Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 5656 - 23/06/2010

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/2054/2010, de 15 de juny, per la qual s'anuncia la convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació. (Pàg. 48500)


RESOLUCIÓ

EDU/2054/2010, de 15 de juny, per la qual s'anuncia la convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació.

En aplicació del que estableix l'apartat 2 de la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació a partir del curs 2010-2011 (DOGC núm. 5656, de 23.6.2010).

De conformitat amb les mesures que preveu el punt 2 de l'Acord de la Mesa Sectorial de 15 de setembre de 2006 de personal docent no universitari en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, subscrit pels representants del Departament d'Educació i pels representants de FE CCOO, FETE-UGT i USTEC-STEs.IAC, els criteris establerts en el punt 2 de l'Acord de la Mesa Sectorial, de 9 d'octubre de 2006 de personal docent no universitari en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, subscrits pels representants del Departament d'Educació i pels representants de FE CCOO i FETE-UGT, aprovats per l'Acord del Govern de 19 de desembre de 2006 (DOGC núm. 4796, de 10.1.2007);

D'acord amb el que preveuen els punts 6.2.1 i 6.2.4 de la Resolució EDU/1345/2010, de 26 d'abril, per la qual es dicten instruccions referides a la gestió de la borsa de treball de personal docent i substitucions en els centres públics dependents del Departament d'Educació per al curs 2010-2011 (DOGC núm. 5619, de 30.4.2010),

Resolc:

—1 Anunciar la convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball de personal interí docent.

—2 Establir que el termini de presentació de sol·licituds per participar en aquesta convocatòria serà des del dia 28 de juny fins al 28 de juliol de 2010, ambdós inclosos. L'accés a l'aplicació telemàtica per tramitar la sol·licitud es troba a la pàgina d'Internet del Departament d'Educació http://www.gencat.cat/educacio.

—3 Declarar que les normes de participació i el procediment de formalització de sol·licituds són les que s'especifiquen a la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació a partir del curs 2010-2011.

—4 Els candidats a formar part de la borsa de treball hauran de presentar la documentació acreditativa dels requisits establerts i dels mèrits al·legats a la sol·licitud telemàtica en els registres del serveis territorials de Departament d'Educació, del Consorci d'Educació de Barcelona o de l'Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona en funció de quin àmbit territorial hagin demanat com a preferent, o bé per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar a partir del dia de la tramitació telemàtica de la sol·licitud. Els que no presentin aquesta documentació en el termini establert seran declarats exclosos de la convocatòria.

—5 Convocar les especialitats docents dels cossos de mestres, de professors d'ensenyaments secundaris, cos de professors tècnics de formació professional, cos de professors d'arts plàstiques i disseny i cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny als serveis territorials del Departament d'Educació o en el Consorci d'Educació de Barcelona on manquen candidats. Aquestes especialitats són les que s'especifiquen a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

—6 El candidat que té reconegudes i demanades les especialitats d'anglès, francès, alemany, cultura clàssica, llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, matemàtiques, música, educació física i dibuix, podrà demanar:

a) Les especialitats docents del cos de professors d'ensenyaments secundaris especificades anteriorment només per treballar en centres públics d'educació secundària.

b) Les especialitats docents del cos de professors d'ensenyaments secundaris especificades anteriorment per treballar en centres públics d'educació secundaria i manifestar de manera voluntària la seva disponibilitat per treballar en centres públics d'educació infantil i primària.

El candidat que manifesti la seva disponibilitat per treballar en centres públics d'educació infantil i primària haurà d'acceptar obligatòriament cobrir llocs de treball vacants en règim d'interinitat o substitucions en centres d'educació infantil i primària i d'educació secundària en l'àmbit dels serveis territorials demanat com a preferent.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, abans del recurs contenciós administratiu, davant el director general de Recursos del Sistema Educatiu, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 15 de juny de 2010

P. D. (Resolució EDU/2053/2010, DOGC de 23.6.2010)

Camil Fortuny i Recasens

Director general de Recursos del Sistema Educatiu

Annex 1

Especialitats docents dels cossos de mestres, cos de professors tècnics de formació professional, cos de professors d'arts plàstiques i disseny i cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny en els serveis territorials del Departament d'Educació on manquen candidats:

Cos de Mestres

Audició i llenguatge (ALL):

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Catalunya Central

Girona

Lleida

Terres de l'Ebre

Educació infantil (INF):

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Catalunya Central

Girona

Lleida

Terres de l'Ebre

Educació especial (EES):

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Catalunya Central

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Educació primària (PRI):

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Catalunya Central

Girona

Lleida

Terres de l'Ebre

Educació primària, anglès (PAN):

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Catalunya Central

Girona

Lleida

Terres de l'Ebre

Educació primària, educació física (PEF):

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Catalunya Central

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Educació primària, francès (PFR):

Catalunya Central

Girona

Lleida

Terres de l'Ebre

Educació primària, música (PMU):

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Catalunya Central

Girona

Lleida

Terres de l'Ebre

Cos de Professors d'Ensenyament Secundari

Alemany (AL):

Barcelona Comarques

Catalunya Central

Lleida

Anglès (AN):

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Catalunya Central

Girona

Tarragona

Aranès (AR):

Lleida

Cultura Clàssica (CLA)

Consorci d'Educació de Barcelona

Tarragona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Girona

Lleida

Vallès Occidental

Catalunya Central

Terres de l'Ebre

Dibuix (DI):

Baix Llobregat

Girona

Lleida

Tarragona

Educació física (EF):

Consorci d'Educació de Barcelona

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Girona

Tarragona

Francès (FR):

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Catalunya Central

Girona

Tarragona

Italià (IT):

Barcelona Comarques

Llengua catalana i literatura (LC):

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Catalunya Central

Girona

Tarragona

Llengua castellana i literatura (LE):

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Catalunya Central

Tarragona

Matemàtiques (MA):

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Girona

Tarragona

Música (MU):

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Catalunya Central

Girona

Lleida

Tarragona

Administració d'empreses (501):

Girona

Anàlisi i química industrial (502):

Barcelona Comarques

Assessoria i processos d'imatge personal (503):

Baix Llobregat

Catalunya Central

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Construccions civils i edificació (504):

Tarragona

Hoteleria i turisme (506):

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Maresme-Vallès Oriental

Tarragona

Informàtica (507):

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Vallès Occidental

Girona

Navegació i instal·lacions marines (509):

Catalunya Central

Terres de l'Ebre

Organització i processos de manteniment de vehicles (511):

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Organització i projectes de fabricació mecànica (512):

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Vallès Occidental

Tarragona

Organització i projectes de sistemes energètics (513):

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Vallès Occidental

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics (517):

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Processos i Mitjans de Comunicació (519):

Barcelona Comarques

Catalunya Central

Processos sanitaris (518):

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Processos i productes de tèxtil, confecció i pell (520):

Lleida

Processos i productes d'arts gràfiques (522):

Lleida

Tarragona

Processos i productes de fusta i mobles (523):

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Catalunya Central

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Sistemes electrònics (524):

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Tarragona

Sistemes electrotècnics i automàtics (525):

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Tarragona

Cos de Professors Tècnics de Formació Professional

Cuina i pastisseria (601):

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Maresme-Vallès Oriental

Catalunya Central

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Equips electrònics (602):

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Estètica (603):

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Girona

Tarragona

Terres de l'Ebre

Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles (604):

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i fluids (605):

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Catalunya Central

Lleida

Tarragona

Instal·lacions electrotècniques (606):

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Catalunya Central

Girona

Tarragona

Laboratori (608):

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Manteniment de vehicles (609):

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Tarragona

Terres de l'Ebre

Màquines, serveis i producció (610):

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Tarragona

Mecanització i manteniment de màquines (611):

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Catalunya Central

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Oficina de projectes de construcció (612):

Barcelona Comarques

Catalunya Central

Tarragona

Oficina de projectes de fabricació mecànica (613):

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Catalunya Central

Tarragona

Patronatge i confecció (617):

Barcelona Comarques

Lleida

Perruqueria (618):

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics (619):

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Procediments sanitaris i assistencials (620):

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Processos de gestió administrativa (622):

Barcelona Comarques

Girona

Producció en arts gràfiques (623):

Lleida

Tarragona

Serveis de restauració (626):

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Maresme-Vallès Oriental

Catalunya Central

Girona

Lleida

Tarragona

Sistemes i aplicacions informàtiques (627):

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Vallès Occidental

Catalunya Central

Girona

Soldadures (628):

Consorci d'Educació de Barcelona

Baix Llobregat

Catalunya Central

Lleida

Tarragona

Tècniques i procediments d'imatge i so (629):

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Catalunya Central

Lleida

Tarragona

Cos de Professors d'Arts Plàstiques i Disseny

Ceràmica (701):

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Dibuix artístic i color (707):

Barcelona Comarques

Girona

Dibuix tècnic (708):

Barcelona Comarques

Girona

Lleida

Disseny d'interiors (709):

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Lleida

Disseny de moda (710):

Consorci d'Educació de Barcelona

Catalunya Central

Disseny de moda (711):

Catalunya Central

Disseny gràfic (712):

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Girona

Lleida

Edició d'art (714):

Catalunya Central

Fotografia (715):

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Catalunya Central

Girona

Història de l'Art (716):

Girona

Joieria i Orfebreria (717):

Catalunya Central

Materials i tecnologia: ceràmica i vidre (718):

Consorci d'Educació de Barcelona

Materials i tecnologia (719):

Catalunya Central

Materials i tecnologia: disseny (720):

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Girona

Mitjans audiovisuals (721):

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Catalunya Central

Girona

Mitjans informàtics (722):

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Girona

Organització industrial i legislació (723):

Girona

Volum (725):

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Catalunya Central

Girona

Lleida

Cos de Mestres de Taller d'Arts Plàstiques i Disseny

Brodats (802):

Lleida

Daurat i policromia (804):

Consorci d'Educació de Barcelona

Fotografia i processos de reproducció (808):

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Girona

Modelisme i maquetisme (809)

Barcelona Comarques

Motlles i reproduccions (810):

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Lleida

Talla de pedra i fusta (812):

Consorci d'Educació de Barcelona

Catalunya Central

Tècniques ceràmiques (813):

Consorci d'Educació de Barcelona

Girona

Lleida

Tècniques de joieria, bijuteria (815):

Catalunya Central

Tècniques de patronatge i confecció (817):

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Tècniques del metall (818):

Barcelona Comarques

Catalunya Central

Lleida

Tècniques murals (819):

Consorci d'Educació de Barcelona

Girona

Tècniques tèxtils (820)

Barcelona Comarques

Cos de Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes

Alemany (133):

Barcelona Comarques

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Catalunya Central

Girona

Lleida

Terres de l'Ebre

Àrab (134):

Consorci d'Educació de Barcelona

Catalunya Central

Girona

Lleida

Tarragona

Italià (135):

Consorci d'Educació de Barcelona

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Japonès (136):

Consorci d'Educació de Barcelona

Portuguès (137):

Consorci d'Educació de Barcelona

Rus (138):

Consorci d'Educació de Barcelona

Girona

Tarragona

Xinès (139):

Consorci d'Educació de Barcelona

Espanyol per a estrangers (190):

Catalunya Central

Girona

Lleida

Francès (192):

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Catalunya Central

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Anglès (193):

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Catalunya Central

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Català (195):

Barcelona Comarques

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Èuscar (198):

Consorci d'Educació de Barcelona

(10.165.135)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal