Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 5639 - 31/05/2010

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

DECRET LLEI 3/2010, de 29 de maig, de mesures urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic. (Pàg. 41747)


DECRET LLEI

3/2010, de 29 de maig, de mesures urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic.

El President
de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha aprovat i jo, en nom del Rei, i d'acord amb el que estableix l'article 67.6.a) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo el següent

DECRET LLEI

Preàmbul

La profunditat de la crisi econòmica ha portat tots els estats a posar en marxa, en gran part de forma coordinada, mesures proactives per tal de mantenir en un nivell elevat la demanda dels sistemes econòmics respectius i també per donar suport als sectors socials que han patit un major impacte de la crisi. Aquestes mesures, juntament amb l'efecte del funcionament dels estabilitzadors automàtics existents en les economies modernes, han donat lloc que, amb caràcter general, les administracions públiques hagin assolit elevats nivells de dèficit desconeguts en les darreres dècades.

Un cop ha començat a remetre la crisi econòmica en l'àmbit internacional, calia iniciar un procés de recuperació dels equilibris en les finances públiques. En l'àmbit de la Unió Econòmica i Monetària s'han acordat calendaris específics per tal que cadascun dels països que integren la Unió situï el nivell del seu dèficit dins dels marges que preveu el Pacte d'estabilitat i creixement, és a dir, dins del límit del 3% en relació amb el seu producte interior brut. Tanmateix, la inestabilitat en els mercats financers i els problemes específics de les finances d'alguns països integrants de la UEM han acabat generant dificultats creixents per al finançament de les administracions públiques i l'extensió en els mercats de la desconfiança sobre la capacitat efectiva d'aquestes per portar a terme el procés de consolidació fiscal.

La UEM ha reaccionat creant, conjuntament amb el Fons Monetari Internacional, un mecanisme de suport i rescat de les finances públiques dels seus estats membres com a instrument per aportar credibilitat als mercats financers. Tanmateix, aquesta mesura ha exigit un major compromís per part dels estats membres i, en especial, per aquells que presenten desequilibris més greus en les seves finances, la qual cosa els ha forçat a accelerar els seus plans de consolidació i a fer-los més estrictes.

Aquest ha estat també el cas d'Espanya, on el Govern de l'Estat, per mitjà del Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, ha adoptat mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, entre les quals inclou determinats aspectes de caràcter bàsic que, per tant, són d'aplicació general a les comunitats autònomes.

En aquest context, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha decidit posar en marxa diverses mesures per tal d'accelerar la reducció del seu propi dèficit públic.

Amb aquest objectiu, les mesures que s'adopten en aquest Decret llei són: la modificació de la Llei 25/2009, del 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010, per tal de reduir les despeses del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, incloent-hi els alts càrrecs i les despeses de personal de les entitats que pertanyen al seu sector públic, incloent-hi el personal directiu. Respecte d'aquestes darreres es preveu efectuar una retenció dels saldos a percebre en els crèdits de transferències i aportacions que s'haurà d'aplicar en la part proporcional de la massa salarial no vinculada a pactes derivats de conveni col·lectiu. L'aplicació de les reduccions en els crèdits pressupostaris en relació amb els convenis i concerts es fonamenta en l'aplicació dels criteris d'analogia retributiva envers els empleats públics i en l'origen públic dels fons destinats al seu finançament. Totes aquestes mesures no poden afectar en cap cas la qualitat dels serveis prestats.

D'altra banda, s'exercita la capacitat normativa reconeguda a la Generalitat de Catalunya sobre l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, ja que s'introdueixen modificacions en els tipus generals, així com sobre l'impost especial sobre determinats mitjans de transport.

La urgència en l'adopció d'aquestes mesures justifica que el Govern faci ús de la facultat legislativa excepcional del decret llei que li reconeix l'article 64 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, ja que concorre el supòsit de fet que l'habilita a recórrer-hi: la necessitat extraordinària i urgent. Així, és necessari actuar de manera immediata i portar a terme, en especial, les modificacions en la vigent Llei de pressupostos, que s'han de considerar necessàries per tal d'adaptar aquesta Llei a les disposicions que amb caràcter de bàsiques ha dictat l'Estat, modificacions que, per tant, s'ajusten escrupolosament a allò que es determina en la norma estatal i que produirà efectes quant a la matèria retributiva a partir de l'1 de juny de 2010. Per tant, no s'altera el contingut material i bàsic de la competència del Parlament atès que tal com va succeir en la Llei de pressupostos vigent en matèria retributiva existeix una vinculació amb la normativa bàsica.

Aquest Decret llei, en relació amb la reducció de retribucions i vista la potestat del Parlament de Catalunya i de les institucions que en depenen de fixar-ne l'abast, es limita a recollir que el Departament d'Economia i Finances efectuarà les retencions en els crèdits pressupostaris que es derivin dels acords presos per aquestes institucions.

El Decret llei conté 6 articles, 7 disposicions addicionals, una disposició derogatòria i una de final, d'entrada en vigor, en la qual es preveu una vacatio legis inferior a l'ordinària, atenent la seva excepcionalitat i urgència, amb excepció de les mesures en matèria tributària.

Per tot això, en ús de l'autorització concedida en l'article 64 de l'Estatut d'autonomia, a proposta del conseller d'Economia i Finances i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Modificacions a la Llei 25/2009

Primer. Es modifica el títol i l'apartat 1 de l'article 23 de la Llei 25/2009, del 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010, que resta redactat de la manera següent:

"Article 23

"Retribucions del personal funcionari i altre personal no sotmès a la legislació laboral per als mesos de gener a maig de 2010

"1. Des de l'1 de gener de 2010 fins al 31 de maig de 2010, les retribucions íntegres del personal funcionari en actiu experimenten un augment global del 0,3% respecte a les fixades per a l'exercici del 2009."

Segon. S'afegeix un nou article 23 bis a la Llei 25/2009, del 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010, que resta redactat de la manera següent:

"Article 23 bis

"Retribucions del personal funcionari i altre personal no sotmès a la legislació laboral per als mesos de juny a desembre de 2010

"1. Des de l'1 de juny de 2010 fins al 31 de desembre de 2010, el conjunt de les retribucions del personal funcionari en actiu experimenten una reducció del 5% en termes anuals respecte a les vigents a 31 de maig de 2010.

"2. El que estableix l'apartat 1 s'entén sens perjudici de l'adequació de les retribucions complementàries, si cal, per assegurar que les retribucions assignades a cada lloc de treball mantenen una relació adequada amb el contingut d'especial dificultat tècnica, de dedicació, de responsabilitat, de perillositat o de penositat, amb l'informe favorable del departament competent en matèria de funció pública i del Departament d'Economia i Finances.

"3. Les retribucions de la resta de personal no laboral en servei actiu, exclosos els alts càrrecs, experimenten la mateixa reducció que les dels funcionaris, d'acord amb els apartats 1 i 2.

"4. Les retribucions que tenen caràcter d'absorbibles, la indemnització per residència i les indemnitzacions per raó de serveis es regeixen per llur normativa específica i pel que disposa aquesta Llei, i no experimenten cap increment respecte a les fixades per a l'exercici del 2009."

Tercer. Es modifica el títol, el primer paràgraf de l'apartat 1, les lletres b i d del mateix apartat i l'apartat 5 de l'article 24 de la Llei 25/2009, del 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010, que resta redactat de la manera següent:

"Article 24

"Retribucions del personal funcionari per als mesos de gener a maig de 2010

"1. Des de l'1 de gener de 2010 fins al 31 de maig de 2010, les retribucions que han de percebre els funcionaris, d'acord amb el sistema retributiu que estableix el Text refós aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, són les següents:

(...)

"b) La paga extraordinària del mes de juny de 2010 inclourà una mensualitat de sou, triennis i complement de destinació, sense que sigui d'aplicació la reducció del 5%, en termes anuals, prevista a l'article 24 bis.

(...)

"d) El complement específic assignat al lloc de treball que es desenvolupi es percep en dotze mensualitats ordinàries i dues d'addicionals els mesos de juny i desembre per l'import equivalent a la mensualitat ordinària del complement específic. A la paga addicional del mes de juny de 2010, no li serà d'aplicació la reducció del 5%, en termes anuals, prevista a l'article 24 bis.

"5. Des de l'1 de gener de 2010 fins al 31 de maig de 2010, el personal al qual no siguin aplicables les retribucions fixades a l'apartat 1 percep un increment no superior al 0,3% sobre les retribucions del 2009, sense perjudici de l'aplicació del que estableix l'article 23.3."

Quart. S'afegeix un nou article 24 bis a la Llei 25/2009, del 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010, que resta redactat de la manera següent:

"Article 24 bis

"Retribucions del personal funcionari per als mesos de juny a desembre de 2010

"1. Des de l'1 de juny de 2010 fins al 31 de desembre de 2010, les retribucions que han de percebre els funcionaris, d'acord amb el sistema retributiu que estableix el Text refós aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, són les següents:

"a) El sou i els triennis, segons el grup en què es classifiquen els cossos i les escales, d'acord amb les equivalències que estableix la Llei de l'Estat 7/2007, del 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, referents a dotze mensualitats:

Grup

Grup/subgrup equivalent

 

 

(Decret legislatiu 1/1997,

(Llei de l'Estat 7/2007,

Sou

Triennis

del 31 d'octubre)

del 12 d'abril)

(euros)

(euros)

A

A1

13.308,60

511,80

B

A2

11.507,76

417,24

-

B

10.059,24

366,24

C

C1

8.640,24

315,72

D

C2

7.191,00

214,80

E

Agrupacions professionals

6.581,64

161,64

"b) La paga extraordinària del mes de juny de 2010 s'ha d'acreditar d'acord amb el que preveu l'article 24.1. La paga extraordinària del mes de desembre de 2010 inclourà una mensualitat del complement de destinació un cop aplicada la reducció del 5% en termes anuals, més la quantia en concepte de sou i triennis següents:

Grup

Grup/subgrup equivalent

 

 

(Decret legislatiu 1/1997,

(Llei de l'Estat 7/2007,

Sou

Triennis

del 31 d'octubre)

del 12 d'abril)

(euros)

(euros)

A

A1

623,62

23,98

B

A2

662,32

24,02

-

B

708,25

25,79

C

C1

608,34

22,23

D

C2

592,95

17,71

E

Agrupacions professionals

548,47

13,47

"c) El complement de destinació corresponent a cadascun dels nivells dels llocs de treball, que té els imports següents, referit a dotze mensualitats:

Nivell

Euros

30

11.625,00

29

10.427,16

28

9.988,80

27

9.550,20

26

8.378,40

25

7.433,64

24

6.995,04

23

6.556,92

22

6.118,08

21

5.680,20

20

5.276,40

19

5.007,00

18

4.737,48

17

4.467,96

16

4.199,16

15

3.929,28

14

3.660,12

13

3.390,36

12

3.120,84

11

2.851,44

10

2.582,28

9

2.447,64

8

2.312,52

7

2.178,00

6

2.043,24

5

1.908,48

4

1.706,52

3

1.505,04

2

1.302,84

1

1.101,00

"d)  El complement específic assignat al lloc de treball que es desenvolupi es percep en dotze mensualitats ordinàries i dues d'addicionals els mesos de juny i desembre per l'import equivalent a la mensualitat ordinària de complement específic. La quantia de les mensualitats ordinàries a partir de l'1 de juny de 2010 tindran una reducció del 5% respecte de la vigent a 31 de maig de 2010. A la paga addicional del mes de juny de 2010 no li serà d'aplicació la reducció del 5%, en termes anuals, prevista en aquest article. La paga addicional de desembre serà del mateix import que el complement específic mensual que correspongui a aquell mes.

"e) Els complements previstos a les lletres e i f de l'article 24.1 es reduiran en un 5% a partir de l'1 de juny de 2010.

"f) Al complement personal transitori previst a la lletra g de l'article 24.1, no li serà d'aplicació la reducció prevista a l'article 23 bis.

"2. El càlcul de les retribucions que s'hagin de liquidar normativament per dies s'ha d'efectuar tenint en compte el nombre de dies naturals del mes corresponent.

"3. El personal funcionari interí inclòs en l'àmbit d'aplicació del Text refós aprovat pel Decret legislatiu 1/1997 percep el 100% de les retribucions bàsiques del cos en el qual ocupa la vacant i el 100% de les retribucions complementàries que corresponen al lloc de treball que ocupa, excloent-ne els complements vinculats a la condició de funcionari o funcionària de carrera. En tots els casos les retribucions s'entenen una vegada efectuades les reduccions corresponents d'acord amb el que preveu aquest article.

"4. El personal contractat administratiu comprès en la disposició transitòria tercera del Text refós aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, fins que no conclogui el procés d'extinció que regula el mateix Text refós, percep el 100% de les retribucions bàsiques del cos en el qual ocupa la plaça i el 100% de les retribucions complementàries que corresponen al lloc de treball que ocupa, excloent-ne els complements vinculats a la condició de funcionari o funcionària de carrera. En tots els casos les retribucions s'entenen una vegada efectuades les reduccions corresponents d'acord amb el que preveu aquest article.

"5. Des de l'1 de juny de 2010 fins al 31 de desembre de 2010, al personal al qual no siguin aplicables les retribucions que fixa l'apartat 1 se li aplicarà per a l'exercici del 2010 una reducció del 5% sobre els imports dels conceptes retributius, fixos i/o variables, referits a 31 de maig de 2010, sens perjudici de l'aplicació del que estableix l'article 23.3. A la paga extraordinària del mes de juny de 2010 que pugui correspondre a aquest personal no se li aplicarà la reducció del 5%.

"6. Les retribucions bàsiques i complementàries del personal que, d'acord amb les directrius que el Govern estableix en aquesta matèria, sol·liciti una reducció de la jornada de treball, s'han de reduir en la mateixa proporció del temps de jornada."

Cinquè. Es modifica el títol i l'apartat 1 de l'article 26 de la Llei 25/2009, del 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010, que resta redactat de la manera següent:

"Article 26

"Retribucions del personal laboral per als mesos de gener a maig de 2010

"1. Des de l'1 de gener de 2010 fins al 31 de maig de 2010, la massa salarial del personal laboral, excloent-ne el personal laboral amb contracte d'alta direcció, experimenta un augment global del 0,3% respecte a la corresponent per a l'exercici del 2009, en termes d'homogeneïtat per als dos períodes objecte de comparació, tant pel que fa a efectius de personal i antiguitat com al règim de treball, jornada, hores extraordinàries i altres condicions laborals."

Sisè. S'afegeix un nou article 26 bis a la Llei 25/2009, del 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010, que resta redactat de la manera següent:

"Article 26 bis

"Retribucions del personal laboral per als mesos de juny a desembre de 2010

"1. Des de l'1 de juny de 2010 fins al 31 de desembre de 2010, la massa salarial del personal laboral, excloent-ne el personal laboral amb contracte d'alta direcció, experimentarà una reducció d'un 5% en relació amb les quanties de cadascun dels conceptes retributius que l'integren i que els correspongui percebre d'acord amb el conveni col·lectiu que li sigui aplicable, llevat de la paga extraordinària del mes de juny de 2010 que s'abonarà sense aplicar la reducció prevista en aquest article.

"2. A l'efecte del que disposa aquest article s'entén per massa salarial la definida en el número 2 de l'article 26 d'aquesta Llei.

"3. En cas que l'1 de juny de 2010 no s'hagi formalitzat la negociació del conveni col·lectiu per aplicar l'increment retributiu previst en l'article 26.1, la reducció del 5% prevista en l'apartat 1 d'aquest article serà d'aplicació a les quanties actualitzades a 1 de gener de 2010.

"4. La distribució de la reducció prevista en aquest article entre els elements retributius es pot alterar mitjançant negociació col·lectiva, que en cap cas pot suposar l'increment de la massa salarial que es derivi de l'aplicació de les reduccions esmentades. Aquesta possibilitat no exclou l'aplicació immediata, a partir de l'1 de juny de 2010, de la referida reducció.

"5. La reducció prevista en aquest article també és d'aplicació al personal no acollit a conveni col·lectiu que no estigui afectat per la reducció prevista a l'article 27 bis.

"6. La reducció prevista en aquest article no és aplicable al personal laboral les retribucions del qual, en jornada completa, no arribin a 1,5 vegades el salari mínim interprofessional fixat en el Reial decret 2030/2009, de 30 de desembre.

"7. És d'aplicació al que es disposa en aquest article el que es determina en els apartats 3, 4 i 5 de l'article 26 d'aquesta Llei."

Setè. Es modifica el títol i l'apartat 1 de l'article 27 de la Llei 25/2009, del 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010, que resta redactat de la manera següent:

"Article 27

"Retribucions dels alts càrrecs del Govern i altre personal directiu per als mesos de gener a maig de 2010

"1. En l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i de totes les entitats que en depenen, les retribucions per al període comprès entre l'1 de gener de 2010 i el 31 de maig de 2010 dels alts càrrecs i personal assimilat, del personal laboral d'alta direcció i assimilat o de qualsevol classe de personal que, d'acord amb la normativa vigent, ocupi càrrecs directius o assimilats mitjançant un nomenament del Govern o càrrecs directius que són susceptibles d'ésser proveïts mitjançant contractes laborals d'alta direcció, amb retribucions anuals iguals o superiors a les fixades per al càrrec de director o directora general, no tenen cap increment respecte de les vigents a 31 de desembre de 2008."

Vuitè. S'afegeix un nou article 27 bis a la Llei 25/2009, del 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010, que resta redactat de la manera següent:

"Article 27 bis

"Retribucions dels alts càrrecs del Govern i altre personal directiu per als mesos de juny a desembre de 2010

"1. En l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i de totes les entitats que en depenen, les retribucions per al període comprès entre l'1 de juny de 2010 i el 31 de desembre de 2010 dels alts càrrecs i personal assimilat, del personal laboral d'alta direcció i assimilat o de qualsevol classe de personal incloent-hi els previstos a l'article 28 d'aquesta Llei que, d'acord amb la normativa vigent, ocupi càrrecs directius o assimilats mitjançant un nomenament del Govern o càrrecs directius que són susceptibles de ser proveïts mitjançant contractes laborals d'alta direcció, amb retribucions anuals iguals o superiors a les fixades per al càrrec de director o directora general, en relació amb les retribucions vigents a 31 de maig de 2010, experimenten la reducció percentual següent:

"a) En l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya:

- President/a de la Generalitat : 15%

- Consellers/eres: 15%

- Secretari/ària general de la Presidència, secretari/ària del Govern, director/a del Gabinet Jurídic, secretaris/àries generals i assimilats: 10%

- Directors/ores generals i assimilats: 8%

"b) Respecte del personal d'alta direcció i personal directiu de les entitats previstes en les lletres b, c, d, e, f, g, h i i de l'apartat 1 de l'article 22, s'aplicarà la reducció percentual a les retribucions totals reconegudes, incloent-hi la retribució variable màxima en funció d'objectius, llevat del que preveu l'apartat 2 d'aquest article, amb l'escalat següent:

Retribució íntegra anual igual o superior a 127.737,04 €: 15%

Retribució íntegra anual compresa entre 93.420,20 i 127.737,03 €: 10%

Retribució íntegra anual igual o inferior 93.420,19 €: 8%

"c) Als membres i personal directiu de la Comissió Jurídica Assessora, del Consell de Treball Econòmic i Social, de l'Autoritat Catalana de la Competència i de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, els seran d'aplicació les reduccions percentuals previstes en la lletra anterior.

"2. Resta exceptuada del precepte establert a l'apartat 1 la retribució per antiguitat que, d'acord amb la normativa vigent, pugui correspondre al personal a què fa referència aquest article per la seva condició prèvia de funcionari o funcionària.

"3. En el cas del personal laboral a què fa referència l'apartat 1, esdevenen inaplicables les clàusules contractuals o les condicions que regulin els convenis col·lectius que li siguin aplicables i que contradiguin el que disposa aquest article.

"4. Per al període comprès entre l'1 de juny de 2010 i el 31 de desembre de 2010, la quantia màxima individual de la retribució variable en funció d'objectius del personal directiu no pot ser superior a la vigent per a l'exercici del 2008, una vegada reduïda en el percentatge que correspongui en aplicació del que preveu l'apartat 1.b) d'aquest article.

"5. La reducció prevista a l'apartat 1 d'aquest article no és d'aplicació a la paga extraordinària del mes de juny de 2010."

Novè. Es modifica l'apartat 1 de l'article 28 de la Llei 25/2009, del 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010, que resta redactat de la manera següent:

"1. L'establiment per contracte de retribucions variables en funció del compliment de determinats objectius en l'àmbit del personal directiu de les entitats del sector públic que indica l'article 22.b, d, e, f, g i h ha d'incloure necessàriament objectius pressupostaris."

Desè. S'afegeix una disposició addicional, la vint-i-unena, a la Llei 25/2009, del 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010, que resta redactada de la manera següent:

"Vint-i-unena

"Personal laboral de les societats mercantils del sector públic

"El que es disposa en l'article 26 bis no és d'aplicació al personal laboral, llevat que sigui d'alta direcció i assimilat, de les societats mercantils a què es refereix la lletra f de l'apartat 1 de l'article 22."

Onzè. S'afegeix una disposició addicional, la vint-i-dosena, a la Llei 25/2009, del 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010, que resta redactada de la manera següent:

"Vint-i-dosena

"Personal funcionari, interí i laboral al servei de la Comissió Jurídica Assessora, Consell de Treball Econòmic i Social, Autoritat Catalana de la Competència i de l'Agència Catalana de Protecció de Dades

"A aquest personal, li és d'aplicació el que disposen els articles 23 bis, 24 bis i 26 bis."

Article 2

Convenis i concerts amb l'Administració

1.  L'import dels crèdits dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010 corresponents al finançament dels concerts sanitaris del Servei Català de la Salut i tots els preus i tarifes actualment vigents, experimentaran una reducció equivalent al 3,21% anual, que serà d'aplicació en la part proporcional que correspongui a partir de l'1 de juny del 2010.

2. L'import dels crèdits dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010 corresponents al finançament de concerts educatius, en la part corresponent a les retribucions del personal que presta serveis en els ensenyaments objecte de concert dels centres concertats i percebudes pel sistema de pagament delegat, experimentarà, en el marc dels acords d'analogia retributiva i a partir de l'1 de juny del 2010, una reducció anàloga a la prevista per al personal funcionari docent no universitari, sense que l'import resultant sigui en còmput anual inferior al corresponent al personal públic amb condicions equivalents.

3. L'import dels crèdits dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010 corresponents al finançament dels concerts o encàrrecs de gestió per a la prestació de serveis socials amb el sector públic de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, experimentarà una reducció equivalent a l'1,8% anual, d'acord amb l'aplicació proporcional que correspongui a partir de l'1 de juny de 2010.

L'import dels crèdits dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010 corresponents al finançament dels serveis socials bàsics mitjançant els contractes-programa entre el Departament d'Acció Social i Ciutadania i les administracions locals, experimentaran una reducció anàloga a la prevista per als empleats/ades del sector públic, en la part corresponent a les retribucions del personal d'acord amb l'aplicació proporcional que correspongui a partir de l'1 de juny del 2010.

L'import dels crèdits dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010 corresponents al finançament dels equips d'atenció a la infància i adolescència (EAIA) mitjançant els contractes-programa entre el Departament d'Acció Social i Ciutadania i les administracions locals, experimentaran una reducció anàloga a la prevista per als empleats/ades del sector públic, en la part corresponent a les retribucions del personal d'acord amb l'aplicació proporcional que correspongui a partir de l'1 de juny del 2010.

4. Els departaments i entitats competents per raó de la matèria, en l'àmbit de les seves respectives competències i, en especial, en relació amb els pagaments delegats, han d'adoptar de manera immediata les mesures necessàries per implementar el que es disposa en els apartats anteriors d'aquest article.

Article 3

Règim d'aplicació en l'àmbit del sector públic de la Generalitat de Catalunya

1.  Sens perjudici del que es disposa a l'article 10 de la Llei 25/2009, del 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010, el Departament d'Economia i Finances efectuarà una retenció dels saldos pressupostaris corresponents a crèdits de transferències i aportacions a les entitats del sector públic que preveu l'apartat 1 de l'article 22, llevat de les de la lletra f, per l'import que resulti d'aplicar les reduccions esmentades en aquest Decret llei. Aquest import ha de ser proporcional al finançament procedent de la Generalitat de Catalunya de manera directa o indirecta respecte del pressupost total de l'entitat per a l'any 2010.

2. Pel que fa a les entitats que preveu la lletra f de l'article 22 de la Llei 25/2009, del 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010, s'efectuarà una retenció dels saldos pressupostaris corresponents a crèdits de transferències i aportacions a aquestes entitats per un import equivalent al 2,86% de les respectives despeses de personal i s'efectuarà en els mateixos termes previstos en l'apartat anterior.

3. Respecte de les entitats participades no majoritàriament, directament o indirectament per la Generalitat de Catalunya, s'efectuarà una retenció dels saldos pressupostaris corresponents a crèdits de transferències i aportacions a aquestes entitats per un import equivalent al 2,86% de les respectives despeses de personal i s'efectuarà en els mateixos termes previstos en l'apartat 1 d'aquest article.

4. La reducció de despesa prevista en els apartats 2 i 3 d'aquest article s'ha d'aplicar preferentment a les despeses de personal no vinculades a convenis col·lectius i es podrà aplicar a la resta de despeses de personal inclòs dins de l'àmbit d'aplicació dels convenis col·lectius, en el marc de la negociació col·lectiva. El que preveu aquest apartat s'ha d'aplicar igualment als supòsits de l'article 2, en el cas que no sigui d'aplicació directa l'analogia retributiva.

Article 4

Transmissions patrimonials oneroses

Amb efecte a partir de l'entrada en vigor d'aquest Decret llei, es modifica l'article 32 de la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d'adaptació a l'euro, que resta redactat de la manera següent:

"En els termes de l'article 49.1.a de la Llei 22/2009, de 18 de desembre, pel qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb Estatut d'autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries, s'aproven els tipus de gravamen següents de l'impost de transmissions patrimonials oneroses:

"a) La transmissió d'immobles, i la constitució i la cessió de drets reals que recaiguin sobre béns immobles, llevat dels drets reals de garantia, tributa al tipus del 8%.

"b) La transmissió d'habitatges amb protecció oficial, així com la constitució i la cessió de drets reals que hi recaiguin, llevat dels drets reals de garantia, tributa al tipus del 7%.

"c) La transmissió de mitjans de transport tributa al tipus del 5%."

Article 5

Actes jurídics documentats

Amb efecte a partir de l'entrada en vigor d'aquest Decret llei, es modifica la lletra e de l'article 7 de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives, que resta redactada de la manera següent:

"e) L'1,2%, en el cas d'altres documents."

Article 6

Impost especial sobre determinats mitjans de transport

Amb efecte a partir de l'entrada en vigor d'aquest Decret llei, i a l'empara de l'article 51 de la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb Estatut d'autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries, el tipus impositiu aplicable als mitjans de transport dels epígrafs 4t i 9è de l'article 70.1 de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d'impostos especials, es fixa en el 16%.

Disposicions addicionals

Primera

Parlament i ens que en depenen

El Departament d'Economia i Finances efectuarà, en les partides pressupostàries corresponents, les retencions que, a aquest efecte, li comuniquin el Parlament de Catalunya, el Consell de Garanties Estatutàries, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya i l'Oficina Antifrau, i que es derivin dels acords que aquests prenguin per reduir les retribucions dels seus membres i del personal al seu servei.

Segona

Règim retributiu dels funcionaris pertanyents al cos superior d'inspectors de Treball i Seguretat Social i al cos de subinspectors d'Ocupació i Seguretat Social

1.  Les retribucions del personal del cos superior d'inspectors de Treball i Seguretat Social i del cos de subinspectors d'Ocupació i Seguretat Social són les establertes en l'Acord de Govern de 2 de març de 2010, fins que es reguli el règim retributiu propi.

2. A les retribucions del personal del cos superior d'inspectors de Treball i Seguretat Social i del cos de subinspectors d'Ocupació i Seguretat Social, indicades a l'apartat 1 d'aquesta disposició addicional, se'ls aplicaran les mesures previstes en el Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, en compliment del Reial decret 206/2010, de 26 de febrer, sobre traspàs de funcions i serveis a la Generalitat de Catalunya en matèria de funció pública inspectora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social a Catalunya i de l'apartat primer de la clàusula 7a del Conveni de col·laboració, signat el 5 de març de 2010, entre el Ministeri de Treball i Immigració i el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya en matèria d'organització i funcionament de la Inspecció de Treball i Seguretat Social a Catalunya.

Tercera

Règim de regularització

En el cas que alguna de les reduccions de les retribucions que ha de percebre el personal afectat per aquest Decret llei, per raons tècniques, no es pugui implementar en la nòmina del mes de juny, s'autoritza els òrgans competents de l'Administració de la Generalitat i de les entitats afectades que efectuïn les regularitzacions que calgui.

Quarta

Mesures de control

La Intervenció General, d'acord amb els criteris que dicti el Govern de la Generalitat i la persona titular del Departament d'Economia i Finances, ha d'adoptar les mesures necessàries per al control del compliment del que es disposa en aquest Decret llei.

Cinquena

Suspensió d'acords

Amb efecte 1 de juny de 2010 se suspenen parcialment tots els acords i pactes sindicals signats en l'àmbit del personal funcionari i estatutari al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en els termes necessaris per a la correcta aplicació d'aquest Decret llei i, en concret, les mesures de caràcter econòmic.

Sisena

Adequació de conceptes retributius

Finalitzada l'aplicació de les mesures adoptades per a la sostenibilitat de les finances públiques per al període 2010-2013, i en funció de la situació econòmica que se'n derivi, s'ha de procedir a l'adopció de les mesures que siguin adequades per tal de recuperar gradualment els conceptes retributius de competència de la Generalitat afectats per aquest Decret llei.

Setena

Despeses farmacèutiques

Els descomptes de què gaudeixen els centres del Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya (SISCAT), en aplicació de l'article 9 del Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s'adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, seran repercutits en la facturació de la medicació hospitalària de dispensació ambulatòria que en virtut del concert amb el Servei Català de la Salut li siguin facturats a aquest ens.

Disposició derogatòria

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s'oposin al que estableix aquest Decret llei.

Disposició final

Aquest Decret llei entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, llevat dels articles 4, 5 i 6, que entren en vigor l'1 de juliol de 2010.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquest Decret llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui el facin complir.

Barcelona, 29 de maig de 2010

José Montilla i Aguilera

President de la Generalitat de Catalunya

Antoni Castells

Conseller d'Economia i Finances

(10.148.161)

 

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal