Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 5760 - 22/11/2010

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/3680/2010, de 12 de novembre, per la qual s'anuncia la convocatòria de concurs de trasllats per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, als centres públics d'ensenyaments secundaris, a les escoles oficials d'idiomes, a les escoles d'art i superiors de disseny i als centres de formació de persones adultes. (Pàg. 85194)

RESOLUCIÓ

EDU/3680/2010, de 12 de novembre, per la qual s'anuncia la convocatòria de concurs de trasllats per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, als centres públics d'ensenyaments secundaris, a les escoles oficials d'idiomes, a les escoles d'art i superiors de disseny i als centres de formació de persones adultes.

La disposició addicional sisena, punt 1, de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 4.5.2006), estableix que una de les bases del règim estatutari dels funcionaris públics docents és la provisió de llocs mitjançant concurs de trasllats d'àmbit estatal.

La disposició addicional dotzena de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació (DOGC núm. 5422, de 16.7.2009) estableix, pel que fa als concursos de trasllats d'àmbit estatal, l'objectiu de fer efectius els principis d'igualtat i d'intercomunicabilitat entre els respectius sistemes educatius en el marc comú bàsic de la funció pública docent, definit per la legislació educativa.

El Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre (BOE núm. 263, de 30 d'octubre), pel qual es regula el concurs de trasllats d'àmbit estatal entre personal funcionari dels cossos docents, indica, a l'article 7, que els concursos de trasllats d'àmbit estatal es convocaran amb caràcter bienal, i com sigui que el darrer concurs d'àmbit estatal va convocar-se durant el curs 2008-2009, escau convocar-lo novament enguany.

En conseqüència, s'anuncia la convocatòria de concurs de trasllats per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, als centres públics d'ensenyaments secundaris, a les escoles oficials d'idiomes, a les escoles d'art i superiors de disseny i als centres de formació de persones adultes, a la qual són d'aplicació la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig; la Llei 12/2009, de 10 de juliol; el Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre; el Decret 67/1996, de 20 de febrer, modificat pel Decret 214/2001, de 24 de juliol; el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, l'Ordre EDU/2842/2010, de 2 de novembre, per la qual s'estableixen normes procedimentals aplicables als concursos de trasllats d'àmbit estatal, que han de convocar-se durant el curs 2010-2011, per a personal funcionari dels cossos docents contemplats a la Llei orgànica d'educació que imparteix els ensenyaments escolars del sistema educatiu i dels cossos d'Inspectors al servei de l'administració educativa i d'Inspectors d'Educació, i l'Ordre EDU/528/2008, de 28 de novembre, per la qual s'aprova la tramitació telemàtica del procediment de participació del personal docent en les convocatòries de concursos de trasllats per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació i als centres docents públics.

A proposta de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

—1 Anunciar la convocatòria per tal que, segons correspongui, els funcionaris i les funcionàries del cos d'inspectors al servei de l'administració educativa i del d'inspectors d'educació, i els funcionaris i les funcionàries dels cossos de catedràtics i de professors d'ensenyament secundari, del cos de professors tècnics de formació professional, dels cossos de catedràtics i de professors d'escoles oficials d'idiomes, dels cossos de catedràtics i de professors d'arts plàstiques i disseny i del cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, puguin participar en el concurs de trasllats per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, als centres públics d'ensenyaments secundaris, a les escoles oficials d'idiomes, a les escoles d'art i superiors de disseny, i als centres de formació de persones adultes, en l'àmbit de Catalunya.

D'acord amb el que indica l'apartat 5 de la disposició addicional vuitena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, els funcionaris i les funcionàries dels corresponents cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'escoles oficials d'idiomes i d'arts plàstiques i disseny participaran en aquest concurs conjuntament amb els funcionaris i les funcionàries dels cossos de professors dels nivells corresponents, a les mateixes vacants, sens perjudici dels mèrits específics que els siguin d'aplicació per la seva pertinença als esmentats cossos de catedràtics.

—2 El concurs s'estructura en les fases següents:

2.1 Fase de dret preferent a centre, a localitat o a zona.

2.2 Fase de concurs de trasllats.

—3 Aquest concurs es regeix per les bases que s'inclouen a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

—4 Delegar la competència per resoldre aquesta convocatòria en la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant del conseller d'Educació, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 12 de novembre de 2010

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

Índex

Annex 1.

Bases

Participants, 1

Especialitats, 2-3

Requisits de participació, 4-6

Prioritat, 7-8

Vacants, 9-10

Fases del procediment de concurs de trasllats

Comissions avaluadores, 22

Al·legació de mèrits, 23

Formalització de la sol·licitud, 24

Publicació de vacants i adjudicació, 25

Disposicions finals, 26-28

Annex 2.

Codis del Consorci d'Educació de Barcelona i dels Serveis Territorials

Annex 3.

Codis d'instituts, instituts-escola i seccions d'ensenyament secundari

Annex 4.

Codis de comarques

Annex 5.

Codis d'escoles oficials d'idiomes

Annex 6.

Codis d'escoles d'art i superiors de disseny

Annex 7.

Codis de centres i aules de formació de persones adultes

Annex 8.

Barem dels cossos de la Inspecció

Antiguitat, 1:

Permanència última destinació definitiva, 1.1

Destinació provisional, 1.2

Cossos de la Inspecció, 1.3.1

Altres cossos docents, 1.3.2

Mèrits acadèmics, 2

Formació i perfeccionament, 3

Altres mèrits, 4

Annex 9.

Barem dels cossos d'ensenyaments secundaris

Antiguitat, 1:

Permanència última destinació definitiva, 1.1.1

Destinació provisional, 1.1.2

Centre especial dificultat, 1.1.3

Cos de la vacant, 1.2.1

Altres cossos docents, 1.2.2 i 1.2.3

Pertinença a cossos de catedràtics, 2

Mèrits acadèmics, 3

Càrrecs desenvolupats i altres funcions, 4

Formació i perfeccionament, 5

Altres mèrits, 6

Annex 10.

Codis d'especialitats

Annex 1

Bases del concurs de trasllats per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, als centres públics d'ensenyaments secundaris, a les escoles oficials d'idiomes, a les escoles d'art i superiors de disseny i als centres de formació de persones adultes.

Disposicions generals

—1 Participants

Als efectes d'aquesta Resolució, s'entendrà per:

Funcionaris/àries dependents del Departament d'Educació: el personal funcionari que tingui destinació en un lloc de treball de Catalunya i estigui subjecte al règim funcionarial de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, dins l'àmbit d'aplicació del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre. En el cas de funcionaris en situació administrativa d'excedència voluntària, serveis especials, els adscrits a la inspecció educativa i els adscrits a places a l'exterior o en circumstàncies anàlogues, el compliment d'aquest requisit s'entendrà referent al centre on van tenir l'última destinació.

No reuneixen aquest requisit de participació els funcionaris i les funcionàries dependents d'altres administracions educatives que prestin serveis temporalment, en règim de comissió de serveis, en centres dependents del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Especialitat titular: l'especialitat obtinguda mitjançant el procediment selectiu d'ingrés al cos, així com el procediment d'adquisició de noves especialitats, previst als reials decrets 850/1993, de 4 de juny, 334/2004, de 27 de febrer i 276/2007, de 23 de febrer.

—2 Especialitats

Les especialitats per accedir als llocs de treball dels centres públics d'ensenyament secundari, escoles oficials d'idiomes, escoles d'art i superiors de disseny i centres de formació de persones adultes, agrupades pels cossos de funcionaris als quals està adreçat aquest concurs, són les que es detallen a l'annex 10.

—3 Requisits d'especialitat

3.1 És requisit indispensable per poder accedir als llocs de treball dels centres públics d'ensenyament secundari, d'escoles oficials d'idiomes, d'escoles d'art i superiors de disseny i de formació de persones adultes, mitjançant la participació en qualsevol de les fases en què s'estructura el concurs de trasllats, ser titular de l'especialitat del cos des del qual es participa.

3.1.1 D'acord amb el que preveu la disposició addicional 10 del Reial decret 1635/1995, de 6 d'octubre (BOE núm. 242, de 10.10.1995), als llocs de treball de cultura clàssica hi podran accedir indistintament els catedràtics i professors d'ensenyament secundari titulars de les especialitats de grec o de llatí. El professorat que hi accedeixi restarà obligat a impartir, si escau, tant les matèries atribuïdes a l'especialitat de grec com a la de llatí.

3.1.2 De conformitat amb el que estableix l'Ordre de 15 de febrer de 1988 (DOGC núm. 956, de 23.2.1988), els funcionaris i les funcionàries docents dels cossos de catedràtics i de professors d'ensenyament secundari que siguin titulars de les especialitats de llengua i literatura valenciana i de llengua i literatura catalana (Illes Balears) podran accedir a llocs de treball de l'especialitat de llengua catalana i literatura.

3.1.3 Per accedir a llocs de treball d'ensenyaments secundaris als centres de formació de persones adultes, el professorat haurà de ser titular d'alguna de les especialitats corresponents a l'àmbit de la plaça sol·licitada:

Àmbit de la comunicació: ser professor titular de l'especialitat de llengua catalana i literatura o de llengua castellana i literatura o d'anglès.

El professorat que participi per accedir a llocs de treball d'aquest àmbit de la comunicació ha d'acreditar, excepte el que sigui titular de l'especialitat de llengua catalana i literatura, coneixements superiors de llengua catalana mitjançant la possessió del certificat de nivell superior de català (D) de la Secretaria de Política Lingüística, o d'una titulació equivalent.

Així mateix, el professorat que participi per accedir a llocs de treball d'aquest àmbit de la comunicació ha d'acreditar, excepte el que sigui titular de l'especialitat d'anglès, coneixements suficients de llengua anglesa mitjançant la possessió d'alguna de les titulacions següents:

Certificat de nivell avançat d'anglès de l'escola oficial d'idiomes, o titulació equivalent, sempre que estigui reconeguda oficialment.

Títol de mestre o equivalent, especialitat anglès, o ser funcionari/ària del cos de mestres amb l'especialitat o habilitació corresponent a anglès.

Àmbit de les ciències socials i de la participació: ser professor titular de l'especialitat de geografia i història.

Àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia: ser professor titular de l'especialitat de matemàtiques o de física i química o de biologia i geologia o de tecnologia.

El professorat que accedeixi a llocs de treball de centres de formació de persones adultes haurà d'impartir tots els mòduls de cada una de les àrees que componen l'àmbit corresponent al lloc de treball assignat, d'acord amb l'article 25.2 del Decret 213/2002, d'1 d'agost (DOGC núm. 3694, de 7.8.2002).

3.2 Per accedir als llocs de treball vacants de la Inspecció d'Educació no s'exigirà un requisit específic d'especialitat.

—4 Requisits de participació: termini de permanència

Podran participar en aquest concurs els funcionaris i les funcionàries de carrera i en pràctiques dels cossos a qui s'adreça aquesta Resolució que es trobin en qualsevol situació administrativa, excepte suspensió de funcions. D'acord amb el que estableix la disposició addicional primera del Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre, els funcionaris i les funcionàries en situació administrativa de servei actiu amb una destinació definitiva a Catalunya podran participar en aquest concurs si a l'acabament del curs 2010-2011 ha transcorregut un any des de la presa de possessió de la darrera destinació definitiva, si sol·liciten llocs de l'àmbit de la comunitat autònoma de Catalunya. Per poder sol·licitar places o llocs d'àmbit de gestió d'altres Administracions educatives, haurà de complir allò establert amb caràcter general a l'article 2.1 de l'esmentat Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre, quant a la permanència mínima que s'hi indica.

Els funcionaris i les funcionàries que es trobin en qualsevol situació administrativa diferent de la de servei actiu només podran participar en el concurs de trasllats regulat per aquesta Resolució si l'1 de setembre de 2011 compleixen el requisit per reingressar al servei actiu.

—5 Requisits de participació: coneixements lingüístics

Els funcionaris i les funcionàries que participin en aquest concurs hauran d'acreditar el requisit exigit del coneixement de la llengua catalana equivalent o superior al nivell de suficiència (C), llevat d'aquells que van superar els procediments selectius convocats pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya a partir de l'any 1991, i dels que han superat la prova de català dels concursos oposició d'accés al cos de mestres.

Tanmateix, tal com s'ha indicat a la base 3, el professorat que participi per accedir a llocs de treball de l'àmbit de la comunicació als centres de formació de persones adultes ha d'acreditar, excepte el que sigui titular de l'especialitat de llengua catalana i literatura, coneixements superiors de llengua catalana mitjançant la possessió del certificat de nivell superior de català (D) de la Secretaria de Política Lingüística, o d'una titulació equivalent.

Igualment, els participants que sol·licitin ser destinats a algun centre d'Era Val d'Aran, hauran d'acreditar el coneixement suficient, oral i escrit, de la llengua aranesa.

—6 Requisits de participació: data de compliment

Totes les condicions exigides en aquest concurs i els mèrits que s'al·leguin han d'estar complerts o reconeguts en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, llevat del requisit relatiu a la permanència en la darrera destinació definitiva obtinguda i del transcurs del temps requerit per reingressar al servei actiu, en el cas dels qui participin des de les situacions administratives d'excedència i suspensió de funcions, que s'entendrà complert el 31 d'agost de 2011.

—7 Prioritat: ordre entre les fases de participació

L'ordre en què estan relacionades les fases del procediment de concurs de trasllats a les bases 11 a 21 indica la priorització en l'obtenció de la destinació, sens perjudici d'allò que s'especifica a l'apartat de prioritat de cada fase en relació amb els diversos col·lectius de participació. No es podrà prioritzar, en cas de participar per més d'una de les fases del concurs de trasllats, l'obtenció de destinació per una o altra. Per tant, el fet d'obtenir destinació en una de les fases comportarà, necessàriament, l'anul·lació de les peticions en la posterior, segons l'ordre en què s'han detallat al punt 2 de la Resolució de convocatòria.

—8 Prioritat: ordre dins de cada fase de participació

Dintre de cada fase i, si s'escau, de cada col·lectiu de participació, en concórrer més d'un participant a un mateix lloc de treball, la prioritat vindrà donada per la major puntuació total assignada d'acord amb el barem de mèrits corresponent. En cas que es produeixin empats en el total de la puntuació es resoldran atenent, successivament, a la puntuació més alta obtinguda en cadascun dels apartats del barem, d'acord amb l'ordre en què s'hi detallen. Si persisteix l'empat, s'atendrà a la puntuació més alta obtinguda en cada subapartat, també en l'ordre en què s'hi detallen. Si cal, s'utilitzarà com a últim criteri de desempat l'any de convocatòria del procés selectiu d'ingrés al cos i, dintre d'aquest, la major puntuació obtinguda. Tot això, sens perjudici de l'ordre de prioritat específic dins del dret preferent a centre, que es regula a la base 12.

La prioritat entre els aspirants seleccionats en els processos selectius que tenen ajornada o no superada la fase de pràctiques, vindrà determinada per l'any de l'oposició i per l'ordre en què apareguin a la Resolució per la qual es van fer públiques les llistes d'aspirants que van superar les proves per a la provisió de places docents, llevat dels que participaren al procediment selectiu per la reserva d'aspirants amb disminució, els quals, dins el torn lliure, gaudiran de dret preferent d'acord amb el que preveu l'article 27.d) del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre.

—9 Vacants

El concurs es resoldrà en les fases de dret preferent a centre, localitat o zona i de concurs de trasllats tenint en compte les vacants inicials publicades, les que es produeixin fins al 31 de desembre de 2010, les que es produeixin com a conseqüència de les jubilacions constatades en la data de la resolució del concurs, així com les que resultin de la seva resolució. Totes les vacants i resultes a què es fa referència, d'acord amb l'article 9.4 del Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre, hauran de correspondre a llocs de treball el funcionament dels quals figurin en la planificació educativa prevista pel Departament d'Educació i en funció dels criteris d'estabilitat del professorat en un mateix centre.

—10 Publicació de les vacants

Abans de la resolució provisional, la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu farà públiques en el DOGC les vacants provisionals i, amb anterioritat a la resolució definitiva, les vacants definitives.

S'eliminaran les vacants anunciades quan s'hi produeixi un error de definició o es tracti d'un lloc el funcionament del qual no figuri en la planificació educativa prevista pel Departament d'Educació, i en funció dels criteris d'estabilitat del professorat en un mateix centre.

Fases del procediment de concurs de trasllats

I. Fase de dret preferent a centre, a localitat o a zona

I.1. Dret preferent a centre

—11 Participants

Podrà participar voluntàriament en aquesta fase:

a) El professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió del lloc de treball, exclusivament per al centre on va tenir la darrera destinació definitiva.

b) El professorat dels cossos de catedràtics i de professors d'ensenyament secundari i del cos de professors tècnics de formació professional amb destinació definitiva al centre, que hagi superat el procediment selectiu d'adquisició de noves especialitats. Un cop obtingut el nou lloc, només podrà exercir aquest dret en ocasió de l'adquisició d'una altra nova especialitat.

—12 Prioritats

12.1 L'ordre de prioritat per a l'obtenció de destinació en l'exercici del dret preferent a centre serà donat pel mateix ordre en què els dos col·lectius de participants estan relacionats a la base 11.

12.2 En el supòsit de concórrer a un mateix lloc de treball diversos participants inclosos en el mateix col·lectiu, la prioritat entre ells vindrà determinada per la major puntuació total assignada d'acord amb el barem de mèrits corresponent. En el supòsit que es produeixin empats en les puntuacions, s'utilitzarà com a primer criteri de desempat el major temps de serveis efectius com a funcionari de carrera en el centre i, si cal, la resta de criteris previstos als annexos de barems de mèrits d'aquesta Resolució, en l'ordre en què hi apareixen.

Aquest dret preferent a centre implica una prelació per obtenir destinació davant d'aquells que exercitin el dret preferent a localitat o a zona.

—13 Sol·licituds

Els participants en aquesta fase de dret preferent a centre formalitzaran la sol·licitud d'acord amb allò que es preveu a la base 24.

El professorat que participi en aquesta fase haurà d'indicar, a la sol·licitud de participació, la casella corresponent a la fase de dret preferent a centre.

El professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva haurà d'indicar, en l'ordre desitjat, les especialitats per les quals vulgui participar en aquesta fase, de les quals sigui titular i que corresponguin al cos des del qual participa.

Pel que fa al professorat que participa en aquesta fase pel fet d'haver superat el procediment selectiu d'adquisició de noves especialitats, només podrà fer constar l'especialitat o especialitats superades en aquell procediment per a la qual o les quals desitgi obtenir destinació en aquesta fase.

En qualsevol cas, el nombre màxim d'especialitats que es podran prioritzar a l'apartat corresponent de la sol·licitud serà de sis.

I.2 Dret preferent a localitat o a zona

—14 Participants

Tindran dret preferent per obtenir destinació en un lloc de treball de la localitat, o, si és procedent, d'una zona determinada, per una sola vegada, els funcionaris i les funcionàries dels cossos docents que es trobin en algun dels supòsits següents:

a) El professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió del lloc de treball.

b) El professorat que, amb pèrdua de la plaça docent que tenia amb caràcter definitiu, va passar a exercir en un altre lloc a l'Administració, mantenint la seva situació de servei actiu en el cos docent, i sempre que hagi cessat en aquest altre lloc.

c) El professorat destinat en centres públics espanyols a l'estranger que hagi de reincorporar-se a una nova destinació a l'inici del curs 2011-2012 o que, havent-se reincorporat en cursos anteriors, encara no hagi assolit el dret preferent a la localitat, i al qual el Reial decret 1138/2002, de 31 d'octubre (BOE núm. 262, d'1.11.2002), reconeix el dret a ocupar quan retorni a Espanya un lloc de treball a la localitat on va tenir la seva destinació definitiva.

d) El professorat que tingui reconegut aquest dret preferent per execució de sentència o resolució de recurs administratiu.

e) El professorat que, després d'haver estat declarat jubilat per incapacitat permanent, hagi estat rehabilitat per al servei actiu.

Tots aquests col·lectius tenen dret preferent a la localitat, excepte els professors que es trobin en el supòsit de la lletra a), -professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió del lloc de treball-, els quals podran optar per exercitar aquest dret en la zona o en la localitat corresponent al centre del qual hagin estat desplaçats.

En el cas del professorat afectat per supressió de la seva destinació definitiva en un servei educatiu, es consideraran localitat i zona de desplaçament les que corresponguin a la localitat on s'ubica la seu del servei educatiu.

D'acord amb l'article 12.c), del Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre, tots els funcionaris i les funcionàries que desitgin fer ús del dret preferent, i fins que l'assoleixin, hauran de participar, de la forma que s'indica a les bases 15 i 16 següents, en totes les convocatòries que realitzi a aquest efecte el Departament d'Educació; en cas contrari es considerarà que han decaigut en aquest dret. Aquesta participació és independent del fet que hagin obtingut una destinació definitiva per la seva participació en la convocatòria del concurs de trasllats i del temps que portin ocupant aquest lloc amb caràcter definitiu.

—15 Sol·licituds

15.1 Els qui desitgin fer ús del dret preferent a localitat o zona formalitzaran la sol·licitud d'acord amb el que preveu la base 24, i hauran d'indicar-hi la casella corresponent a la fase de dret preferent a localitat o zona. El professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva indicarà si desitja fer ús del dret preferent a la localitat o bé a la zona. En el cas de no fer constar l'àmbit que es desitgi, es considerarà que sol·liciten l'àmbit de la zona.

15.2 En els apartats corresponents hauran de consignar, per ordre de preferència, les especialitats de les quals siguin titulars per les quals vulgui participar en aquesta fase, en l'ordre que desitgin, i amb un límit de sis.

—16 Peticions i prioritats

16.1 Per a formular les peticions, podran optar per una de les dues formes següents:

a) Especificar a la relació de peticions, segons les seves preferències, els codis de tots els centres de la localitat o, si s'escau, de la zona; en aquest últim supòsit, agrupats per blocs homogenis de les localitats. S'exceptuen d'aquesta obligatorietat els centres qualificats d'atenció educativa preferent i els centres de formació de persones adultes.

Per cada especialitat, es tindran en compte totes les peticions demanades, abans de passar a la següent petició.

L'ordre de prioritat, en aquesta opció, per aconseguir el dret preferent a localitat o zona corresponents serà donat pel mateix ordre en què els diferents col·lectius figuren detallats a la base 14 d'aquest annex.

En cas de concórrer més d'un participant dintre d'un mateix col·lectiu amb dret preferent a la mateixa localitat o, si s'escau, zona, la prioritat vindrà determinada pel que preveu la base 8.

Una vegada aconseguit el dret preferent en alguna de les especialitats de participació en aquesta fase, la destinació a centre concret s'adjudicarà en concurrència amb els participants en la fase de concurs de trasllats. A aquests efectes la prioritat entre tots ells vindrà determinada pel que preveu la base 8.

b) Especificar a la relació de peticions, segons les seves preferències, únicament els codis dels centres de la localitat o, si s'escau, de la zona, que vulguin sol·licitar, sense complir l'obligatorietat de demanar-los tots, indicada a l'opció a) anterior.

En aquesta opció, a efectes del procediment d'adjudicació en aquesta convocatòria, les seves peticions passaran a ser considerades com les primeres de la fase de concurs de trasllats, regulada a les bases 17 a 21 següents, fase per la qual participarà i, si s'escau, obtindrà adjudicació.

L'ordre de prioritat, en aquesta opció, serà el que s'indica amb caràcter general, per a la fase de concurs de trasllats, a la base 20.

Si no obté adjudicació en cap de les peticions sol·licitades per l'apartat de dret preferent, mantindrà aquest dret preferent per a properes convocatòries.

16.2 En qualsevol de les dues opcions esmentades, els codis de centre o localitat hauran de coincidir amb els codis detallats als annexos d'aquesta Resolució de convocatòria.

II. Fase de concurs de trasllats

Participants

—17 Participació forçosa

17.1 Estan obligats a participar en el concurs els funcionaris i les funcionàries docents dels cossos als quals es refereix aquesta convocatòria, dependents del Departament d'Educació, en situació administrativa de servei actiu, que no tinguin destinació definitiva per les causes que es detallen:

a) Reingrés al servei actiu amb destinació provisional.

b) Compliment de sentència o resolució de recurs.

c) Pèrdua de la destinació definitiva per supressió del lloc de treball.

d) Excedència forçosa.

e) Suspensió de funcions, una vegada complerta la sanció.

f) Procedir de llocs de treball docent a l'estranger o d'altres llocs de l'Administració, o per causes anàlogues que hagin implicat la pèrdua del lloc de treball que ocupaven amb caràcter definitiu.

g) Així mateix, estan obligats a participar en el concurs els funcionaris i les funcionàries docents dels cossos als quals es refereix aquesta convocatòria en situació administrativa de servei actiu i amb destinació provisional.

h) També estan obligats a concursar-hi els aspirants seleccionats en els processos selectius anteriors que tenen ajornada o pendent de superar la fase de pràctiques.

17.2 Els participants compresos en la lletra h) anterior, que hagin estat seleccionats per més d'una especialitat, participaran amb caràcter forçós únicament per l'especialitat en la qual estiguin realitzant la fase de pràctiques. No obstant això, podran concursar voluntàriament per la resta d'especialitats per les quals hagin estat seleccionats. En qualsevol cas, la destinació que pugui correspondre a aquests participants estarà condicionada a la superació, si s'escau, de la fase de pràctiques i al seu nomenament com a funcionari de carrera.

17.3 Els funcionaris i les funcionàries en qui concorrin les causes de les lletres a) b) c) f) g) i h) anteriors, si no participen en el concurs mitjançant la presentació per l'interessat de la sol·licitud dins del termini corresponent, hi participaran d'ofici.

17.4 Els funcionaris i les funcionàries que participin en el concurs i no obtinguin destinació en cap dels centres i/o localitat sol·licitades, quedaran sense adjudicació.

17.5 Els funcionaris i les funcionàries en situació administrativa d'excedència forçosa, en el cas que no presentin sol·licitud de participació en el concurs, seran declarats en la situació administrativa d'excedència voluntària regulada a l'article 86.2.a) del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic de la Llei de la funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

17.6 Els funcionaris i les funcionàries en qui concorri la causa de la lletra e) seran declarats en la situació administrativa d'excedència voluntària per interès particular si no presenten sol·licitud de participació en el concurs.

En el cas que hi participin i no obtinguin cap destinació de les sol·licitades se'ls aplicarà el que preveu la base 17.4.

—18 Participació voluntària

18.1 Podran participar en aquest concurs, per a llocs de treball del respectiu cos, els funcionaris i les funcionàries no esmentats a l'apartat de participació forçosa i que es trobin en qualsevol situació administrativa, sempre que reuneixin els requisits exigits.

Els funcionaris i les funcionàries dependents d'altres administracions educatives poden sol·licitar destinació a centres de Catalunya, si en reuneixen els requisits establerts en aquesta convocatòria. No obstant això, d'acord amb l'article 12.a) del Reial Decret 1364/2010, de 29 d'octubre, els qui no hagin obtingut encara la seva primera destinació definitiva només podran optar a llocs dependents de l'administració educativa a través de la qual van accedir o ingressar als cossos docents.

18.2 Dret de concurrència.

El dret de concurrència que estableix l'article 18 del Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre, només el podran exercir professors amb destinació definitiva que reuneixin els requisits que exigeix aquesta convocatòria i que només participin per la fase del concurs de trasllats.

S'entén per dret de concurrència la possibilitat que diferents professors funcionaris de carrera d'un mateix cos docent, amb destinació definitiva, condicionin la seva participació voluntària en el concurs a l'obtenció de destinació en un o diferents centres d'una província determinada.

Aquest dret tindrà les particularitats següents:

a) Els professors hauran d'incloure en les seves peticions centres i/o municipis d'una única província, la mateixa per a cada grup de concurrents.

b) El nombre màxim de professors que poden participar sol·licitant aquest dret en cada grup com a concurrents és de quatre. Cada participant haurà de presentar una sol·licitud.

c) L'adjudicació de destinació a aquests professors vindrà determinada per l'aplicació del barem de mèrits corresponent.

d) Aquesta modalitat de participació té com a finalitat que totes les persones participants d'un mateix grup obtinguin a la vegada destinació en un o diversos centres d'una mateixa província. En el cas que algun d'ells no pugui obtenir un lloc es consideraran desestimades per aquesta via totes les sol·licituds del grup.

—19 Exempció de participar al concurs de trasllats

a) Resten exempts de participar en el concurs de trasllats els funcionaris i les funcionàries del cos de mestres que hagin obtingut l'adscripció amb caràcter definitiu a llocs de treball vacants en centres públics d'ensenyament secundari corresponents als dos primers cursos de l'ESO i que accedeixin o hagin accedit al cos de professors d'ensenyament secundari.

Aquests professors, de conformitat amb la disposició transitòria primera del Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre i amb l'article 9 del Decret 67/1996, de 20 de febrer (DOGC núm. 2172, de 23.2.1996), pel qual es regula, entre altres, l'adscripció dels mestres als dos primers cursos de l'ESO, podran fer l'opció de romandre en el mateix lloc de treball en propietat definitiva, sempre que la plaça assignada correspongui a la mateixa àrea de l'especialitat per la qual s'hagi accedit al cos de secundària.

b) Els funcionaris i les funcionàries de carrera del cos de mestres amb destinació definitiva a un equip d'asessorament psicopedagògic (EAP) dependent del Departament d'Educació que hagin accedit al cos de professors d'ensenyament secundari per l'especialitat de psicologia i pedagogia i hagin optat per romandre a la destinació de l'EAP.

Aquesta exempció serà també d'aplicació als funcionaris de carrera adscrits amb destinació definitiva a la resta de serveis educatius dependents del Departament d'Educació, regulats al Decret 155/1994, de 28 de juny, modificat pel Decret 180/2005, de 30 d'agost, i que hagin accedit al cos de professors d'ensenyament secundari i hagin optat per romandre a la destinació del servei educatiu.

c) Els funcionaris i les funcionàries del cos de professors tècnics de formació professional que estiguin adscrits amb caràcter definitiu a un lloc de treball d'alguna especialitat corresponent al cos de professors d'ensenyament secundari i que hagin accedit a aquest cos per la mateixa especialitat i hagin optat per romandre al lloc de treball que ocupaven amb caràcter definitiu, d'acord amb el que preveu la disposició transitòria segona del Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre.

d) Els funcionaris i les funcionàries del cos de professors d'instituts tècnics d'ensenyaments mitjans (ITEM) que estiguin adscrits amb caràcter definitiu a un lloc de treball d'educació física i que hagin accedit al cos de professors d'ensenyament secundari per la mateixa especialitat i hagin optat per romandre al lloc de treball que ocupaven amb caràcter definitiu.

El professorat a qui es fa referència en aquesta base, de conformitat amb el que disposa l'article 60.1 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, serà confirmat a la destinació que estigui ocupant, un cop s'aprovi l'expedient del corresponent procediment selectiu i sigui nomenat funcionari de carrera del cos de professors d'ensenyament secundari, sempre que hagi fet les opcions esmentades.

Totes aquestes opcions hauran de ser manifestades amb caràcter obligatori mitjançant escrit adreçat a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu, dins del termini de presentació de sol·licituds que assenyala la base 24 d'aquest annex.

—20 Prioritats

L'ordre de prioritat en l'adjudicació en aquesta fase de concurs de trasllats vindrà determinat pel que preveu la base 8.

—21 Sol·licituds

21.1 Els participants en aquesta fase de concurs de trasllats formalitzaran la sol·licitud d'acord amb el que preveu la base 24.

21.2 Els participants de la fase de concurs de trasllats sol·licitaran els llocs de treball per ordre de preferència, indicant-hi, exclusivament en el cas de cossos d'inspectors, els codis del Consorci d'Educació de Barcelona o dels serveis territorials, o els codis de centres o localitats, per a la resta de cossos, d'acord amb els annexos d'aquesta Resolució de convocatòria.

21.3 Per demanar les especialitats dels llocs de treball s'han d'utilitzar els codis de l'annex 10, indicant-les per ordre de preferència, amb un màxim de sis, a les caselles corresponents a l'apartat d'especialitats de la fase de concurs de trasllats. A continuació, a l'apartat de peticions de centres docents i/o localitats, es pot optar, per cadascuna de les peticions per una de les opcions següents:

a) Deixar en blanc la casella reservada a l'especialitat al costat de la petició. Fent-ho d'aquesta manera, s'entendrà que la destinació en aquell centre o localitat es demana per cadascuna de les especialitats indicades en l'apartat d'especialitats del concurs de trasllats, segons l'ordre de prioritat que s'hi ha indicat.

b) Consignar a la casella reservada a l'especialitat al costat de la petició una de les especialitats d'entre les indicades anteriorment a l'apartat d'especialitats del concurs de trasllats. Fent-ho d'aquesta manera, s'entendrà que la destinació en aquella petició de centre o localitat es demana únicament per a aquella especialitat.

21.4 Els participants a què es fa referència a la base 17.1, llevat dels esmentats a la lletra h), podran consignar les especialitats per a les quals reuneixin els requisits de la base 3 i per a les quals vulguin participar en aquest concurs.

21.5 A la casella corresponent a “vernacle” haurà de constar un “2”, per a centres d'Era Val d'Aran, i un “1” per a la resta de centres de Catalunya. Pel que fa als centres de formació de persones adultes, haurà de constar un “4” en les peticions de l'àmbit de la comunicació d'Era Val d'Aran i un “3” en les peticions de l'àmbit de la comunicació de la resta de centres de Catalunya. Els participants dependents del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya no caldrà que indiquin aquesta casella en la seva sol·licitud en les peticions de l'àmbit de Catalunya.

Pel que fa a peticions d'altres àmbits territorials, per emplenar aquesta casella de vernacle, caldrà atenir-se al que prevegi la convocatòria de l'Administració educativa corresponent. Així mateix, caldrà atenir-se al que prevegi la convocatòria de l'Administració educativa corresponent per emplenar la casella corresponent a peticions de llocs amb la indicació de codis de “bilingüe” o d'”itinerància”.

Disposicions comunes a totes les fases

—22 Comissions avaluadores

22.1 Cossos d'inspecció.

Per a la valoració dels mèrits que al·leguin els concursants als quals fan referència els apartats 3.1, 3.2 i 4.1 del barem de puntuacions de l'annex 8, corresponent als cossos d'inspectors al servei de l'Administració educativa i d'inspectors d'educació, la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu, un cop exhaurit el termini de presentació de sol·licituds, nomenarà una comissió avaluadora titular i una de suplent compostes pels següents membres:

Un president: el subdirector general de la Inspecció d'Educació, el qual podrà delegar en un inspector amb destinació a la subdirecció esmentada.

Quatre vocals designats d'entre els funcionaris i les funcionàries de carrera del cos d'inspectors al servei de l'Administració educativa i del cos d'inspectors d'educació, en servei actiu a Catalunya.

22.2 Cossos d'ensenyaments secundaris.

La valoració del mèrits que al·leguin els concursants en relació als apartats 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 i 6.3 del barem de puntuacions de l'annex 9, la realitzaran les comissions avaluadores corresponents a cadascun dels cossos de funcionaris docents als quals es refereix aquest concurs, nomenades per la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu.

La Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu nomenarà, segons el nombre de participants que al·leguin mèrits, les comissions avaluadores necessàries, compostes pels següents membres:

Un president designat per la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu, a proposta dels serveis territorials o Consorci d'Educació de Barcelona, entre els funcionaris i les funcionàries del cos d'inspectors d'educació o entre els funcionaris i les funcionàries de carrera del cos corresponent, en servei actiu a Catalunya.

Quatre vocals designats d'entre els funcionaris i les funcionàries de carrera del cos corresponent, en servei actiu i amb destinació en centres docents o serveis educatius de l'àmbit territorial on hagin d'actuar. En el cas que no sigui possible la designació entre els funcionaris i les funcionàries amb destinació a un determinat àmbit territorial, es podran designar entre tots els que, reunint les condicions esmentades, tinguin la seva destinació a Catalunya.

El nombre de vocals que s'haurà de nomenar per cada comissió podrà incrementar-se en raó del volum de participants que per cada especialitat o grup d'especialitats al·leguin mèrits que hagin de ser valorats per les comissions esmentades.

Pel mateix procediment i per a cada comissió avaluadora es designarà una comissió suplent.

La composició de cadascuna de les comissions previstes es farà pública als taulers d'anuncis de la seu del Departament d'Educació, dels seus serveis territorials i del Consorci d'Educació de Barcelona, mitjançant resolució de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu.

22.3 Cada comissió avaluadora designarà com a secretari el vocal amb menys antiguitat en el cos, llevat que la comissió decideixi determinar-lo d'una altra manera. Els membres de la comissió estaran subjectes a les causes d'abstenció i de recusació que estableixen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Fora d'aquestes causes, no s'admetran renúncies a la designació com a membre d'una comissió avaluadora.

22.4 L'assignació de la puntuació que correspon als concursants per a la resta d'apartats i subapartats del barem de mèrits, la duran a terme, per delegació de la comissió avaluadora, les unitats de gestió de personal dels serveis territorials del Departament d'Educació i del Consorci d'Educació de Barcelona.

Els serveis territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona podran designar un funcionari, d'entre els que exerceixen les seves funcions a les seves unitats, perquè presti la seva assistència a les comissions avaluadores.

—23 Al·legació i autobaremació de mèrits

Els mèrits que s'han de valorar corresponents als indicats als annexos 8 i 9 s'hauran d'al·legar en l'apartat corresponent a l'al·legació i autobaremació de mèrits de la sol·licitud de participació. A aquests efectes, la data final del còmput d'aquests serveis haurà de ser la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Els participants no hauran d'acreditar documentalment les condicions exigides i els mèrits al·legats que hi hagi constància en el Registre informàtic de personal del Departament d'Educació; podran consultar aquests mèrits mitjançant l'aplicació EPOCA o ATRI de la Generalitat de Catalunya. La resta de mèrits que les persones interessades vulguin que els siguin valorats hauran de ser al·legats, expressament, en l'apartat corresponent a l'al·legació i autobaremació de mèrits. No es tindran en compte els mèrits que no s'al·leguin durant el termini de presentació de sol·licituds.

Tampoc no es podran tenir en compte aquells mèrits que no es justifiquin de la manera indicada als annexos 8 i 9 durant el termini de presentació de sol·licituds, sens perjudici del que preveu aquesta base, quant als mèrits que ja consten en el Registre informàtic de personal del Departament d'Educació, i la base 25, pel que fa al termini de reclamacions i desistiments.

En qualsevol cas, l'Administració podrà requerir els participants en qualsevol moment per tal que justifiquin els mèrits sobre els quals es plantegin dubtes o reclamacions. Els participants del col·lectiu de professors en pràctiques no caldrà que aportin cap document de presentació i al·legació de mèrits, ja que seran destinats d'acord amb el que preveu la base 8.

—24 Formalització de la sol·licitud

24.1 Per participar en aquest concurs, el personal funcionari dependent del Departament d'Educació haurà d'emplenar la sol·licitud per al cos de funcionaris des del qual participi.

a) Sol·licitud de participació.

El professorat que participi en els procediments que regula aquesta resolució haurà de formalitzar i gravar la seva sol·licitud a través d'Internet, mitjançant el procediment habilitat a aquest efecte, a través de la pàgina del Departament d'Educació: www.gencat.cat/educacio.

Un cop hagin accedit al programa, hi trobaran els horaris de connexió i les instruccions per emplenar els diferents camps de la sol·licitud.

La sol·licitud es considerarà presentada i registrada davant d'Administració en el moment en què sigui tramesa per via telemàtica, després de clicar el botó “envia”. L'interessat podrà disposar d'una còpia impresa de la sol·licitud definitiva, la qual contindrà un número de control a efectes de registre, i on hi constaran les dades relatives a la seva sol·licitud de participació en el concurs. Així mateix, disposarà d'una còpia dels barems de mèrits i de les seves al·legacions, si n'ha fet.

En cas que les persones interessades vulguin eliminar la sol·licitud tramesa telemàticament, ho podran fer, sempre dins del termini de presentació de sol·licituds establert, fent un clic en el botó d'anul·lar. Un cop anul·lada, podran presentar una altra sol·licitud per via telemàtica. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, no serà possible introduir cap nova sol·licitud. Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, no es podrà modificar o anul·lar cap petició ni es podrà variar l'ordre de prelació de les destinacions sol·licitades.

El professorat que tingui dubtes en relació amb la gravació de la sol·licitud a través d'Internet caldrà que s'adreci al servei d'atenció a l'usuari, per a incidències relacionades amb la connexió informàtica. Quan el professorat tingui dubtes relacionats amb les dades referides al seu expedient personal caldrà que s'adreci als serveis territorials del Departament d'Educació o Consorci d'Educació de Barcelona, segons correspongui.

b) Documentació complementària.

La sol·licitud telemàtica genera tres documents en format pdf: un de sol·licitud de participació en les convocatòries del concurs de trasllats dels cossos docents, un document de presentació de mèrits i d'al·legació als mèrits dels apartats a valorar per l'Administració, i un tercer document de presentació de mèrits i d'al·legació als mèrits dels apartats a valorar per la comissió avaluadora.

Amb la presentació a través d'Internet, la sol·licitud es considera formalitzada a tots els efectes, i per tant no s'ha de presentar la impressió de la instància ni cap altra sol·licitud als registres de les unitats administratives, excepte en el cas que s'hagi fet qualsevol al·legació que comporti la presentació de documentació que el participant consideri complementària a les dades personals o administratives del seu expedient. En aquests casos, el participant haurà de presentar les còpies impreses que haurà generat l'aplicació informàtica dels apartats de mèrits i al·legacions, juntament amb la documentació que les acompanyi, als serveis territorials del Departament d'Educació o Consorci d'Educació de Barcelona, segons depengui el centre on presten serveis durant el curs 2010-2011.

c) Els funcionaris i les funcionàries dependents del Departament d'Educació que presten servei en centres d'altres administracions i els que concursin des de les situacions administratives de suspensió i d'excedència formalitzaran la sol·licitud d'acord amb el que indica l'apartat a) d'aquesta mateixa base i, si s'escau, adreçaran la justificació documental de les al·legacions, juntament amb còpia del document dels barems i al·legacions, als serveis territorials o Consorci d'Educació de Barcelona, segons correspongui al centre de la seva destinació definitiva i, si no en tenen, a aquells que corresponguin al darrer centre de Catalunya en el qual hagin exercit.

Els participants dependents d'altres administracions que desitgin sol·licitar llocs de treball corresponents a l'àmbit de gestió del Departament d'Educació hauran de complimentar el model de sol·licitud de participació en el concurs de trasllats que correspongui a l'Administració educativa de la qual depenguin.

d) El termini de presentació de sol·licituds per participar en aquest concurs serà del 25 de novembre al 14 de desembre de 2010, ambdós inclosos.

En tot cas, els documents de presentació i d'al·legació de mèrits es podran presentar al registre del Departament d'Educació, als seus serveis territorials, al Consorci d'Educació de Barcelona i a qualsevol de les dependències a què es refereix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, així com a les representacions diplomàtiques i oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

En el cas que s'opti per presentar la documentació en una oficina de correus, es farà en sobre obert per tal que sigui datada i segellada pel funcionari de correus abans que sigui certificada.

24.2 En l'annex 3 s'indiquen el centres qualificats com d'atenció educativa preferent, els llocs de treball dels quals, de la mateixa manera que els centres de formació de persones adultes, relacionats a l'annex 7, només s'adjudicaran si les persones interessades els sol·liciten expressament amb el codi de centre. No s'adjudicaran tampoc aquests centres en peticions genèriques de codi de localitat, malgrat sigui l'únic centre d'aquell municipi.

En cas de petició de localitat, tant per a la fase del dret preferent a centre, localitat o zona, com per a la de concurs de trasllats, s'adjudicarà el primer centre de la localitat amb vacant o resulta en el mateix ordre en què apareixen detallats als annexos 2, 3, 5 i 6 segons correspongui, sens perjudici del que s'ha assenyalat en el paràgraf anterior pel que fa a l'adjudicació de centres d'atenció educativa preferent i centres de formació de persones adultes.

24.3 Qualsevol error en el número del codi sol·licitat determinarà que s'anul·li la petició si no es correspon a cap de les localitats o centres existents, o bé que s'obtingui destinació en un centre no desitjat.

Cap dada que consigni erròniament l'interessat no podrà ser invocada per aquest a efectes de possibles reclamacions, ni es considerarà per aquest motiu que els seus drets i interessos han estat perjudicats, fins i tot en el cas d'error en el codi, atès que el codi és el determinant de l'adjudicació.

Per tal d'ajudar a formalitzar la sol·licitud de participació, d'acord amb el procediment descrit a la base 24.1, l'aplicació informàtica incorporarà dades i càlculs en diferents apartats d'antiguitat, titulacions, mèrits i treballs desenvolupats. Aquesta baremació recollirà, quan això sigui tècnicament possible, les dades que constin al registre informàtic de personal docent del Departament d'Educació i els còmputs corresponents atenent als barems dels annexos que es publiquen amb aquesta resolució. Aquestes dades són una eina de suport administratiu i seran modificades d'ofici per l'Administració, en qualsevol moment del procediment, quan es constati que són inexactes o incorrectes en aplicació de les bases i barems d'aquesta Resolució de convocatòria. En cas que no hi constin dades, o el participant hi estigui disconforme, caldrà que formuli les al·legacions que consideri en el corresponent apartat, també mitjançant l'aplicació telemàtica.

—25 Publicació de vacants i adjudicació de les destinacions

Un cop finalitzada l'actuació de les comissions avaluadores i assignades les puntuacions als concursants, i publicada la resolució d'aprovació de les vacants provisionals, la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu procedirà a l'adjudicació provisional de les destinacions, d'acord amb les peticions i els mèrits dels concursants, així com el que disposa aquesta Resolució. La resolució provisional es farà pública al web del Departament d'Educació indicat a la base 24. Així mateix, s'indicarà, per a cada participant, les fases per les quals participa, així com la puntuació total assignada, per apartats i subapartats; especialitat o especialitats per les quals es concursa, i si n'hi ha, les incidències derivades de la participació.

Els concursants podran presentar desistiments a la participació en alguna de les fases del concurs de trasllats dins el termini de cinc dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució provisional, sempre que la seva participació en la fase del desistiment sigui voluntària.

En el mateix termini els participants podran presentar reclamacions contra la resolució provisional, així com aportar la documentació acreditativa dels mèrits i requisits que, havent estat al·legats durant el termini de presentació de sol·licituds de participació, no hagin estat degudament justificats.

Una vegada resoltes les reclamacions i exclosos els concursants voluntaris que desisteixin de la participació i publicada la resolució d'aprovació de les vacants definitives, s'emetrà resolució definitiva que es publicarà al web del Departament d'Educació indicat a la base 24. Igualment, es publicarà posteriorment la resolució definitiva al DOGC, contra la qual es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la seva publicació.

S'entendrà notificada als concursants l'estimació o desestimació dels desistiments i/o de les reclamacions amb la publicació de la resolució definitiva d'adjudicació dels llocs de treball al DOGC.

Amb aquesta publicació es considerarà efectuada la notificació als interessats a tots els efectes.

—26 Presa de possessió

El professorat que concursi des de la situació administrativa d'excedència i que obtingui destinació estarà obligat a presentar, als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona, segons depengui el centre del lloc de treball adjudicat, abans de prendre'n possessió, declaració expressa de no estar processat ni separat mitjançant expedient disciplinari de cap administració pública, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.

El professorat que no justifiqui els requisits que s'exigeixen per reingressar no podrà prendre possessió de la destinació obtinguda en el concurs; així mateix, els funcionaris i les funcionàries en pràctiques que obtinguin destinació i no superin la fase de pràctiques no podran prendre possessió de la plaça. En ambdós supòsits, el lloc de treball restarà vacant.

Les destinacions adjudicades en la resolució definitiva d'aquestes convocatòries seran irrenunciables, llevat del cas que abans de la presa de possessió s'obtingui una altra destinació definitiva mitjançant convocatòria pública. En aquest cas, l'interessat haurà d'optar per escrit a incorporar-se a una d'elles.

L'Administració deixarà sense efecte les destinacions obtingudes per qualsevol concursant que no s'ajustin a les normes d'aquesta convocatòria.

Els professors que participin en aquest concurs i se'ls declari en situació administrativa d'excedència durant la seva tramitació o cessin en el servei actiu per qualsevol altra causa, es consideraran excedents del lloc de treball que els hagi pogut correspondre, el qual quedarà vacant a tots els efectes.

Els funcionaris i les funcionàries que, mitjançant la participació en aquest concurs obtinguin destinació definitiva a Catalunya, procedent d'un altre àmbit de gestió, percebran les retribucions d'acord amb les normes retributives corresponents a la comunitat autònoma de Catalunya. Els funcionaris i les funcionàries docents que obtinguin destinació a llocs de treball de la Inspecció d'Educació desenvoluparan les funcions d'inspecció de conformitat amb les normes d'organització i funcionament establertes per aquesta comunitat autònoma.

La presa de possessió en la nova destinació tindrà lloc l'1 de setembre de 2011 i se cessarà en la de procedència el 31 d'agost de 2011.

—27 Una vegada transcorreguts els terminis per interposar els recursos que escaiguin contra la resolució definitiva, s'obrirà un termini d'un mes perquè els participants puguin retirar la seva documentació. A aquests efectes podran fer-ho personalment o delegar en una altra persona, degudament autoritzada, sempre que el mateix interessat no hagi interposat recurs o, si se'n té constància en el moment de la retirada de la documentació, per tercers que puguin afectar-lo. En qualsevol dels casos, el participant que retira la documentació adquireix el compromís de tornar-la a lliurar a l'Administració, en cas que sigui requerit. Si no es retirés la documentació en el termini esmentat, s'entendrà que el participant renuncia a la seva recuperació i, per tant, decau en el seu dret a fer-ho.

—28 Per a qualsevol aclariment en relació amb aquest concurs caldrà que les persones interessades s'adrecin a les unitats de personal dels serveis territorials del Departament d'Educació o del Consorci d'Educació de Barcelona.

Annex 2

Codis del Consorci d'Educació de Barcelona i dels Serveis Territorials d'Educació

Municipi: 080190000 Barcelona

Centres:

08900036C Consorci d'Educació de Barcelona

08900037C Serveis Territorials a Barcelona Comarques

Municipi: 170790000 Girona

Centres:

17900007C Serveis Territorials a Girona

Municipi: 251200000 Lleida

Centres:

25900007C Serveis Territorials a Lleida

Municipi: 081210000 Mataró

Centres:

08901273C Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

Municipi: 081870000 Sabadell

Centres:

08900444C Serveis Territorials al Vallès Occidental

Municipi: 082110000 Sant Feliu de Llobregat

Centres:

08900100C Serveis Territorials al Baix Llobregat

Municipi: 431480000 Tarragona

Centres:

43900008C Serveis Territorials a Tarragona

Municipi: 431550000 Tortosa

Centres:

43900243C Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre

Municipi: 081130000 Manresa

Centres:

08925247C Serveis Territorials a la Catalunya Central

Annex 3

Codis dels centres d'ensenyaments secundaris (instituts, instituts-escola i seccions)

(CAEP) Centre d'atenció educativa preferent

(1) centre amb rampes i ascensors

(2) centre només amb rampes

(3) centre només amb ascensors

Consorci d'Educació de Barcelona

Zona de desplaçament: 080197 Barcelona

Municipi: 080190000 Barcelona

Centres:

08013172C Institut Ausiàs March (1)

08035167C Institut Barcelona-Congrés (3)

08013470C Institut Barri Besòs (CAEP) (1)

08013184C Institut Bernat Metge (1)

08034588C Institut Collserola

08052839C Institut Consell de Cent (1)

08071226C Institut Escola Costa i Llobera

08047698C Sec. d'Institut Cristòfol Colom (CAEP)

08044922C Institut Dr. Puigvert (1)

08013147C Institut Emperador Carles (1)

08043462C Institut Ernest Lluch (1)

08044934C Institut Escola d'Hoteleria i Turisme de Barcelona (1)

08013275C Institut Escola del Treball

08045513C Institut Flos i Calcat (1)

08040849C Institut Fort Pius (1)

08052724C Institut Francisco de Goya (3)

08058775C Institut Front Marítim (1)

08044065C Institut Galileo Galilei (2)

08040141C Institut Icària (2)

08013159C Institut Infanta Isabel d'Aragó (3)

08013111C Institut Jaume Balmes (1)

08013123C Institut Joan Boscà (1)

08057540C Institut Joan Brossa (1)

08033882C Institut Joan Coromines

08013101C Institut Joan d'Àustria (3)

08054228C Institut Joan Fuster (1)

08034576C Institut Joan Salvat i Papasseit (3)

08052761C Sec. d'Institut Josep Comas i Solà (1)

08044958C Institut Josep Pla (1)

08039057C Institut L'Alzina (1)

08034205C Institut La Guineueta (1)

08040138C Institut La Sedeta (1)

08034564C Institut Les Corts (3)

08052827C Institut Lluís Domènech i Montaner (1)

08046581C Institut Lluís Vives (3)

08045525C Institut Manuel Carrasco i Formiguera (3)

08013160C Institut Maragall (1)

08014401C Institut Mare de Déu de la Mercè (1)

08013226C Institut Menéndez y Pelayo (3)

08013196C Institut Milà i Fontanals (1)

08052581C Institut Miquel Tarradell (CAEP) (1)

08013093C Institut Montjuïc (3)

08013202C Institut Montserrat (3)

08013214C Institut Narcís Monturiol (1)

08053571C Institut Escola Artístic Oriol Martorell (1)

08035209C Institut Pablo R. Picasso (CAEP)

08052608C Institut Pau Claris (1)

08052712C Institut Pere Bosch i Gimpera

08034138C Institut Poblenou (3)

08033894C Institut Príncep de Girona (3)

08046608C Institut Príncep de Viana (1)

08013469C Institut Rambla Prim (CAEP) (1)

08052748C Institut Roger de Flor (1)

08052797C Institut Salvador Espriu (1)

08044053C Institut Salvador Seguí (1)

08013366C Institut Sant Andreu (1)

08013135C Institut Sant Josep de Calassanç (1)

08052803C Institut Sant Martí de Provençals (1)

08047421C Institut Secretari Coloma (1)

08052700C Institut Vall d'Hebron

08031812C Institut Valldemossa (1)

08013238C Institut Verdaguer

08045483C Institut Vila de Gràcia (1)

08047431C Institut XXV Olimpíada (3)

Serveis territorials a Barcelona Comarques

Zona de desplaçament: 080157 Badalona

Municipi: 080150000 Badalona

Centres:

08045008C Institut Badalona IX (1)

08042019C Institut Badalona VII (1)

08044995C Institut Barres i Ones (1)

08057746C Sec. d'Institut de Badalona

08045604C Institut Enric Borràs (1)

08001443C Institut Eugeni d'Ors (2)

08001431C Institut Isaac Albéniz (1)

08052888C Institut Júlia Minguell (1)

08040527C Institut La Llauna (2)

08001421C Institut La Pineda (1)

08033869C Institut Pau Casals (1)

08045471C Institut Pompeu Fabra (1)

08046751C Institut Ventura Gassol (2)

Municipi: 081940000 Sant Adrià de Besòs

Centres:

08040151C Institut Fòrum 2004 (CAEP) (1)

08042101C Institut Manuel Vázquez Montalbán (1)

Municipi: 082450000 Santa Coloma de Gramenet

Centres:

08059329C Institut Can Peixauet (1)

08037176C Institut La Bastida (2)

08034643C Institut Les Vinyes (1)

08053078C Institut Numància (2)

08028047C Institut Puig Castellar (1)

08056985C Institut Ramon Berenguer IV (2)

08034001C Institut Terra Roja (2)

08035325C Institut Torrent de les Bruixes (2)

Zona de desplaçament: 081017 L'Hospitalet de Llobregat

Municipi: 081010000 L'Hospitalet de Llobregat

Centres:

08035258C Institut Apel·les Mestres (1)

08019411C Institut Bellvitge (1)

08052918C Institut Bisbe Berenguer (1)

08056109C Institut Can Vilumara

08051264C Institut Eduard Fontserè (1)

08052921C Institut Eugeni d'Ors (1)

08045070C Institut Joan Miró (1)

08019371C Institut Llobregat (2)

08039069C Institut Margarida Xirgu (2)

08033912C Institut Mercè Rodoreda (1)

08019319C Institut Pedraforca (1)

08019401C Institut Provençana (2)

08055944C Institut Rubió i Ors (1)

08019307C Institut Santa Eulàlia (1)

08019320C Institut Torras i Bages (1)

Zona de desplaçament: 083077 Vilanova i la Geltrú

Municipi: 080740000 Cubelles

Centres:

08057230C Institut Cubelles (1)

08067648C Institut Les Vinyes (1)

Municipi: 082270000 Sant Martí Sarroca

Centres:

08065329C Sec. d'Institut de l'Alt Foix (1)

Municipi: 082310000 Sant Pere de Ribes

Centres:

08047467C Institut Alexandre Galí (1)

08042056C Institut Can Puig (1)

08063904C Institut Montgròs (1)

Municipi: 082400000 Sant Sadurní d'Anoia

Centres:

08071238C Institut Escola Jacint Verdaguer

Municipi: 082510000 Santa Margarida i els Monjos

Centres:

08053091C Institut El Foix (1)

Municipi: 082700000 Sitges

Centres:

08043981C Institut Joan Ramon Benaprès (1)

08061014C Institut Vinyet (1)

Municipi: 083050000 Vilafranca del Penedès

Centres:

08035362C Institut Alt Penedès (1)

08031459C Institut Eugeni d'Ors (1)

08046736C Institut Milà i Fontanals (1)

Municipi: 083070000 Vilanova i la Geltrú

Centres:

08065354C Institut Baix a mar

08045653C Institut Dolors Mallafrè i Ros (1)

08031681C Institut Francesc Xavier Lluch i Rafecas (1)

08043693C Institut Joaquim Mir (1)

08031711C Institut Manuel de Cabanyes (1)

Serveis territorials al Baix Llobregat

Zona de desplaçament: 080737 Cornellà de Llobregat

Municipi: 080730000 Cornellà de Llobregat

Centres:

08016781C Institut Esteve Terradas i Illa (1)

08016793C Institut Francesc Macià (1)

08033900C Institut Joan Miró (2)

08059688C Institut Maria Aurèlia Capmany (1)

08035143C Institut Miquel Martí i Pol (3)

Municipi: 080770000 Esplugues de Llobregat

Centres:

08017153C Institut Joanot Martorell (2)

08046657C Institut Joaquim Blume (1)

08041374C Institut La Mallola (1)

08017131C Institut Severo Ochoa (1)

Municipi: 082000000 Sant Boi de Llobregat

Centres:

08025605C Institut Camps Blancs (1)

08047509C Institut Ítaca (1)

08025654C Institut Joaquim Rubió i Ors (1)

08043681C Institut Marianao (1)

08033961C Institut Rafael Casanova (1)

Municipi: 082110000 Sant Feliu de Llobregat

Centres:

08041519C Institut Martí Dot (1)

08026397C Institut Olorda (1)

Municipi: 082170000 Sant Joan Despí

Centres:

08026683C Institut Francesc Ferrer i Guàrdia (1)

08033973C Institut Jaume Salvador i Pedrol (3)

Municipi: 082210000 Sant Just Desvern

Centres:

08033985C Institut de Sant Just Desvern (3)

Zona de desplaçament: 081147 Martorell

Municipi: 080010000 Abrera

Centres:

08045689C Institut Voltrera (1)

Municipi: 080690000 Collbató

Centres:

08063801C Sec. d'Institut de Collbató (1)

Municipi: 080760000 Esparreguera

Centres:

08040540C Institut El Cairat (1)

08053285C Institut El Castell (1)

Municipi: 080910000 Gelida

Centres:

08035246C Institut Gelida (1)

Municipi: 081140000 Martorell

Centres:

08037152C Institut Joan Oró (1)

08020620C Institut Pompeu Fabra (1)

Municipi: 081190000 Masquefa

Centres:

08060514C Sec. d'Institut de Masquefa (2)

Municipi: 081470000 Olesa de Montserrat

Centres:

08063813C Institut Creu de Saba (1)

08043978C Institut Daniel Blanxart i Pedrals (1)

Municipi: 081610000 Piera

Centres:

08047820C Institut Guinovarda (1)

08063746C Sec. d'Institut Piera

Municipi: 081960000 Sant Andreu de la Barca

Centres:

08043671C Institut El Palau (1)

08053315C Institut Montserrat Roig (1)

Municipi: 082080000 Sant Esteve Sesrovires

Centres:

08061129C Institut Josep Fusalba (1)

Zona de desplaçament: 082637 Sant Vicenç dels Horts

Municipi: 080680000 Cervelló

Centres:

08067144C Sec. d'Institut de Cervelló

Municipi: 080720000 Corbera de Llobregat

Centres:

08064003C Institut Can Margarit (1)

08045859C Institut de Corbera de Llobregat (2)

Municipi: 081230000 Molins de Rei

Centres:

08034217C Institut Bernat el Ferrer (1)

08021430C Institut Lluís de Requesens (1)

Municipi: 081570000 Pallejà

Centres:

08053297C Institut de Pallejà (1)

Municipi: 082630000 Sant Vicenç dels Horts

Centres:

08034011C Institut Frederic Mompou (1)

08053340C Institut Gabriela Mistral (1)

Municipi: 082950000 Vallirana

Centres:

08044570C Institut Vall d'Arús (1)

Zona de desplaçament: 083017 Viladecans

Municipi: 080200000 Begues

Centres:

08064908C Sec. d'Institut Begues (1)

Municipi: 080560000 Castelldefels

Centres:

08045537C Institut Josep Lluís Sert (1)

08040539C Institut Les Marines (2)

08047480C Institut Mediterrània (1)

Municipi: 080890000 Gavà

Centres:

08017530C Institut de Bruguers (1)

08041866C Institut El Calamot (1)

Municipi: 081690000 El Prat de Llobregat

Centres:

08023131C Institut Baldiri Guilera (1)

08071691C Institut Escola d'El Prat

08054198C Institut Estany de la Ricarda (2)

08031836C Institut Illa dels Banyols (1)

08047492C Institut Ribera Baixa (1)

08043589C Institut Salvador Dalí (1)

Municipi: 083010000 Viladecans

Centres:

08034621C Institut de Sales (1)

08053364C Institut Josep Mestres i Busquets (1)

08045860C Institut Miramar (1)

08031228C Institut Torre Roja (1)

Serveis territorials al Vallès Occidental

Zona de desplaçament: 082667 Cerdanyola del Vallès

Municipi: 089040000 Badia del Vallès

Centres:

08042342C Institut de Badia del Vallès (1)

08034035C Institut Federica Montseny (3)

Municipi: 082520000 Barberà del Vallès

Centres:

08045562C Institut Can Planas (2)

08035349C Institut La Romànica (1)

Municipi: 082660000 Cerdanyola del Vallès

Centres:

08045549C Institut Banús (1)

08031757C Institut Forat del Vent (1)

08053157C Institut Gorgs (1)

08044715C Institut Jaume Mimó (1)

08043504C Institut Pere Calders (1)

Municipi: 081250000 Montcada i Reixac

Centres:

08044533C Institut La Ferreria (1)

08054174C Institut La Ribera (1)

08021788C Institut Montserrat Miró i Vila

Municipi: 081800000 Ripollet

Centres:

08054186C Institut Can Mas (1)

08037206C Institut Lluís Companys (3)

08035295C Institut Palau Ausit (1)

Municipi: 082600000 Santa Perpètua de Mogoda

Centres:

08045021C Institut Estela Ibèrica (1)

08053236C Institut Rovira-Forns (1)

Zona de desplaçament: 081847 Rubí

Municipi: 080540000 Castellbisbal

Centres:

08053145C Institut Castellbisbal (1)

Municipi: 081840000 Rubí

Centres:

08035301C Institut Duc de Montblanc (1)

08036330C Institut J.V. Foix (1)

08043668C Institut L'Estatut (1)

08053182C Institut La Serreta (1)

Municipi: 082050000 Sant Cugat del Vallès

Centres:

08046670C Institut Angeleta Ferrer i Sensat (1)

08031873C Institut Arnau Cadell (1)

08046694C Institut Centre d'Alt Rendiment Esportiu (1)

08054873C Institut Joaquima Pla i Farreras (1)

08031861C Institut Leonardo da Vinci

Municipi: 082380000 Sant Quirze del Vallès

Centres:

08047583C Institut Sant Quirze del Vallès (1)

Zona de desplaçament: 081877 Sabadell

Municipi: 080510000 Castellar del Vallès

Centres:

08046682C Institut de Castellar (1)

08058520C Institut Puig de la Creu (1)

Municipi: 081560000 Palau-solità i Plegamans

Centres:

08045306C Institut Ramon Casas i Carbó (1)

Municipi: 081670000 Polinyà

Centres:

08053170C Institut Polinyà (1)

Municipi: 081870000 Sabadell

Centres:

08039203C Institut Agustí Serra i Fontanet (1)

08024765C Institut Arraona (1)

08024893C Institut Castellarnau (1)

08044624C Institut de Sabadell (1)

08024741C Institut Escola Industrial (1)

08024881C Institut Ferran Casablancas (1)

08034591C Institut Joan Oliver (1)

08053212C Institut Jonqueres (CAEP)

08053224C Institut Les Termes (1)

08053200C Institut Miquel Crusafont i Pairó (CAEP) (1)

08024871C Institut Pau Vila (3)

08046669C Institut Ribot i Serra (1)

08042020C Institut Vallès (1)

Municipi: 082670000 Sentmenat

Centres:

08053248C Institut de Sentmenat (1)

Zona de desplaçament: 082797 Terrassa

Municipi: 081200000 Matadepera

Centres:

08053169C Institut Matadepera (1)

Municipi: 082790000 Terrassa

Centres:

08031770C Institut Can Jofresa (3)

08053251C Institut Cavall Bernat (1)

08030339C Institut de Terrassa (1)

08024777C Institut Egara (1)

08030340C Institut Investigador Blanxart (1)

08066437C Institut Mont Perdut (1)

08046724C Institut Montserrat Roig (1)

08034059C Institut Nicolau Copèrnic (1)

08043516C Institut Santa Eulàlia (1)

08045011C Institut Torre del Palau (1)

Municipi: 082910000 Vacarisses

Centres:

08061208C Institut Vacarisses (1)

Municipi: 083000000 Viladecavalls

Centres:

08053261C Institut de Viladecavalls (1)

Serveis territorials al Maresme-Vallès Oriental

Zona de desplaçament: 080967 Granollers

Municipi: 080050000 L'Ametlla del Vallès

Centres:

08054241C Institut Eugeni Xammar (1)

Municipi: 080230000 Bigues i Riells

Centres:

08060915C Institut Maria de Bell-lloc (2)

Municipi: 080330000 Caldes de Montbui

Centres:

08043486C Institut Manolo Hugué (1)

Municipi: 080410000 Canovelles

Centres:

08046864C Institut Bellulla (1)

Municipi: 080860000 Les Franqueses del Vallès

Centres:

08065391C Institut El Til·ler

08052906C Institut Lauro (1)

Municipi: 080880000 La Garriga

Centres:

08035222C Institut Manuel Blancafort (2)

08035234C Institut Vil·la Romana (1)

Municipi: 080960000 Granollers

Centres:

08017931C Institut Antoni Cumella (1)

08043644C Institut Carles Vallbona (1)

08045628C Institut Celestí Bellera (1)

Municipi: 081070000 Lliçà d'Amunt

Centres:

08052955C Institut de Lliçà (CAEP) (1)

Municipi: 081080000 Lliçà de Vall

Centres:

08058969C Sec. d'Institut El Vern

Municipi: 081810000 La Roca del Vallès

Centres:

08053030C Institut de la Roca del Vallès (2)

Municipi: 082100000 Sant Feliu de Codines

Centres:

08060009C Sec. d'Institut Manuel Carrasco i Formiguera (1)

Municipi: 089020000 Vilanova del Vallès

Centres:

08061038C Institut de Vilanova del Vallès

Zona de desplaçament: 081217 Mataró

Municipi: 080030000 Alella

Centres:

08046785C Institut d'Alella (1)

Municipi: 080090000 Argentona

Centres:

08052876C Institut d'Argentona (1)

Municipi: 080300000 Cabrils

Centres:

08062717C Institut Cabrils

Municipi: 080750000 Dosrius

Centres:

08062730C Sec. d'Institut de Dosrius

Municipi: 081180000 El Masnou

Centres:

08020826C Institut Maremar (1)

08020838C Institut Mediterrània (2)

Municipi: 081210000 Mataró

Centres:

08021260C Institut Alexandre Satorras (2)

08021302C Institut Damià Campeny (1)

08052979C Institut Josep Puig i Cadafalch (1)

08046797C Institut Pla d'en Boet (1)

08046748C Institut Thos i Codina (2)

Municipi: 081260000 Montgat

Centres:

08045677C Institut Thalassa (1)

Municipi: 082300000 Premià de Dalt

Centres:

08053017C Institut Valerià Pujol i Bosch (1)

Municipi: 081720000 Premià de Mar

Centres:

08031848C Institut Cristòfol Ferrer

08043711C Institut Serra de Marina (1)

Municipi: 081970000 Sant Andreu de Llavaneres

Centres:

08046852C Institut Llavaneres (1)

Municipi: 082640000 Sant Vicenç de Montalt

Centres:

08062808C Institut de Sant Vicenç de Montalt

Municipi: 082810000 Teià

Centres:

08061117C Sec. d'Institut de Teià

Municipi: 082140000 Vilassar de Dalt

Centres:

08040564C Institut Jaume Almera (1)

Municipi: 082190000 Vilassar de Mar

Centres:

08057254C Institut Pere Ribot (2)

08046803C Institut Vilatzara (1)

Zona de desplaçament: 081247 Mollet del Vallès

Municipi: 081050000 La Llagosta

Centres:

08043656C Institut Marina (1)

Municipi: 081240000 Mollet del Vallès

Centres:

08021594C Institut de Mollet del Vallès (2)

08054034C Institut Gallecs (1)

08021600C Institut Vicenç Plantada (1)

Municipi: 081350000 Montmeló

Centres:

08052980C Institut Montmeló (1)

Municipi: 081360000 Montornès del Vallès

Centres:

08065421C Institut Marta Mata

08042093C Institut Vinyes Velles (1)

Municipi: 081590000 Parets del Vallès

Centres:

08044612C Institut de Parets del Vallès (1)

Municipi: 082090000 Sant Fost de Campsentelles

Centres:

08047479C Institut Alba del Vallès (1)

Zona de desplaçament: 081637 Pineda de Mar

Municipi: 080060000 Arenys de Mar

Centres:

08035155C Institut Els Tres Turons (1)

Municipi: 080070000 Arenys de Munt

Centres:

08034187C Institut Domènec Perramon (1)

Municipi: 080350000 Calella

Centres:

08015171C Institut Bisbe Sivilla

Municipi: 080400000 Canet de Mar

Centres:

08045641C Institut Lluís Domènech i Montaner (1)

Municipi: 081100000 Malgrat de Mar

Centres:

08045665C Institut Ramon Turró i Darder (1)

Municipi: 081550000 Palafolls

Centres:

08061099C Institut de Palafolls

Municipi: 081630000 Pineda de Mar

Centres:

08065366C Institut de Pineda de Mar

08052992C Institut Euclides (1)

08047832C Institut Joan Coromines (1)

Municipi: 082840000 Tordera

Centres:

08044983C Institut Lluís Companys (2)

Zona de desplaçament: 082027 Sant Celoni

Municipi: 080460000 Cardedeu

Centres:

08036391C Institut Arquitecte Manuel Raspall (1)

08054401C Institut El Sui (1)

08062729C Sec. d'Institut Pla Marcell

Municipi: 081060000 Llinars del Vallès

Centres:

08044594C Institut Giola (1)

Municipi: 082020000 Sant Celoni

Centres:

08034606C Institut Baix Montseny (1)

Municipi: 082070000 Sant Esteve de Palautordera

Centres:

08065469C Sec. d'Institut Can Record

Municipi: 082340000 Sant Pere de Vilamajor

Centres:

08062791C Institut de Vilamajor

Municipi: 082590000 Santa Maria de Palautordera

Centres:

08053108C Institut Reguissol (1)

Serveis territorials a Girona

Zona de desplaçament: 170237 Blanes

Municipi: 170230000 Blanes

Centres:

17005731C Institut S'Agulla (2)

17000551C Institut Sa Palomera

17005662C Institut Serrallarga (1)

Municipi: 170950000 Lloret de Mar

Centres:

17008811C Institut de Lloret de Mar (2)

17005911C Institut Ramon Coll i Rodés (1)

17006770C Institut Rocagrossa (1)

Municipi: 171030000 Maçanet de la Selva

Centres:

17008951C Sec. d'Institut Maçanet de la Selva (2)

Municipi: 172020000 Tossa de Mar

Centres:

17006812C Institut de Tossa de Mar (2)

Municipi: 172130000 Vidreres

Centres:

17006824C Institut Vidreres (2)

Zona de desplaçament: 170667 Figueres

Municipi: 170320000 Cadaqués

Centres:

17006678C Sec. d'Institut Cap de Creus (2)

Municipi: 170470000 Castelló d'Empúries

Centres:

17006083C Institut Castelló d'Empúries (1)

17008729C Sec. d'Institut Castelló d'Empúries (2)

Municipi: 170660000 Figueres

Centres:

17004438C Institut Alexandre Deulofeu

17005649C Institut Cendrassos (1)

17001221C Institut Narcís Monturiol (1)

17007609C Institut Olivar Gran (2)

17001218C Institut Ramon Muntaner (1)

Municipi: 170860000 La Jonquera

Centres:

17006745C Institut de La Jonquera (2)

Municipi: 170920000 Llançà

Centres:

17006769C Institut de Llançà (2)

Municipi: 171520000 Roses

Centres:

17005364C Institut Cap Norfeu (CAEP) (1)

17006851C Institut Illa de Rodes (1)

Municipi: 172210000 Vilafant

Centres:

17008390C Institut de Vilafant (2)

Zona de desplaçament: 170797 Girona

Municipi: 170070000 Amer

Centres:

17004578C Institut Castell d'Estela (1)

Municipi: 170080000 Anglès

Centres:

17004487C Institut Rafael de Campalans (1)

Municipi: 170150000 Banyoles

Centres:

17000330C Institut Josep Brugulat (1)

17000305C Institut Pere Alsius i Torrent (1)

17006666C Institut Pla de l'Estany (1)

Municipi: 170190000 Besalú

Centres:

17009801C Institut Escola Salvador Vilarrassa

Municipi: 170200000 Bescanó

Centres:

17009783C Sec. d'Institut Bescanó (2)

Municipi: 170440000 Cassà de la Selva

Centres:

17005650C Institut de Cassà de la Selva (2)

Municipi: 170490000 Celrà

Centres:

17006708C Institut de Celrà (1)

Municipi: 170790000 Girona

Centres:

17005042C Institut Carles Rahola i Llorens (1)

17001759C Institut Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona (3)

17001723C Institut Jaume Vicens Vives (1)

17001735C Institut Montilivi (3)

17004499C Institut Narcís Xifra i Masmitjà (1)

17006939C Institut Santa Eugènia (1)

17004530C Institut Santiago Sobrequés i Vidal (1)

Municipi: 171550000 Salt

Centres:

17008407C Sec. d'Institut de Salt (2)

17003203C Institut Salvador Espriu (3)

17005388C Institut Vallvera (1)

Municipi: 172150000 Vilablareix

Centres:

17009205C Institut de Vilablareix (2)

Zona de desplaçament: 171147 Olot

Municipi: 170390000 Camprodon

Centres:

17006681C Sec. d'Institut Germans Vila-Riera (2)

Municipi: 171140000 Olot

Centres:

17005893C Institut Bosc de la Coma (2)

17002399C Institut La Garrotxa (1)

17002387C Institut Montsacopa (1)

Municipi: 171450000 Ribes de Freser

Centres:

17006794C Sec. d'Institut Joan Triadú (2)

Municipi: 171470000 Ripoll

Centres:

17005704C Institut Abat Oliba (3)

Municipi: 171670000 Sant Joan de les Abadesses

Centres:

17009813C Institut Escola Sant Joan de les Abadesses

Zona de desplaçament: 171177 Palafrugell

Municipi: 170220000 La Bisbal d'Empordà

Centres:

17007300C Institut La Bisbal (2)

Municipi: 170620000 L'Escala

Centres:

17005251C Institut El Pedró (1)

Municipi: 171170000 Palafrugell

Centres:

17002557C Institut Baix Empordà (1)

17002545C Institut Frederic Martí i Carreras (1)

Municipi: 171990000 Torroella de Montgrí

Centres:

17005923C Institut Montgrí (1)

Municipi: 172110000 Verges

Centres:

17009795C Institut Escola Francesc Cambó i Batlle

Zona de desplaçament: 171607 Sant Feliu de Guíxols

Municipi: 170340000 Calonge

Centres:

17000706C Institut Puig Cargol (1)

Municipi: 170480000 Castell-Platja d'Aro

Centres:

17006691C Institut Ridaura (2)

Municipi: 170890000 Llagostera

Centres:

17006757C Institut de Llagostera (3)

Municipi: 171180000 Palamós

Centres:

17005352C Institut de Palamós (1)

Municipi: 171600000 Sant Feliu de Guíxols

Centres:

17003318C Institut de Sant Feliu de Guíxols (1)

17003306C Institut Sant Elm (1)

Zona de desplaçament: 170087 Santa Coloma de Farners

Municipi: 170090000 Arbúcies

Centres:

17006605C Institut Montsoriu (1)

Municipi: 170330000 Caldes de Malavella

Centres:

17008651C Sec. d'Institut de Caldes de Malavella (2)

Municipi: 170830000 Hostalric

Centres:

17006733C Institut Vescomtat de Cabrera (2)

Municipi: 171640000 Sant Hilari Sacalm

Centres:

17004517C Institut Anton Busquets i Punset (2)

Municipi: 171800000 Santa Coloma de Farners

Centres:

17005376C Institut de Santa Coloma de Farners (1)

Municipi: 171930000 Sils

Centres:

17009308C Sec. d'Institut de Sils (2)

Serveis territorials a Lleida

Zona de desplaçament: 250347 Artesa de Segre

Municipi: 250340000 Artesa de Segre

Centres:

25005429C Institut Els Planells (2)

Municipi: 251720000 Ponts

Centres:

25006574C Institut de Ponts (1)

Zona de desplaçament: 250407 Balaguer

Municipi: 250400000 Balaguer

Centres:

25005727C Institut Almatà

25000833C Institut Ciutat de Balaguer (1)

Municipi: 250470000 Bellcaire d'Urgell

Centres:

25007700C Institut Ermengol IV (1)

Zona de desplaçament: 251207 Lleida

Municipi: 250110000 Alcarràs

Centres:

25007153C Institut d'Alcarràs (3)

Municipi: 250190000 Almacelles

Centres:

25006483C Institut Canigó (1)

Municipi: 250210000 Almenar

Centres:

25006227C Institut d'Almenar (1)

Municipi: 251200000 Lleida

Centres:

25002799C Institut Caparrella (1)

25006720C Institut d'Hoteleria i Turisme (2)

25005442C Institut Escola del Treball (1)

25002726C Institut Guindàvols (1)

25002787C Institut Joan Oró (1)

25006495C Institut Josep Lladonosa (1)

25009836C Institut La Mitjana

25006513C Institut Manuel de Montsuar (1)

25007189C Institut Maria Rúbies (3)

25002696C Institut Marius Torres

25006771C Institut Ronda (3)

25002684C Institut Samuel Gili i Gaya (1)

25006732C Institut Torrevicens (1)

Municipi: 252280000 Torrefarrera

Centres:

25009733C Institut Torrefarrerra

Zona de desplaçament: 251377 Mollerussa

Municipi: 250580000 Les Borges Blanques

Centres:

25006525C Institut Josep Vallverdú (1)

Municipi: 251370000 Mollerussa

Centres:

25007517C Institut La Serra (1)

25003202C Institut Mollerussa

25005582C Institut Terres de Ponent

Zona de desplaçament: 251737 El Pont de Suert

Municipi: 251730000 El Pont de Suert

Centres:

25006240C Institut El Pont de Suert (1)

Zona de desplaçament: 252047 Seròs

Municipi: 251010000 La Granadella

Centres:

25007499C Institut l'Olivera

Municipi: 252040000 Seròs

Centres:

25007529C Institut Seròs (3)

Zona de desplaçament: 252037 La Seu d'Urgell

Municipi: 171410000 Puigcerdà

Centres:

17005741C Institut Pere Borrell (1)

Municipi: 252030000 La Seu d'Urgell

Centres:

25004188C Institut Joan Brudieu (1)

Zona de desplaçament: 252097 Sort

Municipi: 250860000 Esterri d'Àneu

Centres:

25007025C Sec. d'Institut Morelló (1)

Municipi: 252090000 Sort

Centres:

25006291C Institut Hug Roger III (1)

Zona de desplaçament: 252177 Tàrrega

Municipi: 250030000 Agramunt

Centres:

25005260C Institut Ribera del Sió (1)

Municipi: 250500000 Bellpuig

Centres:

25006598C Institut Lo Pla d'Urgell (1)

Municipi: 250720000 Cervera

Centres:

25001311C Institut Antoni Torroja (1)

25005685C Institut La Segarra

Municipi: 251100000 Guissona

Centres:

25007505C Institut de Guissona (2)

Municipi: 252170000 Tàrrega

Centres:

25006781C Institut Alfons Costafreda

25004498C Institut Manuel de Pedrolo (3)

Zona de desplaçament: 252347 Tremp

Municipi: 251710000 La Pobla de Segur

Centres:

25008352C Institut de La Pobla de Segur (1)

Municipi: 252340000 Tremp

Centres:

25006288C Institut de Tremp (1)

Zona de desplaçament: 252437 Vielha e Mijaran

Municipi: 251210000 Les

Centres:

25006148C Institut d'Ostalaria de Les-Val d'Aran (2)

Municipi: 252430000 Vielha e Mijaran

Centres:

25006239C Institut d'Aran (3)

Serveis territorials a Tarragona

Zona de desplaçament: 430387 Cambrils

Municipi: 430380000 Cambrils

Centres:

43006654C Institut Cambrils (1)

43007038C Institut Escola d'Hoteleria i Turisme (1)

43010335C Institut La Mar de la Frau (1)

43000779C Institut Ramon Berenguer IV (1)

Municipi: 439050000 Salou

Centres:

43007543C Institut Jaume I (1)

43010347C Institut Marta Mata (1)

Municipi: 431620000 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

Centres:

43007208C Institut Berenguer d'Entença (1)

Municipi: 431710000 Vila-seca

Centres:

43005972C Institut Ramon Barbat i Miracle (1)

43008523C Institut Vila-seca (1)

Zona de desplaçament: 431237 Reus

Municipi: 430310000 Les Borges del Camp

Centres:

43010578C Institut Fontanelles (1)

Municipi: 430490000 Cornudella de Montsant

Centres:

43008699C Sec. d'Institut Montsant (1)

Municipi: 430920000 Mont-roig del Camp

Centres:

43008638C Institut Antoni Ballester (1)

43012095C Institut Escola Joan Miró

Municipi: 431230000 Reus

Centres:

43002594C Institut Baix Camp (1)

43007385C Institut d'Horticultura i Jardineria (1)

43006678C Institut Gabriel Ferrater i Soler (1)

43002570C Institut Gaudí (1)

43008444C Institut Josep Tapiró (1)

43007166C Institut Lluís Domènech i Montaner (1)

43012083C Institut Escola Pi del Burgar

43010852C Institut Roseta Mauri

43002582C Institut Salvador Vilaseca (1)

Municipi: 431290000 Riudoms

Centres:

43007658C Institut Joan Guinjoan i Gispert (1)

Municipi: 431450000 La Selva del Camp

Centres:

43008511C Institut Joan Puig i Ferreter (1)

Zona de desplaçament: 431487 Tarragona

Municipi: 430470000 Constantí

Centres:

43007646C Institut de Constantí (CAEP) (1)

Municipi: 430950000 El Morell

Centres:

43008407C Institut El Morell (1)

Municipi: 431000000 Els Pallaresos

Centres:

43010748C Institut Els Pallaresos

Municipi: 431480000 Tarragona

Centres:

43003641C Institut Antoni de Martí i Franquès (1)

43009722C Institut Cal·lípolis (1)

43006125C Institut Campclar (1)

43003653C Institut Comte de Rius (1)

43005704C Institut Francesc Vidal i Barraquer (1)

43006630C Institut Pere Martell (2)

43003732C Institut Pons d'Icart (1)

43008501C Sec. d'Institut Pont del Diable (1)

43008432C Institut Sant Pere i Sant Pau (1)

43011479C Institut Tarragona

43008390C Institut Torreforta (1)

Zona de desplaçament: 431617 Valls

Municipi: 430050000 Alcover

Centres:

43009497C Institut Fonts del Glorieta (1)

Municipi: 430540000 L'Espluga de Francolí

Centres:

43006617C Institut Joan Amigó i Callau (1)

Municipi: 430860000 Montblanc

Centres:

43009187C Institut Martí l'Humà (1)

Municipi: 431390000 Santa Coloma de Queralt

Centres:

43006708C Institut Joan Segura i Valls (1)

Municipi: 431610000 Valls

Centres:

43004611C Institut Jaume Huguet (1)

43004608C Institut Narcís Oller (1)

43010608C Institut Serra de Miramar

Zona de desplaçament: 431637 El Vendrell

Municipi: 430120000 Altafulla

Centres:

43009977C Institut d'Altafulla (1)

Municipi: 430160000 L'Arboç

Centres:

43007580C Institut de L'Arboç (1)

Municipi: 430280000 La Bisbal del Penedès

Centres:

43010414C Institut Coster de la Torre (1)

Municipi: 430370000 Calafell

Centres:

43007257C Institut Camí de Mar (1)

43010372C Institut de Segur de Calafell

Municipi: 430510000 Cunit

Centres:

43009850C Institut Ernest Lluch i Martí (1)

Municipi: 431310000 Roda de Barà

Centres:

43011418C Institut Roda de Barà

Municipi: 431530000 Torredembarra

Centres:

43007661C Institut Ramon de la Torre (1)

43006952C Institut Torredembarra (1)

Municipi: 431630000 El Vendrell

Centres:

43004803C Institut Andreu Nin (1)

43004797C Institut Baix Penedès (1)

43010189C Institut Mediterrània (1)

Zona de desplaçament: 431637 El Vendrell

Municipi: 439070000 La Canonja

Centres:

43008481C Institut Collblanc (1)

Serveis territorials a les Terres de l'Ebre

Zona de desplaçament: 430047 Alcanar

Municipi: 430040000 Alcanar

Centres:

43007087C Institut Sòl de Riu (1)

Municipi: 430440000 La Sénia

Centres:

43006681C Institut de La Sénia (1)

Municipi: 431560000 Ulldecona

Centres:

43006496C Institut Manuel Sales i Ferré (1)

Zona de desplaçament: 430147 Amposta

Municipi: 430140000 Amposta

Centres:

43006101C Institut Montsià (1)

43000329C Institut Ramon Berenguer IV (1)

Municipi: 431360000 Sant Carles de la Ràpita

Centres:

43007221C Institut Els Alfacs (1)

Municipi: 431380000 Santa Bàrbara

Centres:

43008456C Institut Les Planes (1)

Zona de desplaçament: 430937 Móra d'Ebre

Municipi: 430220000 Batea

Centres:

43012113C Institut Escola Batea (1)

Municipi: 430550000 Falset

Centres:

43006691C Institut Priorat (1)

Municipi: 430600000 Flix

Centres:

43007233C Institut de Flix (1)

Municipi: 430640000 Gandesa

Centres:

43006642C Institut Terra Alta (1)

Municipi: 430930000 Móra d'Ebre

Centres:

43007129C Institut Julio Antonio (1)

Zona de desplaçament: 431557 Tortosa

Municipi: 430130000 L'Ametlla de Mar

Centres:

43006976C Institut Mare de Déu de la Candelera (1)

Municipi: 439030000 Camarles

Centres:

43008419C Institut Camarles (1)

Municipi: 439010000 Deltebre

Centres:

43006964C Institut de Deltebre (1)

Municipi: 431040000 El Perelló

Centres:

43007211C Institut Blanca d'Anjou (1)

Municipi: 431330000 Roquetes

Centres:

43008420C Institut Roquetes (1)

Municipi: 431550000 Tortosa

Centres:

43004441C Institut de l'Ebre (1)

43004438C Institut Joaquin Bau (1)

43011170C Institut Tortosa (1)

Serveis territorials a la Catalunya Central

Zona de desplaçament: 080227 Berga

Municipi: 080160000 Bagà

Centres:

08052891C Institut L'Alt Berguedà (1)

Municipi: 080220000 Berga

Centres:

08014693C Institut Guillem de Berguedà (1)

08064830C Sec. d'Institut Serra de Noet (1)

Municipi: 080920000 Gironella

Centres:

08044971C Institut Pere Fontdevila (1)

Municipi: 081750000 Puig-reig

Centres:

08052207C Institut de Puig-reig (1)

Zona de desplaçament: 081027 Igualada

Municipi: 080310000 Calaf

Centres:

08043395C Institut Alexandre de Riquer (1)

Municipi: 080440000 Capellades

Centres:

08046645C Institut Molí de la Vila (1)

Municipi: 081020000 Igualada

Centres:

08047364C Institut Joan Mercader (1)

08019654C Institut Milà i Fontanals (1)

08019630C Institut Pere Vives i Vich (1)

Municipi: 082500000 Santa Margarida de Montbui

Centres:

08053352C Institut Montbui (CAEP) (1)

Municipi: 082920000 Vallbona d'Anoia

Centres:

08065019C Sec. d'Institut de Vallbona d'Anoia (2)

Municipi: 083020000 Vilanova del Camí

Centres:

08044168C Institut Pla de les Moreres (1)

Zona de desplaçament: 081137 Manresa

Municipi: 080100000 Artés

Centres:

08046876C Institut Miquel Bosch i Jover (1)

Municipi: 080470000 Cardona

Centres:

08042330C Institut Sant Ramon

Municipi: 080530000 Castellbell i el Vilar

Centres:

08068616C Sec. d'Institut Bages Sud (2)

Municipi: 081130000 Manresa

Centres:

08065330C Institut Cal Gravat (2)

08046761C Institut Guillem Catà (1)

08020462C Institut Lacetània (1)

08020474C Institut Lluís de Peguera (1)

08033924C Institut Pius Font i Quer (1)

Municipi: 081380000 Moià

Centres:

08044600C Institut Moianès (1)

Municipi: 081400000 Navarcles

Centres:

08059524C Sec. d'Institut de Navarcles (1)

Municipi: 081910000 Sallent

Centres:

08047376C Institut Llobregat (1)

Municipi: 082130000 Sant Fruitós de Bages

Centres:

08053054C Institut Gerbert d'Aurillac (1)

Municipi: 082180000 Sant Joan de Vilatorrada

Centres:

08035313C Institut Quercus (1)

Municipi: 082620000 Sant Vicenç de Castellet

Centres:

08046840C Institut Castellet (1)

Municipi: 081920000 Santpedor

Centres:

08053111C Institut d'Auro (1)

Municipi: 082740000 Súria

Centres:

08042044C Institut Mig-Món (1)

Zona de desplaçament: 252077 Solsona

Municipi: 251490000 Oliana

Centres:

25006471C Institut Aubenç (1)

Municipi: 251930000 Sant Llorenç de Morunys

Centres:

25008248C Sec. d'Institut de Sant Llorenç de Morunys

Municipi: 252070000 Solsona

Centres:

25005454C Institut Francesc Ribalta

Zona de desplaçament: 082987 Vic

Municipi: 080370000 Calldetenes

Centres:

08063837C Sec. d'Institut de Calldetenes

Municipi: 080640000 Castellterçol

Centres:

08071214C Institut Escola Castellterçol

Municipi: 080670000 Centelles

Centres:

08044569C Institut Pere Barnils (1)

Municipi: 081000000 Gurb

Centres:

08068380C Sec. d'Institut Gurb

Municipi: 081120000 Manlleu

Centres:

08040552C Institut Antoni Pous i Argila (1)

Municipi: 081170000 Les Masies de Voltregà

Centres:

08060976C Institut del Voltreganès (1)

Municipi: 081710000 Prats de Lluçanès

Centres:

08053005C Institut Castell del Quer (1)

Municipi: 081830000 Roda de Ter

Centres:

08053042C Institut Miquel Martí i Pol (1)

Municipi: 082370000 Sant Quirze de Besora

Centres:

08058428C Sec. d'Institut Bisaura (2)

Municipi: 082780000 Taradell

Centres:

08053121C Institut Taradell (1)

Municipi: 082830000 Tona

Centres:

08054277C Institut de Tona (1)

Municipi: 082850000 Torelló

Centres:

08058404C Institut Cirviànum de Torelló (1)

Municipi: 082980000 Vic

Centres:

08031022C Institut de Vic (1)

08031034C Institut Jaume Callís (1)

08062870C Institut La Plana (1)

Annex 4

Codis de comarques

01 Alt Camp

02 Alt Empordà

03 Alt Penedès

04 Alt Urgell

05 Alta Ribagorça

06 Anoia

07 Bages

08 Baix Camp

09 Baix Ebre

10 Baix Empordà

11 Baix Llobregat

12 Baix Penedès

13 Barcelonès

14 Berguedà

15 Cerdanya

16 Conca de Barberà

17 Garraf

18 Garrigues

19 Garrotxa

20 Gironès

21 Maresme

22 Montsià

23 Noguera

24 Osona

25 Pallars Jussà

26 Pallars Sobirà

27 Pla d'Urgell

28 Pla de l'Estany

29 Priorat

30 Ribera d'Ebre

31 Ripollès

32 Segarra

33 Segrià

34 Selva

35 Solsonès

36 Tarragonès

37 Terra Alta

38 Urgell

39 Val d'Aran

40 Vallès Occidental

41 Vallès Oriental

Annex 5

Codis d'escoles oficials d'idiomes

(1) centre amb rampes i ascensors

(2) centre només amb rampes

(3) centre només amb ascensors

Consorci d'Educació de Barcelona

Zona de desplaçament: 080197 Barcelona

Municipi: 080190000 Barcelona

Centres:

08061725C EOI Barcelona III (3)

08062195C EOI Barcelona IV (1)

08062201C EOI Barcelona V (1)

08044511C EOI Barcelona-Vall d'Hebron

08038570C EOI de Barcelona (3)

Serveis territorials a Barcelona Comarques

Zona de desplaçament: 080157 Badalona

Municipi: 080150000 Badalona

Centres:

08053029C EOI Badalona (1)

Municipi: 082450000 Santa Coloma de Gramenet

Centres:

08053443C EOI Santa Coloma (2)

Zona de desplaçament: 081017 L'Hospitalet de Llobregat

Municipi: 081010000 L'Hospitalet de Llobregat

Centres:

08044582C EOI de L'Hospitalet de LLobregat (1)

Zona de desplaçament: 083077 Vilanova i la Geltrú

Municipi: 083050000 Vilafranca del Penedès

Centres:

08065652C EOI de l'Alt Penedès (1)

Municipi: 083070000 Vilanova i la Geltrú

Centres:

08062225C EOI Garraf

Serveis territorials al Baix Llobregat

Zona de desplaçament: 080737 Cornellà de Llobregat

Municipi: 080770000 Esplugues de Llobregat

Centres:

08054344C EOI Esplugues (3)

Zona de desplaçament: 081147 Martorell

Municipi: 081140000 Martorell

Centres:

08062158C EOI de Martorell (1)

Zona de desplaçament: 083017 Viladecans

Municipi: 081690000 El Prat de Llobregat

Centres:

08060538C EOI del Prat de Llobregat (1)

Municipi: 083010000 Viladecans

Centres:

08066887C EOI de Viladecans (2)

Serveis territorials al Vallès Occidental

Zona de desplaçament: 081847 Rubí

Municipi: 082050000 Sant Cugat del Vallès

Centres:

08062161C EOI de Sant Cugat del Vallès

Zona de desplaçament: 081877 Sabadell

Municipi: 081870000 Sabadell

Centres:

08044636C EOI de Sabadell (1)

Zona de desplaçament: 082797 Terrassa

Municipi: 082790000 Terrassa

Centres:

08053194C EOI de Terrassa (3)

Serveis territorials al Maresme-Vallès Oriental

Zona de desplaçament: 080967 Granollers

Municipi: 080960000 Granollers

Centres:

08062213C EOI Vallès Oriental (2)

Zona de desplaçament: 081217 Mataró

Municipi: 081210000 Mataró

Centres:

08052931C EOI del Maresme (1)

Zona de desplaçament: 081247 Mollet del Vallès

Municipi: 081240000 Mollet del Vallès

Centres:

08066851C EOI de Mollet del Vallès

serveis territorials a girona

Zona de desplaçament: 170237 Blanes

Municipi: 170230000 Blanes

Centres:

17008122C EOI de Blanes

Zona de desplaçament: 170667 Figueres

Municipi: 170660000 Figueres

Centres:

17008134C EOI de Figueres

Zona de desplaçament: 170797 Girona

Municipi: 170150000 Banyoles

Centres:

17008821C EOI de Banyoles

Municipi: 170790000 Girona

Centres:

17004852C EOI de Girona (1)

Zona de desplaçament: 171147 Olot

Municipi: 171140000 Olot

Centres:

17007981C EOI d'Olot

Municipi: 171470000 Ripoll

Centres:

17008833C EOI de Ripoll

Zona de desplaçament: 171607 Sant Feliu de Guíxols

Municipi: 171600000 Sant Feliu de Guíxols

Centres:

17008110C EOI de Sant Feliu de Guíxols

Serveis territorials a Lleida

Zona de desplaçament: 251207 Lleida

Municipi: 251200000 Lleida

Centres:

25006252C EOI de Lleida (1)

Zona de desplaçament: 252037 La Seu d'Urgell

Municipi: 252030000 La Seu d'Urgell

Centres:

25008558C EOI de La Seu d'Urgell (1)

Zona de desplaçament: 252177 Tàrrega

Municipi: 252170000 Tàrrega

Centres:

25008546C EOI de Tàrrega

Serveis territorials a Tarragona

Zona de desplaçament: 430387 Cambrils

Municipi: 439050000 Salou

Centres:

43011200C EOI de Salou

Zona de desplaçament: 431237 Reus

Municipi: 431230000 Reus

Centres:

43009710C EOI de Reus

Zona de desplaçament: 431487 Tarragona

Municipi: 431480000 Tarragona

Centres:

43006940C EOI de Tarragona (3)

Zona de desplaçament: 431617 Valls

Municipi: 431610000 Valls

Centres:

43010670C EOI de Valls

Zona de desplaçament: 431637 El Vendrell

Municipi: 431630000 El Vendrell

Centres:

43010037C EOI del Vendrell (1)

Serveis territorials a les Terres de l'Ebre

Zona de desplaçament: 430147 Amposta

Municipi: 430140000 Amposta

Centres:

43010669C EOI d'Amposta (1)

Zona de desplaçament: 430937 Móra d'Ebre

Municipi: 430930000 Móra d'Ebre

Centres:

43010980C EOI Ribera d'Ebre (1)

Zona de desplaçament: 431557 Tortosa

Municipi: 431550000 Tortosa

Centres:

43009862C EOI de Tortosa (1)

Serveis territorials a la Catalunya Central

Zona de desplaçament: 080227 Berga

Municipi: 080220000 Berga

Centres:

08065664C EOI del Berguedà (1)

Zona de desplaçament: 081027 Igualada

Municipi: 081020000 Igualada

Centres:

08062171C EOI d'Igualada (1)

Zona de desplaçament: 081137 Manresa

Municipi: 081130000 Manresa

Centres:

08059551C EOI de Manresa (1)

Zona de desplaçament: 082987 Vic

Municipi: 082980000 Vic

Centres:

08062183C EOI Osona (1)

Annex 6

Codis d'escoles d'art i superiors de disseny

(1) centre amb rampes i ascensors

(2) centre només amb rampes

(3) centre només amb ascensors

Consorci d'Educació de Barcelona

Zona de desplaçament: 080197 Barcelona

Municipi: 080190000 Barcelona

Centres:

08044156C EASD Deià

08013329C EASD Llotja (3)

Serveis territorials a Barcelona Comarques

Zona de desplaçament: 080157 Badalona

Municipi: 080150000 Badalona

Centres:

08001480C EASD Pau Gargallo (1)

Zona de desplaçament: 081017 L'Hospitalet de Llobregat

Municipi: 081010000 L'Hospitalet de Llobregat

Centres:

08044077C EASD Josep Serra i Abella (1)

Serveis territorials a Girona

Zona de desplaçament: 171147 Olot

Municipi: 171140000 Olot

Centres:

17005340C EASD d'Olot

Serveis territorials a Lleida

Zona de desplaçament: 252177 Tàrrega

Municipi: 252170000 Tàrrega

Centres:

25004528C EASD Ondara (1)

Serveis territorials a la Catalunya Central

Zona de desplaçament: 082987 Vic

Municipi: 082980000 Vic

Centres:

08035003C EASD de Vic (1)

Annex 7

Codis de centres i aules de formació de persones adultes

(1) centre amb rampes i ascensors

(2) centre només amb rampes

(3) centre només amb ascensors

Consorci d'Educació de Barcelona

Zona de desplaçament: Barcelona

Municipi: Barcelona

Centres:

08061907C AFA Barceloneta

08055002C CFA Barri Gòtic

08061932C AFA Bon Pastor

08055063C CFA Canyelles

08062109C AFA Ciutat Meridiana

08064623C CFA Concepció Arenal

08062249C CFA El Carmel

08060228C AFA El Clot

08044120C CFA Freire

08064611C CFA Jacint Verdaguer

08062146C AFA La Verneda-Sant Martí

08061968C AFA Les Corts

08061944C AFA Madrid

08055683C CFA Manuel Sacristán

08061701C CFA Maria Rubies

08062262C AFA Martinet de Nit

08061683C CFA Palau de Mar

08060231C AFA Pegaso

08062331C AFA Pere Calders

08061956C AFA Prosperitat

08061919C AFA Rius i Taulet

08060411C CFA Sants-Sant Raimon de Penyafort

08062250C AFA Torrent d'en Melis

08057667C CFA Trinitat Vella

Serveis territorials a Barcelona Comarques

Zona de desplaçament: Badalona

Municipi: Badalona

Centres:

08060204C CFA Gran Sol

08061580C AFA Lloreda-la Pau

08060216C AFA Morera Pomar

08055403C CFA Sant Roc

Municipi: Sant Adrià de Besòs

Centres:

08060125C CFA Manuel Fernández

08062134C AFA Pla de Besòs

Municipi: Santa Coloma de Gramenet

Centres:

08060289C CFA Fondo

08060290C CFA Singuerlín

Zona de desplaçament: L'Hospitalet de Llobregat

Municipi: L'Hospitalet de Llobregat

Centres:

08057953C CFA Bellvitge

08057965C CFA Can Serra

08057679C CFA El Gornal

08062110C AFA Sanfeliu

08062481C CFA Sant Josep

08062493C CFA Sant Ramon

08057874C CFA Santa Eulàlia

Zona de desplaçament: Vilanova i la Geltrú

Municipi: Sant Sadurní d'Anoia

Centres:

08062067C AFA Sant Sadurní d'Anoia

Municipi: Vilafranca del Penedès

Centres:

08062092C CFA Vilafranca del Penedès

Municipi: Vilanova i la Geltrú

Centres:

08057163C CFA Teresa Mañé

Serveis territorials al Baix Llobregat

Zona de desplaçament: Cornellà de Llobregat

Municipi: Cornellà de Llobregat

Centres:

08042846C CFA Flora Tristán (1)

Municipi: Esplugues de Llobregat

Centres:

08061993C CFA Eugeni d'Ors (1)

Municipi: Sant Boi de Llobregat

Centres:

08058209C CFA Lluís Castells (2)

Municipi: Sant Feliu de Llobregat

Centres:

08055439C CFA Mestre Esteve (3)

Municipi: Sant Joan Despí

Centres:

08059731C CFA Arquitecte Jujol (3)

Municipi: Sant Just Desvern

Centres:

08062055C AFA Can Ginestar (1)

Zona de desplaçament: Martorell

Municipi: Esparreguera

Centres:

08063618C AFA Esparreguera (1)

Municipi: Martorell

Centres:

08062122C CFA Martorell (2)

Municipi: Olesa de Montserrat

Centres:

08062031C CFA Mare de Déu de Montserrat (2)

Municipi: Sant Esteve Sesrovires

Centres:

08064647C CFA Artur Martorell (1)

08068136C CFA Víctor Català (1)

Zona de desplaçament: Sant Vicenç dels Horts

Municipi: Molins de Rei

Centres:

08055695C CFA Rafael Farré (1)

Municipi: Sant Vicenç dels Horts

Centres:

08055440C CFA Garrosa (3)

Zona de desplaçament: Viladecans

Municipi: Castelldefels

Centres:

08055051C CFA Jacint Verdaguer (2)

Municipi: Gavà

Centres:

08062471C AFA Eramprunyà (3)

Municipi: El Prat de Llobregat

Centres:

08056572C CFA Terra Baixa (1)

Municipi: Viladecans

Centres:

08060137C CFA Edèlia Hernández (3)

Serveis territorials al Vallès Occidental

Zona de desplaçament: Cerdanyola del Vallès

Municipi: Badia del Vallès

Centres:

08058210C AFA Badia del Vallès

Municipi: Barberà del Vallès

Centres:

08056560C CFA Barberà

Municipi: Cerdanyola del Vallès

Centres:

08056584C CFA L'Alzina de Cerdanyola

Municipi: Montcada i Reixac

Centres:

08062021C CFA Montcada i Reixac

Municipi: Ripollet

Centres:

08055397C CFA Jaume Tuset

Municipi: Santa Perpètua de Mogoda

Centres:

08061555C AFA Can Folguera

Zona de desplaçament: Rubí

Municipi: Rubí

Centres:

08060277C CFA Pau Casals (3)

Municipi: Sant Cugat del Vallès

Centres:

08055713C CFA Sant Cugat del Vallès

Zona de desplaçament: Sabadell

Municipi: Sabadell

Centres:

08057011C CFA Can Rull

08056997C CFA La Concòrdia

08057001C CFA La Creu de Barberà (2)

08055075C CFA Torre Romeu

Zona de desplaçament: Terrassa

Municipi: Terrassa

Centres:

08059691C CFA Anna Murià

08062080C CFA Ègara

08062079C CFA Ramon Llull

08059706C CFA Salvador Espriu

Serveis territorials al Maresme-Vallès Oriental

Zona de desplaçament: Granollers

Municipi: Canovelles

Centres:

08055041C CFA Canovelles

Municipi: Les Franqueses del Vallès

Centres:

08062468C CFA Bellavista

Municipi: Granollers

Centres:

08061221C CFA Vallès

Municipi: La Roca del Vallès

Centres:

08064659C CFA Salvador Dalí

08064635C CFA Santiago Rusiñol

Zona de desplaçament: Mataró

Municipi: Mataró

Centres:

08062511C AFA Alarona

08060253C CFA Can Marfà

08042858C CFA Els Tarongers

Municipi: Premià de Mar

Centres:

08060265C AFA Premià de Mar

Zona de desplaçament: Mollet del Vallès

Municipi: La Llagosta

Centres:

08059044C CFA La Llagosta

Municipi: Mollet del Vallès

Centres:

08055385C CFA Mollet del Vallès

Municipi: Montornès del Vallès

Centres:

08062523C AFA Marinada

Municipi: Parets del Vallès

Centres:

08062043C AFA Parets del Vallès

Serveis territorials a Girona

Zona de desplaçament: Blanes

Municipi: Blanes

Centres:

17007129C CFA Es Piteus

Municipi: Lloret de Mar

Centres:

17007014C AFA Lloret de Mar

Zona de desplaçament: Figueres

Municipi: Figueres

Centres:

17008626C CFA Josep Pla

17007178C CFA Maria Verdaguer

Zona de desplaçament: Girona

Municipi: Banyoles

Centres:

17008365C AFA Pla de l'Estany

Municipi: Girona

Centres:

17007181C CFA Girona

17008614C CFA Pompeu Fabra

Municipi: Salt

Centres:

17005339C CFA Les Bernardes

Zona de desplaçament: Olot

Municipi: Olot

Centres:

17007671C CFA La Garrotxa

Municipi: Ripoll

Centres:

17008377C AFA Ripollès

Zona de desplaçament: Palafrugell

Municipi: Palafrugell

Centres:

17008146C CFA Palafrugell

Zona de desplaçament: Sant Feliu de Guíxols

Municipi: Sant Feliu de Guíxols

Centres:

17007658C CFA Sant Feliu de Guíxols

Zona de desplaçament: Santa Coloma de Farners

Municipi: Santa Coloma de Farners

Centres:

17008389C AFA La Selva

Serveis territorials a Lleida

Zona de desplaçament: Balaguer

Municipi: Balaguer

Centres:

25008561C CFA Balaguer

Zona de desplaçament: Lleida

Municipi: Lleida

Centres:

25008923C CFA Enric Granados

25007611C CFA Joan Carles I

25006410C CFA Segrià

Zona de desplaçament: Mollerussa

Municipi: Mollerussa

Centres:

25008625C CFA Mollerussa

Zona de desplaçament: La Seu d'Urgell

Municipi: La Seu d'Urgell

Centres:

25008583C AFA La Seu d'Urgell

Zona de desplaçament: Tàrrega

Municipi: Cervera

Centres:

25008571C AFA Cervera

Municipi: Tàrrega

Centres:

25008595C CFA Tàrrega

Zona de desplaçament: Tremp

Municipi: Tremp

Centres:

25008984C CFA Tremp

Zona de desplaçament: Vielha e Mijaran

Municipi: Vielha e Mijaran

Centres:

25008741C CFA Val d'Aran (2)

Serveis territorials a Tarragona

Zona de desplaçament: Cambrils

Municipi: Vila-seca

Centres:

43010086C AFA Vilaseca (3)

Zona de desplaçament: Reus

Municipi: Reus

Centres:

43008857C CFA Mas Pellicer (3)

Zona de desplaçament: Tarragona

Municipi: Tarragona

Centres:

43007051C CFA Josepa Massanés i Dalmau

43010499C CFA Pau Casals

43008729C CFA Tarragona

Zona de desplaçament: Valls

Municipi: Montblanc

Centres:

43010323C CFA Montblanc

Municipi: Valls

Centres:

43010074C CFA Valls (1)

Zona de desplaçament: El Vendrell

Municipi: El Vendrell

Centres:

43010062C AFA El Vendrell (3)

Serveis territorials a les Terres de l'Ebre

Zona de desplaçament: Amposta

Municipi: Amposta

Centres:

43008754C CFA Sebastià Juan Arbó (2)

Zona de desplaçament: Móra d'Ebre

Municipi: Móra d'Ebre

Centres:

43010311C AFA Ribera d'Ebre

Zona de desplaçament: Tortosa

Municipi: Tortosa

Centres:

43009771C AFA Tortosa (1)

Serveis territorials a la Catalunya Central

Zona de desplaçament: Berga

Municipi: Berga

Centres:

08061971C AFA Berga

Zona de desplaçament: Igualada

Municipi: Igualada

Centres:

08062018C AFA Verge de Montserrat (2)

Zona de desplaçament: Manresa

Municipi: Manresa

Centres:

08060113C CFA Jacint Carrió i Vilaseca

Municipi: Sant Joan de Vilatorrada

Centres:

08069581C CFA Carme Karr (1)

Zona de desplaçament: Solsona

Municipi: Solsona

Centres:

25008753C CFA Solsonès

Zona de desplaçament: Vic

Municipi: Manlleu

Centres:

08063621C AFA Martí i Pol

Municipi: Torelló

Centres:

08063643C AFA La Cooperativa

Municipi: Vic

Centres:

08060095C CFA Miquel Martí i Pol

Annex 8

Barem de mèrits aplicable als cossos d'inspectors al servei de l'Administració educativa i d'inspectors d'educació

Els mèrits al·legats per les persones participants han de tenir-se complerts o reconeguts en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Únicament es valoraran, per tant, els mèrits que es posseeixin fins a la finalització del termini.

—1 Antiguitat

Notes generals

a) Els anys de serveis al·legats corresponents al subapartat 1.3.2 (antiguitat a altres cossos) no es tindran en compte si han estat simultanis amb els serveis als cossos de la inspecció computables pels apartats 1.1 o 1.2.

b) Als efectes dels apartats 1.1 (permanència a la destinació definitiva), 1.2 (temps en situació de provisionalitat) i 1.3 (antiguitat al cos), podran ser computats els serveis que s'hagin prestat en situació de serveis especials obtinguda a l'empara dels supòsits que preveu l'article 87 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. També podran ser computats per aquests subapartats els serveis prestats en les situacions equivalents als serveis especials establertes per disposicions anteriors a la citada Llei. Igualment, podran ser computats per aquests subapartats el temps d'excedència per cura de familiars declarada segons l'article 89.4 de l'esmentada Llei 7/2007.

1.1 Per cada any de permanència ininterrompuda com a funcionari de carrera amb destinació definitiva als mateixos serveis territorials, a la mateixa plantilla provincial o, si s'escau, a les unitats territorials en què estigui organitzada la inspecció d'educació.

Puntuació:

Primer i segon anys: 2,00 punts per cadascun.

La fracció d'any es computarà a raó de 0,1666 punts per cada mes complet.

Tercer any: 4,00 punts.

La fracció d'any es computarà a raó de 0,3333 punts per cada mes complet.

Quart any i següents: 6,00 punts per cadascun.

La fracció d'any es computarà a raó de 0,50 punts per cada mes complet.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del títol administratiu amb les diligències de presa de possessió o, si s'escau, dels documents corresponents d'inscripció en els registres de personal.

Els participants destinats en centres dependents de la Comunitat Autònoma de Catalunya quedaran exempts de la presentació d'aquests documents.

Als funcionaris que han de participar amb caràcter forçós perquè han perdut la seva destinació definitiva en compliment de sentència o resolució de recurs o per procedir de la situació de l'excedència forçosa o per supressió expressa del lloc de treball amb caràcter definitiu, se'ls considerarà com a lloc des del qual participen, l'últim en el qual hagin prestat serveis amb caràcter definitiu, al qual s'acumularan, si s'escau, els serveis prestats posteriorment amb destinació provisional.

Aquests criteris també s'aplicaran als funcionaris que participin des de la destinació adjudicada en compliment de sanció disciplinària de trasllat forçós amb canvi de localitat.

1.2 Per cada any com a funcionari de carrera en situació de provisionalitat, sempre que es participi des d'aquesta situació.

Puntuació:

2 punts per any.

La fracció d'any es computarà a raó de 0,1666 punts per cada mes complet.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del títol administratiu amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s'escau, dels documents corresponents d'inscripció en els registres de personal. Els participants destinats en centres dependents de la Comunitat Autònoma de Catalunya quedaran exempts de la presentació d'aquests documents.

Als funcionaris de carrera que participin amb caràcter voluntari des de la seva primera destinació definitiva obtinguda per concurs, a la puntuació corresponent al subapartat 1.1. se li sumarà l'obtinguda per aquest subapartat. Un cop obtinguda una nova destinació no podrà acumular-se aquesta puntuació.

1.3 Antiguitat en el cos.

1.3.1 Per cada any de serveis efectius prestats en situació de servei actiu com a funcionari de carrera en el cos d'inspectors al servei de l'Administració educativa o en el cos d'inspectors d'educació.

Puntuació:

2,00 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,1666 punts per mes complet.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del títol administratiu amb les diligències de presa de possessió i de cessament com a funcionari de carrera, del cos des del qual es concursa i, si s'escau, amb els serveis prestats en la funció inspectora d'acord amb la disposició addicional 15 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost.

Els participants destinats en centres dependents de la Comunitat Autònoma de Catalunya quedaran exempts de la presentació d'aquests documents.

Als efectes de determinar l'antiguitat en el cos d'inspectors al servei de l'Administració educativa i en el cos d'inspectors d'educació, es reconeixeran els serveis efectius prestats com a funcionaris de carrera en el cos d'inspectors de procedència i els prestats des de la data d'accés com a docents a la funció inspectora, d'acord amb la disposició addicional 15 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública.

1.3.2 Per cada any de serveis efectius prestats en situació de servei actiu com a funcionari de carrera en altres cossos docents, a què es refereix la LOE.

Puntuació:

1,00 punt.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,0833 punts per mes complet.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del títol administratiu amb les diligències de presa de possessió i de cessament, com a funcionari de carrera, del cos des del qual es concursa i, si s'escau, amb els serveis prestats en la funció inspectora d'acord amb la disposició addicional 15 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost.

Els participants destinats en centres dependents de la Comunitat Autònoma de Catalunya quedaran exempts de la presentació d'aquests documents.

—2 Mèrits acadèmics (màxim, 10 punts)

En tot aquest apartat, únicament podran valorar-se les titulacions amb validesa oficial a l'Estat espanyol. Quan els títols hagin estat obtinguts a l'estranger o hagin estat expedits per institucions docents d'altres països, haurà d'adjuntar-s'hi la corresponent homologació.

2.1 Doctorat, postgraus i premis extraordinaris:

2.1.1 Per posseir el títol de doctor.

Puntuació:

5,00 punts.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del títol de doctor o, si s'escau, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest, d'acord amb les Ordres de 8 de juliol de 1988 i de 13 d'agost de 2007 i en el Reial decret 1002/2010.

2.1.2 Pel títol universitari oficial de màster, diferent del requerit per a l'ingrés a la funció pública docent, per a l'obtenció del qual s'hagin exigit, com a mínim, 60 crèdits.

Puntuació:

3,00 punts.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del títol de màster o, si s'escau, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest, d'acord amb el que disposen les ordres de 8 de juliol de 1988 i de 13 d'agost de 2007 i en el Reial decret 1002/2010.

2.1.3 Pel reconeixement de suficiència investigadora o el certificat-diploma acreditatiu d'estudis avançats.

Puntuació:

2,00 punts.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del certificat-diploma.

Aquest mèrit només es valorarà quan no s'hagi al·legat la possessió del títol de doctor.

2.1.4 Per haver obtingut premi extraordinari en el doctorat, en la llicenciatura o grau.

Puntuació:

1,00 punt.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada de la documentació justificativa.

2.2 Altres titulacions universitàries.

Notes generals

a) Per poder obtenir puntuació per altres titulacions universitàries de caràcter oficial, haurà de presentar-se fotocòpia compulsada de tots els títols que es posseeixin, inclòs l'al·legat per ingressar al cos. Queden exempts d'aquesta presentació els participants de Catalunya als quals els constin aquestes titulacions al·legades al concurs al seu registre informàtic de personal, tot i que hauran de presentar, si és el cas, la certificació que s'indiqui a cada subapartat.

b) Les titulacions universitàries de caràcter oficial en el cas de no haver estat les exigides amb caràcter oficial com a requisit per a l'ingrés al cos des del qual es participa, o per a l'accés, en el seu dia, als llocs d'inspecció educativa, es valoraran com s'indica a continuació:

2.2.1 Titulacions de grau.

Pel títol universitari oficial de grau.

Puntuació:

5,00 punts.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del títol de grau o, si s'escau, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest, d'acord amb el que disposen les ordres de 8 de juliol de 1988 i de 13 d'agost de 2007 i en el Reial decret 1002/2010.

2.2.2 Titulacions universitàries de primer cicle.

Per la segona i restants diplomatures, enginyeries tècniques, arquitectures tècniques o altres títols declarats a tots els efectes legalment equivalents, i pels estudis corresponents al primer cicle d'una llicenciatura, arquitectura o enginyeria.

Puntuació:

3,00 punts.

Documents justificatius:

Certificació acadèmica del títol o primer cicle que s'al·legui com a mèrit. En aquesta certificació acadèmica, hi ha de constar de forma expressa que s'han cursat i superat totes les assignatures corresponents a la titulació de primer cicle al·legada.

Notes

a) No es valorarà en cap cas, per aquest apartat, el títol o estudis de primer cicle que hagi estat necessari superar per a l'obtenció del primer títol de llicenciat, enginyer o arquitecte que es presenti.

b) No es considera com a titulació de primer cicle la superació d'algun dels cursos d'adaptació.

c) No es valoraran els primers cicles que hagin permès l'obtenció d'altres titulacions acadèmiques de cicle llarg que s'al·leguin com a mèrits a l'apartat següent.

2.2.3 Pels estudis corresponents al segon cicle d'una llicenciatura, arquitectura i enginyeria, o altres títols declarats legalment equivalents.

Puntuació:

3,00 punts.

Documents justificatius:

Certificació acadèmica del títol o segon cicle que s'al·legui com a mèrit.

Notes

a) Per aquest apartat, no es valoraran, en cap cas, els estudis d'aquest tipus que hagi estat necessari superar (primer cicle, segon cicle o, en el seu cas, ensenyaments complementaris), per a l'obtenció del primer títol de llicenciat, enginyer o arquitecte que es presenti.

b) La presentació d'aquesta documentació justificativa donarà lloc exclusivament a la puntuació corresponent al segon cicle, sense que en cap cas no es consideri que acrediti implícitament haver cursat el primer cicle correlatiu. En conseqüència, perquè també es valori el primer cicle caldrà justificar-lo per separat, mitjançant la presentació de la documentació justificativa que s'esmenta a l'apartat corresponent.

c) En el cas de titulacions de només segon cicle i els títols declarats equivalents a tots els efectes al títol universitari de llicenciat, únicament es valoraran com a segon cicle.

2.3 Titulacions d'ensenyaments de règim especial i de la formació professional.

Es valoraran les titulacions corresponents a ensenyaments de règim especial atorgades per les escoles oficials d'idiomes, conservatoris professionals i superiors de música i dansa i escoles d'art, així com les de la formació professional, en el cas de no haver estat les exigides com a requisit per a l'ingrés en la funció pública docent o, en el seu cas, que no hagin estat necessàries per a l'obtenció del títol al·legat.

a) Per cada certificació de nivell C2 del Consell d'Europa, 4 punts.

b) Per cada certificació de nivell C1 del Consell d'Europa, 3 punts.

c) Per cada certificació de nivell B2 del Consell d'Europa, 2 punts.

d) Per cada certificació de nivell B1 del Consell d'Europa, 1 punt.

Quan procedeixi valorar les certificacions assenyalades en els apartats anteriors, només es considerarà la de nivell superior que presenti el participant.

e) Per cada títol de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny, de tècnic esportiu superior o de formació professional o equivalent, 2 punts.

f) Per cada títol professional de música o dansa dels conservatoris professionals i superiors de música i dansa, 1,50 punts.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del títol al·legat com a mèrit o certificació acreditativa de l'expedició del títol o d'haver-ne superat els estudis conduents a la seva obtenció.

—3 Formació i perfeccionament (màxim, 10 punts)

3.1 Per activitats superades que tinguin per objecte el perfeccionament en la funció inspectora o amb aspectes relacionats amb l'organització escolar o amb l'ensenyament, organitzats pel Ministeri d'Educació, per les administracions educatives de les comunitats autònomes o per universitats, així com els organitzats per institucions no lucratives, sempre que hagin estat homologades o reconegudes per les esmentades administracions educatives.

Puntuació:

S'assignaran 0,10 punts per cada 10 hores d'activitat de formació acreditada (màxim, 6,00 punts). A aquests efectes, se sumaran les hores de totes les activitats i no podrà assignar-se cap puntuació pel nombre d'hores restant inferior a 10 hores. Quan els cursos, en lloc d'hores, estiguin expressats en crèdits, s'entendrà que cada crèdit equival a 10 hores.

3.2 Per la impartició, direcció o coordinació de les activitats de formació indicades en el subapartat 3.1 anterior.

Puntuació:

Per cada 3 hores d'activitats de formació acreditades s'assignaran 0,10 punts (màxim, 4 punts). A aquests efectes, se sumaran les hores de totes les activitats, i no podrà assignar-se cap puntuació pel nombre d'hores restant inferior a 3. Quan les activitats en lloc d'hores, estiguin expressats en crèdits, s'entendrà que cada crèdit equival a 10 hores.

Documents justificatius:

Certificació acreditativa expedida per l'organisme o centre corresponent, amb especificació de les hores de durada (no s'acceptarà cap certificació que no les indiqui). En el cas de les activitats organitzades per institucions no lucratives, a l'esmentada certificació s'hi farà constar el reconeixement de l'homologació corresponent de l'activitat que s'al·lega. En cas que les activitats a al·legar constin al registre informàtic de professorat no caldrà aportar cap justificació documental.

—4 Altres mèrits (màxim, 20 punts)

4.1 Publicacions

Per publicacions de caràcter didàctic i científic directament relacionades amb l'ensenyament.

Puntuació: (fins a 5 punts)

a) Llibres en diferents formats (paper o electrònic):

Autor: fins a 1,00 punt.

Coautor: fins a 0,50 punts.

3 autors: fins a 0,40 punts.

4 autors: fins a 0,30 punts.

5 autors: fins a 0,20 punts.

Més de 5 autors: fins a 0,10 punts.

b) Revistes en diferents formats (paper o electrònic):

Autor: fins a 0,20 punts.

Coautor: fins a 0,10 punts.

3 o més autors: fins a 0,05 punts.

Documents justificatius:

En el cas de llibres, els exemplars corresponents, així com certificat de l'editorial on consti el títol del llibre, autor/s, ISBN, dipòsit legal i data de la primera edició, nombre d'exemplars i que la seva difusió ha estat en llibreries comercials.

En el cas de les revistes, els exemplars corresponents, així com la certificació en què consti el nombre d'exemplars, llocs de distribució i venda, o associació científica o didàctica, legalment constituïda, a què pertany la revista, títol de la publicació, autor/s, ISSN o ISMN, dipòsit legal i data d'edició.

En el cas que l'editor de la publicació (llibre o revista) sigui una administració pública o una universitat, i no s'hagi difós en llibreries o establiments comercials, la documentació justificativa serà una certificació expedida per l'òrgan competent que indiqui, a més de les dades anteriors, els objectius de la publicació i la difusió que se n'ha realitzat.

En el cas que l'editorial o associació hagin desaparegut, aquest extrem haurà de justificar-se per qualsevol mitjà de prova admissible en dret.

No seran valorades les publicacions al·legades per aquest apartat, on no figuri l'ISBN i tinguin l'obligatorietat de consignar-lo en virtut del que disposa el Decret 2984/1972, de 2 de novembre, modificat pel Reial decret 2063/2008, de 12 de desembre, o, en el seu cas, ISSN o ISMN, així com aquelles en què l'autor en sigui l'editor.

En el cas de publicacions en format electrònic, es presentarà un informe en el qual l'organisme emissor certificarà que la publicació apareix en una base de dades bibliogràfica. En aquest document se n'indicarà, a més de la base de dades, el títol de la publicació, els autors, la data de publicació i el dipòsit legal.

4.2 Valoració del treball desenvolupat (màxim, 10 punts).

a) En cas d'haver desenvolupat amb simultaneïtat els càrrecs indicats als subapartats 4.2.1 a 4.2.5, no podrà acumular-se la puntuació corresponent, valorant-s'hi el que pugui resultar més avantatjós per al participant.

b) Només se'n valorarà l'exercici com a funcionari de carrera.

4.2.1 Per cada any de serveis com a subdirector general de la Inspecció d'Educació, inspector general o inspector en cap de la inspecció central d'educació bàsica, de batxillerat o ensenyament mitjà de l'estat o coordinador general de formació professional, o llocs equivalents dependents d'altres administracions educatives.

Puntuació:

1,50 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,125 punts per mes complet.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del nomenament corresponent amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s'escau, certificació acreditativa de la continuïtat del càrrec a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

4.2.2 Per cada any de serveis com a cap de servei de la inspecció d'educació, inspector central, inspector central d'educació bàsica, batxillerat o ensenyament mitjà de l'estat, o coordinador central de formació professional, secretari o administrador de la inspecció central o inspector de la subdirecció general de la Inspecció d'Educació, o llocs equivalents dependents d'altres administracions educatives.

Puntuació:

1,00 punt.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,083 punts per mes complet.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del nomenament corresponent amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s'escau, certificació acreditativa de la continuïtat del càrrec a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

4.2.3 Per cada any de servei com a inspector en cap, inspector en cap provincial d'educació bàsica o inspector en cap de districte de batxillerat o ensenyament mitjà de l'Estat o coordinador en cap provincial de formació professional, o cap de Servei Provincial d'Inspecció Tècnica d'Educació o cap de divisió, o llocs equivalents dependents d'altres administracions educatives.

Puntuació:

0,75 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,062 punts per mes complet.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del nomenament corresponent amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s'escau, certificació acreditativa de la continuïtat del càrrec a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

4.2.4 Per cada any com a inspector en cap adjunt, coordinador d'àrea, coordinador de sector, inspector cap de districte, cap adjunt o coordinador d'equips sectorials, coordinador de demarcació, o llocs equivalents dependents d'altres administracions educatives.

Puntuació:

0,50 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,041 punts per mes complet.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del nomenament corresponent amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s'escau, certificació acreditativa de la continuïtat del càrrec a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

4.2.5 Per cada any de serveis en llocs de l'Administració educativa de nivell de complement de destinació igual o superior a l'assignat al cos pel qual es participa, sempre que aquests siguin diferents dels enumerats als subapartats del 4.2.1 al 4.2.4 anteriors d'aquest annex.

Puntuació:

0,75 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,062 punts per mes complet.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del nomenament corresponent amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s'escau, certificació acreditativa de la continuïtat del càrrec a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

4.3 Per ser funcionari de carrera dels cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'escoles oficials d'idiomes i d'arts plàstiques i disseny.

Puntuació:

3,00 punts.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del títol administratiu o credencial o fotocòpia del butlletí o diari oficial on consti la pertinença al cos de catedràtics. Quedaran exempts de la presentació d'aquest document els participants amb destinació a Catalunya.

4.4 Exclusivament per a llocs situats a Navarra, al País Basc, a la Comunitat Valenciana i a les Illes Balears.

Les convocatòries específiques corresponents a llocs ubicats a aquestes comunitats podran assignar fins a un màxim de 5 punts als mèrits que s'hi determinin en funció de les peculiaritats lingüístiques.

Documents justificatius: els que es determinin a les convocatòries respectives d'aquestes comunitats autònomes.

Annex 9

Barem de mèrits aplicable als cossos de catedràtics i de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de catedràtics i de professors d'escoles oficials d'idiomes, de catedràtics i de professors d'arts plàstiques i disseny i de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

Els mèrits al·legats per les persones participants han de tenir-se complerts o reconeguts en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Únicament es valoraran, per tant, els mèrits que es posseeixin fins a la finalització del termini.

—1 Antiguitat

Notes generals

a) Als funcionaris i les funcionàries de carrera dels cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i de catedràtics d'arts plàstiques i disseny, a efectes d'antiguitat tant en el cos com en el lloc, se'ls valoraran els serveis prestats com a funcionaris de carrera dels corresponents cossos de professors, així com els prestats com a funcionaris dels antics cossos de catedràtics de batxillerat, catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i professors de terme d'escoles d'arts aplicades i oficis artístics.

b) Als efectes dels subapartats 1.1.1 (permanència a la destinació definitiva), 1.1.2 (temps en situació de provisionalitat) i 1.2.1, 1.2.2 i 1.2.3 (antiguitat a cossos docents), podran ser computats els serveis que s'hagin prestat en situació de serveis especials obtinguda a l'empara dels supòsits que preveu l'article 87 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. També podran ser computats per aquests subapartats els serveis prestats en les situacions equivalents als serveis especials establertes per disposicions anteriors a la citada Llei. Igualment, podran ser computats per aquests subapartats el temps d'excedència per cura de familiars declarada segons l'article 89.4 de l'esmentada Llei 7/2007.

c) En els subapartats 1.2.2 i 1.2.3 (serveis en altres cossos docents) no es tindran en consideració els anys en què els serveis s'hagin prestat simultàniament, ni tampoc els anys en què aquests serveis siguin simultanis amb els serveis al cos pel qual es concursa computables pels subapartats 1.1.1 o 1.1.2.

1.1 Antiguitat al centre

1.1.1. Per cada any consecutiu de permanència ininterrompuda com a funcionari de carrera amb destinació definitiva en el centre des del qual es concursa, o en el qual està adscrit temporalment a l'estranger, o en situació d'adscripció a la funció de la inspecció d'educació o a altres llocs, serveis d'investigació o de suport a la docència dependents de l'Administració educativa, sempre que aquestes situacions d'adscripció haguessin tingut com a conseqüència la pèrdua de la destinació docent.

Puntuació:

Primer i segon anys: 2,00 punts per cadascun.

La fracció d'any es computarà a raó de 0,1666 punts per cada mes complet.

Tercer any: 4,00 punts.

La fracció d'any es computarà a raó de 0,3333 punts per cada mes complet.

Quart any i següents, 6,00 punts per cadascun.

La fracció d'any es computarà a raó de 0,50 punts per cada mes complet.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del títol administratiu amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s'escau, dels documents corresponents d'inscripció en els registres de personal. Els participants destinats en centres dependents de la Comunitat Autònoma de Catalunya quedaran exempts de la presentació d'aquests documents.

Notes

a) Als efectes d'aquest subapartat 1.1.1, es considera centre des del qual se sol·licita participar en aquest concurs de trasllats, el centre a la plantilla del qual pertany el funcionari amb destinació definitiva o en el qual està adscrit, sempre que la situació d'adscripció hagi implicat la pèrdua de la destinació docent.

b) Els professors que tenen la destinació definitiva en un centre, per integració o desglossament, o trasllat total o parcial d'un altre, comptaran, als efectes d'aquest subapartat, la permanència ininterrompuda referida al seu centre d'origen.

c) Únicament seran computables per aquest subapartat 1.1.1 els serveis prestats com a funcionari de carrera en el cos pel qual es concursa.

d) Professorat amb pèrdua de la destinació definitiva per supressió del lloc o altres causes.

Pel que fa a la determinació dels serveis a què es refereix aquest subapartat 1.1.1, respecte dels funcionaris i les funcionàries que han de participar en aquest concurs de trasllats perquè han perdut la seva destinació definitiva en compliment de sentència, resolució de recurs, per procedir de la situació d'excedència forçosa, o per haver-los estat suprimit expressament el lloc que ocupaven amb caràcter definitiu, es considerarà com a centre des del qual participen, l'últim en el qual hagin prestat serveis amb caràcter definitiu, al qual s'acumularan, si és el cas, els serveis prestats provisionalment, amb posterioritat, en qualsevol centre.

Aquests funcionaris afectats per la pèrdua definitiva del lloc podran, així mateix, acumular al lloc de procedència els serveis prestats amb caràcter definitiu en el centre immediatament anterior al de la supressió. Per al professorat afectat per desplaçaments consecutius del lloc de treball, l'acumulació de serveis comprendrà els prestats amb destinació definitiva als llocs de treball dels quals, successivament, va ser desplaçat. En cas que els funcionaris i les funcionàries afectats no hagin ocupat cap altra destinació definitiva immediatament anterior diferent de la suprimida podran acumular al centre de procedència els serveis prestats amb caràcter provisional abans de l'obtenció d'aquesta; la puntuació d'aquests serveis amb caràcter provisional s'ajustarà al que es disposa al subapartat 1.1.2.

També s'aplicaran aquests criteris als funcionaris i les funcionàries que participin des de la destinació adjudicada en compliment de sanció disciplinària de trasllat forçós amb canvi de localitat de destinació.

Els funcionaris i les funcionàries que prestin serveis en la primera destinació definitiva obtinguda després d'haver-los estat suprimida amb caràcter definitiu la plaça de la qual eren titulars, tindran dret a que se'ls consideri com a prestats en el centre des del que concursen els serveis que acreditin en el centre en què se'ls va suprimir la plaça i, si s'escau, els prestats amb caràcter provisional amb posterioritat a la supressió. Aquest mateix criteri s'aplicarà als qui presten serveis en la primera destinació definitiva obtinguda després d'haver perdut la seva destinació per compliment de sentència o resolució de recurs o per provenir de la situació d'excedència forçosa.

e) Professorat amb pèrdua de la destinació definitiva per adscripció a llocs a l'estranger o a l'Administració.

En els supòsits d'adscripció temporal en centres públics espanyols a l'estranger o a llocs o altres serveis d'investigació i suport a la docència de l'Administració educativa, sempre que el nomenament hagi suposat la pèrdua de la seva destinació docent, la puntuació d'aquest subapartat vindrà donada pel temps de permanència ininterrompuda en aquesta adscripció. Quan se cessi en l'adscripció i s'incorpori com a provisional a la seva administració educativa d'origen, s'entendrà com a centre des del que es participa la destinació servida en adscripció, al qual s'acumularan, en el seu cas, els serveis prestats provisionalment amb posterioritat en qualsevol centre. Aquest temps com a provisional que transcorre des de la finalització en l'adscripció fins la participació en aquest concurs serà valorat d'acord amb el que disposa el subapartat 1.1.2.

1.1.2 Per cada any com a funcionari de carrera en situació de provisionalitat, sempre que es participi des d'aquesta situació.

Puntuació:

2 punts per any.

La fracció d'any es computarà a raó de 0,1666 punts per cada mes complet.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del títol administratiu amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s'escau, dels documents corresponents d'inscripció en els registres de personal. Els participants destinats en centres dependents de la Comunitat Autònoma de Catalunya quedaran exempts de la presentació d'aquests documents.

Als funcionaris de carrera que participin amb caràcter voluntari des de la seva primera destinació definitiva obtinguda per concurs, a la puntuació corresponent al subapartat 1.1.1 se li sumarà l'obtinguda per aquest subapartat. Un cop obtinguda una nova destinació no podrà acumular-se aquesta puntuació.

1.1.3 Per cada any com a funcionari de carrera en la plaça que tingui la qualificació d'especial dificultat, per estar ubicada en un centre d'atenció educativa preferent.

Puntuació:

2 punts per any.

La fracció d'any es computarà a raó de 0,1666 punts per cada mes complet.

Aquesta puntuació s'afegirà a la puntuació obtinguda pels subapartats 1.1.1 o 1.1.2.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del títol administratiu amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s'escau, dels documents corresponents d'inscripció en els registres de personal. Els participants destinats en centres dependents de la Comunitat Autònoma de Catalunya quedaran exempts de la presentació d'aquests documents.

Notes

a) La puntuació que s'assigni per aquest subapartat sempre es computarà a partir del curs acadèmic en què el centre hagi estat expressament qualificat com a centre d'atenció educativa preferent i mentre el centre no ho hagi deixat d'estar.

b) No es computarà, als efectes d'aquest subapartat, el temps que el professor hagi romàs fora del centre en situació de serveis especials, en comissió de serveis, amb llicència d'estudis o en supòsits anàlegs.

1.2 Antiguitat al cos

1.2.1 Per cada any de serveis efectius prestats, en situació de servei actiu, com a funcionari de carrera en el cos a què correspon la vacant.

Puntuació:

2 punts per any.

La fracció d'any es computarà a raó de 0,1666 punts per cada mes complet.

1.2.2 Per cada any de serveis efectius com a funcionari de carrera en d'altres cossos docents a què es refereix la LOE, del mateix subgrup o superior.

Puntuació:

1,50 punts per any.

La fracció d'any es computarà a raó de 0,125 punts per cada mes complet.

1.2.3 Per cada any de serveis efectius com a funcionari de carrera en d'altres cossos docents a què es refereix la LOE, d'un subgrup inferior.

Puntuació:

0,75 punts per any.

La fracció d'any es computarà a raó de 0,0625 punts per cada mes complet.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del títol administratiu amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s'escau, dels documents corresponents d'inscripció en els registres de personal. Els participants destinats en centres dependents de la Comunitat Autònoma de Catalunya quedaran exempts de la presentació d'aquests documents.

—2 Cossos de catedràtics

Per ser funcionari de carrera dels cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'escoles oficials d'idiomes i d'arts plàstiques i disseny.

Puntuació:

5 punts.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del títol administratiu o credencial, o fotocòpia del butlletí o diari oficial on consti o se li reconegui la pertinença al cos de catedràtics. Quedaran exempts de la presentació d'aquest document els participants amb destinació a Catalunya.

—3 Mèrits acadèmics (màxim, 10 punts)

Notes generals

a) En tot aquest apartat, únicament podran valorar-se les titulacions amb validesa oficial a l'Estat espanyol. Quan els títols hagin estat obtinguts a l'estranger o hagin estat expedits per institucions docents d'altres països, haurà d'adjuntar-s'hi la corresponent homologació.

b) Les especificacions que es fan en aquest apartat en la titulació al·legada per a l'ingrés en el cos des del qual es concursa, a efectes de la participació dels funcionaris i les funcionàries dels cossos de catedràtics, s'entendran referides a la titulació al·legada per a l'ingrés al corresponent cos de professors des del qual s'han integrat o, si s'escau, l'al·legada per a l'ingrés en el cos de catedràtics numeraris de batxillerat, catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i professors de terme d'escoles d'arts aplicades i oficis artístics.

3.1 Doctorat, postgraus i premis extraordinaris:

3.1.1. Per posseir el títol de doctor.

Puntuació:

5,00 punts.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del títol de doctor o, si s'escau, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest, d'acord amb el que disposen les ordres de 8 de juliol de 1988 i de 13 d'agost de 2007 o el Reial decret 1002/2010.

3.1.2 Pel títol universitari oficial de màster, diferent del requerit per a l'ingrés a la funció pública docent, per a l'obtenció del qual s'hagin exigit, com a mínim, 60 crèdits.

Puntuació:

3,00 punts.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del títol de màster o, si s'escau, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest, d'acord amb el que disposen les ordres de 8 de juliol de 1988 i de 13 d'agost de 2007 o el Reial decret 1002/2010.

3.1.3. Pel reconeixement de suficiència investigadora o el certificat-diploma acreditatiu d'estudis avançats.

Puntuació:

2,00 punts.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del certificat-diploma.

Aquest mèrit només es valorarà quan no s'hagi al·legat la possessió del títol de doctor.

3.1.4. Per haver obtingut premi extraordinari en el doctorat, en la llicenciatura o grau o, en el cas de les titulacions atorgades pels conservatoris superiors de música, per la menció honorífica en el grau superior.

Puntuació:

1,00 punt.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada de la documentació justificativa.

3.2 Altres titulacions universitàries.

Notes generals

a) Per poder obtenir puntuació per altres titulacions universitàries de caràcter oficial, haurà de presentar-se fotocòpia compulsada de tots els títols que es posseeixin, inclòs l'al·legat per ingressar al cos. Queden exempts d'aquesta presentació els participants de Catalunya als quals els constin aquestes titulacions al·legades al concurs al seu registre informàtic de personal, tot i que hauran de presentar, si és el cas, la certificació que s'indiqui a cada subapartat.

b) Es valoraran únicament titulacions universitàries de caràcter oficial, i en el cas que no hagin estat les exigides amb caràcter general com a requisit per a l'ingrés en el cos des del qual es participa.

3.2.1 Titulacions de grau.

Pel títol universitari oficial de grau.

Puntuació:

5,00 punts.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del títol de grau o, si s'escau, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest, d'acord amb el que disposen les ordres de 8 de juliol de 1988 i de 13 d'agost de 2007 o el Reial decret 1002/2010.

3.2.2. Titulacions universitàries de primer cicle:

Per la segona i restants diplomatures, enginyeries tècniques, arquitectures tècniques o altres títols declarats a tots els efectes legalment equivalents, i pels estudis corresponents al primer cicle d'una llicenciatura, arquitectura o enginyeria.

Puntuació:

3,00 punts.

Documents justificatius:

Certificació acadèmica del títol o primer cicle que s'al·legui com a mèrit. En aquesta certificació acadèmica, hi ha de constar de forma expressa que s'han cursat i superat totes les assignatures corresponents a la titulació de primer cicle al·legada.

Notes

a) En el cas de personal funcionari docent del subgrup A2, no es valorarà per aquest apartat, en cap cas, el primer títol o estudis de primer cicle que es presenti.

En el cas de personal funcionari docent del subgrup A1, no es valorarà per aquest apartat, en cap cas, el títol o estudis de primer cicle que hagi estat necessari superar per a l'obtenció del primer títol de llicenciat, enginyer o arquitecte que es presenti.

b) No es considera com a titulació de primer cicle la superació d'algun dels cursos d'adaptació.

c) No es valoraran els primers cicles que hagin permès l'obtenció d'altres titulacions acadèmiques de cicle llarg que s'al·leguin com a mèrits al subapartat següent.

3.2.3 Titulacions universitàries de segon cicle.

Pels estudis corresponents al segon cicle d'una llicenciatura, arquitectura i enginyeria, o altres títols declarats legalment equivalents.

Puntuació:

3,00 punts.

Documents justificatius:

Certificació acadèmica del títol o segon cicle que s'al·legui com a mèrit.

Notes

a) En el cas de funcionaris de cossos docents del subgrup A1, no es valoraran, per aquest apartat, en cap cas, els estudis d'aquest tipus que hagi estat necessari superar (primer cicle, segon cicle o, en el seu cas, ensenyaments complementaris), per a l'obtenció del primer títol de llicenciat, enginyer o arquitecte que es presenti.

b) La presentació d'aquesta documentació justificativa donarà lloc exclusivament a la puntuació corresponent al segon cicle, sense que en cap cas no es consideri que acrediti implícitament haver cursat el primer cicle correlatiu. En conseqüència, perquè també es valori el primer cicle caldrà justificar-lo per separat, mitjançant la presentació de la documentació justificativa que s'esmenta a l'apartat corresponent.

c) En el cas de titulacions de només segon cicle i els títols declarats equivalents a tots els efectes al títol universitari de llicenciat, únicament es valoraran com a segon cicle.

3.3 Titulacions d'ensenyaments de règim especial i de la formació professional.

Es valoraran les titulacions corresponents a ensenyaments de règim especial atorgades per les escoles oficials d'idiomes, conservatoris professionals i superiors de música i dansa i escoles d'art, així com les de la formació professional, en el cas de no haver estat les exigides com a requisit per a l'ingrés en la funció pública docent o, en el seu cas, que no hagin estat necessàries per a l'obtenció del títol al·legat.

a) Per cada certificació de nivell C2 del Consell d'Europa, 4 punts.

b) Per cada certificació de nivell C1 del Consell d'Europa, 3 punts.

c) Per cada certificació de nivell B2 del Consell d'Europa, 2 punts.

d) Per cada certificació de nivell B1 del Consell d'Europa, 1 punt.

Quan procedeixi valorar les certificacions assenyalades en els apartats anteriors, només es considerarà la de nivell superior que presenti el participant.

e) Per cada títol de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny, de tècnic esportiu superior o de formació professional o equivalent, 2 punts.

f) Per cada títol professional de música o dansa dels conservatoris professionals i superiors de música i dansa, 1,50 punts.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del títol al·legat com a mèrit o certificació acreditativa de l'expedició del títol o d'haver-ne superat els estudis conduents a la seva obtenció.

—4 Exercici de càrrecs directius i altres funcions (màxim, 20 punts)

Notes

a) En cas d'haver desenvolupat amb simultaneïtat els càrrecs i funcions indicats als subapartats 4.1, 4.2, 4.3, 6.4 i 6.6, no podrà acumular-se la puntuació corresponent, valorant-s'hi el que pugui resultar més avantatjós per al participant.

b) Únicament es computarà el seu exercici com a funcionari de carrera.

c) En el cas de funcionaris de carrera dels cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i de catedràtics d'arts plàstiques i disseny, es tindran en compte els serveis prestats en aquests càrrecs com a funcionaris de carrera dels corresponents cossos de professors, amb anterioritat a la integració, inclosos els prestats com a funcionaris dels antics cossos de catedràtics de batxillerat, catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i professors de terme d'escoles d'arts aplicades i oficis artístics.

d) Es consideraran centres públics assimilats als centres públics d'ensenyament secundari els següents:

Instituts de Batxillerat.

Instituts de Formació Professional.

Centres d'Educació de Persones Adultes, sempre que imparteixin els mateixos ensenyaments que als centres a què es refereixen aquests apartats.

Centres d'Ensenyaments Integrats.

4.1 Per cada any com a director/a en centres públics docents o en serveis educatius previstos al Decret 155/1994, de 28 de juny, pel qual es regulen els serveis educatius del Departament d'Educació, o com a coordinador/a d'aula de formació de persones adultes, així com a director/a d'Agrupacions de Llengua i Cultura Espanyoles.

Puntuació:

4,00 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,3333 punts per mes complet.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del nomenament corresponent amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s'escau, certificació acreditativa de la continuïtat del càrrec a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Els participants destinats en centres dependents de la Comunitat Autònoma de Catalunya quedaran exempts de la presentació d'aquests documents.

4.2 Per cada any com a vicedirector, subdirector, secretari, cap d'estudis o càrrecs equivalents en centres públics docents.

Puntuació:

2,50 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,2083 punts per mes complet.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del nomenament corresponent amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s'escau, certificació acreditativa de la continuïtat del càrrec a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Els participants destinats en centres dependents de la Comunitat Autònoma de Catalunya quedaran exempts de la presentació d'aquests documents.

Nota

Es consideraran càrrecs directius equivalents almenys els següents:

Els càrrecs assenyalats en aquest subapartat ocupats en seccions de formació professional.

Subsecretari.

Secretari adjunt.

Cap d'estudis adjunt.

Cap d'estudis nocturn

Cap d'estudis d'FP.

Cap de residència.

Delegat del cap d'estudis en instituts de batxillerat o càrrec equivalent en altres comunitats autònomes.

Director-cap d'estudis de secció delegada.

Director de secció filial.

Director de centre oficial de patronat d'ensenyament mitjà.

Director en funcions d'extensió d'institut de batxillerat.

Adjunt al director de CREDA.

Coordinador pedagògic als instituts d'ensenyaments secundaris.

Càrrec addicional als instituts d'ensenyaments secundaris.

Administrador de centres de formació professional.

Professor delegat en seccions de formació professional.

4.3 Altres funcions docents

Per cada any com a coordinador de cicle, cap de seminari, de departament o de divisió en centres públics, assessor de formació permanent, o funcions docents anàlogues, així com la funció tutorial exercida a partir de l'entrada en vigor de la LOE.

Puntuació (màxim, 5,00 punts).

1,00 punt per any complet.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,0833 punts per mes complet.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del document acreditatiu del nomenament, on hi consti la durada real de la funció. Els participants destinats en centres dependents de la Comunitat Autònoma de Catalunya quedaran exempts de la presentació d'aquests documents.

Nota

Es consideraran altres funcions docents anàlogues les següents:

Cap de departament adjunt.

Càrrec annex d'escola d'art i superior de disseny.

Cap d'Àrea d'Escola d'Art i Superior de Disseny.

Coordinador de Qualitat (ISO).

Coordinador d'Activitats i Serveis.

Coordinador d'Educació Secundària, de Batxillerat o de Formació Professional.

Coordinador d'Informàtica.

Coordinador de Prevenció de Riscos Laborals.

Coordinador Lingüístic.

Coordinador amb responsabilitats administratives

Coordinador d'ensenyaments inicials (Formació d'adults)

Coordinador d'ensenyaments bàsics (Formació d'adults)

Coordinador de competències per a la societat de la informació (Formació d'adults)

Coordinador de proves d'accés (Formació d'adults)

Coordinador de centre formador

Coordinador de pla de transició al treball (PTT)

Coordinador de l'Institut Obert de Catalunya (IOC)

Tutor d'Aprenentatge.

Tutor d'educació infantil, d'educació primària, d'ESO, de Batxillerat, d'FP, de cicles formatius d'arts, d'educació especial, d'ensenyament de disseny, d'ensenyament d'esports, d'ensenyaments artístics, de formació instrumental, de GES, de pla de transició al treball, de proves o de curs d'accés a cicles formatius, de proves d'accés a la universitat, d'unitat de suport d'educació especial, d'acollida i d'aula oberta.

Professors adscrits en comissió de servei als serveis de l'Administració educativa o als instituts de ciències de l'educació, no inclosos a l'apartat 6.4 d'aquest mateix barem.

—5 Formació i perfeccionament (màxim, 10 punts)

5.1 Activitats de formació superades.

Per activitats superades que tinguin per objecte el perfeccionament sobre els aspectes científics i didàctics de les especialitats del cos a què pertany el participant, a les places a les quals opti, o relacionades amb l'organització escolar o amb les tecnologies aplicades a l'educació, organitzades pel Ministeri d'Educació, per les administracions educatives de les comunitats autònomes, així com les organitzades per universitats o per institucions no lucratives, sempre que les activitats hagin estat homologades o reconegudes per les administracions educatives.

Puntuació:

Per cada 10 hores d'activitats de formació acreditades s'assignaran 0,10 punts (màxim, 6 punts). A aquests efectes, se sumaran les hores de totes les activitats, i no podrà assignar-se cap puntuació pel nombre d'hores restant inferior a 10. Quan les activitats en lloc d'hores, estiguin expressades en crèdits, s'entendrà que cada crèdit equival a 10 hores.

Documents justificatius:

Certificació acreditativa expedida per l'organisme o centre corresponent, amb especificació de les hores de durada (no s'acceptarà cap certificació que no les indiqui). En el cas de les activitats organitzades per institucions no lucratives, a l'esmentada certificació s'hi farà constar el reconeixement de l'homologació corresponent del curs que s'al·lega. En cas que les activitats a al·legar constin al registre informàtic de professorat no caldrà aportar cap justificació documental.

5.2 Per la impartició de les activitats de formació i perfeccionament indicades en el subapartat 5.1 anterior.

Puntuació:

Per cada 3 hores d'activitats de formació acreditades s'assignaran 0,10 punts (màxim, 3 punts). A aquests efectes, se sumaran les hores de totes les activitats, i no podrà assignar-se cap puntuació pel nombre d'hores restant inferior a 3. Quan les activitats en lloc d'hores, estiguin expressades en crèdits, s'entendrà que cada crèdit equival a 10 hores.

Documents justificatius:

Certificació acreditativa expedida per l'organisme o centre corresponent, amb especificació de les hores de durada (no s'acceptarà cap certificació que no les indiqui). En el cas de les activitats organitzades per institucions no lucratives, a l'esmentada certificació s'hi farà constar el reconeixement de l'homologació corresponent de l'activitat que s'al·lega. En cas que les activitats a al·legar constin al registre informàtic de professorat no caldrà aportar cap justificació documental.

5.3 Per cada especialitat de la qual sigui titular, corresponent al cos pel qual es concursa, i diferent a la d'ingrés, adquirida pel procediment d'adquisició de noves especialitats, regulat en els reials decrets 850/1993, de 4 de juny, 334/2004, de 27 de febrer i 276/2007, de 23 de febrer, o obtinguda mitjançant la superació d'un concurs oposició convocat amb anterioritat al 1994.

Puntuació:

1,00 punt.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada de la credencial d'adquisició de la nova especialitat. Quedaran exempts de la presentació d'aquest document els participants amb destinació a Catalunya.

En el cas dels cossos de catedràtics, es valoraran les especialitats adquirides en el corresponent cos de professors.

—6 Altres mèrits (màxim, 15 punts)

6.1 Publicacions.

Per publicacions de caràcter didàctic i científic sobre disciplines objecte del concurs o directament relacionades amb aspectes generals del currículum educatiu o amb l'organització escolar.

Puntuació: (fins a 8 punts).

a) Llibres en diferents formats (paper o electrònic):

Autor: fins a 1,00 punt.

Coautor: fins a 0,50 punts.

3 autors: fins a 0,40 punts.

4 autors: fins a 0,30 punts.

5 autors: fins a 0,20 punts.

Més de 5 autors: fins a 0,10 punts.

b) Revistes en diferents formats (paper o electrònic):

Autor: fins a 0,20 punts.

Coautor: fins a 0,10 punts.

3 o més autors: fins a 0,05 punts.

Documents justificatius:

En el cas de llibres, els exemplars corresponents, així com el certificat de l'editorial on consti el títol del llibre, autor/s, ISBN, dipòsit legal i data de la primera edició, nombre d'exemplars i que la seva difusió ha estat en llibreries comercials.

En el cas de les revistes, els exemplars corresponents, així com certificació en què consti el nombre d'exemplars, llocs de distribució i venda, o associació científica o didàctica, legalment constituïda, a què pertany la revista, títol de la publicació, autor/s, ISSN o ISMN, dipòsit legal i data d'edició.

En el cas que l'editor de la publicació (llibre o revista) sigui una administració pública o una universitat, i no s'hagi difós en llibreries o establiments comercials, la documentació justificativa serà una certificació expedida per l'òrgan competent que indiqui, a més de les dades anteriors, els objectius de la publicació i la difusió que se n'ha realitzat.

En el cas que l'editorial o associació hagin desaparegut, aquest extrem haurà de justificar-se per qualsevol mitjà de prova admissible en dret.

No seran valorades les publicacions al·legades per aquest apartat, on no hi figuri l'ISBN i tinguin l'obligatorietat de consignar-lo en virtut del que disposa el Decret 2984/1972, de 2 de novembre, modificat pel Reial decret 2063/2008, de 12 de desembre, o, en el seu cas, ISSN o ISMN, així com aquelles en què l'autor en sigui l'editor.

En el cas de publicacions en format electrònic, es presentarà un informe en el qual l'organisme emissor certificarà que la publicació apareix en una base de dades bibliogràfica. En aquest document se n'indicarà, a més de la base de dades, el títol de la publicació, els autors, la data de publicació i el dipòsit legal.

6.2 Per premis d'àmbit autonòmic, estatal o internacional, convocats per una administració educativa, en projectes d'investigació o innovació en l'àmbit de l'educació, o per la participació en aquests projectes.

Puntuació:

Fins a 2,50 punts.

Documents justificatius:

L'acreditació dels premis obtinguts o de la participació en els projectes, expedida per l'organisme corresponent. En cas que aquesta participació consti al registre informàtic del professorat, no caldrà aportar cap justificació documental.

6.3 Mèrits artístics i literaris.

Per premis en exposicions o en concursos o en certàmens d'àmbit autonòmic, estatal o internacional; per composicions estrenades com autor o per enregistraments amb dipòsit legal; per concerts com a director, solista, solista en l'orquestra o en agrupacions camerístiques; per exposicions individuals o col·lectives.

Puntuació:

Fins a 2,50 punts.

Documents justificatius:

Els programes, crítiques, els exemplars corresponents, la certificació de l'autoria i del dipòsit legal i, si s'escau, l'acreditació dels premis obtinguts (entitat, àmbit, categoria).

6.4 Per cada any de serveis en un lloc de treball de l'administració educativa del mateix nivell o superior de complement de destinació a l'assignat al cos pel qual participa, així com comissió de serveis a la Inspecció d'Educació, assessor tècnic docent i responsable tècnic docent.

Puntuació:

1,50 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,12 punts per mes complet.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del nomenament o encàrrec de funcions a un lloc que figuri a la Relació de Llocs de Treball de l'organisme corresponent amb les diligències de presa de possessió i de cessament o certificació corresponent i si s'escau, certificació acreditativa de la continuïtat en el lloc a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, i/o resolució de comissió de serveis.

Únicament es computarà el seu exercici com a funcionari de carrera.

6.5 Per cada convocatòria en què hagi actuat efectivament com a membre dels tribunals dels procediments selectius d'ingrés o accés als cossos docents als quals es refereix la LOE.

Puntuació:

0,25 punts

Documents justificatius:

Quan no s'hagi pogut al·legar mitjançant l'aplicatiu telemàtic de sol·licituds, certificat expedit per l'òrgan de l'Administració educativa convocant que tingui la custòdia de les actes dels tribunals d'aquests procediments.

Només es valorarà haver format part dels tribunals a partir de l'entrada en vigor del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer (BOE de 2 de març).

6.6 Per cada any de tutorització de les pràctiques del títol universitari oficial de màster per acreditar la formació pedagògica i didàctica exigida per exercir la docència en determinats ensenyaments del sistema educatiu, així com per la tutorització de les pràctiques per a l'obtenció dels títols universitaris de grau que ho requereixin.

Puntuació:

0,10 punts.

Documents justificatius:

Certificació expedida per l'Administració educativa competent o, si s'escau, pel director del centre públic docent en què s'hagi realitzat la tutorització o coordinació del pràcticum de grau, amb indicació del curs acadèmic i la durada de les pràctiques.

Únicament es computarà el seu exercici com a funcionari de carrera.

6.7 Exclusivament per a llocs situats a Navarra, al País Basc, a la Comunitat Valenciana i a les Illes Balears (màxim, 5 punts).

Les convocatòries específiques corresponents a llocs ubicats en aquestes comunitats podran assignar fins a un màxim de 5 punts als mèrits que s'hi determinin en funció de les particularitats lingüístiques.

Documents justificatius:

Els que es determinin a les convocatòries respectives d'aquestes comunitats autònomes.

Annex 10

Codis d'especialitats

Cossos de catedràtics i de professors d'ensenyament secundari:

012 Alemany

011 Anglès

062 Aranès

008 Biologia i geologia

803 Cultura clàssica

009 Dibuix

061 Economia

017 Educació física

001 Filosofia

007 Física i química

010 Francès

005 Geografia i història

002 Grec

013 Italià

003 Llatí

004 Llengua castellana i literatura

051 Llengua catalana i literatura

006 Matemàtiques

016 Música

018 Orientació educativa

019 Tecnologia

101 Administració d'empreses

102 Anàlisi i química industrial

103 Assessoria i processos d'imatge personal

104 Construccions civils i edificació

105 Formació i orientació laboral

106 Hoteleria i turisme

107 Informàtica

108 Intervenció sociocomunitària

109 Navegació i instal·lacions marines

110 Organització i gestió comercial

111 Organització i processos de manteniment de vehicles

112 Organització i projectes de fabricació mecànica

113 Organització i projectes de sistemes energètics

114 Processos de cultiu aqüícola

115 Processos de producció agrària

117 Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics

116 Processos en la indústria alimentària

119 Processos i mitjans de comunicació

122 Processos i productes d'arts gràfiques

123 Processos i productes de fusta i mobles

120 Processos i productes de tèxtil, confecció i pell

118 Processos sanitaris

124 Sistemes electrònics

125 Sistemes electrotècnics i automàtics

816 Formació de persones adultes: àmbit de la comunicació

814 Formació de persones adultes: àmbit de les ciències socials i de la participació

815 Formació de persones adultes: àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia

Cos de professors tècnics de formació professional:

201 Cuina i pastisseria

202 Equips electrònics

203 Estètica

204 Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles

205 Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids

206 Instal·lacions electrotècniques

207 Instal·lacions i equips de criança i de cultiu

208 Laboratori

209 Manteniment de vehicles

210 Màquines, serveis i producció

211 Mecanització i manteniment de màquines

212 Oficina de projectes de construcció

213 Oficina de projectes de fabricació mecànica

214 Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris

215 Operacions de processos

216 Operacions i equips de producció agrària

217 Patronatge i confecció

218 Perruqueria

219 Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics

220 Procediments sanitaris i assistencials

221 Processos comercials

222 Processos de gestió administrativa

223 Producció en arts gràfiques

224 Producció tèxtil i tractaments fisicoquímics

225 Serveis a la comunitat

226 Serveis de restauració

227 Sistemes i aplicacions informàtiques

228 Soldadures

229 Tècniques i procediments d'imatge i so

Cossos de catedràtics i de professors d'escoles oficials d'idiomes:

001 Alemany

011 Anglès

002 Àrab

003 Català

006 Espanyol

007 Èuscar

008 Francès

010 Grec modern

012 Italià

013 Japonès

014 Neerlandès

015 Portuguès

017 Rus

004 Xinès

Cossos de catedràtics i de professors d'arts plàstiques i disseny:

501 Ceràmica

502 Conservació i restauració de materials arqueològics

503 Conservació i restauració d'obres escultòriques

504 Conservació i restauració d'obra pictòrica

506 Conservació i restauració de document gràfic

507 Dibuix artístic i color

508 Dibuix tècnic

509 Disseny d'interiors

510 Disseny de moda

511 Disseny de producte

512 Disseny gràfic

514 Edició d'art

515 Fotografia

516 Història de l'art

517 Joieria i orfebreria

520 Materials i tecnologia: disseny

521 Mitjans audiovisuals

522 Mitjans informàtics

523 Organització industrial i legislació

525 Volum

Cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny:

602 Brodats i puntes

604 Daurat i policromia

605 Ebenisteria artística

606 Enquadernació artística

607 Esmalts

608 Fotografia i processos de reproducció

609 Modelisme i maquetisme

610 Motlles i reproduccions

611 Musivària

612 Talla de pedra i fusta

613 Tècniques ceràmiques

616 Tècniques d'orfebreria i plateria

614 Tècniques de gravat i estampació

615 Tècniques de joieria i bijuteria

617 Tècniques de patronatge i confecció

618 Tècniques del metall

619 Tècniques murals

620 Tècniques tèxtils

621 Tècniques vidrieres

(10.313.114)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal