Obertura període excepcional de consulta i modificació de dades de la Borsa de treball

Oposicions 2021: nomenament de funcionaris en pràctiques


Sr. González Cambray persona non grata

Persones violentes: imatges i miratges
El 29 d'abril Professors de Secundària (aspepc·sps) declara persona non grata al Sr. González Cambray
Model d'acta
Plantilla per a que el teu centre declari "Persona NON GRATA" al Conseller González.
Centres que han declarat persona non grata
Relació de centres que han declarat al Sr González persona non grata. Envia'ns una fotografia de l'acta per afegir-vos.

Actualitzades les fitxes de centres amb les adjudicacions provisionals del curs 2022-2023

Adjudicacions provisionals. Curs 2022-2023. Resolució definitiva d'adjudicacions

Borsa de treball de personal docent. Obertura

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 5620 - 03/05/2010

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/1347/2010, de 22 d'abril, per la qual es resol amb caràcter provisional la renovació dels concerts educatius dels centres educatius privats per als ensenyaments postobligatoris. (Pàg. 34286)


RESOLUCIÓ

EDU/1347/2010, de 22 d'abril, per la qual es resol amb caràcter provisional la renovació dels concerts educatius dels centres educatius privats per als ensenyaments postobligatoris.

Per Resolució EDU/2171/2006, de 22 de juny (DOGC núm. 4666, de 30.6.2006), es van aprovar definitivament les renovacions dels concerts educatius dels centres educatius privats per als ensenyaments postobligatoris per un període de 4 anys, pels ensenyaments de batxillerat, a partir de l'1 de setembre de 2006.

D'acord amb el que disposa l'article 35 del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts educatius, els centres que desitgin renovar els seus concerts ho sol·licitaran als serveis territorials corresponents del Departament d'Educació.

Analitzades les sol·licituds presentades, les dades i les previsions de les quals es pot disposar abans de la preinscripció dels alumnes per al curs 2010-2011, cal procedir dins el que preveuen la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació; la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació; el Decret 56/1993, de 23 febrer, sobre concerts educatius, i la resta de la normativa aplicable, a l'aprovació provisional de la renovació dels concerts educatius dels centres educatius privats per als ensenyaments postobligatoris.

En conseqüència, a proposta de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

—1 Aprovar, amb caràcter provisional, la renovació dels concerts educatius en els ensenyaments de batxillerat dels centres educatius privats que es detallen a l'annex 1 d'aquesta disposició, amb les unitats que per a cada cas s'especifiquen, per un període de quatre anys, a comptar a partir de l'inici del curs escolar 2010-2011.

—2 Aprovar, amb caràcter provisional, la renovació dels concerts educatius en els ensenyaments de cicles formatius de grau mitjà i de cicles formatius de grau superior dels centres educatius privats que es detallen a l'annex 2 d'aquesta disposició, amb les unitats que per a cada cas s'especifiquen, per un període d'un any, a comptar a partir de l'inici del curs escolar 2010-2011.

—3 Els centres educatius que imparteixin batxillerat tindran un màxim de 35 alumnes per unitat escolar.

La concertació de les unitats de batxillerat queda subjecta a l'assoliment d'una relació mínima de 30 alumnes per a cadascuna de les unitats.

—4 Els centres educatius que imparteixin formació professional han de tenir un màxim de 30 alumnes per unitat escolar.

La concertació de les unitats de cicles formatius de grau mitjà i de grau superior queda subjecta a l'assoliment de la següent relació mínima d'alumnes, en cadascun dels cursos que integren un cicle formatiu:

Una línia: 15 alumnes.

Dues línies: 45 alumnes.

Tres línies: 75 alumnes.

Això no obstant, es podran tenir en consideració altres relacions alumnes/unitat en virtut dels ensenyaments i de les característiques de les zones on s'imparteixen.

—5 D'acord amb el que disposen els apartats 1, 4 i 5 de l'article 31 del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts educatius, modificat pel Decret 155/1997, de 25 de juny, un cop finalitzat el període de preinscripció d'alumnes per al curs 2010-2011, i en funció de les dades de preinscripció, el Departament d'Educació abans que s'iniciï el període de matriculació, emetrà la resolució definitiva de les renovacions dels concerts educatius per als ensenyaments postobligatoris, que es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Als centres que no hagin assolit la relació esmentada al punt anterior, se'ls denegarà amb caràcter definitiu la renovació.

—6 Els concerts aprovats per aquesta disposició seran de règim singular. Els centres educatius que subscriguin aquests concerts podran percebre dels alumnes de batxillerat o de cicles formatius de grau superior la quantitat de 18,03 euros per alumne i mes durant 10 mesos per curs escolar durant la vigència del concert, com a finançament complementari dels mòduls econòmics establerts. Pel que fa als cicles formatius de grau mitjà, els centres educatius han d'impartir els ensenyaments de manera gratuïta.

—7 Aquesta Resolució comporta una despesa de 35.619.003,33 amb càrrec a l'aplicació pressupostària EN03 D/488000100/4210, del pressupost de l'any 2010.

—8 La renovació dels concerts educatius que s'aproven mitjançant aquesta disposició tindrà efectes a partir de l'1 de setembre de 2010.

—9 Aquesta Resolució s'inscriurà al Registre de centres.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar una reclamació davant el conseller d'Educació en el termini de 10 dies a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, la qual es resoldrà en la resolució indicada a l'apartat 5, que aprovarà amb caràcter definitiu la modificació dels concerts educatius.

Barcelona, 22 d'abril de 2010

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

Annex 1

BATX: batxillerat.

BATX: U1 - U2.

U1: unitats concertades de primer curs de batxillerat.

U2: unitats concertades de segon curs de batxillerat.

CFPM: cicle formatiu de grau mitjà.

CFPM: N1 - N2.

N1: unitats concertades de cicle formatiu de grau mitjà de primer curs.

N2: unitats concertades de cicle formatiu de grau mitjà de segon curs.

CFPM 0101: Conducció d'activitats fisicoesportives en el medi natural.

CFPM 0302: Explotacions agràries extensives.

CFPM AR10: Producció agropecuària.

CFPM 0303: Treballs forestals i de conservació del medi natural.

CFPM 0305: Jardineria.

CFPM 0401: Preimpressió en arts gràfiques.

CFPM 0402: Impressió en arts gràfiques.

CFPM 0501: Electromecànica de vehicles.

CFPM TM20: Carrosseria.

CFPM 0601: Comerç.

CFPM EE10: Instal·lacions elèctriques i automàtiques.

CFPM 0802: Equips electrònics de consum.

CFPM 0902: Fabricació industrial de fusteria i moble.

CFPM 0903: Fabricació a mida i instal·lació de fusteria i moble.

CFPM HT10: Cuina i gastronomia.

CFPM 1201: Laboratori d'imatge.

CFPM FM20: Mecanització.

CFPM 1601: Cures auxiliars d'infermeria.

CFPM 1701: Atenció sociosanitària.

CFPM 1801: Perruqueria.

CFPM 1802: Estètica personal decorativa.

CFPM 1901: Instal·lació i manteniment electromecànic de maquinària i conducció de línies.

CFPM 1902: Muntatge i manteniment d'instal·lacions de fred, climatització i producció de calor.

CFPM IC10: Sistemes microinformàtics i xarxa.

CFPM AG10: Gestió administrativa.

CFPM HT30: Serveis de restauració.

CFPM IA30: Olis d'oliva i vins.

CFPM IA60: Forneria, pastisseria i confiteria.

CFPM SA20: Farmàcia i parafarmàcia.

CFPS: cicle formatiu de grau superior.

CFPS : G1 - G2.

G1: unitats concertades de cicle formatiu de grau superior de primer curs.

G2: unitats concertades de cicle formatiu de grau superior de segon curs.

CFPS 0151: Animació d'activitats físiques i esportives.

CFPS 0251: Secretariat.

CFPS 0252: Administració i finances.

CFPS 0351: Gestió i organització d'empreses agropecuàries.

CFPS 0352: Gestió i organització dels recursos naturals i paisatgístics.

CFPS 0451: Disseny i producció editorial.

CFPS TMA0: Automoció.

CFPS 0651: Gestió comercial i màrqueting.

CFPS 0653: Comerç internacional.

CFPS 0751: Desenvolupament i aplicació de projectes de construcció.

CFPS 0752: Desenvolupament de projectes urbanístics i operacions topogràfiques.

CFPS 0753: Realització i plans d'obres.

CFPS 0851: Sistemes de regulació i control automàtics.

CFPS 0852: Desenvolupament de productes electrònics.

CFPS 0853: Instal·lacions electrotècniques.

CFPS 0854: Sistemes de telecomunicació i informàtics.

CFPS 1054: Restauració.

CFPS 1055: Animació turística.

CFPS 1251: Realització d'audiovisuals i espectacles.

CFPS 1252: Imatge.

CFPS 1253: So.

CFPS 1254: Producció d'audiovisuals, ràdio i espectacles.

CFPS 1452: Desenvolupament de projectes mecànics.

CFPS FMC0: Disseny en fabricació mecànica.

CFPS 1453: Producció per mecanització.

CFPS FMB0: Programació de la producció en fabricació mecànica.

CFPS QUD0: Laboratori d'anàlisi i control de qualitat.

CFPS 1651: Dietètica.

CFPS 1652: Higiene bucodental.

CFPS 1653: Anatomia patològica i citologia.

CFPS 1654: Laboratori de diagnòstic clínic.

CFPS 1658: Documentació sanitària.

CFPS SAG0: Audiologia protèsica.

CFPS SCB0: Educació infantil.

CFPS 1753: Integració social.

CFPS 1754: Interpretació de la llengua de signes.

CFPS 1851: Assesoria d'imatge personal.

CFPS 1852: Estètica.

CFPS IMA0: Manteniments d'instal·lacions tèrmiques i de fluids.

CFPS IMB0: Desenvolupament de projectes d'instal·lacions tèrmiques i de fluids.

CFPS 1953: Manteniment d'equips industrials.

CFPS 2251: Administració de sistemes informàtics.

CFPS ICA0: Administració de sistemes informàtics en la xarxa.

CFPS 2252: Desenvolupament d'aplicacions informàtiques.

CFPS EAA0: Eficiència energètica i energia solar tèrmica.

CFPS HTA0: Agències de viatges i gestió d'esdeveniments.

CFPS HTF0: Guia, informació i assistència turístiques.

Causes de denegació (CD):

(1) Les unitats per a les quals se sol·licita concert no estan autoritzades i, segons el que disposa l'article 3.2 del Decret 56/1993 de 23 de febrer, sobre concerts educatius i l'article 14 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació, és requisit imprescindible que els centres concertats estiguin degudament autoritzats en els ensenyaments postobligatoris.

(2) La sol·licitud implica un increment de l'oferta d'un ensenyament que no és obligatori ni bàsic, i la consignació pressupostària no permet assumir la despesa generada per aquest increment de l'oferta.

(3) D'acord amb el que estableix l'article 116 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, no se satisfan necessitats d'escolarització.

Consorci d'Educació de Barcelona

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Amor de Dios.

Codi: 08008531.

Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 2-2.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Anna Ravell.

Codi: 08003361.

Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 2-2.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Centre d'Estudis Politècnics.

Codi: 08032208.

Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 1-1.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: El Clot.

Codi: 08009260.

Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 6-6.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Escola Pia de Sarrià-Calassanç.

Codi: 08004286.

Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 4-4.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Escola Pia Sant Antoni.

Codi: 08005746.

Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 3-3.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Escola Professional Salesiana.

Codi: 08014279.

Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 4-4.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Escola Tècnico-Professional Xavier.

Codi: 08031927.

Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 2-2.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Gravi.

Codi: 08011448.

Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 2-2.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: IPSE.

Codi: 08005761.

Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 2-2.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Jesús Maria.

Codi: 08007721.

Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 3-3.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Joan Pelegrí.

Codi: 08013640.

Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 6-6.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: L'Esperança.

Codi: 08008267.

Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 2-2.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: La Salle Barceloneta.

Codi: 08010961.

Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 3-3.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: La Salle Congrés.

Codi: 08007597.

Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 5-4.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: La Salle Horta.

Codi: 08009934.

Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 2-2.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Lestonnac.

Codi: 08005394.

Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 3-3.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: López Vicuña.

Codi: 08035015.

Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 1-2.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Mare de Déu del Roser-Amílcar.

Codi: 08007469.

Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 2-2.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Mare de Déu dels Àngels.

Codi: 08008371.

Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 2-2.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Monlau.

Codi: 08037395.

Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 2-2. USD: 2. CD: (2).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Montseny-Poblenou.

Codi: 08035076.

Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 2-2.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Palcam.

Codi: 08010468.

Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 2-2.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Proa.

Codi: 08006118.

Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 3-3.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Providencia del Corazón de Jesús.

Codi: 08008504.

Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 2-2.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Roca.

Codi: 08044326.

Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 3-3.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Sagrada Família.

Codi: 08007494.

Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 3-3.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Sagrat Cor-Diputació.

Codi: 08005266.

Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 6-6.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Sagrat Cor-Sarrià.

Codi: 08004717.

Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 3-3.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Sant Francesc.

Codi: 08003658.

Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 1-1.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Santa Maria dels Apòstols.

Codi: 08008191.

Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 2-2.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Santa Teresa de Lisieux.

Codi: 08009508.

Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 2-2. USD: 1. CD: (2).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Santapau-Pifma.

Codi: 08037346.

Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 2-2.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Santíssima Trinitat.

Codi: 08014310.

Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 2-2.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Stucom.

Codi: 08032361.

Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 3-3.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Valldaura.

Codi: 08008474.

Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 2-2.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Vedruna-Gràcia.

Codi: 08006908.

Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 3-3.

Serveis territorials al Baix Llobregat

Municipi: Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat).

Denominació: Nazaret.

Codi: 08017086.

Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 2-2.

Municipi: Gavà (Baix Llobregat).

Denominació: Santo Ángel.

Codi: 08017451.

Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 3-3.

Municipi: Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat).

Denominació: Virgen de la Salud.

Codi: 08026245.

Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 3-3.

Municipi: Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat).

Denominació: Salesians Sant Vicenç dels Horts.

Codi: 08032063.

Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 2-2.

Municipi: Viladecans (Baix Llobregat).

Denominació: Goar.

Codi: 08032555.

Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 1-1.

Serveis territorials a Barcelona Comarques

Municipi: Badalona (Barcelonès).

Denominació: Badalonès.

Codi: 08000761.

Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 3-3.

Municipi: Badalona (Barcelonès).

Denominació: Cultural.

Codi: 08000918.

Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 4-4.

Municipi: Badalona (Barcelonès).

Denominació: Joan Maragall.

Codi: 08034916.

Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 2-2.

Municipi: Badalona (Barcelonès).

Denominació: Mare de Déu de l'Assumpció.

Codi: 08001108.

Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 3-3.

Municipi: l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

Denominació: Dolmen.

Codi: 08038673.

Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 3-3.

Municipi: l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

Denominació: Jaume Balmes.

Codi: 08038867.

Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 3-3.

Municipi: l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

Denominació: Joan XXIII.

Codi: 08018871.

Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 3-3.

Municipi: l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

Denominació: Pare Enric d'Ossó.

Codi: 08018315.

Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 2-2.

Municipi: l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

Denominació: Xaloc.

Codi: 08018561.

Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 2-2.

Municipi: Sant Adrià de Besòs (Barcelonès).

Denominació: Sant Gabriel.

Codi: 08025174.

Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 4-4.

Serveis territorials a la Catalunya Central

Municipi: Berga (Berguedà).

Denominació: Sant Francesc.

Codi: 08014711.

Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 1-1.

Municipi: Igualada (Anoia).

Denominació: Igualada.

Codi: 08019551.

Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 1-1.

Municipi: Manlleu (Osona).

Denominació: La Salle Manlleu.

Codi: 08019952.

Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 3-3.

Municipi: Manresa (Bages).

Denominació: Joviat.

Codi: 08020036.

Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 2-2.

Municipi: Navàs (Bages).

Denominació: Diocesana.

Codi: 08022276.

Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 1-1.

Municipi: Solsona (Solsonès).

Denominació: Arrels II.

Codi: 25004309.

Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 1-1.

Serveis territorials a Girona

Municipi: Girona (Gironès).

Denominació: Bell-lloc del Pla.

Codi: 17001590.

Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 2-2.

Serveis territorials a Lleida

Municipi: Lleida (Segrià).

Denominació: Episcopal-Mare de Déu de l'Acadèmia.

Codi: 25002647.

Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 3-3. USD: 2. CD: (2).

Municipi: Lleida (Segrià).

Denominació: Les Heures.

Codi: 25002775.

Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 2-2.

Municipi: Mollerussa (Pla d'Urgell).

Denominació: La Salle.

Codi: 25003184.

Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 3-2. USD: 1. CD: (2) i (3).

Serveis territorials al Maresme-Vallès Oriental

Municipi: Arenys de Mar (Maresme).

Denominació: La Presentació.

Codi: 08000131.

Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 3-3.

Municipi: Calella (Maresme).

Denominació: Freta.

Codi: 08035787.

Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 3-3.

Municipi: Mataró (Maresme).

Denominació: Escola Pia de Mataró.

Codi: 08021107.

Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 7-7.

Municipi: Mataró (Maresme).

Denominació: Freta.

Codi: 08034141.

Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 2-2.

Serveis territorials aTarragona

Municipi: Reus (Baix Camp).

Denominació: Puigcerver.

Codi: 43002511.

Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 2-2.

Municipi: Reus (Baix Camp).

Denominació: Sant Josep.

Codi: 43002442.

Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 2-2.

Municipi: Tarragona (Tarragonès).

Denominació: Joan XXIII.

Codi: 43003151.

Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 2-2.

Serveis territorials al Vallès Occidental

Municipi: Montcada i Reixac (Vallès Occidental).

Denominació: La Salle Montcada.

Codi: 08021740.

Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 3-3.

Municipi: Sabadell (Vallès Occidental).

Denominació: Jaume Viladoms.

Codi: 08035805.

Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 4-4.

Municipi: Sabadell (Vallès Occidental).

Denominació: Ramar 2.

Codi: 08037668.

Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 3-3. USD: 2. CD: (2).

Municipi: Sabadell (Vallès Occidental).

Denominació: Sant Nicolau.

Codi: 08024169.

Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 2-2.

Municipi: Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental).

Denominació: El Pinar de Nuestra Señora.

Codi: 08026075.

Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 2-2.

Municipi: Terrassa (Vallès Occidental).

Denominació: Cingle.

Codi: 08032075.

Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 2-2.

Municipi: Terrassa (Vallès Occidental).

Denominació: Mare de Déu del Carme.

Codi: 08029672.

Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 3-3.

Annex 2

Consorci d'Educació de Barcelona

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: AF Centre d'estudis.

Codi: 08014139.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPS 0252: 1-1.

CFPS 0651: 1.

CFPS 0653: 1-1.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Arco.

Codi: 08041741.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM EE10: 1-1.

CFPS 0853: 1-1.

CFPS SCB0: 2-2.

CFPS 1753: 1-1.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Bemen 3.

Codi: 08031897.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM EE10: 1-1.

CFPM 1701: 1-1.

CFPM IC10: 2-2.

CFPM AG10: 1-0.

CFPS SCB0: 2-2.

CFPS 1753: 1-1.

CFPS 2251: 0-1.

CFPS ICA0: 1-0.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Centre d'Estudis Catalunya.

Codi: 08036871.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 1601: 2.

CFPM 1701: 1-1.

CFPS 1651: 1-1.

CFPS 1658: 1. USD: 1. CD: (2).

CFPS 1753: 0-0. USD: 2. CD: (2).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Centre d'Estudis Politècnics.

Codi: 08032208.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0601: 1.

CFPM AG10: 1-0.

CFPS 0251: 1.

CFPS 0252: 2-2.

CFPS 0651: 2.

CFPS 2251: 0-2.

CFPS ICA0: 1-0. USD: 1. CD: (2).

CFPS 2252: 2-2.

CFPS HTA0: 1-0.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Centro Catalán Comercial.

Codi: 08033638.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM AG10: 2-0.

CFPS 0251: 1.

CFPS 0252: 1-1.

CFPS HTF0: 2-0.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: CEYR-Villarroel.

Codi: 08032211.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0501: 1-1.

CFPM TM20: 1-1.

CFPM 1601: 2.

CFPM SA20: 1-2.

CFPS TMA0: 1-1.

CFPS 1658: 1.

CFPS SCB0: 1-1.

CFPS 1753: 1-1.

CFPS 1754: 2-2.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Comercial Català.

Codi: 08044909.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPS SCB0: 1-1. USD: 1. CD: (2).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: El Clot.

Codi: 08009260.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0501: 2-2.

CFPM EE10: 1-1.

CFPM 0802: 1-1.

CFPM FM20: 1-1.

CFPM 1902: 2-1.

CFPM IC10: 0-0. USD: 1. CD: (1) i (2).

CFPS TMA0: 1-1.

CFPS 0651: 1.

CFPS 0751: 1-1.

CFPS 0752: 1-1.

CFPS 0753: 0-1.

CFPS 0851: 1-1.

CFPS 0852: 1-1.

CFPS 0854: 1-1.

CFPS 1452: 0-1.

CFPS FMC0: 1-0.

CFPS 1453: 0-1.

CFPS SAG0: 1-1.

CFPS IMA0: 1-1.

CFPS IMB0: 0-1.

CFPS 2251: 0-1.

CFPS ICA0: 1-0.

CFPS 2252: 1-1.

CFPS EAA0: 0-0. USD: 1. CD: (1) i (2).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Escola Professional Salesiana.

Codi: 08014279.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0401: 1-1.

CFPM 0402: 1.

CFPM 0501: 2-2.

CFPM EE10: 2-1.

CFPM 0802: 1-1.

CFPM 0902: 1.

CFPM 0903: 1-1.

CFPM FM20: 1-1.

CFPM IC10: 2-2.

CFPM AG10: 1-0.

CFPS 0252: 1-1.

CFPS 0451: 1-1.

CFPS 0851: 1-1.

CFPS 0852: 1-1.

CFPS 0854: 1-1.

CFPS 1452: 0-1.

CFPS FMC0: 1-0.

CFPS 1453: 0-1.

CFPS 2251: 0-1.

CFPS ICA0: 1-0.

CFPS 2252: 1-1.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Escola Tècnico-Professional Xavier.

Codi: 08031927.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 1601: 2.

CFPM AG10: 2-0.

CFPM SA20: 2-2.

CFPS 0251: 1.

CFPS 0252: 1-1.

CFPS 1055: 1.

CFPS 1651: 1-1.

CFPS SCB0: 2-2.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Joan Pelegrí.

Codi: 08013640.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM IC10: 1-1.

CFPS 0252: 1-1.

CFPS QUD0: 1-1.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: L'Esperança.

Codi: 08008267.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM AG10: 1-0.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: La Salle Barceloneta.

Codi: 08010961.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0501: 1-1.

CFPM 0601: 1.

CFPM 0802: 1-1.

CFPM IC10: 1-1. USD: 1. CD: (2).

CFPM AG10: 1-0.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: López Vicuña.

Codi: 08035015.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 1601: 2.

CFPM 1701: 1-1.

CFPM AG10: 1-0.

CFPM SA20: 1-1.

CFPS 0651: 1.

CFPS 0653: 1-1.

CFPS 1658: 2.

CFPS SCB0: 1-1.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Molina.

Codi: 08010882.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM AG10: 1-0.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Monlau.

Codi: 08037395.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0501: 6-6.

CFPM TM20: 2-2.

CFPM 1901: 1-1.

CFPM IC10: 2-2.

CFPM AG10: 1-0.

CFPS TMA0: 4-4.

CFPS 0651: 0. USD: 1. CD: (2).

CFPS 2251: 0-1.

CFPS ICA0: 1-0.

CFPS 2252: 0-0. USD: 1. CD: (2).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Oscus.

Codi: 08014255.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM EE10: 1-1.

CFPM 1201: 2.

CFPM 1601: 2.

CFPM 1801: 1-1.

CFPM AG10: 1-0.

CFPS 0651: 0. USD: 1. CD: (2).

CFPS 1658: 1.

CFPS 2251: 0-0. USD: 1. CD: (2).

CFPS ICA0: 0-0. USD: 1. CD: (2).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Palcam.

Codi: 08010468.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0601: 1.

CFPM IC10: 1-1. USD: 1. CD: (2).

CFPM AG10: 1-0.

CFPS 0252: 1-1.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Prat.

Codi: 08013767.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM AG10: 1-0.

CFPS 0252: 1-1.

CFPS 0651: 1.

CFPS 0653: 1-1.

CFPS HTF0: 1-0.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Roca.

Codi: 08044326.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0501: 1-1. USD: 1. CD: (2).

CFPM 0601: 1.

CFPM 0802: 1-1.

CFPM 1601: 2. USD: 1. CD: (2).

CFPM AG10: 2-0.

CFPM IC10: 0-0. USD: 3. CD: (2).

CFPS 0252: 1-1.

CFPS 0651: 0. USD: 1. CD: (2).

CFPS 0854: 1-1.

CFPS 1658: 1.

CFPS SCB0: 2-2.

CFPS 1753: 1-1. USD: 1. CD: (2).

CFPS 2251: 0-1.

CFPS ICA0: 1-0.

CFPS 2252: 1-1.

CFPS HTA0: 1-0.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Sagrat Cor-Sarrià.

Codi: 08004717.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 1701: 1-1.

CFPM AG10: 1-0.

CFPS 0252: 0-0. USD: 2. CD: (2).

CFPS SCB0: 2-2.

CFPS 1753: 1-1.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Sant Francesc.

Codi: 08003658.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0601: 1.

CFPM EE10: 1-1.

CFPM AG10: 1-0.

CFPS 0251: 0. USD: 1. CD: (2).

CFPS 0252: 1-1.

CFPS 0651: 1.

CFPS 0854: 1-1.

CFPS 2251: 0-1.

CFPS ICA0: 1-0.

CFPS 2252: 1-1.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Sant Ignasi.

Codi: 08004067.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM HT10: 1-1.

CFPM HT30: 1-0.

CFPS 0151: 1-1.

CFPS 0651: 1.

CFPS 1054: 1-1.

CFPS 1251: 2-2.

CFPS 1252: 1-1.

CFPS 1254: 1-1.

CFPS 1753: 1-1.

CFPS HTF0: 1-0.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Santa Maria dels Apòstols.

Codi: 08008191.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 1601: 1. USD: 1. CD: (2).

CFPM AG10: 0-0. USD: 1. CD: (2).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Santapau-Pifma.

Codi: 08037346.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM AG10: 1-0.

CFPS 0252: 1-1.

CFPS 0651: 1.

CFPS 0854: 1-1.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Santíssima Trinitat.

Codi: 08014310.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 1601: 1.

CFPM AG10: 1-0.

CFPS 0252: 1-1.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Solc Nou.

Codi: 08036755.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 1601: 2.

CFPM SA20: 0-1. USD: 1. CD: (1).

CFPS SCB0: 2-2.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Stucom.

Codi: 08032361.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM IC10: 2-2.

CFPM AG10: 2-0.

CFPS 0252: 2-2.

CFPS 0651: 2.

CFPS 0854: 1-1.

CFPS 2251: 0-2.

CFPS ICA0: 2-0.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Villar.

Codi: 08037589.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM IC10: 1-1.

CFPS 0854: 1-1.

CFPS 1253: 3-3.

CFPS 1254: 2-2.

Serveis territorials al Baix Llobregat

Municipi: Gavà (Baix Llobregat).

Denominació: Acadèmia Núria.

Codi: 08031976.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0601: 1.

CFPM EE10: 1-1.

CFPM IC10: 1-1.

CFPM AG10: 2-0.

CFPS 0251: 1.

CFPS 0252: 1-1.

CFPS 2251: 0-1.

CFPS ICA0: 1-0.

Municipi: Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat).

Denominació: Salesians Sant Vicenç dels Horts.

Codi: 08032063.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM TM20: 1-1.

CFPM 0601: 1.

CFPM EE10: 1-1.

CFPM FM20: 1-1.

CFPM AG10: 1-0. USD: 1. CD: (2).

CFPS 0252: 1-1.

CFPS 0851: 1-1.

Municipi: Viladecans (Baix Llobregat).

Denominació: Sant Gabriel.

Codi: 08031231.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0501: 1-1.

CFPM TM20: 1-1.

CFPM 0601: 1.

CFPM AG10: 1-0.

Serveis territorials a Barcelona Comarques

Municipi: Badalona (Barcelonès).

Denominació: Badalonès.

Codi: 08000761.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM AG10: 2-0. USD: 2. CD: (2).

Municipi: Badalona (Barcelonès).

Denominació: Cultural.

Codi: 08000918.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM IC10: 1-1.

CFPS 0252: 1-1.

CFPS 2251: 0-1.

CFPS ICA0: 1-0.

Municipi: Badalona (Barcelonès).

Denominació: Joan Maragall.

Codi: 08034916.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0601: 1.

CFPM 1601: 2.

CFPM AG10: 1-0.

CFPM SA20: 1-2.

Municipi: Badalona (Barcelonès).

Denominació: Llefià.

Codi: 08000712.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM EE10: 1-1.

CFPM 0802: 1-1.

CFPM IC10: 1-1.

CFPS 0854: 1-1.

Municipi: Badalona (Barcelonès).

Denominació: Sant Domènec Savio.

Codi: 08000499.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0601: 1.

CFPM FM20: 1-1.

CFPM AG10: 1-0.

Municipi: l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

Denominació: Dolmen.

Codi: 08038673.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPS 0252: 1-1.

CFPS 1654: 1-1.

CFPS SCB0: 1-1.

Municipi: l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

Denominació: Jaume Balmes.

Codi: 08038867.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0802: 1-1.

CFPM 1801: 0-0. USD: 2. CD: (2).

CFPM 1802: 1.

CFPM SA20: 0-1. USD: 1. CD: (1).

CFPS 0651: 1.

CFPS 0854: 1-1.

CFPS 1851: 1-0. USD: 1. CD: (2).

CFPS 2252: 0-1.

Municipi: l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

Denominació: Joan XXIII.

Codi: 08018871.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0101: 1.

CFPM 0601: 1.

CFPM EE10: 1-1.

CFPM IC10: 1-1.

CFPM AG10: 1-0.

CFPS 0151: 1-1.

CFPS 0252: 1-1.

CFPS 0854: 1-1.

CFPS SCB0: 1-1.

CFPS 2251: 0-1.

CFPS ICA0: 1-0.

Municipi: l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

Denominació: Miquel Servet.

Codi: 08031988.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 1601: 2. USD: 1. CD: (1) i (2).

CFPM SA20: 0-1. USD: 1. CD: (1).

CFPS 1658: 1.

Municipi: l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

Denominació: Sant Josep Obrer.

Codi: 08018601.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0601: 1.

CFPM AG10: 1-0.

Municipi: l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

Denominació: Xaloc.

Codi: 08018561.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM EE10: 1-1.

CFPM 1901: 1-1.

CFPM 1902: 1-1.

CFPS 0851: 1-1.

CFPS IMA0: 1-1.

CFPS IMB0: 1-0.

CFPS 1953: 1-0.

Municipi: Sant Adrià de Besòs (Barcelonès).

Denominació: Túrbula.

Codi: 08025137.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0601: 1.

CFPM 1802: 0. USD: 1. CD: (2).

CFPM AG10: 1-0.

CFPM IC10: 0-0. USD: 2. CD: (2).

Municipi: Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès).

Denominació: Català Comercial.

Codi: 08032051.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 1701: 1-1.

CFPM IC10: 1-1.

CFPM AG10: 1-0.

Municipi: Vilanova i la Geltrú (Garraf).

Denominació: Santa Teresa de Jesús.

Codi: 08031502.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0601: 1.

CFPM AG10: 1-0.

Serveis territorials a la Catalunya Central

Municipi: Berga (Berguedà).

Denominació: Sant Francesc.

Codi: 08014711.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0501: 1-1.

CFPM EE10: 1-1.

CFPM AG10: 1-0.

CFPS 0251: 1.

CFPS 1953: 1-0.

Municipi: Igualada (Anoia).

Denominació: Igualada.

Codi: 08019551.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPS SCB0: 2-2.

Municipi: les Masies de Voltregà (Osona).

Denominació: EFA Quintanes.

Codi: 08032154.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0302: 0-1.

CFPM AR10: 1-0.

CFPM 0303: 1-1.

CFPM 0305: 1-1.

CFPS 0351: 0-0. USD: 2. CD: (2).

CFPS 0352: 1-1.

Municipi: Manlleu (Osona).

Denominació: La Salle Manlleu.

Codi: 08019952.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM EE10: 1-1.

CFPM FM20: 1-1.

CFPM AG10: 1-0.

CFPS 0252: 1-1.

CFPS 1453: 0-1.

CFPS FMB0: 1-0.

CFPS 1953: 0-0. USD: 2. CD: (2).

CFPS 2251: 0-1.

CFPS ICA0: 1-0.

Municipi: Manresa (Bages).

Denominació: Joviat.

Codi: 08020036.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0601: 1.

CFPM HT10: 2-2.

CFPM 1601: 1.

CFPM 1701: 0-0. USD: 1. CD: (2).

CFPM IC10: 1-1.

CFPM AG10: 1-0.

CFPM HT30: 1-1.

CFPM IA60: 0-1. USD: 1. CD: (1).

CFPM SA20: 0-1. USD: 1. CD: (1).

CFPS 0252: 1-1.

CFPS 0651: 0. USD: 1. CD: (2).

CFPS 0653: 0-0. USD: 1. CD: (2).

CFPS 1054: 0-0. USD: 2. CD: (2).

CFPS 1651: 0-0. USD: 1. CD: (2).

CFPS 1652: 1.

CFPS 1654: 0-0. USD: 1. CD: (2).

CFPS ICA0: 0-0. USD: 1. CD: (2).

CFPS 2252: 1-0. USD: 1. CD: (2) i (3).

CFPS HTA0: 0-0. USD: 1. CD: (2).

Municipi: Navàs (Bages).

Denominació: Diocesana.

Codi: 08022276.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 1901: 0-0. USD: 1. CD: (2).

CFPM IC10: 1-1.

CFPM AG10: 0-0. USD: 1. CD: (2).

CFPS 0252: 1-1.

CFPS 0853: 0-0. USD: 1. CD: (2).

CFPS SCB0: 1-1.

CFPS 1753: 0-0. USD: 2. CD: (2).

CFPS ICA0: 0-0. USD: 1. CD: (2).

Municipi: Sant Vicenç de Castellet (Bages).

Denominació: Montserrat.

Codi: 08028540.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0601: 1.

CFPM AG10: 1-0.

Municipi: Solsona (Solsonès).

Denominació: Arrels II.

Codi: 25004309.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0501: 1-1.

CFPM EE10: 1-0. USD: 1. CD: (3).

CFPM AG10: 1-0.

CFPS 0252: 1-1.

Serveis territorials a Girona

Municipi: Roses (Alt Empordà).

Denominació: Empordà-San José.

Codi: 17003124.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM AG10: 1-0.

Serveis territorials a Lleida

Municipi: la Seu d'Urgell (Alt Urgell).

Denominació: La Salle.

Codi: 25004152.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0501: 1-1.

CFPM EE10: 1-1.

CFPM AG10: 1-0.

CFPS 0252: 1-1.

Municipi: Lleida (Segrià).

Denominació: Episcopal-Mare de Déu de l'Acadèmia.

Codi: 25002647.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM EE10: 1-1.

CFPM AG10: 1-0.

CFPS 0252: 1-1.

CFPS 0751: 1-1.

CFPS 0853: 1-1.

Municipi: Lleida (Segrià).

Denominació: Les Heures.

Codi: 25002775.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 1601: 2.

CFPM IC10: 1-1.

CFPM AG10: 2-0.

CFPS 0251: 1.

CFPS 0252: 1-1.

CFPS 2251: 0-1.

CFPS 2252: 1-1.

Municipi: Lleida (Segrià).

Denominació: Martínez.

Codi: 25002751.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPS SCB0: 1-1. USD: 1. CD: (1) i (2).

Municipi: Mollerussa (Pla d'Urgell).

Denominació: La Salle.

Codi: 25003184.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0501: 1-1.

CFPM 0802: 0-1.

CFPM AG10: 1-0.

CFPM EE10: 1-0.

CFPS 0252: 1-1.

CFPS 0653: 0-1.

CFPS 0854: 1-1.

Municipi: Tàrrega (Urgell).

Denominació: Sant Josep.

Codi: 25004486.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0601: 1.

Serveis territorials al Maresme-Vallès Oriental

Municipi: Calella (Maresme).

Denominació: Freta.

Codi: 08035787.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 1601: 1.

CFPM IC10: 1-1.

CFPM AG10: 1-0.

CFPM SA20: 1-1.

CFPS 0252: 1-1.

CFPS 1652: 1.

CFPS SCB0: 1-1.

Municipi: Granollers (Vallès Oriental).

Denominació: Educem II.

Codi: 08068586.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM AG10: 1-0.

CFPM SA20: 1-1.

CFPS 0252: 1-1.

CFPS 2252: 1-1.

Municipi: Mataró (Maresme).

Denominació: Escola Pia de Mataró.

Codi: 08021107.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0101: 1.

CFPM EE10: 1-1.

CFPM IC10: 1-1.

CFPM AG10: 1-0.

CFPS 0151: 1-1.

CFPS 0252: 1-1.

CFPS 0651: 1.

CFPS 2252: 1-1.

Municipi: Mataró (Maresme).

Denominació: Freta.

Codi: 08034141.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 1601: 1.

CFPM AG10: 1-0.

CFPM SA20: 1-1.

CFPS 1652: 0. USD: 1. CD: (2).

CFPS 1654: 1-1.

CFPS 1658: 1.

CFPS SCB0: 1-1.

Serveis territorials a Tarragona

Municipi: l'Arboç (Baix Penedès).

Denominació: Esc. Fam. Agr. Campjoliu.

Codi: 43006290.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM AG10: 1-0.

CFPM IA30: 1-0.

Municipi: Reus (Baix Camp).

Denominació: Maria Rosa Molas.

Codi: 43002351.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM IC10: 1-1.

CFPM AG10: 2-0.

Municipi: Tarragona (Tarragonès).

Denominació: Espallargas.

Codi: 43003719.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 1801: 1-1. USD: 2. CD: (2) i (3).

CFPM 1802: 1.

CFPS 1852: 1-1.

Municipi: Tarragona (Tarragonès).

Denominació: Joan Roig.

Codi: 43003410.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM AG10: 0-0. USD: 1. CD: (3).

Municipi: Tarragona (Tarragonès).

Denominació: Joan XXIII.

Codi: 43003151.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0601: 1.

CFPM 1901: 1-1.

CFPM AG10: 1-0.

CFPS 0252: 1-1.

CFPS 0651: 1.

CFPS 0853: 1-1.

Municipi: Tarragona (Tarragonès).

Denominació: Mare de Déu del Carme.

Codi: 43003495.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0601: 0. USD: 1. CD: (2).

CFPM AG10: 1-0.

Serveis territorials a les Terres de l'Ebre

Municipi: Tortosa (Baix Ebre).

Denominació: Nuestra Señora de la Consolación.

Codi: 43004311.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 1601: 1.

CFPM AG10: 2-0.

Serveis territorials al Vallès Occidental

Municipi: Rubí (Vallès Occidental).

Denominació: Regina Carmeli.

Codi: 08023803.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0101: 0. USD: 1. CD: (1) i (2).

CFPM 1601: 1. USD: 1. CD: (1).

CFPM AG10: 1-0.

Municipi: Sabadell (Vallès Occidental).

Denominació: Jaume Viladoms.

Codi: 08035805.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM EE10: 1-1.

CFPM 1601: 1.

CFPM IC10: 1-1.

CFPM AG10: 2-0.

CFPS 0252: 1-1.

CFPS 2251: 0-1.

CFPS ICA0: 1-0.

Municipi: Sabadell (Vallès Occidental).

Denominació: Taulé viñas.

Codi: 08024467.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0601: 1.

CFPM AG10: 2-0.

CFPS 0252: 1-1.

CFPS 0651: 1.

CFPS 2252: 1-1.

Municipi: Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental).

Denominació: El Pinar de Nuestra Señora.

Codi: 08026075.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 1601: 2.

CFPS 1653: 1-1.

CFPS 1658: 0. USD: 1. CD: (2).

CFPS SCB0: 1-1.

Municipi: Terrassa (Vallès Occidental).

Denominació: Cingle.

Codi: 08032075.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 1601: 2.

Municipi: Terrassa (Vallès Occidental).

Denominació: Cultura Pràctica.

Codi: 08030017.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM AG10: 1-0.

CFPS 0252: 1-1.

Municipi: Terrassa (Vallès Occidental).

Denominació: Edgar.

Codi: 08038120.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 1601: 4.

Municipi: Terrassa (Vallès Occidental).

Denominació: Sant Domènec Savio.

Codi: 08029763.

Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0601: 1.

CFPM EE10: 1-1.

CFPM 0802: 1-1.

CFPM FM20: 1-1.

CFPM AG10: 1-0.

(10.103.196)

 

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal