Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 5785 - 29/12/2010

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

DECRET 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. (Pàg. 93668)


DECRET

200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

L'article 23.2 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, estableix que el president o presidenta de la Generalitat determina per decret el nombre, la denominació i l'àmbit de competències dels departaments en què s'organitza el Govern.

De conformitat amb l'habilitació legal esmentada,

Decreto:

Article 1

Canvi de denominació de departaments

1.1 El Departament de Governació i Administracions Públiques passa a denominar-se Departament de Governació i Relacions Institucionals.

1.2 El Departament d'Economia i Finances passa a denominar-se Departament d'Economia i Coneixement.

1.3 El Departament d'Educació passa a denominar-se Departament d'Ensenyament.

1.4 El Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació passa a denominar-se Departament d'Interior.

1.5 El Departament de Política Territorial i Obres Públiques passa a denominar-se Departament de Territori i Sostenibilitat.

1.6 El Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació passa a denominar-se Departament de Cultura.

1.7 El Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural passa a denominar-se Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

1.8 El Departament d'Acció Social i Ciutadania passa a denominar-se Departament de Benestar Social i Família.

1.9 El Departament d'Innovació, Universitats i Empresa passa a denominar-se Departament d'Empresa i Ocupació.

Article 2

Organització de l'Administració de la Generalitat

2.1 L'Administració de la Generalitat queda organitzada en els departaments següents:

Departament de la Presidència.

Departament de Governació i Relacions Institucionals.

Departament d'Economia i Coneixement.

Departament d'Ensenyament.

Departament de Salut.

Departament d'Interior.

Departament de Territori i Sostenibilitat.

Departament de Cultura.

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Departament de Benestar Social i Família.

Departament d'Empresa i Ocupació.

Departament de Justícia.

2.2 Als efectes del que preveu l'article 19.2 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, l'ordre de prelació protocol·lari dels consellers i conselleres del Govern és l'establert a l'apartat anterior.

Article 3

Determinació de l'àmbit de competència dels departaments en què s'estructura l'Administració de la Generalitat

Als departaments de la Generalitat els correspon l'exercici de les atribucions pròpies de l'Administració de la Generalitat en els següents àmbits:

3.1 Al Departament de la Presidència:

3.1.1 El suport i assistència al president de la Generalitat de Catalunya en l'exercici de les seves funcions.

3.1.2 Les funcions de Secretaria del Govern, l'assessorament, representació i defensa jurídica del Govern i de l'Administració de la Generalitat i dels organismes que en depenen, així com la gestió de les publicacions oficials.

3.1.3 La coordinació i seguiment del Consell Tècnic.

3.1.4 L'atenció ciutadana, la informació i difusió de l'activitat del president, del Govern de la Generalitat, i dels recursos, els serveis i els programes de l'Administració, així com la coordinació i direcció dels sistemes d'informació i gestió corporativa de la Generalitat.

3.1.5 La relació amb els mitjans de comunicació, l'organització de la prestació dels serveis audiovisuals de la Generalitat i d'àmbit local, i la regulació i control dels serveis de comunicació en l'àmbit de Catalunya.

3.1.6 La direcció de les delegacions territorials del Govern de la Generalitat.

3.1.7 L'establiment de criteris, direcció i control de la contractació pública.

3.1.8 Les relacions exteriors i actuació de la Generalitat davant les institucions de la Unió Europea.

3.1.9 La cooperació al desenvolupament.

3.1.10 La direcció de les polítiques esportives.

3.1.11 Qualsevol altra que li atribueixin les lleis i altres disposicions.

Sense perjudici dels organismes que es puguin adscriure o relacionar mitjançant la norma corresponent, resten adscrits al Departament de la Presidència el Patronat de la Muntanya de Montserrat, el Centre d'Història Contemporània, la Casa de la Generalitat a Perpinyà i l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions (EADOP).

3.2 Al Departament de Governació i Relacions Institucionals:

3.2.1 L'impuls d'estratègies i avaluació de les administracions públiques i del sector públic, així com la seva estructura i dimensionament, organització, funcionament, coordinació i desenvolupament de l'administració electrònica, la formació del personal al servei de les administracions públiques i la funció pública.

3.2.2 La cooperació amb l'Administració local de Catalunya.

3.2.3 Els processos electorals.

3.2.4 Les relacions institucionals i amb el Parlament.

3.2.5 Els afers religiosos.

3.2.6 Qualsevol altra que li atribueixin les lleis i altres disposicions.

Sense perjudici dels organismes que es puguin adscriure o relacionar mitjançant la norma corresponent, resten adscrits al Departament de Governació i Relacions Institucionals l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i l'Agència Catalana de Certificació.

3.3 Al Departament d'Economia i Coneixement:

3.3.1 La política econòmica.

3.3.2 Les entitats de crèdit.

3.3.3 El mercat de valors.

3.3.4 El deute públic i la tutela financera dels ens locals.

3.3.5 La promoció i la defensa de la competència.

3.3.6 El sector assegurador.

3.3.7 Les finances públiques, els pressupostos i l'eficiència de la despesa.

3.3.8 La fiscalització, el control financer i el retiment dels comptes públics.

3.3.9 La gestió de les despeses de personal.

3.3.10 El patrimoni de la Generalitat.

3.3.11 La gestió dels tributs.

3.3.12 El joc i els espectacles.

3.3.13 La licitació de les infraestructures de Catalunya.

3.3.14 Les universitats.

3.3.15 La qualitat del sistema universitari.

3.3.16 Les beques que no siguin competència del Departament d'Ensenyament.

3.3.17 El foment de la recerca.

3.3.18 Qualsevol altra que li atribueixin les lleis i altres disposicions.

Sense perjudici dels organismes que es puguin adscriure o relacionar mitjançant la norma corresponent, resten adscrits al Departament d'Economia i Coneixement l'Institut Català de Finances, l'Institut Català del Crèdit Agrari, l'Institut Català d'Estadística, l'Autoritat Catalana de la Competència, l'Agència Tributària de Catalunya i l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA).

3.4 Al Departament d'Ensenyament:

3.4.1 La política educativa en l'àmbit de l'ensenyament no universitari.

3.4.2 L'actuació en matèria d'ordenació curricular i innovació del sistema educatiu.

3.4.3 L'avaluació del rendiment escolar i establiment de mesures correctores.

3.4.4 La direcció i avaluació dels centres públics del sistema educatiu de Cata-lunya.

3.4.5 La supervisió i relació amb els centres privats concertats del sistema educatiu de Catalunya.

3.4.6 La planificació de l'oferta educativa de llocs escolars.

3.4.7 La direcció del professorat i personal al servei dels centres públics.

3.4.8 Qualsevol altra que li atribueixin les lleis i altres disposicions.

3.5 Al Departament de Salut:

3.5.1 La política sanitària.

3.5.2 El Servei Català de la Salut.

3.5.3 L'Institut Català de la Salut.

3.5.4 Els equipaments sociosanitaris.

3.5.5 Qualsevol altra que li atribueixin les lleis i altres disposicions.

Sense perjudici dels organismes que es puguin adscriure o relacionar mitjançant la norma corresponent, resta adscrit al Departament de Salut l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques.

3.6 Al Departament d'Interior:

3.6.1 Les funcions relacionades amb la seguretat ciutadana.

3.6.2 El trànsit.

3.6.3 Les emergències i la protecció civil.

3.6.4 La prevenció, extinció d'incendis i salvament.

3.6.5 Qualsevol altra que li atribueixin les lleis i altres disposicions.

Sense perjudici dels organismes que es puguin adscriure o relacionar mitjançant la norma corresponent, resten adscrits al Departament d'Interior l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, el Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 i el Servei Català de Trànsit.

3.7 Al Departament de Territori i Sostenibilitat:

3.7.1 La política i la planificació territorial i l'urbanisme.

3.7.2 Les polítiques de sòl.

3.7.3 L'habitatge i la promoció i gestió del patrimoni públic d'habitatge incloses les polítiques de sòl residencial associades.

3.7.4 L'ordenació de l'edificació i control de qualitat del procés i productes d'edificació.

3.7.5 Les polítiques de rehabilitació d'habitatges en barris i nuclis històrics.

3.7.6 Les obres públiques i infraestructures.

3.7.7 Les carreteres, els ferrocarrils, els ports i aeroports.

3.7.8 Els transports.

3.7.9 La planificació i qualitat ambiental, així com les polítiques davant el canvi climàtic.

3.7.10 L'aigua.

3.7.11 Els residus.

3.7.12 Els serveis meteorològics.

3.7.13 L'impuls de les energies renovables.

3.7.14 Qualsevol altra que li atribueixin les lleis i altres disposicions.

Sense perjudici dels organismes que es puguin adscriure o relacionar mitjançant la norma corresponent, resten adscrits al Departament de Territori i Sostenibilitat l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre i l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran.

3.8 Al Departament de Cultura:

3.8.1 La promoció, cooperació i difusió cultural.

3.8.2 El patrimoni cultural, arxius i museus.

3.8.3 Les indústries culturals, també aquelles que es fomentin a través dels mitjans de comunicació públics.

3.8.4 La cultura tradicional i popular catalana.

3.8.5 Els equipaments culturals.

3.8.6 La promoció i foment de la llengua catalana.

3.8.7 Qualsevol altra que li atribueixin les lleis i altres disposicions.

Sense perjudici dels organismes que es puguin adscriure o relacionar mitjançant la norma corresponent, resten adscrits al Departament de Cultura la Institució de les Lletres Catalanes, el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, Museus d'Arqueologia, la Biblioteca de Catalunya, i l'Entitat Autònoma de Difusió Cultural.

3.9 Al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural:

3.9.1 Les polítiques d'agricultura.

3.9.2 Les polítiques de ramaderia.

3.9.3 Les polítiques de pesca.

3.9.4 Les activitats cinegètiques i la pesca fluvial.

3.9.5 El desenvolupament del món rural.

3.9.6 El medi natural.

3.9.7 Els boscos i la biodiversitat.

3.9.8 La indústria agroalimentària i les polítiques d'alimentació.

3.9.9 Qualsevol altra que li atribueixin les lleis i altres disposicions.

Sense perjudici dels organismes que es puguin adscriure o relacionar mitjançant la norma corresponent, resta adscrit al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural l'Institut Català de la Vinya i el Vi.

3.11 Al Departament de Benestar Social i Família:

3.11.1 Les polítiques de serveis socials.

3.11.2 Les polítiques de dones.

3.11.3 La política de joventut.

3.11.4 La política de la gent gran.

3.11.5 Les famílies, la infància i l'adolescència.

3.11.6 La política d'immigració i suport a la migració catalana.

3.11.7 La política de gais, lesbianes i transsexuals.

3.11.8 L'acolliment i les adopcions.

3.11.9 La política de les persones amb disminució i dependències.

3.11.10 Els equipaments assistencials de la xarxa de serveis socials.

3.11.11 Les polítiques per a la inclusió social.

3.11.12 L'acció comunitària.

3.11.13 La coordinació i la gestió de la xarxa d'equipaments cívics i socials.

3.11.14 La sensibilització cívica i social i el suport a les entitats i el voluntariat.

3.11.15 Qualsevol altra que li atribueixin les lleis i altres disposicions.

Sense perjudici dels organismes que es puguin adscriure o relacionar mitjançant la norma corresponent, resta adscrit al Departament de Benestar Social i Família l'Institut Català de les Dones i l'Institut Català de l'Adopció.

3.12 Al Departament d'Empresa i Ocupació:

3.12.1 El comerç interior i l'artesania.

3.12.2 El consum.

3.12.3 El turisme.

3.12.4 La indústria.

3.12.5 La seguretat industrial.

3.12.6 La innovació.

3.12.7 Energia i mines.

3.12.8 L'economia social, les cooperatives i l'autoempresa.

3.12.9 Les telecomunicacions i la societat de la informació.

3.12.10 La internacionalització de l'empresa catalana.

3.12.11 Les relacions laborals i la inspecció de treball.

3.12.12 La intermediació laboral i l'ocupació.

3.12.13 La formació ocupacional i contínua.

3.12.14 Qualsevol altra que li atribueixin les lleis i altres disposicions.

Sense perjudici dels organismes que es puguin adscriure o relacionar mitjançant la norma corresponent, resta adscrit al Departament d'Empresa i Ocupació el Servei d'Ocupació de Catalunya.

3.13 Al Departament de Justícia:

3.13.1 Les funcions relacionades amb l'Administració de justícia a Catalunya i la seva modernització.

3.13.2 Els serveis penitenciaris, la rehabilitació i la justícia juvenil.

3.13.3 La conservació, l'actualització i el desenvolupament del dret civil de Catalunya.

3.13.4 Les associacions, les fundacions, els col·legis professionals, les acadèmies, notaris i registradors.

3.13.5 Qualsevol altra que li atribueixin les lleis i altres disposicions.

Sense perjudici dels organismes que es puguin adscriure o relacionar mitjançant la norma corresponent, resta adscrit al Departament de Justícia el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

Disposicions transitòries

Primera

1. La imputació orgànica de les despeses als crèdits pressupostaris corresponents des de l'entrada en vigor d'aquest Decret i fins al tancament de l'exercici pressupostari de 2010 es farà d'acord amb la classificació orgànica vigent.

2. Les despeses dels departaments creats o modificats per aquest Decret s'imputaran fins al final del present exercici 2010 als crèdits adequats dels departaments que anteriorment desenvolupaven les respectives funcions.

Segona

Mentre no s'aprovi la reestructuració dels departaments que, d'acord amb aquest Decret, canvien de denominació, s'agrupen o assumeixen noves competències procedents d'altres departaments, els seus centres directius i les entitats que en depenen s'integraran i seguiran exercint les seves funcions en els departaments als quals s'han adscrit les respectives competències.

Tercera

Mentre no s'hagi aprovat l'estructura dels nous departaments i dels departaments que assumeixen noves funcions, els òrgans competents del Departament d'on provenen les seves competències els donaran suport.

Disposició final

Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 27 de desembre de 2010

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

(10.362.138)

 

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal