Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 5581 - 05/03/2010

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/539/2010, de 2 de març, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de formació professional específica, les proves de caràcter general dels ensenyaments esportius que condueixen a l'obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a d'esport i tècnic/a superior d'esport i a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l'any 2010. (Pàg. 17033)

RESOLUCIÓ

EDU/539/2010, de 2 de març, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de formació professional específica, les proves de caràcter general dels ensenyaments esportius que condueixen a l'obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a d'esport i tècnic/a superior d'esport i a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l'any 2010.

El Reial decret 1538/2006, de 15 de desembre, pel qual s'estableix l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu, preveu que per accedir a la formació professional de grau mitjà caldrà estar en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria, i del títol de batxiller per a l'accés als cicles formatius de grau superior, d'acord amb el que preveu l'article 41.1 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

El Decret 332/1994, de 4 de novembre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments de formació professional específica a Catalunya (DOGC núm. 1990, de 28.12.1994), modificat pel Decret 130/2000, de 3 d'abril (DOGC núm. 3114, de 5.4.2000), preveu que per accedir a aquests ensenyaments cal estar en possessió de la titulació corresponent o superar una prova de caràcter general regulada i convocada anualment pel Departament d'Educació, d'acord amb els requisits que s'hi estableixen.

D'altra banda, el Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments esportius, preveu que per accedir a aquests ensenyaments cal estar en possessió de la titulació corresponent o superar una prova de caràcter general regulada pel Departament d'Educació, d'acord amb els requisits que s'hi estableixen.

Així mateix, el Decret 169/2002, d'11 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments que condueixen a l'obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a d'esport i tècnic/a superior d'esport, preveu a l'article 10 l'accés sense titulació a aquests ensenyaments sempre que se superi una prova de caràcter general, i es compleixin la resta de requisits. Aquest mateix article preveu també que aquestes proves d'accés puguin coincidir en contingut i en calendari amb les proves d'accés als cicles formatius.

Pel que fa a la inscripció a les proves, es dóna compliment al que preveu l'Ordre EDU/494/2006, de 20 d'octubre, que aprova la tramitació telemàtica del procediment d'inscripció a processos d'acreditació de coneixements, aptituds o competències convocats pel Departament d'Educació.

Per últim, als efectes d'aquesta convocatòria, s'anomenen proves d'accés a grau mitjà les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional, les proves d'accés de caràcter general als ensenyaments esportius de grau mitjà i a les formacions esportives de nivell 1, i s'anomenen proves d'accés a grau superior, les proves d'accés als cicles formatius de grau superior de formació professional, les proves d'accés de caràcter general als ensenyaments esportius de grau superior i a les formacions esportives de nivell 3.

Així mateix, s'entenen inclosos dins del concepte d'ensenyaments esportius tant els ensenyaments esportius com les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3.

Per tot això,

Resolc:

.1 Convocar, per a l'any 2010, les proves d'accés a grau mitjà i a grau superior dels cicles formatius de formació professional, dels ensenyaments esportius i de les formacions esportives que figuren a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

.2 Objectiu de les proves d'accés

2.1 L'objectiu de la prova d'accés a grau mitjà és que la persona aspirant demostri que posseeix les capacitats, els coneixements i les habilitats suficients per cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

2.2 L'objectiu de la prova d'accés a grau superior és que la persona aspirant acrediti la seva maduresa en relació amb els objectius del batxillerat i les seves capacitats referents al camp professional de què es tracti.

.3 Estructura de les proves d'accés

3.1 Prova d'accés a grau mitjà de formació professional i d'ensenyaments esportius.

Part sociolingüística

Comprèn les matèries: llengua catalana, llengua castellana, ciències socials i llengua estrangera (anglès o francès).

Part científica, tecnològica i matemàtica

Comprèn l'àmbit matemàtic (matèria: matemàtiques) i l'àmbit cientifictecnològic (matèries: tecnologia, ciències naturals i educació visual i plàstica).

3.2 Prova d'accés a grau superior de formació professional

Part comuna

Comprèn les matèries: llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i matemàtiques.

Part específica

Comprèn diverses matèries relacionades amb els camps professionals, d'acord amb l'annex 3 d'aquesta resolució.

3.3 Prova d'accés a grau superior d'ensenyaments esportius

Comprèn les matèries comunes, que són: llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera (anglès, francès o alemany), i a escollir entre matemàtiques o història.

3.4 Calendari de realització de les proves d'accés

3.4.1 La prova d'accés a grau mitjà de formació professional i d'ensenyaments esportius es farà el dia 5 de maig de 2010.

3.4.2 La prova d'accés a grau superior de formació professional es farà els dies 7 i 12 de maig de 2010.

3.4.3 La prova d'accés a grau superior d'ensenyaments esportius es farà el dia 7 de maig de 2010.

.4 Inscripció a les proves d'accés

4.1 Període i procediment d'inscripció

La inscripció a les proves d'accés, tant a grau mitjà com a grau superior, es farà del 8 al 22 de març de 2010. La sol·licitud es presentarà per via telemàtica mitjançant l'aplicació disponible a la pàgina web del Departament d'Educació, i es podrà tramitar des de qualsevol terminal de què disposin les persones interessades. També es podrà presentar per alguna de les diferents vies que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992).

La presentació de la sol·licitud implicarà l'autorització al Departament d'Educació per obtenir, mitjançant les seves bases de dades, les dades acadèmiques que corresponguin a la persona sol·licitant i per obtenir les dades que acreditin, si s'escau, la pertinència a una família nombrosa o monoparental, de les bases de dades del Departament d'Acció Social i Ciutadania.

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades seran incorporades al fitxer Gestió cicles Formació Professional, la finalitat del qual és gestionar la inscripció a les proves d'accés. L'òrgan responsable del fitxer és la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats. Es podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a la Subdirecció General de Planificació i Organització de la Formació Professional. Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona.

La persona que estigui cursant qualsevol ensenyament en un institut d'educació secundària dependent del Departament d'Educació no podrà inscriure's a fer la prova d'accés en el mateix Institut on cursa aquests ensenyaments, a excepció d'aquelles comarques on hi hagi una sola comissió avaluadora o en el cas dels ensenyaments esportius.

La Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats assignarà, d'ofici, una altra comissió avaluadora en cas que s'incompleixi aquest requisit, o bé si ho aconsellen criteris de distribució territorial de les persones aspirants o en funció de les parts de la prova de les quals s'hagin d'examinar. El dia 13 d'abril de 2010 totes les persones inscrites podran consultar telemàticament a la página web del Departament d'Educació la comissió avaluadora assignada per realitzar la prova d'accés.

El pagament de les taxes corresponents es farà pels mitjans següents: mitjançant pagament telemàtic amb targeta bancària o bé imprimint la carta de pagament d'Internet, i amb la qual s'anirà a pagar presencialment a les oficines de .la Caixa., o bé per ServiCaixa, en el termini indicat en aquesta carta de pagament.

En qualsevol cas, les persones aspirants hauran de presentar a l'institut assignat per fer la prova d'accés a grau mitjà la documentació que es detalla al punt 12.4, i al punt 13.4 per a la prova d'accés a grau superior, en els terminis indicats.

4.2 Per a la prova d'accés a grau mitjà.

Cal indicar la llengua estrangera triada en la sol·licitud d'inscripció.

4.3 Per a la prova d'accés a grau superior

S'haurà d'indicar:

a) El títol de tècnic/a de grau mitjà que es posseeix, si s'escau.

b) El nom del cicle formatiu o ensenyaments esportius per al qual se sol·licita la realització de la prova d'accés.

c) En la part comuna de la prova d'accés de formació professional, i en la prova d'accés d'ensenyaments esportius, la llengua estrangera triada: anglès, francès o alemany.

d) En la prova d'accés d'ensenyaments esportius, la matèria triada: matemàtiques o història.

e) En la part específica de la prova d'accés de formació professional, el nom de les matèries triades, d'acord amb l'annex 3 d'aquesta Resolució. En els cicles formatius en què una de les matèries de la part específica sigui segona llengua estrangera la persona aspirant podrà triar entre anglès i francès, però en cap cas no es podrà examinar del mateix idioma estranger al qual ha optat en la part comuna.

En el cicle formatiu d'Animació d'activitats físiques i esportives, la matèria educació física serà obligatòria, i caldrà triar una segona matèria d'acord amb l'annex 3.

4.4 Taxes

Les taxes d'inscripció són les que estableix el Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, i els imports seran els legalment establerts en el moment de la inscripció a les proves d'accés. La manca de pagament o el pagament fora de termini determinarà l'exclusió de la persona aspirant.

.5 Persones aspirants amb necessitats específiques

5.1 Les persones aspirants amb necessitats específiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o altres trastorns greus, que tinguin la declaració legal de disminució, podran sol·licitar els recursos addicionals necessaris per desenvolupar la prova d'accés.

5.2 Les persones aspirants han de presentar la sol·licitud per escrit d'acord amb el model que es detalla a l'annex 4 d'aquesta Resolució, adreçada a la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, no més tard del dia 10 de març de 2010. Les sol·licituds que es presentin en data posterior seran considerades per a la convocatòria següent.

A la sol·licitud, signada per la persona aspirant, o pel pare, la mare o la persona tutora legal, si és menor d'edat, cal adjuntar la documentació següent:

a) Fotocòpia del document nacional d'identitat o document equivalent d'identificació.

b) Documentació justificativa de les causes que motiven la petició: certificat del CAD (Centre d'Atenció al Disminuït) del Departament d'Acció Social i Ciutadania, que informi del grau de discapacitat reconeguda i/o certificat mèdic oficial. Caldrà aportar també, si escau, un certificat emès per l'organisme acreditat corresponent, que informi de les característiques de la discapacitat o trastorn que pateix la persona aspirant, juntament amb la proposta dels recursos addicionals que es considerin adequats.

c) Documentació justificativa de modificacions i adaptacions curriculars, autoritzades pel Departament d'Educació, que la persona aspirant hagi tingut en els últims estudis cursats en el sistema educatiu, si escau.

5.3 La Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats determinarà, si escau, les mesures o recursos addicionals, i n'informarà la persona interessada i la comissió avaluadora corresponent.

.6 Informació i orientació a les persones aspirants

Tots els instituts d'educació secundària dependents del Departament d'Educació que imparteixen ensenyaments de formació professional i ensenyaments esportius, i els centres o aules de formació de persones adultes dependents del Departament d'Educació que en fan la preparació, han d'oferir informació i orientació sobre els ensenyaments professionals i els ensenyaments esportius a les persones interessades i sobre el procediment d'inscripció i funcionament de les proves d'accés. La direcció del centre ha de designar a l'efecte el personal adient.

.7 Efectes de la superació de les proves d'accés

7.1 Les proves d'accés superades tenen validesa permanent en la totalitat de l'Estat espanyol.

7.2 Haver superat les proves d'accés faculta les persones que no tenen la titulació exigida a matricular-se als ensenyaments per als quals hagi superat l'accés. Tot i això, la superació de la prova d'accés no garanteix una plaça escolar.

Les persones que havent superat aquestes proves d'accés vulguin matricular-se a un cicle formatiu de formació professional o als ensenyaments esportius hauran de sol·licitar la preinscripció, en el termini que s'estableixi, al centre on el vulguin cursar. Els centres docents sostinguts amb fons públics efectuaran la preinscripció corresponent, d'acord amb la normativa d'admissió d'alumnat.

7.3 Haver superat la prova d'accés a grau mitjà permet l'accés a qualsevol cicle de grau mitjà de formació professional.

7.4 Haver superat la prova d'accés a grau mitjà permet l'accés a qualsevol especialitat esportiva de grau mitjà dels ensenyaments esportius i a les formacions esportives de nivell 1, sempre que es compleixin la resta de requisits d'accés a aquests ensenyaments.

7.5 Haver superat la prova d'accés a grau mitjà substitueix la part comuna de la prova d'accés a grau mitjà d'arts plàstiques i disseny. La substitució comporta traslladar, a la part substituïda, la qualificació obtinguda en la prova superada.

7.6 Haver superat la prova d'accés a grau superior permet l'accés a qualsevol cicle de grau mitjà de formació professional.

7.7 Haver superat la prova d'accés a grau superior permet l'accés a qualsevol especialitat esportiva de grau mitjà dels ensenyaments esportius i a les formacions esportives de nivell 1, sempre que es compleixin la resta de requisits d'accés a aquests ensenyaments.

7.8 Haver superat la prova d'accés a grau superior substitueix la part comuna de la prova d'accés, a grau mitjà i a grau superior, d'arts plàstiques i disseny. La substitució comporta traslladar, a la part substituïda, la qualificació obtinguda en la prova superada.

7.9 Haver superat la prova d'accés a un determinat cicle formatiu de grau superior de formació professional permet l'accés a qualsevol cicle de la seva opció segons el que estableix l'annex 3, llevat que la persona aspirant hagi al·legat l'exempció de la part específica per experiència laboral, esportiva o de voluntariat, perquè en aquest cas l'accés estarà limitat als cicles pels quals té l'exempció reconeguda, i també permet l'accés a qualsevol especialitat esportiva de grau superior dels ensenyaments esportius i a les formacions esportives de nivell 3, sempre que es compleixin la resta de requisits d'accés a aquests ensenyaments.

7.10 Haver superat la part comuna de la prova d'accés a cicles formatius de grau superior permet l'accés a qualsevol especialitat esportiva de grau superior dels ensenyaments esportius i a les formacions esportives de nivell 3, sempre que es compleixin la resta de requisits d'accés a aquests ensenyaments.

7.11 Haver superat la prova d'accés de grau superior als ensenyaments esportius, permet l'accés a aquests ensenyaments sempre que es compleixin la resta de requisits d'accés, i substitueix la part comuna de la prova d'accés a grau superior de cicles formatius de formació professional i d'arts plàstiques i disseny. La substitució comporta traslladar, a la part substituïda, la qualificació obtinguda en la prova superada.

7.12 Haver superat la part comuna de la prova d'accés a cicles formatius de grau superior de formació professional o d'arts plàstiques i disseny o, la part específica de la prova d'accés a cicles formatius de grau superior de formació professional permet substituir la qualificació d'aquesta part de la prova.

7.13 Haver superat la prova d'accés als ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà, a la formació professional de grau mitjà o als ensenyaments esportius de grau mitjà serà equivalent al títol de graduat en educació secundària obligatòria, als únics efectes d'accés a llocs de treball públics i privats, sempre que s'acrediti algun dels següents requisits: o bé haver cursat el cicle formatiu de grau mitjà i haver superat un nombre de mòduls professionals la durada dels quals constitueixi almenys la meitat de la durada total del cicle formatiu, o bé haver superat totes les matèries dels dos primers cursos de l'educació secundària obligatòria.

7.14 Haver superat la prova d'accés a la formació professional de grau superior, als ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny de grau superior i als ensenyaments esportius de grau superior, serà equivalent al títol de batxiller, als únics efectes d'accés a llocs de treball públics i privats, sempre que s'acrediti estar en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent acadèmic.

.8 Elaboració de les proves

La Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats elaborarà les proves i les farà arribar a les comissions avaluadores.

.9 Comissió avaluadora

9.1 Nomenament

Els/les directors/es dels serveis territorials i el gerent del Consorci d'Educació de Barcelona nomenaran les persones membres de les comissions avaluadores de les proves d'accés convocades per aquesta Resolució i faran arribar una còpia a la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, no més tard del dia 23 de març de 2010.

Les comissions avaluadores es constituiran en els instituts designats per realitzar les proves d'accés, d'acord amb els criteris de racionalització de capacitat de l'institut i el nombre de persones aspirants per comissió.

Els/les directors/es dels serveis territorials i el gerent del Consorci d'Educació de Barcelona nomenaran les comissions avaluadores que atendran la convocatòria d'incidències d'entre les comissions avaluadores que estan nomenades per a la convocatòria ordinària, i faran arribar una còpia a la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, no més tard del dia 23 de març de 2010.

9.2 Composició de les comissions.

9.2.1 A cada institut es podran constituir dues comissions avaluadores, una per a la prova d'accés a grau mitjà i una altra per a la prova d'accés a grau superior.

9.2.2 La comissió avaluadora per a la prova d'accés a grau mitjà estarà constituïda pels membres següents: el/la president/a, el/la secretari/ària i fins a nou o dotze vocals en funció del nombre de persones aspirants que hagi d'atendre la comissió.

A cada comissió es podrà designar com a vocal algun/a professor/a dels centres o aules de formació de persones adultes, o que imparteixi programes de qualificació professional inicial, de centres dependents del Departament d'Educació, que hauran de tenir atribució docent en educació secundària per a les matèries corresponents en les especialitats indicades en l'annex 10 d'aquesta Resolució, tenint en compte que les persones que hagin participat en els cursos o formacions de preparació de proves d'accés al grau mitjà d'aquesta convocatòria no poden formar part de cap comissió avaluadora de proves d'accés del mateix grau per al qual han preparat.

Excepcionalment, prèvia autorització de la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, poden formar-ne part si no hi ha altre professorat de la seva especialitat en l'institut. El professorat dels instituts que siguin seus de comissions avaluadores en comarques on hi hagi més d'una comissió avaluadora, i hagin participat en els cursos o formacions de preparació de proves d'accés al grau mitjà d'aquesta convocatòria, poden formar part de la comissió avaluadora únicament en el seu institut.

9.2.3 La comissió avaluadora per a la prova d'accés a grau superior estarà constituïda pels membres següents: el/la president/a, el/la secretari/ària i fins a tretze o disset vocals en funció del nombre de persones aspirants que hagi d'atendre la comissió.

A cada comissió es podrà designar com a vocal algun/a professor/a dels centres o aules de formació de persones adultes de centres dependents del Departament d'Educació.

Les persones nomenades com a vocals de les comissions hauran de tenir atribució docent en educació secundària en les matèries de la part comuna i per les matèries de la part específica de grau superior en les especialitats indicades en l'annex 10 d'aquesta Resolució, tenint en compte que les persones que hagin participat en els cursos o formacions de preparació de proves d'accés al grau superior d'aquesta convocatòria no poden formar part de cap comissió avaluadora de proves d'accés del mateix grau.

Excepcionalment, amb l'autorització prèvia de la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, poden formar-ne part si no hi ha altre professorat de la seva especialitat en l'institut. El professorat dels instituts que siguin seus de comissions avaluadores en comarques on hi hagi més d'una comissió avaluadora, i hagin participat en els cursos o formacions de preparació de proves d'accés al grau superior d'aquesta convocatòria, poden formar part de la comissió avaluadora únicament en el seu institut.

9.2.4 El/La president/a i el/la secretari/ària de les comissions avaluadores ho seran d'ambdues comissions. Les persones nomenades com a vocals podran coincidir en ambdues comissions.

9.3 La relació de membres de cada comissió avaluadora es publicarà al tauler d'anuncis de l'institut on es realitzi la prova d'accés no més tard del dia 13 d'abril de 2010.

9.4 Els/les membres de les comissions avaluadores estan subjectes a les causes d'abstenció i recusació que preveuen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

9.5 La indemnització corresponent al personal que depèn del Departament d'Educació la regula el Decret 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per raó del servei. L'import de les assistències és de 40,00 euros per al president/a i el/la secretari/ària i de 37,00 euros per als vocals.

9.6 Funcions de les comissions avaluadores

La comissió:

a) Atendrà les consultes de les persones aspirants.

b) Comprovarà la documentació i els requisits de les persones aspirants.

c) Puntuarà el currículum presentat.

d) Organitzarà les proves d'accés en l'institut i vetllarà pel desenvolupament correcte.

e) Corregirà i qualificarà les proves.

f) Publicarà les llistes i els resultats en els terminis i forma establerts.

g) Resoldrà les reclamacions, d'acord amb les disposicions d'aquesta Resolució i amb les instruccions que emeti la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats.

9.7 En qualsevol moment de la realització de les proves d'accés o del procés, la comissió avaluadora podrà comprovar la identitat de les persones aspirants i, en cas de detectar l'incompliment de qualsevol dels requisits, la persona aspirant en quedarà exclosa.

.10 Documentació i organització de les proves d'accés

10.1 Conservació de la documentació

Els instituts on s'hagin constituït les comissions avaluadores conservaran tota la documentació generada durant els tres mesos següents a la finalització del procés, sens perjudici que les actes de les proves d'accés i una còpia del certificat emès a les persones aspirants que superin la prova d'accés s'hauran de conservar de forma permanent. En cas de reclamacions, caldrà conservar la documentació fins a la resolució del procés.

10.2 Organització de la prova d'accés

Els/Les directors/es dels serveis territorials i el gerent del Consorci d'Educació de Barcelona vetllaran i prendran les mesures adequades per a l'execució correcta d'aquesta Resolució, i nomenaran un/a inspector/a d'Educació, preferentment de l'àrea de formació professional, per coordinar i vetllar pel correcte desenvolupament del procés, i la correcta interpretació de la normativa.

El/la coordinador/a de formació professional de cada servei territorial col·laborarà amb el/la inspector/a d'educació, impulsarà la difusió d'aquesta convocatòria entre els agents socials, les empreses i les entitats del territori, donarà suport als instituts en l'organització del procés i durà a terme les actuacions que la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats li encarregui.

La Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats emetrà les instruccions necessàries per aplicar aquesta Resolució.

.11 Validesa d'altres proves d'accés

11.1 Validesa de les proves d'accés als mòduls professionals

11.1.1 Haver superat les proves d'accés als mòduls professionals 2 permet sol·licitar la matriculació en qualsevol cicle formatiu de grau mitjà de formació professional i de grau mitjà dels ensenyaments esportius, sempre que es compleixin la resta de requisits d'accés a aquests ensenyaments.

11.1.2 Haver superat les proves d'accés als mòduls professionals 3 permet sol·licitar la matriculació als cicles formatius de grau superior de formació professional afins, d'acord amb la relació de l'annex 8 de la Resolució ENS/310/2002, de 31 de gener, per la qual es convoca la realització de la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de formació professional específica per a l'any 2002 (DOGC núm. 3581, de 22.2.2002) i al grau superior d'ensenyaments esportius, sempre que es compleixin la resta de requisits d'accés a aquests ensenyaments.

11.1.3 Haver superat les proves d'accés als mòduls professionals 3 permet sol·licitar la matriculació en qualsevol cicle formatiu de grau mitjà de formació professional, de grau mitjà dels ensenyaments esportius, i de grau mitjà dels ensenyaments artístics, sempre que es compleixin la resta de requisits d'accés a aquests ensenyaments.

11.2 Validesa de les proves d'accés als cicles formatius d'ensenyaments artístics.

11.2.1 Haver superat les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà d'ensenyaments d'arts plàstiques i disseny permet sol·licitar la matriculació en qualsevol cicle formatiu de grau mitjà de formació professional i, al grau mitjà dels ensenyaments esportius, sempre que es compleixin la resta de requisits d'accés a aquests ensenyaments.

11.2.2 Haver superat les proves d'accés als cicles formatius de grau superior d'ensenyaments d'arts plàstiques i disseny permet sol·licitar la matriculació en qualsevol cicle formatiu de grau mitjà de formació professional i, al grau mitjà dels ensenyaments esportius, sempre que es compleixin la resta de requisits d'accés a aquests ensenyaments.

11.2.3. Haver superat les proves d'accés als cicles formatius de grau superior d'ensenyaments d'arts plàstiques i disseny, permet matricular-se als ensenyaments esportius sempre i que es compleixin la resta de requisits d'accés per a aquests ensenyaments, i substitueix la part comuna de la prova d'accés a cicles formatius de grau superior de formació professional.

.12 Prova d'accés a grau mitjà

12.1 Calendari de realització de la prova d'accés

12.1.1 Convocatòria ordinària.

Es farà el dia 5 de maig de 2010.

12.1.2 Convocatòria d'incidències.

Les persones inscrites que no hagin pogut presentar-se a la prova d'accés per causes alienes a la seva voluntat, i que acreditin documentalment aquesta circumstància, podran presentar-se a la convocatòria d'incidències que es farà el dia 12 de maig de 2010 en els instituts que es determinin.

La sol·licitud per ser admès/a a la convocatòria d'incidències s'ha de presentar a l'institut on ha estat admès/a inicialment no més tard de les 18 hores del dia 7 de maig de 2010.

La comissió avaluadora de l'institut on està inscrita la persona aspirant examinarà les sol·licituds, determinarà si considera l'absència justificada i, no més tard del dia 11 de maig de 2010, publicarà al tauler d'anuncis de l'institut la relació de persones aspirants admeses i excloses indicant l'institut assignat on haurà d'anar a fer la prova d'accés. Aquesta relació també es podrà consultar a la pàgina web del Departament d'Educació.

La comissió avaluadora de l'institut on inicialment s'ha inscrit la persona aspirant farà arribar el seu expedient original a la comissió avaluadora de l'institut d'incidències assignada no més tard del dia 11 de maig de 2010. A partir d'aquest moment i prèvia notificació a la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, la persona aspirant passarà a estar inscrita a tots els efectes en la comissió avaluadora d'incidències.

12.2 Requisits per accedir a la prova d'accés.

Per inscriure's a les proves d'accés a grau mitjà caldrà tenir complerts 17 anys d'edat o bé complir-los durant l'any 2010.

Les persones que posseeixin la titulació acadèmica que permeti l'accés directe als cicles formatius de grau mitjà de formació professional o als ensenyaments esportius de grau mitjà no es poden presentar a la prova d'accés.

12.3 Exempcions de la prova d'accés

12.3.1 Exempció de la matèria de llengua catalana

La poden sol·licitar les persones aspirants que acreditin menys de 2 anys de residència a Catalunya fins al dia de realització de la prova d'accés i no hagin estudiat català en la seva escolaritat. Cal fer la sol·licitud al Servei d'Immersió i Ús de la Llengua de la Direcció General de Planificació i Entorn del Departament d'Educació fins al dia 10 de març de 2010. Les sol·licituds que es presentin en data posterior seran considerades per a la convocatòria següent.

12.3.2 Exempció d'una part de la prova d'accés

12.3.2.1 Exempció de l'àmbit cientificotecnològic

12.3.2.1.1 La poden sol·licitar les persones aspirants que tinguin experiència laboral en qualsevol àmbit professional, que acreditin com a mínim un any d'experiència laboral a jornada completa o el temps proporcional en cas de jornada reduïda.

El document acreditatiu és l'original de l'Informe de vida laboral de la Tresoreria General de la Seguretat Social on figuri la persona interessada en situació d'alta en el Sistema de la Seguretat Social amb un total de temps efectiu igual o superior a un any.

Cal fer la sol·licitud a qualsevol institut on es cursen cicles formatius de formació professional o ensenyaments esportius dependents del Departament d'Educació mitjançant el model que es detalla en l'annex 5 d'aquesta Resolució, aportant els documents justificatius corresponents. Les sol·licituds que es presentin en data posterior a la presentació de documentació seran considerades per a la convocatòria següent.

12.3.2.1.2 La poden sol·licitar les persones aspirants que tinguin experiència en tasques de voluntariat, experiència esportiva o que acreditin la condició d'esportistes d'alt nivell o d'alt rendiment.

a) S'entén per experiència en tasques de voluntariat les realitzades en entitats que tinguin com a finalitat activitats socioculturals, socioeducatives o de lleure. Cal acreditar una experiència mínima d'un any en tasques de voluntariat, amb una dedicació equivalent a un any laboral a jornada completa o el temps proporcional en cas de jornada reduïda.

b) S'entén per experiència esportiva la que consisteix en una experiència mínima d'un any en l'entrenament, la direcció d'equips esportius o altres activitats relacionades, amb una dedicació mínima equivalent a un any laboral a jornada completa, o el temps proporcional en cas de jornada reduïda, incloent en aquest còmput les tasques complementàries a la funció que es desenvolupa tal com les competicions, preparació i planificació.

c) S'entén per esportistes d'alt nivell o alt rendiment el que estableix el Reial decret 971/2007, de 13 de juliol (BOE núm. 177, de 25.7.2007).

Cal fer la sol·licitud a la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, abans del dia 10 de març de 2010 mitjançant el model que es detalla a l'annex 6 d'aquesta Resolució aportant els documents justificatius corresponents. Les sol·licituds que es presentin en data posterior seran considerades per a la convocatòria següent.

12.3.2.1.3 Per acreditació de competències o superació de crèdits associats a una unitat de competència.

La poden sol·licitar les persones aspirants que hagin acreditat, com a mínim, una unitat de competència, o bé hagin superat tots els crèdits associats a una unitat de competència del cicle formatiu de grau mitjà que es vol cursar, mitjançant la realització de les proves per a l'obtenció del títol de tècnic/a.

Cal fer la sol·licitud a qualsevol institut on es cursa cicles formatius de formació professional o ensenyaments esportius dependents del Departament d'Educació mitjançant el model que es detalla en l'annex 5 d'aquesta Resolució, aportant els documents justificatius corresponents. Les sol·licituds que es presentin en data posterior a la presentació de documentació seran considerades per a la convocatòria següent.

12.3.2.1.4 Per estar cursant un programa de qualificació professional inicial.

Hi tenen dret les persones aspirants que estiguin cursant amb aprofitament un programa de qualificació professional inicial autoritzat pel Departament d'Educació.

No cal fer la sol·licitud d'exempció, les dades de matrícula del programa de qualificació professional inicial es contrastaran amb les dades d'inscripció a la prova i s'atorgaran automàticament a totes les persones inscrites que estiguin cursant i superin un programa de qualificació professional inicial.

12.3.2.1.5 Per haver superat un programa de qualificació professional inicial.

La poden sol·licitar les persones aspirants que hagin superat un programa de qualificació professional inicial autoritzat pel Departament d'Educació, sense perjudici del dret a l'exempció total.

Cal fer la sol·licitud a qualsevol institut on es cursen cicles formatius de formació professional o ensenyaments esportius dependents del Departament d'Educació mitjançant el model que es detalla en l'annex 5 d'aquesta Resolució, aportant els documents justificatius corresponents. Les sol·licituds que es presentin en data posterior a la presentació de documentació seran considerades per a la convocatòria següent.

12.3.3 Exempció total de la prova d'accés

Les persones inscrites en aquesta prova que cursin, completin i superin els mòduls obligatoris (A i B) dels programes de qualificació professional inicial i obtinguin una qualificació final igual o superior a 8, estan totalment exemptes de la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà. La qualificació final obtinguda en el programa serà la qualificació a efectes d'admissió. Així mateix, poden obtenir aquesta exempció les persones inscrites en aquesta prova que hagin superat els mòduls obligatoris (A i B) d'un programa de qualificació inicial en un curs anterior i tinguin una qualificació final igual o superior a 8. La resolució corresponent serà lliurada per la comissió avaluadora a la persona aspirant el dia 19 de maig de 2010.

12.4 Presentació de la documentació a l'institut on es farà la prova d'accés, i comprovació de les dades d'inscripció.

Les persones aspirants hauran de presentar la documentació a partir del 13 d'abril de 2010, a l'institut on faran la prova d'accés en l'horari previst d'atenció al públic, i fins a les 18 hores del dia 20 d'abril de 2010.

Totes les persones aspirants hauran de presentar:

a) Fotocòpia del document nacional d'identitat o document equivalent d'identificació.

b) Fotocòpia del resguard d'inscripció a la prova d'accés.

c) Currículum formatiu, professional i d'experiència i documentació justificativa, a l'efecte de la seva valoració, o renúncia explícita a presentar-lo.

Segons les condicions de la persona aspirant:

d) Document justificatiu de bonificació o exempció de la taxa.

e) Documentació que justifiqui l'exempció parcial de la prova d'accés:

e.1) Document d'exempció de la matèria de llengua catalana reconeguda pel Servei d'Immersió i Ús de la Llengua de la Direcció General de Planificació i Entorn.

e.2) Document d'exempció de l'àmbit cientificotecnològic atorgada per la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats.

e.3) Document d'exempció de l'àmbit cientificotecnològic atorgada per un institut on es cursen cicles formatius de formació professional o ensenyaments esportius dependents del Departament d'Educació.

e.4) Sol·licitud d'exempció de l'àmbit cientificotecnològic per la resta dels supòsits de l'apartat 12.3.2.1, en cas que no ho hagués sol·licitat prèviament.

En el moment de la recepció de documentació, la persona aspirant podrà sol·licitar que la comissió avaluadora modifiqui les dades amb què s'ha inscrit si hi ha algun error o desitja fer un canvi en les opcions triades. L'institut haurà de comprovar totes les dades d'inscripció de les persones aspirants i confirmar les opcions de la prova que hagin escollit. En cas que es detecti alguna errada, es procedirà a l'esmena corresponent.

L'institut lliurarà a la persona aspirant un full informatiu amb el calendari detallat que ha de seguir a partir d'aquell moment i la relació de material específic que haurà de portar, si escau, el dia de la prova d'accés.

Tota la documentació formarà part de l'expedient de la persona aspirant, estarà a disposició de la comissió avaluadora i es conservarà a l'institut, d'acord amb el que estableix el punt 10.1 d'aquesta Resolució, sens perjudici del que estableix l'apartat 12.1.2. La comissió avaluadora farà pública, no més tard del dia 23 d'abril de 2010, la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació del motiu d'exclusió, així com la relació d'exempcions atorgades per la pròpia comissió, al tauler d'anuncis de l'institut on es faci la prova d'accés. Aquesta informació es podrà consultar a la pàgina web del Departament d'Educació. A partir d'aquesta data, les persones aspirants podran presentar la documentació o aportar les dades que hi manquin fins a les 18 hores del dia 27 d'abril de 2010. En cas que no ho facin, s'entendrà que renuncien a presentar-se a la prova d'accés o a l'exempció sol·licitada.

La comissió avaluadora es reunirà per examinar la documentació nova presentada, i publicarà, al tauler d'anuncis de l'institut, la relació definitiva de persones admeses i excloses, així com la relació d'exempcions atorgades per la pròpia comissió, no més tard del dia 29 d'abril de 2010. Aquesta informació es podrà consultar a la pàgina web del Departament d'Educació.

12.5 Prova d'accés i qualificacions

12.5.1 Lloc on es realitzarà la prova d'accés

La prova d'accés es realitzarà als instituts dependents del Departament d'Educació que determinin els/les directors/es dels serveis territorials del Departament d'Educació i el gerent del Consorci d'Educació de Barcelona. La relació d'instituts s'exposarà al tauler d'anuncis dels serveis territorials, del Consorci d'Educació de Barcelona, i a la pàgina web del Departament d'Educació, abans del dia 8 de març de 2010.

12.5.2 Desenvolupament de la prova d'accés

12.5.2.1 Objectius de la prova d'accés

Prenent com a referència els objectius de l'ensenyament secundari obligatori, s'estableixen per a la prova d'accés els objectius següents:

a) Analitzar els mecanismes bàsics que regeixen i condicionen el medi físic i valorar com repercuteixen les activitats humanes en la seva defensa, conservació i millora, com a element determinant de la qualitat de vida.

b) Conèixer els elements essencials del desenvolupament científic i tecnològic, valorant-ne les seves causes i les seves implicacions sobre la persona, la societat i l'entorn físic.

c) Identificar les característiques històriques, culturals i socials de la societat actual.

d) Comprendre i produir missatges orals i escrits amb propietat, autonomia i creativitat en llengua catalana, castellana i, si escau, aranesa i, almenys, en una llengua estrangera.

e) Interpretar i produir missatges amb propietat, autonomia i creativitat, utilitzant codis artístics, científics i tècnics.

f) Identificar problemes en els diversos camps del coneixement i elaborar estratègies per resoldre'ls, mitjançant procediments intuïtius i de raonament lògic.

g) Seleccionar, tractar i comunicar informació utilitzant les metodologies i els instruments tecnològics apropiats, procedint de manera organitzada, autònoma i crítica.

12.5.2.2 Els temaris i els criteris d'avaluació.

Els temaris i els criteris d'avaluació de la prova d'accés de grau mitjà són els que consten a l'annex 15 de la Resolució EDU/120/2007, de 18 de gener (DOGC núm. 4808, de 26.1.2007).

12.5.2.3 Tipus de prova d'accés

La prova d'accés a grau mitjà serà la mateixa per a tots els cicles o ensenyaments i es desenvoluparà en dues parts:

Part sociolingüística: comprèn les àrees de llengua catalana, llengua castellana, ciències socials i llengua estrangera (anglès o francès).

Part científica, tecnològica i matemàtica: es subdivideix en dos àmbits: l'àmbit matemàtic, amb les matemàtiques com a única àrea i l'àmbit científic tecnològic, que comprèn les tres àrees: ciències naturals, tecnologia, i educació visual i plàstica.

12.5.2.4 Horari de realització de la prova d'accés

La prova d'accés començarà a les 16 hores del dia 5 de maig de 2010. Pel que fa a la convocatòria d'incidències començarà a les 9.30 hores del dia 12 de maig de 2010 a l'institut assignat. Les persones aspirants s'hauran de presentar a l'institut 30 minuts abans de l'inici de la prova d'accés.

El temps de realització serà de quatre hores, que es distribuirà en dos blocs temporals de dues hores cadascun. En el primer bloc es realitzaran els exercicis de la part sociolingüística; la persona aspirant disposarà de totes les proves que lliurarà al final del bloc. Entre el primer i el segon bloc hi haurà un descans de 30 minuts. En el segon bloc es realitzaran els exercicis de la part científica, tecnològica i matemàtica. La persona aspirant disposarà de totes les proves que li correspongui fer i les lliurarà en acabar el temps d'aquest bloc.

12.5.3 Documentació i material que s'ha de portar en el moment de la prova d'accés

a) Documentació personal.

El dia de la prova d'accés les persones aspirants hauran de portar el document nacional d'identitat o document equivalent d'identificació que permeti a la comissió avaluadora comprovar-ne la identitat.

Si la comissió avaluadora detecta, en qualsevol moment del procés, l'incompliment de qualsevol dels requisits, la persona aspirant en quedarà exclosa.

b) Documentació de la formació de preparació de la prova.

Si cal, la certificació de superació de la formació per a les proves d'accés en un centre autoritzat pel Departament d'Educació, segons el model de l'annex 5 de la Resolució EDU/1763/2009, de 12 de juny.

c) Material.

A partir del dia 13 d'abril de 2010, les persones aspirants hauran de consultar al tauler d'anuncis de l'institut on faran la prova d'accés el material específic que hauran de portar, si escau, el dia de la prova d'accés.

12.5.4 Qualificació de la prova d'accés i currículum.

12.5.4.1 Prova d'accés.

La qualificació de la prova d'accés estarà compresa entre 0 i 10 i la comissió avaluadora la calcularà aplicant el barem següent a la qualificació de cada àrea: llengua catalana, 15%; llengua castellana, 15%; ciències socials, 10%; llengua estrangera, 10%; matemàtiques, 25%; tecnologia, 8,33%; ciències de la naturalesa, 8,33%; i educació visual i plàstica, 8,34%.

Les persones aspirants que obtinguin una qualificació global inferior a 4 es declararan no aptes i en cap cas se'ls podrà sumar una altra qualificació. A les persones aspirants que obtinguin una qualificació igual o superior a 4 se'ls podrà sumar la qualificació obtinguda de la formació de la preparació a les proves d'accés, d'acord a l'apartat 12.5.5, la qualificació amb què supera el programa de qualificació professional inicial amb nota inferior a 8, d'acord amb l'apartat 12.5.6, i el currículum formatiu, professional i d'experiència, si escau, d'acord amb l'apartat 12.5.4.2.

Un cop sumades aquestes qualificacions les persones que hagin obtingut una puntuació total, igual o superior a 5 seran considerades aptes.

Per a les persones aspirants que estiguin exemptes d'algun àmbit o àrea de la prova d'accés, la qualificació es calcularà sobre 10 punts, en base a la resta d'àrees.

12.5.4.2 Currículum

La persona aspirant presentarà el seu currículum formatiu, professional i d'experiència, al qual haurà d'adjuntar els documents justificatius de tot allò que hi al·legui, o bé renúncia explícita a presentar-lo. La comissió avaluadora puntuarà el currículum numèricament amb dos decimals, amb un màxim d'un punt. Aquests mèrits se sumaran a la qualificació obtinguda a la prova d'accés, i en cap cas la puntuació total obtinguda serà superior a 10.

La comissió avaluadora valorarà la documentació justificativa aportada d'acord amb els criteris següents:

a) Per estudis (màxim 0,9 punts):

a.1) 0,9 punts per haver cursat amb aprofitament un programa de garantia social.

Document justificatiu: certificat d'aprofitament emès pel centre docent o entitat autoritzada pel Departament d'Educació.

a.2) 0,01 punts per cada 20 hores d'altres formacions professionalitzadores.

Document justificatiu: certificat dels estudis realitzats, on consti el contingut de la formació i les hores.

b) Per experiència professional, esportiva o en tasques de voluntariat (màxim 0,9 punts).

b.1) Per experiència professional en qualsevol àmbit:

0,01 punts per cada dia treballat a jornada completa, o la part proporcional si és a jornada parcial.

Document justificatiu: informe de vida laboral expedit per la tresoreria general de la Seguretat Social o de la mutualitat laboral, on consti el període d'alta o, si escau, el certificat de l'administració corresponent o full de serveis.

b.2) Per experiència esportiva en l'entrenament, la direcció d'equips esportius o altres activitats relacionades.

0,01 punts per l'equivalent a un dia treballat a jornada completa, incloent en aquest còmput les tasques complementàries a la funció que es desenvolupa tal com les competicions, preparació i planificació.

Document justificatiu: certificat on consti el número d'identificació fiscal de l'entitat legalment constituïda, les activitats realitzades i el temps de dedicació.

b.3) Per experiència en voluntariat o activitats en associacions.

0,01 punts per l'equivalent a un dia treballat a jornada completa, incloent en aquest còmput les tasques complementàries a la funció que es desenvolupa tal com la formació prèvia.

Document justificatiu: certificat on consti el número d'identificació fiscal de l'entitat legalment constituïda, les activitats realitzades i el temps de dedicació.

12.5.5 Efectes de la formació de preparació per a les proves d'accés al grau mitjà.

En el cas que la persona aspirant hagi obtingut una qualificació igual o superior a 4 en la prova d'accés, i presenti el certificat de superació de la formació per a les proves d'accés a grau mitjà autoritzada pel Departament d'Educació, es tindrà en compte aquesta formació.

La qualificació de la formació, sempre que sigui igual o superior a 5, es multiplicarà pel coeficient 0,40 i s'afegirà a la puntuació total obtinguda de la prova d'accés.

Document justificatiu: certificat de superació de la formació per a les proves d'accés a grau mitjà expedit per un centre autoritzat pel Departament d'Educació segons el que estableixen les resolucions que regulen la formació.

12.5.6 Efectes de la superació dels mòduls obligatoris (A i B) dels programes de qualificació professional inicial.

En el cas que la persona aspirant hagi obtingut una qualificació igual o superior a 4 en la prova d'accés, i superi els mòduls obligatoris (A i B) dels programes de qualificació professional inicial, es tindrà en compte en aquesta qualificació.

La qualificació dels mòduls obligatoris dels programes de qualificació professional inicial, sempre que sigui superior o igual a 5 i inferior a 8 es multiplicarà pel coeficient 0,40 i s'afegirà a la puntuació total obtinguda de la prova d'accés.

El centre docent o entitat autoritzada a impartir programes de qualificació professional inicial facilitarà al Departament d'Educació la qualificació de l'alumnat inscrit a la prova, per tal que les comissions avaluadores puguin disposar d'aquesta informació.

12.6 Publicació de resultats de la prova d'accés.

La comissió avaluadora farà públiques les actes de qualificació al tauler d'anuncis de l'institut, no més tard del dia 13 de maig de 2010. Aquesta informació es podrà consultar a la pàgina web del Departament d'Educació.

La comissió avaluadora fixarà i publicarà un horari per atendre les consultes de les persones aspirants sobre les qualificacions obtingudes.

12.7 Reclamacions

La persona aspirant podrà presentar reclamació contra les qualificacions obtingudes a la prova d'accés i la valoració del currículum, si escau, adreçada a la comissió avaluadora, per mitjà d'un escrit que caldrà presentar al registre de l'institut on s'hagi examinat no més tard de les 18 hores del dia 17 de maig de 2010.

La comissió avaluadora, com a òrgan col·legiat, es reunirà, examinarà les reclamacions presentades dins del termini, les resoldrà, i no més tard del 19 de maig de 2010 en publicarà el resultat i lliurarà els certificats de les persones aspirants declarades aptes d'acord amb l'apartat 12.8.

Aquesta informació es podrà consultar a la pàgina web del Departament d'Educació.

La persona aspirant podrà presentar una reclamació contra el procés. Aquesta segona reclamació s'haurà d'adreçar a la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, per mitjà d'un escrit que caldrà presentar al registre de l'institut on s'hagi examinat no més tard de les 18 hores del dia 28 de maig de 2010. L'institut enviarà als serveis territorials corresponents o al Consorci d'Educació de Barcelona aquesta segona reclamació, juntament amb una còpia de l'expedient de la persona aspirant, i la Inspecció n'emetrà l'informe corresponent. Aquest informe analitzarà els aspectes procedimentals que s'han seguit en el tractament de la reclamació i farà la proposta que correspongui. Tota aquesta documentació s'haurà de trametre a la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, que la resoldrà i n'informarà la persona interessada i l'institut que ha estat seu de la comissió avaluadora.

12.8 Certificacions

La comissió avaluadora expedirà un certificat per a cada persona aspirant declarada apta o amb exempció total, on consti la qualificació final obtinguda amb dos decimals. En cap cas es faran certificats parcials, ni certificats de qualificacions de les diferents matèries de la prova d'accés.

.13 Prova d'accés a grau superior de formació professional i ensenyaments esportius

13.1 Calendari de realització de la prova d'accés

13.1.1 Convocatòria ordinària

La prova d'accés de formació professional es farà els dies 7 i 12 de maig de 2010.

La prova d'accés als ensenyaments esportius es farà el dia 7 de maig de 2010.

13.1.2 Convocatòria d'incidències.

Les persones inscrites que no hagin pogut presentar-se a la prova d'accés per causes alienes a la seva voluntat i que acreditin documentalment aquesta circumstància, podran presentar-se a la convocatòria d'incidències que es farà el dia 19 de maig de 2010 en els instituts que es determinin.

La sol·licitud per ser admès/esa a la convocatòria d'incidències s'ha de presentar a l'institut on s'ha inscrit, no més tard de les 18 hores del dia 17 de maig de 2010.

La comissió avaluadora de l'institut on està inscrita la persona aspirant examinarà les sol·licituds, determinarà si considera l'absència justificada i no més tard del dia 18 de maig de 2010, publicarà, al tauler d'anuncis de l'institut, la relació de persones aspirants admeses i excloses indicant l'institut assignat on hauran d'anar a fer la prova d'accés. Aquesta relació es podrà consultar a la pàgina web del Departament d'Educació. La comissió avaluadora on inicialment s'ha inscrit la persona farà arribar, a la comissió avaluadora de l'institut d'incidències assignada, l'expedient original de les persones aspirants no més tard del dia 18 de maig de 2010. A partir d'aquest moment i prèvia notificació a la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, la persona aspirant passarà a estar inscrita a tots els efectes en aquesta comissió avaluadora.

13.2 Requisits per accedir a la prova d'accés.

Per inscriure's a les proves d'accés a grau superior caldrà trobar-se en una de les situacions següents:

13.2.1 Tenir complerts 19 anys d'edat o bé complir-los durant l'any 2010.

13.2.2 Tenir complerts 18 anys o bé complir-los durant l'any 2010 i tenir el títol de tècnic/a per haver superat un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional o d'ensenyaments esportius de grau mitjà, del mateix grup d'itineraris, segons s'indica a l'annex 2. El document justificatiu és el títol o resguard de sol·licitud del títol.

Les persones que posseeixin la titulació acadèmica que permeti l'accés directe als cicles formatius de grau superior de formació professional o als ensenyaments esportius de grau superior no es poden presentar a la prova d'accés.

13.3 Exempcions de la prova d'accés.

13.3.1 Exempcions de la prova d'accés de formació professional.

13.3.1.1 Exempció de la matèria de llengua catalana.

La poden sol·licitar les persones aspirants que acreditin menys de dos anys de residència a Catalunya fins el dia de realització de la prova d'accés i no hagin estudiat llengua catalana en la seva escolarització.

Cal fer la sol·licitud al Servei d'Immersió i Ús de la Llengua de la Direcció General de Planificació i Entorn del Departament d'Educació fins al dia 10 de març de 2010. Les sol·licituds que es presentin en data posterior seran considerades per a la convocatòria següent.

13.3.1.2 Exempció de la part comuna de la prova d'accés.

Es pot sol·licitar per:

a) Haver superat amb anterioritat la prova d'accés a cicles formatius de grau superior de formació professional.

b) Haver superat amb anterioritat les proves d'accés de caràcter general als ensenyaments esportius de grau superior.

c) Haver superat les proves d'accés de caràcter general a cicles formatius de grau superior d'ensenyaments del règim especial d'arts plàstiques i disseny.

d) Haver superat els ensenyaments substitutoris de les proves d'accés a un cicle formatiu diferent del cicle a què es vol accedir.

La qualificació obtinguda en una prova superada anteriorment podrà ser la nota de la part comuna de la prova d'aquesta convocatòria.

Cal fer la sol·licitud a qualsevol institut on es cursen cicles formatius de formació professional dependents del Departament d'Educació mitjançant el model que es detalla en l'annex 5 d'aquesta Resolució, aportant els documents justificatius corresponents. Les sol·licituds que es presentin en data posterior a la presentació de documentació seran considerades per a la convocatòria següent.

13.3.1.3 Exempció de la matèria específica Química

Les persones aspirants que tinguin el títol de tècnic/a en Operacions d'ennobliment tèxtil poden sol·licitar l'exempció de Química.

Cal fer la sol·licitud a qualsevol institut on es cursen cicles formatius de formació professional dependents del Departament d'Educació mitjançant el model que es detalla en l'annex 5 d'aquesta Resolució, aportant els documents justificatius corresponents. Les sol·licituds que es presentin en data posterior a la presentació de documentació seran considerades per a la convocatòria següent.

13.3.1.4 Exempció de la part específica de la prova d'accés.

13.3.1.4.1 Per disposar del títol de tècnic/a.

Poden sol·licitar l'exempció de la part específica les persones aspirants que tinguin un títol de tècnic/a del mateix grup d'itineraris que el cicle formatiu de grau superior a què es vol accedir, segons l'annex 2 d'aquesta Resolució.

Cal fer la sol·licitud a qualsevol institut on es cursen cicles formatius de formació professional dependents del Departament d'Educació mitjançant el model que es detalla en l'annex 5 d'aquesta Resolució, aportant els documents justificatius corresponents. Les sol·licituds que es presentin en data posterior a la presentació de documentació seran considerades per a la convocatòria següent.

13.3.1.4.2 Per experiència laboral, esportiva o en tasques de voluntariat relacionats amb el cicle formatiu a què es vol accedir

a) Per experiència laboral que es correspongui amb el cicle formatiu que es vulgui cursar.

Es pot sol·licitar si a més a més de reunir el requisit d'edat establert a l'apartat 13.2.1 es demostra un dels requisits següents:

1. Com a mínim un any d'experiència laboral a jornada completa, o el temps proporcional en cas de jornada reduïda, amb una categoria professional igual o superior a la que correspon el cicle formatiu de grau superior (en general, oficial de primera o de segona), reconeguda oficialment (grup de cotització).

2. Com a mínim tres anys d'experiència laboral a jornada completa, o el temps proporcional en cas de jornada reduïda si la categoria reconeguda oficialment (grup de cotització) és inferior.

3. Experiència laboral en diverses categories professionals, equivalent a les dues anteriors.

b) Per al cicle formatiu d'Animació d'activitats físiques i esportives, experiència esportiva:

Les persones aspirants poden sol·licitar l'exempció de la part específica de la prova d'accés acreditant una experiència d'almenys un any en l'entrenament, la direcció d'equips esportius o altres activitats relacionades de nivell equivalent, amb una dedicació mínima equivalent a un any laboral a jornada completa, incloent en aquest còmput les tasques complementàries a la funció que es desenvolupa tal com les competicions, preparació i planificació.

c) Per als cicles formatius de la família professional de serveis socioculturals i a la comunitat, experiència en tasques de voluntariat de nivell i tipus relacionades amb el cicle formatiu respecte del qual es demana l'exempció, i realitzades en entitats que tinguin com a finalitat activitats socioculturals, socioeducatives o de lleure. Les persones aspirants poden sol·licitar l'exempció de la part específica de la prova d'accés acreditant una experiència d'almenys un any en tasques de voluntariat, amb una dedicació mínima equivalent a un any laboral a jornada completa.

Cal fer la sol·licitud a la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, com a molt tard el 10 de març de 2010, mitjançant el model que es detalla a l'annex 6 d'aquesta Resolució, aportant els documents justificatius corresponents. Les sol·licituds que es presentin en data posterior seran considerades per a la convocatòria següent.

13.3.1.4.3 Per al cicle formatiu de grau superior d'Animació d'activitats físiques i esportives, la poden sol·licitar les persones aspirants que acreditin la condició d'esportistes d'alt nivell o d'alt rendiment, segons estableix el Real decret 971/2007, de 13 de juliol (BOE núm. 177, de 25.7.2007).

Cal fer la sol·licitud a la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, abans del dia 10 de març de 2010, mitjançant el model que es detalla a l'annex 6 d'aquesta Resolució aportant els documents justificatius corresponents. Les sol·licituds que es presentin en data posterior seran considerades per a la convocatòria següent.

13.3.1.4.4 Per acreditació de competències o superació de crèdits associats a una unitat de competència

Les persones aspirants poden sol·licitar l'exempció de la part específica per haver acreditat, com a mínim, una unitat de competència, o bé haver superat tots els crèdits associats a una unitat de competència del cicle formatiu de grau superior que es vol cursar, mitjançant la realització de les proves per a l'obtenció del títol de tècnic/a superior.

Cal fer la sol·licitud a qualsevol institut on es cursen cicles formatius de formació professional dependents del Departament d'Educació mitjançant el model que es detalla a l'annex 5 d'aquesta Resolució, aportant els documents justificatius corresponents. Les sol·licituds que es presentin en data posterior a la presentació de documentació seran considerades per a la convocatòria següent.

13.3.1.5 Exempció total de la prova d'accés

Es pot sol·licitar si compleix algun dels requisits d'exempció de la part comuna indicats a l'apartat 13.3.1.2 i algun dels requisits de la part específica indicats a l'apartat 13.3.1.4 d'aquesta Resolució.

Caldrà presentar la sol·licitud a la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, mitjançant el model que es detalla a l'annex 8 d'aquesta Resolució, aportant els documents justificatius corresponents.

13.3.2 Exempcions de la prova d'accés d'ensenyaments d'esport i formacions esportives de nivell 3.

13.3.2.1 Exempció de la matèria de llengua catalana

La poden sol·licitar les persones aspirants que acreditin menys de dos anys de residència a Catalunya fins al dia de realització de la prova d'accés i no hagin estudiat català en la seva escolarització.

Cal fer la sol·licitud al Servei d'Immersió i Ús de la Llengua de la Direcció General de Planificació i Entorn del Departament d'Educació fins al dia 10 de març de 2010. Les sol·licituds que es presentin en data posterior seran considerades per a la convocatòria següent.

13.3.2.2 Exempció total de la prova d'accés

a) Haver superat amb anterioritat la prova d'accés a cicles formatius de grau superior de formació professional.

b) Haver superat els ensenyaments substitutoris de les proves d'accés de formació professional.

13.3.3 El model de resolució de les exempcions que resolen els centres és el que detalla l'annex 7.

13.4 Presentació de la documentació a l'institut on es farà la prova d'accés i comprovació de les dades d'inscripció. Les persones aspirants hauran de presentar la documentació del 13 al 20 d'abril de 2010, a l'institut on faran la prova d'accés:

Totes les persones aspirants han de presentar:

a) Fotocòpia del document nacional d'identitat o document equivalent d'identificació.

b) Fotocòpia del resguard d'inscripció a la prova d'accés.

c) Currículum formatiu, professional i d'experiència i documentació justificativa, a efectes de la seva valoració, o renúncia explícita a presentar-lo.

Segons les condicions de la persona aspirant:

d) Document justificatiu de bonificació o exempció de la taxa.

e) Documentació que justifiqui l'exempció parcial de la prova d'accés:

e.1) Document d'exempció de la matèria de llengua catalana reconeguda pel Servei d'Immersió i Ús de la Llengua de la Direcció General de Planificació i Entorn.

e.2) Document d'exempció de la part específica atorgada per la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats.

e.3) Document d'exempció de la part específica o de la part comuna atorgada per un institut on es cursen cicles formatius de formació professional o ensenyaments esportius dependents del Departament d'Educació.

e.4) Sol·licitud d'exempció de la part específica o de la part comuna per els altres supòsits de l'apartat 13.3.1, en cas que no l'hagués sol·licitada prèviament.

En el moment de la rebuda de documentació, la persona aspirant podrà sol·licitar que la comissió avaluadora modifiqui les dades amb què s'ha inscrit si hi ha algun error o desitja fer un canvi en les opcions triades. L'institut haurà de comprovar totes les dades d'inscripció de les persones aspirants i confirmar les opcions de la prova que hagin escollit. En cas que es detecti alguna errada, es procedirà a l'esmena corresponent.

L'institut lliurarà a la persona aspirant un full informatiu amb el calendari detallat que ha de seguir a partir d'aquell moment i la relació de material específic que haurà de portar, si escau, el dia de la prova d'accés.

Tota la documentació formarà part de l'expedient de la persona aspirant, estarà a disposició de la comissió avaluadora i es conservarà a l'institut, segons el que estableix el punt 10.1 d'aquesta Resolució, sens perjudici del que estableix l'apartat 13.1.2.

La comissió avaluadora farà pública, no més tard del dia 23 d'abril de 2010, la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses, així com la relació d'exempcions atorgades per la pròpia comissió, amb indicació del motiu d'exclusió, al tauler d'anuncis de l'institut on es faci la prova d'accés. Aquesta relació es podrà consultar a la pàgina web del Departament d'Educació. A partir d'aquesta data, les persones aspirants podran presentar la documentació i aportar les dades que hi manquin fins a les 18 hores del dia 27 d'abril de 2010. En cas que no ho facin, s'entendrà que renuncien a presentar-se a la prova d'accés o a l'exempció sol·licitada. La comissió avaluadora es reunirà per examinar la documentació nova presentada, i publicarà, al tauler d'anuncis de l'institut, la relació definitiva de persones admeses i excloses, així com la relació d'exempcions atorgades per la pròpia comissió, no més tard del dia 29 d'abril de 2010. Aquesta relació es podrà consultar a la pàgina web del Departament d'Educació.

13.5 Prova d'accés i qualificacions

13.5.1 Lloc on es realitzarà la prova d'accés

La prova d'accés es realitzarà als instituts que determinin els/les directors/es dels serveis territorials del Departament d'Educació i el gerent del Consorci d'Educació de Barcelona. La relació d'instituts s'exposarà al tauler d'anuncis dels serveis territorials, del Consorci d'Educació de Barcelona i a la pàgina web del Departament d'Educació no més tard del dia 8 de març de 2010.

13.5.2 Desenvolupament de la prova d'accés

13.5.2.1 Objectius de la prova d'accés

D'acord amb els objectius del batxillerat:

a) Usar amb correcció les tècniques de comunicació oral i escrita, en llengua catalana i castellana i, si escau, aranesa, i emprar els recursos bàsics dels llenguatges tècnic, científic i icònic, adequats al tipus de missatge de què es tracti.

b) Comprendre i saber-se expressar amb fluïdesa i correcció, oralment i per escrit, en el registre estàndard d'almenys una llengua estrangera.

c) Dominar els coneixements científics i tecnològics fonamentals i les habilitats bàsiques pròpies del cicle formatiu corresponent i aplicar-los a l'explicació o comprensió dels fenòmens i a la resolució de nous interrogants.

d) Utilitzar el bagatge de continguts culturals propis per analitzar, comprendre i valorar els canvis que es produeixen en el món actual.

e) Formular i argumentar judicis independents amb claredat i coherència i contrastar-los amb altres posicions i argumentacions.

13.5.2.2 Temaris i criteris d'avaluació

Els temaris i els criteris d'avaluació de la prova d'accés a grau superior són els que consten a l'annex 16 de la Resolució EDU/120/2007, de 18 de gener (DOGC núm. 4808, de 26.1.2007).

El temari d'Història per a la prova d'accés a grau superior d'ensenyaments esportius és el que consta a l'annex 11 de la Resolució EDU/466/2009, de 18 de febrer (DOGC núm. 5329, de 2.3.2009).

13.5.2.3 Tipus de prova d'accés

13.5.2.3.1 Prova d'accés a grau superior de formació professional

La prova d'accés constarà de dues parts:

Part comuna. Agrupa les matèries següents: llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i matemàtiques.

Part específica. Agrupa les matèries que corresponen a cada cicle formatiu i que per a aquesta convocatòria s'indiquen a l'annex 3 d'aquesta Resolució, la persona aspirant ha triat en la inscripció i confirmat davant la comissió avaluadora en el termini establert per al lliurament de la documentació, d'acord amb el que estableix l'apartat 4.3.

13.5.2.3.2 Prova d'accés de grau superior a ensenyaments esportius:

La prova d'accés consta de les matèries següents: llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i a escollir entre matemàtiques o història.

13.5.2.4 Horari de realització de la prova d'accés

La part específica de la prova d'accés de formació professional i la prova d'accés d'ensenyaments esportius començarà a les 16 hores del dia 12 de maig de 2010, i la part comuna de la prova d'accés de formació professional, a les 16 hores del dia 7 de maig de 2010. Pel que fa a la convocatòria d'incidències, la part comuna de la prova d'accés de formació professional i la prova d'accés d'ensenyaments esportius començarà a les 9.30 hores del dia 19 de maig de 2010, i la part específica de la prova d'accés de formació professional, a les 16 hores del mateix dia.

Les persones aspirants s'hauran de presentar a l'institut 30 minuts abans de l'inici de la prova d'accés.

El temps de realització serà de 4 hores per a la part comuna de la prova d'accés de formació professional i la prova d'accés d'ensenyaments esportius i de 3 hores per a la part específica de la prova d'accés de formació professional.

La part comuna es desenvoluparà en dos blocs temporals, de 2 hores de durada cadascun. En el primer bloc es faran els exercicis corresponents a les matèries de llengua catalana i de llengua castellana, i en el segon bloc els corresponents a la resta de matèries. Entre ambdós hi haurà un descans de 30 minuts.

La part específica de la prova d'accés de formació professional es desenvoluparà en un únic bloc temporal.

La persona aspirant disposarà, a l'inici de cada bloc, de totes les proves que ha de fer i que ha de lliurar al final del bloc corresponent.

13.5.3 Documentació i material a portar en el moment de la prova d'accés.

a) Documentació personal

El dia de la prova d'accés les persones aspirants hauran de portar el document nacional d'identitat o document equivalent d'identificació, que permeti comprovar-ne la identitat als membres de la comissió avaluadora.

Si la comissió avaluadora detecta, en qualsevol moment del procés, l'incompliment d'algun dels requisits, la persona aspirant en quedarà exclosa.

b) Documentació de la preparació de la prova

Si cal, la certificació de superació del curs de preparació de la prova d'accés en un centre autoritzat pel Departament d'Educació, segons el model de l'annex 9 d'aquesta Resolució o la certificació de superació de la formació per a les proves d'accés en un centre autoritzat pel Departament d'Educació, segons el model de l'annex 5 de la Resolució EDU/1763/2009, de 12 de juny.

c) Material

A partir del dia 13 d'abril de 2010 les persones aspirants hauran de consultar al tauler d'anuncis de l'institut on faran la prova d'accés el material específic que hauran de portar, si escau, el dia de la prova d'accés.

13.5.4 Qualificació de la prova d'accés i currículum

13.5.4.1 Prova d'accés de formació professional

La qualificació estarà compresa entre 0 i 10, i la comissió avaluadora calcularà la qualificació de la part comuna i la de la part específica per separat. La de la part comuna s'obtindrà calculant la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries d'aquesta part. La de la part específica serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries d'aquesta part. La puntuació global es calcularà aplicant el barem següent: part comuna: 50% i part específica: 50%.

Les persones aspirants que no obtinguin una qualificació mínima de 3 a cadascuna de les parts es declararan no aptes.

Les persones aspirants que obtinguin una qualificació inferior a 4 en la qualificació global es declararan no aptes i en cap cas se'ls podrà sumar una altra qualificació.

A les persones aspirants que obtinguin una qualificació global igual o superior a 4 se'ls podrà aplicar la qualificació obtinguda en el curs de preparació o formació per la preparació de la prova d'accés i el currículum formatiu, professional i d'experiència, si escau. Un cop sumades aquestes qualificacions les persones que hagin obtingut una puntuació total igual o superior a 5 seran considerades aptes.

Per a les persones aspirants que estiguin exemptes d'una de les parts de la prova d'accés, comuna o específica, la qualificació obtinguda en la part no exempta computarà a tots els efectes com a qualificació global.

13.5.4.2 Prova d'accés d'ensenyaments esportius

La qualificació estarà compresa entre 0 i 10. La qualificació de la prova d'accés s'obtindrà calculant la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries.

Les persones aspirants que obtinguin una qualificació inferior a 4 es declararan no aptes i en cap cas se'ls podrà sumar una altra qualificació.

A les persones aspirants que obtinguin una qualificació igual o superior a 4 se'ls podrà sumar la qualificació obtinguda en el curs de preparació o formació per la preparació de la prova d'accés i el currículum formatiu, professional i d'experiència, si escau. Un cop sumades aquestes qualificacions les persones que hagin obtingut una puntuació total igual o superior a 5 seran considerades aptes.

13.5.4.3 Currículum

La persona aspirant presentarà el seu currículum formatiu, professional i d'experiència, al qual haurà d'adjuntar els documents justificatius de tot allò que hi al·legui, o bé renúncia explícita a presentar-lo. La comissió avaluadora puntuarà el currículum numèricament amb dos decimals, amb un màxim d'un punt. Aquests mèrits se sumaran a la qualificació obtinguda a la prova d'accés, i en cap cas la puntuació total obtinguda serà superior a 10.

La comissió avaluadora valorarà la documentació justificativa que aporti, d'acord amb els criteris següents:

a) Per estudis (màxim 0,9 punts).

a.1) 0,6 punts pel títol de tècnic/a diferent a l'al·legat per accedir a la prova d'accés, si és el cas, tècnic/a auxiliar, oficialia o formació equivalent.

Document justificatiu: fotocòpia del títol o resguard de sol·licitud del títol.

a.2) 0,01 punts per cada 20 hores d'altres formacions professionalitzadores.

Document justificatiu: certificat dels estudis realitzats, on constin el contingut de la formació i les hores.

b) Per experiència professional, esportiva o en tasques de voluntariat (màxim 0,9 punts):

b.1) Per experiència professional:

0,01 punts per cada dia treballat a jornada completa, o la part proporcional si és a jornada parcial.

Document justificatiu: Informe de vida laboral expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la Mutualitat Laboral, on consti el període d'alta o, si escau, el certificat de l'administració corresponent o full de serveis.

b.2) Per experiència esportiva en l'entrenament, la direcció d'equips esportius o altres activitats relacionades.

0,01 punts per l'equivalent a un dia treballat a jornada completa, incloent en aquest còmput les tasques complementàries a la funció que es desenvolupa tal com les competicions, preparació i planificació.

Document justificatiu: certificat on consti el número d'identificació fiscal de l'entitat legalment constituïda, les activitats realitzades i el temps de dedicació.

b.3) Per experiència en voluntariat o activitats en associacions.

0,01 punts per l'equivalent a un dia treballat a jornada completa, incloent en aquest còmput les tasques complementàries a la funció que es desenvolupa tal com la formació prèvia.

Document justificatiu: certificat on consti el número d'identificació fiscal de l'entitat legalment constituïda, les activitats realitzades i el temps de dedicació.

13.5.5 Efectes dels cursos i formacions de preparació per a la prova d'accés de grau superior

13.5.5.1 Efectes del curs de preparació per a la prova d'accés als cicles formatius de grau superior i ensenyaments esportius de grau superior

En el cas que la persona aspirant hagi obtingut una qualificació global igual o superior a 4 en la prova d'accés, i hagi superat el curs de preparació de la prova d'accés als cicles formatius de grau superior, es tindrà en compte la qualificació d'aquest curs.

La qualificació del curs de preparació, sempre que sigui igual o superior a 5, es multiplicarà pel coeficient 0,40 i s'afegirà a la puntuació total obtinguda a la prova d'accés.

Document justificatiu: certificat de superació del curs de preparació per a les proves d'accés a grau superior segons l'annex 9 d'aquesta Resolució. El certificat haurà d'estar expedit per un centre degudament autoritzat pel Departament d'Educació.

13.5.5.2 Efectes de la formació de preparació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau superior i ensenyaments esportius de grau superior.

En el cas que la persona aspirant hagi obtingut una qualificació global igual o superior a 4 en la prova d'accés, i hagi superat la formació per a les proves d'accés a grau superior segons s'estableix en les resolucions que regulen la formació, es tindrà en compte aquesta formació.

La qualificació de la formació, sempre que sigui igual o superior a 5, es multiplicarà pel coeficient 0,40 i s'afegirà a la puntuació total obtinguda de la prova d'accés.

Document justificatiu: certificat de superació de la formació per a les proves d'accés de grau superior expedit per un centre autoritzat pel Departament d'Educació. El certificat haurà d'estar expedit per un centre autoritzat pel Departament d'Educació segons l'annex 5 de la Resolució EDU/1763/2009, de 12 de juny.

13.6 Publicació de resultats.

La comissió avaluadora farà públiques les actes de qualificació al tauler d'anuncis de l'institut, no més tard del dia 25 de maig de 2010. Aquesta informació es podrà consultar a la pàgina web del Departament d'Educació.

La comissió avaluadora fixarà un horari per atendre les consultes de les persones aspirants sobre les qualificacions obtingudes.

13.7 Reclamacions

La persona aspirant podrà presentar reclamació contra les qualificacions obtingudes a la prova d'accés i la valoració del currículum, si escau, adreçada a la comissió avaluadora, per mitjà d'un escrit que caldrà presentar al registre de l'institut on s'hagi examinat no més tard de les 18 hores del dia 27 de maig de 2010.

La comissió avaluadora, com a òrgan col·legiat, es reunirà, examinarà les reclamacions presentades dins del termini, les resoldrà, i no més tard del 31 de maig de 2010 en publicarà el resultat i lliurarà els certificats de les persones aspirants declarades aptes d'acord a l'apartat 13.8.

Aquesta informació es podrà consultar a la pàgina web del Departament d'Educació.

La persona aspirant podrà presentar una segona reclamació. Aquesta segona reclamació s'haurà d'adreçar a la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, per mitjà d'un escrit que haurà de presentar al registre de l'institut on s'hagi examinat, no més tard de les 18 hores del dia 4 de juny de 2010. L'institut enviarà als serveis territorials corresponents o, en el seu cas, al Consorci d'Educació de Barcelona aquesta reclamació, juntament amb una còpia de l'expedient de la persona aspirant, i la Inspecció emetrà l'informe corresponent. Aquest informe analitzarà els aspectes procedimentals que s'han seguit en el tractament de la reclamació i farà la proposta que correspongui. Tota aquesta documentació s'haurà de trametre a la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, que la resoldrà i n'informarà la persona interessada i l'institut que hagi estat seu de la comissió avaluadora.

13.8 Certificacions

La comissió avaluadora expedirà un certificat per a cada persona aspirant declarada apta, on consti la qualificació final obtinguda amb dos decimals, i el nom del cicle o cicles formatius de grau superior o ensenyaments esportius a què pot accedir.

La comissió avaluadora expedirà també certificats de superació d'una part de la prova d'accés a les persones declarades no aptes, si la qualificació global d'aquesta part és igual o superior a 5.

.14 Convenis de col·laboració amb entitats o empreses

La Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats podrà establir proves d'accés als cicles formatius de formació professional de grau mitjà i de grau superior per a col·lectius singulars de persones treballadores en el marc de convenis de col·laboració amb entitats o empreses.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el conseller d'Educació, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC, segons el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 2 de març de 2010

Josep Francí i Carreté

Director general d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats

Annex 1

Relació dels cicles formatius de formació professional per famílies professionals

Família professional: activitats físiques i esportives

a) Cicles formatius de grau mitjà:

CFGM Conducció d'activitats fisicoesportives en el medi natural

b) Cicles formatius de grau superior:

CFGS Animació d'activitats físiques i esportives

Família professional: administració i gestió

a) Cicles formatius de grau mitjà:

CFGM Gestió administrativa

b) Cicles formatius de grau superior:

CFGS Secretariat

CFGS Administració i finances

Família professional: agrària

a) Cicles formatius de grau mitjà:

CFGM Producció agropecuària

CFGM Treballs forestals i de conservació del medi natural

CFGM Jardineria i floristeria

CFGM Producció agroecològica

b) Cicles formatius de grau superior:

CFGS Gestió i organització d'empreses agropecuàries

CFGS Gestió i organització de recursos naturals i paisatgístics

Família professional: arts gràfiques

a) Cicles formatius de grau mitjà:

CFGM Preimpressió en arts gràfiques

CFGM Impressió en arts gràfiques

CFGM Enquadernació i manipulació de paper i cartró

b) Cicles formatius de grau superior:

CFGS Disseny i producció editorial

CFGS Producció en indústries d'arts gràfiques

Família professional: comerç i màrqueting

a) Cicles formatius de grau mitjà:

CFGM Comerç

b) Cicles formatius de grau superior:

CFGS Gestió comercial i màrqueting

CFGS Serveis al consumidor

CFGS Comerç internacional

CFGS Gestió del transport

Família professional: edificació i obra civil

a) Cicles formatius de grau mitjà:

CFGM Operacions i manteniment de maquinària de construcció

CFGM Obres de formigó

CFGM Obres de la construcció

CFGM Acabats de construcció

b) Cicles formatius de grau superior:

CFGS Desenvolupament de projectes urbanístics i operacions topogràfiques

CFGS Projectes d'edificació

CFGS Realització i plans d'obres

Família professional: electricitat i electrònica

a) Cicles formatius de grau mitjà:

CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques

CFGM Equips electrònics de consum

CFGM Instal·lacions de telecomunicacions

b) Cicles formatius de grau superior:

CFGS Sistemes de regulació i control automàtics

CFGS Desenvolupament de productes electrònics

CFGS Instal·lacions electrotècniques

CFGS Sistemes de telecomunicació i informàtics

Família professional: energia i aigua

a) Cicles formatius de grau superior

CFGS Eficiència energètica i energia solar tèrmica

Família professional: fabricació mecànica

a) Cicles formatius de grau mitjà:

CFGM Mecanització

CFGM Tractaments superficials i tèrmics

CFGM Fosa

CFGM Soldadura i caldereria

CFGM Reparació i manteniment d'aparells de mesura i control

CFGM Joieria

b) Cicles formatius de grau superior:

CFGS Construccions metàl·liques

CFGS Disseny de productes de fabricació mecànica

CFGS Producció per fosa i pulverimetal·lúrgia

CFGS Òptica d'ullera

CFGS Programació de la producció en fabricació mecànica

Família professional: fusta i moble

a) Cicles formatius de grau mitjà:

CFGM Transformació de fusta i suro

CFGM Fusteria i moble

CFGM Fabricació a mida i instal·lació de fusteria i moble

b) Cicles formatius de grau superior:

CFGS Desenvolupament de productes en fusteria i moble

CFGS Producció de fusta i moble

Família professional: hoteleria i turisme

a) Cicles formatius de grau mitjà:

CFGM Cuina i gastronomia

CFGM Serveis de restauració

b) Cicles formatius de grau superior:

CFGS Direcció de cuina

CFGS Direcció de serveis en restauració

CFGS Gestió d'allotjaments turístics

CFGS Agències de viatges i gestió d'esdeveniments

CFGS Animació turística

CFGS Guia, informació i assistència turístiques

Família professional: imatge i so

a) Cicles formatius de grau mitjà:

CFGM Laboratori d'imatge

b) Cicles formatius de grau superior:

CFGS Imatge

CFGS Producció d'audiovisuals, ràdio i espectacles

CFGS Realització d'audiovisuals i espectacles

CFGS So.

Família professional: imatge personal

a) Cicles formatius de grau mitjà:

CFGM Estètica personal decorativa

CFGM Perruqueria

CFGM Caracterització

b) Cicles formatius de grau superior:

CFGS Estètica

CFGS Assessoria d'imatge personal

Família professional: indústries alimentàries

a) Cicles formatius de grau mitjà:

CFGM Elaboració de productes alimentaris

CFGM Olis d'oliva i vins

CFGM Molineria i indústries cerealistes

CFGM Forneria, pastisseria i confiteria

b) Cicles formatius de grau superior:

CFGS Indústries alimentàries

CFGS Vitivinicultura

Família professional: informàtica i comunicació

a) Cicles formatius de grau mitjà:

CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes

b) Cicles formatius de grau superior:

CFGS Administració de sistemes informàtics en la xarxa

CFGS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma

CFGS Desenvolupament d'aplicacions web

Família professional: instal·lacions i manteniment

a) Cicles formatius de grau mitjà:

CFGM Instal·lació i manteniment electromecànic de maquinària i conducció de línies

CFGM Manteniment ferroviari

CFGM Manteniment de maquinària d'obra pública, logística, manutenció de càrregues i agrícola

CFGM Manteniment de vaixells d'esbarjo i serveis portuaris

CFGM Instal·lacions de producció de calor

CFGM Instal·lacions frigorífiques i clima

b) Cicles formatius de grau superior:

CFGS Desenvolupament de projectes d'instal·lacions tèrmiques i de fluids

CFGS Manteniment d'equips industrials

CFGS Manteniment d'instal·lacions d'energies renovables

CFGS Manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids

CFGS Prevenció de riscos professionals.

Família professional: maritimopesquera

a) Cicles formatius de grau mitjà:

CFGM Pesca i transport marítim

CFGM Operació, control i manteniment de màquines i instal·lacions del vaixell

CFGM Operacions de cultiu aqüícola

CFGM Busseig a profunditat mitjana

b) Cicles formatius de grau superior:

CFGS Navegació, pesca i transport marítim

CFGS Supervisió i control de màquines i instal·lacions del vaixell

CFGS Producció aqüícola

Família professional: química

a) Cicles formatius de grau mitjà:

CFGM Planta química

CFGM Operacions de procés de pasta i paper

CFGM Operacions de fabricació de productes farmacèutics

CFGM Laboratori

CFGM Operacions de transformació de plàstics i cautxú

b) Cicles formatius de grau superior:

CFGS Química industrial

CFGS Indústries de procés de pasta i paper

CFGS Fabricació de productes farmacèutics i afins

CFGS Laboratori d'anàlisi i de control de qualitat

CFGS Química ambiental

CFGS Plàstics i cautxú

Família professional: sanitat

a) Cicles formatius de grau mitjà:

CFGM Cures auxiliars d'infermeria

CFGM Emergències sanitàries

CFGM Farmàcia i parafarmàcia

b) Cicles formatius de grau superior:

CFGS Dietètica

CFGS Higiene bucodental

CFGS Anatomia patològica i citologia

CFGS Laboratori de diagnòstic clínic

CFGS Salut ambiental

CFGS Pròtesis dentals

CFGS Ortesis i pròtesis

CFGS Documentació sanitària

CFGS Radioteràpia

CFGS Imatge per al diagnòstic

CFGS Audiologia protèsica

Família professional: serveis socioculturals i a la comunitat

a) Cicles formatius de grau mitjà:

CFGM Atenció sociosanitària

b) Cicles formatius de grau superior:

CFGS Animació sociocultural

CFGS Educació infantil

CFGS Interpretació de la llengua de signes

CFGS Integració social

Família professional: tèxtil, confecció i pell

a) Cicles formatius de grau mitjà:

CFGM Producció de filatura i teixidura de calada

CFGM Producció de teixits de punt

CFGM Operacions d'ennobliment tèxtil

CFGM Calçat i complements de moda

CFGM Confecció i moda

b) Cicles formatius de grau superior:

CFGS Processos tèxtils de filatura i teixidura de calada

CFGS Processos tèxtils de teixidura de punt

CFGS Processos d'ennobliment tèxtil

CFGS Adobs

CFGS Processos de confecció industrial

CFGS Patronatge i moda

CFGS Disseny i producció de calçat i complements

Família professional: transport i manteniment de vehicles

a) Cicles formatius de grau mitjà:

CFGM Electromecànica d'automòbils

CFGM Avions amb motor de pistó

CFGM Carrosseria

CFGM Electromecànica de vehicles industrials

b) Cicles formatius de grau superior:

CFGS Automoció

CFGS Manteniment aeromecànic

CFGS Manteniment d'aviònica

CFGS Vehicles industrials

Família professional: vidre i ceràmica

a) Cicles formatius de grau mitjà:

CFGM Fabricació de productes ceràmics

CFGM Operacions de fabricació de vidre i transformats

b) Cicles formatius de grau superior:

CFGS Desenvolupament i fabricació de productes ceràmics

CFGS Fabricació i transformació de productes de vidre

Relació de títols de grau mitjà i de grau superior dels ensenyaments esportius per modalitats esportives.

Modalitat d'atletisme

a) Grau mitjà:

GM d'atletisme

b) Grau superior:

GS d'atletisme

Modalitat de bàsquet

a) Grau mitjà:

GM de bàsquet

b) Grau superior:

GS de bàsquet

Modalitat esportius d'hivern

a) Grau mitjà:

GM d'esquí alpí

GM d'esquí de fons

GM de surf de neu

b) Grau superior:

GS d'esquí alpí

GS d'esquí de fons

GS de surf de neu

Modalitat de futbol i futbol sala

a) Grau mitjà:

GM de futbol

GM de futbol sala

b) Grau superior:

GS de futbol

GS de futbol sala

Modalitat d'handbol

a) Grau mitjà:

GM d'handbol

b) Grau superior:

GS d'handbol

Modalitat de muntanya i escalada

a) Grau mitjà:

GM d'alta muntanya

GM d'escalada

GM de muntanya mitjana

GM de descens de barrancs

b) Grau superior:

GS d'escalada

GS d'alta muntanya

GS d'esquí de muntanya

Annex 2

Grups d'itineraris de les diferents famílies professionals i cicles formatius de la formació professional a l'efecte d'exempció de la part específica per tenir el títol de tècnic

grup 1

Famílies professionals i cicles formatius:

FP Arts gràfiques.

FP Edificació i obra civil.

FP Electricitat i electrònica.

FP Energia i aigua.

FP Fabricació mecànica.

FP Fusta i moble.

FP Imatge i so.

FP Informàtica i comunicacions.

FP Manteniment i serveis a la producció.

FP Maritimopesquera.

FP Tèxtil, confecció i pell.

FP Transport i manteniment de vehicles.

grup 2

Famílies professionals i cicles formatius:

FP Activitats físiques i esportives.

FP Agrària.

FP Imatge personal.

FP Indústries alimentàries.

FP Química.

FP Sanitat.

FP Serveis socioculturals i a la comunitat.

FP Vidre i ceràmica.

CFGS Prevenció de riscos professionals.

grup 3

Famílies professionals i cicles formatius:

FP Administració i gestió.

FP Comerç i màrqueting.

FP Hoteleria i turisme.

FP Informàtica i comunicacions.

FP Serveis socioculturals i a la comunitat.

CFGS Prevenció de riscos professionals.

grup 4

Família professional:

FP Activitats físiques i esportives

Ensenyaments esportius

Annex 3

Agrupació de famílies professionals, cicles formatius i matèries de referència de la part específica de la prova d'accés de grau superior

Opció a

Matèries de l'opció A

a) Dibuix tècnic

b) Física

c) Tecnologia industrial

Famílies professionals i cicles formatius de l'opció A

a) FP Arts gràfiques

CFGS Disseny i producció editorial

CFGS Producció en indústries d'arts gràfiques

b) FP Edificació i obra civil

CFGS Desenvolupament de projectes urbanístics i operacions topogràfiques

CFGS Projectes d'edificació

CFGS Realització i plans d'obres

c) FP Electricitat i electrònica

CFGS Desenvolupament de productes electrònics

CFGS Sistemes de regulació i control automàtics

CFGS Instal·lacions electrotècniques

CFGS Sistemes de telecomunicació i informàtics

d) FP Energia i aigua

CFGS Eficiència energètica i energia solar tèrmica.

e) FP Fabricació mecànica

CFGS Construccions metàl·liques

CFGS Disseny i productes de fabricació mecànica

CFGS Programació de la producció en fabricació mecànica

CFGS Producció per fosa i pulverimetal·lúrgia

CFGS Òptica d'ullera

f) FP Fusta i moble

CFGS Desenvolupament de productes en fusteria i moble

CFGS Producció de fusta i moble

g) FP Imatge i so

CFGS Imatge

CFGS Realització d'audiovisuals i espectacles

CFGS So

h) FP Informàtica i comunicacions

CFGS Administració de sistemes informàtics en xarxa

CFGS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma

CFGS Desenvolupament d'aplicacions web

i) FP Instal·lació i manteniment

CFGS Desenvolupament de projectes d'instal·lacions tèrmiques i de fluids

CFGS Manteniment d'equips industrials

CFGS Manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids

CFGS Prevenció de riscos professionals

j) FP Maritimopesquera

CFGS Navegació, pesca i transport marítim

CFGS Supervisió i control de màquines i instal·lacions del vaixell

k) FP Tèxtil, confecció i pell

CFGS Adobs

CFGS Patronatge i moda

CFGS Processos de confecció industrial

CFGS Processos tèxtils de filatura i teixidoria de calada

CFGS Processos tèxtils de teixidoria de punt

CFGS Disseny i producció de calçat i complements

l) FP Transport i manteniment de vehicles

CFGS Automoció

CFGS Manteniment aeromecànic

CFGS Manteniment d'aviònica

CFGS Vehicles industrials

m) FP Vidre i ceràmica

CFGS Desenvolupament i fabricació de productes ceràmics

CFGS Fabricació i transformació de productes de vidre

Opció b

Matèries de l'opció B

a) Biologia

b) Ciències de la terra i el medi ambient

c) Química

d) Educació física (únicament per al CFGS Animació d'activitats físiques i esportives, i és obligatòria per a aquest cicle)

Famílies professionals i cicles formatius de l'opció B

a) FP Activitats físiques i esportives

CFGS Animació d'activitats físiques i esportives

b) FP Agrària

CFGS Gestió i organització d'empreses agropecuàries

CFGS Gestió i organització dels recursos naturals i paisatgístics

c) FP Imatge personal

CFGS Estètica

CFGS Assessoria d'imatge personal

d) FP Indústries alimentàries

CFGS Indústries alimentàries

CFGS Vitivinicultura

e) FP Maritimopesquera

CFGS Producció aqüícola

f) FP Química

CFGS Química industrial

CFGS Indústries de procés de pasta i paper

CFGS Fabricació de productes farmacèutics i afins

CFGS Laboratori d'anàlisi i control de qualitat

CFGS Química ambiental

CFGS Plàstics i cautxú

g) FP Sanitat

CFGS Dietètica

CFGS Higiene bucodental

CFGS Anatomia patològica i citologia

CFGS Laboratori de diagnòstic clínic

CFGS Salut ambiental

CFGS Pròtesis dentals

CFGS Ortesis i pròtesis

CFGS Documentació sanitària

CFGS Radioteràpia

CFGS Imatge per al diagnòstic

CFGS Audiologia protètica

h) FP Tèxtil, confecció i pell

CFGS Processos d'ennobliment tèxtil

Opció c

Matèries de l'opció C

a) Economia i organització d'empreses

b) Geografia social i econòmica

c) Psicologia

d) Segona llengua estrangera

Famílies professionals i cicles formatius de l'opció C

a) FP Administració i gestió

CFGS Secretariat

CFGS Administració i finances

b) FP Comerç i màrqueting

CFGS Gestió comercial i màrqueting

CFGS Serveis al consumidor

CFGS Comerç internacional

CFGS Gestió del transport

c) FP Imatge i so

CFGS Producció d'audiovisuals, ràdio i espectacles

d) FP Hoteleria i turisme

CFGS Direcció de cuina

CFGS Direcció de serveis en restauració

CFGS Gestió d'allotjaments turístics

CFGS Agències de viatges i gestió d'esdeveniments

CFGS Guia, informació i assistència turística

CFGS Animació turística

e) FP Serveis socioculturals i a la comunitat

CFGS Animació sociocultural

CFGS Educació infantil

CFGS Interpretació de la llengua de signes

CFGS Integració social

Annex 4

Sol·licitud de reconeixement de necessitats específiques a efectes de la prova d'accés als cicles formatius de formació professional o de les proves d'accés a ensenyaments esportius i a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3

(Nom i cognoms), amb domicili al carrer (nom del carrer i núm.), municipi (nom del municipi), CP (núm. codi postal), nascut/da el (dia) de (mes) de (any), amb DNI o document d'identificació equivalent (núm.) i telèfon (núm.),

Exposo:

1. Que he fet la inscripció a la prova d'accés als ensenyaments (indiqueu el nom del cicle formatiu de grau mitjà o ensenyament esportiu o formacions esportives, o el nom del cicle formatiu de grau superior o ensenyament esportius o formacions esportives).

2. Que tinc una disminució legalment reconeguda.

3. Que adjunto a la sol·licitud els documents següents:

a) Fotocòpia del DNI o document d'identificació equivalent.

b) Certificat del Centre d'Atenció a Persones amb Disminució del Departament d'Acció Social i Ciutadania i, si escau, certificat d'un organisme acreditat descriptiu de la disminució o trastorn.

c) Documentació justificativa de les modificacions i adaptacions curriculars en els últims estudis cursats en el sistema educatiu, si escau.

Per això,

Demano:

Que aquesta circumstància es tingui en compte a l'hora de fer la prova d'accés.

(Població), (dia) de (mes) de (any).

(Signatura).

Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats

Via Augusta, 202

08021 Barcelona

Nota:

Per aquesta convocatòria, el termini de presentació d'aquesta sol·licitud finalitzarà el dia 10 de març de 2010. Les sol·licituds que es presentin en data posterior seran considerades per a la convocatòria següent.

Annex 5

Sol·licitud d'exempció parcial per a la prova d'accés a cicles formatius de formació professional i ensenyaments esportius, que resolen els instituts dependents del Departament d'Educació

(Nom i cognoms), amb domicili al carrer (nom del carrer i núm.), municipi (nom del municipi), CP (núm. codi postal), nascut/da el (dia) de (mes) de (any), amb DNI o document d'identificació equivalent (núm.) i telèfon (núm.),

Exposo:

1) Prova i opcions de la prova a la qual em presento:

a) Tipus d'ensenyaments: formació professional o ensenyaments esportius.

b) Grau del cicle: mitjà o superior.

c) Nom del/s cicle/s o ensenyaments esportius que vull cursar.

2) Que compleixo les condicions que marco a continuació per a l'exempció de l'àmbit cientificotecnològic o d'alguna de les parts de la prova d'accés als cicles formatius de formació professional específica i ensenyaments esportius.

a) Títol de tècnic/a del mateix grup d'itineraris del cicle formatiu de grau superior que vull cursar.

b) Acreditació d'una o més unitats de competència associades al cicle formatiu que vull cursar.

c) Tenir experiència laboral reconeguda en qualsevol àmbit, mínim un any.

d) Haver superat alguna prova d'accés a ensenyaments de grau superior, o els ensenyaments substitutoris de la prova d'accés per un altre cicle formatiu (ESPA).

e) Títol de tècnic/a d'operacions d'ennobliment tèxtil, a efectes d'exempció de la matèria de Química.

f) Estar cursant un programa de qualificació professional inicial.

g) Haver superat un programa de qualificació professional inicial.

3) Que per tal d'acreditar aquestes condicions, adjunto a la sol·licitud la documentació següent (original o fotocòpia compulsada) que es demana:

a) DNI, NIE o passaport.

b) Títol o resguard del títol de tècnic/a.

c) Certificat de superació de crèdits o acreditació d'unitats de competència, expedit per la comissió avaluadora de les proves per a l'obtenció del títol de tècnic/a o tècnic/a superior.

d) Certificat acreditatiu d'haver superat la prova d'accés corresponent o l'ESPA.

e) Informe de vida laboral, original i actualitzat, expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social o la mutualitat laboral, o Full de serveis o certificat de l'administració corresponent.

f) Certificat d'estar cursant amb aprofitament un programa de qualificació professional inicial, on consti la qualificació assolida per l'alumne.

g) Certificat de superació del programa de qualificació professional inicial.

Per això,

Demano:

L'exempció de:

Opció B o C o F: l'àmbit cientificotecnològic de la prova de grau mitjà.

Opció A o B: la part específica de la prova de grau superior.

Opció E: la matèria de Química de la part específica de grau superior.

O bé,

Opció D: utilitzar la nota obtinguda de la prova superada com a qualificació de la part comuna.

Opció F o G: Quedar exempt/a de l'àmbit cientificotecnològic de la prova d'accés al/s cicle/s formatiu/s de grau mitjà de formació professional i ensenyaments esportius de grau mitjà.

Declaro que les dades que faig constar en aquest document i la documentació aportada són certes.

(Població), (dia) de (mes) de (any).

(Signatura).

(Institut on es farà la prova d'accés).

(Adreça).

(Codi) (Població).

Nota:

Per aquesta convocatòria, el termini de presentació d'aquesta sol·licitud finalitza el 20 d'abril de 2010 i pot presentar-se en qualsevol institut dependent del Departament d'Educació on es cursen cicles formatius de formació professional o ensenyaments esportius. Les sol·licituds que es presentin en data posterior seran considerades per a la convocatòria següent.

Annex 6

Sol·licitud d'exempció parcial per a la prova d'accés a cicles formatius de formació professional i ensenyaments esportius, que resol la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats

(Nom i cognoms), amb domicili al carrer (nom del carrer i núm.), municipi (nom del municipi), CP (núm. codi postal), nascut/da el (dia) de (mes) de (any), amb DNI o document d'identificació equivalent (núm.) i telèfon (núm.).

Exposo:

1) Que em presentaré a la prova que indico a continuació:

Tipus d'ensenyaments: formació professional o ensenyaments esportius

Grau del cicle: mitjà o superior.

Nom del/s cicle/s o ensenyaments esportius que vull cursar.

2) Que compleixo les condicions que marco a continuació per a l'exempció de l'àmbit cientificotecnològic o de la part específica de la prova d'accés als cicles formatius de formació professional i ensenyaments esportius.

a) Grup de cotització igual o superior a oficial de segona o similar (mínim un any).

b) Grup de cotització igual o inferior a oficial de tercera o similar (mínim tres anys).

c) Voluntariat en entitats socioculturals, socioeducatives o del lleure (mínim un any).

d) Entrenament o direcció d'equips esportius i/o altres activitats relacionades: competicions, planificació, programació, etc. (mínim un any).

e) Esportista d'alt nivell o alt rendiment (RD 971/2007).

3) Que, per tal d'acreditar aquesta experiència, adjunto a la sol·licitud la documentació següent (original o fotocòpia compulsada) que es demana:

a) DNI, NIE o passaport.

b) Informe de vida laboral, original i actualitzat, expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social o la mutualitat laboral, o Full de serveis o certificat de l'administració corresponent.

c) Certificat de l'empresa o empreses, de l'entitat o entitats legalment constituïdes, on consten, de manera detallada, les tasques o activitats realitzades i el temps de dedicació, relacionades amb el cicle o cicles formatius per als quals demano l'exempció.

d) Certificat acreditatiu de la condició d'esportista d'alt nivell o alt rendiment.

Per això,

Demano:

L'exempció de:

Opció C o D o E: l'àmbit cientificotecnològic de la prova de grau mitjà.

Qualsevol opció: la part específica de la prova de grau superior.

Declaro que les dades que faig constar en aquest document i la documentació aportada són certes.

(Població), (dia) de (mes) de (any).

(Signatura).

Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats

Via Augusta, 202

08021 Barcelona

Nota:

Per aquesta convocatòria, el termini de presentació d'aquesta sol·licitud finalitzarà el dia 10 de març de 2010. Les sol·licituds que es presentin en data posterior seran considerades per a la convocatòria següent.

Annex 7

Resolució d'exempció (per als instituts que les poden atorgar)

(Nom i cognoms), amb DNI/NIE/passaport (document d'identitat), ha presentat la sol·licitud d'exempció de (tipus d'exempció que ha sol·licitat) de la prova de grau (mitjà o superior) (per al/s cicle/s formatiu/s de (nom del cicle/s)), d'acord amb el que estableix la Resolució EDU/539/2010 (DOGC núm. 5581, de 5.3.2010), de convocatòria de la prova d'accés a cicles formatius de formació professional i ensenyaments esportius.

Atès que la documentació aportada s'ajusta al que es demana a la resolució a efectes de l'exempció sol·licitada,

Resolc:

(Atorgar o denegar) a (nom i cognoms), amb DNI/NIE/passaport (document d'identitat), l'exempció (tipus d'exempció que s'atorga/denega) de la prova de grau (mitjà o superior) (per al/s cicle/s formatiu/s (nom del cicle/s)) d'acord amb la Resolució EDU/539/2010 (DOGC núm. 5581, de 5.3.2010),

(Població), (dia) de (mes) de (any).

El/la director/a.

(Nom i cognoms).

(Signatura).

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació, segons el que disposen els articles 107.1 i 114.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Annex 8

Sol·licitud d'exempció total de la prova d'accés als cicles formatius de grau superior de formació professional per complir simultàniament algun requisit d'exempció de la part comuna i algun de la part específica

(Nom i cognoms), amb domicili al carrer (nom del carrer i núm.), municipi (nom del municipi), CP (núm. codi postal), nascut/da el (dia) de (mes) de (any), amb DNI o document d'identificació equivalent (núm.) i telèfon (núm.),

Exposo:

1. Que acredito algun d'aquests requisits d'exempció de la part comuna:

a) He superat amb anterioritat la prova d'accés de caràcter general als ensenyaments esportius de grau superior i a les formacions esportives de nivell 3 i presento fotocòpia compulsada del certificat acreditatiu expedit per la comissió avaluadora corresponent.

b) He superat amb anterioritat les proves d'accés a cicles formatius de grau superior d'arts plàstiques i disseny i presento fotocòpia compulsada del certificat acreditatiu expedit per la comissió avaluadora corresponent.

c) He superat amb anterioritat la prova d'accés a cicles formatius de grau superior de formació professional i presento fotocòpia compulsada del certificat acreditatiu expedit per la comissió avaluadora corresponent.

d) He superat els ensenyaments substitutoris de les proves d'accés a un cicle formatiu diferent del cicle al qual vull accedir i presento fotocòpia compulsada del certificat acreditatiu expedit pel centre docent corresponent.

2. Que acredito algun d'aquests requisits d'exempció de la part específica:

a) Disposo del títol de tècnic/a del mateix grup d'itineraris que el cicle formatiu de grau superior o d'ensenyaments esportius de grau superior al qual vull accedir i presento fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol.

b) Tinc experiència laboral, esportiva o en tasques de voluntariat relacionades amb el cicle formatiu a què vull accedir i presento la documentació corresponent (vegeu imprès de sol·licitud d'exempció de la part específica per experiència professional, esportiva o de voluntariat).

c) Tinc acreditada una o més unitats de competència o he superat tots els crèdits associats a una unitat de competència en les proves d'obtenció de títol de tècnic/a superior i presento fotocòpia compulsada del certificat acreditatiu expedit per la comissió avaluadora corresponent.

3. Que adjunto a la sol·licitud els documents següents:

a) Fotocòpia del document nacional d'identitat o document d'identificació equivalent.

b) Certificat que acrediti els requisits de l'exempció.

Per això,

Demano:

Quedar exempt/a de la prova d'accés al/s cicle/s formatiu/s de grau superior (indiqueu el nom del cicle formatiu).

Declaro que les dades que faig constar en aquest document i la documentació aportada són certes.

(Població), (dia) de (mes) de (any).

(Signatura).

Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats

Via Augusta, 202

08021 Barcelona.

Annex 9

Certificació del curs de preparació de la prova d'accés als cicles formatius de grau superior. Curs 2009-2010

Identificació del centre

Número de certificat:

(Nom i cognoms), com a secretari/ària del centre segons les dades dipositades en aquesta secretaria

Certifico:

Que l'alumne/a (nom i dos cognoms), amb NIF/NIE/passaport (número), amb data de naixement (data), va superar el cicle formatiu de grau mitjà (nom del cicle).

Les matèries que ha preparat en aquest curs són: llengua catalana, llengua castellana, matemàtiques i llengua anglesa.

Ha superat el curs de preparació de la prova d'accés als cicles formatius de grau superior.

L'alumne/a ha obtingut la qualificació final de (qualificació final amb dues xifres decimals).

I perquè consti on convingui, a petició de la persona interessada, signo aquest certificat amb el vistiplau del/de la director/a del centre.

El/la secretari/ària.

Vistiplau del/de la director/a.

Segell del centre.

Annex 10

Especialitat docent de les persones que actuen com a vocals en les comissions avaluadores

Especialitats dels vocals de la comissió avaluadora de les proves d'accés de grau mitjà

a) Llengua catalana

Especialitat de llengua catalana

b) Llengua castellana

Especialitat de llengua castellana

c) Llengua estrangera (anglès)

Especialitat d'anglès

d) Llengua estrangera (francès)

Especialitat de francès

e) Ciències socials

Especialitat de geografia i història

f) Matemàtiques

Especialitat de matemàtiques

g) Ciències naturals

Especialitat de biologia i geologia

h) Tecnologia

Especialitat de tecnologia

i) Educació visual i plàstica

Especialitat de dibuix

Especialitats dels vocals de les matèries comunes de la comissió avaluadora de les proves d'accés de grau superior

a) Llengua catalana

Especialitat de llengua catalana

b) Llengua castellana

Especialitat de llengua castellana

c) Llengua estrangera (anglès)

Especialitat d'anglès

d) Llengua estrangera (francès)

Especialitat de francès

e) Matemàtiques

Especialitat de matemàtiques

f) Història

Especialitat de geografia e història

Especialitats dels vocals de les matèries específiques de la comissió de les proves d'accés de grau superior

a) Biologia

Especialitat d'assessoria i processos d'imatge personal

Especialitat de biologia i geologia

Especialitat de processos de cultiu aqüícola

Especialitat de processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics

Especialitat de processos sanitaris

b) Ciències de la terra i el medi ambient

Especialitat d'assessoria i processos d'imatge personal

Especialitat de biologia i geologia

Especialitat de processos de cultiu aqüícola

Especialitat de processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics

Especialitat de processos sanitaris

c) Física

Especialitat d'anàlisi i química industrial

Especialitat de física i química

d) Química

Especialitat d'anàlisi i química industrial

Especialitat de física i química

e) Dibuix tècnic

Especialitat de construccions civils i edificacions

Especialitat de dibuix

Especialitat d'organització i projectes de fabricació mecànica

Especialitat de processos i productes en fusta i moble

f) Tecnologia industrial

Especialitat d'organització i processos de manteniment de vehicles

Especialitat d'organització i projectes de fabricació mecànica

Especialitat d'organització i projectes de sistemes energètics

Especialitat de sistemes electrotècnics i automàtics

Especialitat de sistemes electrònics

Especialitat de tecnologia

g) Economia i organització d'empreses

Especialitat d'economia

Especialitat d'administració d'empreses

Especialitat de formació i orientació laboral

Especialitat d'organització i gestió comercial

h) Psicologia

Especialitat d'intervenció sociocomunitària

Especialitat de psicologia i pedagogia

i) Educació física

Especialitat d'educació física

j) Segona llengua estrangera (anglès)

Especialitat d'anglès

k) Segona llengua estrangera (francès)

Especialitat de francès

l) Geografia econòmica i social

Especialitat de geografia i història

(10.055.111)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal