Obertura període excepcional de consulta i modificació de dades de la Borsa de treball

Oposicions 2021: nomenament de funcionaris en pràctiques


Sr. González Cambray persona non grata

Persones violentes: imatges i miratges
El 29 d'abril Professors de Secundària (aspepc·sps) declara persona non grata al Sr. González Cambray
Model d'acta
Plantilla per a que el teu centre declari "Persona NON GRATA" al Conseller González.
Centres que han declarat persona non grata
Relació de centres que han declarat al Sr González persona non grata. Envia'ns una fotografia de l'acta per afegir-vos.

Actualitzades les fitxes de centres amb les adjudicacions provisionals del curs 2022-2023

Adjudicacions provisionals. Curs 2022-2023. Resolució definitiva d'adjudicacions

Borsa de treball de personal docent. Obertura

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 5644 - 07/06/2010

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/1767/2010, de 28 de maig, per la qual es fan públics els resultats provisionals de la convocatòria per a la concessió dels ajuts del fons d'acció social per al personal funcionari docent no universitari dependent de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, corresponent a l'any 2009. (Pàg. 43983)/p>


RESOLUCIÓ

EDU/1767/2010, de 28 de maig, per la qual es fan públics els resultats provisionals de la convocatòria per a la concessió dels ajuts del fons d'acció social per al personal funcionari docent no universitari dependent de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, corresponent a l'any 2009.

Mitjançant la Resolució EDU/706/2010, de 10 de març (DOGC núm. 5592, de 22.3.2010), es va obrir la convocatòria per a la concessió dels ajuts del fons d'acció social per al personal funcionari docent no universitari dependent de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, corresponent a l'any 2009.

Un cop exhaurit el termini de presentació de sol·licituds, atesa la proposta de la Comissió d'acció social del personal docent no universitari (CASD), i de conformitat amb allò que disposa la base general 10 de la convocatòria,

Resolc:

—1 Publicar la Resolució per la qual es fan públics els resultats provisionals de les persones sol·licitants i dels ajuts admesos i exclosos.

L'interessat pot accedir a la informació individualment mitjançant l'adreça electrònica del Departament d'Educació o el portal de l'empleat públic EPOCA. La persona sol·licitant s'ha d'identificar emprant l'usuari i la contrasenya que utilitzi per accedir al portal EPOCA, o qualsevol certificat digital reconegut per CATCert que l'identifiqui personalment.

—2 Obrir, d'acord amb la base general 10.2 de la convocatòria, un període de quinze dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC, per tal que la persona sol·licitant pugui esmenar els defectes formals derivats de la manca d'aportació de la documentació requerida, i efectuar les reclamacions escaients.

Els participants exclosos provisionalment que no esmenin els defectes que han motivat la seva exclusió, es declararan exclosos definitivament, però mantindran, si s'escau, la participació en les modalitats en les quals hagin estat admesos.

Els participants cònjuges exclosos, per duplicitat de sol·licitud sobre el mateix fet causant, podran esmenar el defecte si un dels cònjuges presenta una declaració jurada de renúncia de la sol·licitud.

—3 Un cop resoltes les reclamacions, la Comissió d'acció social del personal docent no universitari (CASD) elevarà la proposta de resolució definitiva al director general de Recursos del Sistema Educatiu, el qual dictarà la corresponent resolució de concessió d'ajuts que es publicarà en el DOGC.

Amb la publicació de la Resolució i la llista definitiva, es consideraran contestades i notificades les reclamacions presentades.

Barcelona, 28 de maig de 2010

P. D. (Resolució EDU/706/2010, DOGC de 22.3.2010)

Camil Fortuny i Recasens

Director general de Recursos del Sistema Educatiu

(10.148.009)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal