Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 5656 - 23/06/2010

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/2053/2010, de 14 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació a partir del curs 2010/2011. (Pàg. 48317)


RESOLUCIÓ

EDU/2053/2010, de 14 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació a partir del curs 2010/2011.

L'article 122.1 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, preveu que la selecció de personal funcionari interí docent es fa per mitjà de convocatòries públiques que han de respectar els principis d'igualtat, mèrit i capacitat.

L'article 1 del Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent, modificat pel Decret 172/2005, de 23 d'agost, estableix la convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball de personal interí docent.

Per la Resolució EDU/2273/2006, de 27 de juny, es van regular les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació a partir del curs 2006-2007. Aquesta Resolució ha estat modificada per les resolucions EDU/1769/2007, de 12 de juny; EDU/1911/2008, de 10 de juny; EDU/163/2009, de 3 febrer, i EDU/1614/2009, de 4 de juny.

Actualment, els canvis normatius produïts en relació amb el requisit de la formació didàctica i pedagògica, en l'acreditació del coneixement adequat de la llengua catalana i en el procediment d'adjudicació de vacants i substitucions, determinen la necessitat de dictar una nova regulació que reculli aquests canvis normatius i aplegui, en una única resolució, tota la regulació de les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació.

En conseqüència, per tal de regular les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent a partir del curs 2010/2011, i un cop realitzat el tràmit previ de consulta i negociació amb els representants del personal docent a la mesa sectorial d'educació tal i com estableix la disposició addicional desena de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'Educació,

Resolc:

—1 Regular les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació que es facin a partir del curs 2010-2011, que es regeixen per les bases que s'inclouen a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

—2 Delegar a la persona titular de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu la competència per anunciar i resoldre les convocatòries per formar part de l'esmentada borsa de treball i determinar les especialitats dels diferents cossos docents per a les quals es necessita disposar de candidats en cada servei territorial del Departament d'Educació i en el Consorci d'Educació de Barcelona.

—3 Es deixa sense efectes la Resolució EDU/2273/2006, de 27 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació i Universitats a partir del curs 2006-2007, i les resolucions EDU/1769/2007, de 12 de juny; EDU/1911/2008, de 10 de juny; EDU/163/2009, de 3 febrer, i EDU/1614/2009, de 4 de juny, que la modifiquen.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, també poden interposar potestativament recurs de reposició, abans del recurs contenciós administratiu, davant el conseller d'Educació, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 14 de juny de 2010

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

Annexos

Annex 1

Índex de les bases

—1 Normes generals de participació

1.1 Requisits

1.2 Prova d'idoneïtat

—2 Procediment i formalització de la sol·licitud

2.1 Instruccions per omplir la sol·licitud

2.2 Tramitació

—3 Contingut i publicació de la llista de persones admeses i excloses

3.1 Llista provisional de persones admeses i excloses.

3.2 Termini de reclamacions i de presentació de documentació acreditativa de mèrits al·legats.

3.3 Llista definitiva de persones admeses i excloses.

—4 Adjudicació a llocs de treball vacants en règim d'interinitat i substitucions.

—5 Nomenament com a personal interí/substitut docent

Annex 2

Documentació justificativa dels requisits

Annex 3

Barem i documentació justificativa dels mèrits

Annex 4

Taula de titulacions

Annex 1

—1 Normes generals de participació

1.1 Requisits

Per formar part de la borsa de treball les persones interessades han de complir necessàriament els requisits següents:

a) Ser espanyol, o nacional d'altres estats membres de la Unió Europea o nacional d'altres estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l'Estat espanyol, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

També poden ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l'Estat espanyol, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors sigui quina sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, tinguin menys de vint-i-un anys o siguin més grans d'aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors.

b) Tenir setze anys complerts i no excedir els seixanta-cinc anys d'edat.

c) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i a l'especialitat a la qual s'opta.

d) No haver estat separat mitjançat expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques. Els candidats amb nacionalitat no espanyola hauran d'acreditar igualment que no es troben sotmesos a cap sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen.

e) Tenir el nivell de titulació que la normativa vigent exigeix per a l'ingrés en els respectius cossos de funcionaris:

Cos de mestres: titulació de mestre.

Cos de professors d'ensenyament secundari, cos de professors d'escoles oficials d'idiomes i cos de professors d'arts plàstiques i disseny: titulació de doctor, enginyer, arquitecte, llicenciat o equivalent a efectes de docència, d'acord amb el que estableix la disposició addicional única del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer.

Cos de professors tècnics de formació professional i cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny: titulació de diplomat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic o equivalent a efectes de docència d'acord amb el que estableix la disposició addicional única del Reial decret 276/2007 de 23 de febrer.

f) Per a les especialitats del cos de professors d'ensenyament secundari i del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes estar en possessió del títol oficial de màster que acrediti la formació pedagògica i didàctica d'acord amb el que estableix l'article 9 del Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, per exercir la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i l'ensenyament d'idiomes.

Els certificats d'aptitud pedagògica (CAP), els títols d'especialització didàctica i els certificats de qualificació pedagògica (CQP) obtinguts abans de l'1 d'octubre de 2009 acrediten la formació pedagògica i didàctica.

Igualment, d'acord amb el que estableix la disposició transitòria 4 del Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, quedaran exempts d'aquest requisit els qui acreditin haver prestat serveis docents abans del termini del curs 2008-2009 durant dos cursos acadèmics complets o, si no, durant dotze mesos exercits en períodes continus o discontinus en centres públics o privats d'ensenyament reglat degudament autoritzats en els nivells d'ESO, batxillerat, formació professional i idiomes.

Així mateix, estan exempts d'aquest requisit els candidats que posseeixin el títol de mestre, diplomat en professorat d'educació general bàsica, mestre d'ensenyament primari els que estiguin en possessió de les llicenciatures en pedagogia, psicopedagogia, ciències de l'activitat física i de l'esport (itinerari educació), del títol superior de música (especialitat de pedagogia de la formació musical bàsica i general), o del títol superior de dansa (especialitat de pedagogia de la dansa), sempre que s'hagin obtingut abans de l'1 d'octubre de 2009.

Fins que no es desenvolupi la reglamentació corresponent, aquest requisit no s'exigeix per impartir especialitats del cos de professors tècnics de formació professional del cos de professors d'arts plàstiques i disseny i el cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny.

g) Acreditar el coneixement adequat, oral i escrit, de la llengua catalana, d'acord amb el que estableix el Decret 244/1991, de 28 d'octubre, sobre el coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya que es requereix per a la provisió de llocs de treball dels centres públics d'ensenyaments no universitari dependents del Departament d'Educació i Universitats, i l'Ordre VCP/491/2009,de 12 de novembre, per la qual es refonen i actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixement de català de la Secretaria de Política Lingüística (DOGC 23.11.2009).

També es considera equivalent al nivell de suficiència de català C, als efectes de les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent, l'acreditació de la titulació del Cicle Elemental e Valencià de l'Escola Oficial d'Idiomes.

Queden exempts d'aquest requisit els candidats que en convocatòries anteriors de proves per a la provisió de places de funcionaris docents realitzades a Catalunya, a partir de l'any 1996, ja van estar exempts o van ser aptes de la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya. Aquesta informació consta al registre informàtic de personal docent del Departament d'Educació i, per tant, només cal que els participants al·leguin, però no acreditin, aquest requisit d'exempció en el moment d'emplenar la sol·licitud de participació.

h) No ser funcionari de carrera o en pràctiques del cos al qual es pretén accedir.

i) Tenir la capacitació corresponent per impartir les àrees i matèries curriculars corresponents a l'especialitat que requereixi el lloc de treball que s'hagi d'ocupar d'acord amb l'annex 4.

1.2 Prova d'idoneïtat

Per tal de garantir la capacitació per impartir determinats crèdits dels cicles formatius, cal superar una prova que certifiqui la idoneïtat de la persona que ha d'ocupar un lloc de treball vacant en règim d'interinitat o una substitució de les especialitats següents:

Cos de professors d'ensenyaments secundaris:

503 Assessoria d'imatge personal

506 Hoteleria i turisme

507 Informàtica

511 Organització i processos de manteniment de vehicles

519 Processos i mitjans de comunicació

522 Processos i productes d'arts gràfiques

523 Processos i productes de fusta i mobles

Cos de professors tècnics de formació professional

601 Cuina i pastisseria

603 Estètica

604 Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles

605 Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids

609 Manteniment de vehicles

610 Màquines, serveis i producció

611 Mecanització i manteniment de màquines

614 Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris

615 Operacions de processos

618 Perruqueria

623 Producció en arts gràfiques

626 Serveis de restauració

627 Sistemes i aplicacions informàtiques

628 Soldadures

629 Tècniques i procediments d'imatge i so

La prova té caràcter teòric i pràctic i s'estructura en dues parts: una primera part en la qual s'han de respondre preguntes obertes de tipus test sobre continguts conceptuals, i una segona part en la qual s'ha de realitzar un exercici pràctic. El contingut de la prova té com a referència els objectius i els continguts establerts en el currículum dels crèdits dels cicles formatius assignats a l'especialitat docent corresponent. La informació relativa a l'esmentat currículum es troba a l'adreça d'internet (http://www.xtec.es/fp) (a partir d'aquí cal entrar a l'apartat de cicles formatius i dintre d'aquest anar a currículum).

La durada aproximada de la prova és de quatre hores i la realitza una comissió avaluadora integrada per un inspector d'Educació de l'àrea de formació professional o un professor de l'especialitat, que la presideix, i dos professors funcionaris de l'especialitat designats per la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu, a proposta de la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats.

Les persones que acreditin l'experiència docent prèvia en llocs de treball del cos i l'especialitat corresponent de sis mesos en centres docents o acreditin documentalment una experiència mínima de sis mesos en el món laboral o formació específica en el camp corresponent no han de realitzar aquesta prova.

A fi de tenir l'exempció de l'esmentada prova d'idoneïtat han d'acreditar documentalment l'experiència i la formació esmentades davant la comissió avaluadora o en el moment que es determini en la convocatòria de la prova.

La documentació que cal aportar per l'exempció de la prova serà:

Per a les persones que han treballat com assalariades:

1. Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social (fe de vida laboral) on constin l'empresa i el grup de cotització, actualitzat en el mes que es faci la prova.

2. Certificat de l'empresa on constin la durada del contracte, les tasques exercides i el CIE de l'empresa, nom, DNI i càrrec de la persona que certifica.

Per a les persones que han treballat com autònomes:

1. Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la Mutualitat laboral que correspongui

2. Liquidació de l'impost d'activitats econòmiques o la pàgina del model 036 de la declaració censal del Ministeri d'Hisenda on constin la descripció, el tipus i el grup d'activitat.

S'ha de superar una prova per ocupar llocs de treball vacants en règim d'interinitat i substitucions en escoles oficials d'idiomes del Departament d'Educació.

Les persones que acreditin una experiència docent prèvia en l'especialitat corresponent de 6 mesos en centres públics dependents del Departament d'Educació no hauran de realitzat aquesta prova.

La prova consisteix en una entrevista oral en la qual el candidat demostri la competència lingüística suficient per impartir classes de l'especialitat corresponent i una prova escrita en la qual el candidat demostri coneixement sobre els objectius i els continguts del currículum de les escoles oficials d'idiomes i coneixements didàctics per impartir classes de l'idioma com a segona llengua. La durada aproximada de la prova serà de dues hores i mitja i la realitzarà una comissió avaluadora integrada per un/a inspector d'Educació o un director d'EOI i dos professors de cada especialitat, designats per la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu a proposta de la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats.

També s'ha de superar una prova per ocupar llocs de treball vacants en règim d'interinitat i substitucions en escoles d'arts i superiors de disseny, sempre que les persones que han d'ocupar aquests llocs de treball no hagin prestat serveis en escoles d'arts i superiors de disseny, dependents del Departament d'Educació durant un mínim de 6 mesos en l'especialitat.

Les especialitats per les quals s'ha de superar una prova d'idoneïtat són:

Cos de professors d'arts plàstiques i disseny

701 Ceràmica

708 Dibuix tècnic

709 Disseny d'interiors

710 Disseny de moda

711 Disseny de producte

712 Disseny gràfic

713 Disseny tèxtil

717 Joieria i orfebreria

718 Materials i tecnologia: ceràmica i vidre

720 Materials i tecnologia: disseny

722 Mitjans informàtics

724 Vidre

Cos de mestres d'arts plàstiques i disseny

804 Daurat i policromia

805 Ebenisteria artística

806 Enquadernació artística

808 Fotografia i processos de reproducció

809 Modelisme i maquetisme

814 Tècniques de gravat i estampació

815 Tècniques de joieria, bijuteria

817 Tècniques de patronatge i confecció

Amb la publicació de la llista provisional admesos i exclosos establerta a l'apartat 3 d'aquest annex es farà pública la data i hora de realització de la prova de capacitació per aquelles especialitats per a les quals es requereixi.

El fet de no assistir a la realització de la prova o resultar no apte suposarà l'exclusió del candidat per aquesta especialitat a la llista definitiva i, en el cas de ser l'única especialitat demanada, l'exclusió de la llista definitiva.

Els requisits han d'estar complerts o reconeguts en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds. A l'annex 2 figuren els documents justificatius d'aquests requisits que caldrà presentar en l'àrea territorial (serveis territorials i Consorci d'Educació de Barcelona) demanat com a preferent en el termini que cada convocatòria estableixi.

—2 Procediment i formalització de la sol·licitud

2.1 Instruccions per omplir la sol·licitud

El Departament d'Educació a través de l'adreça d'internet http://www.gencat.cat/educacio posarà a disposició de les persones interessades, la sol·licitud que hau de formalitzar mitjançant procediment telemàtic i a la qual hauran d'accedir amb un codi d'usuari i contrasenya.

Els terminis per presentar sol·licituds, les especialitats a les quals es pot accedir i les àrees territorials (Serveis Territorials i Consorci d'Educació e Barcelona) que necessiten disposar de nous candidats per formar part de la borsa de treball de personal interí docent es faran públics en el DOGC, per resolució de la persona titular de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu i mitjançant l'adreça d'Internet esmentada anteriorment, al llarg del curs escolar, en funció de les necessitats de cobertura dels llocs de treball vacants en règim d'interinitat i substitucions. Per tant, cal que els interessats consultin, tant el DOGC com l'esmentada pàgina d'internet, per conèixer les noves convocatòries d'admissió a la borsa de treball.

Les persones interessades han d'emplenar els diferents apartats de la sol·licitud d'acord amb les instruccions que van apareixent en l'aplicació informàtica i que corresponen a:

Dades personals.

Dades acadèmiques.

Cossos i especialitats en els quals desitgen treballar i per les quals estan degudament capacitats.

Àmbits territorials.

Quant a les peticions dels àmbits territorials, tot el personal interí/substitut les pot actualitzar, tenint en compte que s'han de sol·licitar, almenys, dos àrees territorials (Serveis Territorials i Consorci d'Educació de Barcelona), en el cas d'optar a fer substitucions en les comarques de Barcelona (inclòs l'àrea territorial sol·licitada com a preferent), els dos serveis territorials, a Tarragona i a les Terres de l'Ebre, en el cas d'optar a les comarques de Tarragona, i un únic servei territorial, en cas d'escollir les comarques de Girona o de Lleida.

Una vegada escollida l'àrea territorial preferent, i per treballar a jornada sencera, es podran demanar per ordre de preferència municipis (en el cas del Consorci d'Educació de Barcelona, districtes), comarques o l'àrea territorial fins completar tot el territori.

A continuació, opcionalment, es poden sol·licitar per ordre de preferència els municipis, comarques o l'àrea territorial on es vol treballar per cadascuna de les jornades reduïdes sense que sigui necessari completar tot el territori.

El fet de sol·licitar àmbits territorials per treballar a algun tipus de jornada reduïda implica l'obligatorietat d'acceptar els llocs de treball adjudicats per aquesta jornada dins d'aquests àmbits territorials.

Per últim, s'ha de sol·licitar el segon servei territorial o el Consorci d'Educació de Barcelona, si s'escau, i es pot manifestar la disponibilitat per treballar en altres comarques o en altres àrees territorials diferents de l'àrea territorial demanada com a preferent. No s'adjudicarà cap destinació d'ofici fora de l'àmbit territorial demanat a la sol·licitud explícitament

Disponibilitat per prestar serveis en llocs de treball i centres especials.

Mèrits al·legats referents a l'experiència professional docent i la formació acadèmica segons els criteris establerts en el barem que figura a l'annex 2 i on consten els documents justificatius d'aquests mèrits.

En el moment d'escollir l'àrea territorial preferent cal que el candidat tingui en compte les especialitats convocades en els diferents serveis territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona per tal que aquesta elecció li proporcioni a curt termini una destinació.

2.2 Tramitació

Una vegada emplenada la sol·licitud, tramitada i registrada per via telemàtica definitivament, es considera presentada davant de l'Administració i, després d'aquesta tramesa, no es pot modificar. A partir de la publicació de la llista definitiva d'admesos i exclosos s'establiran terminis per introduir en la sol·licitud les modificacions que els interessats considerin oportunes en funció dels canvis de necessitats i expectatives que s'hagin pogut originar durant el curs escolar.

Efectuada la tramitació i registre de la sol·licitud, cal imprimir el document que genera el sistema i en el qual figuraran les dades següents: número de registre d'entrada, data i hora de presentació, dades personals, dades acadèmiques, especialitats i àmbits territorials demanats, els llocs de treball i centres especials demanats i puntuacions dels apartats de l'autobarem.

Així mateix, l'aplicació informàtica origina un document on s'especifica la documentació justificativa dels requisits i dels mèrits al·legats a la sol·licitud que l'interessat ha d'adjuntar i presentar conjuntament amb el model de declaració jurada o promesa (apartat 1.1.d) que també facilitarà el sistema, en el registre del servei territorial del Departament d'Educació o del Consorci d'Educació de Barcelona demanat com a preferent, durant el termini de presentació de sol·licituds establert.

—3 Contingut i publicació de la llista de persones admeses i excloses

3.1 Llista provisional de persones admeses i excloses

Transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, els serveis territorials o el Consorci d'Educació de Barcelona que en cada cas hagin estat demanats com a preferents, comproven la documentació justificativa aportada pels candidats i revisen la valoració dels mèrits al·legats, assignant-los la puntuació que els correspongui.

Abans de dos mesos des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu fa pública la resolució que declara aprovada la llista provisional d'admesos i exclosos per cobrir llocs de treball vacants en règim d'interinitat o substitucions. En aquesta llista, que s'ha d'exposar en el tauler d'anuncis dels serveis territorials, del Consorci d'Educació de Barcelona i del Departament d'Educació i a l'adreça d'Internet: http://www.gencat.cat/educacio, hi ha de constar, almenys, les dades següents:

Cognoms i nom.

Número del DNI o del document acreditatiu de la nacionalitat, en el cas que no tingui l'espanyola.

Especialitats per a les quals estigui capacitat i pugui impartir.

Titulació acadèmica.

Puntuació total obtinguda desglossada en els apartats i subapartats que configuren el barem.

Número d'ordre que ocupa a la llista.

Àrea territorial sol·licitat com a preferent.

Motiu d'exclusió dels candidats provisionalment exclosos.

L'ordenació dels participants es farà d'acord amb la puntuació total obtinguda i en el cas que es produeixin empats, aquests es resoldran atenent successivament els criteris següents:

a) Més puntuació als apartats del barem de mèrits, per l'ordre en què aquests figuren al barem de l'annex.

b) Més puntuació als subapartats del barem de mèrits, per l'ordre en què aquests figuren al barem de l'annex 3.

c) Més edat.

3.2 Termini de reclamacions i de presentació de documentació acreditativa de mèrits al·legats

S'ha d'obrir un termini de 10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de l'exposició de la llista provisional d'admesos i exclosos, per tal que les persones interessades puguin formular les reclamacions que creguin oportunes davant els serveis territorials o el Consorci d'Educació e Barcelona que hagin demanat com a preferent o presentar, si s'escau, documentació justificativa de mèrits ja al·legats en la sol·licitud de participació sempre que aquests hagin estat assolits fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

3.3 Llista definitiva de persones admeses i excloses.

La Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu estima o desestima les reclamacions presentades i admet, o no, la nova documentació justificativa lliurada, mitjançant la resolució en què es faci pública la llista definitiva d'admesos i exclosos per cobrir llocs de treball vacants en règim d'interinitat o substitucions en centres docents públics d'ensenyaments no universitaris dependents del Departament d'Educació. La llista esmentada s'exposa en el tauler d'anuncis del Departament d'Educació, en els dels serveis territorials, en el del Consorci d'Educació de Barcelona i també pot consultar-se mitjançant l'adreça d'Internet anteriorment esmentada.

Amb la publicació de la llista definitiva s'entenen resoltes, a tots els efectes, les reclamacions presentades contra la llista provisional i es consideren efectuades les notificacions als interessats.

Contra la resolució esmentada, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, també poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la persona titular de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Una vegada elevada a definitiva la llista baremada, el número d'ordre assignat a cada candidat no es modificarà durant el curs escolar i en cap cas es valoraran nous mèrits.

Si en qualsevol moment arriba a coneixement de l'Administració que algun dels mestres o professors nomenats per cobrir llocs de treball vacants en règim d'interinitat o substitucions ha comès falsedat en la presentació dels documents justificatius, se li rescindirà el nomenament, amb l'audiència prèvia a la persona interessada i, si escau, es passarà el tant de culpa a la jurisdicció ordinària.

—4 Adjudicació a llocs de treball vacants en règim d'interinitat i substitucions

A les persones que entrin a formar part de la borsa de treball de personal interí docent se'ls adjudica destinació dins l'àmbit de l'àrea territorial demanada com a preferent seguint el procediment que per a cada curs escolar estableixi el Departament d'Educació en les instruccions referides a la gestió de la borsa de treball de personal docent.

Quan correspongui adjudicar un lloc de treball vacant en règim d'interinitat o substitució a un mestre o professor al qual els òrgans competents hagin reconegut una disminució física igual o superior al 33%, sempre que acrediti la compatibilitat entre la disminució i l'exercici de les tasques docents pròpies del cos, aquest ha de rebre una atenció preferent a l'hora d'adjudicar-li destinació, per tal d'adequar la seva adscripció a un lloc de treball apropiat.

—5 Nomenament com a personal interí/substitut docent

Quan els serveis territorials o el Consorci d'Educació de Barcelona adjudiquin un lloc de treball al professorat nomenat per cobrir llocs de treball vacants en règim d'interinitat o substitucions, aquest rep una credencial de nomenament on s'especifiquen les dates d'inici i cessament previstes, l'especialitat del lloc de treball que ha d'ocupar, i el motiu que ha originat la vacant o substitució. L'Administració no pot modificar unilateralment les dates especificades a la credencial, llevat dels casos en què es produeixi una reincorporació anticipada d'un funcionari, la qual cosa provocarà el cessament del professorat nomenat.

Sens perjudici de les normes reglamentàries que siguin aplicables al moment d'acceptació del nomenament, la persona interessada ha de presentar una declaració jurada conforme no treballa en cap altre lloc de treball ni públic ni privat. L'ocupació d'un segon lloc de treball o l'exercici d'un segon càrrec o activitat al sector públic o privat requerirà la prèvia i expressa autorització de compatibilitat, que només s'atorgarà en els casos que preveu la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.

Amb posterioritat a la incorporació al lloc de treball, i en el termini màxim de 45 dies, el professorat nomenat podrà imprimir-se a través del portal ATRI el document de nomenament corresponent, que tindrà validesa legal a tots els efectes.

Annex 2

Documentació justificativa dels requisits

1. Fotocòpia del document nacional d'identitat (DNI) vigent. En el cas de no ser espanyol, s'ha de presentar una fotocòpia del document acreditatiu de la seva nacionalitat o, si no, una fotocòpia del passaport. En qualsevol dels casos el document acreditatiu ha de ser vigent.

2. Fotocòpia compulsada del títol exigit o expedient acadèmic original o, en tot cas, fotocòpia compulsada acreditativa d'haver realitzat tots els estudis necessaris per a la seva expedició, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar.

En el cas de presentar l'expedient acadèmic dels estudis realitzats, s'hi ha d'adjuntar també la fotocòpia compulsada del rebut que acrediti el pagament corresponent dels drets d'expedició del títol.

Si la titulació ha estat obtinguda a l'estranger, cal adjuntar l'homologació del títol estranger al títol corresponent del Catàleg de títols universitaris oficials.

Si la titulació ha estat obtinguda a la Unió Europea també es pot acreditar mitjançant la credencial de reconeixement de la titulació per a l'exercici de la professió de mestre o de professor d'educació secundària d'acord amb el que estableix el Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre, pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2005/36/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de setembre de 2005 i la Directiva 2006/100/CE, del Consell, de 20 de novembre de 2006, relatives al reconeixement de qualificacions professionals, A la credencial expedida pel Ministeri d'Educació haurà de constar expressament l'especialitat que pot impartir.

3. Exclusivament per als cossos de professors d'ensenyament secundari i de professors d'escoles oficials d'idiomes, original o fotocòpia compulsada del títol oficial de màster que acrediti la formació pedagògica i didàctica d'acord amb el que estableix l'article 9 del Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre per exercir la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i l'ensenyament d'idiomes o del certificat d'aptitud pedagògica expedit per un institut de ciències de l'educació o el títol d'especialització didàctica. També podrà justificar-se mitjançant el resguard d'haver fet el seu pagament.

Quan en substitució del títol de màster s'al·legui experiència docent efectiva, aquest fet s'ha d'acreditar mitjançant certificació expedida pel secretari amb el vist-i-plau del director del centre, si es tracta d'un centre públic. Si l'experiència docent que s'acredita correspon a un centre privat, l'esmentada certificació ha de ser expedida pel director del centre amb el vist-i-plau de la Inspecció d'Educació, o pel secretari del col·legi de doctors i llicenciats o d'altre col·legi professional, sempre que aquesta certificació pugui ser emesa d'acord amb els seus estatuts. En tots els casos haurà de constar el nivell en el qual s'han prestat serveis.

4. Declaració jurada o promesa de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública, ni de trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques. Els candidats que no posseeixen la nacionalitat espanyola han de presentar declaració jurada o promesa de no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l'accés a la funció pública al seu estat d'origen.

5. Fotocòpia compulsada del títol acreditatiu del coneixement adequat de la llengua catalana.

6. Certificat mèdic ordinari i actualitzat acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i l'especialitat a què s'opta

Annex 3

Barem i documents justificatius dels mèrits

Únicament es valoren els mèrits assolits fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Un mateix mèrit no pot ser valorat per més d'un apartat o subapartat.

—1 Experiència docent (màxim 18 punts)

1.1 Per cada mes complet durant el qual s'hagin impartit ensenyaments reglats corresponents a qualsevol nivell educatiu, 0,5 punts.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del nomenament o contracte, o certificació expedida pel/per la directora/a del centre corresponent, amb el vist-i-plau de la Inspecció d'Educació, i pel/per la cap del servei de personal docent dels serveis territorials corresponents, o bé pel/per la secretari/a del col·legi de doctors i llicenciats o d'altres col·legis professionals, sempre que aquesta certificació pugui ser emesa d'acord amb els seus estatuts. Els serveis prestats a l'estranger s'acreditaran mitjançant certificats expedits pels ministeris d'educació, per les universitats o per altres administracions amb competències educatives dels països respectius, degudament traduïts a qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya.

Per als serveis prestats fora del Departament d'Educació s'ha d'acreditar la data de finalització de la prestació del servei mitjançant una diligència de cessament, una certificació d'empresa o algun altre document oficial on consti aquesta informació.

Per poder computar els serveis prestats als becaris de formació de docència i recerca com a experiència docent, caldria que la universitat on els ha prestat certifiqui que estan en possessió de totes i cadascuna de les facultats pròpies dels docents (que imparteixen la totalitat de la matèria d'un curs, que avaluen els alumnes de la matèria esmentada i que signen les actes corresponents).

També computen com a serveis docents els prestats com a educador en llars d'infants i com a professorat d'estudis catalans i altres llengües a les universitats de fora del domini lingüístic.

—2 Formació acadèmica

2.1 Expedient acadèmic del títols al·legats (sempre que en l'expedient acadèmic consti la nota mitjana).

Es valora exclusivament la nota mitjana dels títols al·legats com a requisit de titulació que preveu l'apartat 1.1.e) de l'annex 1 de la Resolució, tal i com a continuació s'indica:

De 6 punts fins a 7,50 punts: 1,5 punts.

De 7,51 punts fins a 10 punts: 2,5 punts.

Documents justificatius: expedient acadèmic original o fotocòpia compulsada en la qual es facin constar les puntuacions obtingudes en totes les assignatures i en la que figuri la nota mitjana.

En el cas que en la nota mitjana de l'expedient acadèmic no hi figurin les expressions numèriques completes, s'aplicaran les equivalències següents:

Aprovat: 5 punts.

Bé: 6 punts.

Notable: 7 punts.

Excel·lent: 9 punts.

Matrícula d'honor: 10 punts.

2.2 Per cada títol de doctor, 5 punts, màxim 10 punts.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del títol de doctor o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest, d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988 (BOE núm. 167, de 13.7.1988).

2.3 Per titulacions universitàries, màxim 20 punts.

2.3.1 Per cada titulació universitària de primer cicle, 5 punts, màxim 10 punts.

2.3.2 Per cada titulació universitària de segon cicle, 5 punts, màxim 10 punts.

La puntuació corresponent a les titulacions de segon cicle (apartat 2.3.2) és acumulable a la del primer cicle de la mateixa llicenciatura (apartat 2.3.1).

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del títol o certificació acadèmica.

Quan la certificació acadèmica correspongui a una titulació de segon cicle, ha d'esmentar que ha superat el primer cicle.

2.4 Per titulacions de les escoles oficials d'idiomes o equivalents:

2.4.1 Per cada certificat de nivell intermedi o equivalent, 1 punt.

Són vàlids altres certificats equivalents al nivell B1 del marc europeu comú de referència per a les llengües.

2.4.2 Per cada certificat de nivell avançat, d'aptitud o equivalent d'escoles oficials d'idiomes, 2 punts.

Són vàlids altres certificats equivalents o superiors al nivell B2 del marc europeu comú de referència per a les llengües.

La puntuació corresponent a una titulació de nivell avançat no és acumulable a la del nivell intermedi de la mateixa titulació.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del títol o certificació acadèmica corresponent.

2.5 Per cada curs de formació i perfeccionament impartit o realitzat d'un mínim de 15 hores, diploma de postgrau o màsters finalitzats, 0,5 punts per cada 15 hores acreditades. Puntuació màxima 5 punts.

En aquest apartat es valoren, tant haver participat com haver impartit, cursos de formació permanent inclosos al Pla de formació permanent del Departament d'Educació o del de Benestar i Família o bé organitzats per les universitats o reconeguts pel Departament d'Educació, o organitzats o reconeguts per altres comunitats autònomes amb plenes competències educatives, o pel Ministeri d'Educació i Ciència; així com els diplomes de postgrau o màsters finalitzats.

Exclusivament per a l'especialitat de música, es valoraran en els mateixos termes els cursos organitzats pels conservatoris de música.

Documents justificatius: en el cas dels cursos de formació, certificació acreditativa expedida per l'organisme o centre corresponent, amb especificació de les hores de durada (no s'accepta cap certificació que no les inclogui). Per els cursos inclosos al pla de formació o reconeguts, l'entitat col·laboradora corresponent hi ha de fer constar explícitament que aquest està inclòs o reconegut a l'esmentat pla, i hi ha d'indicar la resolució de reconeixement.

En cap cas no poden ser valorats mitjançant aquest apartat els cursos realitzats per a l'obtenció d'un títol o certificat acadèmic.

En el cas dels cursos de postgrau i màsters, fotocòpia compulsada del títol amb especificació de les hores de durada. Si en el títol no hi consten les hores, certificació acreditativa expedida per l'organisme o centre corresponent, on constin les hores de durada, juntament amb una fotocòpia compulsada del títol o del rebut que acrediti el pagament corresponent a la seva expedició. En qualsevol cas, és imprescindible especificar les hores de durada del postgrau o màster.

Annex 4

Taula de titulacions

Cos de Mestres.

ALL Audició i llenguatge.

Mestre d'Audició i Llenguatge (RD 1440/91).

Mestre +

Professor especialista en Pertorbacions del Llenguatge i de l'Audicició.

Postgrau de màster en logopèdia de la Universitat de València.

Postgrau de magister en clínica de transtorns de llenguatge.

Màster en Audició i Llenguatge Promocions 2000-01 (Resolució .

12/11/02) (UG).

Diplomatura en logopèdia.

Diploma en Patologia del Llenguatge de l'Hospital Sant Pau.

Diploma en Logopèdia Conveni Administració-Universitats.

Curs d'especialització ALL.

Certificat en rehabilitació del llenguatge.

Certificat en rehabilitació audiofonologia i logopèdia.

EES Educació especial: pedagogia terapèutica.

Diplomatura Escola Universitària de Professorat d'EGB (educació especial, Pla Experimental 1971).

Mestre d'Educació Especial (RD 1440/91).

Mestre +

Professor especialista en Pedagogia Terapèutica.

Màster en Educació Especial Promocions 2002-04 (UG).

Màster en Educació Especial Promocions 2000-01 (Resolució 12/11/02) (UG).

Llicenciatura en filosofia i lletres (pedagogia-educació especial).

Llicenciatura en filosofia i lletres (ciències de l'educació-pedagogia terapèutica Educació Especial).

Llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació (pedagogia terapèutica Educació Especial).

Llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació (ciències de l'educació/orientació escolar).

Diploma en Educació Especial segons conveni entre Administracions.

Curs d'especialització EES.

INF Educació infantil.

Diplomatura Escola Universitària de Formació de Professorat de Sant Cugat, educació preescolar (Promocions 1976, 77, 78).

Diplomatura Escola Universitària de Professorat d'EGB (Educació Preescolar).

Mestre d'Educació Infantil (RD 1440/91).

Mestre +

Llicenciatura en filosofia i lletres (ciències de l'educació/preescolar).

Llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació (educació preescolar).

Curs d'especialització INF.

PAN Educació primària, anglès.

Diplomatura Escola Universitària Blanquerna, filologia anglesa (Promocions 1976, 77, 78).

Diplomatura Escola Universitària de Formació de Professorat de Girona, filologia anglesa (Promocions 1974, 75, 76, 77, 78).

Diplomatura Escola Universitària de Formació de Professorat de Sant Cugat, filologia anglesa (Promocions 1976, 77, 78).

Diplomatura Escola Universitària de Lleida, filologia anglesa (Promocions 1976, 77, 78).

Diplomatura Escola Universitària de Professorat d'EGB (filologia anglesa).

Mestre de Llengua Estrangera (Anglès) (RD 1440/91).

Mestre +

Llicenciatura en filologia anglogermànica (anglès).

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia moderna).

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia anglogermànica).

Llicenciatura en filologia romànica (filologia anglesa).

Llicenciatura en filologia moderna (anglès).

Llicenciatura en filologia moderna.

Certificat d'aptitud en anglès (EOI).

Llicenciatura en filologia anglogermànica.

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès).

Llicenciatura en filologia anglogermànica (alemany).

Llicenciatura en filologia anglesa.

Llicenciatura en filologia (filologia germànica: anglès).

Diplomatura en anglès Escola universitària d'idiomes (traducció i interpretació).

Curs d'especialització PAN.

Certificat nivell avançat anglès (EOI).

Llicenciatura en filologia germànica-comú (Ordre 27/07/77).

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-portuguès).

Tres cursos de filologia anglesa.

Llicenciatura en traducció i interpretació (italià-anglès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-japonès-anglès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-anglès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (català-francès-anglès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-xinès).

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia moderna/anglesa).

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-rus).

Llicenciatura en traducció i interpretació (alemany-anglès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-japonès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-francès-italià).

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-francès-alemany).

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-àrab).

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-alemany-japonès).

Tres cursos de filologia anglogermànica.

Llicenciatura en traducció i Interpretació (anglès-rus-francès).

PEF Educació primària, educació física.

Diplomatura EUB d'EGB (especialitat: Educació Física).

Mestre d'Educació Física (RD 1440/91).

Mestre +

Tres cursos de la Llicenciatura d'educació física.

Títol de Professor d'Educació Física.

Títol de Mestre Instructor d'Educació Física.

Títol d'Instructor General d'Educació Física.

Títol d'Instructor d'Educació Física.

Llicenciatura en educació física.

Llicenciatura en ciències de l'activitat física i de l'esport.

Llicenciatura en ciències de l'activitat física i de l'esport (itinerari d'educació).

Diplomatura en educació física.

Diploma de Postgrau en Especialització en Educació Física.

(UB-USOC).

Curs d'especialització PEF.

PFR Educació Primària, francès.

Diplomatura Escola Universitària Blanquerna, filologia francesa (Promocions 1976, 77, 78).

Diplomatura Escola Universitària de Formació de Professorat de Girona, filologia francesa (Promocions 1974, 75, 76, 77, 78).

Diplomatura Escola Universitària de Formació de Professorat de Sant Cugat, filologia francesa (Promocions 1976, 77, 78).

Diplomatura Escola Universitària de Lleida, filologia francesa (Promocions 1976, 77, 78).

Diplomatura Escola Universitària de Professorat d'EGB (filologia francesa).

Mestre de Llengua Estrangera (Francès) (RD 1440/91).

Mestre +

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-alemany).

Certificat nivell avançat francès (EOI).

Curs d'especialització PFR.

Diplomatura en francès (escola universitària d'idiomes: traducció i intèrprets).

Llicenciatura en filologia (romànica/francès).

Llicenciatura en filologia francesa.

Llicenciatura en filologia romànica (filologia anglesa).

Llicenciatura en filologia romànica (italià).

Llicenciatura en filologia romànica.

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia francesa).

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia romànica).

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia romànica/francès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-francès-alemany).

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-francès-italià).

Certificat d'aptitud en francès (EOI).

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-italià-alemany).

Llicenciatura en traducció i interpretació (italià-portuguès-francès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-xinès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-rus).

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-portuguès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-japonès-portuguès).

Llicenciatura en traducció i Interpretació (anglès-rus-francès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-japonès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (català-francès-anglès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-italià).

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-espanyol).

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-àrab-portuguès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-àrab).

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-anglès).

Tres cursos de Filologia Francesa.

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-japonès-anglès).

PMU Educació primària, música.

Diplomatura Escola Universitària de Professorat d'EGB (Música).

Mestre d'Educació Musical (RD 1440/91).

Mestre +

Llicenciatura en cant gregorià (Institut Pontifici de Música Sacra Roma).

Curs d'especialització PMU.

Grau mitjà de música (tenora i tible).

Grau mitjà de música (trombó).

Grau mitjà de música (trompa).

Grau mitjà de música (trompeta).

Grau mitjà de música (tuba).

Grau mitjà de música (viola de gamba).

Grau mitjà de música (viola).

Grau mitjà de música (saxòfon).

Grau mitjà de música (violoncel).

Grau mitjà de música (piano).

Llicenciatura en filosofia i lletres (història de l'art/musicologia).

Llicenciatura en geografia i història (musicologia).

Llicenciatura en història i ciències de la música.

Professor superior d'Acordió.

Professor superior d'arpa.

Professor superior d'harmonia, contrapunt, composició i instrumentació.

Professor superior d'harmònium.

Professor superior d'Instruments de pua.

Grau mitjà de música (violí).

Grau mitjà de música (flauta travessera).

Diploma de capacitat de música.

Grau mitjà de música (acordió).

Grau mitjà de música (arpa).

Grau mitjà de música (cant).

Grau mitjà de música (clarinet).

Grau mitjà de música (clavicèmbal).

Grau mitjà de música (contrabaix).

Grau mitjà de música (corda).

Grau mitjà de música (solfeig / teoria de la música).

Grau mitjà de música (flauta de bec).

Professor superior de bombardí.

Grau mitjà de música (flaviol i tamborí).

Grau mitjà de música (guitarra).

Grau mitjà de música (harmonia, contrapunt, composició i instrument).

Grau mitjà de música (harmònium).

Grau mitjà de música (instruments de pua).

Grau mitjà de música (oboè).

Grau mitjà de música (orgue).

Grau mitjà de música (percussió).

Grau mitjà de música (fagot).

Títol professional de cant.

Professor superior de tuba.

Professor superior de viola.

Professor superior de viola de gamba.

Professor superior de violí.

Professor superior de violoncel.

Professor superior director d'orquestra.

Professor superior director de cor.

Professor superior flaviol i tamborí.

Professor superior d'oboè.

Títol professional d'instrument de vent.

Professor superior de trombó.

Títol professional de clarinet.

Títol professional de composició.

Títol professional de contrabaix.

Títol professional de flauta.

Títol professional de guitarra.

Títol professional de piano.

Títol professional de saxòfon.

Títol professional de solfeig, teoria de la música, transposició i acompanyament.

Títol professional d'acordió.

Professor superior de música de cambra.

Títol professional de violí, viola i violoncel.

Professor superior de cant.

Professor superior de clarinet.

Professor superior de clavicèmbal.

Professor superior de conservatori.

Professor superior de contrabaix.

Professor superior de fagot.

Professor superior de flauta de bec.

Professor superior de trompeta.

Professor superior de guitarra.

Professor superior de trompa.

Professor superior de música sacra.

Professor superior de musicologia.

Professor superior de pedagogia musical.

Professor superior de percussió.

Professor superior de piano.

Professor superior de saxòfon.

Professor superior de solfeig, teoria de la música, transposició i acompanyament.

Professor superior de tenora i tible.

Professor superior d'orgue.

Professor superior de flauta travessera.

PRI Educació Primària.

Diplomatura en EGB.

Diplomatura en EGB - Filologia.

Diplomatura Escola Universitària Blanquerna, filologia anglesa (Promocions 1976, 77, 78).

Diplomatura Escola Universitària Blanquerna, filologia francesa (Promocions 1976, 77, 78).

Diplomatura Escola Universitària de Formació de Professorat de Girona, filologia anglesa (Promocions 1974, 75, 76, 77, 78).

Diplomatura Escola Universitària de Formació de Professorat de Girona, filologia francesa (Promocions 1974, 75, 76, 77, 78).

Diplomatura Escola Universitària de Formació de Professorat de Sant Cugat, ciències (Promocions 1977, 78).

Diplomatura Escola Universitària de Formació de Professorat de Sant Cugat, ciències socials (Promocions 1977, 78).

Diplomatura Escola Universitària de Formació de Professorat de Sant Cugat, educació preescolar (Promocions 1976, 77, 78).

Diplomatura Escola Universitària de Formació de Professorat de Sant Cugat, filologia anglesa (Promocions 1976, 77, 78).

Diplomatura Escola Universitària de Formació de Professorat de Sant Cugat, filologia francesa (Promocions 1976, 77, 78).

Diplomatura Escola Universitària de Lleida, filologia anglesa (Promocions 1976, 77, 78).

Diplomatura Escola Universitària de Lleida, filologia francesa (Promocions 1976, 77, 78).

Diplomatura Escola Universitària de Professorat d'EGB (Ciències Socials).

Diplomatura Escola Universitària de Professorat d'EGB (educació especial, Pla Experimental 1971).

Diplomatura Escola Universitària de Professorat d'EGB (Educació Preescolar).

Diplomatura Escola Universitària de Professorat d'EGB (filologia anglesa).

Diplomatura Escola Universitària de Professorat d'EGB (filologia francesa).

Diplomatura Escola Universitària de Professorat d'EGB (matemàtiques i ciències naturals).

Diplomatura Escola Universitària de Professorat d'EGB (Música).

Diplomatura Escola Universitària de Professorat d'EGB, Filologia Basca.

Diplomatura Escola Universitària de Professorat d'EGB, Filologia Espanyola i idioma (valencià).

Diplomatura EUB d'EGB (especialitat: Educació Física).

Magisteri -posterior a 1931-.

Magisteri d'ensenyament primari.

Mestre d'Audició i Llenguatge (RD 1440/91).

Mestre d'Educació Especial (RD 1440/91).

Mestre d'Educació Física (RD 1440/91).

Mestre d'Educació Infantil (RD 1440/91).

Mestre d'Educació Musical (RD 1440/91).

Mestre de Llengua Estrangera (Anglès) (RD 1440/91).

Mestre de Llengua Estrangera (Francès) (RD 1440/91).

Mestre.

Professor d'EGB.

Professor d'EGB, Filologia Valenciana.

Professor d'EGB, Filologia, Llengua Basca.

Professor d'EGB, Filologia, Llengua Gallega.

Cos de Professors d'Ensenyament Secundari.

501 Administració d'empreses.

Diplomatura en ciències empresarials (comerç exterior).

Diplomatura en ciències empresarials (comptabilitat e informació).

Diplomatura en ciències empresarials.

Diplomatura en estudis empresarials.

Diplomatura en gestió i administració pública.

Llicenciatura en administració i direcció d'empreses.

Llicenciatura en ciències actuarials i financeres.

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (actuarial i de l'empresa financera).

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (ciències econòmiques).

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (ciències empresarials).

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (economia de l'empresa).

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (economia general).

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (secció ciències econòmiques, especialitat economia conjuntural i sector públic).

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (economia).

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (econòmiques).

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (empresarials).

Llicenciatura en ciències empresarials.

Llicenciatura en ciències polítiques (polítiques).

Llicenciatura en ciències polítiques i de l'administració.

Llicenciatura en ciències polítiques i econòmiques (ciències polítiques).

Llicenciatura en ciències polítiques i econòmiques (economia).

Llicenciatura en ciències polítiques i sociologia (ciències polítiques i de l'administració).

Llicenciatura en ciències polítiques, econòmiques i comercials (econòmiques i comercials).

Llicenciatura en ciències polítiques, econòmiques i comercials (polítiques).

Llicenciatura en dret.

Llicenciatura en economia.

AL Alemany.

Llicenciatura en filologia (filologia germànica: anglès).

Llicenciatura en filologia (germànica-alemany).

Llicenciatura en Filologia Alemanya (menció Filologia Hispànica).

Llicenciatura en filologia alemanya.

Llicenciatura en filologia anglogermànica (alemany).

Llicenciatura en filologia anglogermànica (anglès).

Llicenciatura en filologia anglogermànica.

Llicenciatura en filologia germànica-comú (Ordre 27/07/77).

Llicenciatura en filologia germànica.

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia anglogermànica).

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia anglogermànica/alemany).

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia moderna-alemany).

Llicenciatura en traducció i interpretació (alemany).

Llicenciatura en traducció i interpretació (alemany-anglès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (alemany-espanyol).

Llicenciatura en traducció i interpretació (alemany-italià).

Llicenciatura en traducció i interpretació (alemany-portuguès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (alemany-rus).

Llicenciatura en traducció i interpretació (alemany-rus-italià).

Llicenciatura en traducció i interpretació (Alemany-Xinès-Anglès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-alemany-japonès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-francès-alemany).

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-portuguès-alemany).

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-alemany).

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-italià-alemany).

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-portuguès-alemany).

Llicenciatura Humanitats +

Certificat nivell avançat anglès (EOI).

Kleines deutsches sprachdiplom.

GroBes deutsches sprachdiplom.

Certificat d'aptitud en alemany (EOI).

Zentral MittelStufe Prüfung.

Llicenciatura Pedagogia +

Certificat d'aptitud en alemany (EOI).

Certificat nivell avançat anglès (EOI).

Llicenciatura Periodisme +

Certificat d'aptitud en alemany (EOI).

Certificat nivell avançat anglès (EOI).

Llicenciatura Psicologia +

Certificat nivell avançat anglès (EOI).

Certificat d'aptitud en alemany (EOI).

Llicenciatura Psicopedagogia +

Certificat nivell avançat anglès (EOI).

Certificat d'aptitud en alemany (EOI).

Llicenciat Ciències de la Informació (Periodisme) +

Certificat d'aptitud d'alemany (EOI).

Certificat nivell avançat anglès (EOI).

Llicenciat Filosofia i Ciències de l'Educació (Psicologia) +

Certificat nivell avançat anglès (EOI).

Certificat d'aptitud d'alemany (EOI).

502 Anàlisi i química industrial.

Enginyeria agronòmica (alimentària).

Enginyeria agronòmica (Enginyeria rural).

Enginyeria agronòmica (fitotècnia).

Enginyeria agronòmica (indústries Agràries).

Enginyeria agronòmica.

Enginyeria industrial (química).

Enginyeria química.

Enginyeria tècnica en indústria paperera.

Enginyeria tècnica en indústries dels productes forestals.

Enginyeria tècnica en química industrial.

Enginyeria tècnica forestal (indústria paperera).

Enginyeria tècnica forestal (indústries dels productes forestals).

Enginyeria tècnica forestal (indústries forestals).

Enginyeria tècnica forestal.

Enginyeria tècnica industrial (química i metal·lúrgica).

Enginyeria tècnica industrial (química industrial).

Llicenciatura en bioquímica.

Llicenciatura en ciència i tecnologia dels aliments.

Llicenciatura en ciències (química).

Llicenciatura en ciències ambientals.

Llicenciatura en ciències biològiques (bioquímica).

Llicenciatura en ciències químiques (agrícola).

Llicenciatura en ciències químiques (analítica).

Llicenciatura en ciències químiques (bioquímica).

Llicenciatura en ciències químiques (industrial).

Llicenciatura en ciències químiques (inorgànica).

Llicenciatura en ciències químiques (metal·lúrgica).

Llicenciatura en ciències químiques (orgànica).

Llicenciatura en ciències químiques (química fonamental).

Llicenciatura en ciències químiques (tècnica).

Llicenciatura en farmàcia.

Llicenciatura en química.

Llicenciatura en químiques.

AN Anglès.

Llicenciatura en filologia (filologia germànica: anglès).

Llicenciatura en filologia alemanya (filologia anglesa).

Llicenciatura en filologia anglesa.

Llicenciatura en filologia anglogermànica (alemany).

Llicenciatura en filologia anglogermànica (anglès).

Llicenciatura en filologia anglogermànica.

Llicenciatura en filologia eslava (filologia anglesa).

Llicenciatura en filologia germànica-comú (Ordre 27/07/77).

Llicenciatura en filologia moderna.

Llicenciatura en filologia moderna (anglès).

Llicenciatura en filologia romànica (filologia anglesa).

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia anglogermànica).

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia anglogermànica/anglès).

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia germànica: anglès).

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia moderna).

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia moderna/anglesa).

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia-filologia anglesa).

Llicenciatura en traducció i interpretació (alemany-anglès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (Alemany-Xinès-Anglès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-alemany-japonès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-àrab).

Llicenciatura en traduccio i interpretació (anglès-àrab-francès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-francès-alemany).

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-francès-italià).

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-japonès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-portuguès).

Llicenciatura en traduccio i interpretacio (anglès-portuguès-alemany).

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-rus).

Llicenciatura en traducció i Interpretació (anglès-rus-francès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-xinès).

Llicenciatura en traduccio i interpretacio (català-anglès-italià).

Llicenciatura en traducció i interpretació (català-francès-anglès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-anglès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-japonès-anglès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (italià-anglès).

Llicenciatura en traducció i interpretació.

Títol Estranger Homologat (Anglès).

Llicenciatura Humanitats +

Proficiency in English.

Certificat nivell avançat anglès (EOI).

Certificat d'aptitud en anglès (EOI).

Llicenciatura Pedagogia +

Certificat nivell avançat anglès (EOI).

Certificat d'aptitud en anglès (EOI).

Llicenciatura Periodisme +

Certificat nivell avançat anglès (EOI).

Certificat d'aptitud en anglès (EOI).

Llicenciatura Psicologia +

Certificat nivell avançat anglès (EOI).

Certificat d'aptitud en anglès (EOI).

Llicenciatura Psicopedagogia +

Certificat nivell avançat anglès (EOI).

Certificat d'aptitud en anglès (EOI).

Llicenciat Ciències de la Informació (Periodisme) +

Certificat nivell avançat anglès (EOI).

Certificat d'aptitud d'anglès (EOI).

Llicenciat Filosofia i Ciències de l'Educació (Psicologia) +

Certificat nivell avançat anglès (EOI).

Certificat d'aptitud d'anglès (EOI).

AR Aranès.

Llicenciatura Filologia +

Diploma de capacitacion entar ensenhament der occitan dera Val d'Aran.

503 Assessoria i processos d'imatge personal.

Enginyeria agronòmica.

Enginyeria de forest.

Enginyeria industrial (química).

Enginyeria química.

Enginyeria tècnica forestal.

Llicenciatura en biologia (agroalimentària i biotecnologia).

Llicenciatura en biologia (biologia d'organismes i sistemes).

Llicenciatura en biologia (biotecnologia).

Llicenciatura en biologia (sanitària).

Llicenciatura en biologia.

Llicenciatura en bioquímica.

Llicenciatura en biotecnologia.

Llicenciatura en ciències (biologia).

Llicenciatura en ciències (biològiques).

Llicenciatura en ciències (ciències naturals).

Llicenciatura en ciències (química).

Llicenciatura en ciències ambientals.

Llicenciatura en ciències biològiques (agroalimentària i biotecnologia).

Llicenciatura en ciències biològiques (biologia fonamental).

Llicenciatura en ciències biològiques (bioquímica).

Llicenciatura en ciències biològiques (botànica).

Llicenciatura en ciències biològiques (zoologia).

Llicenciatura en ciències biològiques.

Llicenciatura en ciències químiques (agrícola).

Llicenciatura en ciències químiques (analítica).

Llicenciatura en ciències químiques (bioquímica).

Llicenciatura en ciències químiques (industrial).

Llicenciatura en ciències químiques (inorgànica).

Llicenciatura en ciències químiques (metal·lúrgica).

Llicenciatura en ciències químiques (orgànica).

Llicenciatura en ciències químiques (química fonamental).

Llicenciatura en ciències químiques (tècnica).

Llicenciatura en farmàcia.

Llicenciatura en medicina i cirurgia.

Llicenciatura en medicina.

Llicenciatura en química.

Llicenciatura en químiques.

CN Biologia i geologia.

Enginyeria agronòmica (alimentària).

Enginyeria agronòmica (Enginyeria rural).

Enginyeria agronòmica (fitotècnia).

Enginyeria agronòmica (indústries Agràries).

Enginyeria agronòmica.

Enginyeria de forest.

Enginyeria de mines.

Enginyeria geològica.

Llicenciatura en biologia (agroalimentària i biotecnologia).

Llicenciatura en biologia (biologia d'organismes i sistemes).

Llicenciatura en biologia (biotecnologia).

Llicenciatura en biologia (sanitària).

Llicenciatura en biologia.

Llicenciatura en bioquímica.

Llicenciatura en biotecnologia.

Llicenciatura en ciència i tecnologia dels aliments.

Llicenciatura en ciències (biologia).

Llicenciatura en ciències (biològiques).

Llicenciatura en ciències (ciències naturals).

Llicenciatura en ciències (geològiques).

Llicenciatura en ciències ambientals.

Llicenciatura en ciències biològiques (agroalimentària i biotecnologia).

Llicenciatura en ciències biològiques (biologia fonamental).

Llicenciatura en ciències biològiques (bioquímica).

Llicenciatura en ciències biològiques (botànica).

Llicenciatura en ciències biològiques (zoologia).

Llicenciatura en ciències biològiques.

Llicenciatura en ciències del mar.

Llicenciatura en ciències geològiques.

Llicenciatura en farmàcia.

Llicenciatura en geologia.

Llicenciatura en medicina i cirurgia.

Llicenciatura en medicina.

Llicenciatura en veterinària.

504 Construccions civils i edificacions.

Arquitectura tècnica en execució d'obres.

Arquitectura tècnica.

Arquitectura.

Enginyeria agronòmica (alimentària).

Enginyeria agronòmica (enginyeria rural).

Enginyeria agronòmica (fitotècnia).

Enginyeria agronòmica (indústries agràries).

Enginyeria agronòmica.

Enginyeria de camins, canals i ports.

Enginyeria de materials.

Enginyeria geològica.

Enginyeria industrial (electricitat).

Enginyeria industrial (mecànica).

Enginyeria industrial (metall).

Enginyeria industrial (organització industrial).

Enginyeria industrial (paperera gràfica).

Enginyeria industrial (química).

Enginyeria industrial (tècniques energètiques).

Enginyeria industrial (tèxtil).

Enginyeria superior industrial.

Enginyeria tècnica d'obres públiques (construccions civils).

Enginyeria tècnica d'obres públiques (hidrologia).

Enginyeria tècnica d'obres públiques (tràfic i serveis urbans).

Enginyeria tècnica d'obres públiques (transports i serveis urbans).

Enginyeria tècnica d'obres públiques (vies de comunicació i transports).

Enginyeria tècnica d'obres públiques.

Enginyeria tècnica en construccions civils.

Enginyeria tècnica en electricitat.

Enginyeria tècnica en hidrologia.

Enginyeria tècnica en mecànica.

Enginyeria tècnica en química industrial.

Enginyeria tècnica en teixits de punt.

Enginyeria tècnica en topografia.

Enginyeria tècnica en tràfic i serveis urbans.

Enginyeria tècnica en vies de comunicació i transports.

Enginyeria tècnica industrial (agràries).

Enginyeria tècnica industrial (electricitat).

Enginyeria tècnica industrial (electricitat-electrònica industrial).

Enginyeria tècnica industrial (electrònica industrial).

Enginyeria tècnica industrial (mecànica - estructures).

Enginyeria tècnica industrial (mecànica).

Enginyeria tècnica industrial (químic).

Enginyeria tècnica industrial (química i metal·lúrgica).

Enginyeria tècnica industrial (química industrial).

Enginyeria tècnica industrial (teixits de punt).

Enginyeria tècnica industrial (tèxtil).

Enginyeria tècnica industrial.

Enginyeria tècnica tèxtil.

DI Dibuix.

Arquitectura.

Enginyeria de forest.

Llicenciatura en belles arts (dibuix).

Llicenciatura en belles arts (disseny).

Llicenciatura en belles arts (escultura).

Llicenciatura en belles arts (gravat).

Llicenciatura en belles arts (imatge).

Llicenciatura en belles arts (pintura).

Llicenciatura en belles arts (restauració).

Llicenciatura en belles arts (tècniques gràfiques).

Llicenciatura en belles arts.

Títol superior d'art dramàtic (escenografia).

ECO Economia.

Llicenciatura en administració i direcció d'empreses.

Llicenciatura en ciències actuarials i financeres.

Llicenciatura en ciències del treball.

Llicenciatura en ciències econòmiques.

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials.

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (actuarial i de l'empresa financera).

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (ciències econòmiques).

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (ciències econòmiques: economia regional i urbana).

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (ciències empresarials).

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (economia de l'empresa).

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (economia general).

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (economia política i sociologia).

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (Secció ciències econòmiques, especialitat economia conjuntural i sector públic).

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (economia).

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (econòmiques).

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (empresarials i economia de l'empresa).

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (empresarials).

Llicenciatura en ciències empresarials.

Llicenciatura en ciències polítiques i econòmiques (economia).

Llicenciatura en ciències polítiques, econòmiques i comercials (econòmiques i comercials).

Llicenciatura en economia.

Llicenciatura en investigació i tècniques de mercat.

EF Educació física.

Llicenciatura en ciències de l'activitat física i de l'esport (Itinerari d'educació).

Llicenciatura en ciències de l'activitat física i de l'esport.

Llicenciatura en educació física.

Títol superior de dansa (dansa clàssica).

Títol superior de dansa (coreografia i tècniques d'interpretació).

Títol superior de dansa.

Llicenciat en medicina +

Diploma d'especialista en medicina esportiva.

FI Filosofia.

Llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació.

Llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació (filosofia).

Llicenciatura en filosofia i lletres (filosofia i ciències de l'educació-ciències de l'educació).

Llicenciatura en filosofia i lletres (filosofia i ciències de l'educació-filosofia).

Llicenciatura en filosofia i lletres (filosofia).

Llicenciatura en filosofia.

FQ Física i química.

Enginyeria aeronàutic.

Enginyeria agronòmica (alimentària).

Enginyeria agronòmica (Enginyeria rural).

Enginyeria agronòmica (fitotècnia).

Enginyeria agronòmica (indústries agràries).

Enginyeria agronòmica.

Enginyeria de camins, canals i ports.

Enginyeria de forest.

Enginyeria de telecomunicació.

Enginyeria industrial (electricitat).

Enginyeria industrial (mecànica).

Enginyeria industrial (organització industrial).

Enginyeria industrial (química).

Enginyeria industrial (tècniques energètiques).

Enginyeria industrial (tèxtil).

Enginyeria naval i oceànica.

Enginyeria naval.

Enginyeria química.

Enginyeria superior industrial.

Llicenciat en ciències químiques.

Llicenciatura en biologia (agroalimentària i biotecnologia).

Llicenciatura en biologia (bioquímica).

Llicenciatura en biologia (biotecnologia).

Llicenciatura en bioquímica.

Llicenciatura en biotecnologia.

Llicenciatura en ciències (físiques).

Llicenciatura en ciències (química).

Llicenciatura en ciències biològiques (agroalimentària i biotecnologia).

Llicenciatura en ciències físiques (astrofísica).

Llicenciatura en ciències físiques (cosmos).

Llicenciatura en ciències físiques (electricitat).

Llicenciatura en ciències físiques.

Llicenciatura en ciències químiques (analítica).

Llicenciatura en ciències químiques (bioquímica).

Llicenciatura en ciències químiques (industrial).

Llicenciatura en ciències químiques (inorgànica).

Llicenciatura en ciències químiques (metal·lúrgica).

Llicenciatura en ciències químiques (orgànica).

Llicenciatura en ciències químiques (química fonamental).

Llicenciatura en farmàcia.

Llicenciatura en físiques.

Llicenciatura en química.

505 Formació i orientació laboral.

Diplomatura en ciències empresarials (comerç exterior).

Diplomatura en ciències empresarials (comptabilitat e informació).

Diplomatura en ciències empresarials.

Diplomatura en educació social.

Diplomatura en estudis empresarials.

Diplomatura en gestió i administració pública.

Diplomatura en relacions laborals.

Diplomatura en treball social.

Enginyeria en organització industrial.

Graduat social.

Llicenciatura en administració i direcció d'empreses.

Llicenciatura en ciències actuarials i financeres.

Llicenciatura en ciències del treball.

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (actuarial i de l'empresa financera).

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (ciències econòmiques).

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (ciències empresarials).

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (economia de l'empresa).

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (economia general).

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (economia política i sociologia).

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (Secció ciències econòmiques, especialitat economia conjuntural i sector públic).

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (economia).

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (econòmiques).

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (empresarials).

Llicenciatura en ciències empresarials.

Llicenciatura en ciències polítiques (polítiques).

Llicenciatura en ciències polítiques i de l'administració.

Llicenciatura en ciències polítiques i econòmiques (ciències polítiques).

Llicenciatura en ciències polítiques i econòmiques (economia).

Llicenciatura en ciències polítiques i sociologia (ciències polítiques i de l'administració).

Llicenciatura en ciències polítiques i sociologia (sociologia).

Llicenciatura en ciències polítiques, econòmiques i comercials (econòmiques i comercials).

Llicenciatura en ciències polítiques, econòmiques i comercials (polítiques).

Llicenciatura en dret.

Llicenciatura en economia.

Llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació (psicologia).

Llicenciatura en filosofia i lletres (filosofia i ciències de l'educació - psicologia).

Llicenciatura en filosofia i lletres (psicologia).

Llicenciatura en investigació i tècniques de mercat.

Llicenciatura en psicologia (psicologia clínica).

Llicenciatura en psicologia.

Llicenciatura en sociologia.

FR Francès.

Llicenciatura en filologia (romànica/francès).

Llicenciatura en filologia francesa.

Llicenciatura en filologia moderna (francesa).

Llicenciatura en filologia romànica (filologia anglesa).

Llicenciatura en filologia romànica.

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia francesa).

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia romànica).

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia romànica/francès).

Llicenciatura en filosofia i lletres (moderna: francès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-àrab-francès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-francès-alemany).

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-francès-italià).

Llicenciatura en traducció i Interpretació (anglès-rus-francès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (català-francès-anglès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-alemany).

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-anglès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-àrab).

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-àrab-portuguès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-espanyol).

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-italià).

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-italià-alemany).

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-japonès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-japonès-anglès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-portuguès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-portuguès-alemany).

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-rus).

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-xinès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (italià-portuguès-francès).

Llicenciatura Humanitats +

Certificat nivell avançat francès (EOI).

Certificat d'aptitud en francès (EOI).

DALF (Diplôme approfondi de langue française).

Llicenciatura Pedagogia +

Certificat nivell avançat francès (EOI).

Certificat d'aptitud en francès (EOI).

Llicenciatura en Periodisme +

Certificat nivell avançat francès (EOI).

Certificat d'aptitud en francès (EOI).

Llicenciatura Psicologia +

Certificat nivell avançat francès (EOI).

Certificat d'aptitud en francès (EOI).

Llicenciatura Psicopedagogia +

Certificat nivell avançat francès (EOI).

Certificat d'aptitud en francès (EOI).

Llicenciatura, Enginyeria o Arquitectura +

Diplomatura en traducció i interpretació (francès-rus).

Llicenciat Ciències de la Informació (Periodisme) +

Certificat nivell avançat francès (EOI).

Certificat d'aptitud de Francès (EOI).

Llicenciat Filosofia i Ciències de l'Educació (Psicologia) +

Certificat nivell avançat francès (EOI).

Certificat d'aptitud de Francès (EOI).

GE Geografia i història.

Llicenciatura en antropologia.

Llicenciatura en ciències polítiques i de l'administració.

Llicenciatura en ciències polítiques i econòmiques (ciències polítiques).

Llicenciatura en ciències polítiques i sociologia (sociologia).

Llicenciatura en ciències polítiques i sociologia.

Llicenciatura en ciències polítiques, econòmiques i comercials (polítiques).

Llicenciatura en ciències polítiques.

Llicenciatura en filosofia i lletres (geografia i historia).

Llicenciatura en filosofia i lletres (geografia).

Llicenciatura en filosofia i lletres (història antiga).

Llicenciatura en filosofia i lletres (història de l'art).

Llicenciatura en filosofia i lletres (història medieval).

Llicenciatura en filosofia i lletres (història moderna i contemporània).

Llicenciatura en filosofia i lletres (història moderna).

Llicenciatura en filosofia i lletres (història).

Llicenciatura en geografia i història (Amèrica).

Llicenciatura en geografia i història (antiga).

Llicenciatura en geografia i història (antropologia).

Llicenciatura en geografia i història (art).

Llicenciatura en geografia i història (contemporània).

Llicenciatura en geografia i història (geografia).

Llicenciatura en geografia i història (historia general i geografia).

Llicenciatura en geografia i història (historia).

Llicenciatura en geografia i història (història: prehistòria i història antiga).

Llicenciatura en geografia i història (medieval).

Llicenciatura en geografia i història (moderna).

Llicenciatura en geografia i història (musicologia).

Llicenciatura en geografia i història (prehistòria).

Llicenciatura en geografia i història.

Llicenciatura en geografia.

Llicenciatura en història de l'art.

Llicenciatura en història i ciències de la música.

Llicenciatura en història.

Llicenciatura en humanitats.

Llicenciatura en sociologia.

CLA Cultura clàssica.

Llicenciatura en filologia clàssica.

Llicenciatura en filologia grega.

Llicenciatura en filologia llatina.

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia bíblica trilingüe).

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia clàssica).

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia romànica).

506 Hoteleria i turisme.

Diplomatura en empreses i activitats turístiques.

Diplomatura en turisme.

Llicenciatura en administració i direcció d'empreses.

Llicenciatura en ciència i tecnologia dels aliments.

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (ciències .empresarials).

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (economia de l'empresa).

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (empresarials).

Llicenciatura en ciències empresarials.

Llicenciatura en ciències polítiques, econòmiques i comercials (econòmiques i comercials).

Tècnica d'empreses i activitats turístiques.

507 Informàtica.

Diplomatura en estadística.

Diplomatura en informàtica.

Enginyeria de telecomunicació.

Enginyeria en electrònica.

Enginyeria en informàtica.

Enginyeria tècnica de telecomunicació (telemàtica).

Enginyeria tècnica en informàtica de gestió.

Enginyeria tècnica en informàtica de sistemes.

Llicenciatura en ciències (físiques).

Llicenciatura en ciències (informàtica).

Llicenciatura en ciències (matemàtiques).

Llicenciatura en ciències físiques (astrofísica).

Llicenciatura en ciències físiques (cosmos).

Llicenciatura en ciències físiques (electricitat).

Llicenciatura en ciències físiques (materials).

Llicenciatura en ciències físiques.

Llicenciatura en ciències matemàtiques.

Llicenciatura en físiques.

Llicenciatura en informàtica.

Llicenciatura en matemàtiques.

508 Intervenció sociocomunitària.

Diplomatura en educació social.

Diplomatura en treball social.

Diplomatura EUB d'EGB (especialitat: Educació Física).

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (economia política i sociologia).

Llicenciatura en ciències polítiques i sociologia (sociologia).

Llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació (ciències de l'educació).

Llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació (ciències de l'educació/orientació escolar).

Llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació (pedagogia).

Llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació (psicologia).

Llicenciatura en filosofia i lletres (filosofia i ciències de l'educació-ciències de l'educació).

Llicenciatura en filosofia i lletres (filosofia i ciències de l'educació-psicologia).

Llicenciatura en filosofia i lletres (pedagogia).

Llicenciatura en filosofia i lletres (psicologia).

Llicenciatura en pedagogia.

Llicenciatura en psicologia (psicologia clínica).

Llicenciatura en psicologia.

Llicenciatura en psicopedagogia.

Llicenciatura en sociologia.

Mestre.

IT Italià.

Llicenciatura en filologia italiana.

Llicenciatura en filologia moderna (italià).

Llicenciatura en filologia romànica (filologia anglesa).

Llicenciatura en filologia romànica (italià).

Llicenciatura en filologia romànica.

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia romànica/italiana).

Llicenciatura en traducció i interpretació (alemany-italià).

Llicenciatura en traducció i interpretació (alemany-rus-italià).

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-francès-italià).

Llicenciatura en traducció i interpretació (català-anglès-italià).

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-italià).

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-italià-alemany).

Llicenciatura en traducció i interpretació (italià).

Llicenciatura en traducció i interpretació (italià-anglès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (italià-portuguès-francès).

Llicenciatura Humanitats +

Certificat nivell avançat italià (EOI).

Certificat d'aptitud en italià (EOI).

Llicenciatura Pedagogia +

Certificat nivell avançat italià (EOI).

Certificat d'aptitud en italià (EOI).

Llicenciatura Periodisme +

Certificat nivell avançat italià (EOI).

Certificat d'aptitud en italià (EOI).

Llicenciatura Psicologia +

Certificat nivell avançat italià (EOI).

Certificat d'aptitud en italià (EOI).

Llicenciatura Psicopedagogia +

Certificat nivell avançat italià (EOI).

Certificat d'aptitud en italià (EOI).

Llicenciat Ciències de la Informació (Periodisme) +

Certificat nivell avançat italià (EOI).

Certificat d'aptitud d'Italià (EOI).

Llicenciat Filosofia i Ciències de l'Educació (Psicologia) +

Certificat nivell avançat italià (EOI).

Certificat d'aptitud d'Italià (EOI).

LE Llengua Castellana i Literatura.

Llicenciatura en filologia (romànica/francès).

Llicenciatura en filologia alemanya (menció filologia hispànica).

Llicenciatura en filologia espanyola.

Llicenciatura en filologia general.

Llicenciatura en filologia hispànica (filologia anglesa).

Llicenciatura en filologia hispànica (filologia valenciana).

Llicenciatura en filologia hispànica.

Llicenciatura en filologia italiana (filologia hispànica).

Llicenciatura en filologia romànica (filologia anglesa).

Llicenciatura en filologia romànica (italià).

Llicenciatura en filologia romànica.

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia bíblica trilingüe).

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia hispànica).

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia hispànica, 1973-77, UAB).

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia hispànica/catalana).

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia moderna).

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia romànica).

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia romànica, 1972-77, UB).

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia romànica/espanyol).

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia romànica/hispànica).

Llicenciatura en la teoria de la literatura i literatura comparada.

Llicenciatura en lingüística.

LC Llengua catalana i literatura.

Llicenciatura en filologia catalana.

Llicenciatura en filologia hispànica (filologia catalana).

Llicenciatura en filologia hispànica (filologia valenciana).

Llicenciatura en filologia valenciana.

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia catalana).

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia hispànica).

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia hispànica, 1968-71, UB).

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia hispànica, 1973-77, UAB).

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia hispànica/catalana).

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia romànica - catalana).

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia romànica, 1972-77, UB).

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia romànica, fins a 1967,UB).

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia valenciana: BOE de 7.12.1995).

Llicenciatura en filosofia i lletres (menció filologia catalana).

Llicenciatura en lingüística (filologia catalana).

Llicenciatura en traducció i interpretació (català-anglès-italià).

Llicenciatura en traducció i interpretació (català-francès-anglès).

MA Matemàtiques.

Arquitectura.

Enginyeria aeronàutica.

Enginyeria agronòmica (alimentària).

Enginyeria agronòmica (Enginyeria rural).

Enginyeria agronòmica (fitotècnia).

Enginyeria agronòmica (indústries Agràries).

Enginyeria agronòmica.

Enginyeria de camins, canals i ports.

Enginyeria de forest.

Enginyeria de telecomunicació.

Enginyeria en geodèsia i cartografia.

Enginyeria en informàtica.

Enginyeria geològica.

Enginyeria industrial (electricitat).

Enginyeria industrial (mecànica).

Enginyeria industrial (organització industrial).

Enginyeria industrial (química).

Enginyeria industrial (tècniques energètiques).

Enginyeria industrial (tèxtil).

Enginyeria naval i oceànica.

Enginyeria naval.

Enginyeria química.

Enginyeria superior industrial.

Llicenciatura en administració i direcció d'empreses.

Llicenciatura en ciències (físiques).

Llicenciatura en ciències (informàtica).

Llicenciatura en ciències (matemàtiques).

Llicenciatura en ciències actuarials i financeres.

Llicenciatura en ciències econòmiques.

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials.

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (actuarial i de .l'empresa financera).

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (ciències .econòmiques).

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (ciències .econòmiques: economia regional i urbana).

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (ciències .empresarials).

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (economia de .l'empresa).

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (economia .general).

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (economia .política i sociologia).

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (Secció ciències econòmiques, especialitat economia conjuntural i sector públic).

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (economia).

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (econòmiques).

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (empresarials i economia de l'empresa).

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (empresarials).

Llicenciatura en ciències empresarials.

Llicenciatura en ciències físiques (astrofísica).

Llicenciatura en ciències físiques (cosmos).

Llicenciatura en ciències físiques (electricitat).

Llicenciatura en ciències físiques.

Llicenciatura en ciències i tècniques estadístiques.

Llicenciatura en ciències matemàtiques.

Llicenciatura en ciències polítiques, econòmiques i comercials (econòmiques i comercials).

Llicenciatura en economia.

Llicenciatura en físiques.

Llicenciatura en informàtica.

Llicenciatura en matemàtiques.

MU Música.

Títol de professor superior de conservatori en alguna de les especialitats establertes al Reial decret 2618/1966, de 10 de setembre (BOE de 24.10.1966).

Totes les titulacions declarades equivalents al títol superior de música segons el Reial Decret 1542/1994, de 8 de juliol (BOE de 9 .8.1994):

Títol de professor d'acord amb el plà d'estudis establert al decret de 15 de juny de 1942 (BOE 4.7.1942).

Diploma de Capacitat corresponent a plans d'estudis anteriors al 1942.

Llicenciatura en història i ciències de la música.

Llicenciatura en geografia i història (musicologia).

Llicenciatura en filosofia i lletres (història de l'art/musicologia).

Diploma de cantant d'òpera (decret 313/1970, de 29 de gener).

Títol superior de música (Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre).

Títol superior de música (pedagogia).

509 Navegació i instal·lacions marines.

Diplomatura de la marina civil (màquines navals).

Diplomatura de la marina civil (nàutica).

Diplomatura de la marina civil (radioelectrònica naval).

Diplomatura en màquines navals.

Diplomatura en nàutica i transports marítims.

Diplomatura en navegació marítima.

Diplomatura en radioelectrònica naval.

Enginyeria aeronàutica.

Enginyeria agronòmica (alimentària).

Enginyeria agronòmica (Enginyeria rural).

Enginyeria agronòmica(fitotècnia).

Enginyeria agrònom (indústries Agràries).

Enginyeria agronòmica.

Enginyeria de camins, canals i ports.

Enginyeria de forest.

Enginyeria de materials.

Enginyeria de mines.

Enginyeria en geodèsia i cartografia.

Enginyeria en organització industrial.

Enginyeria industrial (electricitat).

Enginyeria industrial (mecànica).

Enginyeria industrial (metall).

Enginyeria industrial (organització industrial).

Enginyeria industrial (paperera gràfica).

Enginyeria industrial (química).

Enginyeria industrial (tècniques energètiques).

Enginyeria industrial (tèxtil).

Enginyeria naval i oceànica.

Enginyeria naval.

Enginyeria superior industrial.

Enginyeria tècnica en armament del buc.

Enginyeria tècnica en estructures del buc.

Enginyeria tècnica en estructures flotants.

Enginyeria tècnica en serveis del buc.

Enginyeria tècnica naval (armament del buc).

Enginyeria tècnica naval (estructures del buc).

Enginyeria tècnica naval (estructures flotants).

Enginyeria tècnica naval (estructures marines).

Enginyeria tècnica naval (propulsió i serveis del buc).

Enginyeria tècnica naval (serveis del buc).

Enginyeria tècnica naval.

Llicenciatura de la marina civil (màquines navals).

Llicenciatura de la marina civil (nàutica).

Llicenciatura de la marina civil (radioelectrònica naval).

Llicenciatura en màquines navals.

Llicenciatura en nàutica i transport marítim.

Llicenciatura en radioelectrònica naval.

510 Organització i gestió comercial.

Diplomatura en ciències empresarials (comerç exterior).

Diplomatura en ciències empresarials (comptabilitat e informació).

Diplomatura en ciències empresarials.

Diplomatura en estudis empresarials.

Llicenciatura en administració i direcció d'empreses.

Llicenciatura en ciències actuarials i financeres.

Llicenciatura en ciències de la informació (publicitat).

Llicenciatura en ciències de la informació (relacions públiques i de publicitat).

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (actuarial i de l'empresa financera).

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (ciències econòmiques).

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (ciències empresarials).

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (economia de l'empresa).

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (economia .general).

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (economia).

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (econòmiques).

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (empresarials).

Llicenciatura en ciències empresarials.

Llicenciatura en ciències polítiques i econòmiques (economia).

Llicenciatura en ciències polítiques, econòmiques i comercials .(econòmiques i comercials).

Llicenciatura en dret.

Llicenciatura en economia.

Llicenciatura en investigació i tècniques de mercat.

Llicenciatura en publicitat i relacions públiques.

511 Organització i processos de manteniment de vehicles.

Diplomatura de la marina civil (màquines navals).

Diplomatura de la marina civil (nàutica).

Diplomatura de la marina civil (radioelectrònica naval).

Diplomatura en màquines navals.

Diplomatura en navegació marítima.

Diplomatura en radioelectrònica naval.

Enginyeria aeronàutic en materials aeronàutics i armament aeri.

Enginyeria aeronàutic.

Enginyeria agrònom (alimentària).

Enginyeria agronòmica (Enginyeria rural).

Enginyeria agronòmica (fitotècnia).

Enginyeria agronòmica (indústries Agràries).

Enginyeria agronòmica.

Enginyeria de forest.

Enginyeria de mines.

Enginyeria geològica.

Enginyeria industrial (electricitat).

Enginyeria industrial (mecànica).

Enginyeria industrial (metall).

Enginyeria industrial (organització industrial).

Enginyeria industrial (paperera gràfica).

Enginyeria industrial (química).

Enginyeria industrial (tècniques energètiques).

Enginyeria industrial (tèxtil).

Enginyeria naval i oceànica.

Enginyeria naval.

Enginyeria superior industrial.

Enginyeria tècnica aeronàutica (aeromotors).

Enginyeria tècnica aeronàutica (aeronaus).

Enginyeria tècnica aeronàutica (aeronavegació).

Enginyeria tècnica aeronàutica (aeroports i transport aeri).

Enginyeria tècnica aeronàutica (aeroports).

Enginyeria tècnica aeronàutica (ajuts a l'aeronavegació).

Enginyeria tècnica aeronàutica (equips i materials aeroespacials).

Enginyeria tècnica aeronàutica (materials aeronàutics i armament aeri).

Enginyeria tècnica aeronàutica (navegació i circulació aèria).

Enginyeria tècnica aeronàutica.

Enginyeria tècnica agrícola (explotacions agropecuàries).

Enginyeria tècnica agrícola (hortofructicultura i jardineria).

Enginyeria tècnica agrícola (indústries agràries i alimentàries).

Enginyeria tècnica agrícola (indústries agrícoles).

Enginyeria tècnica agrícola (mecanització i construccions rurals).

Enginyeria tècnica agrícola (orientació. Gestió Medi Ambient).

Enginyeria tècnica agrícola.

Enginyeria tècnica d'obres públiques (construccions civils).

Enginyeria tècnica d'obres públiques (hidrologia).

Enginyeria tècnica d'obres públiques (tràfic i serveis urbans).

Enginyeria tècnica d'obres públiques (transports i serveis urbans).

Enginyeria tècnica d'obres públiques (vies de comunicació i .transports).

Enginyeria tècnica d'obres públiques.

Enginyeria tècnica de mines (ciments i mineralogia).

Enginyeria tècnica de mines (combustibles i energia).

Enginyeria tècnica de mines (explotació de mines).

Enginyeria tècnica de mines (instal·lacions de combustibles i .explosius).

Enginyeria tècnica de mines (instal·lacions electromecàniques .mineres).

Enginyeria tècnica de mines (treballs d'explotació i explosius).

Enginyeria tècnica de mines (metal·lúrgia).

Enginyeria tècnica de mines (mineralogia i metal·lúrgia).

Enginyeria tècnica de mines (recursos energètics, combustibles i explosius).

Enginyeria tècnica de mines (sondejos i prospeccions mineres).

Enginyeria tècnica de mines.

Enginyeria tècnica en aeromotors.

Enginyeria tècnica en aeronaus.

Enginyeria tècnica en aeroports i transport aeri.

Enginyeria tècnica en aeroports.

Enginyeria tècnica en ajuts a l'aeronavegació.

Enginyeria tècnica en armament del buc.

Enginyeria tècnica en ciments i mineralogia.

Enginyeria tècnica en combustibles i energia.

Enginyeria tècnica en construccions civils.

Enginyeria tècnica en electricitat.

Enginyeria tècnica en estructures flotants.

Enginyeria tècnica en explotació de mines.

Enginyeria tècnica en explotacions agropecuàries.

Enginyeria tècnica en explotacions forestals.

Enginyeria tècnica en hidrologia.

Enginyeria tècnica en hortofructicultura i jardineria.

Enginyeria tècnica en indústria paperera.

Enginyeria tècnica en indústries agrícoles.

Enginyeria tècnica en indústries dels productes forestals.

Enginyeria tècnica en instal·lacions de combustibles i explosius.

Enginyeria tècnica en instal·lacions electromecàniques mineres.

Enginyeria tècnica en treballs d'explotació i explosius.

Enginyeria tècnica en mecànica.

Enginyeria tècnica en mecanització agrària i construccions rurals.

Enginyeria tècnica en metal·lúrgia.

Enginyeria tècnica en navegació i circulació aèria.

Enginyeria tècnica en química industrial.

Enginyeria tècnica en serveis del buc.

Enginyeria tècnica en sondejos i prospeccions mineres.

Enginyeria tècnica en teixits de punt.

Enginyeria tècnica en tràfic i serveis urbans.

Enginyeria tècnica en vies de comunicació i transports.

Enginyeria tècnica forestal (explotacions forestals).

Enginyeria tècnica forestal (indústria paperera).

Enginyeria tècnica forestal (indústries dels productes forestals).

Enginyeria tècnica forestal (indústries forestals).

Enginyeria tècnica forestal.

Enginyeria tècnica industrial (agràries).

Enginyeria tècnica industrial (electricitat).

Enginyeria tècnica industrial (electricitat-electrònica industrial).

Enginyeria tècnica industrial (electrònica industrial).

Enginyeria tècnica industrial (mecànica).

Enginyeria tècnica industrial (química i metal·lúrgica).

Enginyeria tècnica industrial (química industrial).

Enginyeria tècnica industrial (teixits de punt).

Enginyeria tècnica industrial (tèxtil).

Enginyeria tècnica industrial.

Enginyeria tècnica naval (armament del buc).

Enginyeria tècnica naval (estructures flotants).

Enginyeria tècnica naval (propulsió i serveis del buc).

Enginyeria tècnica naval (serveis del buc).

Enginyeria tècnica naval.

Enginyeria tècnica tèxtil.

Llicenciatura de la marina civil (màquines navals).

Llicenciatura en màquines navals.

512 Organització i projectes de fabricació mecànica.

Diplomatura de la marina civil (màquines navals).

Diplomatura en màquines navals.

Enginyeria aeronàutica en materials aeronàutics i armament aeri.

Enginyeria aeronàutica.

Enginyeria agronòmica.

Enginyeria de materials.

Enginyeria de mines.

Enginyeria en automàtica i electrònica industrial.

Enginyeria en organització industrial.

Enginyeria geològica

Enginyeria industrial (electricitat).

Enginyeria industrial (mecànica).

Enginyeria industrial (metall).

Enginyeria industrial (organització industrial).

Enginyeria industrial (paperera gràfica).

Enginyeria industrial (química).

Enginyeria industrial (tècniques energètiques).

Enginyeria industrial (tèxtil).

Enginyeria naval i oceànica.

Enginyeria naval.

Enginyeria superior industrial.

Enginyeria tècnica aeronàutica (aeronaus).

Enginyeria tècnica aeronàutica (equips i materials aeroespacials).

Enginyeria tècnica aeronàutica (materials aeronàutics i armament aeri).

Enginyeria tècnica agrícola (explotacions agropecuàries).

Enginyeria tècnica agrícola (indústries agràries i alimentàries).

Enginyeria tècnica agrícola (indústries agrícoles).

Enginyeria tècnica agrícola (mecanització i construccions rurals).

Enginyeria tècnica d'obres públiques (construccions civils).

Enginyeria tècnica de mines (ciments i mineralogia).

Enginyeria tècnica de mines (combustibles i energia).

Enginyeria tècnica de mines (explotació de mines).

Enginyeria tècnica de mines (instal·lacions de combustibles i .explosius).

Enginyeria tècnica de mines (instal·lacions electromecàniques .mineres).

Enginyeria tècnica de mines (treballs d'explotació i explosius).

Enginyeria tècnica de mines (metal·lúrgia).

Enginyeria tècnica de mines (mineralogia i metal·lúrgia).

Enginyeria tècnica de mines (recursos energètics, combustibles i .explosius).

Enginyeria tècnica de mines (sondejos i prospeccions mineres).

Enginyeria tècnica de mines.

Enginyeria tècnica en aeronaus.

Enginyeria tècnica en ciments i mineralogia.

Enginyeria tècnica en combustibles i energia.

Enginyeria tècnica en construccions civils.

Enginyeria tècnica en disseny industrial.

Enginyeria tècnica en electricitat.

Enginyeria tècnica en estructures del buc.

Enginyeria tècnica en explotació de mines.

Enginyeria tècnica en explotacions agropecuàries.

Enginyeria tècnica en indústries agrícoles.

Enginyeria tècnica en instal·lacions de combustibles i explosius.

Enginyeria tècnica en instal·lacions electromecàniques mineres.

Enginyeria tècnica en treballs d'explotació i explosius.

Enginyeria tècnica en mecànica.

Enginyeria tècnica en mecanització agrària i construccions rurals.

Enginyeria tècnica en metal·lúrgia.

Enginyeria tècnica en química industrial.

Enginyeria tècnica en sondejos i prospeccions mineres.

Enginyeria tècnica en teixits de punt.

Enginyeria tècnica industrial (agràries).

Enginyeria tècnica industrial (electricitat).

Enginyeria tècnica industrial (electricitat-electrònica industrial).

Enginyeria tècnica industrial (electrònica industrial).

Enginyeria tècnica industrial (mecànica).

Enginyeria tècnica industrial (química i metal·lúrgica).

Enginyeria tècnica industrial (química industrial).

Enginyeria tècnica industrial (teixits de punt).

Enginyeria tècnica industrial (tèxtil).

Enginyeria tècnica industrial.

Enginyeria tècnica naval (armament del buc).

Enginyeria tècnica naval (estructures del buc).

Enginyeria tècnica naval (estructures flotants).

Enginyeria tècnica naval (estructures marines).

Enginyeria tècnica naval (propulsió i serveis del buc).

Enginyeria tècnica naval (serveis del buc).

Enginyeria tècnica naval.

Enginyeria tècnica tèxtil.

Llicenciatura de la marina civil (màquines navals).

Llicenciatura en màquines navals.

513 Organització i Projectes de Sistemes Energètics.

Arquitectura.

Diplomatura de la marina civil (màquines navals).

Diplomatura en màquines navals.

Enginyeria aeronàutic en materials aeronàutics i armament aeri.

Enginyeria aeronàutic.

Enginyeria agronòmica (alimentària).

Enginyeria agronòmica (Enginyeria rural).

Enginyeria agronòmica (fitotècnia).

Enginyeria agronòmica (indústries Agràries).

Enginyeria agronòmica.

Enginyeria de mines.

Enginyeria de telecomunicació.

Enginyeria geològica.

Enginyeria industrial (electricitat).

Enginyeria industrial (mecànica).

Enginyeria industrial (metall).

Enginyeria industrial (organització industrial).

Enginyeria industrial (paperera gràfica).

Enginyeria industrial (química).

Enginyeria industrial (tècniques energètiques).

Enginyeria industrial (tèxtil).

Enginyeria naval i oceànica.

Enginyeria naval.

Enginyeria superior industrial.

Enginyeria tècnica aeronàutic (aeromotors).

Enginyeria tècnica aeronàutic (aeronaus).

Enginyeria tècnica aeronàutic (aeronavegació).

Enginyeria tècnica aeronàutic (aeroports i transport aeri).

Enginyeria tècnica aeronàutic (aeroports).

Enginyeria tècnica aeronàutic (ajuts a l'aeronavegació).

Enginyeria tècnica aeronàutic (equips i materials aeroespacials).

Enginyeria tècnica aeronàutic (materials aeronàutics i armament aeri).

Enginyeria tècnica aeronàutic (navegació i circulació aèria).

Enginyeria tècnica aeronàutic.

Enginyeria tècnica agrícola (explotacions agropecuàries).

Enginyeria tècnica agrícola (hortofructicultura i jardineria).

Enginyeria tècnica agrícola (indústries agràries i alimentàries).

Enginyeria tècnica agrícola (indústries agrícoles).

Enginyeria tècnica agrícola (mecanització i construccions rurals).

Enginyeria tècnica agrícola (orientació. Gestió Medi Ambient).

Enginyeria tècnica agrícola.

Enginyeria tècnica d'obres públiques (construccions civils).

Enginyeria tècnica d'obres públiques (hidrologia).

Enginyeria tècnica d'obres públiques (tràfic i serveis urbans).

Enginyeria tècnica d'obres públiques (transports i serveis urbans).

Enginyeria tècnica d'obres públiques (vies de comunicació i .transports).

Enginyeria tècnica d'obres públiques.

Enginyeria tècnica de mines (ciments i mineralogia).

Enginyeria tècnica de mines (combustibles i energia).

Enginyeria tècnica de mines (explotació de mines).

Enginyeria tècnica de mines (explotació i explosius).

Enginyeria tècnica de mines (instal·lacions de combustibles i explosius).

Enginyeria tècnica de mines (instal·lacions electromecàniques .mineres).

Enginyeria tècnica de mines (treballs d'explotació i explosius).

Enginyeria tècnica de mines (metal·lúrgia).

Enginyeria tècnica de mines (mineralogia i metal·lúrgia).

Enginyeria tècnica de mines (recursos energètics, combustibles i .explosius).

Enginyeria tècnica de mines (sondejos i prospeccions mineres).

Enginyeria tècnica de mines.

Enginyeria tècnica de so i imatge.

Enginyeria tècnica de so.

Enginyeria tècnica de telecomunicació (equips electrònics).

Enginyeria tècnica de telecomunicació (instal·lacions telegràfiques i .telefòniques).

Enginyeria tècnica de telecomunicació (radiocomunicació).

Enginyeria tècnica de telecomunicació (sistemes de telecomunicació).

Enginyeria tècnica de telecomunicació (sistemes electrònics).

Enginyeria tècnica de telecomunicació (so i imatge).

Enginyeria tècnica de telecomunicació (so).

Enginyeria tècnica de telecomunicació (telefonia i transmissió de dades).

Enginyeria tècnica de telecomunicació (telemàtica).

Enginyeria tècnica de telecomunicació.

Enginyeria tècnica en aeromotors.

Enginyeria tècnica en aeronaus.

Enginyeria tècnica en aeroports i transport aeri.

Enginyeria tècnica en aeroports.

Enginyeria tècnica en ajuts a l'aeronavegació.

Enginyeria tècnica en armament del buc.

Enginyeria tècnica en ciments i mineralogia.

Enginyeria tècnica en combustibles i energia.

Enginyeria tècnica en construccions civils.

Enginyeria tècnica en electricitat.

Enginyeria tècnica en equips electrònics.

Enginyeria tècnica en estructures del buc.

Enginyeria tècnica en estructures flotants.

Enginyeria tècnica en explotació de mines.

Enginyeria tècnica en explotacions agropecuàries.

Enginyeria tècnica en hidrologia.

Enginyeria tècnica en hortofructicultura i jardineria.

Enginyeria tècnica en indústries agrícoles.

Enginyeria tècnica en instal·lacions de combustibles i explosius.

Enginyeria tècnica en instal·lacions electromecàniques mineres.

Enginyeria tècnica en instal·lacions telegràfiques i telefòniques.

Enginyeria tècnica en treballs d'explotació i explosius.

Enginyeria tècnica en mecànica.

Enginyeria tècnica en mecanització agrària i construccions rurals.

Enginyeria tècnica en metal·lúrgia.

Enginyeria tècnica en navegació i circulació aèria.

Enginyeria tècnica en química industrial.

Enginyeria tècnica en radiocomunicació.

Enginyeria tècnica en serveis del buc.

Enginyeria tècnica en sondejos i prospeccions mineres.

Enginyeria tècnica en teixits de punt.

Enginyeria tècnica en telefonia i transmissió de dades.

Enginyeria tècnica en tràfic i serveis urbans.

Enginyeria tècnica en vies de comunicació i transports.

Enginyeria tècnica industrial (agràries).

Enginyeria tècnica industrial (electricitat).

Enginyeria tècnica industrial (electricitat-electrònica industrial).

Enginyeria tècnica industrial (electrònica industrial).

Enginyeria tècnica industrial (mecànica - estructures).

Enginyeria tècnica industrial (mecànica).

Enginyeria tècnica industrial (químic).

Enginyeria tècnica industrial (química i metal·lúrgica).

Enginyeria tècnica industrial (química industrial).

Enginyeria tècnica industrial (teixits de punt).

Enginyeria tècnica industrial (tèxtil).

Enginyeria tècnica industrial.

Enginyeria tècnica naval (armament del buc).

Enginyeria tècnica naval (estructures del buc).

Enginyeria tècnica naval (estructures flotants).

Enginyeria tècnica naval (estructures marines).

Enginyeria tècnica naval (propulsió i serveis del buc).

Enginyeria tècnica naval (serveis del buc).

Enginyeria tècnica naval.

Enginyeria tècnica tèxtil.

Llicenciatura de la marina civil (màquines navals).

Llicenciatura en màquines navals.

514 Processos de cultiu aqüícola.

Enginyeria agronòmica (alimentària).

Enginyeria agronòmica (Enginyeria rural).

Enginyeria agronòmica (fitotècnia).

Enginyeria agronòmica (indústries Agràries).

Enginyeria agronòmica.

Llicenciatura en biologia (agroalimentària i biotecnologia).

Llicenciatura en biologia (biologia d'organismes i sistemes).

Llicenciatura en biologia (biotecnologia).

Llicenciatura en biologia (sanitària).

Llicenciatura en biologia.

Llicenciatura en bioquímica.

Llicenciatura en biotecnologia.

Llicenciatura en ciència i tecnologia dels aliments.

Llicenciatura en ciències (biologia).

Llicenciatura en ciències (biològiques).

Llicenciatura en ciències (ciències naturals).

Llicenciatura en ciències ambientals.

Llicenciatura en ciències biològiques (agroalimentària i biotecnologia).

Llicenciatura en ciències biològiques (biologia fonamental).

Llicenciatura en ciències biològiques (bioquímica).

Llicenciatura en ciències biològiques (botànica).

Llicenciatura en ciències biològiques (zoologia).

Llicenciatura en ciències biològiques.

Llicenciatura en ciències del mar.

Llicenciatura en veterinària.

515 Processos de producció agrària.

Enginyeria agronòmica (alimentària).

Enginyeria agronòmica (enginyeria rural).

Enginyeria agronòmica (fitotècnia).

Enginyeria agronòmica (indústries agràries).

Enginyeria agronòmica.

Enginyeria de forest.

Enginyeria tècnica agrícola (explotacions agropecuàries).

Enginyeria tècnica agrícola (hortofructicultura i jardineria).

Enginyeria tècnica agrícola (indústries agràries i alimentàries).

Enginyeria tècnica agrícola (indústries agrícoles).

Enginyeria tècnica agrícola (mecanització i construccions rurals).

Enginyeria tècnica agrícola (orientació. Gestió Medi Ambient).

Enginyeria tècnica agrícola.

Enginyeria tècnica en explotacions agropecuàries.

Enginyeria tècnica en explotacions forestals.

Enginyeria tècnica en hortofructicultura i jardineria.

Enginyeria tècnica en indústria paperera.

Enginyeria tècnica en indústries agrícoles.

Enginyeria tècnica en indústries dels productes forestals.

Enginyeria tècnica en mecanització agrària i construccions rurals.

Enginyeria tècnica forestal (explotacions forestals).

Enginyeria tècnica forestal (indústria paperera).

Enginyeria tècnica forestal (indústries dels productes forestals).

Enginyeria tècnica forestal (indústries forestals).

Enginyeria tècnica forestal.

Enginyeria tècnica industrial (agràries).

Llicenciatura en biologia (agroalimentària i biotecnologia).

Llicenciatura en biologia (biologia d'organismes i sistemes).

Llicenciatura en biologia (biotecnologia).

Llicenciatura en biologia (sanitària).

Llicenciatura en biologia.

Llicenciatura en bioquímica.

Llicenciatura en biotecnologia.

Llicenciatura en ciència i tecnologia dels aliments.

Llicenciatura en ciències (biologia).

Llicenciatura en ciències (biològiques).

Llicenciatura en ciències (ciències naturals).

Llicenciatura en ciències (geològiques).

Llicenciatura en ciències (química).

Llicenciatura en ciències ambientals.

Llicenciatura en ciències biològiques (agroalimentària i biotecnologia).

Llicenciatura en ciències biològiques (biologia fonamental).

Llicenciatura en ciències biològiques (bioquímica).

Llicenciatura en ciències biològiques (botànica).

Llicenciatura en ciències biològiques (zoologia).

Llicenciatura en ciències biològiques.

Llicenciatura en ciències geològiques.

Llicenciatura en ciències químiques (agrícola).

Llicenciatura en ciències químiques (analítica).

Llicenciatura en ciències químiques (bioquímica).

Llicenciatura en ciències químiques (industrial).

Llicenciatura en ciències químiques (inorgànica).

Llicenciatura en ciències químiques (metal·lúrgica).

Llicenciatura en ciències químiques (orgànica).

Llicenciatura en ciències químiques (química fonamental).

Llicenciatura en ciències químiques (tècnica).

Llicenciatura en enologia.

Llicenciatura en geologia.

Llicenciatura en química.

Llicenciatura en químiques.

Llicenciatura en veterinària.

516 Processos indústria alimentària.

Enginyeria agronòmica (alimentària).

Enginyeria agronòmica (Enginyeria rural).

Enginyeria agronòmica (fitotècnia).

Enginyeria agronòmica (indústries Agràries).

Enginyeria agronòmica.

Enginyeria industrial (química).

Enginyeria química.

Enginyeria tècnica agrícola (indústries agràries i alimentàries).

Enginyeria tècnica agrícola (indústries agrícoles).

Enginyeria tècnica en indústries agrícoles.

Enginyeria tècnica industrial (agràries).

Llicenciatura en biologia (agroalimentària i biotecnologia).

Llicenciatura en biologia (biologia d'organismes i sistemes).

Llicenciatura en biologia (biotecnologia).

Llicenciatura en biologia (sanitària).

Llicenciatura en biologia.

Llicenciatura en bioquímica.

Llicenciatura en biotecnologia.

Llicenciatura en ciència i tecnologia dels aliments.

Llicenciatura en ciències (biologia).

Llicenciatura en ciències (biològiques).

Llicenciatura en ciències (ciències naturals).

Llicenciatura en ciències (química).

Llicenciatura en ciències ambientals.

Llicenciatura en ciències biològiques (agroalimentària i biotecnologia).

Llicenciatura en ciències biològiques (biologia fonamental).

Llicenciatura en ciències biològiques (bioquímica).

Llicenciatura en ciències biològiques (botànica).

Llicenciatura en ciències biològiques (zoologia).

Llicenciatura en ciències biològiques.

Llicenciatura en ciències químiques (agrícola).

Llicenciatura en ciències químiques (analítica).

Llicenciatura en ciències químiques (bioquímica).

Llicenciatura en ciències químiques (industrial).

Llicenciatura en ciències químiques (inorgànica).

Llicenciatura en ciències químiques (metal·lúrgica).

Llicenciatura en ciències químiques (orgànica).

Llicenciatura en ciències químiques (química fonamental).

Llicenciatura en ciències químiques (tècnica).

Llicenciatura en enologia.

Llicenciatura en farmàcia.

Llicenciatura en química.

Llicenciatura en químiques.

Llicenciatura en veterinària.

517 Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics.

Llicenciatura en biologia (agroalimentària i biotecnologia).

Llicenciatura en biologia (biologia d'organismes i sistemes).

Llicenciatura en biologia (biotecnologia).

Llicenciatura en biologia (sanitària).

Llicenciatura en biologia.

Llicenciatura en bioquímica.

Llicenciatura en biotecnologia.

Llicenciatura en ciències (biologia).

Llicenciatura en ciències (biològiques).

Llicenciatura en ciències (ciències naturals).

Llicenciatura en ciències (química).

Llicenciatura en ciències ambientals.

Llicenciatura en ciències biològiques (agroalimentària i biotecnologia).

Llicenciatura en ciències biològiques (biologia fonamental).

Llicenciatura en ciències biològiques (bioquímica).

Llicenciatura en ciències biològiques (botànica).

Llicenciatura en ciències biològiques (zoologia).

Llicenciatura en ciències biològiques.

Llicenciatura en ciències químiques (agrícola).

Llicenciatura en ciències químiques (analítica).

Llicenciatura en ciències químiques (bioquímica).

Llicenciatura en ciències químiques (industrial).

Llicenciatura en ciències químiques (inorgànica).

Llicenciatura en ciències químiques (metal·lúrgica).

Llicenciatura en ciències químiques (orgànica).

Llicenciatura en ciències químiques (química fonamental).

Llicenciatura en ciències químiques (tècnica).

Llicenciatura en farmàcia.

Llicenciatura en medicina i cirurgia.

Llicenciatura en medicina.

Llicenciatura en odontologia.

Llicenciatura en química.

Llicenciatura en químiques.

Llicenciatura en veterinària.

518 Processos sanitaris.

Diplomatura en infermeria.

Llicenciatura en biologia (agroalimentària i biotecnologia).

Llicenciatura en biologia (biologia d'organismes i sistemes).

Llicenciatura en biologia (biotecnologia).

Llicenciatura en biologia (sanitària).

Llicenciatura en biologia.

Llicenciatura en bioquímica.

Llicenciatura en biotecnologia.

Llicenciatura en ciències (biologia).

Llicenciatura en ciències (biològiques).

Llicenciatura en ciències (ciències naturals).

Llicenciatura en ciències biològiques (agroalimentària i biotecnologia).

Llicenciatura en ciències biològiques (biologia fonamental).

Llicenciatura en ciències biològiques (bioquímica).

Llicenciatura en ciències biològiques (botànica).

Llicenciatura en ciències biològiques (zoologia).

Llicenciatura en ciències biològiques.

Llicenciatura en farmàcia.

Llicenciatura en medicina i cirurgia.

Llicenciatura en medicina.

Llicenciatura en odontologia.

Llicenciatura en veterinària.

519.Processos i mitjans de comunicació.

Enginyeria de telecomunicació.

Llicenciatura en ciències de la informació (ciències de la imatge visual i auditiva).

Llicenciatura en ciències de la informació (periodisme).

Llicenciatura en ciències de la informació (publicitat).

Llicenciatura en ciències de la informació (relacions públiques i de publicitat).

Llicenciatura en comunicació audiovisual.

Llicenciatura en periodisme.

Llicenciatura en publicitat i relacions públiques.

520 Processos i productes de tèxtil, confecció i pell.

Enginyeria industrial (electricitat).

Enginyeria industrial (mecànica).

Enginyeria industrial (metall).

Enginyeria industrial (organització industrial).

Enginyeria industrial (paperera gràfica).

Enginyeria industrial (química).

Enginyeria industrial (tècniques energètiques).

Enginyeria industrial (tèxtil).

Enginyeria química.

Enginyeria superior industrial.

Enginyeria tècnica en teixits de punt.

Enginyeria tècnica industrial (teixits de punt).

Enginyeria tècnica industrial (tèxtil).

Enginyeria tècnica tèxtil.

Llicenciatura en ciències (química).

Llicenciatura en ciències químiques (agrícola).

Llicenciatura en ciències químiques (analítica).

Llicenciatura en ciències químiques (bioquímica).

Llicenciatura en ciències químiques (industrial).

Llicenciatura en ciències químiques (inorgànica).

Llicenciatura en ciències químiques (metal·lúrgica).

Llicenciatura en ciències químiques (orgànica).

Llicenciatura en ciències químiques (química fonamental).

Llicenciatura en ciències químiques (tècnica).

Llicenciatura en química.

Llicenciatura en químiques.

521 Processos i productes de vidre i ceràmica.

Enginyeria de materials.

Enginyeria en automàtica i electrònica industrial.

Enginyeria industrial (electricitat).

Enginyeria industrial (mecànica).

Enginyeria industrial (metall).

Enginyeria industrial (organització industrial).

Enginyeria industrial (paperera gràfica).

Enginyeria industrial (química).

Enginyeria industrial (tècniques energètiques).

Enginyeria industrial (tèxtil).

Enginyeria química.

Enginyeria superior industrial.

Enginyeria tècnica en química industrial.

Enginyeria tècnica industrial (química i metal·lúrgica).

Enginyeria tècnica industrial (química industrial).

Llicenciatura en ciències (físiques).

Llicenciatura en ciències (química).

Llicenciatura en ciències físiques (astrofísica).

Llicenciatura en ciències físiques (cosmos).

Llicenciatura en ciències físiques (electricitat).

Llicenciatura en ciències físiques (materials).

Llicenciatura en ciències físiques.

Llicenciatura en ciències químiques (agrícola).

Llicenciatura en ciències químiques (analítica).

Llicenciatura en ciències químiques (bioquímica).

Llicenciatura en ciències químiques (industrial).

Llicenciatura en ciències químiques (inorgànica).

Llicenciatura en ciències químiques (metal·lúrgica).

Llicenciatura en ciències químiques (orgànica).

Llicenciatura en ciències químiques (química fonamental).

Llicenciatura en ciències químiques (tècnica).

Llicenciatura en físiques.

Llicenciatura en química.

Llicenciatura en químiques.

522 Processos i productes d'arts gràfiques.

Enginyeria industrial (química).

Enginyeria química.

Enginyeria tècnica en disseny industrial.

Enginyeria tècnica en indústria paperera.

Enginyeria tècnica en indústries dels productes forestals.

Enginyeria tècnica en química industrial.

Enginyeria tècnica forestal (indústria paperera).

Enginyeria tècnica forestal (indústries dels productes forestals).

Enginyeria tècnica forestal (indústries forestals).

Enginyeria tècnica forestal.

Enginyeria tècnica industrial (química i metal·lúrgica).

Enginyeria tècnica industrial (química industrial).

Llicenciatura en ciències (química).

Llicenciatura en ciències de la informació (periodisme).

Llicenciatura en ciències de la informació (publicitat).

Llicenciatura en ciències de la informació (relacions públiques i de publicitat).

Llicenciatura en ciències químiques (agrícola).

Llicenciatura en ciències químiques (analítica).

Llicenciatura en ciències químiques (bioquímica).

Llicenciatura en ciències químiques (industrial).

Llicenciatura en ciències químiques (inorgànica).

Llicenciatura en ciències químiques (metal·lúrgica).

Llicenciatura en ciències químiques (orgànica).

Llicenciatura en ciències químiques (química fonamental).

Llicenciatura en ciències químiques (tècnica).

Llicenciatura en comunicació audiovisual.

Llicenciatura en periodisme.

Llicenciatura en publicitat i relacions públiques.

Llicenciatura en química.

Llicenciatura en químiques.

523 Processos i productes de fusta i mobles.

Arquitectura tècnica en execució d'obres.

Arquitectura tècnica.

Arquitectura.

Enginyeria de forest.

Enginyeria de materials.

Enginyeria en organització industrial.

Enginyeria industrial (electricitat).

Enginyeria industrial (mecànica).

Enginyeria industrial (metall).

Enginyeria industrial (organització industrial).

Enginyeria industrial (paperera gràfica).

Enginyeria industrial (química).

Enginyeria industrial (tècniques energètiques).

Enginyeria industrial (tèxtil).

Enginyeria superior industrial.

Enginyeria tècnica en disseny industrial.

Enginyeria tècnica en indústria paperera.

Enginyeria tècnica en indústries dels productes forestals.

Enginyeria tècnica en mecànica.

Enginyeria tècnica forestal (indústria paperera).

Enginyeria tècnica forestal (indústries dels productes forestals).

Enginyeria tècnica forestal (indústries forestals).

Enginyeria tècnica forestal.

Enginyeria tècnica industrial (mecànica).

PSI Orientació educativa.

Diplomatura en les escoles universitàries de psicologia (fins l'any 1974).

Llicenciatura en filosofia ciència de l'educació (ciències de l'educació/pedagogia terapèutica).

Llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació.

Llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació (ciències de l'educació).

Llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació (ciències de l'educació/orientació escolar).

Llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació (educació preescolar).

Llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació (pedagogia terapèutica educació especial).

Llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació (pedagogia).

Llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació (psicologia).

Llicenciatura en filosofia i lletres (ciències de l'educació).

Llicenciatura en filosofia i lletres (ciències de l'educació-pedagogia terapèutica educació especial).

Llicenciatura en filosofia i lletres (ciències de l'educació/preescolar).

Llicenciatura en filosofia i lletres (filosofia i ciències de l'educació-ciències de l'educació).

Llicenciatura en filosofia i lletres (pedagogia).

Llicenciatura en filosofia i lletres (pedagogia-educació especial).

Llicenciatura en filosofia i lletres (psicologia).

Llicenciatura en pedagogia.

Llicenciatura en psicologia (psicologia clínica).

Llicenciatura en psicologia.

Llicenciatura en psicopedagogia.

524 Sistemes electrònics.

Diplomatura de la marina civil (radioelectrònica naval).

Diplomatura en informàtica.

Diplomatura en radioelectrònica naval.

Enginyeria aeronàutic.

Enginyeria de mines.

Enginyeria de telecomunicació.

Enginyeria en automàtica i electrònica industrial.

Enginyeria en electrònica.

Enginyeria industrial (electricitat).

Enginyeria industrial (mecànica).

Enginyeria industrial (metall).

Enginyeria industrial (organització industrial).

Enginyeria industrial (paperera gràfica).

Enginyeria industrial (química).

Enginyeria industrial (tècniques energètiques).

Enginyeria industrial (tèxtil).

Enginyeria naval i oceànic.

Enginyeria naval.

Enginyeria superior industrial.

Enginyeria tècnica aeronàutic (aeronavegació).

Enginyeria tècnica aeronàutic (ajuts a l'aeronavegació).

Enginyeria tècnica aeronàutic (navegació i circulació aèria).

Enginyeria tècnica de so i imatge.

Enginyeria tècnica de so.

Enginyeria tècnica de telecomunicació (equips electrònics).

Enginyeria tècnica de telecomunicació (instal·lacions telegràfiques i .telefòniques).

Enginyeria tècnica de telecomunicació (radiocomunicació).

Enginyeria tècnica de telecomunicació (sistemes de telecomunicació).

Enginyeria tècnica de telecomunicació (sistemes electrònics).

Enginyeria tècnica de telecomunicació (so i imatge).

Enginyeria tècnica de telecomunicació (so).

Enginyeria tècnica de telecomunicació (telefonia i transmissió de dades).

Enginyeria tècnica de telecomunicació (telemàtica).

Enginyeria tècnica de telecomunicació.

Enginyeria tècnica en ajuts a l'aeronavegació.

Enginyeria tècnica en electricitat.

Enginyeria tècnica en equips electrònics.

Enginyeria tècnica en informàtica de sistemes.

Enginyeria tècnica en instal·lacions telegràfiques i telefòniques.

Enginyeria tècnica en navegació i circulació aèria.

Enginyeria tècnica en radiocomunicació.

Enginyeria tècnica en telefonia i transmissió de dades.

Enginyeria tècnica industrial (electricitat).

Enginyeria tècnica industrial (electricitat-electrònica industrial).

Enginyeria tècnica industrial (electrònica industrial).

Llicenciatura en ciències (físiques).

Llicenciatura en ciències físiques (astrofísica).

Llicenciatura en ciències físiques (cosmos).

Llicenciatura en ciències físiques (electricitat).

Llicenciatura en ciències físiques (materials).

Llicenciatura en ciències físiques.

Llicenciatura en físiques.

525 Sistemes electrotècnics i automàtics.

Diplomatura de la marina civil (radioelectrònica naval).

Diplomatura en informàtica.

Diplomatura en radioelectrònica naval.

Enginyeria aeronàutic.

Enginyeria de telecomunicació.

Enginyeria en automàtica i electrònica industrial.

Enginyeria en electrònica.

Enginyeria industrial (electricitat).

Enginyeria industrial (mecànica).

Enginyeria industrial (metall).

Enginyeria industrial (organització industrial).

Enginyeria industrial (paperera gràfica).

Enginyeria industrial (química).

Enginyeria industrial (tècniques energètiques).

Enginyeria industrial (tèxtil).

Enginyeria naval i oceànica.

Enginyeria naval.

Enginyeria superior industrial.

Enginyeria tècnica aeronàutica (aeronavegació).

Enginyeria tècnica aeronàutica (ajuts a l'aeronavegació).

Enginyeria tècnica aeronàutica (navegació i circulació aèria).

Enginyeria tècnica de so i imatge.

Enginyeria tècnica de so.

Enginyeria tècnica de telecomunicació (equips electrònics).

Enginyeria tècnica de telecomunicació (instal·lacions telegràfiques i telefòniques).

Enginyeria tècnica de telecomunicació (radiocomunicació).

Enginyeria tècnica de telecomunicació (sistemes de telecomunicació).

Enginyeria tècnica de telecomunicació (sistemes electrònics).

Enginyeria tècnica de telecomunicació (so i imatge).

Enginyeria tècnica de telecomunicació (so).

Enginyeria tècnica de telecomunicació (telefonia i transmissió de dades).

Enginyeria tècnica de telecomunicació (telemàtica).

Enginyeria tècnica de telecomunicació.

Enginyeria tècnica en ajuts a l'aeronavegació.

Enginyeria tècnica en electricitat.

Enginyeria tècnica en equips electrònics.

Enginyeria tècnica en informàtica de sistemes.

Enginyeria tècnica en instal·lacions telegràfiques i telefòniques.

Enginyeria tècnica en navegació i circulació aèria.

Enginyeria tècnica en radiocomunicació.

Enginyeria tècnica en telefonia i transmissió de dades.

Enginyeria tècnica industrial (electricitat).

Enginyeria tècnica industrial (electricitat-electrònica industrial).

Enginyeria tècnica industrial (electrònica industrial).

Llicenciatura en ciències (físiques).

Llicenciatura en ciències físiques (astrofísica).

Llicenciatura en ciències físiques (cosmos).

Llicenciatura en ciències físiques (electricitat).

Llicenciatura en ciències físiques (materials).

Llicenciatura en ciències físiques.

Llicenciatura en físiques.

TEC Tecnologia.

Arquitectura tècnica en execució d'obres.

Arquitectura tècnica.

Arquitectura.

Diplomatura de la marina civil (màquines navals).

Diplomatura de la marina civil (nàutica).

Diplomatura de la marina civil (radioelectrònica naval).

Diplomatura en informàtica.

Diplomatura en màquines navals.

Diplomatura en nàutica i transports marítims.

Diplomatura en navegació marítima.

Diplomatura en radioelectrònica naval.

Enginyeria aeronàutic en materials aeronàutics i armament aeri.

Enginyeria aeronàutic.

Enginyeria agronòmica (alimentària).

Enginyeria agronòmica (Enginyeria rural).

Enginyeria agronòmica (fitotècnia).

Enginyeria agronòmica (indústries Agràries).

Enginyeria agronòmica.

Enginyeria de camins, canals i ports.

Enginyeria de forest.

Enginyeria de materials.

Enginyeria de mines.

Enginyeria de telecomunicació.

Enginyeria en automàtica i electrònica industrial.

Enginyeria en electrònica.

Enginyeria en geodèsia i cartografia.

Enginyeria en informàtica.

Enginyeria en organització industrial.

Enginyeria geològica.

Enginyeria industrial (electricitat).

Enginyeria industrial (mecànica).

Enginyeria industrial (metall).

Enginyeria industrial (organització industrial).

Enginyeria industrial (paperera gràfica).

Enginyeria industrial (química).

Enginyeria industrial (tècniques energètiques).

Enginyeria industrial (tèxtil).

Enginyeria naval i oceànica.

Enginyeria naval.

Enginyeria química.

Enginyeria superior industrial.

Enginyeria tècnica aeronàutic (aeromotors).

Enginyeria tècnica aeronàutic (aeronaus).

Enginyeria tècnica aeronàutic (aeronavegació).

Enginyeria tècnica aeronàutic (aeroports i transport aeri).

Enginyeria tècnica aeronàutic (aeroports).

Enginyeria tècnica aeronàutic (ajuts a l'aeronavegació).

Enginyeria tècnica aeronàutic (equips i materials aeroespacials).

Enginyeria tècnica aeronàutic (materials aeronàutics i armament aeri).

Enginyeria tècnica aeronàutic (navegació i circulació aèria).

Enginyeria tècnica aeronàutic.

Enginyeria tècnica agrícola (explotacions agropecuàries).

Enginyeria tècnica agrícola (hortofructicultura i jardineria).

Enginyeria tècnica agrícola (indústries agràries i alimentàries).

Enginyeria tècnica agrícola (indústries agrícoles).

Enginyeria tècnica agrícola (mecanització i construccions rurals).

Enginyeria tècnica agrícola (orientació Gestió Medi Ambient).

Enginyeria tècnica agrícola.

Enginyeria tècnica d'obres públiques (construccions civils).

Enginyeria tècnica d'obres públiques (hidrologia).

Enginyeria tècnica d'obres públiques (tràfic i serveis urbans).

Enginyeria tècnica d'obres públiques (transports i serveis urbans).

Enginyeria tècnica d'obres públiques (vies de comunicació i transports).

Enginyeria tècnica d'obres públiques.

Enginyeria tècnica de mines (ciments i mineralogia).

Enginyeria tècnica de mines (combustibles i energia).

Enginyeria tècnica de mines (explotació de mines).

Enginyeria tècnica de mines (instal·lacions de combustibles i explosius).

Enginyeria tècnica de mines (instal·lacions electromecàniques mineres).

Enginyeria tècnica de mines (treballs d'explotació i explosius).

Enginyeria tècnica de mines (metal·lúrgia).

Enginyeria tècnica de mines (mineralogia i metal·lúrgia).

Enginyeria tècnica de mines (recursos energètics, combustibles i explosius).

Enginyeria tècnica de mines (sondejos i prospeccions mineres).

Enginyeria tècnica de mines.

Enginyeria tècnica de so i imatge.

Enginyeria tècnica de so.

Enginyeria tècnica de telecomunicació (equips electrònics).

Enginyeria tècnica de telecomunicació (instal·lacions telegràfiques i .telefòniques).

Enginyeria tècnica de telecomunicació (radiocomunicació).

Enginyeria tècnica de telecomunicació (sistemes de telecomunicació).

Enginyeria tècnica de telecomunicació (sistemes electrònics).

Enginyeria tècnica de telecomunicació (so i imatge).

Enginyeria tècnica de telecomunicació (so).

Enginyeria tècnica de telecomunicació (telefonia i transmissió de dades).

Enginyeria tècnica de telecomunicació (telemàtica).

Enginyeria tècnica de telecomunicació.

Enginyeria tècnica electrònica.

Enginyeria tècnica en aeromotors.

Enginyeria tècnica en aeronaus.

Enginyeria tècnica en aeroports i transport aeri.

Enginyeria tècnica en aeroports.

Enginyeria tècnica en ajuts a l'aeronavegació.

Enginyeria tècnica en armament del buc.

Enginyeria tècnica en ciments i mineralogia.

Enginyeria tècnica en combustibles.

Enginyeria tècnica en combustibles i energia.

Enginyeria tècnica en construccions.

Enginyeria tècnica en construccions civils.

Enginyeria tècnica en disseny industrial.

Enginyeria tècnica en electricitat.

Enginyeria tècnica en equips electrònics.

Enginyeria tècnica en estructures del buc.

Enginyeria tècnica en estructures flotants.

Enginyeria tècnica en explotació de mines.

Enginyeria tècnica en explotacions agropecuàries.

Enginyeria tècnica en explotacions forestals.

Enginyeria tècnica en hidrologia.

Enginyeria tècnica en horticultura.

Enginyeria tècnica en hortofructicultura i jardineria.

Enginyeria tècnica en indústria paperera.

Enginyeria tècnica en indústries agrícoles.

Enginyeria tècnica en indústries dels productes forestals.

Enginyeria tècnica en informàtica.

Enginyeria tècnica en informàtica de gestió.

Enginyeria tècnica en informàtica de sistemes.

Enginyeria tècnica en instal·lacions de combustibles i explosius.

Enginyeria tècnica en instal·lacions electromecàniques mineres.

Enginyeria tècnica en instal·lacions telegràfiques i telefòniques.

Enginyeria tècnica en treballs d'explotació i explosius.

Enginyeria tècnica en mecànica.

Enginyeria tècnica en mecanització agrària i construccions rurals.

Enginyeria tècnica en metal·lúrgia.

Enginyeria tècnica en navegació i circulació aèria.

Enginyeria tècnica en prospeccions.

Enginyeria tècnica en química industrial.

Enginyeria tècnica en radiocomunicació.

Enginyeria tècnica en serveis del buc.

Enginyeria tècnica en sondejos i prospeccions mineres.

Enginyeria tècnica en teixits de punt.

Enginyeria tècnica en telefonia i transmissió de dades.

Enginyeria tècnica en topografia.

Enginyeria tècnica en tràfic i serveis urbans.

Enginyeria tècnica en vies de comunicació i transports.

Enginyeria tècnica forestal (explotacions forestals).

Enginyeria tècnica forestal (indústria paperera).

Enginyeria tècnica forestal (indústries dels productes forestals).

Enginyeria tècnica forestal (indústries forestals).

Enginyeria tècnica forestal.

Enginyeria tècnica industrial (agràries).

Enginyeria tècnica industrial (electricitat).

Enginyeria tècnica industrial (electricitat-electrònica industrial).

Enginyeria tècnica industrial (electrònica industrial).

Enginyeria tècnica industrial (mecànica - estructures).

Enginyeria tècnica industrial (mecànica).

Enginyeria tècnica industrial (química).

Enginyeria tècnica industrial (química i metal:lúrgica).

Enginyeria tècnica industrial (química industrial).

Enginyeria tècnica industrial (teixits de punt).

Enginyeria tècnica industrial (tèxtil).

Enginyeria tècnica industrial.

Enginyeria tècnica naval (armament del buc).

Enginyeria tècnica naval (estructures del buc).

Enginyeria tècnica naval (estructures flotants).

Enginyeria tècnica naval (estructures marines).

Enginyeria tècnica naval (propulsió i serveis del buc).

Enginyeria tècnica naval (serveis del buc).

Enginyeria tècnica naval.

Enginyeria tècnica tèxtil.

Enginyeria tècnica.

Llicenciatura de la marina civil.

Llicenciatura de la marina civil (màquines navals).

Llicenciatura de la marina civil (nàutica).

Llicenciatura de la marina civil (radioelectrònica naval).

Llicenciatura en biologia (agroalimentària i biotecnologia).

Llicenciatura en biologia (biologia d'organismes i sistemes).

Llicenciatura en biologia (biotecnologia).

Llicenciatura en biologia (sanitària).

Llicenciatura en biologia.

Llicenciatura en biotecnologia.

Llicenciatura en ciència i tecnologia dels aliments.

Llicenciatura en ciències (biologia).

Llicenciatura en ciències (biològiques).

Llicenciatura en ciències (ciències naturals).

Llicenciatura en ciències (físiques).

Llicenciatura en ciències (geològiques).

Llicenciatura en ciències (informàtica).

Llicenciatura en ciències (matemàtiques).

Llicenciatura en ciències (química).

Llicenciatura en ciències ambientals.

Llicenciatura en ciències biològiques (agroalimentària i biotecnologia).

Llicenciatura en ciències biològiques (biologia fonamental).

Llicenciatura en ciències biològiques (bioquímica).

Llicenciatura en ciències biològiques (botànica).

Llicenciatura en ciències biològiques (zoologia).

Llicenciatura en ciències biològiques.

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (empresarials i economia de l'empresa).

Llicenciatura en ciències físiques (astrofísica).

Llicenciatura en ciències físiques (cosmos).

Llicenciatura en ciències físiques (electricitat).

Llicenciatura en ciències físiques (materials).

Llicenciatura en ciències físiques.

Llicenciatura en ciències geològiques.

Llicenciatura en ciències i tècniques estadístiques.

Llicenciatura en ciències matemàtiques.

Llicenciatura en ciències químiques (agrícola).

Llicenciatura en ciències químiques (analítica).

Llicenciatura en ciències químiques (bioquímica).

Llicenciatura en ciències químiques (industrial).

Llicenciatura en ciències químiques (inorgànica).

Llicenciatura en ciències químiques (metal·lúrgica).

Llicenciatura en ciències químiques (orgànica).

Llicenciatura en ciències químiques (química fonamental).

Llicenciatura en ciències químiques (tècnica).

Llicenciatura en ciències químiques.

Llicenciatura en físiques.

Llicenciatura en geologia.

Llicenciatura en informàtica.

Llicenciatura en màquines navals.

Llicenciatura en matemàtiques.

Llicenciatura en nàutica i transport marítim.

Llicenciatura en química.

Llicenciatura en radioelectrònica naval.

Títol superior d'Art Dramàtic (Escenografia).

Cos de Professors Tècnics de Formació Professional.

601 Cuina i pastisseria.

Diplomatura en turisme.

Llicenciatura en ciència i tecnologia dels aliments.

Tècnic d'empreses i activitats turístiques.

Tècnic especialista en hoteleria.

Tècnic superior en restauració.

602 Equips electrònics.

Diplomatura de la marina civil (radioelectrònica naval).

Diplomatura en informàtica.

Diplomatura en radioelectrònica naval.

Enginyeria aeronàutic.

Enginyeria de telecomunicació.

Enginyeria en automàtica i electrònica industrial.

Enginyeria en electrònica.

Enginyeria industrial (electricitat).

Enginyeria industrial (mecànica).

Enginyeria industrial (metall).

Enginyeria industrial (organització industrial).

Enginyeria industrial (paperera gràfica).

Enginyeria industrial (química).

Enginyeria industrial (tècniques energètiques).

Enginyeria industrial (tèxtil).

Enginyeria superior industrial.

Enginyeria tècnica aeronàutic (aeronavegació).

Enginyeria tècnica aeronàutic (ajuts a l'aeronavegació).

Enginyeria tècnica aeronàutic (navegació i circulació aèria).

Enginyeria tècnica de so i imatge.

Enginyeria tècnica de so.

Enginyeria tècnica de telecomunicació (equips electrònics).

Enginyeria tècnica de telecomunicació (instal·lacions telegràfiques i telefòniques).

Enginyeria tècnica de telecomunicació (radiocomunicació).

Enginyeria tècnica de telecomunicació (sistemes de telecomunicació).

Enginyeria tècnica de telecomunicació (sistemes electrònics).

Enginyeria tècnica de telecomunicació (so i imatge).

Enginyeria tècnica de telecomunicació (so).

Enginyeria tècnica de telecomunicació (telefonia i transmissió de dades).

Enginyeria tècnica de telecomunicació (telemàtica).

Enginyeria tècnica de telecomunicació.

Enginyeria tècnica en ajuts a l'aeronavegació.

Enginyeria tècnica en electricitat.

Enginyeria tècnica en equips electrònics.

Enginyeria tècnica en informàtica de sistemes.

Enginyeria tècnica en instal·lacions telegràfiques i telefòniques.

Enginyeria tècnica en navegació i circulació aèria.

Enginyeria tècnica en radiocomunicació.

Enginyeria tècnica en telefonia i transmissió de dades.

Enginyeria tècnica industrial (electricitat).

Enginyeria tècnica industrial (electricitat-electrònica industrial).

Enginyeria tècnica industrial (electrònica industrial).

Llicenciatura en ciències (físiques).

Llicenciatura en ciències físiques (astrofísica).

Llicenciatura en ciències físiques (cosmos).

Llicenciatura en ciències físiques (electricitat).

Llicenciatura en ciències físiques (materials).

Llicenciatura en ciències físiques.

Llicenciatura en físiques.

603 Estètica.

Diplomatura en fisioteràpia.

Diplomatura en infermeria.

Diplomatura en podologia.

Llicenciatura en biologia (bioquímica).

Llicenciatura en biologia (biologia d'organismes i sistemes).

Llicenciatura en biologia (biotecnologia).

Llicenciatura en biologia (sanitària).

Llicenciatura en biologia.

Llicenciatura en bioquímica.

Llicenciatura en biotecnologia.

Llicenciatura en ciències (biologia).

Llicenciatura en ciències (biològiques).

Llicenciatura en ciències (ciències naturals).

Llicenciatura en ciències (química).

Llicenciatura en ciències ambientals.

Llicenciatura en ciències biològiques (agroalimentària i biotecnologia).

Llicenciatura en ciències biològiques (biologia fonamental).

Llicenciatura en ciències biològiques (botànica).

Llicenciatura en ciències biològiques (zoologia).

Llicenciatura en ciències biològiques.

Llicenciatura en ciències químiques (agrícola).

Llicenciatura en ciències químiques (analítica).

Llicenciatura en ciències químiques (bioquímica).

Llicenciatura en ciències químiques (industrial).

Llicenciatura en ciències químiques (inorgànica).

Llicenciatura en ciències químiques (metal·lúrgica).

Llicenciatura en ciències químiques (orgànica).

Llicenciatura en ciències químiques (química fonamental).

Llicenciatura en ciències químiques (tècnica).

Llicenciatura en ciències químiques.

Llicenciatura en farmàcia.

Llicenciatura en medicina i cirurgia.

Llicenciatura en medicina.

Llicenciatura en química.

Tècnic especialista en estètica.

Tècnic superior en estètica.

604 Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles.

Enginyeria de forest.

Enginyeria de materials.

Enginyeria industrial (electricitat).

Enginyeria industrial (mecànica).

Enginyeria industrial (metall).

Enginyeria industrial (organització industrial).

Enginyeria industrial (paperera gràfica).

Enginyeria industrial (química).

Enginyeria industrial (tècniques energètiques).

Enginyeria industrial (tèxtil).

Enginyeria superior industrial.

Enginyeria tècnica en disseny industrial.

Enginyeria tècnica en explotacions forestals.

Enginyeria tècnica en indústria paperera.

Enginyeria tècnica en indústries dels productes forestals.

Enginyeria tècnica en mecànica.

Enginyeria tècnica forestal (explotacions forestals).

Enginyeria tècnica forestal (indústria paperera).

Enginyeria tècnica forestal (indústries dels productes forestals).

Enginyeria tècnica forestal (indústries forestals).

Enginyeria tècnica forestal.

Enginyeria tècnica industrial (mecànica).

Tècnic especialista ebenista.

Tècnic especialista en construcció industrial de fusta.

Tècnic especialista en disseny i fabricació de mobles.

Tècnic especialista en fusta.

Tècnic especialista modelista de foneria.

Tècnic superior en desenvolupament de productes en fusteria i moble.

Tècnic superior en producció de fusta i moble.

605 Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i fluids.

Arquitectura tècnica en execució d'obres.

Arquitectura tècnica.

Arquitectura.

Diplomatura de la marina civil (màquines navals).

Diplomatura en màquines navals.

Enginyeria aeronàutic en materials aeronàutics i armament aeri.

Enginyeria aeronàutica.

Enginyeria agronòmica (alimentària).

Enginyeria agronòmica (Enginyeria rural).

Enginyeria agronòmica (fitotècnia).

Enginyeria agronòmica(indústries Agràries).

Enginyeria agronòmica.

Enginyeria de mines.

Enginyeria geòleg.

Enginyeria industrial (electricitat).

Enginyeria industrial (mecànica).

Enginyeria industrial (metall).

Enginyeria industrial (organització industrial).

Enginyeria industrial (paperera gràfica).

Enginyeria industrial (química).

Enginyeria industrial (tècniques energètiques).

Enginyeria industrial (tèxtil).

Enginyeria naval i oceànica.

Enginyeria naval.

Enginyeria superior industrial.

Enginyeria tècnica aeronàutic (aeromotors).

Enginyeria tècnica aeronàutic (aeronaus).

Enginyeria tècnica aeronàutic (aeronavegació).

Enginyeria tècnica aeronàutic (aeroports i transport aeri).

Enginyeria tècnica aeronàutic (aeroports).

Enginyeria tècnica aeronàutic (ajuts a l'aeronavegació).

Enginyeria tècnica aeronàutic (equips i materials aeroespacials).

Enginyeria tècnica aeronàutic (materials aeronàutics i armament aeri).

Enginyeria tècnica aeronàutic (navegació i circulació aèria).

Enginyeria tècnica aeronàutica.

Enginyeria tècnica agrícola (indústries agràries i alimentàries).

Enginyeria tècnica agrícola (indústries agrícoles).

Enginyeria tècnica agrícola (mecanització i construccions rurals).

Enginyeria tècnica de mines (ciments i mineralogia).

Enginyeria tècnica de mines (combustibles i energia).

Enginyeria tècnica de mines (explotació de mines).

Enginyeria tècnica de mines (instal·lacions de combustibles i explosius).

Enginyeria tècnica de mines (instal·lacions electromecàniques mineres).

Enginyeria tècnica de mines (metal·lúrgia).

Enginyeria tècnica de mines (mineralogia i metal·lúrgia).

Enginyeria tècnica de mines (recursos energètics, combustibles i explosius).

Enginyeria tècnica de mines (sondejos i prospeccions mineres).

Enginyeria tècnica de mines (treballs d'explotació i explosius).

Enginyeria tècnica de mines.

Enginyeria tècnica en aeromotors.

Enginyeria tècnica en aeronaus.

Enginyeria tècnica en aeroports i transport aeri.

Enginyeria tècnica en aeroports.

Enginyeria tècnica en ajuts a l'aeronavegació.

Enginyeria tècnica en armament del buc.

Enginyeria tècnica en ciments i mineralogia.

Enginyeria tècnica en combustibles i energia.

Enginyeria tècnica en electricitat.

Enginyeria tècnica en estructures flotants.

Enginyeria tècnica en explotació de mines.

Enginyeria tècnica en indústria paperera.

Enginyeria tècnica en indústries agrícoles.

Enginyeria tècnica en indústries dels productes forestals.

Enginyeria tècnica en instal·lacions de combustibles i explosius.

Enginyeria tècnica en instal·lacions electromecàniques mineres.

Enginyeria tècnica en mecànica.

Enginyeria tècnica en mecanització agrària i construccions rurals.

Enginyeria tècnica en metal·lúrgia.

Enginyeria tècnica en navegació i circulació aèria.

Enginyeria tècnica en química industrial.

Enginyeria tècnica en serveis del buc.

Enginyeria tècnica en sondejos i prospeccions mineres.

Enginyeria tècnica en teixits de punt.

Enginyeria tècnica en treballs d'explotació i explosius.

Enginyeria tècnica forestal (indústria paperera).

Enginyeria tècnica forestal (indústries dels productes forestals).

Enginyeria tècnica forestal (indústries forestals).

Enginyeria tècnica forestal.

Enginyeria tècnica industrial (agràries).

Enginyeria tècnica industrial (electricitat).

Enginyeria tècnica industrial (electricitat-electrònica industrial).

Enginyeria tècnica industrial (electrònica industrial).

Enginyeria tècnica industrial (mecànica).

Enginyeria tècnica industrial (química i metal·lúrgica).

Enginyeria tècnica industrial (química industrial).

Enginyeria tècnica industrial (teixits de punt).

Enginyeria tècnica industrial (tèxtil).

Enginyeria tècnica industrial.

Enginyeria tècnica naval (armament del buc).

Enginyeria tècnica naval (estructures flotants).

Enginyeria tècnica naval (propulsió i serveis del buc).

Enginyeria tècnica naval (serveis del buc).

Enginyeria tècnica tèxtil.

Llicenciatura de la marina civil (màquines navals).

Llicenciatura en màquines navals.

606 Instal·lacions electrotècniques.

Diplomatura de la marina civil (radioelectrònica naval).

Diplomatura en informàtica.

Diplomatura en radioelectrònica naval.

Enginyeria de telecomunicació.

Enginyeria en automàtica i electrònica industrial.

Enginyeria en electrònica.

Enginyeria industrial (electricitat).

Enginyeria industrial (mecànica).

Enginyeria industrial (metall).

Enginyeria industrial (organització industrial).

Enginyeria industrial (paperera gràfica).

Enginyeria industrial (química).

Enginyeria industrial (tècniques energètiques).

Enginyeria industrial (tèxtil).

Enginyeria superior industrial.

Enginyeria tècnica aeronàutic (aeronavegació).

Enginyeria tècnica aeronàutic (ajuts a l'aeronavegació).

Enginyeria tècnica aeronàutic (navegació i circulació aèria).

Enginyeria tècnica de so i imatge.

Enginyeria tècnica de so.

Enginyeria tècnica de telecomunicació (equips electrònics).

Enginyeria tècnica de telecomunicació (instal·lacions telegràfiques i telefòniques).

Enginyeria tècnica de telecomunicació (radiocomunicació).

Enginyeria tècnica de telecomunicació (sistemes de telecomunicació).

Enginyeria tècnica de telecomunicació (sistemes electrònics).

Enginyeria tècnica de telecomunicació (so i imatge).

Enginyeria tècnica de telecomunicació (so).

Enginyeria tècnica de telecomunicació (telefonia i transmissió de dades).

Enginyeria tècnica de telecomunicació (telemàtica).

Enginyeria tècnica de telecomunicació.

Enginyeria tècnica en ajuts a l'aeronavegació.

Enginyeria tècnica en electricitat.

Enginyeria tècnica en equips electrònics.

Enginyeria tècnica en informàtica de sistemes.

Enginyeria tècnica en instal·lacions telegràfiques i telefòniques.

Enginyeria tècnica en navegació i circulació aèria.

Enginyeria tècnica en radiocomunicació.

Enginyeria tècnica en telefonia i transmissió de dades.

Enginyeria tècnica industrial (electricitat).

Enginyeria tècnica industrial (electricitat-electrònica industrial).

Enginyeria tècnica industrial (electrònica industrial).

Llicenciatura en ciències (físiques).

Llicenciatura en ciències físiques (astrofísica).

Llicenciatura en ciències físiques (cosmos).

Llicenciatura en ciències físiques (electricitat).

Llicenciatura en ciències físiques (materials).

Llicenciatura en ciències físiques.

Llicenciatura en físiques.

607 Instal·lació i equips de criança i Cultiu.

Enginyeria agronòmica (alimentària).

Enginyeria agronòmica (Enginyeria rural).

Enginyeria agronòmica (fitotècnia).

Enginyeria agronòmica (indústries Agràries).

Enginyeria agrònom.

Enginyeria tècnica agrícola (explotacions agropecuàries).

Enginyeria tècnica en explotacions agropecuàries.

Llicenciatura en biologia (bioquímica).

Llicenciatura en biologia (agroalimentaria i biotecnologia).

Llicenciatura en biologia (biologia d'organismes i sistemes).

Llicenciatura en biologia (biotecnologia).

Llicenciatura en biologia (sanitària).

Llicenciatura en biologia.

Llicenciatura en bioquímica.

Llicenciatura en biotecnologia.

Llicenciatura en ciència i tecnologia dels aliments.

Llicenciatura en ciències (biologia).

Llicenciatura en ciències (biològiques).

Llicenciatura en ciències (ciències naturals).

Llicenciatura en ciències ambientals.

Llicenciatura en ciències biològiques (agroalimentària i biotecnologia).

Llicenciatura en ciències biològiques (biologia fonamental).

Llicenciatura en ciències biològiques (botànica).

Llicenciatura en ciències biològiques (zoologia).

Llicenciatura en ciències biològiques.

Llicenciatura en ciències del mar.

Llicenciatura en veterinària.

608 Laboratori.

Enginyeria industrial (química).

Enginyeria química.

Enginyeria tècnica en química industrial.

Enginyeria tècnica industrial (química i metal·lúrgica).

Enginyeria tècnica industrial (química industrial).

Llicenciatura en biologia (bioquímica).

Llicenciatura en bioquímica.

Llicenciatura en ciència i tecnologia dels aliments.

Llicenciatura en ciències (química).

Llicenciatura en ciències ambientals.

Llicenciatura en ciències biològiques (biologia fonamental).

Llicenciatura en ciències químiques (agrícola).

Llicenciatura en ciències químiques (analítica).

Llicenciatura en ciències químiques (bioquímica).

Llicenciatura en ciències químiques (industrial).

Llicenciatura en ciències químiques (inorgànica).

Llicenciatura en ciències químiques (metal·lúrgica).

Llicenciatura en ciències químiques (orgànica).

Llicenciatura en ciències químiques (química fonamental).

Llicenciatura en ciències químiques (tècnica).

Llicenciatura en ciències químiques.

Llicenciatura en farmàcia.

Llicenciatura en química.

609 Manteniment de vehicles.

Diplomatura de la marina civil (màquines navals).

Diplomatura en màquines navals.

Enginyeria aeronàutic en materials aeronàutics i armament aeri.

Enginyeria aeronàutic.

Enginyeria agronòmica (alimentària).

Enginyeria agronòmica (Enginyeria rural).

Enginyeria agronòmica (fitotècnia).

Enginyeria agronòmica (indústries agràries).

Enginyeria agronòmica.

Enginyeria de forest.

Enginyeria de mines.

Enginyeria industrial (electricitat).

Enginyeria industrial (mecànica).

Enginyeria industrial (metall).

Enginyeria industrial (organització industrial).

Enginyeria industrial (paperera gràfica).

Enginyeria industrial (química).

Enginyeria industrial (tècniques energètiques).

Enginyeria industrial (tèxtil).

Enginyeria naval i oceànica.

Enginyeria naval.

Enginyeria superior industrial.

Enginyeria tècnica aeronàutica (aeromotors).

Enginyeria tècnica aeronàutica (aeronaus).

Enginyeria tècnica aeronàutica (aeronavegació).

Enginyeria tècnica aeronàutica (aeroports i transport aeri).

Enginyeria tècnica aeronàutica (aeroports).

Enginyeria tècnica aeronàutica (ajuts a l'aeronavegació).

Enginyeria tècnica aeronàutica (equips i materials aeroespacials).

Enginyeria tècnica aeronàutica (materials aeronàutics i armament aeri).

Enginyeria tècnica aeronàutica (navegació i circulació aèria).

Enginyeria tècnica aeronàutica.

Enginyeria tècnica agrícola (mecanització i construccions rurals).

Enginyeria tècnica de mines (instal·lacions electromecàniques .mineres).

Enginyeria tècnica en aeromotors.

Enginyeria tècnica en aeronaus.

Enginyeria tècnica en aeroports i transport aeri.

Enginyeria tècnica en aeroports.

Enginyeria tècnica en ajuts a l'aeronavegació.

Enginyeria tècnica en armament del buc.

Enginyeria tècnica en estructures flotants.

Enginyeria tècnica en instal·lacions electromecàniques mineres.

Enginyeria tècnica en mecànica.

Enginyeria tècnica en mecanització agrària i construccions rurals.

Enginyeria tècnica en navegació i circulació aèria.

Enginyeria tècnica en serveis del buc.

Enginyeria tècnica forestal.

Enginyeria tècnica industrial (mecànica).

Enginyeria tècnica naval (armament del buc).

Enginyeria tècnica naval (estructures flotants).

Enginyeria tècnica naval (propulsió i serveis del buc).

Enginyeria tècnica naval (serveis del buc).

Llicenciatura de la marina civil (màquines navals).

Llicenciatura en màquines navals.

Tècnic especialista en automoció.

Tècnic especialista en manteniment de màquines i equips de construcció i obres.

Tècnic especialista en mecànica i electricitat de l'automòbil.

Tècnic superior en automoció.

610 Màquines, serveis i producció.

Diplomatura de la marina civil (màquines navals).

Diplomatura de la marina civil (nàutica).

Diplomatura en màquines navals.

Diplomatura en nàutica i transports marítims.

Diplomatura en navegació marítima.

Enginyeria aeronàutica.

Enginyeria agronòmica (alimentària).

Enginyeria agronòmica (Enginyeria rural).

Enginyeria agronòmica (fitotècnia).

Enginyeria agronòmica (indústries agràries).

Enginyeria agrònom.

Enginyeria de camins, canals i ports.

Enginyeria de forest.

Enginyeria de materials.

Enginyeria de mines.

Enginyeria en geodèsia i cartografia.

Enginyeria geològica.

Enginyeria industrial (electricitat).

Enginyeria industrial (mecànica).

Enginyeria industrial (metall).

Enginyeria industrial (organització industrial).

Enginyeria industrial (paperera gràfica).

Enginyeria industrial (química).

Enginyeria industrial (tècniques energètiques).

Enginyeria industrial (tèxtil).

Enginyeria naval i oceànica.

Enginyeria naval.

Enginyeria superior industrial.

Enginyeria tècnica aeronàutica (aeromotors).

Enginyeria tècnica aeronàutica (aeronaus).

Enginyeria tècnica aeronàutica (aeronavegació).

Enginyeria tècnica aeronàutica (ajuts a l'aeronavegació).

Enginyeria tècnica aeronàutica (equips i materials aeroespacials).

Enginyeria tècnica aeronàutica (materials aeronàutics i armament aeri).

Enginyeria tècnica aeronàutica (navegació i circulació aèria).

Enginyeria tècnica aeronàutica en materials aeronàutics i armament aeri.

Enginyeria tècnica agrícola (mecanització i construccions rurals).

Enginyeria tècnica d'obres públiques (construccions civils).

Enginyeria tècnica d'obres públiques (hidrologia).

Enginyeria tècnica d'obres públiques (tràfic i serveis urbans).

Enginyeria tècnica d'obres públiques (transports i serveis urbans).

Enginyeria tècnica d'obres públiques (vies de comunicació i .transports).

Enginyeria tècnica d'obres públiques.

Enginyeria tècnica de mines (ciments i mineralogia).

Enginyeria tècnica de mines (combustibles i energia).

Enginyeria tècnica de mines (explotació de mines).

Enginyeria tècnica de mines (instal·lacions de combustibles iexplosius).

Enginyeria tècnica de mines (instal·lacions electromecàniques mineres).

Enginyeria tècnica de mines (metal·lúrgia).

Enginyeria tècnica de mines (mineralogia i metal·lúrgia).

Enginyeria tècnica de mines (recursos energètics, combustibles i explosius).

Enginyeria tècnica de mines (treballs d'explotació i explosius).

Enginyeria tècnica en aeromotors.

Enginyeria tècnica en aeronaus.

Enginyeria tècnica en ajuts a l'aeronavegació.

Enginyeria tècnica en armament del buc.

Enginyeria tècnica en ciments i mineralogia.

Enginyeria tècnica en combustibles i energia.

Enginyeria tècnica en construccions civils.

Enginyeria tècnica en electricitat.

Enginyeria tècnica en estructures del buc.

Enginyeria tècnica en estructures flotants.

Enginyeria tècnica en explotació de mines.

Enginyeria tècnica en hidrologia.

Enginyeria tècnica en indústria paperera.

Enginyeria tècnica en indústries dels productes forestals.

Enginyeria tècnica en instal·lacions de combustibles i explosius.

Enginyeria tècnica en instal·lacions electromecàniques mineres.

Enginyeria tècnica en mecànica.

Enginyeria tècnica en mecanització agrària i construccions rurals.

Enginyeria tècnica en metal·lúrgia.

Enginyeria tècnica en navegació i circulació aèria.

Enginyeria tècnica en serveis del buc.

Enginyeria tècnica en tràfic i serveis urbans.

Enginyeria tècnica en treballs d'explotació i explosius.

Enginyeria tècnica en vies de comunicació i transports.

Enginyeria tècnica forestal (indústria paperera).

Enginyeria tècnica forestal (indústries dels productes forestals).

Enginyeria tècnica forestal (indústries forestals).

Enginyeria tècnica forestal.

Enginyeria tècnica industrial (electricitat).

Enginyeria tècnica industrial (mecànica).

Enginyeria tècnica naval (armament del buc).

Enginyeria tècnica naval (estructures del buc).

Enginyeria tècnica naval (estructures flotants).

Enginyeria tècnica naval (estructures marines).

Enginyeria tècnica naval (propulsió i serveis del buc).

Enginyeria tècnica naval (serveis del buc).

Enginyeria tècnica naval.

Llicenciatura de la marina civil (màquines navals).

Llicenciatura de la marina civil (nàutica).

Llicenciatura de la marina civil (radioelectrònica naval).

Llicenciatura en màquines navals.

Llicenciatura en nàutica i transport marítim.

Llicenciatura en radioelectrònica naval.

611 Mecanització i manteniment de màquines.

Diplomatura de la marina civil (màquines navals).

Diplomatura en màquines navals.

Enginyeria de materials.

Enginyeria en automàtica i electrònica industrial.

Enginyeria industrial (electricitat).

Enginyeria industrial (mecànica).

Enginyeria industrial (metall).

Enginyeria industrial (organització industrial).

Enginyeria industrial (paperera gràfica).

Enginyeria industrial (química).

Enginyeria industrial (tècniques energètiques).

Enginyeria industrial (tèxtil).

Enginyeria naval i oceànica.

Enginyeria naval.

Enginyeria superior industrial.

Enginyeria tècnica agrícola (mecanització i construccions rurals).

Enginyeria tècnica de mines (ciments i mineralogia).

Enginyeria tècnica de mines (metal·lúrgia).

Enginyeria tècnica de mines (mineralogia i metal·lúrgia).

Enginyeria tècnica en ciments i mineralogia.

Enginyeria tècnica en disseny industrial.

Enginyeria tècnica en estructures del buc.

Enginyeria tècnica en mecànica.

Enginyeria tècnica en mecanització agrària i construccions rurals.

Enginyeria tècnica en metal·lúrgia.

Enginyeria tècnica industrial (mecànica).

Enginyeria tècnica naval (estructures del buc).

Enginyeria tècnica naval (estructures marines).

Llicenciatura de la marina civil (màquines navals).

Llicenciatura en màquines navals.

Tècnic especialista en control de qualitat.

Tècnic especialista en fabricació mecànica.

Tècnic especialista en màquines eines.

Tècnic especialista en matriceria i motlles.

Tècnic especialista en micromecànica d'instruments.

Tècnic especialista en micromecànica de màquines eines.

Tècnic especialista en micromecànica i rellotgeria.

Tècnic especialista en muntatge i construcció de maquinària.

Tècnic especialista en utillatges i muntatges mecànics.

Tècnic especialista instrumentista en sistemes de mesura.

Tècnic especialista mecànic d'armes.

Tècnic superior en producció per mecanitzat.

612 Oficina de Projectes de Construcció.

Arquitectura tècnica en execució d'obres.

Arquitectura tècnica.

Arquitectura.

Enginyeria agronòmica.

Enginyeria de camins, canals i ports.

Enginyeria geològica.

Enginyeria industrial (electricitat).

Enginyeria industrial (mecànica).

Enginyeria industrial (metall).

Enginyeria industrial (organització industrial).

Enginyeria industrial (paperera gràfica).

Enginyeria industrial (química).

Enginyeria industrial (tècniques energètiques).

Enginyeria industrial (tèxtil).

Enginyeria naval i oceànic.

Enginyeria naval.

Enginyeria superior industrial.

Enginyeria tècnica agrícola (mecanització i construccions rurals).

Enginyeria tècnica d'obres públiques (construccions civils).

Enginyeria tècnica d'obres públiques (hidrologia).

Enginyeria tècnica d'obres públiques (tràfic i serveis urbans).

Enginyeria tècnica d'obres públiques (transports i serveis urbans).

Enginyeria tècnica d'obres públiques (vies de comunicació i transports).

Enginyeria tècnica d'obres públiques.

Enginyeria tècnica en construccions civils.

Enginyeria tècnica en electricitat.

Enginyeria tècnica en hidrologia.

Enginyeria tècnica en mecànica.

Enginyeria tècnica en mecanització agrària i construccions rurals.

Enginyeria tècnica en química industrial.

Enginyeria tècnica en teixits de punt.

Enginyeria tècnica en tràfic i serveis urbans.

Enginyeria tècnica en vies de comunicació i transports.

Enginyeria tècnica industrial (electricitat).

Enginyeria tècnica industrial (electricitat-electrònica industrial).

Enginyeria tècnica industrial (electrònica industrial).

Enginyeria tècnica industrial (mecànica).

Enginyeria tècnica industrial (química i metal·lúrgica).

Enginyeria tècnica industrial (química industrial).

Enginyeria tècnica industrial (teixits de punt).

Enginyeria tècnica industrial (tèxtil).

Enginyeria tècnica industrial.

Enginyeria tècnica tèxtil.

Títol superior de disseny d'interiors.

613 Oficina de Projectes de Fabricació Mecànica.

Arquitectura tècnica en execució d'obres.

Arquitectura tècnica.

Arquitectura.

Diplomatura de la marina civil (màquines navals).

Diplomatura en màquines navals.

Enginyeria aeronàutica.

Enginyeria de mines.

Enginyeria industrial (electricitat).

Enginyeria industrial (mecànica).

Enginyeria industrial (metall).

Enginyeria industrial (organització industrial).

Enginyeria industrial (paperera gràfica).

Enginyeria industrial (química).

Enginyeria industrial (tècniques energètiques).

Enginyeria industrial (tèxtil).

Enginyeria naval i oceànica.

Enginyeria naval.

Enginyeria superior industrial.

Enginyeria tècnica aeronàutica (aeronaus).

Enginyeria tècnica agrícola (mecanització i construccions rurals).

Enginyeria tècnica de mines (instal·lacions electromecàniques mineres).

Enginyeria tècnica en aeronaus.

Enginyeria tècnica en disseny industrial.

Enginyeria tècnica en estructures del buc.

Enginyeria tècnica en instal·lacions electromecàniques mineres.

Enginyeria tècnica en mecànica.

Enginyeria tècnica en mecanització agrària i construccions rurals.

Enginyeria tècnica industrial (mecànica).

Enginyeria tècnica naval (estructures del buc).

Enginyeria tècnica naval (estructures marines).

Llicenciatura de la marina civil (màquines navals).

Llicenciatura en màquines navals.

615 Operacions de Processos.

Enginyeria industrial (química).

Enginyeria química.

Enginyeria tècnica en indústria paperera.

Enginyeria tècnica en indústries dels productes forestals.

Enginyeria tècnica en química industrial.

Enginyeria tècnica forestal (indústria paperera).

Enginyeria tècnica forestal (indústries dels productes forestals).

Enginyeria tècnica forestal (indústries forestals).

Enginyeria tècnica forestal.

Enginyeria tècnica industrial (química i metal·lúrgica).

Enginyeria tècnica industrial (química industrial).

Llicenciatura en biologia (bioquímica).

Llicenciatura en biologia (agroalimentària i biotecnologia).

Llicenciatura en biologia (biotecnologia).

Llicenciatura en bioquímica.

Llicenciatura en ciència i tecnologia dels aliments.

Llicenciatura en ciències químiques.

Llicenciatura en ciències (química).

Llicenciatura en ciències ambientals.

Llicenciatura en ciències químiques (agrícola).

Llicenciatura en ciències químiques (analítica).

Llicenciatura en ciències químiques (bioquímica).

Llicenciatura en ciències químiques (industrial).

Llicenciatura en ciències químiques (inorgànica).

Llicenciatura en ciències químiques (metal·lúrgica).

Llicenciatura en ciències químiques (orgànica).

Llicenciatura en ciències químiques (química fonamental).

Llicenciatura en ciències químiques (tècnica).

Llicenciatura en farmàcia.

Llicenciatura en química.

614 Operacions i Equips d'elaboració de productes alimentaris.

Enginyeria agronòmica (alimentària).

Enginyeria agronòmica (Enginyeria rural).

Enginyeria agronòmica (fitotècnia).

Enginyeria agronòmica (indústries Agràries).

Enginyeria agronòmica.

Enginyeria industrial (electricitat).

Enginyeria industrial (mecànica).

Enginyeria industrial (metall).

Enginyeria industrial (organització industrial).

Enginyeria industrial (paperera gràfica).

Enginyeria industrial (química).

Enginyeria industrial (tècniques energètiques).

Enginyeria industrial (tèxtil).

Enginyeria química.

Enginyeria superior industrial.

Enginyeria tècnica agrícola (indústries agràries i alimentàries).

Enginyeria tècnica agrícola (indústries agrícoles).

Enginyeria tècnica en indústries agrícoles.

Enginyeria tècnica en química industrial.

Enginyeria tècnica industrial (agràries).

Enginyeria tècnica industrial (química i metal·lúrgica).

Enginyeria tècnica industrial (química industrial).

Llicenciatura en biologia (bioquímica).

Llicenciatura en biologia (agroalimentària i biotecnologia).

Llicenciatura en biologia (biologia d'organismes i sistemes).

Llicenciatura en biologia (biotecnologia).

Llicenciatura en biologia (sanitària).

Llicenciatura en biologia.

Llicenciatura en bioquímica.

Llicenciatura en biotecnologia.

Llicenciatura en ciència i tecnologia dels aliments.

Llicenciatura en ciències (biologia).

Llicenciatura en ciències (biològiques).

Llicenciatura en ciències (ciències naturals).

Llicenciatura en ciències (química).

Llicenciatura en ciències ambientals.

Llicenciatura en ciències biològiques (agroalimentària i biotecnologia).

Llicenciatura en ciències biològiques (biologia fonamental).

Llicenciatura en ciències biològiques (botànica).

Llicenciatura en ciències biològiques (zoologia).

Llicenciatura en ciències biològiques.

Llicenciatura en ciències químiques (agrícola).

Llicenciatura en ciències químiques (analítica).

Llicenciatura en ciències químiques (bioquímica).

Llicenciatura en ciències químiques (industrial).

Llicenciatura en ciències químiques (inorgànica).

Llicenciatura en ciències químiques (metal·lúrgica).

Llicenciatura en ciències químiques (orgànica).

Llicenciatura en ciències químiques (química fonamental).

Llicenciatura en ciències químiques (tècnica).

Llicenciatura en ciències químiques.

Llicenciatura en enologia.

Llicenciatura en farmàcia.

Llicenciatura en química.

Llicenciatura en veterinària.

616 Operacions i equips de producció agrària.

Enginyeria agronòmica (alimentària).

Enginyeria agronòmica (enginyeria rural).

Enginyeria agronòmica (fitotècnia).

Enginyeria agronòmica (indústries agràries).

Enginyeria agronòmica.

Enginyeria de forest.

Enginyeria tècnica agrícola (explotacions agropecuàries).

Enginyeria tècnica agrícola (hortofructicultura i jardineria).

Enginyeria tècnica agrícola (indústries agràries i alimentàries).

Enginyeria tècnica agrícola (indústries agrícoles).

Enginyeria tècnica agrícola (mecanització i construccions rurals).

Enginyeria tècnica agrícola (orientació. Gestió Medi Ambient).

Enginyeria tècnica agrícola.

Enginyeria tècnica en explotacions agropecuàries.

Enginyeria tècnica en explotacions forestals.

Enginyeria tècnica en hortofructicultura i jardineria.

Enginyeria tècnica en indústria paperera.

Enginyeria tècnica en indústries agrícoles.

Enginyeria tècnica en indústries dels productes forestals.

Enginyeria tècnica en mecanització agrària i construccions rurals.

Enginyeria tècnica forestal (explotacions forestals).

Enginyeria tècnica forestal (indústria paperera).

Enginyeria tècnica forestal (indústries dels productes forestals).

Enginyeria tècnica forestal (indústries forestals).

Enginyeria tècnica forestal.

Enginyeria tècnica industrial (agraries).

Llicenciatura en biologia (agroalimentaria i biotecnologia).

Llicenciatura en biologia (biologia d'organismes i sistemes).

Llicenciatura en biologia (biotecnologia).

Llicenciatura en biologia (sanitària).

Llicenciatura en biologia.

Llicenciatura en bioquímica.

Llicenciatura en biotecnologia.

Llicenciatura en ciència i tecnologia dels aliments.

Llicenciatura en ciències (biologia).

Llicenciatura en ciències (biològiques).

Llicenciatura en ciències (ciències naturals).

Llicenciatura en ciències (geològiques).

Llicenciatura en ciències (química).

Llicenciatura en ciències ambientals.

Llicenciatura en ciències biològiques (agroalimentària i biotecnologia).

Llicenciatura en ciències biològiques (biologia fonamental).

Llicenciatura en ciències biològiques (bioquímica).

Llicenciatura en ciències biològiques (botànica).

Llicenciatura en ciències biològiques (zoologia).

Llicenciatura en ciències biològiques.

Llicenciatura en ciències geològiques.

Llicenciatura en ciències químiques (agrícola).

Llicenciatura en ciències químiques (analítica).

Llicenciatura en ciències químiques (bioquímica).

Llicenciatura en ciències químiques (industrial).

Llicenciatura en ciències químiques (inorgànica).

Llicenciatura en ciències químiques (metal·lúrgica).

Llicenciatura en ciències químiques (orgànica).

Llicenciatura en ciències químiques (química fonamental).

Llicenciatura en ciències químiques (tècnica).

Llicenciatura en enologia.

Llicenciatura en geologia.

Llicenciatura en química.

Llicenciatura en químiques.

Llicenciatura en veterinària.

617 Patronatge i confecció.

Enginyeria tècnica en teixits de punt.

Enginyeria tècnica industrial (teixits de punt).

Enginyeria tècnica industrial (tèxtil).

Enginyeria tècnica tèxtil.

Tècnic especialista en confecció a mida de senyora.

Tècnic especialista en confecció de teixits.

Tècnic especialista en confecció industrial de peces exteriors.

Tècnic especialista en confecció industrial de peces interiors.

Tècnic especialista en producció en indústries de la confecció.

Tècnic especialista en sastreria i modisteria.

Tècnic superior en patronatge.

Tècnic superior en processos de confecció industrial.

618 Perruqueria.

Diplomatura en fisioteràpia.

Diplomatura en infermeria.

Diplomatura en podologia.

Llicenciatura en biologia (agroalimentaria i biotecnologia).

Llicenciatura en biologia (biologia d'organismes i sistemes).

Llicenciatura en biologia (biotecnologia).

Llicenciatura en biologia (sanitària).

Llicenciatura en biologia.

Llicenciatura en bioquímica.

Llicenciatura en biotecnologia.

Llicenciatura en ciències (biologia).

Llicenciatura en ciències (biològiques).

Llicenciatura en ciències (ciències naturals).

Llicenciatura en ciències (química).

Llicenciatura en ciències ambientals.

Llicenciatura en ciències biològiques (agroalimentària i biotecnologia).

Llicenciatura en ciències biològiques (biologia fonamental).

Llicenciatura en ciències biològiques (bioquímica).

Llicenciatura en ciències biològiques (botànica).

Llicenciatura en ciències biològiques (zoologia).

Llicenciatura en ciències biològiques.

Llicenciatura en ciències químiques (agrícola).

Llicenciatura en ciències químiques (analítica).

Llicenciatura en ciències químiques (bioquímica).

Llicenciatura en ciències químiques (industrial).

Llicenciatura en ciències químiques (inorgànica).

Llicenciatura en ciències químiques (metal·lúrgica).

Llicenciatura en ciències químiques (orgànica).

Llicenciatura en ciències químiques (química fonamental).

Llicenciatura en ciències químiques (tècnica).

Llicenciatura en farmàcia.

Llicenciatura en medicina i cirurgia.

Llicenciatura en medicina.

Llicenciatura en química.

Llicenciatura en ciències químiques.

Tècnic especialista en perruqueria.

Tècnic superior en assessoria d'imatge personal.

619 Procediments de diagnòstic clínic i productes ortoprotètics.

Diplomatura en fisioteràpia.

Diplomatura en infermeria.

Llicenciatura en biologia (bioquímica).

Llicenciatura en biologia (agroalimentària i biotecnologia).

Llicenciatura en biologia (biologia d'organismes i sistemes).

Llicenciatura en biologia (biotecnologia).

Llicenciatura en biologia (sanitària).

Llicenciatura en biologia.

Llicenciatura en bioquímica.

Llicenciatura en biotecnologia.

Llicenciatura en ciència i tecnologia dels aliments.

Llicenciatura en ciències (biologia).

Llicenciatura en ciències (biològiques).

Llicenciatura en ciències (ciències naturals).

Llicenciatura en ciències (química).

Llicenciatura en ciències ambientals.

Llicenciatura en ciències biològiques (agroalimentària i biotecnologia).

Llicenciatura en ciències biològiques (biologia fonamental).

Llicenciatura en ciències biològiques (botànica).

Llicenciatura en ciències biològiques (zoologia).

Llicenciatura en ciències biològiques.

Llicenciatura en ciències químiques (agrícola).

Llicenciatura en ciències químiques (analítica).

Llicenciatura en ciències químiques (bioquímica).

Llicenciatura en ciències químiques (industrial).

Llicenciatura en ciències químiques (inorgànica).

Llicenciatura en ciències químiques (metal·lúrgica).

Llicenciatura en ciències químiques (orgànica).

Llicenciatura en ciències químiques (química fonamental).

Llicenciatura en ciències químiques (tècnica).

Llicenciatura en ciències químiques.

Llicenciatura en farmàcia.

Llicenciatura en medicina i cirurgia.

Llicenciatura en medicina.

Llicenciatura en odontologia.

Llicenciatura en química.

Llicenciatura en veterinària.

620 Procediments sanitaris i assistencials.

Diplomatura en infermeria.

Diplomatura en nutrició humana i dietètica.

Llicenciatura en biologia (agroalimentària i biotecnologia).

Llicenciatura en biologia (biologia d'organismes i sistemes).

Llicenciatura en biologia (bioquímica).

Llicenciatura en biologia (biotecnologia).

Llicenciatura en biologia (sanitària).

Llicenciatura en biologia.

Llicenciatura en bioquímica.

Llicenciatura en biotecnologia.

Llicenciatura en ciència i tecnologia dels aliments.

Llicenciatura en ciències (biologia).

Llicenciatura en ciències (biològiques).

Llicenciatura en ciències (ciències naturals).

Llicenciatura en ciències biològiques (agroalimentària i biotecnologia).

Llicenciatura en ciències biològiques (biologia fonamental).

Llicenciatura en ciències biològiques (botànica).

Llicenciatura en ciències biològiques (zoologia).

Llicenciatura en ciències biològiques.

Llicenciatura en farmàcia.

Llicenciatura en medicina i cirurgia.

Llicenciatura en medicina.

Llicenciatura en odontologia.

Llicenciatura en veterinària.

621 Processos comercials.

Diplomatura en biblioteconomia i documentació.

Diplomatura en ciències empresarials (comerç exterior).

Diplomatura en ciències empresarials (comptabilitat e informació).

Diplomatura en ciències empresarials.

Diplomatura en estadística.

Diplomatura en estudis empresarials.

Diplomatura en gestió i administració pública.

Diplomatura en informàtica.

Enginyeria en informàtica.

Enginyeria tècnica en informàtica de gestió.

Enginyeria tècnica en informàtica de sistemes.

Llicenciatura en administració i direcció d'empreses.

Llicenciatura en Ciències (informàtica).

Llicenciatura en ciències actuarials i financeres.

Llicenciatura en ciències de la informació (publicitat).

Llicenciatura en ciències de la informació (relacions públiques i de publicitat).

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (actuarial i de l'empresa financera).

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (ciències econòmiques).

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (ciències econòmiques: economia regional i urbana).

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (ciències empresarials).

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (economia de l'empresa).

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (economia general).

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (economia).

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (econòmiques).

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (empresarials).

Llicenciatura en ciències empresarials.

Llicenciatura en ciències polítiques i econòmiques (economia).

Llicenciatura en ciències polítiques, econòmiques i comercials (econòmiques i comercials).

Llicenciatura en documentació.

Llicenciatura en economia.

Llicenciatura en informàtica.

Llicenciatura en investigació i tècniques de mercat.

Llicenciatura en publicitat i relacions públiques.

622 Processos de gestió administrativa.

Diplomatura en biblioteconomia i documentació.

Diplomatura en ciències empresarials (comerç exterior).

Diplomatura en ciències empresarials (comptabilitat e informació).

Diplomatura en ciències empresarials.

Diplomatura en estadística.

Diplomatura en estudis empresarials.

Diplomatura en gestió i administració pública.

Diplomatura en informàtica.

Enginyeria en informàtica.

Enginyeria tècnica en informàtica de gestió.

Enginyeria tècnica en informàtica de sistemes.

Llicenciatura en administració i direcció d'empreses.

Llicenciatura en Ciències (informàtica).

Llicenciatura en ciències actuarials i financeres.

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (actuarial i de l'empresa financera).

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (ciències econòmiques).

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (ciències econòmiques: economia regional i urbana).

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (ciències empresarials).

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (economia de l'empresa).

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (economia general).

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (economia).

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (econòmiques).

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (empresarials).

Llicenciatura en ciències empresarials.

Llicenciatura en ciències polítiques (polítiques).

Llicenciatura en ciències polítiques i de l'administració.

Llicenciatura en ciències polítiques i econòmiques (ciències polítiques).

Llicenciatura en ciències polítiques i econòmiques (economia).

Llicenciatura en ciències polítiques i sociologia (ciències polítiques i .de l'administració).

Llicenciatura en ciències polítiques, econòmiques i comercials (econòmiques i comercials).

Llicenciatura en ciències polítiques, econòmiques i comercials (polítiques).

Llicenciatura en documentació.

Llicenciatura en dret.

Llicenciatura en economia.

Llicenciatura en informàtica.

623 Producció en arts gràfiques.

Enginyeria industrial (química).

Enginyeria química.

Enginyeria tècnica en disseny industrial.

Enginyeria tècnica en indústria paperera.

Enginyeria tècnica en indústries dels productes forestals.

Enginyeria tècnica en química industrial.

Enginyeria tècnica forestal (indústria paperera).

Enginyeria tècnica forestal (indústries dels productes forestals).

Enginyeria tècnica forestal (indústries forestals).

Enginyeria tècnica forestal.

Enginyeria tècnica industrial (química i metal·lúrgica).

Enginyeria tècnica industrial (química industrial).

Llicenciatura en ciències (química).

Llicenciatura en ciències de la informació (ciències de la imatge visual i auditiva).

Llicenciatura en ciències de la informació (periodisme).

Llicenciatura en ciències de la informació (publicitat).

Llicenciatura en ciències de la informació (relacions públiques i de publicitat).

Llicenciatura en ciències químiques (agrícola).

Llicenciatura en ciències químiques (analítica).

Llicenciatura en ciències químiques (bioquímica).

Llicenciatura en ciències químiques (industrial).

Llicenciatura en ciències químiques (inorgànica).

Llicenciatura en ciències químiques (metal·lúrgica).

Llicenciatura en ciències químiques (orgànica).

Llicenciatura en ciències químiques (química fonamental).

Llicenciatura en ciències químiques (tècnica).

Llicenciatura en ciències químiques.

Llicenciatura en comunicació audiovisual.

Llicenciatura en periodisme.

Llicenciatura en publicitat i relacions públiques.

Llicenciatura en química.

Tècnic especialista en composició d'arts gràfiques.

Tècnic especialista en composició.

Tècnic especialista en enquadernació.

Tècnic especialista en impressió.

Tècnic especialista en processos gràfics.

Tècnic especialista en reproducció fotomecànica.

Tècnic superior en producció en indústries d'arts gràfiques.

624 Producció tèxtil i tractament fisicoquímics.

Enginyeria industrial (electricitat).

Enginyeria industrial (mecànica).

Enginyeria industrial (metall).

Enginyeria industrial (organització industrial).

Enginyeria industrial (paperera gràfica).

Enginyeria industrial (química).

Enginyeria industrial (tècniques energètiques).

Enginyeria industrial (tèxtil).

Enginyeria química.

Enginyeria superior industrial.

Enginyeria tècnica en química industrial.

Enginyeria tècnica en teixits de punt.

Enginyeria tècnica industrial (química i metal·lúrgica).

Enginyeria tècnica industrial (química industrial).

Enginyeria tècnica industrial (teixits de punt).

Enginyeria tècnica industrial (tèxtil).

Enginyeria tècnica tèxtil.

Llicenciatura en ciències (química).

Llicenciatura en ciències químiques (agrícola).

Llicenciatura en ciències químiques (analítica).

Llicenciatura en ciències químiques (bioquímica).

Llicenciatura en ciències químiques (industrial).

Llicenciatura en ciències químiques (inorgànica).

Llicenciatura en ciències químiques (metal·lúrgica).

Llicenciatura en ciències químiques (orgànica).

Llicenciatura en ciències químiques (química fonamental).

Llicenciatura en ciències químiques (tècnica).

Llicenciatura en ciències químiques.

Llicenciatura en química.

625 Serveis a la comunitat.

Diplomatura en educació social.

Diplomatura en EGB.

Diplomatura en Teràpia Ocupacional.

Diplomatura en treball social.

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (economia .

política i sociologia).

Llicenciatura en ciències polítiques i sociologia (sociologia).

Llicenciatura en Documentació.

Llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació (ciències de l'educació).

Llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació (ciències de l'educació/orientació escolar).

Llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació (pedagogia).

Llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació (psicologia).

Llicenciatura en filosofia i lletres (filosofia i ciències de l'educació-ciències de l'educació).

Llicenciatura en filosofia i lletres (filosofia i ciències de l'educació-psicologia).

Llicenciatura en filosofia i lletres (pedagogia).

Llicenciatura en filosofia i lletres (psicologia).

Llicenciatura en pedagogia.

Llicenciatura en psicologia (psicologia clínica).

Llicenciatura en psicologia.

Llicenciatura en psicopedagogia.

Llicenciatura en sociologia.

Magisteri d'ensenyament primari.

Mestre d'Audició i Llenguatge (RD 1440/91).

Mestre d'Educació Especial (RD 1440/91).

Mestre d'Educació Física (RD 1440/91).

Mestre d'Educació Infantil (RD 1440/91).

Mestre d'Educació Musical (RD 1440/91).

Mestre de Llengua Estrangera (anglès) (RD 1440/91).

Mestre de Llengua Estrangera (francès) (RD 1440/91).

Mestre.

Professor d'EGB.

626 Serveis de Restauració.

Diplomatura en empreses i activitats turístiques.

Diplomatura en turisme.

Llicenciatura en ciència i tecnologia dels aliments.

Tècnic d'empreses i activitats turístiques.

Tècnic especialista en hoteleria.

Tècnic superior en restauració.

627 Sistemes i aplicacions informàtiques.

Diplomatura en informàtica.

Enginyeria de telecomunicació.

Enginyeria en informàtica.

Enginyeria tècnica de so i imatge.

Enginyeria tècnica de so.

Enginyeria tècnica de telecomunicació (equips electrònics).

Enginyeria tècnica de telecomunicació (instal·lacions telegràfiques i telefòniques).

Enginyeria tècnica de telecomunicació (radiocomunicació).

Enginyeria tècnica de telecomunicació (sistemes de telecomunicació).

Enginyeria tècnica de telecomunicació (sistemes electrònics).

Enginyeria tècnica de telecomunicació (so i imatge).

Enginyeria tècnica de telecomunicació (so).

Enginyeria tècnica de telecomunicació (telefonia i transmissió de dades).

Enginyeria tècnica de telecomunicació (telemàtica).

Enginyeria tècnica de telecomunicació.

Enginyeria tècnica en equips electrònics.

Enginyeria tècnica en informàtica de gestió.

Enginyeria tècnica en informàtica de sistemes.

Enginyeria tècnica en instal·lacions telegràfiques i telefòniques.

Enginyeria tècnica en radiocomunicació.

Enginyeria tècnica en telefonia i transmissió de dades.

Enginyeria tècnica industrial (electricitat-electrònica industrial).

Enginyeria tècnica industrial (electrònica industrial).

Llicenciatura en ciències (físiques).

Llicenciatura en ciències (informàtica).

Llicenciatura en ciències (matemàtiques).

Llicenciatura en ciències físiques (astrofísica).

Llicenciatura en ciències físiques (cosmos).

Llicenciatura en ciències físiques (electricitat).

Llicenciatura en ciències físiques (materials).

Llicenciatura en ciències físiques.

Llicenciatura en ciències matemàtiques.

Llicenciatura en físiques.

Llicenciatura en informàtica.

Llicenciatura en matemàtiques.

628 Soldadures.

Diplomatura de la marina civil (màquines navals).

Diplomatura en màquines navals.

Enginyeria aeronàutic en materials aeronàutics i armament aeri.

Enginyeria industrial (electricitat).

Enginyeria industrial (mecànica).

Enginyeria industrial (metall).

Enginyeria industrial (organització industrial).

Enginyeria industrial (paperera gràfica).

Enginyeria industrial (química).

Enginyeria industrial (tècniques energètiques).

Enginyeria industrial (tèxtil).

Enginyeria naval i oceànica

Enginyeria naval.

Enginyeria superior industrial.

Enginyeria tècnica aeronàutic (equips i materials aeroespacials).

Enginyeria tècnica aeronàutic (materials aeronàutics i armament aeri).

Enginyeria tècnica agrícola (mecanització i construccions rurals).

Enginyeria tècnica d'obres públiques (construccions civils).

Enginyeria tècnica en construccions civils.

Enginyeria tècnica en disseny industrial.

Enginyeria tècnica en estructures del buc.

Enginyeria tècnica en mecànica.

Enginyeria tècnica en mecanització agrària i construccions rurals.

Enginyeria tècnica industrial (mecànica).

Enginyeria tècnica naval (estructures del buc).

Enginyeria tècnica naval (estructures marines).

Tècnic especialista en caldereria.

Tècnic especialista en construcció naval.

Tècnic especialista en construccions metàl·liques.

Tècnic especialista en fabricació soldada.

Tècnic especialista en soldadures.

Tècnic especialista en traçador naval.

Tècnic superior en construccions metàl·liques.

629 Tècniques i procediments d'imatge i so.

Enginyeria de telecomunicació.

Enginyeria tècnica de so i imatge.

Enginyeria tècnica de so.

Enginyeria tècnica de telecomunicació (so i imatge).

Enginyeria tècnica de telecomunicació (so).

Llicenciatura en ciències de la informació (ciències de la imatge visual i auditiva).

Llicenciatura en ciències de la informació (periodisme).

Llicenciatura en ciències de la informació (publicitat).

Llicenciatura en ciències de la informació (relacions públiques i de publicitat).

Llicenciatura en comunicació audiovisual.

Llicenciatura en periodisme.

Llicenciatura en publicitat i relacions públiques.

Cos de professors d'Escoles Oficials d'Idiomes.

133 Alemany EOI.

Llicenciatura en filologia (filologia germànica: anglès).

Llicenciatura en filologia alemanya (menció filologia hispànica).

Llicenciatura en filologia alemanya.

Llicenciatura en filologia anglogermànica (alemany).

Llicenciatura en filologia anglogermànica (anglès).

Llicenciatura en filologia anglogermànica.

Llicenciatura en filologia germànica-comú (Ordre 27/07/77).

Llicenciatura en filologia germànica.

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia anglogermànica).

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia anglogermànica/alemany).

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia moderna-alemany).

Llicenciatura en traducció i interpretació (alemany).

Llicenciatura en traducció i interpretació (alemany-anglès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (alemany-espanyol).

Llicenciatura en traducció i interpretació (alemany-italià).

Llicenciatura en traducció i interpretació (alemany-portuguès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (alemany-rus).

Llicenciatura en traducció i interpretació (alemany-rus-italià).

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-alemany-japonès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-francès-alemany).

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-portuguès-alemany).

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-alemany).

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-portuguès-alemany).

Llicenciatura en traducció i interpretació.

193 Anglès EOI

Llicenciatura en filologia (filologia germànica: anglès).

Llicenciatura en filologia anglesa.

Llicenciatura en filologia anglogermànica (alemany).

Llicenciatura en filologia anglogermànica (anglès).

Llicenciatura en filologia anglogermànica.

Llicenciatura en filologia germànica-comú (Ordre 27/07/77).

Llicenciatura en filologia moderna (anglès).

Llicenciatura en filologia romànica (filologia anglesa).

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia anglesa).

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia anglogermànica).

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia anglogermànica/anglès).

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia moderna).

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia moderna/anglesa).

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia-filologia anglesa).

Llicenciatura en traducció i interpretació.

Llicenciatura en traducció i interpretació (alemany-anglès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-alemany-japonès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-àrab-francès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-francès-alemany).

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-francès-italià).

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-japonès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-portuguès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-portuguès-alemany).

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-rus).

Llicenciatura en traducció i Interpretació (anglès-rus-francès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-xinès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (català-anglès-italià).

Llicenciatura en traducció i interpretació (català-francès-anglès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-anglès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-japonès-anglès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (italià-anglès).

134 Àrab

Llicenciatura en filologia (semítica/àrab i islàmica).

Llicenciatura en filologia (semítica/comú).

Llicenciatura en filologia àrab.

Llicenciatura en filologia semítica.

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia semítica).

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia/semítica/àrab i islàmica).

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-àrab).

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-àrab-francès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (àrab).

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-àrab).

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-àrab-portuguès).

195 Català EOI

Llicenciatura en filologia catalana.

Llicenciatura en filologia hispànica (filologia valenciana).

Llicenciatura en filologia valenciana.

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia catalana).

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia hispànica/catalana).

Llicenciatura en filosofia i lletres (menció filologia catalana).

190 Espanyol per a estrangers

Llicenciatura en filologia alemanya (menció filologia hispànica).

Llicenciatura en filologia espanyola.

Llicenciatura en filologia general.

Llicenciatura en filologia hispànica (filologia anglesa).

Llicenciatura en filologia hispànica (filologia valenciana).

Llicenciatura en filologia hispànica.

Llicenciatura en filologia romànica (filologia anglesa).

Llicenciatura en filologia romànica.

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia hispànica).

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia romànica).

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia romànica/espanyol).

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia romànica/hispànica).

198 Llengua basca

Llicenciatura en filologia basca.

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia basca).

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia/filologia basca).

192 Francès

Llicenciatura en filologia (romànica/francès).

Llicenciatura en filologia francesa.

Llicenciatura en filologia moderna (francesa).

Llicenciatura en filologia romànica (filologia anglesa).

Llicenciatura en filologia romànica (italià).

Llicenciatura en filologia romànica.

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia francesa).

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia romànica).

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia romànica/francès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-àrab-francès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-francès-alemany).

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-francès-italià).

Llicenciatura en traducció i Interpretació (anglès-rus-francès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (català-francès-anglès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-alemany).

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-anglès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-àrab).

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-àrab-portuguès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-espanyol).

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-italià).

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-italià-alemany).

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-japonès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-japonès-anglès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-japonès-portuguès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-portuguès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-portuguès-alemany).

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-rus).

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-xinès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (italià-portuguès-francès).

191 Grec modern.

Llicenciatura Filologia clàssica (grega) +

Certificat d'aptitud en grec modern.

135 Italià

Llicenciatura en filologia italiana (filologia hispànica).

Llicenciatura en filologia italiana.

Llicenciatura en filologia moderna (italià).

Llicenciatura en filologia romànica (italià).

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia romànica/italiana).

Llicenciatura en traducció i interpretació (alemany-italià).

Llicenciatura en traducció i interpretació (alemany-rus-italià).

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-francès-italià).

Llicenciatura en traducció i interpretació (català-anglès-italià).

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-italià).

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-italià-alemany).

Llicenciatura en traducció i interpretació (italià).

Llicenciatura en traducció i interpretació (italià-anglès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (italià-portuguès-francès).

136 Japonès

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-alemany-japonès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-japonès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-japonès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-japonès-anglès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-japonès-portuguès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (japonès).

137 Portuguès

Llicenciatura en filologia portuguesa.

Llicenciatura en traducció i interpretació (alemany-portuguès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-portuguès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-portuguès-alemany).

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-àrab-portuguès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-japonès-portuguès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-portuguès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-portuguès-alemany).

Llicenciatura en traducció i interpretació (italià-portuguès-francès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (portuguès).

138 Rus

Llicenciatura en filologia eslava (filologia anglesa).

Llicenciatura en filologia eslava.

Llicenciatura en filologia russa.

Llicenciatura en traducció i interpretació (alemany-rus).

Llicenciatura en traducció i interpretació (alemany-rus-italià).

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-rus).

Llicenciatura en traducció i Interpretació (anglès-rus-francès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-rus).

Llicenciatura en traducció i interpretació (rus).

139 Xinès

Llicenciatura en llengua i literatura xineses.

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-xinès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-xinès).

Llicenciatura en traducció i interpretació (xinès).

Cos de professors d'arts plàstiques i disseny.

701 Ceràmica

Llicenciatura en belles arts (conservació i restauració de béns culturals)

Títol superior de ceràmica.

Llicenciatura en belles arts.

Llicenciatura, enginyeria o arquitectura +:

Graduat en arts aplicades (ceràmica),

Graduat en arts aplicades (ceràmica artística),

Graduat en arts aplicades (disseny de revestiments ceràmics),

Graduat en arts aplicades (tècniques del volum),

Graduat en ceràmica (escola de ceràmica),

Perit en ceràmica artística,

Perit en tècnica ceràmica,

Tècnic superior en ceràmica artística,

Tècnic superior en modelisme i matriceria ceràmica.

702 Conservació i restauració de materials arqueològics

Títol superior de conservació i restauració de béns culturals (especialitat arqueologia), i títols recollits a l'article 2 del Reial decret 440/1994, d'11 de març, corresponents a la secció d'arqueologia.

Llicenciatura en belles arts en l'especialitat de restauració (títol anterior a la reforma universitària de 1990).

Llicenciatura, enginyeria o arquitectura +:

200 crèdits dels estudis de conservació i restauració de béns culturals: arqueologia.

703 Conservació i restauració d'obres escultòriques

Títol superior de conservació i restauració de béns culturals (especialitat escultura), i títols recollits a l'article 2 del Reial decret 440/1994, d'11 de març, corresponents a la secció d'escultura.

Llicenciatura en belles arts en l'especialitat de restauració (títol anterior a la reforma universitària de 1990).

Llicenciatura, enginyeria o Arquitectura +:

200 crèdits dels estudis de conservació i restauració de béns culturals: escultura.

704 Conservació i restauració d'obres pictòriques

Títol superior de conservació i restauració de béns culturals (especialitat pintura), i títols recollits a l'article 2 del Reial decret 440/1994, d'11 de març, corresponents a la secció de pintura.

Llicenciatura en belles arts en l'especialitat de restauració (títol anterior a la reforma universitària de 1990).

Llicenciatura, enginyeria o arquitectura +:

200 crèdits dels estudis de conservació i restauració de béns culturals: pintura.

705 Conservació i restauració de tèxtils

Títol superior de conservació i restauració de béns culturals (especialitat tèxtils).

Llicenciatura en belles arts en l'especialitat de restauració (títol anterior a la reforma universitària de 1990) +:

Tècnic superior en tèxtils artístics.

Llicenciatura, enginyeria o arquitectura +:

200 crèdits dels estudis de conservació i restauració de béns culturals: tèxtils.

706 Conservació i restauració del document gràfic

Títol superior de conservació i restauració de béns culturals (especialitat document gràfic).

Llicenciatura, enginyeria o arquitectura +:

200 crèdits dels estudis de conservació i restauració de béns culturals: document gràfic, o

conservador i restaurador de béns culturals (especialitat pintura, escultura, arqueologia i tèxtil), o

graduat en arts aplicades, especialitat en conservació i restauració del document gràfic, secció d'arts aplicades al llibre.

707 Dibuix artístic i color

Llicenciatura en belles arts

Llicenciatura en belles arts (conservació i restauració de béns culturals)

Títol superior d'art dramàtic (escenografia).

Llicenciatura en belles arts (escultura).

Llicenciatura en belles arts (gravat).

Llicenciatura en belles arts (dibuix).

Llicenciatura en belles arts (disseny).

Llicenciatura en belles arts (restauració).

Llicenciatura en belles arts (pintura).

Llicenciatura, enginyeria o arquitectura +:

Graduat en arts aplicades (pintura)

Graduat en arts aplicades (calcat),

Graduat en arts aplicades (cartells),

Graduat en arts aplicades (dibuix publicitari),

Graduat en arts aplicades (disseny gràfic),

Graduat en arts aplicades (il·lustració artística),

Graduat en arts aplicades (projectes),

Graduat en arts aplicades (retolació),

Graduat en arts aplicades (traçat),

Graduat en arts aplicades (gravat),

Graduat en arts aplicades (gravat i tècniques d'estampació),

Graduat en arts aplicades (pintura mural),

Graduat en arts aplicades (pintura industrial i artística),

Graduat en arts aplicades (restaurador pintura)

Tècnic superior en il·lustració,

Tècnic superior en arts aplicades al mur,

Tècnic superior en gravat i tècniques d'estampació,

Tècnic superior en enquadernació artística,

Tècnic superior en edició d'art,

Tècnic superior en gràfica publicitària,

Tècnic superior en mosaics,

Tècnic superior en art tèxtil,

Tècnic superior en colorit de col·leccions,

Tècnic superior en estampacions i tintatges artístics,

Tècnic superior en estilisme de teixits de calada,

Tècnic superior en art floral,

Tècnic superior en arts del vidre,

Tècnic superior en vitralls artístics,

Tècnic superior en estilisme d'indumentària,

Tècnic superior en modelisme d'indumentària,

Tècnic superior en esmalt artístic al foc sobre metalls,

Tècnic superior en ceràmica artística,

Tècnic superior en modelisme i matriceria ceràmica,

Tècnic superior en joieria artística,

Tècnic superior en orfebreria i argenteria artístiques,

Tècnic superior en projectes i direcció d'obres de decoració,

Tècnic superior en aparadorisme,

Tècnic superior en arquitectura efímera,

Tècnic superior en elements de jardí,

Tècnic superior en moblament,

Tècnic superior en modelisme i maquetisme,

Tècnic superior en modelisme industrial,

Tècnic superior en mobiliari,

Tècnic superior en arts aplicades de l'escultura,

Tècnic superior en arts aplicades de la fusta,

Tècnic superior en arts aplicades del metall,

Tècnic superior en arts aplicades de la pedra,

Tècnic superior en fotografia artística

708 Dibuix tècnic

Títol superior de disseny d'interiors

Títol superior d'art dramàtic (escenografia)

Arquitectura

Llicenciatura, enginyeria o arquitectura +:

Graduat en arts aplicades (disseny d'interiors),

Graduat en arts aplicades (delineació artística),

Graduat en arts aplicades (disseny industrial),

Tècnic superior en projectes i direcció d'obres de decoració,

Tècnic superior en modelisme i maquetisme,

Tècnic superior en modelisme industrial,

Tècnic superior en arquitectura efímera,

Tècnic superior en aparadorisme,

Tècnic superior en elements de jardí,

Tècnic superior en moblament,

Tècnic superior en arts aplicades de l'escultura,

Tècnic superior en arts aplicades de la fusta,

Tècnic superior en arts aplicades del metall,

Tècnic superior en arts aplicades de la pedra,

Tècnic superior en modelisme d'indumentària.

709 Disseny d'interiors

Títol superior de disseny d'interiors.

Arquitectura.

Llicenciatura en belles arts (disseny).

Llicenciatura, enginyeria o arquitectura +:

Graduat en arts aplicades (disseny gràfic),

Graduat en arts aplicades (decoració),

Graduat en arts aplicades (disseny d'interiors),

Graduat en arts aplicades (dibuix publicitari),

Tècnic superior en gràfica publicitària,

Tècnic superior en il·lustració,

Tècnic superior en modelisme i maquetisme,

Tècnic superior en modelisme industrial,

Tècnic superior en mobiliari,

Tècnic superior en estilisme d'indumentària,

Tècnic superior en modelisme d'indumentària,

Tècnic superior en projectes i direcció d'obres de decoració,

Tècnic superior en aparadorisme,

Tècnic superior en arquitectura efímera,

Tècnic superior en elements de jardí,

Tècnic superior en moblament.

710 Disseny de moda

Llicenciatura en belles arts (conservació i restauració de béns culturals)

Títol superior de disseny (de moda).

Enginyeria superior tèxtil.

Llicenciatura en belles arts

Llicenciatura en belles arts (disseny).

Llicenciatura, enginyeria o arquitectura +:

Graduat en arts aplicades (tall i confecció),

Graduat en arts aplicades (disseny de tèxtils i moda),

Graduat en arts aplicades (disseny gràfic),

Graduat en arts aplicades (disseny tèxtil),

Graduat en arts aplicades (dibuix publicitari),

Graduat en arts aplicades (traçats),

Graduat en arts aplicades (figurins),

Tècnic superior en gràfica publicitària,

Tècnic superior en il·lustració,

Tècnic superior en modelisme i maquetisme,

Tècnic superior en modelisme industrial,

Tècnic superior en mobiliari,

Tècnic superior en estilisme d'indumentària,

Tècnic superior en modelisme d'indumentària,

Tècnic superior en projectes i direcció d'obres de decoració,

Tècnic superior en aparadorisme,

Tècnic superior en arquitectura efímera,

Tècnic superior en elements de jardí,

Tècnic superior en moblament.

711 Disseny de producte

Llicenciatura en belles arts (conservació i restauració de béns culturals)

Títol superior de disseny (de productes).

Enginyeria superior industrial.

Llicenciatura en belles arts (disseny).

Llicenciatura en belles arts (restauració).

Llicenciatura, enginyeria o Arquitectura +:

Graduat en arts aplicades (disseny gràfic),

Graduat en arts aplicades (dibuix publicitari),

Graduat en arts aplicades (fusteria artística),

Graduat en arts aplicades (fusteria de taller),

Graduat en arts aplicades (fusteria i ebenisteria),

Graduat en arts aplicades (disseny del moble),

Graduat en arts aplicades (ebenisteria),

Graduat en arts aplicades (imatgeria castellana),

Graduat en arts aplicades (maquetes),

Graduat en arts aplicades (maquetisme i modelisme),

Graduat en arts aplicades (talla de fusta),

Graduat en arts aplicades (talla de fusta i pedra),

Graduat en arts aplicades (talla ornamental),

Graduat en arts aplicades (tècniques del volum),

Tècnic superior en arts aplicades de l'escultura,

Tècnic superior en arts aplicades de la fusta,

Tècnic superior en mobiliari,

Tècnic superior en moblament,

Tècnic superior en gràfica publicitària,

Tècnic superior en il·lustració,

Tècnic superior en modelisme i maquetisme,

Tècnic superior en modelisme industrial,

Tècnic superior en estilisme d'indumentària,

Tècnic superior en modelisme d'indumentària,

Tècnic superior en projectes i direcció d'obres de decoració,

Tècnic superior en aparadorisme,

Tècnic superior en arquitectura efímera,

Tècnic superior en elements de jardí.

712 Disseny gràfic

Títol superior de disseny gràfic.

Llicenciatura en belles arts (disseny).

Llicenciatura, enginyeria o Arquitectura +:

Graduat en arts aplicades (disseny gràfic),

Graduat en arts aplicades (dibuix publicitari),

Tècnic superior en gràfica publicitària,

Tècnic superior en il·lustració, .

Tècnic superior en modelisme i maquetisme,

Tècnic superior en modelisme industrial,

Tècnic superior en mobiliari,

Tècnic superior en joieria artística,

Tècnic superior en orfebreria i argenteria artístiques,

Tècnic superior en art tèxtil,

Tècnic superior en colorit de col·leccions,

Tècnic superior en estampacions i tintatges artístics,

Tècnic superior en estilisme de teixits de calada,

Tècnic superior en gravat i tècniques d'estampació,

Tècnic superior en enquadernació artística,

Tècnic superior en edició d'art,

Tècnic superior en estilisme d'indumentària,

Tècnic superior en modelisme d'indumentària,

Tècnic superior en ceràmica artística,

Tècnic superior en modelisme i matriceria ceràmica,

Tècnic superior en projectes i direcció d'obres de decoració,

Tècnic superior en aparadorisme,

Tècnic superior en arquitectura efímera,

Tècnic superior en elements de jardí,

Tècnic superior en moblament.

713 Disseny tèxtil

Títol superior de disseny (moda).

Enginyeria superior tèxtil.

Llicenciatura en belles arts (disseny).

Llicenciatura, enginyeria o Arquitectura +:

Graduat en arts aplicades (tèxtil),

Graduat en arts aplicades (disseny de tèxtils i moda),

Graduat en arts aplicades (catifes),

Graduat en arts aplicades (catifes i tapissos),

Graduat en arts aplicades (catifes i teixits),

Graduat en arts aplicades (figurins),

Graduat en arts aplicades (tapissos),

Graduat en arts aplicades (tapissos i catifes),

Graduat en arts aplicades (teixits: catifes),

Graduat en arts aplicades (teixits artístics),

Graduat en arts aplicades (art del teixit),

Tècnic superior en art tèxtil,

Tècnic superior en colorit de col·leccions,

Tècnic superior en estampacions i tintatges artístics,

Tècnic superior en estilisme d'indumentària,

Tècnic superior en modelisme d'indumentària.

Tècnic superior en estilisme de teixits de calada

714 Edició d'art

Llicenciatura en belles arts (conservació i restauració de béns culturals)

Llicenciatura en belles arts (restauració).

Llicenciatura en belles arts (gravat).

Llicenciatura en belles arts (pintura).

Llicenciatura, enginyeria o arquitectura +:

Graduat en arts aplicades (gravat),

Graduat en arts aplicades (litografia),

Graduat en arts aplicades (restauració),

Graduat en arts aplicades (disseny gràfic),

Graduat en arts aplicades (il·lustració artística)

Graduat en arts aplicades (gravat i tècniques d'estampació)

Tècnic superior en gravat i tècniques d'estampació,

Tècnic superior en edició d'art,

Tècnic superior en enquadernació artística,

Tècnic superior en gràfica publicitària,

Tècnic superior en il·lustració.

715 Fotografia

Títol superior de disseny (gràfic).

Llicenciatura en belles arts (imatge).

Llicenciatura, enginyeria o Arquitectura +:

Graduat en arts aplicades (fotografia artística),

Tècnic superior en fotografia artística.

716 Història de l'art

Llicenciatura en filosofia i lletres (història de l'art).

Llicenciatura en història de l'art.

Llicenciatura en geografia i història (art).

717 Joieria i orfebreria

Llicenciatura en belles arts (conservació i restauració de béns culturals)

Llicenciatura en belles arts.

Llicenciatura, enginyeria o arquitectura +:

Graduat en arts aplicades (esmalts),

Graduat en arts aplicades (esmalts sobre metalls),

Graduat en arts aplicades (orfebreria),

Graduat en arts aplicades (joieria),

Graduat en arts aplicades (delineació artística),

Graduat en arts aplicades (projectes),

Graduat en arts aplicades (disseny gràfic),

Graduat en arts aplicades (calcat),

Graduat en arts aplicades (retolació),

Graduat en arts aplicades (traçats),

Graduat en arts aplicades (dibuix publicitari),

Graduat en arts aplicades (cartells),

Graduat en arts aplicades (il·lustració artística),

Tècnic superior en joieria artística,

Tècnic superior en orfebreria i argenteria artístiques.

718 Materials i tecnologia: ceràmica i vidre

Llicenciatura en belles arts (conservació i restauració de béns culturals)

Títol superior de ceràmica.

Títol superior del vidre.

Llicenciatura en belles arts.

Llicenciatura, enginyeria o arquitectura +:

Graduat en arts aplicades (vidrieres),

Graduat en arts aplicades (vidrieria artística),

Graduat en arts aplicades (talla i gravat del vidre),

Graduat en arts aplicades (ceràmica),

Graduat en arts aplicades (ceràmica artística),

Graduat en arts aplicades (disseny de revestiment ceràmic),

Graduat en arts aplicades (tècniques del volum),

Perit en ceràmica artística,

Perit en tècnica ceràmica,

Tècnic superior en arts del vidre,

Tècnic superior en vitralls artístics,

Tècnic superior en ceràmica artística,

Tècnic superior en modelisme i matriceria ceràmica.

719 Materials i tecnologia: conservació i restauració

Llicenciatura en ciències químiques (química fonamental)

Llicenciatura en químiques.

Llicenciatura en físiques.

Llicenciatura en biologia.

Llicenciatura en geologia.

Llicenciatura en biotecnologia.

720 Materials i tecnologia: disseny

Arquitectura.

Enginyeria aeronàutic.

Enginyeria industrial.

Enginyeria de telecomunicació.

Enginyeria de camins, canals i ports.

Enginyeria naval i oceànic.

Enginyeria en informàtica.

Llicenciatura en ciències (matemàtiques).

Llicenciatura en ciències matemàtiques.

Llicenciatura en matemàtiques.

Llicenciatura en ciències (físiques).

Llicenciatura en ciències físiques.

Llicenciatura en física.

Llicenciatura en informàtica.

Llicenciatura en economia.

Llicenciatura en administració i direcció d'empreses.

721 Mitjans audiovisuals

Llicenciatura en comunicació audiovisual.

Llicenciatura en belles arts (imatge).

Llicenciatura, enginyeria o arquitectura +:

Graduat en arts aplicades (fotografia artística),

Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny (fotografia artística),

Tècnic superior en imatge,

Tècnic superior en so,

Tècnic superior en realització d'audiovisuals i espectacles,

Tècnic especialista en imatge i so.

722 Mitjans informàtics

Llicenciatura en belles arts (imatge).

Llicenciatura en belles arts (disseny).

Llicenciatura en belles arts o Llicenciatura en comunicació audiovisual +:

Tècnic especialista en informàtica,

Tècnic superior en administració de sistemes informàtics,

Tècnic superior en sistemes de telecomunicació i informàtics.

Llicenciatura, enginyeria o arquitectura +:

Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny (aparadorisme, arquitectura efímera, elements de jardí, moblament, projectes i direcció d'obres de decoració),

Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny (mobiliari, modelisme i maquetisme, modelisme industrial),

Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny (gràfica publicitària).

723 Organització industrial i legislació

Llicenciatura en dret.

Llicenciatura en administració i direcció d'empreses.

Llicenciatura en ciències actuarials i financeres.

Llicenciatura en pedagogia (tècnic en planificació i organització dels serveis d'orientació laboral i ocupacional).

Llicenciatura en ciències del treball.

Llicenciatura en sociologia.

724 Vidre

Llicenciatura en belles arts (conservació i restauració de béns culturals)

Llicenciatura en belles arts (imatge)

Títol superior del vidre.

Llicenciatura en belles arts.

Llicenciatura, enginyeria o arquitectura +:

Graduat en arts aplicades (vidrieres),

Graduat en arts aplicades (vidrieria artística),

Graduat en arts aplicades (talla i gravat del vidre),

Tècnic superior en arts del vidre,

Tècnic superior en vitralls artístics

725 Volum

Títol superior d'art dramàtic (escenografia).

Llicenciatura en belles arts (escultura).

Llicenciatura, enginyeria o arquitectura +:

Graduat en arts aplicades (emmotllatge i buidatge),

Graduat en arts aplicades (talla de fusta i pedra),

Graduat en arts aplicades (forja),

Graduat en arts aplicades (tècniques del volum),

Tècnic superior en arts aplicades de l'escultura,

Tècnic superior en arts aplicades de la pedra,

Tècnic superior en arts aplicades de la fusta,

Tècnic superior en arts aplicades del metall,

Tècnic superior en ceràmica artística,

Tècnic superior en modelisme i matriceria ceràmica.

Cos de mestres d'arts plàstiques i disseny.

801 Artesania/ornamentació elements vegetals.

Graduat en arts aplicades (disseny de tèxtils i moda/tèxtil).

Graduat en arts aplicades de: (art del teixit).

Graduat en arts aplicades de: (artesania canària).

Graduat en arts aplicades de: (artesania de palma).

Graduat en arts aplicades de: (artesania local).

Graduat en arts aplicades de: (catifes i tapissos).

Graduat en arts aplicades de: (catifes i teixits).

Graduat en arts aplicades de: (catifes).

Graduat en arts aplicades de: (cuirs artístics).

Graduat en arts aplicades de: (disseny tèxtil).

Graduat en arts aplicades de: (esparteria artística).

Graduat en arts aplicades de: (manufactura d'espart).

Graduat en arts aplicades de: (tapissos).

Graduat en arts aplicades de: (teixits artístics).

Graduat en arts aplicades de: (ventalleria).

Graduat en arts aplicades de: teixits (catifes).

Tècnic superior arts plàstiques i disseny (art floral).

Tècnic superior arts plàstiques i disseny (art tèxtil).

802 Brodats i puntes

Graduat en arts aplicades de: brodats i puntes.

Tècnic superior arts plàstiques i disseny: brodats i rebosters.

Tècnic superior arts plàstiques i disseny: puntes artístiques.

Diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica +

Graduat en arts aplicades (teixits artístics).

Graduat en arts aplicades (disseny tèxtil).

Graduat en arts aplicades (disseny de tèxtils i moda).

803 Complements i accessoris

Graduat en arts aplicades (disseny de tèxtils i moda/moda).

Graduat en arts aplicades de: construccions navals.

Graduat en arts aplicades de: daurat i policromia.

Graduat en arts aplicades de: ebenisteria.

Graduat en arts aplicades de: figurins.

Graduat en arts aplicades de: fusteria artística.

Graduat en arts aplicades de: fusteria de taller.

Graduat en arts aplicades de: fusteria i ebenisteria.

Graduat en arts aplicades de: laca.

Graduat en arts aplicades de: llavorat i repussat en cuir.

Graduat en arts aplicades de: maquetisme.

Graduat en arts aplicades de: repussat en cuir.

Graduat en arts aplicades de: repussat en cuir i metall.

Graduat en arts aplicades de: talla de fusta.

Tècnic superior arts plàstiques i disseny (arts aplicades de la fusta).

Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny (estilisme d'indumentària).

Diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica +

Graduat en arts aplicades (repussat).

Graduat en arts aplicades (repussat en metalls).

Graduat en arts aplicades (repujat i cisellat de metall).

Graduat en arts aplicades (cuir artístic).

804 Daurat i policromia

Graduat en arts aplicades (construccions navals).

Graduat en arts aplicades (daurat i policromia).

Graduat en arts aplicades (ebenisteria).

Graduat en arts aplicades (fusteria artística).

Graduat en arts aplicades (fusteria de taller).

Graduat en arts aplicades (fusteria i ebenisteria).

Graduat en arts aplicades (laca).

Graduat en arts aplicades (llavorat i repussat en cuir).

Graduat en arts aplicades (maquetisme).

Graduat en arts aplicades (repussat en cuir i metall).

Graduat en arts aplicades (repussat en cuir).

Graduat en arts aplicades (talla de fusta).

Tècnic superior arts plàstiques i disseny: arts aplicades a la fusta.

Diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica +

Tècnic superior en arts aplicades de la pedra.

Tècnic superior en arts aplicades de la fusta.

Tècnic superior en arts aplicades de l'escultura.

Tècnic superior en arts aplicades al mur.

Tècnic en dauratge i policromia artística.

Graduat en arts aplicades i oficis artístics (talla en fusta i .

pedra).

Graduat en arts aplicades (tècniques del volum).

Graduat en arts aplicades (talla ornamental).

Graduat en arts aplicades (policromia).

Graduat en arts aplicades (pintura).

Graduat en arts aplicades (imatgeria castellana).

805 Ebenisteria artística

Graduat en arts aplicades (construccions navals).

Graduat en arts aplicades (daurat i policromia).

Graduat en arts aplicades (disseny industrial).

Graduat en arts aplicades (disseny).

Graduat en arts aplicades (ebenisteria).

Graduat en arts aplicades (fusteria artística).

Graduat en arts aplicades (fusteria i ebenisteria).

Graduat en arts aplicades (fusteria taller).

Graduat en arts aplicades (laca).

Graduat en arts aplicades (llavorat i repussat en cuir).

Graduat en arts aplicades (maquetisme).

Graduat en arts aplicades (repussat en cuir i metall).

Graduat en arts aplicades (repussat en cuir).

Graduat en arts aplicades (talla en fusta).

Tècnic superior arts plàstiques i disseny: arts aplicades a la fusta.

Tècnic superior arts plàstiques i disseny: mobiliari.

Diplomatura, Enginyeria Tècnica o Arquitectura Tècnica +

Tècnic superior arts aplicades de l'escultura.

Tècnic en ebanisteria artística.

Graduat en arts aplicades i oficis artístics (talla en fusta i .

pedra).

Graduat en arts aplicades (tècniques del volum).

Graduat en arts aplicades (talla ornamental).

Graduat en arts aplicades (maquetisme i modelisme).

Graduat en arts aplicades (maquetes).

Graduat en arts aplicades (imatgeria Castellana).

Llicenciatura Belles Arts +

Tècnic superior arts plàstiques i disseny de l'escultura.

806 Enquadernació artística

Graduat en arts aplicades (enquadernació.

Graduat en arts aplicades (maquetes artístiques).

Graduat en arts aplicades (restauració).

Graduat en arts aplicades, (conservació i Restauració Document Gràfic).

Tècnic superior arts plàstiques i disseny: enquadernació artística.

Títol superior de conservació i restauració de bens culturals (document gràfic).

807 Esmalts

Graduat en arts aplicades (esmalt sobre metall).

Graduat en arts aplicades (esmalts).

Tècnic superior arts plàstiques i disseny: esmalt artístic al foc sobre .

metall.

Diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica +

Tècnic en esmaltatge sobre metalls.

808 Fotografia i processos de reproducció.

Graduat en arts aplicades (calcat).

Graduat en arts aplicades (cartells).

Graduat en arts aplicades (delineació artística).

Graduat en arts aplicades (dibuix publicitari).

Graduat en arts aplicades (disseny gràfic).

Graduat en arts aplicades (fotografia artística).

Graduat en arts aplicades (il·lustració artística).

Graduat en arts aplicades (projectes).

Graduat en arts aplicades (retolació).

Graduat en arts aplicades (traçats).

Tècnic superior arts plàstiques i disseny: gràfica publicitària.

Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny (fotografia artística).

Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny: il·lustració.

Títol superior de conservació i restauració de bens culturals .

(restauració de documents gràfics).

Títol superior de disseny (gràfic).

Diplomatura, enginyeria tècnica. o arquitectura tècnica +

Tècnic superior en gravat i tècniques d'estampació.

Tècnic superior en enquadernació artística.

Tècnic superior en edició d'art.

Tècnic en autoedició.

Tècnic en art final de disseny gràfic.

Graduat en arts aplicades (restauració).

Graduat en arts aplicades (maquetes artístiques).

Graduat en arts aplicades (impressio).

Graduat en arts aplicades (gravat).

Graduat en arts aplicades (gravat i tècnic estampació).

Graduat en arts aplicades (fotogravat artístic).

Graduat en arts aplicades (estampació calcogràfica).

Graduat en arts aplicades (enquadernació).

809 Modelisme i maquetisme

Graduat en arts aplicades (aparadorisme).

Graduat en arts aplicades (calat artístic).

Graduat en arts aplicades (decoració).

Graduat en arts aplicades (disseny d'interiors).

Graduat en arts aplicades (disseny Del Moble).

Graduat en arts aplicades (disseny Industrial).

Graduat en arts aplicades (disseny).

Graduat en arts aplicades (escenografia).

Graduat en arts aplicades (fusteria de ribera).

Graduat en arts aplicades (joguineria).

Graduat en arts aplicades (maquetes).

Graduat en arts aplicades (maquetisme i modelisme).

Graduat Superior en Disseny d'interiors.

Tècnic superior arts plàstiques i disseny: aparadorisme.

Tècnic superior arts plàstiques i disseny: arquitectura efímera.

Tècnic superior arts plàstiques i disseny: elements jardí.

Tècnic superior arts plàstiques i disseny: mobiliari.

Tècnic superior arts plàstiques i disseny: mobiliari, modelisme i maquetisme.

Tècnic superior arts plàstiques i disseny: moblament.

Tècnic superior arts plàstiques i disseny: modelisme industrial.

Tècnic superior arts plàstiques i disseny: projecte i direcció d'obres decoració.

Títol superior d'Art Dramàtic (Escenografia).

Títol superior de disseny d'interiors.

Títol superior de disseny de productes.

Diplomatura, Enginyeria Tècnica o Arquitectura Tècnica +

Graduat en arts aplicades (tècniques del volum).

Graduat en arts aplicades (fusteria Taller).

Graduat en arts aplicades (fusteria i Ebenisteria).

Graduat en arts aplicades (fusteria artística).

Graduat en arts aplicades (delineació Artística).

Graduat en arts aplicades (buidat i emmotllat).

Diplomatura +

Graduat en arts aplicades (escaparatisme i Projectes).

810 Motlles i Reproduccions.

Graduat en arts aplicades (buidat i emmotllat).

Graduat en arts aplicades (buidatge).

Graduat en arts aplicades (damasquinatge).

Graduat en arts aplicades (ferreria).

Graduat en arts aplicades (forja artística).

Graduat en arts aplicades (forja).

Graduat en arts aplicades (fosa artística al bronze a la cera).

Graduat en arts aplicades (imatgeria castellana).

Graduat en arts aplicades (imatgeria).

Graduat en arts aplicades (metal·listeria i forja).

Graduat en arts aplicades (metal·listeria).

Graduat en arts aplicades (ninoteria artística).

Graduat en arts aplicades (repussat en cuir i metall).

Graduat en arts aplicades (repussat en metall).

Graduat en arts aplicades (serralleria artística).

Graduat en arts aplicades (serralleria i forja).

Graduat en arts aplicades (talla d'ivori i atzabeja).

Graduat en arts aplicades (talla ornamental).

Graduat en arts aplicades (tècniques del volum).

Graduat en arts aplicades (titelles).

Graduat en arts aplicades i oficis artístics (talla en fusta i pedra).

Tècnic superior arts plàstiques i disseny: arts aplicades al metall.

Tècnic superior arts plàstiques i disseny: modelisme i matriceria ceràmica.

Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny: arts aplicades i de l'escultura.

Títol superior de conservació i restauració en bens culturals (arqueologia) i títols recollits a l'article 2 del Reial decret 440/1994, .

Títol superior de conservació i restauració en bens culturals (escultura) i títols recollits a l'article 2 del Reial decret 440/1994, 11 .

Diplomatura, Enginyeria Tècnica o Arquitectura Tècnica +

Tècnic superior ceràmica artística.

Tècnic superior arts aplicades de la pedra

Tècnic superior arts aplicades de la fusta.

Tècnic en emmotllament i fossa d'objectes d'orfebreria, joieria i bijuteria artístiques.

Tècnic en emmollatge i buidatge artístics.

Tècnic arts plàstiques i disseny (fosa artística i galvanoplàstia).

Graduat en ceràmica (escola de ceràmica).

Graduat en arts aplicades (tècniques del volum).

Graduat en arts aplicades (ceràmica).

Graduat en arts aplicades (ceràmica artística).

Graduat en arts aplicades (buidatge).

Graduat en arts aplicades (buidat i emmotllat).

Diplomatura +

Graduat en arts aplicades (buidat i emmotllat).

811 Musivària

Graduat en arts aplicades mosaics (tècniques murals).

Tècnic superior arts plàstiques i disseny: mosaics.

Diplomatura, Enginyeria Tècnica o Arquitectura Tècnica +

Graduat en arts aplicades (tècniques i Procediments Murals).

Graduat en arts aplicades (mosaics).

Graduat en arts aplicades (disseny de revestiments ceràmics).

812 Talla de pedra i fusta

Graduat en arts aplicades (buidatge).

Graduat en arts aplicades (construccions navals).

Graduat en arts aplicades (daurat i Policromia).

Graduat en arts aplicades (ebenisteria).

Graduat en arts aplicades (emmotllat i buidat).

Graduat en arts aplicades (fusteria artística).

Graduat en arts aplicades (fusteria i ebenisteria).

Graduat en arts aplicades (fusteria taller).

Graduat en arts aplicades (imatgeria castellana).

Graduat en arts aplicades (imatgeria).

Graduat en arts aplicades (laca).

Graduat en arts aplicades (llavorat i repussat en cuir).

Graduat en arts aplicades (maquetisme).

Graduat en arts aplicades (ninoteria artística).

Graduat en arts aplicades (repussat en cuir i metall).

Graduat en arts aplicades (repussat en cuir).

Graduat en arts aplicades (talla d'ivori i atzabeja).

Graduat en arts aplicades (talla de fusta).

Graduat en arts aplicades (talla de pedra).

Graduat en arts aplicades (talla ornamental).

Graduat en arts aplicades (tècniques del volum).

Graduat en arts aplicades (titelles).

Graduat en arts aplicades i oficis artístics (talla en fusta i pedra).

Tècnic en talla artística en fusta.

Tècnic en talla artística en pedra.

Tècnic superior arts plàstiques i disseny: arts aplicades a la fusta.

Tècnic superior arts plàstiques i disseny: arts aplicades a la pedra.

Diplomatura +

Graduat en arts aplicades (talla ornaments i tècnica de volum).

813 Tècniques ceràmiques

Graduat en arts aplicades (ceràmica artística).

Graduat en arts aplicades (ceràmica).

Graduat en arts aplicades (disseny de revestiments ceràmics).

Graduat en ceràmica (escola de ceràmica).

Tècnic superior arts plàstiques i disseny: modelisme i matriceria .

ceràmica.

Tècnic superior arts plàstiques i disseny: paviments i revestiments .

ceràmics.

Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny: ceràmica artística.

Títol superior ceràmica.

Diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica +

Graduat en arts aplicades (tècniques del volum).

814 Dibuix artístic i color

Graduat en arts aplicades (calcat).

Graduat en arts aplicades (cartells).

Graduat en arts aplicades (conservació i restauració del document .

gràfic).

Graduat en arts aplicades (delineació artística).

Graduat en arts aplicades (estampació calcogràfica).

Graduat en arts aplicades (fotogravat artístic).

Graduat en arts aplicades (gravat i tècnic estampació).

Graduat en arts aplicades (gravat).

Graduat en arts aplicades (il·lustració artística).

Graduat en arts aplicades (impressió).

Graduat en arts aplicades (litografia).

Graduat en arts aplicades (projectes i maquetes artístiques).

Graduat en arts aplicades (projectes).

Graduat en arts aplicades (restauració).

Graduat en arts aplicades (retolació).

Graduat en arts aplicades (serigrafia).

Graduat en arts aplicades (taquigrafia i estenotípia).

Graduat en arts aplicades (traçats).

Tècnic superior arts plàstiques i disseny: edició d'art.

Tècnic superior arts plàstiques i disseny: gravat i tècniques estampació.

Tècnic superior en arts plàstiques i disseny: il·lustració.

Títol superior de conservació i restauració de bens culturals (restauració de documents gràfics).

Graduat en arts aplicades (calcat).

Graduat en arts aplicades (cartells).

Graduat en arts aplicades (conservació i restauració del document gràfic).

Graduat en arts aplicades (delineació artística).

Graduat en arts aplicades (estampació calcogràfica).

Graduat en arts aplicades (fotogravat artístic).

Graduat en arts aplicades (gravat i tècnic estampació).

Graduat en arts aplicades (gravat).

Graduat en arts aplicades (il·lustració artística).

Graduat en arts aplicades (impressió).

Graduat en arts aplicades (litografia).

Graduat en arts aplicades (projectes i maquetes artístiques).

Graduat en arts aplicades (projectes).

Graduat en arts aplicades (restauració).

Graduat en arts aplicades (retolació).

Graduat en arts aplicades (serigrafia).

Graduat en arts aplicades (taquigrafia i estenotípia).

Graduat en arts aplicades (traçats).

Tècnic superior arts plàstiques i disseny: edició d'art.

Tècnic superior arts plàstiques i disseny: gravat i tècniques estampació.

Tècnic superior en arts plàstiques i disseny: il·lustració.

Títol superior de conservació i restauració de bens culturals (restauració de documents gràfics).

815 Tècniques de joieria, bijuteria

Graduat en arts aplicades (joieria).

Diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica +:

Graduat en arts aplicades (traçats).

Graduat en arts aplicades (retolació).

Graduat en arts aplicades (projectes).

Graduat en arts aplicades (orfebreria).

Graduat en arts aplicades (il·lustració artística).

Graduat en arts aplicades (disseny gràfic).

Graduat en arts aplicades (dibuix publicitari).

Graduat en arts aplicades (delineació artística).

Graduat en arts aplicades (cartells).

Graduat en arts aplicades (calcat).

816 Tècniques d'orfebreria i argenteria

Graduat en arts aplicades (cisellat en metalls).

Graduat en arts aplicades (disseny orfebreria i joieria).

Graduat en arts aplicades (orfebreria).

Graduat en arts aplicades (repujat i cisellat del metall).

Graduat en arts aplicades (repussat).

Tècnic superior arts aplicades i disseny: orfebreria i argenteria artístiques.

Diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica +

Graduat en arts aplicades (joieria).

817 Tècniques de patronatge i confecció

Graduat en arts aplicades (disseny de tèxtils i moda/moda).

Graduat en arts aplicades (figurins).

Graduat en arts aplicades (tall i confecció).

Tècnic superior arts plàstiques i disseny: estilisme d'indumentària.

Tècnic superior arts plàstiques i disseny: modelisme d'indumentària.

Títol superior de disseny (moda).

Diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica +:

Graduat en arts aplicades (traçats).

Graduat en arts aplicades (disseny de tèxtils i moda).

Graduat en arts aplicades (calcat).

818 Tècniques del metall

Graduat en arts aplicades (buidatge).

Graduat en arts aplicades (damasquinatge).

Graduat en arts aplicades (ferreria).

Graduat en arts aplicades (forja artística).

Graduat en arts aplicades (forja).

Graduat en arts aplicades (fosa artística al bronze a la cera).

Graduat en arts aplicades (imatgeria castellana).

Graduat en arts aplicades (imatgeria).

Graduat en arts aplicades (metal·listeria i forja).

Graduat en arts aplicades (metal·listeria).

Graduat en arts aplicades (emmotllatge i buidat).

Graduat en arts aplicades (ninoteria artística).

Graduat en arts aplicades (repussat en cuir i metall).

Graduat en arts aplicades (repussat en metall).

Graduat en arts aplicades (serralleria artística).

Graduat en arts aplicades (serralleria i forja).

Graduat en arts aplicades (talla d'ivori i atzabeja).

Graduat en arts aplicades (talla ornamental).

Graduat en arts aplicades (tècniques del volum).

Graduat en arts aplicades (titelles).

Graduat en arts aplicades i oficis artístics (talla en fusta i pedra).

Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny: arts aplicades a l'escultura.

Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny: arts aplicades al metall.

Diplomatura, Enginyeria Tècnica o Arquitectura Tècnica +

Tècnic en forja artístiva i galvanaplàstia.

Tècnic en forja artística.

Graduat en arts aplicades (repujat i cisellat del metall).

819 Tècniques murals

Graduat en arts aplicades (decoració àrab).

Graduat en arts aplicades (pintura de taller).

Graduat en arts aplicades (pintura industrial artística).

Graduat en arts aplicades (pintura Industrial i artística).

Graduat en arts aplicades (pintura mural).

Graduat en arts aplicades (policromia).

Graduat en arts aplicades (tècniques del guix).

Graduat en arts aplicades (tècniques i procediments murals).

Tècnic superior arts plàstiques i disseny: arts aplicades al mur.

Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny (arts aplicades al mur).

Títol de conservació i restauració de béns culturals: especialitat pintura (equivalent a diplomatura).

Diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica +

Graduat en arts aplicades (pintura).

Llicenciatura, enginyeria o arquitectura. +

Graduat en arts aplicades (pintura).

820 Tècniques tèxtils

Graduat en arts aplicades (art del teixit).

Graduat en arts aplicades (artesania canària).

Graduat en arts aplicades (artesania de Palma).

Graduat en arts aplicades (artesania local).

Graduat en arts aplicades (catifes i tapissos).

Graduat en arts aplicades (cuirs artístics).

Graduat en arts aplicades (disseny de tèxtils i moda/tèxtil).

Graduat en arts aplicades (esparteria artística).

Graduat en arts aplicades (manufactura d'espart).

Graduat en arts aplicades (ventalleria).

Graduat en arts aplicades: teixits (catifes).

Tècnic superior arts plàstiques i disseny: art tèxtil.

Tècnic superior arts plàstiques i disseny: colorit i col·leccions.

Tècnic superior arts plàstiques i disseny: estampacions i tinys artístics.

Tècnic superior arts plàstiques i disseny: estilisme de teixits de calat.

Tècnic superior arts plàstiques i disseny: teixits en baix lliç.

Títol superior de conservació i restauració en bens culturals (tèxtil) .

Diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica +

Tècnic d'arts plàstiques i disseny en tapissos i catifes.

Graduat en arts aplicades (tapissos i catifes).

Graduat en arts aplicades (disseny de tèxtils i moda).

821 Tècniques vidreres

Graduat en arts aplicades (decoració àrab).

Graduat en arts aplicades (pintura de taller).

Graduat en arts aplicades (pintura industrial i artística).

Graduat en arts aplicades (pintura mural).

Graduat en arts aplicades (policromia).

Graduat en arts aplicades (talla i gravat vidre).

Graduat en arts aplicades (tècniques del guix).

Graduat en arts aplicades (tècniques i procediments murals).

Graduat en arts aplicades (vidrieres artístiques).

Graduat en arts aplicades (vidrieres).

Tècnic superior arts plàstiques i disseny: arts aplicades al mur.

Tècnic superior arts plàstiques i disseny: arts del vidre.

Tècnic superior arts plàstiques i disseny: vidrieres artístiques.

Títol superior de vidre.

Les titulacions de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny i de graduat d'arts aplicades incloses a l'annex 4 d'aquesta Resolució per ser declarades equivalents, a efectes de docència, a les titulacions exigides amb caràcter general requereixen un mínim de dos anys d'experiència professional en un camp laboral relacionat amb l'especialitat a la qual s'aspira, d'acord amb el que es determini en les convocatòries.

(10.165.042)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal