Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 5584 - 10/03/2010

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/586/2010, de 2 de març, per la qual es convoquen les proves lliures per a l'obtenció del certificat de formació instrumental i per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria per a persones de més de 18 anys. (Pàg. 18666)


RESOLUCIÓ

EDU/586/2010, de 2 de març, per la qual es convoquen les proves lliures per a l'obtenció del certificat de formació instrumental i per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria per a persones de més de 18 anys.

L'Ordre EDU/18/2010, de 15 de gener, ha establert l'organització de les proves lliures per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria per a persones de més de divuit anys (DOGC núm. 5551, de 22.1.2010).

Per altra banda, l'Ordre BEF/267/2003, de 3 de juny, modificada per l'Ordre BEF/450/2003, de 7 de novembre, regula l'organització de les proves específiques per a l'obtenció del certificat de formació instrumental per a persones de més de divuit anys (DOGC núm. 3909, de 20.6.2003).

Atès que, d'acord amb les normes esmentades, correspon a la direcció general competent fer públiques, mitjançant resolució publicada al DOGC, dues convocatòries anuals de les proves, en les quals ha d'establir les dates, els llocs, els horaris de realització, el procediment d'inscripció, la documentació a aportar, i el procediment de convalidació d'àmbits, així com les orientacions que es considerin necessàries per a la seva realització,

Resolc:

Convocar les proves lliures per a l'obtenció del certificat de formació instrumental i per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria per a persones de més de 18 anys, d'acord amb les bases que es detallen a l'annex 1.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el conseller del Departament d'Educació, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Barcelona, 2 de març de 2010

Jaume Graells i Veguin

Director general de l'Educació Bàsica i el Batxillerat

Annex 1

Bases de la convocatòria

1. Calendari de les proves

1.1 La prova per a l'obtenció del certificat de formació instrumental es realitzarà el 26 de maig de 2010, d'acord amb l'horari següent: de 15:00 a 15:30 h, verificació de la identitat de les persones aspirants, i de 15:30 a 18:00 h, realització de la prova.

1.2 La prova de graduat en educació secundària obligatòria es realitzarà els dies 26 i 27 de maig de 2010, d'acord amb els horaris següents:

Dimecres, 26 de maig de 2010:

De 9:30 a 10:00 h: verificació de la identitat de les persones aspirants.

De 10:00 a 13:00 h: examen de l'àmbit cientificotecnològic.

De 15:00 a 15:30 h: verificació de la identitat de les persones aspirants.

De 15:30 a 17:30 h: examen de l'àmbit social.

Dijous, 27 de maig de 2010:

De 9:30 a 10:00 h: verificació de la identitat de les persones aspirants.

De 10:00 a 14:00 h: examen de l'àmbit de la comunicació.

2. Lloc de realització de les proves

Les proves del certificat de formació instrumental i les de graduat en educació secundària obligatòria es duran a terme als centres de formació de persones adultes que consten a l'annex 3. Quan el nombre d'inscripcions ho faci necessari, es podran reduir o designar nous centres.

3. Inscripció a les proves

3.1 El període d'inscripció a les proves del certificat de formació instrumental i del graduat en educació secundària obligatòria és del 14 al 21 d'abril de 2010, ambdós inclosos.

3.2 La sol·licitud d'inscripció s'ha de presentar per via telemàtica mitjançant l'aplicació disponible a la pàgina web http://www.gencat.cat/ovt o a la pàgina web de Serveis i tràmits www.cat365.net/Inici/Ciutadans/EducacioFormacio, i es pot tramitar des de qualsevol terminal de què disposin les persones interessades, d'acord amb l'Ordre EDU/494/2006, de 20 d'octubre, per la qual s'aprova la tramitació telemàtica del procediment d'inscripció a processos d'acreditació de coneixements, aptituds o competències convocats pel Departament d'Educació. La inscripció també es pot fer a través del telèfon d'atenció ciutadana 012 i per les diferents vies que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Quan la sol·licitud es presenti en una oficina de correus, es farà en sobre obert, per tal que la sol·licitud sigui datada i segellada pel funcionari de correus abans de ser certificada.

Les persones que s'inscriguin telemàticament podran acreditar la presentació de la sol·licitud amb la impressió de la pantalla de confirmació del tràmit, i les que s'inscriguin a través del telèfon d'atenció ciutadana 012, amb el número d'inscripció que se'ls comunicarà telefònicament en el moment de la inscripció.

3.3 La sol·licitud d'inscripció a la prova per a l'obtenció del certificat de formació instrumental ha d'indicar:

a) Les dades personals.

b) El centre escollit per la persona aspirant per fer la prova, d'entre els quals consten a l'annex 3.

3.4 La sol·licitud d'inscripció a la prova per a l'obtenció del títol graduat/ada en educació secundària obligatòria ha d'indicar:

a) Les dades personals.

b) El centre on es vol realitzar la prova, d'entre els que consten a l'annex 3.

c) La llengua estrangera triada (anglès o francès).

d) L'exempció de la llengua catalana, si escau.

e) La sol·licitud de convalidació d'àmbit o àmbits, per a les persones aspirants que demanen convalidació per primer cop.

f) Els àmbits aprovats o convalidats, si s'escau, per a les persones aspirants que s'hagin matriculat amb anterioritat en els ensenyaments de graduat en educació secundària obligatòria en centres de persones adultes, o que s'hagin presentat amb anterioritat a proves lliures.

4. Persones aspirants amb necessitats específiques

4.1 Les persones amb discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o altres trastorns, que tinguin la condició legal de disminució, poden sol·licitar els ajuts tècnics necessaris per desenvolupar les proves.

4.2 Les persones en aquestes condicions han de presentar la sol·licitud per escrit adreçada a la Direcció General de l'Educació Bàsica i el Batxillerat durant el període d'inscripció, d'acord amb el model de l'annex 2.

5. Exempció de llengua catalana

Les persones aspirants a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria que acreditin menys d'un any de residència a Catalunya i que amb anterioritat no hagin estat escolaritzades a Catalunya, poden sol·licitar l'exempció de la llengua catalana al Servei d'Immersió i Ús de la Llengua del Departament d'Educació.

6. Llistes de persones admeses i excloses

6.1 Sis dies hàbils després de tancar-se el període d'inscripció, s'han de publicar, al web del Departament d'Educació i al tauler d'anuncis dels centres on es realitzaran les proves, les llistes provisionals de persones admeses i excloses.

6.2 Durant els sis dies hàbils següents a la publicació de les llistes provisionals, la persona aspirant pot presentar reclamacions i aportar la documentació justificativa de la sol·licitud de convalidació d'àmbits i, si escau, d'exempció de la llengua catalana, al centre en el qual ha de dur a terme les proves.

6.3 A partir del 13 de maig de 2010, s'han de publicar les llistes definitives de les persones admeses al web del Departament d'Educació i als centres en els quals s'han de fer les proves. A les llistes definitives de persones aspirants per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria també han de constar els àmbits convalidats o aprovats de cada persona aspirant.

6.4 La presentació de la sol·licitud d'inscripció implica l'autorització al Departament d' Educació per obtenir, mitjançant les seves bases de dades, les dades acadèmiques que corresponguin a la persona sol·licitant.

7. Convalidacions d'àmbits

7.1 Per justificar les sol·licituds de convalidació d'àmbits cal aportar l'original i una còpia, a efecte de compulsa, del llibre d'escolaritat o de l'historial acadèmic o del certificat de qualificacions emès pel centre en el qual es van cursar els estudis. Les còpies compulsades s'han de presentar a l'atenció de la persona responsable de les proves del centre on la persona aspirant realitzarà les proves.

7.2 La comissió avaluadora ha d'efectuar les convalidacions que corresponguin i les ha de fer públiques a les llistes definitives de persones admeses i excloses.

7.3 No es pot obtenir directament el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria per convalidació d'un altre títol.

7.4 Les equivalències a efectes de convalidacions es detallen a l'annex 4.

8. Requisits d'admissió a la seu dels exàmens

8.1 Les persones admeses han de presentar el document original d'identificació que han fet constar a la inscripció.

8.2 Abans de l'inici de les proves, els membres de la comissió avaluadora han de verificar la identitat de les persones aspirants i, si observen algun error, l'han de corregir.

9. Informació a les persones aspirants a les proves

A l'inici de les proves, la comissió avaluadora ha d'informar les persones aspirants sobre els aspectes següents:

a) Desenvolupament de les proves.

b) Lloc i data de publicació dels resultats provisionals

c) Lloc i data límit de sol·licitud de revisió de les proves.

d) Lloc i data límit de publicació dels resultats definitius de les proves.

e) Lloc, data i horari de recollida de certificacions acreditatives corresponents.

10. Realització de les proves

10.1 La Direcció General de l'Educació Bàsica i el Batxillerat tramet les proves a les persones responsables de cada centre, seu de les proves, i aquestes les han de lliurar a les comissions avaluadores.

10.2 El director o directora del centre, seu de les proves, és la persona responsable de la custòdia de les proves i, en general, de vetllar pel seu bon desenvolupament.

10.3 Totes les persones implicades en el procés han de vetllar en tot moment per garantir-ne la màxima confidencialitat.

10.4 Les persones aspirants a obtenir el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria es poden examinar d'un, de dos o dels tres àmbits.

10.5 La prova de l'àmbit de la comunicació consta de tres exercicis: llengua i literatura catalana, llengua i literatura castellana, i llengua estrangera, a escollir entre anglès o francès. No és permès l'ús de diccionaris en cap dels exercicis.

11. Justificant d'assistència

A les persones que el sol·licitin se'ls ha d'estendre un justificant d'assistència, signat pel/per la president/a, el/la secretari/ària o un vocal de la comissió avaluadora, i amb el segell del centre.

12. Publicació de resultats

No més tard del 14 de juny de 2010, les comissions avaluadores han de fer públics els resultats provisionals de les proves als centres seus de les proves, al web del Departament d'Educació i a la pàgina web de Serveis i tràmits www.cat365.net/Inici/Ciutadans/EducacioFormacio.

13. Revisió d'exàmens

13.1 La persona aspirant pot sol·licitar, en el termini màxim de sis dies hàbils següents a la publicació dels resultats provisionals, la revisió dels exàmens per mitjà d'un escrit que cal presentar al registre del centre seu de les proves, adreçat al/a la president/a de la comissió avaluadora.

13.2 Transcorregut aquest període, la comissió avaluadora revisa les reclamacions, estén l'acta corresponent, i dóna publicitat del resultat definitiu en el termini màxim de sis dies hàbils a partir de la data de finalització del termini per sol·licitar la revisió de proves.

13.3 Contra la resolució definitiva, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant de la persona titular de la Direcció General de l'Educació Bàsica i el Batxillerat, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la data de publicació dels resultats definitius, d'acord amb el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

14. Expedició del certificat de formació instrumental

A les persones aspirants que hagin superat la prova per a l'obtenció del certificat de formació instrumental se'ls ha d'expedir el certificat corresponent, signat pel/per la secretari/ària de la comissió avaluadora, amb el vistiplau del/de la president/a i amb el segell del centre seu de la prova.

15. Expedició del títol de graduat/da en educació secundària obligatòria

15.1 La comissió avaluadora proposa l'expedició del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria de les persones que hagin superat els tres àmbits.

15.2 Els/les directors/es dels centres seus de les proves són les persones responsables de la gestió, tramitació i custòdia dels títols de graduat/ada en educació secundària obligatòria, així com d'establir les mesures oportunes per lliurar-los a les persones que l'han obtingut.

15.3 A les persones aspirants que han aprovat algun dels àmbits de les proves se'ls expedeix una certificació que així ho acredita, amb indicació de la qualificació obtinguda.

16. Conservació de la documentació

Els centres que hagin estat seu de les proves han de conservar tota la documentació relativa al procés de la prova, la qual resta a la disposició de l'Administració educativa.

17. Comissions avaluadores

17.1 La persona titular de la Direcció General de l'Educació Bàsica i el Batxillerat ha de nomenar els membres de les comissions avaluadores mitjançant resolució, que s'ha de fer pública al tauler d'anuncis dels centres seus de les proves i a la pàgina web del Departament d'Educació (http://www.gencat.cat/educacio).

17.2 S'han de nomenar suplents per a cadascun dels membres titulars de les comissions avaluadores.

17.3 Per a la prova del certificat de formació instrumental hi ha una sola comissió avaluadora, amb seu al centre de formació de persones adultes Maria Rúbies, Via Laietana, 18, 8è, 08003 de Barcelona, tot i que les persones aspirants es poden inscriure i realitzar la prova en qualsevol dels centres de formació de persones adultes relacionades a l'annex 3.

17.4 Les comissions avaluadores han d'actuar d'acord amb les disposicions d'aquesta Resolució i amb les instruccions que emeti la Direcció General de l'Educació Bàsica i el Batxillerat.

17.5 En qualsevol moment de la realització de les proves els membres de les comissions avaluadores poden comprovar la identitat de les persones aspirants. En el cas de detectar l'incompliment de qualsevol dels requisits, la persona aspirant en quedarà exclosa.

17.6 Els membres de les comissions avaluadores tenen dret a rebre les assistències a les quals fa referència l'article 4.8 de l'Ordre EDU/18/2010, de 15 de gener, d'organització de les proves lliures per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria per a persones de més de divuit anys. La quantia màxima de l'assistència és de 40 euros per als membres que actuïn com a presidents i secretaris i de 37 euros per als membres que actuïn com a vocals.

18. Normativa aplicable

En tot el que aquesta Resolució no preveu expressament, li és aplicable l'Ordre EDU/18/2010, de 15 de gener, d'organització de les proves lliures per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria per a persones de més de 18 anys i l'Ordre BEF/267/2003, de 3 de juny, per la qual es regulen les proves específiques per a l'obtenció del certificat de formació instrumental per a persones de més de divuit anys, modificada per l'Ordre BEF/450/2003, de 7 de novembre.

Annex 2

Sol·licitud de reconeixement de necessitats específiques per presentar-se a les proves lliures per a l'obtenció del certificat de formació instrumental i per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria

(Nom i cognoms), amb domicili al carrer (nom del carrer i número), municipi (nom del municipi), CP (número del codi postal), nascut/da el (dia) de (mes) de (any), amb DNI (o document d'identificació equivalent) (número) i telèfon de contacte (número).

Exposo:

1. Que he fet la inscripció a les proves lliures per a l'obtenció del:

Títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria, en la convocatòria de maig de 2010

Certificat de formació instrumental, en la convocatòria de maig de 2010

2. Que tinc una disminució legalment reconeguda.

3. Que adjunto a la sol·licitud la documentació següent:

Fotocòpia del DNI o document d'identificació equivalent.

Certificat del Centre d'Atenció a Disminuïts del Departament d'Acció Social i Ciutadania.

Demano:

Poder disposar dels ajuts tècnics següents per realitzar les proves:

Declaro:

Que les dades que faig constar en aquest document i la documentació aportada són certes.

(Població), (dia) de (mes) de (any).

(Signatura).

Direcció General de l'Educació Bàsica i el Batxillerat

Departament d'Educació

Via Augusta, 202, 08021 Barcelona

Annex 3

Centres de formació de persones adultes que són seu d'examen i lloc de realització de les proves lliures de certificat de formació instrumental i de graduat en educació secundària obligatòria

CFA Freire: Via Favència, 254, Barcelona. Tel. 933534419.

CFA Maria Rúbies: Via Laietana, 18, 8è, Barcelona. Tel. 933103094.

CFA Manuel Sacristán: Via Laietana, 16, baixos, Barcelona. Tel. 934812767.

CFA Can Serra: Andorra, 12-14, L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934384061.

CFA Fondo: Irlanda, 39, Santa Coloma de Gramenet. Tel. 933866732.

CFA Manuel Fernández: Frederica Montseny, 1, Sant Adrià de Besòs. Tel. 934622364.

CFA Arquitecte Jujol: Timbaler del Bruc, 2 , Sant Joan Despí. Tel. 933736758.

CFA Pau Casals: Terrassa, 61, Rubí. Tel. 935887704.

CFA Can Marfà: Camí Ral, 257, Mataró. Tel. 937 907 795.

CFA Les Bernardes: Sant Dionís, 40-42, Salt. Tel. 972241410.

CFA Joan Carles I: La Mercè, 1 (casal cívic), Lleida. Tel. 973267466

*CFA Tarragona: perllongació carrer B, s/n (barri de Riu Clar), Tarragona. Tel. 977551888.

CFA Jacint Carrió i Vilaseca: plaça Cots, 5-7, Manresa. Tel. 938741136.

CFA Maria Verdaguer: Avinyonet, 38, Figueres. Tel. 972673069.

*Les persones aspirants inscrites al CFA Tarragona realitzaran les proves al Complex Educatiu de Tarragona (antiga Universitat Laboral), autovia de Salou, s/n, Tarragona

Annex 4

Equivalències, a l'efecte de convalidacions, d'àmbits del graduat en educació secundària obligatòria per a les persones aspirants procedents d'altres ensenyaments

1. Procedència: 4t curs d'educació secundària obligatòria (ESO).

1.1 Conjunt de matèries que cal tenir aprovades (LOE i LOGSE):

Llengua catalana i literatura.

Llengua castellana i literatura.

Llengua estrangera.

Àmbit convalidat: àmbit de la comunicació.

1.2 Conjunt de matèries que cal tenir aprovades (LOE i LOGSE):

Ciències socials.

Àmbit convalidat: àmbit social.

1.3 Conjunt de matèries que cal tenir aprovades (LOE):

Matemàtiques.

I dues de les quatre següents: biologia i geologia, física i química, tecnologia o informàtica.

Àmbit convalidat: àmbit cientificotecnològic.

1.4 Conjunt de matèries que cal tenir aprovades (LOGSE):

Matemàtiques.

Ciències de la naturalesa.

Tecnologia.

Àmbit convalidat: àmbit cientificotecnològic.

2. Procedència: 2n curs de formació professional de primer grau (FP1).

2.1 Conjunt de matèries que cal tenir aprovades:

Llengua catalana.

Llengua espanyola.

Idioma modern.

Àmbit convalidat: àmbit de la comunicació.

2.2 Conjunt de matèries que cal tenir aprovades:

Formació humanística.

Àmbit convalidat: àmbit social.

2.3 Conjunt de matèries que cal tenir aprovades:

Matemàtiques.

Física i química.

Tecnologia o pràctiques.

Àmbit convalidat: àmbit cientificotecnològic.

3. Procedència: 2n curs de batxillerat unificat polivalent (BUP).

3.1 Conjunt de matèries que cal tenir aprovades:

Llengua catalana i literatura.

Llengua espanyola i literatura.

Llengua estrangera.

Àmbit convalidat: àmbit de la comunicació.

3.2 Conjunt de matèries que cal tenir aprovades:

Geografia.

Àmbit convalidat: àmbit social.

3.3 Conjunt de matèries que cal tenir aprovades:

Matemàtiques.

Física i química.

Àmbit convalidat: àmbit cientificotecnològic.

(10.057.022)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal