Mesa sectorial de 18 de juliol de 2022: Segona sessió procés d’estabilització

Concurs oposició per a l'accés al cos d'inspectors


Sr. González Cambray persona non grata

Persones violentes: imatges i miratges
29.04.2022: Professors de Secundària (aspepc·sps) declara persona non grata al Sr. González Cambray i anima als claustres dels centres a fer el mateix.

Model d'acta
Plantilla per a que el teu centre declari "Persona NON GRATA" al Conseller González.

Centres que han declarat persona non grata
Relació de centres que han declarat al Sr González persona non grata. Envia'ns una fotografia de l'acta per afegir-vos.

Sí: persona non grata

Persones violentes: imatges i miratges

Nota de premsa: La immoralitat d'un Departament d'Educació nerviós i molt enfadat

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 5551 - 22/01/2010

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/52/2010, de 7 de gener, per la qual es dicten instruccions sobre el procediment de sol·licituds de reducció de jornada i de disminució de dues hores lectives setmanals per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys per al curs 2009-2010. (Pàg. 3698)


RESOLUCIÓ

EDU/52/2010, de 7 de gener, per la qual es dicten instruccions sobre el procediment de sol·licituds de reducció de jornada i de disminució de dues hores lectives setmanals per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys per al curs 2009-2010.

La Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya, regula el dret a la reducció de jornada dels funcionaris per cura d'un fill o filla menor de sis anys; per cura d'una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial que no faci cap activitat retribuïda; per tenir a càrrec un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, amb una incapacitat o disminució reconeguda igual o superior al 65% o amb un grau de dependència que li impedeixi ésser autònom o que requereixi dedicació o atenció especial, i per fer efectiva la protecció o assistència social íntegra a les dones víctimes de violència de gènere.

D'altra banda, el Decret 223/2002, de 23 de juliol, regula la reducció de jornada per interès particular del personal docent d'ensenyament públic no universitari de la Generalitat de Catalunya.

El punt 1.3 de l'Acord de la mesa sectorial de personal docent no universitari en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, subscrit pels representants del Departament d'Educació i pels representants de FE CCOO el 17 de novembre de 2005 (publicat per la Resolució TRI/874/2006, de 7 de febrer, DOGC núm. 4608, de 5.4.2006), preveu que el personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys, destinat en centres docents del Departament d'Educació i Universitats i del Departament de Justícia que reuneixin determinats requisits, puguin disposar de dues hores setmanals dins de la distribució de les seves tasques docents d'atenció directa a l'alumnat per fer activitats d'una altra naturalesa.

Així mateix, el personal funcionari de carrera pot acollir-se voluntàriament a una reducció de la seva jornada de treball, per tal de fer compatible aquest dret dels funcionaris amb les exigències organitzatives derivades del dret a l'educació de l'alumne, i, amb l'objectiu de planificar adequadament el funcionament dels centres docents i garantir la continuïtat pedagògica dels alumnes que requereix el dret fonamental a l'educació, s'han d'adoptar les mesures organitzatives necessàries que permetin minimitzar l'impacte de les reduccions de jornada en la prestació correcta del servei docent.

En conseqüència,

Resolc:

Dictar les instruccions relatives als procediments de sol·licitud de reduccions de jornada, així com per a la sol·licitud de disminució de dues hores setmanals lectives per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys, i les condicions especifiques de l'horari setmanal per a aquest personal, que consten a l'annex d'aquesta Resolució.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el director general de Recursos del Sistema Educatiu, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 7 de gener de 2010

Camil Fortuny i Recasens

Director general de Recursos del Sistema Educatiu

Annex

.1 Procediment de sol·licitud de les reduccions de jornada següents:

Per cura d'un fill o filla menor de sis anys.

Per cura d'una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial que no faci cap activitat retribuïda.

Per tenir a càrrec un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, amb una incapacitat o disminució reconeguda igual o superior al 65% o amb un grau de dependència que li impedeixi ésser autònom o que requereixi dedicació o atenció especial.

Per fer efectiva la protecció o assistència social íntegra a les dones víctimes de violència de gènere.

1.1 L'horari setmanal de dedicació al centre del professorat que tinguin concedida una reducció de jornada haurà d'incloure activitats lectives i complementàries setmanals proporcionalment a la jornada de treball. Qui s'aculli a una reducció de jornada haurà d'assistir a totes les reunions de claustre, de coordinació de cicle o d'àrea, d'avaluacions i d'altres que siguin preceptives i degudament convocades.

1.2 A sol·licitud de la persona interessada, la seva dedicació en el centre podrà concentrar-se en 3, 4 o 5 dies. A aquest efecte es concedirà al funcionari la part de la jornada que convingui als seus interessos personals sempre que ho permeti l'organització horària del centre, i en funció del nombre de reduccions de jornada concedides i dels substituts nomenats per a cobrir-les.

1.3 Per tal de garantir el normal funcionament del servei docent, que requereix planificar l'organització de l'horari del substitut, i alhora la continuïtat pedagògica dels alumnes que requereix el dret a l'educació, les persones interessades a acollir-se a una reducció de jornada hauran de presentar una sol·licitud, el model del qual es trobarà a la pàgina d'Internet de cada un dels Serveis Territorials del Departament d'Educació i del Consorci d'Educació de Barcelona, davant el/la director/a del Servei Territorial on estigui adscrit o del gerent del Consorci d'Educació de Barcelona. Aquesta sol·licitud l'han de formalitzar amb una antelació d'almenys quinze dies del seu inici i la seva durada es perllongarà, com a mínim, fins el dia en que finalitzin les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins al 31 d'agost de 2010.

Quan la persona interessada continuï aquesta reducció de jornada, la seva finalització ha de coincidir sempre amb el últim dia de les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins al 31 d'agost de 2010. En qualsevol cas finalitzarà la reducció de jornada quan acabi el fet causant que ha originat l'esmentada reducció.

La concessió de la reducció de jornada es farà mitjançant resolució del/de la director/a del servei territorial corresponent o del gerent del Consorci d'Educació de Barcelona.

.2 Procediment de sol·licitud de reducció de jornada per interès particular

2.1 El personal funcionari de carrera interessat a acollir-se a aquesta reducció de la meitat de la jornada ha de presentar una sol·licitud adreçada al director dels serveis territorials o al gerent del Consorci d'Educació de Barcelona de què depengui abans del 31 de març de 2010, fent constar el nombre de dies en què vol concentrar la dedicació al centre (3, 4 o 5 dies).

2.2 Abans del 15 de maig, el director territorial o el gerent del Consorci ha d'emetre la resolució corresponent autoritzant la reducció de jornada, si escau, la qual té una durada d'un curs escolar: des de l'1 de setembre al 31 d'agost, excepte els casos de força major degudament justificats.

Aquesta resolució s'ha de comunicar a la persona interessada qui presentarà la resolució al director del centre al qual estigui adscrit per al curs 2010-2011.

2.3 No es pot sol·licitar la reducció de jornada per interès particular fora del termini establert, ni renunciar-hi abans de 31 d'agost, llevat de situacions excepcionals valorades pel/per la director/a del servei territorial corresponent o pel gerent del Consorci d'Educació de Barcelona.

2.4 La reducció de jornada per interès particular és prorrogable anualment. En aquest sentit s'haurà de demanar mitjançant el model de sol·licitud que es trobarà a la pàgina d'Internet de cada un dels Serveis Territorials del Departament d'Educació o del Consorci d'Educació de Barcelona, seguint els criteris establerts en els apartats anteriors.

2.5 No es pot autoritzar la reducció de jornada per interès particular al professorat que forma part de l'equip directiu del centre.

El fet de ser designat membre de l'equip directiu amb posterioritat a la concessió de la reducció de jornada per interès particular comporta que queda sense efectes la concessió esmentada.

2.6 L'autorització de la reducció de jornada per interès particular resta subordinada a les necessitats del servei i està subjecta al règim d'incompatibilitats regulat a la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.

Quan en un mateix centre hi hagi un nombre de sol·licitants superior al que permet una òptima organització de les activitats del centre, es tindrà en compte la major antiguitat en el centre i en cas d'empat la major antiguitat en el cos com a criteri per a la concessió de la reducció de jornada i s'actuarà amb criteris rotatoris.

.3 Condicions específiques de l'horari setmanal per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys

3.1 El personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys destinat en centres docents dependents del Departament d'Educació que tinguin més de quinze anys de serveis en qualsevol nivell educatiu de l'ensenyament públic no universitari, pot disposar de dues hores setmanals dins la distribució de les seves tasques docents d'atenció directa a l'alumnat, per fer activitats d'una altra naturalesa, segons s'especifica a continuació:

Recollida i elaboració de material didàctic relacionat amb l'especialitat.

Col·laboració en la preparació de les activitat de tallers, laboratoris i aules especialitzades ( aules d'informàtica i d'idiomes) sempre que estiguin incloses dintre de l'àmbit de la seva especialitat docent.

Col·laboració en activitats de biblioteca del centre.

Activitats relacionades amb els programes de formació que impliquin tutoria a alumnes de pràctiques (estudiants de formació inicial) o per a professorat que inicia la seva funció docent.

Propostes d'innovació didàctica i col·laboració en projectes d'innovació.

Altres activitats necessàries per a l'assoliment dels objectius de centre acordades amb el professorat.

El personal funcionari docent que reuneixi els requisits de l'apartat anterior destinat en centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA) i en centres de recursos educatius per a deficients visuals (CREDV) també podrà disposar de dues hores setmanals dins de la distribució de les seves tasques docents d'atenció directa a l'alumnat per fer activitats d'una altra naturalesa, segons determini el seu cap immediat.

3.2 Aquesta distribució de l'horari docent no es pot assignar als qui tinguin en el seu horari setmanal hores dedicades a les funcions directives i de coordinació.

3.3 L'edat mínima per al gaudiment d'aquesta disminució de jornada s'ha d'haver complert amb anterioritat a l'1 de setembre del curs per al qual es demana.

.4 Procediment per demanar la sol·licitud de disminució de la jornada lectiva per al personal funcionari que tingui entre 55 i 64 anys

4.1 Les persones interessades en acollir-se a aquesta disminució de la jornada lectiva setmanal han de presentar una sol·licitud adreçada al director/a dels serveis territorials de què depenguin abans del 31 de març de 2010.

El model de sol·licitud es trobarà a la pàgina d'internet de cada un dels Serveis Territorials del Departament d'Educació o del Consorci d'Educació de Barcelona. El termini de presentació serà abans del 31 de març de 2010.

4.2 Abans del 15 de maig de 2010, el/la directora/a del servei territorial corresponent o el gerent del Consorci d'Educació de Barcelona ha d'emetre la resolució autoritzant la disminució de l'horari lectiu, si escau, des de l'1 de setembre al 31 d'agost.

Aquesta resolució s'ha de comunicar a la persona interessada i al director/a del centre on aquesta estigui destinada durant el període de gaudiment d'aquesta disminució.

4.3 La disminució de dues hores setmanals lectives al professorat es incompatible amb qualsevol altre tipus de reducció de jornada.

(09.357.117)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal