Obertura període excepcional de consulta i modificació de dades de la Borsa de treball

Oposicions 2021: nomenament de funcionaris en pràctiques


Sr. González Cambray persona non grata

Persones violentes: imatges i miratges
El 29 d'abril Professors de Secundària (aspepc·sps) declara persona non grata al Sr. González Cambray
Model d'acta
Plantilla per a que el teu centre declari "Persona NON GRATA" al Conseller González.
Centres que han declarat persona non grata
Relació de centres que han declarat al Sr González persona non grata. Envia'ns una fotografia de l'acta per afegir-vos.

Actualitzades les fitxes de centres amb les adjudicacions provisionals del curs 2022-2023

Adjudicacions provisionals. Curs 2022-2023. Resolució definitiva d'adjudicacions

Borsa de treball de personal docent. Obertura

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 5742 - 26/10/2010

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/3345/2010, de 6 d'octubre, per la qual es convoquen les proves extraordinària i ordinària corresponents al curs 2010-2011 dels certificats de nivell intermedi i avançat dels ensenyaments d'idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d'idiomes. (Pàg. 78073)


RESOLUCIÓ

EDU/3345/2010, de 6 d'octubre, per la qual es convoquen les proves extraordinària i ordinària corresponents al curs 2010-2011 dels certificats de nivell intermedi i avançat dels ensenyaments d'idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d'idiomes.

D'acord amb l'article 16 del Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial, el Departament d'Educació ha de dur terme, com a mínim, una convocatòria anual de proves de tots els idiomes que s'imparteixen.

D'altra banda, mitjançant l'Ordre EDU/34/2009, de 30 de gener, s'ha establert el procediment per dur a terme les proves específiques de certificació dels nivells intermedi i avançat dels ensenyaments d'idiomes de règim especial que s'imparteixen a les escoles oficials d'idiomes. Aquesta Ordre preveu la possibilitat de dur a terme una convocatòria extraordinària quan el nombre de sol·licituds ho aconselli.

En conseqüència, cal fer pública les convocatòries extraordinària de l'any 2010 i l'ordinària del curs 2010-2011, que permeti obtenir la certificació, tant en règim oficial com en el lliure.

Per tot això,

Resolc:

.1 Convocar les proves extraordinàries corresponents a l'any 2010 dels certificats dels nivells intermedi i avançat de l'idioma que s'especifica a l'annex 1 d'aquesta Resolució, en els terminis i llocs que s'hi preveuen.

.2 Convocar les proves ordinàries corresponents al curs 2010-2011 dels certificats dels nivells intermedi i avançat dels idiomes que s'especifiquen a l'annex 2 d'aquesta Resolució, en els terminis i llocs que s'hi preveuen.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el conseller d'Educació, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 6 d'octubre de 2010

Josep Francí i Carreté

Director general d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats

Annex 1

Convocatòria extraordinària (per a persones candidates de règim lliure)

Únicament per als certificats dels nivells intermedi i avançat d'anglès

.1 Preinscripció

Dates: durant les 24 h del dia, a partir de les 9 h. del 22 de novembre fins a les 22 h. del 26 de novembre de 2010.

Forma: a través de l'adreça www.gencat.cat/educacio

.2 Pagament de la taxa

La inscripció es formalitza en el moment de fer efectiu el pagament, sempre que s'hagi fet la preinscripció en les dates indicades.

Import:

Ordinari: 57,05 euros.

Amb bonificació del 10% quan la inscripció es faci per Internet: 51,35 euros.

Amb bonificació del 50%, per membre de família nombrosa de categoria general i/o de família monoparental: 28,53 euros.

Amb bonificació acumulada, del 60%, quan la inscripció es faci per Internet i es sigui membre de família nombrosa de categoria general i/o de família monoparental: 22,82 euros.

Estan exempts de la taxa, amb la presentació de la documentació oficial que ho acrediti:

a) Els membres de família nombrosa de categoria especial.

b) Les persones que tinguin una discapacitat acreditada igual o superior al 33%.

c) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.

d) Les víctimes d'actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills.

Forma:

a) Per mitjà de www.gencat.cat/educacio, mitjançant targeta de crèdit o de dèbit, s'accedeix al portal virtual de pagament de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, la Caixa; la inscripció es confirma de manera immediata.

b) A la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, la Caixa, finestreta o ServiCaixa, mitjançant carta de pagament que s'obté durant el procés d'inscripció, un cop confirmades les dades i enviada la sol·licitud, i també quan s'ha fet la inscripció a www.gencat.cat/educacio, a Consulta i pagament de les sol·licituds per a les proves d'idiomes.

La impressió de la carta de pagament és imprescindible per poder formalitzar el pagament per aquesta via.

Últim dia de pagament: 29 de novembre de 2010, fins a les 22 h.

.3 Requisits i condicions de les persones aspirants

Per poder presentar-se a les proves, cal acreditar la superació del segon curs de l'educació secundària obligatòria o nivell equivalent, i tenir més de catorze anys.

.4 Documentació

4.1 La persona candidata de règim lliure, des del moment de fer efectiu el pagament i fins al 14 de gener de 2011, ha de fer arribar per correu ordinari, correu electrònic o en mà, al centre on s'examinarà, els documents següents:

a) Fotocòpia del document nacional d'identitat, passaport o NIE.

b) Fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent, si s'escau.

c) Fotocòpia del carnet de família monoparental vigent, si s'escau.

d) Fotocòpia del document oficial que acrediti el dret a la bonificació o a l'exempció de pagament de taxes segons la normativa vigent aplicable, si s'escau.

4.2 La persona candidata de règim lliure que abans del dia de realització de la primera prova i dintre de la data límit no hagi aportat al centre examinador la documentació que preveuen els apartats anteriors quedarà exclosa de la prova.

4.3 Les persones candidates de règim lliure han de portar l'original del document nacional d'identitat, passaport o NIE, en la realització de les proves. En qualsevol moment, la Inspecció d'Educació, el professorat i el personal de la secretaria de les escoles oficials d'idiomes poden comprovar la identitat de les persones candidates.

.5 Calendari del procés d'inscripció

5.1 Publicació de la llista provisional de persones inscrites: es podrà consultar a www.gencat.cat/educacio a partir del 9 de desembre de 2010.

Les persones candidates han de comprovar l'estat de la seva inscripció, la correcció de les seves dades i l'estat del pagament de les taxes.

5.2 Publicació de la llista definitiva de persones inscrites: es podrà consultar a www.gencat.cat/educacio a partir del 15 de desembre de 2010.

5.3 Si les persones candidates detecten alguna errada, cal que ho notifiquin:

Data límit de comunicació d'errades en les dades de la inscripció: 14 de desembre de 2010, trucant al telèfon 012.

Data límit de comunicació d'errades en les dades personals: 18 de gener de 2011, trucant al Departament d'Educació.

5.4 Data límit d'aportació de documentació al centre: 14 de gener de 2011.

.6 Calendari i horari de les proves

6.1 Prova escrita: divendres 4 de febrer de 2011, a la tarda.

Convocatòria: 15.30 h, començament de la prova, 16 h.

6.2 Prova d'expressió i interacció oral: segons la convocatòria personal lliurada a cada persona candidata el dia de la prova de grup.

.7 Publicació de resultats: 21 de febrer de 2011, a partir de les 12 h; es podran consultar a www.gencat.cat/educacio i a l'EOI on es va realitzar la prova.

.8 Reclamacions: des de la publicació de resultats fins el 23 de febrer de 2011, a les 12 h.

.9 Centres examinadors i distribució

9.1 Certificat de nivell intermedi:

Escola Oficial d'Idiomes de Barcelona-Vall d'Hebron

Av. Jordà, 18

08035 Barcelona

Escola Oficial d'Idiomes de Berguedà

Camí de Pedret, 2

08600 Berguedà

Escola Oficial d'Idiomes de Figueres

C. Nou, 53

17600 Figueres

Escola Oficial d'Idiomes de l'Hospitalet de Llobregat

C. Oriental, 21

08906 l'Hospitalet de Llobregat

Escola Oficial d'Idiomes de Manresa

Barriada Cots, s/n

08243 Manresa

Escola Oficial d'Idiomes de Reus

Pg. Boca de la Mina, 35

43206 Reus

Escola Oficial d'Idiomes de Ribera d'Ebre

Av. Comarques Catalanes, 103

43740 Móra d'Ebre

Escola Oficial d'Idiomes de Sabadell

C. Brujas, 165

08202 Sabadell

Escola Oficial d'Idiomes de Sant Cugat del Vallès

Av. Ragull, 39

08172 Sant Cugat del Vallès

Escola Oficial d'Idiomes de Tàrrega

C. Comabruna, 9

25300 Tàrrega

Escola Oficial d'Idiomes de Tortosa

C. Sant Domènech, 14

43500 Tortosa

9.2 Certificat de nivell avançat:

Escola Oficial d'Idiomes de Barcelona-Drassanes

Av. de les Drassanes, s/n

08001 Barcelona

Escola Oficial d'Idiomes de Girona

C. Josep Viader, 16

17001 Girona

Escola Oficial d'Idiomes de Lleida

C. Corregidor Escofet, 53

25005 Lleida

Escola Oficial d'Idiomes del Maresme

C. Onofre Arnau, 32

08301 Mataró

Escola Oficial d'Idiomes de Tarragona

Rambla Nova, 105

43001 Tarragona

Escola Oficial d'Idiomes de Terrassa

C. Vic, 3

08223 Terrassa

.10 Motius d'exclusió de la convocatòria

Són motius d'exclusió de la convocatòria de la persona candidata:

No complir els requisits i/o condicions que estableixen aquesta convocatòria i la normativa reguladora.

La manca de pagament o el pagament incomplet de les taxes, o el pagament realitzat en una entitat bancària que no sigui la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, la Caixa.

.11 Autorització a la consulta de dades

La presentació de la sol·licitud implica l'autorització al Departament d'Educació per obtenir, mitjançant la consulta a les bases de dades del Departament d'Acció Social i Ciutadania, de les dades corresponents a la pertinença a una família nombrosa o monoparental, si escau.

En el cas que no s'autoritzi la consulta o que hi hagi incidències en relació amb l'acreditació fefaent de la condició de família nombrosa o monoparental, la persona sol·licitant haurà de presentar la documentació acreditativa corresponent en els terminis i llocs establerts en la convocatòria.

.12 Disponibilitat de places

La preinscripció es cobrirà d'acord amb l'ordre de demanda i es tancarà en el moment que s'hagin cobert les disponibilitats màximes de cada centre.

Es fixarà la quantitat de places màximes ofertes d'acord amb les disponibilitats d'espai i de professorat de cada escola oficial d'idiomes.

La preinscripció dels grups de persones candidates de règim lliure que durant el curs 2010-2011 cursin ensenyaments d'idiomes fora d'una EOI, es realitzarà segons les directrius que fixi la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats.

.13 Redistribució

Un cop finalitzat el procés d'inscripció a les proves, si el nombre i la distribució inicial de les inscripcions ho fa aconsellable, la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats en podrà ordenar la redistribució.

Annex 2

Convocatòria ordinària (alumnat oficial i persones candidates de règim lliure)

Per a tots els certificats dels nivells intermedi i avançat

.1 Preinscripció (només persones candidates de règim lliure)

Dates: durant les 24 h. del dia, a partir de les 9 h. del 28 de febrer fins a les 22 h. del 4 de març de 2011.

Forma: mitjançant l'adreça www.gencat.cat/educacio

.2 Pagament de la taxa (només persones candidates de règim lliure)

La inscripció es formalitza en el moment de fer efectiu el pagament, sempre que s'hagi fet la preinscripció en les dates indicades.

L'import de la taxa serà el vigent l'any 2011, el qual no ha estat fixat a la data d'aquesta Resolució.

Els supòsits de bonificacions i d'exempcions de la taxa són els que estableix l'apartat 2 de l'annex 1 d'aquesta Resolució.

Forma: les vies de pagament són les que estableix l'apartat 2 de l'annex 1 d'aquesta Resolució.

Últim dia de pagament: 7 de març de 2011, fins a les 22 h.

.3 Requisits i condicions de les persones aspirants (només persones candidates de règim lliure)

Els que estableix l'apartat 3 de l'annex 1 d'aquesta Resolució.

.4 Documentació

La persona candidata de règim lliure, des del moment de fer efectiu el pagament i fins el 29 de març de 2011, ha de fer arribar per correu ordinari, correu electrònic o en mà, al centre on s'examinarà, els documents que estableix l'apartat 4.1 de l'annex 1 d'aquesta Resolució.

A la persona candidata de règim lliure se li aplica el que estableixen els apartats 4.2 i 4.3 de l'annex 1 d'aquesta Resolució.

.5 Calendari del procés d'inscripció (només persones candidates de règim lliure)

5.1 Publicació llista provisional de persones inscrites: es podrà consultar a www.gencat.cat/educacio a partir del 15 de març de 2011.

5.2 Publicació llista definitiva de persones inscrites: es podrà consultar a www.gencat.cat/educacio a partir del 22 de març de 2011.

5.3 Si les persones candidates detecten alguna errada, cal que ho notifiquin:

Data límit de comunicació d'errades en les dades de la inscripció: 21 de març de 2011, trucant al telèfon 012.

Data límit de comunicació d'errades en les dades personals: 29 de març de 2011, trucant al Departament d'Educació.

5.4 Les persones candidates han de comprovar l'estat de la seva inscripció, la correcció de les seves dades i l'estat de pagament de les taxes.

2.5 Data límit d'aportació de documentació al centre: 29 de març de 2011.

.6 Calendari i horaris de les proves (alumnat oficial i persones candidates de règim lliure)

El calendari i els horaris de proves escrites de certificació per a la convocatòria ordinària són els següents:

6.1 Certificat de nivell intermedi

Alemany: 7 de juny de 2011, a la tarda.

Anglès: 3 de juny a la tarda, 9 de juny al matí (la persona candidata de règim lliure ha de comprovar durant el mes de maig a l'EOI on s'ha d'examinar, a quina convocatòria s'ha de presentar).

Àrab: 10 de juny de 2011, a la tarda.

Espanyol per a estrangers: 10 de juny de 2011, al matí.

Francès: 8 de juny de 2011, a la tarda.

Italià: 9 de juny de 2011, a la tarda.

Rus: 10 de juny de 2011, al matí.

6.2 Certificat de nivell avançat

Alemany: 21 de juny de 2011, a la tarda.

Anglès: 14 de juny de 2011, a la tarda.

Àrab: 20 de juny de 2011, a la tarda

Espanyol per a estrangers: 17 de juny de 2011, al matí.

Francès: 20 de juny de 2011, a la tarda.

Italià: 14 de juny de 2011, al matí.

Rus: 21 de juny de 2011, a la tarda.

6.3 Certificat de nivell intermedi, avançat, C1 i C2 de català per a no catalanoparlants (només alumnat oficial)

Certificat de nivell intermedi: 6 de juny de 2011, a la tarda.

Certificat de nivell avançat: 10 de juny de 2011, a la tarda.

Certificat de nivell C1: 14 de juny de 2011, al matí.

Certificat de nivell C2: 20 de juny de 2011, al matí.

Prova d'expressió i interacció oral: segons la convocatòria personal lliurada a cada persona candidata el dia de la prova de grup.

6.4 Horari de les proves

Convocatòria de matí: 9.30 h.; començament de la prova, 10 h.

Convocatòria de tarda: 15.30 h.; començament de la prova, 16 h.

.7 Publicació de resultats: 30 de juny de 2011, a partir de les 12 h; es podran consultar a www.gencat.cat/educacio (persones candidates de règim lliure) i a l'EOI on es va realitzar la prova.

.8 Reclamacions: des de la publicació fins al 4 de juliol de 2011, a les 12 h.

.9 Centres examinadors

Escola Oficial d'Idiomes de Barcelona-Drassanes

1. Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents: alemany, anglès, espanyol per a estrangers, francès, italià i rus.

2. Certificat de nivell avançat dels idiomes següents: alemany, anglès, espanyol per a estrangers, francès, italià i rus.

3. Certificat de nivell intermedi i certificat de nivell avançat dels idiomes següents: àrab, èuscar, grec, japonès, neerlandès, portuguès i xinès.

Preinscripció:

Dates: del 28 de febrer al 4 de març de 2011.

Forma: presencialment a l'Escola Oficial d'Idiomes de Barcelona-Drassanes.

Calendari: el calendari i els horaris de proves es poden consultar a partir del 5 de maig de 2011 al tauler d'anuncis de l'Escola Oficial d'Idiomes de Barcelona-Drassanes.

Escola Oficial d'Idiomes de Barcelona-Vall d'Hebron

1. Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents: alemany, anglès, espanyol per a estrangers i francès.

2. Certificat de nivell avançat dels idiomes següents: alemany, anglès, espanyol per a estrangers i francès.

Escola Oficial d'Idiomes de Barcelona III-Sant Gervasi

1. Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents: alemany i anglès.

2. Certificat de nivell avançat dels idiomes següents: alemany i anglès.

Escola Oficial d'Idiomes de Barcelona IV-La Pau

1. Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents: alemany, anglès i francès.

2. Certificat de nivell avançat dels idiomes següents: alemany, anglès i francès.

Escola Oficial d'Idiomes de Barcelona V-Sants

1. Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents: anglès i francès.

2. Certificat de nivell avançat dels idiomes següents: anglès i francès.

Escola Oficial d'Idiomes de Badalona

1. Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents: alemany, anglès i francès.

2. Certificat de nivell avançat dels idiomes següents: anglès i francès.

Escola Oficial d'Idiomes del Berguedà

1. Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents: anglès i francès.

2. Certificat de nivell avançat dels idiomes següents: anglès i francès.

Escola Oficial d'Idiomes de l'Hospitalet de Llobregat

1. Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents: alemany, anglès, francès i italià.

2. Certificat de nivell avançat dels idiomes següents: alemany, anglès, francès i italià.

Escola Oficial d'Idiomes de Manresa

1. Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents: alemany, anglès i francès.

2 Certificat de nivell avançat dels idiomes següents: alemany, anglès i francès.

Escola Oficial d'Idiomes de Santa Coloma de Gramenet

1. Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents: alemany, anglès i francès.

2. Certificat de nivell avançat dels idiomes següents: alemany, anglès i francès.

Escola Oficial d'Idiomes d'Osona

1. Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents: anglès i francès.

2. Certificat de nivell avançat dels idiomes següents: anglès i francès.

Escola Oficial d'Idiomes Garraf

1. Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents: alemany i anglès.

2. Certificat de nivell avançat dels idiomes següents: alemany i anglès.

Escola Oficial d'Idiomes de l'Alt Penedès

1. Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents: anglès i francès.

2. Certificat de nivell avançat dels idiomes següents: anglès.

Escola Oficial d'Idiomes d'Esplugues de Llobregat

1. Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents: alemany, anglès, francès i italià.

2. Certificat de nivell avançat dels idiomes següents: alemany, anglès, francès i italià.

Escola Oficial d'Idiomes d'Igualada

1. Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents: alemany i anglès.

2. Certificat de nivell avançat dels idiomes següents: alemany i anglès.

Escola Oficial d'Idiomes de Martorell

1. Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents: alemany i anglès.

2. Certificat de nivell avançat dels idiomes següents: alemany i anglès.

Escola Oficial d'Idiomes del Prat de Llobregat

1. Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents: alemany, anglès i francès.

2. Certificat de nivell avançat dels idiomes següents: anglès i francès.

Escola Oficial d'Idiomes de Viladecans

1. Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents: anglès i francès.

2. Certificat de nivell avançat dels idiomes següents: anglès.

Escola Oficial d'Idiomes de Banyoles

1. Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents: anglès i francès.

2. Certificat de nivell avançat dels idiomes següents: anglès.

Escola Oficial d'Idiomes de Blanes

1. Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents: alemany, anglès i francès.

2. Certificat de nivell avançat dels idiomes següents: alemany, anglès i francès.

Escola Oficial d'Idiomes de Figueres

1. Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents: alemany, anglès i francès.

2. Certificat de nivell avançat dels idiomes següents: alemany, anglès i francès.

Escola Oficial d'Idiomes de Girona

1. Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents: alemany, anglès, espanyol per a estrangers, francès, italià i rus.

2. Certificat de nivell avançat dels idiomes següents: alemany, anglès, espanyol per a estrangers, francès, italià i rus.

Escola Oficial d'Idiomes d'Olot

1. Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents: alemany, anglès i francès.

2. Certificat de nivell avançat dels idiomes següents: anglès.

Escola Oficial d'Idiomes de Ripoll

1. Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents: anglès i francès.

2. Certificat de nivell avançat dels idiomes següents: anglès.

Escola Oficial d'Idiomes de Sant Feliu de Guíxols

1. Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents: alemany, anglès i francès.

2. Certificat de nivell avançat dels idiomes següents: anglès.

Escola Oficial d'Idiomes de Lleida

1. Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents: alemany, anglès, espanyol per a estrangers, francès i italià.

2. Certificat de nivell avançat dels idiomes següents: alemany, anglès, espanyol per a estrangers, francès i italià.

Escola Oficial d'Idiomes de la Seu d'Urgell

1. Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents: anglès i francès.

2. Certificat de nivell avançat dels idiomes següents: anglès i francès.

Escola Oficial d'Idiomes de Tàrrega

1. Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents: anglès i francès.

2. Certificat de nivell avançat dels idiomes següents: anglès i francès.

Escola Oficial d'Idiomes del Vallès Oriental

1. Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents: alemany i anglès.

2. Certificat de nivell avançat dels idiomes següents: alemany i anglès.

Escola Oficial d'Idiomes del Maresme

1. Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents: alemany, anglès i francès.

2. Certificat de nivell avançat dels idiomes següents: alemany, anglès i francès.

Escola Oficial d'Idiomes de Mollet del Vallès

1. Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents: anglès i francès.

2. Certificat de nivell avançat dels idiomes següents: anglès.

Escola Oficial d'Idiomes de Reus

1. Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents: alemany, anglès i francès.

2. Certificat de nivell avançat dels idiomes següents: alemany i anglès.

Escola Oficial d'Idiomes de Salou

1. Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents: anglès i francès.

Escola Oficial d'Idiomes de Tarragona

1. Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents: alemany, anglès, espanyol per a estrangers, francès i rus.

2. Certificat de nivell avançat dels idiomes següents: alemany, anglès, espanyol per a estrangers, francès i rus.

Escola Oficial d'Idiomes de Valls

1. Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents: anglès i francès.

2. Certificat de nivell avançat dels idiomes següents: anglès.

Escola Oficial d'Idiomes del Vendrell

1. Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents: anglès i francès.

2. Certificat de nivell avançat dels idiomes següents: anglès i francès.

Escola Oficial d'Idiomes d'Amposta

1. Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents: anglès i francès.

2. Certificat de nivell avançat dels idiomes següents: anglès.

Escola Oficial d'Idiomes de Ribera d'Ebre

1. Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents: anglès i francès.

2. Certificat de nivell avançat dels idiomes següents: anglès.

Escola Oficial d'Idiomes de Tortosa

1. Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents: alemany, anglès i francès.

2. Certificat de nivell avançat dels idiomes següents: alemany, anglès i francès.

Escola Oficial d'Idiomes de Sabadell

1. Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents: alemany, anglès i francès.

2. Certificat de nivell avançat dels idiomes següents: alemany, anglès i francès.

Escola Oficial d'Idiomes de Sant Cugat del Vallès

1. Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents: alemany i anglès.

2. Certificat de nivell avançat dels idiomes següents: alemany i anglès.

Escola Oficial d'Idiomes de Terrassa

1. Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents: alemany, anglès, francès i italià.

2. Certificat de nivell avançat dels idiomes següents: alemany, anglès, francès i italià.

.10 S'apliquen a la convocatòria que regula aquest annex 2, els punts 10, 11, 12 i 13 que conté l'annex 1 d'aquesta Resolució.

(10.280.010)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal