Propers nomenaments telemàtics (juliol)

Obertura període excepcional de consulta i modificació de dades de la Borsa de treball


Sr. González Cambray persona non grata

Persones violentes: imatges i miratges
El 29 d'abril Professors de Secundària (aspepc·sps) declara persona non grata al Sr. González Cambray
Model d'acta
Plantilla per a que el teu centre declari "Persona NON GRATA" al Conseller González.
Centres que han declarat persona non grata
Relació de centres que han declarat al Sr González persona non grata. Envia'ns una fotografia de l'acta per afegir-vos.

Oposicions 2021: nomenament de funcionaris en pràctiques

Actualitzades les fitxes de centres amb les adjudicacions provisionals del curs 2022-2023

Adjudicacions provisionals. Curs 2022-2023. Resolució definitiva d'adjudicacions

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 5588 - 16/03/2010

DEPARTAMENT DE TREBALL

ORDRE TRE/140/2010, d'11 de març, per la qual es garanteixen els serveis essencials que es presten als centres d'ensenyament públics dins de l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de Catalunya. (Pàg. 20229)


ORDRE

TRE/140/2010, d'11 de març, per la qual es garanteixen els serveis essencials que es presten als centres d'ensenyament públics dins de l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de Catalunya.

Vista la convocatòria de vaga presentada pels sindicats USTEC-STEs, CCOO, ASPEPC-SPS, FETE-UGT i CGT (registre d'entrada de 5.3.2010), que afecta el personal docent de l'ensenyament públic de Catalunya i que es durà a terme el proper dia 17 de març, durant les hores de docència i activitats d'horari fix als centres educatius de cada professional, i que en acte de mediació es fa constar que es consideraran afectades per la vaga només aquelles activitats que s'hagin de realitzar específicament en el centre;

Atès que davant d'una convocatòria de vaga s'ha de valorar si afecta serveis essencials per a la comunitat, és a dir, si afecta drets constitucionals, llibertats públiques o béns constitucionalment protegits, ja que en aquests supòsits l'article 28.2 de la Constitució assenyala que s'ha d'assegurar el manteniment d'aquests serveis; i també ho especifica el Reial decret llei 17/1977, de 4 de març, sobre relacions laborals, que atorga les competències a l'autoritat governativa per assegurar-ne el funcionament;

Atès que cal compatibilitzar el legítim dret de vaga amb el manteniment dels serveis essencials per tal de garantir els drets constitucionals, tal com disposen els articles 28 i 37 de la Constitució;

Atès que en els darrers anys s'han produït transformacions profundes en la societat, com la incorporació massiva de les dones al món del treball, i que a Catalunya supera el 62% de la mitjana europea, la qual cosa ha comportat un increment dels menors en els centres educatius que fa imprescindible ponderar un nou equilibri entre el dret fonamental a la vaga per part del personal docent i el dret essencial al treball de tota la població en condicions d'igualtat, i preservar el dret a la seguretat dels menors;

Atès que en el present supòsit, el dret fonamental afectat és el dret al treball dels ciutadans i ciutadanes que deixen els seus fills sota la tutela de les llars d'infants i les escoles, i el dret a la seguretat dels alumnes que accedeixen als centres educatius;

Atès que, davant la possibilitat que quedin interromputs els serveis d'ensenyament dels centres públics, es podria produir una situació en la qual tots els treballadors i treballadores amb menors a càrrec seu es trobessin davant la impossibilitat de fer ús del seu dret al treball, a diferència de la resta de treballadors, es fa necessari establir uns serveis mínims que permetin a les persones amb impossibilitat per trobar alternatives que garanteixin la cura dels menors fer ús del seu dret al treball i, per tant, conciliar la vida laboral i personal; en aquest sentit, doncs, s'estableixen únicament serveis mínims per a l'alumnat fins a primària, que és el que requereix una vigilància més acurada, però no de docència, i consistiran en la presència d'una persona de l'equip directiu del centre, tant d'escoles com de llars d'infants, un docent per cada quatre unitats o aules per a l'atenció d'infantil i primària, i el 25% del personal de les llars d'infants;

Atès que, tenint en compte que no es fixen serveis mínims per a l'alumnat de secundària i batxillerat i s'estableixen uns serveis mínims consistents en un docent per cada quatre unitats per a l'alumnat d'infantil i primària, els quals habitualment disposen d'un professor per aula més el personal de reforç, i que no s'estableixen serveis mínims per a l'activitat docent sinó per garantir la seguretat dels menors de dotze anys, cal concloure que queda assegurada la proporcionalitat dels serveis mínims i ponderats adequadament els drets en conflicte, tal com estableix la jurisprudència del Tribunal Constitucional que, en la seva Sentència de 15 de març (STC 43/1990), disposa que hi ha d'haver una raonable proporció entre els sacrificis que s'imposin als vaguistes i els que pateixin els que en són usuaris;

Atès que s'ha donat audiència a les parts instants de la convocatòria de vaga i al Departament d'Educació perquè exposin les seves propostes pel que fa als serveis mínims, segons consta en l'acta del dia 10 de març de 2010;

Atès que s'ha demanat informe al Departament d'Educació, tal com consta en l'expedient;

Atès el que disposen l'article 28.2 de la Constitució espanyola; l'article 170.1.i) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; l'article 10.2 del Reial decret llei 17/1977, de 4 de març; el Decret 120/1995, de 24 de març, de la Generalitat de Catalunya; i les sentències del Tribunal Constitucional 11/1981, de 8 d'abril; 26/1981, de 17 de juliol; 33/1981, de 5 de novembre; 51/1986, de 24 d'abril; 27/1989, de 3 de febrer; 43/1990, de 15 de març, i 122/1990 i 123/1990, de 2 de juliol,

Ordeno:

Article 1

La situació de vaga anunciada pels sindicats USTEC-STEs, CCOO, ASPEPC-SPS, FETE-UGT i CGT, que afecta el personal docent de l'ensenyament públic de Catalunya i que es durà a terme el proper dia 17 de març, durant les hores de docència i activitats d'horari fix als centres educatius de cada professional, en què es consideren afectades per la vaga només aquelles activitats que s'hagin de realitzar específicament en el centre, s'entén condicionada al manteniment dels serveis mínims següents:

Una persona de l'equip directiu per cada centre. S'entén com a tal alguna de les persones següents: el/la director/a, el/la coordinador/a pedagògic/a, el/la cap d'estudis o el/la secretari/ària.

A més del personal esmentat:

Per a l'ensenyament infantil i primària (de 3 a 12 anys): 1 docent per cada 4 unitats.

Per a llars d'infants: el 25% de la plantilla.

Article 2

La direcció dels centres, un cop escoltat el comitè de vaga, ha de determinar el personal estrictament necessari per garantir la prestació normal dels serveis mínims que estableix l'article 1. Aquests serveis mínims els ha de prestar, preferentment, el personal que no exerceixi el dret de vaga, si n'hi ha.

Article 3

Els cessaments i les alteracions en el treball per part del personal necessari per al manteniment dels serveis mínims que determina l'article 1 es consideraran il·legals als efectes del que estableix l'article 16.1 del Reial decret llei 17/1977, de 4 de març.

Article 4

Notifiqueu aquesta Ordre als interessats per al seu compliment i trameteu-la al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per tal que s'hi publiqui.

Barcelona, 11 de març de 2010

Mar Serna Calvo

Consellera de Treball

(10.070.123)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal