Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 5646 - 09/06/2010

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/1811/2010, de 2 de juny, de convocatòria per a la concessió d'ajuts al professorat i al personal laboral dels centres educatius del Departament d'Educació que realitza tasques d'atenció a l'alumnat, i que ha participat en activitats educatives realitzades fora dels centres durant el curs escolar 2008-2009. (Pàg. 44806)


RESOLUCIÓ

EDU/1811/2010, de 2 de juny, de convocatòria per a la concessió d'ajuts al professorat i al personal laboral dels centres educatius del Departament d'Educació que realitza tasques d'atenció a l'alumnat, i que ha participat en activitats educatives realitzades fora dels centres durant el curs escolar 2008-2009.

El professorat dels centres educatius del Departament d'Educació participa en activitats educatives amb l'alumnat, adreçades a completar matèries curriculars que, per les seves característiques, es realitzen fora dels centres i fora de la jornada habitual. En aquest sentit, es considera convenient l'establiment d'uns ajuts específics per contribuir a compensar el professorat i, si escau, a d'altres professionals de la plantilla del centre escolar, per la major dedicació que les activitats comporten.

L'Acord de 21 de novembre de 2001, sobre condicions de treball del professorat en l'àmbit de la Mesa Sectorial de Negociació del personal docent no universitari de la Generalitat de Catalunya, disposa l'increment de dotació econòmica dels fons destinat a aquests ajuts.

El Protocol de negociació per al període 2004-2005, acordat el 18 d'octubre de 2004, entre el Departament d'Educació i les organitzacions sindicals amb representació a la Mesa sectorial d'Educació, estableix que continuaran vigents les millores econòmiques objecte d'acords anteriors.

D'altra banda, atès que d'acord amb el Pla de Govern 2007-2010 de la Generalitat de Catalunya, és voluntat del Govern fomentar l'ús de les TIC en tots els àmbits de la societat a fi d'assolir estàndards europeus, i per tal d'avançar en l'aplicació del Decret 56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l'Administració de la Generalitat, s'agilitza la gestió d'aquesta convocatòria mitjançant un nou disseny del procediment de tramitació, i de la presentació de les sol·licituds, que es farà de forma telemàtica.

Per això, en ús de les competències que m'atribueix la legislació vigent i a proposta de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

—1 Obrir convocatòria per a la concessió d'ajuts al professorat i al personal laboral dels centres educatius del Departament d'Educació que realitza tasques d'atenció a l'alumnat, i que ha participat en activitats educatives amb l'alumnat realitzades fora dels centres durant el curs escolar 2008-2009.

—2 Aprovar les bases que estableix l'annex d'aquesta Resolució, per les quals es regeix aquesta convocatòria.

—3 Destinar a la concessió d'aquests ajuts, fins a un import màxim d'1.322.226,00 euros a càrrec de l'aplicació pressupostària EN03 D/231000100/4210 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2010.

—4 Delegar la competència per resoldre aquesta convocatòria en el director general de Recursos del Sistema Educatiu.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu corresponent, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició,abans del recurs contenciós administratiu, davant del conseller d'Educació, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 2 de juny de 2010

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

Annex

Bases reguladores

—1 Objecte

És objecte d'aquestes bases la regulació del contingut i el procediment de concessió d'ajuts individuals de caràcter econòmic al professorat i al personal laboral dels centres educatius del Departament d'Educació que realitza tasques d'atenció a l'alumnat, i que ha participat en activitats educatives amb l'alumnat realitzades fora dels centres durant el curs escolar 2008-2009.

—2 Requisits de les activitats

Les activitats han de complir els requisits següents:

2.1 Dutes a terme fora del centre i comportar pernoctació fora del domicili, o bé haver-les efectuat en dies no lectius (dissabte, diumenge o festiu).

2.2 Previstes en la programació general del centre, aprovades prèviament pel consell escolar, i destinades a completar matèries curriculars de l'alumnat.

2.3 Realitzades en el període comprès entre l'inici de les classes, el 15 de setembre de 2008, i la seva finalització, el 23 de juny de 2009, d'acord amb el que disposa l'Ordre EDU/228/2008, de 14 de maig, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2008-2009 per als centres educatius no universitaris (DOGC núm. 5133, de 19.5.2008).

2.4 També podran atorgar-se ajuts per a aquelles activitats realitzades fora del calendari ordinari de classes, si s'han dut a terme entre l'1 de setembre de 2008 i el 13 de setembre de 2009, en el marc de programes educatius específics convocats pel Departament d'Educació o altres administracions públiques.

—3 Beneficiaris

Pot resultar beneficiari d'aquests ajuts el professorat i el personal laboral dels centres educatius del Departament d'Educació que realitza tasques d'atenció a l'alumnat, i que ha participat en activitats educatives en els termes que estableix la base 2 d'aquesta Resolució.

—4 Presentació de sol·licituds a instància de la direcció del centre educatiu

4.1 La direcció del centre trametrà, únicament de forma telemàtica, una única sol·licitud d'ajut que inclogui tot el seu personal que hi tingui dret, i s'hi detallarà: les activitats educatives realitzades fora del centre durant el curs escolar 2008-2009 que compleixin els requisits esmentats, i la relació del professorat i el personal laboral que hi ha participat.

4.2 La tramitació telemàtica de la sol·licitud dels ajuts es farà mitjançant l'ús de l'aplicatiu desenvolupat a aquest efecte, que està disponible a la seu electrònica del Departament d'Educació, a l'adreça http://www.gencat.cat/educacio, i del qual els usuaris/usuàries en poden consultar les instruccions d'ús en la seu electrònica del Departament d'Educació.

4.3 El termini de presentació de les sol·licituds és de 20 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

—5 Quantia dels ajuts

5.1 L'import unitari de l'ajut, que no serà superior a 35,00 euros, s'obtindrà distribuint el pressupost màxim fixat a l'article 3 d'aquesta Resolució, entre el nombre total d'ajuts acreditats correctament.

5.2 Es computarà un ajut per cadascuna de les nits de pernoctació, i un ajut per cada dia no lectiu (dissabte, diumenge o festiu) per la participació en activitats acreditades d'acord amb les bases de la convocatòria. L'import individual assignat serà el resultat de multiplicar el nombre d'ajuts atorgats pel seu import unitari.

—6 Justificació dels ajuts

Els ajuts es justificaran amb la tramitació telemàtica de la sol·licitud efectuada per la direcció del centre educatiu, en la qual s'acumularan tots els ajuts acreditats en aquell centre. De l'esmentat enregistrament oficial se'n podrà lliurar còpia a les persones interessades, un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds.

—7 Resolució de la convocatòria

7.1 La resolució dels resultats provisionals de les sol·licituds admeses i excloses es publicarà al DOGC i a la seu electrònica del Departament d'Educació.

La persona beneficiària podrà consultar la informació de forma individualitzada, única i exclusivament en via telemàtica, a la seu electrònica del Departament d'Educació, a l'adreça http://www.gencat.cat/educacio.

S'obrirà un període de 10 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, per poder efectuar les reclamacions individuals pertinents.

En la pantalla de publicació provisional de resultats, es disposarà d'una eina que permetrà descarregar, emplenar i imprimir un escrit d'al·legacions, per tal que les persones interessades el puguin presentar.

L'escrit d'al·legacions l'haurà de presentar la persona interessada dins del termini assenyalat, davant la direcció del centre educatiu en la qual es van realitzar les activitats del curs escolar 2008-2009. L'escrit d'al·legacions, registrat pel centre, servirà de justificant documental de la seva presentació.

7.2 La direcció del centre valorarà les al·legacions presentades i introduirà, si s'escau, les modificacions en l'aplicatiu. Per poder efectuar les esmenes que pertoquin, l'aplicatiu romandrà operatiu per la direcció del centre durant el mateix termini assenyalat de 10 dies hàbils.

7.3 Un cop estimades o desestimades les al·legacions per part de la direcció del centre, el director general de Recursos del Sistema Educatiu emetrà la Resolució definitiva de concessió dels ajuts, la qual es publicarà al DOGC. A la Resolució, i als resultats definitius dels ajuts atorgats o exclosos s'hi accedirà mitjançant la seva consulta a la seu electrònica del Departament d'Educació a l'adreça http://www.gencat.cat/educacio.

Contra la resolució definitiva, que posarà fi a la via administrativa, les persones interessades podran interposar recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu corresponent, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, podran interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

—8 Pagament

El Departament d'Educació abonarà els ajuts atorgats per transferència bancària directament al compte corrent on tingui domiciliada la nòmina la persona beneficiària, un cop resolta definitivament la convocatòria.

(10.139.034)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal