Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 5757 - 17/11/2010

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/3639/2010, de 8 de novembre, per la qual es dóna publicitat dels centres que durant el període 2010-2014 aplicaran un pla estratègic en les condicions que establexin els acords de coresponsabilitat formalitzats documentalment amb el Departament d'Educació. (Pàg. 84116)


RESOLUCIÓ

EDU/3639/2010, de 8 de novembre, per la qual es dóna publicitat dels centres que durant el període 2010-2014 aplicaran un pla estratègic en les condicions que establexin els acords de coresponsabilitat formalitzats documentalment amb el Departament d'Educació.

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, desplega en el seu títol VII els principis generals, la finalitat i els àmbits de l'autonomia dels centres educatius. L'article 92.1 estableix que els centres que presten el Servei d'Educació de Catalunya poden, en l'exercici de l'autonomia de què gaudeixen, establir acords de coresponsabilitat amb l'Administració educativa amb l'objectiu de desenvolupar l'aplicació del projecte educatiu.

El Departament d'Educació promou el Projecte per a la Millora de la Qualitat dels Centres Educatius Públics (PMQCE), pla de plans, que té com a finalitat incrementar els resultats educatius i la cohesió social i reduir l'abandonament escolar prematur a través de l'impuls a l'autonomia dels centres educatius públics i la millora de la qualitat.

El Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius, al seu article 12, orienta sobre els aspectes a considerar en l'elaboració de l'acord de coresponsabilitat i les condicions per a la seva aprovació i aplicació posteriors. També estableix els compromisos que assumeixen l'Administració educativa i el centre amb la signatura de l'acord.

La Resolució EDU/1085/2010 dóna publicitat dels centres que han finalitzat el cicle de planificació estratègica 2006-2010 i estableix el règim de renovació del pla estratègic per al període 2010-2014. Les resolucions EDU/380/2010, EDU/381/2010, EDU/1133/2010 i les respectives modificacions establertes a aquestes mitjançant les resolucions EDU/838/2010, EDU/389/2010 i EDU/1449/2010 donen publicitat de tots aquells centres que, durant el curs 2009-2010 han dissenyat de nou un pla estratègic.

Dels centres inclosos a les resolucions referenciades a l'apartat anterior, figuren en aquesta Resolució, a la relació de l'annex 1 i l'annex 2, els centres educatius que compleixen els requeriments exigits i compten amb l'aprovació de la seva comunitat educativa per establir un acord de coresponsabilitat amb el Departament d'Educació per a l'aplicació del seu projecte educatiu, concretat en un pla estratègic per a la millora de la qualitat del servei educatiu.

Per tot això, a proposta de la Direcció General de l'Educació Bàsica i del Batxillerat,

Resolc:

—1 Donar publicitat de la relació de centres educatius del Departament d'Educació que durant el període 2010-2014 aplicaran un pla estratègic. Aquests centres figuren a l'annex 1 i l'annex 2 d'aquesta Resolució.

—2 Per tal de facilitar l'aplicació del pla estratègic:

2.1 Els centres podran optar per una assignació de responsabilitats addicionals i especial dedicació de coordinació, que, en tot cas, requerirà del professorat que voluntàriament les assumeixi una dedicació horària setmanal de 30 hores en el centre, que inclou les reunions i les gestions que es puguin realitzar, dintre i fora dels centres, d'acord amb les especificacions següents:

Centres d'educació primària:

Fins a 14 grups: 1 coordinador/a amb responsabilitats addicionals.

De 15 a 21 grups: fins a 2 coordinadors/es amb responsabilitats addicionals.

Més de 21 grups: fins a 3 coordinadors/es amb responsabilitats addicionals.

Centres d'educació secundària i centres de règim especial:

Fins a 11 grups: fins a 2 coordinadors/es amb responsabilitats addicionals.

Més d'11 grups: fins a 3 coordinadors/es amb responsabilitats addicionals.

2.1.1 En el marc de l'acord i en funció de la seva disposició pressupostària, els càrrecs d'especial dedicació i responsabilitat que sobrepassin, fins a un màxim de dos, els establerts en aquesta Resolució aniran a compte dels recursos addicionals del centre.

2.1.2 La major dedicació horària i responsabilitats addicionals de coordinació serà retribuïda amb un complement addicional, com a component del complement específic docent, amb efectes a partir d'1 de setembre de 2010.

La proposta per ocupar el càrrec de coordinació amb especial dedicació i responsabilitats addicionals ha de recaure en un docent que ocupi un càrrec de coordinació durant el curs d'aplicació corresponent, excepcionalment pot recaure també en un tutor/a.

2.2 El Departament d'Educació dotarà els centres dels recursos addicionals, que es poden concretar en recursos humans, financers, materials i de formació, dintre de les seves disponibilitats pressupostàries. Aquests recursos quedaran recollits en l'acord quadriennal d'aplicació del Pla estratègic.

—3 Establir els mecanismes d'avaluació i rendició de comptes, per la qual cosa, els serveis territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona hauran de crear les comissions corresponents per realitzar el seguiment dels acords formalitzats en els plans dels centres relacionats a l'annex. Aquestes comissions han d'estar constituïdes pel director o directora dels serveis territorials o el/la gerent del Consorci d'Educació de Barcelona o persona en qui deleguin, l'inspector o la inspectora en cap o la persona en qui delegui, un/una director/a d'Escola i/o d'Institut de la Junta de directors/es i un/una representant de l'ajuntament de la població on estigui ubicat el centre educatiu; a la ciutat de Barcelona, el/la representant municipal serà del Consorci d'Educació de Barcelona.

Les comissions es reuniran almenys una vegada a l'any, i sempre que ho acordin les parts de l'acord. El centre educatiu haurà de certificar el valor assolit pels indicadors que estableix l'acord i aportar la documentació que li sigui requerida per la comissió de seguiment.

Les comissions tindran les funcions següents:

a) Dur a terme el seguiment i l'avaluació de l'execució de l'acord a partir de la informació que subministraran el centre educatiu i l'inspector del centre amb aquesta finalitat.

b) Analitzar el grau d'assoliment dels objectius de millora establerts i el compliment de l'aplicació i qualitat de les estratègies i activitats a través dels indicadors corresponents.

c) Proposar la dotació de recursos per al curs següent d'acord amb els criteris establerts en els acords amb cadascun dels centres.

d) Proposar els canvis i les modificacions que es considerin adients en els objectius i els acords entre les parts signatàries.

e) L'arbitratge en cas de dubtes en la interpretació de l'acord.

f) En l'exercici de les seves funcions, la comissió escoltarà la inspecció d'Educació i la direcció del centre.

g) A la reunió anual ordinària s'avaluarà l'evolució del pla estratègic i s'establirà la dotació de recursos per al curs següent, si escau.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que va dictar l'acte en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 8 de novembre de 2010

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

Annex 1

Centres que consten a la Resolució EDU/1085/2010 i renoven el pla estratègic per al període 2010-2014

Codi

Nom de centre

Servei Territorial

Municipi

08015961

Escola Jacint Verdaguer

Baix Llobregat

Castelldefels

08022914

Escola Jaume Balmes

Baix Llobregat

El Prat de Llobregat

08042861

Escola Lola Anglada

Baix Llobregat

Esplugues de Llobregat

08071691

Institut-Escola del Prat

Baix Llobregat

El Prat de Llobregat

08017530

Institut de Bruguers

Baix Llobregat

Gavà

08059688

Institut Maria Aurèlia Capmany

Baix Llobregat

Cornellà de Llobregat

08027237

Escola Antoni Grau Minguell

Barcelona Comarques

Sant Quintí de Mediona

08033341

Escola Banús

Barcelona Comarques

Santa Coloma de Gramenet

08039291

Escola Cristòfor Mestre

Barcelona Comarques

Vilafranca del Penedès

08032312

Escola Miguel de Unamuno

Barcelona Comarques

Santa Coloma de Gramenet

08071238

Institut-Escola Jacint Verdaguer

Barcelona Comarques

Sant Sadurní d'Anoia

08018145

Escola Pau Vila

Barcelona Comarques

L'Hospitalet de Llobregat

08042056

Institut Can Puig

Barcelona Comarques

Sant Pere de Ribes

08051264

Institut Eduard Fontserè

Barcelona Comarques

L'Hospitalet de Llobregat

08039069

Institut Margarida Xirgu

Barcelona Comarques

L'Hospitalet de Llobregat

08057102

Escola Andersen

Catalunya Central

Vic

08052891

Institut L'Alt Berguedà

Catalunya Central

Bagà

08053352

Institut Montbui

Catalunya Central

Santa Margarida de Montbuí

08035313

Institut Quercus

Catalunya Central

Sant Joan de Vilatorrada

08063072

Escola Fructuós Gelabert

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona

08058416

Escola L'Arenal de Llevant

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona

08043863

Escola Orlandai

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona

08062675

Escola Pere IV

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona

08052785

Escola Vila Olímpica

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona

08013101

Institut Joan d'Àustria

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona

08039057

Institut L'Alzina

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona

08034564

Institut Les Corts

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona

08013093

Institut Montjuïc

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona

08035209

Institut Pablo R. Picasso

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona

08052761

Sec. d'Inst. Josep Comas i Solà

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona

17004463

Escola Anicet de Pagès i de Puig

Girona

Figueres

17004682

Escola L'Estació

Girona

Sant Feliu de Guíxols

17005522

Escola Veïnat

Girona

Salt

17001221

Institut Narcís Monturiol

Girona

Figueres

17003203

Institut Salvador Espriu

Girona

Salt

17005388

Institut Vallvera

Girona

Salt

17008407

Sec. d'Inst. de Salt

Girona

Salt

25005880

Escola Frederic Godas

Lleida

Lleida

25004929

Escola Garona

Lleida

Vielha e Mijaran

25001084

Escola Joaquim Palacín

Lleida

Bellvís

25006495

Institut Josep Lladonosa

Lleida

Lleida

25006513

Institut Manuel de Montsuar

Lleida

Lleida

08045628

Institut Celestí Bellera

Maresme-Vallès Oriental

Granollers

08046748

Institut Thos i Codina

Maresme-Vallès Oriental

Mataró

43005911

Escola Campclar

Tarragona

Tarragona

43005893

Escola Centcelles

Tarragona

Constantí

43005595

Escola La Parellada

Tarragona

Santa Oliva

43005352

Escola L'Agulla

Tarragona

El Catllar

43009369

Escola Saavedra

Tarragona

Tarragona

43007257

Institut Camí de Mar

Tarragona

Calafell

43008481

Institut Collblanc

Tarragona

Tarragona

43007038

Institut Escola d'Hoteleria i Turisme

Tarragona

Cambrils

43004256

Escola Ferreries

Terres de l'Ebre

Tortosa

43006496

Institut Manuel Sales i Ferré

Terres de l'Ebre

Ulldecona

43000329

Institut Ramon Berenguer IV

Terres de l'Ebre

Amposta

08032348

Escola 25 de Setembre

Vallès Occidental

Rubí

08061154

Escola Ca n'Alzamora

Vallès Occidental

Rubí

08024832

Escola Floresta

Vallès Occidental

Sabadell

08024820

Escola Pau Casals

Vallès Occidental

Sabadell

08042342

Institut de Badia del Vallès

Vallès Occidental

Badia del Vallès

08046682

Institut de Castellar

Vallès Occidental

Castellar del Vallès

08030339

Institut de Terrassa

Vallès Occidental

Terrassa

08034035

Institut Federica Montseny

Vallès Occidental

Badia del Vallès

08053212

Institut Jonqueres

Vallès Occidental

Sabadell

08034059

Institut Nicolau Copèrnic

Vallès Occidental

Terrassa

08045306

Institut Ramon Casas i Carbó

Vallès Occidental

Palau-solità i Plegamans

Annex 2

Centres que consten a les Resolucions EDU/380/2010, EDU/381/2010 i EDU/1133/2010 que aplicaran un nou pla estratègic

Codi

Nom de centre

Servei Territorial

Municipi

08031083

Escola Àngela Roca

Baix Llobregat

Viladecans

08034096

Escola Antoni Gaudí

Baix Llobregat

Castelldefels

08043310

Escola Edumar

Baix Llobregat

Castelldefels

08015855

Escola Els Pins

Baix Llobregat

Castelldefels

08022884

Escola Joan Maragall

Baix Llobregat

El Prat de Llobregat

08033535

Escola Joan Maragall

Baix Llobregat

Esplugues de Llobregat

08038211

Escola José Juan Ortiz

Baix Llobregat

Sant Andreu

08053522

Escola La Ginesta

Baix Llobregat

Vallirana

08038284

Escola La Guàrdia

Baix Llobregat

Sant Vicenç dels Horts

08016409

Escola Mare de Déu de Montserrat

Baix Llobregat

Cornellà de Llobregat

08036381

Escola Mare de Déu del Rocío

Baix Llobregat

Sant Vicenç dels Horts

08051240

Escola Mediterrània

Baix Llobregat

Cornellà de Llobregat

08054061

Escola Montbaig

Baix Llobregat

Sant Boi de Llobregat

08016410

Escola Sant Ildefons

Baix Llobregat

Cornellà de Llobregat

08037978

Escola Suris

Baix Llobregat

Cornellà de Llobregat

08054058

Escola Torre de la Miranda

Baix Llobregat

Cornellà de Llobregat

08034217

Institut Bernat el Ferrer

Baix Llobregat

Molins de Rei

08063813

Institut Creu de Saba

Baix Llobregat

Olesa de M.

08040540

Institut El Cairat

Baix Llobregat

Esparreguera

08043671

Institut El Palau

Baix Llobregat

Sant Andreu de la Barca

08034011

Institut Frederic Mompou

Baix Llobregat

St Vicenç dels Horts

08021430

Institut Lluís de Requesens

Baix Llobregat

Molins de Rei

08041519

Institut Martí Dot

Baix Llobregat

Sant Feliu de Llobregat

08035143

Institut Miquel Martí i Pol

Baix Llobregat

Cornellà de Llobregat

08045860

Institut Miramar

Baix Llobregat

Viladecans

08033961

Institut Rafael Casanova

Baix Llobregat

Sant Boi de Llobregat

08044570

Institut Vall d'Arús

Baix Llobregat

Vallirana

08045689

Institut Voltrera

Baix Llobregat

Abrera

08001509

Escola Antoni Botey

Barcelona Comarques

Badalona

08028035

Escola Ausiàs March

Barcelona Comarques

Santa Coloma de Gramenet

08037887

Escola Baldiri Reixac

Barcelona Comarques

Badalona

08027973

Escola Beethoven

Barcelona Comarques

Santa Coloma de Gramenet

08031666

Escola Canigó

Barcelona Comarques

Vilanova i la Geltrú

08031320

Escola Estalella i Graells

Barcelona Comarques

Vilafranca del Penedès

08027456

Escola Ferran de Sagarra

Barcelona Comarques

Santa Coloma de Gramenet

08037899

Escola Folch i Torres

Barcelona Comarques

Badalona

08031484

Escola Ginesta

Barcelona Comarques

Vilanova i la Geltrú

08040059

Escola Joan Salvat i Papasseit

Barcelona Comarques

Santa Coloma de Gramenet

08051471

Escola Josep Maria Folch i Torres

Barcelona Comarques

L'Hospitalet de Llobregat

08035945

Escola La Carpa

Barcelona Comarques

L'Hospitalet de Llobregat

08039586

Escola L'Arjau

Barcelona Comarques

Vilanova i la Geltrú

08036366

Escola Lola Anglada

Barcelona Comarques

L'Hospitalet de Llobregat

08019231

Escola Milagros Consarnau

Barcelona Comarques

L'Hospitalet de Llobregat

08034850

Escola Pau Casals

Barcelona Comarques

L'Hospitalet de Llobregat

08032488

Escola Puig i Gairalt

Barcelona Comarques

L'Hospitalet de Llobregat

08039422

Escola Rafael Alberti

Barcelona Comarques

Badalona

08041180

Escola Rosselló Pòrcel

Barcelona Comarques

Santa Coloma de Gramenet

08027471

Escola Sant Just

Barcelona Comarques

Santa Coloma de Gramenet

08018157

Escola Santiago Ramon y Cajal

Barcelona Comarques

L'Hospitalet de Llobregat

08059767

Escola Tanit

Barcelona Comarques

Santa Coloma de Gramenet

08027432

Escola Wagner

Barcelona Comarques

Santa Coloma de Gramenet

08035362

Institut Alt Penedès

Barcelona Comarques

Vilafranca del Penedès

08035258

Institut Apel·les Mestres

Barcelona Comarques

L'Hospitalet de Llobregat

08019411

Institut Bellvitge

Barcelona Comarques

L'Hospitalet de Llobregat

08059329

Institut Can Peixauet

Barcelona Comarques

Sta Coloma de Gramenet

08056109

Institut Can Vilumara

Barcelona Comarques

L'Hospitalet de Llobregat

08057230

Institut Cubelles

Barcelona Comarques

Cubelles

08045653

Institut Dolors Mallafrè i Ros

Barcelona Comarques

Vilanova i la Geltrú

08053091

Institut El Foix

Barcelona Comarques

Santa Margarida i els Monjos

08045604

Institut Enric Borràs

Barcelona Comarques

Badalona

08031681

Institut Francesc Xavier Lluch i Rafecas

Barcelona Comarques

Vilanova i la Geltrú

08035246

Institut Gelida

Barcelona Comarques

Gelida

08043981

Institut Joan Ramon Benaprès

Barcelona Comarques

Sitges

08037176

Institut La Bastida

Barcelona Comarques

Santa Coloma de Gramenet.

08033912

Institut Mercè Rodoreda

Barcelona Comarques

L'Hospitalet de Llobregat

08045471

Institut Pompeu Fabra

Barcelona Comarques

Badalona

08019401

Institut Provençana

Barcelona Comarques

L'Hospitalet de Llobregat

08019320

Institut Torras i Bages

Barcelona Comarques

L'Hospitalet de Llobregat

08046751

Institut Ventura Gassol

Barcelona Comarques

Badalona

08065329

SINS L'Alt Foix

Barcelona Comarques

St Martí Sarroca

08035003

EASD de Vic

Catalunya Central

Vic

08031009

Escola Doctor Joaquim Salarich

Catalunya Central

Vic

08019459

Escola Gabriel Castella i Raich

Catalunya Central

Igualada

08057096

Escola Guillem de Montr.-Sant Miquel dels Sants

Catalunya Central

Vic

08059755

Escola La Font

Catalunya Central

Manresa

08014681

Escola Santa Eulàlia

Catalunya Central

Berga

08038181

Escola Serra i Húnter

Catalunya Central

Manresa

08040552

Institut Antoni Pous i Argila

Catalunya Central

Manlleu

08053005

Institut Castell del Quer

Catalunya Central

Prats de Lluçanès

08046840

Institut Castellet

Catalunya Central

Sant Vicenç de Castellet

08058404

Institut Cirviànum de Torelló

Catalunya Central

Torelló

08052207

Institut de Puig-reig

Catalunya Central

Puig Reig

08031022

Institut de Vic

Catalunya Central

Vic

08060976

Institut del Voltreganès

Catalunya Central

Les Masies del Voltregà

08046761

Institut Guillem Catà

Catalunya Central

Manresa

08031034

Institut Jaume Callís

Catalunya Central

Vic

08047376

Institut Llobregat

Catalunya Central

Sallent

08044569

Institut Pere Barnils

Catalunya Central

Centelles

08044168

Institut Pla de les Moreres

Catalunya Central

Vilanova del Camí

08053121

Institut Taradell

Catalunya Central

Taradell

08058428

SINS Bisaura

Catalunya Central

Sant Quirze de Besora

08002629

Escola Acàcies

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona

08002411

Escola Baró de Viver

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona

08002228

Escola Bernat de Boïl

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona

08002277

Escola Calderón de la Barca

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona

08001674

Escola Can Clos

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona

08001832

Escola Castella

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona

08001819

Escola Collaso i Gil

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona

08002587

Escola Concepción Arenal

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona

08001856

Escola Drassanes

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona

08002745

Escola El Carmel

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona

08001650

Escola El Polvorí

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona

08002952

Escola Enric Granados

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona

08039835

Escola Jovellanos

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona

08002800

Escola Mas Casanovas

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona

08001820

Escola Milà i Fontanals

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona

08001790

Escola Pere Vila

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona

08001868

Escola Rubén Darío

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona

08012714

Institut Anna Gironella de Mundet

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona

08013172

Institut Ausiàs March

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona

08013184

Institut Bernat Metge

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona

08035039

Institut Bonanova

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona

08052839

Institut Consell de Cent

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona

08044934

Institut Escola d'Hoteleria i T. de Barcelona

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona

08014115

Institut Ferran Tallada

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona

08040849

Institut Fort Pius

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona

08013159

Institut Infanta Isabel d'Aragó

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona

08013123

Institut Joan Boscà

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona

08057540

Institut Joan Brossa

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona

08054228

Institut Joan Fuster

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona

08014188

Institut Josep Serrat i Bonastre

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona

08040138

Institut La Sedeta

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona

08014401

Institut Mare de Déu de la Mercè

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona

08013226

Institut Menéndez y Pelayo

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona

08032385

Institut Mitjans Audiovisuals

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona

08034709

Institut Narcís Monturiol

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona

08034138

Institut Poblenou

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona

08041933

Institut Rubió i Tudurí

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona

17000342

Escola Baldiri Reixac

Girona

Banyoles

17004864

Escola El Pla

Girona

Salt

17004657

Escola Esteve Carles

Girona

Lloret de Mar

17000469

Escola Joaquim Ruyra

Girona

Blanes

17002491

Escola Josep Barceló i Matas

Girona

Palafrugell

17002791

Escola L'Entorn

Girona

Porqueres

17007919

Escola Mas Masó

Girona

Salt

17008237

Escola Montserrat Vayreda

Girona

Roses

17003321

Escola Mossèn Baldiri Reixach

Girona

Sant Feliu de Guíxols

17008444

Escola Parc de les Aigües

Girona

Figueres

17002107

Escola Pere Torrent

Girona

Lloret de Mar

17004955

Escola Pompeu Fabra

Girona

Lloret de Mar

17005017

Escola Quatre Vents

Girona

Blanes

17003641

Escola Sant Salvador d'Horta

Girona

Santa Coloma de Farners

17004438

Institut Alexandre Deulofeu

Girona

Figueres

17002557

Institut Baix Empordà

Girona

Palafrugell

17005364

Institut Cap Norfeu

Girona

Roses

17005649

Institut Cendrassos

Girona

Figueres

17005650

Institut de Cassà de la Selva

Girona

Cassà de la Selva

17005376

Institut de Santa Coloma de Farners

Girona

Santa Coloma de Farners

17006812

Institut de Tossa de Mar

Girona

Tossa de Mar

17006851

Institut Illa de Rodes

Girona

Roses

17007300

Institut La Bisbal

Girona

La Bisbal

17005923

Institut Montgrí

Girona

Torroella de Montgrí

17002387

Institut Montsacopa

Girona

Olot

17006605

Institut Montsoriu

Girona

Arbúcies

17004499

Institut Narcís Xifra i Masmitjà

Girona

Girona

17000706

Institut Puig Cargol

Girona

Sant Antoni de Calonge

17004487

Institut Rafael de Campalans

Girona

Anglès

17006691

Institut Ridaura

Girona

Castell d'Aro

17006770

Institut Rocagrossa

Girona

Lloret de Mar

17003306

Institut Sant Elm

Girona

Sant Feliu de Guíxols

17006939

Institut Santa Eugènia

Girona

Girona

17004530

Institut Santiago Sobrequés i Vidal

Girona

Girona

17005662

Institut Serrallarga

Girona

Blanes

17006733

Institut Vescomtat de Cabrera

Girona

Hostalrich

17002995

Escola Joan Maragall

Girona

Ripoll

17002031

Escola Lacustària

Girona

Llagostera

17000548

Escola Mossèn Joan Batlle

Girona

Blanes

17004566

Escola Napoleó Soliva

Girona

Blanes

17002612

Escola Vila-romà

Girona

Palamós

17005704

Institut Abat Oliba

Girona

Ripoll

17006757

Institut de Llagostera

Girona

Llagostera

17001759

Institut Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona

Girona

Girona

25004531

Escola Àngel Guimerà

Lleida

Tàrrega

25002052

Escola Balàfia

Lleida

Lleida

25002064

Escola Camps Elisis

Lleida

Lleida

25000195

Escola Comtes de Torregrossa

Lleida

Alcarràs

25000857

Escola La Noguera

Lleida

Balaguer

25002106

Escola Pardinyes

Lleida

Lleida

25002659

Escola Sant Josep de Calassanç

Lleida

Lleida

25005727

Institut Almatà

Lleida

Balaguer

25001311

Institut Antoni Torroja

Lleida

Cervera

25006483

Institut Canigó

Lleida

Almacelles

25000833

Institut Ciutat de Balaguer

Lleida

Balaguer

25006227

Institut d'Almenar

Lleida

Almenar

25006720

Institut d'Hoteleria i Turisme

Lleida

Lleida

25004188

Institut Joan Brudieu

Lleida

La Seu d'Urgell

25005685

Institut La Segarra

Lleida

Cervera

25007189

Institut Maria Rúbies

Lleida

Lleida

25003202

Institut Mollerussa

Lleida

Mollerusa

25006732

Institut Torrevicens

Lleida

Lleida

25000781

Escola Àngel Guimerà

Lleida

Balaguer

25002091

Escola Magí Morera i Galícia

Lleida

Lleida

25005119

Escola Pinyana

Lleida

Alfarràs

25002003

Escola Santa Maria de Gardeny

Lleida

Lleida

25006197

Escola Terres de Ponent

Lleida

Lleida

25006239

Institut d'Aran

Lleida

Viella

25008352

Institut de La Pobla de Segur

Lleida

La Pobla de Segur

08039616

Escola Camí del Cros

Maresme - Vallès Oriental

Mataró

08034734

Escola Camí del Mig

Maresme - Vallès Oriental

Mataró

08017918

Escola Granullarius

Maresme - Vallès Oriental

Granollers

08030467

Escola Ignasi Iglesias

Maresme - Vallès Oriental

Tordera

08037917

Escola Joan Miró

Maresme - Vallès Oriental

Canovelles

08017700

Escola Joan Solans

Maresme - Vallès Oriental

Granollers

08021041

Escola Josep Montserrat

Maresme - Vallès Oriental

Mataró

08025770

Escola Josep Pallerola i Roca

Maresme - Vallès Oriental

Sant Celoni

08045033

Escola Montpalau

Maresme - Vallès Oriental

Pineda de Mar

08039598

Escola Sant Miquel del Cros

Maresme - Vallès Oriental

Argentona

08047479

Institut Alba del Vallès

Maresme - Vallès Oriental

Sant Fost de Campsentelles

08017931

Institut Antoni Cumella

Maresme - Vallès Oriental

Granollers

08036391

Institut Arquitecte Manuel Raspall

Maresme - Vallès Oriental

Cardedeu

08034606

Institut Baix Montseny

Maresme - Vallès Oriental

Sant Celoni

08043644

Institut Carles Vallbona

Maresme - Vallès Oriental

Granollers

08031848

Institut Cristòfol Ferrer

Maresme - Vallès Oriental

Premià de Mar

08052955

Institut de Lliçà

Maresme - Vallès Oriental

Lliçà d'Amunt

08021594

Institut de Mollet del Vallès

Maresme - Vallès Oriental

Mollet

08017852

Institut Escola del Treball

Maresme - Vallès Oriental

Granollers

08040564

Institut Jaume Almera

Maresme - Vallès Oriental

Vilassar de Dalt

08045641

Institut Lluís Domènech i Montaner

Maresme - Vallès Oriental

Canet

08043486

Institut Manolo Hugué

Maresme - Vallès Oriental

Caldes de Montbui

08065421

Institut Marta Mata

Maresme - Vallès Oriental

Montornès

08020838

Institut Mediterrània

Maresme - Vallès Oriental

El Masnou

08021259

Institut Miquel Biada

Maresme - Vallès Oriental

Mataró

08052980

Institut Montmeló

Maresme - Vallès Oriental

Montmeló

08045665

Institut Ramon Turró i Darder

Maresme - Vallès Oriental

Malgrat

08043711

Institut Serra de Marina

Maresme - Vallès Oriental

Premià de Mar

08045677

Institut Thalassa

Maresme - Vallès Oriental

Montgat

08021600

Institut Vicenç Plantada

Maresme - Vallès Oriental

Mollet del Vallès

08062730

SINS de Dosrius

Maresme - Vallès Oriental

Dosrius

08060009

SINS Manuel Carrasco i Formiguera

Maresme - Vallès Oriental

Sant Feliu de Codines

08062729

SINS Pla Marcell

Maresme - Vallès Oriental

Cardedeu

43003136

Escola Bonavista

Tarragona

Tarragona

43002260

Escola Ciutat de Reus

Tarragona

Reus

43002272

Escola General Prim

Tarragona

Reus

43003756

Escola Gual i Villalbí

Tarragona

Tarragona

43000731

Escola Joan Ardèvol

Tarragona

Cambrils

43012095

Institut Escola Joan Miró

Tarragona

Miami-Mont-roig

43006241

Escola La Plana

Tarragona

Vila-seca

43005364

Escola Les Eres

Tarragona

Creixell

43004529

Escola Mare de Déu de la Candela

Tarragona

Valls

43002259

Escola Marià Fortuny

Tarragona

Reus

43006381

Escola Mediterrani

Tarragona

Tarragona

43000998

Escola Pompeu Fabra

Tarragona

Cunit

43002235

Escola Pompeu Fabra

Tarragona

Reus

43002211

Escola Prat de la Riba

Tarragona

Reus

43006228

Escola Rosa Sensat

Tarragona

Reus

43006061

Escola Rubió i Ors

Tarragona

Reus

43005935

Escola Sant Bernat Calbó

Tarragona

Reus

43003227

Escola Sant Salvador

Tarragona

Tarragona

43003306

Escola Serrallo

Tarragona

Tarragona

43006541

Escola Teresa Miquel i Pàmies

Tarragona

Reus

43008924

Escola Teresina Martorell

Tarragona

El Vendrell

43002594

Institut Baix Camp

Tarragona

Reus

43007646

Institut de Constantí

Tarragona

Constantí

43007385

Institut d'Horticultura i Jardineria

Tarragona

Reus

43007543

Institut Jaume I

Tarragona

Salou

43006617

Institut Joan Amigó i Callau

Tarragona

l'Espluga de Francolí

43004608

Institut Narcís Oller

Tarragona

Valls

43005972

Institut Ramon Barbat i Miracle

Tarragona

Vila-seca

43010852

Institut Roseta Mauri

Tarragona

Reus

43008432

Institut Sant Pere i Sant Pau

Tarragona

Sant Pere i Sant Pau

43002892

Escola Carles III

Terres de l'Ebre

Sant Carles de la Ràpita

43005224

Escola Mestre Agustí Barberà

Terres de l'Ebre

Amposta

43000275

Escola Miquel Granell

Terres de l'Ebre

Amposta

43006186

Escola Soriano Montagut

Terres de l'Ebre

Amposta

43008493

Institut Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya

Terres de l'Ebre

L'Ametlla de Mar

43006642

Institut Terra Alta

Terres de l'Ebre

Gandesa

43004232

Escola La Mercè

Terres de l'Ebre

Tortosa

43004268

Escola Remolins

Terres de l'Ebre

Tortosa

43006101

Institut Montsià

Terres de l'Ebre

Amposta

08051306

Escola Abat Marcet

Vallès Occidental

Terrassa

08024807

Escola Agnès Armengol

Vallès Occidental

Sabadell

08039653

Escola Agustí Bartra

Vallès Occidental

Terrassa

08030224

Escola Antoni Ubach i Soler

Vallès Occidental

Terrassa

08041234

Escola Collserola

Vallès Occidental

Sant Cugat del Vallès

08021636

Escola El Viver

Vallès Occidental

Montcada i Reixac

08023921

Escola Espronceda

Vallès Occidental

Sabadell

08043437

Escola Font de l'Alba

Vallès Occidental

Terrassa

08029507

Escola Isaac Peral

Vallès Occidental

Terrassa

08024005

Escola Joan Maragall

Vallès Occidental

Sabadell

08023979

Escola Joan Montllor

Vallès Occidental

Sabadell

08023992

Escola Joan Sallarès i Pla

Vallès Occidental

Sabadell

08026919

Escola Josep Gras

Vallès Occidental

Sant Llorenç Savall

08030212

Escola Josep Ventalló i Vintró

Vallès Occidental

Terrassa

08023980

Escola Juan Ramón Jiménez

Vallès Occidental

Sabadell

08028928

Escola La Jota

Vallès Occidental

Badia del Vallès

08028931

Escola La Muñeira

Vallès Occidental

Badia del Vallès

08044648

Escola La Roda

Vallès Occidental

Terrassa

08028941

Escola La Sardana

Vallès Occidental

Badia del Vallès

08028916

Escola Las Seguidillas

Vallès Occidental

Badia del Vallès

08038314

Escola Mare de Déu de Montserrat

Vallès Occidental

Terrassa

08030200

Escola Marià Galí Guix

Vallès Occidental

Terrassa

08038171

Escola Montessori

Vallès Occidental

Rubí

08034060

Escola Mossèn Cinto Verdaguer

Vallès Occidental

Rubí

08032351

Escola Pau Casals

Vallès Occidental

Rubí

08030248

Escola Pau Vila i Dinarès

Vallès Occidental

Terrassa

08030285

Escola President Salvans

Vallès Occidental

Terrassa

08030297

Escola Salvador Vinyals i Galí

Vallès Occidental

Terrassa

08041601

Escola Torre de la Llebre

Vallès Occidental

Rubí

08045562

Institut Can Planas

Vallès Occidental

Barberà del Vallès

08053248

Institut de Sentmenat

Vallès Occidental

Sentmenat

08053261

Institut de Viladecavalls

Vallès Occidental

Viladecavalls del Vallès

08035301

Institut Duc de Montblanc

Vallès Occidental

Rubí

08024881

Institut Ferran Casablancas

Vallès Occidental

Sabadell

08030340

Institut Investigador Blanxart

Vallès Occidental

Terrassa

08036330

Institut J.V. Foix

Vallès Occidental

Rubí

08044715

Institut Jaume Mimó

Vallès Occidental

Cerdanyola del Vallès

08034591

Institut Joan Oliver

Vallès Occidental

Sabadell

08044533

Institut La Ferreria

Vallès Occidental

Montcada i Reixach

08035349

Institut La Romànica

Vallès Occidental

Barberà del Vallès

08053182

Institut La Serreta

Vallès Occidental

Rubí

08031861

Institut Leonardo da Vinci

Vallès Occidental

Sant Cugat del Vallès

08053200

Institut Miquel Crusafont i Pairó

Vallès Occidental

Sabadell

08035295

Institut Palau Ausit

Vallès Occidental

Ripollet

(10.312.149)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal