Obertura període excepcional de consulta i modificació de dades de la Borsa de treball

Oposicions 2021: nomenament de funcionaris en pràctiques


Sr. González Cambray persona non grata

Persones violentes: imatges i miratges
El 29 d'abril Professors de Secundària (aspepc·sps) declara persona non grata al Sr. González Cambray
Model d'acta
Plantilla per a que el teu centre declari "Persona NON GRATA" al Conseller González.
Centres que han declarat persona non grata
Relació de centres que han declarat al Sr González persona non grata. Envia'ns una fotografia de l'acta per afegir-vos.

Actualitzades les fitxes de centres amb les adjudicacions provisionals del curs 2022-2023

Adjudicacions provisionals. Curs 2022-2023. Resolució definitiva d'adjudicacions

Borsa de treball de personal docent. Obertura

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/2102/2010, de 15 de juny, per la qual es fa pública la relació de centres que imparteixen la formació per a les proves d'accés als cicles formatius durant el curs 2010-2011, i s'obre la convocatòria del procés d'autorització d'aquesta formació per a centres que no depenen del Departament d'Educació. (Pàg. 49564)


RESOLUCIÓ

EDU/2102/2010, de 15 de juny, per la qual es fa pública la relació de centres que imparteixen la formació per a les proves d'accés als cicles formatius durant el curs 2010-2011, i s'obre la convocatòria del procés d'autorització d'aquesta formació per a centres que no depenen del Departament d'Educació.

Mitjançant la Resolució EDU/2898/2006, de 22 d'agost, es va regular amb caràcter experimental la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de formació professional per al curs de 2006-2007.

Aquesta experiència s'ha desenvolupat durant els cursos posteriors, alhora que s'ha ampliat el nombre de centres educatius que la duen a terme.

Atès que el bon funcionament de la mesura i la demanda n'aconsellen la continuïtat, es fa pública la relació de centres que continuaran oferint aquesta formació en el curs de 2010-2011, i s'obre convocatòria pública per possibilitar que nous centres que no depenen del Departament d'Educació puguin impartir la formació esmentada.

Per tot això,

Resolc:

—1 Fer pública la relació de centres/aules de formació de persones adultes dependents del Departament d'Educació, i la relació dels centres de formació de persones adultes de titularitat privada i dels centres públics que no depenen del Departament d'Educació, que impartiran la formació per a les proves d'accés als cicles formatius en el curs de 2010-2011, que consten als annexos 2 i 3, respectivament.

—2 Obrir convocatòria pública per a l'autorització de centres de formació de persones adultes que no depenen del Departament d'Educació per impartir la formació per a les proves d'accés als cicles formatius, d'acord amb els annexos 1 i 4 d'aquesta Resolució.

—3 Establir la regulació de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius durant el curs 2010-2011, en els termes que figuren a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el conseller d'Educació en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 15 de juny de 2010

Josep Francí i Carreté

Director general d'Ensenyaments Professionals,

Artístics i Especialitzats

Annex 1

Regulació de la formació i convocatòria

—1 Finalitat

La finalitat d'aquesta experiència és obtenir dades qualitatives i quantitatives per a la programació i la implantació de les formacions per a les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i als cicles formatius de grau superior dels ensenyaments de formació professional, d'arts plàstiques i disseny, i dels ensenyaments esportius.

—2 Abast

L'experiència consisteix en el reconeixement de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà, i en el reconeixement de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau superior.

—3 Durada

Aquesta experiència es durà a terme durant el curs acadèmic de 2010-2011.

—4 Requisits de participació en la convocatòria

Poden demanar i obtenir el reconeixement de la formació per a les proves d'accés als ensenyaments indicats:

a) Els centres de formació de persones adultes de titularitat pública que no depenguin del Departament d'Educació.

b) Els centres de formació de persones adultes de titularitat privada.

—5 Termini per presentar la sol·licitud del reconeixement

La sol·licitud del reconeixement es pot presentar durant 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC, mitjançant un escrit adreçat a la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, amb la informació que es detalla a l'annex 4 d'aquesta Resolució.

La Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats n'emetrà resolució i publicarà en el DOGC la relació de sol·licituds, reconegudes i denegades, amb especificació en aquest darrer cas del motiu o els motius de la denegació.

La resolució de la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats establirà els recursos que s'hi podran interposar, l'òrgan davant el qual es podrà interposar recurs i el termini per fer-ho.

—6 Requisits de la formació

Cal complir tots els requisits següents:

a) La formació l'ha de fer, segons correspongui, persones que pertanyin als cossos docents, persones que tinguin les titulacions universitàries de diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica, llicenciatura, enginyeria, arquitectura o doctorat.

b) La ràtio màxima formador/alumnes és d'1/35.

c) Les activitats formatives es duran a terme almenys durant 4 dies a la setmana.

—7 Temari i durada mínima de la formació

7.1 La formació s'ha d'ajustar al temari vigent de les proves d'accés dels cicles formatius de formació professional, d'arts plàstiques i disseny, i dels ensenyaments esportius.

7.2 La durada mínima de la formació per a l'alumnat de les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà és de 330 hores.

7.3 La durada mínima de la formació per a l'alumnat de les proves d'accés als cicles formatius de grau superior és:

a) De la part comuna: 300 hores.

b) De cada matèria de la part específica: 99 hores.

—8 Contingut de la formació

Els centres de formació de persones adultes han d'oferir per a cada grau la formació mínima que es detalla, respectivament, en els apartats següents:

8.1 A la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà cal oferir totes les matèries. Pel que fa a l'idioma estranger, n'hi ha prou oferir-ne un.

8.2 A la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau superior:

a) Cal oferir totes les matèries de la part comuna. Pel que fa a l'idioma estranger, n'hi ha prou d'oferir-ne un.

b) Cal oferir les matèries de la part específica exigides en les proves d'accés que permetin presentar-se, almenys, a una família professional.

c) En cas de necessitat d'un canvi motivat pel nombre d'alumnes, cal que sigui autoritzat pel servei territorial corresponent.

—9 Calendari de la formació

9.1 La formació per als cicles formatius de grau mitjà començarà com a molt tard el 14 de setembre de 2010, i ha de finalitzar abans de la prova d'accés, la qual es convocarà amb prou antelació.

9.2 La formació per als cicles formatius de grau superior començarà com a molt tard el 14 de setembre de 2010, i ha de finalitzar abans de la prova d'accés, la qual es convocarà amb prou antelació.

—10 Règim

10.1 Les activitats formatives són presencials.

10.2 A la formació per accedir als cicles de grau mitjà, l'alumnat ha de fer íntegrament la formació per accedir als cicles de grau mitjà, llevat que tingui reconeguda l'exempció corresponent.

10.3 A la formació per accedir als cicles de grau superior, l'alumnat pot fer, o bé la part comuna, o bé la part específica, o bé totes dues, d'acord amb les exempcions que tingui reconegudes.

10.4 L'expedició de la certificació acreditativa d'haver superat la formació requereix l'assistència, almenys, al 80% de les hores previstes.

—11 Matèries específiques a distància

11.1 Les persones inscrites en la formació per accedir als cicles de grau superior que no puguin dur a terme la formació de les matèries específiques en el centre de formació de persones adultes, de titularitat pública o privada, han de seguir la formació de les matèries específiques mitjançant l'Institut d'Educació Secundària Obert de Catalunya.

11.2 El centre de formació de persones adultes tramitarà directament a l'Institut d'Educació Secundària Obert de Catalunya la sol·licitud d'inscripció a la formació de les matèries específiques a distància abans de finalitzar el mes d'octubre de 2010. A la tramesa de les sol·licituds d'inscripció s'hi ha d'adjuntar el certificat amb la informació mínima que consta a l'annex 5 d'aquesta Resolució.

—12 Certificació

El centre de formació de persones adultes lliurarà a l'alumnat que superi la formació la certificació en la qual es farà constar la qualificació, amb la informació mínima que consta a l'annex 6 d'aquesta Resolució.

—13 Qualificació de la formació

13.1 La qualificació de la formació és, en tot cas, única, compresa entre 0 i 10, i amb dues xifres decimals.

13.2 Són positives les qualificacions iguals o superiors a 5.

13.3 La qualificació de la formació per accedir als cicles de grau mitjà serà la mitjana aritmètica de les diverses matèries.

13.4 La qualificació de la formació per accedir als cicles de grau superior serà la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes a la part comuna, i a la part específica, calculades cadascuna de les parts, per separat.

13.5 Per a l'alumnat que, a causa que tingui l'exempció d'una part de les proves d'accés, només faci l'altra part, la qualificació de la formació per accedir als cicles de grau superior serà la que obtingui en la part feta.

—14 Efectes

14.1 La qualificació de la formació, sempre que sigui positiva, es multiplicarà pel coeficient 0,40 i s'afegirà a la qualificació obtinguda a la prova d'accés als cicles formatius de formació professional, d'arts plàstiques i disseny, o dels ensenyaments esportius.

14.2 La formació superada no genera cap exempció de les proves d'accés als cicles formatius.

—15 Informació a les persones destinatàries

Els centres de formació de persones adultes informaran dels efectes de la formació a totes les persones interessades.

—16 Seguiment i avaluació de l'experiència

Per tal de seguir i avaluar aquesta experiència la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats farà, amb el suport de la Inspecció Educativa, el seguiment i avaluació de l'experiència, que ha de comprendre, almenys:

a) El desenvolupament de la formació.

b) Els resultats obtinguts per les persones aspirants en la prova d'accés de 2011.

c) La detecció de millores de les proves d'accés.

—17 Normativa supletòria

En tot el que no regula aquesta Resolució i correspongui a la naturalesa d'aquesta experimentació seran aplicables, amb caràcter supletori, les instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres docents i aules de formació de persones adultes, el Reglament de règim interior del centre i la regulació vigent de les proves d'accés als cicles formatius pel que fa a les qualificacions.

Annex 2

Centres/aules dependents del Departament d'Educació que en el curs acadèmic de 2010-2011 impartiran la formació per a les proves d'accés als cicles formatius

a) Formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà:

Consorci d'Educació de Barcelona

Codi: 08061907.

Denominació: AFA Barceloneta.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 1.

Codi: 08062109

Denominació: AFA Ciutat Meridiana

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 1.

Codi: 08055063.

Denominació: CFA Canyelles.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 1.

Codi: 08062249.

Denominació: CFA El Carmel.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 1.

Codi: 08060228.

Denominació: AFA El Clot.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 1.

Codi: 08044120.

Denominació: CFA Freire.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 1.

Codi: 08062146

Denominació: AFA La Verneda

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 1.

Codi: 08061968

Denominació: AFA Les Corts

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 1.

Codi: 08061944.

Denominació: AFA Madrid.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 1.

Codi: 08055683.

Denominació: CFA Manuel Sacristán.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 1.

Codi: 08061701.

Denominació: CFA Maria Rúbies.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 1.

Codi: 08062262.

Denominació: AFA Martinet de Nit.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 1.

Codi: 08061683.

Denominació: CFA Palau de Mar.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 1.

Codi: 08060231.

Denominació: AFA Pegaso.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 1.

Codi: 08062331.

Denominació: AFA Pere Calders.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 1.

Codi: 08061956.

Denominació: AFA Prosperitat.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 1.

Codi: 08061919.

Denominació: AFA Rius i Taulet.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 1.

Codi: 08060411.

Denominació: CFA Sants-Sant Raimon de Penyafort.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 1.

Codi: 08062250.

Denominació: AFA Torrent d'en Melis.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 2.

Codi: 08057667.

Denominació: CFA Trinitat Vella.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 1.

Serveis territorials a Barcelona Comarques

Codi: 08061580.

Denominació: AFA Lloreda/La Pau.

Municipi: Badalona.

Nombre de grups: 1.

Codi: 08060216.

Denominació: AFA Morera Pomar.

Municipi: Badalona.

Nombre de grups: 1.

Codi: 08055403.

Denominació: CFA Sant Roc.

Municipi: Badalona.

Nombre de grups: 1.

Codi: 08057953.

Denominació: CFA Bellvitge.

Municipi: l'Hospitalet de Llobregat.

Nombre de grups: 1.

Codi: 08062110.

Denominació: AFA Sanfeliu.

Municipi: l'Hospitalet de Llobregat.

Nombre de grups: 1.

Codi: 08057874.

Denominació: CFA Santa Eulàlia

Municipi: l'Hospitalet de Llobregat.

Nombre de grups: 1

Codi: 08062481.

Denominació: CFA Sant Josep.

Municipi: l'Hospitalet de Llobregat.

Nombre de grups: 2.

Codi: 08062493.

Denominació: CFA Sant Ramon.

Municipi: l'Hospitalet de Llobregat.

Nombre de grups: 1.

Codi: 08062134.

Denominació: AFA Pla de Besòs.

Municipi: Sant Adrià de Besòs.

Nombre de grups: 1.

Codi: 08060289.

Denominació: CFA El Fondo.

Municipi: Santa Coloma de Gramenet.

Nombre de grups: 1.

Codi: 08060290.

Denominació: CFA Singuerlín.

Municipi: Santa Coloma de Gramenet.

Nombre de grups: 1.

Codi: 08057163.

Denominació: CFA Teresa Mañé.

Municipi: Vilanova i la Geltrú.

Nombre de grups: 2.

Serveis territorials al Baix Llobregat

Codi: 08068136.

Denominació: CFA Victor Català

Municipi: Sant Esteve Sesrovires

Nombre de grups: 1.

Codi: 08055051.

Denominació: CFA Jacint Verdaguer.

Municipi: Castelldefels.

Nombre de grups: 1.

Codi: 08042846.

Denominació: CFA Flora Tristán.

Municipi: Cornellà de Llobregat.

Nombre de grups: 1.

Codi: 08056572.

Denominació: CFA Terra Baixa.

Municipi: el Prat de Llobregat.

Nombre de grups: 2.

Codi: 08063618

Denominació: AFA Esparreguera.

Municipi: Esparreguera.

Nombre de grups: 1.

Codi: 08061993.

Denominació: CFA Eugeni d'Ors.

Municipi: Esplugues de Llobregat.

Nombre de grups: 1

Codi: 08058209.

Denominació: CFA Lluís Castells.

Municipi: Sant Boi de Llobregat.

Nombre de grups: 2.

Codi: 08059731.

Denominació: CFA Arquitecte Jujol.

Municipi: Sant Joan Despí.

Nombre de grups: 2.

Codi: 08062055

Denominació: AFA Can Ginestar.

Municipi: Sant Just Desvern

Nombre de grups: 1.

Codi: 08055440.

Denominació: CFA Garrosa.

Municipi: Sant Vicenç dels Horts.

Nombre de grups: 1.

Codi: 08060137.

Denominació: CFA Edelia Hernández.

Municipi: Viladecans.

Nombre de grups: 1.

Serveis territorials a la Catalunya Central

Codi: 08061971.

Denominació: AFA Berga.

Municipi: Berga.

Nombre de grups: 1.

Codi: 08062018.

Denominació: AFA Verge de Montserrat.

Municipi: Igualada.

Nombre de grups: 1.

Codi: 08063643.

Denominació: AFA La Cooperativa.

Municipi: Torelló.

Nombre de grups: 1.

Codi: 08060095.

Denominació: CFA Miquel Martí i Pol.

Municipi: Vic.

Nombre de grups: 1.

Codi: 08063621

Denominació: AFA Martí i Pol.

Municipi: Manlleu.

Nombre de grups: 1.

Codi: 08060113.

Denominació: CFA Jacint Carrió i Vilaseca.

Municipi: Manresa.

Nombre de grups: 1.

Codi: 25008753.

Denominació: CFA Solsonès.

Municipi: Solsona.

Nombre de grups: 1.

Serveis territorials al Vallès Occidental

Codi: 08058210.

Denominació: AFA Badia del Vallès.

Municipi: Badia del Vallès.

Nombre de grups: 1.

Codi: 08056560.

Denominació: CFA Barberà.

Municipi: Barberà del Vallès.

Nombre de grups: 1.

Codi: 08056584.

Denominació: CFA L'Alzina de Cerdanyola.

Municipi: Cerdanyola del Vallès.

Nombre de grups: 1

Codi: 08062021.

Denominació: CFA Montcada i Reixac.

Municipi: Montcada i Reixac.

Nombre de grups: 1.

Codi: 08055397.

Denominació: CFA Jaume Tuset.

Municipi: Ripollet.

Nombre de grups: 1.

Codi: 08060277.

Denominació: CFA Pau Casals.

Municipi: Rubí.

Nombre de grups: 1.

Codi: 08057011.

Denominació: CFA Can Rull.

Municipi: Sabadell.

Nombre de grups: 1.

Codi: 08055075.

Denominació: CFA Torre Romeu.

Municipi: Sabadell.

Nombre de grups: 2.

Codi: 08062079.

Denominació: CFA Ramon Llull.

Municipi: Terrassa.

Nombre de grups: 1.

Codi: 08062080.

Denominació: CFA Ègara.

Municipi: Terrassa.

Nombre de grups: 1.

Codi: 08059706.

Denominació: CFA Salvador Espriu.

Municipi: Terrassa.

Nombre de grups: 1.

Serveis territorials al Maresme-Vallès Oriental

Codi: 08055041.

Denominació: CFA Canovelles.

Municipi: Canovelles.

Nombre de grups: 1.

Codi: 08061221.

Denominació: CFA Vallès.

Municipi: Granollers.

Nombre de grups: 1.

Codi: 08059044.

Denominació: CFA La Llagosta.

Municipi: la Llagosta.

Nombre de grups: 1.

Codi: 08062511.

Denominació: AFA Alarona,

Municipi: Mataró.

Nombre de grups: 1

Codi: 08062043.

Denominació: AFA Parets del Vallès.

Municipi: Parets del Vallès.

Nombre de grups: 1.

Codi: 08060265.

Denominació: AFA Premià de Mar.

Municipi: Premià de Mar.

Nombre de grups: 1.

Serveis territorials a Girona

Codi: 17007129.

Denominació: CFA Es Piteus.

Municipi: Blanes.

Nombre de grups: 1.

Codi: 17007178.

Denominació: CFA Maria Verdaguer.

Municipi: Figueres.

Nombre de grups: 1.

Codi: 17007181.

Denominació: CFA Girona.

Municipi: Girona.

Nombre de grups: 2.

Codi: 17007014.

Denominació: AFA Lloret de Mar.

Municipi: Lloret de Mar.

Nombre de grups: 1.

Codi: 17007671.

Denominació: CFA La Garrotxa.

Municipi: Olot.

Nombre de grups: 1.

Codi: 17008377.

Denominació: AFA Ripollès.

Municipi: Ripoll.

Nombre de grups: 1.

Codi: 17005339.

Denominació: CFA Les Bernardes.

Municipi: Salt.

Nombre de grups: 2

Serveis territorials a Lleida

Codi: 25008561.

Denominació: AFA Balaguer.

Municipi: Balaguer.

Nombre de grups: 1.

Codi: 25008571.

Denominació: AFA Cervera.

Municipi: Cervera.

Nombre de grups: 1.

Codi: 25008741.

Denominació: AFA Val d'Aran.

Municipi: Vielha.

Nombre de grups: 1.

Codi: 25008583.

Denominació: AFA La Seu d'Urgell.

Municipi: la Seu d'Urgell.

Nombre de grups: 1.

Codi: 25006410.

Denominació: CFA Segrià.

Municipi: Lleida.

Nombre de grups: 3.

Codi: 25008625.

Denominació: CFA Mollerussa.

Municipi: Mollerussa.

Nombre de grups: 1.

Codi: 25008595.

Denominació: CFA Tàrrega.

Municipi: Tàrrega.

Nombre de grups: 1.

Codi: 25008984.

Denominació: CFA Tremp.

Municipi: Tremp.

Nombre de grups: 1.

Serveis territorials a Tarragona

Codi: 43010062.

Denominació: AFA El Vendrell.

Municipi: el Vendrell.

Nombre de grups: 1.

Codi: 043010323.

Denominació: AFA Montblanc.

Municipi: Montblanc.

Nombre de grups: 1.

Codi: 43008857.

Denominació: CFA Mas Pellicer.

Municipi: Reus.

Nombre de grups: 1.

Codi: 43007051.

Denominació: CFA Josepa Massanés i Dalmau.

Municipi: Tarragona.

Nombre de grups: 1.

Codi: 43008729.

Denominació: CFA Tarragona.

Municipi: Tarragona.

Nombre de grups: 2.

Codi: 43010074.

Denominació: AFA Valls.

Municipi: Valls.

Nombre de grups: 1.

Codi: 43010086.

Denominació: AFA Vila-Seca.

Municipi: Vila-Seca.

Nombre de grups: 1.

Serveis territorials a les Terres de l'Ebre

Codi: 43008754.

Denominació: CFA Sebastià Juan Arbó.

Municipi: Amposta.

Nombre de grups: 1.

Codi: 43010311.

Denominació: AFA Ribera d'Ebre.

Municipi: Móra d'Ebre.

Nombre de grups: 1.

Codi: 43009771.

Denominació: AFA Tortosa.

Municipi: Tortosa.

Nombre de grups: 2.

b) Formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau superior.

Consorci d'Educació de Barcelona

Codi: 08055002.

Denominació: CFA Barri Gòtic.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 1.

Codi: 08055063.

Denominació: CFA Canyelles.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 2.

Codi: 08062249.

Denominació: CFA El Carmel.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 1.

Codi: 08060228.

Denominació: AFA El Clot.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 4

Codi: 08044120.

Denominació: CFA Freire.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 2.

Codi: 08062146.

Denominació: AFA La Verneda-Sant Martí.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 1.

Codi: 08061968.

Denominació: AFA Les Corts.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 2.

Codi: 08055683.

Denominació: CFA Manuel Sacristán.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: : 2.

Codi: 08061701.

Denominació: CFA Maria Rúbies.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 4.

Codi: 08060231.

Denominació: AFA Pegaso.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 2.

Codi: 08062331.

Denominació: AFA Pere Calders.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 2.

Serveis territorials a Barcelona Comarques

Codi: 08060204.

Denominació: AFA Gran Sol.

Municipi: Badalona.

Nombre de grups: 2.

Codi: 08061580.

Denominació: AFA Lloreda-La Pau

Municipi: Badalona.

Nombre de grups: 1.

Codi: 08060216.

Denominació: AFA Morera Pomar.

Municipi: Badalona.

Nombre de grups: 3.

Codi: 08057965.

Denominació: CFA Can Serra.

Municipi: l'Hospitalet de Llobregat.

Nombre de grups: 2.

Codi: 08062493.

Denominació: CFA Sant Ramon.

Municipi: l'Hospitalet de Llobregat.

Nombre de grups: 1.

Codi: 08057874.

Denominació: CFA Santa Eulàlia.

Municipi: l'Hospitalet de Llobregat.

Nombre de grups: 2.

Codi: 08060125.

Denominació: CFA Manuel Fernández.

Municipi: Sant Adrià de Besòs.

Nombre de grups: 1.

Codi: 08060290.

Denominació: CFA Singuerlín.

Municipi: Santa Coloma de Gramenet.

Nombre de grups: 2.

Codi: 08060289.

Denominació: CFA El Fondo.

Municipi: Santa Coloma de Gramenet.

Nombre de grups: 2.

Codi: 08062092.

Denominació: CFA Vilafranca del Penedès.

Municipi: Vilafranca del Penedès.

Nombre de grups: 3.

Codi: 08057163.

Denominació: CFA Teresa Mañé.

Municipi: Vilanova i la Geltrú.

Nombre de grups: 4.

Serveis territorials al Baix Llobregat

Codi: 08055051.

Denominació: CFA Jacint Verdaguer.

Municipi: Castelldefels.

Nombre de grups: 2.

Codi: 08042846.

Denominació: CFA Flora Tristán.

Municipi: Cornellà de Llobregat.

Nombre de grups: 2.

Codi: 08056572.

Denominació: CFA Terra Baixa.

Municipi: el Prat de Llobregat.

Nombre de grups: 2.

Codi: 08063618

Denominació: AFA Esparreguera.

Municipi: Esparreguera

Nombre de grups: 1.

Codi: 08061993.

Denominació: CFA Eugeni d'Ors.

Municipi: Esplugues de Llobregat.

Nombre de grups: 3

Codi: 08062471.

Denominació: AFA Eramprunyà.

Municipi: Gavà.

Nombre de grups: 2.

Codi: 08062122.

Denominació: CFA Martorell.

Municipi: Martorell.

Nombre de grups: 2.

Codi: 08055695.

Denominació: CFA Rafael Farré.

Municipi: Molins de Rei.

Nombre de grups: 1.

Codi: 08062031.

Denominació: CFA Mare de Dèu de Montserrat.

Municipi: Olesa de Montserrat.

Nombre de grups: 1.

Codi: 08058209.

Denominació: CFA Lluís Castells.

Municipi: Sant Boi de Llobregat.

Nombre de grups: 2.

Codi: 08059731.

Denominació: CFA Arquitecte Jujol.

Municipi: Sant Joan Despí.

Nombre de grups: 3.

Codi: 08062055.

Denominació: AFA Can Ginestar

Municipi: Sant Just Desvern.

Nombre de grups: 1.

Codi: 08055439.

Denominació: CFA Mestre Esteve.

Municipi: Sant Feliu de Llobregat.

Nombre de grups: 1.

Codi: 08055440.

Denominació: CFA Garrosa.

Municipi: Sant Vicenç dels Horts.

Nombre de grups: 3.

Codi: 08060137.

Denominació: CFA Edelia Hernández.

Municipi: Viladecans.

Nombre de grups: 2.

Serveis territorials a la Catalunya Central

Codi: 08060095.

Denominació: CFA Miquel Martí i Pol.

Municipi: Vic.

Nombre de grups: 4.

Codi: 08060113.

Denominació: CFA Jacint Carrió i Vilaseca.

Municipi: Manresa.

Nombre de grups: 3.

Codi: 08062018.

Denominació: AFA Verge de Montserrat.

Municipi: Igualada.

Nombre de grups: 1.

Codi: 08061971.

Denominació: AFA Berga

Municipi: Berga.

Nombre de grups: 1.

Codi:25008753

Denominació: CFA Solsonés

Municipi: Solsona

Nombre de grups: 1.

Serveis territorials al Vallès Occidental

Codi: 08056560.

Denominació: CFA Barberà.

Municipi: Barberà del Vallès.

Nombre de grups: 2.

Codi: 08056584.

Denominació: CFA L'Alzina de Cerdanyola.

Municipi: Cerdanyola del Vallès.

Nombre de grups: 1.

Codi: 08062021.

Denominació: CFA Montcada i Reixac.

Municipi: Montcada i Reixac.

Nombre de grups: 1.

Codi: 08060277.

Denominació: CFA Pau Casals.

Municipi: Rubí.

Nombre de grups: 3.

Codi: 08057011.

Denominació: CFA Can Rull.

Municipi: Sabadell.

Nombre de grups: 6.

Codi: 08057001.

Denominació: CFA La Creu de Barberà.

Municipi: Sabadell.

Nombre de grups: 2.

Codi: 08055713.

Denominació: CFA Sant Cugat del Vallès.

Municipi: Sant Cugat del Vallès.

Nombre de grups: 2.

Codi: 08061555.

Denominació: AFA Can Folguera.

Municipi: Santa Perpètua de Mogoda.

Nombre de grups: 2.

Codi: 08059691.

Denominació: CFA Anna Murià.

Municipi: Terrassa.

Nombre de grups: 5.

Codi: 08059706.

Denominació: CFA Salvador Espriu.

Municipi: Terrassa.

Nombre de grups: 4.

Codi: 08062079

Denominació: CFA Ramón Llull.

Municipi: Terrassa.

Nombre de grups: 1

Serveis territorials al Maresme-Vallès Oriental

Codi: 08055041.

Denominació: CFA Canovelles.

Municipi: Canovelles.

Nombre de grups: 1.

Codi: 08061221.

Denominació: CFA Vallès.

Municipi: Granollers.

Nombre de grups: 2.

Codi: 08059044.

Denominació: CFA La Llagosta.

Municipi: la Llagosta.

Nombre de grups: 2.

Codi: 08060253.

Denominació: CFA Can Marfà.

Municipi: Mataró.

Nombre de grups: 4.

Codi: 08055385.

Denominació: CFA Mollet del Vallès.

Municipi: Mollet del Vallès.

Nombre de grups: 2.

Codi: 08060265.

Denominació: AFA Premià de Mar.

Municipi: Premià de Mar.

Nombre de grups: 2

Serveis territorials a Girona

Codi: 17008365.

Denominació: AFA Pla de l'Estany.

Municipi: Banyoles.

Nombre de grups: 2.

Codi: 17007129.

Denominació: CFA Es Piteus.

Municipi: Blanes.

Nombre de grups: 3.

Codi: 17007178.

Denominació: CFA Maria Verdaguer.

Municipi: Figueres.

Nombre de grups: 2.

Codi: 17007181.

Denominació: CFA Girona.

Municipi: Girona.

Nombre de grups: 6.

Codi: 17007671.

Denominació: CFA La Garrotxa.

Municipi: Olot.

Nombre de grups: 2.

Codi: 17008146.

Denominació: CFA Palafrugell.

Municipi: Palafrugell.

Nombre de grups: 1.

Codi: 17005339.

Denominació: CFA Les Bernardes.

Municipi: Salt.

Nombre de grups: 4.

Codi: 17007658.

Denominació: CFA Sant Feliu de Guíxols.

Municipi: Sant Feliu de Guíxols.

Nombre de grups: 1.

Codi: 17008389.

Denominació: AFA La Selva.

Municipi: Santa Coloma de Farners.

Nombre de grups: 2.

Serveis territorials a Lleida

Codi: 25008561.

Denominació: AFA Balaguer.

Municipi: Balaguer.

Nombre de grups: 1.

Codi: 25008571.

Denominació: AFA Cervera.

Municipi: Cervera.

Nombre de grups: 1.

Codi: 25008583.

Denominació: AFA La Seu d'Urgell.

Municipi: la Seu d'Urgell.

Nombre de grups: 1.

Codi: 25007611.

Denominació: CFA Joan Carles I.

Municipi: Lleida.

Nombre de grups: 2.

Codi: 25006410.

Denominació: CFA Segrià.

Municipi: Lleida.

Nombre de grups: 1.

Codi: 25008625.

Denominació: CFA Mollerussa.

Municipi: Mollerussa.

Nombre de grups: 1.

Serveis territorials a Tarragona

Codi: 43010062

Denominació: AFA El Vendrell

Municipi: el Vendrell.

Nombre de grups: 1.

Codi: 43010323.

Denominació: AFA Montblanc.

Municipi: Montblanc.

Nombre de grups: 2.

Codi: 43008857.

Denominació: CFA Mas Pellicer.

Municipi: Reus.

Nombre de grups: 2.

Codi: 43007051.

Denominació: CFA Josepa Massanés i Dalmau.

Municipi: Tarragona.

Nombre de grups: 2.

Codi: 43008729.

Denominació: CFA Tarragona.

Municipi: Tarragona.

Nombre de grups: 2.

Codi: 43010074.

Denominació: AFA Valls.

Municipi: Valls.

Nombre de grups: 2.

Codi: 43010086.

Denominació: AFA Vila-seca.

Municipi: Vila-seca.

Nombre de grups: 2.

Serveis territorials a les Terres de l'Ebre

Codi: 43008754

Denominació: CFA Sebastià Arbó

Municipi: Amposta.

Nombre de grups: 1.

Codi: 43010311.

Denominació: AFA Ribera d'Ebre.

Municipi: Móra d'Ebre.

Nombre de grups: 1.

Codi: 43009771.

Denominació: AFA Tortosa.

Municipi: Tortosa.

Nombre de grups: 2.

Annex 3

Relació dels centres de formació d'adults de titularitat privada i dels centres públics que no depenen del Departament d'Educació que en el curs acadèmic 2010-2011 impartiran la formació per a les proves d'accés als cicles formatius

a) Formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà:

Consorci d'Educació de Barcelona

Codi: 08065202.

Denominació: Francesc Layret.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 2.

Codi: 08054231.

Denominació: CETUC.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 1.

Codi: 08065093.

Denominació: Oscus.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 2.

Codi: 08064301.

Denominació: Centre Privat de Formació d'Adults Acadèmia Blancafort.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 2.

Codi: 08066176.

Denominació: Centre Privat de Formació d'Adults UNI-TEC.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 1.

Codi: 08067958.

Denominació: Stucom.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 1.

Codi: 08033638.

Denominació: Centre Català Comercial.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 1.

Codi: 08068215.

Denominació: Escola Tècnica del Clot.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 1.

Codi: 08037346.

Denominació: Santa Pau-Pifma.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 1.

Serveis territorials a Barcelona Comarques

Codi: 08064660

Denominació: Centre d'Estudis Vilafranca Excellens

Municipi: Vilafranca del Penedés.

Nombre de grups: 1.

Serveis territorials a la Catalunya Central

Codi: 08067867.

Denominació: Fundació Mil·lenari-Centre d'Estudis i Formació.

Municipi: Vic.

Nombre de grups: 1.

Serveis territorials al Maresme-Vallès Oriental

Codi: 08065123.

Denominació: Col·legi Salesià.

Municipi: Mataró.

Nombre de grups: 2.

Codi: 08055087.

Denominació: Centre de Formació d'Adults Baix Montseny.

Municipi: Sant Celoni.

Nombre de grups: 2.

Codi: 08068586.

Denominació: Educem.

Municipi: Granollers.

Nombre de grups: 1.

Codi: 08057047.

Denominació: Escola d'Adults Natura.

Municipi: Pineda de Mar.

Nombre de grups: 1.

Codi: 08061658.

Denominació: CFA Can Noè.

Municipi: Mataró.

Nombre de grups: 2.

Codi: 08056021.

Denominació: CFA de Montmeló.

Municipi: Montmeló.

Nombre de grups: 1.

Codi: 08057072.

Denominació: CFA Ferran Soldevila.

Municipi: Santa Maria de Palautordera.

Nombre de grups: 1.

Serveis territorials a Lleida

Codi: 25009681.

Denominació: CFA del Pont de Suert.

Municipi: el Pont de Suert.

Nombre de grups: 1.

Serveis territorials al Baix Llobregat

Codi: 08056936.

Denominació: Escola Municipal d'Adults de Vallirana.

Municipi: Vallirana.

Nombre de grups: 1.

Serveis territorials al Vallès Occidental

Codi: 08065925.

Denominació: Escola Municipal d'Adults L'Olivera.

Municipi: Sant Quirze del Vallès.

Nombre de grups: 1.

Codi: 08058337.

Denominació: Centre Municipal d'Adults La Llar.

Municipi: Terrassa.

Nombre de grups: 2.

Codi: 08056018.

Denominació: CFA de Castellar del Vallès.

Municipi: Castellar del Vallès.

Nombre de grups: 1.

Serveis territorials a Girona

Codi: 17007142.

Denominació: Torroella de Montgrí.

Municipi: Torroella de Montgrí.

Nombre de grups: 1.

Codi: 17007312.

Denominació: Escola Municipal d'Adults de Palamós.

Municipi: Palamós.

Nombre de grups: 3.

Serveis territorials a Tarragona

Codi: 43008778.

Denominació: Forum.

Municipi: Tarragona.

Nombre de grups: 1.

Codi: 43008882.

Denominació: Marta Mata.

Municipi: Reus.

Nombre de grups: 1.

Codi: 43008781.

Denominació: Rosa dels Vents.

Municipi: Cambrils.

Nombre de grups: 2

Codi: 43011765.

Denominació: CFA Àgora.

Municipi: Salou.

Nombre de grups: 1.

Codi: 43011935.

Denominació: CFA Dolors Paul.

Municipi: Cunit.

Nombre de grups: 1

b) Formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau superior:

Consorci d'Educació de Barcelona

Codi: 08065202.

Denominació: Francesc Layret.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 4

Codi: 08054231.

Denominació: CETUC.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 2.

Codi: 08065093.

Denominació: Oscus.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 2.

Codi: 08064301.

Denominació: Centre Privat de Formació d'Adults Acadèmia Blancafort.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 11.

Codi: 08066176.

Denominació: Centre Privat de Formació d'Adults UNI-TEC.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 5.

Codi: 08064398.

Denominació: Escola Prat.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 2.

Codi: 08065822.

Denominació: Centre López Vicuña.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 2.

Codi: 08058489.

Denominació: CFA Can Batlló.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 6.

Codi: 08067958.

Denominació: Stucom.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 3.

Codi: 08033638.

Denominació: Centre Català Comercial.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 2.

Codi: 08068215.

Denominació: Escola Tècnica Professional del Clot.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 2.

Codi: 08037346.

Denominació: Santa Pau-Pifma.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 1.

Codi: 08032208.

Denominació: Centre d'Estudis Politècnics.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 1.

Serveis territorials a Barcelona Comarques

Codi: 08065135.

Denominació: Centre Privat de Formació d'Adults Joan Maragall.

Municipi: Badalona.

Nombre de grups: 2.

Codi: 08064660.

Denominació: Centre d'Estudis Vilafranca Excellens

Municipi: Vilafranca del Penedès.

Nombre de grups: 2.

Serveis territorials a la Catalunya Central

Codi: 08067867.

Denominació: Fundació Mil·lenari-Centre d'Estudis i Formació.

Municipi: Vic.

Nombre de grups: 2.

Serveis territorials al Vallès Occidental

Codi: 08065925.

Denominació: Escola Municipal d'Adults L'Olivera.

Municipi: Sant Quirze del Vallès.

Nombre de grups: 1.

Codi: 08058337.

Denominació: Centre Municipal d'Adults La Llar.

Municipi: Terrassa.

Nombre de grups: 3.

Codi: 08056018.

Denominació: CFA de Castellar del Vallès.

Municipi: Castellar del Vallès.

Nombre de grups: 2.

Serveis territorials al Maresme-Vallès Oriental

Codi: 08057047.

Denominació: Escola d'Adults Natura.

Municipi: Pineda de Mar.

Nombre de grups: 2.

Codi: 08055087.

Denominació: Centre de Formació d'Adults Baix Montseny.

Municipi: Sant Celoni.

Nombre de grups: 3.

Codi: 08068586.

Denominació: Educem.

Municipi: Granollers.

Nombre de grups: 3.

Serveis territorials a Girona

Codi: 17007312.

Denominació: Escola Municipal d'Adults de Palamós.

Municipi: Palamós.

Nombre de grups: 2.

Serveis territorials a Tarragona

Codi: 43008778.

Denominació: Forum.

Municipi: Tarragona.

Nombre de grups: 2.

Codi: 43008882.

Denominació: Marta Mata.

Municipi: Reus.

Nombre de grups: 2.

Codi: 43008781.

Denominació: CFA Rosa dels Vents.

Municipi: Cambrils.

Nombre de grups: 2.

Codi: 43011765.

Denominació: CFA Àgora.

Municipi: Salou.

Nombre de grups: 2.

Codi: 43011935.

Denominació: CFA Dolors Paul.

Municipi: Cunit.

Nombre de grups: 1.

Annex 4

Sol·licitud de participació en l'experimentació

(Resolució EDU/2102/2010, de 15 de juny, per la qual es fa pública la relació de centres que imparteixen la formació per a les proves d'accés als cicles formatius durant el curs 2010-2011, i s'obre la convocatòria del procés d'autorització d'aquesta formació per a centres que no depenen del Departament d'Educació).

Identificació del centre de formació de persones adultes.

(Denominació, codi i adreça).

Identificació de la persona titular del centre sol·licitant (nom i cognoms, DNI, adreça) i càrrec o funció.

Exposo:

—1 Que vull fer la formació per a les proves d'accés:

Dels cicles formatius de grau mitjà.

Dels cicles formatius de grau superior de les matèries que s'indiquen:

a) Part comuna.

b) Part específica.

Per al nombre de grups següent: (separeu, si escau, mitjà i superior).

—2 Que compleixo els requisits previstos a la Resolució.

—3 Que les activitats formatives es duran terme a (adreça).

—4 Que adjunto el calendari i l'horari.

—5 Que adjunto la relació de persones formadores i se n'indica la respectiva titulació acadèmica.

Sol·licito:

L'autorització per impartir la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà/de grau superior per al nombre de grups següent (indiqueu-lo).

(Lloc i data).

(Signatura de la persona sol·licitant).

Direcció general d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats

Unitat d'Educació Permanent

Annex 5

Matèries específiques a distància

Certificació de manca d'oferta de les matèries específiques de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau superior.

Identificació del centre (nom, adreça i codi).

Els alumnes i les alumnes que s'indiquen han fet la inscripció en aquest centre per a seguir la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau superior prevista a la Resolució EDU/2102/2010, de 15 de juny, per la qual es fa pública la relació de centres que imparteixen la formació per a les proves d'accés als cicles formatius durant el curs 2010-2011, i s'obre la convocatòria del procés d'autorització d'aquesta formació per a centres que no depenen del Departament d'Educació.

Aquest centre no té l'oferta de les matèries específiques que per a cada alumne/a s'indiquen.

Llista d'alumnat (nom, dos cognoms i DNI).

Matèria/es específica/ques (nom de la matèria o matèries).

I perquè pugui ser acceptada la inscripció en la formació de les matèries específiques esmentades a l'Institut d'Educació Secundària Obert de Catalunya, a petició de la persona interessada, signo aquest certificat.

(Pels centres o aules dependents del Departament d'Educació)

El/La secretari/ària o El/La coordinador/a.

Vist i plau del/de la director/a.

(Pels centres o aules privades o públiques no dependents del Departament d'Educació)

El/La titular o el/la seu/seva representant.

Annex 6

Certificació de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau (mitjà/superior)

Curs 2010-2011

(Resolució EDU/2102/2010, de 15 de juny, per la qual es fa pública la relació de centres que imparteixen la formació per a les proves d'accés als cicles formatius durant el curs 2010-2011, i s'obre la convocatòria del procés d'autorització d'aquesta formació per a centres que no depenen del Departament d'Educació).

Identificació del centre de formació de persones adultes (nom, adreça i codi).

Aquest centre ha estat autoritzat per participar en l'experimentació mitjançant (cal indicar la resolució que ha autoritzat el centre, amb la data de la Resolució i la data de la seva publicació en el DOGC).

Número de certificat: (indiqueu-lo).

(Nom i cognoms), com a (titular/representant del centre), segons les dades dipositades en aquesta secretaria,

Certifico:

Que l'alumne/a (nom i dos cognoms), amb DNI/passaport (núm.), amb data de naixement (dia, mes, any):

Ha finalitzat i superat la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà/Ha finalitzat i superat la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau superior, en la qual ha seguit les següents matèries comunes i específiques: (indiqueu-les).

L'alumne/a ha obtingut la qualificació final de :

I perquè consti on convingui, a petició de la persona interessada, signo aquest certificat

(Pels centres o aules dependents del Departament d'Educació)

El/La secretari/ària o El/La coordinador/a

Vist i plau del/de la director/a.

(Pels centres o aules privades o públiques no dependents del Departament d'Educació)

El/La titular o el/la seu/seva representant.

(10.167.102)

 

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal