Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 5730 - 07/10/2010

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/3157/2010, de 30 de setembre, per la qual es fan públics els resultats provisionals de les sol·licituds tramitades en la convocatòria per a la concessió d'ajuts al professorat i al personal laboral dels centres educatius del Departament d'Educació que realitza tasques d'atenció a l'alumnat, i que ha participat en activitats educatives realitzades fora dels centres durant el curs escolar 2008-2009. (Pàg. 73558)


RESOLUCIÓ

EDU/3157/2010, de 30 de setembre, per la qual es fan públics els resultats provisionals de les sol·licituds tramitades en la convocatòria per a la concessió d'ajuts al professorat i al personal laboral dels centres educatius del Departament d'Educació que realitza tasques d'atenció a l'alumnat, i que ha participat en activitats educatives realitzades fora dels centres durant el curs escolar 2008-2009.

Mitjançant la Resolució del conseller d'Educació EDU/1811/2010, de 2 de juny (DOGC núm. 5646, de 9.6.2010), es va obrir la convocatòria per a la concessió d'ajuts al professorat i al personal laboral dels centres educatius del Departament d'Educació que realitza tasques d'atenció a l'alumnat, i que ha participat en activitats educatives realitzades fora dels centres durant el curs escolar 2008-2009.

Un cop finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds, i d'acord amb el que disposa l'esmentada Resolució,

Resolc:

—1 Publicar la Resolució per la qual es fan públics els resultats provisionals de les sol·licituds admeses i excloses en la convocatòria per a la concessió d'ajuts al professorat i al personal laboral dels centres educatius del Departament d'Educació que realitza tasques d'atenció a l'alumnat, i que ha participat en activitats educatives realitzades fora dels centres durant el curs escolar 2008-2009.

—2 La consulta dels resultats provisionals la realitzaran de manera individualitzada el professorat i el personal laboral objecte de la convocatòria, exclusivament per via telemàtica a l'adreça electrònica del Departament http://www.gencat.cat/educacio. Tant en el cas dels resultats que no s'ajustin a les activitats efectivament realitzades per l'esmentat professorat i personal laboral, com en el de l'omissió d'una persona participant en les activitats educatives objecte de la convocatòria, es podran fer les al·legacions pertinents.

—3 Obrir, d'acord amb la base reguladora 7.1 de la convocatòria, un termini de deu dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució de resultats provisionals, per tal que les persones interessades puguin presentar les seves reclamacions a títol individual davant la direcció del centre educatiu en el qual varen desenvolupar les activitats objecte de la convocatòria durant el curs escolar 2008-2009. A aquests efectes, a la web del Departament d'Educació on es publiquen els resultats provisionals podran descarregar-se, emplenar i imprimir un escrit d'al·legacions.

—4 Les reclamacions presentades, un cop valorades per la direcció del centre, que a més efectuarà les modificacions escaients a l'aplicació, d'acord amb la base reguladora 7.2 de la convocatòria, s'estimaran o desestimaran en la resolució definitiva de concessió d'ajuts que es publicarà al DOGC. La resolució i els resultats definitius dels ajuts atorgats o exclosos podran consultar-se a la seu electrònica del Departament d'Educació a l'adreça http://www.gencat.cat/educacio. Amb la publicació de la resolució i els resultats definitius es consideraran contestades i notificades les reclamacions presentades.

Barcelona, 30 de setembre de 2010

P. D. (Resolució EDU/1811/2010, DOGC de 9.6.2010)

Camil Fortuny i Recasens

Director general de Recursos del Sistema Educatiu

(10.270.094)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal