Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 5608 - 15/04/2010

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/1080/2010, de 6 d'abril, per la qual es dicten les instruccions sobre les adjudicacions de destinacions provisionals al personal funcionari i interí dels cossos docents en centres docents públics i serveis educatius, dependents del departament d'Educació, i altres llocs, amb efectes d'1 de setembre de 2010, i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres docents públics. (Pàg. 29410)


RESOLUCIÓ

EDU/1080/2010, de 6 d'abril, per la qual es dicten les instruccions sobre les adjudicacions de destinacions provisionals al personal funcionari i interí dels cossos docents en centres docents públics i serveis educatius, dependents del departament d'Educació, i altres llocs, amb efectes d'1 de setembre de 2010, i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres docents públics.

Tenint en compte l'existència de llocs de treball vacants, atès que no estan ocupats per professorat amb destinació definitiva o provisional, en centres docents públics i serveis educatius, dependents del Departament d'Educació i en altres llocs corresponents a llocs de treball dels cossos de mestres i de professorat d'ensenyaments secundaris, cal establir el procediment per proveir-los amb caràcter provisional.

Els articles 102 i 123 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, estableixen que la direcció de cada centre públic pot proposar al Departament, en funció de les necessitats derivades del projecte educatiu i de direcció del centre, llocs docents per als quals és necessari el compliment de requisits addicionals de titulació o de capacitació professional docent i de llocs de treball docents específics.

També preveu l'article 114 de l'esmentada Llei que la direcció de cada centre pot assignar al professorat que hi ocupa els llocs de treball docents la responsabilitat de direcció, gestió i coordinació docent que requereixi l'aplicació del projecte educatiu.

D'acord amb el que estableix el Reial decret 2112/1998, de 2 d'octubre (BOE núm. 239, de 6.10.1998), modificat pel Reial decret 1964/2008, de 28 de novembre (BOE núm. 288, de 29.11.2008), quant a criteris de desplaçament i drets preferents, escau dictar les instruccions relatives als desplaçaments forçosos del personal funcionari dels cossos de mestres i d'ensenyaments secundaris per modificació de les plantilles dels centres docents públics d'ensenyaments no universitaris.

Mitjançant l'Ordre EDU/139/2007, de 8 de maig (DOGC núm. 4884, de 16.5.2007), es va aprovar la tramitació telemàtica del procediment de participació en les adjudicacions de destinacions provisionals als centres docents públics del personal funcionari i interí dels cossos docents.

S'ha realitzat el tràmit previ de consulta i participació amb els representants del personal al servei de les administracions públiques, d'acord amb l'article 37 de la llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (BOE núm. 89, de 13.4.2007).

Por tot això,

Resolc:

—1 Adjudicació de destinacions provisionals

1.1 La data final dels nomenaments a les destinacions provisionals adjudicades a personal interí a l'empara de la Resolució EDU/1405/2009, de 15 maig, es modifica en els termes següents:

1.1.a) Es prorroguen fins al 31.8.2011 els nomenaments del personal interí que té un nomenament amb data de finalització de 31.8.2010 i que ocupa llocs de treball vacants a dedicació completa d'especialitats dels cossos d'ensenyaments secundaris (destinats en instituts, instituts escola, seccions, centres i aules de formació de persones adultes, escoles oficials d'idiomes i escoles d'art i superiors de disseny), amb les excepcions següents:

El personal interí que té un nomenament amb data d'inici posterior a 31.12.2009.

El personal interí que compleixi 65 anys el curs 2009-2010.

El personal interí que ocupi un lloc singular d'un centre acollit a un pla estratègic que finalitzi el curs 2009-2010.

El personal interí que ocupi 2 llocs a mitja dedicació.

1.1.b) Es donen per finalitzats a 31.8.2010 els nomenaments del personal interí d'especialitats del cos de mestres que finalitzen el 31.8.2011 destinats a escoles, a centres d'educació especial i a aules i centres i aules de formació de persones adultes, excepte el personal destinat en centres de formació de persones adultes ubicats en centres penitenciaris, en centres de justícia juvenil, en centres de menors i en aules hospitalàries, d'acord amb el que estableix la base 8 de la Resolució EDU/1405/2009, de 15 de maig (DOGC núm. 5385, de 22.5.2009)

1.1.c) Es dóna por formalitzat el tràmit de comunicació al personal interí afectat.

1.2 Es dicten les instruccions sobre les adjudicacions de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2010 al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí del cos de mestres i dels cossos d'ensenyaments secundaris en escoles, en instituts escola, en instituts, en seccions, en escoles oficials d'idiomes, en escoles d'art i superiors de disseny, en centres i aules de formació de persones adultes, en serveis educatius i en altres llocs dependents del Departament d'Educació, les quals figuren a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

—2 Desplaçaments forçosos

Es dicten les instruccions sobre els desplaçaments forçosos del professorat dels cossos docents que a l'inici del curs 2010-2011 perdin la destinació definitiva per modificació de les plantilles dels centres docents públics dependents del Departament d'Educació, les quals figuren l'annex 7 d'aquesta Resolució.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el director general de Recursos del Sistema Educatiu, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 6 d'abril de 2010

Camil Fortuny i Recasens

Director general de Recursos del Sistema Educatiu

Annex 1

Bases per a l'adjudicació de destinacions provisionals en llocs docents dels centres públics i serveis educatius

Índex

A. Normes generals

—1 Procediments.

—2 Participants.

2.1 Professorat ja nomenat per a dos o més cursos escolars.

2.2 Participació simultània per més d'un cos o en més d'un procés.

—3 Vacants.

—4 Terminis.

—5 Sol·licituds individuals de destinació.

5.1 Formalització.

5.2 Documentació complementària.

—6 Publicitat.

—7 Reclamacions i recursos.

—8 Efectes de les adjudicacions.

—9 Informació i consultes.

B. Descripció dels procediments

—10 Procediment previ.

—11 Procediment general.

11.1 Fases d'adjudicació del procediment general.

11.2 Criteris de prioritat en l'adjudicació del procediment general.

C. Propostes de les direccions dels centres

—12 Primera fase: proposta de les direccions dels centres.

12.1 Propostes de les direccions de les escoles i instituts escola (educació infantil i primària).

12.2 Propostes de les direccions dels instituts, instituts escola (ensenyaments secundaris), seccions, escoles oficials d'idiomes i escoles d'art i superiors de disseny.

12.3 Propostes de les direccions dels centres i aules de formació de persones adultes.

12.4 Formalització de les propostes de les direccions dels centres.

D. Col·lectius de participació

Cos de mestres

—13 Mestres afectats per la pèrdua de la destinació definitiva com a conseqüència de la supressió del seu lloc de treball (col·lectiu a).

13.1 Criteris de prioritat en concurrència.

13.2 Requisits d'especialitat.

13.3 Procediment previ i primera fase: proposta de les direccions dels centres.

13.4 Fase de confirmació.

13.5 Fase d'elecció i ofici.

—14 Mestres que han perdut la destinació definitiva per adscripció a llocs de l'estranger o de l'administració educativa (col·lectiu b).

14.1 Criteris de prioritat en concurrència.

14.2 Requisits d'especialitat.

14.3 Procediment previ i primera fase: proposta de les direccions dels centres.

14.4 Fase de confirmació.

14.5 Fase d'elecció i ofici.

—15 Mestres que s'acullen a diferents situacions específiques (col·lectiu c).

15.1 Criteris de prioritat en concurrència.

15.2 Requisits d'especialitat.

15.3 Procediment previ i primera fase: proposta de les direccions dels centres.

15.4 Fase de confirmació.

15.5 Fase d'elecció i ofici.

—16 Mestres funcionaris de carrera amb destinació provisional i professorat excedent que sol·licita el reingrés (col·lectiu d).

16.1 Criteris de prioritat en concurrència.

16.2 Requisits d'especialitat.

16.3 Procediment previ i primera fase: proposta de les direccions dels centres.

16.4 Fase de confirmació.

16.5 Fase d'elecció i ofici.

—17 Mestres amb destinació definitiva que sol·liciten comissió de serveis (col·lectiu e).

17.1 Criteris de prioritat en concurrència.

17.2 Requisits d'especialitat.

17.3 Procediment previ i primera fase: proposta de les direccions dels centres.

17.4 Fase de confirmació.

17.5 Fase d'elecció i ofici.

—18 Mestres que hagin superat el procés selectiu de 2009 (col·lectiu f).

18.1 Criteris de prioritat en concurrència.

18.2 Requisits d'especialitat.

18.3 Procediment previ i primera fase: proposta de les direccions dels centres.

18.4 Fase de confirmació.

18.5 Fase d'elecció i ofici.

18.6 adjudicació de la destinació com a funcionaris en pràctiques.

—19 Mestres interins (col·lectius g, h).

19.1 Criteris de prioritat en concurrència.

19.2 Requisits d'especialitat.

19.3 Procediment previ i primera fase: proposta de les direccions dels centres.

19.4 Fase de confirmació.

19.5 Fase d'elecció i ofici.

19.6 Assignació de destinació.

—20 Mestres funcionaris dependents d'altres administracions que sol·liciten

destinació a Catalunya (col·lectiu i).

20.1 Criteris de prioritat en concurrència.

20.2 Requisits d'especialitat.

20.3 Assignació de destinació.

20.4 Sol·licituds.

Cossos de professorat d'ensenyaments secundaris

—21 Professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva com a conseqüència de la supressió del seu lloc de treball (col·lectiu a).

21.1 Criteris de prioritat en concurrència.

21.2 Requisits d'especialitat.

21.3 Procediment previ i primera fase: proposta de les direccions dels centres.

21.4 Fase de confirmació.

21.5 Fase d'elecció i ofici.

—22 Professorat que ha perdut la destinació definitiva per adscripció a llocs de l'estranger o de l'administració educativa (col·lectiu b).

22.1 Criteris de prioritat en concurrència.

22.2 Requisits d'especialitat.

22.3 Procediment previ i primera fase: proposta de les direccions dels centres.

22.4 Fase de confirmació.

22.5 Fase d'elecció i ofici.

—23 Professorat que s'acull a diferents situacions específiques (col·lectiu c).

23.1 Criteris de prioritat en concurrència.

23.2 Requisits d'especialitat.

23.3 Procediment previ i primera fase: proposta de les direccions dels centres.

23.4 Fase de confirmació.

23.5 Fase d'elecció i ofici.

—24 Professorat funcionari de carrera amb destinació provisional i professorat excedent que sol·licita el reingrés (col·lectiu d).

24.1 Criteris de prioritat en concurrència.

24.2 Requisits d'especialitat.

24.3 Procediment previ i primera fase: proposta de les direccions dels centres.

24.4 Fase de confirmació.

24.5 Fase d'elecció i ofici.

—25 Professorat amb destinació definitiva que sol·licita comissió de serveis (col·lectiu e).

25.1 Criteris de prioritat en concurrència.

25.2 Requisits d'especialitat.

25.3 Procediment previ i primera fase: proposta de les direccions dels centres.

25.4 Fase de confirmació.

25.5 Fase d'elecció i ofici.

—26 Professorat interí (col·lectius g, h).

26.1 Criteris de prioritat en concurrència.

26.2 Requisits d'especialitat.

26.3 Procediment previ i primera fase: proposta de les direccions dels centres

26.4 Fase de confirmació

26.5 Fase d'elecció i ofici

26.6 Assignació de destinació

—27 Professorat funcionari dependent d'altres administracions que sol·licita destinació a Catalunya (col·lectiu i).

27.1 Criteris de prioritat en concurrència

27.2 Requisits d'especialitat

27.3 Assignació de destinació

27.4 Sol·licituds

A. Normes generals

—1 Procediments

L'adjudicació de destinacions provisionals s'efectua mitjançant dos procediments:

a) Procediment previ, regulat per als casos que preveu la base 10.

b) Procediment general, un cop adjudicades les destinacions pel procediment previ, que regulen les bases 11 a 27.

—2 Participants

Els llocs de treball s'adjudicaran en cadascun dels procediments per aquest ordre als col·lectius següents:

a) Professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva com a conseqüència de la supressió del seu lloc de treball.

b) Professorat que ha perdut la destinació definitiva perquè procedeix de:

L'adscripció temporal a l'estranger obtinguda en el corresponent concurs de mèrits.

L'adscripció a llocs de l'Administració educativa no reservats exclusivament a docents.

Pel que fa al professorat pertanyent a aquest col·lectiu b), si sol·liciten destinació a centres fora del seu municipi o zona de preferència, aniran en concurrència amb el professorat del col·lectiu d) o, si escau, c).

c) Professorat que s'acull a alguna de les següents situacions específiques:

c.1) Professorat funcionari de carrera amb destinació provisional o amb destinació definitiva al qual se li ha reconegut el dret a acollir-se al que estableix la disposició addicional 1 del Reial decret 2112/1998, de 2 d'octubre (BOE núm. 239, de 6.10.1998), o l'article 25 de la llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (BOE núm. 269, de 10.11.1995).

c.2) Professorat funcionari de carrera amb destinació provisional o amb destinació definitiva que acrediti la condició legal de disminuït.

c.3) Professorat que superi les proves selectives d'ingrés al cos de mestres de l'any 2010 pel torn de reserva per a disminuïts.

d) Professorat funcionari de carrera amb destinació provisional i professorat excedent que sol·licita el reingrés al servei actiu amb data 1 de setembre de 2010, llevat del que s'inclou al col·lectiu c).

e) Professorat amb destinació definitiva que sol·licita comissió de serveis, llevat del que s'inclou al col·lectiu c).

A efectes d'adjudicació de destinacions, els professors dels col·lectius d) i e) formen un únic col·lectiu de participació.

f) Professorat que hagi superat el procés selectiu convocat per la Resolució EDU/6/2010, de 4 de gener, llevat del que s'inclou al col·lectiu c).

g) Professorat interí acollit a les garanties de continuïtat que preveu la disposició transitòria 1 del Decret 133/2001, modificat pel Decret 172/2005, de 23 d'agost:

g.1) Professorat interí d'aquest col·lectiu amb la condició legal de disminuït.

g.2) Resta de professorat interí d'aquest col·lectiu.

h) Professorat interí de la borsa de treball de personal interí docent amb serveis prestats a centres públics dependents del Departament d'Educació no acollit a les garanties de continuïtat.

h.1) Professorat interí d'aquest col·lectiu amb la condició legal de disminuït.

h.2) Resta de professorat interí d'aquest col·lectiu.

i) Professorat funcionari de carrera dependent d'altres administracions educatives que sol·liciti destinació provisional en centres públics del Departament d'Educació i que no estigui prestant serveis el curs 2009-2010 en centres dependents del Departament.

Estan obligats a participar en el procediment general que regula aquesta Resolució el personal docent que no té destinació l'1 de setembre de 2010, excepte el personal del col·lectiu i).

Pot participar amb caràcter voluntari el personal docent amb destinació definitiva que l'1 de setembre de 2010 no tingui concedida una comissió de serveis.

D'acord amb el que indica la disposició addicional 8.5 de la llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, els funcionaris dels corresponents cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'escoles oficials d'idiomes i d'arts plàstiques i disseny participaran en aquest concurs conjuntament amb els funcionaris dels cossos de professors dels nivells corresponents en les mateixes vacants.

El personal que sol·liciti destinació en centres d'Era Val d'Aran ha de tenir alguna de les titulacions que acreditin el coneixement suficient oral i escrit de la llengua aranesa, d'acord amb la Resolució de la Sindicatura del Consell General d'Aran de 3 de maig de 2001 (DOGC núm. 3398, de 29.5.2001) i el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre acreditació del coneixement del català i aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 3660, de 19.6.2002).

2.1 Professorat ja nomenat per dos o més cursos escolars.

a) El professorat que ja consta destinat per al curs 2010-2011, romandrà en la mateixa destinació (centre i especialitat que ocupa el curs 2009-2010) malgrat canviï la seva vinculació o forma d'ocupació perquè hagi superat el procés selectiu de 2010 per la mateixa o una altra especialitat del lloc que ocupa.

Per tant, aquest professorat no podrà participar en el procediment de provisió que regula aquesta Resolució, excepte que estigui afectat per algun dels supòsits següents:

a.1) Canvi de cos per superació del procés selectiu de 2010.

a.2) Supressió del lloc de treball adjudicat en destinació provisional per al curs 2010-2011, tant en centres educatius com en llocs de treball dels diferents serveis educatius.

a.3) Obtenció d'una destinació diferent per concurs de mèrits de llocs singulars en centres que tenen un pla estratègic autoritzat.

a.4) Provisió amb caràcter definitiu del lloc de treball, reincorporació del funcionari docent que té en reserva el lloc de treball amb destinació definitiva, o provisió per concurs de mèrits de llocs singulars, o provisió per un professor afectat per la pèrdua de la seva destinació definitiva, en exercici del seu dret preferent a la zona.

a.5) Aplicació de sanció que preveu el Reglament de règim disciplinari o per expedient contradictori.

a.6) Petició raonada i justificada documentalment del/de la professor/ora per no continuar el curs 2010-2011 prestant serveis en la mateixa destinació del curs 2009-2010, presentada als serveis territorials corresponents o al Consorci d'Educació de Barcelona i acceptada per la Subdirecció General de Plantilles, Provisió i Nòmines, amb l'informe previ dels serveis territorials corresponents o del Consorci d'Educació de Barcelona, i, si és procedent, escoltada la direcció del centre.

Si la petició raonada i justificada per no continuar el curs 2010-2011 prestant serveis en la mateixa destinació del curs 2009-2010 correspon a professorat interí que el curs 2009-2010 està acollit a les garanties de continuïtat que preveu la disposició transitòria 1 del Decret 133/2001, modificada pel Decret 172/2005, de 23 d'agost, en la mateixa petició ha d'incloure la renúncia explícita al que preveu l'esmentada disposició transitòria 1. La possible acceptació de la petició de no romandre en la mateixa destinació comportarà la renúncia a acollir-se a les garanties de continuïtat.

El termini per sol·licitar la no-continuïtat serà per a tot el professorat del 26 al 30 d'abril de 2010.

a.7) Cessament a 30 de juny de 2010 en el càrrec directiu que exerceix en el centre de destinació provisional del curs 2009-2010.

a.8) Ser objecte de proposta d'un/una director/ora, per a l'exercici d'un òrgan unipersonal de govern (secretari/ària, cap d'estudis, coordinador/ora pedagògic/ca), en un centre diferent del centre on està destinada la persona proposada.

a.9) Ser objecte de proposta d'un/a director/ora d'un centre que inicia les seves activitats l'1 de setembre de 2010 per als llocs a proveir que preveuen les bases 10 i 12 (propostes en centres de recent posada en funcionament).

a.10) Ser objecte de proposta d'un/a director/ora per ocupar llocs singulars vacants en centres que tenen un pla estratègic autoritzat (base 12).

a.11) El cessament de la comissió de serveis, amb proposta motivada de la direcció del centre, i acceptada per la Subdirecció General de Plantilles, Provisió i Nòmines, amb l'informe previ dels serveis territorials corresponents o del Consorci d'Educació de Barcelona. Aquest procediment s'haurà de realitzar abans del 31 de maig de 2010.

b) El professorat afectat per algun dels supòsits de cessament a 31.8.2010 inclosos en l'apartat 2.1., constarà en l'annex de la resolució del subdirector general de Plantilles, Provisió i Nòmines que es farà pública a l'adreça d'Internet http://www.gencat.cat/educacio.

Aquest professorat, al qual es deixa sense efectes la destinació adjudicada per al curs 2010-2011, haurà de participar en el procés d'adjudicació de destinacions regulat en aquesta Resolució, sempre que no tingui destinació definitiva on reincorporar-se l'1 de setembre de 2010 i malgrat aparegui amb posterioritat una vacant de la mateixa especialitat i mateix centre que l'ocupada el curs 2009-2010.

El professorat que no aparegui a la resolució esmentada en aquest apartat i resulti afectat per algun dels supòsits anteriors rebrà comunicació de la situació de cessament de la destinació a 31.8.2010 per tal que pugui presentar nova sol·licitud de destinació o ser objecte de nova proposta de centre per al curs 2010-2011.

L'acceptació de la proposta pels supòsits a.8), a.9) i a.10) comporta el cessament a 31 d'agost de 2010 de la destinació provisional que ja es tenia per al curs 2010-2011.

No podrà participar en els processos d'adjudicació de destinacions provisionals el personal funcionari que hagi obtingut una destinació per la seva participació en els concursos específics de mèrits convocats per proveir llocs de treball docents de caràcter singular en centres que tenen autoritzat un pla estratègic, durant la vigència del pla.

2.2 Participació simultània per més d'un cos o en més d'un procés.

El personal funcionari que, atès que compleix els requisits corresponents, participi simultàniament en els processos que regulen aquestes bases en llocs de treball del cos de mestres i en algun dels cossos de catedràtics i de professors d'ensenyaments secundaris o en més d'un cos d'aquests darrers obtindrà una única destinació. Amb aquesta finalitat manifestarà mitjançant un escrit adreçat a la Subdirecció General de Plantilles, Provisió i Nòmines, durant el termini establert per a la presentació de sol·licituds, la seva prioritat en l'obtenció de destinació en un cos o en l'altre.

L'opció esmentada no es podrà modificar una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, sens perjudici que les persones interessades puguin presentar, el desistiment al reingrés en el cos en el qual estiguin en situació d'excedència.

—3 Vacants

Les vacants i les vacants de resultes que s'adjudiquin correspondran a llocs de treball que són previstos a les plantilles per al curs 2010-2011, a dedicació completa en els centres públics dependents del Departament d'Educació.

S'entén per lloc de treball vacant el que no està ocupat amb caràcter definitiu o amb caràcter provisional amb professorat amb nomenament vigent per al curs 2010-2011.

Per a l'adjudicació de les destinacions a què es refereix aquesta Resolució es tindran en compte exclusivament les vacants que constin fefaentment com a tals en el moment de procedir a l'assignació de destinacions i les resultes que es generin en els diferents procediments d'adjudicació que s'hi regulen.

Als efectes de l'adjudicació que regula aquesta Resolució, els codis dels centres i les comarques apareixen als annexos 3, 4 i 5. Els centres s'ordenen per serveis territorials/Consorci d'Educació de Barcelona, zones educatives/zones de desplaçament i municipi, de manera que els centres d'un municipi de l'àmbit d'una àrea o servei territorial poden aparèixer en una àrea territorial diferent, segons correspongui a l'assignació territorial de la zona educativa o de desplaçament.

—4 Terminis

El professorat que participi en els procediments que regula aquesta Resolució haurà de formalitzar i gravar la seva sol·licitud tal com regula la base 5 següent, a través d'Internet, en els terminis següents:

Personal interí i/o substitut que no té adjudicació a un lloc de treball a dedicació completa per a l'1 de setembre de 2010: del 6 al 18 de maig de 2010.

Personal funcionari de carrera, en pràctiques, mestres que superin el procés selectiu convocat per la Resolució EDU/6/2010, de 4 de gener i personal interí afectat per cessament o renúncia o de nova incorporació: del 25 de maig al 8 de juny de 2010.

Propostes de les direccions dels centres: del 25 de maig al 8 de juny de 2010.

—5 Sol·licituds individuals de destinació

5.1 Formalització.

El professorat que participi en els procediments que regula aquesta Resolució haurà de formalitzar i gravar la seva sol·licitud a través d'internet, mitjançant el procediment habilitat a aquest efecte, a través de la pàgina del Departament d'Educació: http://www.gencat.cat/educacio.

Un cop hagin accedit al programa, hi trobaran els horaris de connexió i les instruccions per emplenar els diferents camps de la sol·licitud.

La sol·licitud es considerarà presentada i registrada davant l'administració únicament en el moment en què sigui tramesa per via telemàtica, després de fer un clic en el botó d'enviar. L'interessat podrà disposar d'una còpia impresa de la sol·licitud definitiva, la qual contindrà un número de control a efectes de registre, i on constaran les dades relatives a la seva sol·licitud d'adjudicació de destinació.

En cas que els interessats vulguin eliminar la sol·licitud tramesa telemàticament, ho podran fer, sempre dins del termini de presentació de sol·licituds establert fent un clic en el botó d'anul·lar. Un cop anul·lada, podran trametre per via telemàtica una altra sol·licitud. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, no serà possible introduir cap nova sol·licitud, ni es podrà modificar o anul·lar cap petició ni es podrà variar l'ordre de prelació de les destinacions sol·licitades.

El professorat que tingui dubtes en relació amb la gravació de la sol·licitud a través d'internet caldrà que s'adreci al Servei d'atenció a l'usuari per a incidències relacionades amb la connexió informàtica. Quan el professorat tingui dubtes relacionats amb les dades referides al seu expedient personal caldrà que s'adreci als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona, segons correspongui.

5.2 Documentació complementària.

Amb la presentació a través d'internet, la sol·licitud es considera formalitzada a tots els efectes, i per tant no s'ha de presentar la impressió de la instància ni cap altra sol·licitud als registres de les unitats administratives, excepte el que preveuen aquestes bases en relació amb la presentació de la documentació addicional següent:

a) Sol·licitants de comissió de serveis per les fases d'elecció:

Han de presentar, juntament amb una còpia de la sol·licitud telemàtica, justificació documental de la petició de comissió de serveis per motius personals o professionals greus.

b) Professorat que participa amb la condició legal de disminuït:

Quan la disminució i el seu percentatge no consti en el registre informàtic de personal docent, el professorat que participa amb la condició legal de disminuït ha de presentar al registre dels serveis territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona, dins el termini de sol·licituds, la documentació que acrediti la condició de disminuït.

c) Qualsevol altra documentació que el participant consideri complementària de les dades personals o administratives del seu expedient.

—6 Publicitat

Les destinacions assignades pel procediment previ i pel procediment general es notificaran mitjançant una única resolució definitiva d'adjudicació de destinacions provisionals, que es farà pública el mes de juny de 2010.

La resolució del subdirector general de Plantilles, Provisió i Nòmines, d'adjudicació de destinacions es farà pública als serveis territorials i al Consorci d'Educació de Barcelona. Les destinacions també es podran consultar a l'adreça d'internet del Departament d'Educació: http://www.gencat.cat/educacio. No hi constarà el personal ja destinat per al curs 2010-2011 mitjançant processos d'adjudicació anteriors, ni el professorat que, havent estat nomenat càrrec directiu d'un centre públic amb efectes d'1 de juliol de 2010, ja se li hagués adjudicat destinació provisional al centre per aquest motiu, ni el professorat destinat en centres de formació de persones adultes ubicats en centres penitenciaris.

—7 Reclamacions i recursos

Amb la publicació de la resolució definitiva i les llistes corresponents es consideraran efectuades les notificacions als interessats.

Contra la resolució definitiva d'adjudicació de destinacions pels procediments previ i general les persones interessades podran interposar recurs de reposició davant el subdirector general de Plantilles, Provisió i Nòmines en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva publicació.

La valoració de les al·legacions manifestades en les sol·licituds de comissió de serveis per circumstàncies de caràcter personal o professional greus, per la seva pròpia naturalesa, només la poden realitzar de manera graciable les direccions dels serveis territorials corresponents i del Consorci d'Educació de Barcelona. En conseqüència, les reclamacions que es presentin en disconformitat amb la proposta efectuada per la direcció dels serveis territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona només es podran tenir en compte si s'aporta nova documentació justificativa relacionada amb la circumstància greu que motiva la petició. Per tant, en cap cas, el possible recurs requerirà resolució individual expressa contra la seva denegació.

—8 Efectes de les adjudicacions

Les destinacions adjudicades mitjançant la resolució definitiva dels procediments seran irrenunciables i tindran efectes administratius des de l'1 de setembre de 2010, data de presa de possessió. La data de finalització de les destinacions adjudicades serà la de 31 d'agost de 2011, llevat que es produeixi la reincorporació del funcionari de carrera propietari del lloc de treball. Tot això sens perjudici dels llocs que les bases 10 i 12 estableixen per una durada superior.

No obstant això, les destinacions podran ser prorrogades per cursos escolars si prèviament s'estableix per resolució publicada al DOGC.

Així mateix, les destinacions previstes per a una durada superior a un curs escolar es donaran per finalitzades a l'acabament del curs 2010-2011 quan amb efectes d'1 de setembre de 2011 es doni algun dels supòsits que descriu la base 2.1, o en el supòsit que faltin llocs de treball vacants per destinar-hi funcionaris en pràctiques, si així es regula per resolució publicada al DOGC.

—9 Informació i consultes

El professorat que tingui dubtes en relació amb la data de finalització del seu nomenament podrà consultar aquesta informació a través del portal Època

Per a qualsevol aclariment en relació amb els procediments d'adjudicació de destinacions que regula aquesta Resolució, les persones interessades s'han d'adreçar a les seccions de Gestió de Personal Docent dels serveis territorials del Departament d'Educació o al Consorci d'Educació de Barcelona, segons correspongui el centre de destinació del curs 2009-2010.

B. Descripció dels procediments

—10 Procediment previ

Amb caràcter previ a les adjudicacions de destinacions derivades dels processos que es descriuen al procediment general d'adjudicació, la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu pot atorgar destinació provisional en els casos que a continuació s'esmenten.

En cap cas aquesta adjudicació per procediment previ pot comportar que un professor afectat per la pèrdua de la destinació definitiva no pugui obtenir destinació dins del seu àmbit territorial de preferència.

a) Òrgans unipersonals de govern:

Professorat dels cossos docents funcionaris de carrera i en pràctiques, a proposta dels serveis territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona, amb la conformitat de la persona interessada, per tal d'exercir òrgans unipersonals de govern dels centres: director/ora, cap d'estudis, coordinador/ora pedagògic/ògica i secretari/ària.

Aquestes propostes només podran ser ateses en ocasió de vacant, i es prioritzarà la de director/ora per davant de la resta de propostes de càrrecs directius.

La durada del nomenament serà fins a la finalització del mandat com a càrrec directiu o com a màxim fins la data de cessament de la direcció del centre, excepte que prèviament es doni algun dels supòsits de la base 2.1.

En les aules de formació de persones adultes, el càrrec unipersonal de govern serà el de coordinador/ora de l'AFA.

b) Serveis educatius i aules hospitalàries:

Professorat a proposta de la direcció dels serveis territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona, amb la conformitat de la persona interessada, per a llocs vacants en: equips d'assessorament psicopedagògic (EAP), centres de recursos pedagògics (CRP), camps d'aprenentatge (Cd'A), centres de recursos educatius per a deficients auditius i visuals (CREDA), llocs LIC (llengua, interculturalitat i cohesió social) i aules hospitalàries.

La durada del nomenament en els llocs de serveis educatius i aules hospitalàries serà fins a la incorporació d'un/a mestre/a o professor/ora al lloc de treball amb caràcter definitiu, o qualsevol altre dels supòsits de la base 2.1.

Si, excepcionalment, la proposta recau en personal interí, haurà d'acreditar haver prestat serveis en centres públics durant un mínim de 24 mesos comptats a 31 d'agost de 2010.

Les vacants dels EAP i CREDA que no es proveeixin mitjançant el procediment previ de destinacions podran ser adjudicades mitjançant el procediment general al professorat que compleixi els requisits per ocupar-les i que sol·liciti els llocs explícitament en les seves peticions, mitjançant indicació del codi o els codis de centre corresponents que indiquen els annexos 3 i 4.

c) Centres de formació de persones adultes ubicats en centres penitenciaris:

Les vacants en centres de formació de persones adultes ubicats en centres penitenciaris es proveiran a proposta del director o directora del centre, per professorat dels cossos docents funcionaris de carrera en pràctiques i interins. Aquests centres apareixen relacionats a l'annex 6.

d) Altres centres dels departaments de Justícia i d'Acció Social i Ciutadania:

També es proveiran per procediment previ, a proposta dels serveis territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona, un cop escoltat el departament que correspongui, els llocs docents de centres dependents de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil del Departament de Justícia i de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència del Departament d'Acció Social i Ciutadania.

e) Centres de recent posada en funcionament:

Les direccions dels centres de recent posada en funcionament, inclosos els instituts escola que inicien un nou nivell educatiu, podran proposar professorat per a la provisió de dos a quatre llocs de treball, segons el centre, a efectes d'adjudicacions de destinacions provisionals.

Tenen la consideració de centres de recent posada en funcionament els que inicien l'activitat docent amb una oferta educativa progressiva (des d'infantil de 3 anys a les escoles i instituts escola que inicien l'activitat docent a l'educació infantil o des de primer curs d'ESO als Instituts, SES i instituts escola que inicien l'activitat docent a l'educació secundària obligatòria) al llarg de cursos escolars successius; no tenen aquesta consideració els centres procedents de desglossament o de fusió de centres que des del primer curs escolar realitzin oferta educativa en tots els nivells de l'etapa educativa: infantil i primària i ESO. Aquesta singularitat es tindrà en compte durant un mínim de quatre cursos escolars i un màxim de set cursos escolars en el cas d'escoles i Instituts escola (oferta des d'infantil de 3 anys fins 4t curs de primària), i durant quatre cursos en el cas dels instituts i instituts escola. Aquests centres estan indicats com a tals als annexos de centres 3 i 4 d'aquesta Resolució.

Les propostes de destinació per procediment previ podran ser de dos llocs de treball en els centres docents públics d'una línia, o amb més cursos amb oferta d'1 grup que cursos amb oferta de 2 o més grups, i de quatre llocs si el centre és de doble línia, o amb més cursos amb oferta de 2 o més grups que cursos amb oferta d'1 grup.

Si les propostes recauen sobre professorat funcionari de carrera o en pràctiques, les seves destinacions provisionals s'adjudicaran en el procediment previ. Les propostes de les direccions d'aquests centres que recaiguin sobre personal interí es proveiran, si escau i en ocasió de vacant, per la fase de proposta dins el col·lectiu corresponent en el procediment general d'adjudicacions provisionals. El personal interí haurà d'acreditar haver prestat serveis en centres públics durant un mínim de 24 mesos comptats a 31 d'agost de 2010.

—11 Procediment general

Un cop adjudicades les destinacions als llocs de treball previstos en el procediment previ, es destinarà el professorat participant mitjançant el procediment general, per ordre de col·lectius i, dins de cada un d'aquests, per fases consecutives i prioritàries, d'acord amb els criteris que s'especifiquen a continuació.

11.1 Fases d'adjudicació del procediment general.

a) Primera fase: proposta de les direccions dels centres.

b) Segona fase: confirmació al mateix centre i lloc de treball del curs 2009-2010.

c) Tercera fase: confirmació al mateix centre però en un lloc de treball diferent del de destinació del curs 2009-2010.

d) Quarta fase: elecció i, si escau, adjudicació d'ofici.

En la quarta fase, s'adjudicarà destinació al professorat que no ha obtingut destinació en les fases anteriors. Si no obté destinació d'acord amb les seves peticions, en aquesta mateixa fase s'adjudicarà destinació d'ofici en llocs que pugui ocupar al professorat afectat per la pèrdua de la seva destinació definitiva, al professorat amb destinació provisional, al professorat que hagi superat el procediment selectiu de 2010 i al personal interí dels col·lectius g) i h).

11.2 Criteris de prioritat en l'adjudicació del procediment general.

a) Els llocs de treball vacants s'adjudicaran per l'ordre de col·lectius que consta a la base 2. No s'adjudica destinació a cap persona d'un col·lectiu mentre resti sense destinar alguna persona a la qual s'hagi d'adjudicar destinació d'ofici d'un col·lectiu precedent.

b) Dins de cadascun dels col·lectius, l'adjudicació de llocs de treball es durà a terme en les fases consecutives i prioritàries que indica la base 11.1 anterior. En conseqüència, no es podrà obtenir destinació en una fase si se n'ha obtingut en una fase anterior.

c) En casos de concurrència en el mateix col·lectiu i fase, s'aplicaran els criteris que s'indiquen per a cada col·lectiu, a les bases 13 a 27, segons correspongui.

C. Propostes de les direccions dels centres

—12 Primera fase: propostes de les direccions dels centres

Per tal d'afavorir el desenvolupament del projecte educatiu del centre, i tenint en compte l'especificitat dels llocs de treball a què es refereix aquesta base, la direcció del centre podrà comunicar, amb la proposta prèvia motivada d'una comissió del centre formada per l'equip directiu i dos professors proposats pel Consell Escolar, el professorat que, en raó de la seva capacitat i idoneïtat, pot ocupar els llocs de treball que s'indiquen a continuació.

12.1 Propostes de les direccions de les escoles i dels instituts escola pel que fa a la provisió de llocs d'educació infantil i primària

Les direccions dels centres poden fer propostes per ocupar els següents llocs de treball:

a) Centres de recent posada en funcionament:

Fins a dos llocs de treball en els centres d'una línia i fins a quatre llocs en els centres de doble línia, quan es tracti de centres de recent posada en funcionament. Aquestes propostes poden recaure sobre personal funcionari o sobre personal interí que compleixi els requisits que preveu la base 12.4. Les destinacions seran adjudicades pel procediment previ que estableix la base 10 quan recaiguin sobre personal funcionari i per la fase de proposta, dins del seu col·lectiu en el procediment general, quan es tracti de personal interí que compleixi els requisits.

b) Centres d'àmbit rural:

Fins a un lloc de treball en les escoles d'àmbit rural amb menys de quatre llocs en plantilla. La proposta pot recaure tant en personal funcionari com interí que compleixi els requisits de la base 12.4.

c) Centres CAEP:

Els llocs de treball dels centres d'atenció educativa preferent (CAEP). Les propostes poden recaure tant en personal funcionari com interí que compleixi els requisits.

d) Centres d'educació especial:

Els llocs de treball dels centres específics d'educació especial (CEE). Les propostes poden recaure tant en personal funcionari com interí que compleixi els requisits de la base 12.4.

e) Itinerants de ZER-agrupaments rurals:

Els llocs de treball itinerants de les zones escolars rurals (ZER). Les propostes poden recaure tant en personal funcionari com interí que compleixi els requisits de la base 12.4.

En el cas d'agrupaments rurals, la proposta la realitzarà la direcció dels serveis territorials corresponents.

f) Aula d'acollida:

Els llocs de treball d'aula d'acollida per atendre els alumnes de nova incorporació al sistema educatiu que estiguin definits a dedicació completa. Les propostes poden recaure tant en personal funcionari com interí que compleixi els requisits de la base 12.4.

En cas que no siguin proveïts per proposta, aquests llocs podran ser adjudicats als participants que ho hagin sol·licitat expressament.

g) Unitats d'educació especial:

Els llocs de treball de les unitats de suport d'educació especial. Les propostes poden recaure tant en personal funcionari com interí que compleixi els requisits de la base 12.4 .

En cas que no siguin proveïts per proposta, aquests llocs podran ser adjudicats als participants que ho hagin sol·licitat expressament i que compleixin el requisit d'especialitat.

h) llocs en unitats d'audició i llenguatge amb coneixement de llenguatge de signes:

Els llocs de treball en unitats d'audició i llenguatge amb coneixement del llenguatge de signes. Les propostes poden recaure tant en personal funcionari com interí que compleixi els requisits de la base 12.4.

i) Pla estratègic per a l'autonomia de centre:

Fins a tres llocs de treball singulars els centres que tenen formalitzat un pla estratègic d'acord amb la corresponent resolució publicada al DOGC.

Les direccions de les escoles que tenen formalitzat un pla d'autonomia de centre podran definir llocs de treball singular sempre i quan siguin vacants (no ocupats amb destinació definitiva o amb destinació provisional fins al 31.08.2011) i formalitzar propostes de destinacions provisionals per aquests llocs.

Les propostes han de recaure en personal funcionari de carrera o en pràctiques, excepte en els centres del Projecte educatiu de Sant Cosme (el Prat de Llobregat), que també poden recaure en personal interí que compleixi els requisits de la base 12.4. Els nomenaments seran fins a la finalització del pla sempre i quan no siguin proveïts mitjançant concurs de mèrits com a lloc singular.

j) Projecte educatiu de Sant Cosme (el Prat de Llobregat):

Resta de llocs de treball no inclosos en l'apartat i) en els centres integrats en el Projecte educatiu de Sant Cosme (el Prat de Llobregat) i que apareixen assenyalats amb una (c) als annexos de relació de centres. Les propostes poden recaure tant en personal funcionari com interí que compleixi els requisits de la base 12.4.

12.2 Propostes de les direccions dels instituts, dels instituts escola pel que fa a la seva activitat docent com a centre d'ensenyaments secundaris, de les seccions d'ensenyament secundari, de les escoles oficials d'idiomes i de les escoles d'art i superiors de disseny.

Les direccions dels centres poden fer propostes per ocupar els següents llocs de treball:

a) Centres de recent posada en funcionament:

Fins a dos llocs de treball en els centres d'una línia i fins a quatre llocs en els centres de doble línia, quan es tracti de centres de recent posada en funcionament.

Aquestes propostes poden recaure sobre personal funcionari o sobre personal interí que compleixi els requisits que preveu la base 12.4. Les destinacions seran adjudicades pel procediment previ que estableix la base 10 quan recaiguin sobre personal funcionari i per la fase de proposta, dins del seu col·lectiu en el procediment general, quan es tracti de personal interí.

b) Centres CAEP:

Els llocs de treball dels centres d'atenció educativa preferent (CAEP). Les propostes poden recaure tant en personal funcionari com interí que compleixi els requisits de la base 12.4.

c) Atenció a la diversitat:

Els llocs de treball per garantir l'atenció qualitativa de la diversitat de necessitats i interessos de l'alumnat. Les propostes poden recaure tant en personal funcionari com interí que compleixi els requisits de la base 12.4, i seran adjudicades d'acord amb la definició del lloc que consti en plantilla. En cas que no siguin proveïts per proposta, aquests llocs podran ser adjudicats als participants que ho hagin sol·licitat expressament.

En el cas que continuïn quedant vacants, aquests llocs de treball s'adjudicaran com a llocs ordinaris.

d) Aula d'acollida:

Els llocs de treball d'aula d'acollida per atendre els alumnes de nova incorporació al sistema educatiu que estiguin definits a dedicació completa. Les propostes poden recaure tant en personal funcionari com interí que compleixi els requisits de la base 12.4 .

En cas que no siguin proveïts per proposta, aquests llocs podran ser adjudicats als participants que ho hagin sol·licitat expressament.

e) Nou cicle formatiu:

Un lloc dels corresponents a cadascun dels cicles formatius de nova posada en funcionament el curs 2010-2011. La proposta pot recaure tant en personal funcionari com interí que compleixi els requisits de la base 12.4.

f) Unitats d'educació especial:

Els llocs de treball de les unitats de suport d'educació especial. Les propostes poden recaure tant en personal funcionari com interí que compleixi els requisits de la base 12.4.

En cas que no siguin proveïts per proposta, aquests llocs podran ser adjudicats als participants que ho hagin sol·licitat expressament, sempre que compleixin els requisits d'especialitat. En el cas que continuïn quedant vacants, aquests llocs de treball no es proveiran en el procediment que regula aquesta Resolució.

g) Pla estratègic per a l'autonomia del centre:

Fins a tres llocs de treball singulars als centres que tenen formalitzat un pla estratègic, d'acord amb la corresponent resolució publicada al DOGC.

Les direccions de les escoles que tenen formalitzat un pla d'autonomia de centre podran definir llocs de treball singular sempre i quan siguin vacants (no ocupats amb destinació definitiva o amb destinació provisional fins al 31.08.2011) i formalitzar propostes de destinacions provisionals per aquests llocs.

Les propostes han de recaure en personal funcionari de carrera o en pràctiques, excepte en els centres que, a més de tenir formalitzat un pla estratègic, estan acollits al programa d'acompanyament escolar en el marc del Conveni amb el Ministeri d'Educació (PROA), o al Projecte educatiu de Sant Cosme (el Prat de Llobregat), que també poden recaure en personal interí que compleixi els requisits de la base 12.4.

Els nomenaments seran fins a la finalització del pla sempre i quan no siguin proveïts mitjançant concurs de mèrits com a lloc singular.

h) Programa d'acompanyament escolar i Projecte educatiu de Sant Cosme (el Prat de Llobregat):

Resta de llocs de treball no inclosos en l'apartat g) en els centres de secundària acollits al programa d'acompanyament escolar en el marc del Conveni amb el Ministeri d'Educació (PROA), i que apareixen assenyalats amb una (c) als annexos de relació de centres, o en els centres integrats en el Projecte educatiu de Sant Cosme (el Prat de Llobregat). Les propostes poden recaure tant en personal funcionari com interí que compleixi els requisits de la base 12.4.

12.3 Propostes de les direccions dels centres i aules de formació de persones adultes.

Les direccions dels centres poden fer propostes per ocupar els següents llocs de treball:

a) Centres que tenen formalitzat un pla estratègic per a l'autonomia del centre d'acord amb una resolució publicada al DOGC:

Les direccions de les escoles que tenen formalitzat un pla d'autonomia de centre podran definir llocs de treball singular sempre i quan siguin vacants (no ocupats amb destinació definitiva o amb destinació provisional fins al 31.8.2011) i formalitzar propostes de destinacions provisionals per aquests llocs.

Proposta de fins a tres llocs de treball singulars, que han de recaure en personal funcionari de carrera o en pràctiques, excepte en els centres acollits al programa d'acompanyament escolar en el marc del Conveni amb el Ministeri d'Educació (PROA), o en els centres del Projecte educatiu de Sant Cosme (el Prat de Llobregat), que també poden recaure en personal interí que compleixi els requisits.

Els nomenaments seran fins a la finalització del pla sempre i quan no siguin proveïts mitjançant concurs de mèrits com a lloc singular.

b) Centres acollits al programa d'acompanyament escolar i centres inclosos en el Projecte educatiu de Sant Cosme (el Prat de Llobregat):

Resta de llocs de treball no inclosos a l'apartat a) en els centres i aules de formació de persones adultes acollits al programa d'acompanyament escolar en el marc del Conveni amb el Ministeri d'Educació (PROA), i que apareixen assenyalats amb una (c) als annexos de relació de centres, o en els centres integrats en el Projecte educatiu de Sant Cosme (el Prat de Llobregat). Les propostes poden recaure tant en personal funcionari com interí que compleixi els requisits de la base 12.4.

c) En els centres de formació de persones adultes ubicats en centres penitenciaris la provisió del llocs de treball vacants es formalitzarà per procediment previ regulat a la base 10, a partir de proposta de la direcció del centre i la conformitat de la persona interessada.

12.4 Formalització de les propostes de les direccions dels centres.

12.4.1 Tal com estableix la base 2, en cap cas la direcció d'un centre formalitzarà proposta de professorat que ja té destinació provisional per al curs 2010-2011, excepte que es tracti de propostes de destinació per possibilitar l'exercici d'òrgans unipersonals de govern, de propostes per a llocs en centres que inicien la seva activitat el curs 2010-2011 o de propostes per ocupar llocs singulars vacants en centres que tenen un pla estratègic autoritzat.

12.4.2 Les direccions dels centres docents informaran al professorat proposat de les condicions específiques del lloc de treball, de la durada del nomenament i de la impossibilitat de participació en altres processos d'adjudicacions de destinacions provisionals mentre tinguin nomenament vigent, sens perjudici del que indica la base 2.1.

12.4.3 Les direccions dels centres formalitzaran les propostes de destinacions mitjançant l'emplenament per via telemàtica dels models de proposta, dins el termini establert a la base 4. Tot el professorat afectat per les propostes ha de manifestar la seva conformitat a la proposta de continuïtat o d'ocupació de llocs de treball específics o singulars, mitjançant la signatura en l'espai reservat que apareix en el document pdf que es podrà obtenir mitjançant l'aplicació telemàtica.

Aquest document de proposta, degudament complimentat amb les signatures del professorat proposat i de la direcció del centre, serà custodiat per la direcció del centre i podrà ser requerit en qualsevol moment pel servei territorial corresponent o pel Consorci d'Educació de Barcelona.

12.4.4 La direcció del centre haurà d'incloure en la seva proposta la informació relativa a la sol·licitud de confirmació del personal interí que preveu l'article 7.2 del Decret 133/2001, de 29 de maig, modificat pel Decret 172/2005, de 23 d'agost, que aquest personal haurà demanat en la seva sol·licitud individual de participació.

No obstant això, l'equip directiu del centre podrà fer una proposta raonada, completada amb un informe de la Inspecció, per tal que la persona interessada no sigui adjudicada de nou al mateix centre. Aquesta proposta, un cop l'hagin acceptat els serveis territorials o el Consorci d'Educació de Barcelona, comportarà que la persona interina no sigui adjudicada a aquell centre, perquè no s'adequa al perfil del lloc de treball, sempre que consti documentalment que la direcció del centre ha realitzat el tràmit d'audiència a la persona interessada.

12.4.5 Si escau, les direccions dels centres també hauran d'incloure en les propostes de destinació la proposta de confirmació en el mateix lloc o en un altre lloc del centre del professorat que aquest curs 2009-2010 hi consta destinat en comissió de serveis que no hagi estat proposat per algun dels llocs objecte de proposta.

Aquest professorat, si només opta a la confirmació, no ha de presentar sol·licitud individual telemàtica de destinació.

12.4.6 Si la proposta es refereix a personal interí, és requisit haver exercit al mateix centre durant el curs 2009-2010 com a interí o substitut, excepte en les propostes per a llocs de centres de nova creació, de cicles formatius de nova posada en funcionament i d'unitats de suport d'educació especial. En tots els casos, també es requereix al personal interí que hagi prestat serveis en centres públics un mínim de 24 mesos comptats a 31 d'agost de 2010.

12.4.7 A les propostes s'hi farà constar la informació relativa al personal que ha de ser destinat, en ocasió de vacant i per procediment previ, per ocupar un càrrec unipersonal, tal com preveu la base 10, i que no hagi ja estat nomenat prèviament per aquest motiu per al curs 2010-2011. També hi ha de constar el professorat per ocupar els diferents llocs de treball que figuren a les bases 12.1, 12.2 o 12.3, segons correspongui.

D. Col·lectius de participació

Cos de mestres

—13 Mestres afectats per la pèrdua de la destinació definitiva com a conseqüència de la supressió del seu lloc de treball (col·lectiu a)

Aquest col·lectiu el forma el personal que resulta afectat per pèrdua de destinació definitiva per supressió del seu lloc de treball amb efectes d'1 de setembre de 2010, d'acord amb el procediment que estableix l'annex 7, i el personal que continua afectat per supressions de lloc per modificació de plantilla de cursos anteriors, sempre que no tingui destinació provisional per al curs 2010-2011.

13.1 Criteris de prioritat en concurrència.

Aquest col·lectiu, en ocasió de vacant, tindrà preferència en l'adjudicació en llocs del centre o al municipi o zona educativa de la seva darrera destinació definitiva. També tindrà preferència per confirmar-se en el lloc de treball i centre on ha exercit provisionalment el curs 2009-2010.

En el cas de concórrer més d'un candidat a un mateix lloc de treball i per una mateixa fase, s'aplicaran els criteris de prioritat següents:

a) Acreditar una de les situacions següents, per aquest ordre:

Professorat al qual se li ha reconegut el dret a acollir-se al que estableix la disposició addicional primera del Reial decret 2112/1998 o l'article 25 de la llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

Professorat que tingui la condició legal de disminuït.

b) Acreditar el coneixement de la llengua catalana. En el cas que aquest no consti en el registre informàtic de personal docent del Departament d'Educació, els interessats presentaran, juntament amb la sol·licitud, la fotocòpia compulsada del document que l'acrediti.

Si de l'aplicació dels criteris dels anteriors apartats es manté la igualtat, l'ordre de prioritat serà el següent:

1. Més antiguitat ininterrompuda en el darrer centre amb destinació definitiva comptada a 31 d'agost de 2010.

2. Més temps de serveis efectius com a personal funcionari de carrera del mateix cos comptats a 31 d'agost de 2010.

3. Any més antic d'ingrés al cos.

4. Puntuació més alta obtinguda en el procediment d'ingrés al cos.

13.2 Requisits d'especialitat.

A l'annex 2 figuren els codis de les diferents especialitats dels diversos cossos docents.

Funcionaris de carrera del cos de mestres que han superat els procediments

d'ingrés al cos anteriors a l'any 2007:

Es compleix el requisit d'especialitat per ocupar llocs de treball a les escoles, als instituts escola i als centres i aules de formació de persones adultes quan se n'és titular, quan es té la capacitació o habilitació extraordinària corresponent, o quan s'acredita una experiència mínima de 24 mesos ocupant un lloc de treball de l'especialitat.

Per ocupar llocs d'unitats de suport d'educació especial cal ser titular o tenir la capacitació de l'especialitat d'educació especial. Excepcionalment, i únicament per la fase de proposta, aquestes unitats es poden proveir amb especialistes d'audició i llenguatge.

Per ocupar llocs en les aules d'acollida no s'exigeix cap requisit d'especialitat específic.

Les unitats d'audició i llenguatge (UAL) sense requisit de llenguatge de signes s'adjudicaran indistintament als sol·licitants d'audició i llenguatge (ALL) per les fases de confirmació a centre, elecció i, si escau, ofici.

Podran sol·licitar llocs de treball dels dos primers cursos de l'ESO els mestres en situació de pèrdua definitiva del lloc de treball que ocupaven en un institut per supressió del lloc per modificació de plantilla o que hi han estat adscrits amb destinació provisional el curs 2009-2010, en qualsevol dels casos sempre que compleixin els requisits de capacitació que assenyala l'article 2 del Decret 67/1996, modificat per la disposició addicional 2 del Decret 299/1997, de 25 de novembre, o els d'habilitació extraordinària que estableix la disposició transitòria 3 del Decret 67/1996, segons la modificació que estableix el Decret 214/2001, de 24 de juliol.

Podran sol·licitar llocs de treball dels dos primers cursos de l'ESO als Instituts escola els mestres que reuneixin el requisit d'especialitat sempre i quan el curs 2009-2010 ja estiguessin exercint a l'ESO i el centre tingui llocs de treball per a mestres.

Mestres que han superat els procediments d'ingrés al cos a partir de l'any 2007:

Els mestres que han superat els procediments d'ingrés al cos convocats a partir de l'any 2007 obtindran adjudicació en la fase d'elecció i, si escau, ofici preferentment per l'especialitat per la quan hagin superat el procés selectiu.

Els mestres que han superat el procés selectiu per l'especialitat d'educació especial també podran optar a llocs en unitats de suport d'educació especial.

Els mestres que han superat el procés selectiu per l'especialitat d'audició i llenguatge podran obtenir indistintament llocs d'aquesta especialitat (ALL) o en unitats d'audició i llenguatge (UAL) sense requisit de llenguatge de signes.

Si així ho sol·liciten o donen la seva conformitat a la proposta de la direcció del centre, tots els mestres, amb independència de la seva especialitat d'oposició, poden ser destinats a llocs de treball d'aula d'acollida.

13.3 Procediment previ i primera fase: proposta de les direccions dels centres.

Els mestres d'aquest col·lectiu poden ser proposats per ocupar els llocs de treball que figuren a les bases 10 i 12, Procediment previ i primera fase: proposta de les direccions dels centres, per a qualsevol especialitat que tinguin reconeguda.

13.4 Fase de confirmació.

Aquest professorat també podrà participar en la fase de confirmació, exercint les preferències següents en la seva sol·licitud individual:

Bloc A). Confirmació en el centre de destinació provisional del curs 2009-2010, quan és diferent del de la seva darrera destinació definitiva.

a.1. Lloc de treball de la mateixa especialitat.

a.2. Lloc de treball d'una altra especialitat.

Bloc B). Confirmació en el centre de la darrera destinació definitiva.

B.1. Lloc de treball de la mateixa especialitat.

B.2. Lloc de treball d'una altra especialitat.

L'interessat podrà demanar en els dos blocs, i manifestar la seva prioritat dintre del bloc A) o del bloc B), i fins i tot demanar únicament opcions del bloc A) o del bloc B) o únicament una sola de les opcions del bloc A) o del B).

En aquesta fase de confirmació, i dins d'un mateix centre, tindrà preferència en l'adjudicació d'una vacant el professorat que ha perdut la seva destinació definitiva en el mateix centre pel davant d'altres que hi hagin estat destinats provisionalment el curs 2009-2010.

En la fase de confirmació es podrà demanar qualsevol especialitat d'entre les reconegudes.

13.5 Fase d'elecció i ofici.

13.5.1 El professorat d'aquest col·lectiu podrà formular fins a 40 peticions, tant si corresponen com si no corresponen al seu municipi o a la seva zona de preferència i les podrà alternar, sense que això suposi que les peticions de la zona perdin el seu caràcter preferent en el moment de l'adjudicació pel davant d'altres llocs sol·licitats que no pertanyin al mateix àmbit geogràfic.

En la fase d'elecció, s'aplicarà el dret preferent d'obtenir destinació dins del municipi o de la zona corresponent al centre on va perdre la destinació definitiva. Amb aquesta finalitat, el professorat d'aquest col·lectiu que així ho vulgui haurà d'indicar a la sol·licitud la zona, els municipis o els centres sobre els quals vol exercir aquesta preferència. L'adjudicació per dret preferent al municipi o zona de desplaçament de la destinació definitiva, malgrat que es faci en aquesta fase d'elecció, pot comportar que no es confirmi en el centre de destinació provisional un professor afectat per la pèrdua de la destinació definitiva quan el centre de destinació d'aquest no sigui de la mateixa zona de desplaçament. A més de les peticions corresponents al dret preferent, el professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva podrà sol·licitar, en aquesta mateixa fase d'elecció, centres de fora de la seva zona de desplaçament.

El professorat que no obtingui destinació d'acord amb les seves peticions, o que no hagi presentat sol·licitud, serà adscrit per l'Administració, amb caràcter forçós, a llocs de treball que pugui ocupar d'acord amb la base 13.2, en primer lloc dintre del municipi del centre en què va perdre la destinació definitiva, i en segon lloc a la resta de municipis de la zona de desplaçament, sempre i quan hi hagi centres que imparteixen alguna de les especialitats que tingui reconegudes.

Els mestres d'aquest col·lectiu, en el supòsit de produir-se vacants en zones o agrupacions rurals, tindran preferència per ocupar-les voluntàriament els mestres desplaçats dels centres de les mateixes zones o agrupacions.

L'adscripció a un lloc de treball docent per pèrdua de la destinació definitiva també es realitzarà si el funcionari afectat té llicència per tasques sindicals.

Els mestres d'aquest col·lectiu poden demanar un nombre màxim de vuit especialitats, inclosos els llocs d'aula d'acollida o les unitats de suport d'educació especial, tant en la fase de confirmació com en la fase d'elecció, per a llocs en escoles, instituts escola i en centres i aules de formació de persones adultes. Podran demanar, a més, fins a sis especialitats per a llocs dels dos primers cursos de l'ESO en instituts i instituts escola, sempre que compleixin els requisits per accedir-hi.

Els mestres d'aquest col·lectiu han de demanar totes les especialitats que tinguin reconegudes o habilitades. En cas contrari, l'Administració les inclourà d'ofici.

Per assignar destinació, en cas que se sol·liciti més d'una especialitat, es tindrà en compte, dins de cada una de les fases d'elecció i ofici en les quals es participi, en primer lloc, la petició de centre i, en segon lloc, les especialitats sol·licitades.

No obstant això, quan es tracti de mestres que han superat els procediments selectius de l'any 2007 o posteriors, per assignar destinació es tindrà en compte, en les fases d'elecció i ofici en les quals participi, en primer lloc , l'especialitat d'oposició i, en segon lloc, les peticions de centres, municipis, zones o comarques. Si no obtenen destinació en l'especialitat de l'oposició, s'adjudicarà destinació en una altra especialitat reconeguda en un lloc corresponent a les peticions o àmbit de preferència.

13.5.2 Peticions genèriques de municipi, zona o comarca.

a) En el supòsit que, per atendre necessitats d'escolarització, es produeixi la creació d'un nou centre després de la publicació d'aquesta Resolució i, per tant, no se n'hagin pogut sol·licitar els llocs de treball, aquests s'adjudicaran en l'àmbit de les peticions col·lectives (municipi, zona, comarca).

b) En les adjudicacions es donaran destinacions, només si han estat sol·licitats explícitament amb el codi del centre, en els llocs dels centres següents: centres específics d'educació especial; centres d'atenció educativa preferent; centres acollits al programa d'acompanyament escolar a secundària en el marc del Conveni de col·laboració amb el Ministeri d'Educació (PROA); centres integrats en el Projecte educatiu de Sant Cosme (el Prat de Llobregat); centres i aules de formació de persones adultes; llocs itinerants de zones escolars i agrupacions rurals; centres de recursos per a deficients auditius.

c) En la fase d'elecció i en les adjudicacions d'ofici, quan es demani genèricament un municipi o zona o comarca, els centres s'adjudicaran d'acord amb l'ordre amb què estan detallats als annexos 3 i 4, tenint en compte que en demanar un municipi, zona o comarca es demanen, respectivament, tots els centres del municipi, la zona o la comarca.

d) En l'adjudicació d'àmbit comarcal, primer s'adjudiquen els centres corresponents a la capital de comarca i, a continuació, la resta de centres.

—14 Mestres procedents d'adscripció a llocs de treball a l'estranger i a llocs de treball en l'Administració educativa no reservats exclusivament a docents (col·lectiu b)

14.1 Criteris de prioritat en concurrència.

Aquest professorat té preferència per obtenir una vacant al municipi o a la zona de la seva darrera destinació definitiva. Per a la resta de peticions que no siguin del municipi o zona de la darrera destinació definitiva formarà part del col·lectiu únic que formen a efectes de participació els col·lectius d) i e) o, si escau, del c).

Per a l'adjudicació de destinació del professorat d'aquest col·lectiu, s'aplicaran els criteris de prioritat següents:

a) Acreditar una de les situacions següents, per aquest ordre:

Professorat al qual se li ha reconegut el dret a acollir-se al que estableix la disposició addicional primera del Reial decret 2112/1998 o l'article 25 de la llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

Professorat que tingui la condició legal de disminuït.

b) Acreditar el coneixement de la llengua catalana:

En el cas que aquest no consti en el registre informàtic de personal docent del Departament d'Educació, els interessats presentaran, juntament amb la sol·licitud, la fotocòpia compulsada del document que l'acrediti.

Si de l'aplicació dels criteris anteriors es manté la igualtat, l'ordre de prioritat serà l'any d'oposició al cos i número d'ordre (o puntuació) obtingut en el procés selectiu corresponent.

14.2 Requisits d'especialitat.

A l'annex 2 figuren els codis de les diferents especialitats dels diversos cossos docents.

Només es podrà obtenir destinació provisional a llocs de treball per als quals es compleix el requisit d'especialitat corresponent, d'acord amb les especificacions següents:

Funcionaris de carrera del cos de mestres que han superat els procediments

d'ingrés al cos anteriors a l'any 2007:

Es compleix el requisit d'especialitat per ocupar llocs de treball a les escoles, als instituts escola i als centres i aules de formació de persones adultes quan se n'és titular, quan es té la capacitació o habilitació extraordinària corresponent, o quan s'acredita una experiència mínima de 24 mesos ocupant un lloc de treball de l'especialitat.

Per ocupar llocs d'unitats de suport d'educació especial cal ser titular o tenir la capacitació de l'especialitat d'educació especial. Excepcionalment, i únicament per la fase de proposta, aquestes unitats poden ser proveïdes amb especialistes d'audició i llenguatge.

Per ocupar llocs en les aules d'acollida no s'exigeix cap requisit d'especialitat específic.

Les unitats d'audició i llenguatge (UAL) sense requisit de llenguatge de signes s'adjudicaran indistintament als sol·licitants d'audició i llenguatge (ALL) per les fases de confirmació a centre, elecció i, si escau, ofici.

Podran sol·licitar llocs de treball dels dos primers cursos de l'ESO als Instituts els mestres funcionaris que durant el curs 2009-2010 hi estiguin adscrits amb destinació provisional, sempre que compleixin els requisits de capacitació que assenyala l'article 2 del Decret 67/1996, modificat per la disposició addicional 2 del Decret 299/1997, de 25 de novembre, o els d'habilitació extraordinària que estableix la disposició transitòria 3 del Decret 67/1996, segons la modificació que estableix el Decret 214/2001, de 24 de juliol.

Podran sol·licitar llocs de treball dels dos primers cursos de l'ESO als instituts escola els mestres que reuneixin el requisit d'especialitat sempre i quan el curs 2009-2010 ja estiguessin exercint a l'ESO i el centre tingui llocs de treball per a mestres.

Mestres que han superat els procediments d'ingrés al cos a partir de l'any 2007:

Els mestres que han superat els procediments d'ingrés al cos convocats a partir de l'any 2007 obtindran adjudicació en la fase d'elecció i, si escau, ofici preferentment per l'especialitat per la quan hagin superat el procés selectiu.

Els mestres que han superat el procés selectiu per l'especialitat d'educació especial també podran optar a llocs en unitats de suport d'educació especial.

Els mestres que han superat el procés selectiu per l'especialitat d'audició i llenguatge podran obtenir indistintament llocs d'aquesta especialitat (ALL) o en unitats d'audició i llenguatge (UAL) sense requisit de llenguatge de signes.

Si així ho sol·liciten o donen la seva conformitat a la proposta de la direcció del centre, tots els mestres, amb independència de la seva especialitat d'oposició, poden ser destinats a llocs de treball d'aula d'acollida.

14.3 Procediment previ i primera fase: proposta de les direccions dels centres.

Els mestres del col·lectiu b) poden ser proposats per ocupar els llocs de treball que figuren a les bases 10 i 12, Procediment previ i primera fase: proposta de les direccions dels centres per a qualsevol especialitat que tinguin reconeguda.

14.4 Fase de confirmació.

Així mateix, el professorat d'aquest col·lectiu b) podrà sol·licitar la confirmació al mateix centre on ha estat destinat amb caràcter provisional el curs 2009-2010.

Quan es tracti de mestres que han superat els procediments d'ingrés al cos anteriors a l'any 2007, la confirmació podrà ser per qualsevol especialitat que el participant sol·liciti en aquesta fase d'entre totes les que tingui reconegudes. Quan es tracti de mestres que han superat els procediments d'ingrés al cos a partir de l'any 2007, la confirmació podrà ser per l'especialitat d'oposició, o per la del lloc ocupat el curs 2009-2010, o per un lloc d'aula d'acollida, o per una unitat de suport d'educació especial, si l'especialitat d'oposició és educació especial.

14.5 Fase d'elecció i ofici.

14.5.1 a l'apartat d'elecció, aquest professorat podrà formular fins a 40 peticions de centres, municipis, zones o comarques i demanar, indistintament, peticions preferents i no preferents en qualsevol ordre, sense que això suposi que les preferents perdin la prioritat en l'adjudicació. També haurà de relacionar codis de comarca, atès que, en el cas de no obtenir destinació en cap de les peticions sol·licitades, serà destinat d'ofici en un centre de l'àmbit de Catalunya.

Els professorat del col·lectiu b) haurà de demanar, per ordre de preferència, les especialitats per les quals sol·licita destinació, d'entre les que té reconegudes o habilitades. també podrà demanar especialitats que provenen de l'experiència docent mínima de 24 mesos.

En cas que no hi hagi vacant de les especialitats sol·licitades entre les seves peticions, l'administració completarà d'ofici les especialitats que té reconegudes.

Els mestres d'aquest col·lectiu poden demanar un nombre màxim de vuit especialitats, inclosos els llocs d'aula d'acollida o les unitats de suport d'educació especial, tant en la fase de confirmació com en la fase d'elecció, per a llocs en escoles i en Instituts escola i en centres i aules de formació de persones adultes. Podran demanar, a més, fins a sis especialitats per a llocs dels dos primers cursos de l'ESO en instituts i instituts escola, sempre que compleixin els requisits per accedir-hi.

Per assignar destinació, en cas que se sol·liciti més d'una especialitat, es tindrà en compte, dins de cada una de les fases d'elecció i ofici en les quals es participi, en primer lloc, la petició de centre i, en segon lloc, les especialitats sol·licitades.

No obstant això, quan es tracti de mestres que han superat els procediments selectius de l'any 2007 o posteriors, per assignar destinació es tindrà en compte, en les fases d'elecció i ofici en les quals es participi, en primer lloc, l'especialitat d'oposició i, en segon lloc, les peticions de centres, municipis, zones o comarques. Si no obtenen destinació en l'especialitat de l'oposició, s'adjudicarà destinació en una altra especialitat reconeguda en un lloc corresponent a les peticions o àmbit de preferència.

14.5.2 Peticions genèriques de municipi, zona o comarca.

a) En el supòsit que, per atendre necessitats d'escolarització, es produeixi la creació d'un nou centre després de la publicació d'aquesta Resolució i, per tant, no se n'hagin pogut sol·licitar els llocs de treball, aquests s'adjudicaran en l'àmbit de les peticions col·lectives (municipi, zona, comarca).

b) En les adjudicacions es donaran destinacions, només si han estat sol·licitats explícitament amb el codi del centre, en els llocs dels centres següents: centres específics d'educació especial; centres d'atenció educativa preferent; centres acollits al programa d'acompanyament escolar a secundària en el marc del Conveni de col·laboració amb el Ministeri d'Educació (PROA); centres integrats en el Projecte educatiu de Sant Cosme (el Prat de Llobregat); centres i aules de formació de persones adultes; llocs itinerants de zones escolars i agrupacions rurals; i centres de recursos per a deficients auditius.

c) En la fase d'elecció i en les adjudicacions d'ofici, quan es demani genèricament un municipi o zona o comarca, els centres s'adjudicaran d'acord amb l'ordre amb què estan detallats als annexos 3 i 4, tenint en compte que en demanar un municipi, zona o comarca es demanen, respectivament, tots els centres del municipi, la zona o la comarca.

d) En l'adjudicació d'àmbit comarcal, primer s'adjudiquen els centres corresponents a la capital de comarca i, a continuació, la resta de centres.

—15 Mestres que s'acullen a alguna de les següents situacions específiques (col·lectiu c)

1. Mestres funcionaris de carrera amb destinació provisional o amb destinació definitiva als quals se'ls ha reconegut el dret a acollir-se al que estableix la disposició addicional primera del Reial decret 2112/1998, de 2 d'octubre (BOE núm. 239, de 6.10.1998), o l'article 25 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (BOE núm. 269, de 10.11.1995).

2. Mestres funcionaris de carrera amb destinació provisional o amb destinació definitiva que acreditin la condició legal de disminuït, no inclosos en els col·lectius a) o b) anteriors.

3. Mestres que superin les proves selectives d'ingrés al cos de mestres convocades per la Resolució EDU/6/2010, de 4 de gener, pel torn de reserva per a disminuïts.

15.1 Criteris de prioritat en concurrència.

Dins d'aquest col·lectiu, en cada fase d'adjudicació es prioritzaran els participants en l'ordre de les tres situacions esmentat a l'epígraf.

En el cas de concórrer més d'un candidat a un mateix lloc de treball i per una mateixa fase, s'aplicaran els criteris de prioritat següents:

Acreditar el coneixement de la llengua catalana. En la fase d'elecció no s'adjudicaran comissions de serveis als mestres definitius d'aquest col·lectiu que no acreditin el coneixement de la llengua catalana.

L'any d'oposició al cos i número d'ordre (o puntuació) obtingut en el procés selectiu corresponent.

15.2 Requisits d'especialitat.

A l'annex 2 figuren els codis de les diferents especialitats dels diversos cossos docents.

Funcionaris de carrera del cos de mestres que han superat els procediments d'ingrés al cos anteriors a l'any 2007:

Es compleix el requisit d'especialitat per ocupar llocs de treball en les escoles, en els instituts escola i en els centres i aules de formació de persones adultes quan se n'és titular, quan es té la capacitació o habilitació extraordinària corresponent, o quan s'acredita una experiència mínima de 24 mesos ocupant un lloc de treball de l'especialitat.

Per ocupar llocs d'unitats de suport d'educació especial cal ser titular o tenir la capacitació de l'especialitat d'educació especial. Excepcionalment, i únicament per la fase de proposta, aquestes unitats poden ser proveïdes amb especialistes d'audició i llenguatge.

Per ocupar llocs en les aules d'acollida no s'exigeix cap requisit d'especialitat específic.

Les unitats d'audició i llenguatge (UAL) sense requisit de llenguatge de signes s'adjudicaran indistintament als sol·licitants d'audició i llenguatge (ALL) per les fases de confirmació a centre, elecció i, si escau, ofici.

Podran sol·licitar llocs de treball dels dos primers cursos de l'ESO als Instituts els mestres funcionaris que durant el curs 2009-2010 hi estiguin adscrits en forma definitiva o amb destinació provisional, sempre que compleixin els requisits de capacitació que assenyala l'article 2 del Decret 67/1996, modificat per la disposició addicional 2 del Decret 299/1997, de 25 de novembre, o els d'habilitació extraordinària que estableix la disposició transitòria 3 del Decret 67/1996, segons la modificació que estableix el Decret 214/2001, de 24 de juliol.

Podran sol·licitar llocs de treball dels dos primers cursos de l'ESO als Instituts escola els mestres que reuneixin el requisit d'especialitat sempre i quan el curs 2009-2010 ja estiguessin exercint a l'ESO i el centre tingui llocs de treball per a mestres.

Els mestres amb destinació provisional que han superat els procediments d'ingrés al cos anteriors a l'any 2007 han de demanar totes les especialitats que tinguin reconegudes o habilitades. En cas contrari, l'administració les inclourà d'ofici.

Mestres que han superat els procediments d'ingrés al cos a partir de l'any 2007:

Els mestres que han superat els procediments d'ingrés al cos convocats a partir de l'any 2007 obtindran adjudicació per la fase d'elecció i, si escau, ofici, preferentment per l'especialitat per la quan hagin superat el procés selectiu.

Els mestres que han superat el procés selectiu per l'especialitat d'educació especial també podran optar a llocs en unitats de suport d'educació especial.

Els mestres que han superat el procés selectiu per l'especialitat d'audició i llenguatge podran obtenir indistintament llocs d'aquesta especialitat (ALL) o en unitats d'audició i llenguatge (UAL) sense requisit de llenguatge de signes.

Si així ho sol·liciten o donen la conformitat a la proposta de la direcció del centre, tots els mestres, amb independència de la seva especialitat d'oposició, poden ser destinats a llocs de treball d'aula d'acollida.

15.3 Procediment previ i primera fase: proposta de les direccions dels centres.

Els mestres del col·lectiu c) poden ser proposats per ocupar els llocs de treball que figuren a les bases 10 i 12, Procediment previ i primera fase: proposta de les direccions dels centres, per qualsevol especialitat que tinguin reconeguda.

Els mestres que superin les proves selectives d'ingrés al cos de l'any 2010 pel torn de reserva per a disminuïts i que han presentat sol·licitud individual de participació com a interí/ina, han de presentar una sol·licitud com a opositor/ora, en el termini que assenyala la base 4, als efectes d'indicar el manteniment o no de la proposta de la quan hagin estat objecte. En cas que no presentin sol·licitud com a opositors, participaran en l'adjudicació amb les dades que constin en la sol·licitud prèviament presentada com a interins, amb inclusió, si hi consta, de la proposta de la direcció del centre.

15.4 Fase de confirmació.

Els mestres d'aquest col·lectiu que tinguin destinació definitiva podran participar en la fase de confirmació al centre on hagin prestat serveis el curs 2009-2010, diferent del de destinació definitiva, sempre que així ho proposi la direcció del centre al director o directora dels serveis territorials que correspongui o al Consorci d'Educació de Barcelona. Així, aquests mestres, en el cas que només participin per la fase de confirmació, no han de presentar una sol·licitud de comissió de serveis. Únicament hauran de fer constar la seva conformitat en la proposta de la direcció del centre del curs actual.

Els mestres amb destinació provisional podran sol·licitar la confirmació al mateix centre on han estat destinats amb caràcter provisional el curs 2009-2010, sens perjudici del que s'indica a continuació a la base 15.5.3 respecte els requisits recomanats en l'expedient administratiu de reconeixement del dret a participar com a col·lectiu c).

Quan es tracti de mestres que han superat els procediments d'ingrés al cos anteriors a l'any 2007, la confirmació podrà ser per qualsevol especialitat que el participant sol·liciti en aquesta fase d'entre totes les que tingui reconegudes. Quan es tracti de mestres que han superat els procediments d'ingrés al cos de l'any 2007 o posteriors, la confirmació podrà ser per l'especialitat d'oposició, o per la del lloc ocupat el curs 2009-2010, o per un lloc d'aula d'acollida, o per una unitat de suport d'educació especial, si l'especialitat d'oposició és educació especial. En el cas dels mestres que superin les proves selectives d'ingrés al cos de l'any 2010, la confirmació serà per l'especialitat de l'oposició o per un lloc d'aula d'acollida.

Els mestres que superin les proves selectives d'ingrés al cos de l'any 2010 pel torn de reserva per a disminuïts podran demanar la confirmació al centre del curs 2009-2010 en la sol·licitud individual com a opositor/ora, en el termini que assenyala la base 4. En cas que no presentin sol·licitud com a opositors, participaran en l'adjudicació amb les dades que constin en la sol·licitud prèviament presentada com a interins, amb inclusió, si hi consta, de la sol·licitud de confirmació al centre.

En qualsevol cas, la sol·licitud de confirmació es tindrà en compte si es compleix el requisit d'haver prestat servei al centre durant tot el curs 2009-2010 i no haver estat objecte d'una proposta de no continuïtat com a interí per part de la direcció del centre.

15.5 Fase d'elecció i, si s'escau, ofici.

15.5.1 Els mestres d'aquest col·lectiu amb destinació definitiva podran sol·licitar comissió de serveis en la fase d'elecció i podran formular fins a 40 peticions de centres, municipis, zones o comarques.

Els mestres d'aquest col·lectiu amb destinació provisional i els mestres que superin les proves selectives d'ingrés als cos de l'any 2010 pel torn de reserva per a disminuïts podran formular fins a 40 peticions de centres, municipis, zones o comarques. Els mestres amb destinació provisional també hauran de sol·licitar codis de comarca en l'apartat de destinació d'ofici, atès que, en el cas de no obtenir destinació en cap de les peticions de la fase d'elecció, seran destinats d'ofici a un centre de l'àmbit de Catalunya. Tot això sens perjudici del que s'indica a continuació a la base 15.5.3 respecte els requisits recomanats en l'expedient administratiu de reconeixement del dret a participar com a col·lectiu c).

Els mestres que superin les proves selectives d'ingrés als cos de l'any 2010 pel torn de reserva per a disminuïts i que han presentat sol·licitud individual de participació com a interí/ina, han de presentar una sol·licitud com a opositor/ora, en el termini que assenyala la base 4, als efectes d'indicar el manteniment o no de les peticions de la fase d'elecció i de comarques que van realitzar en la seva sol·licitud com a interí/ina. En cas que no presentin sol·licitud com a opositors, participaran en l'adjudicació com a funcionaris en pràctiques mitjançant la sol·licitud prèviament presentada com a interins, amb inclusió, si hi consta, de la sol·licitud de confirmació al centre que hi consti i/o de la proposta de la direcció del centre.

Els mestres d'aquest col·lectiu poden demanar un nombre màxim de vuit especialitats, inclosos els llocs d'aula d'acollida o les unitats de suport d'educació especial, tant en la fase de confirmació com en la fase d'elecció, per a llocs d'escoles, d'Instituts escola i en centres i aules de formació de persones adultes. Podran demanar, a més, fins a sis especialitats per a llocs dels dos primers cursos de l'ESO en centres d'ensenyaments secundaris, sempre que compleixin els requisits per accedir-hi.

Per assignar destinació, en cas que se sol·liciti més d'una especialitat, es tindrà en compte, dins de cada una de les fases d'elecció i ofici en les quals es participi, en primer lloc, la petició de centre i, en segon lloc, les especialitats sol·licitades.

No obstant això, quan es tracti de mestres que han superat els procediments selectius de l'any 2007 i posteriors, per assignar destinació es tindrà en compte, en les fases d'elecció i ofici en les quals es participi, en primer lloc, l'especialitat d'oposició i, en segon, lloc les peticions de centres, municipis, zones o comarques. Si no obtenen destinació en l'especialitat de l'oposició, s'adjudicarà destinació en una altra especialitat reconeguda en un lloc corresponent a les seves peticions de centres, municipis, zones o comarques.

15.5.2 Peticions genèriques de municipi, zona o comarca.

a) En el supòsit que, per atendre necessitats d'escolarització, es produeixi la creació d'un nou centre després de la publicació d'aquesta Resolució i, per tant, no se n'hagin pogut sol·licitar els llocs de treball, aquests s'adjudicaran en l'àmbit de les peticions col·lectives (municipi, zona, comarca).

b) En les adjudicacions es donaran destinacions, només si han estat sol·licitats explícitament amb el codi del centre, en els llocs dels centres següents: centres específics d'educació especial; centres d'atenció educativa preferent; centres acollits al programa d'acompanyament escolar a secundària en el marc del Conveni de col·laboració amb el Ministeri d'Educació (PROA); centres integrats en el Projecte educatiu de Sant Cosme (el Prat de Llobregat); centres i aules de formació de persones adultes; llocs itinerants de zones escolars i agrupacions rurals; i centres de recursos per a deficients auditius.

c) En la fase d'elecció i en les adjudicacions d'ofici, quan es demani genèricament un municipi o zona o comarca, els centres s'adjudicaran d'acord amb l'ordre amb què estan detallats als annexos 3 i 4, tenint en compte que en demanar un municipi, zona o comarca es demanen, respectivament, tots els centres del municipi, la zona o la comarca.

d) En l'adjudicació d'àmbit comarcal, primer s'adjudiquen els centres corresponents a la capital de comarca i, a continuació, la resta de centres.

15.5.3 Els participants d'aquest col·lectiu emplenaran la sol·licitud que els correspongui segons que siguin propietaris provisionals, sol·licitants de comissió de serveis, o professors que superin el procés selectiu. Hauran de tenir en compte, doncs, en complimentar la seva sol·licitud, la regulació general del seu col·lectiu per a tot el que no regula específicament aquest apartat.

a) Personal que participa d'acord amb el que preveu la disposició addicional primera del Reial decret 2112/1998 o l'article 25 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

Els expedients administratius de reconeixement al professorat al qual l'administració educativa li ha reconegut el dret a acollir-se al que estableix la disposició addicional primera del Reial decret 2112/1998 o l'article 25 de la llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, els realitzaran els serveis territorials corresponents o el Consorci d'Educació de Barcelona, segons correspongui. Els participants sol·licitaran els centres dels seu àmbit territorial que reuneixin els requisits recomanats en l'expedient administratiu de reconeixement del dret a participar com a col·lectiu c). La validació de la sol·licitud es realitzarà, previ tràmit d'audiència, en l'àmbit territorial de gestió del seu expedient. La concessió d'aquest reconeixement i la sol·licitud de destinació conseqüent deixa sense efectes qualsevol altra sol·licitud de participació presentada dins dels procediments d'adjudicació de destinacions.

b) Professorat que participa amb la condició legal de disminuït:

Als annexos 3 i 4 es detallen els centres educatius sense barreres arquitectòniques, amb especificació dels que tenen ascensor i/o rampes.

Quan la disminució i el seu percentatge no constin en el registre informàtic de personal docent, el professorat que participa amb la condició legal de disminuït ha de presentar al registre dels serveis territorials corresponents o el Consorci d'Educació de Barcelona, dins el termini de sol·licituds, la documentació que acrediti la condició de disminuït.

—16 Mestres funcionaris de carrera amb destinació provisional i mestres excedents que sol·liciten el reingrés al servei actiu amb data d'1 de setembre de 2010, llevat dels que s'inclouen en el col·lectiu c) (col·lectiu d)

16.1 Criteris de prioritat en concurrència.

Als efectes d'adjudicació de destinacions, els mestres del col·lectiu d) i e) formen un únic col·lectiu de participació.

En el cas de concórrer més d'un candidat a un mateix lloc de treball i per una mateixa fase, s'aplicaran els criteris de prioritat següents:

a) L'any d'oposició al cos i número d'ordre (o puntuació) obtingut en el procés selectiu corresponent.

b) Acreditar el coneixement de la llengua catalana:

Els mestres d'aquest col·lectiu que no tinguin el requisit d'acreditació del coneixement de la llengua catalana i que participin per la fase d'elecció i ofici, s'ordenaran per darrera de la resta de mestres que acreditin l'esmentat requisit dintre del col·lectiu únic de participació que formen els col·lectius d) i e).

16.2 Requisits d'especialitat.

A l'annex 2 figuren els codis de les diferents especialitats dels diversos cossos docents.

Només es podrà obtenir destinació provisional a llocs de treball per als quals es compleix el requisit d'especialitat corresponent, d'acord amb les especificacions següents:

Funcionaris de carrera del cos de mestres que han superat els procediments d'ingrés al cos anteriors a l'any 2007:

Es compleix el requisit d'especialitat per ocupar llocs de treball en escoles, en Instituts escola i en centres i aules de formació de persones adultes quan se n'és titular, quan es té la capacitació o habilitació extraordinària corresponent, o quan s'acredita una experiència mínima de 24 mesos ocupant un lloc de treball de l'especialitat.

Per ocupar llocs d'unitats de suport d'educació especial cal ser titular o tenir la capacitació de l'especialitat d'educació especial. Excepcionalment, i únicament per la fase de proposta, aquestes unitats poden ser proveïdes amb especialistes d'audició i llenguatge.

Per ocupar llocs en les aules d'acollida no s'exigeix cap requisit d'especialitat específic.

Les unitats d'audició i llenguatge (UAL) sense requisit de llenguatge de signes s'adjudicaran indistintament als sol·licitants d'audició i llenguatge (ALL) per les fases de confirmació a centre, elecció i, si escau, ofici.

Podran sol·licitar llocs de treball dels dos primers cursos de l'ESO a Instituts els mestres funcionaris que durant el curs 2009-2010 hi estiguin adscrits amb destinació provisional sempre que compleixin els requisits de capacitació que assenyala l'article 2 del Decret 67/1996, modificat per la disposició addicional 2 del Decret 299/1997, de 25 de novembre, o els d'habilitació extraordinària que estableix la disposició transitòria 3 del Decret 67/1996, segons la modificació que estableix el Decret 214/2001, de 24 de juliol.

Podran sol·licitar llocs de treball dels dos primers cursos de l'ESO als Instituts escola els mestres que reuneixin el requisit d'especialitat sempre i quan el curs 2009-2010 ja estiguessin exercint a l'ESO i el centre tingui llocs de treball per a mestres.

Els mestres d'aquest col·lectiu que han superat els procediments d'ingrés al cos amb anterioritat a l'any 2007 hauran d'indicar, per ordre de preferència, les especialitats per les quals demanen destinació, d'entre les que té reconegudes o habilitades. També podran demanar especialitats que provenen d'una experiència docent mínima de 24 mesos. En cas que no hi hagi vacant de les especialitats sol·licitades entre les seves peticions, l'administració completarà d'ofici les especialitats que té reconegudes.

Mestres que han superat els procediments d'ingrés al cos convocats a partir de l'any 2007:

Obtindran adjudicació per la fase d'elecció preferentment per l'especialitat per la quan hagin superat el procés selectiu.

Els mestres que han superat el procés selectiu per l'especialitat d'educació especial també podran optar a llocs en unitats de suport d'educació especial.

Els mestres que han superat el procés selectiu per l'especialitat d'audició i llenguatge podran obtenir indistintament llocs d'aquesta especialitat (ALL) o en unitats d'audició i llenguatge (UAL) sense requisit de llenguatge de signes.

Si així ho sol·liciten o donen la seva conformitat a la proposta de la direcció del centre, tots els mestres, amb independència de la seva especialitat d'oposició, poden ser destinats a llocs de treball d'aula d'acollida.

16.3 Procediment previ i primera fase: proposta de les direccions dels centres.

Els mestres del col·lectiu d) poden ser proposats per ocupar els llocs de treball que figuren a les bases 10 i 12, Procediment previ i primera fase: proposta de les direccions dels centres, per qualsevol especialitat que tingui reconeguda.

16.4 Fase de confirmació.

Els mestres amb destinació provisional podran sol·licitar la confirmació al mateix centre on han estat destinats amb caràcter provisional el curs 2009-2010.

Quan es tracti de mestres que han superat els procediments d'ingrés al cos anteriors a l'any 2007, la confirmació podrà ser per qualsevol especialitat que el participant sol·liciti en aquesta fase d'entre totes les que tingui reconegudes. Quan es tracti de mestres que han superat els procediments d'ingrés al cos a partir de l'any 2007, la confirmació podrà ser per l'especialitat d'oposició, o per la del lloc ocupat el curs 2009-2010, o per un lloc d'aula d'acollida, o per una unitat de suport d'educació especial, si l'especialitat d'oposició és educació especial.

16.5 Fase d'elecció i ofici.

16.5.1 a l'apartat d'elecció, aquest professorat podrà formular fins a 40 peticions de centres, municipis, zones o comarques i haurà de relacionar, també, codis de comarca, a l'apartat de comarques, atès que, en el cas de no obtenir destinació en cap de les peticions sol·licitades, seran destinats d'ofici en un centre de l'àmbit de Catalunya.

Els mestres d'aquest col·lectiu poden demanar un nombre màxim de vuit especialitats, inclosos els llocs d'aula d'acollida o les unitats de suport d'educació especial, tant en la fase de confirmació com en la fase d'elecció, per a llocs d'escoles, d'Instituts escola i en centres i aules de formació de persones adultes. Podran demanar, a més, fins a sis especialitats per a llocs dels dos primers cursos de l'ESO en Instituts i en Instituts escola, sempre que compleixin els requisits per accedir-hi.

Per assignar destinació, en cas que se sol·liciti més d'una especialitat, es tindrà en compte, dins de cada una de les fases d'elecció i ofici en les quals es participi, en primer lloc, la petició de centre i, en segon lloc, les especialitats sol·licitades.

No obstant això, quan es tracti de mestres que han superat els procediments selectius de l'any 2007 i posteriors, per assignar destinació es tindrà en compte, en les fases d'elecció i ofici en les quals es participi, en primer lloc, l'especialitat d'oposició i, en segon, lloc les peticions de centres, municipis, zones o comarques. Si no obtenen destinació en l'especialitat de l'oposició, s'adjudicarà destinació en una altra especialitat reconeguda en un lloc corresponent a les seves peticions de centres, municipis, zones o comarques.

16.5.2 Peticions genèriques de municipi, zona o comarca.

a) En el supòsit que, per atendre necessitats d'escolarització, es produeixi la creació d'un nou centre després de la publicació d'aquesta Resolució i, per tant, no se n'hagin pogut sol·licitar els llocs de treball, aquests s'adjudicaran en l'àmbit de les peticions col·lectives (municipi, zona, comarca).

b) En les adjudicacions es donaran destinacions, només si han estat sol·licitats explícitament amb el codi del centre, en els llocs dels centres següents: centres específics d'educació especial; centres d'atenció educativa preferent; centres acollits al programa d'acompanyament escolar a secundària en el marc del Conveni de col·laboració amb el Ministeri d'Educació (PROA); centres integrats en el Projecte educatiu de Sant Cosme (el Prat de Llobregat); centres i aules de formació de persones adultes; llocs itinerants de zones escolars i agrupacions rurals; centres de recursos per a deficients auditius.

c) En la fase d'elecció i en les adjudicacions d'ofici, quan es demani genèricament un municipi o zona o comarca, els centres s'adjudicaran d'acord amb l'ordre amb què estan detallats als annexos 3 i 4, tenint en compte que en demanar un municipi, zona o comarca es demanen, respectivament, tots els centres del municipi, la zona o la comarca.

d) En l'adjudicació d'àmbit comarcal, primer s'adjudiquen els centres corresponents a la capital de comarca i, a continuació, la resta de centres.

16.5.3 Els mestres amb destinació provisional i excedents que sol·liciten el reingrés al servei actiu l'1 de setembre de 2010 han de participar, amb caràcter obligatori, en aquest procés d'adjudicació de destinacions, inclosos els mestres que, en la mateixa situació, hagin estat proposats per a la concessió d'una llicència per a l'exercici de funcions sindicals. En conseqüència, si no presenten la corresponent sol·licitud o si ho fan però no obtenen cap destinació de les sol·licitades, seran adscrits d'ofici a qualsevol centre de Catalunya a llocs que puguin ocupar.

16.5.4 Els mestres funcionaris en pràctiques de processos selectius anteriors al 2010 han de formalitzar la sol·licitud corresponent a aquest col·lectiu d), dins del qual obtindran destinació amb posterioritat a la resta de participants funcionaris de carrera.

—17 Mestres amb destinació definitiva que sol·liciten comissió de serveis, llevat dels que s'inclouen al col·lectiu c) (col·lectiu e)

17.1 Criteris de prioritat en concurrència.

Als efectes d'adjudicació de destinacions, els mestres del col·lectiu d) i e) formen un únic col·lectiu de participació.

En el col·lectiu únic de participació que formen els col·lectius d) i e), es prioritzaran en la fase d'elecció els mestres que sol·licitin comissió de serveis per un dels motius següents i en l'ordre que es detalla:

1. Cessar del càrrec de director d'un centre per finalització del seu mandat el 30 de juny de 2010.

2. Haver exercit la docència directa durant els darrers quatre cursos escolars en un centre d'atenció educativa preferent, centre específic d'educació especial o en un lloc itinerant d'una zona escolar rural.

3. Tenir destinació definitiva durant el curs 2009-2010 en un centre que ha formalitzat un pla estratègic d'acord amb la corresponent resolució publicada al DOGC.

En cas que més d'un candidat concorri a un mateix lloc de treball i per una mateixa fase, la prioritat la donaran l'any d'oposició al cos i el número d'ordre (o puntuació) obtingut en el procés selectiu corresponent.

En la fase d'elecció, no s'adjudicaran comissions de servei als mestres que no acreditin el coneixement de la llengua catalana.

17.2. Requisits d'especialitat.

A l'annex 2 figuren els codis de les diferents especialitats dels diversos cossos docents.

Només es podrà obtenir destinació provisional a llocs de treball per als quals es compleix el requisit d'especialitat corresponent, d'acord amb les especificacions següents:

Funcionaris de carrera del cos de mestres que han superat els procediments d'ingrés al cos anteriors a l'any 2007:

Es compleix el requisit d'especialitat per ocupar llocs de treball a les escoles, als Instituts escola i als centres i aules de formació de persones adultes quan se n'és titular, quan es té la capacitació o habilitació extraordinària corresponent, o quan s'acredita una experiència mínima de 24 mesos ocupant un lloc de treball de l'especialitat.

Per ocupar llocs d'unitats de suport d'educació especial cal ser titular o tenir la capacitació de l'especialitat d'educació especial. Excepcionalment, i únicament per la fase de proposta, aquestes unitats poden ser proveïdes amb especialistes d'audició i llenguatge.

Per ocupar llocs en les aules d'acollida no s'exigeix cap requisit d'especialitat específic.

Les unitats d'audició i llenguatge (UAL) sense requisit de llenguatge de signes s'adjudicaran indistintament als sol·licitants d'audició i llenguatge (ALL) per les fases de confirmació a centre, elecció i, si escau, ofici.

Podran sol·licitar llocs de treball dels dos primers cursos de l'ESO els mestres funcionaris que durant el curs 2009-2010 hi estiguin adscrits en forma definitiva o amb destinació provisional sempre que compleixin els requisits de capacitació que assenyala l'article 2 del Decret 67/1996, modificat per la disposició addicional 2 del Decret 299/1997, de 25 de novembre, o els d'habilitació extraordinària que estableix la disposició transitòria 3 del Decret 67/1996, segons la modificació que estableix el Decret 214/2001, de 24 de juliol.

Podran sol·licitar llocs de treball dels dos primers cursos de l'ESO als Instituts escola els mestres que reuneixin el requisit d'especialitat sempre i quan el curs 2009-2010 ja estiguessin exercint a l'ESO i el centre tingui llocs de treball per a mestres.

Mestres que han superat els procediments d'ingrés al cos convocats a partir de l'any 2007:

Obtindran adjudicació preferentment per l'especialitat per la qual hagin superat el procés selectiu.

Els mestres que han superat el procés selectiu per l'especialitat d'educació especial també podran optar a llocs en unitats de suport d'educació especial.

Els mestres que han superat el procés selectiu per l'especialitat d'audició i llenguatge podran obtenir indistintament llocs d'aquesta especialitat (ALL) o en unitats d'audició i llenguatge (UAL) sense requisit de llenguatge de signes.

Si així ho sol·liciten o donen la seva conformitat a la proposta de la direcció del centre, tots els mestres, amb independència de la seva especialitat d'oposició, poden ser destinats a llocs de treball d'aula d'acollida.

17.3 Procediment previ i primera fase: proposta de les direccions dels centres.

Els mestres del col·lectiu e) poden ser proposats per ocupar els llocs de treball que figuren a les bases 10 i 12, Procediment previ i primera fase: proposta de les direccions dels centres, per qualsevol especialitat que tinguin reconeguda.

17.4 Fase de confirmació.

Els mestres podran participar en la fase de confirmació al centre on hagin prestat serveis durant el curs 2009-2010 diferent del de destinació definitiva, sempre que així ho proposi la direcció del centre al director o directora dels serveis territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona. Els mestres d'aquest col·lectiu que només participin per la fase de confirmació no han de presentar una sol·licitud de comissió de serveis. Únicament hauran de fer constar la seva conformitat en l'imprès de proposta de la direcció del centre.

Quan es tracti de mestres que han superat els procediments d'ingrés al cos anteriors a l'any 2007, la confirmació podrà ser per qualsevol especialitat que el participant sol·liciti en aquesta fase d'entre totes les que tingui reconegudes. Quan es tracti de mestres que han superat els procediments d'ingrés al cos a partir de l'any 2007, la confirmació podrà ser per l'especialitat d'oposició, o per la del lloc ocupat el curs 2009-2010, o per un lloc d'aula d'acollida, o per una unitat de suport d'educació especial, si l'especialitat d'oposició és educació especial.

17.5 Fase d'elecció.

17.5.1 Motius.

a) El professorat amb destinació definitiva podrà sol·licitar comissió de serveis, en la fase d'elecció, pels motius següents:

1. Finalitzar el nomenament de director/ora d'un centre docent públic amb data 30 de juny de 2010, per acabament del seu mandat.

2. Haver exercit la docència directa durant els darrers quatre cursos escolars en un centre d'atenció educativa preferent, centre específic d'educació especial o en un lloc itinerant d'una zona escolar rural.

3. Tenir destinació definitiva durant el curs 2009-2010 en un centre que ha formalitzat un pla estratègic d'acord amb la corresponent resolució publicada al DOGC

4. Acreditar circumstàncies de caràcter personal o professional greus degudament justificades.

Aquests motius no són excloents i per tant se'n pot al·legar més d'un. En cas de participar per més d'un, es prioritzarà dins el col·lectiu l'ordre dels motius tal com es detallen.

b) El professorat que sol·liciti comissió de serveis al·legant les circumstàncies de caràcter personal o professional greus (supòsit 4) les haurà d'indicar a la seva sol·licitud i haurà de presentar, dins el mateix període de presentació d'instàncies, la documentació justificativa que consideri adient en relació amb els motius de la seva petició. la direcció dels serveis territorials o el Consorci d'Educació de Barcelona estudiarà les sol·licituds de comissions de serveis del supòsit 4, i podrà tenir en compte, a més de les circumstàncies justificades, si el/la professor/a va obtenir l'actual destinació definitiva d'ofici. També es podrà considerar si la sol·licitud de la nova comissió de serveis és per a llocs de treball sol·licitats però no obtinguts en el darrer concurs general de trasllats.

c) Amb caràcter general, no seran ateses les peticions individuals de comissió de serveis de professorat que va participar voluntàriament en el concurs de trasllats convocat el curs 2008-2009 i va obtenir una destinació definitiva amb efectes d'1 de setembre de 2009.

d) Els sol·licitants de comissió de servei pels motius dels supòsits 1, 2 i 3 de l'apartat a) d'aquesta base participaran en la fase d'elecció del seu col·lectiu dins el procediment general d'adjudicació de destinacions, un cop validat que en compleixen el requisit. Els sol·licitants de comissió de serveis pels motius del supòsit 4 només hi participaran quan la direcció dels serveis territorials o el Consorci d'Educació de Barcelona hagi estimat la seva sol·licitud d'acord amb les circumstàncies que hagi exposat i justificat.

17.5.2 El professorat del cos de mestres només podrà demanar comissió de serveis en llocs dels dos primers cursos de l'ESO a Instituts, per especialitats que tingui reconegudes o habilitades, si ha estat exercint en aquest nivell el curs 2009-2010.

Podran sol·licitar llocs de treball dels dos primers cursos de l'ESO als Instituts escola els mestres que reuneixin el requisit d'especialitat sempre i quan el curs 2009-2010 ja estiguessin exercint a l'ESO i el centre tingui llocs de treball per a mestres.

A l'apartat d'elecció, els mestres del col·lectiu e) podran formular fins a 40 peticions de centres, municipis, zones o comarques.

Els mestres d'aquest col·lectiu poden demanar un nombre màxim de vuit especialitats, inclosos els llocs d'aula d'acollida o les unitats de suport d'educació especial, tant en la fase de confirmació com en la fase d'elecció, per a llocs d'escoles, d'Instituts escola i centres i aules de formació de persones adultes. Podran demanar, a més, fins a sis especialitats per a llocs dels dos primers cursos de l'ESO en Instituts i en Instituts escola, sempre que compleixin els requisits per accedir-hi.

Per assignar destinació, en cas que se sol·liciti més d'una especialitat, es tindrà en compte, dins de cada una de les fases d'elecció i ofici en les quals es participi, en primer lloc, la petició de centre i, en segon lloc, les especialitats sol·licitades.

No obstant això, quan es tracti de mestres que han superat els procediments selectius de l'any 2007 i posteriors, per assignar destinació es tindrà en compte, en la fase d'elecció en primer lloc, l'especialitat d'oposició i, en segon, lloc les peticions de centres, municipis, zones o comarques. Si no obtenen destinació en l'especialitat de l'oposició, s'adjudicarà destinació en una altra especialitat reconeguda en un lloc corresponent a les seves peticions de centres, municipis, zones o comarques.

17.5.3 Peticions genèriques de municipi, zona o comarca.

a) En el supòsit que, per atendre necessitats d'escolarització, es produeixi la creació d'un nou centre després de la publicació d'aquesta Resolució i, per tant, no se n'hagin pogut sol·licitar els llocs de treball, aquests s'adjudicaran en l'àmbit de les peticions col·lectives (municipi, zona, comarca).

b) En les adjudicacions es donaran destinacions, només si han estat sol·licitats explícitament amb el codi del centre, en els llocs dels centres següents: centres específics d'educació especial; centres d'atenció educativa preferent; centres acollits al programa d'acompanyament escolar a secundària en el marc del Conveni de col·laboració amb el Ministeri d'Educació (PROA); centres integrats en el Projecte educatiu de Sant Cosme (el Prat de Llobregat); centres i aules de formació de persones adultes; llocs itinerants de zones escolars i agrupacions rurals; i centres de recursos per a deficients auditius.

c) En la fase d'elecció i en les adjudicacions d'ofici, quan es demani genèricament un municipi o zona o comarca, els centres s'adjudicaran d'acord amb l'ordre amb què estan detallats als annexos 3 i 4, tenint en compte que en demanar un municipi, zona o comarca es demanen, respectivament, tots els centres del municipi, la zona o la comarca.

d) En l'adjudicació d'àmbit comarcal, primer s'adjudiquen els centres corresponents a la capital de comarca i, a continuació, la resta de centres.

—18 Mestres que hagin superat el procés selectiu convocat per la EDU/6/2010, de 4 de gener (col·lectiu f)

18.1 Criteris de prioritat en concurrència.

Aquests mestres seran destinats, dins de cada fase de participació, en l'ordre dels procediments del procés de selecció i la puntuació obtinguda, tot tenint en compte que el que hagi superat el procés pel torn de reserva de disminuïts forma part del col·lectiu c).

Els mestres que ja tinguin una destinació provisional com a personal interí per al curs 2010-2011 romandran en aquesta destinació com a funcionaris en pràctiques, si aquest nomenament és a un lloc de treball del mateix cos pel qual han superat el procediment selectiu, malgrat que no es correspongui amb l'especialitat superada. En aquest cas, la sol·licitud de participació de destinació com a opositor, si n'han presentada una, no tindrà cap efecte. Per tant, no participarà en el procediment d'adjudicació.

18.2 Requisits d'especialitat.

Els mestres d'aquest col·lectiu obtindran adjudicació preferentment per l'especialitat per la qual hagin superat el procés selectiu.

Els mestres funcionaris en pràctiques obtindran adjudicació preferentment per l'especialitat per la qual han superat el procés selectiu, sense perjudici del que indica la base 18.1 anterior, pel que fa a personal interí ja destinat per al curs 2010-2011.

Els mestres que han superat el procés selectiu per l'especialitat d'educació especial també podran optar a llocs en unitats de suport d'educació especial.

Els mestres que han superat el procés selectiu per l'especialitat d'audició i llenguatge podran obtenir, indistintament, llocs d'aquesta especialitat (ALL) o en unitats d'audició i llenguatge (UAL) sense requisit de llenguatge de signes.

Si així ho sol·liciten o donen la conformitat a la proposta de la direcció del centre, tots els mestres, amb independència de la seva especialitat d'oposició, poden ser destinats a llocs de treball d'aula d'acollida.

18.3 Procediment previ i primera fase: proposta de les direccions dels centres.

Els mestres del col·lectiu f) poden ser proposats per ocupar els llocs de treball que figuren a les bases 10 i 12, Procediment previ i primera fase: proposta de les direccions dels centres, per qualsevol especialitat que tinguin reconeguda.

Han de gravar i formalitzar la sol·licitud de participació com a opositors a través d'internet, en el termini que assenyala la base 4, als efectes d'indicar el manteniment o no de la proposta de la qual hagin estat objecte prèviament com a interins.

18.4 Fase de confirmació.

En el cas que hagin presentat sol·licitud individual com a personal interí, han de presentar una sol·licitud com a opositor, en el termini que assenyala la base 4, i indicar si sol·liciten la confirmació al centre del curs actual. la sol·licitud de confirmació es tindrà en compte si es compleix el requisit d'haver prestat servei al centre com a mestre interí durant tot el curs 2009-2010 i no haver estat objecte d'una proposta de no continuïtat com a interí per part de la direcció del centre.

Per als mestres d'aquest col·lectiu f), la confirmació serà per l'especialitat de l'oposició o, si així ho sol·liciten, per un lloc d'aula d'acollida.

18.5 Fases d'elecció i ofici.

18.5.1 En la fase d'elecció els mestres d'aquest col·lectiu poden sol·licitar fins a un màxim de 40 peticions de centres, municipis, zones o comarques. a l'efecte d'obtenir destinació d'ofici, en cas de no obtenir vacant entre les peticions de la fase d'elecció, hauran d'indicar per ordre de preferència els codis de les comarques de Catalunya; en cas de no indicar-les o de fer-ho de manera incompleta, l'administració les afegirà d'ofici.

18.5.2 Peticions genèriques de municipi, zona o comarca.

a) En el supòsit que, per atendre necessitats d'escolarització, es produeixi la creació d'un nou centre després de la publicació d'aquesta Resolució i, per tant, no se n'hagin pogut sol·licitar els llocs de treball, aquests s'adjudicaran en l'àmbit de les peticions col·lectives (municipi, zona, comarca).

b) En les adjudicacions es donaran destinacions, només si han estat sol·licitats explícitament amb el codi del centre, en els llocs dels centres següents: centres específics d'educació especial; centres d'atenció educativa preferent; centres acollits al programa d'acompanyament escolar a secundària en el marc del Conveni de col·laboració amb el Ministeri d'Educació (PROA); centres integrats en el Projecte educatiu de Sant Cosme (el Prat de Llobregat); centres i aules de formació de persones adultes; llocs itinerants de zones escolars i agrupacions rurals; i centres de recursos per a deficients auditius.

c) En la fase d'elecció i en les adjudicacions d'ofici, quan es demani genèricament un municipi o zona o comarca, els centres s'adjudicaran d'acord amb l'ordre amb què estan detallats als annexos 3 i 4, tenint en compte que en demanar un municipi, zona o comarca es demanen, respectivament, tots els centres del municipi, la zona o la comarca.

d) En l'adjudicació d'àmbit comarcal, primer s'adjudiquen els centres corresponents a la capital de comarca i, a continuació, la resta de centres.

18.6 Adjudicació de la destinació com a funcionaris en pràctiques.

En el termini que assenyala la base 4, tots els aspirants seleccionats als quals correspongui, d'acord amb el que s'ha indicat anteriorment en aquesta base 18, hauran de formalitzar i gravar la seva sol·licitud a través d'internet, mitjançant el procediment habilitat a aquest efecte.

A la seva sol·licitud telemàtica de destinació indicaran fins a un màxim de 40 peticions de centres, municipis, zones o comarques, d'acord amb els annexos de centres inclosos en aquesta Resolució. Les peticions de destinació que constin en la seva sol·licitud seran per l'especialitat de l'oposició, a excepció del que preveu la base 12 per als llocs a proposta o per la confirmació a centre i de l'opció que hagin realitzat respecte als llocs d'unitat d'educació especial i/o d'aula d'acollida.

A l'efecte d'obtenir destinació d'ofici, si els correspon en cas de no obtenir vacant entre les seves peticions, hauran d'indicar per ordre de preferència els codis de les comarques de Catalunya; en cas de no indicar-les o de fer-ho de manera incompleta, l'administració les afegirà d'ofici.

Els participants en el procés d'assignació de destinacions de religió catòlica que superin un procés selectiu d'ingrés en algun dels cossos de funcionaris docents seran destinats en qualsevol cas com a funcionaris en pràctiques del cos docent corresponent.

a) Mestres que han presentat sol·licitud com a personal interí:

Els mestres que han estat seleccionats a les oposicions i que han presentat sol·licitud individual de participació com a interins han de presentar una sol·licitud telemàtica de participació com a opositors, en el termini que assenyala la base 4, als efectes d'indicar el manteniment o no de la proposta que hagi pogut realitzar la direcció d'un centre, la sol·licitud de confirmació al centre de destinació actual, i el manteniment de les peticions de la fase d'elecció i de comarques que van realitzar en la seva sol·licitud com a interí.

En cas que no presentin una sol·licitud de participació com a opositors, participaran en l'adjudicació com a funcionari en pràctiques mitjançant la sol·licitud que van presentar com a interins, amb inclusió, si s'escau, de la sol·licitud de confirmació que hi consti i /o de la proposta de la direcció del centre.

Els participants en el procés d'assignació de destinacions de religió catòlica que superin un procés selectiu d'ingrés en algun dels cossos de funcionaris docents seran destinats en qualsevol cas com a funcionaris en pràctiques del cos docent corresponent.

b) Resta d'aspirants que han estat seleccionats en el procediment selectiu:

En el termini que assenyala la base 4, han de presentar una sol·licitud de destinació com a opositors, als efectes de participar en el procediment d'adjudicació de destinació. En cas que no presentin sol·licitud, hi participaran d'ofici.

—19 Professorat interí (col·lectius g, h)

Els col·lectius d'interins estan formats pel personal que forma part de la borsa de treball per prestar serveis com a interí docent en centres docents públics no universitaris dependents del Departament d'Educació.

El personal interí dels col·lectius g) i h) està obligat a participar en el procediment d'adjudicació de destinacions que regula aquesta Resolució. En el cas que no hi participi serà destinat d'ofici per l'administració.

19.1 Criteris de prioritat en concurrència.

El personal interí s'ordenarà per col·lectius i, dins de cada fase de participació, d'acord amb el número d'ordre assignat a la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent, tot tenint en compte que, dins de cada col·lectiu, el personal interí que acredita situació de disminució forma un nivell específic d'adjudicació.

19.2 Requisits d'especialitat.

Es compleix el requisit d'especialitat per ocupar llocs de treball en escoles, Instituts escola centres i aules de formació de persones adultes quan es té la capacitació corresponent o s'acredita una experiència docent mínima de 27 mesos, d'acord amb les dades que consten en el registre informàtic de personal.

Per ocupar llocs d'unitats de suport d'educació especial cal tenir la capacitació de l'especialitat d'educació especial. Excepcionalment, i únicament per la fase de proposta, aquestes unitats poden ser proveïdes amb especialistes d'audició i llenguatge.

Per ocupar llocs en les aules d'acollida no s'exigeix cap requisit específic d'especialitat.

Les unitats d'audició i llenguatge (UAL) sense requisit de llenguatge de signes s'adjudicaran indistintament als sol·licitants d'audició i llenguatge (ALL) per les fases de confirmació a centre, elecció i, si escau, ofici.

El personal interí només podrà demanar en la seva sol·licitud de destinació les especialitats que li constin en la borsa de treball en el moment de presentar la sol·licitud. Es podran modificar les dades que constin en aquesta borsa coincidint amb el primer termini de presentació de sol·licitud de destinació provisional, previst a la base 4 (del 6 al 18 de maig). Durant el segon termini de sol·licitud de destinació (del 25 de maig al 8 de juny), les dades de la borsa només es podran consultar, però no modificar.

El personal interí d'educació infantil i primària no pot demanar llocs de treball dels dos primers cursos de l'ESO.

Els mestres interins acollits a les garanties de continuïtat que preveu la disposició transitòria primera del Decret 133/2001, modificat pel Decret 172/2005, de 23 d'agost (col·lectiu g), haurà d'incloure a la sol·licitud de destinació totes les especialitats que tinguin demanades en la borsa de treball del curs 2010-2011, fins a un màxim de vuit, tant en la fase de confirmació com en la fase d'elecció, per a llocs en escoles, instituts escola i centres o aules de formació de persones adultes. En cas de no fer-ho, l'Administració les afegirà d'ofici.

Els mestres interins no acollits a les garanties de continuïtat (col·lectiu h) podran demanar llocs de treball de les especialitats que seleccioni d'entre les que tingui demanades en la borsa de treball del curs 2010-2011, fins a un màxim de vuit, tant en la fase de confirmació com en la fase d'elecció, per a llocs en escoles, Instituts i centres o aules de formació de persones adultes.

19.3 Procediment previ i primera fase: proposta de les direccions dels centres.

A les bases 10, Procediment previ, i 12, Primera fase: proposta de les direccions dels centres, es determinen els llocs de treball que poden ser ocupats pel personal interí en les fases de proposta.

19.4 Fase de confirmació.

El personal interí pot sol·licitar destinació per la fase de confirmació sempre i quan hagi estat nomenat al mateix centre durant tot el curs 2009-2010, de l'1 de setembre al 31 d'agost, i hagi prestat serveis com a interí/substitut durant un mínim de 48 mesos en centres públics.

El personal interí ha d'informar a la direcció del centre on ha prestat serveis el curs 2009-2010 que sol·licita la confirmació al mateix centre.

Si la direcció del centre on ha prestat serveis el curs 2009-2010 decideix proposar que el professor interí que sol·licita destinació per a aquell centre no sigui destinat de nou al mateix centre, haurà de comunicar-ho, amb incorporació del corresponent informe de la Inspecció i la constància documental d'haver realitzat el tràmit d'audiència a l'interessat, tal com preveu la base 12.4.4 aquesta proposta de no-adjudicació s'aplicarà en totes les fases de participació en què s'hagi sol·licitat el centre.

19.5 Fase d'elecció i ofici.

En la fase d'elecció, el personal interí farà constar en la sol·licitud fins a 40 peticions de centres, municipis, zones o comarques.

a) El personal interí acollit a les garanties de continuïtat que preveu la disposició transitòria primera del Decret 133/2001, modificat pel Decret 172/2005, de 23 d'agost (col·lectiu g), a l'efecte d'adjudicació d'ofici, haurà d'indicar un mínim de quatre comarques; en cas contrari, s'afegiran d'ofici. En el supòsit que no obtingui una vacant en la fase d'elecció i en les comarques indicades a l'efecte d'adjudicació d'ofici, se li adjudicarà, en ocasió de vacant, destinació en un centre dels àmbits territorials que haurà d'indicar d'acord amb els criteris següents:

Si demana en primer lloc els Serveis Territorials a Girona o els Serveis Territorials a Lleida, no podrà demanar cap segon servei territorial. Si demana en primer lloc el Consorci d'Educació de Barcelona o un dels set serveis territorials restants, n'haurà d'indicar un de segon. Aquest segon servei territorial pot ser el Consorci d'Educació de Barcelona o qualsevol servei territorial, inclosos el de Girona o el de Lleida.

Dintre de cada un dels serveis territorials que demani, haurà de prioritzar totes les comarques o àmbits territorials inferiors que s'inclouen.

Els serveis territorials o el Consorci d'Educació de Barcelona que demani en la sol·licitud de destinació són únicament als efectes d'aquest procediment d'adjudicació.

b) El personal interí de la borsa de treball de personal interí docent amb serveis prestats no acollit a les garanties de continuïtat (col·lectiu h), a l'efecte d'adjudicació d'ofici, podrà demanar codis de comarques en la seva sol·licitud per tal d'ampliar les seves peticions prèvies a l'adjudicació en l'àmbit de Consorci d'Educació de Barcelona o serveis territorials.

En el supòsit que no obtingui una vacant en la fase d'elecció i en les comarques indicades a l'efecte d'adjudicació d'ofici, se li adjudicarà, en ocasió de vacant, destinació en un centre dels àmbits territorials que haurà d'indicar d'acord amb els criteris següents:

Si demana en primer lloc els Serveis Territorials a Girona o els Serveis Territorials a Lleida, no podrà demanar cap segon servei territorial. Si demana en primer lloc el Consorci d'Educació de Barcelona o un dels set serveis territorials restants, n'haurà d'indicar un de segon. Aquest segon servei territorial pot ser el Consorci d'Educació de Barcelona o qualsevol servei territorial, inclosos el de Girona o el de Lleida.

Dintre de cada un dels serveis territorials que demani, haurà de prioritzar totes les comarques o àmbits territorials inferiors que s'hi inclouen.

Per tal d'evitar l'obtenció d'una destinació d'ofici per l'apartat d'àmbits territorials, es recomana indicar i prioritzar el màxim de comarques.

Els serveis territorials o el Consorci d'Educació de Barcelona que demani en la sol·licitud de destinació són únicament als efectes d'aquest procediment d'adjudicació.

19.6 Assignació de destinació.

19.6.1 Per assignar destinació, en cas que se sol·liciti més d'una especialitat, es tindran en compte, dins de cada una de les fases d'elecció i ofici en les quals es participi, en primer lloc, la petició de centre i, en segon lloc, les especialitats sol·licitades.

19.6.2 Peticions genèriques de municipi, zona o comarca.

a) En el supòsit que, per atendre necessitats d'escolarització, es produeixi la creació d'un nou centre després de la publicació d'aquesta Resolució i, per tant, no se n'hagin pogut sol·licitar els llocs de treball, aquests s'adjudicaran en l'àmbit de les peticions col·lectives (municipi, zona, comarca, serveis territorials o Consorci d'Educació de Barcelona).

b) En les adjudicacions es donaran destinacions, només si han estat sol·licitats explícitament amb el codi del centre, en els llocs dels centres següents: centres específics d'educació especial; centres d'atenció educativa preferent; centres integrats en el Projecte educatiu de Sant Cosme (el Prat de Llobregat); centres i aules de formació de persones adultes; llocs itinerants de zones escolars i agrupacions rurals; i centres de recursos per a deficients auditius.

c) En la fase d'elecció i en les adjudicacions d'ofici, quan es demani genèricament un municipi o zona o comarca, els centres s'adjudicaran d'acord amb l'ordre amb què estan detallats als annexos 3 i 4, tenint en compte que en demanar un municipi, zona o comarca es demanen, respectivament, tots els centres del municipi, la zona o la comarca.

d) En l'adjudicació d'àmbit comarcal, primer s'adjudiquen els centres corresponents a la capital de comarca i, a continuació, la resta de centres.

19.6.3 El personal interí només podrà formalitzar una única sol·licitud per ser destinat a llocs d'ensenyament infantil i primària o a llocs d'ensenyaments secundaris, incloent, si s'escau, en cada nivell, els centres i aules de formació de persones adultes, o centres de recursos per a deficients auditius. En el cas que presenti dues sol·licituds es tindrà en compte només la que correspongui a centres del mateix nivell educatiu que el de la seva darrera destinació.

El personal interí que, a més de participar en els processos d'adjudicacions de destinacions a llocs de treball dels cossos de funcionaris docents que regula aquesta Resolució, estigui afectat per l'assignació de destinació al professorat de religió catòlica en centres docents públics dependents del Departament d'Educació, haurà de manifestar per quina destinació opta en el cas d'adjudicació simultània per a ambdós processos. Si no fan constar aquesta opció, l'administració prioritzarà la destinació com a professorat de religió catòlica.

Les adjudicacions de destinació als col·lectius de personal interí seran, per qualsevol dels procediments i fases de col·locació, a dedicació completa.

Els aspirants que hagin superat la fase d'oposició però no hagin estat seleccionats en el procés selectiu convocat per la Resolució EDU/6/2010, de 4 de gener, seran destinats, si formen part de la borsa de treball de personal interí docent del Departament d'Educació, dins de cada fase, d'acord amb la sol·licitud presentada com a personal interí i tenint en compte el número d'ordre assignat en la borsa de treball que consti en el moment de l'adjudicació. Si no formen part de la borsa de treball de personal interí, no seran destinats en el procés que regula aquesta Resolució d'adjudicació de destinacions.

El personal interí que obtingui destinació haurà de prendre possessió el dia 1 de setembre de 2010. En cas contrari, s'entendrà que renuncia a la destinació i quedarà exclòs de la llista d'aspirants a cobrir places vacants o substitucions, llevat dels casos de força major degudament justificats.

—20 Mestres funcionaris de carrera dependents d'altres administracions educatives que sol·licitin destinació provisional en centres públics del Departament d'Educació, i que no estiguin prestant serveis el curs 2009-2010 en centres dependents del Departament (col·lectiu i)

20.1 Criteris de prioritat en concurrència.

En el cas que s'emeti informe favorable per concedir comissió de serveis a mestres per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació, atenent circumstàncies preferentment de reagrupament familiar, el criteri de prioritat en cas de concurrència serà l'any d'oposició i el número d'ordre o puntuació.

No s'adjudicarà destinació al professorat d'aquest col·lectiu que no acrediti el coneixement de la llengua catalana i, si s'escau, aranesa

20.2 Requisits d'especialitats.

A l'annex 2 figuren els codis de les diferents especialitats dels diversos cossos docents.

Només es podrà obtenir destinació provisional a llocs de treball per als quals es compleix el requisit d'especialitat corresponent, d'acord amb les especificacions següents:

Es compleix el requisit d'especialitat per ocupar llocs de treball en escoles, Instituts escola i centres i aules de formació de persones adultes quan se n'és titular, quan es té la capacitació o habilitació extraordinària corresponent, o quan s'acredita una experiència mínima de 24 mesos ocupant un lloc de treball de l'especialitat en centres dependents del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Per ocupar llocs d'unitats de suport d'educació especial cal ser titular o tenir la capacitació de l'especialitat d'educació especial.

Per ocupar llocs en les aules d'acollida no s'exigeix cap requisit d'especialitat específic.

Les unitats d'audició i llenguatge (UAL) sense requisit de llenguatge de signes s'adjudicaran indistintament als sol·licitants d'audició i llenguatge (ALL).

Els mestres d'aquest col·lectiu que han superat els procediments d'ingrés al cos anteriors a l'any 2007 poden demanar un nombre màxim de vuit especialitats, inclosos els llocs d'aula d'acollida i unitats de suport d'educació especial, per a llocs en escoles i en centres i aules de formació de persones adultes.

Els mestres que han superat els procediments d'ingrés al cos convocats a partir de l'any 2007 obtindran adjudicació preferentment per l'especialitat per la quan hagin superat el procés selectiu.

20.3 Assignació de destinació.

20.3.1 Per assignar destinació, en cas que se sol·liciti més d'una especialitat, es tindrà en compte en primer lloc la petició de centre i, en segon lloc, les especialitats sol·licitades.

No obstant això, quan es tracti de mestres que han superat els procediments selectius de l'any 2007 i posteriors, per assignar destinació es tindrà en compte, en primer lloc, l'especialitat d'oposició i, en segon, lloc les peticions de centres, municipis, zones o comarques. Si no obtenen destinació en l'especialitat de l'oposició, s'adjudicarà destinació en una altra especialitat sol·licitada i que tinguin reconeguda.

20.3.2 Peticions genèriques de municipi, zona o comarca.

a) En el supòsit que, per atendre necessitats d'escolarització, es produeixi la creació d'un nou centre després de la publicació d'aquesta Resolució i, per tant, no se n'hagin pogut sol·licitar els llocs de treball, aquests s'adjudicaran en l'àmbit de les peticions col·lectives (municipi, zona, comarca).

b) En les adjudicacions es donaran destinacions, només si han estat sol·licitats explícitament amb el codi del centre, en els llocs dels centres següents: centres específics d'educació especial; centres d'atenció educativa preferent; centres acollits al programa d'acompanyament escolar a secundària en el marc del Conveni de col·laboració amb el Ministeri d'Educació (PROA); centres integrats en el Projecte educatiu de Sant Cosme (el Prat de Llobregat); centres i aules de formació de persones adultes; llocs itinerants de zones escolars i agrupacions rurals; i centres de recursos per a deficients auditius.

c) En la fase d'elecció, quan es demani genèricament un municipi o zona o comarca, els centres s'adjudicaran d'acord amb l'ordre amb què estan detallats als annexos 3 i 4, tenint en compte que en demanar un municipi, zona o comarca es demanen, respectivament, tots els centres del municipi, la zona o la comarca.

d) En l'adjudicació d'àmbit comarcal, primer s'adjudiquen els centres corresponents a la capital de comarca i, a continuació, la resta de centres.

20.4 Sol·licituds.

Els professors funcionaris de carrera que depenen, amb efectes d'1 de setembre de 2010, d'una administració educativa diferent de la Generalitat de Catalunya i que vulguin sol·licitar per primera vegada destinació provisional per al curs 2010-2011 a Catalunya al·legant motius personals, preferentment de reagrupament familiar, han de presentar, fins al 8 de juny de 2010, una sol·licitud segons model normalitzat que els serà facilitada per la Subdirecció General de Plantilles, Provisió i Nòmines, en què caldrà que hi indiquin les seves dades personals i administratives del curs actual, i que hi adjuntin la documentació següent:

a) Fotocòpia del DNI

b) Documentació acreditativa del cos, especialitat i any d'oposició.

c) Documentació acreditativa del nomenament com a funcionari/ària de carrera.

d) Acreditació del coneixement de la llengua catalana i, si s'escau, aranesa.

e) Exposició i justificació documental dels motius al·legats per sol·licitar l'adscripció provisional a Catalunya.

f) Centres, municipis, zones i/o comarques on sol·licita adjudicació, utilitzant els codis que figuren a l'annex d'aquesta Resolució.

Tanmateix, els mestres dependents d'una altra administració educativa a 1 de setembre de 2010 que durant el curs 2009-2010 ja han prestat serveis en un centre de Catalunya, depenent com a funcionari/ària d'una altra administració educativa, formen part, a efectes de l'adjudicació, del col·lectiu e), esmentat anteriorment i, per tant, la tramitació i documentació de la seva sol·licitud és la que s'indica en l'apartat corresponent a aquell col·lectiu.

Per tant, formen part d'aquest col·lectiu i), no de l'e), els mestres que durant el curs 2009-2010 han estat funcionaris dependents del departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, i han obtingut destinació definitiva en una altra comunitat autònoma, amb efectes d'1 de setembre de 2010, mitjançant la seva participació voluntària en el concurs de trasllats o en qualsevol altre procediment de provisió. Únicament formaran part del col·lectiu e) si demanen com a única petició el centre de destinació del curs 2009-2010.

Cossos de professorat d'ensenyaments secundaris

—21 Professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva com a conseqüència de la supressió del seu lloc de treball (col·lectiu a)

Aquest col·lectiu el forma el personal que resulta afectat per pèrdua de destinació definitiva per supressió del seu lloc amb efectes d'1 de setembre de 2010, d'acord amb el procediment que estableix l'annex 7, i el personal que continua afectat per supressions de lloc per modificació de plantilla de cursos anteriors, sempre que no tingui destinació per al curs 2010-2011.

21.1 Criteris de prioritat en concurrència.

Aquest col·lectiu, en ocasió de vacant, tindrà preferència en l'adjudicació en llocs del centre o al municipi o zona educativa de la seva darrera destinació definitiva. També tindrà preferència per confirmar-se en el lloc de treball i centre on ha exercit provisionalment el curs 2009-2010.

En el cas de concórrer més d'un candidat a un mateix lloc de treball per una mateixa fase, s'aplicaran els criteris de prioritat següents:

a) Ser titular d'una especialitat obtinguda per procediment selectiu (concurs oposició o adquisició de noves especialitats).

b) Acreditar una de les situacions següents, per aquest ordre:

Professorat al qual se li ha reconegut el dret a acollir-se al que estableix la disposició addicional 1 del Reial decret 2112/1998 o l'article 25 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

Professorat que tingui la condició legal de disminuït.

c) Acreditar el coneixement de la llengua catalana. En el cas que aquest no consti en el registre informàtic de personal docent del Departament d'Educació, els interessats presentaran, juntament amb la sol·licitud, la fotocòpia compulsada del document que l'acrediti.

Si de l'aplicació dels criteris dels anteriors apartats es manté la igualtat, l'ordre

de prioritat serà el següent:

1. Més temps de serveis efectius com a personal funcionari de carrera al mateix cos, comptats a 31 d'agost de 2010.

2. Més antiguitat ininterrompuda en el darrer centre amb destinació definitiva, comptada a 31 d'agost de 2010.

3. Any més antic d'ingrés al cos.

4. Pertànyer a un dels cossos de catedràtic.

5. Puntuació més alta obtinguda en el procediment selectiu d'ingrés al cos.

D'acord amb el que preveu el Reial decret 1964/2008, de 28 de novembre, pel qual es modifica el Reial decret 2112/1998, de 2 d'octubre, als funcionaris dels cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'escoles oficials d'idiomes i d'arts plàstiques i disseny, a efectes d'antiguitat tant en el cos com en el lloc, se'ls valoraran els serveis prestats com a funcionaris de carrera dels corresponents cossos de professors, així com els prestats com a funcionaris de carrera dels antics cossos de catedràtics de batxillerat, de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i de professors de terme d'escoles d'arts aplicades i oficis artístics.

21.2 Requisits d'especialitat.

Generals

El professorat d'aquest col·lectiu compleix el requisit d'especialitat per:

Ser-ne titular per superació del procés selectiu.

Tenir l'habilitació especial perquè l'ha obtingut en alguns dels procediments de reconeixement convocats pel Departament d'Educació.

A més, a efectes d'aquest procediment d'adjudicacions, en el cas del professorat dels cossos de catedràtics i de professors d'escoles oficials d'idiomes, de catedràtics i de professors d'arts plàstiques i disseny i de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, també podrà sol·licitar llocs de treball d'una especialitat si acredita una experiència mínima de 24 mesos ocupant un lloc de treball de l'especialitat, d'acord amb les dades que consten en el registre informàtic de personal.

També a efectes d'aquest procediment d'adjudicacions, el professorat d'aquest col·lectiu podrà sol·licitar llocs de treball d'una especialitat si té la titulació idònia, d'acord amb la taula de titulacions que figura a l'annex 4 de la Resolució EDU/2273/2006, de 27 de juny (DOGC núm. 4672, de 10.7.2006), modificada per les resolucions posteriors EDU/1769/2007, de 12 de juny, EDU/1911/2008, de 10 de juny, i EDU/163/2009, de 3 de febrer.

Finalment, el professorat d'aquest col·lectiu que el curs 2009-2010 ha estat destinat a un lloc de treball per habilitació transitòria també podrà sol·licitar la confirmació en aquest mateix lloc.

Específics

a) L'opció d'ocupar una vacant d'una especialitat d'un cos diferent d'aquell al qual pertany el sol·licitant només serà efectiva entre els cossos de catedràtics i de professors d'ensenyament secundari i el cos de professors tècnics de formació professional, si escau.

b) Per ocupar llocs de treball de les especialitats d'orientació educativa o d'economia, el professorat ha de pertànyer als cossos de catedràtics o de professors d'ensenyament secundari, a més de complir el requisit d'especialitat corresponent.

c) El professorat que opti a ocupar llocs de treball de les unitats de suport d'educació especial en centres ordinaris, equips d'assessorament psicopedagògic i centres de recursos educatius per a deficients auditius ha de tenir l'especialitat d'orientació educativa.

d) Per als llocs en aules d'acollida no s'exigeix cap requisit específic d'especialitat.

e) Els que tinguin reconegudes les especialitats de grec o llatí s'entén que compleixen el requisit d'especialitat per ocupar un lloc de treball de cultura clàssica.

f) Per ocupar llocs de treball d'ensenyaments secundaris als centres i aules de formació de persones adultes, el professorat haurà de ser titular d'alguna de les especialitats corresponents a l'àmbit de la plaça sol·licitada, d'acord amb els requisits següents:

f.1) Àmbit de la comunicació: ser professor titular de l'especialitat de llengua catalana i literatura o de llengua castellana i literatura o d'anglès.

A més, el professorat que participi per ocupar llocs de treball d'aquest àmbit de la comunicació haurà d'acreditar, excepte el que sigui titular de l'especialitat de llengua catalana i literatura, coneixements superiors de llengua catalana mitjançant la possessió del certificat de nivell superior de català (D) de la Secretaria de Política lingüística, o d'una titulació equivalent.

Així mateix, el professorat que participi per ocupar llocs de treball d'aquest àmbit de la comunicació haurà d'acreditar, excepte el que sigui titular de l'especialitat d'anglès, coneixements suficients de llengua anglesa mitjançant la possessió d'alguna de les titulacions següents:

Certificat de nivell avançat d'anglès de l'escola oficial d'idiomes, o titulació equivalent, sempre que estigui reconeguda oficialment.

Títol de mestre o equivalent, especialitat anglès, o ser funcionari/ària del cos de mestres amb l'especialitat o habilitació corresponent a anglès.

f.2) Àmbit de les ciències socials i de la participació: ser professor titular de l'especialitat de geografia i història.

f.3) Àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia: ser professor titular de l'especialitat de matemàtiques, o de física i química, o de biologia i geologia, o de tecnologia.

Si se sol·liciten peticions de codis de centres i aules de formació de persones adultes, els codis d'especialitat que s'han d'utilitzar són els esmentats a l'annex 2, tant si es demanen únicament centres i aules de formació de persones adultes com juntament amb centres d'ensenyaments secundaris. En cas d'obtenir adjudicació en un centre de formació de persones adultes, perquè se'n compleixen els requisits d'especialitat, s'obtindrà per un lloc de l'àmbit de coneixement corresponent.

El professorat que accedeixi a llocs de treball de centres i aules de formació de persones adultes haurà d'impartir tots els mòduls de cadascuna de les àrees que componen l'àmbit corresponent al lloc de treball assignat, d'acord amb l'article 25.2 del Decret 213/2002, d'1 d'agost (DOGC núm. 3694, de 7.8.2002).

g) El professorat d'aquest col·lectiu ha de fer constar necessàriament, entre les especialitats sol·licitades, una de les especialitats de les quals sigui titular. En cas contrari, l'administració la inclourà d'ofici com a última de les demanades.

En cas que no hi hagi vacant de les especialitats sol·licitades entre les seves peticions, l'administració completarà d'ofici les especialitats que té reconegudes.

21.3 Procediment previ i primera fase: proposta de les direccions dels centres.

El professorat d'aquest col·lectiu pot ser proposat per ocupar els llocs de treball que figuren a les bases 10 i 12 que regulen el procediment previ i la primera fase: proposta de les direccions dels centres.

21.4 Fase de confirmació.

Aquest professorat també podrà participar en la fase de confirmació exercint les preferències següents en la seva sol·licitud individual:

Bloc A). Confirmació en el centre de destinació provisional del curs 2009-2010, quan és diferent del de la seva darrera destinació definitiva.

A.1. lloc de treball de la mateixa especialitat.

A.2. lloc de treball d'una altra especialitat.

Bloc B). Confirmació en el centre de la darrera destinació definitiva.

B.1. lloc de treball de la mateixa especialitat.

B.2. lloc de treball d'una altra especialitat.

L'interessat podrà demanar en els dos blocs, i manifestar la seva prioritat dintre del bloc A) o del bloc B), i fins i tot demanar únicament opcions del bloc A) o del bloc B) o únicament una sola de les opcions del bloc A) o del B).

En aquesta fase de confirmació, i dins d'un mateix centre, tindrà preferència en l'adjudicació d'una vacant el professorat que ha perdut la seva destinació definitiva en el mateix centre pel davant d'altres que hi hagin estat destinats provisionalment el curs 2009-2010.

21.5 Fase d'elecció i ofici.

21.5.1 El professorat d'aquest col·lectiu podrà formular fins a 40 peticions, tant si corresponen com si no corresponen al seu municipi o a la seva zona de preferència i les podrà alternar, sense que això suposi que les peticions de la zona perdin el seu caràcter preferent en el moment de l'adjudicació pel davant d'altres llocs sol·licitats que no pertanyin al mateix àmbit geogràfic.

En la fase d'elecció, s'aplicarà el dret preferent a l'obtenció de destinació dins del municipi o de la zona corresponent al centre on va perdre la destinació definitiva. Amb aquesta finalitat, el professorat d'aquest col·lectiu que així ho vulgui haurà d'indicar a la sol·licitud la zona, els municipis o els centres sobre els quals vol exercir aquesta preferència. L'adjudicació per dret preferent al municipi o zona de desplaçament de la destinació definitiva, malgrat que es faci en aquesta fase d'elecció, pot comportar que no es confirmi en el centre de destinació provisional un professor afectat per la pèrdua de la destinació definitiva quan el seu centre de destinació no sigui de la mateixa zona de desplaçament. A més de les peticions corresponents al dret preferent, el professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva podrà sol·licitar, en aquesta mateixa fase d'elecció, centres de fora de la seva zona de desplaçament.

El professorat que no obtingui destinació d'acord amb les seves peticions, o que no hagi presentat sol·licitud, serà adscrit per l'administració, amb caràcter forçós, a llocs de treball que pugui ocupar d'acord amb els requisits d'especialitat, en primer lloc dintre del municipi del centre en què va perdre la destinació definitiva, i en segon lloc a la resta de municipis de la zona de desplaçament, sempre i quan hi hagi centres que imparteixen alguna de les especialitats que tenen reconegudes.

L'adscripció a un lloc de treball docent per pèrdua de la destinació definitiva també es realitzarà si el funcionari afectat té llicència per tasques sindicals.

El professorat d'aquest col·lectiu pot sol·licitar fins a sis especialitats, tant per la fase de confirmació com en la fase d'elecció, per als llocs de treball de centres d'ensenyaments secundaris i de centres i aules de formació de persones adultes. En tot cas, s'entén que si se sol·liciten llocs d'una especialitat es compleixen els requisits per fer-ho.

Per assignar destinació, en cas que se sol·liciti més d'una especialitat, es tindrà en compte, dins de cada una de les fases d'elecció i ofici en les quals es participi, en primer lloc, la petició de centre i, en segon lloc, les especialitats sol·licitades.

21.5.2 Peticions genèriques de municipi, zona o comarca.

a) En el supòsit que, per atendre necessitats d'escolarització, es produeixi la creació d'un nou centre després de la publicació d'aquesta Resolució i, per tant, no se n'hagin pogut sol·licitar els llocs de treball, aquests s'adjudicaran en l'àmbit de les peticions col·lectives (municipi, zona, comarca).

b) En les adjudicacions es donaran destinacions, només si han estat sol·licitats explícitament amb el codi del centre, en els llocs dels centres següents: centres d'atenció educativa preferent; centres acollits al programa d'acompanyament escolar a secundària en el marc del Conveni de col·laboració amb el Ministeri d'Educació (PROA); centres integrats en el Projecte educatiu de Sant Cosme (el Prat de Llobregat); centres i aules de formació de persones adultes; centres de recursos per a deficients auditius; i equips d'assessorament psicopedagògic.

c) En la fase d'elecció i en les adjudicacions d'ofici, quan es demani genèricament un municipi o zona o comarca, els centres s'adjudicaran d'acord amb l'ordre amb què estan detallats als annexos 3 i 4, tenint en compte que en demanar un municipi, zona o comarca es demanen, respectivament, tots els centres del municipi, la zona o la comarca.

d) En l'adjudicació d'àmbit comarcal, primer s'adjudiquen els centres corresponents a la capital de comarca i, a continuació, la resta de centres.

—22 Professorat procedent d'adscripció a llocs de treball a l'estranger i a llocs en l'Administració educativa no reservats exclusivament a docents (col·lectiu b)

22.1 Criteris de prioritat en concurrència.

Aquest professorat té preferència per a l'obtenció d'una vacant al municipi o a la zona de la seva darrera destinació definitiva. Per a la resta de peticions que no siguin del municipi o zona de la darrera destinació definitiva formarà part del col·lectiu únic que formen a efectes de participació els col·lectius d) i e) o, si escau, del c).

En el cas que més d'un candidat concorrin a un mateix lloc de treball per una mateixa fase, s'aplicaran els criteris de prioritat següents:

a) Ser titular d'una especialitat obtinguda per procediment selectiu (concurs oposició o adquisició de noves especialitats).

b) Acreditar una de les situacions següents, per aquest ordre:

Professorat al qual se li ha reconegut el dret a acollir-se al que estableix la disposició addicional 1 del Reial decret 2112/1998 o l'article 25 de la llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

Professorat que tingui la condició legal de disminuït.

c) Acreditar el coneixement de la llengua catalana. En el cas que aquest no consti en el registre informàtic de personal docent del Departament d'Educació, els interessats presentaran, juntament amb la sol·licitud, la fotocòpia compulsada del document que l'acrediti.

Si de l'aplicació dels criteris anteriors es manté la igualtat, l'ordre de prioritat serà l'any d'oposició al cos i el número d'ordre (o puntuació) obtingut en el procés selectiu corresponent.

22.2 Requisits d'especialitat.

Generals

El professorat d'aquest col·lectiu compleix el requisit d'especialitat per:

Ser-ne titular per superació del procés selectiu.

Tenir l'habilitació especial perquè l'ha obtingut en alguns dels procediments de reconeixement convocats pel Departament d'Educació.

A més, a efectes d'aquest procediment d'adjudicacions, en el cas del professorat dels cossos de catedràtics i de professors d'escoles oficials d'idiomes, de catedràtics i de professors d'arts plàstiques i disseny i de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, també podrà sol·licitar llocs de treball d'una especialitat si acredita una experiència mínima de 24 mesos ocupant un lloc de treball de l'especialitat, d'acord amb les dades que consten en el registre informàtic de personal.

Específics

a) L'opció d'ocupar una vacant d'una especialitat d'un cos diferent d'aquell al qual pertany el sol·licitant només serà efectiva entre els cossos de catedràtics i de professors d'ensenyament secundari i el cos de professors tècnics de formació professional, si escau.

b) Per ocupar llocs de treball de les especialitats d'orientació educativa o d'economia, el professorat ha de pertànyer als cossos de catedràtics i de professors d'ensenyament secundari, a més de complir el requisit d'especialitat corresponent.

c) El professorat que opti a ocupar llocs de treball de les unitats de suport d'educació especial en centres ordinaris, equips d'assessorament psicopedagògic i centres de recursos educatius per a deficients auditius ha de tenir l'especialitat d'orientació educativa.

d) Per als llocs en aules d'acollida no s'exigeix cap requisit específic d'especialitat.

e) Els que tinguin reconegudes les especialitats de grec o llatí s'entén que compleixen el requisit d'especialitat per ocupar un lloc de treball de cultura clàssica.

f) Per ocupar llocs de treball d'ensenyaments secundaris als centres i aules de formació de persones adultes, el professorat haurà de ser titular d'alguna de les especialitats corresponents a l'àmbit de la plaça sol·licitada, d'acord amb els requisits següents:

f.1) Àmbit de la comunicació: ser professor titular de l'especialitat de llengua catalana i literatura o de llengua castellana i literatura o d'anglès.

A més, el professorat que participi per ocupar llocs de treball d'aquest àmbit de la comunicació haurà d'acreditar, excepte el que sigui titular de l'especialitat de llengua catalana i literatura, coneixements superiors de llengua catalana mitjançant la possessió del certificat de nivell superior de català (D) de la Secretaria de Política lingüística, o d'una titulació equivalent.

Així mateix, el professorat que participi per ocupar llocs de treball d'aquest àmbit de la comunicació haurà d'acreditar, excepte el que sigui titular de l'especialitat d'anglès, coneixements suficients de llengua anglesa mitjançant la possessió d'alguna de les titulacions següents:

Certificat de nivell avançat d'anglès de l'escola oficial d'idiomes, o titulació equivalent, sempre que estigui reconeguda oficialment.

Títol de mestre o equivalent, especialitat anglès, o ser funcionari/ària del cos de mestres amb l'especialitat o habilitació corresponent a anglès.

f.2) Àmbit de les ciències socials i de la participació: ser professor titular de l'especialitat de geografia i història.

f.3) Àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia: ser professor titular de l'especialitat de matemàtiques, o de física i química, o de biologia i geologia, o de tecnologia.

Si se sol·liciten peticions de codis de centres i aules de formació de persones adultes, els codis d'especialitat que s'han d'utilitzar són els esmentats a l'annex 2, tant si es demanen únicament centres i aules de formació de persones adultes com juntament amb centres d'ensenyaments secundaris. En cas d'obtenir adjudicació en un centre de formació de persones adultes, perquè se'n compleixen els requisits d'especialitat, s'obtindrà per un lloc de l'àmbit de coneixement corresponent.

El professorat que accedeixi a llocs de treball de centres i aules de formació de persones adultes haurà d'impartir tots els mòduls de cadascuna de les àrees que componen l'àmbit corresponent al lloc de treball assignat, d'acord amb l'article 25.2 del Decret 213/2002, d'1 d'agost (DOGC núm. 3694, de 7.8.2002).

g) El professorat d'aquest col·lectiu ha de fer constar necessàriament, entre les especialitats sol·licitades, una de les especialitats de les quals sigui titular. En cas contrari, l'administració la inclourà d'ofici com a última de les demanades.

En cas que no hi hagi vacant de les especialitats sol·licitades entre les seves peticions, l'administració completarà d'ofici les especialitats que té reconegudes.

Es podrà tenir en compte la titulació idònia per adjudicar destinació als funcionaris de carrera dels cossos de catedràtics i de professors d'ensenyaments secundaris amb destinació provisional quan no puguin ser destinats a un lloc de treball de la seva especialitat titular o de l'especialitat que tinguin reconeguda per habilitació especial.

22.3 Procediment previ i primera fase: proposta de les direccions dels centres.

El professorat del col·lectiu b) pot ser proposat per ocupar els llocs de treball que figuren a les bases 10 i 12, que regulen el procediment previ i la primera fase: proposta de les direccions dels centres.

22.4 Fase de confirmació.

Així mateix, el professorat d'aquest col·lectiu podrà sol·licitar la confirmació al mateix centre on ha estat destinat amb caràcter provisional el curs 2009-2010, per les especialitats que sol·liciti en aquesta fase.

22.5 Fase d'elecció i ofici.

22.5.1 A l'apartat d'elecció, aquest professorat podrà formular fins a 40 peticions de centres, municipis, zones o comarques i demanar, indistintament, peticions preferents i no preferents en qualsevol ordre, sense que això suposi que les preferents perdin la prioritat en l'adjudicació. també haurà de relacionar codis de comarca, atès que, en el cas de no obtenir destinació en cap de les peticions sol·licitades, serà destinat d'ofici en un centre de l'àmbit de Catalunya.

El professorat d'aquest col·lectiu pot sol·licitar fins a sis especialitats, tant per la fase de confirmació com en la fase d'elecció, per als llocs de treball de centres d'ensenyaments secundaris i de centres i aules de formació de persones adultes. En tot cas, s'entén que si se sol·liciten llocs d'una especialitat es compleixen els requisits per fer-ho.

Per assignar destinació, en cas que se sol·liciti més d'una especialitat, es tindrà en compte, dins de cada una de les fases d'elecció i ofici en les quals es participi, en primer lloc, la petició de centre i, en segon lloc, les especialitats sol·licitades.

22.5.2 Peticions genèriques de municipi, zona o comarca.

a) En el supòsit que, per atendre necessitats d'escolarització, es produeixi la creació d'un nou centre després de la publicació d'aquesta Resolució i, per tant, no se n'hagin pogut sol·licitar els llocs de treball, aquests s'adjudicaran en l'àmbit de les peticions col·lectives (municipi, zona, comarca).

b) En les adjudicacions es donaran destinacions, només si han estat sol·licitats explícitament amb el codi del centre, en els llocs dels centres següents: centres d'atenció educativa preferent; centres acollits al programa d'acompanyament escolar a secundària en el marc del Conveni de col·laboració amb el Ministeri d'Educació (PROA); centres integrats en el Projecte educatiu de Sant Cosme (el Prat de Llobregat); centres i aules de formació de persones adultes; centres de recursos per a deficients auditius; i equips d'assessorament psicopedagògic.

c) En la fase d'elecció i en les adjudicacions d'ofici, quan es demani genèricament un municipi o zona o comarca, els centres s'adjudicaran d'acord amb l'ordre amb què estan detallats als annexos 3 i 4, tenint en compte que en demanar un municipi, zona o comarca es demanen, respectivament, tots els centres del municipi, la zona o la comarca.

d) En l'adjudicació d'àmbit comarcal, primer s'adjudiquen els centres corresponents a la capital de comarca i, a continuació, la resta de centres.

—23 Professorat que s'acull a alguna de les següents situacions específiques (col·lectiu c)

1. Professorat funcionari de carrera amb destinació provisional o amb destinació definitiva al qual se li ha reconegut el dret a acollir-se al que estableix la disposició addicional 1 del Reial decret 2112/1998, de 2 d'octubre (BOE núm. 239, de 6.10.1998), o l'article 25 de la llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (BOE núm. 269, de 10.11.1995).

2. Professorat funcionari de carrera amb destinació provisional o amb destinació definitiva que acrediti la condició legal de disminuït, no inclòs en els col·lectius a) o b) anteriors.

23.1 Criteris de prioritat en concurrència.

Dins d'aquest col·lectiu, en cada fase d'adjudicació es prioritzaran els participants en l'ordre de les dues situacions esmentat a l'epígraf anterior.

En el cas de concórrer més d'un candidat a un mateix lloc de treball i per una mateixa fase, s'aplicaran els criteris de prioritat següents:

Ser titular d'una especialitat obtinguda per procediment selectiu (concurs oposició o adquisició de noves especialitats).

Acreditar el coneixement de la llengua catalana. En el cas que aquest no consti en el registre informàtic de personal docent del Departament d'Educació, els interessats presentaran, juntament amb la sol·licitud, la fotocòpia compulsada del document que l'acrediti.

Si de l'aplicació dels criteris anteriors es manté la igualtat, l'ordre de prioritat serà l'any d'oposició al cos i el número d'ordre (o puntuació) obtingut en el procés selectiu corresponent.

En la fase d'elecció no s'adjudicaran comissions de serveis al professorat amb destinació definitiva d'aquest col·lectiu que no acrediti el coneixement de la llengua catalana.

23.2 Requisits d'especialitat.

Generals

El professorat d'aquest col·lectiu compleix el requisit d'especialitat per:

Ser-ne titular per superació del procés selectiu.

Tenir l'habilitació especial perquè l'ha obtingut en alguns dels procediments de reconeixement convocats pel Departament d'Educació.

A més, a efectes d'aquest procediment d'adjudicacions, en el cas del professorat dels cossos de catedràtics i de professors d'escoles oficials d'idiomes, de catedràtics i de professors d'arts plàstiques i disseny i de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, també podrà sol·licitar llocs de treball d'una especialitat si acredita una experiència mínima de 24 mesos ocupant un lloc de treball de l'especialitat, d'acord amb les dades que consten en el registre informàtic de personal.

Específics

a) L'opció d'ocupar una vacant d'una especialitat d'un cos diferent d'aquell al qual pertany el sol·licitant només serà efectiva entre els cossos de catedràtics i de professors d'ensenyament secundari i el cos de professors tècnics de formació professional, si escau.

b) Per ocupar llocs de treball de les especialitats d'orientació educativa o d'economia, el professorat ha de pertànyer als cossos de catedràtics i de professors d'ensenyament secundari, a més de complir el requisit d'especialitat corresponent.

c) El professorat que opti a ocupar llocs de treball de les unitats de suport d'educació especial en centres ordinaris, equips d'assessorament psicopedagògic i centres de recursos educatius per a deficients auditius ha de tenir l'especialitat d'orientació educativa.

d) Per als llocs en aules d'acollida no s'exigeix cap requisit específic d'especialitat.

e) Els que tinguin reconegudes les especialitats de grec o llatí s'entén que compleixen el requisit d'especialitat per ocupar un lloc de treball de cultura clàssica.

f) Per ocupar llocs de treball d'ensenyaments secundaris als centres i aules de formació de persones adultes, el professorat haurà de ser titular d'alguna de les especialitats corresponents a l'àmbit de la plaça sol·licitada, d'acord amb els requisits següents:

f.1) Àmbit de la comunicació: ser professor titular de l'especialitat de llengua catalana i literatura o de llengua castellana i literatura o d'anglès.

A més, el professorat que participi per ocupar llocs de treball d'aquest àmbit de la comunicació haurà d'acreditar, excepte el que sigui titular de l'especialitat de llengua catalana i literatura, coneixements superiors de llengua catalana mitjançant la possessió del certificat de nivell superior de català (D) de la Secretaria de Política lingüística, o d'una titulació equivalent.

Així mateix, el professorat que participi per ocupar llocs de treball d'aquest àmbit de la comunicació haurà d'acreditar, excepte el que sigui titular de l'especialitat d'anglès, coneixements suficients de llengua anglesa mitjançant la possessió d'alguna de les titulacions següents:

Certificat de nivell avançat d'anglès de l'escola oficial d'idiomes, o titulació equivalent, sempre que estigui reconeguda oficialment.

Títol de mestre o equivalent, especialitat anglès, o ser funcionari/ària del cos de mestres amb l'especialitat o habilitació corresponent a anglès.

f.2) Àmbit de les ciències socials i de la participació: ser professor titular de l'especialitat de geografia i història.

f.3) Àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia: ser professor titular de l'especialitat de matemàtiques, o de física i química, o de biologia i geologia, o de tecnologia.

Si se sol·liciten peticions de codis de centres i aules de formació de persones adultes, els codis d'especialitat que s'han d'utilitzar són els esmentats a l'annex 2, tant si es demanen únicament centres i aules de formació de persones adultes com juntament amb centres d'ensenyaments secundaris. En cas d'obtenir adjudicació en un centre de formació de persones adultes, perquè se'n compleixen els requisits d'especialitat, s'obtindrà per un lloc de l'àmbit de coneixement corresponent.

El professorat que accedeixi a llocs de treball de centres i aules de formació de persones adultes haurà d'impartir tots els mòduls de cadascuna de les àrees que componen l'àmbit corresponent al lloc de treball assignat, d'acord amb l'article 25.2 del Decret 213/2002, d'1 d'agost (DOGC núm. 3694, de 7.8.2002).

23.3 Procediment previ i primera fase: proposta de les direccions dels centres.

El professorat del col·lectiu c) pot ser proposat per ocupar els llocs de treball que figuren a les bases 10 i 12, que regulen el procediment previ i la primera fase: proposta de les direccions dels centres.

23.4 Fase de confirmació.

El professorat d'aquest col·lectiu que tingui una destinació definitiva podrà participar en la fase de confirmació al centre on hagi prestat serveis durant el curs 2009-2010 diferent del de destinació definitiva, sempre que així ho proposi la direcció del centre al director o directora dels serveis territorials corresponents o al Consorci d'Educació. Així, aquest professorat, en el cas que només participi per la fase de confirmació, no ha de presentar sol·licitud de comissió de serveis. Únicament haurà de fer constar la seva conformitat en la proposta de la direcció del centre.

El professorat d'aquest col·lectiu amb destinació provisional podrà demanar en la seva sol·licitud de destinació la confirmació al mateix centre on ha estat destinat amb caràcter provisional el curs 2009-2010, per les especialitats que hi indiqui.

Tot això sens perjudici del que s'indica a continuació, a la base 23.5.3, respecte als requisits recomanats en l'expedient administratiu de reconeixement del dret a participar com a col·lectiu c).

23.5 Fase d'elecció i, si s'escau, ofici.

23.5.1 El professorat d'aquest col·lectiu amb destinació definitiva podrà sol·licitar comissió de serveis en la fase d'elecció i podrà formular fins a 40 peticions de centres, municipis, zones o comarques.

El professorat d'aquest col·lectiu amb destinació provisional podrà formular fins a 40 peticions de centres, municipis, zones o comarques. També haurà de sol·licitar codis de comarca en l'apartat de destinació d'ofici, atès que, en el cas de no obtenir destinació en cap de les peticions de la fase d'elecció, serà destinat d'ofici a un centre de l'àmbit de Catalunya.

Tot això sens perjudici del que s'indica a continuació, a la base 23.5.3, respecte als requisits recomanats en l'expedient administratiu de reconeixement del dret a participar com a col·lectiu c).

El professorat funcionari de carrera pot sol·licitar fins a sis especialitats, tant per la fase de confirmació com en la fase d'elecció, per als llocs de treball de centres d'ensenyaments secundaris i de centres i aules de formació de persones adultes. En tot cas, s'entén que si se sol·liciten llocs d'una especialitat es compleixen els requisits per fer-ho.

Per assignar destinació, en cas que se sol·liciti més d'una especialitat, es tindrà en compte, dins de cada una de les fases d'elecció i ofici en les quals es participi, en primer lloc, la petició de centre i, en segon lloc, les especialitats sol·licitades.

Es podrà tenir en compte la titulació idònia per adjudicar destinació als funcionaris de carrera dels cossos de catedràtics i de professors d'ensenyaments secundaris amb destinació provisional quan no puguin ser destinats a un lloc de treball de la seva especialitat titular o de l'especialitat que tinguin reconeguda per habilitació especial.

23.5.2 Peticions genèriques de municipi, zona o comarca.

a) En el supòsit que, per atendre necessitats d'escolarització, es produeixi la creació d'un nou centre després de la publicació d'aquesta Resolució i, per tant, no se n'hagin pogut sol·licitar els llocs de treball, aquests s'adjudicaran en l'àmbit de les peticions col·lectives (municipi, zona, comarca).

b) En les adjudicacions es donaran destinacions, només si han estat sol·licitades explícitament amb el codi del centre, en els llocs dels centres següents: centres d'atenció educativa preferent; centres acollits al programa d'acompanyament escolar a secundària en el marc del Conveni de col·laboració amb el Ministeri d'Educació (PROA); centres integrats en el Projecte educatiu de Sant Cosme (el Prat de Llobregat); centres i aules de formació de persones adultes; centres de recursos per a deficients auditius; i equips d'assessorament psicopedagògic.

c) En la fase d'elecció i en les adjudicacions d'ofici, quan es demani genèricament un municipi o zona o comarca, els centres s'adjudicaran d'acord amb l'ordre amb què estan detallats als annexos 3 i 4, tenint en compte que en demanar un municipi, zona o comarca es demanen, respectivament, tots els centres del municipi, la zona o la comarca.

d) En l'adjudicació d'àmbit comarcal, primer s'adjudiquen els centres corresponents a la capital de comarca i, a continuació, la resta de centres.

23.5.3 Els participants d'aquest col·lectiu emplenaran la sol·licitud que els correspongui segons que siguin propietaris provisionals o sol·licitants de comissió de serveis. Hauran de tenir en compte, doncs, en complimentar la seva sol·licitud, la regulació general del seu col·lectiu per a tot el que no regula específicament aquest apartat.

Els expedients administratius de reconeixement al professorat al qual l'administració educativa li ha reconegut el dret a acollir-se al que estableix la disposició addicional 1 del Reial decret 2112/1998 o l'article 25 de la llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, els realitzaran el Consorci d'Educació de Barcelona o els serveis territorials, segons correspongui. Els participants sol·licitaran els centres del seu àmbit territorial que reuneixin els requisits recomanats en l'expedient administratiu de reconeixement del dret a participar com a col·lectiu c). La validació de la sol·licitud es realitzarà, previ tràmit d'audiència, en l'àmbit territorial de gestió del seu expedient. La concessió d'aquest reconeixement i la sol·licitud de destinació conseqüent deixa sense efectes qualsevol altra sol·licitud de participació presentada dins dels procediments d'adjudicació de destinacions.

Pel que fa al professorat que participa amb la condició legal de disminuït, als annexos 3 i 4 es detallen els centres educatius sense barreres arquitectòniques, amb especificació dels que tenen ascensor i/o rampes. Quan la disminució i el seu percentatge no consti en el registre informàtic de personal docent, el professorat que participa amb la condició legal de disminuït ha de presentar al registre del Consorci d'Educació de Barcelona o dels serveis territorials, dins el termini de sol·licituds, la documentació que acrediti la seva condició.

—24 Professorat funcionari de carrera amb destinació provisional i professorat excedent que sol·licita el reingrés al servei actiu amb data d'1 de setembre de 2010, llevat del que s'inclou al col·lectiu c) (col·lectiu d)

Als efectes d'adjudicació de destinacions, el professorat d'aquest col·lectiu d) forma un únic col·lectiu de participació amb el col·lectiu e) descrit a l'apartat següent d'aquestes bases.

24.1 Criteris de prioritat en concurrència.

En el cas de concórrer més d'un candidat a un mateix lloc de treball i per una mateixa fase, s'aplicaran els criteris de prioritat següents:

a) Ser titular d'una especialitat obtinguda per procediment selectiu (concurs oposició o adquisició de noves especialitats).

b) Si de l'aplicació del criteri anterior es manté la igualtat, l'ordre de prioritat serà l'any d'oposició al cos i el número d'ordre (o puntuació) obtingut en el procés selectiu corresponent.

El professorat d'aquest col·lectiu que no tingui el requisit d'acreditació del coneixement de la llengua catalana quan participi per la fase d'elecció i ofici, s'ordenarà per darrera de la resta del professorat que acrediti l'esmentat requisit dintre del col·lectiu únic de participació que formen els col·lectius d) i e).

24.2 Requisits d'especialitat.

Generals

El professorat d'aquest col·lectiu compleix el requisit d'especialitat per:

Ser-ne titular per superació del procés selectiu.

Tenir l'habilitació especial perquè l'ha obtingut en alguns dels procediments de reconeixement convocats pel Departament d'Educació.

A més, a efectes d'aquest procediment d'adjudicacions, en el cas del professorat dels cossos de catedràtics i de professors d'escoles oficials d'idiomes, de catedràtics i de professors d'arts plàstiques i disseny i de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, també podrà sol·licitar llocs de treball d'una especialitat si acredita una experiència mínima de 24 mesos ocupant un lloc de treball de l'especialitat, d'acord amb les dades que consten en el registre informàtic de personal.

Específics

a) L'opció d'ocupar una vacant d'una especialitat d'un cos diferent d'aquell al qual pertany el sol·licitant només serà efectiva entre els cossos de catedràtics i de professors d'ensenyament secundari i el cos de professors tècnics de formació professional, si escau.

b) Per ocupar llocs de treball de les especialitats d'orientació educativa o d'economia, el professorat ha de pertànyer als cossos de catedràtics i de professors d'ensenyament secundari, a més de complir el requisit d'especialitat corresponent.

c) El professorat que opti a ocupar llocs de treball de les unitats de suport d'educació especial en centres ordinaris, equips d'assessorament psicopedagògic i centres de recursos educatius per a deficients auditius ha de tenir l'especialitat d'orientació educativa.

d) Per als llocs en aules d'acollida no s'exigeix cap requisit específic d'especialitat.

e) Els que tinguin reconegudes les especialitats de grec o llatí s'entén que compleixen el requisit d'especialitat per ocupar un lloc de treball de cultura clàssica.

f) Per ocupar llocs de treball d'ensenyaments secundaris als centres i aules de formació de persones adultes, el professorat haurà de ser titular d'alguna de les especialitats corresponents a l'àmbit de la plaça sol·licitada, d'acord amb els requisits següents:

f.1) Àmbit de la comunicació: ser professor titular de l'especialitat de llengua catalana i literatura o de llengua castellana i literatura o d'anglès.

A més, el professorat que participi per ocupar llocs de treball d'aquest àmbit de la comunicació haurà d'acreditar, excepte el que sigui titular de l'especialitat de llengua catalana i literatura, coneixements superiors de llengua catalana mitjançant la possessió del certificat de nivell superior de català (D) de la Secretaria de Política lingüística, o d'una titulació equivalent.

Així mateix, el professorat que participi per ocupar llocs de treball d'aquest àmbit de la comunicació haurà d'acreditar, excepte el que sigui titular de l'especialitat d'anglès, coneixements suficients de llengua anglesa mitjançant la possessió d'alguna de les titulacions següents:

Certificat de nivell avançat d'anglès de l'escola oficial d'idiomes, o titulació equivalent, sempre que estigui reconeguda oficialment.

Títol de mestre o equivalent, especialitat anglès, o ser funcionari/ària del cos de mestres amb l'especialitat o habilitació corresponent a anglès.

f.2) Àmbit de les ciències socials i de la participació: ser professor titular de l'especialitat de geografia i història.

f.3) Àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia: ser professor titular de l'especialitat de matemàtiques, o de física i química, o de biologia i geologia, o de tecnologia.

Si se sol·liciten peticions de codis de centres i aules de formació de persones adultes, els codis d'especialitat que s'han d'utilitzar són els esmentats a l'annex 2, tant si es demanen únicament centres i aules de formació de persones adultes com juntament amb centres d'ensenyaments secundaris. En cas d'obtenir adjudicació en un centre de formació de persones adultes, perquè se'n compleixen els requisits d'especialitat, s'obtindrà per un lloc de l'àmbit de coneixement corresponent.

El professorat que accedeixi a llocs de treball de centres i aules de formació de persones adultes haurà d'impartir tots els mòduls de cadascuna de les àrees que componen l'àmbit corresponent al lloc de treball assignat, d'acord amb l'article 25.2 del Decret 213/2002, d'1 d'agost (DOGC núm. 3694, de 7.8.2002).

g) El professorat d'aquest col·lectiu ha de fer constar necessàriament entre les especialitats sol·licitades una de les especialitats de les quals sigui titular. En cas contrari, l'administració la inclourà d'ofici com a última de les demanades. En cas que no hi hagi vacant de les especialitats sol·licitades entre les seves peticions, l'administració completarà d'ofici les especialitats que té reconegudes.

Es podrà tenir en compte la titulació idònia per adjudicar destinació als funcionaris de carrera dels cossos de catedràtics i de professors d'ensenyaments secundaris amb destinació provisional quan no puguin ser destinats a un lloc de treball de la seva especialitat titular o de l'especialitat que tinguin reconeguda per habilitació especial.

24.3 Procediment previ i primera fase: proposta de les direccions dels centres.

El professorat del col·lectiu d) pot ser proposat per ocupar els llocs de treball que figuren a les bases 10 i 12, que regulen el procediment previ i la primera fase: proposta de les direccions dels centres.

24.4 Fase de confirmació.

El professorat d'aquest col·lectiu podrà sol·licitar, en la seva sol·licitud de destinació, la confirmació al mateix centre on ha estat destinat amb caràcter provisional el curs 2009-2010, per les especialitats que indiqui.

24.5 Fase d'elecció i ofici.

24.5.1 A l'apartat d'elecció aquest professorat podrà formular fins a 40 peticions de centres, municipis, zones o comarques. També haurà de sol·licitar codis de comarca, atès que, en el cas de no obtenir destinació en cap de les peticions sol·licitades, serà destinat d'ofici en un centre de l'àmbit de Catalunya.

El professorat d'aquest col·lectiu pot sol·licitar fins a sis especialitats, tant per la fase de confirmació com en la fase d'elecció, per als llocs de treball de centres d'ensenyaments secundaris i de centres i aules de formació de persones adultes. En tot cas, s'entén que si se sol·liciten llocs d'una especialitat es compleixen els requisits per fer-ho.

Per assignar destinació, en cas que se sol·liciti més d'una especialitat, es tindrà en compte, dins de cada una de les fases d'elecció i ofici en les quals es participi, en primer lloc, la petició de centre i, en segon lloc, les especialitats sol·licitades.

24.5.2 Peticions genèriques de municipi, zona o comarca.

a) En el supòsit que, per atendre necessitats d'escolarització, es produeixi la creació d'un nou centre després de la publicació d'aquesta Resolució i, per tant, no se n'hagin pogut sol·licitar els llocs de treball, aquests s'adjudicaran en l'àmbit de les peticions col·lectives (municipi, zona, comarca).

b) En les adjudicacions es donaran destinacions, només si han estat sol·licitats explícitament amb el codi del centre, en els llocs dels centres següents: centres d'atenció educativa preferent; centres acollits al programa d'acompanyament escolar a secundària en el marc del Conveni de col·laboració amb el Ministeri d'Educació (PROA); centres integrats en el Projecte educatiu de Sant Cosme (el Prat de Llobregat); centres i aules de formació de persones adultes; centres de recursos per a deficients auditius; i equips d'assessorament psicopedagògic.

c) En la fase d'elecció i en les adjudicacions d'ofici, quan es demani genèricament un municipi o zona o comarca, els centres s'adjudicaran d'acord amb l'ordre amb què estan detallats als annexos 3 i 4, tenint en compte que en demanar un municipi, zona o comarca es demanen, respectivament, tots els centres del municipi, la zona o la comarca.

d) En l'adjudicació d'àmbit comarcal, primer s'adjudiquen els centres corresponents a la capital de comarca i, a continuació, la resta de centres.

24.5.3 El professorat amb destinació provisional i el professorat excedent que sol·licita el reingrés al servei actiu l'1 de setembre de 2010 ha de participar, amb caràcter obligatori, en aquest procés d'adjudicació de destinacions, inclòs el professorat que, en la mateixa situació, hagi estat proposat per a la concessió d'una llicència per a l'exercici de funcions sindicals. En conseqüència, si no presenta la corresponent sol·licitud o si fent-ho no obté cap destinació de les sol·licitades, serà adscrit d'ofici a qualsevol centre de Catalunya a llocs que pugui ocupar.

24.5.4 Els professors funcionaris en pràctiques de processos selectius anteriors al 2010 han de formalitzar la sol·licitud corresponent a aquest col·lectiu d), dins del qual obtindran destinació amb posterioritat a la resta de participants funcionaris de carrera.

—25 Professorat amb destinació definitiva que sol·licita comissió de serveis, llevat del que s'inclou al col·lectiu c) (col·lectiu e)

Als efectes d'adjudicació de destinacions, el professorat d'aquest col·lectiu e) forma un únic col·lectiu de participació amb el col·lectiu d) descrit a l'apartat anterior d'aquestes bases.

25.1 Criteris de prioritat en concurrència.

En el aquest col·lectiu únic de participació que formen els col·lectius d) i e) es prioritzarà en la fase d'elecció el professorat que sol·liciti comissió de serveis per un dels motius següents i en l'ordre que es detalla:

1. Cessar del càrrec de director d'un centre per finalització del seu mandat el 30 de juny de 2010.

2. Haver exercit la docència directa durant els darrers quatre cursos escolars en un centre d'atenció educativa preferent.

3. Tenir destinació definitiva durant el curs 2009-2010 en un centre que ha formalitzat un pla estratègic d'acord amb la corresponent resolució publicada al DOGC.

Sens perjudici de la prioritat a la fase d'elecció pels motius que s'acaben d'indicar, en el cas de concórrer més d'un candidat a un mateix lloc de treball i per una mateixa fase, s'aplicaran els criteris de prioritat següents:

a) Ser titular d'una especialitat obtinguda per procediment selectiu (concurs oposició o adquisició de noves especialitats).

b) Si de l'aplicació del criteri anterior es manté la igualtat, l'ordre de prioritat serà l'any d'oposició al cos i el número d'ordre (o puntuació) obtingut en el procés selectiu corresponent.

En la fase d'elecció, no s'adjudicaran comissions de servei al professorat d'aquest col·lectiu que no disposi del requisit d'acreditació del coneixement de la llengua catalana.

25.2 Requisits d'especialitat.

Generals

El professorat d'aquest col·lectiu compleix el requisit d'especialitat per:

Ser-ne titular per superació del procés selectiu.

Tenir l'habilitació especial perquè l'ha obtingut en alguns dels procediments de reconeixement convocats pel Departament d'Educació.

A més, a efectes d'aquest procediment d'adjudicacions, en el cas del professorat dels cossos de catedràtics i de professors d'escoles oficials d'idiomes, de catedràtics i de professors d'arts plàstiques i disseny i de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, també podrà sol·licitar llocs de treball d'una especialitat si acredita una experiència mínima de 24 mesos ocupant un lloc de treball de l'especialitat, d'acord amb les dades que consten en el registre informàtic de personal.

Específics

a) L'opció d'ocupar una vacant d'una especialitat d'un cos diferent d'aquell al qual pertany el sol·licitant només serà efectiva entre els cossos de catedràtics i de professors d'ensenyament secundari i el cos de professors tècnics de formació professional, si escau.

b) Per ocupar llocs de treball de les especialitats d'orientació educativa o d'economia, el professorat ha de pertànyer als cossos de catedràtics i de professors d'ensenyament secundari, a més de complir el requisit d'especialitat corresponent.

c) El professorat que opti a ocupar llocs de treball de les unitats de suport d'educació especial en centres ordinaris, equips d'assessorament psicopedagògic i centres de recursos educatius per a deficients auditius ha de tenir l'especialitat d'orientació educativa.

d) Per als llocs en aules d'acollida no s'exigeix cap requisit específic d'especialitat.

e) Els que tinguin reconegudes les especialitats de grec o llatí s'entén que compleixen el requisit d'especialitat per ocupar un lloc de treball de cultura clàssica.

f) Per ocupar llocs de treball d'ensenyaments secundaris als centres i aules de formació de persones adultes, el professorat haurà de ser titular d'alguna de les especialitats corresponents a l'àmbit de la plaça sol·licitada, d'acord amb els requisits següents:

f.1) Àmbit de la comunicació: ser professor titular de l'especialitat de llengua catalana i literatura o de llengua castellana i literatura o d'anglès.

A més, el professorat que participi per ocupar llocs de treball d'aquest àmbit de la comunicació haurà d'acreditar, excepte el que sigui titular de l'especialitat de llengua catalana i literatura, coneixements superiors de llengua catalana mitjançant la possessió del certificat de nivell superior de català (D) de la Secretaria de Política lingüística, o d'una titulació equivalent.

Així mateix, el professorat que participi per ocupar llocs de treball d'aquest àmbit de la comunicació haurà d'acreditar, excepte el que sigui titular de l'especialitat d'anglès, coneixements suficients de llengua anglesa mitjançant la possessió d'alguna de les titulacions següents:

Certificat de nivell avançat d'anglès de l'escola oficial d'idiomes, o titulació equivalent, sempre que estigui reconeguda oficialment.

Títol de mestre o equivalent, especialitat anglès, o ser funcionari/ària del cos de mestres amb l'especialitat o habilitació corresponent a anglès.

f.2) Àmbit de les ciències socials i de la participació: ser professor titular de l'especialitat de geografia i història.

f.3) Àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia: ser professor titular de l'especialitat de matemàtiques, o de física i química, o de biologia i geologia, o de tecnologia.

Si se sol·liciten peticions de codis de centres i aules de formació de persones adultes, els codis d'especialitat que s'han d'utilitzar són els esmentats a l'annex 2, tant si es demanen únicament centres i aules de formació de persones adultes com juntament amb centres d'ensenyaments secundaris. En cas d'obtenir adjudicació en un centre de formació de persones adultes, perquè se'n compleixen els requisits d'especialitat, s'obtindrà per un lloc de l'àmbit de coneixement corresponent.

El professorat que accedeixi a llocs de treball de centres i aules de formació de persones adultes haurà d'impartir tots els mòduls de cadascuna de les àrees que componen l'àmbit corresponent al lloc de treball assignat, d'acord amb l'article 25.2 del Decret 213/2002, d'1 d'agost (DOGC núm. 3694, de 7.8.2002).

25.3 Procediment previ i primera fase: proposta de les direccions dels centres.

El professorat d'aquest col·lectiu pot ser proposat per ocupar els llocs de treball que figuren a les bases 10 i 12, que regulen el procediment previ i la primera fase: proposta de les direccions dels centres.

25.4 Fase de confirmació.

El professorat amb destinació definitiva que sol·liciti comissió de serveis podrà participar en la fase de confirmació al centre on hagi prestat serveis durant el curs 2009-2010, diferent del de destinació definitiva, en ocasió de vacant, sempre que així ho proposi la direcció del centre al director dels serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona, segons correspongui.

El professorat d'aquest col·lectiu que només participi per la fase de confirmació no ha de presentar sol·licitud de comissió de serveis. Únicament haurà de fer constar la seva conformitat en l'imprès de proposta de la direcció del centre.

25.5 Fase d'elecció.

25.5.1 Motius.

a) El professorat amb destinació definitiva podrà sol·licitar comissió de serveis en la fase d'elecció pels motius següents:

1. Finalitzar el nomenament de director/ora d'un centre docent públic amb data 30 de juny de 2010, per acabament del seu mandat.

2. Haver exercit la docència directa durant els darrers quatre cursos escolars en un centre d'atenció educativa preferent.

3. Tenir destinació definitiva durant el curs 2009-2010 en un centre que ha formalitzat un pla estratègic d'acord amb la corresponent resolució publicada al DOGC.

4. Acreditar circumstàncies de caràcter personal o professional greus degudament justificades.

Aquests motius no són excloents i per tant se'n pot al·legar més d'un. En cas de participar per més d'un, es prioritzarà dins del col·lectiu l'ordre dels motius tal com es detallen.

b) El professorat que sol·liciti comissió de serveis al·legant les circumstàncies de caràcter personal o professional greus (supòsit 4) les haurà d'indicar en la seva sol·licitud i haurà de presentar, dins el mateix període de presentació d'instàncies, la documentació justificativa que consideri adient en relació als motius de la seva petició. La direcció dels serveis territorials o el Consorci d'Educació de Barcelona estudiarà les sol·licituds de comissions de serveis del supòsit 4, i podrà tenir en compte, a més de les circumstàncies justificades, si el/la professor/ora va obtenir l'actual destinació definitiva d'ofici. també es podrà considerar si la sol·licitud de la nova comissió de serveis és per a llocs de treball sol·licitats però no obtinguts en el darrer concurs general de trasllats.

c) Amb caràcter general, no seran ateses les peticions individuals de comissió de serveis de professorat que va participar voluntàriament en el concurs de trasllats convocat el curs 2008-2009 i va obtenir una destinació definitiva amb efectes d'1 de setembre de 2009.

d) Els sol·licitants de comissió de servei pels motius dels supòsits 1, 2 i 3 de l'apartat a) d'aquesta base participaran en la fase d'elecció del seu col·lectiu dins el procediment general d'adjudicació de destinacions, un cop validat que en compleixen els requisits. Els sol·licitants de comissió de serveis pels motius del supòsit 4 només hi participaran quan la direcció dels serveis territorials o el Consorci d'Educació de Barcelona hagi estimat la seva sol·licitud d'acord amb les circumstàncies que hagi exposat i justificat.

25.5.2 A l'apartat d'elecció, el professorat d'aquest col·lectiu e) podrà formular fins a 40 peticions de centres, municipis, zones o comarques.

El professorat d'aquest col·lectiu pot sol·licitar fins a sis especialitats, tant per la fase de confirmació com en la fase d'elecció, per als llocs de treball de centres d'ensenyaments secundaris i de centres i aules de formació de persones adultes. En tot cas, s'entén que si se sol·liciten llocs d'una especialitat es compleixen els requisits per fer-ho.

Per assignar destinació, en cas que se sol·liciti més d'una especialitat, es tindrà en compte, dins de la fase d'elecció en què participi, en primer lloc, la petició de centre i, en segon lloc, les especialitats sol·licitades.

25.5.3 Peticions genèriques de municipi, zona o comarca.

a) En el supòsit que, per atendre necessitats d'escolarització, es produeixi la creació d'un nou centre després de la publicació d'aquesta Resolució i, per tant, no se n'hagin pogut sol·licitar els llocs de treball, aquests s'adjudicaran en l'àmbit de les peticions col·lectives (municipi, zona, comarca).

b) En les adjudicacions es donaran destinacions, només si han estat sol·licitats explícitament amb el codi del centre, en els llocs dels centres següents: centres d'atenció educativa preferent; centres acollits al programa d'acompanyament escolar a secundària en el marc del Conveni de col·laboració amb el Ministeri d'Educació (PROA); centres integrats en el Projecte educatiu de Sant Cosme (el Prat de Llobregat); centres i aules de formació de persones adultes; centres de recursos per a deficients auditius; i equips d'assessorament psicopedagògic.

c) En la fase d'elecció i en les adjudicacions d'ofici, quan es demani genèricament un municipi o zona o comarca, els centres s'adjudicaran d'acord amb l'ordre amb què estan detallats als annexos 3 i 4, tenint en compte que en demanar un municipi, zona o comarca es demanen, respectivament, tots els centres del municipi, la zona o la comarca.

d) En l'adjudicació d'àmbit comarcal, primer s'adjudiquen els centres corresponents a la capital de comarca i, a continuació, la resta de centres.

—26 Professorat interí (col·lectius g, h)

Els col·lectius d'interins estan formats pel personal que forma part de la borsa de treball amb serveis prestats com a interí docent en centres docents públics no universitaris dependents del Departament d'Educació.

El personal interí esmentat al paràgraf anterior està obligat a participar en el procediment d'adjudicació de destinacions que regula aquesta Resolució. En el cas que no hi participi serà destinat d'ofici per l'administració.

26.1 Criteris de prioritat en concurrència.

El personal interí s'ordenarà pels col·lectius que es relacionen a la base 2 i, dins de cadascuna de les fases de participació que s'indiquen a la base 11, d'acord amb el número d'ordre assignat a la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent, tenint en compte que, dins de cada col·lectiu, el personal interí que acredita situació de disminució forma un nivell específic d'adjudicació.

26.2 Requisits d'especialitat.

El personal interí només podrà demanar en la seva sol·licitud de destinació les especialitats que li constin com a demanades en la borsa de treball en el moment de presentar la sol·licitud. Es podran modificar les dades que constin en aquesta borsa coincidint amb el primer termini de presentació de sol·licitud de destinació provisional, previst a la base 4 (del 6 al 18 de maig). Durant el segon termini de sol·licitud de destinació (del 25 de maig al 8 de juny), les dades de la borsa només es podran consultar, però no modificar.

El professorat d'aquest col·lectiu pot sol·licitar fins a sis especialitats, tant per la fase de confirmació com en la fase d'elecció, per als llocs de treball de centres d'ensenyaments secundaris i de centres i aules de formació de persones adultes. En tot cas, s'entén que si se sol·liciten llocs d'una especialitat es compleixen els requisits per fer-ho, sens perjudici del que s'indica a continuació en aquesta mateixa base respectes a la titulació, la capacitació i la idoneïtat.

El personal interí acollit a les garanties de continuïtat que preveu la disposició transitòria 1 del Decret 133/2001, modificat pel Decret 172/2005, de 23 d'agost (col·lectiu g), en la sol·licitud de destinació haurà de d'incloure totes les especialitats que tingui demanades en la borsa de treball del curs 2010-2011.

El personal interí no acollit a les garanties de continuïtat (col·lectiu h) podrà demanar llocs de treball de les especialitats que seleccioni d'entre les que tingui demanades en la borsa de treball del curs 2010-2011.

26.2.1 Titulació idònia.

El personal interí haurà d'acreditar la capacitació per impartir les àrees i les matèries assignades al lloc de treball a què aspiri, si el lloc té com a requisit la possessió d'una determinada especialitat docent. A aquests efectes, i sens perjudici del que estableix la base 26.2.3, es considera complert el requisit d'especialitat si es té la titulació idònia corresponent, d'acord amb la taula de concordances entre especialitats docents i titulacions que figura a l'annex 4 de la Resolució EDU/2273/2006, de 27 de juny (DOGC núm. 4672, de 10.7.2006), modificada per les resolucions posteriors EDU/1769/2007, de 12 de juny, EDU/1911/2008, de 10 de juny, i EDU/163/2009, de 3 de febrer, i, pel que fa als llocs de treball a centres i aules de formació de persones adultes, les titulacions que permetin impartir les especialitats, d'acord amb els requisits que s'indiquen al paràgraf següent per a cadascun dels àmbits.

Per ocupar llocs de treball d'ensenyaments secundaris als centres i aules de formació de persones adultes, el professorat haurà d'acreditar alguna de les especialitats corresponents a l'àmbit de la plaça sol·licitada, d'acord amb els requisits següents:

a) Àmbit de la comunicació: especialitat de llengua catalana i literatura o de llengua castellana i literatura o d'anglès.

A més, el professorat que participi per ocupar llocs de treball d'aquest àmbit de la comunicació haurà d'acreditar, excepte el que acrediti l'especialitat de llengua catalana i literatura, coneixements superiors de llengua catalana mitjançant la possessió del certificat de nivell superior de català (D) de la Secretaria de Política lingüística, o d'una titulació equivalent.

Així mateix, el professorat que participi per ocupar llocs de treball d'aquest àmbit de la comunicació haurà d'acreditar, excepte el que acrediti l'especialitat d'anglès, coneixements suficients de llengua anglesa mitjançant la possessió d'alguna de les titulacions següents:

Certificat de nivell avançat d'anglès de l'escola oficial d'idiomes, o titulació equivalent, sempre que estigui reconeguda oficialment.

Títol de mestre o equivalent, especialitat anglès.

b) Àmbit de les ciències socials i de la participació: especialitat de geografia i història.

c) Àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia: especialitat de matemàtiques, o de física i química, o de biologia i geologia, o de tecnologia.

Si se sol·liciten peticions de codis de centres i aules de formació de persones adultes, els codis d'especialitat que s'han d'utilitzar són els esmentats a l'annex 2, tant si es demanen únicament centres i aules de formació de persones adultes com juntament amb centres d'ensenyaments secundaris. En cas d'obtenir adjudicació en un centre de formació de persones adultes, perquè se'n compleixen els requisits d'especialitat, s'obtindrà per un lloc de l'àmbit de coneixement corresponent.

El professorat que accedeixi a llocs de treball de centres i aules de formació de persones adultes haurà d'impartir tots els mòduls de cadascuna de les àrees que componen l'àmbit corresponent al lloc de treball assignat, d'acord amb l'article 25.2 del Decret 213/2002, d'1 d'agost (DOGC núm. 3694, de 7.8.2002).

26.2.2 Capacitació per experiència docent.

Així mateix, i llevat dels aspirants a ocupar llocs de treball de les especialitats d'educació física i d'orientació educativa, també es considera que tenen el requisit suficient de capacitació per impartir les àrees i matèries curriculars corresponents a l'especialitat que requereixi, si escau, el lloc de treball que han d'ocupar, els aspirants que acreditin una experiència docent d'haver-les impartit, amb nomenament d'interí corresponent a l'especialitat, durant un mínim de quatre cursos (36 mesos) per a les especialitats corresponents a cossos docents del grup A, i de tres cursos (27 mesos) per a les especialitats corresponents a cossos docents del grup B. Aquests aspirants hauran de complir el requisit de titulació que exigeix l'article 2.e) del Decret 133/2001.

26.2.3 Idoneïtat.

El personal interí, en sol·licitar les especialitats per a les quals vol ser destinat, manifesta que té coneixement dels continguts curriculars i la suficient capacitació per impartir-les. Si malgrat aquesta manifestació, i després de prendre possessió de la destinació adjudicada, emet informe negatiu la Inspecció d'Educació en relació amb la seva idoneïtat per ocupar aquell lloc de treball, se seguirà el procediment que regula l'article 6 del Decret 133/2001, de 29 de maig, modificat pel Decret 172/2005, de 23 d'agost.

El professorat interí que sol·liciti un lloc de les especialitats de cicles formatius de formació professional, d'escoles oficials d'idiomes i d'escoles d'art i superiors de disseny hi podrà ser destinat si té reconeguda la idoneïtat corresponent i aquesta figura consignada a la borsa de treball per prestar serveis com a interí docent.

26.3 Procediment previ i primera fase: proposta de les direccions dels centres.

A les bases 10, procediment previ, i 12, primera fase: proposta de les direccions dels centres, es determinen els llocs de treball que poden ser ocupats pel personal interí en les fases de proposta.

26.4 Fase de confirmació.

El personal interí pot sol·licitar destinació per la fase de confirmació sempre i quan hagi estat nomenat al mateix centre durant tot el curs 2009-2010 (de l'1 de setembre al 31 d'agost) i hagi prestat serveis com a interí/substitut durant un mínim de 48 mesos en centres públics.

El personal interí ha d'informar a la direcció del centre on ha prestat serveis el curs 2009-2010 que sol·licita la confirmació al mateix centre.

Si la direcció del centre on ha prestat serveis el curs 2009-2010 decideix proposar que el professor interí que sol·licita destinació per a aquell centre no sigui destinat de nou al mateix centre, haurà de comunicar-ho, i hi haurà d'incorporar el corresponent informe de la Inspecció i la constància documental d'haver realitzat el tràmit d'audiència a l'interessat, tal com preveu la base 12.4.4. Aquesta proposta de no adjudicació s'aplicarà en totes les fases de participació en què s'hagi sol·licitat el centre.

26.5 Fase d'elecció i ofici.

En la fase d'elecció el personal interí farà constar en la sol·licitud fins a quaranta peticions de centres, municipis, zones o comarques.

a) El personal interí acollit a les garanties de continuïtat que preveu la disposició transitòria 1 del Decret 133/2001, modificat pel Decret 172/2005, de 23 d'agost (col·lectiu g), a l'efecte d'adjudicació d'ofici, haurà d'indicar un mínim de quatre comarques; en cas contrari, s'afegiran d'ofici.

En el supòsit que no obtingui una vacant en la fase d'elecció i en les comarques indicades a l'efecte d'adjudicació d'ofici, se li adjudicarà, en ocasió de vacant, destinació en un centre dels àmbits territorials que haurà d'indicar d'acord amb els criteris següents:

Si demana en primer lloc els Serveis Territorials a Girona o els Serveis Territorials a Lleida, no podrà demanar cap segon servei territorial. Si demana en primer lloc un dels set serveis territorials restants o el Consorci d'Educació de Barcelona, n'haurà d'indicar un de segon. Aquest segon servei territorial pot ser el Consorci d'Educació de Barcelona o qualsevol servei territorial, inclosos el de Girona o el de Lleida.

Dintre de cada un dels serveis territorials que demani, haurà de prioritzar, si s'escau, totes les comarques o àmbits territorials inferiors que s'inclouen.

Els serveis territorials o Consorci d'Educació de Barcelona que demani en la sol·licitud de destinació són únicament als efectes d'aquest procediment d'adjudicació.

b) El personal interí de la borsa de treball de personal interí docent amb serveis prestats no acollit a les garanties de continuïtat (col·lectiu h), a l'efecte d'adjudicació d'ofici, podrà demanar codis de comarques en la seva sol·licitud per tal d'ampliar les seves peticions prèvies a l'adjudicació en l'àmbit del Consorci d'Educació de Barcelona o serveis territorials.

En el supòsit que no obtingui una vacant en la fase d'elecció i en les comarques indicades a l'efecte d'adjudicació d'ofici, se li adjudicarà, en ocasió de vacant, destinació en un centre dels àmbits territorials que haurà d'indicar d'acord amb els criteris següents:

Si demana en primer lloc els Serveis Territorials a Girona o els Serveis Territorials a Lleida, no podrà demanar cap segon servei territorial. Si demana en primer lloc un dels set serveis territorials restants o el Consorci d'Educació de Barcelona, n'haurà d'indicar un de segon. Aquest segon servei territorial pot ser el Consorci d'Educació de Barcelona o qualsevol servei territorial, inclosos el de Girona o el de Lleida.

Dintre de cada un dels serveis territorials que demani, haurà de prioritzar, si s'escau, totes les comarques o àmbits territorials inferiors que s'inclouen.

Per tal d'evitar l'obtenció d'una destinació d'ofici per l'apartat d'àmbits territorials, es recomana indicar i prioritzar el màxim de comarques.

Els serveis territorials o Consorci d'Educació de Barcelona que demani en la sol·licitud de destinació són únicament als efectes d'aquest procediment d'adjudicació.

26.6 Assignació de destinació.

26.6.1 Per assignar destinació, en cas que se sol·liciti més d'una especialitat, es tindrà en compte, dins de cada una de les fases d'elecció i ofici en les quals es participi, en primer lloc, la petició de centre i, en segon lloc, les especialitats sol·licitades.

26.6.2 Peticions genèriques de municipi, zona o comarca.

a) En el supòsit que, per atendre necessitats d'escolarització, es produeixi la creació d'un nou centre després de la publicació d'aquesta Resolució i, per tant, no se n'hagin pogut sol·licitar els llocs de treball, aquests s'adjudicaran en l'àmbit de les peticions col·lectives (municipi, zona, comarca, serveis territorials o Consorci d'Educació de Barcelona).

b) En les adjudicacions es donaran destinacions, només si han estat sol·licitats explícitament amb el codi del centre, en els llocs dels centres següents: centres d'atenció educativa preferent; centres acollits al programa d'acompanyament escolar a secundària en el marc del Conveni de col·laboració amb el Ministeri d'Educació (PROA); centres integrats en el Projecte educatiu de Sant Cosme (el Prat de Llobregat); centres i aules de formació de persones adultes; centres de recursos per a deficients auditius; i equips d'assessorament psicopedagògic.

c) En la fase d'elecció i en les adjudicacions d'ofici, quan es demani genèricament un municipi o zona o comarca, els centres s'adjudicaran d'acord amb l'ordre amb què estan detallats als annexos 3 i 4, tenint en compte que en demanar un municipi, zona o comarca es demanen, respectivament, tots els centres del municipi, la zona o la comarca.

d) En l'adjudicació d'àmbit comarcal, primer s'adjudiquen els centres corresponents a la capital de comarca i, a continuació, la resta de centres.

26.6.3 El personal interí només podrà formalitzar una única sol·licitud per ser destinat a llocs d'educació infantil i primària o a llocs d'ensenyaments secundaris, incloent, si s'escau, en cada nivell, els centres i aules de formació de persones adultes, equips d'assessorament psicopedagògic o centres de recursos per a deficients auditius. En el cas que presenti dues sol·licituds es tindrà en compte només la que correspongui a centres del mateix nivell educatiu que el de la seva darrera destinació.

El personal interí que, a més de participar en els processos d'adjudicacions de destinacions a llocs de treball dels cossos de funcionaris docents que regula aquesta Resolució, estigui afectat per l'assignació de destinació al professorat de religió catòlica en centres docents públics dependents del Departament d'Educació, haurà de manifestar per quina destinació opta en el cas d'adjudicació simultània per a ambdós processos. Si no fan constar aquesta opció, l'administració prioritzarà la destinació com a professorat de religió catòlica.

Les adjudicacions de destinació als col·lectius de personal interí seran, per qualsevol dels procediments i fases de col·locació, a dedicació completa.

El personal interí que obtingui destinació haurà de prendre possessió el dia 1 de setembre de 2010. En cas contrari, s'entendrà que renuncia a la destinació i quedarà exclòs de la llista d'aspirants a cobrir places vacants o substitucions, llevat dels casos de força major degudament justificats.

—27 Professorat funcionari de carrera dependent d'altres administracions educatives que sol·liciti destinació provisional en centres públics del Departament d'Educació, i que no estigui prestant serveis el curs 2009-2010 en centres dependents del Departament (col·lectiu i)

27.1 Criteris de prioritat en concurrència.

En el cas que s'emeti informe favorable per concedir comissió de serveis a professorat per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació, atenent circumstàncies preferentment de reagrupament familiar, els criteris de prioritat en cas de concurrència seran els següents:

a) Ser titular d'una especialitat obtinguda per procediment selectiu (concurs oposició o adquisició de noves especialitats).

b) Si de l'aplicació del criteri anterior es manté la igualtat, l'ordre de prioritat serà l'any d'oposició al cos i el número d'ordre (o puntuació) obtingut en el procés selectiu corresponent.

No s'adjudicarà destinació al professorat d'aquest col·lectiu que no acrediti el coneixement de la llengua catalana i, si s'escau, aranesa.

27.2 Requisits d'especialitats.

A l'annex 2 figuren els codis de les diferents especialitats dels diversos cossos docents.

Només es podrà obtenir destinació provisional a llocs de treball per als quals es compleix el requisit d'especialitat corresponent, d'acord amb les especificacions següents:

Generals

El professorat d'aquest col·lectiu compleix el requisit d'especialitat per:

Ser-ne titular per superació del procés selectiu.

Tenir l'habilitació especial perquè l'ha obtingut en alguns dels procediments de reconeixement convocats pel Departament d'Educació.

A més, a efectes d'aquest procediment d'adjudicacions, en el cas del professorat dels cossos de catedràtics i de professors d'escoles oficials d'idiomes, de catedràtics i de professors d'arts plàstiques i disseny i de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, també podrà sol·licitar llocs de treball d'una especialitat si acredita una experiència mínima de 24 mesos ocupant un lloc de treball de l'especialitat, en centres dependents del Departament d'Educació.

Específics

a) L'opció d'ocupar una vacant d'una especialitat d'un cos diferent d'aquell al qual pertany el sol·licitant només serà efectiva entre els cossos de catedràtics i de professors d'ensenyament secundari i el cos de professors tècnics de formació professional, si escau.

b) Per ocupar llocs de treball de les especialitats d'orientació educativa o d'economia, el professorat ha de pertànyer als cossos de catedràtics i de professors d'ensenyament secundari, a més de complir el requisit d'especialitat corresponent.

c) El professorat que opti a ocupar llocs de treball de les unitats de suport d'educació especial en centres ordinaris, equips d'assessorament psicopedagògic i centres de recursos educatius per a deficients auditius ha de tenir l'especialitat d'orientació educativa.

d) Per als llocs en aules d'acollida no s'exigeix cap requisit específic d'especialitat.

e) Els que tinguin reconegudes les especialitats de grec o llatí s'entén que compleixen el requisit d'especialitat per ocupar un lloc de treball de cultura clàssica.

f) Per ocupar llocs de treball d'ensenyaments secundaris als centres i aules de formació de persones adultes, el professorat haurà de ser titular d'alguna de les especialitats corresponents a l'àmbit de la plaça sol·licitada, d'acord amb els requisits següents:

f.1) Àmbit de la comunicació: ser professor titular de l'especialitat de llengua catalana i literatura o de llengua castellana i literatura o d'anglès.

A més, el professorat que participi per ocupar llocs de treball d'aquest àmbit de la comunicació haurà d'acreditar, excepte el que sigui titular de l'especialitat de llengua catalana i literatura, coneixements superiors de llengua catalana mitjançant la possessió del certificat de nivell superior de català (D) de la Secretaria de Política lingüística, o d'una titulació equivalent.

Així mateix, el professorat que participi per ocupar llocs de treball d'aquest àmbit de la comunicació haurà d'acreditar, excepte el que sigui titular de l'especialitat d'anglès, coneixements suficients de llengua anglesa mitjançant la possessió d'alguna de les titulacions següents:

Certificat de nivell avançat d'anglès de l'escola oficial d'idiomes, o titulació equivalent, sempre que estigui reconeguda oficialment.

Títol de mestre o equivalent, especialitat anglès, o ser funcionari/ària del cos de mestres amb l'especialitat o habilitació corresponent a anglès.

f.2) Àmbit de les ciències socials i de la participació: ser professor titular de l'especialitat de geografia i història.

f.3) Àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia: ser professor titular de l'especialitat de matemàtiques, o de física i química, o de biologia i geologia, o de tecnologia.

Si se sol·liciten peticions de codis de centres i aules de formació de persones adultes, els codis d'especialitat que s'han d'utilitzar són els esmentats a l'annex 2, tant si es demanen únicament centres i aules de formació de persones adultes com juntament amb centres d'ensenyaments secundaris. En cas d'obtenir adjudicació en un centre de formació de persones adultes, perquè se'n compleixen els requisits d'especialitat, s'obtindrà per un lloc de l'àmbit de coneixement corresponent.

El professorat que accedeixi a llocs de treball de centres i aules de formació de persones adultes haurà d'impartir tots els mòduls de cadascuna de les àrees que componen l'àmbit corresponent al lloc de treball assignat, d'acord amb l'article 25.2 del Decret 213/2002, d'1 d'agost (DOGC núm. 3694, de 7.8.2002).

27.3 Assignació de destinació.

27.3.1 El professorat d'aquest col·lectiu pot sol·licitar fins a sis especialitats en la fase d'elecció per als llocs de treball de centres d'ensenyaments secundaris i de centres i aules de formació de persones adultes. En tot cas, s'entén que si se sol·liciten llocs d'una especialitat es compleixen els requisits per fer-ho.

Per assignar destinació, en cas que se sol·liciti més d'una especialitat, es tindrà en compte, dins de cada una de les fases d'elecció i ofici en les quals es participi, en primer lloc, la petició de centre i, en segon lloc, les especialitats sol·licitades.

27.3.2 Peticions genèriques de municipi, zona o comarca.

a) En el supòsit que, per atendre necessitats d'escolarització, es produeixi la creació d'un nou centre després de la publicació d'aquesta Resolució i, per tant, no se n'hagin pogut sol·licitar els llocs de treball, aquests s'adjudicaran en l'àmbit de les peticions col·lectives (municipi, zona, comarca).

b) En les adjudicacions es donaran destinacions, només si han estat sol·licitats explícitament amb el codi del centre, en els llocs dels centres següents: centres d'atenció educativa preferent; centres acollits al programa d'acompanyament escolar a secundària en el marc del Conveni de col·laboració amb el Ministeri d'Educació (PROA); centres integrats en el Projecte educatiu de Sant Cosme (el Prat de Llobregat); centres i aules de formació de persones adultes; centres de recursos per a deficients auditius; i equips d'assessorament psicopedagògic.

c) En la fase d'elecció i en les adjudicacions d'ofici, quan es demani genèricament un municipi o zona o comarca, els centres s'adjudicaran d'acord amb l'ordre amb què estan detallats als annexos 3 i 4, tenint en compte que en demanar un municipi, zona o comarca es demanen, respectivament, tots els centres del municipi, la zona o la comarca.

d) En l'adjudicació d'àmbit comarcal, primer s'adjudiquen els centres corresponents a la capital de comarca i, a continuació, la resta de centres.

27.4 Sol·licituds.

Els professors funcionaris de carrera que depenen amb efectes d'1 de setembre de 2010 d'una administració educativa diferent de la Generalitat de Catalunya i que vulguin sol·licitar, per primera vegada, destinació provisional per al curs 2010-2011 a Catalunya al·legant motius personals, preferentment de reagrupament familiar, han de presentar, fins al 8 de juny de 2010, una sol·licitud segons model normalitzat que els serà facilitada des de la Subdirecció General de Plantilles, Provisió i Nòmines, en què caldrà que hi indiquin les seves dades personals i administratives del curs actual, i hi adjuntin la documentació següent:

a) Fotocòpia del DNI.

b) Documentació acreditativa del cos, especialitat i any d'oposició.

c) Documentació acreditativa del nomenament com a funcionari/ària de carrera.

d) Acreditació del coneixement de la llengua catalana i, si s'escau, aranesa.

e) Exposició i justificació documental dels motius al·legats per sol·licitar l'adscripció provisional a Catalunya.

f) Centres, municipis, zones i/o comarques on sol·licita adjudicació, utilitzant els codis relacionats a l'annex d'aquesta Resolució.

Tanmateix, els professors dependents d'una altra administració educativa a 1 de setembre de 2010 que durant el curs 2009-2010 ja han prestat serveis en un centre de Catalunya, dependent com a funcionari d'una altra administració educativa, formen part, a efectes de l'adjudicació, del col·lectiu e), esmentat anteriorment i, per tant, la tramitació i documentació de la seva sol·licitud és la que s'indica en l'apartat corresponent a aquell col·lectiu.

Per tant, formen part d'aquest col·lectiu i), no de l'e), els professors que durant el curs 2009-2010 han estat funcionaris dependents del departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, i han obtingut destinació definitiva en una altra comunitat autònoma, amb efectes d'1 de setembre de 2010, mitjançant la seva participació voluntària en el concurs de trasllats o en qualsevol altre procediment de provisió. Únicament formaran part del col·lectiu e) si demanen com a única petició el centre de destinació del curs 2009-2010.

Annex 2

Codis d'especialitats

Cos de mestres

Centres d'educació infantil i primària

INF Educació infantil

PRI Educació primària

PFR Educació primària, francès

PAN Educació primària, anglès

PMU Educació primària, música

PEF Educació primària, educació física

ALL Audició i llenguatge

EES Educació especial

Centres de formació de persones adultes

PRI Educació primària

PFR Educació primària, francès

PAN Educació primària, anglès

Centres d'educació secundària (primer cicle de l'ESO)

GE Ciències socials

CN Ciències de la naturalesa

MA Matemàtiques

LC Llengua catalana i literatura

LE Llengua castellana i literatura

AN Llengua estrangera, anglès

FR Llengua estrangera, francès

EF Educació física

MU Música

DI Educació visual i plàstica

TEC Tecnologia

PSI Pedagogia terapèutica

Cossos de catedràtics i de professors d'ensenyament secundari

AL Alemany

AN Anglès

AR Aranès

CN Biologia i geologia

CLA Cultura clàssica

DI Dibuix

ECO Economia

EF Educació física

FI Filosofia

FQ Física i química

FR Francès

GE Geografia i història

GR Grec

IT Italià

LA Llatí

LE Llengua castellana i literatura

LC Llengua catalana i literatura

MA Matemàtiques

MU Música

PSI Orientació educativa

TEC Tecnologia

501 Administració d'empreses

502 Anàlisi i química industrial

503 Assessoria i processos d'imatge personal

504 Construccions civils i edificació

505 Formació i orientació laboral

506 Hoteleria i turisme

507 Informàtica

508 Intervenció sociocomunitària

509 Navegació i instal·lacions marines

510 Organització i gestió comercial

511 Organització i processos de manteniment de vehicles

512 Organització i projectes de fabricació mecànica

513 Organització i projectes de sistemes energètics

514 Processos de cultiu aqüícola

515 Processos de producció agrària

517 Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics

516 Processos en la indústria alimentària

519 Processos i mitjans de comunicació

522 Processos i productes d'arts gràfiques

523 Processos i productes de fusta i mobles

520 Processos i productes de tèxtil, confecció i pell

518 Processos sanitaris

524 Sistemes electrònics

525 Sistemes electrotècnics i automàtics

Cos de professors tècnics de formació professional

601 Cuina i pastisseria

602 Equips electrònics

603 Estètica

604 Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles

605 Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids

606 Instal·lacions electrotècniques

607 Instal·lacions i equips de criança i de cultiu

608 Laboratori

609 Manteniment de vehicles

610 Màquines, serveis i producció

611 Mecanització i manteniment de màquines

612 Oficina de projectes de construcció

613 Oficina de projectes de fabricació mecànica

615 Operacions de processos

614 Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris

616 Operacions i equips de producció agrària

617 Patronatge i confecció

618 Perruqueria

619 Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics

620 Procediments sanitaris i assistencials

621 Processos comercials

622 Processos de gestió administrativa

623 Producció en arts gràfiques

624 Producció tèxtil i tractaments fisicoquímics

625 Serveis a la comunitat

626 Serveis de restauració

627 Sistemes i aplicacions informàtiques

628 Soldadures

629 Tècniques i procediments d'imatge i so

Cossos de catedràtics i de professors d'escoles oficials d'idiomes

133 Alemany

193 Anglès

134 Àrab

195 Català

190 Espanyol per a estrangers

198 Èuscar

192 Francès

191 Grec modern

135 Italià

136 Japonès

137 Portuguès

138 Rus

139 Xinès

Cossos de catedràtics i de professors d'arts plàstiques i disseny

701 Ceràmica

707 Dibuix artístic i color

708 Dibuix tècnic

709 Disseny d'interiors

710 Disseny de moda

711 Disseny de producte

712 Disseny gràfic

714 Edició d'art

715 Fotografia

716 Història de l'art

717 Joieria i orfebreria

720 Materials i tecnologia: disseny

721 Mitjans audiovisuals

722 Mitjans informàtics

723 Organització industrial i legislació

725 Volum

Cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

802 Brodats i puntes

804 Daurat i policromia

805 Ebenisteria artística

806 Enquadernació artística

807 Esmalts

808 Fotografia i processos de reproducció

809 Modelisme i maquetisme

810 Motlles i reproduccions

811 Musivària

812 Talla de pedra i fusta

813 Tècniques ceràmiques

816 Tècniques d'orfebreria i argenteria

814 Tècniques de gravat i estampació

815 Tècniques de joieria i bijuteria

817 Tècniques de patronatge i confecció

818 Tècniques del metall

819 Tècniques murals

820 Tècniques tèxtils

821 Tècniques vidrieres

Annex 3

Codis de centres als efectes de sol·licitud de destinació dels col·lectius del cos de mestres (inclou escoles, ZER, Instituts, Instituts escola CFA/AFA,CREDA)

(CAEP) Centre d'atenció educativa preferent.

(CRF) Centre de recent posada en funcionament.

(CRFE) Centre de recent posada en funcionament a l'Educació Secundària Obligatòria

(C) Programa d'acompanyament escolar.

(*) Centre amb exigència del requisit d'aranès.

(1) Centre sense barreres arquitectòniques (amb rampes i ascensor o planta baixa).

(3) Centre que només disposa d'ascensor.

(2) Centre que només disposa de rampes.

Consorci d'Educació de Barcelona

Zona Educativa: 080901 Barcelona Ciutat.

Municipi: 08019 Barcelona.

Centres:

08002629 Escola Acàcies (1)

08002770 Escola Àgora (2)

08002484 Escola Aiguamarina (2)

08037814 Escola Alexandre Galí (1)

08043784 Escola Àngels Garriga

08047741 Escola Antaviana (1)

08043103 Escola Antoni Balmanya (1)

08033501 Escola Antoni Brusi (2)

08052670 Escola Auró (1)

08002678 Escola Ausiàs March (1)

08013172 Institut Ausiàs March (1)

08002873 Escola Bac de Roda (1)

08066504 Escola Bailèn (CRF)

08001595 Escola Baixeras (CAEP)

08002174 Escola Baldiri Reixac (1)

08043747 Escola Baloo

08013408 Escola Barcelona

08035167 Institut Barcelona-Congrés (3) (C)

08061907 AFA Barceloneta

08002411 Escola Baró de Viver (CAEP) (2)

08013470 Institut Barri Besòs (CAEP) (1) (C)

08055002 CFA Barri Gòtic

08043796 Escola Barrufet (1)

08002228 Escola Bernat de Boïl (CAEP)

08013184 Institut Bernat Metge (1) (C)

08035431 Escola Bogatell (2)

08061932 AFA Bon Pastor

08002915 Escola Brasil

08002277 Escola Calderón de la Barca

08001674 Escola Can Clos (CAEP)

08070234 Escola Can Fabra (CRF)

08055063 CFA Canyelles

08013411 Escola Carles I (2)

08043814 Escola Carlit (1)

08066462 Escola Cartagena (CRF)

08001832 Escola Castella (CAEP)

08035441 Escola Catalònia (2)

08046293 Escola Cavall Bernat (2)

08001789 Escola Cervantes (CAEP) (1)

08002320 Escola Ciutat Comtal (CAEP)

08062109 AFA Ciutat Meridiana

08001819 Escola Collaso i Gil (CAEP) (1)

08034588 Institut Collserola

08002587 Escola Concepción Arenal (CAEP)

08002666 CEE Concha Espina

08066516 Escola Congrés-Indians (CRF)

08052839 Institut Consell de Cent (1) (C)

08071226 Institut-Escola Costa i Llobera

08013081 Escola Coves d'en Cimany (CAEP) (2)

08901335 CREDAC Pere Barnils (Seu central-Barcelona)

08047698 SES Cristòfol Colom (CAEP)

08001807 Escola de la Concepció (1)

08001923 Escola Diputació (1)

08039434 Escola Doctor Ferran i Clua (2)

08001716 Escola Dolors Monserdà-Santapau (1)

08044201 Escola Dovella (1)

08044922 Institut Dr. Puigvert (1)

08001856 Escola Drassanes (CAEP) (2)

08002681 Escola Duran i Bas (1)

08002599 Escola Eduard Marquina (CAEP)

08062249 CFA El Carmel

08002745 Escola El Carmel (CAEP) (2)

08060228 AFA El Clot

08001650 Escola El Polvorí (CAEP)

08045057 Escola El Sagrer (1)

08002344 Escola El Turó

08002459 Escola Elisenda de Montcada (CAEP)

08039483 Escola Els Horts (1)

08001911 Escola Els Llorers (1)

08002630 Escola Els Porxos (2)

08042329 Escola Els Xiprers

08002290 Escola Emili Juncadella

08013147 Institut Emperador Carles (1)

08002952 Escola Enric Granados (CAEP)

08043462 Institut Ernest Lluch (1)

08044934 Institut Escola d'Hoteleria i Turisme de Barcelona (1)

08013275 Institut Escola del Treball

08046281 Escola Estel-Guinardó (2)

08060873 Escola Eulàlia Bota

08052669 Escola Ferran Sunyer (1)

08032634 Escola Ferrer i Guàrdia (CAEP)

08045513 Institut Flos i Calcat (1) (C)

08066531 Escola Fluvià (CRF)

08040357 CEE Folch i Camarasa

08002721 Escola Font d'en Fargas (2)

08052657 Escola Fort Pienc

08040849 Institut Fort Pius (1) (C)

08002009 Escola Francesc Macià (1)

08052724 Institut Francisco de Goya (3)

08044120 CFA Freire

08058775 Institut Front Marítim (CRF) (1)

08063072 Escola Fructuós Gelabert (CRF)

08046591 Institut Gal·la Placídia (3) (C)

08044065 Institut Galileo Galilei (2)

08002460 Escola Gaudí (2)

08002071 Escola Gayarre (2)

08002654 Escola General Prim (1)

08043966 Escola Heura

08040141 Institut Icària (2)

08013159 Institut Infanta Isabel d'Aragó (3)

08043255 Escola Ítaca (3)

08013111 Institut Jaume Balmes (1)

08002061 Escola Jaume I (1)

08013123 Institut Joan Boscà (1) (C)

08057540 Institut Joan Brossa (1)

08033882 Institut Joan Coromines (C)

08013101 Institut Joan d'Àustria (3)

08054228 Institut Joan Fuster (1) (C)

08042305 Escola Joan Miró (1)

08034576 Institut Joan Salvat i Papasseit (3) (C)

08002927 Escola Joaquim Ruyra

08052761 SES Josep Comas i Solà (1) (C)

08002216 Escola Josep Maria de Sagarra

08042780 Escola Josep Maria Jujol (1)

08035544 CEE Josep Pla

08044958 Institut Josep Pla (1)

08039835 Escola Jovellanos

08039057 Institut L'Alzina (1)

08002393 Escola L'Arc de Sant Martí (2)

08058416 Escola L'Arenal de Llevant (1)

08043474 Escola L'Estel (1)

08041751 Escola La Caixa (3)

08002198 Escola La Farigola de Vallcarca

08035428 Escola La Farigola del Clot

08034205 Institut La Guineueta (1)

08064179 Escola La Llacuna del Poblenou (CRF)

08067764 Escola La Maquinista (CRF)

08002563 Escola La Mar Bella (2)

08033523 Escola La Muntanyeta (1)

08039495 Escola La Palmera (2)

08002575 Escola La Pau (CAEP)

08039525 Escola La Sedeta (3)

08040138 Institut La Sedeta (1)

08062146 AFA La Verneda-Sant Martí

08043841 Escola Lavínia (1)

08061968 AFA Les Corts

08037802 Escola Les Corts

08034564 Institut Les Corts (3)

08052827 Institut LLuís Domènech i Montaner (1)

08002010 Escola Lluís Vives

08046581 Institut Lluís Vives (3) (C)

08061944 AFA Madrid

08001947 Escola Mallorca

08045525 Institut Manuel Carrasco i Formiguera (3)

08055683 CFA Manuel Sacristán

08013160 Institut Maragall (1)

08014401 Institut Mare de Déu de la Mercè (1)

08002186 Escola Mare de Déu de Montserrat

08035465 Escola Mare Nostrum (1)

08061701 CFA Maria Rubies

08054022 Escola Marinada

08062262 AFA Martinet de Nit

08002800 Escola Mas Casanovas (2)

08054903 Escola Mediterrània (CAEP) (2)

08013226 Institut Menéndez y Pelayo (3) (C)

08039471 Escola Mercè Rodoreda (1)

08041179 Escola Mestre Enric Gibert i Camins (1)

08002897 Escola Mestre Morera (CAEP)

08001820 Escola Milà i Fontanals (CAEP) (3)

08013196 Institut Milà i Fontanals (1) (C)

08002034 Escola Miquel Bleach (CAEP)

08052581 Institut Miquel Tarradell (CAEP) (1) (C)

08002733 Escola Miralletes

08013093 Institut Montjuïc (3) (C)

08002204 Escola Montseny

08013202 Institut Montserrat (3)

08001649 Escola Mossèn Jacint Verdaguer (2)

08002058 Escola N-II de Pràctiques (2)

08043851 Escola Nabí (1)

08013214 Institut Narcís Monturiol (1)

08052165 Escola Octavio Paz

08053571 CEPA Oriol Martorell (1)

08043863 Escola Orlandai (1)

08035209 Institut Pablo R. Picasso (CAEP) (C)

08061683 CFA Palau de Mar

08031794 Escola Palma de Mallorca (3)

08001601 Escola Parc de la Ciutadella (CAEP)

08002988 Escola Pare Poveda (2)

08031800 Escola Pau Casals (2)

08043267 Escola Pau Casals-Gràcia (1)

08052608 Institut Pau Claris (1) (C)

08052621 Escola Pau Romeva (1)

08060231 AFA Pegaso

08013457 Escola Pegaso

08052712 Institut Pere Bosch i Gimpera

08062331 AFA Pere Calders

08062675 Escola Pere IV

08001790 Escola Pere Vila (1)

08002022 Escola Perú (2)

08043875 Escola Pit-Roig (1)

08002642 Escola Poblenou

08034138 Institut Poblenou (3)

08001731 Escola Poeta Foix (1)

08043279 Escola Pompeu Fabra (1)

08033894 Institut Príncep de Girona (3)

08046608 Institut Príncep de Viana (1)

08061956 AFA Prosperitat

08002885 Escola Prosperitat (1)

08043115 Escola Provençals (1)

08013469 Institut Rambla Prim (CAEP) (1) (C)

08013305 Escola Ramon Berenguer III

08002976 Escola Ramon Casas

08001777 Escola Ramon Llull

08002447 Escola Ramón y Cajal (2)

08061919 AFA Rius i Taulet

08002113 Escola Rius i Taulet (1)

08052748 Institut Roger de Flor (1)

08002231 Escola Rosa dels Vents (2)

08001868 Escola Rubén Darío (CAEP)

08043887 Escola Sagrada Família

08052797 Institut Salvador Espriu (1)

08044053 Institut Salvador Seguí (1)

08013366 Institut Sant Andreu (1)

08002541 Escola Sant Antoni Maria Claret (2)

08002903 CEE Sant Joan de la Creu

08002617 Escola Sant Joan de Ribera (1)

08002289 Escola Sant Jordi (2)

08013135 Institut Sant Josep de Calassanç (C) (1)

08002307 Escola Sant Josep Oriol

08064167 Escola Sant Martí (CRF)

08052803 Institut Sant Martí de Provençals (1)

08002551 Escola Sant Pere Nolasc

08035477 Escola Santiago Rusiñol

08060411 CFA Sants-Sant Raimon de Penyafort

08037863 Escola Seat (1)

08047421 Institut Secretari Coloma (1)

08037841 Escola Splai (1)

08043899 Escola Tàber (1)

08043292 Escola Tabor (1)

08039513 Escola Taxonera (CAEP) (2)

08002526 Escola Tibidabo (2)

08002368 Escola Timbaler del Bruc (2)

08035453 Escola Tomàs Moro

08062250 AFA Torrent d'en Melis

08039537 Escola Torrent d'en Melis

08055932 Escola Torrent de Can Carabassa (1)

08002812 Escola Tresfonts

08057667 CFA Trinitat Vella

08043838 Escola Turó del Cargol (1)

08052700 Institut Vall d'Hebron (C)

08031812 Institut Valldemossa (1)

08013238 Institut Verdaguer

08002538 Escola Víctor Català (2)

08045483 Institut Vila de Gràcia (1)

08052785 Escola Vila Olímpica (2)

08047431 Institut XXV Olimpíada (3) (C)

Serveis territorials a Barcelona Comarques

Zona Educativa: 080809 Badalona.

Municipi: 08015 Badalona.

Centres:

08000414 Escola Alexandre Galí (1)

08001509 Escola Antoni Botey

08041571 Escola Artur Martorell (1)

08045008 Institut Badalona IX (1) (C)

08042019 Institut Badalona VII (1)

08037887 Escola Baldiri Reixac (2)

08033857 Escola Baldomer Solà (CAEP)

08044995 Institut Barres i Ones (1) (C)

08061348 Escola Bufalà

08068343 Escola Bufalà II (CRF)

08910008 Creda Comarques II (Badalona)

08057746 SES de Badalona

08068331 Escola Eduard Maristany-Gorg (CRF)

08045604 Institut Enric Borràs (1) (C)

08001443 Institut Eugeni d'Ors (2) (C)

08000402 Escola Feliu i Vegues (2)

08037899 Escola Folch i Torres

08041581 Escola Gitanjali (1)

08060204 AFA Gran Sol

08001431 Institut Isaac Albéniz (1)

08044508 Escola Ítaca (1)

08036135 Escola Joan Coret (1)

08036342 Escola Joan Llongueras (1)

08035404 Escola Joan Miró (1)

08035416 Escola Josep Boada (CAEP) (1)

08041167 Escola Josep Carner (1)

08052888 Institut Júlia Minguell (1) (C)

08041568 Escola Jungfrau (1)

08040527 Institut La Llauna (2)

08001421 Institut La Pineda (1)

08034953 Escola Llibertat (1)

08061580 AFA Lloreda-la Pau

08035854 Escola Llorens i Artigas

08000384 Escola Lola Anglada (1)

08034965 Escola Margarida Xirgu (1)

08040345 Escola Mercè Rodoreda (1)

08035398 Escola Miguel Hernández

08069748 Escola Montigalà (CRF)

08060216 AFA Morera Pomar

08033869 Institut Pau Casals (1) (C)

08036147 Escola Pau Picasso

08035878 Escola Pere de Tera

08001391 Escola Planas i Casals (1)

08045471 Institut Pompeu Fabra (1) (C)

08059639 Escola Progrés (2)

08039422 Escola Rafael Alberti (1)

08037875 Escola Rafael Casanova

08044296 Escola Salvador Espriu

08000372 Escola Sant Jordi (1)

08055403 CFA Sant Roc

08000396 Escola Ventós i Mir

08046751 Institut Ventura Gassol (2)

Zona Educativa: 082041 Castellet i la Gornal.

Municipi: 08058 Castellet i la Gornal.

Centres:

08016033 Escola Montanyans (2)

Zona Educativa: 083513 l'Hospitalet de Llobregat.

Municipi: 08101 l'Hospitalet de Llobregat.

Centres:

08035258 Institut Apel·les Mestres (1)

08034862 Escola Ausiàs March

08057953 CFA Bellvitge

08019411 Institut Bellvitge (1) (C)

08034837 Escola Bernat Desclot

08019149 Escola Bernat Metge

08052918 Institut Bisbe Berenguer (1) (C)

08019216 Escola Busquets i Punset (2)

08057965 CFA Can Serra

08056109 Institut Can Vilumara

08036378 Escola Charlie Rivel

08910013 Creda Comarques IV (Hospitalet de Llob.)

08051264 Institut Eduard Fontserè (1) (C)

08057679 CFA El Gornal

08052921 Institut Eugeni d'Ors (1)

08019241 Escola Frederic Mistral

08047674 Escola Gornal (CAEP) (2)

08034266 Escola Joan Maragall (2)

08045070 Institut Joan Miró (1) (C)

08019265 Escola Joaquim Ruyra (1)

08038004 Escola Josep Janés (2)

08051471 Escola Josep Maria Folch i Torres

08044223 CEE L'Estel- Can Bori (1)

08035945 Escola La Carpa (1)

08019277 Escola La Marina

08019371 Institut Llobregat (2)

08036366 Escola Lola Anglada

08018078 Escola Mare de Déu de Bellvitge

08039069 Institut Margarida Xirgu (2) (C)

08033560 Escola Màrius Torres (2)

08018066 Escola Menéndez Pidal

08033912 Institut Mercè Rodoreda (1)

08019231 Escola Milagros Consarnau (1)

08034242 Escola Pablo Neruda (3)

08042871 Escola Patufet Sant Jordi-Francesc Batallé i Ara (1)

08034850 Escola Pau Casals

08039574 Escola Pau Sans

08018145 Escola Pau Vila (1)

08019319 Institut Pedraforca (1) (C)

08018091 Escola Pep Ventura (1)

08019368 Escola Pere Lliscart

08019198 Escola Pompeu Fabra

08039562 Escola Prat de la Manta (1)

08019290 Escola Provençana

08019401 Institut Provençana (2)

08032488 Escola Puig i Gairalt

08034527 Escola Ramon Muntaner

08055944 Institut Rubió i Ors (1)

08062110 AFA Sanfeliu

08062481 CFA Sant Josep

08042883 Escola Sant Josep - El Pi (1)

08062493 CFA Sant Ramon

08057874 CFA Santa Eulàlia

08019307 Institut Santa Eulàlia (1)

08018157 Escola Santiago Ramon y Cajal

08019320 Institut Torras i Bages (1) (C)

Zona Educativa: 086472 Sant Adrià de Besòs.

Municipi: 08194 Sant Adrià de Besòs.

Centres:

08002991 Escola Cascavell

08034989 Escola Catalunya (1)

08925251 Creda Comarques II (Seu Cental-St.Adrià de Besòs) (2)

08040151 Institut Fòrum 2004 (CAEP) (1) (C)

08060125 CFA Manuel Fernández

08042101 Institut Manuel Vázquez Montalbán (1)

08045501 Escola Mediterrània (CAEP) (1)

08062134 AFA Pla de Besòs

08025083 Escola Pompeu Fabra (1)

Zona Educativa: 087051 Sant Martí Sarroca.

Municipi: 08085 Font-rubí.

Centres:

08017244 Escola Font-rúbia (2)

Municipi: 08168 Pontons.

Centres:

08053431 Escola Pontons (CRF) (2)

Municipi: 08227 Sant Martí Sarroca.

Centres:

08065329 SES de Sant Martí Sarroca (1)

08027018 Escola Jaume Balmes

Municipi: 08288 Torrelles de Foix.

Centres:

08030637 Escola Guerau de Peguera

Municipi: 08304 Vilobí del Penedès.

Centres:

08031319 Escola Llebeig (1)

Zona Educativa: 087142 Sant Pere de Riudebitlles.

Municipi: 08122 Mediona.

Centres:

08021326 Escola La Fassina - ZER Serra d'Ancosa

08039288 Escola Renaixença - ZER Serra d'Ancosa (2)

Zona Educativa: 087245 Sant Sadurní d'Anoia.

Municipi: 08091 Gelida.

Centres:

08035246 Institut Gelida (1)

08062754 Escola Les Fonts (1)

08017611 Escola Montcau (2)

Municipi: 08222 Sant Llorenç d'Hortons.

Centres:

08026889 Escola Francesc Mata i Sanghes (1)

08026907 Escola Pau Casals (2)

Municipi: 08240 Sant Sadurní d'Anoia.

Centres:

08071238 Institut-Escola Jacint Verdaguer

08059998 Escola La Pau (1)

08062067 AFA Sant Sadurní d'Anoia

Municipi: 08273 Subirats.

Centres:

08029155 Escola El Montcau - ZER Subirats

08029192 Escola Sant Jordi - ZER Subirats (1)

08056766 ZER Subirats

08029143 Escola Subirats - ZER Subirats

Zona Educativa: 087350 Santa Coloma de Gramenet.

Municipi: 08245 Santa Coloma de Gramenet.

Centres:

08035519 Escola Antoni Gaudí

08028035 Escola Ausiàs March (3)

08033341 Escola Banús (3)

08027973 Escola Beethoven

08059329 Institut Can Peixauet (1) (C)

08910011 Creda Comarques II (Santa Coloma de Gramanet)

08027456 Escola Ferran de Sagarra

08060289 CFA Fondo

08032300 Escola Fray Luis de León (1)

08027985 Escola Jaume Salvatella

08040059 Escola Joan Salvat i Papasseit

08040047 CEE Josep Sol i Rodríguez (1)

08037176 Institut La Bastida (2) (C)

08027870 Escola Les Palmeres

08034643 Institut Les Vinyes (1)

08027936 Escola Lluís Millet

08040382 Escola Mercè Rodoreda (1)

08032312 Escola Miguel de Unamuno

08053078 Institut Numància (2)

08027468 Escola Pallaresa (2)

08033997 Escola Primavera

08028047 Institut Puig Castellar (1)

08056985 Institut Ramon Berenguer IV (2)

08070143 Escola Riera Alta (CRF)

08041180 Escola Rosselló Pòrcel (2)

08036101 Escola Sagrada Família (2)

08027471 Escola Sant Just

08069751 Escola Santa Coloma (CRF)

08045574 Escola Serra de Marina

08060290 CFA Singuerlín

08059767 Escola Tanit (CAEP) (1)

08034001 Institut Terra Roja (2) (C)

08027511 Escola Torre Balldovina

08035325 Institut Torrent de les Bruixes (2)

08027432 Escola Wagner (1)

Zona Educativa: 087804 Sitges.

Municipi: 08043 Canyelles.

Centres:

08015399 Escola Sant Nicolau (1)

Municipi: 08148 Olivella.

Centres:

08053418 Escola El Morsell (1)

Municipi: 08231 Sant Pere de Ribes.

Centres:

08047467 Institut Alexandre Galí (1)

08042056 Institut Can Puig (1)

08027110 Escola El Pi (1)

08058957 Escola Els Costerets (1)

08061002 Escola Les Parellades

08027134 Escola Les Roquetes (1)

08062781 Escola Mediterrània (CRF) (1)

08063904 Institut Montgròs (CRF) (1)

08058362 Escola Riera de Ribes (1)

08034448 Escola Santa Eulàlia (1)

Municipi: 08270 Sitges.

Centres:

08062833 Escola Agnès de Sitges (CRF) (2)

08034667 Escola Esteve Barrachina

08043981 Institut Joan Ramon Benaprès (1)

08053583 Escola Maria Ossó (1)

08029088 Escola Miquel Utrillo (3)

08061014 Institut Vinyet (1)

Zona Educativa: 089000 Vilafranca del Penedès.

Municipi: 08013 Avinyonet del Penedès.

Centres:

08000347 Escola d'Avinyonet del Penedès (2)

Municipi: 08065 Castellví de la Marca.

Centres:

08016161 Escola El Castellot (2)

Municipi: 08094 la Granada.

Centres:

08017682 Escola Jacint Verdaguer

Municipi: 08145 Olèrdola.

Centres:

08022343 Escola Circell (2)

08065597 Escola Els Pins (CRF) (2)

08022367 Escola Rossend Montané (1)

Municipi: 08146 Olesa de Bonesvalls.

Centres:

08022379 Escola Pont de l'Arcada (2)

Municipi: 08154 Pacs del Penedès.

Centres:

08057281 ZER Cep de Sis

08022586 Escola El Drac - ZER Cep de Sis (1)

Municipi: 08164 el Pla del Penedès.

Centres:

08022847 Escola Sants Abdó i Senén (2)

Municipi: 08174 Puigdàlber.

Centres:

08023359 Escola Virolai - ZER Cep de Sis

Municipi: 08206 Sant Cugat Sesgarrigues.

Centres:

08026099 Escola Les Vinyes (2)

Municipi: 08232 Sant Pere de Riudebitlles.

Centres:

08027146 Escola Sant Jeroni (1)

Municipi: 08236 Sant Quintí de Mediona.

Centres:

08027237 Escola Antoni Grau Minguell

Municipi: 08249 Santa Fe del Penedès.

Centres:

08028151 Escola Les Moreres - ZER Cep de Sis (1)

Municipi: 08251 Santa Margarida i els Monjos.

Centres:

08063886 Escola Arrels (CRF)

08028217 Escola Doctor Samaranch i Fina

08053091 Institut El Foix (1)

08037528 Escola Sant Domènec (1)

Municipi: 08287 Torrelavit.

Centres:

08030613 Escola Ràfols

Municipi: 08305 Vilafranca del Penedès.

Centres:

08035362 Institut Alt Penedès (1)

08910012 Creda Comarques IV (Vilafranca)

08039291 Escola Cristòfor Mestre

08064738 Escola Dolors Piera (1)

08031320 Escola Estalella i Graells (1)

08031459 Institut Eugeni d'Ors (1)

08031332 Escola Josep Baltà i Elias (1)

08036111 Escola Mas i Perera (1)

08046736 Institut Milà i Fontanals (1) (C)

08034126 Escola Pau Boada

08062092 CFA Vilafranca del Penedès

Zona Educativa: 089229 Vilanova i la Geltrú.

Municipi: 08074 Cubelles.

Centres:

08057230 Institut Cubelles (1) (C)

08067648 Institut Cubelles II (CRF) (1)

08016811 Escola Josep Andreu - Charlie Rivel (2)

08064751 Escola Mar i Cel (CRF) (2)

08060927 Escola Vora del Mar (1)

Municipi: 08307 Vilanova i la Geltrú.

Centres:

08031666 Escola Canigó (1)

08043917 Escola Cossetània

08910009 Creda Comarques IV (Seu central-Vilanova i Geltrú) (2)

08065354 Institut de Vilanova i la Geltrú (CRF)

08045653 Institut Dolors Mallafrè i Ros (1)

08040412 Escola El Margalló (1)

08031681 Institut Francesc Xavier Lluch i Rafecas (1)

08031484 Escola Ginesta (CAEP) (1)

08061051 Escola Ítaca (1)

08043693 Institut Joaquim Mir (1)

08034497 Escola L'Aragai

08039586 Escola L'Arjau (CAEP) (1)

08043929 Escola Llebetx (1)

08031711 Institut Manuel de Cabanyes (1)

08068367 Escola Pasífae (CRF) (2)

08031472 Escola Pompeu Fabra

08061041 Escola Sant Jordi (1)

08057163 CFA Teresa Mañé

08065275 Escola Volerany (CRF) (2)

Serveis territorials al Baix Llobregat

Zona Educativa: 082031 Castelldefels.

Municipi: 08056 Castelldefels.

Centres:

08034096 Escola Antoni Gaudí (1)

08034084 Escola Can Roca (1)

08043310 Escola Edumar (3)

08015855 Escola Els Pins (1)

08060599 Escola Garigot (1)

08055051 CFA Jacint Verdaguer (2)

08015961 Escola Jacint Verdaguer

08062924 Escola Josep Guinovart (CRF) (1)

08045537 Institut Josep Lluís Sert (1)

08040539 Institut Les Marines (2)

08015843 Escola Lluís Vives (1)

08037930 Escola Margalló (1)

08047480 Institut Mediterrània (1)

08037929 Escola Torre Barona (1)

Zona Educativa: 082481 Cornellà de Llobregat.

Municipi: 08073 Cornellà de Llobregat.

Centres:

08016422 Escola Abat Oliba (1)

08043334 Escola Alexandre Galí (1)

08016380 Escola Anselm Clavé (2)

08016744 Escola Antoni Gaudí (2)

08910017 Creda Baix Llobregat (Cornellà)

08016367 Escola Dolors Almeda (1)

08016771 Escola Els Pins (2)

08016781 Institut Esteve Terradas i Illa (1) (C)

08042846 CFA Flora Tristán (1)

08016793 Institut Francesc Macià (1)

08037966 Escola Ignasi Iglésias (1)

08033900 Institut Joan Miró (2)

08035881 Escola L'Areny (2)

08016409 Escola Mare de Déu de Montserrat (2)

08059688 Institut Maria Aurèlia Capmany (1) (C)

08064854 Escola Martinet (CRF) (2)

08051240 Escola Mediterrània (2)

08035143 Institut Miquel Martí i Pol (3) (C)

08016392 Escola Mossèn Jacint Verdaguer (2)

08016410 Escola Sant Ildefons

08042299 Escola Sant Miquel

08037978 Escola Suris (CAEP) (2)

08054058 Escola Torre de la Miranda (1)

Municipi: 08217 Sant Joan Despí.

Centres:

08059731 CFA Arquitecte Jujol (3)

08041684 Escola Espai 3 (3)

08026683 Institut Francesc Ferrer i Guàrdia (1)

08033973 Institut Jaume Salvador i Pedrol (3)

08026671 Escola Joan Perich i Valls (2)

08026661 Escola Pau Casals

08026567 Escola Sant Francesc d'Assís (1)

08071147 Escola Sant Joan II

Zona Educativa: 082636 Esparreguera.

Municipi: 08001 Abrera.

Centres:

08067132 Escola d'Abrera (CRF)

08059822 Escola Ernest Lluch (1)

08000013 Escola Francesc Platón i Sartí (3)

08045689 Institut Voltrera (1)

Municipi: 08025 el Bruc.

Centres:

08014814 Escola El Bruc (2)

Municipi: 08069 Collbató.

Centres:

08064945 Escola de Collbató (CRF)

08063801 SES de Collbató (1)

08033468 Escola La Salut (1)

Municipi: 08076 Esparreguera.

Centres:

08064891 Escola d'Esparreguera II (CRF)

08040540 Institut El Cairat (1)

08053285 Institut El Castell (1)

08063618 AFA Esparreguera (1)

08059354 Escola Les Roques Blaves (1)

08016872 Escola Mare de Déu de la Muntanya (1)

08043346 Escola Montserrat (1)

08036044 Escola Pau Vila (1)

08016938 Escola Taquígraf Garriga (1)

Municipi: 08147 Olesa de Montserrat.

Centres:

08063813 Institut Creu de Saba (CRF) (1)

08043978 Institut Daniel Blanxart i Pedrals (1) (C)

08039343 Escola Josep Ferrà i Esteva (1)

08062031 CFA Mare de Déu de Montserrat (2)

08022380 Escola Mare de Déu de Montserrat (1)

08063734 Escola Puigventós (CRF) (1)

08022461 Escola Sant Bernat (1)

Zona Educativa: 082673 Esplugues de Llobregat.

Municipi: 08077 Esplugues de Llobregat.

Centres:

08040618 Escola Can Vidalet (2)

08910024 Creda Baix Llobregat (Esplugues de Llob.)

08061993 CFA Eugeni d'Ors (1)

08036056 Escola Folch i Torres

08017104 Escola Gras i Soler

08016941 Escola Isidre Martí (2)

08033535 Escola Joan Maragall

08017153 Institut Joanot Martorell (2)

08046657 Institut Joaquim Blume (1)

08041374 Institut La Mallola (1)

08042861 Escola Lola Anglada (2)

08017116 Escola Matilde Orduña (1)

08032476 Escola Prat de la Riba

08017131 Institut Severo Ochoa (1) (C)

Municipi: 08221 Sant Just Desvern.

Centres:

08062055 AFA Can Ginestar (1)

08032580 Escola Canigó

08033985 Institut de Sant Just Desvern (3)

08041556 Escola Montseny

08026816 Escola Montserrat (1)

Zona Educativa: 084098 Martorell.

Municipi: 08066 Castellví de Rosanes.

Centres:

08016173 Escola Mare de Déu de Montserrat (2)

Municipi: 08114 Martorell.

Centres:

08910019 Creda Baix Llobregat (Martorell)

08020516 CEE El Pontarró (1)

08020498 Escola Els Convents (CAEP)

08037152 Institut Joan Oró (1) (C)

08020619 Escola José Echegaray (1)

08020607 Escola Juan Ramón Jiménez (1)

08053601 Escola Lola Anglada (1)

08062122 CFA Martorell (2)

08061609 Escola Mercè Rodoreda (1)

08020620 Institut Pompeu Fabra (1)

08034278 Escola Vicente Aleixandre (1)

Municipi: 08119 Masquefa.

Centres:

08060514 SES de Masquefa (2)

08063722 Escola de Masquefa II (CRF) (2)

08020841 Escola El Turó (2)

08060605 Escola Font del Roure (1)

Municipi: 08208 Sant Esteve Sesrovires.

Centres:

08061129 Institut de Sant Esteve de Sesrovires (1)

08026130 Escola La Roureda (1)

08059810 Escola Vinya del Sastret (1)

Zona Educativa: 084359 Molins de Rei.

Municipi: 08123 Molins de Rei.

Centres:

08021351 Escola Alfonso XIII (1)

08034217 Institut Bernat el Ferrer (1) (C)

08021442 Escola Castell Ciuró (1)

08044247 Escola Estel

08034102 Escola Ferran Agulló (1)

08021363 Escola L'Alzina (1)

08061610 Escola La Sínia (1)

08021430 Institut Lluís de Requesens (1)

08041660 Escola Pont de la Cadena (1)

08055695 CFA Rafael Farré (1)

Municipi: 08158 el Papiol.

Centres:

08022689 Escola Pau Vila (1)

Zona Educativa: 085765 el Prat de Llobregat.

Municipi: 08169 el Prat de Llobregat.

Centres:

08023131 Institut Baldiri Guilera (1)

08040333 Escola Bernat Metge (1)

08022926 CEE Can Rigol (1)

08042810 Escola Charles Darwin (3)

08910020 Creda Baix Llobregat (el Prat de Llobregat)

08022902 Escola del Parc (1)

08053303 Institut Doctor Trueta (CAEP) (C) (1)

08054198 Institut Estany de la Ricarda (2)

08042809 Escola Galileo Galilei (1)

08032725 Escola Honorable Josep Tarradellas (1)

08031836 Institut Illa dels Banyols (1)

08022938 Escola Jacint Verdaguer (1)

08022914 Escola Jaume Balmes (CAEP) (C) (2)

08022884 Escola Joan Maragall (2)

08034977 Escola Pompeu Fabra (2)

08039355 Escola Ramon Llull (2)

08047492 Institut Ribera Baixa (1) (C)

08043589 Institut Salvador Dalí (1)

08023074 Escola Sant Cosme i Sant Damià (CAEP) (C) (2)

08038090 Escola Sant Jaume (1)

08056572 CFA Terra Baixa (C) (1)

Zona Educativa: 086551 Sant Boi de Llobregat.

Municipi: 08200 Sant Boi de Llobregat.

Centres:

08025344 Escola Amat i Verdú

08034400 Escola Antoni Gaudí (3)

08038259 Escola Antoni Tàpies (1)

08043401 Escola Barrufet (2)

08038223 Escola Benviure (1)

08025605 Institut Camps Blancs (1) (C)

08034412 Escola Can Massallera (1)

08025526 Escola Ciutat Cooperativa (1)

08910021 Creda Baix Llobregat (Sant Boi)

08047509 Institut Ítaca (1)

08025654 Institut Joaquim Rubió i Ors (1)

08025642 Escola Josep Maria Ciurana (1)

08058209 CFA Lluís Castells (2)

08025587 Escola Maria Fernández de Lara (2)

08025599 Escola Marianao (2)

08043681 Institut Marianao (1)

08054061 Escola Montbaig (CAEP) (2)

08034990 Escola Parellada

08039379 Escola Rafael Casanova (3)

08033961 Institut Rafael Casanova (1) (C)

Municipi: 08244 Santa Coloma de Cervelló.

Centres:

08043760 Escola Colònia Güell (1)

08027407 Escola Montpedrós (1)

08063771 Escola Pla de les Vinyes (CRF) (2)

Zona Educativa: 086708 Sant Feliu de Llobregat.

Municipi: 08211 Sant Feliu de Llobregat.

Centres:

08026385 Escola Arquitecte Gaudí (1)

08925261 Creda Baix Llobregat (Seu central-St Feliu)

08026221 Escola Falguera (1)

08026373 Escola Josep Monmany Amat (3)

08041519 Institut Martí Dot (1)

08055439 CFA Mestre Esteve (3)

08063394 Escola Miquel Martí i Pol (CRF) (1)

08026211 Escola Nadal (1)

08026397 Institut Olorda (1)

08036007 Escola Pau Vila

08035994 Escola Salvador Espriu (2)

Zona Educativa: 087300 Sant Vicenç dels Horts.

Municipi: 08068 Cervelló.

Centres:

08063710 Escola de Cervelló (CRF)

08067144 SES de Cervelló (CRF)

08016240 Escola Santa Maria de Cervelló (1)

Municipi: 08072 Corbera de Llobregat.

Centres:

08064003 Institut Can Margarit (CRF) (1)

08063965 Escola Cau de la Guineu (CRF) (2)

08045859 Institut de Corbera de Llobregat (2)

08060629 Escola El Corb (1)

08016331 Escola Jaume Balmes (2)

08053510 Escola Puig d'Agulles (1)

Municipi: 08157 Pallejà.

Centres:

08022665 Escola Àngel Guimerà (1)

08053297 Institut de Pallejà (1)

08022677 Escola Jacint Verdaguer (1)

08044430 Escola La Garalda (1)

Municipi: 08905 la Palma de Cervelló.

Centres:

08016264 Escola El Solell (1)

Municipi: 08196 Sant Andreu de la Barca.

Centres:

08025265 Escola Àngel Guimerà (1)

08063758 Escola Can Salvi (CRF) (1)

08060848 Escola de Sant Andreu de la Barca (1)

08043671 Institut El Palau (1)

08025241 Escola Joan Maragall (1)

08038211 Escola José Juan Ortiz (1)

08039367 Escola Josep Pla

08053315 Institut Montserrat Roig (1) (C)

08032521 Escola Vall de Palau (1)

Municipi: 08263 Sant Vicenç dels Horts.

Centres:

08910023 Creda Baix Llobregat (St Vicenç dels Horts)

08034011 Institut Frederic Mompou (1) (C)

08053340 Institut Gabriela Mistral (1) (C)

08055440 CFA Garrosa (3)

08028667 Escola Juan Juncadella (1)

08038284 Escola La Guàrdia (CAEP) (2)

08028591 Escola La Vinyala (3)

08036381 Escola Mare de Déu del Rocío (CAEP) (1)

08041131 Escola Sant Antoni (1)

08028588 Escola Sant Jordi

08035350 Escola Sant Josep (2)

Municipi: 08289 Torrelles de Llobregat.

Centres:

08061622 Escola Can Coll (CRF) (1)

08030649 Escola Sant Martí (1)

Municipi: 08295 Vallirana.

Centres:

08064881 Escola Campderrós (CRF) (1)

08060851 Escola L'Olivera (1)

08053522 Escola La Ginesta (1)

08030789 Escola Pompeu Fabra (1)

08044570 Institut Vall d'Arús (1)

Zona Educativa: 088950 Viladecans.

Municipi: 08020 Begues.

Centres:

08064908 SES Begues (CRF) (1)

08014589 Escola Sant Cristòfor (2)

Municipi: 08089 Gavà.

Centres:

08910018 Creda Baix Llobregat (Gavà)

08017530 Institut de Bruguers (1)

08041866 Institut El Calamot (1) (C)

08062471 AFA Eramprunyà (3)

08061075 Escola Gavà Mar (CRF) (1)

08017360 Escola Jacme March

08017505 Escola Juan Salamero (CAEP) (2)

08032658 Escola L'Eramprunyà

08037991 Escola Marcel·lí Moragas (1)

08017359 Escola Salvador Lluch (1)

Municipi: 08204 Sant Climent de Llobregat.

Centres:

08025812 Escola Sant Climent (2)

Municipi: 08301 Viladecans.

Centres:

08031083 Escola Àngela Roca

08042834 Escola Can Palmer (1)

08034621 Institut de Sales (1) (C)

08063783 Escola de Viladecans III (CRF) (2)

08031198 Escola Doctor Fleming (CAEP) (2)

08032762 Escola Doctor Trueta (3)

08031204 Escola Doctor Vicenç Ferro (1)

08060137 CFA Edèlia Hernández (3)

08039380 Escola Germans Amat i Targa (1)

08053364 Institut Josep Mestres i Busquets (1) (C)

08059721 Escola Marta Mata (1)

08062948 Escola Miquel Martí i Pol (CRF) (1)

08045860 Institut Miramar (1)

08031101 Escola Montserratina (1)

08032750 Escola Pau Casals (2)

08031228 Institut Torre Roja (1)

08071020 Escola Viladecans IV (CRF)

Serveis territorials al Vallès Occidental

Zona Educativa: 080895 Barberà del Vallès.

Municipi: 08904 Badia del Vallès.

Centres:

08058210 AFA Badia del Vallès

08910027 Creda Jordi Perelló (Vallès Occ-Badia)

08042342 Institut de Badia del Vallès (1) (C)

08034035 Institut Federica Montseny (3) (C)

08028928 Escola La Jota (CAEP)

08028931 Escola La Muñeira (CAEP) (1)

08028941 Escola La Sardana (CAEP)

08028916 Escola Las Seguidillas (CAEP)

Municipi: 08252 Barberà del Vallès.

Centres:

08056560 CFA Barberà

08028254 Escola Can Llobet

08045562 Institut Can Planas (2)

08033602 Escola Can Serra (1)

08067582 Escola de Barberà VII (CRF) (2)

08041210 Escola del Bosc

08028229 Escola Elisa Badia

08035349 Institut La Romànica (1)

08061142 Escola Miquel Martí i Pol (1)

08039641 Escola Pablo Picasso (1)

Zona Educativa: 081981 Castellar del Vallès.

Municipi: 08051 Castellar del Vallès.

Centres:

08034229 Escola Bonavista

08046682 Institut de Castellar (1)

08064027 Escola El Sol i La Lluna (CRF) (1)

08034904 Escola Emili Carles i Tolrà

08062614 Escola Joan Blanquer (1)

08054824 Escola Mestre Pla (1)

08058520 Institut Puig de la Creu (1)

08034898 Escola Sant Esteve

Municipi: 08156 Palau-solità i Plegamans.

Centres:

08041222 Escola Can Cladellas (1)

08064064 Escola Can Periquet (CRF) (2)

08022616 Escola Josep Maria Folch i Torres (1)

08053467 Escola Palau (1)

08045306 Institut Ramon Casas i Carbó (1)

Municipi: 08223 Sant Llorenç Savall.

Centres:

08026919 Escola Josep Gras (1)

Municipi: 08267 Sentmenat.

Centres:

08028990 Escola Can Sorts (1)

08053248 Institut de Sentmenat (1)

Zona Educativa: 082259 Cerdanyola del Vallès.

Municipi: 08266 Cerdanyola del Vallès.

Centres:

08045549 Institut Banús (1)

08039896 Escola Bellaterra (1)

08028904 Escola Carles Buïgas

08037292 CEE Centre de Formació i Treball Flor de Maig (2)

08062626 Escola Collserola (1)

08910029 Creda Jordi Perelló (Vallès Occ-Cerdanyola) (1)

08031757 Institut Forat del Vent (1)

08053157 Institut Gorgs (1)

08044715 Institut Jaume Mimó (1) (C)

08035623 CEE Jeroni de Moragas (1)

08056584 CFA L'Alzina de Cerdanyola

08028758 Escola Les Fontetes

08043504 Institut Pere Calders (1)

08036411 Escola Saltells (1)

08028746 Escola Sant Martí (1)

08028783 Escola Serraparera

08053650 Escola Turó de Guiera (1)

08038351 Escola Xarau (3)

Municipi: 08125 Montcada i Reixac.

Centres:

08910030 Creda Jordi Perelló (Vallès Occ-Montcada i Reixac)

08043361 Escola El Turó

08021636 Escola El Viver (CAEP) (1)

08034783 Escola Elvira Cuyàs (1)

08021685 Escola Font Freda

08044533 Institut La Ferreria (1) (C)

08054174 Institut La Ribera (1) (C)

08064052 Escola Mas Rampinyo (CRF) (1)

08021764 Escola Mitja Costa

08062021 CFA Montcada i Reixac

08021788 Institut Montserrat Miró i Vila

08035283 Escola Reixac (1)

Municipi: 08180 Ripollet.

Centres:

08023566 Escola Anselm Clavé

08054186 Institut Can Mas (1)

08059883 Escola El Martinet (1)

08066051 Escola Els Pinetons (CRF) (1)

08033948 Escola Enric Tatché i Pol (1)

08038156 Escola Escursell i Bartalot

08023426 Escola Gassó i Vidal

08055397 CFA Jaume Tuset

08023554 Escola Josep Maria Ginesta (1)

08037206 Institut Lluís Companys (3)

08035295 Institut Palau Ausit (1) (C)

08023542 Escola Tiana de la Riba (1)

Zona Educativa: 086370 Sabadell.

Municipi: 08187 Sabadell.

Centres:

08024807 Escola Agnès Armengol (CAEP)

08039203 Institut Agustí Serra i Fontanet (1) (C)

08024066 Escola Alcalde Marcet (CAEP) (2)

08040400 Escola Amadeu Vives (1)

08044314 Escola Andreu Castells (3)

08055105 Escola Arraona

08024765 Institut Arraona (1) (C)

08024819 Escola Calvet d'Estrella

08035957 Escola Can Deu (1)

08057011 CFA Can Rull

08032737 Escola Can Rull (1)

08024893 Institut Castellarnau (1)

08038582 Escola Catalunya (1)

08023955 Escola Cifuentes (1)

08023918 Escola Concòrdia (1)

08900289 Creda Jordi Perelló (Vallès Occ-Seu cent-Sabadell) (3)

08041672 Escola Creu Alta (1)

08061166 Escola de Can Llong (CRF) (1)

08044624 Institut de Sabadell (1)

08023931 Escola Enric Casassas

08024741 Institut Escola Industrial (1)

08023921 Escola Espronceda (CAEP)

08024881 Institut Ferran Casablancas (1)

08024832 Escola Floresta

08024856 Escola Font Rosella

08024789 CEE Francesc Bellapart (1)

08023943 Escola Gaudí

08024005 Escola Joan Maragall (CAEP)

08023979 Escola Joan Montllor (CAEP)

08034591 Institut Joan Oliver (1) (C)

08023992 Escola Joan Sallarès i Pla (CAEP) (1)

08041611 Escola Joanot Alisanda (1)

08035969 Escola Joaquim Blume

08053212 Institut Jonqueres (CAEP) (C)

08023980 Escola Juan Ramón Jiménez (CAEP)

08056997 CFA La Concòrdia

08057001 CFA La Creu de Barberà (2)

08024042 Escola La Romànica (1)

08062638 Escola La Trama (CRF)

08053224 Institut Les Termes (1) (C)

08064088 Escola Mas Boadella (CRF) (1)

08024017 Escola Miquel Carreras

08053200 Institut Miquel Crusafont i Pairó (CAEP) (1) (C)

08055889 Escola Miquel Martí i Pol (1)

08043383 Escola Nostra Llar (1)

08024820 Escola Pau Casals (1)

08024871 Institut Pau Vila (3)

08043954 Escola Ribatallada

08046669 Institut Ribot i Serra (1) (C)

08024790 Escola Roureda

08024030 Escola Samuntada

08035696 Escola Sant Julià (1)

08053492 Escola Teresa Claramunt (2)

08055075 CFA Torre Romeu

08024844 Escola Torreguitart (1)

08042020 Institut Vallès (1)

Municipi: 08238 Sant Quirze del Vallès.

Centres:

08044910 Escola El Turonet

08067201 Escola Lola Anglada (CRF) (1)

08054836 Escola Onze de Setembre (1)

08044454 Escola Pilarín Bayés (1)

08033407 Escola Purificació Salas i Xandri

08047583 Institut Sant Quirze del Vallès (1)

08060484 Escola Taula Rodona (CRF) (1)

Zona Educativa: 086630 Sant Cugat del Vallès.

Municipi: 08054 Castellbisbal.

Centres:

08062742 Escola Benviure (1)

08053145 Institut Castellbisbal (1)

08067594 Institut-Escola de Castellbisbal IV (CRF)

08057229 Escola Els Arenys (1)

08015821 Escola Mare de Déu de Montserrat (1)

Municipi: 08184 Rubí.

Centres:

08061154 Escola Ca n'Alzamora (1)

08054368 CEE Ca n'Oriol (1)

08910028 Creda Jordi Perelló (Vallès Occ-Rubí)

08067193 Escola de Rubí (CRF)

08035301 Institut Duc de Montblanc (1)

08036330 Institut J.V. Foix (1) (C)

08023852 Escola Joan Maragall

08043668 Institut L'Estatut (1)

08053182 Institut La Serreta (1) (C)

08038171 Escola Montessori (1)

08034060 Escola Mossèn Cinto Verdaguer (1)

08060277 CFA Pau Casals (3)

08032351 Escola Pau Casals

08034382 Escola Ramon Llull

08064076 Escola Rivo Rubeo (CRF) (1)

08042895 Escola Schola

08034394 Escola Teresa Altet (1)

08041601 Escola Torre de la Llebre (1)

08032348 Escola 25 de Setembre (1)

Municipi: 08205 Sant Cugat del Vallès.

Centres:

08046670 Institut Angeleta Ferrer i Sensat (1)

08031873 Institut Arnau Cadell (1)

08034692 Escola Catalunya (1)

08046694 Institut Centre d'Alt Rendiment Esportiu (1)

08064118 Escola Ciutat d'Alba (CRF) (1)

08041234 Escola Collserola (1)

08059871 Escola Gerbert d'Orlhac (1)

08026087 Escola Jaume Ferran i Clua

08038260 Escola Joan Maragall (1)

08054873 Institut Joaquima Pla i Farreras (1) (C)

08062641 Escola L'Olivera (1)

08025824 Escola La Floresta

08031861 Institut Leonardo da Vinci

08025927 Escola Pi d'en Xandri (1)

08026026 Escola Pins del Vallès

08055713 CFA Sant Cugat del Vallès

08061178 Escola Turó de Can Mates (1)

Zona Educativa: 087555 Santa Perpètua de Mogoda.

Municipi: 08167 Polinyà.

Centres:

08022872 Escola Pere Calders (1)

08053170 Institut Polinyà (1)

08061543 Escola Roser Capdevila (1)

Municipi: 08260 Santa Perpètua de Mogoda.

Centres:

08034461 Escola Bernat de Mogoda (1)

08061555 AFA Can Folguera

08045021 Institut Estela Ibèrica (1)

08028436 Escola La Florida (1)

08053236 Institut Rovira-Forns (1)

08028497 Escola Santa Perpètua

08064131 Escola Santa Perpètua III (CRF) (2)

08061181 Escola Santiga (1)

Zona Educativa: 088109 Terrassa.

Municipi: 08027 les Cabanyes.

Centres:

08062705 Escola de Les Cabanyes (CRF)

Municipi: 08120 Matadepera.

Centres:

08020863 Escola Ginesta (1)

08060757 Escola Joan Torredemer Canela (1)

08053169 Institut Matadepera (1)

Municipi: 08179 Rellinars.

Centres:

08067181 Escola de Rellinars (CRF) (2)

Municipi: 08279 Terrassa.

Centres:

08051306 Escola Abat Marcet (1)

08039653 Escola Agustí Bartra (1)

08059691 CFA Anna Murià

08030224 Escola Antoni Ubach i Soler

08029374 Escola Bisbat d'Egara (1)

08031770 Institut Can Jofresa (3) (C)

08068562 Escola Can Montllor (CRF)

08053251 Institut Cavall Bernat (1) (C)

08910026 Creda Jordi Perelló (Vallès Occ-Terrassa) (1)

08030339 Institut de Terrassa (1)

08062080 CFA Ègara

08024777 Institut Egara (1) (C)

08038326 Escola El Vallès (1)

08058465 Escola Enxaneta (1)

08043437 Escola Font de l'Alba (CAEP)

08029350 Escola França (1)

08041246 Escola Francesc Aldea i Pérez

08029362 Escola Germans Amat

08030340 Institut Investigador Blanxart (1) (C)

08029507 Escola Isaac Peral (1)

08034485 Escola Joan Marquès i Casals

08030315 Escola Joan XXIII (1)

08030212 Escola Josep Ventalló i Vintró (2)

08064143 Escola La Nova Electra (CRF) (2)

08044648 Escola La Roda (1)

08039665 Escola Lanaspa-Giralt (1)

08061774 Escola Les Arenes (1)

08038314 Escola Mare de Déu de Montserrat (1)

08030200 Escola Marià Galí Guix

08066437 Institut Mont Perdut (CRF) (1)

08046724 Institut Montserrat Roig (1)

08034059 Institut Nicolau Copèrnic (1) (C)

08030248 Escola Pau Vila i Dinarès

08030194 Escola Pere Viver i Aymerich (1)

08062687 Escola Ponent (1)

08030285 Escola President Salvans

08062079 CFA Ramon Llull

08029386 Escola Ramón y Cajal (3)

08067235 Escola Roc Alabern (CRF) (1)

08066048 Escola Roser Capdevila (CRF) (1)

08059706 CFA Salvador Espriu

08030297 Escola Salvador Vinyals i Galí (CAEP)

08051318 Escola Sant Llorenç del Munt (1)

08043516 Institut Santa Eulàlia (1) (C)

08065512 Escola Serra de l'Obac (CRF) (1)

08045011 Institut Torre del Palau (1)

08067247 Escola Vapor Cortés (CRF) (2)

Municipi: 08290 Ullastrell.

Centres:

08030662 Escola Serralavella (1)

Municipi: 08291 Vacarisses.

Centres:

08061191 Escola Font de l'Orpina (1)

08030686 Escola Pau Casals (1)

08061208 Institut Vacarisses (CRF) (1)

Municipi: 08300 Viladecavalls.

Centres:

08053261 Institut de Viladecavalls (1)

08041726 Escola Roc Blanc (1)

08031061 Escola Rosella (1)

Serveis territorials al Maresme - Vallès Oriental

Zona Educativa: 080597 Arenys de Mar.

Municipi: 08006 Arenys de Mar.

Centres:

08035155 Institut Els Tres Turons (1)

08000153 Escola Joan Maragall (1)

08058519 Escola Sinera (1)

Municipi: 08007 Arenys de Munt.

Centres:

08034187 Institut Domènec Perramon (1)

08000165 Escola Sant Martí (2)

08055890 Escola Sobirans (1)

Municipi: 08032 Caldes d'Estrac.

Centres:

08015004 Escola Sagrada Família

Municipi: 08040 Canet de Mar.

Centres:

08045641 Institut Lluís Domènech i Montaner (1)

08015302 Escola Mare de Déu de la Misericòrdia (2)

08060836 Escola Turó del Drac (CRF)

Municipi: 08197 Sant Andreu de Llavaneres.

Centres:

08066206 Escola Labandària (CRF)

08046852 Institut Llavaneres (1)

08025289 Escola Sant Andreu de Llavaneres (1)

08057242 Escola Serena Vall

Municipi: 08203 Sant Cebrià de Vallalta.

Centres:

08025800 Escola El Pi Gros (1)

Municipi: 08193 Sant Iscle de Vallalta.

Centres:

08025071 Escola Dones d'Aigua (2)

Municipi: 08235 Sant Pol de Mar.

Centres:

08027225 Escola Sant Pau (2)

Municipi: 08264 Sant Vicenç de Montalt.

Centres:

08062808 Institut de Sant Vicenç de Montalt (CRF)

08032592 Escola Sant Jordi (1)

08061105 Escola Sot del Camp

Zona Educativa: 081607 Calella.

Municipi: 08035 Calella.

Centres:

08015171 Institut Bisbe Sivilla

08015144 Escola Doctor Carles Salicrú (2)

08015119 Escola La Minerva (1)

Municipi: 08082 Fogars de la Selva.

Centres:

08063931 Escola Les Falgueres (CRF) (2)

Municipi: 08110 Malgrat de Mar.

Centres:

08019873 Escola Mare de Déu de Montserrat

08019927 Escola Marià Cubí i Soler

08045665 Institut Ramon Turró i Darder (1)

Municipi: 08155 Palafolls.

Centres:

08061099 Institut de Palafolls

08022598 Escola Les Ferreries de Palafolls (1)

08060423 Escola Mas Prats (2)

Municipi: 08163 Pineda de Mar.

Centres:

08053421 Escola Aloc

08022801 Escola Antoni Doltra

08910015 Creda Maresme / Vallès Or. (Pineda)

08065366 Institut de Pineda de Mar

08052992 Institut Euclides (1)

08044028 CEE Horitzó (1)

08022835 Escola Jaume I

08047832 Institut Joan Coromines (1)

08045045 Escola Mediterrània (2)

08045033 Escola Montpalau (1)

08065007 Escola Poble Nou (CRF)

Municipi: 08261 Santa Susanna.

Centres:

08062821 Escola Montagut

08028515 Escola Santa Susanna (2)

Municipi: 08284 Tordera.

Centres:

08059093 Escola d'Hortsavinyà (1)

08062869 Escola de Tordera (CRF) (2)

08030467 Escola Ignasi Iglesias

08064222 Escola La Roureda (1)

08044983 Institut Lluís Companys (2)

Zona Educativa: 083355 Granollers.

Municipi: 08005 l'Ametlla del Vallès.

Centres:

08000098 Escola Bertí (2)

08057266 Escola Els Cingles (2)

08054241 Institut Eugeni Xammar (1)

Municipi: 08033 Caldes de Montbui.

Centres:

08065299 Escola El Calderí (2)

08015077 Escola El Farell (2)

08043486 Institut Manolo Hugué (1)

08043942 Escola Montbui (2)

Municipi: 08041 Canovelles.

Centres:

08046864 Institut Bellulla (1)

08055041 CFA Canovelles

08039677 Escola Congost (2)

08064805 Escola Els Quatre Vents (2)

08015351 Escola Jacint Verdaguer (2)

08037917 Escola Joan Miró (2)

Municipi: 08042 Cànoves i Samalús.

Centres:

08015375 Escola l'Estelada (1)

Municipi: 08046 Cardedeu.

Centres:

08036391 Institut Arquitecte Manuel Raspall (1) (C)

08067090 Escola Can Manent (CRF) (2)

08054401 Institut El Sui (1)

08039690 Escola Germans Corbella (1)

08053455 Escola Les Aigües (1)

08045598 Escola Mil·lenari (1)

08062729 SES Pla Marcell (C)

08015454 Escola Ramon Macip - Dolors Granés (2)

Municipi: 08086 les Franqueses del Vallès.

Centres:

08062468 CFA Bellavista

08059780 Escola Bellavista-Joan Camps i Giró (2)

08064817 Escola Camins (CRF)

08060939 Escola Guerau de Liost (2)

08017271 Escola Joan Sanpera i Torras (1)

08052906 Institut Lauro (1)

08065391 Institut Les Franqueses del Vallès (CRF)

08066413 Escola Les Franqueses II (CRF) (2)

Municipi: 08088 la Garriga.

Centres:

08044521 Escola Els Pinetons (1)

08058441 Escola Giroi (1)

08035222 Institut Manuel Blancafort (2)

08017311 Escola Puiggraciós (2)

08039707 Escola Tagamanent (2)

08035234 Institut Vil·la Romana (1)

Municipi: 08096 Granollers.

Centres:

08017931 Institut Antoni Cumella (1)

08043644 Institut Carles Vallbona (1)

08045628 Institut Celestí Bellera (1)

08910003 Creda Maresme / Vallès Or. (Granollers)

08035601 Escola Fàtima (2)

08017712 Escola Ferrer i Guàrdia (2)

08017918 Escola Granullarius (2)

08017700 Escola Joan Solans (2)

08053391 Escola Lledoner (1)

08041659 Escola Mestres Monta|a (1)

08036068 Escola Pau Vila (2)

08017694 Escola Pereanton (2)

08041647 Escola Ponent (1)

08042287 Escola Salvador Espriu (2)

08061221 CFA Vallès

Municipi: 08107 Lliçà d'Amunt.

Centres:

08052955 Institut de Lliçà (CAEP) (1) (C)

08055907 Escola Miquel Martí i Pol (2)

08019800 Escola Països Catalans (1)

08060940 Escola Rosa Oriol Anguera (2)

08047686 Escola Sant Baldiri (2)

Municipi: 08108 Lliçà de Vall.

Centres:

08058969 SES El Vern

08060952 Escola Els Vinyals (2)

08019824 Escola Les Llisses (1)

Municipi: 08134 Figaró-Montmany.

Centres:

08022008 Escola Montmany (2)

Municipi: 08181 la Roca del Vallès.

Centres:

08053030 Institut de la Roca del Vallès (2)

08038168 Escola La Torreta (2)

08060991 Escola Mogent (2)

08023591 Escola Pilar Mestres-Jaume Torrens (2)

08067120 Escola Santa Agnès (CRF)

Municipi: 08248 Santa Eulàlia de Ronçana.

Centres:

08065238 Escola La Sagrera (CRF) (2)

08028102 Escola Ronçana (1)

Municipi: 08902 Vilanova del Vallès.

Centres:

08061038 Institut de Vilanova del Vallès (CRF)

08061026 Escola La Falguera (2)

08039264 Escola Mestres Munguet-Cortés (1)

Zona Educativa: 084177 el Masnou.

Municipi: 08003 Alella.

Centres:

08061063 Escola d'Alella (CRF)

08046785 Institut d'Alella (1)

08000049 Escola Fabra (1)

Municipi: 08118 el Masnou.

Centres:

08910014 Creda Maresme / Vallès or. (el Masnou)

08039604 Escola Francesc Ferrer i Guàrdia

08032701 Escola Lluís Millet

08020826 Institut Maremar (1)

08043930 Escola Marinada

08020838 Institut Mediterrània (2) (C)

08020723 Escola Ocata (3)

08038031 Escola Rosa Sensat

Municipi: 08126 Montgat.

Centres:

08061087 Escola Marina

08021880 Escola Salvador Espriu (2)

08045677 Institut Thalassa (1)

Municipi: 08230 Premià de Dalt.

Centres:

08035684 Escola Marià Manent

08044442 Escola Santa Anna (1)

08053017 Institut Valerià Pujol i Bosch (1)

Municipi: 08172 Premià de Mar.

Centres:

08031848 Institut Cristòfol Ferrer

08068379 Escola de Premià de Mar (CRF)

08043905 Escola El Dofí (1)

08043371 Escola La Lió (1)

08023335 Escola Mare de Déu de Montserrat

08060265 AFA Premià de Mar

08023232 Escola Sant Cristòfol (1)

08043711 Institut Serra de Marina (1)

Municipi: 08281 Teià.

Centres:

08061117 SES de Teià (CRF)

08030364 Escola El Cim (2)

Municipi: 08282 Tiana.

Centres:

08070799 Escola de Tiana (CRF)

08030388 Escola Lola Anglada (2)

Zona Educativa: 084256 Mataró.

Municipi: 08121 Mataró.

Centres:

08062511 AFA Alarona

08021260 Institut Alexandre Satorras (2)

08021272 Escola Àngela Bransuela (2)

08020905 Escola Angeleta Ferrer

08063874 Escola Antonio Machado

08054113 Escola Anxaneta

08039616 Escola Camí del Cros

08034734 Escola Camí del Mig

08060253 CFA Can Marfà

08056614 Escola Cirera

08910010 Creda Maresme / Vallès or. (Mataró)

08021302 Institut Damià Campeny (1)

08042858 CFA Els Tarongers

08020929 Escola Germanes Bertomeu (CAEP) (2)

08067661 Escola Joan Coromines (CRF)

08020917 Escola Josep Manuel Peramàs

08021041 Escola Josep Montserrat (2)

08052979 Institut Josep Puig i Cadafalch (1)

08034333 Escola La LLàntia

08045227 CEE Les Aigües

08064994 Escola Maria-Mercè Marçal (CRF) (2)

08065287 Escola Marta Mata (CRF)

08020954 Escola Menéndez y Pelayo

08067430 Escola Montserrat Solà (CRF)

08046797 Institut Pla d'en Boet (1)

08034746 Escola Rocafonda

08046748 Institut Thos i Codina (2) (C)

08021296 Escola Tomàs Viñas

08034321 Escola Torre Llauder

08034357 Escola Vista Alegre (2)

Zona Educativa: 084384 Mollet del Vallès.

Municipi: 08105 la Llagosta.

Centres:

08019745 Escola Joan Maragall (2)

08059044 CFA La Llagosta

08039719 Escola Les Planes (1)

08043656 Institut Marina (1)

08019711 Escola Sagrada Família (2)

Municipi: 08115 Martorelles.

Centres:

08045586 Escola Les Pruneres (1)

08020656 Escola Simeó Rabasa (2)

Municipi: 08124 Mollet del Vallès.

Centres:

08060988 Escola Cal Músic (2)

08053406 Escola Can Besora (CRF) (2)

08021466 Escola Col·legis Nous (1)

08021594 Institut de Mollet del Vallès (2)

08038041 Escola Federico García Lorca (2)

08054034 Institut Gallecs (1)

08044302 Escola Joan Abelló (1)

08021582 Escola Joan Salvat Papasseit (1)

08055385 CFA Mollet del Vallès

08038065 Escola Montseny (2)

08021478 Escola Nicolás Longaron (1)

08021570 Escola Princesa Sofía (1)

08032713 Escola Sant Jordi (2)

08032491 Escola Sant Vicenç (2)

08021600 Institut Vicenç Plantada (1) (C)

Municipi: 08135 Montmeló.

Centres:

08910004 Creda Maresme / Vallès Or. (Montmeló)

08052980 Institut Montmeló (1)

08022011 Escola Pau Casals (1)

08022045 Escola Sant Jordi (2)

Municipi: 08136 Montornès del Vallès.

Centres:

08038077 Escola Can Parera (1)

08062523 AFA Marinada

08022070 Escola Marinada (2)

08065421 Institut Marta Mata

08059792 Escola Mogent (1)

08068410 Escola Palau d'Ametlla (CRF) (2)

08022057 Escola Sant Sadurní (2)

08042093 Institut Vinyes Velles (1)

Municipi: 08159 Parets del Vallès.

Centres:

08044612 Institut de Parets del Vallès (1)

08022690 Escola Lluís Piquer (1)

08062043 AFA Parets del Vallès

08022707 Escola Pompeu Fabra (2)

08063916 Escola Vila Parietes (CRF) (2)

Municipi: 08209 Sant Fost de Campsentelles.

Centres:

08047479 Institut Alba del Vallès (1)

08059809 Escola El Roure (CRF) (2)

08026154 Escola Joaquim Abril (1)

Municipi: 08256 Santa Maria de Martorelles.

Centres:

08028345 Escola Les Mimoses (2)

Municipi: 08296 Vallromanes.

Centres:

08030807 Escola Els Tres Pins (1)

Zona Educativa: 086599 Sant Celoni.

Municipi: 08039 Campins.

Centres:

08056833 ZER Baix Montseny (1)

08015259 Escola L'Alzinar - ZER Baix Montseny (1)

Municipi: 08097 Gualba.

Centres:

08017979 Escola Aqua Alba (1)

Municipi: 08106 Llinars del Vallès.

Centres:

08042792 Escola Damià Mateu (2)

08044594 Institut Giola (1)

08019782 Escola Salvador Sanromà (2)

Municipi: 08137 Montseny.

Centres:

08022082 Escola Puig Drau - ZER Baix Montseny (2)

Municipi: 08198 Sant Antoni de Vilamajor.

Centres:

08025319 Escola Joan Casas (1)

Municipi: 08202 Sant Celoni.

Centres:

08034606 Institut Baix Montseny (1) (C)

08910006 Creda Maresme / Vallès Or. (Sant Celoni)

08025770 Escola Josep Pallerola i Roca (CAEP) (2)

08037504 Escola Montnegre (2)

08065305 Escola Soler de Vilardell (CRF) (2)

Municipi: 08207 Sant Esteve de Palautordera.

Centres:

08065469 SES Can Record (CRF)

08026117 Escola Vallmanya (2)

Municipi: 08234 Sant Pere de Vilamajor.

Centres:

08062791 Institut de Vilamajor

08027183 Escola Torre Roja (2)

08063849 Escola Vilamagore (2)

Municipi: 08259 Santa Maria de Palautordera.

Centres:

08039744 Escola del Pont Trencat - ZER Baix Montseny (2)

08028424 Escola Fontmartina (1)

08058945 Escola La Tordera (2)

08062811 Escola Matagalls (2)

08053108 Institut Reguissol (1)

Municipi: 08294 Vallgorguina.

Centres:

08054411 Escola Vallgorguina (1)

Municipi: 08306 Vilalba Sasserra.

Centres:

08031460 Escola Trentapasses (2)

Zona Educativa: 089254 Vilassar de Mar.

Municipi: 08009 Argentona.

Centres:

08000189 Escola Bernat de Riudemeia (2)

08052876 Institut d'Argentona (1)

08043221 Escola Francesc Burniol (2)

08066358 Escola l'Aixernador (CRF) (2)

08060319 Escola Les Fonts (1)

08039598 Escola Sant Miquel del Cros (CAEP) (1)

Municipi: 08029 Cabrera de Mar.

Centres:

08059779 Escola Pla de l'Avellà

Municipi: 08030 Cabrils.

Centres:

08062717 Institut Cabrils (CRF)

08014905 Escola L'Olivera (1)

08061762 Escola Mas Maria (2)

Municipi: 08075 Dosrius.

Centres:

08062730 SES de Dosrius (C)

08016835 Escola del Pi (1)

08064763 Escola Encarnació Fonoll (CRF) (2)

Municipi: 08153 Òrrius.

Centres:

08022574 Escola Francesc Macià (2)

Municipi: 08214 Vilassar de Dalt.

Centres:

08026476 Escola Francesc Macià (2)

08040564 Institut Jaume Almera (1) (C)

Municipi: 08219 Vilassar de Mar.

Centres:

08040060 Escola del Mar (2)

08058374 Escola Els Alocs (CRF) (2)

08057254 Institut Pere Ribot (2)

08026749 Escola Pérez Sala (2)

08041696 Escola Vaixell Burriac (1)

08046803 Institut Vilatzara (1)

Serveis Territorials a Girona

Zona Educativa: 170495 Amer.

Municipi: 17007 Amer.

Centres:

17004578 Institut Castell d'Estela (1)

17000093 Escola Gaspar de Queralt (3)

Municipi: 17008 Anglès.

Centres:

17000135 Escola Pompeu Fabra

17004487 Institut Rafael de Campalans (1)

Municipi: 17189 la Cellera de Ter.

Centres:

17003781 Escola Juncadella

Municipi: 17116 Osor.

Centres:

17002442 Escola La Vall

Municipi: 17133 les Planes d'Hostoles.

Centres:

17002752 Escola Sant Cristòfol

Municipi: 17161 Sant Feliu de Pallerols.

Centres:

17003343 Escola Rocalba

Municipi: 17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí.

Centres:

17000123 Escola Sant Jordi

Zona Educativa: 170586 Arbúcies.

Municipi: 17009 Arbúcies.

Centres:

17000160 Escola Doctor Carulla

17006605 Institut Montsoriu (1) (C)

Municipi: 17164 Sant Hilari Sacalm.

Centres:

17004517 Institut Anton Busquets i Punset (2)

17003434 Escola Guilleries (1)

Municipi: 17220 Viladrau.

Centres:

17004189 Escola Els Castanyers - ZER Guilleries (2)

08059287 ZER Guilleries (2)

Zona Educativa: 170861 Banyoles.

Municipi: 17015 Banyoles.

Centres:

17000342 Escola Baldiri Reixac (1)

17005182 Escola Can Puig (1)

17000330 Institut Josep Brugulat (1)

17006952 Escola La Draga (2)

17000305 Institut Pere Alsius i Torrent (1)

17000329 Escola Pla de l'Ametller (1)

17008365 AFA Pla de l'Estany

17006666 Institut Pla de l'Estany (1)

Municipi: 17056 Cornellà del Terri.

Centres:

17000986 Escola La Vall del Terri

Municipi: 17065 Esponellà.

Centres:

17001097 Escola Carles de Fortuny (2)

Municipi: 17071 Fontcoberta.

Centres:

17980003 Agr. Rural Pla de l'Estany

17004827 Escola Alzina Reclamadora (2)

Municipi: 17137 Porqueres.

Centres:

17002818 Escola Frigolet - ZER Les Goges

17002791 Escola L'Entorn

Municipi: 17174 Sant Miquel de Campmajor.

Centres:

17003586 Escola Roqueta - ZER Les Goges

Municipi: 17190 Serinyà.

Centres:

17003801 Escola Bora Gran - ZER Les Goges

17007415 ZER Les Goges

Municipi: 17218 Vilademuls.

Centres:

17004153 Escola de Sant Esteve de Guialbes

Zona Educativa: 171141 Besalú.

Municipi: 17010 Argelaguer.

Centres:

17005261 Escola Montpalau - ZER El Llierca (2)

Municipi: 17019 Besalú.

Centres:

17009801 Institut-Escola Salvador Vilarrassa (CRFE)

Municipi: 17200 Tortellà.

Centres:

17003902 Escola Joan Roura i Parella - ZER El Llierca (2)

Zona Educativa: 171219 la Bisbal d'Empordà.

Municipi: 17022 la Bisbal d'Empordà.

Centres:

17910002 Creda Narcís Masó (Girona-La Bisbal)

17009710 Escola de la Bisbal d'Empordà (CRF) (2)

17000411 Escola Joan de Margarit

17007300 Institut La Bisbal (2) (C)

17005248 Escola Mas Clarà

Municipi: 17057 Corçà.

Centres:

17000998 Escola El Rodonell

Municipi: 17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní l'Heura.

Centres:

17003631 Escola La Pedra Dreta - ZER Empordanet-Gavarres

17001024 Escola Les Gavarres - ZER Empordanet-Gavarres (2)

Municipi: 17902 Forallac.

Centres:

17008997 Escola Nou de Forallac (CRF)

Municipi: 17205 Ullastret.

Centres:

17003941 Escola L'Estany - ZER Empordanet-Gavarres

Zona Educativa: 171244 Blanes.

Municipi: 17023 Blanes.

Centres:

17000470 Escola Carles Faust

17910004 Creda Narcís Masó (Girona-Blanes)

17007129 CFA Es Piteus

17000469 Escola Joaquim Ruyra (1)

17000548 Escola Mossèn Joan Batlle (1)

17004566 Escola Napoleó Soliva (CAEP)

17007828 Escola Pinya de Rosa (2)

17005017 Escola Quatre Vents

17005731 Institut S'Agulla (2) (C)

17008274 Escola Sa Forcanera

17000551 Institut Sa Palomera

17005662 Institut Serrallarga (1)

17004712 CEE Ventijol (2)

Municipi: 17095 Lloret de Mar.

Centres:

17008080 Escola Àngels Alemany i Boris (1)

17008811 Institut de Lloret de Mar (CRF) (2)

17004657 Escola Esteve Carles (2)

17007014 AFA Lloret de Mar

17008717 Escola Nou de Lloret (CRF) (2)

17002107 Escola Pere Torrent (3)

17004955 Escola Pompeu Fabra

17005911 Institut Ramon Coll i Rodés (1)

17006770 Institut Rocagrossa (1)

Municipi: 17103 Maçanet de la Selva.

Centres:

17008951 SES de Maçanet de la Selva (CRF)

17002181 Escola Sant Jordi (1)

Municipi: 17202 Tossa de Mar.

Centres:

17006812 Institut de Tossa de Mar (2)

17003926 Escola Ignasi Melé i Farré

Zona Educativa: 171530 Cadaqués.

Municipi: 17032 Cadaqués.

Centres:

17006678 SES Cap de Creus (2)

17000627 Escola Caritat Serinyana (1)

Municipi: 17054 Colera.

Centres:

17000950 Escola Puig d'Esquers-ZER Cap de Creus

Municipi: 17092 Llançà.

Centres:

17006769 Institut de Llançà (2)

17002077 Escola Pompeu Fabra

Municipi: 17140 el Port de la Selva.

Centres:

17009631 ZER Cap de Creus

17002879 Escola Les Clisques-ZER Cap de Creus

Municipi: 17138 Portbou.

Centres:

17002831 Escola Sant Jaume (2)

Zona Educativa: 171748 Camprodon.

Municipi: 17039 Camprodon.

Centres:

17000779 Escola Doctor Robert (2)

17006681 SES Germans Vila-Riera (2)

Municipi: 17091 Llanars.

Centres:

17002065 Escola Les Moreres - ZER Vall de Ter

Municipi: 17224 Vilallonga de Ter.

Centres:

17004219 Escola La Daina - ZER Vall de Ter

Zona Educativa: 171906 Cassà de la Selva.

Municipi: 17044 Cassà de la Selva.

Centres:

17008501 Escola Aldric (2)

17005650 Institut de Cassà de la Selva (2)

17000846 Escola Puig d'Arques

Municipi: 17089 Llagostera.

Centres:

17006757 Institut de Llagostera (3)

17002031 Escola Lacustària (2)

17009138 Escola Llagostera (CRF) (1)

Zona Educativa: 172224 Celrà.

Municipi: 17025 Bordils.

Centres:

17000561 Escola de Bordils

Municipi: 17049 Celrà.

Centres:

17006708 Institut de Celrà (1)

17000913 Escola L'Aulet

17008471 Escola Les Falgueres (CRF) (1)

Municipi: 17050 Cervià de Ter.

Centres:

17007555 ZER Baix Ter

17000925 Escola L'Aixart - ZER Baix Ter

Municipi: 17067 Flaçà.

Centres:

17001292 Escola Les Moreres

Municipi: 17130 la Pera.

Centres:

17009473 ZER Empordanet-Gavarres

17002715 Escola Pedra Blanca - ZER Empordanet-Gavarres

Municipi: 17166 Sant Jordi Desvalls.

Centres:

17003471 Escola Sant Jordi - ZER Baix Ter (1)

Municipi: 17169 Sant Julià de Ramis.

Centres:

17006873 Escola Les Goges (CRF)

17002193 Escola Santa Fe - ZER Baix Ter

Municipi: 17186 Sarrià de Ter.

Centres:

17003756 Escola Montserrat

Zona Educativa: 172625 l'Escala.

Municipi: 17004 Albons.

Centres:

17000056 Escola la Branca - ZER Montgrí (2)

Municipi: 17062 l'Escala.

Centres:

17005251 Institut El Pedró (1)

17001048 Escola Empúries (1)

17008481 Escola L'Esculapi (2)

Municipi: 17187 Saus, Camallera i Llampaies.

Centres:

17003768 Escola Els Terraprims - ZER Tramuntana (2)

17007427 ZER Tramuntana

Municipi: 17210 Ventalló.

Centres:

17004049 Escola de Ventallò - ZER Tramuntana

Municipi: 17217 Viladamat.

Centres:

17004128 Escola Puig Segalar - ZER Tramuntana

Zona Educativa: 172856 Figueres.

Municipi: 17012 Avinyonet de Puigventós.

Centres:

17000251 Escola Gonçal Comellas - ZER La Garriga

17007521 ZER La Garriga

Municipi: 17016 Bàscara.

Centres:

17000354 Escola Joan Reglà

Municipi: 17234 Biure.

Centres:

17004293 Escola Manuel de Pedrolo - ZER Les Salines

Municipi: 17029 Boadella i les Escaules.

Centres:

17000603 Escola Santa Cecília - ZER Les Salines

Municipi: 17026 Borrassà.

Centres:

17000573 Escola Sant Andreu de Borrasà - ZER Canigonenca (2)

Municipi: 17030 Cabanes.

Centres:

17008641 Escola de Cabanes-ZER Canigó (2)

Municipi: 17051 Cistella.

Centres:

17000937 Escola Mossèn Josep Maria Albert - ZER La Garrig

Municipi: 17064 Espolla.

Centres:

17001085 Escola Antoni Balmanya - ZER Requesens

Municipi: 17005 el Far d'Empordà.

Centres:

17000068 Escola del Far d'Empordà - ZER Canigó

Municipi: 17066 Figueres.

Centres:

17004438 Institut Alexandre Deulofeu

17008006 Escola Amistat (1)

17004463 Escola Anicet de Pagès i de Puig (CAEP) (2)

17008808 Escola Carme Guasch i Darné (CRF) (2)

17005649 Institut Cendrassos (1)

17910001 Creda Narcís Masó (Girona-Figueres)

17001280 Escola Joaquim Cusí i Fortunet (1)

17004891 Escola Josep Pallach (2)

17001115 Escola Josep Pous i Pagès (CAEP)

17006711 Escola M. Àngels Anglada (1)

17007178 CFA Maria Verdaguer

17001221 Institut Narcís Monturiol (1) (C)

17007609 Institut Olivar Gran (2)

17008444 Escola Parc de les Aigües (2)

17001218 Institut Ramon Muntaner (1)

17001103 Escola Salvador Dalí (1)

17001279 Escola Sant Pau

Municipi: 17075 Garrigàs.

Centres:

17001371 Escola de Garrigàs - ZER Empordà

Municipi: 17088 Lladó.

Centres:

17002028 Escola Montserrat Vayreda i Trullol - ZER Canigo

Municipi: 17093 Llers.

Centres:

17002089 Escola de Llers (2)

Municipi: 17111 Navata.

Centres:

17002260 Escola Joaquim Vallmajó (2)

Municipi: 17115 Ordis.

Centres:

17007622 ZER Canigonenca

17002430 Escola Marinada - ZER Canigonenca

Municipi: 17132 Peralada.

Centres:

17002740 Escola Ramon Muntaner (1)

Municipi: 17135 Pont de Molins.

Centres:

17002776 Escola Tramuntana - ZER Empordà

Municipi: 17158 Sant Climent Sescebes.

Centres:

17003227 Escola Sant Sebastià - ZER Requesens

Municipi: 17182 Santa Llogaia d'Àlguema.

Centres:

17003690 Escola Àlguema - ZER Empordà (CAEP) (2)

Municipi: 17214 Vilabertran.

Centres:

17007567 ZER Canigó

17004098 Escola Torre d'en Reig - ZER Canigó

Municipi: 17221 Vilafant.

Centres:

17008390 Institut de Vilafant (CRF) (2)

17006836 Escola Les Mèlies (1)

17004748 CEE Mare de Déu del Mont

17004190 Escola Sol i Vent

Municipi: 17226 Vilamalla.

Centres:

17004232 Escola Josep de Ribot i Olivas - ZER Canigó

Municipi: 17228 Vilanant.

Centres:

17004244 Escola Tramuntana - ZER La Garriga

Zona Educativa: 173241 Girona.

Municipi: 17002 Aiguaviva.

Centres:

17000032 Escola Vilademany (2)

Municipi: 17073 Fornells de la Selva.

Centres:

17001346 Escola Forn d'Anells (1)

Municipi: 17079 Girona.

Centres:

17001449 Escola Annexa - Joan Puigbert

17005042 Institut Carles Rahola i Llorens (1)

17001887 Escola Carme Auguet (CAEP)

17004694 Escola Cassià Costal (2)

17001954 Escola de Vila-roja (CAEP)

17008286 Escola Domeny (2)

17001425 Escola Eiximenis

17009126 Escola El Bosc de la Pabordia (CRF) (2)

17001759 Institut Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona (3)

17001693 CEE Font de l'Abella

17004347 Escola Font de la Pólvora (CAEP)

17007181 CFA Girona

17001723 Institut Jaume Vicens Vives (1)

17001450 Escola Joan Bruguera (1)

17001930 Escola Josep Dalmau i Carles

17001838 Escola Mare de Déu del Mont

17006721 Escola Marta Mata (2)

17004529 Escola Migdia (2)

17004943 Escola Montfalgars

17001735 Institut Montilivi (3)

17001486 Escola Montjuïc

17004499 Institut Narcís Xifra i Masmitjà (1) (C)

17004724 CEE Palau (2)

17008675 Escola Pericot (CRF) (2)

17001516 Escola Pla de Girona (1)

17004335 Escola Santa Eugènia (2)

17006939 Institut Santa Eugènia (1) (C)

17004530 Institut Santiago Sobrequés i Vidal (1)

17003422 Escola Taialà (1)

17001462 Escola Verd (1)

Municipi: 17142 Quart.

Centres:

17009242 Escola Mas Nadal (CRF) (2)

17002922 Escola Santa Margarida (2)

Municipi: 17215 Vilablareix.

Centres:

17009205 Institut de Vilablareix (CRF) (2)

17004116 Escola Madrenc (1)

Zona Educativa: 173538 Hostalric.

Municipi: 17027 Breda.

Centres:

17000585 Escola Montseny

Municipi: 17083 Hostalric.

Centres:

17001981 Escola Mare de Déu dels Socors

17006733 Institut Vescomtat de Cabrera (2) (C)

Municipi: 17146 Riells i Viabrea.

Centres:

17002983 Escola El Bruc (3)

Municipi: 17159 Sant Feliu de Buixalleu.

Centres:

17008894 Escola Alzines Balladores (CRF) (2)

Zona Educativa: 173617 la Jonquera.

Municipi: 17001 Agullana.

Centres:

17007518 ZER Les Salines

17000019 Escola Lluís Marià Vidal - ZER Les Salines

Municipi: 17042 Capmany.

Centres:

17000822 Escola Els Dòlmens - ZER Requesens

17007488 ZER Requesens

Municipi: 17060 Darnius.

Centres:

17001036 Escola Mont-roig - ZER Requesens (2)

Municipi: 17086 la Jonquera.

Centres:

17006745 Institut de La Jonquera (2)

17002004 Escola Josep Peñuelas del Rio

Municipi: 17102 Maçanet de Cabrenys.

Centres:

17002168 Escola Les Salines - ZER Les Salines

Municipi: 17014 la Vajol.

Centres:

17007294 Escola Castell Cabrera - ZER Les Salines

Zona Educativa: 174920 Olot.

Municipi: 17021 Beuda.

Centres:

17006940 Escola de Lliurona

Municipi: 17046 Castellfollit de la Roca.

Centres:

17000861 Escola Castellroc - ZER Els Volcans

Municipi: 17105 Mieres.

Centres:

17002201 Escola Finestres - ZER Els Volcans (2)

Municipi: 17109 Montagut i Oix.

Centres:

17002247 Escola Mont Cós - ZER El Llierca (2)

Municipi: 17114 Olot.

Centres:

17002302 Escola - Llar Lluís Maria Mestres i Martí (1)

17005893 Institut Bosc de la Coma (2)

17910006 Creda Narcís Masó (Girona-Olot)

17008778 Escola El Morrot (CRF) (2)

17007671 CFA La Garrotxa

17002399 Institut La Garrotxa (1)

17002296 Escola Malagrida (1)

17002387 Institut Montsacopa (1)

17002314 Escola Pla de Dalt (1)

17002429 Escola Sant Roc (3)

17002326 Escola Volcà Bisaroques

Municipi: 17149 Riudaura.

Centres:

17003082 Escola Lluís Castells - ZER Els Volcans

Municipi: 17165 Sant Jaume de Llierca.

Centres:

17007452 ZER El Llierca

17003461 Escola Les Escomes - ZER El Llierca

Municipi: 17185 Sant Joan les Fonts.

Centres:

17003732 Escola Castanyer

Municipi: 17184 Santa Pau.

Centres:

17007506 ZER Els Volcans

17003719 Escola Joan Maragall - ZER Els Volcans (2)

Municipi: 17207 la Vall d'en Bas.

Centres:

17003951 Parvulari de Sant Esteve d'en Bas (3)

17004001 Escola Verntallat (3)

Zona Educativa: 175080 Palafrugell.

Municipi: 17013 Begur.

Centres:

17000263 Escola Doctor Arruga

17004876 Escola l'Olivar Vell (CAEP)

Municipi: 17110 Mont-ras.

Centres:

17002259 Escola Torres Jonama (2)

Municipi: 17117 Palafrugell.

Centres:

17002557 Institut Baix Empordà (1)

17006782 Escola Carrilet (1)

17002545 Institut Frederic Martí i Carreras (1) (C)

17002491 Escola Josep Barceló i Matas

17008146 CFA Palafrugell

17008523 Escola Pi Verd (CRF) (2)

17002481 Escola Torres Jonama (1)

Municipi: 17124 Pals.

Centres:

17002651 Escola Quermany (2)

Zona Educativa: 175092 Palamós.

Municipi: 17034 Calonge.

Centres:

17008468 Escola La Sínia (2)

17000718 Escola Mare de Déu de la Mercè

17000688 Escola Pere Rosselló

17000706 Institut Puig Cargol (1) (C)

Municipi: 17118 Palamós.

Centres:

17005352 Institut de Palamós (1) (C)

17004736 CEE Els Àngels (3)

17002569 Escola Ruiz Giménez (1)

17002612 Escola Vila-romà

Municipi: 17209 Vall-llobrega.

Centres:

17008493 Escola Vall-llobrega (CRF)

Zona Educativa: 175882 Puigcerdà.

Municipi: 17006 Alp.

Centres:

17000071 Escola Bac de Cerdanya

Municipi: 17024 Bolvir.

Centres:

17004888 Escola Santa Cecília - ZER Cerdanya

Municipi: 17078 Ger.

Centres:

17001395 Escola Santa Coloma - ZER Cerdanya (2)

Municipi: 17094 Llívia.

Centres:

17007439 ZER Cerdanya

17002090 Escola Jaume I - ZER Cerdanya

Municipi: 17141 Puigcerdà.

Centres:

17002880 Escola Alfons I (2)

17910005 Creda Narcís Masó (Girona-Puigcerdà)

17008419 Escola Llums del Nord (CRF) (2)

17005741 Institut Pere Borrell (1)

Zona Educativa: 176114 Ribes de Freser.

Municipi: 17134 Planoles.

Centres:

17002764 Escola Núria Morer i Pi - ZER Comte Arnau

Municipi: 17145 Ribes de Freser.

Centres:

17006794 SES Joan Triadú (2)

17002958 Escola Mare de Déu de Núria

Zona Educativa: 176151 Ripoll.

Municipi: 17036 Campdevànol.

Centres:

17000731 Escola Pirineu (3)

Municipi: 17147 Ripoll.

Centres:

17005704 Institut Abat Oliba (3)

17910003 Creda Narcís Masó (Girona-Ripoll)

17004761 CEE Doctor Ramon Suriñach

17002995 Escola Joan Maragall

17008377 AFA Ripollès

17004751 Escola Tomàs Raguer

Municipi: 17170 Vallfogona de Ripollès.

Centres:

17007464 ZER Comte Arnau

17003537 Escola de Vallfogona de Ripollès - ZER Comte Arn

Zona Educativa: 176308 Roses.

Municipi: 17011 l'Armentera.

Centres:

17007695 ZER Empordà

17000241 Escola Fluvianets - ZER Empordà

Municipi: 17047 Castelló d'Empúries.

Centres:

17006083 Institut Castelló d'Empúries (1) (C)

17008729 SES Castelló d'Empúries (CRF) (2)

17007907 Escola Joana d'Empúries (1)

17008663 Escola Les Calandrieres (CRF) (2)

17000871 Escola Ruiz Amado

Municipi: 17074 Fortià.

Centres:

17001361 Escola Teresa de Pallejà

Municipi: 17077 Garriguella.

Centres:

17001383 Escola Joaquim Gifré (1)

Municipi: 17120 Palau-saverdera.

Centres:

17002624 Escola Martí Inglès (2)

Municipi: 17128 Pau.

Centres:

17002703 Escola Pau (2)

Municipi: 17152 Roses.

Centres:

17005364 Institut Cap Norfeu (CAEP) (1) (C)

17006800 Escola Els Grecs (1)

17006851 Institut Illa de Rodes (1)

17004451 Escola Jaume Vicens i Vives (1)

17008237 Escola Montserrat Vayreda (2)

17003136 Escola Narcís Monturiol (1)

Municipi: 17175 Sant Miquel de Fluvià.

Centres:

17003598 Escola Vallgarriga (2)

Municipi: 17178 Sant Pere Pescador.

Centres:

17003628 Escola Llagut

Municipi: 17223 Vilajuïga.

Centres:

17004207 Escola Santiago Ratés (2)

Municipi: 17225 Vilamacolum.

Centres:

17004220 Escola Els Valentins - ZER Tramuntana

Zona Educativa: 176450 Salt.

Municipi: 17020 Bescanó.

Centres:

17009783 SES de Bescanó (CRF)

17000408 Escola Doctor Sobrequés

Municipi: 17155 Salt.

Centres:

17900035 Creda Narcís Masó (Girona-Seu central-Salt)

17008407 SES de Salt (2) (C)

17008298 Escola El Gegant del Rec (2)

17004864 Escola El Pla

17003215 Escola La Farga (CAEP)

17004360 CEE La Masana

17005339 CFA Les Bernardes

17008687 Escola Les Deveses (CRF) (2)

17007919 Escola Mas Masó (2)

17009850 Escola Nova de Salt (CRF)

17003203 Institut Salvador Espriu (3) (C)

17003151 Escola Silvestre Santaló (1)

17005388 Institut Vallvera (1) (C)

17005522 Escola Veïnat (2)

Municipi: 17163 Sant Gregori.

Centres:

17003392 Escola Agustí Gifre

Zona Educativa: 176692 Sant Feliu de Guíxols.

Municipi: 17048 Castell-Platja d'Aro.

Centres:

17000895 Escola Els Estanys (3)

17009278 Escola Fanals d'Aro (CRF)

17006691 Institut Ridaura (2) (C)

17000883 Escola Vall d'Aro (1)

Municipi: 17160 Sant Feliu de Guíxols.

Centres:

17008018 Escola Ardenya (CRF) (2)

17003318 Institut de Sant Feliu de Guíxols (1)

17003264 Escola Gaziel

17004682 Escola L'Estació (1)

17003321 Escola Mossèn Baldiri Reixach

17003306 Institut Sant Elm (1) (C)

17007658 CFA Sant Feliu de Guíxols

Municipi: 17181 Santa Cristina d'Aro.

Centres:

17003689 Escola Pedralta (1)

Zona Educativa: 176862 Sant Joan de les Abadesses.

Municipi: 17112 Ogassa.

Centres:

17005029 Escola L'Esquirol - ZER Vall de Ter

Municipi: 17167 Sant Joan de les Abadesses.

Centres:

17009813 Institut-Escola Sant Joan de les Abadesses

Municipi: 17177 Sant Pau de Segúries.

Centres:

17003616 Escola Els Pinets - ZER Vall de Ter (2)

17007440 ZER Vall de Ter

Zona Educativa: 177349 Santa Coloma de Farners.

Municipi: 17033 Caldes de Malavella.

Centres:

17008651 SES de Caldes de Malavella (2)

17008781 Escola La Benaula (2)

17000676 Escola Sant Esteve (1)

Municipi: 17148 Riudarenes.

Centres:

17003070 Escola Josep Boada (2)

Municipi: 17150 Riudellots de la Selva.

Centres:

17003094 Escola de Riudellots de la Selva

Municipi: 17180 Santa Coloma de Farners.

Centres:

17008249 Escola Castell de Farners (CRF)

17910011 Creda Narcís Masó (Girona-Sta Coloma Farners)

17005376 Institut de Santa Coloma de Farners (1) (C)

17008389 AFA La Selva

17003641 Escola Sant Salvador d'Horta (1)

Municipi: 17193 Sils.

Centres:

17009308 SES de Sils (CRF) (2)

17009199 Escola Sils (CRF) (2)

17003823 Escola Verdaguer

Municipi: 17213 Vidreres.

Centres:

17004906 Escola Salvador Espriu (1)

17004074 Escola Sant Iscle

17006824 Institut Vidreres (2) (C)

Municipi: 17233 Vilobí d'Onyar.

Centres:

17004281 Escola Josep Madrenys (1)

Zona Educativa: 178391 Torroella de Montgrí.

Municipi: 17018 Bellcaire d'Empordà.

Centres:

17000381 Escola El Rajaret - ZER Montgrí

17007531 ZER Montgrí

Municipi: 17199 Torroella de Montgrí.

Centres:

17003872 Escola Guillem de Montgrí

17005923 Institut Montgrí (1) (C)

17003860 Escola Portitxol

Municipi: 17204 Ullà.

Centres:

17003938 Escola Puig Rodó - ZER Montgrí

Municipi: 17211 Verges.

Centres:

17009795 Institut-Escola Francesc Cambó (CRFE)

Serveis Territorials a Lleida

Zona Educativa: 250041 Agramunt.

Municipi: 25003 Agramunt.

Centres:

25000109 Escola de Montclar - ZER El Sió

25000067 Escola Macià-Companys (1)

25005260 Institut Ribera del Sió (1)

Municipi: 25138 Montgai.

Centres:

25003241 Escola Colomina - ZER El Romaní (1)

25003238 Escola de Butsènit - ZER El Sió

25008078 ZER El Romaní

25007852 ZER El Sió

Municipi: 25177 Preixens.

Centres:

25003822 Escola de Les Ventoses - ZER El Sió

25003810 Escola de Preixens - ZER El Sió (1)

Municipi: 25181 Puigverd d'Agramunt.

Centres:

25003858 Escola de Puigverd d'Agramunt - ZER El Sió

Zona Educativa: 250156 Albatàrrec.

Municipi: 25007 Albatàrrec.

Centres:

25000158 Escola Sant Salvador (1)

Municipi: 25010 Alcanó.

Centres:

25000183 Escola d'Alcanó - ZER L'Eral

Municipi: 25014 Alfés.

Centres:

25000274 Escola d'Alfés - ZER L'Eral (2)

Municipi: 25142 Montoliu de Lleida.

Centres:

25003305 Escola Sant Isidre - ZER La Coma

Municipi: 25200 Sarroca de Lleida.

Centres:

25008108 ZER L'Eral

25004115 Escola La Roca - ZER L'Eral

Municipi: 25211 Sudanell.

Centres:

25004401 Escola El Roser - ZER La Coma

25008111 ZER La Coma (2)

Municipi: 25212 Sunyer.

Centres:

25004413 Escola de Sunyer - ZER L'Eral

Municipi: 25226 Torrebesses.

Centres:

25004656 Escola de Torrebesses - ZER L'Eral

Zona Educativa: 250171 l'Albi.

Municipi: 25009 l'Albi.

Centres:

25000171 Escola Els Aubis - ZER Riu Set (1)

25008042 ZER Riu Set

Municipi: 25073 Cervià de les Garrigues.

Centres:

25001333 Escola El Cérvol - ZER Riu Set

Municipi: 25169 la Pobla de Cérvoles.

Centres:

25003664 Escola Josep Espasa - ZER Riu Set

Municipi: 25255 Vinaixa.

Centres:

25005107 Escola Sant Bonifaci - ZER Riu Set

Zona Educativa: 250235 Alcarràs.

Municipi: 25011 Alcarràs.

Centres:

25000195 Escola Comtes de Torregrossa (1)

25007153 Institut d'Alcarràs (3) (C)

25008893 Escola Parc del Saladar (CRF) (2)

Municipi: 25210 Soses.

Centres:

25004395 Escola Jaume Miret

Municipi: 25232 Torres de Segre.

Centres:

25004747 Escola Carrassumada (1)

Zona Educativa: 250247 Alcoletge.

Municipi: 25012 Alcoletge.

Centres:

25000225 Escola Mare de Déu del Carme (2)

Municipi: 25254 Vilanova de la Barca.

Centres:

25005090 Escola Mestral - ZER Argelaga (2)

Zona Educativa: 250351 Alguaire.

Municipi: 25016 Alguaire.

Centres:

25005120 Escola Teresa Bergadà (1)

Municipi: 25174 la Portella.

Centres:

25003792 Escola Blanca de Villalonga - ZER Alt Segrià

Municipi: 25189 Rosselló.

Centres:

25004000 Escola La Rosella (1)

Municipi: 25228 Torrefarrera.

Centres:

25009733 Institut de Torrefarrerra (CRF)

25004711 Escola la Creu (1)

Municipi: 25251 Vilanova de Segrià.

Centres:

25008145 ZER Alt Segrià

25005065 Escola de Vilanova de Segrià - ZER Alt Segrià

Zona Educativa: 250387 Almacelles.

Municipi: 25019 Almacelles.

Centres:

25000341 Escola Antònia Simó Arnó (2)

25006483 Institut Canigó (1)

Municipi: 25912 Gimenells i el Pla de la Font.

Centres:

25000511 Escola Inocencio Pardos - ZER Ponent (2)

25000481 Escola Sant Isidre - ZER Ponent (2)

Zona Educativa: 250405 Almenar.

Municipi: 25013 Alfarràs.

Centres:

25005119 Escola Pinyana (CAEP) (1)

Municipi: 25015 Algerri.

Centres:

25000286 Escola Sant Blai - ZER Serra Llarga

25007906 ZER Serra Llarga

Municipi: 25021 Almenar.

Centres:

25007992 Escola d'Almenar

25006227 Institut d'Almenar (1)

Municipi: 25112 Ivars de Noguera.

Centres:

25001795 Escola Sant Sebastià - ZER Serra Llarga

Zona Educativa: 250557 Arbeca.

Municipi: 25029 Arbeca.

Centres:

25000602 Escola Albirka

Municipi: 25180 Puiggròs.

Centres:

25005910 Escola Abat Ruera - ZER Pedrera (2)

Zona Educativa: 250715 Artesa de Lleida.

Municipi: 25006 l'Albagés.

Centres:

25000146 Escola Mare de Déu de Montserrat - ZER Vall de l

Municipi: 25033 Artesa de Lleida.

Centres:

25000626 Escola Els Til.lers (1)

Municipi: 25036 Aspa.

Centres:

25000687 Escola d'Aspa - ZER Vall de l'Aranyó (2)

Municipi: 25067 Castelldans.

Centres:

25001254 Escola Timorell - ZER Vall de l'Aranyó (2)

25008054 ZER Vall de l'Aranyó (2)

Municipi: 25076 el Cogul.

Centres:

25001394 Escola Camp Crusat - ZER Vall de l'Aranyó

Municipi: 25182 Puigverd de Lleida.

Centres:

25003861 Escola Sant Jordi

Zona Educativa: 250727 Artesa de Segre.

Municipi: 25034 Artesa de Segre.

Centres:

25000638 Escola Els Planells (1)

25005429 Institut Els Planells (2)

Municipi: 25079 Cubells.

Centres:

25001436 Escola Sol Naixent - ZER El Romaní (2)

Municipi: 25250 Vilanova de Meià.

Centres:

25005053 Escola Mare de Déu del Puig de Meià - ZER El Rom

Zona Educativa: 250831 Balaguer.

Municipi: 25040 Balaguer.

Centres:

25005727 Institut Almatà (C)

25000781 Escola Àngel Guimerà (CAEP) (1)

25008561 AFA Balaguer

25000833 Institut Ciutat de Balaguer (1) (C)

25910003 Creda Lleida (Balaguer)

25000778 Escola Gaspar de Portolà

25000857 Escola La Noguera

25008789 Escola Mont-roig (CRF) (2)

Zona Educativa: 251008 Bell-Lloc d'Urgell.

Municipi: 25004 els Alamús.

Centres:

25000110 Escola Arrels - ZER l'Horta de Lleida

Municipi: 25048 Bell-lloc d'Urgell.

Centres:

25000985 Escola Ramon Farrerons (1)

Municipi: 25052 Bellvís.

Centres:

25001084 Escola Joaquim Palacín (1)

25001072 Escola Rufí Bedoya - ZER Plaurcén

Municipi: 25168 el Poal.

Centres:

25003652 Escola El Roser - ZER Plaurcén

25007943 ZER Plaurcén

Zona Educativa: 251069 Bellpuig.

Municipi: 25041 Barbens.

Centres:

25000869 Escola Sant Roc - ZER Riu Ondara

Municipi: 25046 Belianes.

Centres:

25000951 Escola Pere Teixiné - ZER Riu Corb (2)

25007876 ZER Riu Corb

Municipi: 25050 Bellpuig.

Centres:

25006598 Institut Lo Pla d'Urgell (1)

25001011 Escola Valeri Serra

Municipi: 25113 Ivars d'Urgell.

Centres:

25001801 Escola Mare de Déu de l'Horta

Municipi: 25130 Maldà.

Centres:

25005892 Escola de Maldà - ZER Riu Corb

Municipi: 25154 els Omells de Na Gaia.

Centres:

25005909 Escola Mossèn Ramon Muntanyola - ZER Riu Corb

Municipi: 25176 Preixana.

Centres:

25003809 Escola Montalbà - ZER Riu Corb

Municipi: 25902 Sant Martí de Riucorb.

Centres:

25004103 Escola El Tallat - ZER Riu Corb

Zona Educativa: 251082 Bellver de Cerdanya.

Municipi: 25051 Bellver de Cerdanya.

Centres:

25001059 Escola Mare de Déu de Talló (1)

Municipi: 25127 Lles de Cerdanya.

Centres:

25003056 Escola Portella Blanca - ZER Baridà - Batllia

Municipi: 25139 Montellà i Martinet.

Centres:

25007797 ZER Baridà-Batllia

25003263 Escola Pere Sarret - ZER Baridà - Batllia (2)

25003275 Escola Ridolaina - ZER Baridà - Batllia

Municipi: 25175 Prats i Sansor.

Centres:

25005983 Escola Sant Serni - ZER Baridà - Batllia

Municipi: 25179 Prullans.

Centres:

25003846 Escola El Puig - ZER Baridà - Batllia

Zona Educativa: 251306 les Borges Blanques.

Municipi: 25058 les Borges Blanques.

Centres:

25910006 Creda Lleida (les Borges Blanques) (2)

25001141 Escola Joan XXIII

25006525 Institut Josep Vallverdú (1)

Municipi: 25081 l'Espluga Calba.

Centres:

25008236 ZER Pedrera

25001473 Escola Porcel de Cervera - ZER Pedrera

Municipi: 25153 els Omellons.

Centres:

25003445 Escola Josep Güell - ZER Pedrera (2)

Zona Educativa: 251653 Camarasa.

Municipi: 25002 Àger.

Centres:

25000031 Escola Andreu Farran - ZER Montsec

Municipi: 25037 les Avellanes i Santa Linya.

Centres:

25000699 Escola de Les Avellanes - ZER Montsec

25000717 Escola de Tartareu - ZER Montsec

25007840 ZER Montsec

Municipi: 25062 Camarasa.

Centres:

25001229 Escola de Camarasa - ZER El Jonc (2)

Municipi: 25069 Castelló de Farfanya.

Centres:

25001278 Escola Santa Maria - ZER Serra Llarga

Municipi: 25156 Os de Balaguer.

Centres:

25003470 Escola L'Espígol - ZER Montsec (2)

25003482 Escola Leandre Cristòfol - ZER Montsec (2)

Zona Educativa: 252270 Cervera.

Municipi: 25072 Cervera.

Centres:

25001311 Institut Antoni Torroja (1) (C)

25008571 AFA Cervera

25910007 Creda Lleida (Cervera)

25001291 Escola Jaume Balmes (1)

25005685 Institut La Segarra (C)

25009095 Escola Les Savines

25001321 Escola Mossèn Josep Arqués (1)

Zona Educativa: 252463 Corbins.

Municipi: 25078 Corbins.

Centres:

25006501 Escola Alba (1)

25008224 ZER Argelaga

25001424 Escola Sol Ixent - ZER Argelaga (1)

Municipi: 25231 Torrelameu.

Centres:

25009800 Escola de Torrelameu – ZER Argelaga (CRF)

Zona Educativa: 252750 Esterri d'Àneu.

Municipi: 25017 Alins.

Centres:

25000316 Escola d'Alins - ZER Alt Pallars Sobirà

Municipi: 25086 Esterri d'Àneu.

Centres:

25001539 Escola La Closa (1)

25007025 SES Morelló (1)

Municipi: 25221 Tírvia.

Centres:

25004577 Escola de Tírvia - ZER Alt Pallars Sobirà

Municipi: 25901 Vall de Cardós.

Centres:

25003895 Escola Els Minairons - ZER Alt Pallars Sobirà (2)

Zona Educativa: 253078 la Fuliola.

Municipi: 25070 Castellserà.

Centres:

25001281 Escola El Terrall - ZER Espernallac (1)

25008066 ZER Espernallac (1)

Municipi: 25096 la Fuliola.

Centres:

25001618 Escola Guillem Isarn (1)

Municipi: 25225 Tornabous.

Centres:

25004644 Escola Espígol - ZER Riu Ondara

25008157 ZER Riu Ondara

Zona Educativa: 253327 la Granadella.

Municipi: 25020 Almatret.

Centres:

25000407 Escola Sant Miquel - ZER L'Oliver

Municipi: 25170 Bellaguarda.

Centres:

25003676 Escola Els Set Focs - ZER Elaia

Municipi: 25056 Bovera.

Centres:

25001126 Escola Vallmajor - ZER Elaia (1)

Municipi: 25101 la Granadella.

Centres:

25001710 Escola de la Granadella - ZER Elaia (1)

25007815 ZER Elaia

25007499 Institut l'Olivera

Municipi: 25125 Llardecans.

Centres:

25003019 Escola Arc d'Adà - ZER L'Oliver (2)

Municipi: 25133 Maials.

Centres:

25007918 ZER L'Oliver

25003123 Escola Otogesa - ZER L'Oliver (2)

Zona Educativa: 253479 Guissona.

Municipi: 25110 Guissona.

Centres:

25007505 Institut de Guissona (2)

25009113 Escola Mestre Ramon Estadella i Torradeflot (CRF)

25001761 Escola Ramon Faus i Esteve

Municipi: 25223 Torà.

Centres:

25004607 Escola Sant Gil

Zona Educativa: 253650 Juncosa.

Municipi: 25118 Juncosa.

Centres:

25007888 ZER Garrigues Altes

25001916 Escola L'Espígol - ZER Garrigues Altes

Municipi: 25206 el Soleràs.

Centres:

25004231 Escola del Soleràs - ZER Garrigues Altes

Municipi: 25224 els Torms.

Centres:

25004619 Escola Joan Benet i Petit - ZER Garrigues Altes

Zona Educativa: 253662 Juneda.

Municipi: 25119 Juneda.

Centres:

25001928 Escola Manuel Ortiz i Castelló (1)

Municipi: 25230 Torregrossa.

Centres:

25004723 Escola La Bassa

Zona Educativa: 253807 Lleida.

Municipi: 25023 Alpicat.

Centres:

25000468 Escola Doctor Serés (2)

Municipi: 25053 Benavent de Segrià.

Centres:

25001096 Escola Sant Joan (2)

Municipi: 25120 Lleida.

Centres:

25001990 Escola Antoni Bergós - ZER L'Horta de Lleida (1)

25002052 Escola Balàfia

25002064 Escola Camps Elisis (1)

25002799 Institut Caparrella (1)

25008649 Escola Cappont (CRF) (2)

25002076 Escola Cervantes (CAEP)

25009034 Escola Ciutat Jardí (CRF) (2)

25900022 Creda Lleida (Seu central-Lleida)

25002131 Escola Creu del Batlle - ZER L'Horta de Lleida

25006720 Institut d'Hoteleria i Turisme (2)

25002672 Escola de Pràctiques I (1)

25002854 Escola El Segrià - ZER L'Horta de Lleida

25002921 Escola El Vilot - ZER Ponent

25001953 Escola Enric Farreny (1)

25005442 Institut Escola del Treball (1) (C)

25006744 CEE Esperança (1)

25006264 Escola Espiga (2)

25005880 Escola Frederic Godas (2)

25002143 Escola Ginesta (CAEP) (1)

25002726 Institut Guindàvols (1)

25007611 CFA Joan Carles I

25005673 Escola Joan Maragall (1)

25002787 Institut Joan Oró (1) (C)

25005430 Escola Joan XXIII

25006409 Escola Joc de la Bola (1)

25006495 Institut Josep Lladonosa (1) (C)

25007921 ZER L'Horta de LLeida (1)

25009344 Escola La Mitjana (CRF)

25009836 Institut La Mitjana (CRF)

25002091 Escola Magí Morera i Galícia (CAEP)

25005491 Escola Magraners (1)

25006513 Institut Manuel de Montsuar (1)

25007189 Institut Maria Rúbies (3) (C)

25002696 Institut Marius Torres

25009071 Escola Països Catalans (CRF) (1)

25008777 Escola Parc de l'Aigua (CRF) (2)

25002106 Escola Pardinyes (1)

25009149 Escola Pinyana (CRF) (2)

25008133 ZER Ponent

25008212 Escola Pràctiques II (1)

25002121 Escola Príncep de Viana

25002088 Escola Riu Segre

25006771 Institut Ronda (3)

25002684 Institut Samuel Gili i Gaya (1) (C)

25006276 Escola Sant Jordi (1)

25002659 Escola Sant Josep de Calassanç

25002003 Escola Santa Maria de Gardeny (CAEP) (1)

25006410 CFA Segrià

25006197 Escola Terres de Ponent (CAEP)

25006732 Institut Torrevicens (1) (C)

Municipi: 25233 Torre-serona.

Centres:

25004759 Escola El Roser - ZER Alt Segrià

Zona Educativa: 254368 Mollerussa.

Municipi: 25068 Castellnou de Seana.

Centres:

25001266 Escola L'Estel - ZER Vent Serè

Municipi: 25093 Fondarella.

Centres:

25001606 Escola Minyons d'Urgell - ZER Plaurcén (2)

Municipi: 25099 Golmés.

Centres:

25001692 Escola Francesc Arenes (2)

Municipi: 25122 Linyola.

Centres:

25002970 Escola El Sitjar (1)

Municipi: 25135 Miralcamp.

Centres:

25003147 Escola Sant Miquel (1)

Municipi: 25137 Mollerussa.

Centres:

25910005 Creda Lleida (Mollerussa)

25007517 Institut La Serra (1)

25009356 Escola Les Arrels (CRF)

25005171 Escola Mestre Ignasi Peraire (1)

25008625 CFA Mollerussa

25003202 Institut Mollerussa

25005545 Escola Pompeu Fabra (1)

25005557 CEE Siloé (2)

25005582 Institut Terres de Ponent

Municipi: 25158 el Palau d'Anglesola.

Centres:

25003494 Escola Arnau Berenguer

Municipi: 25205 Sidamon.

Centres:

25004221 Escola El Timó - ZER Plaurcén (2)

Municipi: 25252 Vila-sana.

Centres:

25005077 Escola Mossèn Ton Clavé - ZER Vent Serè (2)

Municipi: 25248 Vilanova de Bellpuig.

Centres:

25005016 Escola Marinada - ZER Vent Serè

25008091 ZER Vent Serè

Zona Educativa: 254873 Oliana.

Municipi: 25149 Oliana.

Centres:

25006471 Institut Aubenç (1)

25005132 Escola Sant Jordi (1)

Municipi: 25165 Peramola.

Centres:

25003585 Escola Sant Miquel - ZER Narieda

Zona Educativa: 254988 Organyà.

Municipi: 25077 Coll de Nargó.

Centres:

25001400 Escola Sant Climent - ZER Narieda (2)

Municipi: 25155 Organyà.

Centres:

25003469 Escola Miret i Sans - ZER Narieda

25007827 ZER Narieda

Zona Educativa: 255580 la Pobla de Segur.

Municipi: 25171 la Pobla de Segur.

Centres:

25008352 Institut de La Pobla de Segur (1)

25003688 Escola Els Raiers

Zona Educativa: 255634 el Pont de Suert.

Municipi: 25173 el Pont de Suert.

Centres:

25006240 Institut El Pont de Suert (1)

25003755 Escola Ribagorçana (1)

Municipi: 25227 la Torre de Cabdella.

Centres:

25008765 Escola La Vall Fosca - ZER Pallars Jussà

Municipi: 25043 la Vall de Boí.

Centres:

25008534 Escola de La Vall de Boí - ZER Alta Ribagorça (2)

Municipi: 25245 Vilaller.

Centres:

25007891 ZER Alta Ribagorça

25004981 Escola Vidal i Abad - ZER Alta Ribagorça

Zona Educativa: 255671 Ponts.

Municipi: 25172 Ponts.

Centres:

25003718 Escola de Ponts

25006574 Institut de Ponts (1)

Zona Educativa: 256092 Ribera d'Ondara.

Municipi: 25055 Biosca.

Centres:

25001102 Escola Sants Abdó i Senén - ZER La Segarra (2)

Municipi: 25911 els Plans de Sió.

Centres:

25003500 Escola de les Pallargues - ZER La Segarra

Municipi: 25905 Ribera d'Ondara.

Centres:

25007773 ZER La Segarra

25004085 Escola Vall Ondara - ZER La Segarra (2)

Municipi: 25191 Sanaüja.

Centres:

25004024 Escola de Sanaüja - ZER La Segarra (2)

Municipi: 25192 Sant Guim de Freixenet.

Centres:

25004036 Escola L'Estel (2)

Municipi: 25194 Sant Ramon.

Centres:

25004073 Escola Mare de Déu de la Mercè - ZER La Segarra (2)

Zona Educativa: 257734 Serós.

Municipi: 25038 Aitona.

Centres:

25008297 ZER Baix Segrià

25000730 Escola Francesc Feliu - ZER Baix Segrià (2)

Municipi: 25102 la Granja d'Escarp.

Centres:

25001722 Escola Sant Jaume - ZER Baix Segrià (2)

Municipi: 25131 Massalcoreig.

Centres:

25003111 Escola de Massalcoreig - ZER Baix Segrià

Municipi: 25204 Seròs.

Centres:

25004218 Escola Miquel Baró Daban (1)

25007529 Institut Seròs (3)

Zona Educativa: 257760 la Seu d'Urgell.

Municipi: 25005 Alàs i Cerc.

Centres:

25000122 Escola Sant Esteve - ZER Urgellet

Municipi: 25140 Montferrer i Castellbò.

Centres:

25003299 Escola Els Agols - ZER Urgellet

Municipi: 25185 Ribera d'Urgellet.

Centres:

25003950 Escola Arnau Mir - ZER Urgellet

Municipi: 25203 la Seu d'Urgell.

Centres:

25001242 Escola Castell-Ciutat - ZER Urgellet

25910001 Creda Lleida (la Seu d'Urgell)

25004188 Institut Joan Brudieu (1) (C)

25008583 AFA La Seu d'Urgell

25009368 Escola La Valira (CRF)

25004140 Escola Mossèn Albert Vives

25005533 Escola Pau Claris

25007864 ZER Urgellet

Zona Educativa: 257898 Sort.

Municipi: 25126 Llavorsí.

Centres:

25007803 ZER Alt Pallars Sobirà

25003032 Escola de Llavorsí - ZER Alt Pallars Sobirà

Municipi: 25183 Rialp.

Centres:

25003871 Escola Montsent de Pallars - ZER Alt Pallars Sob

Municipi: 25209 Sort.

Centres:

25005144 Escola Àngel Serafí i Casanovas

25006291 Institut Hug Roger III (1)

Zona Educativa: 258039 Tàrrega.

Municipi: 25027 Anglesola.

Centres:

25000584 Escola Santa Creu (CAEP)

Municipi: 25217 Tàrrega.

Centres:

25006781 Institut Alfons Costafreda (C)

25004531 Escola Àngel Guimerà (1)

25910004 Creda Lleida (Tàrrega)

25004462 Escola Jacint Verdaguer (1)

25004498 Institut Manuel de Pedrolo (3)

25008790 Escola Maria-Mercè Marçal (CRF)

25008595 CFA Tàrrega

Zona Educativa: 258088 Térmens.

Municipi: 25008 Albesa.

Centres:

25000161 Escola L'Àlber

Municipi: 25134 Menàrguens.

Centres:

25003135 Escola Joan Ros i Porta - ZER El Jonc

Municipi: 25220 Térmens.

Centres:

25004565 Escola Alfred Potrony (1)

Zona Educativa: 258453 Tremp.

Municipi: 25001 Abella de la Conca.

Centres:

25000021 Escola de Bóixols - ZER Pallars Jussà

Municipi: 25115 Isona i Conca Dellà.

Centres:

25001886 Escola Aeso - ZER Pallars Jussà

25007839 ZER Pallars Jussà

Municipi: 25234 Tremp.

Centres:

25910002 Creda Lleida (Tremp) (1)

25006549 Escola d'Espluga de Serra - ZER Alta Ribagorça (1)

25008984 CFA de Tremp

25006288 Institut de Tremp (1)

25004772 Escola Valldeflors (1)

Zona Educativa: 258842 Val d'Aran.

Municipi: 25057 es Bòrdes.

Centres:

25001138 Escola Casteth Leon - ZER Val d'Aran (*) (1)

Municipi: 25059 Bossòst.

Centres:

25001199 Escola Sant Ròc (*) (1)

Municipi: 25121 Les.

Centres:

25980018 Agr. Rural Era Vall d'Aran (*)

25006148 Institut d'Ostalaria de Les-Val d'Aran (*) (2)

25002957 Escola Estudi Alejandro Casona (*) (2)

Municipi: 25025 Naut Aran.

Centres:

25000535 Escola Loseron - ZER Val d'Aran (*)

25000560 Escola Ruda - ZER Val d'Aran (*)

25000559 Escola Sant Martí - ZER Val d'Aran (*)

25007931 ZER Val d'Aran (*)

Municipi: 25243 Vielha e Mijaran.

Centres:

25910009 Creda LLeida (Vielha) (*) (2)

25006239 Institut d'Aran (*) (3)

25004899 Escola Eth Roser - ZER Val d'Aran (*)

25004929 Escola Garona (*) (1)

25008741 AFA Val d'Aran (*) (2)

Zona Educativa: 258635 Vallfogona de Balaguer.

Municipi: 25047 Bellcaire d'Urgell.

Centres:

25000961 Escola Bonavista

25007700 Institut Ermengol IV (1)

Municipi: 25049 Bellmunt d'Urgell.

Centres:

25001001 Escola Sant Bartomeu - ZER Espernallac

Municipi: 25164 Penelles.

Centres:

25003551 Escola Ramon Gombal - ZER Espernallac

Municipi: 25035 la Sentiu de Sió.

Centres:

25000675 Escola Mare de Déu de la Guardiola - ZER El Roma

Municipi: 25240 Vallfogona de Balaguer.

Centres:

25008081 ZER El Jonc

25008935 Escola La Ràpita-ZER El Jonc

25004851 Escola Salvador Espriu - ZER El Jonc

Zona Educativa: 258787 Verdú.

Municipi: 25074 Ciutadilla.

Centres:

25001357 Escola de Ciutadilla - ZER Guicivervi

Municipi: 25109 Guimerà.

Centres:

25001758 Escola de Guimerà - ZER Guicivervi

Municipi: 25242 Verdú.

Centres:

25004863 Escola Jardí - ZER Guicivervi (1)

Municipi: 25244 Vilagrassa.

Centres:

25007761 ZER Guicivervi

25004966 Escola Ramon Perelló - ZER Guicivervi (2)

Serveis territorials a Tarragona

Zona Educativa: 430251 Alcover.

Municipi: 43005 Alcover.

Centres:

43009497 Institut Fonts del Glorieta (1)

43000135 Escola Mare de Déu del Remei (1)

Municipi: 43083 el Milà.

Centres:

43001504 Escola Bisbe Martí - ZER El Francolí (1)

Zona Educativa: 430481 Altafulla.

Municipi: 43012 Altafulla.

Centres:

43009977 Institut d'Altafulla (CRF) (1)

43010402 Escola El Roquissar (1)

43000251 Escola La Portalada (1)

Municipi: 43043 el Catllar.

Centres:

43005352 Escola L'Agulla (1)

Municipi: 43097 la Nou de Gaià.

Centres:

43005467 Escola Les Codinetes - ZER Baix Gaià (1)

Municipi: 43126 la Riera de Gaià.

Centres:

43005157 Escola Montoliu

Municipi: 43135 Salomó.

Centres:

43009102 ZER Baix Gaià

43005662 Escola Josep Nin - ZER Baix Gaià

Zona Educativa: 430561 l'Arboç.

Municipi: 43016 l'Arboç.

Centres:

43007580 Institut de L'Arboç (1)

43000378 Escola Sant Julià

Municipi: 43020 Banyeres del Penedès.

Centres:

43005133 Escola Mare de Déu del Priorat (1)

Municipi: 43024 Bellvei.

Centres:

43000548 Escola La Muntanyeta (1)

Zona Educativa: 431199 la Bisbal de Falset.

Municipi: 43027 la Bisbal de Falset.

Centres:

43005339 Escola Montsant - ZER Montsant (1)

Municipi: 43099 la Palma d'Ebre.

Centres:

43005479 Escola 1 d'Abril - ZER Ebre

Zona Educativa: 431311 les Borges del Camp.

Municipi: 43007 l'Aleixar.

Centres:

43009059 ZER Baix Camp Nord

43000184 Escola Teresa Salvat i Llauradó - ZER Baix Camp (2)

Municipi: 43009 Alforja.

Centres:

43000214 Escola Josep Fusté (2)

Municipi: 43031 les Borges del Camp.

Centres:

43010578 Institut Fontanelles (1)

43000627 Escola Rocabruna (2)

Municipi: 43081 Maspujols.

Centres:

43010220 Escola de Maspujols (CRF)

Municipi: 43128 Riudecols.

Centres:

43005561 Escola Mare de Déu del Roser - ZER Baix Camp Nor (1)

Municipi: 43169 Vilaplana.

Centres:

43010621 Escola Cingle Roig-ZER Baix Camp Nord

Zona Educativa: 431552 Calafell.

Municipi: 43037 Calafell.

Centres:

43007257 Institut Camí de Mar (1) (C)

43009898 Escola Castell de Calafell (1)

43011121 Escola de Calafell 2 (CRF)

43010372 Institut de Segur de Calafell (CRF)

43010098 Escola La Ginesta (1)

43000721 Escola Mossèn Jacint Verdaguer (1)

43000706 Escola Santa Creu de Calafell (1)

Municipi: 43051 Cunit.

Centres:

43010815 Escola Cunit 2 (1)

43009850 SES Ernest Lluch i Martí (1) (C)

43000998 Escola Pompeu Fabra (1)

43008535 Escola Solcunit (1)

Zona Educativa: 431679 Cambrils.

Municipi: 43038 Cambrils.

Centres:

43008547 Escola Cambrils (1)

43006654 Institut Cambrils (1)

43910017 Creda Tarragona (Cambrils) (1)

43007038 Institut Escola d'Hoteleria i Turisme (1)

43010141 Escola Guillem Fortuny (1)

43000731 Escola Joan Ardèvol (1)

43011212 Escola La Bòbila (CRF)

43010335 Institut La Mar de la Frau (1)

43006356 Escola Marinada (2)

43010581 Escola Mas Clariana (1)

43000779 Institut Ramon Berenguer IV (1)

Zona Educativa: 431837 Capçanes.

Municipi: 43040 Capçanes.

Centres:

43000792 Escola Sant Isidre - ZER Les Vinyes (1)

Municipi: 43070 els Guiamets.

Centres:

43001334 Escola Sant Feliu - ZER Les Vinyes

Municipi: 43076 Marçà.

Centres:

43001383 Escola Anicet Villar - ZER Les Vinyes (1)

43010554 ZER Les Vinyes

Municipi: 43082 el Masroig.

Centres:

43001498 Escola Onze de Setembre - ZER Baix Priorat

Zona Educativa: 432428 Constantí.

Municipi: 43047 Constantí.

Centres:

43005893 Escola Centcelles (CAEP) (2)

43007646 Institut de Constantí (CAEP) (1)

43000895 Escola Mossèn Ramon Bergadà (2)

Zona Educativa: 432507 Cornudella de Montsant.

Municipi: 43049 Cornudella de Montsant.

Centres:

43000962 Escola Dr. Piñol i Aguadé - ZER Montsant-Serra d

43008699 SES Montsant (1)

43009001 ZER Montsant-Serra de Prades

Municipi: 43112 Poboleda.

Centres:

43002053 Escola Garbí - ZER Montsant-Serra de Prades

Municipi: 43116 Prades.

Centres:

43005510 Escola Serra de Prades - ZER Montsant-Serra de P

Municipi: 43157 Ulldemolins.

Centres:

43004487 Escola Montsant - ZER Montsant-Serra de Prades (2)

Municipi: 43174 la Vilella Baixa.

Centres:

43010839 Escola Serra Major - ZER L'Aglà (CRF)

Zona Educativa: 432660 l'Espluga de Francolí.

Municipi: 43054 l'Espluga de Francolí.

Centres:

43006617 Institut Joan Amigó i Callau (1) (C)

43001036 Escola Martí Poch (1)

Municipi: 43176 Vimbodí i Poblet.

Centres:

43005081 Escola Mare de Déu dels Torrents - ZER Poblet

43009141 ZER Poblet (2)

Zona Educativa: 432775 Falset.

Municipi: 43023 Bellmunt del Priorat.

Centres:

43000512 Escola El Sarraí - ZER Baix Priorat

Municipi: 43055 Falset.

Centres:

43001051 Escola Antoni Vilanova (1)

43910009 Creda Tarragona (Falset)

43006691 Institut Priorat (1)

Municipi: 43114 Porrera.

Centres:

43009047 ZER Baix Priorat

43005509 Escola Rossend Giol - ZER Baix Priorat (1)

Zona Educativa: 433391 Gratallops.

Municipi: 43035 Cabacés.

Centres:

43000676 Escola El Castell - ZER Montsant

43011303 ZER Montsant

Municipi: 43069 Gratallops.

Centres:

43009023 ZER L'Aglà

43001310 Escola Llicorella - ZER L'Aglà

Municipi: 43085 el Molar.

Centres:

43005455 Escola Pius XII - ZER L'Aglà

Zona Educativa: 433913 Llorenç del Penedès.

Municipi: 43028 la Bisbal del Penedès.

Centres:

43010414 Institut Baix Penedès Nord (1)

43000597 Escola Ull del Vent (2)

Municipi: 43074 Llorenç del Penedès.

Centres:

43001361 Escola Les Cometes (1)

Municipi: 43090 el Montmell.

Centres:

43001656 Escola Teresa Godes i Domènech - ZER El Montmell (2)

Municipi: 43137 Sant Jaume dels Domenys.

Centres:

43005583 Escola Els Quatre Vents (1)

Municipi: 43140 Santa Oliva.

Centres:

43005595 Escola La Parellada (CAEP) (1)

Zona Educativa: 434450 Mont-Roig del Camp.

Municipi: 43092 Mont-roig del Camp.

Centres:

43008638 Institut Antoni Ballester (1)

43012095 Institut-Escola Joan Miró (CRFE)

43010487 Escola Marcel·lí Esquius (CRF)

43001668 Escola Mare de Déu de la Roca (2)

Municipi: 43118 Pratdip.

Centres:

43005522 Escola Santa Marina - ZER Vandellòs-Pratdip (1)

Municipi: 43162 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.

Centres:

43007208 Institut Berenguer d'Entença (1)

43004657 Escola Mestral (1)

43004700 Escola Valdelors - ZER Vandellòs-Pratdip

43009333 ZER Vandellòs - Pratdip

Zona Educativa: 434474 Montblanc.

Municipi: 43021 Barberà de la Conca.

Centres:

43000470 Escola Valldemur - ZER Conca de Barberà

Municipi: 43029 Blancafort.

Centres:

43000603 Escola de Blancafort - ZER Poblet (1)

Municipi: 43086 Montblanc.

Centres:

43910005 Creda Tarragona (Montblanc)

43001553 Escola Les Muralles (1)

43009187 Institut Martí l'Humà (1)

43010323 AFA Montblanc

Municipi: 43107 Pira.

Centres:

43001954 Escola Antoni Tous - ZER Conca de Barberà (1)

Municipi: 43147 Solivella.

Centres:

43009072 ZER Conca de Barberà

43003124 Escola Sagrat Cor - ZER Conca de Barberà (1)

Municipi: 43172 Vilaverd.

Centres:

43005017 Escola del Montgoi - ZER Poblet (2)

Zona Educativa: 434486 Montbrió del Camp.

Municipi: 43033 Botarell.

Centres:

43009126 ZER Baix Camp Sud

43000640 Escola Mare de Déu de la Candela - ZER Baix Camp (1)

Municipi: 43053 Duesaigües.

Centres:

43005376 Escola Puigmarí - ZER Baix Camp Sud (1)

Municipi: 43088 Montbrió del Camp.

Centres:

43001607 Escola Josep M. Soler i Gené (1)

Municipi: 43127 Riudecanyes.

Centres:

43005558 Escola Sant Mateu (2)

Municipi: 43167 Vilanova d'Escornalbou.

Centres:

43004888 Escola Font de l'Arc - ZER Baix Camp Sud (1)

Zona Educativa: 434693 el Morell.

Municipi: 43095 el Morell.

Centres:

43008407 Institut El Morell (1)

43001735 Escola Ventura Gassol (1)

Municipi: 43100 els Pallaresos.

Centres:

43010591 Escola dels Pallaresos (CRF)

43010748 Institut Els Pallaresos (CRF)

43001826 Escola Sant Sebastià (1)

Municipi: 43103 Perafort.

Centres:

43009886 Escola Josep Veciana (1)

Municipi: 43109 la Pobla de Mafumet.

Centres:

43005480 Escola Mare de Déu del Lledó (1)

Municipi: 43144 la Secuita.

Centres:

43003082 Escola Guillem de Claramunt (2)

Municipi: 43166 Vilallonga del Camp.

Centres:

43004864 Escola Pere Virgili (2)

Zona Educativa: 435454 el Pla de Santa Maria.

Municipi: 43036 Cabra del Camp.

Centres:

43000688 Escola de Cabra del Camp - ZER La Parellada (1)

Municipi: 43059 Figuerola del Camp.

Centres:

43009138 ZER La Parellada (1)

43001115 Escola Mare de Déu de l'Esperança - ZER La Parel (1)

Municipi: 43108 el Pla de Santa Maria.

Centres:

43001966 Escola Sant Ramon (2)

Municipi: 43113 el Pont d'Armentera.

Centres:

43005492 Escola Santa Magdalena - ZER La Parellada (2)

Zona Educativa: 436057 Reus.

Municipi: 43123 Reus.

Centres:

43002594 Institut Baix Camp (1) (C)

43006216 Escola Cèlia Artiga (2)

43002260 Escola Ciutat de Reus (2)

43910002 Creda Tarragona (Reus)

43007385 Institut d'Horticultura i Jardineria (1)

43010852 Institut de Reus (CRF) (C)

43005753 Escola Doctor Alberich i Casas (CAEP) (1)

43005765 Escola Eduard Toda i Güell (2)

43011145 Escola Els Ganxets (CRF)

43006678 Institut Gabriel Ferrater i Soler (1)

43002570 Institut Gaudí (1) (C)

43002272 Escola General Prim (2)

43010864 Escola Isabel Besora (CRF)

43005901 Escola Joan Rebull (2)

43008444 Institut Josep Tapiró (1) (C)

43010505 Escola La Vitxeta

43007166 Institut Lluís Domènech i Montaner (1)

43002259 Escola Marià Fortuny

43008857 CFA Mas Pellicer (3)

43002247 Escola Misericòrdia (CAEP) (2)

43007105 Escola Montsant (2)

43007178 Escola Mowgli (1)

43012083 Institut-Escola Pi del Burgar (CRFE)

43002235 Escola Pompeu Fabra (CAEP)

43002211 Escola Prat de la Riba (2)

43011157 Escola Reus 21 (CRF)

43006228 Escola Rosa Sensat (CAEP) (2)

43006061 Escola Rubió i Ors (CAEP) (1)

43002582 Institut Salvador Vilaseca (1)

43005935 Escola Sant Bernat Calbó (CAEP) (1)

43006541 Escola Teresa Miquel i Pàmies (1)

Zona Educativa: 436227 Riudoms.

Municipi: 43129 Riudoms.

Centres:

43002752 Escola Beat Bonaventura Gran (2)

43007658 Institut Joan Guinjoan i Gispert (1)

43010529 Escola Riudoms (CRF)

Municipi: 43178 Vinyols i els Arcs.

Centres:

43005121 Escola Santa Caterina (2)

Zona Educativa: 437360 Santa Coloma de Queralt.

Municipi: 43130 Rocafort de Queralt.

Centres:

43006371 Escola Sant Roc - ZER Conca de Barberà

Municipi: 43139 Santa Coloma de Queralt.

Centres:

43003011 Escola Cor de Roure

43006708 Institut Joan Segura i Valls (1)

Municipi: 43142 Sarral.

Centres:

43003069 Escola Salvador Ninot

Zona Educativa: 437669 la Selva del Camp.

Municipi: 43011 Almoster.

Centres:

43005327 Escola Ramon Sugrañes (1)

Municipi: 43042 Castellvell del Camp.

Centres:

43005340 Escola Santa Anna (1)

Municipi: 43145 la Selva del Camp.

Centres:

43003100 Escola Abel Ferrater (2)

43009679 Escola Gil Cristià i Arbós (CRF)

43008511 Institut Joan Puig i Ferreter (1)

Zona Educativa: 438029 Tarragona.

Municipi: 43148 Tarragona.

Centres:

43003641 Institut Antoni de Martí i Franquès (1)

43003136 Escola Bonavista (CAEP) (2)

43009722 Institut Cal·lípolis (1)

43005911 Escola Campclar (CAEP) (2)

43006125 Institut Campclar (1) (C)

43005959 Escola Cèsar August (2)

43008481 Institut Collblanc (1) (C)

43003653 Institut Comte de Rius (1)

43925251 Creda Tarragona (Seu central-Tarragona) (3)

43010396 Escola de Ponent (CRF)

43003690 Escola de Pràctiques (2)

43003720 Escola El Miracle (2)

43005704 Institut Francesc Vidal i Barraquer (1) (C)

43003756 Escola Gual i Villalbí (1)

43007051 CFA Josepa Massanés i Dalmau

43010876 Escola l'Arrabassada (CRF)

43003185 Escola La Canonja (2)

43011467 Escola La Canonja 2 (CRF)

43005170 Escola La Floresta (2)

43006563 Escola Marcel·lí Domingo (2)

43003768 Escola Mare de Déu dels Àngels (2)

43006381 Escola Mediterrani (CAEP) (2)

43011169 Escola Olga Xirinacs (CRF)

43005169 Escola Pau Delclòs (1)

43007117 Escola Pax (1)

43006630 Institut Pere Martell (2)

43003732 Institut Pons d'Icart (1)

43005686 Escola Riu Clar (2)

43009369 Escola Saavedra (1)

43003321 Escola Sant Pere i Sant Pau (1)

43008432 Institut Sant Pere i Sant Pau (1) (C)

43003227 Escola Sant Salvador (1)

43008501 SES Sant Salvador (1) (C)

43003306 Escola Serrallo (2)

43008729 CFA Tarragona

43009230 Escola Tarragona (CRF)

43011479 Institut Tarragona (CRF)

43008390 Institut Torreforta (1) (C)

Zona Educativa: 438285 Torredembarra.

Municipi: 43030 Bonastre.

Centres:

43000615 Escola L'Estel - ZER Els Ceps (1)

Municipi: 43050 Creixell.

Centres:

43005364 Escola Les Eres (CAEP) (1)

Municipi: 43111 la Pobla de Montornès.

Centres:

43005145 Escola Els Ametllers (1)

Municipi: 43131 Roda de Barà.

Centres:

43011418 Institut de Roda de Barà (CRF)

43011194 Escola El Cucurull (CRF)

43002776 Escola Salvador Espriu (1)

Municipi: 43153 Torredembarra.

Centres:

43003884 Escola Antoni Roig (2)

43009242 Escola L'Antina (1)

43010827 Escola Mirades

43006851 Escola Molí de Vent (2)

43007661 Institut Ramon de la Torre (1)

43006952 Institut Torredembarra (1)

Zona Educativa: 438704 Valls.

Municipi: 43080 la Masó.

Centres:

43001462 Escola Els Til·lers - ZER El Francolí (1)

Municipi: 43124 la Riba.

Centres:

43005546 Escola de La Riba

Municipi: 43160 Vallmoll.

Centres:

43004505 Escola Mare de Déu del Roser (2)

Municipi: 43161 Valls.

Centres:

43004530 Escola Baltasar Segú (2)

43910001 Creda Tarragona (Valls)

43009114 ZER El Francolí

43006575 Escola Eladi Homs (1)

43006861 Escola Enxaneta

43004633 Escola Eugeni d'Ors (2)

43004611 Institut Jaume Huguet (1)

43004529 Escola Mare de Déu de la Candela (2)

43004608 Institut Narcís Oller (1) (C)

43004517 Escola Rocabruna - ZER El Francolí (1)

43010608 Institut Serra de Miramar (CRF)

43010074 AFA Valls (1)

Zona Educativa: 438765 el Vendrell.

Municipi: 43002 Albinyana.

Centres:

43005297 Escola Joan Perucho (1)

Municipi: 43163 el Vendrell.

Centres:

43004803 Institut Andreu Nin (1) (C)

43004748 Escola Àngel Guimerà

43006587 Escola Àngels Garriga (1)

43004797 Institut Baix Penedès (1)

43910004 Creda Tarragona (El Vendrell) (1)

43010062 AFA El Vendrell (3)

43012101 Institut-Escola Els Còdols (CRF)

43004736 Escola Els Secallets (1)

43006988 CEE Garbí (1)

43010165 Escola Marta Mata (CRF)

43010189 Institut Mediterrània (1)

43004815 Escola Pau Casals (1)

43010177 Escola Pla de Mar (1)

43008924 Escola Teresina Martorell (1)

Zona Educativa: 438856 Vila-Rodona.

Municipi: 43001 Aiguamúrcia.

Centres:

43006174 Escola Les Moreres - ZER La Parellada (1)

43000020 Escola Sant Miquel - ZER La Parellada (1)

Municipi: 43079 Masllorenç.

Centres:

43005421 Escola Berenguer de Montoliu - ZER Els Ceps (1)

43009096 ZER Els Ceps (2)

Municipi: 43132 Rodonyà.

Centres:

43009382 ZER El Montmell (2)

43005571 Escola Les Comes - ZER El Montmell (2)

Municipi: 43170 Vila-rodona.

Centres:

43004921 Escola Bernardí Tolrà - ZER El Montmell (1)

Zona Educativa: 438881 Vila-Seca i Salou.

Municipi: 43905 Salou.

Centres:

43009451 Escola de Salou (1)

43006393 Escola Europa (2)

43007543 Institut Jaume I (1)

43010347 Institut Marta Mata (1)

43004931 Escola Santa Maria del Mar (2)

43010153 Escola Vora Mar (CRF) (1)

Municipi: 43171 Vila-seca.

Centres:

43005947 Escola Cal·lípolis (2)

43006241 Escola La Plana (CAEP) (2)

43006332 Escola Mestral (2)

43010530 Escola Miramar (1)

43005972 Institut Ramon Barbat i Miracle (1)

43005005 Escola Sant Bernat Calvó (2)

43004979 Escola Torroja i Miret (2)

43008523 Institut Vila-seca (1)

43011492 Escola Vila-seca 2 (CRF)

43010086 AFA Vilaseca (3)

Zona Educativa: 438893 Vilabella.

Municipi: 43010 Alió.

Centres:

43000226 Escola La Barquera - ZER Atzavara (1)

Municipi: 43034 Bràfim.

Centres:

43000652 Escola Sant Jaume de Bràfim - ZER Atzavara (CAEP) (1)

Municipi: 43098 Nulles.

Centres:

43009035 ZER Atzavara (2)

43001796 Escola Sant Sebastià - ZER Atzavara (1)

Municipi: 43119 Puigpelat.

Centres:

43002171 Escola Joan Plana (2)

Municipi: 43165 Vilabella.

Centres:

43005637 Escola Manuel de Castellví i Feliu - ZER Atzavar (2)

Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre

Zona Educativa: 430213 Alcanar.

Municipi: 43004 Alcanar.

Centres:

43000081 Escola Joan Baptista Serra (1)

43005698 Escola Marjal - ZER Mediterrània (2)

43009308 ZER Mediterrània

43007087 Institut Sòl de Riu (1)

Zona Educativa: 430262 l'Aldea.

Municipi: 43904 l'Aldea.

Centres:

43004037 Escola Maria García i Cabanes (1)

43004050 Escola 21 d'Abril

Municipi: 43903 Camarles.

Centres:

43008419 Institut Camarles (1)

43004116 Escola del Lligallo del Gànguil - ZER Mestral (1)

43003975 Escola Sant Àngel (1)

Zona Educativa: 430501 l'Ametlla de Mar.

Municipi: 43013 l'Ametlla de Mar.

Centres:

43006976 Institut Mare de Déu de la Candelera (1)

43000263 Escola Sant Jordi (1)

Municipi: 43906 l'Ampolla.

Centres:

43005194 Escola Mediterrani (1)

Municipi: 43104 el Perelló.

Centres:

43007211 Institut Blanca d'Anjou (1)

43001929 Escola Jaume II (1)

Zona Educativa: 430523 Amposta.

Municipi: 43014 Amposta.

Centres:

43010773 Escola Consol Ferré (CRF) (1)

43910006 Creda Tarragona (Amposta) (1)

43009217 Escola del Poble Nou del Delta - ZER Mediterràni

43005224 Escola Mestre Agustí Barberà

43000275 Escola Miquel Granell (1)

43006101 Institut Montsià (1)

43000329 Institut Ramon Berenguer IV (1)

43008754 CFA Sebastià Juan Arbó (2)

43006186 Escola Soriano Montagut

Zona Educativa: 430730 Ascó.

Municipi: 43019 Ascó.

Centres:

43000433 Escola Sant Miquel

Municipi: 43152 la Torre de l'Espanyol.

Centres:

43005601 Escola El Tormo - ZER Ribera d'Ebre Nord

Municipi: 43177 Vinebre.

Centres:

43005108 Escola Les Eres - ZER Ribera d'Ebre Nord

Zona Educativa: 430951 Batea.

Municipi: 43022 Batea.

Centres:

43012113 Institut-Escola Batea

Municipi: 43041 Caseres.

Centres:

43000809 Escola La Gessera - ZER Ports-Algars

Municipi: 43110 la Pobla de Massaluca.

Centres:

43002016 Escola L'Ametller - ZER Terra Alta Nord

Municipi: 43175 Vilalba dels Arcs.

Centres:

43005650 Escola El Diví Mestre - ZER Terra Alta Nord

43009370 ZER Terra Alta Nord

Zona Educativa: 432593 Deltebre.

Municipi: 43901 Deltebre.

Centres:

43006964 Institut de Deltebre (1)

43004074 Escola L'Assumpció

43006873 Escola Riumar (2)

43004013 Escola Sant Miquel

Zona Educativa: 432880 Flix.

Municipi: 43060 Flix.

Centres:

43007233 Institut de Flix (1)

43001127 Escola Enric Grau i Fontserè (1)

Municipi: 43125 Riba-roja d'Ebre.

Centres:

43011029 ZER Ebre

43002661 Escola Sant Agustí - ZER Ebre

Zona Educativa: 433123 Gandesa.

Municipi: 43032 Bot.

Centres:

43000639 Escola Sant Blai - ZER Terra Alta-Centre

Municipi: 43048 Corbera d'Ebre.

Centres:

43000950 Escola Doctor Ferran - ZER Terra Alta - Centre

43009461 ZER Terra Alta-Centre

Municipi: 43056 la Fatarella.

Centres:

43001097 Escola Los Castellets - ZER Terra Alta Nord

Municipi: 43064 Gandesa.

Centres:

43910008 Creda Tarragona (Gandesa)

43001231 Escola Puig Cavaller (1)

43006642 Institut Terra Alta (1) (C)

Municipi: 43106 el Pinell de Brai.

Centres:

43001942 Escola Cèsar Martinell - ZER Terra Alta - Centre

Zona Educativa: 433500 Horta de Sant Joan.

Municipi: 43018 Arnes.

Centres:

43000421 Escola La Miranda - ZER Ports-Algars

Municipi: 43071 Horta de Sant Joan.

Centres:

43001346 Escola Montsagre - ZER Ports-Algars

43009229 ZER Ports-Algars

Municipi: 43117 Prat de Comte.

Centres:

43002144 Escola Mare de Déu de la Fontcalda - ZER Ports-A

Zona Educativa: 434670 Móra d'Ebre.

Municipi: 43026 Benissanet.

Centres:

43000561 Escola Antoni Nat - ZER Benissanet-Miravet

43009606 ZER Benissanet-Miravet

Municipi: 43084 Miravet.

Centres:

43005443 Escola Roc Llop i Convalia - ZER Benissanet-Mira

Municipi: 43093 Móra d'Ebre.

Centres:

43910007 Creda Tarragona (Móra d'Ebre) (2)

43007129 Institut Julio Antonio (1) (C)

43001681 Escola Lluís Viñas i Viñoles

43010311 AFA Ribera d'Ebre

Zona Educativa: 434681 Móra la Nova.

Municipi: 43065 Garcia.

Centres:

43005406 Escola El Verger - ZER Ribera d'Ebre Nord

43009345 ZER Ribera d'Ebre Nord

Municipi: 43067 Ginestar.

Centres:

43001280 Escola Pàmies - ZER La Font de l'Aiguadí (2)

Municipi: 43094 Móra la Nova.

Centres:

43001723 Escola 3 d'Abril (1)

Municipi: 43121 Rasquera.

Centres:

43005534 Escola de Rasquera - ZER La Font de l'Aiguadí

43009394 ZER La Font de l'Aiguadí

Municipi: 43150 Tivissa.

Centres:

43003835 Escola Josep Riba - ZER Les Vinyes

43003847 Escola Marcel·lí Domingo

Zona Educativa: 436290 Roquetes.

Municipi: 43008 Alfara de Carles.

Centres:

43005315 Escola d'Alfara de Carles - ZER Mont Caro

Municipi: 43133 Roquetes.

Centres:

43002831 Escola Mestre Marcel·lí Domingo (1)

43009311 ZER Mont Caro

43005674 Escola Raval de Cristo - ZER Mont Caro

43008420 Institut Roquetes (1)

Zona Educativa: 436574 Sant Carles de la Ràpita.

Municipi: 43136 Sant Carles de la Ràpita.

Centres:

43002892 Escola Carles III (1)

43007221 Institut Els Alfacs (1)

43006551 Escola Horta Vella (1)

Zona Educativa: 436823 Sant Jaume d'Enveja.

Municipi: 43902 Sant Jaume d'Enveja.

Centres:

43004189 Escola Sant Jaume

43005613 Escola Setze de Febrer - ZER Mediterrània

Zona Educativa: 437311 Santa Bàrbara.

Municipi: 43063 la Galera.

Centres:

43005391 Escola Sant Llorenç - ZER Montsià (2)

Municipi: 43068 Godall.

Centres:

43005418 Escola Sant Salvador - ZER Montsià

Municipi: 43077 Mas de Barberans.

Centres:

43001395 Escola Teresa Subirats i Mestre - ZER Montsià (2)

Municipi: 43078 Masdenverge.

Centres:

43009084 ZER Montsià

43001437 Escola Rosa Gisbert - ZER Montsià

Municipi: 43138 Santa Bàrbara.

Centres:

43003008 Escola Jaume Balmes

43008456 Institut Les Planes (1)

Zona Educativa: 438145 Tivenys.

Municipi: 43025 Benifallet.

Centres:

43000551 Escola Llorenç Vallespí i Vidiella - ZER Riu i S

43009321 ZER Riu i Serra

Municipi: 43149 Tivenys.

Centres:

43003801 Escola La Pineda - ZER Riu Avall (2)

43009011 ZER Riu Avall (2)

Zona Educativa: 438420 Tortosa.

Municipi: 43155 Tortosa.

Centres:

43003951 Escola Bítem - ZER Riu Avall (2)

43008912 Escola Cinta Curto (1)

43910003 Creda Tarragona (Tortosa) (1)

43003914 Escola Daniel Mangrané i Escardó (1)

43004441 Institut de l'Ebre (1)

43011170 Institut de Tortosa (CRF)

43006046 Escola Divina Pastora - ZER Mestral

43004244 Escola El Temple

43004256 Escola Ferreries (1)

43004438 Institut Joaquin Bau (1) (C)

43004232 Escola La Mercè (CAEP) (1)

43009618 ZER Mestral

43003987 Escola Port rodó - ZER Mestral (2)

43004268 Escola Remolins (CAEP)

43005625 Escola Sant Antoni Abat - ZER Mont Caro

43009771 AFA Tortosa (1)

Zona Educativa: 438492 Ulldecona.

Municipi: 43062 Freginals.

Centres:

43005388 Escola Mestre Josep Roncero i Pallares - ZER Mon (1)

Municipi: 43044 la Sénia.

Centres:

43006681 Institut de La Sénia (1)

43000871 Escola Jaume I (1)

Municipi: 43156 Ulldecona.

Centres:

43006496 Institut Manuel Sales i Ferré (1) (C)

43004463 Escola Ramón y Cajal

Zona Educativa: 439393 Xerta.

Municipi: 43006 Aldover.

Centres:

43005303 Escola Sant Jordi - ZER Riu i Serra

Municipi: 43102 Paüls.

Centres:

43001851 Escola Sant Roc - ZER Riu i Serra (2)

Municipi: 43052 Xerta.

Centres:

43001000 Escola de Xerta

Serveis Territorials a la Catalunya Central

Zona Educativa: 080810 Bagà.

Municipi: 08016 Bagà.

Centres:

08001522 Escola Galceran de Pinós

08052891 Institut L'Alt Berguedà (1)

Municipi: 25100 Gósol.

Centres:

25001709 Escola Santa Margarida - ZER Alt Berguedà (2)

Municipi: 08099 Guardiola de Berguedà.

Centres:

08018005 Escola Sant Llorenç (1)

Municipi: 08166 la Pobla de Lillet.

Centres:

08022860 Escola Lillet A. Güell (1)

Municipi: 08903 Sant Julià de Cerdanyola.

Centres:

08018017 Escola L'Albiol - ZER Alt Berguedà

Municipi: 08293 Vallcebre.

Centres:

08056811 ZER Alt Berguedà

08030728 Escola Serrat Voltor - ZER Alt Berguedà (1)

Zona Educativa: 081139 Berga.

Municipi: 08011 Avià.

Centres:

08000271 Escola Santa Maria d'Avià (2)

Municipi: 08022 Berga.

Centres:

08061971 AFA Berga

08058088 ZER Berguedà Centre

08910002 Creda Catalunya Central (Berga)

08014668 Escola de la Valldan - ZER Berguedà Centre (2)

08014693 Institut Guillem de Berguedà (1)

08014620 Escola Sant Joan

08014681 Escola Santa Eulàlia

08064830 SES Serra de Noet (1)

Municipi: 08024 Borredà.

Centres:

08014796 Escola de Borredà - ZER Berguedà Centre

Municipi: 08268 Cercs.

Centres:

08029015 Escola Sant Salvador

Municipi: 08132 Montmajor.

Centres:

08021983 Escola Gira-sol - ZER Baix Berguedà

Municipi: 08299 Vilada.

Centres:

08031046 Escola Serra de Picamill - ZER Berguedà Centre

Zona Educativa: 081541 Calaf.

Municipi: 08031 Calaf.

Centres:

08043395 Institut Alexandre de Riquer (1)

08014929 Escola Alta Segarra (1)

Municipi: 08060 Castellfollit de Riubregós.

Centres:

08016082 Escola Sant Roc - ZER Vent d'Avall

Municipi: 08170 els Prats de Rei.

Centres:

08023141 Escola Mare de Déu del Portal - ZER Vent d'Avall (1)

08056791 ZER Vent d'Avall

Municipi: 08228 Sant Martí Sesgueioles.

Centres:

08027021 Escola Font de l'Anoia - ZER Vent d'Avall (1)

Zona Educativa: 081841 Capellades.

Municipi: 08028 Cabrera d'Anoia.

Centres:

08014841 Escola Cabrera d'Igualada - ZER Serra d'Ancosa (1)

Municipi: 08044 Capellades.

Centres:

08015430 Escola Marquès de la Pobla (1)

08046645 Institut Molí de la Vila (1) (C)

Municipi: 08048 Carme.

Centres:

08015648 Escola Serra de Coll-Bas - ZER Tres Branques

08058817 ZER Tres Branques

Municipi: 08162 els Hostalets de Pierola.

Centres:

08022793 Escola Renaixença (1)

Municipi: 08161 Piera.

Centres:

08060526 Escola Creixà (1)

08063746 SES de Piera (CRF)

08047820 Institut Guinovarda (1) (C)

08022768 Escola Herois del Bruc (1)

08056122 Escola Les Flandes (1)

Municipi: 08165 la Pobla de Claramunt.

Centres:

08022859 Escola Maria Borés (1)

Municipi: 08286 la Torre de Claramunt.

Centres:

08030583 Escola La Torre (1)

08030595 Escola Torrescasana (1)

Municipi: 08292 Vallbona d'Anoia.

Centres:

08065019 SES de Vallbona d'Anoia (CRF) (2)

08030698 Escola Josep Masclans (2)

Zona Educativa: 082235 Centelles.

Municipi: 08014 Aiguafreda.

Centres:

08000359 Escola La Muntanya

Municipi: 08017 Balenyà.

Centres:

08001534 Escola Joan XXIII (2)

Municipi: 08067 Centelles.

Centres:

08016185 Escola Ildefons Cerdà (2)

08044569 Institut Pere Barnils (1)

Municipi: 08224 Sant Martí de Centelles.

Centres:

08064829 Escola Valldeneu (CRF) (2)

Municipi: 08246 Santa Eugènia de Berga.

Centres:

08028059 Escola Jacint Verdaguer

Municipi: 08269 Seva.

Centres:

08029027 Escola Farigola (1)

08041714 Escola Les Basseroles - ZER Guilleries (2)

Municipi: 08278 Taradell.

Centres:

08029283 Escola El Gurri-ZER Les Guilleries (2)

08029301 Escola Les Pinediques (1)

08053121 Institut Taradell (1)

Municipi: 08283 Tona.

Centres:

08054277 Institut de Tona (1)

08067077 Escola El Castell (CRF) (2)

08030421 Escola L'Era de Dalt (2)

Zona Educativa: 083252 Gironella.

Municipi: 08049 Casserres.

Centres:

08015651 Escola Princesa Làscaris (2)

Municipi: 08092 Gironella.

Centres:

08058091 ZER Baix Berguedà (2)

08017645 Escola de Gironella (2)

08044971 Institut Pere Fontdevila (1)

08017633 Escola Sant Marc - ZER Baix Berguedà (2)

Municipi: 08144 Olvan.

Centres:

08022331 Escola d'Olvan - ZER Baix Berguedà (2)

Municipi: 08175 Puig-reig.

Centres:

08023372 Escola Alfred Mata (2)

08052207 Institut de Puig-reig (1)

Zona Educativa: 083549 Igualada.

Municipi: 08063 Castellolí.

Centres:

08016136 Escola Les Passeres - Zer Tres Branques (1)

Municipi: 08071 Copons.

Centres:

08016291 Escola Copons - ZER Vent d'Avall

Municipi: 08102 Igualada.

Centres:

08910022 Creda Catalunya Central (Igualada)

08019460 Escola Emili Vallès (1)

08019459 Escola Gabriel Castella i Raich (2)

08019435 Escola García i Fossas (1)

08047364 Institut Joan Mercader (1)

08064866 Escola Les Comes (CRF)

08019654 Institut Milà i Fontanals (1)

08019642 Escola Pare Ramon Castelltort i Miralda (2)

08019630 Institut Pere Vives i Vich (1)

08062018 AFA Verge de Montserrat (2)

Municipi: 08103 Jorba.

Centres:

08019678 Escola Jorba - ZER El Ventall

Municipi: 08104 la Llacuna.

Centres:

08056781 ZER Serra d'Ancosa

08019691 Escola Vilademàger - ZER Serra d'Ancosa (2)

Municipi: 08143 Òdena.

Centres:

08022321 Escola Castell d'Òdena (2)

Municipi: 08226 Sant Martí de Tous.

Centres:

08026956 Escola Cérvola Blanca (2)

Municipi: 08250 Santa Margarida de Montbui.

Centres:

08057734 Escola Antoni Gaudí (1)

08056845 ZER El Ventall

08038272 Escola García Lorca (1)

08028163 Escola Montbou - ZER El Ventall (1)

08053352 Institut Montbui (CAEP) (1) (C)

Municipi: 08302 Vilanova del Camí.

Centres:

08031277 Escola Joan Maragall (1)

08063795 Escola Marta Mata (1)

08044168 Institut Pla de les Moreres (1) (C)

08038247 Escola Pompeu Fabra (2)

Zona Educativa: 084049 Manlleu.

Municipi: 08004 Alpens.

Centres:

08000086 Escola d'Alpens - ZER Alt Lluçanès (1)

Municipi: 08109 Lluçà.

Centres:

08019861 Escola Gafarró - ZER Alt Lluçanès (2)

Municipi: 08112 Manlleu.

Centres:

08040552 Institut Antoni Pous i Argila (1) (C)

08063621 AFA Martí i Pol

08039628 Escola Pompeu Fabra (1)

08019940 Escola Puig-Agut (2)

08060964 Escola Quatre Vents (1)

Municipi: 08117 les Masies de Voltregà.

Centres:

08020701 Escola Comtes de Lacambra - ZER Els Castells (2)

08060976 Institut del Voltreganès (1)

08066371 Escola El Despujol (CRF) (2)

Municipi: 08131 Montesquiu.

Centres:

08021961 Escola El Rocal - ZER Els Castells (2)

08058076 ZER Els Castells (1)

Municipi: 08149 Olost.

Centres:

08022495 Escola Terra Nostra (2)

Municipi: 08151 Oristà.

Centres:

08022549 Escola Llevant - ZER Gavarresa (2)

Municipi: 08160 Perafita.

Centres:

08034795 Escola Heurom - ZER Alt Lluçanès (2)

Municipi: 08171 Prats de Lluçanès.

Centres:

08053005 Institut Castell del Quer (1)

08023207 Escola Lluçanès (1)

Municipi: 08183 Roda de Ter.

Centres:

08064787 Escola de Roda de Ter (2)

08023669 Escola Mare de Déu del Sòl del Pont (1)

08053042 Institut Miquel Martí i Pol (1)

Municipi: 08901 Rupit i Pruit.

Centres:

08039631 Escola L'Agullola (1)

Municipi: 08201 Sant Boi de Lluçanès.

Centres:

08056742 ZER Alt Lluçanès (1)

08025666 Escola Aurora - ZER Alt Lluçanès (2)

Municipi: 08212 Sant Feliu Sasserra.

Centres:

08026415 Escola Els Roures - ZER Gavarresa

08056857 ZER Gavarresa

Municipi: 08215 Sant Hipòlit de Voltregà.

Centres:

08026521 Escola Abat Oliba (1)

Municipi: 08233 Sant Pere de Torelló.

Centres:

08027171 Escola Josep Maria Xandri (1)

Municipi: 08237 Sant Quirze de Besora.

Centres:

08058428 SES Bisaura (2)

08027249 Escola Segimon Comas (2)

Municipi: 08265 Sant Vicenç de Torelló.

Centres:

08028709 Escola Lloriana (2)

Municipi: 08253 Santa Maria de Besora.

Centres:

08038201 Escola de Santa Maria de Besora - ZER Els Castel (2)

Municipi: 08254 Santa Maria de Corcó.

Centres:

08028333 Escola El Cabrerès (2)

Municipi: 08285 Torelló.

Centres:

08058404 Institut Cirviànum de Torelló (1)

08030510 Escola Doctor Fortià i Solà (1)

08063643 AFA La Cooperativa

08066383 Escola Marta Mata (CRF) (2)

08030522 Escola Vall del Ges (1)

Municipi: 17212 Vidrà.

Centres:

17004062 Escola Santa Bàrbara - ZER Els Castells (2)

Zona Educativa: 084050 Manresa.

Municipi: 08038 Callús.

Centres:

08015247 Escola Joventut (2)

Municipi: 08059 Castellfollit del Boix.

Centres:

08016069 Escola Coll de Gossem - ZER Bages (2)

08016070 Escola de Maians - ZER Bages (2)

Municipi: 08062 Castellnou de Bages.

Centres:

08063862 Escola L'Olivar (CRF) (2)

Municipi: 08084 Fonollosa.

Centres:

08017232 Escola Agrupació Sant Jordi (2)

Municipi: 08113 Manresa.

Centres:

08020127 Escola Bages (1)

08065330 Institut Cal Gravat (CRF) (2)

08910001 Creda Catalunya Central (Manresa) (3)

08046761 Institut Guillem Catà (1) (C)

08064741 Escola Ítaca (CRF) (2)

08060113 CFA Jacint Carrió i Vilaseca

08059755 Escola La Font (1)

08020061 Escola La Renaixença (2)

08063898 Escola La Sèquia (1)

08020462 Institut Lacetània (1)

08020474 Institut Lluís de Peguera (1) (C)

08020097 Escola Pare Algué (1)

08020012 Escola Pare Ignasi Puig (2)

08033924 Institut Pius Font i Quer (1)

08039318 Escola Puigberenguer (1)

08020073 Escola Sant Ignasi (2)

08038181 Escola Serra i Húnter (2)

08067600 Escola Valldaura (CRF)

Municipi: 08139 Mura.

Centres:

08061521 Escola de Mura - ZER El Moianès

Municipi: 08140 Navarcles.

Centres:

08022197 Escola Catalunya (2)

08059524 SES de Navarcles (1)

Municipi: 08213 Sant Fruitós de Bages.

Centres:

08044016 Escola Flama (2)

08053054 Institut Gerbert d'Aurillac (1)

08026464 Escola Monsenyor Gibert (1)

08065251 Escola Pla del Puig (CRF) (2)

Municipi: 08218 Sant Joan de Vilatorrada.

Centres:

08062778 Escola Ametllers (CRF) (1)

08044545 Escola Collbaix (1)

08026725 Escola Joncadella (1)

08035313 Institut Quercus (1)

Municipi: 08098 Sant Salvador de Guardiola.

Centres:

08017992 Escola Montserrat (1)

Municipi: 08192 Santpedor.

Centres:

08053111 Institut d'Auro (1)

08066334 Escola La Serreta (CRF) (2)

08025058 Escola Riu d'Or (1)

Zona Educativa: 084335 Moià.

Municipi: 08023 Bigues i Riells.

Centres:

08910005 Creda Maresme / Vallès or. (Bigues i Riells)

08060903 Escola El Colomer (CRF) (2)

08014747 Escola El Turó (1)

08060915 Institut Maria de Bell-lloc (2)

Municipi: 08055 Castellcir.

Centres:

08071421 ZER El Moianès Llevant

08015831 Escola La Popa - ZER El Moianès Llevant (1)

Municipi: 08064 Castellterçol.

Centres:

08071214 Institut-Escola Ramona Calvet (CRFE)

Municipi: 08070 Collsuspina.

Centres:

08065482 Escola de Collsuspina - ZER El Moianès Llevant (2)

Municipi: 08079 l'Estany.

Centres:

08037981 Escola de L'Estany - ZER El Moianès Llevant (2)

Municipi: 08138 Moià.

Centres:

08022094 Escola Josep Orriols i Roca (1)

08044600 Institut Moianès (1)

Municipi: 08210 Sant Feliu de Codines.

Centres:

08026208 Escola Jaume Balmes (2)

08060009 SES Manuel Carrasco i Formiguera (1)

Municipi: 08239 Sant Quirze Safaja.

Centres:

08064982 Escola de Sant Quirze Safaja - ZER El Moianès Llevant (CRF) (2)

Zona Educativa: 254770 Navès.

Municipi: 25044 Bassella.

Centres:

25005843 Escola d'Ogern - ZER El Solsonès

Municipi: 25910 Josa i Tuixén.

Centres:

25004826 Escola de Tuixent - ZER El Solsonès (2)

Municipi: 25124 Lladurs.

Centres:

25002982 Escola de Lladurs - ZER El Solsonès

Municipi: 25129 Llobera.

Centres:

25003093 Escola de Llobera - ZER El Solsonès

Municipi: 25146 Navès.

Centres:

25003330 Escola Aiguadora - ZER El Solsonès

Municipi: 25166 Pinell de Solsonès.

Centres:

25003627 Escola de Sant Climent - ZER El Solsonès

Municipi: 25167 Pinós.

Centres:

25006069 Escola d'Ardèvol - ZER El Solsonès

Municipi: 25186 Riner.

Centres:

25003974 Escola de Freixinet de Solsona - ZER El Solsonès

Zona Educativa: 086435 Sallent.

Municipi: 08010 Artés.

Centres:

08000244 Escola Doctor Ferrer (2)

08046876 Institut Miquel Bosch i Jover (1)

Municipi: 08012 Avinyó.

Centres:

08000323 Escola Barnola (1)

Municipi: 08018 Balsareny.

Centres:

08001583 Escola Guillem de Balsareny (1)

Municipi: 08034 Calders.

Centres:

08015107 Escola Anton Busquets i Punset - ZER El Moianès (1)

08056729 ZER El Moianès

Municipi: 08128 Monistrol de Calders.

Centres:

08021934 Escola L'Esqueix - ZER El Moianès (1)

Municipi: 08141 Navàs.

Centres:

08022264 Escola Sant Jordi (1)

Municipi: 08191 Sallent.

Centres:

08056730 ZER Bages (2)

08039306 Escola Els Pins - ZER Bages (2)

08047376 Institut Llobregat (1) (C)

08024972 Escola Torres Amat (2)

Municipi: 08229 Sant Mateu de Bages.

Centres:

08068197 ZER El Cardener (2)

08038089 Escola Sant Esteve - ZER El Cardener (2)

Municipi: 08258 Santa Maria d'Oló.

Centres:

08028382 Escola Sesmon d'Oló - ZER Gavarresa (2)

Zona Educativa: 087270 Sant Vicenç de Castellet.

Municipi: 08053 Castellbell i el Vilar.

Centres:

08068616 SES Bages Sud (CRF) (2)

08015806 Escola Jaume Balmes (2)

Municipi: 08061 Castellgalí.

Centres:

08016094 Escola Sant Miquel (1)

Municipi: 08127 Monistrol de Montserrat.

Centres:

08021892 Escola Sant Pere (2)

Municipi: 08182 el Pont de Vilomara i Rocafort.

Centres:

08023657 Escola Pompeu Fabra (1)

Municipi: 08262 Sant Vicenç de Castellet.

Centres:

08065263 Escola Cal Soler (2)

08046840 Institut Castellet (1)

08028576 Escola Sant Vicenç (2)

Zona Educativa: 257850 Solsona.

Municipi: 25163 la Coma i la Pedra.

Centres:

25003536 Escola de la Coma - ZER El Solsonès (2)

Municipi: 25193 Sant Llorenç de Morunys.

Centres:

25008248 SES de Sant Llorenç de Morunys

25004048 Escola Vall de Lord

Municipi: 25207 Solsona.

Centres:

25910008 Creda Catalunya Central (Solsona) (2)

25009009 ZER El Solsonès

25009101 Escola El Vinyet (CRF) (2)

25005454 Institut Francesc Ribalta

25004243 Escola Setelsis (1)

25008753 CFA Solsonès

Zona Educativa: 087932 Súria.

Municipi: 08047 Cardona.

Centres:

08015612 Escola Joan de Palà - ZER El Cardener (2)

08015582 Escola Mare de Déu del Patrocini (1)

08042330 Institut Sant Ramon

Municipi: 08274 Súria.

Centres:

08029222 Escola Francesc Macià (1)

08029209 Escola Mare de Déu de Montserrat (1)

08042044 Institut Mig-Món (1)

Zona Educativa: 088810 Vic.

Municipi: 08037 Calldetenes.

Centres:

08063837 SES de Calldetenes

08015193 Escola Sant Marc (2)

Municipi: 08083 Folgueroles.

Centres:

08017207 Escola Mossèn Cinto (1)

Municipi: 08100 Gurb.

Centres:

08068380 SES de Gurb (CRF)

08018029 Escola Les escoles (1)

Municipi: 08129 Muntanyola.

Centres:

08063928 Escola Muntanyola (CRF) (2)

Municipi: 08199 Sant Bartomeu del Grau.

Centres:

08025320 Escola La Monjoia (CAEP) (2)

Municipi: 08220 Sant Julià de Vilatorta.

Centres:

08026786 Escola Bellpuig (1)

Municipi: 08247 Santa Eulàlia de Riuprimer.

Centres:

08028072 Escola El Roure Gros (1)

Municipi: 08298 Vic.

Centres:

08057102 Escola Andersen (CAEP) (1)

08924081 Creda Catalunya Central (Vic) (3)

08031022 Institut de Vic (1) (C)

08031009 Escola Doctor Joaquim Salarich (2)

08057096 Escola Guillem de Montrodon-Sant Miquel dels San (CAEP) (1)

08031034 Institut Jaume Callís (1) (C)

08062870 Institut La Plana (CRF) (1)

08067818 Escola La Sínia (1)

08060095 CFA Miquel Martí i Pol

08030819 Escola Sentfores (1)

08069499 Escola Vic-centre (CRF) (2)

Municipi: 08303 Vilanova de Sau.

Centres:

08031290 Escola de Vilanova de Sau

Annex 4

Codis de centres als efectes de sol·licitud de destinació dels col·lectius dels cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial (inclou Instituts, Institut-Escola, SES, EOI, EASD, CFA/AFA, CREDA i EAP)

(CRF) Centre de recent posada en funcionament

(CAEP) Centre d'atenció educativa preferent

(C) Centre amb Programa d'Acompanyament i Projecte Educatiu Sant Cosme

(1) centre amb rampes i ascensors

(2) centre només amb rampes

(3) centre només amb ascensors

Consorci d'Educació de Barcelona

Zona de desplaçament: 080197 Barcelona

Municipi: 08019 Barcelona

Centres:

08013172 Institut Ausiàs March (C) (1)

08061725 EOI Barcelona III (3)

08062195 EOI Barcelona IV (1)

08062201 EOI Barcelona V (1)

08035167 Institut Barcelona-Congrés (C) (3)

08044511 EOI Barcelona-Vall d'Hebron

08061907 AFA Barceloneta

08013470 Institut Barri Besòs (CAEP) (C) (1)

08055002 CFA Barri Gòtic

08013184 Institut Bernat Metge (C) (1)

08061932 AFA Bon Pastor

08055063 CFA Canyelles

08062109 AFA Ciutat Meridiana

08034588 Institut Collserola

08052839 Institut Consell de Cent (C) (1)

08071226 Institut-Escola Costa i Llobera

08901335 CREDAC Pere Barnils (Seu central-Barcelona)

08047698 SES Cristòfol Colom (CAEP)

08038570 EOI de Barcelona (3)

08044156 EASD Deià

08044922 Institut Dr. Puigvert (1)

08900243 EAP B-01 Nou Barris (3)

08900244 EAP B-02 Sant Andreu

08900245 EAP B-03 Sants-Montjuïc (3)

08900247 EAP B-20 Ciutat vella

08900248 EAP B-21 St.Marti-Verneda

08900273 EAP B-30 Dist. VI (Gràcia)

08900274 EAP B-31 Horta-Guinardó

08900405 EAP B-41 Sarrià-St.Gervasi (2)

08900406 EAP B-42 les Corts (2)

08900415 EAP B-47 Eixample

08900246 EAP Deficients Visuals (1)

08062249 CFA El Carmel

08060228 AFA El Clot

08013147 Institut Emperador Carles (1)

08043462 Institut Ernest Lluch (1)

08044934 Institut Escola d'Hoteleria i Turisme de Barcelona (1)

08013275 Institut Escola del Treball

08045513 Institut Flos i Calcat (C) (1)

08040849 Institut Fort Pius (C) (1)

08052724 Institut Francisco de Goya (3)

08044120 CFA Freire

08058775 Institut Front Marítim (1)

08046591 Institut Gal·la Placídia (C) (3)

08044065 Institut Galileo Galilei (2)

08040141 Institut Icària (2)

08013159 Institut Infanta Isabel d'Aragó (3)

08013111 Institut Jaume Balmes (1)

08013123 Institut Joan Boscà (C) (1)

08057540 Institut Joan Brossa (1)

08033882 Institut Joan Coromines (C)

08013101 Institut Joan d'Àustria (3)

08054228 Institut Joan Fuster (C) (1)

08034576 Institut Joan Salvat i Papasseit (C) (3)

08052761 SES Josep Comas i Solà (C) (1)

08044958 Institut Josep Pla (1)

08039057 Institut L'Alzina (1)

08034205 Institut La Guineueta (1)

08040138 Institut La Sedeta (1)

08062146 AFA La Verneda-Sant Martí

08061968 AFA Les Corts

08034564 Institut Les Corts (3)

08013329 EASD Llotja (3)

08052827 Institut LLuís Domènech i Montaner (1)

08046581 Institut Lluís Vives (C) (3)

08061944 AFA Madrid

08045525 Institut Manuel Carrasco i Formiguera (3)

08055683 CFA Manuel Sacristán

08013160 Institut Maragall (1)

08014401 Institut Mare de Déu de la Mercè (1)

08061701 CFA Maria Rubies

08062262 AFA Martinet de Nit

08013226 Institut Menéndez y Pelayo (C) (3)

08013196 Institut Milà i Fontanals (C) (1)

08052581 Institut Miquel Tarradell (CAEP) (C) (1)

08013093 Institut Montjuïc (C) (3)

08013202 Institut Montserrat (3)

08013214 Institut Narcís Monturiol (1)

08053571 CEPA Oriol Martorell (1)

08035209 Institut Pablo R. Picasso (CAEP) (C)

08061683 CFA Palau de Mar

08052608 Institut Pau Claris (C) (1)

08060231 AFA Pegaso

08052712 Institut Pere Bosch i Gimpera

08062331 AFA Pere Calders

08034138 Institut Poblenou (3)

08033894 Institut Príncep de Girona (3)

08046608 Institut Príncep de Viana (1)

08061956 AFA Prosperitat

08013469 Institut Rambla Prim (CAEP) (C) (1)

08061919 AFA Rius i Taulet

08052748 Institut Roger de Flor (1)

08052797 Institut Salvador Espriu (1)

08044053 Institut Salvador Seguí (1)

08013366 Institut Sant Andreu (1)

08013135 Institut Sant Josep de Calassanç (C) (1)

08052803 Institut Sant Martí de Provençals (1)

08060411 CFA Sants-Sant Raimon de Penyafort

08047421 Institut Secretari Coloma (1)

08062250 AFA Torrent d'en Melis

08057667 CFA Trinitat Vella

08052700 Institut Vall d'Hebron (C)

08031812 Institut Valldemossa (1)

08013238 Institut Verdaguer

08045483 Institut Vila de Gràcia (1)

08047431 Institut XXV Olimpíada (C) (3)

Serveis territorials a Barcelona Comarques

Zona de desplaçament: 080157 Badalona

Municipi: 08015 Badalona

Centres:

08053029 EOI Badalona (1)

08045008 Institut Badalona IX (C) (1)

08042019 Institut Badalona VII (1)

08044995 Institut Barres i Ones (C) (1)

08910008 Creda Comarques II (Badalona)

08057746 SES de Badalona

08900257 EAP B-05 Badalona (Sector A)

08900407 EAP B-43 Badalona (Sector B)

08045604 Institut Enric Borràs (C) (1)

08001443 Institut Eugeni d'Ors (C) (2)

08060204 AFA Gran Sol

08001431 Institut Isaac Albéniz (1)

08052888 Institut Júlia Minguell (C) (1)

08040527 Institut La Llauna (2)

08001421 Institut La Pineda (1)

08061580 AFA Lloreda-la Pau

08060216 AFA Morera Pomar

08033869 Institut Pau Casals (C) (1)

08001480 EASD Pau Gargallo (1)

08045471 Institut Pompeu Fabra (C) (1)

08055403 CFA Sant Roc

08046751 Institut Ventura Gassol (2)

Municipi: 08194 Sant Adrià de Besòs

Centres:

08925251 Creda Comarques II (Seu Cental-St.Adrià de Besòs) (2)

08900250 EAP B-04 Sant Adrià-La Mina (2)

08040151 Institut Fòrum 2004 (CAEP) (C) (1)

08060125 CFA Manuel Fernández

08042101 Institut Manuel Vázquez Montalbán (1)

08062134 AFA Pla de Besòs

Municipi: 08245 Santa Coloma de Gramenet

Centres:

08059329 Institut Can Peixauet (C) (1)

08910011 Creda Comarques II (Santa Coloma de Gramanet)

08900255 EAP B-12 Santa Coloma de Gramanet

08060289 CFA Fondo

08037176 Institut La Bastida (C) (2)

08034643 Institut Les Vinyes (1)

08053078 Institut Numància (2)

08028047 Institut Puig Castellar (1)

08056985 Institut Ramon Berenguer IV (2)

08053443 EOI Santa Coloma (2)

08060290 CFA Singuerlín

08034001 Institut Terra Roja (C) (2)

08035325 Institut Torrent de les Bruixes (2)

Zona de desplaçament: 081017 L'Hospitalet de Llobregat

Municipi: 08101 L'Hospitalet de Llobregat

Centres:

08035258 Institut Apel·les Mestres (1)

08057953 CFA Bellvitge

08019411 Institut Bellvitge (C) (1)

08052918 Institut Bisbe Berenguer (C) (1)

08057965 CFA Can Serra

08056109 Institut Can Vilumara

08910013 Creda Comarques IV (Hospitalet de Llob.)

08044582 EOI de L'Hospitalet de LLobregat (1)

08900258 EAP B-17 L'Hospitalet de Llobregat (Sector A)

08900276 EAP B-33 L'Hospitalet de Llobregat (Sector B)

08051264 Institut Eduard Fontserè (C) (1)

08057679 CFA El Gornal

08052921 Institut Eugeni d'Ors (1)

08045070 Institut Joan Miró (C) (1)

08044077 EASD Josep Serra i Abella (1)

08019371 Institut Llobregat (2)

08039069 Institut Margarida Xirgu (C) (2)

08033912 Institut Mercè Rodoreda (1)

08019319 Institut Pedraforca (C) (1)

08019401 Institut Provençana (2)

08055944 Institut Rubió i Ors (1)

08062110 AFA Sanfeliu

08062481 CFA Sant Josep

08062493 CFA Sant Ramon

08057874 CFA Santa Eulàlia

08019307 Institut Santa Eulàlia (1)

08019320 Institut Torras i Bages (C) (1)

Zona de desplaçament: 083077 Vilanova i la Geltrú

Municipi: 08074 Cubelles

Centres:

08057230 Institut Cubelles (C) (1)

08067648 Institut Cubelles II (CRF) (1)

Municipi: 08227 Sant Martí Sarroca

Centres:

08065329 SES de Sant Martí Sarroca (1)

Municipi: 08231 Sant Pere de Ribes

Centres:

08047467 Institut Alexandre Galí (1)

08042056 Institut Can Puig (1)

08063904 Institut Montgròs (CRF) (1)

Municipi: 08240 Sant Sadurní d'Anoia

Centres:

08071238 Institut-Escola Jacint Verdaguer

08062067 AFA Sant Sadurní d'Anoia

Municipi: 08251 Santa Margarida i els Monjos

Centres:

08053091 Institut El Foix (1)

Municipi: 08270 Sitges

Centres:

08043981 Institut Joan Ramon Benaprès (1)

08061014 Institut Vinyet (1)

Municipi: 08305 Vilafranca del Penedès

Centres:

08035362 Institut Alt Penedès (1)

08910012 Creda Comarques IV (Vilafranca)

08065652 EOI de l'Alt Penedès (1)

08900256 EAP B-15 Alt Penedès (3)

08031459 Institut Eugeni d'Ors (1)

08046736 Institut Milà i Fontanals (C) (1)

08062092 CFA Vilafranca del Penedès

Municipi: 08307 Vilanova i la Geltrú

Centres:

08910009 Creda Comarques IV (Seu central-Vilanova i Geltrú) (2)

08065354 Institut de Vilanova i la Geltrú (CRF)

08045653 Institut Dolors Mallafrè i Ros (1)

08900252 EAP B-08 Garraf (2)

08031681 Institut Francesc Xavier Lluch i Rafecas (1)

08062225 EOI Garraf

08043693 Institut Joaquim Mir (1)

08031711 Institut Manuel de Cabanyes (1)

08057163 CFA Teresa Mañé

Serveis territorials al Baix Llobregat

Zona de desplaçament: 080737 Cornellà de Llobregat

Municipi: 08073 Cornellà de Llobregat

Centres:

08910017 Creda Baix Llobregat (Cornellà)

08900264 EAP B-07 Cornellà

08016781 Institut Esteve Terradas i Illa (C) (1)

08042846 CFA Flora Tristán (1)

08016793 Institut Francesc Macià (1)

08033900 Institut Joan Miró (2)

08059688 Institut Maria Aurèlia Capmany (C) (1)

08035143 Institut Miquel Martí i Pol (C) (3)

Municipi: 08077 Esplugues de Llobregat

Centres:

08910024 Creda Baix Llobregat (Esplugues de Llob.)

08900303 EAP B-40 Esplugues de Llobregat

08054344 EOI Esplugues (3)

08061993 CFA Eugeni d'Ors (1)

08017153 Institut Joanot Martorell (2)

08046657 Institut Joaquim Blume (1)

08041374 Institut La Mallola (1)

08017131 Institut Severo Ochoa (C) (1)

Municipi: 08200 Sant Boi de Llobregat

Centres:

08025605 Institut Camps Blancs (C) (1)

08910021 Creda Baix Llobregat (Sant Boi)

08900300 EAP B-37 Sant Boi de Llobregat

08047509 Institut Ítaca (1)

08025654 Institut Joaquim Rubió i Ors (1)

08058209 CFA Lluís Castells (2)

08043681 Institut Marianao (1)

08033961 Institut Rafael Casanova (C) (1)

Municipi: 08211 Sant Feliu de Llobregat

Centres:

08925261 Creda Baix Llobregat (Seu central-St Feliu)

08900408 EAP B-46 Sant Feliu de Llobregat

08041519 Institut Martí Dot (1)

08055439 CFA Mestre Esteve (3)

08026397 Institut Olorda (1)

Municipi: 08217 Sant Joan Despí

Centres:

08059731 CFA Arquitecte Jujol (3)

08026683 Institut Francesc Ferrer i Guàrdia (1)

08033973 Institut Jaume Salvador i Pedrol (3)

Municipi: 08221 Sant Just Desvern

Centres:

08062055 AFA Can Ginestar (1)

08033985 Institut de Sant Just Desvern (3)

Zona de desplaçament: 081147 Martorell

Municipi: 08001 Abrera

Centres:

08045689 Institut Voltrera (1)

Municipi: 08069 Collbató

Centres:

08063801 SES de Collbató (1)

Municipi: 08076 Esparreguera

Centres:

08040540 Institut El Cairat (1)

08053285 Institut El Castell (1)

08063618 AFA Esparreguera (1)

Municipi: 08091 Gelida

Centres:

08035246 Institut Gelida (1)

Municipi: 08114 Martorell

Centres:

08910019 Creda Baix Llobregat (Martorell)

08062158 EOI de Martorell (1)

08900266 EAP B-26 Martorell

08037152 Institut Joan Oró (C) (1)

08062122 CFA Martorell (2)

08020620 Institut Pompeu Fabra (1)

Municipi: 08119 Masquefa

Centres:

08060514 SES de Masquefa (2)

Municipi: 08147 Olesa de Montserrat

Centres:

08063813 Institut Creu de Saba (CRF) (1)

08043978 Institut Daniel Blanxart i Pedrals (C) (1)

08062031 CFA Mare de Déu de Montserrat (2)

Municipi: 08161 Piera

Centres:

08063746 SES de Piera (CRF)

08047820 Institut Guinovarda (C) (1)

Municipi: 08196 Sant Andreu de la Barca

Centres:

08043671 Institut El Palau (1)

08053315 Institut Montserrat Roig (C) (1)

Municipi: 08208 Sant Esteve Sesrovires

Centres:

08061129 Institut de Sant Esteve de Sesrovires (1)

Zona de desplaçament: 082637 Sant Vicenç dels Horts

Municipi: 08068 Cervelló

Centres:

08067144 SES de Cervelló (CRF)

Municipi: 08072 Corbera de Llobregat

Centres:

08064003 Institut Can Margarit (CRF) (1)

08045859 Institut de Corbera de Llobregat (2)

Municipi: 08123 Molins de Rei

Centres:

08034217 Institut Bernat el Ferrer (C) (1)

08021430 Institut Lluís de Requesens (1)

08055695 CFA Rafael Farré (1)

Municipi: 08157 Pallejà

Centres:

08053297 Institut de Pallejà (1)

Municipi: 08263 Sant Vicenç dels Horts

Centres:

08910023 Creda Baix Llobregat (St Vicenç dels Horts)

08900302 EAP B-39 Sant Vicenç dels Horts

08034011 Institut Frederic Mompou (C) (1)

08053340 Institut Gabriela Mistral (C) (1)

08055440 CFA Garrosa (3)

Municipi: 08295 Vallirana

Centres:

08044570 Institut Vall d'Arús (1)

Zona de desplaçament: 083017 Viladecans

Municipi: 08020 Begues

Centres:

08064908 SES Begues (CRF) (1)

Municipi: 08056 Castelldefels

Centres:

08905454 EAP B-49 Castelldefels

08055051 CFA Jacint Verdaguer (2)

08045537 Institut Josep Lluís Sert (1)

08040539 Institut Les Marines (2)

08047480 Institut Mediterrània (1)

Municipi: 08089 Gavà

Centres:

08910018 Creda Baix Llobregat (Gavà)

08017530 Institut de Bruguers (1)

08900265 EAP B-19 Viladecans

08041866 Institut El Calamot (C) (1)

08062471 AFA Eramprunyà (3)

Municipi: 08169 el Prat de Llobregat

Centres:

08023131 Institut Baldiri Guilera (1)

08910020 Creda Baix Llobregat (el Prat de Llobregat)

08060538 EOI del Prat de Llobregat (1)

08053303 Institut Doctor Trueta (CAEP) (C) (1)

08900279 EAP B-36 EL Prat de Llobregat

08054198 Institut Estany de la Ricarda (2)

08031836 Institut Illa dels Banyols (1)

08047492 Institut Ribera Baixa (C) (1)

08043589 Institut Salvador Dalí (1)

08056572 CFA Terra Baixa (C) (1)

Municipi: 08301 Viladecans

Centres:

08034621 Institut de Sales (C) (1)

08066887 EOI de Viladecans (2)

08060137 CFA Edèlia Hernández (3)

08053364 Institut Josep Mestres i Busquets (C) (1)

08045860 Institut Miramar (1)

08031228 Institut Torre Roja (1)

Serveis territorials al Vallès Occidental

Zona de desplaçament: 082667 Cerdanyola del Vallès

Municipi: 08904 Badia del Vallès

Centres:

08058210 AFA Badia del Vallès

08910027 Creda Jordi Perelló (Vallès Occ-Badia)

08042342 Institut de Badia del Vallès (C) (1)

08900272 EAP B-25 Badia del Vallès

08034035 Institut Federica Montseny (C) (3)

Municipi: 08252 Barberà del Vallès

Centres:

08056560 CFA Barberà

08045562 Institut Can Planas (2)

08035349 Institut La Romànica (1)

Municipi: 08266 Cerdanyola del Vallès

Centres:

08045549 Institut Banús (1)

08910029 Creda Jordi Perelló (Vallès Occ-Cerdanyola) (1)

08900409 EAP B-44 Cerdanyola del Vallès (1)

08031757 Institut Forat del Vent (1)

08053157 Institut Gorgs (1)

08044715 Institut Jaume Mimó (C) (1)

08056584 CFA L'Alzina de Cerdanyola

08043504 Institut Pere Calders (1)

Municipi: 08125 Montcada i Reixac

Centres:

08910030 Creda Jordi Perelló (Vallès Occ-Montcada i Reixac)

08900271 EAP B-16 Montcada-Ripollet-Sta.Perpetua

08044533 Institut La Ferreria (C) (1)

08054174 Institut La Ribera (C) (1)

08062021 CFA Montcada i Reixac

08021788 Institut Montserrat Miró i Vila

Municipi: 08180 Ripollet

Centres:

08054186 Institut Can Mas (1)

08055397 CFA Jaume Tuset

08037206 Institut Lluís Companys (3)

08035295 Institut Palau Ausit (C) (1)

Municipi: 08260 Santa Perpètua de Mogoda

Centres:

08061555 AFA Can Folguera

08045021 Institut Estela Ibèrica (1)

08053236 Institut Rovira-Forns (1)

Zona de desplaçament: 081847 Rubí

Municipi: 08054 Castellbisbal

Centres:

08053145 Institut Castellbisbal (1)

Municipi: 08184 Rubí

Centres:

08910028 Creda Jordi Perelló (Vallès Occ-Rubí)

08035301 Institut Duc de Montblanc (1)

08900410 EAP B-45 Rubí

08036330 Institut J.V. Foix (C) (1)

08043668 Institut L'Estatut (1)

08053182 Institut La Serreta (C) (1)

08060277 CFA Pau Casals (3)

Municipi: 08205 Sant Cugat del Vallès

Centres:

08046670 Institut Angeleta Ferrer i Sensat (1)

08031873 Institut Arnau Cadell (1)

08046694 Institut Centre d'Alt Rendiment Esportiu (1)

08062161 EOI de Sant Cugat del Vallès

08900419 EAP B-48 Sant Cugat (3)

08054873 Institut Joaquima Pla i Farreras (C) (1)

08031861 Institut Leonardo da Vinci

08055713 CFA Sant Cugat del Vallès

Municipi: 08238 Sant Quirze del Vallès

Centres:

08047583 Institut Sant Quirze del Vallès (1)

Zona de desplaçament: 081877 Sabadell

Municipi: 08051 Castellar del Vallès

Centres:

08046682 Institut de Castellar (1)

08900420 EAP B-50 Castellar del Vallès

08058520 Institut Puig de la Creu (1)

Municipi: 08156 Palau-solità i Plegamans

Centres:

08045306 Institut Ramon Casas i Carbó (1)

Municipi: 08167 Polinyà

Centres:

08053170 Institut Polinyà (1)

Municipi: 08187 Sabadell

Centres:

08039203 Institut Agustí Serra i Fontanet (C) (1)

08024765 Institut Arraona (C) (1)

08057011 CFA Can Rull

08024893 Institut Castellarnau (1)

08900289 Creda Jordi Perelló (Vallès Occ-Seu cent-Sabadell) (3)

08044636 EOI de Sabadell (1)

08044624 Institut de Sabadell (1)

08900270 EAP B-11 Sabadell (Sector A) (1)

08900277 EAP B-34 Sabadell (1)

08024741 Institut Escola Industrial (1)

08024881 Institut Ferran Casablancas (1)

08034591 Institut Joan Oliver (C) (1)

08053212 Institut Jonqueres (CAEP) (C)

08056997 CFA La Concòrdia

08057001 CFA La Creu de Barberà (2)

08053224 Institut Les Termes (C) (1)

08053200 Institut Miquel Crusafont i Pairó (CAEP) (C) (1)

08024871 Institut Pau Vila (3)

08046669 Institut Ribot i Serra (C) (1)

08055075 CFA Torre Romeu

08042020 Institut Vallès (1)

Municipi: 08267 Sentmenat

Centres:

08053248 Institut de Sentmenat (1)

Zona de desplaçament: 082797 Terrassa

Municipi: 08120 Matadepera

Centres:

08053169 Institut Matadepera (1)

Municipi: 08279 Terrassa

Centres:

08059691 CFA Anna Murià

08031770 Institut Can Jofresa (C) (3)

08053251 Institut Cavall Bernat (C) (1)

08910026 Creda Jordi Perelló (Vallès Occ-Terrassa) (1)

08053194 EOI de Terrassa (3)

08030339 Institut de Terrassa (1)

08900269 EAP B-13 Terrassa (1)

08062080 CFA Ègara

08024777 Institut Egara (C) (1)

08030340 Institut Investigador Blanxart (C) (1)

08066437 Institut Mont Perdut (CRF) (1)

08046724 Institut Montserrat Roig (1)

08034059 Institut Nicolau Copèrnic (C) (1)

08062079 CFA Ramon Llull

08059706 CFA Salvador Espriu

08043516 Institut Santa Eulàlia (C) (1)

08045011 Institut Torre del Palau (1)

Municipi: 08291 Vacarisses

Centres:

08061208 Institut Vacarisses (CRF) (1)

Municipi: 08300 Viladecavalls

Centres:

08053261 Institut de Viladecavalls (1)

Serveis territorials al Maresme - Vallès Oriental

Zona de desplaçament: 080967 Granollers

Municipi: 08005 L'Ametlla del Vallès

Centres:

08054241 Institut Eugeni Xammar (1)

Municipi: 08023 Bigues i Riells

Centres:

08910005 Creda Maresme / Vallès or. (Bigues i Riells)

08900262 EAP B-28 Vallès Oriental (Sector C) (2)

08060915 Institut Maria de Bell-lloc (2)

Municipi: 08033 Caldes de Montbui

Centres:

08043486 Institut Manolo Hugué (1)

Municipi: 08041 Canovelles

Centres:

08046864 Institut Bellulla (1)

08055041 CFA Canovelles

Municipi: 08086 Les Franqueses del Vallès

Centres:

08062468 CFA Bellavista

08052906 Institut Lauro (1)

08065391 Institut Les Franqueses del Vallès (CRF)

Municipi: 08088 La Garriga

Centres:

08035222 Institut Manuel Blancafort (2)

08035234 Institut Vil·la Romana (1)

Municipi: 08096 Granollers

Centres:

08017931 Institut Antoni Cumella (1)

08043644 Institut Carles Vallbona (1)

08045628 Institut Celestí Bellera (1)

08910003 Creda Maresme / Vallès Or. (Granollers)

08914400 Creda Maresme / Vallès oriental (Seu central)

08900260 EAP B-14 Vallès Oriental (Sector A)

08061221 CFA Vallès

08062213 EOI Vallès Oriental (2)

Municipi: 08107 Lliçà d'Amunt

Centres:

08052955 Institut de Lliçà (CAEP) (C) (1)

Municipi: 08108 Lliçà de Vall

Centres:

08058969 SES El Vern

Municipi: 08181 La Roca del Vallès

Centres:

08053030 Institut de la Roca del Vallès (2)

Municipi: 08210 Sant Feliu de Codines

Centres:

08060009 SES Manuel Carrasco i Formiguera (1)

Municipi: 08902 Vilanova del Vallès

Centres:

08061038 Institut de Vilanova del Vallès (CRF)

Zona de desplaçament: 081217 Mataró

Municipi: 08003 Alella

Centres:

08046785 Institut d'Alella (1)

Municipi: 08009 Argentona

Centres:

08052876 Institut d'Argentona (1)

Municipi: 08030 Cabrils

Centres:

08062717 Institut Cabrils (CRF)

Municipi: 08075 Dosrius

Centres:

08062730 SES de Dosrius (C)

Municipi: 08118 El Masnou

Centres:

08910014 Creda Maresme / Vallès or. (El Masnou)

08900307 EAP B-23 Baix Maresme (2)

08020826 Institut Maremar (1)

08020838 Institut Mediterrània (C) (2)

Municipi: 08121 Mataró

Centres:

08062511 AFA Alarona

08021260 Institut Alexandre Satorras (2)

08060253 CFA Can Marfà

08910010 Creda Maresme / Vallès or. (Mataró)

08021302 Institut Damià Campeny (1)

08052931 EOI del Maresme (1)

08900253 EAP B-09 Mataró

08042858 CFA Els Tarongers

08052979 Institut Josep Puig i Cadafalch (1)

08046797 Institut Pla d'en Boet (1)

08046748 Institut Thos i Codina (C) (2)

Municipi: 08126 Montgat

Centres:

08045677 Institut Thalassa (1)

Municipi: 08230 Premià de Dalt

Centres:

08053017 Institut Valerià Pujol i Bosch (1)

Municipi: 08172 Premià de Mar

Centres:

08031848 Institut Cristòfol Ferrer

08060265 AFA Premià de Mar

08043711 Institut Serra de Marina (1)

Municipi: 08197 Sant Andreu de Llavaneres

Centres:

08046852 Institut Llavaneres (1)

Municipi: 08264 Sant Vicenç de Montalt

Centres:

08062808 Institut de Sant Vicenç de Montalt (CRF)

Municipi: 08281 Teià

Centres:

08061117 SES de Teià (CRF)

Municipi: 08214 Vilassar de Dalt

Centres:

08040564 Institut Jaume Almera (C) (1)

Municipi: 08219 Vilassar de Mar

Centres:

08057254 Institut Pere Ribot (2)

08046803 Institut Vilatzara (1)

Zona de desplaçament: 081247 Mollet del Vallès

Municipi: 08105 La Llagosta

Centres:

08059044 CFA La Llagosta

08043656 Institut Marina (1)

Municipi: 08124 Mollet del Vallès

Centres:

08066851 EOI de Mollet del Vallès

08021594 Institut de Mollet del Vallès (2)

08054034 Institut Gallecs (1)

08055385 CFA Mollet del Vallès

08021600 Institut Vicenç Plantada (C) (1)

Municipi: 08135 Montmeló

Centres:

08910004 Creda Maresme / Vallès Or. (Montmeló)

08900261 EAP B-27 Vallès Oriental (Sector B)

08052980 Institut Montmeló (1)

Municipi: 08136 Montornès del Vallès

Centres:

08062523 AFA Marinada

08065421 Institut Marta Mata

08042093 Institut Vinyes Velles (1)

Municipi: 08159 Parets del Vallès

Centres:

08044612 Institut de Parets del Vallès (1)

08062043 AFA Parets del Vallès

Municipi: 08209 Sant Fost de Campsentelles

Centres:

08047479 Institut Alba del Vallès (1)

Zona de desplaçament: 081637 Pineda de Mar

Municipi: 08006 Arenys de Mar

Centres:

08035155 Institut Els Tres Turons (1)

Municipi: 08007 Arenys de Munt

Centres:

08034187 Institut Domènec Perramon (1)

Municipi: 08035 Calella

Centres:

08015171 Institut Bisbe Sivilla

Municipi: 08040 Canet de Mar

Centres:

08045641 Institut Lluís Domènech i Montaner (1)

Municipi: 08110 Malgrat de Mar

Centres:

08045665 Institut Ramon Turró i Darder (1)

Municipi: 08155 Palafolls

Centres:

08061099 Institut de Palafolls

Municipi: 08163 Pineda de Mar

Centres:

08910015 Creda Maresme / Vallès Or. (Pineda)

08065366 Institut de Pineda de Mar

08900254 EAP B-24 Alt Maresme (2)

08052992 Institut Euclides (1)

08047832 Institut Joan Coromines (1)

Municipi: 08284 Tordera

Centres:

08044983 Institut Lluís Companys (2)

Zona de desplaçament: 082027 Sant Celoni

Municipi: 08046 Cardedeu

Centres:

08036391 Institut Arquitecte Manuel Raspall (C) (1)

08054401 Institut El Sui (1)

08062729 SES Pla Marcell (C)

Municipi: 08106 Llinars del Vallès

Centres:

08044594 Institut Giola (1)

Municipi: 08202 Sant Celoni

Centres:

08034606 Institut Baix Montseny (C) (1)

08910006 Creda Maresme / Vallès Or. (Sant Celoni)

08900263 EAP B-29 Vallès Oriental (Sector D)

Municipi: 08207 Sant Esteve de Palautordera

Centres:

08065469 SES Can Record (CRF)

Municipi: 08234 Sant Pere de Vilamajor

Centres:

08062791 Institut de Vilamajor

Municipi: 08259 Santa Maria de Palautordera

Centres:

08053108 Institut Reguissol (1)

Serveis territorials a Girona

Zona de desplaçament: 170237 Blanes

Municipi: 17023 Blanes

Centres:

17910004 Creda Narcís Masó (Girona-Blanes)

17008122 EOI de Blanes

17905264 EAP G-05 La Selva (Sector A)

17007129 CFA Es Piteus

17005731 Institut S'Agulla (C) (2)

17000551 Institut Sa Palomera

17005662 Institut Serrallarga (1)

Municipi: 17095 Lloret de Mar

Centres:

17008811 Institut de Lloret de Mar (CRF) (2)

17007014 AFA Lloret de Mar

17005911 Institut Ramon Coll i Rodés (1)

17006770 Institut Rocagrossa (1)

Municipi: 17103 Maçanet de la Selva

Centres:

17008951 SES de Maçanet de la Selva (CRF) (2)

Municipi: 17202 Tossa de Mar

Centres:

17006812 Institut de Tossa de Mar (2)

Municipi: 17213 Vidreres

Centres:

17006824 Institut Vidreres (C) (2)

Zona de desplaçament: 170667 Figueres

Municipi: 17032 Cadaqués

Centres:

17006678 SES Cap de Creus (2)

Municipi: 17047 Castelló d'Empúries

Centres:

17006083 Institut Castelló d'Empúries (C) (1)

17008729 SES Castelló d'Empúries (CRF) (2)

Municipi: 17066 Figueres

Centres:

17004438 Institut Alexandre Deulofeu

17005649 Institut Cendrassos (1)

17910001 Creda Narcís Masó (Girona-Figueres)

17008134 EOI de Figueres

17905262 EAP G-01 Alt Empordà

17007178 CFA Maria Verdaguer

17001221 Institut Narcís Monturiol (C) (1)

17007609 Institut Olivar Gran (2)

17001218 Institut Ramon Muntaner (1)

Municipi: 17086 La Jonquera

Centres:

17006745 Institut de La Jonquera (2)

Municipi: 17092 Llançà

Centres:

17006769 Institut de Llançà (2)

Municipi: 17152 Roses

Centres:

17005364 Institut Cap Norfeu (CAEP) (C) (1)

17006851 Institut Illa de Rodes (1)

Municipi: 17221 Vilafant

Centres:

17008390 Institut de Vilafant (CRF) (2)

Zona de desplaçament: 170797 Girona

Municipi: 17007 Amer

Centres:

17004578 Institut Castell d'Estela (1)

Municipi: 17008 Anglès

Centres:

17004487 Institut Rafael de Campalans (1)

Municipi: 17015 Banyoles

Centres:

17008821 EOI de Banyoles

17905271 EAP G-08 Pla de l'Estany (3)

17000330 Institut Josep Brugulat (1)

17000305 Institut Pere Alsius i Torrent (1)

17008365 AFA Pla de l'Estany

17006666 Institut Pla de l'Estany (1)

Municipi: 17019 Besalú

Centres:

17009801 Institut-Escola Salvador Vilarrassa (CRF)

Municipi: 17020 Bescanó

Centres:

17009783 SES de Bescanó (CRF) (2)

Municipi: 17044 Cassà de la Selva

Centres:

17005650 Institut de Cassà de la Selva (2)

Municipi: 17049 Celrà

Centres:

17006708 Institut de Celrà (1)

Municipi: 17079 Girona

Centres:

17005042 Institut Carles Rahola i Llorens (1)

17004852 EOI de Girona (1)

17905266 EAP G-03 Gironès Est (2)

17905265 EAP G-06 Gironès Oest (2)

17001759 Institut Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona (3)

17007181 CFA Girona

17001723 Institut Jaume Vicens Vives (1)

17001735 Institut Montilivi (3)

17004499 Institut Narcís Xifra i Masmitjà (C) (1)

17006939 Institut Santa Eugènia (C) (1)

17004530 Institut Santiago Sobrequés i Vidal (1)

Municipi: 17155 Salt

Centres:

17900035 Creda Narcís Masó (Girona-Seu central-Salt)

17008407 SES de Salt (C) (2)

17005339 CFA Les Bernardes

17003203 Institut Salvador Espriu (C) (3)

17005388 Institut Vallvera (C) (1)

Municipi: 17215 Vilablareix

Centres:

17009205 Institut de Vilablareix (CRF) (2)

Zona de desplaçament: 171147 Olot

Municipi: 17039 Camprodon

Centres:

17006681 SES Germans Vila-Riera (2)

Municipi: 17114 Olot

Centres:

17005893 Institut Bosc de la Coma (2)

17910006 Creda Narcís Masó (Girona-Olot)

17005340 EASD d'Olot

17007981 EOI d'Olot

17905274 EAP G-07 La Garrotxa

17007671 CFA La Garrotxa

17002399 Institut La Garrotxa (1)

17002387 Institut Montsacopa (1)

Municipi: 17145 Ribes de Freser

Centres:

17006794 SES Joan Triadú (2)

Municipi: 17147 Ripoll

Centres:

17005704 Institut Abat Oliba (3)

17910003 Creda Narcís Masó (Girona-Ripoll)

17008833 EOI de Ripoll

17905267 EAP G-04 Ripollès

17008377 AFA Ripollès

Municipi: 17167 Sant Joan de les Abadesses

Centres:

17009813 Institut-Escola Sant Joan de les Abadesses

Zona de desplaçament: 171177 Palafrugell

Municipi: 17022 La Bisbal d'Empordà

Centres:

17910002 Creda Narcís Masó (Girona-La Bisbal)

17905263 EAP G-02 Baix Empordà

17007300 Institut La Bisbal (C) (2)

Municipi: 17062 L'Escala

Centres:

17005251 Institut El Pedró (1)

Municipi: 17117 Palafrugell

Centres:

17002557 Institut Baix Empordà (1)

17002545 Institut Frederic Martí i Carreras (C) (1)

17008146 CFA Palafrugell

Municipi: 17199 Torroella de Montgrí

Centres:

17005923 Institut Montgrí (C) (1)

Municipi: 17211 Verges

Centres:

17009795 Institut-Escola Francesc Cambó (CRF)

Zona de desplaçament: 171607 Sant Feliu de Guíxols

Municipi: 17034 Calonge

Centres:

17000706 Institut Puig Cargol (C) (1)

Municipi: 17048 Castell-Platja d'Aro

Centres:

17006691 Institut Ridaura (C) (2)

Municipi: 17089 Llagostera

Centres:

17006757 Institut de Llagostera (3)

Municipi: 17118 Palamós

Centres:

17005352 Institut de Palamós (C) (1)

Municipi: 17160 Sant Feliu de Guíxols

Centres:

17008110 EOI de Sant Feliu de Guíxols

17003318 Institut de Sant Feliu de Guíxols (1)

17003306 Institut Sant Elm (C) (1)

17007658 CFA Sant Feliu de Guíxols

Zona de desplaçament: 170087 Santa Coloma de Farners

Municipi: 17009 Arbúcies

Centres:

17006605 Institut Montsoriu (C) (1)

Municipi: 17033 Caldes de Malavella

Centres:

17008651 SES de Caldes de Malavella (2)

Municipi: 17083 Hostalric

Centres:

17006733 Institut Vescomtat de Cabrera (C) (2)

Municipi: 17164 Sant Hilari Sacalm

Centres:

17004517 Institut Anton Busquets i Punset (2)

Municipi: 17180 Santa Coloma de Farners

Centres:

17910011 Creda Narcís Masó (Girona-Sta Coloma Farners)

17005376 Institut de Santa Coloma de Farners (C) (1)

17905277 EAP G-10 La Selva (Sector B) (2)

17008389 AFA La Selva

Municipi: 17193 Sils

Centres:

17009308 SES de Sils (CRF) (2)

Serveis territorials a Lleida

Zona de desplaçament: 250347 Artesa de Segre

Municipi: 25034 Artesa de Segre

Centres:

25005429 Institut Els Planells (2)

Municipi: 25172 Ponts

Centres:

25006574 Institut de Ponts (1)

Zona de desplaçament: 250407 Balaguer

Municipi: 25040 Balaguer

Centres:

25005727 Institut Almatà (C)

25008561 AFA Balaguer

25000833 Institut Ciutat de Balaguer (C) (1)

25910003 Creda Lleida (Balaguer)

25900748 EAP L-05 La Noguera

Municipi: 25047 Bellcaire d'Urgell

Centres:

25007700 Institut Ermengol IV (1)

Zona de desplaçament: 251207 Lleida

Municipi: 25011 Alcarràs

Centres:

25007153 Institut d'Alcarràs (C) (3)

Municipi: 25019 Almacelles

Centres:

25006483 Institut Canigó (1)

Municipi: 25021 Almenar

Centres:

25006227 Institut d'Almenar (1)

Municipi: 25120 Lleida

Centres:

25002799 Institut Caparrella (1)

25900022 Creda Lleida (Seu central-Lleida)

25006720 Institut d'Hoteleria i Turisme (2)

25006252 EOI de Lleida (1)

25900746 EAP L-01 Segrià (Sector A)

25900751 EAP L-02 Segrià (Sector B)

25005442 Institut Escola del Treball (C) (1)

25002726 Institut Guindàvols (1)

25007611 CFA Joan Carles I

25002787 Institut Joan Oró (C) (1)

25006495 Institut Josep Lladonosa (C) (1)

25009836 Institut La Mitjana (CRF)

25006513 Institut Manuel de Montsuar (1)

25007189 Institut Maria Rúbies (C) (3)

25002696 Institut Marius Torres

25006771 Institut Ronda (3)

25002684 Institut Samuel Gili i Gaya (C) (1)

25006410 CFA Segrià

25006732 Institut Torrevicens (C) (1)

Zona de desplaçament: 251377 Mollerussa

Municipi: 25058 Les Borges Blanques

Centres:

25910006 Creda Lleida (Les Borges Blanques) (2)

25900763 EAP L-08 Les Garrigues (2)

25006525 Institut Josep Vallverdú (1)

Municipi: 25137 Mollerussa

Centres:

25910005 Creda Lleida (Mollerussa)

25900761 EAP L-07 Pla d'Urgell

25007517 Institut La Serra (1)

25008625 CFA Mollerussa

25003202 Institut Mollerussa

25005582 Institut Terres de Ponent

Zona de desplaçament: 251737 El Pont de Suert

Municipi: 25173 El Pont de Suert

Centres:

25006240 Institut El Pont de Suert (1)

Zona de desplaçament: 252047 Seròs

Municipi: 25101 La Granadella

Centres:

25007499 Institut l'Olivera

Municipi: 25204 Seròs

Centres:

25007529 Institut Seròs (3)

Zona de desplaçament: 252037 La Seu d'Urgell

Municipi: 17141 Puigcerdà

Centres:

17910005 Creda Narcís Masó (Girona-Puigcerdà)

17905273 EAP G-09 La Cerdanya

17005741 Institut Pere Borrell (1)

Municipi: 25203 La Seu d'Urgell

Centres:

25910001 Creda Lleida (La Seu d'Urgell)

25008558 EOI de La Seu d'Urgell (1)

25900747 EAP L-03 Alt Urgell

25004188 Institut Joan Brudieu (C) (1)

25008583 AFA La Seu d'Urgell

Zona de desplaçament: 252097 Sort

Municipi: 25086 Esterri d'Àneu

Centres:

25007025 SES Morelló (1)

Municipi: 25209 Sort

Centres:

25006291 Institut Hug Roger III (1)

Zona de desplaçament: 252177 Tàrrega

Municipi: 25003 Agramunt

Centres:

25005260 Institut Ribera del Sió (1)

Municipi: 25050 Bellpuig

Centres:

25006598 Institut Lo Pla d'Urgell (1)

Municipi: 25072 Cervera

Centres:

25001311 Institut Antoni Torroja (C) (1)

25008571 AFA Cervera

25910007 Creda Lleida (Cervera)

25900765 EAP L-09 Segarra

25005685 Institut La Segarra (C)

Municipi: 25110 Guissona

Centres:

25007505 Institut de Guissona (2)

Municipi: 25217 Tàrrega

Centres:

25006781 Institut Alfons Costafreda (C)

25910004 Creda Lleida (Tàrrega)

25008546 EOI de Tàrrega

25900749 EAP L-06 Urgell

25004498 Institut Manuel de Pedrolo (3)

25004528 EASD Ondara (1)

25008595 CFA Tàrrega

Zona de desplaçament: 252347 Tremp

Municipi: 25171 La Pobla de Segur

Centres:

25008352 Institut de La Pobla de Segur (1)

Municipi: 25234 Tremp

Centres:

25910002 Creda Lleida (Tremp) (1)

25008984 CFA Tremp

25006288 Institut de Tremp (1)

25900750 EAP L-04 Pallars Jussà-Pallars Sobirà (1)

Zona de desplaçament: 252437 Vielha e Mijaran

Municipi: 25121 Les

Centres:

25006148 Institut d'Ostalaria de Les-Val d'Aran (2)

Municipi: 25243 Vielha e Mijaran

Centres:

25910009 Creda LLeida (Vielha) (2)

25006239 Institut d'Aran (3)

25900769 EAP L-11 Val d'Aran - Alta Ribagorça (2)

25008741 AFA Val d'Aran (2)

Zona de desplaçament: 252437 Vielha e Mijaran

Municipi: 25228 Torrefarrera

Centres:

25009733 Institut de Torrefarrerra (CRF)

Serveis territorials a Tarragona

Zona de desplaçament: 430387 Cambrils

Municipi: 43038 Cambrils

Centres:

43006654 Institut Cambrils (1)

43910017 Creda Tarragona (Cambrils) (1)

43907119 EAP T-02 Baix Camp (1)

43007038 Institut Escola d'Hoteleria i Turisme (1)

43010335 Institut La Mar de la Frau (1)

43000779 Institut Ramon Berenguer IV (1)

Municipi: 43905 Salou

Centres:

43011200 EOI de Salou

43007543 Institut Jaume I (1)

43010347 Institut Marta Mata (1)

Municipi: 43162 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

Centres:

43007208 Institut Berenguer d'Entença (1)

Municipi: 43171 Vila-seca

Centres:

43005972 Institut Ramon Barbat i Miracle (1)

43008523 Institut Vila-seca (1)

43010086 AFA Vilaseca (3)

Zona de desplaçament: 431237 Reus

Municipi: 43031 Les Borges del Camp

Centres:

43010578 Institut Fontanelles (1)

Municipi: 43049 Cornudella de Montsant

Centres:

43008699 SES Montsant (1)

Municipi: 43092 Mont-roig del Camp

Centres:

43008638 Institut Antoni Ballester (1)

43012095 Institut-Escola Joan Miró (CRF)

Municipi: 43123 Reus

Centres:

43002594 Institut Baix Camp (C) (1)

43910002 Creda Tarragona (Reus)

43007385 Institut d'Horticultura i Jardineria (1)

43009710 EOI de Reus

43010852 Institut de Reus (CRF) (C)

43907126 EAP T-09 Reus

43006678 Institut Gabriel Ferrater i Soler (1)

43002570 Institut Gaudí (C) (1)

43008444 Institut Josep Tapiró (C) (1)

43007166 Institut Lluís Domènech i Montaner (1)

43008857 CFA Mas Pellicer (3)

43012083 Institut-Escola Pi del Burgar (CRF)

43002582 Institut Salvador Vilaseca (1)

Municipi: 43129 Riudoms

Centres:

43007658 Institut Joan Guinjoan i Gispert (1)

Municipi: 43145 La Selva del Camp

Centres:

43008511 Institut Joan Puig i Ferreter (1)

Zona de desplaçament: 431487 Tarragona

Municipi: 43047 Constantí

Centres:

43007646 Institut de Constantí (CAEP) (1)

Municipi: 43095 El Morell

Centres:

43008407 Institut El Morell (1)

Municipi: 43100 Els Pallaresos

Centres:

43010748 Institut Els Pallaresos (CRF)

Municipi: 43148 Tarragona

Centres:

43003641 Institut Antoni de Martí i Franquès (1)

43009722 Institut Cal·lípolis (1)

43006125 Institut Campclar (C) (1)

43008481 Institut Collblanc (C) (1)

43003653 Institut Comte de Rius (1)

43925251 Creda Tarragona (Seu central-Tarragona) (3)

43006940 EOI de Tarragona (3)

43907121 EAP T-04 Tarragonès (Sector A) (1)

43907124 EAP T-07 Tarragonès (Sector B) (1)

43005704 Institut Francesc Vidal i Barraquer (C) (1)

43007051 CFA Josepa Massanés i Dalmau

43006630 Institut Pere Martell (2)

43003732 Institut Pons d'Icart (1)

43008432 Institut Sant Pere i Sant Pau (C) (1)

43008501 SES Sant Salvador (C) (1)

43008729 CFA Tarragona

43011479 Institut Tarragona (CRF)

43008390 Institut Torreforta (C) (1)

Zona de desplaçament: 431617 Valls

Municipi: 43005 Alcover

Centres:

43009497 Institut Fonts del Glorieta (1)

Municipi: 43054 L'Espluga de Francolí

Centres:

43006617 Institut Joan Amigó i Callau (C) (1)

Municipi: 43086 Montblanc

Centres:

43910005 Creda Tarragona (Montblanc)

43900132 EAP T-11 Conca de Barberà

43009187 Institut Martí l'Humà (1)

43010323 AFA Montblanc

Municipi: 43139 Santa Coloma de Queralt

Centres:

43006708 Institut Joan Segura i Valls (1)

Municipi: 43161 Valls

Centres:

43910001 Creda Tarragona (Valls)

43010670 EOI de Valls

43907118 EAP T-01 Alt Camp (1)

43004611 Institut Jaume Huguet (1)

43004608 Institut Narcís Oller (C) (1)

43010608 Institut Serra de Miramar (CRF)

43010074 AFA Valls (1)

Zona de desplaçament: 431637 El Vendrell

Municipi: 43012 Altafulla

Centres:

43009977 Institut d'Altafulla (CRF) (1)

Municipi: 43016 L'Arboç

Centres:

43007580 Institut de L'Arboç (1)

Municipi: 43028 La Bisbal del Penedès

Centres:

43010414 Institut Baix Penedès Nord (1)

Municipi: 43037 Calafell

Centres:

43007257 Institut Camí de Mar (C) (1)

43010372 Institut de Segur de Calafell (CRF)

Municipi: 43051 Cunit

Centres:

43009850 SES Ernest Lluch i Martí (C) (1)

Municipi: 43131 Roda de Barà

Centres:

43011418 Institut de Roda de Barà (CRF)

Municipi: 43153 Torredembarra

Centres:

43007661 Institut Ramon de la Torre (1)

43006952 Institut Torredembarra (1)

Municipi: 43163 El Vendrell

Centres:

43004803 Institut Andreu Nin (C) (1)

43004797 Institut Baix Penedès (1)

43910004 Creda Tarragona (El Vendrell) (1)

43010037 EOI del Vendrell (1)

43907123 EAP T-06 Baix Penedès (1)

43010062 AFA El Vendrell (3)

43010189 Institut Mediterrània (1)

Serveis territorials a les Terres de l'Ebre

Zona de desplaçament: 430047 Alcanar

Municipi: 43004 Alcanar

Centres:

43007087 Institut Sòl de Riu (1)

Municipi: 43044 La Sénia

Centres:

43006681 Institut de La Sénia (1)

Municipi: 43156 Ulldecona

Centres:

43006496 Institut Manuel Sales i Ferré (C) (1)

Zona de desplaçament: 430147 Amposta

Municipi: 43014 Amposta

Centres:

43910006 Creda Tarragona (Amposta) (1)

43010669 EOI d'Amposta (1)

43907125 EAP T-08 Montsià (1)

43006101 Institut Montsià (1)

43000329 Institut Ramon Berenguer IV (1)

43008754 CFA Sebastià Juan Arbó (2)

Municipi: 43136 Sant Carles de la Ràpita

Centres:

43007221 Institut Els Alfacs (1)

Municipi: 43138 Santa Bàrbara

Centres:

43008456 Institut Les Planes (1)

Zona de desplaçament: 430937 Móra d'Ebre

Municipi: 43022 Batea

Centres:

43012113 Institut-Escola Batea (1)

Municipi: 43055 Falset

Centres:

43910009 Creda Tarragona (Falset)

43900133 EAP T-12 Priorat

43006691 Institut Priorat (1)

Municipi: 43060 Flix

Centres:

43007233 Institut de Flix (1)

Municipi: 43064 Gandesa

Centres:

43910008 Creda Tarragona (Gandesa)

43900131 EAP T-10 Terra Alta (1)

43006642 Institut Terra Alta (C) (1)

Municipi: 43093 Móra d'Ebre

Centres:

43910007 Creda Tarragona (Móra d'Ebre) (2)

43907122 EAP T-05 Ribera d'Ebre (2)

43007129 Institut Julio Antonio (C) (1)

43010311 AFA Ribera d'Ebre

43010980 EOI Ribera d'Ebre (1)

Zona de desplaçament: 431557 Tortosa

Municipi: 43013 L'Ametlla de Mar

Centres:

43006976 Institut Mare de Déu de la Candelera (1)

Municipi: 43903 Camarles

Centres:

43008419 Institut Camarles (1)

Municipi: 43901 Deltebre

Centres:

43006964 Institut de Deltebre (1)

Municipi: 43104 El Perelló

Centres:

43007211 Institut Blanca d'Anjou (1)

Municipi: 43133 Roquetes

Centres:

43008420 Institut Roquetes (1)

Municipi: 43155 Tortosa

Centres:

43910003 Creda Tarragona (Tortosa) (1)

43004441 Institut de l'Ebre (1)

43009862 EOI de Tortosa (1)

43011170 Institut de Tortosa (CRF) (1)

43907120 EAP T-03 Baix Ebre (1)

43004438 Institut Joaquin Bau (C) (1)

43009771 AFA Tortosa (1)

Serveis territorials a la Catalunya Central

Zona de desplaçament: 080227 Berga

Municipi: 08016 Bagà

Centres:

08052891 Institut L'Alt Berguedà (1)

Municipi: 08022 Berga

Centres:

08061971 AFA Berga

08910002 Creda Catalunya Central (Berga)

08065664 EOI del Berguedà (1)

08900259 EAP B-18 Berguedà (3)

08014693 Institut Guillem de Berguedà (1)

08064830 SES Serra de Noet (1)

Municipi: 08092 Gironella

Centres:

08044971 Institut Pere Fontdevila (1)

Municipi: 08175 Puig-reig

Centres:

08052207 Institut de Puig-reig (1)

Zona de desplaçament: 081027 Igualada

Municipi: 08031 Calaf

Centres:

08043395 Institut Alexandre de Riquer (1)

Municipi: 08044 Capellades

Centres:

08046645 Institut Molí de la Vila (C) (1)

Municipi: 08102 Igualada

Centres:

08910022 Creda Catalunya Central (Igualada)

08062171 EOI d'Igualada (1)

08900301 EAP B-38 Anoia

08047364 Institut Joan Mercader (1)

08019654 Institut Milà i Fontanals (1)

08019630 Institut Pere Vives i Vich (1)

08062018 AFA Verge de Montserrat (2)

Municipi: 08250 Santa Margarida de Montbui

Centres:

08053352 Institut Montbui (CAEP) (C) (1)

Municipi: 08292 Vallbona d'Anoia

Centres:

08065019 SES de Vallbona d'Anoia (CRF) (2)

Municipi: 08302 Vilanova del Camí

Centres:

08044168 Institut Pla de les Moreres (C) (1)

Zona de desplaçament: 081137 Manresa

Municipi: 08010 Artés

Centres:

08046876 Institut Miquel Bosch i Jover (1)

Municipi: 08047 Cardona

Centres:

08042330 Institut Sant Ramon

Municipi: 08053 Castellbell i el Vilar

Centres:

08068616 SES Bages Sud (CRF) (2)

Municipi: 08113 Manresa

Centres:

08065330 Institut Cal Gravat (CRF) (2)

08910001 Creda Catalunya Central (Manresa) (3)

08956871 Creda Catalunya Central (Seu central)

08059551 EOI de Manresa (1)

08900251 EAP B-06 Bages (3)

08046761 Institut Guillem Catà (C) (1)

08060113 CFA Jacint Carrió i Vilaseca

08020462 Institut Lacetània (1)

08020474 Institut Lluís de Peguera (C) (1)

08033924 Institut Pius Font i Quer (1)

Municipi: 08138 Moià

Centres:

08044600 Institut Moianès (1)

Municipi: 08140 Navarcles

Centres:

08059524 SES de Navarcles (1)

Municipi: 08191 Sallent

Centres:

08047376 Institut Llobregat (C) (1)

Municipi: 08213 Sant Fruitós de Bages

Centres:

08053054 Institut Gerbert d'Aurillac (1)

Municipi: 08218 Sant Joan de Vilatorrada

Centres:

08035313 Institut Quercus (1)

Municipi: 08262 Sant Vicenç de Castellet

Centres:

08046840 Institut Castellet (1)

Municipi: 08192 Santpedor

Centres:

08053111 Institut d'Auro (1)

Municipi: 08274 Súria

Centres:

08042044 Institut Mig-Món (1)

Zona de desplaçament: 252077 Solsona

Municipi: 25149 Oliana

Centres:

25006471 Institut Aubenç (1)

Municipi: 25193 Sant Llorenç de Morunys

Centres:

25008248 SES de Sant Llorenç de Morunys

Municipi: 25207 Solsona

Centres:

25910008 Creda Catalunya Central (Solsona) (2)

25900767 EAP L-10 Solsonès (2)

25005454 Institut Francesc Ribalta

25008753 CFA Solsonès

Zona de desplaçament: 082987 Vic

Municipi: 08037 Calldetenes

Centres:

08063837 SES de Calldetenes

Municipi: 08064 Castellterçol

Centres:

08071214 Institut-Escola Ramona Calvet (CRF)

Municipi: 08067 Centelles

Centres:

08044569 Institut Pere Barnils (1)

Municipi: 08100 Gurb

Centres:

08068380 SES de Gurb (CRF)

Municipi: 08112 Manlleu

Centres:

08040552 Institut Antoni Pous i Argila (C) (1)

08063621 AFA Martí i Pol

Municipi: 08117 Les Masies de Voltregà

Centres:

08060976 Institut del Voltreganès (1)

Municipi: 08171 Prats de Lluçanès

Centres:

08053005 Institut Castell del Quer (1)

Municipi: 08183 Roda de Ter

Centres:

08053042 Institut Miquel Martí i Pol (1)

Municipi: 08237 Sant Quirze de Besora

Centres:

08058428 SES Bisaura (2)

Municipi: 08278 Taradell

Centres:

08053121 Institut Taradell (1)

Municipi: 08283 Tona

Centres:

08054277 Institut de Tona (1)

Municipi: 08285 Torelló

Centres:

08058404 Institut Cirviànum de Torelló (1)

08063643 AFA La Cooperativa

Municipi: 08298 Vic

Centres:

08924081 Creda Catalunya Central (Vic) (3)

08035003 EASD de Vic (1)

08031022 Institut de Vic (C) (1)

08900306 EAP B-10 Osona (3)

08031034 Institut Jaume Callís (C) (1)

08062870 Institut La Plana (CRF) (1)

08060095 CFA Miquel Martí i Pol

08062183 EOI Osona (1)

Annex 5

Codis de comarques

01 Alt Camp

02 Alt Empordà

03 Alt Penedès

04 Alt Urgell

05 Alta Ribagorça

06 Anoia

07 Bages

08 Baix Camp

09 Baix Ebre

10 Baix Empordà

11 Baix Llobregat

12 Baix Penedès

13 Barcelonès

14 Berguedà

15 Cerdanya

16 Conca de Barberà

17 Garraf

18 Garrigues

19 Garrotxa

20 Gironès

21 Maresme

22 Montsià

23 Noguera

24 Osona

25 Pallars Jussà

26 Pallars Sobirà

27 Pla d'Urgell

28 Pla de l'Estany

29 Priorat

30 Ribera d'Ebre

31 Ripollès

32 Segarra

33 Segrià

34 Selva

35 Solsonès

36 Tarragonès

37 Terra Alta

38 Urgell

39 Val d'Aran

40 Vallès Occidental

41 Vallès Oriental

Annex 6

Codis de centres de formació de persones adultes ubicats en centres penitenciaris

(1) Centres amb rampes i ascensors

Consorci d'Educació de Barcelona

Zona de desplaçament: 080197 Barcelona

Municipi: 08019 Barcelona

Centres:

08064623 CFA Concepció Arenal

08064611 CFA Jacint Verdaguer

Serveis territorials al Baix Llobregat

Zona de desplaçament: 081147 Martorell

Municipi: 08208 Sant Esteve Sesrovires

Centres:

08064647 CFA Artur Martorell (1)

08068136 CFA Víctor Català (1)

Serveis territorials al Maresme - Vallès Oriental

Zona de desplaçament: 080967 Granollers

Municipi: 08181 La Roca del Vallès

Centres:

08064659 CFA Salvador Dalí

08064635 CFA Santiago Rusiñol

Serveis territorials a Girona

Zona de desplaçament: 170667 Figueres

Municipi: 17066 Figueres

Centres:

17008626 CFA Josep Pla

Zona de desplaçament: 170797 Girona

Municipi: 17079 Girona

Centres:

17008614 CFA Pompeu Fabra

Serveis territorials a Lleida

Zona de desplaçament: 251207 Lleida

Municipi: 25120 Lleida

Centres:

25008923 CFA Enric Granados

Serveis territorials a Tarragona

Zona de desplaçament: 431487 Tarragona

Municipi: 43148 Tarragona

Centres:

43010499 CFA Pau Casals

Serveis territorials a la Catalunya Central

Zona de desplaçament: 081137 Manresa

Municipi: 08218 Sant Joan de Vilatorrada

Centres:

08069581 CFA Carme Karr (1)

Annex 7

Instruccions sobre els desplaçaments forçosos per modificació de plantilles

Criteris generals

El professorat que ha perdut la seva destinació definitiva com a conseqüència de les modificacions de plantilles efectuades queda en situació de funcionari desplaçat per pèrdua definitiva de la destinació, i ha de participar en els processos d'adjudicacions de destinacions provisionals que preveuen aquestes instruccions amb efectes d'1 de setembre de 2010, a les bases 13 (cos de mestres) i 21 (cossos d'ensenyaments secundaris) de l'annex 1.

—1 Criteris dels desplaçaments forçosos per pèrdua de la destinació

El procediment per a la determinació del professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva és el següent:

El professorat afectat per la modificació de la plantilla prevista per al curs 2010-2011 o pel tancament del centre passarà a la situació de professor/ora afectat/ada per la pèrdua de la destinació definitiva.

La Direcció General de Recursos de Sistema Educatiu establirà els criteris generals per a la confecció de les plantilles per al curs 2010-2011 i per a la modificació de llocs de treball que afecten professors amb destinació definitiva.

Les direccions dels centres facilitaran aquesta informació al professorat del centre.

Comunicació de la direcció dels serveis territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona al director del centre:

La direcció dels serveis territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona enviarà a la direcció dels centres afectats per la modificació de la plantilla prevista per al curs 2010-2011 la documentació següent:

a) Plantilla prevista per al curs 2010-2011, distribuïda per especialitats.

b) Llocs de treball afectats per transformació i/o supressió ocupats per professorat amb destinació definitiva.

c) Informació relativa a les vacants que hi hagi en aquell moment al mateix centre. A part, els serveis territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona exposaran als taulers d'anuncis, per centres i municipis, les vacants per especialitats del seu àmbit territorial.

—2 Determinació del/de la professor/ora afectat/ada per la pèrdua de la destinació definitiva

En rebre la comunicació de la direcció dels serveis territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona referent al desplaçament forçós d'algun professor del centre, la direcció del centre convocarà una reunió amb tots els professors amb destinació definitiva al lloc afectat per la modificació, juntament amb el secretari del centre, el qual estendrà acta de la reunió. L'objecte de la reunió serà la determinació del professor afectat per la pèrdua de la destinació i facilitar la documentació a què fa esment el subapartat 1.

A l'acta constarà la signatura del/de la director/ora, del/de la secretari/ària i de tot el professorat convocat a la reunió. A continuació, la direcció del centre en trametrà una còpia als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona corresponents i en lliurarà una altra, a l'efecte de la seva notificació, a la persona finalment afectada per la pèrdua de la destinació definitiva, que n'haurà d'acusar la recepció.

En cas que cap dels ocupants amb caràcter definitiu del lloc objecte de la modificació de la plantilla opti voluntàriament per ser l'afectat/ada, s'aplicaran necessàriament els següents criteris que recull el Reial decret 2112/1998, de 2 d'octubre (BOE núm. 239, de 6.10.1998), per determinar qui resulta afectat per la modificació de la plantilla:

Cos de mestres

1. Menys antiguitat ininterrompuda com a definitiu/iva, en el centre.

2. Menys temps de serveis efectius com a funcionari/ària de carrera del cos de mestres.

3. Any més recent d'ingrés al cos.

4. Menys puntuació obtinguda en el procediment selectiu d'ingrés al cos.

Cossos de catedràtics i de professors d'ensenyament secundari i cos de professors tècnics de formació professional

1. Menys temps de serveis efectius com a funcionari de carrera del cos al qual pertanyi cada funcionari.

2. Menys antiguitat ininterrompuda com a definitiu en el lloc de treball.

3. Any més recent d'ingrés en el cos.

4. No pertànyer al cos de catedràtics

5. Menys puntuació obtinguda en el procediment selectiu d'ingrés en el cos.

D'acord amb el que preveu el Reial decret 1964/2008, de 28 de novembre, pel qual es modifica el Reial decret 2112/1998, de 2 d'octubre, als funcionaris dels cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'escoles oficials d'idiomes i d'arts plàstiques i disseny, a efectes d'antiguitat tant en el cos com en el lloc, se'ls valoraran els serveis prestats com a funcionaris de carrera dels corresponents cossos de professors, així com els prestats com a funcionaris de carrera dels antics cossos de catedràtics de batxillerat, de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i de professors de terme d'escoles d'arts aplicades i oficis artístics.

—3 Si de l'aplicació dels criteris esmentats, i no de l'opció de voluntarietat prèvia, resulta afectat algun professor de més de 60 anys, aquest podrà optar per no ser desplaçat i ho comunicarà a la direcció del centre, que donarà les instruccions perquè aquesta opció consti a l'acta corresponent. Així, el/la professor/ora afectat/ada podrà romandre en el centre de destinació definitiva, sempre i quan en aquest centre s'imparteixi alguna de les especialitats que el professor afectat té reconegudes, amb el benentès que se li haurà d'assignar el corresponent horari, el qual comprendrà necessàriament docència directa. Aquesta opció tindrà efectes per a tot el curs 2010-2011 i només la podrà realitzar el professorat que compleixi el requisit esmentat en data 1 de setembre de 2010.

En el cas que aquest professorat deixi de prestar serveis al llarg del curs 2010-2011, la direcció del centre haurà de reassignar el seu horari entre la resta de professorat destinat al centre. Així mateix, si en el mateix procés d'adjudicació de destinacions provisionals es produeix una vacant en el centre de destinació definitiva, aquesta serà adjudicada al/a la professor/ora afectat/ada, sempre que compleixi els requisits d'especialitat per ocupar-la. Si al centre de destinació no s'imparteix cap de les especialitats que el professor té reconegudes, el seu àmbit d'adjudicació serà el previst per a tots els professors del col·lectiu a).

L'opció voluntària per al desplaçament que preveu el Reial decret 2112/1998 esmentat suposa l'acceptació voluntària d'aquest desplaçament. En conseqüència, i malgrat el seu caràcter de voluntarietat, l'interessat no podrà presentar el desistiment a aquesta opció.

Fins que el conseller d'Educació aprovi les plantilles dels centres públics, la comunicació dels serveis territorials i del Consorci d'Educació de Barcelona referent als desplaçaments forçosos tindrà un caràcter provisional, pendent de l'efectiva modificació de la plantilla i de la publicació de la resolució corresponent al DOGC. En conseqüència, durant el període de juny-agost de 2010, el desplaçament provocat per una previsió de plantilla del curs següent, si no és confirmat a la resolució que aprovi les plantilles, serà anul·lat i la persona afectada mantindrà la seva destinació definitiva.

Si un cop publicada la resolució definitiva de destinacions provisionals per al curs 2010-2011, un professor afectat per desplaçament recuperés la seva destinació definitiva, podrà optar voluntàriament, abans del 15 de setembre de 2010 per incorporar-s'hi o bé per romandre el curs 2010-2011 en comissió de serveis a la destinació provisional obtinguda. El lloc de destinació vacant es cobrirà amb els nomenaments posteriors.

—4 D'acord amb el que preveu el Reial decret 2112/1998, de 2 d'octubre, el professorat afectat per la pèrdua de la seva destinació definitiva haurà de participar forçosament en els successius concursos de trasllats que es convoquin, amb gaudiment del dret preferent a ocupar una vacant, per a la qual hauran d'acreditar el requisit d'especialització corresponent, en el mateix municipi o zona al qual pertany el centre on van perdre la destinació definitiva.

—5 En el cas dels docents itinerants destinats a ZER, el/la mestre/a desplaçat/ada podrà obtenir destinació definitiva, en ocasió de vacant, amb caràcter previ a l'adjudicació, en un lloc d'alguna de les especialitats que tingui reconegudes i per la qual pugui ser destinat, en la pròpia ZER o en algun dels centres que hi formen part, mantenint a tots els efectes l'antiguitat que tenien en el centre d'origen. En el cas que no hi hagi vacant passaria a la situació de mestre/a desplaçat/ada per pèrdua de la destinació definitiva.

—6 Transformació dels llocs de treball de les especialitats de Llatí i Grec en Cultura Clàssica:

Els llocs de treball de les especialitats de Llatí i de Grec, dels cossos de catedràtics i de professors d'ensenyament secundari, es transformen en llocs de l'especialitat de Cultura Clàssica, atès el que estableix l'annex V del Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre (BOE núm. 287 de 28.11.2008). Aquesta transformació dels llocs de treball implica la modificació dels nomenaments vigents per al curs 2010-11 del professorat afectat. En el cas dels professors/res que ocupen el lloc amb destinació definitiva, la modificació s'efectua sense afectació a l'antiguitat que els constava en el lloc de treball d'origen.

En el cas que en algun dels centres afectats es produís, simultàniament, una minoració de plantilla que afectés als llocs de treball abans esmentats, es procedirà d'acord amb el previst als apartats 1, 2, 3, i 4 d'aquest Annex.

Aquesta transformació està supeditada a l'efectiva aprovació de les plantilles de personal docent dels centres educatius dependents del Departament d'Educació per al curs 2010-2011.

(10.096.173)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal