i comissions de selecció.

La selecció dels participants en els diferents procediments selectius definits en aquesta convocatòria serà realitzada pels tribunals i, si s'escau, per les comissions de selecció que a tal efecte nomenarà la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu.

5.2 Nomenament.

Un cop publicada la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos, la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu procedirà al nomenament dels tribunals i de les comissions de selecció que hauran de jutjar els procediments definits en aquesta convocatòria i se'n farà pública la composició al DOGC amb anterioritat a l'inici dels procediments selectius.

Es podran nomenar tants tribunals com es consideri necessari per a cada especialitat.

En les especialitats en què es nomeni més d'un tribunal per especialitat, la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu nomenarà una comissió de selecció.

5.3 Composició dels tribunals.

5.3.1 Tribunals del cos de mestres.

En el procediment d'ingrés al cos de mestres, els tribunals estaran constituïts per:

a) Un president, designat per la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu entre els funcionaris del cos d'inspectors d'Educació, o del cos d'inspectors al servei de l'Administració educativa adscrits a llocs de treball de la Inspecció d'Educació, o entre els funcionaris en actiu a Catalunya de qualsevol dels cossos docents.

b) Quatre vocals, designats mitjançant sorteig públic d'entre els funcionaris del cos de mestres amb destinació a Catalunya que tinguin reconeguda la capacitació per a l'especialitat corresponent, en servei actiu i que ocupin un lloc de treball de la mateixa especialitat en centres docents o serveis educatius del municipi on hagi d'actuar el tribunal. Si no hi ha un nombre suficient de funcionaris que reuneixin aquests requisits, s'ampliarà l'àmbit territorial del sorteig, en la mesura que sigui necessari. En el sorteig públic es tindran en compte, si escau, els criteris de tendència a la paritat entre els mestres i les mestres, tal com es detalla a la base 5.3.4 d'aquesta convocatòria. En la designació dels vocals també es considerarà, si escau, la participació voluntària regulada en la base 5.3.3.

5.3.2 Tribunals suplents.

Per a cada tribunal titular es designarà, si escau, pel mateix procediment, un tribunal suplent.

5.3.3 Participació voluntària.

D'acord amb el que estableix l'article 7.7 del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, les persones que voluntàriament vulguin formar part d'un tribunal com a vocals hauran de presentar una sol·licitud al registre del servei territorial del qual depenen adreçada a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu durant el termini de presentació de sol·licituds de participació en aquesta convocatòria. Aquesta sol·licitud està a disposició dels interessats al Consorci d'Educació de Barcelona i als serveis territorials del Departament d'Educació i a la pàgina d'Internet del mateix http://www.gencat.cat/educacio (itinerari: Serveis i tràmits | Oposicions i concursos | Professorat | Ingrés i accés a cossos docents). Quan hi hagin peticions de participació voluntària es designaran entre aquestes persones, com a màxim, un vocal titular i un suplent per tribunal.

La Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu, en el termini màxim d'un mes, farà pública la llista completa dels candidats admesos i exclosos a participar voluntàriament com a vocals dels tribunals, que, en tot cas, s'haurà d'exposar a la seu central del Departament d'Educació, al Consorci d'Educació de Barcelona i en cadascun dels serveis territorials, així com a la pàgina d'Internet del Departament d'Educació: http://www.gencat.cat/educacio (seguiu l'itinerari: Serveis i tràmits | Oposicions i concursos | Professorat | Ingrés i accés a cossos docents). En seran admeses les persones que compleixin els requisits establerts a la base 5.3.1 que no estiguin en els mateixos supòsits que motiven no ser inclosos en el sorteig que preveu la base 5.5, ni que hagin estat sancionats amb suspensió de funcions mitjançant expedient disciplinari.

Si el nombre de persones voluntàries superés el nombre de vocals titulars que s'han de nomenar entre aquestes, la designació es farà mitjançant sorteig.

5.3.4 Tendència a la paritat entre mestres.

D'acord amb el que estableix l'article 7.2 del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, en la designació de vocals es tendirà a la paritat entre els mestres i les mestres llevat que ho impedeixin raons objectives, i atenent els criteris següents:

a) Si el percentatge entre els mestres i les mestres en l'àmbit territorial del sorteig és inferior al 75%, es designaran dos vocals titulars i dos vocals suplents d'entre els mestres i els altres dos titulars i els dos suplents d'entre les mestres, sempre que això no impedeixi la realització del sorteig.

b) Si el percentatge entre els mestres i les mestres en l'àmbit territorial del sorteig és igual o superior al 75%, es designaran tres vocals titulars i tres suplents del grup majoritari i un titular i un suplent de l'altre, sempre que això no impedeixi la realització del sorteig.

c) Si el nombre de sortejables per tribunal és inferior a 25 persones, no s'aplicaran els criteris dels dos apartats anteriors.

5.3.5 Dates dels sorteigs dels vocals dels tribunals.

L'acte del sorteig entre les persones que han sol·licitat participació voluntària en tribunals tindrà lloc el dia 3 de març de 2010 a les 10 hores, a la seu central del Departament d'Educació (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona).

L'acte de sorteig de la resta de membres dels tribunals tindrà lloc el dia 11 de març de 2010, a les 10 hores, a la seu central del Departament d'Educació (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona).

5.3.6 Designació excepcional de vocals.

Quan no hi hagi funcionaris docents en servei actiu dels cossos a què s'ha fet esment anteriorment en nombre suficient d'alguna de les especialitats de la convocatòria, els vocals els designarà la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu, de conformitat amb el que estableix aquesta base.

5.3.7 Principi d'especialitat en la designació dels tribunals.

En la designació dels tribunals es vetllarà pel compliment del principi d'especialitat, segons el qual almenys la majoria dels seus membres hauran de ser titulars de l'especialitat que s'hagi de jutjar. Quan això no sigui possible, els tribunals es podran completar amb funcionaris d'un altre cos i/o especialitat i es podran designar en aquest cas assessors especialistes d'acord amb la base 5.9 d'aquesta convocatòria.

En tot cas, la totalitat dels membres i dels assessors dels tribunals hauran de pertànyer a cossos d'igual o superior grup de classificació que el que correspongui al cos al qual opten els aspirants.

5.3.8 Competència lingüística.

En la designació dels tribunals s'haurà de garantir la competència lingüística oral i escrita de les dues llengües oficials a Catalunya de la majoria dels seus membres.

5.3.9 Secretari dels tribunals.

Actuarà com a secretari el vocal amb menys antiguitat en el cos, llevat que el tribunal decideixi determinar-ho d'una altra manera.

5.4 Composició de les comissions de selecció.

5.4.1 Quan en funció del nombre d'aspirants i places convocades sigui necessari nomenar més d'un tribunal per a alguna de les especialitats, es constituirà una comissió de selecció per cadascuna d'aquestes especialitats. Les comissions de selecció estaran formades per un número senar de presidents de tribunals de l'especialitat no inferior a cinc. Quan el nombre de tribunals de l'especialitat sigui inferior a cinc, les comissions de selecció es completaran amb vocals dels tribunals.

5.4.2 Les comissions de selecció les nomenarà la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu, que designarà, en cada cas, el seu president, secretari i vocals.

5.4.3 En les especialitats que es nomeni tribunal únic, aquest actuarà a més a més com a comissió de selecció.

5.5 Obligatorietat de participar en els òrgans de selecció.

La participació en els òrgans de selecció té caràcter obligatori, de conformitat amb el que disposa l'article 8.3 del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer.

Seran dispensats de participar de manera obligada en els òrgans de selecció, i per tant no intervindran com a candidats en el segon acte de sorteig previst a la base 5.3.5, els funcionaris següents: els que ocupin els càrrecs unipersonals de govern dels centres docents o serveis educatius (director, secretari, cap d'estudis, coordinador pedagògic i altres càrrecs directius), els que prestin serveis a la seu central del Departament d'Educació, o en els seus serveis territorials, o al Consorci d'Educació de Barcelona, els que gaudeixin d'un permís d'un terç o més de reducció de jornada o altres incidències que impedeixin la seva actuació com a membres de tribunal, els professors formadors amb compromís de formació amb el Departament d'Educació per a l'estiu de 2010 i els que es van constituir com a vocals dels tribunals en la convocatòria de l'any 2008, excepte en el cas de l'especialitat d'idioma estranger: anglès, en què la dispensa de participar és referida a la convocatòria de l'any 2009.

5.6 Abstenció i recusació.

Si en qualsevol dels membres dels òrgans de selecció concorren les circumstàncies que assenyala l'article 28 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, aquest s'abstindrà d'actuar; altrament, podrà ser recusat pels aspirants en qualsevol moment, segons preveu l'article 29 de la Llei esmentada.

Així mateix, s'hauran d'abstenir d'actuar tots els membres que hagin realitzat tasques de preparació d'aspirants a proves selectives, per al mateix cos i especialitat, en els cinc anys anteriors a la publicació d'aquesta convocatòria.

Els presidents sol·licitaran dels membres dels òrgans de selecció una declaració expressa segons la qual no estan afectats per les circumstàncies que es detallen en els dos paràgrafs anteriors.

El termini per manifestar l'abstenció serà de set dies naturals a partir del següent al de la publicació al DOGC de la resolució de nomenament dels tribunals que hauran de valorar els diferents procediments selectius, notificant-la, amb la deguda justificació documental, a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu, que resoldrà el que sigui procedent. Aquesta notificació s'haurà de fer mitjançant la presentació de la documentació acreditativa que correspongui davant del president del tribunal.

La Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu publicarà al DOGC la resolució, si escau, de nomenament de nous membres dels òrgans de selecció que hauran de substituir els que hagin perdut la seva condició de membre del tribunal per alguna de les causes previstes en aquesta base o per causa de força major.

5.7 Constitució de tribunals i comissions de selecció.

Amb la convocatòria prèvia dels presidents, es constituiran els tribunals i les comissions de selecció amb assistència del president titular o, si escau, del suplent i, almenys, de tres vocals que seran els titulars o, si aquests hi manquen, els suplents.

Llevat que es donin circumstàncies excepcionals, l'apreciació de les quals correspondrà a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu, un cop constituïts els tribunals només podran actuar els membres presents a l'acte de constitució i n'hi haurà prou amb l'assistència de tres d'ells per a la validesa de les sessions.

La suplència dels presidents dels tribunals l'autoritzarà la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu, i la dels vocals titulars el president que hagi d'actuar, tenint en compte que la suplència haurà de recaure en qualsevol vocal suplent.

Tanmateix, si en el moment de l'inici de les proves algun tribunal no ha pogut constituir-se, després d'haver esgotat tots els procediments previstos a tals efectes, la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu adoptarà les mesures procedents per tal de garantir el dret dels aspirants a la participació en el procediment selectiu.

5.8 Funcions dels tribunals.

Correspon als tribunals:

a) La qualificació de les diferents parts de la prova de la fase d'oposició.

b) La valoració dels mèrits de la fase de concurs als aspirants que hagin aprovat la fase d'oposició. A aquests efectes, rebran la documentació justificativa, si escau, dels aspirants que superin aquesta fase, la compulsaran i la custodiaran fins que hagi de ser valorada.

c) El desenvolupament del procés selectiu d'acord amb el que disposa aquesta convocatòria.

d) Una vegada publicada la llista de puntuació de la prova de la fase d'oposició i també al fer-se pública la llista definitiva de la fase de concurs de mèrits, el lliurament als aspirants que s'hagin presentat, i el sol·licitin, d'un certificat on constin les puntuacions obtingudes en la prova i en la valoració dels mèrits.

e) En el cas de tribunal únic, totes les funcions de la comissió de selecció.

5.9 Incorporació d'assessors especialistes.

Els tribunals podran proposar la incorporació d'assessors especialistes, els quals es limitaran a assessorar els membres del tribunal en l'avaluació dels coneixements i mèrits objecte de l'especialitat. La designació dels assessors, si escau, correspondrà a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu.

En aquest sentit, a cada un dels tribunals que es constitueixi es podrà assignar, si cal, assessors especialistes en llengua que assessoraran el tribunal respecte de la capacitació dels aspirants en el coneixement oral i escrit de les dues llengües oficials a Catalunya.

5.10 Funcions de les comissions de selecció.

Correspon a les comissions:

a) La coordinació dels tribunals.

b) La determinació dels criteris d'actuació dels tribunals i la seva homogeneïtzació, així com els criteris de correcció de la prova de la fase d'oposició i de valoració de l'informe de coneixements previst a la base 6.4.2 d'aquesta convocatòria.

c) La coordinació de la data i hora de la realització de l'exercici de caràcter pràctic en les especialitats i els procediments en què s'incloguin.

d) L'elaboració del contingut de l'exercici de caràcter pràctic en les especialitats que n'hi hagi.

e) L'agregació de les puntuacions de la fase de concurs a les adjudicades pels tribunals en la fase d'oposició, la ponderació de les puntuacions d'ambdues fases, l'ordenació dels aspirants i l'elaboració de les llistes dels aspirants que hagin superat ambdues fases.

f) La declaració dels aspirants que hagin superat les fases de concurs i oposició, la publicació de les llistes d'aspirants seleccionats així com la tramesa d'aquestes a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu.

g) La realització, quan sigui necessari, de les proves de capacitació complementàries a què fa esment la base 7.2.2 d'aquesta Resolució.

Durant el desenvolupament del procés selectiu les comissions de selecció resoldran tots els dubtes que puguin sorgir en aplicació d'aquestes normes i també què s'ha de fer en els casos no previstos.

5.11 Publicitat dels criteris de correcció.

Les comissions de selecció faran públics els criteris de correcció de la prova de la fase d'oposició i de valoració de l'informe de coneixements que preveu la base 6.4.2 en els taulers d'anuncis on se celebri el procés selectiu almenys amb una setmana d'antelació a l'inici de les proves i també a través de la pàgina d'Internet del Departament d'Educació http://www.gencat.cat/educacio (itinerari: Serveis i tràmits | Oposicions i concursos | Professorat | Ingrés i accés a cossos docents). En aquests criteris de correcció s'especificarà el desglossament de les pautes, criteris i orientacions amb els quals els tribunals avaluaran cadascuna de les parts de la prova i de l'esmentat informe de coneixements. Els esmentats criteris d'avaluació tindran com a objectiu comprovar en forma diferenciada dues dimensions:

a) Els coneixements suficients sobre l'especialitat docent, tant tècnics com metodològics, com són, entre altres, els que permeten valorar aspectes d'organització de l'aprenentatge dels alumnes, aspectes psicopedagògics de l'aprenentatge i el domini de tècniques de treball necessàries per impartir les àrees pròpies de l'especialitat a què opten.

b) Les habilitats, competències i capacitats necessàries per aplicar aquests coneixements en el context on hagi de desenvolupar la seva funció docent, com són, entre altres, la capacitat de comunicació, les habilitats per a la resolució de conflictes, la capacitat d'anàlisi i crítica, la creativitat i iniciativa, la presa de decisions, la planificació i organització, el treball en equip, la disposició a la innovació i la sensibilitat per la diversitat de l'alumnat, i la transversalitat dels aprenentatges.

5.12 Procediment d'actuació.

El procediment d'actuació dels òrgans de selecció s'ajustarà a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

5.13 Mesures per als aspirants amb discapacitat .

Els tribunals qualificadors adoptaran les mesures necessàries per tal que els aspirants amb discapacitat puguin disposar d'oportunitats similars a les dels altres participants per a la realització de les proves.

En aquest sentit s'establiran per a les persones amb discapacitat que ho demanin en les sol·licituds de participació, en la forma prevista a la base 3.2.2 d'aquesta convocatòria, les possibles adaptacions de temps i mitjans materials per a la seva realització.

Els tribunals decidiran sobre les peticions d'adaptacions que s'efectuïn i podran requerir a l'interessat, mitjançant una entrevista personal o altres mitjans adients, la informació que considerin necessària per a l'adaptació sol·licitada.

A aquests efectes, es concedirà el temps addicional que correspongui d'acord amb el que s'estableix a l'Ordre PRE/1822/2006, de 9 de juny (BOE núm. 140, de 13.6.2006), per la qual s'estableixen criteris generals per a l'adaptació de temps addicionals en els processos selectius per l'accés a l'ocupació pública de persones amb discapacitat, per realitzar la prova de què es tracti.

5.14 Nombre màxim d'aprovats.

Les comissions de selecció o els tribunals quan actuen com a comissió de selecció no podran declarar que han superat el procediment selectiu un nombre superior d'aspirants al de les places convocades. Qualsevol proposta de selecció que contravingui el que s'ha establert anteriorment serà nul·la de ple dret.

5.15 Col·laboració d'altres òrgans.

Els òrgans de selecció seran atesos per un màxim de dos coordinadors al Consorci d'Educació de Barcelona, un coordinador en cadascun dels serveis territorials i dos coordinadors d'àmbit de Catalunya adscrits a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu. El seu nomenament i les seves funcions de suport administratiu els determinarà la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu.

5.16 Indemnitzacions i dietes.

Els membres dels òrgans de selecció que actuïn en el procediment selectiu tindran dret a la percepció de les assistències previstes al Decret 138/2008, de 8 de juliol (DOGC núm. 5170, de 11.7.2008), d'indemnitzacions per raó del servei.

.6 Sistema de selecció

Segons el que estableixen la disposició transitòria 17, apartat 2, de la Llei orgànica 2/2006, d'educació, de 3 de maig, i el títol VI del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, durant els anys d'implantació de l'esmentada Llei l'ingrés a la funció pública docent es realitzarà mitjançant un procediment selectiu en el qual es valoraran en la fase de concurs la formació acadèmica i, de manera preferent, l'experiència docent prèvia en els centres públics de la mateixa etapa educativa, fins als límits legals permesos. La fase d'oposició, que tindrà una única prova, tindrà relació amb els continguts de l'especialitat que correspongui, l'aptitud pedagògica i el domini de les tècniques necessàries per a l'exercici de la docència. Així mateix, es realitzarà una fase de pràctiques que podrà incloure cursos de formació i que formarà part del procediment selectiu.

6.1 Inici i desenvolupament de les proves.

6.1.1 Data, hora i lloc on es realitzarà l'acte de presentació dels opositors i l'inici de les proves.

El procediment selectiu començarà el 16 d'abril de 2010, en què es realitzarà la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya. Aquest mateix dia es farà pública la qualificació d'aquesta prova al tauler d'anuncis de la seu dels respectius tribunals.

El dia 17 d'abril de 2010, al matí, es realitzarà l'acte de presentació davant els tribunals i a continuació s'iniciarà la fase d'oposició.

Els aspirants d'ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat hauran de lliurar un exemplar de la programació al tribunal en l'acte de presentació. L'aspirant que no presenti aquesta programació s'entendrà que renuncia a continuar en el procés selectiu i perdrà tots els drets que a partir d'aquest moment se'n puguin derivar.

Així mateix, els aspirants que vulguin substituir la part B.2 de la prova per l'informe de valoració dels seus coneixements relacionats amb la unitat didàctica hauran de lliurar aquest informe en el mateix acte de presentació, ja sigui el document original o una fotocòpia autenticada d'aquest. En cap altre moment del procés selectiu es podrà lliurar l'informe.

En cas que no assumeixin el contingut íntegre de l'informe podran renunciar-hi i, per tant, no lliurar-lo al tribunal, i en aquest supòsit hauran de realitzar davant del tribunal l'exercici B.2 de la prova d'oposició.

Els tribunals amb aspirants dels procediments d'ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitats iniciaran la fase d'oposició a continuació de l'acte de presentació amb la realització de la primera part de la prova.

Amb anterioritat al dia 16 d'abril de 2010 i sempre amb set dies naturals d'antelació com a mínim, la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu publicarà al DOGC la resolució que declari aprovada la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos. En aquesta resolució hauran de constar els aspirants distribuïts per tribunals, així com la data, l'hora i el lloc on es realitzaran la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya, l'acte de presentació dels aspirants i el procediment selectiu.

L'acte de presentació té caràcter personal i, en conseqüència, l'assistència a aquest serà obligada. En seran exclosos els qui no hi compareguin personalment, llevat de casos excepcionals degudament justificats i lliurament apreciats pel tribunal.

El procediment selectiu finalitzarà abans del 6 de juny de 2010, llevat que, per circumstàncies excepcionals, la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu autoritzi un altre termini a determinats tribunals.

6.1.2 Citació dels aspirants.

Els aspirants seran convocats per a cada part del procediment selectiu mitjançant una citació única. En seran exclosos els que no hi compareguin personalment, llevat dels casos excepcionals degudament justificats i lliurement apreciats pel tribunal.

Els aspirants hauran de realitzar les dues parts en què se subdivideix la prova de la fase de l'oposició, així com cadascun dels exercicis de què es compon la segona part, excepte els aspirants que substitueixin la part B.2 per un informe que valori la seva competència professional, tal com estableix la base 6.4.2 d'aquesta convocatòria. Els que no realitzin una de les parts o un dels exercicis seran exclosos pels tribunals per no haver comparegut a la totalitat de la prova.

A aquests efectes, els aspirants convocats hauran de presentar-se davant el tribunal en la data i a l'hora que s'indiqui a la citació, amb el document nacional d'identitat, els que posseeixin la nacionalitat espanyola, o el document oficial d'acreditació d'identitat en l'Estat d'origen, els que tinguin una altra nacionalitat.

Una vegada començat el procediment selectiu, no serà obligatòria la publicació al DOGC dels anuncis successius de la celebració de la resta del procediment esmentat. El tribunal farà públics aquests anuncis en el local on s'estigui celebrant el procediment selectiu i a través de la pàgina d'Internet del Departament d'Educació http://www.gencat.cat/educacio (seguiu l'itinerari: Serveis i tràmits | Oposicions i concursos | Professorat | Ingrés i accés a cossos docents), com a mínim, amb catorze hores d'antelació a l'inici de l'actuació dels aspirants.

6.1.3 Desenvolupament i procediment.

En l'ordre d'actuació dels aspirants es tindrà en compte el procediment selectiu pel qual participen i, dins d'aquest, l'actuació la iniciaran aquells el primer cognom dels quals comenci per la T de conformitat amb el disposa la Resolució GAP/3401/2009, d'1 de desembre (DOGC núm. 5522, de 9.12.2009), per la qual es dóna publicitat al resultat del sorteig públic per determinar l'ordre d'actuació dels aspirants en els processos selectius que es realitzin durant l'any 2010, per a l'ingrés a la funció pública de la Generalitat de Catalunya.

Els tribunals que no disposin d'aspirants el primer cognom dels quals comenci amb la lletra esmentada, iniciaran l'ordre d'actuació per la lletra o lletres següents.

El tribunal podrà requerir els aspirants en qualsevol moment del procediment perquè acreditin la seva identitat.

Així mateix, si en qualsevol moment del procediment selectiu arriba a coneixement del tribunal que algun aspirant no reuneix els requisits exigits per aquesta convocatòria, el president, amb l'audiència prèvia a l'interessat, comunicarà a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu, als efectes procedents, les inexactituds o les falsedats formulades per l'aspirant en la sol·licitud d'admissió als procediments selectius, amb proposta d'exclusió. En aquest cas, i fins al moment en què el conseller d'Educació dicti la resolució corresponent, l'aspirant podrà continuar de manera condicional la seva participació en el procediment selectiu.

Contra aquella resolució, l'aspirant podrà interposar recurs contenciós administratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació, de conformitat amb el que disposa l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

També podran interposar potestativament recurs de reposició, abans del recurs contenciós administratiu, davant el conseller d'Educació, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Els tribunals tenen la facultat de poder excloure del procediment selectiu els aspirants que realitzin qualsevol actuació de tipus fraudulent durant la realització dels exercicis.

6.1.4 Proves d'idiomes moderns.

Les proves corresponents a les especialitats d'idiomes moderns en el cos de mestres s'hauran de realitzar en l'idioma corresponent, d'acord amb el que preveu l'article 20.2 del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer. La programació didàctica que les persones interessades han de presentar als tribunals, segons la base 6.4.1, també haurà de realitzar-se en l'idioma corresponent.

6.2 Prova d'acreditació del coneixement de la llengua castellana pels aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola.

D'acord amb el que estableix l'article 16.1 del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, amb caràcter previ a la realització de les proves a què es refereix la base 7.3 d'aquesta Resolució, els aspirants que participin en el procediment selectiu i que no posseeixin la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar el coneixement de la llengua castellana mitjançant la realització d'una prova en la qual es comprovarà que posseeixen un nivell adequat de comprensió i expressió oral i escrita en aquesta llengua.

La prova consistirà en una redacció en castellà d'un mínim de dues-centes paraules i d'una conversa amb el tribunal, i serà qualificada d'apte o no apte; s'haurà d'obtenir la qualificació d'apte per passar a realitzar la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya i la fase d'oposició del procediment selectiu, que són les regulades amb caràcter general a la base 6.3 i 6.4 d'aquesta convocatòria, exceptuant el que fa referència a l'acreditació del coneixement del castellà. Aquesta qualificació es farà pública abans de l'inici de la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya.

Per a la realització d'aquesta prova, l'aspirant disposarà de trenta minuts pel que fa a l'expressió escrita i de quinze minuts per a l'expressió oral.

Quedaran exempts de la realització de la prova prevista en aquesta base els aspirants que presentin fotocòpia compulsada d'alguns dels títols o certificats que s'indiquen a continuació:

Diploma d'espanyol (nivell intermedi o superior) o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves dirigides a l'obtenció d'aquest, d'acord amb el que s'estableix al Reial Decret 264/2008, de 22 de febrer (BOE núm. 62, de 12.3.2008), pel que es modifica el Reial decret 1137/2002, de 31 d'octubre, pel que es regulen els diplomes d'espanyol com a llengua estrangera.

Certificat de nivell avançat o d'aptitud d'espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d'idiomes.

Títol de llicenciat en filologia hispànica o romànica.

Certificació acadèmica en la qual consti que s'han realitzat a l'Estat espanyol tots els estudis conduents a l'obtenció de la titulació al·legada per l'ingrés al cos.

Així mateix, quedaran exempts els aspirants que hagin superat o hagin estat declarats exempts en aquesta mateixa prova o en la de les dues llengües en convocatòries anteriors de proves per a la provisió de places de funcionaris docents realitzades a Catalunya, convocades pel Departament d'Educació.

En iniciar-se el procediment selectiu, els tribunals corresponents disposaran de la relació d'aspirants exempts de la prova d'acreditació del coneixement de la llengua castellana.

6.3 Prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya, tant en l'expressió oral com en l'escrita.

6.3.1 Contingut de la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya.

D'acord amb el que estableix el Decret 244/1991, de 28 d'octubre (DOGC núm. 1524, de 29.11.1991), sobre el coneixement de les dues llengües oficials per a la provisió de llocs de treball docents dels centres públics d'ensenyament no universitari de Catalunya, dependents del Departament d'Educació, en els procediments d'ingrés i d'accés els aspirants hauran d'acreditar el coneixement, tant en l'expressió oral com en l'escrita, de les dues llengües oficials a Catalunya mitjançant una prova de caràcter eliminatori.

Pel que fa a l'expressió escrita, la prova consistirà en dues redaccions, cada una d'aquestes d'almenys dues-centes paraules, una redactada en llengua catalana i l'altra en llengua castellana. El tribunal proposarà quatre temes, dos en cada una de les llengües, bé d'actualitat, bé relacionats amb la pràctica docent o amb aspectes didàctics de l'especialitat corresponent. L'aspirant n'haurà de triar dos, un per a cada una de les redaccions. A més es formularan preguntes de llengua catalana i de llengua castellana amb la finalitat de comprovar la competència i el domini d'estructures morfosintàctiques i del lèxic per part dels aspirants.

Per a la realització de la prova de les dues llengües, l'aspirant disposarà d'una hora pel que fa a l'expressió escrita i de trenta minuts per a l'expressió oral.

Per a la valoració de l'expressió oral, els tribunals tindran en compte el nivell demostrat pels aspirants en la lectura de les dues redaccions. Així mateix, els aspirants exposaran de manera breu una qüestió plantejada pel tribunal o conversaran amb aquest. La part oral de la prova de las dues llengües es durà a terme immediatament després de la part escrita de la mateixa prova.

Els aspirants que estan exempts de la realització de la part oral i escrita de la llengua catalana faran només la part corresponent a la llengua castellana: una redacció sobre un tema dels dos proposats pel tribunal i les preguntes formulades sobre morfosintaxi i lèxic, disposaran de mitja hora i faran servir la llengua castellana. La redacció haurà de constar, almenys, de dues-centes paraules. Pel que fa a la part oral de llengua castellana, els aspirants hauran de llegir la redacció en llengua castellana i disposaran de quinze minuts.

Els aspirants que estan exempts de la realització de la part oral i escrita de llengua castellana faran només la part corresponent a la llengua catalana: una redacció sobre un tema de dos proposats pel tribunal i les preguntes formulades sobre morfosintaxi i lèxic, disposaran de mitja hora i faran servir la llengua catalana. La redacció haurà de constar, almenys, de dues-centes paraules. Pel que fa a la part oral de la llengua catalana, els aspirants hauran de llegir la redacció en llengua catalana i disposaran de quinze minuts.

Les proves de llengua catalana i de llengua castellana seran lliurades als tribunals per la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu.

6.3.2 Qualificació de la prova de llengües oficials.

En la prova de coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya cadascun dels aspirants serà qualificat pel tribunal d'apte o no apte. Els aspirants que obtinguin la qualificació de no apte no podran continuar el procediment selectiu. Aquesta qualificació es farà pública abans de l'inici de la fase d'oposició.

6.3.3 Exempts de la prova oral i escrita de llengua catalana.

Quedaran exempts de la realització de la part oral i escrita de llengua catalana els aspirants que acreditin el coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell equivalent o superior al certificat de suficiència de català (C), que correspon amb les competències lingüístiques del nivell C1 del Marc Europeu Comú de Referència, d'acord amb les correspondències establertes a l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre (DOGC núm. 5511, de 23.11.2009), per la qual es reformen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística i els que hagin superat o hagin estat declarats exempts de la prova oral i escrita de llengua catalana en convocatòries anteriors de proves per a la provisió de places de funcionaris docents realitzades a Catalunya, convocades pel Departament d'Educació. A aquests efectes, els interessats adjuntaran a la sol·licitud de participació una fotocòpia compulsada del document acreditatiu corresponent, llevat d'aquells casos en què aquesta informació consti en el registre informàtic de personal docent del Departament d'Educació. En aquest sentit, els aspirants que en convocatòries anteriors de proves per a la provisió de places de funcionaris docents realitzades a Catalunya, entre els anys 1991 i 2009, ja van ser exempts de llengua catalana o aptes de la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya no caldrà que acreditin el requisit d'exempció ja que aquesta informació consta al registre informàtic de personal docent del Departament d'Educació. No obstant això, si l'aspirant autoritza el Departament d'Educació perquè sol·liciti, en nom seu, el certificat o la comprovació que acrediti el compliment d'aquest requisit a la Secretaria de Política Lingüística o a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, el Departament d'Educació realitzarà aquesta gestió.

També quedaran exempts de la realització de la prova oral i escrita de llengua catalana els aspirants que hagin accedit al cos de professors d'ensenyament secundari, cos de professors d'arts plàstiques i disseny, cos de professors d'escoles oficials d'idiomes, cos de professors tècnics de formació professional i cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, mitjançant una convocatòria específica de places a la Comunitat Autònoma de Catalunya realitzada a partir de l'any 1991.

6.3.4 Exempts de la prova oral i escrita de la llengua castellana.

Quedaran exempts de la realització de la prova oral i escrita de la llengua castellana els aspirants que puguin acreditar alguna de les següents titulacions expedides a l'Estat espanyol: una titulació universitària, el títol de batxillerat, el títol de tècnic especialista (FP2) o tècnic superior. També en quedaran exempts els aspirants que acreditin el diploma d'espanyol com a llengua estrangera (nivell superior) o el certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedits per les escoles oficials d'idiomes i els que hagin superat o hagin estat declarats exempts de la prova oral i escrita de llengua castellana en convocatòries anteriors de proves per a la provisió de places de funcionaris docents realitzades a Catalunya.

A aquests efectes, els interessats adjuntaran a la sol·licitud de participació una fotocopia compulsada del document acreditatiu corresponent llevat d'aquells casos en què aquesta informació consti al registre informàtic de personal docent del Departament d'Educació. En aquest sentit, els aspirants que en convocatòries anteriors de proves per a la provisió de places de funcionaris docents realitzades a Catalunya, entre els anys 1991 i 2009, ja van ser exempts de llengua castellana o aptes de la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya no caldrà que acreditin el requisit d'exempció ja que aquesta informació consta al registre informàtic de personal docent del Departament d'Educació.

Igualment, quedaran exempts de la realització de la prova oral i escrita de llengua castellana els aspirants que són funcionaris d'un cos docent de l'Estat espanyol. Els interessats, per acreditar-ho, adjuntaran a la sol·licitud de participació un fotocòpia compulsada del document acreditatiu corresponent emès per un organisme competent d'alguna comunitat autònoma llevat d'aquells casos en què aquesta informació consti al registre informàtic de personal docent del Departament d'Educació.

6.3.5 Publicació de les exempcions de la prova de llengües en les llistes d'admesos i exclosos.

A la llista provisional d'admesos i exclosos que estableix la base 4.1 d'aquesta convocatòria es faran constar expressament els aspirants que reuneixen els requisits suficients del coneixement de la llengua catalana i de llengua castellana a l'efecte de l'exempció prevista en aquesta base.

Igualment es farà constar aquesta circumstància a la llista definitiva d'admesos i exclosos, que es farà pública, d'acord amb el que estableix la base 4.3 d'aquesta convocatòria, una vegada estimades o desestimades les reclamacions presentades pels interessats dins el termini establert.

En iniciar-se el procediment selectiu, els tribunals corresponents disposaran de la relació d'aspirants exempts de la realització de la prova oral i escrita de llengua catalana i de la relació d'aspirants exempts de la realització de la prova oral i escrita de llengua castellana.

Els aspirants que hagin tingut la qualificació d'apte en la prova d'acreditació del coneixement de llengua castellana, per als que no posseeixin la nacionalitat espanyola, faran només la part oral i escrita de llengua catalana. Si n'estan exempts, tindran la qualificació d'apte en la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya.

Els aspirants que estan exempts tant de la part oral i escrita de llengua catalana com de la part oral i escrita de llengua castellana tindran la qualificació d'apte en la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya.

6.4 Fase d'oposició en els procediments selectius d'ingrés lliure i reserva per a aspirants amb discapacitat.

En la valoració d'aquesta fase el tribunal tindrà en compte la possessió dels coneixements específics de l'especialitat docent a la qual s'opta, la seva aptitud pedagògica i el domini de les tècniques necessàries per a l'exercici docent, tenint en compte les pautes i criteris de correcció que s'han esmentat en la base 5.11.

6.4.1 Prova de la fase d'oposició.

La fase d'oposició constarà d'una única prova estructurada en dues parts, que no tindran caràcter eliminatori. El tribunal només farà pública la nota final i global de la prova.

La valoració dels coneixements específics de l'especialitat docent es durà a terme mitjançant la realització per part de l'aspirant, davant el tribunal, de la prova dividida en les parts següents, segons l'ordre que s'esmenta a continuació:

1. Part A.

Tindrà per objecte la demostració de coneixements específics necessaris per impartir la docència. Consistirà en el desenvolupament, per escrit, d'un tema triat per l'aspirant d'entre un nombre de temes trets a l'atzar pel tribunal, proporcional al nombre total de temes del temari de cada especialitat atenent els criteris següents:

a) En les especialitats que tinguin un nombre no superior a 25 temes, s'haurà de triar d'entre tres temes.

b) En les especialitats que tinguin un nombre superior a 25 temes i inferior a 51 temes, s'haurà de triar d'entre quatre temes.

Per a la realització d'aquesta part A de la prova, els aspirants disposaran de dues hores.

Els tribunals convocaran els aspirants a la lectura pública davant el tribunal de la part A escrita de la prova en el moment que considerin oportú, abans de realitzar la part B de la prova.

Aquesta primera part A es valorarà amb una qualificació de zero a deu punts, tenint en compte les pautes i criteris esmentats en la base 5.11, i tindrà un pes del 40% de la qualificació final i global de la prova.

2. Part B.

Tindrà per objecte la comprovació de l'aptitud pedagògica de l'aspirant i el seu domini de les tècniques necessàries per a l'exercici docent. Consistirà en la presentació d'una programació didàctica i en la preparació i exposició oral d'una unitat didàctica. Per a l'avaluació d'aquesta segona part de la prova els tribunals tindran en compte les pautes i criteris esmentats en la base 5.11.

En les especialitats que incloguin habilitats instrumentals o tècniques, aquesta segona part inclourà un exercici de caràcter pràctic. Aquest exercici es realitzarà només en la especialitat de música del cos de mestres.

B.1) Presentació d'una programació didàctica.

La programació didàctica inclourà la planificació del currículum d'una àrea relacionada amb l'especialitat per a la qual es participa, en la qual s'hauran d'especificar, almenys, els objectius, les competències o les capacitats que es desenvolupen, els continguts, els criteris d'avaluació, la metodologia, les connexions amb altres àrees relacionades i la distribució temporal, així com l'atenció a la diversitat, si s'escau. Aquesta programació es correspondrà amb un curs escolar d'un dels nivells o etapes educatives en què el professorat de l'especialitat tingui atribuïda competència docent per a impartir-lo i la seva elaboració s'ajustarà al que es disposa a l'annex 3.

L'ordenació curricular està recollida en els decrets que s'inclouen a l'annex 4.

Els aspirants hauran de lliurar l'esmentada programació al tribunal en l'acte de presentació. Posteriorment, aquesta programació es presentarà i es defensarà davant del tribunal en el moment en què l'aspirant sigui convocat a aquest efecte.

En el moment de la defensa, l'aspirant podrà utilitzar un exemplar de la programació aportat per ell mateix i un guió que no excedirà d'un foli.

L'aspirant que no presenti aquesta programació s'entendrà que renuncia a continuar en el procés selectiu i perdrà tots els drets que a partir d'aquest moment se'n puguin derivar.

Les programacions de les especialitats d'idiomes moderns és redactaran íntegrament en l'idioma corresponent.

B.2) Preparació, exposició i, si s'escau, defensa d'una unitat didàctica.

La preparació i exposició oral, davant el tribunal, d'una unitat didàctica, estarà relacionada amb la programació presentada per l'aspirant. L'aspirant triarà el contingut de la unitat didàctica d'entre tres extretes a l'atzar per ell mateix, de la seva pròpia programació.

En l'exposició de la unitat didàctica s'hauran de concretar, al menys, els objectius d'aprenentatge, les competències o capacitats que es desenvolupen, els continguts, les activitats d'ensenyament i d'aprenentatge i els aspectes organitzatius i metodològics bàsics, l'avaluació i les connexions amb altres àrees relacionades, així com l'atenció a la diversitat, si s'escau. La seva preparació s'ajustarà al que es disposa a l'annex 3.

L'aspirant disposarà d'una hora per a la preparació de l'exposició de la unitat didàctica, durant la qual podrà consultar el material que cregui oportú, sense possibilitat de connexió amb l'exterior.

Per a l'exposició de la unitat didàctica, l'aspirant podrà utilitzar el material auxiliar que consideri oportú, així com un guió que no excedirà d'un foli i que es lliurarà al tribunal en el moment de finalitzar l'exposició.

El material auxiliar que utilitzi l'aspirant l'haurà d'aportar ell mateix el dia que faci l'exposició de la unitat didàctica.

Aquest exercici de preparació i exposició oral d'una unitat didàctica es pot substituir per un informe dels coneixements sobre la unitat didàctica, tal com es detalla a la base 6.4.2 d'aquesta convocatòria.

L'aspirant disposarà d'un període màxim de 45 minuts per a la defensa oral de la programació, l'exposició de la unitat didàctica i posterior debat davant el tribunal, amb la següent distribució màxima del temps disponible: 20 minuts per a la defensa oral de la programació, 20 minuts per a l'exposició oral de la unitat didàctica, si escau, i 5 minuts per al debat davant el tribunal, en el qual aquest podrà plantejar preguntes o qüestions al candidat en relació amb el contingut de la seva intervenció i la contextualització en situacions concretes d'aula o de contingut pràctic.

Tant la defensa de la programació com l'exposició de la unitat didàctica es realitzaran en sessió pública.

B.3) Exercici de caràcter pràctic. En el cas d'especialitats que incloguin habilitats instrumentals o tècniques, aquesta segona part incorporarà la realització d'un exercici de caràcter pràctic, que permeti comprovar que els candidats tenen una formació científica i un domini de les tècniques de treball precises per impartir les àrees pròpies de les especialitats docents a les quals opten.

Les característiques i durada d'aquest exercici pràctic s'ajustarà a les especificacions, pautes i criteris que s'estableixen a l'esmentat annex 5 d'aquesta convocatòria.

6.4.2 Informe de valoració dels coneixements relacionats amb la unitat didàctica.

L'exercici B.2) sobre la preparació i exposició oral d'una unitat didàctica davant el tribunal podrà ser substituït, a petició de l'aspirant, per un informe que valori els seus coneixements relacionats amb la unitat didàctica, que permetin comprovar l'aptitud pedagògica de l'aspirant i el domini de les tècniques de treball docent.

L'informe esmentat serà elaborat per una comissió de valoració, que farà constar detalladament cadascun dels elements i descriptors previstos en aquest mateix apartat.

La comissió elaborarà l'informe analitzant els informes de valoració dels membres de la comissió i la documentació del centre o servei educatiu relacionada amb la valoració de l'aspirant que consideri pertinent, sense que sigui necessari que l'aspirant hagi d'elaborar personalment cap material específic per a la seva valoració diferent al ja utilitzat normalment en el desenvolupament de la seva activitat docent.

El tribunal, d'acord amb les funcions atribuïdes als òrgans de selecció en l'article 6 del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, jutjarà, valorarà i qualificarà aquest informe que haurà de referir-se a la concreció dels objectius d'aprenentatge que s'han pretès assolir en les unitats didàctiques, els seus continguts, les activitats d'ensenyament i aprenentatge que es plantegin a l'aula i els seus procediments d'avaluació i, si és el cas, la seva adequació al desenvolupament de les competències de l'etapa. El tribunal qualificarà l'esmentat informe amb una puntuació de 0 a 10 punts, segons criteris objectius, donant el mateix pes que s'assigna a l'exercici de la part B.2) de la prova, segons l'apartat 6.4.3, als efectes de calcular la qualificació final de la fase d'oposició.

Per tal de garantir l'objectivitat i imparcialitat de l'avaluació, els criteris objectius de la valoració i la forma de participació del professorat seran públics.

La base 3.2.6 d'aquesta convocatòria estableix els aspirants que poden fer l'opció de substituir la prova B.2 per un informe de valoració dels seus coneixements relacionats amb la unitat didàctica.

Els que no compleixin els requisits previstos per a la emissió de l'informe i hagin fet aquesta opció, constaran en la llista definitiva d'admesos i exclosos, amb indicació d'aquesta circumstància i, en conseqüència, hauran de realitzar la part B.2) de la prova.

Als interessats que hagin sol·licitat l'esmentada opció se'ls lliurarà una còpia del seu informe en el centre docent o servei educatiu on estiguin destinats o bé utilitzaran l'informe que se'ls va fer durant el curs 2006-2007, 2007-2008 o 2008-2009 per tal que el puguin lliurar al tribunal el dia de l'acte de presentació. D'acord amb el que estableix la base 3.2.6 d'aquesta convocatòria, l'opció de l'aspirant per utilitzar el darrer informe que se li hagi fet deixa sense efectes i substitueix els possibles informes emesos de cursos anteriors. Així mateix, un informe emès durant el curs 2009-2010 invalida els que s'hagin pogut fer abans.

En cas que no assumeixin el contingut íntegre de l'informe, podran renunciar-hi i, per tant, no lliurar-lo al tribunal, i en aquest supòsit hauran de realitzar davant del tribunal l'exercici B.2 de la prova d'oposició.

Si per causes alienes al Departament d'Educació no es disposa de l'informe de coneixements relacionats amb la unitat didàctica d'un aspirant, aquest haurà de realitzar la part B.2) de la prova. En aquest sentit, els informes de coneixements relacionats amb la unitat didàctica dels aspirants amb destinació fora de Catalunya hauran de ser tramesos per l'organisme competent de la comunitat autònoma on estigui destinat l'aspirant a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu abans de l'1 d'abril de 2010.

Pel que fa als aspirants amb destinació a Catalunya que participin en convocatòries d'altres comunitats autònomes de l'Estat espanyol, que hagin previst en les corresponents convocatòries l'elaboració d'informes de coneixements, podran sol·licitar a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu que se'ls faci l'informe que valori els seus coneixements relacionats amb la unitat didàctic i que sigui tramès a la comunitat autònoma on es presentin com a aspirants. Quan aquestes convocatòries prevegin la possibilitat d'utilitzar informes emesos en cursos anteriors l'aspirant podrà sol·licitar a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu que es trameti a la comunitat autònoma corresponent el darrer informe que se li hagi fet.

Per tal d'elaborar l'informe sobre els coneixements de l'aspirant en relació amb la unitat didàctica, les comissions de valoració tindran en compte necessàriament els següents elements:

a) Objectius.

b) Continguts.

c) Activitats d'ensenyament i aprenentatge.

d) Avaluació.

En relació amb cadascun dels quatre elements esmentats, en el cas d'aspirants destinats en centres docents, l'informe haurà de recollir informació sobre els següents descriptors:

a) Objectius:

Concreció dels objectius d'aprenentatge en les unitats didàctiques seguint els criteris acordats pel centre, cicle, equip docent o departament.

Adequació dels objectius d'aprenentatge al curs o nivell corresponent.

Adaptació dels objectius d'aprenentatge a les característiques personals de l'alumnat.

b) Continguts:

Selecció de continguts coherent amb la proposta d'objectius.

Rellevància dels continguts seleccionats.

Adequació dels continguts als cursos o nivell corresponent.

c) Activitats d'ensenyament i aprenentatge:

Previsió d'activitats d'ensenyament/aprenentatge que contribueixen a l'assoliment dels objectius.

Desenvolupament de la intervenció didàctica amb varietat de recursos i materials curriculars per facilitar l'assoliment dels objectius.

Intervenció didàctica adient a les característiques del grup, proporcionant una correcta atenció a les necessitats individuals dels alumnes.

d) Avaluació:

Previsió dels criteris d'avaluació adaptats a la diversitat dels alumnes.

Aplicació dels criteris d'avaluació previstos en la programació didàctica.

Presa de decisions de millora a partir de l'anàlisi dels resultats d'avaluació.

En relació amb cadascun dels quatre elements esmentats, en el cas d'aspirants destinats en serveis educatius, l'informe haurà de recollir informació sobre els següents descriptors:

a) Objectius:

Concreció dels objectius seguint els criteris acordats pel servei educatiu.

Adequació dels objectius a les característiques dels centres.

b) Continguts:

Previsió d'actuacions que contribueixen a l'assoliment d'objectius.

Rellevància de les actuacions planificades.

c) Activitats:

Compliment del pla anual d'actuació.

Suport als centres i al professorat.

Adequació de les intervencions a les necessitats dels centres.

d) Avaluació:

Previsió dels criteris d'avaluació del pla anual d'actuació.

Aplicació dels criteris d'avaluació previstos.

Presa de decisions de millora a partir de l'anàlisi dels resultats d'avaluació.

Per a l'elaboració dels informes es constituirà, si escau, una comissió de valoració en cada centre docent públic o servei educatiu en què estiguin destinats professors interins que hagin sol·licitat la substitució de la part B.2 de la prova per un informe. La comissió estarà formada per funcionaris de carrera en actiu dels cossos docents o de l'extingit cos d'inspectors al servei de l'administració educativa, amb la següent composició:

President/a: un inspector/a.

Vocals: el/la director/a, que actuarà com a secretari/ària, i un/a professor/a del centre o servei educatiu a què s'hagi assignat l'aspirant.

A les escoles, el/la mestre/a que actuarà com a vocal serà, preferentment, el coordinador del mateix cicle de l'aspirant o un mestre de la mateixa especialitat.

En els centres de formació de persones adultes, el/la professor/a que actuarà com a vocal serà, preferentment, el coordinador del mateix ensenyament o un professor destinat a la mateixa especialitat de l'aspirant.

En els serveis educatius el/la professor/a assignat a cada aspirant serà un funcionari de carrera del mateix cos o d'un cos de grup superior que l'aspirant, destinat, sempre que sigui possible, al mateix servei educatiu.

En el cas de centres que pertanyin a una zona escolar rural (ZER), si no es poden nomenar vocals d'entre els mestres del mateix centre on hagin estat destinats els interins, es nomenaran vocals d'entre els funcionaris de carrera del mateix cos que l'aspirant o d'un cos de grup superior que estiguin destinats a qualsevol dels centres que formin part de la ZER.

En el cas que el director d'un centre que formi part d'una zona escolar rural (ZER) no pugui actuar com a vocal de la comissió de valoració, podrà actuar com a secretari d'aquesta comissió el director de la ZER o, si escau, un director d'un altre centre que formi part de la ZER.

En els instituts, el professor que actuarà com a vocal serà el/la cap del departament on hagi estat assignat l'aspirant, sempre que el/la cap del departament sigui un funcionari del mateix cos que l'aspirant o d'un cos de grup superior. En el cas que no ho sigui, el professor assignat serà, sempre que sigui possible, un altre professor del departament que sigui del mateix cos que l'aspirant o d'un cos de grup superior. Quan no hi hagi cap altre professor del departament a qui es pugui assignar com a vocal, el director del centre haurà de nomenar un altre professor del centre del mateix cos que l'aspirant o d'un cos de grup superior.

Els directors dels centres docents i serveis educatius on estiguin destinats els aspirants nomenaran els mestres i/o professors que en cada cas se'ls assignarà com a vocals.

Se celebrarà, com a mínim, una sessió de valoració per cadascuna de les especialitats dels aspirants a avaluar. En cada sessió hi participaran tres membres de la comissió: el president, el director, que actuarà com a secretari, i el vocal corresponent, segons l'especialitat.

En cada centre es podrà constituir la comissió si el director i almenys un dels vocals de l'especialitat corresponent a un aspirant compleixen els criteris anteriors.

En el cas que no sigui possible constituir la comissió per no haver-hi destinats al centre funcionaris de carrera que compleixin els criteris anteriors, l'informe corresponent serà elaborat directament per l'inspector, que inclourà els mateixos elements i descriptors que els que s'han mencionat en aquesta base.

En el cas que no sigui possible realitzar la sessió de valoració d'algun dels aspirants per absència en el centre del vocal corresponent, segons l'especialitat, que compleixi els criteris, l'informe de l'aspirant també serà elaborat directament per l'inspector.

Les comissions de valoració aixecaran acta de la sessió de la valoració dels aspirants i emetran els corresponents informes, que inclouran la descripció de cadascun dels elements i descriptors previstos, que aniran informats amb un dels valors següents: molt, bastant, poc o gens. Posteriorment es lliuraran els informes als interessats en el centre docent o servei educatiu on estiguin destinats per tal que el puguin presentar davant del tribunal el dia que es determini a aquest efecte.

6.4.3 Qualificació de la fase d'oposició.

Els tribunals qualificaran cadascuna de les dues parts de la prova de zero a deu punts, d'acord amb els criteris i pautes esmentades a la base 5.11. Als efectes d'obtenir la qualificació global de la fase d'oposició, el pes de la primera part A) serà el 40% i el de la part B, el 60% de la qualificació final.

Cadascun dels exercicis de la part B de la prova descrits en els apartats B.1), B.2) i, si s'escau, B.3) es valoraran de 0 a 10 punts. Als efectes d'obtenir la qualificació global de la segona part, les qualificacions atorgades a cadascuna de les parts es reduiran en la següent proporció: en les especialitats en què només es realitzen els exercicis previstos en els apartats B.1) i B.2), les qualificacions es reduiran fins a un màxim de 3 punts en cada exercici; en les especialitats, en les quals hi ha exercici de caràcter pràctic, en què es realitzen 3 exercicis en aquesta part B, les qualificacions corresponents a cadascun dels tres apartats B.1), B.2) i B.3) es reduiran a un màxim de 2 punts.

La nota final i global de la prova s'expressarà en una puntuació de zero a deu i per a poder accedir a la fase de concurs, els aspirants hauran d'obtenir una puntuació igual o superior a cinc punts en la fase d'oposició.

Finalitzada la prova, els tribunals exposaran en el tauler d'anuncis dels locals on aquesta s'hagi realitzat la llista amb les puntuacions finals i globals obtingudes per tots els aspirants avaluats en aquesta prova, i obriran un termini de quaranta-vuit hores a comptar des del moment de la publicació per a la presentació de reclamacions davant el president del tribunal. Un cop estimades o desestimades les reclamacions presentades, els tribunals faran públics les qualificacions definitives de la fase d'oposició.

Contra aquesta valoració els interessats podran interposar recurs d'alçada davant el director general de Recursos del Sistema Educatiu, en el termini d'un mes, segons el que preveuen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

6.5 Normes comunes a la fase d'oposició.

6.5.1 Lectura pública dels exercicis.

Totes les proves d'exposició oral i de lectura dels exercicis davant els tribunals tindran caràcter públic en la forma que determini cada tribunal.

6.5.2 Qualificació de les proves.

En la prova que constitueix la fase d'oposició, en el procediment d'ingrés lliure, la puntuació de cada aspirant en aquesta serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de tots els membres assistents al tribunal. Quan hi hagi una diferència de tres o més enters entre les puntuacions que hagin atorgat els membres dels tribunals als aspirants en qualificar-los de zero a deu punts en seran excloses les qualificacions màxima i mínima i es calcularà la puntuació mitjana entre la resta de puntuacions. En el cas que hi hagi més d'un membre que hagi atorgat la qualificació màxima o mínima només s'exclourà una única qualificació màxima o mínima. Aquest criteri d'exclusió s'aplicarà una única vegada, encara que pugui continuar havent-hi una diferència de tres o més enters en les puntuacions dels membres assistents al tribunal no excloses.

Les mitjanes aritmètiques de les qualificacions abans esmentades atorgades pels membres del tribunal es calcularan amb una aproximació fins a les deu mil·lèsimes.

6.5.3 Temaris.

En els procediments selectius d'ingrés i accés als cossos de funcionaris docents seran d'aplicació la part A dels temaris a què es refereixen els annexos de les ordres que es relacionen a continuació:

a) Annex 1 de l'Ordre de 9 de setembre de 1993 (BOE núm. 226, de 21.9.1993), pel que fa a les especialitats d'audició i llenguatge, educació física, educació infantil, educació primària, idioma estranger: anglès, música i pedagogia terapèutica del cos de mestres.

b) Annex de l'Ordre ECI/592/2007, de 12 de març (BOE núm. 64, de 15.3.2007), per la qual s'aprova el temari que ha regir en el procediment d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats, per a l'especialitat de primària del cos de mestres, regulada pel Reial decret, de 23 de febrer.

D'acord amb el que preveu la disposició transitòria 2.3 del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, al temari de l'especialitat de primària del cos de mestres s'afegeixen tres temes relacionats amb la llengua catalana i literatura, que compten com a números 26, 27 i 28 i que queden redactats de la manera següent:

26. L'àrea de llengua catalana i literatura en l'educació primària: enfocament i característiques. Contribució de l'àrea al desenvolupament de les competències bàsiques. Objectius, continguts i criteris d'avaluació. Relació amb altres àrees del currículum.

27. La literatura catalana en el context escolar. Manifestacions literàries més importants aplicades a l'educació primària. Tècniques i estratègies d'utilització de la literatura infantil. La biblioteca escolar com a recurs didàctic en l'educació literària.

28. L'àmbit de llengües en l'educació primària: ensenyament integrat. Transferència de coneixements d'una llengua a una altra. Contribució des de les àrees lingüístiques a l'assoliment de la competència plurilingüe i intercultural.

6.5.4 Funcionaris d'organismes internacionals.

De conformitat amb el que determina el Reial decret 182/1993, de 5 de febrer (BOE núm. 46, de 23.2.1993), els aspirants que tinguin la condició de funcionari d'organismes internacionals i tinguin la nacionalitat espanyola, quedaran exempts de la realització d'aquelles proves que la Comissió Permanent d'Homologació, creada per l'esmentat Reial decret, consideri que tenen com a objecte l'acreditació de coneixements ja exigits per ocupar els seus llocs de treball d'origen en l'organisme internacional corresponent.

Amb aquesta finalitat, la certificació d'homologació prevista a l'article 7 del Reial decret 182/1993, de 5 de febrer, caldrà adjuntar-la a la sol·licitud de participació en el procediment selectiu o, amb caràcter excepcional, caldrà lliurar-la al tribunal assignat a l'aspirant amb anterioritat a l'inici de les corresponents proves.

Els aspirants que es puguin acollir al que es determina en aquesta base i quedin exempts de la realització d'alguna prova, seran valorats en la prova corresponent amb la qualificació mínima exigida en la convocatòria per superar-la.

D'altra banda, els interessats podran renunciar a la qualificació mínima i realitzar la prova esmentada en igualtat de condicions que la resta d'aspirants que participen pel procediment d'ingrés lliure. La renúncia en qüestió haurà de ser formulada amb anterioritat a l'inici de les proves del procediment selectiu.

6.6 Fase de concurs.

6.6.1 Al·legació de mèrits davant el tribunal.

Fent ús del full d'autobarem que una vegada començat el procés selectiu estarà a disposició dels aspirants als serveis territorials, al Consorci d'Educació de Barcelona i a la seu central del Departament d'Educació i que també es podrà imprimir a través de la pàgina d'Internet del Departament d'Educació: http://www.gencat.cat/educacio (itinerari: Serveis i tràmits | Oposicions i concursos | Professorat | Ingrés i accés a cossos docents), els aspirants que hagin superat la fase d'oposició al·legaran en sessió pública, comunicada amb vint-i-quatre hores d'antelació pels tribunals, tots els mèrits que considerin oportuns, d'acord amb el procediment pel qual participen i segons el barem que es publica a l'annex 2 d'aquesta convocatòria, i lliuraran al tribunal els documents justificatius corresponents, juntament amb el full esmentat. Només es podran puntuar els mèrits que s'al·leguin en la sessió pública convocada pel tribunal, els quals hauran de ser degudament justificats mitjançant la documentació que es determina en els annexos citats.

Pel que fa a l'acreditació de l'experiència docent prèvia (apartats 1.1 i 1.2 de l'annex 2) els tribunals rebran la informació relativa al temps de serveis prestats en centres docents i serveis educatius dependents del Departament d'Educació de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu una vegada aquests hagin fet pública la puntuació de la prova de la fase d'oposició i la faran pública a la seu dels respectius tribunals on estiguin assignats els aspirants.

6.6.2 Qualificació de la fase de concurs.

L'assignació de la puntuació que correspongui als aspirants en aquesta fase la portaran a terme els corresponents tribunals.

La qualificació de la fase de concurs s'aplicarà únicament als aspirants que hagin superat la fase d'oposició.

6.6.3 Valoració definitiva de la fase de concurs.

Després de la publicació de les qualificacions de la fase d'oposició, els tribunals faran públics els resultats de la valoració dels mèrits, per apartats i subapartats, al tauler d'anuncis del local on es realitzi el procediment selectiu, i obriran un termini de quaranta vuit hores a comptar des del moment de la publicació per a la presentació de reclamacions davant el president del tribunal, o de nova documentació justificativa de mèrits al·legats en la sol·licitud de participació, sempre que aquests hagin estat perfeccionats fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació.

Un cop estimades o desestimades les reclamacions presentades, i admesa o no la nova documentació justificativa aportada, els tribunals faran públics els resultats de la valoració definitiva dels mèrits de tots els aspirants que hagin superat la fase d'oposició. Contra aquesta valoració els interessats podran interposar recurs d'alçada davant el director general de Recursos del Sistema Educatiu, en el termini d'un mes, segons el que preveuen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

6.6.4 Recuperació de la documentació presentada per justificar els mèrits.

La recuperació de la documentació presentada pels aspirants s'efectuarà en el lloc, la data i l'hora que els tribunals fixin, llevat que es produeixi reclamació per part d'algun aspirant; en aquest cas, els tribunals podran retenir-la a efectes de comprovació o prova. En cap cas no es retornarà el full d'autobarem.

Quan no hi hagi cap reclamació per part de cap aspirant i no s'hagi retirat la documentació en el termini assenyalat pel tribunal, s'entendrà que els aspirants renuncien a la seva recuperació, tant davant el propi tribunal com davant altres òrgans de l'Administració educativa. Un cop retirada la documentació, els aspirants no podran efectuar cap reclamació pel que fa a aquest aspecte.

Així mateix, en el procediment d'ingrés, tampoc es retornarà la programació didàctica, ja que aquesta està inclosa entre la documentació de la part B.2 de la prova.

.7 Superació del concurs oposició i selecció dels aspirants per a la realització de la fase de pràctiques

7.1 Procediments d'ingrés lliure i reserva per a aspirants amb discapacitat

Superaran el concurs oposició i seran seleccionats per a la realització de la fase de pràctiques els aspirants als quals, havent estat qualificats d'apte en la prova de coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya, sens perjudici de les exempcions que preveuen les bases 6.3.3 i 6.3.4 d'aquesta convocatòria, una vegada ordenats segons la puntuació global assignada de conformitat amb el que disposa l'article 63 del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, els correspongui un número d'ordre igual o inferior al nombre de places convocades per a cadascun d'aquests procediments, en el corresponent cos i especialitat.

Per tal d'obtenir la puntuació global, les comissions de selecció ponderaran en un 60% la puntuació obtinguda en la fase d'oposició i en un 40% la puntuació obtinguda en la fase de concurs. La puntuació global esmentada serà la suma de les puntuacions obtingudes en les dues fases, una vegada realitzades les dues ponderacions abans esmentades.

7.2 Actuació de les comissions de selecció i publicació de les llistes d'aspirants seleccionats.

De conformitat amb el que estableix la base 5.10 d'aquesta convocatòria, correspon a les comissions de selecció l'agregació i la ponderació, si escau, de les puntuacions corresponents a les diferents fases dels procediments selectius, l'ordenació dels aspirants d'acord amb les puntuacions globals obtingudes i la declaració dels aspirants que hagin superat aquests procediments selectius.

A aquests efectes, les comissions de selecció i els tribunals tindran en compte el que tot seguit es disposa:

7.2.1 Agregació de les puntuacions.

Al termini de la realització de la fase d'oposició, els tribunals trametran a les comissions de selecció la relació d'aspirants que han superat aquesta fase i també els resultats que han obtingut aquests en la valoració definitiva dels mèrits.

Una vegada feta la ponderació corresponent, les comissions de selecció agregaran les puntuacions de la fase de concurs als aspirants que hagin superat la fase d'oposició, els ordenaran segons les puntuacions globals obtingudes i determinaran els aspirants que han superat el corresponent procediment d'acord amb el que estableix la base 7.1 d'aquesta convocatòria.

7.2.2 Criteris per resoldre els empats.

En cas que en procedir a l'ordenació dels aspirants d'acord amb les puntuacions globals obtingudes es produeixin empats, la comissió de selecció els resoldrà atenent successivament els criteris següents:

Per als aspirants que participen pel procediment d'ingrés lliure i reserva per a aspirants amb discapacitat:

a) Puntuació més alta en la fase d'oposició.

b) Puntuació més alta en els apartats del barem dels mèrits, per l'ordre en què aquests figuren en la convocatòria.

c) Puntuació més alta en els subapartats del barem dels mèrits, per l'ordre en què aquests figuren en la convocatòria.

En cas de continuar l'empat, tenint en compte els quatre apartats anteriors, es realitzarà una prova complementària davant la comissió de selecció consistent en el desenvolupament per escrit d'un tema tret a l'atzar per la comissió de selecció d'entre els que formen el temari de l'especialitat, durant un temps màxim d'una hora.

7.2.3 Nombre màxim d'aprovats.

En cap cas les comissions de selecció podran declarar que ha superat el procediment selectiu un nombre d'aspirants superior al número de places vacants assignades, de la manera que estableix la base 5.14.

7.2.4 Exposició pública de les llistes d'aspirants seleccionats.

Cada comissió de selecció farà pública la llista provisional d'aspirants seleccionats, ordenats tenint en compte el que estableixen les bases anteriors, i obrirà un termini de quaranta-vuit hores a comptar des del moment de la publicació per a la presentació de reclamacions per a possibles errors.

Un cop estimades o desestimades aquestes reclamacions cada comissió de selecció farà pública la llista definitiva d'aspirants seleccionats.

Contra la llista definitiva d'aspirants seleccionats publicada per la comissió els interessats podran interposar recurs d'alçada davant el director general de Recursos del Sistema Educatiu, en el termini d'un mes, segons el que preveuen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

7.2.5 Publicació al DOGC de les llistes úniques d'aspirants seleccionats.

El Departament d'Educació publicarà al DOGC les llistes úniques d'aspirants seleccionats, per cossos i especialitats, així com a la pàgina d'Internet del Departament d'Educació: http://www.gencat.cat/educacio (itinerari: Serveis i tràmits | Oposicions i concursos | Professorat | Ingrés i accés a cossos docents).

7.2.6 Exempcions i renúncies.

L'exempció de la realització de la fase de pràctiques no podrà suposar cap modificació del nombre de places assignades a la resta d'aspirants.

7.2.7 Llista complementària d'aspirants seleccionats.

D'acord amb el que estableix l'article 61 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, quan es produeixin renúncies dels aspirants seleccionats als drets derivats de la participació en el procediment selectiu, abans del seu nomenament o presa de possessió, l'òrgan convocant requerirà a la comissió de selecció afectada per renúncies una llista complementària dels aspirants que segueixen als proposats, per a la seva inclusió a la llista definitiva d'aspirants seleccionats.

.8 Presentació de documents dels aspirants seleccionats

8.1 Termini i documents a presentar.

En el termini de vint dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC de la llista d'aspirants seleccionats a què fa referència la base 7.2.5 d'aquesta convocatòria, aquests hauran de presentar als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona, adreçat a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona); per qualsevol dels mitjans que assenyala l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, els documents següents:

a) Fotocòpia compulsada del títol exigit per a l'ingrés al cos o certificació acadèmica original o, en tot cas, fotocòpia compulsada acreditativa d'haver realitzat tots els estudis necessaris per a la seva expedició, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar.

En el cas de presentar la certificació acadèmica dels estudis realitzats, s'haurà d'adjuntar també la fotocòpia compulsada del rebut acreditatiu del pagament dels drets d'expedició del títol.

Si la titulació s'ha obtingut a l'estranger, caldrà adjuntar la corresponent homologació o bé la credencial de reconeixement de la titulació per a l'exercici de la professió de mestre.

b) Dues fotocòpies del document nacional d'identitat (DNI). En el cas de ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea, caldrà presentar dues fotocòpies del document acreditatiu de la seva nacionalitat o, si hi manca, dues fotocòpies del passaport. En qualsevol dels casos, el document acreditatiu haurà de ser vigent.

c) Certificat mèdic ordinari acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que sigui incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i a l'especialitat a què opta, expedit per qualsevol metge de família dels centres d'atenció primària.

d) Declaració jurada o promesa de no haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, ni d'estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques, segons el model que figura com a annex 6 a aquesta convocatòria.

Així mateix, els aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola hauran de presentar declaració jurada o promesa de no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen, segons el model que figura com a annex 6 a aquesta convocatòria.

e) Els aspirants que hagin manifestat la seva condició de persones amb discapacitat que no hagin participat per la reserva per a aspirants amb discapacitat i que hagin demanat alguna adaptació del lloc de treball hauran de presentar el dictamen que s'esmenta a la base 2.3 d'aquesta convocatòria.

Els aspirants que hagin participat per la reserva per a aspirants amb discapacitat no hauran de presentar aquest dictamen ja que el van presentar amb anterioritat a l'inici del procés selectiu.

f) Sol·licitud de transferència bancària per abonar la nòmina pública, només per als aspirants que no constin ni hagin constat en la nòmina de personal docent del Departament d'Educació. S'haurà de presentar al servei territorial o Consorci d'Educació de Barcelona on l'aspirant estigui destinat durant el curs 2010-2011.

8.2 Documents dels que ja són funcionaris de carrera.

Els que tinguin la condició de funcionari públic de carrera en situació de servei actiu i estiguin subjectes al règim funcionarial de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, dins l'àmbit d'aplicació del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, estaran exempts de presentar documentació, sempre que aquesta informació ja consti al registre informàtic de personal docent del Departament d'Educació. En qualsevol cas sempre hauran de presentar dues fotocòpies del document nacional d'identitat (DNI), vigent en el moment de la presentació.

Els altres funcionaris hauran de justificar documentalment les condicions i els requisits ja demostrats per obtenir el seu nomenament anterior i hauran de presentar:

a) Una certificació o full de serveis del departament o organisme del qual depenguin, on es consignaran expressament les dades següents:

Indicació del cos al qual pertany, especialitat, número del registre personal assignat i si està en servei actiu.

Nombre d'anys com a funcionari de carrera.

Lloc i data de naixement.

Títol acadèmic i data d'expedició.

b) Dues fotocòpies del document nacional d'identitat (DNI), vigent en el moment de la presentació.

Quan a les certificacions no es pugui fer constar alguna de les dades assenyalades a l'anterior apartat a) perquè no figuren als expedients personals dels interessats, aquests hauran de trametre separadament el document que l'acrediti, tal com assenyala la base anterior.

8.3 Opció retributiva.

Aquesta opció només afecta als nomenats funcionaris en pràctiques que ja es trobin prestant serveis remunerats a l'Administració com a funcionaris de carrera, interins o personal laboral, percebent unes retribucions superiors, en còmput anual, a les que corresponen al lloc de pràctiques.

Aquesta opció retributiva podrà efectuar-se entre:

a) Percebre les retribucions corresponents al cos en què ha estat seleccionat, més els triennis i estadis que es tinguin reconeguts.

b) Percebre una retribució equivalent a la que es tenia com a funcionari de carrera, interí o personal laboral més els triennis i estadis que es tinguin reconeguts.

Aquesta opció retributiva per als funcionaris en pràctiques està regulada en el Reial decret 456/1986, de 10 de febrer (BOE núm. 56, de 6.3.1986), modificat pel Reial decret 213/2003, de 21 de febrer (BOE núm. 52, d'1.3.2003), pel qual es fixen les retribucions dels funcionaris en pràctiques.

8.4 Exclusió dels aspirants que no presentin la documentació.

Els qui dins el termini fixat, i llevat dels casos de força major, no presentin la documentació requerida, o bé aquells respecte dels quals s'observi, a partir de la revisió de la seva documentació, que els manca algun dels requisits assenyalats a la base 2 d'aquesta convocatòria, no podran ser nomenats funcionaris de carrera, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer per falsedat en la sol·licitud inicial de participació.

.9 Nomenament de funcionaris en pràctiques i adjudicació de destinacions provisionals

9.1 Assignació de destinació provisional i nomenament.

Els aspirants seleccionats obtindran destinació provisional per al curs 2010-2011 d'acord amb els criteris establerts a la corresponent Resolució de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu que regularà el procediment d'adjudicació de destinacions provisionals per al curs 2010-2011 i que tindrà en compte el número d'ordre obtingut a la llista única d'aspirants seleccionats.

A aquests efectes hauran de presentar una sol·licitud de destinació provisional per al curs 2010-2011 d'acord amb les instruccions i el termini que reguli la resolució esmentada al paràgraf anterior.

Tal com estableix l'article 8 del Decret 66/1999, de 9 de març, els aspirants seleccionats per la reserva d'aspirants amb discapacitat tindran dret preferent per escollir vacants entre els seleccionats del procediment d'ingrés lliure, i d'acord amb el que disposi el dictamen que en cada cas ha d'haver emès l'equip multiprofessional quant a la seva capacitat per desenvolupar les funcions pròpies del lloc de treball per al qual ha estat seleccionat.

El Departament d'Educació nomenarà funcionaris en pràctiques els aspirants seleccionats que reuneixin les condicions requerides per a l'ingrés al cos de mestres i que no estiguin exempts de la seva realització o que sent-ho, hagin fet sol·licitud expressa d'incorporar-se a la fase de pràctiques.

La data de presa de possessió a la destinació adjudicada serà l'1 de setembre de 2010. Els qui en el termini dels cinc dies següents a aquesta data no s'incorporin a les destinacions adjudicades, s'entendrà que renuncien a tots els drets que els puguin correspondre per la seva participació en el procediment selectiu.

Els aspirants no seleccionats que hagin superat la fase d'oposició entraran, a partir del mes d'agost, a formar part de la borsa de treball de personal interí docent del Departament d'Educació, si encara no en formen, i se situaran dintre de la borsa darrera dels que ja han prestat serveis com a interins substituts en centres públics dependents del Departament d'Educació, amb l'especialitat per la qual han superat la fase d'oposició.

Així mateix, els aspirants no seleccionats que hagin superat la fase d'oposició i que ja formin part de la borsa de treball de personal interí docent del Departament d'Educació si no han prestat abans serveis docents dins d'aquesta, a partir del mes d'agost se situaran també darrera dels que ja han prestat serveis com a interins o substituts en centres públics dependents del Departament d'Educació i obtindran la capacitació de l'especialitat del concurs oposició, si és que no la tenien, a l'esmentada borsa de treball.

9.2 Opcions.

Els aspirants seleccionats en el procediment selectiu per a l'ingrés al mateix cos en convocatòries corresponents a diferents administracions educatives hauran d'optar per una d'aquestes, de manera que renunciaran a tots els drets que els puguin correspondre per la seva participació en la resta. Els aspirants que optin per una altra comunitat educativa comunicaran per escrit a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu la renuncia a l'oposició de Catalunya. En el cas de no realitzar aquesta opció, l'acceptació del primer nomenament s'entendrà com a renúncia tàcita a les restants.

Els aspirants seleccionats per més d'una especialitat del mateix cos realitzaran la fase de pràctiques en un lloc de treball corresponent a una de les especialitats, i en cas de ser declarats aptes en la fase de pràctiques esmentada ingressaran al cos per a totes les especialitats superades en el procediment selectiu.

Els aspirants seleccionats que estiguin exempts de la realització de la fase de pràctiques perquè que acreditin haver prestat serveis, com a mínim, durant un curs escolar com a funcionaris docents de carrera podran optar, no obstant això, per ser nomenats funcionaris en pràctiques, i incorporar-se a la destinació adjudicada, i quedar exempts de l'avaluació d'aquesta. Els aspirants que s'acullin a l'opció esmentada hauran de romandre en aquesta situació fins al nomenament com a funcionari de carrera. Els qui no realitzin l'opció de ser nomenats funcionaris en pràctiques romandran en els seus cossos d'origen fins que se'ls nomeni funcionari de carrera amb la resta d'aspirants seleccionats de la seva promoció.

A aquests efectes, els aspirants seleccionats hauran de manifestar la seva opció en el model de sol·licitud de destinació provisional per al curs 2010-2011 d'acord amb les instruccions i el termini que estableixi la resolució de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu que regula el procediment d'adjudicació de destinacions provisionals pel curs 2010-2011, amb l'excepció dels que ja tinguin destinació per al curs 2010-2011 com a interins docents del Departament d'Educació abans que es publiqui al DOGC la llista d'aspirants seleccionats.

9.3 Règim jurídic.

Des del moment del nomenament com a funcionaris en pràctiques fins al nomenament com a funcionaris de carrera, el règim juridicoadministratiu dels aspirants seleccionats serà el de funcionaris en pràctiques. En tot cas, la seva incorporació a la realització de les pràctiques es produirà en ocasió de vacant.

9.4 Caràcter provisional de les destinacions.

Les destinacions que s'adjudiquin als aspirants seleccionats per a la realització de la fase de pràctiques tindran caràcter provisional i correspondran, preferentment, a places vacants de l'especialitat per la qual han superat el procediment selectiu. També se'ls podrà adjudicar destinacions d'altres especialitats quan les necessitats del servei i les vacants existents així ho aconsellin.

9.5 Obligació de participació en els concursos de trasllats fins a obtenir una destinació definitiva.

Els aspirants seleccionats que es nomenin funcionaris en pràctiques, així com aquells que, com que estan exempts de la realització de la fase de pràctiques, han fet l'opció de romandre en els seus cossos d'origen, queden obligats a participar en els successius concursos de provisió de llocs de treball docents que es convoquin, fins a obtenir la seva primera destinació definitiva en centres de Catalunya, en la forma que determinin les convocatòries respectives.

.10 Fase de pràctiques

10.1 Lloc i durada.

La fase de pràctiques serà tutelada, formarà part del procés selectiu i tindrà per objecte la valoració de l'aptitud per a la docència dels aspirants que han estat seleccionats.

Es realitzarà a les destinacions provisionals que els hagin estat adjudicades, mitjançant l'exercici de la funció docent amb validesa acadèmica. La durada de la fase de pràctiques serà de sis mesos però amb un període d'avaluació mínim de tres mesos d'activitat docent. Si hi ha hagut absències justificades d'algun aspirant, aquest període mínim s'haurà de completar abans que la comissió qualificadora emeti la seva qualificació. El desenvolupament de la fase de pràctiques estarà determinat per la resolució de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu que la reguli.

10.2 Activitats de formació.

La fase de pràctiques podrà incloure activitats de formació, d'acord amb el que s'estableixi a la resolució reguladora de la fase de pràctiques.

10.3 Avaluació.

Finalitzada la fase de pràctiques, les comissions qualificadores avaluaran cadascun dels aspirants nomenats funcionaris en pràctiques amb la qualificació d'apte o no apte.

Per a la valoració de cadascun dels aspirants, les comissions tindran en compte els criteris que es determinin en la resolució de regulació de la fase de pràctiques i, en tot cas, els informes del professor tutor, del director i de l'inspector del centre on l'aspirant hagi realitzat la fase de pràctiques i, si escau, dels responsables de les activitats de formació programades.

Les comissions qualificadores podran sol·licitar als aspirants un informe final per tal que aquests valorin les dificultats que han trobat i els suports rebuts en el desenvolupament de la seva activitat.

Els aspirants que siguin declarats no aptes podran incorporar-se amb els aspirants seleccionats a la promoció següent per repetir, per una única vegada, la realització de la fase de pràctiques. Els que no s'incorporin per repetir la realització de la fase de pràctiques o els que siguin declarats no aptes una segona vegada perdran tots els drets al seu nomenament com a funcionari de carrera, mitjançant una resolució motivada de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu, segons el que estableix l'article 31 del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007.

10.4 Exempts de l'avaluació.

Quedaran exempts de l'avaluació de la fase de pràctiques els qui hagin prestat serveis almenys un curs escolar com a funcionaris docents de carrera, d'acord amb el que disposa l'article 30 del Reglament esmentat.

.11 Nomenament de funcionaris de carrera

Un cop acabada la fase de pràctiques, el Departament d'Educació publicarà al DOGC la resolució per la qual es declarin aptes en la fase de pràctiques i aprovats en el procediment selectiu els aspirants que havien estat nomenats funcionaris en pràctiques d'acord amb el que s'estableix a la base 9.1 d'aquesta convocatòria.

També es farà el tràmit necessari perquè el Ministeri d'Educació nomeni funcionaris de carrera dels cossos corresponents als aspirants que hagin superat la fase de pràctiques, així com als exempts de la seva realització. El nomenament tindrà efectes des del dia 1 de setembre del curs escolar següent a aquell en què van ser nomenats funcionaris en pràctiques.

.12 Obligatorietat de participació en aquesta convocatòria

El personal acollit a les mesures per impulsar i millorar les condicions laborals del professorat interí i substitut que s'estableixen a la disposició transitòria primera del Decret 133/2001, modificat pel Decret 172/2005, de 23 d'agost, està obligat a presentar-se a la prova de les oposicions convocades pel Departament d'Educació, per a alguna de les especialitats per a les quals estigui capacitat.

També estan obligats a presentar-se a la prova de les oposicions els interins que s'acullin a l'ampliació de l'esmentat acord en aplicació del previst als apartats 2.1 i 2.2 de l'Acord de la Mesa Sectorial de 25 de juny de 2007, a partir del dia 1 de setembre de 2008 i fins al 31 d'agost de 2011, perquè reuneixen les condicions següents: aquell professorat interí o substitut que hagi prestat 3 anys o més de serveis a 31 d'agost de 2007 i que estigui treballant durant el curs 2006-2007 o que hagi estat autoritzat pel Departament d'Educació a no prestar serveis docents durant aquell curs.

S'entén que aquesta obligació es dóna si es convoquen especialitats del nivell educatiu en què la persona estigui treballant en aquest curs, de manera que per a especialitats convocades d'un altre nivell educatiu o del mateix nivell educatiu però en las que no té capacitació la concurrència en aquesta convocatòria s'entén com a voluntària. Aquesta participació voluntària o per a una especialitat diferent de les quals tingui acreditades en la borsa de treball amb la capacitació corresponent, donarà satisfacció a l'obligació de presentar-se a les oposicions. L'obligatorietat esmentada anteriorment no es dóna, en cap cas, respecte de les persones que tinguin cinquanta-cinc anys o més d'edat en finalitzar el termini de presentació de sol·licituds en aquesta convocatòria.

El fet de no presentar-se a aquesta convocatòria quan s'hi estigui obligat a concórrer suposarà la renúncia a les garanties que es preveuen en la disposició transitòria primera de l'esmentat Decret i als apartats 2.1 i 2.2 de l'esmentat Acord de la Mesa Sectorial de 25 de juny de 2007.

A aquests efectes, s'entén que la persona interessada s'ha de presentar en aquesta convocatòria realitzant tota la prova de la fase d'oposició (tant la part escrita com la oral i, si s'escau, l'exercici pràctic).

Annex 2

Barem per al procediment d'ingrés lliure (d'acord amb el que es preveu a l'annex IV del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer)

Únicament seran valorats els mèrits perfeccionats fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació.

Un mateix mèrit no podrà ser valorat per més d'un apartat o subapartat.

Els aspirants no podran aconseguir més de 10 punts per la valoració dels seus mèrits.

.1 Experiència docent prèvia (màxim 7,0000 punts)

1.1 Per cada any d'experiència docent en especialitats del cos al qual opta l'aspirant, en centres públics, 0,7000 punts.

Documents justificatius: quan l'experiència docent s'hagi prestat en centres o serveis educatius dependents del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i així consti informat al seu registre informàtic no serà necessari presentar cap justificació, atès que aquesta informació la rebrà cada tribunal de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu una vegada aquests hagin fet públiques les puntuacions de les proves o de la prova de la fase d'oposició, i la faran pública a la seu dels respectius tribunals on estiguin assignats els aspirants. Quan l'experiència docent s'hagi prestat en centres dependents d'altres departaments de la Generalitat de Catalunya serà necessari presentar la documentació justificativa que correspongui. En d'altres casos, fotocòpia compulsada dels nomenaments o contractes, o certificació expedida pel secretari del centre amb el vistiplau del director d'aquest, pel gerent del Consorci d'Educació de Barcelona o pel cap del Servei de Personal Docent del servei territorial corresponent, fent-hi constar l'especialitat, la data de presa de possessió i de cessament i el número de registre personal, en cas de tenir-ne.

1.2 Per cada any d'experiència docent en especialitats de cossos diferents al qual opta l'aspirant, en centres públics, 0,3500 punts.

Documents justificatius: quan l'experiència docent s'hagi prestat en centres o serveis educatius dependents del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i així consti informat al seu registre informàtic, no serà necessari presentar cap justificació atès que aquesta informació la rebrà cada tribunal de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu una vegada aquests hagin fet públiques les puntuacions de les proves o de la prova de la fase d'oposició i la faran pública a la seu dels respectius tribunals on estiguin assignats els aspirants. Quan l'experiència docent s'hagi prestat en centres dependents d'altres departaments de la Generalitat de Catalunya serà necessari presentar la documentació justificativa que correspongui. En d'altres casos, fotocòpia compulsada dels nomenaments o contractes, o certificació expedida pel secretari del centre amb el vistiplau del director d'aquest, pel gerent del Consorci d'Educació de Barcelona o pel cap del Servei de Personal Docent del servei territorial corresponent, fent-hi constar l'especialitat, la data de presa de possessió i de cessament i el número de registre personal, en cas de tenir-ne.

1.3 Per cada any d'experiència docent en especialitats del mateix nivell educatiu que l'impartit pel cos al qual opta l'aspirant, en altres centres, 0,1500 punts.

Documents justificatius: certificació expedida pel director del centre corresponent amb el vistiplau de la Inspecció d'Educació, pel gerent del Consorci d'Educació de Barcelona o pel secretari dels serveis territorials corresponents, o bé pel secretari del Col·legi de Doctors i Llicenciats o d'altres col·legis professionals, d'ajuntaments i diputacions, sempre que aquesta certificació pugui ser emesa d'acord amb els seu estatuts.

1.4 Per cada any d'experiència docent en especialitats de diferent nivell educatiu que l'impartit pel cos al qual opta l'aspirant, en altres centres, 0,1000 punts.

Documents justificatius: certificació expedida pel director del centre corresponent, amb el vistiplau de la Inspecció d'Educació, pel gerent del Consorci d'Educació de Barcelona o pel secretari del servei territorial corresponent, o bé pel secretari del Col·legi de Doctors i Llicenciats o d'altres col·legis professionals, o d'ajuntaments i diputacions, sempre que aquesta certificació pugui ser emesa d'acord amb els seus estatuts.

Consideracions generals referents als subapartats de l'experiència docent prèvia:

S'entén per centres públics els centres als quals es refereix el capítol II del títol IV de la Llei orgànica 2/2006, d'educació, de 3 de maig, els integrats en la xarxa pública de centres creats i sostinguts per les administracions educatives.

No podran acumular-se les puntuacions corresponents als apartats anteriors quan els serveis s'hagin prestat simultàniament en més d'un centre docent.

Només es valoraran els serveis prestats en els ensenyaments que consten a l'article 3.2 de la Llei orgànica d'educació.

Per cada mes se sumaran les puntuacions següents:

En el subapartat 1.1: 0,0583 punts.

En el subapartat 1.2: 0,0291 punts.

En el subapartat 1.3: 0,0125 punts.

En el subapartat 1.4: 0,0083 punts.

Els serveis prestats en centres hospitalaris seran valorats pel subapartat que correspongui sempre que siguin ensenyaments reglats.

Els serveis prestats per professionals que imparteixen o hagin impartit el primer cicle de l'educació infantil que estiguin en possessió del títol de mestre especialista en educació infantil o del títol de grau equivalent, o del de tècnic superior en educació infantil, o de qualsevol altre títol declarat equivalent, acadèmicament i professional, a algun dels anteriors seran valorats pel subapartat que correspongui segons es tracti d'un centre públic o d'altres centres.

Els serveis prestats per professionals que imparteixen o hagin impartit docència en unitats d'escolarització compartida (UEC), seran valorats en l'etapa educativa d'educació secundària pel subapartat que correspongui segons es tracti d'un centre públic o d'altres centres.

Els serveis prestats en universitats, tant si són públiques com privades, podran ser valorats pel subapartat 1.4.

Els serveis prestats a l'estranger s'acreditaran mitjançant certificats expedits pels ministeris d'educació o organismes competents dels països respectius, en els quals s'han de fer constar el temps de prestació de serveis i el caràcter de centre públic o privat, el nivell educatiu i la matèria impartida. Els certificats esmentats hauran de presentar-se traduïts al català o al castellà.

Els serveis prestats a l'estranger seran valorats pel subapartat que correspongui segons les dades que contingui el certificat.

Un mateix període de temps només podrà ser valorat per un subapartat, o sigui que no podran acumular-se les puntuacions de diferents centres quan els serveis s'hagin prestat en aquests de manera simultània.

Podran acumular-se períodes inferiors al mes per tal de completar un mes sencer o un número enter de mesos.

.2 Formació acadèmica i permanent (màxim 4,0000 punts)

2.1 Expedient acadèmic en el títol al·legat, sempre que el títol al·legat es correspongui amb el nivell de titulació exigit amb caràcter general per a l'ingrés en el cos (màxim 1,5000 punts).

Es valorarà exclusivament la nota mitjana de l'expedient acadèmic del títol exigit amb caràcter general i al·legat per a l'ingrés al cos tal i com a continuació s'indica:

De 6,01 punts fins a 7,50 punts: 1,0000 punt.

De 7,51 punts fins a 10 punts: 1,5000 punts.

Quan les notes estiguin expressades en valors de 0 a 4, s'aplicarà la següent equivalència:

D'1,51 punts fins a 2,25 punts: 1,0000 punt.

De 2,26 punts fins a 4 punts: 1,5000 punts.

Documents justificatius: certificació acadèmica original o fotocòpia compulsada en la qual es facin constar les puntuacions obtingudes en totes les assignatures i cursos exigits per a l'obtenció del títol al·legat.

Per a l'obtenció de la nota mitjana de l'expedient acadèmic, en els casos en què en la certificació acadèmica no figurin les expressions numèriques completes, s'aplicaran les equivalències següents:

Aprovat: 5 punts.

Notable: 7 punts.

Excel·lent: 9 punts.

Matrícula d'honor: 10 punts.

Per a l'obtenció de la nota mitjana de l'expedient acadèmic, en els casos en què a la certificació acadèmica figurin les assignatures amb diferent valor de crèdits s'haurà de fer el càlcul de la mitjana fent prèviament l'adaptació percentual de les puntuacions d'acord amb els crèdits que té cada assignatura. En aquests casos s'haurà de fer la ponderació i el càlcul de la nota mitjana d'acord amb el que s'estableix a continuació:

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació d'aprovat x 5.

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació de notable x 7.

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació d'excel·lent x 9.

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació de matrícula d'honor x 10.

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació de convalidació x 5.

Suma de les multiplicacions

Nota mitjana:

Total de crèdits exigits per a l'obtenció del títol.

Per a l'obtenció de la nota mitjana de l'expedient acadèmic, en els casos en què en la certificació acadèmica figurin les assignatures amb puntuació d'1 a 4 punts, s'aplicaran les equivalències següents:

5 punts: 1 punt.

6 punts: 1,5 punts.

7 punts: 2 punts.

9 punts: 3 punts.

10 punts: 4 punts.

En el cas que a l'expedient acadèmic s'hi faci constar tant la qualificació literal com la numèrica, es tindrà només en consideració aquesta darrera.

Les qualificacions amb l'expressió literal de bé es consideraran equivalents a 6 punts i les que tinguin l'expressió literal de convalidat o d'apte seran equivalents a 5 punts.

Si en l'expedient acadèmic es recull l'expressió assignatura adaptada caldrà aportar la certificació acadèmica acreditativa de la puntuació obtinguda en cursar l'assignatura segons l'antic pla d'estudis.

En cap cas, per a l'obtenció de la nota mitjana de l'expedient acadèmic, es tindran en consideració les qualificacions corresponents a projectes final de carrera, tesines o qualificacions anàlogues.

En el cas que no s'aporti la corresponent certificació acadèmica personal, però es presenti fotocòpia compulsada del títol o de la certificació d'abonament de drets d'expedició d'aquest, d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988 (BOE núm. 167, de 13.7.1988), es considerarà que l'aspirant va obtenir la nota mitjana d'aprovat.

2.2 Postgraus, doctorat i premis extraordinaris.

2.2.1 Pel certificat-diploma acreditatiu d'estudis avançats (Reial decret 778/1998, de 30 d'abril), o el títol oficial de màster (Reial decret 56/2005, de 21 de gener), o la suficiència investigadora o qualsevol altre títol equivalent sempre que no siguin requisits per a l'ingrés en la funció pública docent: 1,0000 punt.

Aquest subapartat 2.2.1 està referit exclusivament als estudis oficials de postgrau.

El títol oficial de màster (Reial decret 56/2005, de 21 de gener), que ha de tenir un mínim de 60 crèdits, ha d'estar dedicat a la formació avançada de caràcter especialitzat o multidisciplinar, dirigida a una especialització acadèmica o professional o bé a promoure la iniciació en tasques investigadores.

Els altres màsters que es puguin acreditar no regulats pel que estableix el Reial decret 56/2005, de 21 de gener, podran ser valorats pel subapartat 2.5.2.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol corresponent o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest.

2.2.2 Per posseir el títol de doctor, 1,0000 punt.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol de doctor o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest, d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988.

2.2.3 Per haver obtingut premi extraordinari en el doctorat, 0,5000 punts.

Documents justificatius: certificació acreditativa corresponent.

2.3 Altres titulacions universitàries:

Es valoraran les titulacions universitàries de caràcter oficial en el cas de no haver estat al·legades com a requisit per a l'ingrés al cos, com s'indica a continuació.

2.3.1 Titulacions universitàries de primer cicle.

Per cada títol de diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic, o altres títols declarats legalment equivalents, així com pels estudis corresponents al primer cicle d'una llicenciatura, arquitectura o enginyeria, 1,0000 punt.

En el cas d'aspirants a cossos de funcionaris docents de grup B no es valoraran per aquest apartat, en cap cas, el primer títol o estudis d'aquesta naturalesa que presenti l'aspirant.

En el cas d'aspirants a cossos de funcionaris docents de grup A, no es valoraran per aquest apartat, en cap cas, el títol o estudis d'aquesta naturalesa necessaris per l'obtenció del primer títol de llicenciat, enginyer o arquitecte que presenti l'aspirant.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol al·legat per a l'ingrés al cos i també de tots els que s'al·leguin com a mèrits o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests, d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988.

2.3.2 Titulacions universitàries de segon cicle.

Pels estudis corresponents al segon cicle d'una llicenciatura, arquitectura i enginyeria, o altres títols declarats legalment equivalents, 1,0000 punt.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol al·legat per a l'ingrés al cos i de tots els que s'al·leguin com a mèrits o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests, d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988.

2.4 Titulacions d'ensenyament de règim especial i de formació professional específica.

Es valoraran les titulacions corresponents a ensenyaments de règim especial atorgades per les escoles oficials d'idiomes, conservatoris professionals i superiors de música i escoles d'art, així com les de la formació professional específica.

Es valoraran de la forma següent:

2.4.1 Per cada titulació professional de música o dansa: 0,5000 punts.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol al·legat per a l'ingrés al cos i també de tots els que s'al·leguin com a mèrits o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests, d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988.

2.4.2 Per cada certificat de nivell avançat, d'aptitud o equivalent d'escoles oficials d'idiomes: 0,5000 punts. En aquest sentit seran vàlids altres certificats equivalents o superiors al nivell B2 del marc europeu comú de referència.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada dels títols al·legats com a mèrits o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests, d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988.

2.4.3 Per cada titulació de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny: 0,2000 punts.

Documentació acreditativa: certificat acadèmic on consti que ha superat els estudis necessaris per a l'obtenció del títol o fotocòpia compulsada d'aquest.

2.4.4 Per cada titulació de tècnic superior de formació professional o equivalent, d'acord amb l'Ordre de 21 de novembre de 1975 (BOE núm. 283, de 25.11.1975) i el Reial decret 777/1998, de 30 d'abril (BOE núm. 110, de 8.5.1998): 0,2000 punts.

Documentació acreditativa: certificat acadèmic on consti que ha superat els estudis necessaris per a l'obtenció del títol o fotocòpia compulsada d'aquest.

2.4.5 Per cada titulació de tècnic esportiu superior: 0,2000 punts.

Documentació acreditativa: certificat acadèmic on consti que ha superat els estudis necessaris per a l'obtenció del títol o fotocòpia compulsada d'aquest.

2.5 Formació permanent.

Per cada curs de formació permanent i perfeccionament superat, relacionat amb l'especialitat a què s'opta o amb l'organització escolar, les tecnologies de la informació i la comunicació aplicades a l'educació, la didàctica, la psicopedagogia o la sociologia de l'educació, convocat per administracions públiques amb plenes competències educatives o per universitats, o activitats incloses al pla de formació permanent organitzades per entitats col·laboradores amb el Departament d'Educació o activitats reconegudes pel Departament d'Educació o altres administracions educatives:

2.5.1 No inferior a 3 crèdits (30 hores): 0,2000 punts.

Documents justificatius: certificació acreditativa expedida per l'organisme o centre corresponent, amb especificació de les hores de durada o crèdits (no s'acceptarà cap certificació que no les indiqui). Per a les activitats incloses al pla de formació o reconegudes, l'entitat col·laboradora corresponent hi farà constar explícitament que l'activitat en qüestió està inclosa al pla esmentat o que està reconeguda, i hi indicarà la resolució de reconeixement.

2.5.2 No inferior a 10 crèdits (100 hores): 0,5000 punts.

Podran ser valorats en aquest subapartat 2.5.2 els màsters, els cursos de postgrau i els cursos que serveixin per a obtenir una especialitat.

Documents justificatius: certificació acreditativa expedida per l'organisme o centre corresponent, amb especificació de les hores de durada o crèdits (no s'acceptarà cap certificació que no les indiqui). Per a les activitats incloses al pla de formació o reconegudes, l'entitat col·laboradora corresponent hi farà constar explícitament que l'activitat en qüestió està inclosa al pla esmentat o que està reconeguda, i hi indicarà la resolució de reconeixement.

Consideracions generals referents als subapartats de la formació permanent:

No s'hauran de lliurar els certificats d'activitats de formació que ja hi constin en la base de dades de la Subdirecció General de Formació i Desenvolupament del Personal Docent. Només caldrà lliurar amb la sol·licitud de valoració de documents la relació d'activitats realitzades que l'aspirant pot obtenir a través de la pàgina web de consulta de certificats http://www.xtec.cat/verifica_certificat.

S'inclouran dins dels cursos de formació i perfeccionament totes les activitats de formació que es trobin dins dels plans de formació permanent, ja siguin de la modalitat de formació en centre (assessorament, curs i taller de centre) o de la modalitat individual (curs, seminari, seminari de coordinació, taller, grup de treball, intercanvi d'experiències, jornada, conferència, trobada pedagògica i taula rodona).

Per administracions públiques amb plenes competències educatives s'entén tant la Generalitat de Catalunya, l'Estat o altres comunitat autònomes.

Els cursos organitzats per les universitats (públiques o privades i de l'Estat espanyol o l'estranger) podran ser valorats sempre que s'acreditin amb el corresponent certificat on s'indiqui el nombre d'hores de durada.

Els cursos organitzats per les entitats reconegudes pel Departament d'Educació o per d'altres administracions públiques amb plenes competències educatives podran ser valorats sempre que l'entitat col·laboradora faci constar explícitament que l'activitat està reconeguda indicant la resolució de reconeixement.

Exclusivament per a l'especialitat de música, es valoraran en els mateixos termes els cursos organitzats pels conservatoris de música.

Als efectes d'aquest subapartat 2.5 es podran acumular els cursos no inferiors a 2 crèdits (20 hores) que compleixin els requisits que s'especifiquen en aquest apartat.

No es podran valorar en aquest subapartat 2.5 els cursos que condueixin a l'obtenció d'un títol o acreditació acadèmica, com ara el certificat d'aptitud pedagògica, els cursos de doctorat o els cursos per a l'obtenció d'una titulació universitària.

.3 Altres mèrits (màxim 2,0000 punts)

3.1 Pel certificat de nivell superior de català (D), que es correspon amb les competències lingüístiques del nivell C2 del Marc Europeu Comú de Referència, 0,4000 punts.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del títol, diploma o certificat corresponent, d'acord amb el que s'estableix al punt 5 de l'annex de l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre (DOGC núm. 5511, de 23.11.2009).

3.2 Exercici de funcions específiques.

3.2.1 Per cada curs acadèmic com a director d'un centre docent públic o d'un servei educatiu o professor delegat en seccions de formació professional o cap d'estudis en extensions de batxillerat, 0,6000 punts.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada dels nomenaments corresponents on consti la data de presa de possessió, de cessament o, si escau, de la continuïtat en el càrrec, o certificació expedida pel cap del Servei de Personal Docent del servei territorial corresponent o pel gerent del Consorci d'Educació de Barcelona.

3.2.2 Per cada curs acadèmic com a cap d'estudis, secretari, coordinador pedagògic, cap d'estudis adjunt, cap de residència o altres òrgans unipersonals de govern d'un centre docent públic, 0,4000 punts.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada dels nomenaments corresponents on consti la data de presa de possessió, de cessament o, si escau, de la continuïtat en el càrrec, o certificació expedida pel cap del Servei de Personal Docent del servei territorial corresponent o pel gerent del Consorci d'Educació de Barcelona.

3.2.3 Per cada curs acadèmic com a cap de departament, coordinadors de cicle o etapa o altres òrgans de coordinació docent d'un centre docent públic, 0,2000 punts.

Documents justificatius: certificació acreditativa on consti la data de presa de possessió, de cessament o, si escau, de la continuïtat en el càrrec.

Els subapartats 3.2.1, 3.2.2 i 3.2.3 es refereixen exclusivament a ensenyaments no universitaris.

3.3 Exclusivament per a l'especialitat d'educació física, per tenir la qualificació d'esportista d'alt nivell, d'acord amb el Reial decret 971/2007, de 13 de juliol (BOE núm. 177, de 25.7.2007), 0,4000 punts.

Documents justificatius: certificat de l'organisme competent en què consti expressament la qualificació d'esportista d'alt nivell.

3.4 Per haver obtingut una puntuació igual o superior a sis en la prova de la fase d'oposició del procediment d'ingrés lliure en una especialitat del mateix cos al que ara es presenta d'una convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents corresponents al procediment selectiu a què es refereix la disposició transitòria dissetena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, la puntuació obtinguda es multiplicarà per un coeficient per obtenir el còmput final d'aquest subapartat, una vegada arrodonit el resultat fins a les deu mil·lèsimes.

Puntuació entre 6,0000 i 7,4999: es multiplica pel coeficient 0,15.

Puntuació entre 7,5000 i 10,0000: es multiplica pel coeficient 0,20.

En el cas que aquesta puntuació s'hagi obtingut més d'una vegada es procedirà a acumular els còmputs resultants.

Documents justificatius: quan la puntuació s'hagi obtingut en una convocatòria del Departament d'Educació i així consti informat al seu registre informàtic no serà necessari presentar cap document acreditatiu, atès que aquesta informació la rebrà cada tribunal de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu. En els altres casos caldrà presentar una certificat amb la puntuació de la prova de la fase d'oposició emès pel tribunal qualificador o per l'organisme competent.

3.5 Per activitats de formació impartida, ja sigui com a ponent, professor, formador, director, coordinador o tutor de cursos de formació convocats pels òrgans competents de les Administracions educatives, així com per les universitats.

Per cada bloc de 20 hores impartides, 0,2 punts.

En el cas de Catalunya aquestes activitats de formació han d'haver format part del pla de formació del Departament d'Educació o han d'haver estat reconegudes per aquest.

Documents justificatius: certificació acreditativa expedida per l'organisme o centre corresponent, amb l'especificació de les hores de durada o crèdits de la impartició (no s'acceptarà cap certificació que no les indiqui). Per a les activitats incloses al pla de formació o reconegudes, l'entitat col·laboradora corresponent hi farà constar explícitament que l'activitat en qüestió està inclosa al pla esmentat o que està reconeguda, i hi indicarà la resolució de reconeixement.

Annex 3

Criteris per a l'elaboració i presentació de la programació didàctica i per a la preparació i exposició oral de la unitat didàctica

A) Programació didàctica.

La programació didàctica haurà de fer referència al currículum vigent a Catalunya d'una àrea relacionada amb l'especialitat per la qual es participa, i haurà de contenir, al menys, els objectius, les competències o capacitats que es desenvolupen, els continguts, els criteris d'avaluació, la metodologia, incloent-hi l'ús pertinent de les tecnologies de la informació i de la comunicació, les connexions amb altres àrees relacionades i la distribució temporal, així com les estratègies per a l'atenció a la diversitat de necessitats educatives de l'alumnat, si s'escau, referides a la programació que es presenta.

La programació inclou el desenvolupament d'un esquema de cada una de les unitats didàctiques corresponents a un curs escolar, que com a mínim han de ser 9.

La programació didàctica, que tindrà caràcter personal, serà elaborada de forma individual per l'aspirant i tindrà una extensió màxima de 60 fulls, sense comptabilitzar en aquesta xifra els annexos, en format DIN-A4, escrits per una sola cara, d'un interlineat d'1,5 o 2 espais, i amb un cos de lletra de 12 punts, sense comprimir. Ha de tenir una portada amb les dades d'identificació de l'aspirant i el cos i l'especialitat pels quals es presenta i incloure-hi un índex en què es relacioni la seqüència numerada de les unitats didàctiques de què consta.

S'entén per annexos tant el material didàctic proposat en les unitats didàctiques, com les proves o instruments d'avaluació, els instruments organitzatius o qualsevol altra documentació que no formi part del cos principal de la programació. En el cas d'utilitzar taules, el cos de la lletra podrà reduir-se a 9 punts, sense comprimir.

El referent temporal de les unitats didàctiques es podrà dur a terme de forma continuada en el temps o en diferents moments del curs.

B) Unitat didàctica.

Als efectes d'aquesta convocatòria, poden considerar-se com a unitats didàctiques les seqüències o parts en què es pot dividir i concretar la programació d'una àrea.

El referent temporal de la unitat didàctica del cos de mestres es podrà dur a terme de forma continuada en el temps o en diferents moments del curs.

Els aspirants han de concretar la unitat didàctica desenvolupant, almenys, els objectius d'aprenentatge que es pretenen assolir, les competències o capacitats que es desenvolupen, els continguts, la descripció de les activitats d'ensenyament i d'aprenentatge, la selecció i l'ús dels recursos didàctics, la gestió de l'alumnat, del temps i de l'espai i altres aspectes organitzatius i metodològics, els criteris, procediments i instruments d'avaluació corresponents i les connexions amb altres unitats o àrees relacionades, així com les possibles mesures d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives específiques. Es prestarà especial atenció a la coherència de tots els elements de la unitat didàctica amb les activitats d'ensenyament i d'aprenentatge programades.

Especialitats del cos de mestres.

.1 En l'educació infantil es pot fer una programació global o una programació per àrees. En aquest cas, s'haurà de considerar també les relacions entre àrees i el tractament global que preveu el currículum.

La programació i les unitats didàctiques s'han de referir al segon cicle d'educació infantil (3-6 anys) i hauran de concretar les capacitats que es desenvolupen.

Les unitats de programació poden referir-se a una sola àrea curricular o a més d'una, si s'opta per la globalització o la interdisciplinarietat. Als efectes d'aquesta convocatòria, poden considerar-se com a unitats didàctiques les parts de les unitats de programació o d'una unitat de programació. Als efectes de l'oposició, cal tenir en compte que cada candidat o candidata ha de preparar l'exposició de la unitat didàctica durant l'hora de què disposa per fer-ho, tenint present el temps assignat per a la posterior exposició davant el tribunal.

.2 En les especialitats d'audició i llenguatge i de pedagogia terapèutica, la programació consistirà en un pla d'actuació propi de l'especialitat, prenent com a referència les funcions atribuïdes als mestres d'aquestes dues especialitats en la resolució de la secretària general relativa a l'organització i funcionament dels centres públics d'educació infantil i primària i d'educació especial i haurà de contenir, almenys, les competències o capacitats, els objectius, els continguts, la metodologia i orientacions, els criteris i els procediments de seguiment i d'avaluació i els recursos materials. Aquesta programació s'haurà d'organitzar en unitats d'intervenció, equivalents a les unitats didàctiques, amb un nombre d'aquestes no inferior a 9.

Les unitats d'intervenció es concretaran en programes d'intervenció en grups d'alumnes o en atenció individual, adreçats a tipologies diverses de necessitats de l'alumnat, a partir dels plans individualitzats o adaptacions del currículum que s'utilitzi.

.3 En l'educació primària, la programació haurà d'incloure el tractament d'almenys una de les àrees d'aquesta especialitat, sempre que consideri les relacions entre àrees i el tractament global que preveu el currículum.

Així mateix, en l'educació primària es pot fer una programació global o que integri més d'una àrea.

Les unitats de programació poden referir-se a una sola àrea curricular o a més d'una, si s'opta per la globalització o la interdisciplinarietat. Cal tenir en compte que cada candidat o candidata ha de preparar l'exposició de la unitat didàctica durant l'hora de què disposa per fer-ho, tenint present el temps assignat per a la posterior exposició davant el tribunal.

.4 Pel que fa a la formació de persones adultes, en les especialitats del cos de mestres, s'entén que per a l'ensenyament de persones adultes s'admetrà una programació global de tot un nivell del cicle de formació instrumental relacionat amb l'especialitat a què es presenti l'aspirant, així com de l'àmbit corresponent del primer nivell del GESO.

Annex 4

Decrets d'ordenació curricular

Educació primària, formació de persones adultes i educació secundària obligatòria.

Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l'educació infantil (DOGC núm. 5216, de 16.9.2008).

Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació curricular dels ensenyaments de l'educació primària (DOGC núm. 4915, de 29.6.2007).

Decret 161/2009, de 27 d'octubre, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria per a les persones adultes (DOGC núm. 5496, de 2.11.2009).

Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria (DOGC núm. 4915, de 29.6.2007).

Decret 213/2002, d'1 d'agost, d'ordenació curricular de la formació bàsica de les persones adultes (DOGC núm. 3694, de 7.8.2002).

Annex 5

Especificacions, pautes i criteris per la realització de l'exercici de caràcter pràctic

Cos de mestres

Especialitat: música.

L'exercici consistirà en una interpretació vocal d'una cançó facilitada pel tribunal. L'aspirant tindrà vint minuts per preparar la peça que serà interpretada dues vegades sense acompanyament d'instrument; la segona vegada, a més a més de la interpretació, s'haurà d'acompanyar amb un gest que indiqui la entrada, la pulsació, el caràcter i el final de la cançó. Es podrà disposar d'un diapasó de forquilla aportat per l'aspirant.

Annex 6

Model de declaració jurada o promesa, apartat e) de la base 8.1, per a aspirants que posseeixen la nacionalitat espanyola

El senyor/La senyora (nom i cognoms), amb domicili a (població, carrer, número) i document nacional d'identitat (número), declara sota jurament o promet, a l'efecte de ser nomenat/ada funcionari/ària del cos (cos corresponent), que no ha estat separat/ada del servei de cap de les administracions públiques i que no està inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions públiques.

(Localitat i data)

(Signatura)

Model de declaració jurada o promesa, apartat e) de la base 8.1, per a aspirants que no posseeixen la nacionalitat espanyola:

El senyor/La senyora (nom i cognoms), amb domicili a (població, carrer, número) i passaport núm. (número), declara sota jurament o promet, a l'efecte de ser nomenat/ada funcionari/ària del cos (cos corresponent), que no ha estat sotmès/esa a sanció disciplinària o condemna penal que li impossibiliti a (estat d'origen) l'accés a la funció pública.

(Signatura)

Annex 7

Serveis de valoració i orientació per a persones amb discapacitat (CAD) dependents de l'ICASS Municipis, comarques i/o àmbits territorials

Comarques de Barcelona (inclòs el Vallès Occidental, el Bages i el Berguedà).

(EVO) Av. Paral·lel, 145, 08014 Barcelona, tel. 934 248 204.

Barcelona ciutat. Municipis de l'Hospitalet de Llobregat, Sant Just Desvern i Esplugues de Llobregat, i comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Llobregat, el Garraf, i Osona.

CAD (Badal), rambla Badal, 102, 08014 Barcelona, tel. 933 312 162.

Comarques del Vallès Occidental, el Bages i el Berguedà.

CAD (Terrassa), c. Prat de la Riba, 30-32, 08222 Terrassa, tel. 937 858 300.

Municipis de Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Badalona, i comarques del Maresme i el Vallès Oriental.

CAD (Badalona), av. Marquès de Mont-roig, núm. 64, 08912 Badalona, tel. 933 874 108.

Girona ciutat i comarques.

CAD (Girona), c. Emili Grahit, 2, 17002 Girona, tel. 972 486 060.

Lleida ciutat i comarques.

CAD (Lleida), av. del Segre, 5, 25007 Lleida, tel. 973 703 600.

Tarragona ciutat i comarques, excepte el Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta.

CAD (Tarragona), av. d'Andorra, 9, baixos, 43002 Tarragona, tel. 977 213 471.

Comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta.

CAD (Les Terres de l'Ebre), c. Ruiz de Alda, 33, 43870 Amposta, tel. 977 706 534.

Annex 8

Àrees territorials

Baix Llobregat.

C. Laureà Miró, 328-330, 08980 Sant Feliu de Llobregat, tel. 936 859 450.

Barcelona Comarques.

C. Casp, 15, 08010 Barcelona, tel. 934 816 000.

Catalunya Central

Carretera de Vic, 175, 08243 Manresa, tel. 936 930 590

Girona.

C. Ultònia, 13, 17002 Girona, tel. 972 483 000.

Lleida.

C. Pica d'Estats, 2, 25006 Lleida, tel. 973 279 999.

Maresme-Vallès Oriental

C. Santa Rita, 1 (edifici Cafè de Mar), 08301 Mataró, tel. 936 931 890

Tarragona.

C. Sant Francesc, 7, 43003 Tarragona, tel. 977 251 440.

Les Terres de l'Ebre.

C. Providència, 5-9, 43500 Tortosa, tel. 977 448 711.

Vallès Occidental.

Av. Marquès de Comillas, 67-69, 08202 Sabadell, tel. 937 484 455.

Consorci d'Educació de Barcelona

Pl. Urquinaona, 6, 08010 Barcelona, tel. 935 511 000.

(09.351.014)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal