Mesa sectorial de 18 de juliol de 2022: Segona sessió procés d’estabilització

Concurs oposició per a l'accés al cos d'inspectors


Sr. González Cambray persona non grata

Persones violentes: imatges i miratges
29.04.2022: Professors de Secundària (aspepc·sps) declara persona non grata al Sr. González Cambray i anima als claustres dels centres a fer el mateix.

Model d'acta
Plantilla per a que el teu centre declari "Persona NON GRATA" al Conseller González.

Centres que han declarat persona non grata
Relació de centres que han declarat al Sr González persona non grata. Envia'ns una fotografia de l'acta per afegir-vos.

Sí: persona non grata

Persones violentes: imatges i miratges

Nota de premsa: La immoralitat d'un Departament d'Educació nerviós i molt enfadat

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 5619 - 30/04/2010

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/1323/2010, de 23 d'abril, de convocatòria per a la inscripció en la borsa de professorat per a la impartició de docència en els centres superiors d'ensenyaments artístics de titularitat de la Generalitat de Catalunya, en el curs acadèmic 2010-2011.. (Pàg. 33965)


RESOLUCIÓ

EDU/1323/2010, de 23 d'abril, de convocatòria per a la inscripció en la borsa de professorat per a la impartició de docència en els centres superiors d'ensenyaments artístics de titularitat de la Generalitat de Catalunya, en el curs acadèmic 2010-2011.

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, preveu a l'article 65.7 que el Govern pot crear centres públics superiors d'arts que imparteixin els ensenyaments en més d'una seu i pot exigir requisits específics al professorat dels ensenyaments artístics superiors com a conseqüència de la inserció d'aquests ensenyaments en l'Espai Europeu d'Educació Superior que ha de començar en el proper curs acadèmic 2010-2011.

Actualment està vigent el Reial decret 1614/2009, de 26 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació. Tanmateix, encara no s'ha establert la regulació reglamentària de l'Estat pel que fa a l'adaptació de cadascun dels ensenyaments artístics superiors per a la construcció de l'Espai Europeu d'Educació Superior.

Aquesta convocatòria parteix de les especialitats vigents, mentre no es reguli altrament d'acord amb el que preveu la disposició transitòria segona del Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual es defineixen les condicions de formació per a l'exercici de la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i s'estableixen les especialitats dels cossos docents d'ensenyament secundari.

Aquesta convocatòria està condicionada a la normativa bàsica que pugui regular més endavant el Govern de l'Estat en relació a cadascun dels ensenyaments artístics superiors. Així mateix, la seva eficàcia resta pendent de la implantació efectiva d'aquests ensenyaments en el curs acadèmic 2010-2011.

D'altra banda, no ha de participar en aquest procés el personal funcionari docent que en el curs acadèmic 2009-2010 tingui plaça definitiva o provisional a l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya.

Per últim, cal posar de manifest que en el curs 2010-2011 està previst implantar únicament el primer curs dels ensenyaments superiors.

Per tot això,

Resolc:

—1 Es convoca el procés per a la inscripció en la borsa de professorat per a la impartició de docència en els centres superiors d'ensenyaments artístics de titularitat de la Generalitat de Catalunya, en el curs acadèmic 2010-2011, concretament en l'Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques i en l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya.

—2 Aquesta convocatòria s'aprova sense perjudici de la possible regulació que n'estableixi el Govern de l'Estat en relació a cadascun dels ensenyaments artístics superiors, amb anterioritat a l'inici del curs 2010-2011, i està supeditada a la implantació efectiva d'aquests ensenyaments en el curs acadèmic 2010-2011.

—3 Pot participar en aquesta convocatòria el personal funcionari docent dels cossos de catedràtics d'arts plàstiques i disseny, de professors d'arts plàstiques i disseny i de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny.

També pot participar-hi el personal funcionari docent d'altres cossos que estiguin impartint docència a l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya o a les escoles d'art i superiors de disseny de la Generalitat de Catalunya.

—4 El personal funcionari docent de l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya que en el curs acadèmic 2009-2010 hi tingui plaça definitiva o provisional no ha de participar en aquesta convocatòria.

—5 La participació en aquesta convocatòria té caràcter voluntari.

—6 La inscripció en la borsa de professorat per a la impartició de docència en els centres superiors d'ensenyaments artístics de titularitat de la Generalitat de Catalunya, en el curs acadèmic 2010-2011, s'ha de sol·licitar al servei territorial o, en el seu cas al Consorci d'Educació de Barcelona, durant els 15 dies naturals següents al de la publicació d'aquesta resolució al DOGC, d'acord amb el model de sol·licitud que consta a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

—7 Es pot sol·licitar la inscripció per a una o més matèries de les que es detallen:

a) A l'annex 2 pel que fa als ensenyaments de Conservació i Restauració de Béns Culturals.

b) A l'annex 3 pel que fa als estudis superiors de Disseny.

La relació de matèries previstes als annexos 2 i 3 es fa sense perjudici de les que es prevegin en la normativa que estableixi el currículum dels ensenyaments superiors de Conservació i Restauració de Béns Culturals i dels ensenyaments superiors de Disseny.

En cas que hi hagi matèries dels annexos 2 i 3 que, finalment, no siguin idèntiques a les que s'estableixin en els decrets de currículum, el Departament d'Educació proposarà al professorat la impartició de la matèria o matèries anàlogues, si n'hi hagués.

—8 Transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, en el termini màxim d'un mes, farà pública la resolució que declara aprovada la llista de participants incorporats a la borsa. Aquesta llista estarà exposada a la seu central del Departament d'Educació, al Consorci d'Educació de Barcelona i en cadascun dels serveis territorials. En aquesta llista haurà de constar, almenys, el nom i cognoms i la matèria o matèries que se sol·liciten, així com el motiu de l'exclusió dels participants exclosos.

—9 Els participants que figurin com a exclosos en la llista esmentada al punt anterior podran formular, en el termini de deu dies hàbils comptats a partir de l'endemà de fer-se pública la resolució que declara aprovada la llista, les reclamacions que creguin oportunes, d'acord amb el que disposa l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, per tal d'esmenar el defecte que hagi motivat la seva exclusió.

Igualment, els participants que adverteixin errors en la llista podran presentar la reclamació oportuna dins d'aquest mateix termini per tal d'esmenar la deficiència.

—10 La presentació de la documentació justificativa dels mèrits al·legats, d'acord amb el que s'indica en cadascun dels subapartats del barem, s'ha de fer davant de la comissió de valoració el dia 29 de maig del 2010, a la seu de l'Escola de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya, c. Aiguablava, 109-113, de Barcelona, a les 10.00 hores del matí. Els participants poden presentar la documentació personalment o fer-la arribar per qualsevol altra persona.

—11 Els mèrits presentats pels participants seran valorats per una comissió que estarà formada pels membres següents:

La subdirectora general d'ensenyaments artístics i especialitzats o persona en qui delegui, que la presidirà.

Tres inspectors d'Educació.

Un catedràtic del cos de catedràtics d'arts plàstiques i disseny.

—12 Per ser inscrit a la borsa cal obtenir un mínim de 40 punts d'acord amb el barem de l'annex 4.

—13 Una vegada la comissió de valoració hagi comptabilitzat els mèrits al·legats pels participants, farà pública la llista provisional de valoració dels mèrits en la qual figuraran les puntuacions desglossades obtingudes en cadascun dels apartats del barem, i obrirà un termini de tres dies hàbils per presentar reclamacions.

Un cop resoltes les reclamacions, la comissió farà pública la llista definitiva de valoració dels mèrits i l'elevarà al director general d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, a fi que aquest aprovi la llista de les persones que han de formar part de la borsa.

—14 El director general d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats aprovarà la llista del professorat que forma part de la borsa per mitjà d'una resolució que es publicarà al DOGC.

Contra aquesta resolució es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

També es podrà interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant del director general d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

—15 El director de l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya i el director de la futura Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques, en funció de les necessitats de docència del curs 2010-2011, proposaran al Departament d'Educació el professorat necessari per a la impartició de les matèries corresponents dels ensenyaments artístics superiors.

Pel que fa a la futura Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques, la participació en aquesta convocatòria implica l'acceptació d'impartir matèries en una seu situada en la mateixa adreça que l'escola d'Art i Superior de Disseny on es trobi la persona docent; l'acceptació per a impartir matèries en una seu situada en una adreça diferent és voluntària.

Excepcionalment, si no hi ha professorat idoni disponible a la borsa, es poden encarregar funcions docents a professorat que no formi part de la borsa per necessitats del servei sempre que la seva preparació i experiència siguin adequades.

—16 Es delega en el director general d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats la competència per resoldre aquesta convocatòria.

—17 Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant del conseller d'Educació, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 23 d'abril de 2010

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

Annex 1

Sol·licitud d'inscripció en la borsa de professorat

Nom dos cognoms DNI

Exposo

Que pertanyo al cos de (1)

Sol·licito:

Participar en la convocatòria d'inscripció en la borsa de professorat per a la impartició de docència en els centres superiors d'ensenyaments artístics de titularitat de la Generalitat de Catalunya, en el curs acadèmic 2010-2011, per a les matèries següents: (2)

Lloc, data i signatura

Indiqueu el nom del cos

(1) Nom del cos

(2) Relació d'assignatures

Annex 2

Conservació i restauració de béns culturals

Correspondència de matèries entre l'ordenació de la LOGSE i la nova ordenació de la LOE.

a) Arqueologia

Qui ha impartit en l'ordenació LOGSE:

 

pot sol·licitar impartir en la nova ordenació de la LOE:

Assignatures o matèries dels ensenyaments artístics superiors, o mòduls dels cicles formatius d'arts plàstiques i disseny amb continguts iguals o anàlegs a les següents:

   

Assignatures del Decret 224/1993, de 27 de juliol

Matèries del Reial decret 1387/1991, de 18 de setembre

Matèries de la nova ordenació

 

Biologia. Física i química

Biologia. Física i química aplicades.

Tècniques analítiques

Química, física i biologia : fonaments i aplicació a la conservació - restauració

 

Història general de les arts aplicades i industrials a Espanya

Història dels béns culturals.

Història del bé cultural d'arqueologia. Aplicació a la conservació - restauració

Antropologia cultural i béns etnològics

Arqueologia l: Prehistòria i història antiga

Arqueologia ll: Paleocristiana, medieval, moderna i contemporània

Epigrafia i numismàtica

Iconologia i iconografia

 

Història dels béns culturals.

Història del bé cultural d'arqueologia. Aplicació a la conservació - restauració

 

Materials

Tecnologia i propietats dels materials

 

Pràctiques de conservació i restauració d'arqueologia

Metodologia i pràctiques de la conservació - restauració de l'arqueologia.

Dipòsit. Trasllat i exposició de béns culturals

 

Conservació preventiva : dipòsit, exposicions i trasllats.

 

Tècniques de conservació.

Metodologia i diagnosi

Conservació preventiva : dipòsit, exposicions i trasllats.

Principis tècnics i metodològics de conservació - restauració.

Tècniques del bé cultural d'arqueologia.

Aplicació a la conservació - restauració.

Mètodes de reproducció

Tècniques de recuperació de materials arqueològics

Tecnologia i patrimoni històric

 

Tècniques del bé cultural d'arqueologia. Aplicació a la conservació - restauració.

 

Teoria i història de la conservació i restauració.

Legislació i criteris

Teoria i història de la conservació–restauració i normativa per a la protecció del patrimoni.

Anàlisi i representació de formes bidimensionals

Anàlisi i representació de formes tridimensionals

Representació tècnica i artística de béns culturals

Tècniques de dibuix arqueològic

 

Procediments i tècniques artístiques

Fotografia

Fotografia aplicada a la conservació i restauració

 

Tècniques d'obtenció i processament d'imatges

Projectes. Direcció i organització d'obres i empreses

 

Projectes de conservació - restauració.

Museologia i museografia

Peritatge. Catalogació i taxació de béns culturals

 

Gestió del patrimoni cultural

Tecnologia i patrimoni històric

 

Recursos informàtics aplicats a la conservació - restauració

   

Gestió i organització professional

   

Metodologia de la investigació i documentació

.

b) Document gràfic

Qui ha impartit en l'ordenació LOGSE:

 

pot sol·licitar impartir en la nova ordenació de la LOE:

Assignatures o matèries dels ensenyaments artístics superiors, o mòduls dels cicles formatius d'arts plàstiques i disseny amb continguts iguals o anàlegs a les següents:

   

Assignatures del Decret 224/1993, de 27 de juliol

Matèries del Reial decret 1387/1991, de 18 de setembre

Matèries de la nova ordenació

 

Biologia. Física i química

Biologia. Física i química aplicades. Tècniques analítiques

Química, física i biologia : fonaments i aplicació a la conservació - restauració

 

Història general de les arts aplicades i industrials a Espanya

Història dels béns culturals.

Història del bé cultural del document gràfic. Aplicació a la conservació - restauració

Antropologia cultural i béns etnològics

Història del llibre l i ll

Iconologia i iconografia

Paleografia i diplomàtica

 

Història dels béns culturals.

Història del bé cultural del document gràfic. Aplicació a la conservació - restauració

 

Materials

Tecnologia i propietats dels materials

 

Pràctiques de conservació i restauració de l'enquadernació

Pràctiques de conservació i restauració del document gràfic

Metodologia i pràctiques de la conservació - restauració del document gràfic.

Dipòsit . Trasllat i exposició de béns culturals

 

Conservació preventiva : dipòsit, exposicions i trasllats

 

Tècniques d'enquadernació

Tècniques de conservació.

Metodologia i diagnosi

Conservació preventiva : dipòsit, exposicions i trasllats.

Principis tècnics i metodològics de conservació - restauració.

Tècniques del bé cultural del document gràfic. Aplicació a la conservació - restauració.

Mètodes de reproducció.

Tecnologia i patrimoni històric

 

Tècniques del bé cultural del document gràfic. Aplicació a la conservació - restauració.

 

Teoria i història de la conservació i restauració.

Legislació i criteris

Teoria i història de la conservació- restauració i normativa per a la protecció del patrimoni.

Anàlisi i representació de formes bidimensionals

Anàlisi i representació de formes tridimensionals

Procediments artístics

Representació i disseny aplicat al document

 

Procediments i tècniques artístiques

Fotografia

Fotografia aplicada a la conservació i restauració

 

Tècniques d'obtenció i processament d'imatges

Projectes. Direcció i organització d'obres i empreses

 

Projectes de conservació - restauració.

Museologia i museografia

Peritatge. Catalogació i taxació de béns culturals

 

Gestió del patrimoni cultural

Arxivística i biblioteconomia

   

Tecnologia i patrimoni històric

 

Recursos informàtics aplicats a la conservació - restauració

   

Gestió i organització professional

   

Metodologia de la investigació i de la documentació

.

c) Escultura

Qui ha impartit en l'ordenació LOGSE:

 

pot sol·licitar impartir en la nova ordenació de la LOE:

Assignatures o matèries dels ensenyaments artístics superiors, o mòduls dels cicles formatius d'arts plàstiques i disseny amb continguts iguals o anàlegs a les següents:

   

Assignatures del Decret 224/1993, de 27 de juliol

Matèries del Reial decret 1387/1991, de 18 de setembre

Matèries de la nova ordenació

 

Biologia. Física i química

Biologia. física i química aplicades. Tècniques analítiques

Química, física i biologia : fonaments i aplicació a la conservació - restauració

 

Història general de les arts aplicades i industrials a Espanya

Història dels béns culturals.

Història del bé cultural d'escultura. Aplicació a la conservació - restauració

Antropologia cultural i béns etnològics

Història de l'art l i ll

Història de les tècniques escultòriques.

   
 

Materials

Tecnologia i propietats dels materials

 

Pràctiques de conservació i restauració d'escultura

Metodologia i pràctiques de la conservació - restauració d'escultura.

Dipòsit . Trasllat i exposició de béns culturals

 

Conservació preventiva : dipòsit, exposicions i trasllats.

 

Tècniques de conservació.

Metodologia i diagnosi

Conservació preventiva : dipòsit, exposicions i trasllats.

Principis tècnics i metodològics de conservació - restauració.

Tècniques del bé cultural d'escultura.

Aplicació a la conservació - restauració.

Mètodes de reproducció

Tecnologia i patrimoni històric

 

Tècniques del bé cultural d'escultura. Aplicació

 

Teoria i història de la conservació i restauració.

Legislació i criteris

Teoria i història de la conservació- restauració i normativa per a la protecció del patrimoni.

Anàlisi i representació de formes bidimensionals

Anàlisi i representació de formes tridimensionals

Procediments escultòrics

 

Procediments i tècniques artístiques

Fotografia

Fotografia aplicada a la conservació i restauració

 

Tècniques d'obtenció i processament d'imatges

Projectes. Direcció i organització d'obres i empreses

 

Projectes de conservació - restauració.

Museologia i museografia

Peritatge. Catalogació i taxació de béns culturals

Arxivística i biblioteconomia

 

Gestió del patrimoni cultural

Tecnologia i patrimoni històric

 

Recursos informàtics aplicats a la conservació - restauració

Gestió i organització professional

Metodologia de la investigació i de la documentació

d) Pintura

Qui ha impartit en l'ordenació LOGSE:

 

pot sol·licitar impartir en la nova ordenació de la LOE:

Assignatures o matèries dels ensenyaments artístics superiors, o mòduls dels cicles formatius d'arts plàstiques i disseny amb continguts iguals o anàlegs a les següents:

   

Assignatures del Decret 224/1993, de 27 de juliol

Matèries del Reial decret 1387/1991, de 18 de setembre

Matèries de la nova ordenació

 

Biologia. Física i química

Biologia. física i química aplicades. Tècniques analítiques

Química, física i biologia : fonaments i aplicació a la conservació - restauració

 

Història general de les arts aplicades i industrials a Espanya

Història dels béns culturals.

Història del bé cultural d'escultura. Aplicació a la conservació - restauració

Antropologia cultural i béns etnològics

Història de l'art l i ll

Història de les tècniques pictòriques

Iconologia i iconografia

 

Història dels béns culturals.

Història del bé cultural d'escultura. Aplicació a la conservació - restauració

 

Materials

Tecnologia i propietats dels materials

 

Pràctiques de conservació i restauració de pintura.

Metodologia i pràctiques de la conservació - restauració de pintura.

Dipòsit. Trasllat i exposició de béns culturals

 

Conservació preventiva : dipòsit, exposicions i trasllats

 

Tècniques de conservació. Metodologia i diagnosi

Conservació preventiva : dipòsit, exposicions i trasllats.

Principis tècnics i metodològics de conservació –restauració.

Tècniques del bé cultural de pintura. Aplicació a la conservació- restauració.

Tecnologia i patrimoni històric

 

Tècniques del bé cultural de pintura.

Aplicació a la conservació - restauració

 

Teoria i història de la conservació i restauració.

Legislació i criteris

Teoria i història de la conservació- restauració i normativa per a la protecció del patrimoni.

Anàlisi i representació de formes bidimensionals

Anàlisi i representació de formes tridimensionals

Forma i color

Procediments i tècniques pictòriques

 

Procediments i tècniques artístiques

Fotografia

Fotografia aplicada a la conservació i restauració

 

Tècniques d'obtenció i processament d'imatges

Projectes. Direcció i organització d'obres i empreses

 

Projectes de conservació - restauració.

Museologia i museografia

Peritatge. Catalogació i taxació de béns culturals

Arxivística i biblioteconomia

 

Gestió del patrimoni cultural

Tecnologia i patrimoni històric

 

Recursos informàtics aplicats a la conservació - restauració

 

   

Gestió i organització professional

   

Metodologia de la investigació i de la documentació

.

Annex 3

Disseny

Correspondència de matèries entre l'ordenació de la LOGSE i la nova ordenació de la LOE.

a) Disseny gràfic

Qui ha impartit en l'ordenació LOGSE:

 

pot sol·licitar impartir en la nova ordenació de la LOE:

     

Assignatures o matèries dels ensenyaments artístics superiors, o mòduls dels cicles formatius d'arts plàstiques i disseny amb continguts iguals o anàlegs a les següents:

   

Assignatures del Decret 227/2002, de 27 d'agost

Matèries del Reial decret1496/1999, de 24 de setembre

Matèries de la nova ordenació

Percepció visual

Llenguatge visual

Taller d'expressió

Fonaments artístics

Fonaments del disseny

Llenguatges i tècniques de representació i comunicació

Història i teoria de l'art

Història i teoria del disseny

Història i teoria de l'art i del disseny

Història de les arts i el disseny

Història del disseny gràfic

Cultura del disseny

Fonaments científics del disseny

Fonaments científics del disseny

Ciència aplicada al disseny

Sistemes de representació

Sistemes de representació

Llenguatges i tècniques de representació i comunicació

Fonaments del projecte

Projecte de síntesi

Projectes bàsics

Fonaments de disseny

Projectes de disseny gràfic

Tipografia

Introducció als materials i tècniques del disseny gràfic Iniciació en tècniques analògiques i digitals

Història del disseny gràfic

Materials i tècniques del disseny gràfic

Tecnologies analògiques i digitals

Ciència i tecnologia aplicada al disseny gràfic

Tecnologia aplicada al disseny gràfic

Llenguatges i tècniques de representació i comunicació

Projectes gràfics

Projectes interdisciplinaris

Projectes: gràfic i de comunicació

Projectes de disseny gràfic

Il·lustració

Conjunts gràfics i il·lustració

Tipografia

Ciències socials aplicades al disseny

Entorn professional

Gestió empresarial

Pràctica professional

Ciències socials i legislació aplicades al disseny gràfic

Cultura del disseny

Gestió del disseny

Gestió del disseny gràfic

.

b) Disseny d'interiors

Qui ha impartit en l'ordenació LOGSE:

 

pot sol·licitar impartir en la nova ordenació de la LOE:

     

Assignatures o matèries dels ensenyaments artístics superiors, o mòduls dels cicles formatius d'arts plàstiques i disseny amb continguts iguals

 

o anàlegs a les següents:

Assignatures del Decret 227/2002, de 27 d'agost

Matèries del Reial decret1496/1999, de 24 de setembre

Matèries de la nova ordenació

Percepció visual

Llenguatge visual

Taller d'expressió

Fonaments artístics

Fonaments del disseny

Llenguatges i tècniques de representació i comunicació

Història i teoria de l'art

Història i teoria del disseny

Història i teoria de l'art i del disseny

Història de les arts i el disseny

Història del disseny d'interiors

Cultura del disseny

Fonaments científics del disseny

Fonaments científics del disseny

Ciència aplicada al disseny

Sistemes de representació

Sistemes de representació

Llenguatges i tècniques de representació i comunicació

Fonaments del projecte

Projecte de síntesi

Projectes bàsics

Fonaments de disseny

Projectes de disseny d'interiors

Expressió i representació

Tecnologia de l'edificació

Història del disseny d'interiors

Instal·lacions

Acabats i materials

Ciència i tecnologia aplicada al disseny d'interiors

Materials i tecnologia aplicats al disseny d'interiors

Llenguatges i tècniques de representació i comunicació

Projectes d'interiorisme

Projectes interdisciplinaris

Projectes: interiors

Projectes de disseny d'interiors

Condicionament d'espais

Rehabilitació

Condicionament i rehabilitació d'edificis i espais

Materials i tecnologia aplicats al disseny d'interiors

Ciències socials aplicades al disseny

Entorn professional

Gestió empresarial

Pràctica professional

Ciències socials i legislació aplicades al disseny d'interiors

Cultura del disseny

Gestió del disseny

Gestió del disseny d'interiors

.

c) Disseny de moda

Qui ha impartit en l'ordenació LOGSE:

 

pot sol·licitar impartir en la nova ordenació de la LOE:

Assignatures o matèries dels ensenyaments artístics superiors, o mòduls dels cicles formatius d'arts plàstiques i disseny amb continguts iguals o anàlegs a les següents:

   

Assignatures del Decret 227/2002, de 27 d'agost

Matèries del Reial decret1496/1999, de 24 de setembre

Matèries de la nova ordenació

Percepció visual

Llenguatge visual

Taller d'expressió

Fonaments artístics

Fonaments del disseny

Llenguatges i tècniques de representació i comunicació

Història i teoria de l'art

Història i teoria del disseny

Història i teoria de l'art i del disseny

Història de les arts i el disseny

Història del disseny de moda

Cultura del disseny

Fonaments científics del disseny

Fonaments científics del disseny

Ciència aplicada al disseny

Sistemes de representació

Sistemes de representació

Llenguatges i tècniques de representació i comunicació

Fonaments del projecte

Projecte de síntesi

Projectes bàsics

Fonaments de disseny

Projectes de disseny de moda

Materials i tecnologies del sector tèxtil i de la indumentària

Tecnologies analògiques i digitals

Història del disseny d'indumentària

Tecnologia del gènere de punt

Tecnologia dels teixits de calada

Tecnologia dels gèneres estampats

Tints i colorimetria

Ciència i tecnologia aplicada al disseny de moda

Materials i tecnologia aplicats al disseny de moda

Patronatge i confecció

Projectes: tèxtil i indumentària

Projectes interdisciplinars

Projectes: Tèxtil i moda

Projectes de disseny de moda

Estilisme

Modelisme i prototipus

Estilisme i estètica

Estilisme

Patronatge i confecció

Tècniques de patronatge i escalat de talles

 

Patronatge i confecció

Ciències socials aplicades al disseny

Entorn professional

Gestió empresarial

Pràctica professional

Ciències socials i legislació aplicades al disseny de moda

Cultura del disseny

Gestió del disseny

Gestió del disseny de moda

.

d) Disseny de productes

Qui ha impartit en l'ordenació LOGSE:

 

pot sol·licitar impartir en la nova ordenació de la LOE:

Assignatures o matèries dels ensenyaments artístics superiors, o mòduls dels cicles formatius d'arts plàstiques i disseny amb continguts iguals o anàlegs a les següents:

   

Assignatures del Decret 227/2002, de 27 d'agost

Matèries del Reial decret1496/1999, de 24 de setembre

Matèries de la nova ordenació

Percepció visual

Llenguatge visual

Taller d'expressió

Fonaments artístics

Fonaments del disseny

Llenguatges i tècniques de representació i comunicació

Història i teoria de l'art

Història i teoria del disseny

Història i teoria de l'art i del disseny

Història de les arts i el disseny

Història del disseny de producte

Cultura del disseny

Fonaments científics del disseny

Fonaments científics del disseny

Ciència aplicada al disseny

Sistemes de representació

Sistemes de representació

Llenguatges i tècniques de representació i comunicació

Fonaments del projecte

Projecte de síntesi

Projectes bàsics

Fonaments de disseny

Projectes de productes i sistemes

Ergonomia

Tecnologies analògiques i digitals

Història del disseny industrial

Materials i processos en el disseny de productes

Biònica i estructures en el disseny de productes

Ciència i tecnologia aplicada al disseny de productes

Materials i tecnologia aplicats al disseny de producte

Models, maquetes i prototips

Projectes de disseny de productes

Projectes interdisciplinaris

Projectes.

Producte industrial

Projectes de productes i sistemes

Disseny d'envasos i embalatge

Envasos i embalatges

Projectes d'envasos i embalatges

Ciències socials aplicades al disseny

Entorn professional

Gestió empresarial

Pràctica professional

Ciències socials i legislació aplicades al disseny de producte

Cultura del disseny

Gestió del disseny

Gestió del disseny de producte

Annex 4

Barem de mèrits

Únicament seran valorats els mèrits perfeccionats fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació.

Un mateix mèrit no podrà ser valorat per més d'un apartat o subapartat.

Els aspirants no podran aconseguir més de 100,0000 punts en la valoració dels seus mèrits.

Per assolir l'acreditació cal obtenir un mínim de 40,0000 punts.

Únicament s'hauran de presentar els documents justificatius dels mèrits al·legats, quan no constin informats al registre informàtic de personal docent del Departament d'Educació.

En el còmput de serveis docents, una vegada hagin estat baremats els anys i mesos, els dies restants no es podran computar en cap subapartat.

No s'hauran de lliurar els certificats d'activitats de formació que ja constin en la base de dades de la Subdirecció General de Formació i Desenvolupament del Personal Docent.

Només caldrà lliurar amb el full d'autobarem d'al·legació de mèrits, la relació d'activitats realitzades que l'aspirant pot obtenir a través de la pàgina web de consulta de certificats http://www.xtec.cat/verifica_certificat.

1 Serveis docents (màxim per tot l'apartat: 70,000 punts)

1.1 Serveis docents (màxim pel subapartat: 14,0000 punts)

1.1.1 Serveis docents relacionats amb la matèria

1.1.1.1 Serveis docents relacionats amb la matèria en estudis universitaris o equivalents: 2,5000 punts per any, i 0,2083 punts per mes.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada de la certificació acreditativa del cap de personal corresponent on consti la data de presa de possessió, de cessament o, si escau, de la continuïtat en el lloc de treball, amb indicació de les matèries impartides.

1.1.1.2 Serveis docents relacionats amb la matèria en cicles formatius de grau superior: 1,7500 punts per any i 0,1458 per mes.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada de la certificació acreditativa del cap de personal corresponent on consti la data de presa de possessió, de cessament o, si escau, de la continuïtat en el lloc de treball, amb indicació de les matèries impartides.

1.1.2 Serveis docents no relacionats amb la matèria

1.1.2.1 Serveis docents no relacionats amb la matèria en estudis universitaris o equivalents: 1,0000 punts per any i 0,0833 punts per mes.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada de la certificació acreditativa del cap de personal corresponent on consti la data de presa de possessió, de cessament o, si escau, de la continuïtat en el lloc de treball, amb indicació de les matèries impartides.

1.1.2.2 Serveis docents no relacionats amb la matèria en cicles formatius de grau superior: 0,7500 punts per any i 0,0625 punts per mes.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada de la certificació acreditativa del cap de personal corresponent on consti la data de presa de possessió, de cessament o, si escau, de la continuïtat en el lloc de treball, amb indicació de les matèries impartides.

1.2 Exercici de càrrecs (màxim pel subapartat: 10,0000 punts)

1.2.1 Per cada any com a director, secretari, director delegat, cap d'estudis o altres òrgans unipersonals de govern d'un centre docent públic o servei educatiu: 2,5000 punts per any i 0,2803 punts per mes.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada dels nomenaments corresponents on consti la data de presa de possessió, de cessament o, si escau, de la continuïtat en el càrrec, certificació expedida pel cap del Servei de Personal Docent dels serveis territorials corresponents o pel gerent del Consorci d'Educació de Barcelona.

1.2.2 Per cada any com a cap de departament, cap d'àrea, cap de seminari, cap de divisió a altres òrgans de coordinació docent d'un centre docent públic o servei educatiu: 1,7500 punts per any i 0,1458 per mes.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada dels nomenaments corresponents on consti la data de presa de possessió, de cessament o, si escau, de la continuïtat en el càrrec, certificació expedida pel cap del Servei de Personal Docent dels serveis territorials corresponents o pel gerent del Consorci d'Educació de Barcelona, o director/a del centre.

1.3 Mèrits acadèmics i formació (màxim pel subapartat: 10,0000 punts)

1.3.1 Mèrits acadèmics

1.3.1.1 Titulacions universitàries de segon cicle relacionades amb la matèria

Pels estudis corresponents al segon cicle d'una llicenciatura, arquitectura i enginyeria, o altres títols declarats equivalents relacionats amb la matèria: 7,0000 punts.

No es valoraran per aquest subapartat, en cap cas, el títol o estudis d'aquesta naturalesa que hagi estat necessari superar (primer cicle, segon cicle o, en el seu cas, ensenyaments complementaris) per l'obtenció del primer títol de llicenciat, enginyer o arquitecte que el participant va presentar com a requisit d'accés al cos des del qual es participa.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada de la certificació acadèmica del títol al·legat per a l'accés al cos des del qual es participa i de tots els que s'al·leguin com a mèrits.

1.1.3.2 Titulacions universitàries de primer cicle relacionades amb la matèria: 7,0000 punts.

Per cada títol de diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic, o altres títols declarats equivalents, així com pels estudis corresponents al primer cicle d'una llicenciatura, arquitectura o enginyeria relacionats amb la matèria: 7,0000 punts.

No es valoraran per aquest subapartat, en cap cas, el títol o estudis d'aquesta naturalesa necessaris per l'obtenció del primer títol de llicenciat, enginyer o arquitecte que presenti el participant.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada de la certificació acadèmica del títol al·legat per a l'accés al cos des del qual es participa i de tots els que s'al·leguin com a mèrits.

1.3.1.3 Titulacions universitàries pròpies relacionades amb la matèria

Per cada titulació pròpia relacionada amb la matèria: 5,0000 punts.

Documents justificatius: Documents justificatius: fotocòpia compulsada de la certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol corresponent o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest.

1.3.1.4 Títol oficial de màster relacionat amb la matèria (Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre): 5,0000 punts.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada de la certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol corresponent o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest.

1.3.1.5 Altres màsters o postgraus relacionats amb la matèria.

Per cada màster o postgrau expedit per una universitat relacionat amb la matèria: fins a 4,0000 punts.

En cap cas pot computar-se si ho ha estat pel subapartat 1.3.1.4.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada de la certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol corresponent o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest.

1.3.1.6 Pel Certificat-diploma acreditatiu d'estudis avançats (Reial decret 778/1998, de 30 d'abril), suficiència investigadora o qualsevol altre títol equivalent relacionat amb la matèria: 5,0000 punts.

En cap cas pot computar-se conjuntament amb el subapartat 1.7.1.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada de la certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol corresponent o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest.

1.3.1.7 Per la titulació de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny (grau superior), relacionats amb la matèria: 2,5000 punts.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada de la certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol corresponent o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest.

1.3.1.8 Titulacions universitàries de segon cicle no relacionades amb la matèria

Pels estudis corresponents al segon cicle d'una llicenciatura, arquitectura i enginyeria, o altres títols declarats equivalents no relacionats amb la matèria: 5,0000 punts.

No es valoraran per aquest subapartat, en cap cas, el títol o estudis d'aquesta naturalesa que hagi estat necessari superar (primer cicle, segon cicle o, en el seu cas, ensenyaments complementaris) per l'obtenció del primer títol de llicenciat, enginyer o arquitecte que el participant va presentar com a requisit d'accés al cos des del qual es participa.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada de la certificació acadèmica del títol al·legat per a l'accés al cos des del qual es participa i de tots els que s'al·leguin com a mèrits.

1.3.1.9 Titulacions universitàries de primer cicle no relacionades amb la matèria

Per cada títol de diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic, o altres títols declarats equivalents, així com pels estudis corresponents al primer cicle d'una llicenciatura, arquitectura o enginyeria no relacionats amb la matèria: 5,0000 punts.

No es valoraran per aquest subapartat, en cap cas, el títol o estudis d'aquesta naturalesa necessaris per l'obtenció del primer títol de llicenciat, enginyer o arquitecte que presenti el participant.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada de la certificació acadèmica del títol al·legat per a l'accés al cos des del qual es participa i de tots els que s'al·leguin com a mèrits.

1.3.1.10 Titulacions pròpies universitàries no relacionades amb la matèria:

Per cada titulació pròpia no relacionada amb la matèria: 3,0000 punts.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada de la certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol corresponent o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest.

1.3.1.11 Títol oficial de màster no relacionat amb la matèria (Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre): 3,0000 punts.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada de la certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol corresponent o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest.

1.3.1.12 Altres màsters o postgraus no relacionats amb la matèria.

Per cada màster o postgrau no relacionat amb la matèria expedit per una universitat: fins a 1,7500 punts.

En cap cas pot computar-se si ho ha estat pel subapartat 1.3.1.11.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada de la certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol corresponent o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest.

1.3.1.13 Pel Certificat-Diploma acreditatiu d'estudis avançats (Reial decret 778/1998, de 30 d'abril), Suficiència investigadora o qualsevol altre títol equivalent, no relacionats amb la matèria sempre que no siguin requisit per a l'ingrés en la funció pública docent: 3,0000 punts.

En cap cas pot computar-se conjuntament amb el subapartat 1.7.1

Documents justificatius: fotocòpia compulsada de la certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol corresponent o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest

1.3.1.14 Per la titulació de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny (grau superior), no relacionats amb la matèria: 1,7500 punts.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada de la certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol corresponent o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest.

1.3.2 Cursos de formació organitzats pel Departament d'Educació relacionats amb la matèria

1.3.2.1 Per cada bloc de 50 hores en la impartició de cursos de formació organitzats pel Departament d'Educació, relacionats amb la matèria: 0,5000 punts.

1.3.2.2 Per cada bloc de 100 hores en la superació de cursos de formació organitzats pel Departament d'Educació, relacionats amb la matèria: 1,0000 punts.

Documents justificatius per a tots els subapartats anteriors: fotocòpia compulsada del títol corresponent o certificació del curs impartit on s'inclogui el nombre d'hores.

No obstant això, no s'haurà d'aportar el document justificatiu quan l'activitat formativa ja consti en la base de dades de la Subdirecció General de Formació i Desenvolupament del Personal Docent. En aquest cas només caldrà lliurar amb el full d'autobarem d'al·legació de mèrits la relació d'activitats realitzades que l'aspirant pot obtenir a través de la pàgina web de consulta de certificats http://www.xtec.cat/verifica_certificat.

1.3.3 Cursos de formació organitzats pel Departament d'Educació no relacionats amb la matèria

1.3.3.1 Per cada bloc de 50 hores en la impartició de cursos de formació organitzats pel Departament d'Educació, no relacionats amb la matèria: 0,2500 punts.

1.3.3.2 Per cada bloc de 100 hores en la superació de cursos de formació organitzats pel Departament d'Educació, no relacionats amb la matèria: 0,5000 punts.

Documents justificatius per a tots els subapartats anteriors: fotocòpia compulsada del títol corresponent o certificació del curs impartit on s'inclogui el nombre d'hores.

No obstant això, no s'haurà d'aportar el document justificatiu quan l'activitat formativa ja consti en la base de dades de la Subdirecció General de Formació i Desenvolupament del Personal Docent. En aquest cas només caldrà lliurar amb el full d'autobarem d'al·legació de mèrits la relació d'activitats realitzades que l'aspirant pot obtenir a través de la pàgina web de consulta de certificats http://www.xtec.cat/verifica_certificat.

1.3.4 Cursos de formació organitzats per altres entitats

1.3.4.1 Per cada bloc de 50 hores en la impartició de cursos de formació organitzats per altres entitats, relacionats amb la matèria: 0,5000 punts.

1.3.4.2 Per cada bloc de 100 hores en la superació de cursos de formació organitzats per altres entitats, relacionats amb la matèria: 1,0000 punts.

1.3.4.3 Per cada bloc de 50 hores en la impartició de cursos de formació organitzats per altres entitats, no relacionats amb la matèria: 0,2500 punts.

1.3.4.4 Per cada bloc de 100 hores en la superació de cursos de formació organitzats per altres entitats, no relacionats amb la matèria: 0,5000 punts.

Documents justificatius per a tots els subapartats anteriors: fotocòpia compulsada del títol corresponent o certificació del curs impartit on s'inclogui el nombre d'hores.

No obstant això, no s'haurà d'aportar el document justificatiu quan l'activitat formativa ja consti en la base de dades de la Subdirecció General de Formació i Desenvolupament del Personal Docent. En aquest cas només caldrà lliurar amb el full d'autobarem d'al·legació de mèrits la relació d'activitats realitzades que l'aspirant pot obtenir a través de la pàgina web de consulta de certificats http://www.xtec.cat/verifica_certificat.

1.3.5 Títols universitaris incomplets

1.3.5.1 Títols universitaris incomplets relacionats amb la matèria: 0,5000 per curs complet superat.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada de la certificació acadèmica universitària.

1.3.5.2 Títols universitaris incomplets no relacionats amb la matèria: 0,2500 per curs complet superat.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada de la certificació acadèmica universitària.

1.4 Publicacions (màxim pel subapartat: 12,0000 punts)

1.4.1 Publicacions relacionades amb la matèria: màxim 12,0000 punts.

1.4.2 Publicacions no relacionades amb la matèria: màxim 8,0000 punts.

Documentació justificativa: ISBN i exemplars del llibre.

5.5 Innovació, màxim pel subapartat: 12,0000 punts.

1.5.1 Per l'elaboració de materials curriculars i/o projectes per encàrrec del Departament d'Educació: 7,0000 punts per cada projecte o material curricular.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada dels certificats emesos pel Departament d'Educació, en els que s'ha d'explicitar l'objecte curricular i/o que s'ha portat a terme.

1.5.2 Participació en projectes europeus relacionats amb la matèria: 6,0000 punts per cada projecte.

Per participació en projectes europeus relacionats amb la matèria sostinguts amb fons de la Unió Europea o altres entitats o organismes.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada de la certificació de l'entitat europea o entitats, organismes o centres docents des d'on s'hagi promogut el projecte, en la que s'ha d'explicitar l'objecte del projecte que s'ha portat a terme.

1.5.3 Per participació en activitats d'innovació educativa reconegudes pel Departament d'Educació: 4,0000 punts per activitat.

Per participació en activitats d'innovació, una vegada finalitzades, en centres docents, serveis educatius o altres institucions educatives, sempre que siguin promogudes o autoritzades per l'administració educativa.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada dels certificats emesos pel Departament d'Educació, en els que s'ha d'explicitar l'objecte de l'activitat d'innovació que s'ha portat a terme.

1.6 Per ser funcionari de carrera del cos de catedràtics d'arts plàstiques i disseny o del cos de catedràtics d'ensenyament secundari: 12,0000 punts.

1.7 Doctorat (màxim pel subapartat: 12,0000 punts)

1.7.1 Per posseir el títol de doctor: 12,0000 punts.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada de la certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol de doctor o, en tot cas, de la certificació d'abonament de drets d'expedició d'aquest, d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988.

1.7.2 Per la realització de tots els cursos o programes de doctorat: 3,0000 punts.

Aquest subapartat en cap cas pot computar-se conjuntament amb els subapartats 1.3.1.6, 1.3.1.13.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada de la certificació acadèmica d'haver superat tots els cursos de doctorat o fotocòpia compulsada del títol corresponent o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest.

1.8 Objecte de la tesi doctoral relacionada amb la matèria (fins a un màxim de 12,0000 punts)

2 Mèrits en altres activitats relacionades amb la matèria (màxim per tot l'apartat: 30,0000 punts)

2.1 Experiències laborals no docents relacionades amb la matèria: fins a un màxim de 15,0000 punts.

Per cada any es computen: 5,0000 punts.

Per cada mes es computen: 0,4166 punts

2.2 Formació (fins a un màxim de 15,0000 punts)

2.2.1 Per cada bloc de 50 hores en la impartició de cursos de formació en altres formacions no relacionats amb la docència, organitzats per altres entitats, relacionats amb la matèria: 2,5000 punts.

2.2.2 Per cada bloc de 100 hores en la superació de cursos de formació en altres formacions no relacionats amb la docència, organitzats per altres entitats, relacionats amb la matèria: 5,0000 punts.

Documents justificatius per a tots els subapartats anteriors: fotocòpia compulsada de la certificació de l'entitat on s'hagi realitzat l'experiència laboral no docent, en la que s'haurà d'explicitar l'objecte de l'experiència, la data de presa de possessió, de cessament o, si escau, de la continuïtat en l'experiència.

2.3 Publicacions, obres, exposicions i concursos relacionats amb la matèria (màxim 15,0000 punts)

Valoració global de la qualitat, quantitat, difusió de les publicacions, obres, exposicions i concursos relacionats amb la matèria.

Documentació justificativa: ISBN, certificacions i/o documentació acreditativa.

(10.113.077)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal