Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 5833 - 09/03/2011

DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT

RESOLUCIÓ ENS/607/2011, de 25 de febrer, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent. (Pàg. 14220)

RESOLUCIÓ

ENS/607/2011, de 25 de febrer, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent.

La disposició addicional 12, apartat 1, de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i el Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, estableixen que el sistema d'ingrés en la funció pública docent serà el de concurs oposició.

La disposició transitòria dissetena de la Llei orgànica 2/2006 estableix un procediment selectiu d'ingrés en la funció pública docent en el qual es valorarà, en la fase de concurs, la formació acadèmica i, de manera preferent, l'experiència docent prèvia en els centres públics de la mateixa etapa educativa, fins als límits legals permesos.

L'article 3 del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, estableix que les administracions públiques convocants, una vegada aprovades les seves respectives ofertes d'ocupació, procediran a realitzar les convocatòries per a la provisió de places autoritzades en les esmentades ofertes d'ocupació.

La disposició transitòria primera del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, estableix que les disposicions contingudes en el seu títol VI s'aplicaran als procediments d'ingrés als cossos docents que es convoquin durant els anys d'implantació de la Llei orgànica d'educació.

El Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, defineix les condicions de formació per a l'exercici de la docència a l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i estableix les especialitats dels cossos docents de l'ensenyament secundari.

L'Acord del Govern de la Generalitat GOV/23/2011, de 15 de febrer, aprova l'oferta d'ocupació pública parcial per a l'any 2011 de 1.245 places per a cossos de funcionaris docents del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 5820, de 17.2.2011).

A proposta de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics,

Resolc:

Obrir convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent de 1.245 places per a cossos de funcionaris docents del Departament d'Ensenyament, d'acord amb les bases que es detallen a l'annex 1.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, abans del recurs contenciós administratiu, davant la consellera d'Ensenyament en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, d'acord amb el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 25 de febrer de 2011

Irene Rigau i Oliver

Consellera d'Ensenyament

Annex

Índex

Annex 1: Bases de la convocatòria.

—1 Normes generals

1.1 Places convocades.

1.2 Normativa aplicable.

—2 Requisits dels aspirants

2.1 Requisits generals.

2.2 Requisits específics per participar pel procediment d'ingrés lliure.

2.2.1 Per a l'ingrés al cos de professors d'ensenyament secundari.

2.2.2 Per a l'ingrés al cos de professors tècnics de formació professional.

2.2.3 Per a l'ingrés al cos de professors d'escoles oficials d'idiomes.

2.2.4 Per a l'ingrés al cos de professors d'arts plàstiques i disseny.

2.3 Requisits específics per participar per la reserva per a aspirants amb discapacitat.

2.4 Requisits específics per participar en el procediment d'accés a cossos docents de grup superior.

2.5 Requisits específics per participar en el procediment d'accés a cossos docents del mateix grup i complement de destinació.

2.6 Data de compliment de requisits.

—3 Sol·licituds i termini de presentació

3.1 Presentació.

3.2 Instruccions per emplenar la sol·licitud.

3.2.1 Formalització de la sol·licitud.

3.2.2 Aspirants amb discapacitat.

3.2.3 Aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola.

3.2.4 Exempts de la prova oral i escrita de la llengua catalana.

3.2.5 Exempts de la prova oral i escrita de llengua castellana.

3.2.6 Opció per a l'informe que valori els coneixements relacionats amb la unitat didàctica, l'aptitud pedagògica de l'aspirant i el domini de les tècniques de treball docent, previst a la base 6.4.2.

3.2.7 Funcionaris de carrera.

3.3 Pagament dels drets de participació en el procediment selectiu.

3.3.1 Import dels drets de participació.

3.3.2 Forma de pagament.

3.3.3 Exempts del pagament dels drets de participació.

3.4 Termini de presentació.

3.5 Preferència d'àmbit territorial on realitzar les proves.

—4 Admissió d'aspirants

4.1 Llista d'admesos i exclosos.

4.2 Termini de reclamacions contra la llista provisional.

4.3 Estimació o desestimació de les reclamacions en la resolució definitiva d'admesos i exclosos.

4.4 L'admissió no implica reconeixement dels requisits exigits.

—5 Òrgans de selecció

5.1 Tribunals i comissions de selecció.

5.2 Nomenament.

5.3 Composició dels tribunals.

5.3.1 Tribunals del cos de professors d'ensenyament secundari.

5.3.2 Tribunals del cos de professors tècnics de formació professional.

5.3.3 Tribunals del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes.

5.3.4 Tribunals del cos de professors d'arts plàstiques i disseny.

5.3.5 Tribunals suplents.

5.3.6 Participació voluntària.

5.3.7 Tendència a la paritat entre professors i professores.

5.3.8 Dates dels sorteigs dels vocals dels tribunals.

5.3.9 Designació excepcional de vocals.

5.3.10 Principi d'especialitat en la designació dels tribunals.

5.3.11 Competència lingüística.

5.3.12 Secretari dels tribunals.

5.4 Composició de les comissions de selecció.

5.5 Obligatorietat de participació en els òrgans de selecció.

5.6 Abstenció i recusació.

5.7 Constitució de tribunals i comissions de selecció.

5.8 Funcions dels tribunals.

5.9 Incorporació d'assessors especialistes.

5.10 Funcions de les comissions de selecció.

5.11 Publicitat dels criteris de correcció.

5.12 Procediment d'actuació.

5.13 Mesures per als aspirants amb discapacitat.

5.14 Nombre màxim d'aprovats.

5.15 Col·laboració d'altres òrgans.

5.16 Indemnitzacions i dietes.

—6 Sistema de selecció

6.1 Inici i desenvolupament de les proves.

6.1.1 Data, hora i lloc on es realitzarà l'acte de presentació dels opositors i l'inici de les proves.

6.1.2 Citació dels aspirants.

6.1.3 Desenvolupament i procediment.

6.1.4 Proves d'idiomes moderns.

6.2 Prova d'acreditació del coneixement de la llengua castellana per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola.

6.3 Prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya, tant en l'expressió oral com en l'escrita.

6.3.1 Contingut de la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya.

6.3.2 Qualificació de la prova de llengües oficials.

6.3.3 Exempts de la prova oral i escrita de llengua catalana.

6.3.4 Exempts de la prova oral i escrita de la llengua castellana.

6.3.5 Publicació de les exempcions de la prova de llengües en les llistes d'admesos i exclosos.

6.4 Fase d'oposició en els procediments selectius d'ingrés lliure i reserva per a aspirants amb discapacitat.

6.4.1 Prova de la fase d'oposició.

6.4.2 Informe de valoració dels coneixements relacionats amb la unitat didàctica.

6.4.3 Qualificació de la fase d'oposició.

6.5 Fase d'oposició en el procediment selectiu d'accés a un cos de grup superior.

6.6 Fase d'oposició en el procediment selectiu d'accés a un cos del mateix grup i complement de destinació.

6.7 Normes comunes a la fase d'oposició.

6.7.1 Lectura pública dels exercicis.

6.7.2 Qualificació de les proves.

6.7.3 Temaris.

6.7.4 Funcionaris d'organismes internacionals.

6.8 Fase de concurs.

6.8.1 Al·legació de mèrits davant el tribunal.

6.8.2 Qualificació de la fase de concurs.

6.8.3 Valoració definitiva de la fase de concurs.

6.8.4 Recuperació de la documentació presentada per justificar els mèrits.

—7 Superació del concurs oposició i selecció dels aspirants per a la realització de la fase de pràctiques

7.1 Procediments d'ingrés lliure i reserva per a aspirants amb discapacitat.

7.2 Procediment d'accés a un cos docent de grup superior.

7.3 Procediment d'accés a un cos docent del mateix grup i complement de destinació.

7.4 Actuació de les comissions de selecció i publicació de les llistes d'aspirants seleccionats.

7.4.1 Agregació de les puntuacions.

7.4.2 Criteris per resoldre els empats.

7.4.3 Acumulació de places vacants en el procediment d'accés.

7.4.4 Nombre màxim d'aprovats.

7.4.5 Exposició pública de les llistes d'aspirants seleccionats.

7.4.6 Publicació al DOGC de les llistes úniques d'aspirants seleccionats.

7.4.7 Exempcions i renúncies.

7.4.8 Llista complementària d'aspirants seleccionats.

—8 Presentació de documents dels aspirants seleccionats

8.1 Termini i documents a presentar.

8.2 Documents dels que ja són funcionaris de carrera.

8.3 Opció retributiva.

8.4 Exclusió dels aspirants que no presentin la documentació.

—9 Nomenament de funcionaris en pràctiques i adjudicació de destinacions provisionals

9.1 Assignació de destinació provisional i nomenament.

9.2 Opcions.

9.3 Règim jurídic.

9.4 Caràcter provisional de les destinacions.

—10 Fase de pràctiques

10.1 Lloc i durada.

10.2 Activitats de formació.

10.3 Avaluació.

10.4 Exempts de l'avaluació.

—11 Nomenament de funcionaris de carrera

Annex 2: Barem per al procediment d'ingrés lliure.

Annex 3: Barem per a la valoració dels mèrits en el procediment d'accés a un cos de grau superior i en el procediment d'accés a un cos del mateix grup i complement de destinació.

Annex 4: Criteris per a l'elaboració i la presentació de la programació didàctica i per a la preparació i exposició oral de la unitat didàctica.

Annex 5: Normativa d'ordenació curricular.

Annex 6: Especificacions, pautes i criteris per a la realització de l'exercici de caràcter pràctic.

Annex 7: Model de declaració jurada o promesa.

Annex 8: Serveis de valoració i orientació per a persones amb discapacitat (CAD).

Annex 9: Titulacions equivalents a efectes de docència.

Annex 10: Àrees territorials.

[Índex]

Annex 1

Bases de la convocatòria

—1 Normes generals

1.1 Places convocades.

Es convoca concurs oposició per cobrir 1.245 places.

La distribució per cossos és la que es detalla a continuació:

Codi: 590

Cos: Professors d'ensenyament secundari

Nombre de places: 1.004

Codi: 591

Cos: Professors tècnics de formació professional

Nombre de places: 191

Codi: 592

Cos: Professors d'escoles oficials d'idiomes

Nombre de places: 30

Codi: 595

Cos: Professors d'arts plàstiques i disseny

Nombre de places: 20

Total: 1.245.

Es reserva un 5% del total de places convocades als aspirants que reunint les condicions generals i específiques exigides per a l'ingrés al cos al qual opten, tinguin reconeguda pels òrgans competents una disminució física de grau igual o superior al 33%.

La distribució d'aquestes places per especialitats, i la determinació de les places de reserva, si escau, és la següent:

L=procediment d'ingrés lliure; R=reserva per a aspirants amb discapacitat; E=procediment d'accés a un cos de grup superior; A=procediment d'accés a un cos del mateix grup; T=total.

Codi

Especialitat

E

L

R

T

Cos de professors d'ensenyament secundari

         

AL

Alemany

1

2

0

3

AN

Anglès

22

61

4

87

CN

Biologia i geologia

14

38

3

55

DI

Dibuix

10

27

2

39

ECO

Economia

5

14

1

20

EF

Educació física

14

40

3

57

FI

Filosofia

4

13

1

18

FQ

Física i química

14

38

3

55

FR

Francès

5

13

1

19

GE

Geografia i història

19

52

4

75

GR

Grec

2

6

0

8

LA

Llatí

2

6

0

8

LC

Llengua catalana i literatura

18

50

4

72

LE

Llengua castellana i literatura

20

56

4

80

MA

Matemàtiques

20

56

4

80

MU

Música

9

24

2

35

PSI

Orientació educativa

15

42

3

60

TEC

Tecnologia

20

57

4

81

501

Administració d'empreses

1

5

0

6

502

Anàlisi i química industrial

2

6

1

9

503

Assessoria i processos d'imatge personal

2

6

0

8

505

Formació i orientació laboral

5

16

1

22

506

Hoteleria i turisme

1

4

0

5

507

Informàtica

6

17

1

24

508

Intervenció sociocomunitària

6

19

1

26

510

Organització i gestió comercial

2

5

0

7

511

Organització i processos de manteniment

       
 

de vehicles

2

5

1

8

512

Organització i projectes de fabricació mecànica

2

5

0

7

517

Processos diagnòstics clínics

       
 

i productes ortoprotètics

2

6

1

9

518

Processos sanitaris

4

10

1

15

522

Processos i productes d'arts gràfiques

0

2

0

2

525

Sistemes electrotècnics i automàtics

1

3

0

4

 

Total

250

704

50

1.004

Cos de professors tècnics de formació professional

         

601

Cuina i pastisseria

10

1

11

 

603

Estètica

6

1

7

 

606

Instal·lacions electrotècniques

7

0

7

 

609

Manteniment de vehicles

16

1

17

 

611

Mecanització i manteniment de màquines

7

1

8

 

615

Operacions de processos

2

0

2

 

616

Operacions i equips de producció agrària

2

0

2

 

618

Perruqueria

6

0

6

 

619

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics

9

0

9

 

620

Procediments sanitaris i assistencials

39

2

41

 

621

Processos comercials

5

0

5

 

622

Processos de gestió administrativa

8

1

9

 

625

Serveis a la comunitat

27

1

28

 

626

Serveis de restauració

2

0

2

 

627

Sistemes i aplicacions informàtiques

30

2

32

 

628

Soldadures

2

0

2

 

629

Tècniques i procediments d'imatge i so

3

0

3

 
 

Total

181

10

191

 

Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes

         

190

Espanyol

0

2

0

2

192

Francès

1

4

0

5

193

Anglès

5

15

1

21

195

Català

0

2

0

2

 

Total

6

23

1

30

Cos de professors d'arts plàstiques i disseny

         

702

Cons. i rest. materials arqueològics

0

1

0

1

707

Dibuix artístic i color

0

3

0

3

708

Dibuix tècnic

0

2

0

2

709

Disseny d'interiors

0

2

0

2

712

Disseny gràfic

1

2

1

4

714

Edició d'art

0

1

0

1

715

Fotografia

0

1

0

1

716

Història de l'art

0

2

0

2

717

Joieria i orfebreria

0

1

0

1

720

Materials i tecnologia: disseny

0

1

0

1

721

Mitjans audiovisuals

0

1

0

1

722

Mitjans informàtics

0

1

0

1

 

Total

1

18

1

20

1.2 Normativa aplicable.

En aquests procediments selectius és aplicable la normativa següent:

El Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre (DOGC núm. 2509, de 3.11.1997), pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

El Decret 66/1999, de 9 de març (DOGC núm. 2852, de 22.3.1999), sobre l'accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional.

El Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent, modificat pel Decret 172/2005, de 23 d'agost (DOGC núm. 4455, de 25.8.2005).

L'Ordre EDC/12/2006, de 18 de gener (DOGC núm. 4559, de 26.1.2006), per la qual s'aprova la tramitació telemàtica del procediment de participació en les convocatòries de processos selectius per a l'ingrés a la funció pública docent i l'accés i l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents.

La Llei 26/2010, de 3 d'agost (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010), de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

La Llei 29/2010, de 3 d'agost (DOGC núm. 5687, de 6.8.2010), de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig (BOE núm. 106, de 4.5.2006), d'educació.

El Reial decret 276/2007, de 23 de febrer (BOE núm. 53, de 2.3.2007), pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents que imparteixen ensenyaments escolars del sistema educatiu i en el cos d'inspectors d'educació.

El Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre (BOE núm. 287, de 28.11.2008), pel qual es defineixen les condicions de formació per a l'exercici de la docència a l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i estableixen les especialitats dels cossos docents de l'ensenyament secundari.

Altres disposicions d'aplicació general, així com el que s'estableix en aquesta convocatòria.

[Índex]

—2 Requisits dels aspirants

Per tal de ser admès als procediments selectius, l'aspirant haurà de reunir els requisits següents:

2.1 Requisits generals.

a) Ser espanyol, o nacional d'altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

També podran ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l'Estat espanyol, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, sigui quina sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, tinguin menys de vint-i-un anys o siguin més gran d'aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors.

b) Tenir setze anys complerts i no excedir, en el moment del nomenament com a funcionari de carrera, l'edat establerta per a la jubilació amb caràcter general.

c) Estar en possessió, o reunir les condicions per a l'expedició, d'alguna de les titulacions que per a cada cos determina aquesta base. En cas que la titulació esmentada s'hagi obtingut a l'estranger, caldrà que prèviament hagi estat concedida la corresponent credencial d'homologació, segons el Reial decret 285/2004, de 20 de febrer, pel que es regulen les condicions d'homologació i convalidació de títols i estudis estrangers en educació superior, i el Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre, pel que s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2005/36/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de setembre de 2005, i la Directiva 2006/100/CE del Consell, de 20 de novembre de 2006, relativa al reconeixement de qualificacions professionals que autoritzen l'exercici d'una professió concreta a l'Estat espanyol.

d) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i a l'especialitat a què s'opta.

e) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.

Els aspirants que participin i s'acullin al que estableix l'apartat a) d'aquesta base amb nacionalitat no espanyola hauran d'acreditar, igualment, que no es troben sotmesos a cap sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen.

f) No ser funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del corresponent nomenament del mateix cos al qual vol ingressar.

2.2 Requisits específics.

Per tal de participar pel procediment d'ingrés lliure, els aspirants hauran de reunir, a més de les condicions generals, els requisits següents:

2.2.1 Per a l'ingrés al cos de professors d'ensenyament secundari.

a) Estar en possessió, o reunir les condicions per a la seva expedició, del títol de doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència, d'acord amb el que estableix el punt 1 de la disposició addicional única del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer. Són equivalents a efectes de docència les titulacions que es detallen per a cada especialitat a l'annex 9 d'aquesta Resolució, així com aquelles que hagin estat declarades equivalents a alguna de les titulacions incloses a aquest annex 9.

b) Estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica a la qual es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006.

Amb caràcter general acreditaran aquest requisit els aspirants que estiguin en possessió del títol oficial de màster universitari que habilita per l'exercici de les professions regulades de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i escoles oficials d'idiomes. No obstant això, estaran dispensats de la possessió de l'esmentat títol aquells que acreditin algun dels requisits següents:

Estar en possessió del títol professional d'especialització didàctica, el certificat de qualificació pedagògica o el certificat d'aptitud pedagògica, abans de l'1 d'octubre de 2009.

Estar en possessió d'un títol universitari oficial, abans de l'1 d'octubre de 2009, que habiliti per a l'exercici de la professió de mestre o d'un títol de llicenciat en pedagogia o psicopedagogia, així com qualsevol títol de llicenciat o altra titulació declarada equivalent a aquest que inclogui formació pedagògica i didàctica. Pel que fa a aquests altres títols de llicenciat que inclouen aquesta formació pedagògica i didàctica hi ha els següents:

Llicenciatura de ciències de l'activitat física i de l'esport (especialitat itinerari d'educació).

Títol superior de música (especialitat pedagogia de l'instrument i especialitat de pedagogia de la formació musical bàsica i general).

Títol superior de dansa (especialitat de pedagogia de la dansa).

Llicenciat en filosofia i ciències de l'educació (secció pedagogia i secció ciències de l'educació, en totes les seves especialitats).

Llicenciat en filosofia i lletres (divisió filosofia i ciències de l'educació i secció ciències de l'educació).

Llicenciat en psicologia amb l'itinerari, la menció o l'especialitat de:

Psicologia de l'educació.

Psicologia de la intervenció social, organitzacional i educativa.

Psicologia evolutiva i de l'educació.

Haver acreditat la superació de 180 crèdits de pedagogia o psicopedagogia abans de l'1 d'octubre de 2009, en el cas dels llicenciats en pedagogia o psicopedagogia amb titulació posterior a l'1 d'octubre de 2009.

Estar en possessió, abans de l'1 d'octubre de 2009, d'una llicenciatura o titulació equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica, tal com estableix la disposició transitòria vuitena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig. Aquesta formació es podrà acreditar mitjançant una certificació emesa per la universitat en la que consti la superació d'un mínim de 80 crèdits de formació pedagògica i didàctica entre les matèries troncals i optatives.

Haver impartit docència, abans de l'1 de setembre de 2009, durant un mínim de dotze mesos en centres públics o privats d'ensenyaments reglats degudament autoritzats, en els ensenyaments d'educació secundària obligatòria o de batxillerat, formació professional o d'escoles oficials d'idiomes, d'acord amb el previst al Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre.

2.2.2 Per a l'ingrés al cos de professors tècnics de formació professional.

Estar en possessió, o reunir les condicions per a la seva expedició, del títol de diplomat universitari, enginyer tècnic, arquitecte tècnic, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència, d'acord amb el que estableix el punt 2 de la disposició addicional única del Reglament d'ingrés als cossos docents, aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer. Són equivalents a efectes de docència les titulacions que es detallen per a cada especialitat a l'annex 9 d'aquesta Resolució, així com aquelles que hagin estat declarades equivalents a alguna de les titulacions incloses a aquest annex 9.

D'acord amb el que estableix el punt 6 de la disposició addicional única del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, per les especialitats en les quals no s'hagin exhaurit les quatre convocatòries a què es referia la disposició transitòria segona del Reial decret 777/1998, de 30 d'abril, en la nova redacció donada pel Reial decret 334/2004, de 27 de febrer, podran ser admesos aquells aspirants que, tot i no tenir la titulació exigida amb caràcter general, acreditin una experiència docent de, com a mínim, dos anys en centres educatius públics dependents de la Generalitat de Catalunya i estiguin en possessió del títol de tècnic especialista o tècnic superior en una especialitat de formació professional que pertanyi a la família professional corresponent. A aquests efectes, la duració d'un any s'entén com a serveis efectius prestats durant al menys 6 mesos en el mateix curs acadèmic. Les especialitats a què es refereix aquest paràgraf són: processos comercials, processos de gestió administrativa, serveis de restauració i soldadures.

D'acord amb el que s'estableix a la disposició transitòria única del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, fins que no es reguli per a cada ensenyament la formació pedagògica i didàctica establerta a l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, queda diferida, en aquesta convocatòria, la exigència d'aquesta formació als aspirants a l'ingrés en aquest cos.

2.2.3 Per a l'ingrés al cos de professors d'escoles oficials d'idiomes.

a) Estar en possessió del títol de doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte, o equivalent a efectes de docència.

b) Estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica a la qual es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig.

Amb caràcter general acreditaran aquest requisit els aspirants que estiguin en possessió del títol oficial de màster universitari que habilita per l'exercici de les professions regulades de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i escoles oficials d'idiomes. No obstant això, estaran dispensats de la possessió de l'esmentat títol aquells que acreditin algun dels requisits següents:

Estar en possessió del títol professional d'especialització didàctica, el certificat de qualificació pedagògica o el certificat d'aptitud pedagògica, abans de l'1 d'octubre de 2009.

Estar en possessió d'un títol universitari oficial, abans de l'1 d'octubre de 2009, que habiliti per a l'exercici de la professió de mestre o d'un títol de llicenciat en pedagogia o psicopedagogia, així com qualsevol títol de llicenciat o altra titulació declarada equivalent al mateix que inclogui formació pedagògica i didàctica. Pel que fa a aquests altres títols de llicenciat que inclouen aquesta formació pedagògica i didàctica hi ha els següents:

Llicenciatura de ciències de l'activitat física i de l'esport (especialitat itinerari d'educació).

Títol superior de música (especialitat pedagogia de l'instrument i especialitat de pedagogia de la formació musical bàsica i general).

Títol superior de dansa (especialitat de pedagogia de la dansa).

Llicenciat en filosofia i ciències de l'educació (secció pedagogia i secció ciències de l'educació, en totes les seves especialitats).

Llicenciat en filosofia i lletres (divisió filosofia i ciències de l'educació i secció ciències de l'educació).

Llicenciat en psicologia amb l'itinerari, la menció o l'especialitat de:

Psicologia de l'educació.

Psicologia de la intervenció social, organitzacional i educativa.

Psicologia evolutiva i de l'educació.

Haver acreditat la superació de 180 crèdits de pedagogia o psicopedagogia abans de l'1 d'octubre de 2009, en el cas dels llicenciats en pedagogia o psicopedagogia amb titulació posterior a l'1 d'octubre de 2009.

Estar en possessió, abans de l'1 d'octubre de 2009, d'una llicenciatura o titulació equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica, tal com estableix la disposició transitòria vuitena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig. Aquesta formació es podrà acreditar mitjançant una certificació emesa per la universitat en la que consti la superació d'un mínim de 80 crèdits de formació pedagògica i didàctica entre les matèries troncals i optatives.

Haver impartit docència, abans de l'1 de setembre de 2009 durant un mínim de dotze mesos en centres públics o privats d'ensenyaments reglats degudament autoritzats, en els ensenyaments d'educació secundària obligatòria o de batxillerat, formació professional o d'escoles oficials d'idiomes, d'acord amb el previst al Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre.

2.2.4 Per a l'ingrés al cos de professors d'arts plàstiques i disseny.

Estar en possessió del títol de doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte, o el títol de grau corresponent o equivalents a efectes de docència, d'acord amb el que estableix el punt 4 de la disposició addicional única del Reglament d'ingrés als cossos docents, aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer. Són equivalents a efectes de docència les titulacions que es detallen per a cada especialitat a l'annex 9 d'aquesta Resolució, així com aquelles que hagin estat declarades equivalents a alguna de les titulacions incloses a aquest annex 9.

D'acord amb el que s'estableix a la disposició transitòria única del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, fins que no es reguli per a cada ensenyament la formació pedagògica i didàctica establerta a l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, queda diferida, en aquesta convocatòria, la exigència d'aquesta formació als aspirants al ingrés en aquest cos.

2.3 Requisits específics per participar per la reserva per a aspirants amb discapacitat.

2.3.1 Podran participar per aquest procediment els aspirants que, reunint les condicions generals i específiques exigides per a l'ingrés al cos al qual opten, tinguin reconeguda pels òrgans competents una disminució física de grau igual o superior al 33%.

2.3.2 Les persones amb discapacitat que vulguin participar en aquesta convocatòria per a la reserva per a aspirants amb discapacitat, hauran de presentar un dictamen de les seves condicions psíquiques, físiques o sensorials, expedit per l'equip multiprofessional competent, que ha de presentar-se durant el termini de presentació de sol·licituds o bé en el termini de reclamacions contra la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos.

Aquest dictamen ha de contenir els aspectes següents:

a) Que el grau de disminució és igual o superior al 33%.

b) Compliment de les condicions d'aptitud personal en relació amb el lloc de treball.

c) Necessitat d'adaptacions de temps i mitjans materials per a la realització de les proves.

d) Necessitats d'adaptació al lloc de treball.

e) Existència de dificultats d'integració laboral i d'autonomia personal.

La manca d'aportació del dictamen vinculant comportarà la no-admissió del aspirant per optar a les places reservades i la impossibilitat de fer adaptacions, però es mantindrà, no obstant, dins del procediment d'ingrés lliure, sempre i quan no consti amb algun motiu d'exclusió.

2.3.3 No obstant això, les persones amb discapacitat que participin en aquesta convocatòria, al marge de la reserva per a aspirants amb discapacitat, seran admesos a la realització de les proves selectives sense necessitat d'acreditar les seves condicions físiques, psíquiques o sensorials abans del seu començament, sens perjudici del fet que, superat el procés selectiu, en presentar la documentació per ser nomenat, hagin d'acreditar, igual que la resta d'aspirants seleccionats, la seva capacitat per desenvolupar les funcions del lloc de treball que cal proveir, d'acord amb el que estableix la base 8.1.d). Així mateix, aquests aspirants que superin el procés selectiu i que hagin demanat alguna adaptació de lloc de treball hauran de presentar el dictamen esmentat a la base 2.3.2, el qual s'obtindrà d'acord amb el procediment establert en aquesta.

2.3.4 Les persones amb discapacitat que vulguin participar per a la reserva d'aspirants amb discapacitat ho faran en igualtat de condicions amb els aspirants d'ingrés lliure, sens perjudici de les adaptacions previstes a la base 3.2.2 d'aquesta convocatòria.

2.3.5 Els aspirants que participin acollint-se a la reserva per a aspirants amb discapacitat no podran concórrer a la mateixa especialitat i cos pel procediment d'ingrés lliure.

2.4 Requisits específics per participar en el procediment d'accés a cossos docents de grup superior.

2.4.1 Podran participar en aquest procediment selectiu els funcionaris dels cossos i escales docents classificats en el grup B a què es refereix la legislació vigent de la funció pública, que, reunint les condicions generals establertes en aquesta convocatòria, puguin acreditar els requisits següents:

a) Estar en possessió o reunir les condicions per a l'expedició d'alguna de les titulacions que per a l'ingrés al cos de professors d'ensenyament secundari s'estableixen a la base 2.2.1 d'aquesta convocatòria.

b) Haver romàs en els seus cossos d'origen un mínim de sis anys com a funcionaris de carrera.

2.4.2 Els aspirants que optin per aquest procediment d'accés no podran concórrer a la mateixa especialitat pel procediment d'ingrés lliure.

2.5 Requisits específics per participar en el procediment d'accés a cossos docents del mateix grup i nivell de complement de destinació.

2.5.1 Podran participar en aquest procediment els funcionaris de carrera de cossos i escales docents del mateix grup i nivell de complement de destinació que el cos al qual aspiren ingressar sense que calgui acreditar límit d'antiguitat en el cos d'origen, sempre que posseeixin la titulació exigida per a l'ingrés al cos en qüestió.

2.5.2 L'accés al nou cos es podrà realitzar tant per la mateixa especialitat com per una especialitat diferent de la qual l'aspirant sigui titular en el seu cos d'origen.

2.6 Data del compliment dels requisits.

El compliment de tots els requisits esmentats en aquesta base 2 s'entendrà que s'ha de produir en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se fins al moment de la presa de possessió com a funcionari de carrera.

[Índex]

—3 Sol·licituds i termini de presentació

3.1 Presentació.

3.1.1 A través de la pàgina d'Internet del Departament d'Ensenyament: http://www.gencat.cat/ensenyament els aspirants tindran a la seva disposició la sol·licitud que hauran de formalitzar mitjançant procediment telemàtic.

La sol·licitud es considerarà presentada i registrada davant l'Administració en el moment en què sigui tramesa per via telemàtica.

L'aspirant, una vegada realitzada la presentació telemàtica, es podrà imprimir un document on constin, entre altres dades, el número de registre d'entrada, la data i l'hora de presentació, el tipus de document i l'assumpte, la identificació del sol·licitant, la identificació de l'òrgan al qual s'adreça la sol·licitud i el número d'expedient de l'òrgan prestador, que és el número de referència que correspon a la seva sol·licitud. Aquest document és el que servirà a l'aspirant de resguard de la presentació telemàtica.

Així mateix, en aquest document hi constaran les dades relatives a la seva participació en el procés selectiu següents: cos, especialitat, procediment, indicació de si s'al·lega algun requisit per a l'exempció de català i indicació de si al·lega algun requisit per a l'exempció de castellà.

Així mateix també es considerarà presentada davant l'Administració la sol·licitud en paper que es presenti en qualsevol dels llocs que preveu l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

3.1.2 Les sol·licituds de participació podran presentar-se amb anterioritat al pagament dels drets de participació si aquest es fa directament per algun dels mitjans previstos a la base 3.3, de manera que l'interessat no haurà de fer cap altre tràmit. Tot i la presentació, la sol·licitud no tindrà efectes fins que no s'hagi comprovat el pagament efectiu dels drets de participació.

3.1.3 Únicament podrà presentar-se més d'una sol·licitud de participació quan l'aspirant opti a més d'una especialitat del mateix o de diferent cos. No obstant això, la presentació de més d'una sol·licitud no implica que l'aspirant pugui assistir a l'acte de presentació o a la realització de la prova de tots els tribunals on hagi estat assignat.

3.2 Instruccions per emplenar la sol·licitud.

3.2.1 Formalització de la sol·licitud.

Cadascun dels aspirants haurà d'emplenar els diferents apartats de la sol·licitud telemàtica d'acord amb les instruccions que aniran apareixent en l'aplicació informàtica i que corresponen a:

Dades de la convocatòria: cos, especialitat i procediment.

Dades personals.

Adreça.

Adaptació a les proves i/o del lloc de treball.

Exempció o bonificació del pagament.

Realització de les proves.

Informe de valoració dels coneixements relacionats amb la unitat didàctica.

Els codis corresponents als diferents cossos, especialitats i procediments són els que consten a la base 1.1 d'aquesta Resolució de convocatòria.

3.2.2 Aspirants amb discapacitat.

Els aspirants amb discapacitat, tant si concorren per les places reservades per a aspirants amb discapacitat com per altres procediments, faran constar a l'apartat corresponent de la sol·licitud de participació aquesta condició, si el grau de disminució és igual o superior al 33%. Així mateix, en qualsevol cas, faran constar el tipus i motiu d'adaptació que puguin necessitar per tal que puguin actuar en igualtat de condicions que la resta dels participants.

Una vegada hagin estat assignats al tribunal que els correspongui, aquest podrà requerir a l'interessat, mitjançant una entrevista personal o per altres mitjans adients, la informació que consideri necessària per a l'adaptació sol·licitada.

3.2.3 Aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola.

Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de consignar la seva nacionalitat a l'apartat corresponent de la sol·licitud de participació.

3.2.4 Exempts de la prova oral i escrita de la llengua catalana.

Els aspirants que posseeixin algun dels requisits per quedar exempts de la prova oral i escrita de la llengua catalana a què es fa referència a la base 6.3 hauran d'indicar a l'apartat corresponent de la sol·licitud el nivell de coneixement i la denominació del document acreditatiu corresponent per poder quedar exempts de la realització d'aquesta prova.

En aquest cas haurà de presentar-se aquesta documentació al Consorci d'Educació de Barcelona, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Girona o al servei territorial que s'ha assenyalat a la sol·licitud com a preferent per fer les proves, i indicar-hi la data de la tramitació telemàtica i el número d'expedient de l'òrgan prestador.

Els aspirants que no presentin aquesta documentació no podran ser declarats exempts i, en conseqüència, hauran de realitzar la prova prèvia d'acreditació del coneixement de la llengua catalana, d'acord amb el que estableix la base 6.3 d'aquesta convocatòria. Com a excepció a aquest cas, hi ha els aspirants que en convocatòries anteriors de proves per a la provisió de places de funcionaris docents realitzades a Catalunya, entre els anys 1991 i 2010, van ser exempts o aptes d'aquesta prova, els quals no caldrà que acreditin el requisit d'exempció ja que aquesta informació consta al registre informàtic de personal docent del Departament d'Ensenyament.

3.2.4.1 Al fer la presentació telemàtica de la sol·licitud, l'aspirant podrà donar el consentiment al Departament d'Ensenyament perquè sol·liciti, en el seu nom, el certificat o la comprovació que acrediti el nivell de coneixements de llengua catalana a la Secretaria de Política Lingüística o a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. En aquest cas, el Departament d'Ensenyament, a més a més de comprovar en el seu registre informàtic si consta aquesta acreditació, realitzarà aquesta gestió. Si no dóna el seu consentiment, l'aspirant, dins del termini de presentació de sol·licituds, haurà d'al·legar el requisit per estar-ne exempt i haurà de presentar el document acreditatiu al Consorci d'Educació de Barcelona, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Girona o al servei territorial on desitja fer les proves o a través de correu certificat indicant la data de tramitació telemàtica i el número d'expedient de l'òrgan prestador, a no ser que ja consti aquesta informació en el registre informàtic de personal docent del Departament d'Ensenyament.

3.2.5 Exempts de la prova oral i escrita de llengua castellana.

Els aspirants que posseeixin algun dels requisits per quedar exempts de la prova oral i escrita de la llengua castellana a què fa referència la base 6.3 hauran d'indicar a l'apartat corresponent de la sol·licitud el requisit que al·leguin per estar-ne exempts.

3.2.5.1 Quan es faci la presentació telemàtica de la sol·licitud, l'aspirant haurà d'al·legar el requisit per estar-ne exempt. Així mateix, dins del termini de presentació de sol·licituds, haurà de presentar el document acreditatiu del requisit al·legat al Consorci d'Educació de Barcelona, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Girona o al servei territorial on desitja fer les proves indicant la data de tramitació telemàtica i el número d'expedient de l'òrgan prestador, a no ser que ja consti aquesta informació en el registre informàtic de personal docent del Departament d'Ensenyament. La presentació d'aquest document podrà fer-se de manera presencial en el registre del Consorci d'Educació de Barcelona, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Girona, al servei territorial corresponent o a través de correu certificat.

3.2.6 Opció per a l'informe que valori els coneixements relacionats amb la unitat didàctica, l'aptitud pedagògica de l'aspirant i el domini de les tècniques de treball docent, previst a la base 6.4.2.

Els aspirants que vulguin substituir la part B2 de la prova per un informe podran fer l'opció per aquest en la sol·licitud de participació, sempre i quan reuneixin alguna de les condicions següents:

a) Que estiguin en actiu com a professor interí el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds d'aquesta convocatòria amb nomenament del Departament d'Ensenyament per a tot el curs 2010-2011. En aquest sentit, s'entén que compleixen la condició de tenir nomenament per a tot el curs 2010-2011 aquells que tinguin nomenament en un mateix centre per un mínim de sis mesos entre la data d'inici del primer nomenament d'aquest curs i la data de finalització del nomenament que tinguin vigent el darrer dia de termini de presentació de sol·licituds d'aquesta convocatòria.

b) Que tinguin un nomenament anual com a interí o substitut per a aquest curs 2010-2011, i que estiguin acollits a les garanties de continuïtat previstes als apartats 1 i 8 de la disposició transitòria primera del Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball per prestar serveis com a personal interí docent, modificat pel Decret 172/2005, de 23 d'agost, o que estiguin nomenats per cobrir substitucions de mestre en un àmbit comarcal per a tot el curs escolar 2010-2011, a l'empara de l'Acord de Govern de 19 de desembre de 2006 (DOGC núm. 4796, de 10.1.2007). En aquest darrer cas hauran de tenir un nomenament de professor interí el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds d'aquesta convocatòria i un mínim de sis mesos entre la data d'inici del primer nomenament d'aquest curs i la data de finalització del nomenament que tinguin vigent el darrer dia de termini de presentació de sol·licituds d'aquesta convocatòria.

c) Que hagin obtingut informe durant el curs 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 o 2009-2010 i compleixin les condicions establertes en aquell moment per tenir-lo.

L'opció per l'esmentat informe té caràcter voluntari sempre que es compleixin alguns dels requisits que s'indiquen als tres paràgrafs anteriors. Aquesta opció només es pot fer en un dels sentits següents: el d'utilitzar el darrer informe que s'hagi fet a l'aspirant en algun dels cursos anteriors o el de demanar que es faci l'informe en l'actual curs 2010-2011. Aquesta opció només podrà demanar-se en la sol·licitud de participació en la convocatòria. Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds en cap altre moment un aspirant podrà fer efectiva l'opció de demanar que se li faci l'informe en el curs 2010-2011.

Els interessats que sol·licitin que se'ls faci l'informe en el curs 2010-2011 hauran de comunicar-ho a la direcció del seu centre docent o servei educatiu com a màxim tres dies després de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, per tal que s'iniciï el tràmit.

Una vegada estigui fet l'informe se'ls en lliurarà una còpia en el centre docent o servei educatiu on estiguin destinats per tal que el puguin presentar davant el tribunal el dia de l'acte de presentació previst a la base 6.1.1. En cas que no assumeixin el contingut íntegre de l'informe podran renunciar-hi i, per tant, no lliurar-lo al tribunal i, en aquest supòsit, hauran de realitzar davant del tribunal l'exercici B.2 de la prova d'oposició.

Els aspirants que vulguin utilitzar l'informe de valoració dels seus coneixements relacionats amb la unitat didàctica d'algun dels cursos anteriors ho han de demanar a la sol·licitud de participació d'aquesta convocatòria. En el cas de tenir-ne més d'un, només es podrà utilitzar, per a la seva presentació davant el tribunal, el darrer informe de valoració que s'hagi fet a l'aspirant.

Els aspirants que desitgin participar amb un informe emès en una altra comunitat autònoma hauran d'indicar-ho en la sol·licitud de participació en aquesta convocatòria.

3.2.7 Funcionaris de carrera.

Els aspirants que participin pels procediment d'accés que s'especifica a la base 2.4 d'aquesta convocatòria hauran d'indicar a l'apartat corresponent de la sol·licitud de participació el cos o escala del qual són funcionaris de carrera, així com l'especialitat de la qual són titulars en el cos d'origen.

Els aspirants que participin pel procediment d'accés a un cos de grup superior que ocupin amb caràcter definitiu, a Catalunya, places del cos i especialitat a què vulguin accedir, podran declarar participar sense consumir plaça a la sol·licitud.

Aquesta declaració implica optar per continuar en la plaça que ocupen amb caràcter definitiu i que el nombre de places per aquest procediment s'augmentarà en el mateix nombre que els aspirants amb aquests requisits que superin totes les proves i siguin seleccionats.

3.3 Pagament dels drets de participació en el procediment selectiu.

3.3.1 Import dels drets de participació.

Els drets de participació seran, d'acord amb el que estableix l'article 2.1.5 del Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 5161, de 27.6.2008), modificat per la Llei 25/2009, de 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010, els que es detallen tot seguit:

Cos: professors d'ensenyament secundari.

Import de drets: 52,35 euros.

Cos: professors tècnics de formació professional.

Import dels drets: 41,20 euros.

Cos: professors d'escoles oficials d'idiomes.

Import dels drets: 52,35 euros.

Cos: professors d'arts plàstiques i disseny.

Import: 52,35 euros.

Les persones que tramitin per mitjans telemàtics la inscripció tenen una bonificació del 20% en el pagament d'aquestes taxes, d'acord amb l'article 2.1.3.3 del Decret legislatiu 3/2008. D'acord amb aquesta bonificació els drets de participació seran els següents:

Cos: professors d'ensenyament secundari.

Import de drets: 41,90 euros.

Cos: professors tècnics de formació professional.

Import dels drets: 33,00 euros.

Cos: professors d'escoles oficials d'idiomes.

Import dels drets: 41,90 euros.

Cos: professors d'arts plàstiques i disseny.

Import 41,90 euros.

A més a més, les persones membres de famílies nombroses de categoria general i les persones membres de famílies monoparentals (tant les de categoria general com les de categoria especial) tenen una bonificació addicional del 30% sobre les taxes, i les persones membres de famílies nombroses de categoria especial una bonificació addicional del 50%, de manera que les taxes que corresponen a sol·licituds telemàtiques són les següents:

Famílies nombroses de categoria general i famílies monoparentals.

Cos: professors d'ensenyament secundari.

Import de drets: 26,20 euros.

Cos: professors tècnics de formació professional.

Import dels drets: 20,60 euros.

Cos: professors d'escoles oficials d'idiomes.

Import dels drets: 26,20 euros.

Cos: professors d'arts plàstiques i disseny.

Import: 26,20 euros.

Famílies nombroses de categoria especial.

Cos: professors d'ensenyament secundari.

Import de drets: 15,75 euros.

Cos: professors tècnics de formació professional.

Import dels drets: 12,40 euros.

Cos: professors d'escoles oficials d'idiomes.

Import dels drets: 15,75 euros.

Cos: professors d'arts plàstiques i disseny.

Import: 15,75 euros.

En aquests casos hauran d'acreditar la seva situació mitjançant la presentació del títol de família nombrosa o monoparental, atorgat a Catalunya pel Departament de Benestar Social i Família, o equivalent, conjuntament amb la sol·licitud de participació i en el termini establert per a la seva presentació. No obstant això, només en els casos de família nombrosa, si l'aspirant dóna el seu consentiment al Departament d'Ensenyament perquè sol·liciti, en el seu nom, el certificat o la comprovació que acrediti el compliment d'aquest requisit, el Departament d'Ensenyament realitzarà aquesta gestió.

3.3.2 Forma de pagament.

El pagament dels drets de participació ha de fer-se de manera presencial en qualsevol de les oficines de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona “la Caixa” o mitjançant transacció electrònica.

Quan es faci el pagament presencial es farà mitjançant la transacció RIN, que validarà mecànicament la carta de pagament i s'estamparà el segell de l'entitat, de manera que l'interessat, amb el full que li correspon, pugui acreditar l'abonament. Quan es faci utilitzant els terminals ServiCaixa, el pagament podrà fer-se fins a l'hora de tancament de les oficines l'últim dia de termini de presentació de sol·licituds.

També podrà fer-se el pagament amb targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat bancària, mitjançant transacció electrònica a través de la pàgina d'Internet del Departament d'Ensenyament http://www.gencat.cat/ensenyament o a través dels terminals ServiCaixa.

La manca de pagament o l'abonament fora de termini determinarà l'exclusió de l'aspirant.

3.3.3 Exempts del pagament dels drets de participació.

Estaran exempts dels drets de participació els aspirants que acreditin una disminució igual o superior al 33%. D'aquests aspirants, els que participin per la reserva per a aspirants amb discapacitat hauran de manifestar que es troben en aquesta situació en la sol·licitud de participació i l'acreditaran mitjançant el dictamen que han de presentar durant el termini de presentació de sol·licituds o durant el termini de reclamacions contra la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos. La manca d'aportació del dictamen dins d'aquest termini comportarà la no-admissió de l'aspirant per optar a places reservades, tot i mantenir-lo dins del procediment d'ingrés lliure, per la qual cosa dins del mateix termini haurà de fer el pagament dels drets de participació per tal de no ser exclòs per aquest motiu, a no ser que pugui acollir-se al que estableix el paràgraf següent:

Els altres aspirants amb una discapacitat igual o superior al 33% que participin pel procediment d'ingrés lliure hauran de manifestar que es troben en aquesta situació en la sol·licitud de participació i l'hauran d'acreditar mitjançant la presentació del document que correspongui conjuntament amb la sol·licitud de participació i en el termini establert per a la mateixa. La no-presentació d'aquest document comporta la obligació de fer el pagament dels drets de participació per tal de no ser exclòs per aquest motiu.

En aquest darrer supòsit, l'aspirant haurà de presentar el document acreditatiu de la discapacitat de manera presencial dins del termini de presentació de sol·licituds o dins del termini de reclamacions contra la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos fent esment a la data del registre d'entrada i al número d'expedient de l'òrgan prestador corresponent a la sol·licitud telemàtica.

No obstant això, si l'aspirant dóna el consentiment al Departament d'Ensenyament perquè sol·liciti, en el seu nom, el certificat o la comprovació que acrediti el compliment d'aquest requisit, el Departament d'Ensenyament realitzarà aquesta gestió.

També estaran exempts del pagament dels drets de participació els aspirants en situació d'atur que no percebin cap prestació econòmica i els jubilats, sempre que ho justifiquin documentalment.

No obstant això, els aspirants que estiguin exempts del pagament dels drets de participació perquè estan a Catalunya en situació d'atur sense percebre cap prestació econòmica hauran d'esmentar-ho a la sol·licitud de participació en la convocatòria i podran donar el consentiment al Departament d'Ensenyament perquè sol·liciti, en el seu nom, el certificat o la comprovació que acrediti el compliment d'aquest requisit.

No obstant això, si l'aspirant ho desitja també pot presentar un certificat expedit en la corresponent Oficina de Treball de la Generalitat (OTG) del Departament d'Empresa i Ocupació o, si escau, del Institut Nacional d'Ocupació (INEM) on consti que estiguin en situació d'atur i que no perceben cap prestació econòmica. Aquest certificat haurà d'estar expedit en una data inclosa dins del termini de presentació de sol·licituds, o bé, si està emès en una data posterior, haurà d'estar referit a una data inclosa dins del termini de presentació de sol·licituds.

Si el certificat acreditatiu abans esmentat és emès per l'òrgan competent d'una comunitat autònoma de l'Estat espanyol o d'algun estat membre de la Unió Europea tindrà la mateixa consideració que l'emès per l'Oficina de Treball de la Generalitat (OTG).

Igualment, els aspirants que estiguin en situació de jubilació, als efectes de restar exempts del pagament de la taxa d'inscripció, hauran d'acreditar documentalment aquesta circumstància que haurà de ser emesa per l'òrgan competent.

3.4 Termini de presentació.

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució de convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

3.5 Preferència d'àmbit territorial on realitzar les proves.

Al formalitzar la sol·licitud l'aspirant haurà d'indicar el Consorci d'Educació de Barcelona, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Girona o el servei territorial on vol fer les proves per tal que, sempre que això sigui possible, es pugui tenir en compte la seva preferència.

[Índex]

—4 Admissió d'aspirants

4.1 Llista d'admesos i exclosos.

Transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics , en el termini màxim d'un mes, farà pública al DOGC la resolució que declara aprovada la llista provisional d'admesos i exclosos. En aquesta resolució s'indicaran els llocs on s'exposarà al públic la llista certificada completa dels aspirants admesos i exclosos, que, en tot cas, s'haurà d'exposar a la seu central del Departament d'Ensenyament, al Consorci d'Educació de Barcelona, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Girona i en cadascun dels serveis territorials, així com a la pàgina d'Internet del Departament d'Ensenyament: http://www.gencat.cat/ensenyament. En aquesta llista hauran de constar, almenys, el nom i cognoms, el procediment selectiu pel qual participa l'aspirant i, si escau, l'exempció de la prova de llengua castellana, l'exempció de la prova de la llengua catalana, així com el motiu de l'exclusió dels aspirants provisionalment exclosos. També hi constarà per a cada aspirant si reuneix les condicions previstes a la base 3.2.6 d'aquesta convocatòria per tal de tenir l'informe de valoració dels seus coneixements relacionats amb la unitat didàctica, d'acord amb el que s'estableix a la mateixa base i si ha optat a que se li faci l'informe durant el curs 2010-2011 o per mantenir l'informe d'algun curs anterior.

A més a més, respecte dels aspirants que participen per la reserva per a aspirants amb discapacitat hi constarà la informació relativa a si tenen pendent la presentació del dictamen a què es fa esment a la base 2.3.2 de la convocatòria.

Així mateix, també hi constaran els aspirants que participen pel procediment d'accés a un cos superior que ocupin amb caràcter definitiu, a Catalunya, places del cos i especialitat a què vulguin accedir i hagin declarat participar sense consumir plaça.

Amb la publicació de la resolució que declari aprovada la llista provisional d'admesos i exclosos es considerarà feta la corresponent notificació als interessats, als efectes del que disposa l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

4.2 Termini de reclamacions contra la llista provisional.

Els aspirants que figurin com a exclosos en la llista provisional podran formular, en el termini de deu dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació al DOGC de la resolució que la declari aprovada, i davant la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, les reclamacions que creguin oportunes, d'acord amb el que disposa l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, per tal d'esmenar el defecte que hagi motivat la seva exclusió.

Si el motiu de l'exclusió és no haver realitzat el pagament dels drets de participació o haver-lo realitzat per un import inferior al que corresponia, s'haurà de sol·licitar una carta de pagament al Consorci d'Educació de Barcelona, a la Oficina d'Atenció al Ciutadà de Girona o al servei territorial que s'ha assenyalat a la sol·licitud com a preferent per fer les proves i, amb aquesta carta, fer el pagament mitjançant transacció electrònica a través de la pàgina d'Internet de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona “la Caixa”, adreçant-se a qualsevol de les oficines d'aquesta entitat o bé utilitzant els terminals ServiCaixa.

En cas que l'interessat no esmeni el defecte que hagi motivat la seva exclusió dins d'aquest termini, se'l tindrà per desistit de la seva sol·licitud, d'acord amb el que disposa l'article 71.1 de l'esmentada Llei 30/1992.

Igualment, els aspirants que adverteixin errors en les seves dades personals podran presentar la reclamació oportuna dins d'aquest mateix termini per tal d'esmenar la deficiència.

4.3 Estimació o desestimació de les reclamacions en la resolució definitiva d'admesos i exclosos.

Les reclamacions presentades s'estimaran o es desestimaran en la resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics que declari aprovada la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos, que es publicarà al DOGC en el termini que preveu la base 6.1.1. En aquesta resolució s'indicaran els llocs on s'exposarà al públic la llista certificada completa dels aspirants admesos i exclosos, que, en tot cas, s'haurà d'exposar als mateixos llocs on s'hagi publicat la llista provisional d'admesos i exclosos.

Contra la resolució esmentada, que posarà fi a la via administrativa, les persones interessades podran interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, també podran interposar potestativament recurs de reposició, abans del recurs contenciós administratiu, davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics , en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

4.4 L'admissió no implica reconeixement dels requisits exigits.

El fet de figurar en la llista d'admesos no implica el reconeixement als interessats de la possessió dels requisits exigits en els procediments definits en aquesta convocatòria. Quan de la revisió de la documentació que, d'acord amb la base 8 d'aquesta convocatòria, cal presentar en cas de superar els procediments esmentats, es dedueixi que un aspirant no reuneix algun dels requisits exigits, l'interessat perdrà tots els drets que es puguin derivar de la seva participació en el procediment corresponent.

[Índex]

—5 Òrgans de selecció

5.1 Tribunals i comissions de selecció.

La selecció dels participants en els diferents procediments selectius definits en aquesta convocatòria serà realitzada pels tribunals i, si s'escau, per les comissions de selecció que a tal efecte nomenarà la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.

5.2 Nomenament.

Un cop publicada la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics procedirà al nomenament dels tribunals i de les comissions de selecció que hauran de jutjar els procediments definits en aquesta convocatòria i se'n farà pública la composició al DOGC amb anterioritat a l'inici dels procediments selectius.

Es podran nomenar tants tribunals com es consideri necessari per a cada especialitat.

En les especialitats en què es nomeni més d'un tribunal per especialitat, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics nomenarà una comissió de selecció.

5.3 Composició dels tribunals.

5.3.1 Tribunals del cos de professors d'ensenyament secundari.

En els procediments d'ingrés i/o d'accés al cos de professors d'ensenyament secundari, els tribunals estaran constituïts per:

a) Un president, designat per la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics entre els funcionaris del cos d'inspectors d'Educació, o del cos d'inspectors al servei de l'Administració educativa adscrits a llocs de treball de la Inspecció d'Educació, o entre els funcionaris docents en servei actiu a Catalunya dels cossos del grup A.

b) Quatre vocals, designats mitjançant sorteig públic d'entre els funcionaris amb destinació a Catalunya del cos de catedràtics d'ensenyament secundari i del cos de professors d'ensenyament secundari, en ambdós casos de l'especialitat corresponent, en servei actiu i que ocupin un lloc de treball de la mateixa especialitat en centres docents o serveis educatius de la comarca on hagi d'actuar el tribunal. Si no hi ha un nombre suficient de funcionaris que reuneixin aquests requisits, s'ampliarà l'àmbit territorial del sorteig, en la mesura que sigui necessari. En el sorteig públic es tindran en compte, si escau, els criteris de tendència a la paritat entre professors i professores, tal com es detalla a la base 5.3.7 d'aquesta convocatòria. En la designació dels vocals també es considerarà, si escau, la participació voluntària regulada en la base 5.3.6.

Quan l'àmbit territorial objecte del sorteig ho permeti, el 25% dels vocals seran funcionaris de carrera en actiu del cos de catedràtics d'ensenyament secundari.

5.3.2 Tribunals del cos de professors tècnics de formació professional.

En el procediment d'ingrés al cos de professors tècnics de formació professional, els tribunals estaran constituïts per:

a) Un president, designat per la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics entre els funcionaris del cos d'inspectors d'Educació, o del cos d'inspectors al servei de l'Administració educativa adscrits a llocs de treball de la Inspecció d'Educació, o entre els funcionaris en actiu a Catalunya de qualsevol dels cossos docents.

b) Quatre vocals, designats mitjançant sorteig públic d'entre els funcionaris del cos de professors tècnics de formació professional amb destinació a Catalunya que tinguin reconeguda la capacitació per l'especialitat corresponent, en servei actiu i que ocupin un lloc de treball de la mateixa especialitat en centres docents o serveis educatius de la comarca on hagi d'actuar el tribunal. Si no hi ha un nombre suficient de funcionaris que reuneixin aquests requisits, s'ampliarà l'àmbit territorial del sorteig, en la mesura que sigui necessari. En el sorteig públic es tindran en compte, si escau, els criteris de tendència a la paritat entre professors i professores, tal com es detalla a la base 5.3.7 d'aquesta convocatòria. En la designació dels vocals també es considerarà, si escau, la participació voluntària regulada en la base 5.3.6.

5.3.3 Tribunals del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes.

En els procediments d'ingrés i/o d'accés al cos de professors d'escoles oficials d'idiomes, els tribunals estaran constituïts per:

a) Un president, designat per la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics entre els funcionaris del cos d'inspectors d'Educació, o del cos d'inspectors al servei de l'Administració educativa adscrits a llocs de treball de la Inspecció d'Educació, o entre els funcionaris docents en servei actiu a Catalunya dels cossos del grup A.

b) Quatre vocals, designats mitjançant sorteig públic d'entre els funcionaris amb destinació a Catalunya del cos de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes, en ambdós casos de l'especialitat corresponent, en servei actiu i que ocupin un lloc de treball de la mateixa especialitat en centres docents o serveis educatius de la comarca on hagi d'actuar el tribunal. Si no hi ha un nombre suficient de funcionaris que reuneixin aquests requisits, s'ampliarà l'àmbit territorial del sorteig, en la mesura que sigui necessari. En el sorteig públic es tindran en compte, si escau, els criteris de tendència a la paritat entre professors i professores, tal com es detalla a la base 5.3.7 d'aquesta convocatòria. En la designació dels vocals també es considerarà, si escau, la participació voluntària regulada en la base 5.3.6.

Quan l'àmbit territorial objecte del sorteig ho permeti, el 25% dels vocals seran funcionaris de carrera en actiu del cos de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes.

5.3.4 Tribunals del cos de professors d'arts plàstiques i disseny.

En els procediments d'ingrés i/o d'accés al cos de professors d'arts plàstiques i disseny, els tribunals estaran constituïts per:

a) Un president, designat per la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics entre els funcionaris del cos d'inspectors d'Educació, o del cos d'inspectors al servei de l'Administració educativa adscrits a llocs de treball de la Inspecció d'Educació, o entre els funcionaris docents en servei actiu a Catalunya dels cossos del grup A.

b) Quatre vocals, designats mitjançant sorteig públic d'entre els funcionaris amb destinació a Catalunya del cos de catedràtics d'arts plàstiques i disseny i del cos de professors d'arts plàstiques i disseny, en ambdós casos de l'especialitat corresponent, en servei actiu i que ocupin un lloc de treball de la mateixa especialitat en centres docents o serveis educatius de la comarca on hagi d'actuar el tribunal. Si no hi ha un nombre suficient de funcionaris que reuneixin aquests requisits, s'ampliarà l'àmbit territorial del sorteig, en la mesura que sigui necessari. En el sorteig públic es tindran en compte, si escau, els criteris de tendència a la paritat entre professors i professores, tal com es detalla a la base 5.3.7 d'aquesta convocatòria. En la designació dels vocals també es considerarà, si escau, la participació voluntària regulada en la base 5.3.6.

Quan l'àmbit territorial objecte del sorteig ho permeti, el 25% dels vocals seran funcionaris de carrera en actiu del cos de catedràtics d'arts plàstiques i disseny.

5.3.5 Tribunals suplents.

Per a cada tribunal titular es designarà, si escau, pel mateix procediment, un tribunal suplent.

5.3.6 Participació voluntària.

D'acord amb el que estableix l'article 7.7 del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, les persones que voluntàriament vulguin formar part d'un tribunal com a vocals, a través de la pàgina d'Internet del Departament d'Ensenyament http://www.gencat.cat/ensenyament, tindran a la seva disposició la sol·licitud que hauran de formalitzar mitjançant procediment telemàtic.

La sol·licitud es considerarà presentada i registrada davant l'Administració en el moment en que sigui tramesa per via telemàtica.

Així mateix, també es considerarà presentada davant l'Administració la sol·licitud en paper que es presenti en qualsevol dels llocs que preveu l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya adreçada a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.

El termini de presentació d'aquestes sol·licituds serà de vint dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució de convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Quan hi hagin peticions de participació voluntària es designaran entre aquestes persones, com a màxim, dos vocals titulars i dos vocals suplents per tribunal.

La Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, en el termini màxim d'un mes, farà pública la llista completa dels candidats admesos i exclosos a participar voluntàriament com a vocals dels tribunals, que, en tot cas, s'haurà d'exposar a la seu central del Departament d'Ensenyament, al Consorci d'Educació de Barcelona, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona i en cadascun dels serveis territorials, així com a la pàgina d'Internet del Departament d'Ensenyament: http://www.gencat.cat/ensenyament. En seran admeses les persones que compleixin els requisits establerts a les bases 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 i 5.3.4 que no estiguin en els mateixos supòsits que dispensen d'estar en el sorteig que preveu la base 5.5.

Si el nombre de persones voluntàries admeses d'una especialitat i cos determinat, de l'àrea territorial on estigui ubicat cada tribunal, superés el nombre de vocals titulars que s'han de nomenar entre aquestes, la designació es farà mitjançant sorteig. En aquest cas, la resta de persones voluntàries admeses que no siguin de l'àrea territorial del tribunal no intervindrien en la designació de vocals voluntaris.

5.3.7 Tendència a la paritat entre professors i professores.

D'acord amb el que estableix l'article 7.2 del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, en la designació de vocals es tendirà a la paritat entre els professors i les professores llevat que ho impedeixin raons objectives, i atenent els criteris següents:

a) Si el percentatge entre els professors i les professores en l'àmbit territorial del sorteig és inferior al 75%, es designaran dos vocals titulars i dos vocals suplents d'entre els professors i els altres dos titulars i els dos suplents d'entre les professores, sempre que això no impedeixi la realització del sorteig.

b) Si el percentatge entre els professors i les professores en l'àmbit territorial del sorteig és igual o superior al 75%, es designaran tres vocals titulars i tres suplents del grup majoritari i un titular i un suplent de l'altre, sempre que això no impedeixi la realització del sorteig.

c) Si el nombre de sortejables per tribunal és inferior a 25 persones, no s'aplicaran els criteris dels dos apartats anteriors.

5.3.8 Dates dels sorteigs dels vocals dels tribunals.

L'acte del sorteig entre les persones que han sol·licitat participació voluntària en tribunals tindrà lloc el dia 28 d'abril de 2011, a les 11 hores, a la seu central del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona).

L'acte de sorteig de la resta de membres dels tribunals tindrà lloc el dia 13 de maig de 2011, a les 11 hores, a la seu central del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona).

5.3.9 Designació excepcional de vocals.

Quan no hi hagi funcionaris docents en servei actiu dels cossos a què s'ha fet esment anteriorment en nombre suficient d'alguna de les especialitats de la convocatòria, els vocals els designarà la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, de conformitat amb el que estableix aquesta base.

5.3.10 Principi d'especialitat en la designació dels tribunals.

En la designació dels tribunals es vetllarà pel compliment del principi d'especialitat, segons el qual almenys la majoria dels seus membres hauran de ser titulars de l'especialitat que s'hagi de jutjar. Quan això no sigui possible, els tribunals es podran completar amb funcionaris d'un altre cos i/o especialitat i es podran designar en aquest cas assessors especialistes d'acord amb la base 5.9 d'aquesta convocatòria.

En tot cas, la totalitat dels membres i dels assessors dels tribunals hauran de pertànyer a cossos d'igual o superior grup de classificació que el que correspongui al cos al qual opten els aspirants.

5.3.11 Competència lingüística.

En la designació dels tribunals s'haurà de garantir la competència lingüística oral i escrita de les dues llengües oficials a Catalunya de la majoria dels seus membres.

5.3.12 Secretari dels tribunals.

Actuarà com a secretari el vocal amb menys antiguitat en el cos, llevat que el tribunal decideixi determinar-ho d'una altra manera.

5.4 Composició de les comissions de selecció.

5.4.1 Quan en funció del nombre d'aspirants i places convocades sigui necessari nomenar més d'un tribunal per a alguna de les especialitats, es constituirà una comissió de selecció per cadascuna d'aquestes especialitats. Les comissions de selecció estaran formades per un número senar de presidents de tribunals de l'especialitat no inferior a cinc. Quan el nombre de tribunals de l'especialitat sigui inferior a cinc, les comissions de selecció es completaran amb vocals dels tribunals.

5.4.2 Les comissions de selecció les nomenarà la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, que designarà, en cada cas, el seu president, secretari i vocals.

5.4.3 En les especialitats que es nomeni tribunal únic, aquest actuarà a més a més com a comissió de selecció.

5.5 Obligatorietat de participar en els òrgans de selecció.

La participació en els òrgans de selecció té caràcter obligatori, de conformitat amb el que disposa l'article 8.3 del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer.

Seran dispensats de participar de manera obligada en els òrgans de selecció, i per tant no intervindran com a candidats en el segon acte de sorteig previst a la base 5.3.8, els funcionaris següents: els que ocupin els càrrecs unipersonals de govern dels centres docents o serveis educatius (director, secretari, cap d'estudis, coordinador pedagògic i altres càrrecs directius), els que prestin serveis a la seu central del Departament d'Ensenyament, o en els seus serveis territorials, o al Consorci d'Educació de Barcelona, o a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Girona, els que gaudeixin d'un permís d'un terç o més de reducció de jornada o altres incidències que impedeixin la seva actuació com a membres de tribunal, els que es van constituir com a vocals dels tribunals en la convocatòria de l'any 2009 o en la d'accés als cossos de catedràtics de l'any 2010 i els que hagin estat sancionats amb suspensió de funcions mitjançant expedient disciplinari.

5.6 Abstenció i recusació.

Si en qualsevol dels membres dels òrgans de selecció concorren les circumstàncies que assenyala l'article 28 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, aquest s'abstindrà d'actuar; altrament, podrà ser recusat pels aspirants en qualsevol moment, segons preveu l'article 29 de la Llei esmentada.

Així mateix, s'hauran d'abstenir d'actuar tots els membres que hagin realitzat tasques de preparació d'aspirants a proves selectives, per al mateix cos i especialitat, en els cinc anys anteriors a la publicació d'aquesta convocatòria.

Els presidents sol·licitaran dels membres dels òrgans de selecció una declaració expressa segons la qual no estan afectats per les circumstàncies que es detallen en els dos paràgrafs anteriors.

El termini per manifestar l'abstenció serà de set dies naturals a partir del següent al de la publicació al DOGC de la resolució de nomenament dels tribunals que hauran de valorar els diferents procediments selectius, notificant-la, amb la deguda justificació documental, a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, que resoldrà el que sigui procedent. Aquesta notificació s'haurà de fer mitjançant la presentació de la documentació acreditativa que correspongui davant del president del tribunal.

La Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics publicarà al DOGC la resolució, si escau, de nomenament de nous membres dels òrgans de selecció que hauran de substituir els que hagin perdut la seva condició de membre del tribunal per alguna de les causes previstes en aquesta base o per causa de força major.

5.7 Constitució de tribunals i comissions de selecció.

Amb la convocatòria prèvia dels presidents, es constituiran els tribunals i les comissions de selecció amb assistència del president titular o, si escau, del suplent i, almenys, de tres vocals que seran els titulars o, si aquests hi manquen, els suplents. En qualsevol cas entre els vocals que es constitueixin només n'hi podrà haver un màxim de dos que hagin estat designats com a voluntaris.

Llevat que es donin circumstàncies excepcionals, l'apreciació de les quals correspondrà a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, un cop constituïts els tribunals només podran actuar els membres presents a l'acte de constitució i n'hi haurà prou amb l'assistència de tres d'ells per a la validesa de les sessions.

La suplència dels presidents dels tribunals l'autoritzarà la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, i la dels vocals titulars, el president que hagi d'actuar, tenint en compte que la suplència haurà de recaure en qualsevol vocal suplent.

Tanmateix, si en el moment de l'inici de les proves algun tribunal no ha pogut constituir-se, després d'haver esgotat tots els procediments previstos a tals efectes, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics adoptarà les mesures procedents per tal de garantir el dret dels aspirants a la participació en el procediment selectiu.

5.8 Funcions dels tribunals.

Correspon als tribunals:

a) La qualificació de les diferents parts de la prova de la fase d'oposició.

b) La valoració dels mèrits de la fase de concurs als aspirants que hagin aprovat la fase d'oposició. A aquests efectes, rebran la documentació justificativa, si escau, dels aspirants que superin aquesta fase, la compulsaran i la custodiaran fins que hagi de ser valorada.

c) El desenvolupament del procés selectiu d'acord amb el que disposa aquesta convocatòria.

d) Una vegada publicada la llista de puntuació de la prova de la fase d'oposició i també al fer-se pública la llista definitiva de la fase de concurs de mèrits, el lliurament als aspirants que s'hagin presentat, i el sol·licitin, d'un certificat on constin les puntuacions obtingudes en la prova i en la valoració dels mèrits.

e) En el cas de tribunal únic, totes les funcions de la comissió de selecció.

5.9 Incorporació d'assessors especialistes.

Els tribunals podran proposar la incorporació d'assessors especialistes, els quals es limitaran a assessorar els membres del tribunal en l'avaluació dels coneixements i mèrits objecte de l'especialitat. La designació dels assessors, si escau, correspondrà a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.

En aquest sentit, a cada un dels tribunals que es constitueixi es podrà assignar, si cal, assessors especialistes en llengua que assessoraran el tribunal respecte de la capacitació dels aspirants en el coneixement oral i escrit de les dues llengües oficials a Catalunya.

5.10 Funcions de les comissions de selecció.

Correspon a les comissions:

a) La coordinació dels tribunals.

b) La determinació dels criteris d'actuació dels tribunals i la seva homogeneïtzació, així com els criteris de correcció de la prova de la fase d'oposició i de valoració de l'informe de coneixements previst a la base 6.4.2 d'aquesta convocatòria.

c) La coordinació de la data i hora de la realització de l'exercici de caràcter pràctic en les especialitats i els procediments en què s'incloguin.

d) L'elaboració del contingut de l'exercici de caràcter pràctic en les especialitats que n'hi hagi.

e) L'agregació de les puntuacions de la fase de concurs a les adjudicades pels tribunals en la fase d'oposició, la ponderació de les puntuacions d'ambdues fases, l'ordenació dels aspirants i l'elaboració de les llistes dels aspirants que hagin superat ambdues fases.

f) La declaració dels aspirants que hagin superat les fases de concurs i oposició, la publicació de les llistes d'aspirants seleccionats així com la tramesa d'aquestes a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics .

g) La realització, quan sigui necessari, de les proves de capacitació complementàries a què fa esment la base 7.4.2 d'aquesta Resolució.

Durant el desenvolupament del procés selectiu les comissions de selecció resoldran tots els dubtes que puguin sorgir en aplicació d'aquestes normes i també què s'ha de fer en els casos no previstos.

5.11 Publicitat dels criteris de correcció.

Les comissions de selecció faran públics els criteris de correcció de la prova de la fase d'oposició i de valoració de l'informe de coneixements que preveu la base 6.4.2 en els taulers d'anuncis on se celebri el procés selectiu almenys amb una setmana d'antelació a l'inici de les proves i també a través de la pàgina d'Internet del Departament d'Ensenyament http://www.gencat.cat/ensenyament. En aquests criteris de correcció s'especificarà el desglossament de les pautes, criteris i orientacions amb els quals els tribunals avaluaran cadascuna de les parts de la prova i de l'esmentat informe de coneixements. Els esmentats criteris d'avaluació tindran com a objectiu comprovar en forma diferenciada dues dimensions:

a) Els coneixements suficients sobre l'especialitat docent, tant tècnics com metodològics, com són, entre altres, els que permeten valorar aspectes d'organització de l'aprenentatge dels alumnes, aspectes psicopedagògics de l'aprenentatge i el domini de tècniques de treball necessàries per impartir les àrees pròpies de l'especialitat a què opten.

b) Les habilitats, competències i capacitats necessàries per aplicar aquests coneixements en el context on hagi de desenvolupar la seva funció docent, com són, entre altres, la capacitat de comunicació, les habilitats per a la resolució de conflictes, la capacitat d'anàlisi i crítica, la creativitat i iniciativa, la presa de decisions, la planificació i organització, el treball en equip, la disposició a la innovació i la sensibilitat per la diversitat de l'alumnat, i la transversalitat dels aprenentatges.

5.12 Procediment d'actuació.

El procediment d'actuació dels òrgans de selecció s'ajustarà a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i a la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

5.13 Mesures per als aspirants amb discapacitat.

Els tribunals qualificadors adoptaran les mesures necessàries per tal que els aspirants amb discapacitat puguin disposar d'oportunitats similars a les dels altres participants per a la realització de les proves.

En aquest sentit s'establiran per a les persones amb discapacitat que ho demanin en les sol·licituds de participació, en la forma prevista a la base 3.2.2 d'aquesta convocatòria, les possibles adaptacions de temps i mitjans materials per a la seva realització.

Els tribunals decidiran sobre les peticions d'adaptacions que s'efectuïn i podran requerir a l'interessat, mitjançant una entrevista personal o altres mitjans adients, la informació que considerin necessària per a l'adaptació sol·licitada.

A aquests efectes, es concedirà el temps addicional que correspongui d'acord amb el que s'estableix a l'Ordre PRE/1822/2006, de 9 de juny (BOE núm. 140, de 13.6.2006), per la qual s'estableixen criteris generals per a l'adaptació de temps addicionals en els processos selectius per a l'accés a l'ocupació pública de persones amb discapacitat, per realitzar la prova de què es tracti.

5.14 Nombre màxim d'aprovats.

Les comissions de selecció o els tribunals quan actuen com a comissió de selecció no podran declarar que han superat el procediment selectiu un nombre superior d'aspirants al de les places convocades. No obstant això, els aspirants

seleccionats pel procediment d'accés a un cos superior que ocupin amb caràcter definitiu, a Catalunya, places del cos i especialitat a què accedeixen i hagin optat per continuar en aquestes no consumiran plaça i, per tant, el nombre de places per a aquest procediment s'augmentarà en el mateix nombre que els aspirants amb aquests requisits que superin totes les proves. Qualsevol proposta de selecció que contravingui el que s'ha establert anteriorment serà nul·la de ple dret.

5.15 Col·laboració d'altres òrgans.

Els òrgans de selecció seran atesos per un màxim de dos coordinadors al Consorci d'Educació de Barcelona, d'un coordinador en cadascun dels serveis territorials i de dos coordinadors d'àmbit de Catalunya adscrits a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics. El seu nomenament i les seves funcions de suport administratiu els determinarà la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.

5.16 Indemnitzacions i dietes.

Els membres dels òrgans de selecció que actuïn en el procediment selectiu tindran dret a la percepció de les assistències previstes al Decret 138/2008, de 8 de juliol (DOGC núm. 5170, d'11.7.2008), d'indemnitzacions per raó del servei.

[Índex]

—6 Sistema de selecció

Segons el que estableixen la disposició transitòria 17, apartat 2, de la Llei orgànica 2/2006, d'educació, de 3 de maig, i el títol VI del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, durant els anys d'implantació de l'esmentada Llei l'ingrés a la funció pública docent es realitzarà mitjançant un procediment selectiu en el qual es valoraran en la fase de concurs la formació acadèmica i, de manera preferent, l'experiència docent prèvia en els centres públics de la mateixa etapa educativa, fins als límits legals permesos. La fase d'oposició, que tindrà una única prova, tindrà relació amb els continguts de l'especialitat que correspongui, l'aptitud pedagògica i el domini de les tècniques necessàries per a l'exercici de la docència. Així mateix, es realitzarà una fase de pràctiques que podrà incloure cursos de formació i que formarà part del procediment selectiu.

6.1 Inici i desenvolupament de les proves.

6.1.1 Data, hora i lloc on es realitzarà l'acte de presentació dels opositors i l'inici de les proves.

El procediment selectiu començarà el 17 de juny de 2011, en què es realitzarà la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya. Aquest mateix dia es farà pública la qualificació d'aquesta prova al tauler d'anuncis de la seu dels respectius tribunals.

El dia 18 de juny de 2011, al matí, es realitzarà l'acte de presentació davant els tribunals i a continuació s'iniciarà la fase d'oposició.

Els tribunals amb aspirants dels procediments d'ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat iniciaran la fase d'oposició a continuació de l'acte de presentació amb la realització de la primera prova.

Els tribunals específics que només tenen aspirants del procediment d'accés a un cos de grup superior o a un cos del mateix grup i complement de destinació iniciaran la fase d'oposició a continuació de l'acte de presentació amb la realització de la primera part de la prova.

Els tribunals mixtos que tenen aspirants dels procediments esmentats anteriorment faran el següent: els aspirants d'ingrés lliure i reserva per a aspirants amb discapacitat iniciaran la fase d'oposició a continuació de l'acte de presentació amb la realització de la primera part de la prova, i els aspirants d'accés a un cos de grup superior o a un cos del mateix grup el dia 18 de juny de 2011 només realitzaran l'acte de presentació, de manera que es posposarà l'inici de la fase d'oposició a la data que els tribunals determinin, que en qualsevol cas serà després de les lectures corresponents a la primera part de la prova del procediment d'ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb disminucions.

Els aspirants d'ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat hauran de lliurar un exemplar de la programació al tribunal en l'acte de presentació. L'aspirant que no presenti aquesta programació s'entendrà que renuncia a continuar en el procés selectiu i perdrà tots els drets que a partir d'aquest moment se'n puguin derivar.

Així mateix, els aspirants que vulguin substituir la part B.2 de la prova per l'informe de valoració dels seus coneixements relacionats amb la unitat didàctica hauran de lliurar aquest informe en el mateix acte de presentació, ja sigui el document original o una fotocòpia autenticada d'aquest. En cap altre moment del procés selectiu es podrà lliurar l'informe.

En cas que no assumeixin el contingut íntegre de l'informe podran renunciar-hi i, per tant, no lliurar-lo al tribunal, i en aquest supòsit hauran de realitzar davant del tribunal l'exercici B.2 de la prova d'oposició.

Amb anterioritat al dia 18 de juny de 2011 i sempre amb set dies naturals d'antelació com a mínim, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics publicarà al DOGC la resolució que declari aprovada la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos. En aquesta resolució hauran de constar els aspirants distribuïts per tribunals, així com la data, l'hora i el lloc on es realitzaran la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya, l'acte de presentació dels aspirants i el procediment selectiu.

L'acte de presentació té caràcter personal i, en conseqüència, l'assistència a aquest serà obligada. En seran exclosos els qui no hi compareguin personalment, llevat de casos excepcionals degudament justificats i lliurament apreciats pel tribunal.

El procediment selectiu finalitzarà abans del 16 de juliol de 2011, llevat que, per circumstàncies excepcionals, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics autoritzi un altre termini a determinats tribunals.

6.1.2 Citació dels aspirants.

Els aspirants seran convocats per a cada part del procediment selectiu mitjançant una citació única. En seran exclosos els que no hi compareguin personalment, llevat dels casos excepcionals degudament justificats i lliurement apreciats pel tribunal.

Els aspirants hauran de realitzar les dues parts en què se subdivideix la prova de la fase de l'oposició, així com cadascun dels exercicis de què es compon la segona part, excepte els aspirants que substitueixin la part B.2 per un informe que valori la seva competència professional, tal com estableix la base 6.4.2 d'aquesta convocatòria. Els que no realitzin una de les parts o un dels exercicis seran exclosos pels tribunals per no haver comparegut a la totalitat de la prova.

A aquests efectes, els aspirants convocats hauran de presentar-se davant el tribunal en la data i a l'hora que s'indiqui a la citació, amb el document nacional d'identitat, els que posseeixin la nacionalitat espanyola, o el document oficial d'acreditació d'identitat en l'estat d'origen, els que tinguin una altra nacionalitat.

Una vegada començat el procediment selectiu, no serà obligatòria la publicació al DOGC dels anuncis successius de la celebració de la resta del procediment esmentat. El tribunal farà públics aquests anuncis en el local on s'estigui celebrant el procediment selectiu i a través de la pàgina d'Internet del Departament d'Ensenyament http://www.gencat.cat/ensenyament, com a mínim, amb catorze hores d'antelació a l'inici de l'actuació dels aspirants.

6.1.3 Desenvolupament i procediment.

En l'ordre d'actuació dels aspirants es tindrà en compte el procediment selectiu pel qual participen i, dins d'aquest, l'actuació la iniciaran aquells el primer cognom dels quals comenci per la Z de conformitat amb el disposa la Resolució GAP/3853/2010, de 30 de novembre (DOGC núm. 5769, de 3.12.2010) per la qual es dóna publicitat al resultat del sorteig públic per determinar l'ordre d'actuació dels aspirants en els processos selectius que es realitzin durant l'any 2011, per a l'ingrés a la funció pública de la Generalitat de Catalunya.

Els tribunals que no disposin d'aspirants el primer cognom dels quals comenci amb la lletra esmentada, iniciaran l'ordre d'actuació per la lletra o lletres següents.

El tribunal podrà requerir els aspirants en qualsevol moment del procediment perquè acreditin la seva identitat.

Així mateix, si en qualsevol moment del procediment selectiu arriba a coneixement del tribunal que algun aspirant no reuneix els requisits exigits per aquesta convocatòria, el president, amb l'audiència prèvia a l'interessat, comunicarà a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, als efectes procedents, les inexactituds o les falsedats formulades per l'aspirant en la sol·licitud d'admissió als procediments selectius, amb proposta d'exclusió. En aquest cas, i fins al moment en què la consellera d'Ensenyament dicti la resolució corresponent, l'aspirant podrà continuar de manera condicional la seva participació en el procediment selectiu.

Contra aquella resolució, l'aspirant podrà interposar recurs contenciós administratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació, de conformitat amb el que disposa l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

També podran interposar potestativament recurs de reposició, abans del recurs contenciós administratiu, davant la consellera d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Els tribunals tenen la facultat de poder excloure del procediment selectiu els aspirants que realitzin qualsevol actuació de tipus fraudulent durant la realització dels exercicis.

6.1.4 Proves d'idiomes moderns.

Les proves corresponents a les especialitats d'idiomes moderns en el cos de professors d'ensenyament secundari i en el cos de professors d'escoles oficials d'idiomes s'hauran de realitzar en l'idioma corresponent, d'acord amb el que preveu l'article 20.2 del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer. La programació didàctica que les persones interessades han de presentar als tribunals, segons la base 6.4.1, també haurà de realitzar-se en l'idioma corresponent.

6.2 Prova d'acreditació del coneixement de la llengua castellana pels aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola.

D'acord amb el que estableix l'article 16.1 del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, amb caràcter previ a la realització de les proves a què es refereix la base 6.3 d'aquesta Resolució, els aspirants que participin en el procediment selectiu i que no posseeixin la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar el coneixement de la llengua castellana mitjançant la realització d'una prova en la qual es comprovarà que posseeixen un nivell adequat de comprensió i expressió oral i escrita en aquesta llengua.

La prova consistirà en una redacció en castellà d'un mínim de dues-centes paraules i d'una conversa amb el tribunal, i serà qualificada d'apte o no apte; s'haurà d'obtenir la qualificació d'apte per passar a realitzar la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya i la fase d'oposició del procediment selectiu, que són les regulades amb caràcter general a la base 6.3 i 6.4 d'aquesta convocatòria, exceptuant el que fa referència a l'acreditació del coneixement del castellà. Aquesta qualificació es farà pública abans de l'inici de la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya.

Per a la realització d'aquesta prova, l'aspirant disposarà de trenta minuts pel que fa a l'expressió escrita i de quinze minuts per a l'expressió oral.

Quedaran exempts de la realització de la prova prevista en aquesta base els aspirants que presentin fotocòpia compulsada d'alguns dels títols o certificats que s'indiquen a continuació:

Diploma d'espanyol (nivell intermedi o superior) o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves dirigides a l'obtenció d'aquest, d'acord amb el que s'estableix al Reial decret 264/2008, de 22 de febrer (BOE núm. 62, de 12.3.2008), pel que es modifica el Reial decret 1137/2002, de 31 d'octubre, pel que es regulen els diplomes d'espanyol com a llengua estrangera.

Certificat de nivell avançat o d'aptitud d'espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d'idiomes.

Títol de llicenciat en filologia hispànica o romànica.

Certificació acadèmica en la qual consti que s'han realitzat a l'Estat espanyol tots els estudis conduents a l'obtenció de la titulació al·legada per a l'ingrés al cos.

Així mateix, quedaran exempts els aspirants que hagin superat o hagin estat declarats exempts en aquesta mateixa prova o en la de les dues llengües en convocatòries anteriors de proves per a la provisió de places de funcionaris docents realitzades a Catalunya, convocades pel Departament d'Ensenyament.

En iniciar-se el procediment selectiu, els tribunals corresponents disposaran de la relació d'aspirants exempts de la prova d'acreditació del coneixement de la llengua castellana.

6.3 Prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya, tant en l'expressió oral com en l'escrita.

6.3.1 Contingut de la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya.

D'acord amb el que estableix el Decret 244/1991, de 28 d'octubre (DOGC núm. 1524, de 29.11.1991), sobre el coneixement de les dues llengües oficials per a la provisió de llocs de treball docents dels centres públics d'ensenyament no universitari de Catalunya, dependents del Departament d'Ensenyament, en els procediments d'ingrés i d'accés els aspirants hauran d'acreditar el coneixement, tant en l'expressió oral com en l'escrita, de les dues llengües oficials a Catalunya mitjançant una prova de caràcter eliminatori.

Pel que fa a l'expressió escrita, la prova consistirà en dues redaccions, cada una d'aquestes d'almenys dues-centes paraules, una redactada en llengua catalana i l'altra en llengua castellana. El tribunal proposarà quatre temes, dos en cada una de les llengües, bé d'actualitat, bé relacionats amb la pràctica docent o amb aspectes didàctics de l'especialitat corresponent. L'aspirant n'haurà de triar dos, un per a cada una de les redaccions. A més es formularan preguntes de llengua catalana i de llengua castellana amb la finalitat de comprovar la competència i el domini d'estructures morfosintàctiques i del lèxic per part dels aspirants.

Per a la realització de la prova de les dues llengües, l'aspirant disposarà d'una hora pel que fa a l'expressió escrita i de trenta minuts per a l'expressió oral.

Per a la valoració de l'expressió oral, els tribunals tindran en compte el nivell demostrat pels aspirants en la lectura de les dues redaccions. Així mateix, els aspirants exposaran de manera breu una qüestió plantejada pel tribunal o conversaran amb aquest. La part oral de la prova de las dues llengües es durà a terme immediatament després de la part escrita de la mateixa prova.

Els aspirants que estan exempts de la realització de la part oral i escrita de la llengua catalana faran només la part corresponent a la llengua castellana: una redacció sobre un tema dels dos proposats pel tribunal i les preguntes formulades sobre morfosintaxi i lèxic, disposaran de mitja hora i faran servir la llengua castellana. La redacció haurà de constar, almenys, de dues-centes paraules. Pel que fa a la part oral de llengua castellana, els aspirants hauran de llegir la redacció en llengua castellana i disposaran de quinze minuts.

Els aspirants que estan exempts de la realització de la part oral i escrita de llengua castellana faran només la part corresponent a la llengua catalana: una redacció sobre un tema de dos proposats pel tribunal i les preguntes formulades sobre morfosintaxi i lèxic, disposaran de mitja hora i faran servir la llengua catalana. La redacció haurà de constar, almenys, de dues-centes paraules. Pel que fa a la part oral de la llengua catalana, els aspirants hauran de llegir la redacció en llengua catalana i disposaran de quinze minuts.

Les proves de llengua catalana i de llengua castellana seran lliurades als tribunals per la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.

6.3.2 Qualificació de la prova de llengües oficials.

En la prova de coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya cadascun dels aspirants serà qualificat pel tribunal d'apte o no apte. Els aspirants que obtinguin la qualificació de no apte no podran continuar el procediment selectiu. Aquesta qualificació es farà pública abans de l'inici de la fase d'oposició.

6.3.3 Exempts de la prova oral i escrita de llengua catalana.

Quedaran exempts de la realització de la part oral i escrita de llengua catalana els aspirants que acreditin el coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell equivalent o superior al certificat de suficiència de català (C), que correspon amb les competències lingüístiques del nivell C1 del Marc Europeu Comú de Referència, d'acord amb les correspondències establertes a l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre (DOGC núm. 5511, de 23.11.2009), per la qual es reformen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística, modificat per l'Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril (DOGC núm. 5610, de 19.4.2010), i els que hagin superat o hagin estat declarats exempts de la prova oral i escrita de llengua catalana en convocatòries anteriors de proves per a la provisió de places de funcionaris docents realitzades a Catalunya, convocades pel Departament d'Ensenyament. A aquests efectes, els interessats adjuntaran a la sol·licitud de participació una fotocòpia compulsada del document acreditatiu corresponent, llevat d'aquells casos en què aquesta informació consti en el registre informàtic de personal docent del Departament d'Ensenyament. En aquest sentit, els aspirants que en convocatòries anteriors de proves per a la provisió de places de funcionaris docents realitzades a Catalunya, entre els anys 1991 i 2010, ja van ser exempts de llengua catalana o aptes de la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya no caldrà que acreditin el requisit d'exempció ja que aquesta informació consta al registre informàtic de personal docent del Departament d'Ensenyament. No obstant això, si l'aspirant dóna el seu consentiment al Departament d'Ensenyament perquè sol·liciti, en nom seu, el certificat o la comprovació que acrediti el compliment d'aquest requisit a la Secretaria de Política Lingüística o a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, el Departament d'Ensenyament realitzarà aquesta gestió.

6.3.4 Exempts de la prova oral i escrita de la llengua castellana.

Quedaran exempts de la realització de la prova oral i escrita de la llengua castellana els aspirants que puguin acreditar alguna de les següents titulacions expedides a l'Estat espanyol: una titulació universitària, el títol de batxillerat, el títol de tècnic especialista (FP2) o tècnic superior. També en quedaran exempts els aspirants que acreditin el diploma superior d'espanyol com a llengua estrangera (nivell superior) establert per el Reial decret 1137/2002, de 31 d'octubre, modificat pel Reial decret 264/2008, de 22 de febrer o el certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedits per les escoles oficials d'idiomes i els que hagin superat o hagin estat declarats exempts de la prova oral i escrita de llengua castellana en convocatòries anteriors de proves per a la provisió de places de funcionaris docents realitzades a Catalunya o en altres administracions educatives.

A aquests efectes, els interessats adjuntaran a la sol·licitud de participació una fotocopia compulsada del document acreditatiu corresponent llevat d'aquells casos en què aquesta informació consti al registre informàtic de personal docent del Departament d'Ensenyament. En aquest sentit, els aspirants que en convocatòries anteriors de proves per a la provisió de places de funcionaris docents realitzades a Catalunya, entre els anys 1991 i 2010, ja van ser exempts de llengua castellana o aptes de la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya no caldrà que acreditin el requisit d'exempció ja que aquesta informació consta al registre informàtic de personal docent del Departament d'Ensenyament.

Igualment, quedaran exempts de la realització de la prova oral i escrita de llengua castellana els aspirants que són funcionaris d'un cos docent de l'Estat espanyol. Els interessats, per acreditar-ho, adjuntaran a la sol·licitud de participació una fotocòpia compulsada del document acreditatiu corresponent emès per un organisme competent d'alguna comunitat autònoma llevat d'aquells casos en què aquesta informació consti al registre informàtic de personal docent del Departament d'Ensenyament.

6.3.5 Publicació de les exempcions de la prova de llengües en les llistes d'admesos i exclosos.

A la llista provisional d'admesos i exclosos que estableix la base 4.1 d'aquesta convocatòria es faran constar expressament els aspirants que reuneixen els requisits suficients del coneixement de la llengua catalana i de llengua castellana a l'efecte de l'exempció prevista en aquesta base.

Igualment es farà constar aquesta circumstància a la llista definitiva d'admesos i exclosos, que es farà pública, d'acord amb el que estableix la base 4.3 d'aquesta convocatòria, una vegada estimades o desestimades les reclamacions presentades pels interessats dins el termini establert.

En iniciar-se el procediment selectiu, els tribunals corresponents disposaran de la relació d'aspirants exempts de la realització de la prova oral i escrita de llengua catalana i de la relació d'aspirants exempts de la realització de la prova oral i escrita de llengua castellana.

Els aspirants que hagin tingut la qualificació d'apte en la prova d'acreditació del coneixement de llengua castellana, per als que no posseeixin la nacionalitat espanyola, faran només la part oral i escrita de llengua catalana. Si n'estan exempts, tindran la qualificació d'apte en la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya.

Els aspirants que estan exempts tant de la part oral i escrita de llengua catalana com de la part oral i escrita de llengua castellana tindran la qualificació d'apte en la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya.

6.4 Fase d'oposició en els procediments selectius d'ingrés lliure i reserva per a aspirants amb discapacitat.

En la valoració d'aquesta fase el tribunal tindrà en compte la possessió dels coneixements específics de l'especialitat docent a la qual s'opta, la seva aptitud pedagògica i el domini de les tècniques necessàries per a l'exercici docent, tenint en compte les pautes i criteris de correcció que s'han esmentat en la base 5.11.

6.4.1 Prova de la fase d'oposició.

La fase d'oposició constarà d'una única prova estructurada en dues parts, que no tindran caràcter eliminatori. El tribunal només farà pública la nota final i global de la prova.

La valoració dels coneixements específics de l'especialitat docent es durà a terme mitjançant la realització per part de l'aspirant, davant el tribunal, de la prova dividida en les parts següents, segons l'ordre que s'esmenta a continuació:

1. Part A.

Tindrà per objecte la demostració de coneixements específics necessaris per impartir la docència. Consistirà en el desenvolupament, per escrit, d'un tema triat per l'aspirant d'entre un nombre de temes trets a l'atzar pel tribunal, proporcional al nombre total de temes del temari de cada especialitat atenent els criteris següents:

a) En les especialitats que tinguin un nombre no superior a 25 temes, s'haurà de triar d'entre tres temes.

b) En les especialitats que tinguin un nombre superior a 25 temes i inferior a 51 temes, s'haurà de triar d'entre quatre temes.

c) En aquelles especialitats que tinguin un nombre superior a 50 temes, s'haurà de triar d'entre cinc temes.

En el cas del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes el desenvolupament per escrit d'un tema i l'adequada atenció dels aspectes més rellevants haurà de fer-se des de la perspectiva de l'ensenyament de la llengua.

Per a la realització d'aquesta part A de la prova, els aspirants disposaran de dues hores.

Els tribunals convocaran els aspirants a la lectura pública davant el tribunal de la part A escrita de la prova en el moment que considerin oportú, abans de realitzar la part B de la prova.

Aquesta primera part A es valorarà amb una qualificació de zero a deu punts, tenint en compte les pautes i criteris esmentats en la base 5.11, i tindrà un pes del 40% de la qualificació final i global de la prova.

2. Part B.

Tindrà per objecte la comprovació de l'aptitud pedagògica de l'aspirant i el seu domini de les tècniques necessàries per a l'exercici docent. Consistirà en la presentació d'una programació didàctica i en la preparació i exposició oral d'una unitat didàctica. Per a l'avaluació d'aquesta segona part de la prova els tribunals tindran en compte les pautes i criteris esmentats en la base 5.11.

En les especialitats que incloguin habilitats instrumentals o tècniques, aquesta segona part inclourà un exercici de caràcter pràctic. Aquest exercici es realitzarà en les especialitats que s'esmenten a continuació:

Cos de professors d'ensenyament secundari:

Dibuix, música, tecnologia i totes les especialitats de formació professional excepte formació i orientació laboral.

Cos de professors tècnics de formació professional:

Totes les especialitats.

Cos de professors d'arts plàstiques i disseny:

Totes les especialitats.

B.1) Presentació d'una programació didàctica.

La programació didàctica inclourà la planificació del currículum d'una matèria, crèdit, mòdul professional o assignatura relacionada amb l'especialitat per a la qual es participa, en la qual s'hauran d'especificar, almenys, els objectius, les competències, les capacitats o els resultats d'aprenentatge que es desenvolupen, els continguts, els criteris d'avaluació, la metodologia, les connexions amb altres matèries, crèdits, mòduls professionals o assignatures relacionades i la distribució temporal, així com l'atenció a la diversitat, si s'escau. Aquesta programació es correspondrà amb un curs escolar d'un dels nivells o etapes educatives en què el professorat de l'especialitat tingui atribuïda competència docent per impartir-lo i la seva elaboració s'ajustarà al que es disposa a l'annex 4.

En el cas dels aspirants a l'ingrés en el cos de professors d'ensenyament secundari, la programació podrà estar referida a l'etapa de l'educació secundària obligatòria, al batxillerat o als cicles formatius de formació professional.

En el cas d'especialitats de professors d'ensenyament secundari de formació professional i de professors tècnics de formació professional, la programació pot estar referida a títols LOGSE o LOE vigents.

En el cas dels aspirants a l'ingrés en el cos de professors d'escoles oficials d'idiomes, la defensa d'aquesta programació inclourà la resposta a les qüestions pedagògiques que el tribunal plantejarà a partir de la programació presentada, que podran ser sobre l'organització de la seqüenciació, sobre la resolució de qüestions pràctiques i/o de contingut que podrien plantejar els estudiants del nivell a l'aula. Així mateix, es demanaran propostes concretes sobre activitats per a una sessió de classe a partir d'un contingut pragmàtic, d'una tasca o d'un tipus de text tenint com a punt de partida la programació presentada.

En el cas dels aspirants a l'ingrés en el cos de professors d'arts plàstiques i disseny, la programació didàctica podrà estar referida al batxillerat modalitat d'arts (via d'arts plàstiques, imatge i disseny), o a cicles de formació especifica de grau mitjà o de grau superior d'arts plàstiques i disseny, o a ensenyaments superiors de disseny, o a ensenyaments artístics superiors de grau de disseny, o a ensenyaments de conservació i restauració de béns culturals, o a ensenyaments artístics superiors de Grau en Conservació i Restauració de Béns Culturals, en correspondència a l'especialitat docent per la qual es participa.

L'ordenació curricular està recollida en la normativa i les especificacions que s'inclouen a l'annex 5.

Els aspirants hauran de lliurar l'esmentada programació al tribunal en l'acte de presentació. Posteriorment, aquesta programació es presentarà i es defensarà davant del tribunal en el moment en què l'aspirant sigui convocat a aquest efecte.

En el moment de la defensa, l'aspirant podrà utilitzar un exemplar de la programació aportat per ell mateix i un guió que no excedirà d'un foli.

L'aspirant que no presenti aquesta programació s'entendrà que renuncia a continuar en el procés selectiu i perdrà tots els drets que a partir d'aquest moment se'n puguin derivar.

Les programacions de les especialitats d'idiomes moderns es redactaran íntegrament en l'idioma corresponent.

B.2) Preparació, exposició i, si s'escau, defensa d'una unitat didàctica.

La preparació i exposició oral, davant el tribunal, d'una unitat didàctica, estarà relacionada amb la programació presentada per l'aspirant. L'aspirant triarà la unitat didàctica d'entre tres extretes a l'atzar per ell mateix, de la seva pròpia programació.

Als efectes d'aquesta convocatòria, poden considerar-se com a unitats didàctiques les seqüències o parts en què es pot dividir i concretar la programació d'una matèria, crèdit o assignatura. En el cas de programacions de cicles formatius LOE, la programació d'una unitat didàctica fa referència a la programació d'activitats d'ensenyament-aprenentatge.

En l'exposició de la unitat didàctica s'hauran de concretar, almenys, els objectius d'aprenentatge, les competències o capacitats que es desenvolupen, els continguts, les activitats d'ensenyament i d'aprenentatge i els aspectes organitzatius i metodològics bàsics, l'avaluació, la temporalització i les connexions amb altres matèries, crèdits, mòduls professionals o assignatures relacionades, així com l'atenció a la diversitat, si s'escau. La seva preparació s'ajustarà al que es disposa a l'annex 4.

En el cas que la programació estigui referida a un cicle formatiu LOE, la preparació i exposició oral, davant el tribunal, d'una activitat d'ensenyament-aprenentatge, estarà relacionada amb la programació presentada per l'aspirant. L'aspirant triarà una activitat d'ensenyament-aprenentatge, entre tres extretes a l'atzar per ell mateix, de la seva pròpia programació.

En l'exposició de l'activitat d'ensenyament-aprenentatge s'hauran de concretar, almenys, els resultats d'aprenentatge, els criteris d'avaluació i els continguts que es desenvolupen. També caldrà definir els aspectes organitzatius i metodològics bàsics, i l'avaluació prevista. La seva preparació s'ajustarà al que es disposa a l'annex 4.

L'aspirant disposarà d'una hora per a la preparació de l'exposició de la unitat didàctica, durant la qual podrà consultar el material auxiliar que cregui oportú, sense possibilitat de connexió amb l'exterior.

Per a l'exposició de la unitat didàctica, l'aspirant podrà utilitzar el material auxiliar que consideri oportú, així com un guió que no excedirà d'un foli i que es lliurarà al tribunal en el moment de finalitzar l'exposició.

El material auxiliar que utilitzi l'aspirant l'haurà d'aportar ell mateix el dia que faci l'exposició de la unitat didàctica.

Aquest exercici de preparació i exposició oral d'una unitat didàctica es pot substituir per un informe dels coneixements sobre la unitat didàctica, tal com es detalla a la base 6.4.2 d'aquesta convocatòria.

L'aspirant disposarà d'un període màxim de 45 minuts per a la defensa oral de la programació, l'exposició de la unitat didàctica i posterior debat davant el tribunal, amb la següent distribució màxima del temps disponible: 20 minuts per a la defensa oral de la programació, 20 minuts per a l'exposició oral de la unitat didàctica, si escau, i 5 minuts per al debat davant el tribunal, en el qual aquest podrà plantejar preguntes o qüestions al candidat en relació amb el contingut de la seva intervenció i la contextualització en situacions concretes d'aula o de contingut pràctic.

Tant la defensa de la programació com l'exposició de la unitat didàctica es realitzaran en sessió pública.

B.3) Exercici de caràcter pràctic. En el cas d'especialitats que incloguin habilitats instrumentals o tècniques, aquesta segona part incorporarà la realització d'un exercici de caràcter pràctic, que permeti comprovar que els candidats tenen una formació científica i un domini de les tècniques de treball precises per impartir les matèries, crèdits o mòduls professionals propis de les especialitats docents a les quals opten.

Les característiques i durada d'aquest exercici pràctic s'ajustarà a les especificacions, pautes i criteris que s'estableixen a l'esmentat annex 6 d'aquesta convocatòria.

En el cas d'especialitats pròpies dels ensenyaments artístics que atenen exclusivament els ensenyaments artístics superiors, en aquest exercici pràctic s'haurà d'acreditar, a més, la formació i capacitat de tutela en les investigacions pròpies dels ensenyaments artístics.

En el cas de tribunals amb més d'una especialitat que tingui exercici de caràcter pràctic, per tal d'optimitzar l'ús de materials, tècniques i instal·lacions implicades en cada cas es podrà fer la seva realització de manera successiva per especialitats.

6.4.2 Informe de valoració dels coneixements relacionats amb la unitat didàctica.

L'exercici B.2) sobre la preparació i exposició oral d'una unitat didàctica davant el tribunal podrà ser substituït, a petició de l'aspirant, per un informe que valori els seus coneixements relacionats amb la unitat didàctica, que permetin comprovar l'aptitud pedagògica de l'aspirant i el domini de les tècniques de treball docent.

L'informe esmentat serà elaborat per una comissió de valoració, que farà constar detalladament cadascun dels elements i descriptors previstos en aquest mateix apartat.

La comissió elaborarà l'informe analitzant els informes de valoració dels membres de la comissió i la documentació del centre o servei educatiu relacionada amb la valoració de l'aspirant que consideri pertinent, sense que sigui necessari que l'aspirant hagi d'elaborar personalment cap material específic per a la seva valoració diferent al ja utilitzat normalment en el desenvolupament de la seva activitat docent.

El tribunal, d'acord amb les funcions atribuïdes als òrgans de selecció en l'article 6 del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, jutjarà, valorarà i qualificarà aquest informe que haurà de referir-se a la concreció dels objectius d'aprenentatge que s'han pretès assolir en les unitats didàctiques, els seus continguts, les activitats d'ensenyament i aprenentatge que es plantegin a l'aula i els seus procediments d'avaluació i, si és el cas, la seva adequació al desenvolupament de les competències de l'etapa. El tribunal qualificarà l'esmentat informe amb una puntuació de 0 a 10 punts, segons criteris objectius, donant el mateix pes que s'assigna a l'exercici de la part B.2) de la prova, segons l'apartat 6.4.3, als efectes de calcular la qualificació final de la fase d'oposició.

Per tal de garantir l'objectivitat i imparcialitat de l'avaluació, els criteris objectius de la valoració i la forma de participació del professorat seran públics.

La base 3.2.6 d'aquesta convocatòria estableix els aspirants que poden fer l'opció de substituir la prova B.2 per un informe de valoració dels seus coneixements relacionats amb la unitat didàctica.

Els que no compleixin els requisits previstos per a la emissió de l'informe i hagin fet aquesta opció, constaran en la llista definitiva d'admesos i exclosos, amb indicació d'aquesta circumstància i, en conseqüència, hauran de realitzar la part B.2) de la prova.

Als interessats que hagin sol·licitat l'esmentada opció se'ls lliurarà una còpia autenticada del seu informe en el centre docent o servei educatiu on estiguin destinats o bé utilitzaran l'informe que se'ls va fer durant el curs 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 o 2009-2010 per tal que el puguin lliurar al tribunal el dia de l'acte de presentació. D'acord amb el que estableix la base 3.2.6 d'aquesta convocatòria, l'opció de l'aspirant per utilitzar el darrer informe que se li hagi fet deixa sense efectes i substitueix els possibles informes emesos de cursos anteriors. Així mateix, un informe emès durant el curs 2010-2011 invalida els que s'hagin pogut fer abans.

En cas que no assumeixin el contingut íntegre de l'informe, podran renunciar-hi i, per tant, no lliurar-lo al tribunal, i en aquest supòsit hauran de realitzar davant del tribunal l'exercici B.2 de la prova d'oposició.

Si per causes alienes al Departament d'Ensenyament no es disposa de l'informe de coneixements relacionats amb la unitat didàctica d'un aspirant, aquest haurà de realitzar la part B.2) de la prova. En aquest sentit, els informes de coneixements relacionats amb la unitat didàctica dels aspirants amb destinació fora de Catalunya hauran de ser tramesos, sempre que això sigui possible, per l'organisme competent de la comunitat autònoma on estigui destinat l'aspirant a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics abans 7 de juny de 2011.

Pel que fa als aspirants amb destinació a Catalunya que participin en convocatòries d'altres comunitats autònomes de l'Estat espanyol, que hagin previst en les corresponents convocatòries l'elaboració d'informes de coneixements, podran sol·licitar a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics que se'ls faci l'informe que valori els seus coneixements relacionats amb la unitat didàctica i que sigui tramès a la comunitat autònoma on es presentin com a aspirants. Quan aquestes convocatòries prevegin la possibilitat d'utilitzar informes emesos en cursos anteriors l'aspirant podrà sol·licitar a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics que es trameti a la comunitat autònoma corresponent el darrer informe que se li hagi fet.

Per tal d'elaborar l'informe sobre els coneixements de l'aspirant en relació amb la unitat didàctica, les comissions de valoració tindran en compte necessàriament els següents elements:

a) Objectius.

b) Continguts.

c) Activitats d'ensenyament i aprenentatge.

d) Avaluació.

En relació amb cadascun dels quatre elements esmentats, en el cas d'aspirants destinats en centres docents, l'informe haurà de recollir informació sobre els següents descriptors:

a) Objectius:

Concreció dels objectius d'aprenentatge en les unitats didàctiques seguint els criteris acordats pel centre, cicle, equip docent o departament.

Adequació dels objectius d'aprenentatge al curs o nivell corresponent.

Adaptació dels objectius d'aprenentatge a les característiques personals de l'alumnat.

b) Continguts:

Selecció de continguts coherent amb la proposta d'objectius.

Rellevància dels continguts seleccionats.

Adequació dels continguts als cursos o nivell corresponent.

c) Activitats d'ensenyament i aprenentatge:

Previsió d'activitats d'ensenyament/aprenentatge que contribueixen a l'assoliment dels objectius.

Desenvolupament de la intervenció didàctica amb varietat de recursos i materials curriculars per facilitar l'assoliment dels objectius.

Intervenció didàctica adient a les característiques del grup, proporcionant una correcta atenció a les necessitats individuals dels alumnes.

d) Avaluació:

Previsió dels criteris d'avaluació adaptats a la diversitat dels alumnes.

Aplicació dels criteris d'avaluació previstos en la programació didàctica.

Presa de decisions de millora a partir de l'anàlisi dels resultats d'avaluació.

En relació amb cadascun dels quatre elements esmentats, en el cas d'aspirants destinats en serveis educatius, l'informe haurà de recollir informació sobre els següents descriptors:

a) Objectius:

Concreció dels objectius seguint els criteris acordats pel servei educatiu.

Adequació dels objectius a les característiques dels centres.

b) Continguts:

Previsió d'actuacions que contribueixen a l'assoliment d'objectius.

Rellevància de les actuacions planificades.

c) Activitats:

Compliment del pla anual d'actuació.

Suport als centres i al professorat.

Adequació de les intervencions a les necessitats dels centres.

d) Avaluació:

Previsió dels criteris d'avaluació del pla anual d'actuació.

Aplicació dels criteris d'avaluació previstos.

Presa de decisions de millora a partir de l'anàlisi dels resultats d'avaluació.

Per a l'elaboració dels informes es constituirà, si escau, una comissió de valoració en cada centre o servei educatiu en què estiguin destinats professors interins que hagin sol·licitat la substitució de la part B.2 de la prova per un informe. La comissió estarà formada per funcionaris de carrera en actiu dels cossos docents o de l'extingit cos d'inspectors al servei de l'administració educativa, amb la següent composició:

President/a: un inspector/a.

Vocals: el/la director/a, que actuarà com a secretari/ària, i un/a professor/a del centre o servei educatiu a què s'hagi assignat l'aspirant.

En els centres de formació de persones adultes, el/la professor/a que actuarà com a vocal serà, preferentment, el coordinador del mateix ensenyament o un professor destinat a la mateixa especialitat de l'aspirant.

En els serveis educatius el/la professor/a assignat a cada aspirant serà un funcionari de carrera del mateix cos o d'un cos de grup superior que l'aspirant, destinat, sempre que sigui possible, al mateix servei educatiu.

En els instituts, el professor que actuarà com a vocal serà el/la cap del departament on hagi estat assignat l'aspirant, sempre que el/la cap del departament sigui un funcionari del mateix cos que l'aspirant o d'un cos de grup superior. En el cas que no ho sigui, el professor assignat serà, sempre que sigui possible, un altre professor del departament que sigui del mateix cos que l'aspirant o d'un cos de grup superior. Quan no hi hagi cap altre professor del departament a qui es pugui assignar com a vocal, el director del centre haurà de nomenar un altre professor del centre del mateix cos que l'aspirant o d'un cos de grup superior.

Els directors dels centres i serveis educatius on estiguin destinats els aspirants nomenaran els mestres i/o professors que en cada cas se'ls assignarà com a vocals.

Se celebrarà, com a mínim, una sessió de valoració per cadascuna de les especialitats dels aspirants a avaluar. En cada sessió hi participaran tres membres de la comissió: el president, el director, que actuarà com a secretari, i el vocal corresponent, segons l'especialitat.

En cada centre es podrà constituir la comissió si el director i almenys un dels vocals de l'especialitat corresponent a un aspirant compleixen els criteris anteriors.

En el cas que no sigui possible constituir la comissió per no haver-hi destinats al centre funcionaris de carrera que compleixin els criteris anteriors, l'informe corresponent serà elaborat directament per l'inspector, que inclourà els mateixos elements i descriptors que els que s'han mencionat en aquesta base.

En el cas que no sigui possible realitzar la sessió de valoració d'algun dels aspirants per absència en el centre del vocal corresponent, segons l'especialitat, que compleixi els criteris, l'informe de l'aspirant també serà elaborat directament per l'inspector.

Les comissions de valoració aixecaran acta de la sessió de la valoració dels aspirants i emetran els corresponents informes, que inclouran la descripció de cadascun dels elements i descriptors previstos, que aniran informats amb un dels valors següents: molt, bastant, poc o gens. Posteriorment es lliuraran còpies autenticades dels informes als interessats en el centre docent o servei educatiu on estiguin destinats per tal que el puguin presentar davant del tribunal el dia que es determini a aquest efecte.

6.4.3 Qualificació de la fase d'oposició.

Els tribunals qualificaran cadascuna de les dues parts de la prova de zero a deu punts, d'acord amb els criteris i pautes esmentades a la base 5.11. Als efectes d'obtenir la qualificació global de la fase d'oposició, el pes de la primera part A) serà el 40% i el de la part B, el 60% de la qualificació final.

Cadascun dels exercicis de la part B de la prova descrits en els apartats B.1), B.2) i, si s'escau, B.3) es valoraran de 0 a 10 punts. Als efectes d'obtenir la qualificació global de la segona part, les qualificacions atorgades a cadascuna de les parts es reduiran en la següent proporció: en les especialitats en què només es realitzen els exercicis previstos en els apartats B.1) i B.2), les qualificacions es reduiran fins a un màxim de 3 punts en cada exercici; en les especialitats, en les quals hi ha exercici de caràcter pràctic, en què es realitzen 3 exercicis en aquesta part B, les qualificacions corresponents a cadascun dels tres apartats B.1), B.2) i B.3) es reduiran a un màxim de 2 punts.

La nota final i global de la prova s'expressarà en una puntuació de zero a deu i per a poder accedir a la fase de concurs, els aspirants hauran d'obtenir una puntuació igual o superior a cinc punts en la fase d'oposició.

Finalitzada la prova, els tribunals exposaran en el tauler d'anuncis dels locals on aquesta s'hagi realitzat la llista amb les puntuacions finals i globals obtingudes per tots els aspirants avaluats en aquesta prova, i obriran un termini de quaranta-vuit hores a comptar des del moment de la publicació per a la presentació de reclamacions davant el president del tribunal. Un cop estimades o desestimades les reclamacions presentades, els tribunals faran públiques les qualificacions definitives de la fase d'oposició.

Contra aquesta valoració els interessats podran interposar recurs d'alçada davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes, segons el que preveuen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

6.5 Fase d'oposició en el procediment selectiu d'accés a un cos de grup superior.

Aquesta fase consisteix en la superació d'una prova que consistirà en l'exposició oral i en sessió pública d'un tema de l'especialitat a què s'accedeix, triat per l'aspirant d'entre vuit escollits a l'atzar pel tribunal, dels corresponents al temari de l'especialitat.

Si existeix concordança entre la titulació acadèmica amb la qual es participa i l'especialitat a la qual s'aspira, el tema serà l'escollit per l'aspirant d'entre nou escollits a l'atzar pel tribunal. A l'exposició del tema s'atendrà tant el coneixement sobre la matèria com als recursos didàctics i pedagògics dels aspirants.

La determinació de la concordança entre la titulació i l'especialitat a què s'aspira es farà d'acord amb la concordança de titulacions entre les especialitats docents establertes a l'annex 4 de la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny.

En aquesta exposició l'aspirant donarà una visió dels trets fonamentals del tema triat, fent referència a la relació del tema amb el currículum establert pel Departament d'Ensenyament i, d'acord amb el cicle o curs lliurement escollit per ell, completarà l'exposició amb el plantejament didàctic del tema indicant, en qualsevol cas, les competències, els objectius, continguts, activitats d'ensenyament, aprenentatge i avaluació, així com els recursos necessaris per al seu desenvolupament.

Per a l'exposició del tema l'aspirant disposarà d'un temps màxim de quaranta cinc minuts i podrà utilitzar el material auxiliar que consideri oportú, així com un

guió que no excedirà d'un foli i que es lliurarà al tribunal en el moment de finalitzar l'exposició.

El material auxiliar que utilitzi l'aspirant l'haurà d'aportar ell mateix.

L'aspirant disposarà de dues hores per a la preparació del tema que haurà d'exposar, durant la qual podrà consultar el material que cregui oportú, sense possibilitat de connexió amb l'exterior.

En les especialitats relacionades a l'annex 6 d'aquesta convocatòria, que inclouen habilitats instrumentals o tècniques, la prova incorporarà la realització d'un exercici de contingut pràctic propi de l'especialitat.

En el seu plantejament, els tribunals s'ajustaran a les especificacions, pautes i criteris que s'estableixen a l'esmentat annex 6.

Per a l'avaluació d'aquesta prova els tribunals aplicaran els criteris i pautes esmentades a la base 5.11 d'aquesta convocatòria.

Els tribunals qualificaran aquesta prova de zero a deu punts. Per a la seva superació caldrà obtenir una puntuació mínima de cinc punts.

Finalitzada aquesta prova eliminatòria, els tribunals faran públiques al tauler d'anuncis del local on aquesta s'hagi realitzat, la llista de les puntuacions obtingudes per tots els aspirants. Els aspirants que la superin, accediran a la fase de concurs.

6.6 Fase d'oposició en el procediment selectiu d'accés a un cos del mateix grup i complement de destinació.

Per als aspirants que participin en aquest procediment d'accés per la mateixa especialitat de la que són titulars en el seu cos d'origen, la prova consistirà en l'exposició, seguida d'un debat, ambdós orals, de una programació didàctica elaborada per l'aspirant en els mateixos termes establerts per als aspirants d'ingrés lliure i que hauran de lliurar al tribunal en l'acte de presentació.

Per a l'exposició de la programació, els aspirants disposaran com a màxim de quaranta cinc minuts i el debat tindrà una durada màxima de quinze minuts.

Per als aspirants que participin en aquest procediment d'accés per una especialitat diferent de la què són titulars en el seu cos d'origen, la prova consistirà en l'exposició oral i en sessió pública d'un tema de l'especialitat a la qual s'accedeix, triat per l'aspirant d'entre nou escollits a l'atzar pel tribunal, dels corresponents al temari de l'especialitat.

En aquesta exposició l'aspirant donarà una visió dels trets fonamentals del tema triat, fent referència a la relació del tema amb el currículum establert pel Departament d'Ensenyament i, d'acord amb el cicle o curs lliurement escollit per ell, completarà l'exposició amb el plantejament didàctic del tema indicant, en qualsevol cas, les competències, els objectius, continguts, activitats d'ensenyament, aprenentatge i avaluació, així com els recursos necessaris per al seu desenvolupament.

Per a l'exposició del tema l'aspirant disposarà d'un temps màxim de quaranta-cinc minuts i podrà utilitzar el material auxiliar que consideri oportú, així com un guió que no excedirà d'un foli i que es lliurarà al tribunal en el moment de finalitzar l'exposició.

El material auxiliar que utilitzi l'aspirant l'haurà d'aportar ell mateix.

L'aspirant disposarà de dues hores per a la preparació del tema que haurà d'exposar, durant la qual podrà consultar el material que cregui oportú, sense possibilitat de connexió amb l'exterior.

Les proves de les especialitats del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes es realitzaran en l'idioma corresponent.

Els tribunals qualificaran aquesta prova de zero a deu punts. Per a la seva superació caldrà obtenir una puntuació mínima de cinc punts.

Finalitzada aquesta prova eliminatòria, els tribunals faran públiques al tauler d'anuncis del local on aquesta s'hagi realitzat, la llista de les puntuacions obtingudes per tots els aspirants. Els aspirants que la superin, accediran a la fase de concurs.

6.7 Normes comunes a la fase d'oposició.

6.7.1 Lectura pública dels exercicis.

Totes les proves d'exposició oral i de lectura dels exercicis davant els tribunals tindran caràcter públic en la forma que determini cada tribunal.

6.7.2 Qualificació de les proves.

En la prova que constitueix la fase d'oposició, en el procediment d'ingrés lliure, la puntuació de cada aspirant en aquesta serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de tots els membres assistents al tribunal. Quan hi hagi una diferència de tres o més enters entre les puntuacions que hagin atorgat els membres dels tribunals als aspirants en qualificar-los de zero a deu punts en seran excloses les qualificacions màxima i mínima i es calcularà la puntuació mitjana entre la resta de puntuacions. En el cas que hi hagi més d'un membre que hagi atorgat la qualificació màxima o mínima només s'exclourà una única qualificació màxima o mínima. Aquest criteri d'exclusió s'aplicarà una única vegada, encara que pugui continuar havent-hi una diferència de tres o més enters en les puntuacions dels membres assistents al tribunal no excloses.

Les mitjanes aritmètiques de les qualificacions abans esmentades atorgades pels membres del tribunal es calcularan amb una aproximació fins a la deumil·lèsima.

6.7.3 Temaris.

En els procediments selectius d'ingrés i accés als cossos de funcionaris docents seran d'aplicació la part A dels temaris a què es refereixen els annexos de les ordres que es relacionen a continuació:

a) Annex III de l'Ordre de 9 de setembre de 1993 (BOE núm. 226, de 21.9.1993), per a les especialitats d'alemany, anglès, biologia i geologia, física i química, llatí, grec, dibuix, educació física, filosofia, francès, geografia i història, llengua castellana i literatura, matemàtiques, música, psicologia i pedagogia i tecnologia del cos de professors d'ensenyament secundari.

b) Annex de l'Ordre de 16 de març de 1995 (DOGC núm. 2031, de 29.3.1995) pel que fa a l'especialitat de llengua catalana i literatura del cos de professors d'ensenyament secundari.

c) Annex 1 de l'Ordre d'1 de febrer de 1996 (BOE núm. 38, de 13.2.1996), per a l'especialitat d'economia del cos de professors d'ensenyament secundari.

d) Annex 1 de l'Ordre d'1 de febrer de 1996 (BOE núm. 38, de 13.2.1996), per a les especialitats d'administració d'empreses, anàlisi i química industrial, assessoria i processos d'imatge personal, formació i orientació laboral, hoteleria i turisme, informàtica, intervenció sociocomunitària, organització i gestió comercial, organització i processos de manteniment de vehicles, organització i projectes de fabricació mecànica, processos d'indústria alimentària, processos de diagnòstic clínic i productes ortoprotètics, processos sanitaris, processos i productes d'arts gràfiques del cos de professors d'ensenyament secundari.

e) Annex 2 de l'Ordre d'1 de febrer de 1996 (BOE núm. 38, de 13.2.1996), per a les especialitats del cos de professors tècnics de formació professional.

f) Annex 6 de l'Ordre de 9 de setembre de 1993 (BOE de 21.9.1993), pel que fa a les especialitats d'espanyol per a estrangers, francès i d'anglès del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes.

g) Annex de l'Ordre d'1 de juny de 1995 (DOGC núm. 2062, de 14.6.1995), per a l'especialitat de català del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes.

h) Annex 1 de l'Ordre ECD/826/2004 de 22 de març (BOE de 31.3.2004) per a les especialitats del cos de professors d'arts plàstiques i disseny.

6.7.4 Funcionaris d'organismes internacionals.

De conformitat amb el que determina el Reial decret 182/1993, de 5 de febrer (BOE núm. 46, de 23.2.1993), els aspirants que tinguin la condició de funcionari d'organismes internacionals i tinguin la nacionalitat espanyola, quedaran exempts de la realització d'aquelles proves que la Comissió Permanent d'Homologació, creada per l'esmentat Reial decret, consideri que tenen com a objecte l'acreditació de coneixements ja exigits per ocupar els seus llocs de treball d'origen en l'organisme internacional corresponent.

Amb aquesta finalitat, la certificació d'homologació prevista a l'article 7 del Reial decret 182/1993, de 5 de febrer, caldrà adjuntar-la a la sol·licitud de participació en el procediment selectiu o, amb caràcter excepcional, caldrà lliurar-la al tribunal assignat a l'aspirant amb anterioritat a l'inici de les corresponents proves.

Els aspirants que es puguin acollir al que es determina en aquesta base i quedin exempts de la realització d'alguna prova, seran valorats en la prova corresponent amb la qualificació mínima exigida en la convocatòria per superar-la.

D'altra banda, els interessats podran renunciar a la qualificació mínima i realitzar la prova esmentada en igualtat de condicions que la resta d'aspirants que participen pel procediment d'ingrés lliure. La renúncia en qüestió haurà de ser formulada amb anterioritat a l'inici de les proves del procediment selectiu.

6.8 Fase de concurs.

6.8.1 Al·legació de mèrits davant el tribunal.

Fent ús del full d'autobarem que una vegada començat el procés selectiu estarà a disposició dels aspirants als serveis territorials, al Consorci d'Educació de Barcelona, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona i a la seu central del Departament d'Ensenyament i que també es podrà imprimir a través de la pàgina d'Internet del Departament d'Ensenyament: http://www.gencat.cat/ensenyament, els aspirants que hagin superat la fase d'oposició al·legaran en sessió pública, comunicada amb vint-i-quatre hores d'antelació pels tribunals, tots els mèrits que considerin oportuns, d'acord amb el procediment pel qual participen i segons els barems que es publiquen als annexos 2 i 3 d'aquesta convocatòria, i lliuraran al tribunal els documents justificatius corresponents, juntament amb el full esmentat. Només es podran puntuar els mèrits que s'al·leguin en la sessió pública convocada pel tribunal, els quals hauran de ser degudament justificats mitjançant la documentació que es determina en els annexos citats.

L'aspirant podrà autoritzar a una persona perquè pugui lliurar en nom seu la documentació justificativa dels seus mèrits.

Pel que fa a l'acreditació de l'experiència docent prèvia (apartats 1.1 i 1.2 de l'annex 2) els tribunals rebran la informació relativa al temps de serveis prestats en centres docents i serveis educatius dependents del Departament d'Ensenyament de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics una vegada aquests hagin fet pública la puntuació de la prova de la fase d'oposició i la faran pública a la seu dels respectius tribunals on estiguin assignats els aspirants.

6.8.2 Qualificació de la fase de concurs.

L'assignació de la puntuació que correspongui als aspirants en aquesta fase la portaran a terme els corresponents tribunals.

La qualificació de la fase de concurs s'aplicarà únicament als aspirants que hagin superat la fase d'oposició.

6.8.3 Valoració definitiva de la fase de concurs.

Després de la publicació de les qualificacions de la fase d'oposició, els tribunals faran públics els resultats de la valoració dels mèrits, per apartats i subapartats, al tauler d'anuncis del local on es realitzi el procediment selectiu, i obriran un termini de quaranta vuit hores a comptar des del moment de la publicació per a la presentació de reclamacions davant el president del tribunal, o de nova documentació justificativa de mèrits al·legats en la sol·licitud de participació, sempre que aquests hagin estat perfeccionats fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació.

Un cop estimades o desestimades les reclamacions presentades, i admesa o no la nova documentació justificativa aportada, els tribunals faran públics els resultats de la valoració definitiva dels mèrits de tots els aspirants que hagin superat la fase d'oposició. Contra aquesta valoració els interessats podran interposar recurs d'alçada davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes, segons el que preveuen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

6.8.4 Recuperació de la documentació presentada per justificar els mèrits.

La recuperació de la documentació presentada pels aspirants s'efectuarà en el lloc, la data i l'hora que els tribunals fixin, llevat que es produeixi reclamació per part d'algun aspirant; en aquest cas, els tribunals podran retenir-la a efectes de comprovació o prova. En cap cas no es retornarà el full d'autobarem.

Quan no hi hagi cap reclamació per part de cap aspirant i no s'hagi retirat la documentació en el termini assenyalat pel tribunal, s'entendrà que els aspirants renuncien a la seva recuperació, tant davant el propi tribunal com davant altres òrgans de l'Administració educativa. Un cop retirada la documentació, els aspirants no podran efectuar cap reclamació pel que fa a aquest aspecte.

Així mateix, en el procediment d'ingrés i en el d'accés a un cos del mateix grup, tampoc es retornarà la programació didàctica, ja que aquesta està inclosa entre la documentació de la part B.2 de la prova.

[Índex]

—7 Superació del concurs oposició i selecció dels aspirants per a la realització de la fase de pràctiques

7.1 Procediments d'ingrés lliure i reserva per a aspirants amb discapacitat.

Superaran el concurs oposició i seran seleccionats per a la realització de la fase de pràctiques els aspirants als quals, havent estat qualificats d'apte en la prova de coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya, sens perjudici de les exempcions que preveuen les bases 6.3.3 i 6.3.4 d'aquesta convocatòria, una vegada ordenats segons la puntuació global assignada de conformitat amb el que disposa l'article 63 del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, els correspongui un número d'ordre igual o inferior al nombre de places convocades per a cadascun d'aquests procediments, en el corresponent cos i especialitat.

Per tal d'obtenir la puntuació global, les comissions de selecció ponderaran en un 60% la puntuació obtinguda en la fase d'oposició i en un 40% la puntuació obtinguda en la fase de concurs. La puntuació global esmentada serà la suma de les puntuacions obtingudes en les dues fases, una vegada realitzades les dues ponderacions abans esmentades.

7.2 Procediment d'accés a un cos docent de grup superior.

Superaran el concurs oposició els aspirants que, havent estat qualificats d'apte en la prova de coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya, sens perjudici de les exempcions que preveuen les bases 6.3.3 i 6.3.4 d'aquesta convocatòria, obtinguin almenys cinc punts en la valoració de la prova sempre que, ordenats segons la puntuació global assignada de conformitat amb el que disposa l'article 36.4 del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, els correspongui un número d'ordre igual o inferior al nombre de places reservades per aquest procediment.

Els aspirants que havent estat qualificats d'apte en la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya, sens perjudici de les exempcions que

preveuen les bases 6.3.3 i 6.3.4 d'aquesta convocatòria, obtinguin almenys cinc punts en la valoració de la prova sempre que estiguin ocupant amb caràcter definitiu, a Catalunya, places del cos i especialitat als que accedeixen i hagin optat per continuar en les mateixes no consumiran plaça i, per tant, el nombre de places per aquest procediment s'augmentarà en el mateix nombre que els aspirants amb aquests requisits.

Per tal d'obtenir la puntuació global les comissions de selecció ponderaran en un 55% la puntuació obtinguda en la fase d'oposició i en un 45% la puntuació obtinguda en la fase de concurs. La puntuació global serà la suma de les puntuacions obtingudes en les dues fases, una vegada realitzades les ponderacions abans esmentades.

7.3 Procediment d'accés a un cos docent del mateix grup i complement de destinació.

Superaran el concurs oposició els aspirants que, havent estat qualificats d'apte en la prova de coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya, sens perjudici de les exempcions que preveuen les bases 6.3.3 i 6.3.4 d'aquesta convocatòria, obtinguin almenys cinc punts en la valoració de la prova sempre que, ordenats segons la puntuació global assignada de conformitat amb el que disposa l'article 36.4 del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, els correspongui un número d'ordre igual o inferior al nombre de places reservades per aquest procediment.

7.4 Actuació de les comissions de selecció i publicació de les llistes d'aspirants seleccionats.

De conformitat amb el que estableix la base 5.10 d'aquesta convocatòria, correspon a les comissions de selecció l'agregació i la ponderació, si escau, de les puntuacions corresponents a les diferents fases dels procediments selectius, l'ordenació dels aspirants d'acord amb les puntuacions globals obtingudes i la declaració dels aspirants que hagin superat aquests procediments selectius.

A aquests efectes, les comissions de selecció i els tribunals tindran en compte el que tot seguit es disposa:

7.4.1 Agregació de les puntuacions.

Al termini de la realització de la fase d'oposició, els tribunals trametran a les comissions de selecció la relació d'aspirants que han superat aquesta fase i també els resultats que han obtingut aquests en la valoració definitiva dels mèrits.

Una vegada feta la ponderació corresponent, les comissions de selecció agregaran les puntuacions de la fase de concurs als aspirants que hagin superat la fase d'oposició, els ordenaran segons les puntuacions globals obtingudes i determinaran els aspirants que han superat el corresponent procediment d'acord amb el que estableix la base 7.1 d'aquesta convocatòria.

7.4.2 Criteris per resoldre els empats.

En cas que en procedir a l'ordenació dels aspirants d'acord amb les puntuacions globals obtingudes es produeixin empats, la comissió de selecció els resoldrà atenent successivament els criteris següents:

Per als aspirants que participen pel procediment d'ingrés lliure i reserva per a aspirants amb discapacitat:

a) Puntuació més alta en la fase d'oposició.

b) Puntuació més alta en els apartats del barem dels mèrits, per l'ordre en què aquests figuren en la convocatòria.

c) Puntuació més alta en els subapartats del barem dels mèrits, per l'ordre en què aquests figuren en la convocatòria.

En cas de continuar l'empat, tenint en compte els tres apartats anteriors, es realitzarà una prova complementària davant la comissió de selecció consistent en el desenvolupament per escrit d'un tema tret a l'atzar per la comissió de selecció d'entre els que formen el temari de l'especialitat, durant un temps màxim d'una hora.

7.4.3 Acumulació de places vacants en el procediment d'accés.

7.4.4 Nombre màxim d'aprovats.

En cap cas les comissions de selecció podran declarar que ha superat el procediment selectiu un nombre d'aspirants superior al número de places vacants assignades, de la manera que estableix la base 5.14.

7.4.5 Exposició pública de les llistes d'aspirants seleccionats.

Cada comissió de selecció farà pública la llista provisional d'aspirants seleccionats, ordenats tenint en compte el que estableixen les bases anteriors, i obrirà un termini de quaranta-vuit hores a comptar des del moment de la publicació per a la presentació de reclamacions per a possibles errors.

Un cop estimades o desestimades aquestes reclamacions cada comissió de selecció farà pública la llista definitiva d'aspirants seleccionats.

Contra la llista definitiva d'aspirants seleccionats publicada per la comissió els interessats podran interposar recurs d'alçada davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes, segons el que preveuen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

7.4.6 Publicació al DOGC de les llistes úniques d'aspirants seleccionats.

El Departament d'Ensenyament publicarà al DOGC les llistes úniques d'aspirants seleccionats, per cossos i especialitats, així com a la pàgina d'Internet del Departament d'Ensenyament: http://www.gencat.cat/ensenyament.

7.4.7 Exempcions i renúncies.

L'exempció de la realització de la fase de pràctiques no podrà suposar cap modificació del nombre de places assignades a la resta d'aspirants.

7.4.8 Llista complementària d'aspirants seleccionats.

D'acord amb el que estableix l'article 61 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, quan es produeixin renúncies dels aspirants seleccionats als drets derivats de la participació en el procediment selectiu, abans del seu nomenament o presa de possessió, l'òrgan convocant requerirà a la comissió de selecció afectada per renúncies una llista complementària dels aspirants que segueixen als proposats, per a la seva inclusió a la llista definitiva d'aspirants seleccionats.

[Índex]

—8 Presentació de documents dels aspirants seleccionats

8.1 Termini i documents a presentar.

En el termini de vint dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC de la llista d'aspirants seleccionats a què fa referència la base 7.4.6 d'aquesta convocatòria, aquests hauran de presentar als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona, o a l'Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona adreçat a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona); per qualsevol dels mitjans que assenyala l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, els documents següents:

a) Fotocòpia compulsada del títol exigit per a l'ingrés al cos o certificació acadèmica original o, en tot cas, fotocòpia compulsada acreditativa d'haver realitzat tots els estudis necessaris per a la seva expedició, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar.

En el cas de presentar la certificació acadèmica dels estudis realitzats, s'haurà d'adjuntar també la fotocòpia compulsada del rebut acreditatiu del pagament dels drets d'expedició del títol.

Si la titulació s'ha obtingut a l'estranger, caldrà adjuntar la corresponent homologació o bé la credencial de reconeixement de qualificació professional que autoritza l'exercici d'una professió concreta a l'Estat espanyol.

b) Exclusivament per als seleccionats del cos de professors d'ensenyament secundari i del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes pel procediment d'ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat, fotocòpia compulsada que acrediti que estan en possessió del títol oficial de màster universitari que habilita per a l'exercici de les professions regulades de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i escoles oficials d'idiomes. A falta d'aquest títol oficial de màster, els aspirants hauran d'acreditar documentalment que estan en possessió d'alguns dels requisits que s'esmenten a la base 2.2.1.b).

c) Una fotocopia compulsada del document nacional d'identitat (DNI). En el cas de ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea, caldrà presentar una fotocopia compulsada del document acreditatiu de la seva nacionalitat o, si hi manca, una fotocopia compulsada del passaport. En qualsevol dels casos, el document acreditatiu haurà de ser vigent.

d) Certificat mèdic ordinari acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que sigui incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i a l'especialitat a què opta, expedit per qualsevol metge de família dels centres d'atenció primària.

e) Declaració jurada o promesa de no haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap Administració pública, ni d'estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques, segons el model que figura com a annex 6 a aquesta convocatòria.

Així mateix, els aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola hauran de presentar declaració jurada o promesa de no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen, segons el model que figura com a annex 7 a aquesta convocatòria.

f) Els aspirants que hagin manifestat la seva condició de persones amb discapacitat que no hagin participat per la reserva per a aspirants amb discapacitat i que hagin demanat alguna adaptació del lloc de treball hauran de presentar el dictamen que s'esmenta a la base 2.3 d'aquesta convocatòria.

Els aspirants que hagin participat per la reserva per a aspirants amb discapacitat no hauran de presentar aquest dictamen ja que el van presentar amb anterioritat a l'inici del procés selectiu.

g) Sol·licitud de transferència bancària per abonar la nòmina pública, només per als aspirants que no constin ni hagin constat en la nòmina de personal docent del Departament d'Ensenyament. S'haurà de presentar al servei territorial o Consorci d'Educació de Barcelona o a l'Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona on l'aspirant estigui destinat durant el curs 2011-2012.

8.2 Documents dels que ja són funcionaris de carrera.

Els que tinguin la condició de funcionari públic de carrera en situació de servei actiu i estiguin subjectes al règim funcionarial de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, dins l'àmbit d'aplicació del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, estaran exempts de presentar documentació, sempre que aquesta informació ja consti al registre informàtic de personal docent del Departament d'Ensenyament. En qualsevol cas sempre hauran de presentar una fotocopia compulsada del document nacional d'identitat (DNI), vigent en el moment de la presentació.

Els altres funcionaris hauran de justificar documentalment les condicions i els requisits ja demostrats per obtenir el seu nomenament anterior i hauran de presentar:

a) Una certificació o full de serveis del departament o organisme del qual depenguin, on es consignaran expressament les dades següents:

Indicació del cos al qual pertany, especialitat, número del registre personal assignat i si està en servei actiu.

Nombre d'anys com a funcionari de carrera.

Lloc i data de naixement.

Títol acadèmic i data d'expedició.

b) Una fotocopia compulsada del document nacional d'identitat (DNI), vigent en el moment de la presentació.

Quan a les certificacions no es pugui fer constar alguna de les dades assenyalades a l'anterior apartat a) perquè no figuren als expedients personals dels interessats, aquests hauran de trametre separadament el document que l'acrediti, tal com assenyala la base anterior.

8.3 Opció retributiva.

Aquesta opció només afecta els nomenats funcionaris en pràctiques que ja es trobin prestant serveis remunerats a l'Administració com a funcionaris de carrera, interins o personal laboral, percebent unes retribucions superiors, en còmput anual, a les que corresponen al lloc de pràctiques.

Aquesta opció retributiva podrà efectuar-se entre:

a) Percebre les retribucions corresponents al cos en què ha estat seleccionat, més els triennis i estadis que es tinguin reconeguts.

b) Percebre una retribució equivalent a la que es tenia com a funcionari de carrera, interí o personal laboral més els triennis i estadis que es tinguin reconeguts.

Aquesta opció retributiva per als funcionaris en pràctiques està regulada en el Reial decret 456/1986, de 10 de febrer (BOE núm. 56, de 6.3.1986), modificat pel Reial decret 213/2003, de 21 de febrer (BOE núm. 52, d'1.3.2003), pel qual es fixen les retribucions dels funcionaris en pràctiques.

8.4 Exclusió dels aspirants que no presentin la documentació.

Els qui dins el termini fixat, i llevat dels casos de força major, no presentin la documentació requerida, o bé aquells respecte dels quals s'observi, a partir de la revisió de la seva documentació, que els manca algun dels requisits assenyalats a la base 2 d'aquesta convocatòria, no podran ser nomenats funcionaris de carrera, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer per falsedat en la sol·licitud inicial de participació.

[Índex]

—9 Nomenament de funcionaris en pràctiques i adjudicació de destinacions provisionals

9.1 Assignació de destinació provisional i nomenament.

Els aspirants seleccionats obtindran destinació provisional per al curs 2011-2012 d'acord amb els criteris establerts a la corresponent resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics que regularà el procediment d'adjudicació de destinacions provisionals per al curs 2011-2012.

A aquests efectes hauran de presentar una sol·licitud de destinació provisional per al curs 2011-2012 d'acord amb les instruccions i el termini que reguli la resolució esmentada al paràgraf anterior.

Tal com estableix l'article 8 del Decret 66/1999, de 9 de març, els aspirants seleccionats per la reserva d'aspirants amb discapacitat tindran dret preferent per escollir vacants entre els seleccionats del procediment d'ingrés lliure, i d'acord amb el que disposi el dictamen que en cada cas ha d'haver emès l'equip multiprofessional quant a la seva capacitat per desenvolupar les funcions pròpies del lloc de treball per al qual ha estat seleccionat.

El Departament d'Ensenyament nomenarà funcionaris en pràctiques els aspirants seleccionats que reuneixin les condicions requerides per a l'ingrés o l'accés al cos respectiu i que no estiguin exempts de la seva realització o que sent-ho, hagin fet sol·licitud expressa d'incorporar-se a la fase de pràctiques.

La data de presa de possessió a la destinació adjudicada serà l'1 de setembre de 2011. Els qui en el termini dels cinc dies següents a aquesta data no s'incorporin a les destinacions adjudicades, s'entendrà que renuncien a tots els drets que els puguin correspondre per la seva participació en el procediment selectiu.

Els aspirants no seleccionats que hagin superat la fase d'oposició entraran, a partir del mes d'agost, a formar part de la borsa de treball de personal interí docent del Departament d'Ensenyament, si encara no en formen part, i se situaran dintre de la borsa darrera dels que ja han prestat serveis com a interins substituts en centres públics i serveis educatius dependents del Departament d'Ensenyament, amb l'especialitat per la qual han superat la fase d'oposició.

Així mateix, els aspirants no seleccionats que hagin superat la fase d'oposició i que ja formin part de la borsa de treball de personal interí docent del Departament d'Ensenyament si no han prestat abans serveis docents dins d'aquesta, a partir del mes d'agost se situaran també darrera dels que ja han prestat serveis com a interins o substituts en centres públics i serveis educatius dependents del Departament d'Ensenyament i obtindran la capacitació de l'especialitat del concurs oposició, si és que no la tenien, a l'esmentada borsa de treball.

9.2 Opcions.

Els aspirants seleccionats en el procediment selectiu per a l'ingrés al mateix cos en convocatòries corresponents a diferents administracions educatives hauran d'optar per una d'aquestes, de manera que renunciaran a tots els drets que els puguin correspondre per la seva participació en la resta. Els aspirants que optin per una altra comunitat educativa comunicaran per escrit a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics la renuncia a l'oposició de Catalunya. En el cas de no realitzar aquesta opció, l'acceptació del primer nomenament s'entendrà com a renúncia tàcita a les restants.

Els aspirants seleccionats per més d'una especialitat del mateix cos realitzaran la fase de pràctiques en un lloc de treball corresponent a una de les especialitats, i en cas de ser declarats aptes en la fase de pràctiques esmentada ingressaran al cos per a totes les especialitats superades en el procediment selectiu.

Els aspirants seleccionats que estiguin exempts de la realització de la fase de pràctiques perquè que acreditin haver prestat serveis, com a mínim, durant un curs escolar com a funcionaris docents de carrera podran optar, no obstant això, per ser nomenats funcionaris en pràctiques, i incorporar-se a la destinació adjudicada, i quedar exempts de l'avaluació d'aquesta. Els aspirants que s'acullin a l'opció esmentada hauran de romandre en aquesta situació fins al nomenament com a funcionari de carrera. Els qui no realitzin l'opció de ser nomenats funcionaris en pràctiques romandran en els seus cossos d'origen fins que se'ls nomeni funcionari de carrera amb la resta d'aspirants seleccionats de la seva promoció.

9.3 Règim jurídic.

Des del moment del nomenament com a funcionaris en pràctiques fins al nomenament com a funcionaris de carrera, el règim juridicoadministratiu dels aspirants seleccionats serà el de funcionaris en pràctiques. En tot cas, la seva incorporació a la realització de les pràctiques es produirà en ocasió de vacant.

9.4 Caràcter provisional de les destinacions.

Les destinacions que s'adjudiquin als aspirants seleccionats per a la realització de la fase de pràctiques tindran caràcter provisional i correspondran, preferentment, a places vacants de l'especialitat per la qual han superat el procediment selectiu. També se'ls podrà adjudicar destinacions d'altres especialitats quan les necessitats del servei i les vacants existents així ho aconsellin.

[Índex]

—10 Fase de pràctiques

10.1 Lloc i durada.

La fase de pràctiques serà tutelada, formarà part del procés selectiu i tindrà per objecte la valoració de l'aptitud per a la docència dels aspirants que han estat seleccionats.

Es realitzarà a les destinacions provisionals que els hagin estat adjudicades, mitjançant l'exercici de la funció docent amb validesa acadèmica. La durada de la fase de pràctiques serà de sis mesos però amb un període d'avaluació mínim de tres mesos d'activitat docent. Si hi ha hagut absències justificades d'algun aspirant, aquest període mínim s'haurà de completar abans que la comissió qualificadora emeti la seva qualificació. El desenvolupament de la fase de pràctiques estarà determinat per la resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics que la reguli.

10.2 Activitats de formació.

La fase de pràctiques podrà incloure activitats de formació, d'acord amb el que s'estableixi a la resolució reguladora de la fase de pràctiques.

10.3 Avaluació.

Finalitzada la fase de pràctiques, les comissions qualificadores avaluaran cadascun dels aspirants nomenats funcionaris en pràctiques amb la qualificació d'apte o no apte.

Per a la valoració de cadascun dels aspirants, les comissions tindran en compte els criteris que es determinin en la resolució de regulació de la fase de pràctiques i, en tot cas, els informes del professor tutor, del director i de l'inspector del centre on l'aspirant hagi realitzat la fase de pràctiques i, si escau, dels responsables de les activitats de formació programades.

Les comissions qualificadores podran sol·licitar als aspirants un informe final per tal que aquests valorin les dificultats que han trobat i els suports rebuts en el desenvolupament de la seva activitat.

Els aspirants que siguin declarats no aptes podran incorporar-se amb els aspirants seleccionats a la promoció següent per repetir, per una única vegada, la realització de la fase de pràctiques. Els que no s'incorporin per repetir la realització de la fase de pràctiques o els que siguin declarats no aptes una segona vegada perdran tots els drets al seu nomenament com a funcionari de carrera, mitjançant una resolució motivada de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics , segons el que estableix l'article 31 del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007.

10.4 Exempts de l'avaluació.

Quedaran exempts de l'avaluació de la fase de pràctiques els qui hagin prestat serveis almenys un curs escolar com a funcionaris docents de carrera, d'acord amb el que disposa l'article 30 del Reglament esmentat.

[Índex]

—11 Nomenament de funcionaris de carrera

Un cop acabada la fase de pràctiques, el Departament d'Ensenyament publicarà al DOGC la resolució per la qual es declarin aptes en la fase de pràctiques i aprovats en el procediment selectiu els aspirants que havien estat nomenats funcionaris en pràctiques d'acord amb el que s'estableix a la base 9.1 d'aquesta convocatòria.

També es farà el tràmit necessari perquè el Ministeri d'Educació nomeni funcionaris de carrera dels cossos corresponents els aspirants que hagin superat la fase de pràctiques, així com als exempts de la seva realització. El nomenament tindrà efectes des del dia 1 de setembre del curs escolar següent a aquell en què van ser nomenats funcionaris en pràctiques.

[Índex]

Annex 2

Barem per al procediment d'ingrés lliure (d'acord amb el que es preveu a l'annex IV del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer)

Únicament seran valorats els mèrits perfeccionats fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació.

Un mateix mèrit no podrà ser valorat per més d'un apartat o subapartat.

Els aspirants no podran aconseguir més de 10 punts per la valoració dels seus mèrits.

1. Experiència docent prèvia (màxim 7,0000 punts)

1.1 Per cada any d'experiència docent en especialitats del cos al qual opta l'aspirant, en centres públics, 0,7000 punts.

Documents justificatius: quan l'experiència docent s'hagi prestat en centres o serveis educatius dependents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i així consti informat al seu registre informàtic no serà necessari presentar cap justificació, atès que aquesta informació la rebrà cada tribunal de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics una vegada aquests hagin fet públiques les puntuacions de les proves o de la prova de la fase d'oposició, i la faran pública a la seu dels respectius tribunals on estiguin assignats els aspirants. Quan l'experiència docent s'hagi prestat en centres dependents d'altres departaments de la Generalitat de Catalunya serà necessari presentar la documentació justificativa que correspongui. En d'altres casos, fotocòpia compulsada dels nomenaments o contractes, o certificació expedida pel secretari del centre amb el vistiplau del director d'aquest, pel gerent del Consorci d'Educació de Barcelona o pel cap del Servei de Personal Docent del servei territorial corresponent, fent-hi constar l'especialitat, la data de presa de possessió i de cessament i el número de registre personal, en cas de tenir-ne.

1.2 Per cada any d'experiència docent en especialitats de cossos diferents al qual opta l'aspirant, en centres públics, 0,3500 punts.

Documents justificatius: quan l'experiència docent s'hagi prestat en centres o serveis educatius dependents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i així consti informat al seu registre informàtic, no serà necessari presentar cap justificació atès que aquesta informació la rebrà cada tribunal de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics una vegada aquests hagin fet públiques les puntuacions de les proves o de la prova de la fase d'oposició i la faran pública a la seu dels respectius tribunals on estiguin assignats els aspirants. Quan l'experiència docent s'hagi prestat en centres dependents d'altres departaments de la Generalitat de Catalunya serà necessari presentar la documentació justificativa que correspongui. En d'altres casos, fotocòpia compulsada dels nomenaments o contractes, o certificació expedida pel secretari del centre amb el vistiplau del director d'aquest, pel gerent del Consorci d'Educació de Barcelona o pel cap del Servei de Personal Docent del servei territorial corresponent, fent-hi constar l'especialitat, la data de presa de possessió i de cessament i el número de registre personal, en cas de tenir-ne.

1.3 Per cada any d'experiència docent en especialitats del mateix nivell educatiu que l'impartit pel cos al qual opta l'aspirant, en altres centres, 0,1500 punts.

Documents justificatius: certificació expedida pel director del centre corresponent amb el vistiplau de la Inspecció d'Educació (aquest vistiplau només es requereix en el cas de centres privats), pel gerent del Consorci d'Educació de Barcelona o pel secretari dels serveis territorials corresponents, o bé pel secretari del Col·legi de Doctors i Llicenciats o d'altres col·legis professionals, d'ajuntaments i diputacions, sempre que aquesta certificació pugui ser emesa d'acord amb els seu estatuts. En aquesta certificació ha de constar la categoria, l'especialitat i la durada real dels serveis, amb les dates exactes d'inici i de finalització d'aquests.

1.4 Per cada any d'experiència docent en especialitats de diferent nivell educatiu que l'impartit pel cos al qual opta l'aspirant, en altres centres, 0,1000 punts.

Els serveis prestats en universitats, tant si són públiques com privades, podran ser valorats en aquest subapartat.

Documents justificatius: certificació expedida pel director del centre corresponent, amb el vistiplau de la Inspecció d'Educació (quan el Departament d'Ensenyament en sigui competent), pel gerent del Consorci d'Educació de Barcelona o pel secretari del servei territorial corresponent, o bé pel secretari del Col·legi de Doctors i Llicenciats o d'altres col·legis professionals, o per les universitats, ajuntaments o diputacions, sempre que aquesta certificació pugui ser emesa d'acord amb els seus estatuts. En aquesta certificació ha de constar la categoria, l'especialitat i la durada real dels serveis, amb les dates exactes d'inici i de finalització d'aquests.

Consideracions generals referents als subapartats de l'experiència docent prèvia:

S'entén per centres públics els centres als quals es refereix el capítol II del títol IV de la Llei orgànica 2/2006, d'educació, de 3 de maig, els integrats en la xarxa pública de centres creats i sostinguts per les administracions educatives.

No podran acumular-se les puntuacions corresponents als apartats anteriors quan els serveis s'hagin prestat simultàniament en més d'un centre docent.

Només es valoraran els serveis prestats en els ensenyaments que consten a l'article 3.2 de la Llei orgànica d'educació.

Per cada mes se sumaran les puntuacions següents:

En el subapartat 1.1: 0,0583 punts.

En el subapartat 1.2: 0,0291 punts.

En el subapartat 1.3: 0,0125 punts.

En el subapartat 1.4: 0,0083 punts.

Els serveis prestats en centres hospitalaris seran valorats pel subapartat que correspongui sempre que siguin ensenyaments reglats.

Els serveis prestats per professionals que imparteixen o hagin impartit el primer cicle de l'educació infantil que estiguin en possessió del títol de mestre especialista en educació infantil o del títol de grau equivalent, o del de tècnic superior en educació infantil, o de qualsevol altre títol declarat equivalent, acadèmicament i professional, a algun dels anteriors seran valorats pel subapartat que correspongui segons es tracti d'un centre públic o d'altres centres.

Els serveis prestats per professionals que imparteixen o hagin impartit docència en unitats d'escolarització compartida (UEC), seran valorats en l'etapa educativa d'educació secundària pel subapartat que correspongui segons es tracti d'un centre públic o d'altres centres.

Els serveis prestats a l'estranger s'acreditaran mitjançant certificats expedits pels ministeris d'educació o organismes competents dels països respectius d'acord amb el procediment establert per la seva administració educativa, en els quals s'han de fer constar el temps de prestació de serveis i el caràcter de centre públic o privat, el nivell educatiu i la matèria impartida. Els certificats esmentats hauran de presentar-se traduïts al català o al castellà.

Els serveis prestats a l'estranger seran valorats pel subapartat que correspongui segons les dades que contingui el certificat.

Un mateix període de temps només podrà ser valorat per un subapartat, o sigui que no podran acumular-se les puntuacions de diferents centres quan els serveis s'hagin prestat en aquests de manera simultània.

Podran acumular-se períodes inferiors al mes per tal de completar un mes sencer o un número enter de mesos.

2. Formació acadèmica i permanent (màxim 4,0000 punts)

2.1 Expedient acadèmic en el títol al·legat, sempre que el títol al·legat es correspongui amb el nivell de titulació exigit amb caràcter general per a l'ingrés en el cos (màxim 1,5000 punts).

Es valorarà exclusivament la nota mitjana de l'expedient acadèmic del títol exigit amb caràcter general i al·legat per a l'ingrés al cos tal i com a continuació s'indica:

De 6,01 punts fins a 7,50 punts: 1,0000 punt.

De 7,51 punts fins a 10 punts: 1,5000 punts.

Quan les notes estiguin expressades en valors de 0 a 4, s'aplicarà la següent equivalència:

D'1,51 punts fins a 2,25 punts: 1,0000 punt.

De 2,26 punts fins a 4 punts: 1,5000 punts.

Documents justificatius: certificació acadèmica original o fotocòpia compulsada en la qual es facin constar les puntuacions obtingudes en totes les assignatures i cursos exigits per a l'obtenció del títol al·legat.

Per a l'obtenció de la nota mitjana de l'expedient acadèmic, en els casos en què en la certificació acadèmica no figurin les expressions numèriques completes, s'aplicaran les equivalències següents respecte a l'escala de puntuacions de 0 a 10 punts:

Aprovat: 5 punts.

Notable: 7 punts.

Excel·lent: 9 punts.

Matrícula d'honor: 10 punts.

Per a l'obtenció de la nota mitjana de l'expedient acadèmic, en els casos en què a la certificació acadèmica figurin les assignatures amb diferent valor de crèdits s'haurà de fer el càlcul de la mitjana fent prèviament l'adaptació percentual de les puntuacions d'acord amb els crèdits que té cada assignatura. En aquests casos s'haurà de fer la ponderació i el càlcul de la nota mitjana d'acord amb el que s'estableix a continuació:

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació d'aprovat x 5.

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació de notable x 7.

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació d'excel·lent x 9.

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació de matrícula d'honor x 10.

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació de convalidació x 5.

Nota mitjana = Suma de les multiplicacions / Total de crèdits exigits per a l'obtenció del títol

Per a l'obtenció de la nota mitjana de l'expedient acadèmic, en els casos en què en la certificació acadèmica figurin les assignatures amb puntuació d'1 a 4 punts, s'aplicaran les equivalències següents:

Aprovat: 1 punt.

Notable: 2 punts.

Excel·lent: 3 punts.

Matrícula d'honor: 4 punts.

En el cas que a l'expedient acadèmic s'hi faci constar tant la qualificació literal com la numèrica, es tindrà només en consideració aquesta darrera.

Les qualificacions amb l'expressió literal de bé es consideraran equivalents a 6 punts (escala de 0 a 10 punts) i les que tinguin l'expressió literal de convalidat o d'apte seran equivalents a 5 punts (escala de 0 a 10 punts).

Si a l'expedient acadèmic es recull l'expressió assignatura adaptada caldrà aportar la certificació acadèmica acreditativa de la puntuació obtinguda en cursar l'assignatura segons l'antic pla d'estudis.

En cap cas, per a l'obtenció de la nota mitjana de l'expedient acadèmic, es tindran en consideració les qualificacions corresponents a projectes final de carrera, tesines o qualificacions anàlogues.

En el cas que no s'aporti la corresponent certificació acadèmica personal, però es presenti fotocòpia compulsada del títol o de la certificació d'abonament de drets d'expedició d'aquest, d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988 (BOE núm. 167, de 13.7.1988), es considerarà que l'aspirant va obtenir la nota mitjana d'aprovat.

2.2 Postgraus, doctorat i premis extraordinaris.

2.2.1 Pel certificat-diploma acreditatiu d'estudis avançats (Reial decret 778/1998, de 30 d'abril), o el títol oficial de màster (Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre), o la suficiència investigadora o qualsevol altre títol equivalent sempre que no siguin requisits per a l'ingrés en la funció pública docent: 1,0000 punt.

Aquest subapartat 2.2.1 està referit exclusivament als estudis oficials de postgrau.

El títol oficial de màster (Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre), que ha de tenir un mínim de 60 crèdits, ha d'estar dedicat a la formació avançada de caràcter especialitzat o multidisciplinar, dirigida a una especialització acadèmica o professional o bé a promoure la iniciació en tasques investigadores.

Els altres màsters que es puguin acreditar no regulats pel que estableix el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, podran ser valorats pel subapartat 2.5.2.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol corresponent o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest.

2.2.2 Per posseir el títol de doctor, 1,0000 punt.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol de doctor o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest, d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988.

2.2.3 Per haver obtingut premi extraordinari en el doctorat, 0,5000 punts.

Documents justificatius: certificació acreditativa corresponent.

2.3 Altres titulacions universitàries:

Es valoraran les titulacions universitàries de caràcter oficial en el cas de no haver estat al·legades com a requisit per a l'ingrés al cos, com s'indica a continuació.

2.3.1 Titulacions universitàries de primer cicle.

Per cada títol de diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic, o altres títols declarats legalment equivalents, així com pels estudis corresponents al primer cicle d'una llicenciatura, arquitectura o enginyeria, 1,0000 punt.

En el cas d'aspirants a cossos de funcionaris docents de grup B no es valoraran per aquest apartat, en cap cas, el primer títol o estudis d'aquesta naturalesa que presenti l'aspirant.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol al·legat per a l'ingrés al cos i també de tots els que s'al·leguin com a mèrits o, en el seu cas, certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests, d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988. En el cas d'estudis de primer cicle, certificació acadèmica en la que s'acrediti la superació dels mateixos.

2.3.2 Titulacions universitàries de segon cicle.

Pels estudis corresponents al segon cicle d'una llicenciatura, arquitectura i enginyeria, o altres títols declarats legalment equivalents, 1,0000 punt.

En el cas d'aspirants a cossos de funcionaris docents de grup A, no es valoraran per aquest apartat, en cap cas, el títol o estudis d'aquesta naturalesa necessaris per l'obtenció del primer títol de llicenciat, enginyer o arquitecte que presenti l'aspirant.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol al·legat per a l'ingrés al cos i de tots els que s'al·leguin com a mèrits o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests, d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988.

2.4 Titulacions d'ensenyament de règim especial i de formació professional específica.

Es valoraran les titulacions corresponents a ensenyaments de règim especial atorgades per les escoles oficials d'idiomes, conservatoris professionals i superiors de música i escoles d'art, així com les de la formació professional específica, en el cas de no haver estat al·legades com a requisit per a ingressar en la funció pública docent.

Es valoraran de la forma següent:

2.4.1 Per cada titulació professional de música o dansa: 0,5000 punts.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol al·legat per a l'ingrés al cos i també de tots els que s'al·leguin com a mèrits o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests, d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988.

2.4.2 Per cada certificat de nivell avançat, d'aptitud o equivalent d'escoles oficials d'idiomes: 0,5000 punts. En aquest sentit seran vàlids altres certificats equivalents o superiors al nivell B2 del marc europeu comú de referència.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada dels títols al·legats com a mèrits o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests, d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988.

2.4.3 Per cada titulació de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny: 0,2000 punts.

Documentació acreditativa: certificat acadèmic on consti que ha superat els estudis necessaris per a l'obtenció del títol o fotocòpia compulsada d'aquest.

2.4.4 Per cada titulació de tècnic superior de formació professional o equivalent, d'acord amb l'Ordre de 21 de novembre de 1975 (BOE núm. 283, de 25.11.1975) i el Reial decret 777/1998, de 30 d'abril (BOE núm. 110, de 8.5.1998): 0,2000 punts.

Documentació acreditativa: certificat acadèmic on consti que ha superat els estudis necessaris per a l'obtenció del títol o fotocòpia compulsada d'aquest i fotocòpia del títol de batxillerat o equivalent.

2.4.5 Per cada titulació de tècnic esportiu superior: 0,2000 punts.

Documentació acreditativa: certificat acadèmic on consti que ha superat els estudis necessaris per a l'obtenció del títol o fotocòpia compulsada d'aquest.

2.5 Formació permanent.

Per cada curs de formació permanent i perfeccionament superat, relacionat amb l'especialitat a què s'opta o amb l'organització escolar, les tecnologies de la informació i la comunicació aplicades a l'educació, la didàctica, la psicopedagogia o la sociologia de l'educació, convocat per administracions públiques amb plenes competències educatives o per universitats, o activitats incloses al pla de formació permanent organitzades per entitats col·laboradores amb el Departament d'Ensenyament o activitats reconegudes pel Departament d'Ensenyament o altres administracions educatives:

2.5.1 No inferior a 3 crèdits (30 hores): 0,2000 punts.

Documents justificatius: certificació acreditativa expedida per l'organisme o centre corresponent, amb especificació de les hores de durada o crèdits (no s'acceptarà cap certificació que no les indiqui). Per a les activitats incloses al pla de formació o reconegudes, l'entitat col·laboradora corresponent hi farà constar explícitament que l'activitat en qüestió està inclosa al pla esmentat o que està reconeguda, i hi indicarà la resolució de reconeixement.

2.5.2 No inferior a 10 crèdits (100 hores): 0,5000 punts.

Podran ser valorats en aquest subapartat 2.5.2 els màsters, els cursos de postgrau i els cursos que serveixin per a obtenir una especialitat.

Documents justificatius: certificació acreditativa expedida per l'organisme o centre corresponent, amb especificació de les hores de durada o crèdits (no s'acceptarà cap certificació que no les indiqui). Per a les activitats incloses al pla de formació o reconegudes, l'entitat col·laboradora corresponent hi farà constar explícitament que l'activitat en qüestió està inclosa al pla esmentat o que està reconeguda, i hi indicarà la resolució de reconeixement.

Consideracions generals referents als subapartats de la formació permanent:

No s'hauran de lliurar els certificats d'activitats de formació que ja hi constin en la base de dades de la Subdirecció General de Formació i Desenvolupament del Personal Docent. Només caldrà lliurar amb la sol·licitud de valoració de documents la relació d'activitats realitzades que l'aspirant pot obtenir a través de la pàgina web de consulta de certificats http://www.xtec.cat/verifica_certificat.

S'inclouran dins dels cursos de formació i perfeccionament totes les activitats de formació que es trobin dins dels plans de formació permanent, ja siguin de la modalitat de formació en centre (assessorament, curs i taller de centre) o de la modalitat individual (curs, seminari, seminari de coordinació, taller, grup de treball, intercanvi d'experiències, jornada, conferència, trobada pedagògica i taula rodona).

Per administracions públiques amb plenes competències educatives s'entén tant la Generalitat de Catalunya, l'Estat o altres comunitat autònomes.

Els cursos organitzats per les universitats (públiques o privades i de l'Estat espanyol o l'estranger) podran ser valorats sempre que s'acreditin amb el corresponent certificat on s'indiqui el nombre d'hores de durada.

Els cursos organitzats per les entitats reconegudes pel Departament d'Ensenyament o per d'altres administracions públiques amb plenes competències educatives podran ser valorats sempre que l'entitat col·laboradora faci constar explícitament que l'activitat està reconeguda indicant la resolució de reconeixement.

Exclusivament per a l'especialitat de música, es valoraran en els mateixos termes els cursos organitzats pels conservatoris de música.

Als efectes d'aquest subapartat 2.5 es podran acumular els cursos no inferiors a 2 crèdits (20 hores) que compleixin els requisits que s'especifiquen en aquest apartat.

No es podran valorar en aquest subapartat 2.5 els cursos o activitats que condueixin a l'obtenció d'un títol o acreditació acadèmica, els cursos de doctorat o els cursos per a l'obtenció d'una titulació universitària. Així mateix, tampoc seran valorats els cursos o activitats la finalitat dels quals sigui l'obtenció de la formació pedagògica o didàctica a què es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, o del títol d'especialització didàctica o del certificat d'aptitud pedagògica.

3. Altres mèrits (màxim 2,0000 punts)

3.1 Pel certificat de nivell superior de català (D), que es correspon amb les competències lingüístiques del nivell C2 del Marc Europeu Comú de Referència, 0,4000 punts.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del títol, diploma o certificat corresponent, d'acord amb el que s'estableix al punt 5 de l'annex de l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre (DOGC núm. 5511, de 23.11.2009), modificat per l'Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril (DOGC núm. 5610, de 19.4.2010).

3.2 Exercici de funcions específiques.

3.2.1 Per cada curs acadèmic com a director d'un centre docent públic o d'un servei educatiu o professor delegat en seccions de formació professional o cap d'estudis en extensions de batxillerat, 0,6000 punts.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada dels nomenaments corresponents on consti la data de presa de possessió, de cessament o, si escau, de la continuïtat en el càrrec, o certificació expedida pel cap del Servei de Personal Docent del servei territorial corresponent o pel gerent del Consorci d'Educació de Barcelona.

3.2.2 Per cada curs acadèmic com a cap d'estudis, secretari, coordinador pedagògic, cap d'estudis adjunt, cap de residència o altres òrgans unipersonals de govern d'un centre docent públic, 0,4000 punts.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada dels nomenaments corresponents on consti la data de presa de possessió, de cessament o, si escau, de la continuïtat en el càrrec, o certificació expedida pel cap del Servei de Personal Docent del servei territorial corresponent o pel gerent del Consorci d'Educació de Barcelona.

3.2.3 Per cada curs acadèmic com a cap de departament, coordinadors de cicle o etapa o altres òrgans de coordinació docent d'un centre docent públic, 0,2000 punts.

Documents justificatius: certificació acreditativa on consti la data de presa de possessió, de cessament o, si escau, de la continuïtat en el càrrec.

Els subapartats 3.2.1, 3.2.2 i 3.2.3 es refereixen exclusivament a ensenyaments no universitaris.

3.3 Exclusivament per a l'especialitat d'educació física, per tenir la qualificació d'esportista d'alt nivell, d'acord amb el Reial decret 971/2007, de 13 de juliol (BOE núm. 177, de 25.7.2007), 0,4000 punts.

Documents justificatius: certificat de l'organisme competent en què consti expressament la qualificació d'esportista d'alt nivell.

3.4 Per haver obtingut una puntuació igual o superior a sis en la prova de la fase d'oposició del procediment d'ingrés lliure en una especialitat del mateix cos al que ara es presenta d'una convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents corresponents al procediment selectiu a què es refereix la disposició transitòria dissetena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, la puntuació obtinguda es multiplicarà per un coeficient per obtenir el còmput final d'aquest subapartat, una vegada arrodonit el resultat fins la deumil·lèsima.

Puntuació entre 6,0000 i 7,4999: es multiplica pel coeficient 0,15.

Puntuació entre 7,5000 i 10,0000: es multiplica pel coeficient 0,20.

En el cas que aquesta puntuació s'hagi obtingut més d'una vegada es procedirà a acumular els còmputs resultants.

Documents justificatius: quan la puntuació s'hagi obtingut en una convocatòria del Departament d'Ensenyament i així consti informat al seu registre informàtic no serà necessari presentar cap document acreditatiu, atès que aquesta informació la rebrà cada tribunal de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics . En els altres casos caldrà presentar una certificat amb la puntuació de la prova de la fase d'oposició emès pel tribunal qualificador o per l'organisme competent.

3.5 Per activitats de formació impartida, ja sigui com a ponent, professor, formador, director, coordinador o tutor de cursos de formació convocats pels òrgans competents de les Administracions educatives, així com per les universitats.

Per cada bloc de 20 hores impartides, 0,2 punts.

En el cas de Catalunya aquestes activitats de formació han d'haver format part del pla de formació del Departament d'Ensenyament o han d'haver estat reconegudes per aquest.

Documents justificatius: certificació acreditativa expedida per l'organisme o centre corresponent, amb l'especificació de les hores de durada o crèdits de la impartició (no s'acceptarà cap certificació que no les indiqui). Per a les activitats incloses al pla de formació o reconegudes, l'entitat col·laboradora corresponent hi farà constar explícitament que l'activitat en qüestió està inclosa al pla esmentat o que està reconeguda, i hi indicarà la resolució de reconeixement.

[Índex]

Annex 3

Barem per a la valoració dels mèrits en el procediment d'accés a un cos de grau superior i en el procediment d'accés a un cos del mateix grup i complement de destinació

Únicament seran valorats els mèrits perfeccionats fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació.

Un mateix mèrit no podrà ser valorat per més d'un apartat o subapartat.

Els aspirants no podran aconseguir més de 10 punts en la valoració dels seus mèrits.

1. Treball realitzat (màxim 5,5000 punts)

1.1 Antiguitat.

Per cada any de serveis prestats com a funcionari de carrera del cos des del qual s'aspira a l'accés que sobrepassin els sis exigits com a requisit, 0,5000 punts, fins a un màxim de 4,0000 punts.

Per cada mes se sumaran 0,0416 punts.

Documents justificatius: quan els serveis s'hagin prestat en centres dependents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i així consti informat al registre informàtic d'aquest, no serà necessari presentar cap justificació atès que aquesta informació la rebrà cada tribunal de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics una vegada aquests hagin fet públiques les puntuacions de les proves o de la prova de la fase d'oposició i la faran pública a la seu dels respectius tribunals on estiguin assignats els aspirants. En d'altres casos, full de serveis on consti la durada real dels serveis prestats.

1.2 Exercici de funcions específiques, avaluació voluntària i, si s'escau, avaluació positiva de la funció docent, realitzada per la Inspecció educativa (màxim 2,5000 punts).

1.2.1 Per cada curs acadèmic com a director d'un centre docent públic o d'un servei educatiu o professor delegat en seccions de formació professional o cap d'estudis en extensions de batxillerat, 0,3000 punts.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada dels nomenaments corresponents on consti la data de presa de possessió, de cessament o, si escau, de la continuïtat en el càrrec, o certificació expedida pel cap del Servei de Personal Docent del servei territorial corresponent o pel gerent del Consorci d'Educació de Barcelona.

1.2.2 Per cada curs acadèmic com a cap d'estudis, secretari, coordinador pedagògic, cap d'estudis adjunt, cap de residència o altres òrgans unipersonals de govern d'un centre docent públic, 0,2000 punts.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada dels nomenaments corresponents on consti la data de presa de possessió, de cessament o, si escau, de la continuïtat en el càrrec, o certificació expedida pel cap del Servei de Personal Docent del servei territorial corresponent o pel gerent del Consorci d'Educació de Barcelona.

1.2.3 Per cada curs acadèmic com a cap de departament, coordinadors de cicle o etapa o altres òrgans de coordinació docent d'un centre docent públic, 0,1000 punts.

Documents justificatius: nomenament del director del centre corresponent.

1.2.4 Per cada any portant a terme funcions corresponents a la Inspecció d'Educació, 0,3000 punts.

Documents justificatius: certificació acreditativa on consti la data de presa de possessió, de cessament o, si escau, de la continuïtat en el càrrec.

1.2.5 Per cada any desenvolupant tasques en un lloc de treball de l'Administració educativa, 0,2000 punts.

Documents justificatius: certificació del cap de personal corresponent on consti la data de presa de possessió, de cessament o, si escau, de la continuïtat en el càrrec.

1.2.6 Per l'avaluació positiva de l'activitat docent, realitzada per la inspecció educativa (màxim 2,0000 punts).

2. Cursos de formació i perfeccionament (màxim 3,0000 punts)

2.1 Per cada curs de formació i perfeccionament superat, relacionat amb l'especialitat a què s'opta o amb l'organització escolar, les tecnologies de la informació i la comunicació aplicades a l'educació, la didàctica, la psicopedagogia o la sociologia de l'educació, convocat per administracions públiques amb plenes competències educatives o per universitats, o activitats incloses al pla de formació permanent organitzades per entitats col·laboradores amb el Departament d'Ensenyament o activitats reconegudes pel Departament d'Ensenyament o altres administracions educatives.

2.1.1 No inferior a 3 crèdits (30 hores): 0,2500 punts (màxim 1,2500 punts).

2.1.2 No inferior a 10 crèdits (100 hores): 0,5000 punts (màxim 1,7500 punts).

Consideracions generals referents als subapartats de la formació permanent:

No s'hauran de lliurar els certificats d'activitats de formació que ja hi constin en la base de dades de la Subdirecció General de Formació i Desenvolupament del Personal Docent. Només caldrà lliurar amb la sol·licitud de valoració de documents la relació d'activitats realitzades que l'aspirant pot obtenir a través de la pàgina web de consulta de certificats http://www.xtec.cat/verifica_certificat.

S'inclouran dins dels cursos de formació i perfeccionament totes les activitats de formació que es trobin dins dels plans de formació permanent, ja siguin de la modalitat de formació en centre (assessorament, curs i taller de centre) o de la modalitat individual (curs, seminari, seminari de coordinació, taller, grup de treball, intercanvi d'experiències, jornada, conferència, trobada pedagògica i taula rodona).

Per a administracions públiques amb plenes competències educatives s'entén tant la Generalitat de Catalunya, l'Estat o altres comunitat autònomes.

Els cursos organitzats per les universitats (públiques o privades i de l'Estat espanyol o l'estranger) podran ser valorats sempre que s'acreditin amb el corresponent certificat on s'indiqui el nombre d'hores de durada.

Els cursos reconeguts pel Departament d'Ensenyament o per d'altres administracions públiques amb plenes competències educatives podran ser valorats sempre que l'entitat col·laboradora faci constar explícitament que l'activitat està reconeguda indicant la resolució de reconeixement.

Podran ser valorats en aquest subapartat 2.1.2 els màsters, els cursos de postgrau i els cursos que serveixin per obtenir una especialitat.

Exclusivament per a l'especialitat de música, es valoraran en els mateixos termes els cursos organitzats pels conservatoris de música.

Documents justificatius: certificació acreditativa expedida per l'organisme o centre corresponent, amb especificació de les hores de durada (no s'acceptarà cap certificació que no les indiqui). Per a les activitats incloses al pla de formació o reconegudes, l'entitat col·laboradora corresponent hi farà constar explícitament que l'activitat en qüestió està inclosa al pla esmentat o que està reconeguda, i hi indicarà la resolució de reconeixement.

Als efectes del subapartat 2.1.1, es podran acumular els cursos no inferiors a 2 crèdits (20 hores) que compleixin els requisits que s'especifiquen en aquest apartat.

No es podran valorar en aquest subapartat 2.1 els cursos o activitats que condueixin a l'obtenció d'un títol o acreditació acadèmica, els cursos de doctorat o els cursos per a l'obtenció d'una titulació universitària. Així mateix, tampoc seran valorats els cursos o activitats la finalitat dels quals sigui l'obtenció de la formació pedagògica o didàctica a que es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, o del títol d'especialització didàctica o del certificat d'aptitud pedagògica.

3. Mèrits acadèmics i altres mèrits (màxim 3,0000 punts)

3.1 Mèrits acadèmics (màxim 1,5000 punts).

3.1.1 Expedient acadèmic en el títol al·legat per a l'accés al cos:

Es valorarà exclusivament la nota mitjana de l'expedient acadèmic del títol exigit amb caràcter general i al·legat per a l'accés al cos, tal i com s'indica a continuació:

Fins a 6 punts: 1,0000 punt.

Superior a 6 punts i fins a 7,50 punts: 1,2500 punts.

Superior a 7,50 punts: 1,5000 punts.

Documents justificatius: certificació acadèmica original o fotocòpia compulsada en la qual es facin constar les puntuacions obtingudes en totes les assignatures i cursos exigits per a l'obtenció del títol al·legat.

Per a l'obtenció de la nota mitjana de l'expedient acadèmic, en els casos en què a la certificació acadèmica no figurin les expressions numèriques completes, s'aplicaran les equivalències següents respecte a l'escala de puntuacions de 1 a 10 punts:

Aprovat: 5 punts.

Notable: 7 punts.

Excel·lent: 9 punts.

Matrícula d'honor: 10 punts.

Per a l'obtenció de la nota mitjana de l'expedient acadèmic, en els casos en què a la certificació acadèmica figurin les assignatures amb diferent valor de crèdits s'haurà de fer el càlcul de la mitjana fent prèviament l'adaptació percentual de les puntuacions d'acord amb els crèdits que té cada assignatura. En aquests casos s'haurà de fer la ponderació i el càlcul de la nota mitjana d'acord amb el que s'estableix a continuació:

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació d'aprovat x 5.

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació de notable x 7.

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació d'excel·lent x 9.

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació de matrícula d'honor x

10.

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació de convalidació x 5.

Nota mitjana: Suma de multiplicacions / Total de crèdits exigits per a l'obtenció del títol.

Per a l'obtenció de la nota mitjana de l'expedient acadèmic, en els casos en què a la certificació acadèmica figurin les assignatures amb puntuació d'1 a 4 punts, s'aplicaran les equivalències següents:

Aprovat: 1 punt.

Notable: 2 punts.

Excel·lent: 3 punts.

Matrícula d'honor: 4 punts.

En el cas que a l'expedient acadèmic es faci constar tant la qualificació literal com la numèrica, es tindrà només en consideració aquesta darrera.

Les qualificacions amb l'expressió literal de bé es consideraran equivalents a 6 punts (escala de 0 a 10 punts) i les que tinguin l'expressió literal de convalidat o d'apte seran equivalents a 5 punts (escala de 0 a 10 punts).

Si en l'expedient acadèmic es recull l'expressió assignatura adaptada, caldrà aportar la certificació acadèmica acreditativa de la puntuació obtinguda en cursar l'assignatura segons l'antic pla d'estudis.

En cap cas per a l'obtenció de la nota mitjana de l'expedient acadèmic es tindran en consideració les qualificacions corresponents a projectes de final de carrera, tesines o qualificacions anàlogues.

En el cas que no s'aporti la corresponent certificació acadèmica personal, però es presenti fotocòpia compulsada del títol o de la certificació d'abonament de drets d'expedició d'aquest, d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988, es considerarà que l'aspirant va obtenir la nota mitjana d'aprovat.

3.1.2 Per posseir el títol de doctor, 0,8000 punts.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol

de doctor o, en tot cas, de la certificació d'abonament de drets d'expedició d'aquest, d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988.

3.1.3 Altres titulacions universitàries:

Es valoraran les titulacions universitàries de caràcter oficial en el cas de no haver estat al·legades com a requisit per a l'ingrés al cos, com s'indica a continuació:

3.1.3.1 Titulacions universitàries de primer cicle.

Per cada títol de diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic, o altres títols declarats equivalents, així com pels estudis corresponents al primer cicle d'una llicenciatura, arquitectura o enginyeria, 0,4000 punts.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol al·legat per a l'ingrés al cos i també de tots els que s'al·leguin com a mèrits o, en el seu cas, certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests, d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988. En el cas d'estudis de primer cicle, certificació acadèmica en la que s'acrediti la superació dels mateixos.

3.1.3.2 Titulacions universitàries de segon cicle.

Pels estudis corresponents al segon cicle d'una llicenciatura, arquitectura i enginyeria, o altres títols declarats equivalents, 0,4000 punts.

En el cas d'aspirants a cossos de funcionaris docents de grup A, no es valoraran per aquest apartat, en cap cas, el títol o estudis d'aquesta naturalesa necessaris per a l'obtenció del primer títol de llicenciat, enginyer o arquitecte que presenti l'aspirant.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol al·legat per a l'ingrés al cos i de tots els que s'al·leguin com a mèrits o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests, d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988.

3.1.4 Pel certificat de nivell superior de català (D), que es correspon amb les competències lingüístiques del nivell C2 del marc europeu comú de referència, 0,3000 punts.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del títol, diploma o certificat corresponent, d'acord amb el que s'estableix al punt 5 de l'annex de l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre (DOGC núm. 5511, de 23.11.2009), modificat per l'Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril (DOGC núm. 5610, de 19.4.2010).

3.1.5 Titulacions d'ensenyament de règim especial.

Es valoraran les titulacions corresponents a ensenyaments de règim especial atorgades per les escoles oficials d'idiomes i conservatoris professionals i superiors de música, en el cas de no haver estat al·legades com a requisit per a ingressar en la funció pública docent.

Es valoraran de la forma següent:

3.1.5.1 Titulacions de grau mitjà de música i dansa dels conservatoris professionals i superiors de música, 0,2000 punts.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol al·legat per a l'ingrés al cos i també de tots els que s'al·leguin com a mèrits o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests, d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988.

3.1.5.2 Certificats de nivell avançat, d'aptitud o equivalent d'escoles oficials d'idiomes: 0,5000 punts. En aquest sentit seran vàlids altres certificats equivalents o superiors al nivell B2 del marc europeu comú de referència.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia dels títols al·legats com a mèrits o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests, d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988.

3.2 Publicacions, participació en projectes educatius i mèrits artístics (màxim 1,5000 punts).

3.2.1 Per publicacions relacionades amb l'especialitat del cos a què opta o amb la didàctica general (màxim 0,7500 punts).

Documents justificatius: els exemplars corresponents.

3.2.2 Per participació en projectes educatius (màxim 0,7500 punts).

Documents justificatius: certificació emesa per l'òrgan responsable.

3.2.3 Per premis en exposicions o concursos (màxim 0,7500 punts).

Documents justificatius: els programes, crítiques i, si escau, l'acreditació d'haver obtingut premis.

3.2.4 Per activitats de formació impartida, ja sigui com a ponent, professor, formador, director, coordinador o tutor de cursos de formació convocats pels òrgans competents de les administracions educatives, així com per les universitats.

Per cada bloc de 20 hores impartides, 0,2 punts.

En el cas de Catalunya aquestes activitats de formació han d'haver format part del pla de formació del Departament d'Ensenyament o han d'haver estat reconegudes per aquest.

Documents justificatius: certificació acreditativa expedida per l'organisme o centre corresponent, amb l'especificació de les hores de durada o crèdits de la impartició (no s'acceptarà cap certificació que no les indiqui). Per a les activitats incloses al pla de formació o reconegudes, l'entitat col·laboradora corresponent hi farà constar explícitament que l'activitat en qüestió està inclosa al pla esmentat o que està reconeguda, i hi indicarà la resolució de reconeixement.

3.3 Per haver obtingut una puntuació igual o superior a sis en la prova de la fase d'oposició del procediment d'accés a una especialitat del mateix cos al que ara es presenta d'una convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents, la puntuació obtinguda es multiplicarà per un coeficient per obtenir el còmput final d'aquest subapartat, una vegada arrodonit el resultat fins la deumil·lèsima

Puntuació entre 6,0000 i 7,4999: es multiplica pel coeficient 0,15.

Puntuació entre 7,5000 i 10,0000: es multiplica pel coeficient 0,20.

En el cas que aquesta puntuació s'hagi obtingut més d'una vegada es procedirà a acumular els còmputs resultants.

Documents justificatius: quan la puntuació s'hagi obtingut en una convocatòria del Departament d'Ensenyament i així consti informat al seu registre informàtic no serà necessari presentar cap document acreditatiu, atès que aquesta informació la rebrà cada tribunal de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics . En els altres casos caldrà presentar un certificat amb la puntuació de la prova de la fase d'oposició emès pel tribunal qualificador o per l'organisme competent.

[Índex]

Annex 4

Criteris per a l'elaboració i presentació de la programació didàctica i per a la preparació i exposició oral de la unitat didàctica

A) Programació didàctica

La programació didàctica haurà de fer referència al currículum vigent a Catalunya d'una matèria, crèdit, assignatura o mòdul professional relacionats amb l'especialitat per a la qual es participa, i haurà de contenir, almenys, els objectius, les competències o capacitats, o resultats d'aprenentatge que es desenvolupen, els continguts, els criteris d'avaluació, la metodologia, incloent-hi l'ús pertinent de les tecnologies de la informació i de la comunicació, les connexions amb altres matèries relacionades i la distribució temporal, així com les estratègies per a l'atenció a la diversitat de necessitats educatives de l'alumnat o a la diversitat de l'alumnat de cicle de formació professional, si s'escau, referides a la programació que es presenta.

La programació inclou el desenvolupament d'un esquema de cada una de les unitats didàctiques corresponents a un curs escolar, que com a mínim n'han de ser 6.

En el cas d'una programació referida als cicles formatius de formació professional LOE, ha d'incloure el desenvolupament d'un esquema d'un mínim de 6 activitats d'ensenyament-aprenentatge d'una o diverses unitats formatives (UF) del mòdul professional seleccionat per fer la programació.

La programació didàctica, que tindrà caràcter personal, serà elaborada de manera individual per l'aspirant i tindrà una extensió màxima de 60 fulls, sense comptabilitzar en aquesta xifra els annexos, en format DIN-A4, escrits per una sola cara, d'un interlineat d'1,5 o 2 espais, i amb un cos de lletra de 12 punts, sense comprimir. Ha de tenir una portada amb les dades d'identificació de l'aspirant i el cos i l'especialitat pels quals es presenta i incloure-hi un índex en què es relacioni la seqüència numerada de les unitats didàctiques o les activitats d'ensenyament-aprenentatge de què consta.

S'entén per annexos tant el material didàctic proposat en les unitats didàctiques o les activitats d'ensenyament-aprenentatge, com les proves o instruments d'avaluació, els instruments organitzatius o qualsevol altra documentació que no formi part del cos principal de la programació. En el cas d'utilitzar taules, el cos de la lletra podrà reduir-se a 9 punts, sense comprimir.

El referent temporal de les unitats didàctiques o les activitats d'ensenyament-aprenentatge es podrà dur a terme de forma continuada en el temps o en diferents moments del curs.

Especialitats del cos de professors d'ensenyament secundari.

La programació didàctica haurà de fer referència al currículum d'una matèria, crèdit o mòdul relacionat amb l'especialitat docent per a la qual es participa segons el currículum vigent a Catalunya de l'educació secundària obligatòria, de batxillerat o de la formació professional. En educació secundària obligatòria es poden programar tant matèries obligatòries com matèries optatives específiques de quart curs d'ESO relacionades amb l'especialitat docent per la qual es participa.

En el batxillerat es poden programar matèries comunes o de modalitat, relacionades amb l'especialitat docent, que poden incloure, si escau, matèries optatives d'entre les establertes l'article 14.2 i 14.3 del Decret 142/2007.

Concrecions per a algunes especialitats o matèries d'ensenyaments secundaris.

Per a l'especialitat d'orientació educativa la programació consistirà en un pla d'actuació propi de l'especialitat, prenent com a referència les funcions atribuïdes al professorat d'aquesta en un institut o les establertes per a aquest en un equip d'assessorament psicopedagògic i haurà de contenir, almenys, les competències, els objectius, els continguts, la metodologia i les orientacions, els criteris i procediments per al seguiment i avaluació i els recursos materials.

Aquesta programació haurà d'estar organitzada en unitats d'intervenció, amb un nombre d'aquestes no inferior a 6.

Respecte a les matèries de llengües de l'ESO i el batxillerat, també s'admetrà una programació global de l'àmbit de llengües, que pot incloure la llengua catalana i literatura, la llengua castellana i literatura , i/o la llengua estrangera.

No obstant això, quan es presenti una programació referida només a alguna de les llengües, s'haurà de fer referència a les relacions que puguin tenir les diferents llengües entre si, si s'escau.

Respecte a la matèria de llengua estrangera, s'acceptarà una programació basada en la matèria optativa de segona llengua estrangera o en la matèria optativa específica de quart curs d'ESO del mateix nom.

Respecte a la matèria de ciències de la naturalesa, i amb la finalitat que els seus continguts no estiguin compartimentats, sota el concepte de ciència integrada aquesta matèria engloba diverses disciplines de ciències naturals i de ciències fisicoquímiques.

Per tant, es pot optar per la programació d'un curs de manera integrada.

Pel que fa a la formació de persones adultes, en les especialitats del cos de professors d'ensenyament secundari, s'entén que per a l'ensenyament de persones adultes s'admetrà tant una programació global de tot un àmbit per a un curs de qualsevol dels dos nivells del GES com d'un dels mòduls comuns o opcionals que formin part d'un àmbit, relacionat amb l'especialitat a què es presenti l'aspirant, fent referència en aquest cas a la globalització necessària de les activitats amb els altres mòduls de l'àmbit.

Especialitats pròpies de la formació professional.

La programació didàctica haurà de fer referència al currículum vigent a Catalunya d'un crèdit o mòdul professional d'un cicle formatiu de formació professional vigent, o d'una matèria relacionada amb l'especialitat docent per la qual es participa.

A1. Formació professional específica (LOGSE)

La programació didàctica d'un crèdit d'un cicle formatiu de formació professional LOGSE vigent haurà de contenir, almenys:

Una justificació del crèdit en relació amb el currículum del cicle formatiu on està ubicat i al perfil professional del títol.

El conjunt d'unitats didàctiques en què s'organitza el crèdit, fent-hi constar la durada de cadascuna i la seqüència d'impartició.

Les estratègies metodològiques que s'hauran d'aplicar en el desenvolupament del crèdit.

Els criteris i instruments d'avaluació que s'hauran d'emprar.

Les activitats formatives del crèdit que es proposen desenvolupar en el crèdit de Formació en centres de treball.

De cada unitat didàctica s'especificaran:

Els objectius terminals del crèdit, convenientment contextualitzats en la unitat didàctica.

Els continguts que s'hi desenvoluparan, convenientment contextualitzats en la unitat didàctica.

L'enunciat dels diversos nuclis d'activitat en què s'agruparà el conjunt d'activitats d'ensenyament-aprenentatge.

La relació i un enunciat descriptiu de cada una de les activitats d'ensenyament-aprenentatge.

Els recursos i els espais docents necessaris.

Les activitats i els criteris d'avaluació.

A2. Formació professional inicial (LOE)

La programació d'un mòdul professional d'un cicle formatiu de formació professional LOE vigent haurà de contenir, almenys:

Una justificació del mòdul professional en relació amb el currículum del cicle formatiu on està ubicat i al perfil professional del títol.

Unitats formatives (UF), fent-hi constar la durada de cadascuna i la seqüència d'impartició.

Els criteris seguits per a l'assignació de les hores de lliure disposició, si és el cas.

Els recursos i els espais docents necessaris.

Les estratègies metodològiques i d'organització del mòdul professional.

Els criteris de qualificació del mòdul professional a partir de les qualificacions de les unitats formatives (UF).

Les activitats formatives relacionades que es proposen desenvolupar en el mòdul professional de formació en centres de treball.

De cadascuna de les unitats formatives (UF) que continguin les activitats d'ensenyament-aprenentatge que es desenvolupin s'especificarà:

Els resultats d'aprenentatge, criteris d'avaluació i continguts convenientment contextualitzats.

L'enunciat de les activitats d'ensenyament-aprenentatge i la seva relació amb els resultats d'aprenentatge, criteris d'avaluació i continguts.

L'enunciat dels nuclis formatius en què s'agruparan les activitats d'ensenyament-aprenentatge, si escau.

L'avaluació i qualificació de les unitats formatives (UF) seleccionades a partir de les qualificacions dels resultats d'aprenentatge.

De cada una de les activitats d'ensenyament-aprenentatge que es desenvolupin s'especificarà:

El nom i la durada prevista.

La descripció seqüenciada de les tasques que cal fer en cada activitat.

Les activitats d'avaluació, si és el cas.

Els resultats d'aprenentatge als quals va dirigida l'activitat.

Els continguts.

Especialitats pròpies dels ensenyaments d'idiomes a les escoles oficials d'idiomes.

La programació didàctica haurà de fer referència al currículum fet públic pel Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial. La programació didàctica inclourà la planificació d'un curs escolar d'un dels cursos atribuïts a l'especialitat emmarcada en el nivell corresponent i la seva elaboració s'ajustarà al que es disposa en aquest annex i haurà d'incloure:

Explicitació de la/les teories de la llengua i dels aprenentatges de llengües estrangeres que sustenten la programació.

Desenvolupament del contingut general de la programació (objectius generals, objectius per destreses, continguts, metodologia, criteris i activitats d'avaluació, recursos, etc.).

Contextualització i destinataris (consideració de la diversitat cultural i humana dels estudiants).

Referència a les fonts bibliogràfiques escaients.

Especialitats pròpies de les arts plàstiques i el disseny.

La programació didàctica haurà de fer referència al currículum vigent a Catalunya d'un mòdul dels cicles de formació específica d'arts plàstiques i disseny, o d'una assignatura comuna o d'especialitat dels ensenyaments superiors de disseny ,o d'una matèria (que es pot organitzar en una o diverses assignatures) de formació bàsica o obligatòria d'especialitat d'ensenyaments artístics superiors de grau de disseny, o d'una assignatura comuna o d'especialitat de conservació i restauració de béns culturals, o d'una matèria de formació bàsica o obligatòria d'especialitat d'ensenyaments artístics superiors de grau en conservació i restauració de béns culturals, o d'una de les matèries (que es pot organitzar en una o diverses assignatures) de modalitat del batxillerat en la modalitat d'arts (via d'arts plàstiques, imatge i disseny) i en correspondència a l'especialitat docent per la qual es participa.

La programació didàctica s'elaborarà d'acord als criteris disposats a l'inici d'aquest annex; si s'escau també caldrà incloure-hi les activitats formatives del mòdul que es proposi desenvolupar en relació amb la formació en centres de treball en el cas dels cicles formatius d'arts plàstiques i disseny o les activitats formatives de l'assignatura dels ensenyaments superiors de disseny en relació amb l'assignatura de pràctica professional.

D'acord amb els criteris d'elaboració de les unitats didàctiques disposats a l'apartat B.2 de la base 6.4.1 d'aquesta convocatòria i tenint en compte que hi ha unitats de programació de durada i extensió molt variable i que el temps de preparació es d'una hora i el d'exposició 20 minuts, en aquesta convocatòria, també es considerarà com a unitat de programació una part d'aquella.

B) Unitat didàctica.

Als efectes d'aquesta convocatòria, poden considerar-se com a unitats didàctiques les seqüències o parts en què es pot dividir i concretar la programació d'una matèria, crèdit, mòdul professional o assignatura.

En el cas de programacions del cicles formatius LOE es desenvoluparan les activitats d'ensenyament aprenentatge d'una o diverses unitats formatives (UF), en que s'estructuri el mòdul professional.

Els aspirants han de concretar la unitat didàctica desenvolupant, almenys, els objectius d'aprenentatge que es pretenen assolir, les competències o capacitats que es desenvolupen, els continguts, la descripció de les activitats d'ensenyament i d'aprenentatge, la selecció i l'ús dels recursos didàctics, la gestió de l'alumnat, del temps i de l'espai i altres aspectes organitzatius i metodològics, els criteris, procediments i instruments d'avaluació corresponents i les connexions amb altres unitats o àrees relacionades, així com les possibles mesures d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives específiques. Es prestarà especial atenció a la coherència de tots els elements de la unitat didàctica amb les activitats d'ensenyament i d'aprenentatge programades.

Especialitats pròpies de la formació professional.

B1. Formació professional específica (LOGSE)

Criteris per a l'elaboració i exposició oral d'una unitat didàctica:

Tenint en compte que en la formació professional poden existir unitats didàctiques de durada i extensió molt variable en funció del crèdit, l'aspirant podrà optar o bé per elaborar la programació de tota una unitat didàctica o bé per programar només una part de la mateixa que ha d'incloure un o més nuclis d'activitat.

Els aspirants hauran de concretar la unitat didàctica desenvolupant les activitats d'ensenyament-aprenentatge previstes en almenys un dels nuclis d'activitat descrits en la programació.

La programació haurà d'especificar per a cadascuna de les activitats d'ensenyament-aprenentatge del nucli d'activitats:

La ubicació de l'activitat en la unitat didàctica.

La descripció de l'activitat i els objectius que l'alumnat ha d'assolir.

Els organitzadors previs: coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat per al desenvolupament de l'activitat.

Els continguts que s'hi desenvolupen.

La seqüència de desenvolupament de l'activitat.

El recursos necessaris.

Els criteris i instruments d'avaluació.

El temps previst de realització.

B2. Formació professional inicial (LOE)

Criteris per a l'elaboració i exposició oral d'una activitat d'ensenyament-aprenentatge:

Els aspirants hauran de concretar per a cadascuna de les activitats d'ensenyament-aprenentatge:

La descripció de l'activitat i justificació en relació amb el perfil professional del cicle formatiu.

El nom i la durada prevista.

La ubicació de l'activitat ensenyament-aprenentatge en la Unitat Formativa (UF).

La relació amb els resultats d'aprenentatge i els criteris d'avaluació.

Els continguts que es desenvolupen, convenientment contextualitzats.

La seqüència de desenvolupament de l'activitat.

El recursos necessaris.

Les activitats d'avaluació i els instruments d'avaluació, si és el cas.

[Índex]

Annex 5

Normativa d'ordenació curricular

1. Formació de persones adultes, educació secundària obligatòria i batxillerat.

Decret 161/2009, de 27 d'octubre, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria per a les persones adultes (DOGC núm. 5496, de 2.11.2009).

Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria (DOGC núm. 4915, de 29.6.2007).

Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del batxillerat (DOGC núm. 5183, de 29.7.2008).

2. Escoles oficials d'idiomes

Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial (DOGC núm. 5297, de 15.1.2009).

3. Formació professional

3.1 Formació professional específica (LOGSE)

Decrets curriculars dels cicles formatius de grau mitjà i superior

a) Cicles formatius de grau mitjà

Activitats agràries

Decret 49/1998, de 3 de març (DOGC de 20.4.1998) Explotacions agrícoles intensives.

Decret 134/1998, de 9 de juny (DOGC de 3.7.1998) Explotacions agràries extensives.

Decret 133/1998, de 9 de juny (DOGC de 30.6.1998) Treballs forestals i de conservació del medi natural.

Decret 117/1999, de 19 d'abril (DOGC de 11.5.99) Explotacions ramaderes.

Decret 55/1998, de 3 de març (DOGC de 23.4.1998) Jardineria.

Activitats físiques i esportives

Decret 118/1999, de 19 d'abril (DOGC de 19.5.1999) Conducció d'activitats fisicoesportives en el medi natural.

Activitats maritimopesqueres

Decret 212/1998, de 30 de juliol (DOGC de 17.8.1998) Operació, control i manteniment de màquines i instal·lacions del vaixell.

Decret 169/1997, de 22 de juliol (DOGC de 4.8.1997) Operacions de cultiu aqüícola.

Decret 54/1996, de 6 de febrer (DOGC de 29.2.1996) Pesca i transport marítim.

Decret 87/2000, de 8 de febrer (DOGC de 9.3.2000) Busseig a profunditat mitjana.

Arts gràfiques

Decret 171/97, de 22 de juliol (DOGC de 4.8.1997) Preimpressió en arts gràfiques.

Decret 207/97, de 30 de juliol (DOGC de 28.8.1997) Impressió en arts gràfiques.

Decret 199/1999, de 13 de juliol (DOGC de 19.8.1999) Enquadernació i manipulació de paper i cartró.

Comerç i màrqueting

Decret 53/1996, de 6 de febrer (DOGC de 29.2.1996) Comerç.

Comunicació, imatge i so

Decret 50/1999, de 23 de febrer (DOGC de 5.3.1999) Laboratori d'imatge.

Edificació i obra civil

Decret 55/1996, de 6 de febrer (DOGC de 9.2.1996) Obres de la construcció.

Decret 86/2000, de 8 de febrer (DOGC de 9.3.2000) Operació i manteniment de maquinària de construcció.

Decret 131/1998, de 9 de juny (DOGC de 22.6.1998) Obres de formigó.

Decret 132/1998, de 9 de juny (DOGC de 22.6.1998) Acabats de construcció.

Electricitat i electrònica

Decret 368/1996, de 29 d'octubre (DOGC de 22.11.1996) Equips i instal·lacions electrotècniques.

Decret 372/1996, de 29 d'octubre (DOGC de 22.11.1996) Equips electrònics de consum.

Fabricació mecànica

Decret 119/1999, de 19 d'abril (DOGC de 8.5.1999) Tractaments superficials i tèrmics.

Decret 12/1999, de 26 de gener (DOGC d'11.2.1999) Soldadura i caldereria.

Fusta i moble

Decret 369/1996, de 29 d'octubre (DOGC de 22.11.1996) Fabricació a mida i Instal·lació de fusteria i moble

Decret 178/1997, de 22 de juliol (DOGC de 4.8.1997) Fabricació industrial de fusteria i moble.

Hoteleria i turisme

Decret 309/1995, de 7 de novembre (DOGC de 30.11.1995) Cuina.

Imatge personal

Decret 264/1998, de 6 d'octubre (DOGC de 20.10.1998) Caracterització.

Decret 172/1997, de 22 de juliol (DOGC de 4.8.1997) Estètica personal decorativa.

Decret 208/1997, de 30 de juliol (DOGC de 28.8.1997) Perruqueria.

Indústries alimentàries

Decret 204/1997, de 30 de juliol (DOGC de 28.8.1997) Escorxador i carnisseria-xarcuteria.

Decret 193/1999, de 13 de juliol (DOGC de 5.8.1999) Conservació vegetal, càrnia i de peix.

Decret 194/1999, de 13 de juliol (DOGC de 9.8.1999) Elaboració de productes làctics.

Decret 196/1999, de 13 de juliol (DOGC de 12.8.1999) Molineria i indústries cerealistes.

Manteniment de vehicles autopropulsats

Decret 310/1995, de 7 de novembre (DOGC de 30.11.1995) Electromecànica de vehicles.

Decret 311/1995, de 7 de novembre (DOGC de 30.11.1995) Carrosseria.

Manteniment i serveis a la producció

Decret 197/1997, de 30 de juliol (DOGC de 21.8.1997) Instal·lació i manteniment electromecànic i conducció de línies.

Decret 198/1997, de 30 de juliol (DOGC de 21.8.1997) Muntatge i manteniment d'instal·lacions de fred, climatització i producció de calor.

Decret 287/1998, de 3 de novembre (DOGC de 13.11.1998) Manteniment ferroviari.

Decret 197/1997, de 30 de juliol (DOGC de 21.8.1997) Instal·lació i manteniment electromecànic i conducció de línies adaptat al perfil professional de reparació i manteniment de vaixells d'esbarjo i serveis portuaris (Ordre EDU/93/2007, d'11 d'abril, DOGC núm. 4870, de 26.4.2007).

Decret 197/1997, de 30 de juliol (DOGC de 21.8.1997) Instal·lació i manteniment electromecànic de maquinària i conducció de línies adaptat al perfil professional de reparació i manteniment de maquinària d'obra pública, logística i manutenció de càrregues i agrícola (Ordre EDU/312/2008, de 2 de juny, DOGC núm. 5161, de 27.6.2008).

Química

Decret 137/1998, de 9 de juny (DOGC de 9.7.1998) Operacions de procés de pasta i paper.

Decret 13/1999, de 26 de gener (DOGC de 9.2.1999) Operacions de fabricació de productes farmacèutics.

Decret 307/1995, de 7 de novembre (DOGC de 30.11.1995) Laboratori.

Decret 140/1997, de 13 de maig (DOGC de 13.6.1997) Operacions de transformació de plàstics i cautxú.

Sanitat

Decret 203/1997, de 30 de juliol (DOGC de 28.8.1997) Cures auxiliars d'infermeria.

Serveis socioculturals i a la comunitat

Decret 104/2005, de 31 de maig (DOGC de 2.6.2005) Atenció sociosanitària.

Tèxtil, confecció i pell

Decret 62/1996, de 6 de febrer (DOGC de 29.2.1996) Producció de teixits de punt.

Decret 263/1998, de 6 d'octubre (DOGC de 20.10.1998) Producció de filatura i teixidura de calada.

Vidre i ceràmica

Decret 243/2000, de 7 de juliol (DOGC de 4.8.2000) Operacions de fabricació de vidre i transformats.

b) Cicles formatius de grau superior

Activitats agràries

Decret 53/1998, de 3 de març (DOGC de 22.4.98) Gestió i organització d'empreses agropecuàries.

Decret 48/1998, de 3 de març (DOGC de 17.4.1998) Gestió i organització de recursos naturals i paisatgístics.

Activitats físiques i esportives

Decret 40/1999, de 23 de febrer (DOGC de 4.3.1999) Animació d'activitats físiques i esportives

Activitats maritimopesqueres

Decret 354/1997, de 25 de novembre (DOGC de 7.1.1998) Navegació, pesca i transport marítim.

Decret 211/1998, de 30 de juliol (DOGC de 17.8.1998) Supervisió i control de màquines i instal·lacions del vaixell.

Decret 176/1997, de 22 de juliol (DOGC de 4.8.1997) Producció aqüícola.

Administració

Decret 63/1996, de 6 de febrer (DOGC de 29.2.1996) Administració i finances.

Decret 64/1996, de 6 de febrer (DOGC de 29.2.1996) Secretariat.

Arts gràfiques

Decret 68/1996, de 6 de febrer (DOGC de 29.2.1996) Disseny i producció editorial.

Decret 200/1997, de 30 de juliol (DOGC de 21.8.1997) Producció en indústries d'arts gràfiques.

Comerç i màrqueting

Decret 59/1996, de 6 de febrer (DOGC de 29.2.1996) Comerç internacional.

Decret 60/1996, de 6 de febrer (DOGC de 29.2.1996) Gestió comercial i màrqueting.

Decret 179/1998, de 8 de juliol (DOGC de 31.7.1998) Serveis al consumidor.

Decret 197/1999, de 13 de juliol (DOGC de 16.8.1999) Gestió del transport.

Comunicació, imatge i so

Decret 177/1997, de 22 de juliol (DOGC de 4.8.1997) Imatge.

Decret 199/1997, de 30 de juliol (DOGC de 21.8.1997) Producció d'audiovisuals, ràdio i espectacles.

Decret 352/1997, de 25 de novembre (DOGC de 7.1.1998) Realització d'audiovisuals i espectacles.

Decret 198/1999, de 13 de juliol (DOGC de 17.8.1999) So.

Decret 352/1997, de 25 de novembre (DOGC de 7.1.1998) Realització d'audiovisuals i espectacles, adaptat al perfil professional de Multimèdia interactiva (Ordre de 30.9.2003, DOGC de 13.10.2003).

Edificació i obra civil

Decret 205/97, de 30 de juliol (DOGC de 28.8.1997) Desenvolupament i aplicació de projectes de construcció.

Decret 135/1998, de 9 de juny (DOGC de 6.7.1998) Desenvolupament de projectes urbanístics i operacions topogràfiques.

Decret 135/1998, de 9 de juny (DOGC de 6.7.1998) Desenvolupament de projectes urbanístics i operacions topogràfiques, adaptat al perfil professional de sobrestant en l'àmbit de l'obra civil (Ordre de 22.2.1999, DOGC d'11.3.1999).

Decret 56/1998, de 3 de març (DOGC de 23.4.1998) Realització i plans d'obres.

Electricitat i electrònica

Decret 367/1996, de 29 d'octubre (DOGC de 22.11.1996) Desenvolupament de productes electrònics.

Decret 366/1996, de 29 d'octubre (DOGC de 22.11.1996) Instal·lacions electrotècniques.

Decret 370/1996, de 29 d'octubre (DOGC de 22.11.1996) Sistemes de regulació i control automàtics.

Decret 371/1996, de 29 d'octubre (DOGC de 22.11.1996) Sistemes de telecomunicació i informàtics.

Fabricació mecànica

Decret 143/1997, de 13 de maig (DOGC de 13.6.1997) Desenvolupament de projectes mecànics.

Decret 144/1997, de 13 de maig (DOGC de 13.6.1997) Producció per mecanització.

Decret 85/200, de 8 de febrer (DOGC de 8.3.2000) Construccions metàl·liques.

Decret 237/2002, de 25.9 (DOGC de 9.10.2000) Òptica d'ullera.

Fusta i moble

Decret 288/1998, de 3 de novembre (DOGC de 4.12.1998) Desenvolupament de productes de fusteria i moble.

Decret 299/1999, de 9 de novembre (DOGC de 2.12.1999) Producció de fusta i moble.

Hoteleria i turisme

Decret 206/1997, de 30 de juliol (DOGC de 28.8.1997) Restauració.

Decret 394/2000, de 5 de desembre (DOGC de 20.12.2000) Animació turística.

Imatge personal

Decret 298/1999, de 9 de novembre (DOGC de 3.12.1999) Assessoria d'imatge personal.

Decret 349/1997, de 25 de novembre (DOGC de 7.1.1998) Estètica.

Indústries alimentàries

Decret 170/1997, de 22 de juliol (DOGC de 4.8.1997) Indústria alimentària.

Decret 170/1997, de 22 de juliol (DOGC de 4.8.1997) Indústria alimentària, adaptat al perfil professional d'enologia i viticultura (Ordre de 21.10.2003, DOGC de 30.10.2003).

Informàtica

Decret 175/1997, de 22 de juliol (DOGC de 4.8.1997) Administració de sistemes informàtics.

Decret 61/1996, de 6 de febrer (DOGC de 29.2.1996) Desenvolupament d'aplicacions informàtiques.

Manteniment de vehicles autopropulsats

Decret 308/1995, de 7 de novembre (DOGC 30.11.1995) Automoció.

Decret 136/2000, de 20 de març (DOGC de 10.4.2000) Manteniment aeromecànic.

Decret 134/2000, de 20 de març (DOGC de 7.4.2000) Manteniment d'aviònica

Manteniment i serveis a la producció.

Decret 195/1997, de 30 de juliol (DOGC de 21.8:1997) Desenvolupament de projectes d'instal·lacions de fluids, tèrmiques i de manutenció.

Decret 196/1997, de 30 de juliol (DOGC de 21.8.1997) Manteniment d'equips industrials.

Decret 351/1997, de 25 de novembre (DOGC 7.1.1998) Manteniment i muntatge d'instal·lacions d'edifici i procés.

Decret 365/2004, de 24 d'agost (DOGC 26.8.2004) Prevenció de riscos professionals.

Decret 196/1997, de 30 de juliol (DOGC de 21.8.1997) Manteniment d'equips industrials adaptats al perfil professional de manteniment d'instal·lacions d'energies renovables.

Paper

Química

Decret 313/1995, de 7 de novembre (DOGC de 30.11.1995) Anàlisi i control.

Decret 312/1995, de 7 de novembre (DOGC de 30.11.1995) Química ambiental.

Decret 286/1998, de 3 de novembre (DOGC de 20.11.1998) Fabricació de productes farmacèutics i afins.

Decret 142/1997, de 13 de maig (DOGC de 13.6.1997) Plàstics i cautxú.

Decret 14/1999, de 26 de gener (DOGC de 10.2.1999) Indústries de procés de pasta i paper.

Sanitat

Decret 348/1997, de 25 de novembre (DOGC de 7.1.1998) Higiene bucodental.

Decret 202/1997, de 30 de juliol (DOGC de 28.8.1997) Laboratori de diagnòstic clínic.

Decret 353/1997, de 25 de novembre (DOGC de 7.1.1998) Imatge per al diagnòstic.

Decret 50/1998, de 3 de març (DOGC de 20.4.1998) Dietètica.

Decret 54/1998, de 3 de març (DOGC de 22.4.1998) Anatomia patològica i citologia.

Decret 318/2004, de 22 de juny (DOGC de 25.6.2004) Salut ambiental.

Decret 51/1998, de 3 de març (DOGC de 21.4.1998) Pròtesis dentals.

Decret 350/1997, 25 de novembre (DOGC de 7.1.1998) Ortesis i pròtesis.

Decret 180/1998, de 8 de juliol (DOGC de 31.7.1998) Documentació sanitària.

Decret 195/1999, de 13 de juliol (DOGC de 11.8.1999) Radioteràpia.

Decret 226/2002, de 27 d'agost (DOGC de 13.9.2002) Audiopròtesi.

Serveis socioculturals i a la comunitat

Decret 183/1998, de 8 de juliol (DOGC de 12.8.1998) Animació sociocultural.

Decret 157/2003, de 23 de juny (DOGC de 7.7.2003) Interpretació del llenguatge de signes.

Decret 39/1999, de 23 de febrer (DOGC de 4.3.1999) Integració social.

Decret 39/1999, de 23 de febrer (DOGC de 4.3.1999) Integració social, adaptat al perfil professional d'Intervenció sociosanitària (Ordre de 10.1.2000, DOGC de 21.1.2000).

Tèxtil, confecció i pell

Decret 262/1998, de 6 d'octubre (DOGC de 20.10.1998) Processos tèxtils de filatura i teixidura de calada.

Decret 135/2000, de 20 de març (DOGC de 10.4.2000) Processos tèxtils de teixidura de punt.

Decret 144/2003, de 10 de juny (DOGC de 25.6.2003) Processos d'ennobliment tèxtil.

Vidre i ceràmica

Decret 241/2000, de 7 de juliol (DOGC de 2.8.2000) Desenvolupament i fabricació de productes ceràmics.

Decret 242/2000, de 7 de juliol (DOGC de 3.8.2000) Fabricació i transformació de productes de vidre.

3.2 Formació professional inicial (LOE)

Les referències normatives dels títols LOE estan definides en els reials decrets corresponents que els estableixen. Per elaborar les programacions caldrà tenir en compte els mòduls professionals, les unitats formatives, les durades, els resultats d'aprenentatge, els criteris d'avaluació i els continguts publicats per a cada títol a la pàgina web http://www.xtec.cat/estudis/fp/nova_fp/nous_titols/index.htm.

a) Cicles formatius de grau mitjà

Administració i gestió

CFGM Gestió administrativa

Agrària

CFGM Producció agropecuària

CFGM Producció agroecològica

Electricitat i electrònica

CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques

CFGM Instal·lacions de telecomunicacions

Fabricació mecànica

CFGM Mecanització

CFGM Soldadura i caldereria

Hoteleria i turisme

CFGM Cuina i gastronomia

CFGM Serveis de restauració

Indústries alimentàries

CFGM Forneria, pastisseria i confiteria

CFGM Olis d'oliva i vins

Informàtica i comunicacions

CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes

Química

CFGM Planta química

Sanitat

CFGM Emergències sanitàries

CFGM Farmàcia i parafarmàcia

Tèxtil, confecció i pell

CFGM Confecció i moda

Transport i manteniment de vehicles

CFGM Carrosseria

b) Cicles formatius de grau superior

Energia i aigua

CFGS Eficiència energètica i energia solar tèrmica

Fabricació mecànica

CFGS Construccions metàl·liques

CFGS Disseny en fabricació mecànica

CFGS Programació de la producció en fabricació mecànica

Hoteleria i turisme

CFGS Agències de viatges i gestió d'esdeveniments

CFGS Gestió d'allotjaments turístics

CFGS Guia, informació i assistència turístiques

Indústries alimentàries

CFGS Vitivinicultura

Informàtica i comunicacions

CFGS Administració de sistemes informàtics a la xarxa

Instal·lació i manteniment

CFGS Desenvolupament de projectes d'instal·lacions tèrmiques i de fluids

CFGS Manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids

Química

CFGS Laboratori d'anàlisi i control de qualitat

CFGS Química industrial

Sanitat

CFGS Audiologia protètica

Serveis socioculturals i a la comunitat

CFGS Educació infantil

Tèxtil, confecció i pell

CFGS Patronatge i moda

Transport i manteniment de vehicles

CFGS Automoció

4. Arts plàstiques i disseny.

a) Batxillerat

Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del batxillerat (DOGC núm. 5183, de 29.7.2008).

b) Cicles formatius de grau mitjà

Decret 282/1996, de 23 de juliol, pel qual s'estableix el currículum dels cicles de formació específica de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny de la família professional de disseny gràfic (DOGC núm. 2237, de 31.7.1996).

Decret 145/1997, de 13 de maig, pel qual s'estableix el currículum dels cicles de formació específica de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny en buidat i emmotllat artístics, ebenisteria artística, dauratge i policromia artístics, artesania en cuir, talla artística en fusta, talla artística en pedra, forja artística i fosa artística i galvanoplàstia, de la família professional d'arts aplicades de l'escultura (DOGC núm. 2419, de 25.6.1997), modificat per la Correcció d'errada publicada en el DOGC núm. 2573, pàg. 1441, de 6.2.1998.

Decret 333/1997, de 23 de desembre, pel qual s'estableix el currículum dels cicles de formació específica de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny en motlles i reproduccions ceràmics, en decoració ceràmica i en terrisseria de la família professional de ceràmica artística (DOGC núm. 2549, de 2.1.1998).

Decret 334/1997, de 23 de desembre, pel qual s'estableix el currículum dels cicles de formació específica de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny en serigrafia artística i en gravat calcogràfic de la família professional d'arts aplicades al llibre (DOGC núm. 2549, de 2.1.1998).

Decret 17/1999, de 26 de gener, pel qual s'estableix el currículum dels cicles de formació específica de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny en procediments d'orfebreria i argenteria, en emmotllat i fosa d'objectes d'orfebreria, joieria i bijuteria artístiques, en procediments de joieria artística, en gravat artístic sobre metall i en encastat, de la família professional de la joieria d'art (DOGC núm. 2826, de 12.2.1999).

Decret 268/1999, de 28 de setembre, pel qual s'estableix el currículum del cicle de formació específica de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny en floristeria de la família professional d'art floral (DOGC núm. 2994 de 14.10.1999).

Decret 269/1999, de 28 de setembre, pel qual s'estableix el currículum del cicle de formació específica de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny en esmaltatge sobre metalls, de la família professional d'esmalts artístics (DOGC núm. 2994, de 14.10.1999).

Decret 270/1999, de 28 de setembre, pel qual s'estableix el currículum del cicle de formació específica de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny en revestiments murals, de la família professional de les arts aplicades al mur (DOGC núm. 2994, 14.10.1999).

Decret 210/2000, de 13 de juny, pel qual s'estableix el currículum dels cicles de formació específica de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny en mestre d'aixa de la família professional de disseny industrial (DOGC núm. 3172, de 30.06.2000).

Decret 114/2001, de 2 de maig, pel qual s'estableix el currículum dels cicles de formació específica de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny en pintura sobre vidre, en procediments del vidre en fred i en procediments del vidre en calent, de la família professional de vidre artístic (DOGC núm. 3388, de 15.5.2001).

Decret 111/2007, de 15 de maig, pel qual s'estableix el currículum dels cicles de formació específica de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny en brodats, en puntes, i en tapissos i catifes pertanyents a la família professional de tèxtils artístics (DOGC núm. 4887, de 21.5.2007).

c) Cicles formatius de grau superior

Decret 307/1996, de 2 de setembre, pel qual s'estableix el currículum dels cicles de formació específica de grau superior d'arts plàstiques i disseny de la família professional d'arts aplicades de l'escultura (DOGC núm. 2255, de 13.9.1996).

Decret 137/1997, de 13 de maig, pel qual s'estableix el currículum dels cicles de formació específica de grau superior d'arts plàstiques i disseny en gràfica publicitària, en il·lustració i en fotografia artística, de la família professional de disseny gràfic (DOGC núm. 2419, de 25.6.1997).

Decret 285/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'estableix el currículum dels cicles de formació específica de grau superior d'arts plàstiques i disseny de modelisme i maquetisme, modelisme industrial i mobiliari, de la família professional de disseny industrial (DOGC núm. 2519, de 17.11.1997).

Decret 136/1998, de 9 de juny, pel qual s'estableix el currículum dels cicles de formació específica de grau superior d'arts plàstiques i disseny en moblament, en arquitectura efímera, en aparadorisme, en elements de jardí i en projectes i direcció d'obres de decoració, de la família professional de disseny d'interiors (DOGC núm. 2674, de 6.7.1998).

Decret 213/1998, de 30 de juliol, pel qual s'estableix el currículum dels cicles de formació específica de grau superior d'arts plàstiques i disseny en gravat i tècniques d'estampació, en enquadernació artística i en edició d'art, de la família professional de les Arts aplicades al llibre (DOGC núm. 2701, de 12.8.1998).

Decret 215/1998, de 30 de juliol, pel qual s'estableix el currículum dels cicles de formació específica de grau superior d'arts plàstiques i disseny en ceràmica artística i en modelisme i matriceria ceràmica de la família professional de la Ceràmica artística (DOGC núm. 2698, de 7.8.1998).

Decret 15/1999, de 26 de gener, pel qual s'estableix el currículum dels cicles de formació específica de grau superior d'arts plàstiques i disseny en joieria artística i en orfebreria i argenteria artístiques de la família professional de la joieria d'art (DOGC núm. 2824, de 10.2.1999).

Decret 16/1999, de 26 de gener, pel qual s'estableix el currículum dels cicles de formació específica de grau superior d'arts plàstiques i disseny en estilisme d'indumentària i en modelisme d'indumentària de la família professional de les arts aplicades a la indumentària (DOGC núm. 2825, d'11.2.1999).

Decret 294/1999, de 9 de novembre, pel qual s'estableix el currículum dels cicles de formació específica de grau superior d'arts plàstiques i disseny en arts aplicades al mur i en mosaics, de la família professional de les arts aplicades al mur (DOGC núm. 3026, de 30.11.1999).

Decret 295/1999, de 9 de novembre, pel qual s'estableix el currículum del cicle de formació específica de grau superior d'arts plàstiques i disseny d'art floral de la família professional d'art floral (DOGC núm. 3026, de 30.11.1999).

Decret 296/1999, de 9 de novembre, pel qual s'estableix el currículum del cicle de formació específica de grau superior d'arts plàstiques i disseny en esmalt artístic al foc sobre metalls de la família professional d'esmalts artístics (DOGC núm. 3026, de 30.11.1999).

Decret 211/2000, de 13 de juny, pel qual s'estableix el currículum dels cicles de formació específica de grau superior d'arts plàstiques i disseny en arts del vidre i en vitralls artístics de la família professional del vidre artístic (DOGC núm. 3172, de 30.6.2000).

Decret 113/2001, de 2 de maig, pel qual s'estableix el currículum dels cicles de formació específica de grau superior d'arts plàstiques i disseny en art tèxtil, en estampacions i tintatges artístics, en estilisme de teixits de calada i en colorit de col·leccions de la família professional dels tèxtils artístics (DOGC núm. 3389, de 16.5.2001).

Ordre EDU/557/2006, de 13 de novembre, per la qual s'adapta el currículum del cicle de formació específica d'arts plàstiques i disseny de grau superior d'il·lustració als perfils professionals d'animació audiovisual i de còmic (DOGC núm. 4770, de 28.11.2006).

d) Ensenyaments superiors de disseny

Decret 227/2002, de 27 d'agost, pel qual s'estableix l'ordenació curricular dels ensenyaments superiors de disseny i se'n regula la prova d'accés (DOGC núm. 3719, de 13.9.2002).

e) Ensenyaments artístics superiors de Grau de Disseny

Reial decret 633/2010, de 14 de maig, pel que es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de Grau de Disseny establerts a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, de educació (BOE núm. 137, de 5.6.2010).

f) Ensenyaments de conservació i restauració de béns culturals

Decret 224/1993, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el currículum i es regulen els ensenyaments de conservació i restauració de béns culturals (DOGC núm. 1804, de 4.10.1993).

g) Ensenyaments artístics superiors de Grau en Conservació i Restauració de Béns Culturals

Reial decret 635/2010, de 14 de maig, pel que es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de Grau en Conservació i Restauració de Béns Culturals establerts a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, de educació (BOE núm. 137, de 5.6.2010).

[Índex]

Annex 6

Especificacions, pautes i criteris per la realització de l'exercici de caràcter pràctic

Cos de Professors d'Ensenyament Secundari

Especialitat: dibuix.

L'exercici consistirà en la realització d'un exercici que implicarà diversos vessants relacionats amb:

a) Representacions graficoplàstiques, bidimensionals i tridimensionals. Poden implicar requisits de llenguatge, estructura, composició, expressivitat i finalitat, diversos i prefixats.

b) Els motius poden ser la figura humana, les formes geomètriques, el món natural i l'objectual, i en general, espais i volums.

c) Les formalitzacions poden ser múltiples, a determinar pel tribunal: representació naturalista, expressió subjectiva i descripció tècnica a nivell gràfic, de prototipus o maqueta.

El tribunal determinarà les tècniques a emprar: de dibuix, de pintura, de construcció tridimensional i/o les infogràfiques; i anunciarà amb antelació els materials i estris a aportar per l'aspirant en cada cas.

Durada: temps màxim 4 hores.

Especialitat: tecnologia.

La prova consistirà en la resolució d'un exercici d'aplicació relacionat amb les habilitats instrumentals o tècniques de l'especialitat, amb especial atenció a les noves tecnologies de la informació i comunicació.

Durada: temps màxim 3 hores.

Especialitat: música.

L'exercici consistirà en una interpretació vocal d'una cançó facilitada pel tribunal.

L'aspirant tindrà vint minuts per preparar la peça que serà interpretada dues vegades sense acompanyament d'instrument; la segona vegada, a més a més de la interpretació, s'haurà d'acompanyar amb un gest que indiqui la entrada, la pulsació, el caràcter i el final de la cançó. Es podrà disposar d'un diapasó de forquilla aportat per l'aspirant.

Especialitat: administració d'empreses.

El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en triarà una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

Procés comptable de les operacions econòmiques i financeres, confecció de llibres i registres de comptabilitat, i elaboració dels comptes anuals, aplicant el Pla General-Comptable. Tractament informàtic del procés comptable.

Càlcul de costos i punt mort.

Anàlisi econòmica i financera.

Formalització de les obligacions fiscals.

Previsions de tresoreria, control de plans pressupostaris, i gestió i control de tresoreria.

Càlcul d'operacions financeres, i gestió de pagaments i cobraments.

Selecció d'inversions.

Mitjans de finançament amb clients, proveïdors i institucions financeres.

Anàlisi i contractació de serveis i/o productes financers i/o d'assegurances, i formalització de documentació.

Anàlisi econòmica i financera de valors mobiliaris.

Selecció de personal, formalització i registre de documents de contractació, quantificació de retribucions i de cotitzacions a la Seguretat Social, gestió de la documentació de personal als organismes públics, i planificació d'activitats de formació.

Anàlisi i gestió d'un servei d'auditoria.

Tramitació d'assumptes, expedients o reclamacions, en l'Administració pública, i formalització de documentació.

Gestió de les comunicacions internes i externes, tant orals com escrites, de l'empresa, en les dues llengües oficials i en llengua anglesa.

Atenció al públic i protocol.

Organització d'entrevistes, reunions, esdeveniments corporatius, viatges nacionals i internacionals. Càlcul de costos d'actes i reunions, i control del temps.

Elaboració i/o valoració d'un projecte empresarial.

Innovació empresarial. Actituds i habilitats emprenedores. Escales de desenvolupament professional. Factors de risc.

El tribunal podrà demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Durada: temps màxim de 3 hores.

Especialitat: Anàlisi i química industrial.

El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en triarà una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

Representació esquemàtica i anàlisis d'un procés de fabricació.

Activitats d'organització i gestió de la qualitat en les indústries de la família química i en el laboratori d'anàlisi i control.

Processos de fabricació dels productes farmacèutics, de plàstics i cautxús i de pastes, papers i cartrons.

Activitats de control d'emissions a l'atmosfera i el tractament d'aigües residuals.

Organització/realització d'anàlisis per mètodes químics i instrumentals.

Organització/realització d'assajos i determinacions microbiològiques i biotecnològiques.

Determinació i realització d'anàlisis i assajos de control de qualitat de diferents productes i materials.

Elaboració d'un preparat o forma farmacèutica.

El tribunal podrà demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats

instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Durada: temps màxim de 3 hores.

Especialitat: Assessoria i processos d'imatge personal.

El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en triarà una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

Identificació i descripció: dels components d'un cosmètic i la seva funció, la forma cosmètica esperada segons la formulació donada, el tipus de cosmètic i/o la funció per la qual ha estat dissenyat.

Resolució d'un o més supòsits pràctics, on davant d'una sèrie de manifestacions o característiques donades, cal determinar: el diagnòstic, l'etiologia, els protocols d'aplicació (incloent cosmetologia i aparatologia a emprar), la determinació de paràmetres de qualitat del mateix, la previsió davant determinades desviacions i la durada prevista.

Identificació i interpretació d'imatges on es mostren ítems relacionats amb el temari de l'especialitat.

Resolució de exercicis relacionats amb l'aparatologia emprada a l'especialitat, incloent la identificació del principi de funcionament, utilització, contraindicacions, manteniment i control de qualitat.

Descripció de tècniques i processos relacionats amb l'especialitat.

Resolució de qüestions referents a l'organització i desenvolupament d'esdeveniments i/o espectacles, així com dels suports audiovisuals necessaris per fer un enregistrament gràfic del mateix.

Identificació i descripció de tots els elements implicats en l'adequació d'un personatge a un determinat context històric.

Elaboració d'estratègies i recursos relacionats amb l'atenció al client, promoció i venda aplicables a una empresa de la família d'imatge personal.

Elaboració d'un protocol d'assessorament d'imatge global d'un client, personal o corporativa, a partir de l'anàlisi inicial de les seves característiques.

El tribunal podrà demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el

currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats

instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Durada: temps màxim de 3 hores.

Especialitat: Hoteleria i turisme

El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en triarà una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

Investigació de mercats en el sector de l'hoteleria i el turisme.

Desenvolupar projectes de disseny i comercialització de productes i destinacions turístiques de base territorial, nacional i internacional.

Planificació estratègica i Pla de màrqueting, màrqueting de productes i màrqueting de serveis.

Gestió econòmica i administrativa d'establiments de restauració, d'allotjament i agències de viatges.

Processos d'aprovisionament i control de consum de productes gastronòmics.

Sistemes i procediments per a l'organització i gestió dels serveis de recepció, consergeria i comunicació dels establiments d'allotjament

Processos de gestió i control de qualitat d'establiments de restauració, d'allotjament i d'agències de viatges.

Procediments i tècniques per a la gestió de les reserves de viatges.

Processos d'informació, assistència i guiatge de grups turístics

El tribunal podrà demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Durada: temps màxim de 3 hores.

Especialitat: Informàtica

El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en triarà una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

Aplicar les regles de la programació estructurada en el disseny d'un algorisme amb pseudocodi a partir d'un supòsit presentat pel tribunal i adequat al nivell a impartir així com codificar el pseudocodi, d'un dels mòduls dissenyats en un llenguatge d'alt nivell lliurement escollit per l'aspirant d'entre els proposats pel tribunal.

Aplicar les regles de la programació orientada a objectes en el disseny d'un algorisme amb pseudocodi a partir d'un supòsit presentat pel tribunal i adequat al nivell a impartir així com codificar el pseudocodi, d'un dels mòduls dissenyats en un llenguatge orientat a objectes entre els proposats pel tribunal.

El tribunal podrà demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el

currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Durada: temps màxim de 3 hores.

Especialitat: Intervenció sociocomunitària

El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en triarà una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

Elaboració d'un programa d'animació cultural, a partir d'un supòsit.

Elaboració d'un programa de desenvolupament comunitari, a partir d'un supòsit.

Plantejament d'un projecte de dinamització d'un espai de lleure, prèviament definit.

Simulació de tècniques d'intervenció social en un àmbit prèviament definit.

Simulació de tècniques per al desenvolupament d'habilitats bàsiques necessàries per a l'autonomia personal i social.

Elaboració d'un programa d'intervenció social, a partir d'un supòsit.

Elaboració d'un programa de desenvolupament i adquisició d'hàbits d'autonomia personal, a partir d'un supòsit.

Elaboració un projecte de col·laboració entre les famílies i l'escola infantil.

Plantejament d'un projecte educatiu per a un centre d'educació formal o d'educació no formal, adreçat a infants.

Elaboració d'una programació d'intervenció educativa, referida a la pràctica psicomotriu.

El tribunal podrà demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Durada: temps màxim de 3 hores.

Especialitat: organització i gestió comercial.

El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en triarà una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

Tècniques de venda dels productes i/o serveis, i atenció al client.

Realització de les operacions de venda i d'atenció al client.

Selecció i negociació de proveïdors, i gestió de compres.

Negociació de la venda, control, i formació i perfeccionament de l'equip de vendes.

Obtenció, procés i organització de la informació en la investigació comercial.

Tractament informàtic de la informació obtinguda, i anàlisi estadístic.

Establiment de polítiques de màrqueting i control de l'acció publicitària.

Administració i gestió d'un petit establiment comercial.

Planificació d'una investigació comercial, selecció del canal de distribució, i promoció del producte en operacions de comerç internacional.

Negociació d'operacions de compravenda de mercaderies a nivell internacional.

Gestió administrativa en les operacions d'importació i exportació, i introducció i expedició de mercaderies, i formalització de la documentació corresponent.

Selecció del mitjà de finançament i dels mitjans de pagament més adequats per a transaccions internacionals. Formalització i gestió de la documentació.

Determinació de riscos financers de les operacions internacionals i la seva cobertura.

Organització del servei de tràfic d'una empresa de transport terrestre, i control de mercaderies i dels vehicles.

Planificació del servei de línies regulars i transports discrecional en el servei de transport terrestre.

Organització i comercialització dels serveis de transport de mercaderies i de viatgers.

Control d'establiment, indústries, activitats, productes i serveis, dins l'àmbit del consum: les inspeccions de consum.

Plans d'atenció al consumidor/usuari de béns i serveis: defensa del consumidor i servei d'atenció al consumidor o client.

Organització i gestió dels plans formatius i campanyes d'informació en matèria de consum.

El tribunal podrà demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Durada: temps màxim de 3 hores.

Especialitat: Organització i processos de manteniment de vehicles

El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en triarà una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

Processos de d'organització, planificació i control en l'àrea d'electromecànica

Processos de d'organització, planificació i control en l'àrea de carrosseria

Verificacions i controls de sistemes elèctrics del vehicle

Verificacions i controls de sistemes de seguretat i confort del vehicle

Verificacions i controls del motor

Processos de reparació de carrosseries

Processos de reparació en els sistemes elèctrics de vehicles

Processos de gestió i logística del manteniment de vehicles

Seguretat en el manteniment de vehicles.

El tribunal podrà demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Durada: temps màxim de 3 hores.

Especialitat: Organització i projectes de fabricació mecànica

El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en triarà una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

Processos de fabricació, muntatge i reparació d'elements de fabricació mecànica.

Processos de manteniment de primer nivell de maquinària i equips.

Processos de gestió i control de qualitat del procés de fabricació i del producte acabat.

Processos de tractaments tèrmics i superficials en productes de fabricació mecànica.

Processos de fosa d'elements de fabricació mecànica.

Elaboració de la documentació tècnica i paràmetres de fabricació d'un producte de fabricació mecànica.

Desenvolupar el projecte d'un producte de fabricació mecànica.

Programació de màquines de CNC, automatismes elèctrics, pneumàtics i hidràulics i de processos de producció, d'elements de fabricació mecànica.

Seguretat en les indústries de fabricació mecànica.

El tribunal podrà demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats

instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Durada: temps màxim de 3 hores.

Especialitat: Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics

El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en triarà una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

Realització de diferents tècniques de gestió administrativa d'una consulta i/o unitat.

Realització de diferents tècniques d'educació per la salut i vigilància epidemiològica adaptades a casos simulats.

Identificació de característiques tècniques, estructures anatòmiques, condicions de posicionament i qualitat de la imatge en registres gràfics del cos humà obtinguts mitjançant tècniques de tomografia computada. Ressonància magnètica i medicina nuclear.

Identificació d'equips de mesura de radiacions ionitzants i radioprotecció.

Resolució d'un cas pràctic on es realitzen mesures de dosi de radiacions iontzants s'identifica el risc i les mesures a prendre segons legislació vigent.

Realització d'estudis de bioquímica clínica processant i analitzant mostres biològiques humanes.

Identificació de materials, equips per la fabricació, reparació d'ortesis i pròtesis dentofacials, aparells ortodònics i components de pròtesi dentals de diferents tipus.

Determinació de paràmetres necessaris per exploraració, detecció i enregistrament l'estat de salut/malaltia bucodental.

Identificació de materials de primera intervenció i elaboració de desplegaments organitzatius sanitaris en situacions d'emergències.

Procediments de comunicació amb centres de coordinació d'emergències.

El tribunal podrà demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Durada: temps màxim de 3 hores.

Especialitat: Processos sanitaris

El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en triarà una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

Realització de diferents tècniques de gestió administrativa d'una consulta i/o unitat.

Realització de diferents tècniques d'educació per la salut i vigilància epidemiològica adaptades a casos simulats.

Identificació de diferents mostres tissulars i citològiques.

Elaboració de dietes adaptades a diferents situacions individuals i col·lectives.

Identificació, i codificació de dades clíniques i no clíniques de la documentació sanitària.

Determinació de paràmetres necessaris per exploració, detecció i enregistrament l'estat de salut/malaltia bucodental.

Identificació de materials de primera intervenció i elaboració de desplegaments organitzatius sanitaris en situacions d'emergències.

Procediments de comunicació amb centres de coordinació d'emergències.

El tribunal podrà demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Durada: temps màxim de 3 hores.

Especialitat: processos i productes d'arts gràfiques

El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en triarà una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

Definir les característiques materials, tècniques, estètiques i comunicatives d'un producte gràfic o editorial, a partir d'unes necessitats i requeriments a satisfer.

Elaborar maquetes o arts finals de productes gràfics o editorials.

Definir les especificacions dels processos de producció necessaris per obtenir un producte gràfic o editorial viable, tècnicament i econòmicament.

Elaborar el pressupost econòmic per a l'edició d'un producte gràfic o d'un pla editorial i establir un sistema per controlar els costos de producció, d'acord amb uns requeriments.

Elaborar el programa de producció editorial, a partir del pla editorial, especificacions del producte, els originals, el tiratge i el procés, dels recursos disponibles i dels terminis establerts.

Elaborar el programa de producció gràfica a partir d'una comanda, les prestacions i capacitat productiva dels recursos disponibles i els terminis establerts.

Definir els procediments d'inspecció de mesura i assaig de primeres matèries i productes en procés i acabats i de control de procés que assegurin la qualitat del procés de producció gràfica.

Realitzar anàlisi de característiques de materials emprats en els processos gràfics mitjançant proves i assaigs instrumentals.

El tribunal donarà a conèixer oportunament els i les aspirants, els mitjans tècnics i la documentació necessària per al desenvolupament dels exercicis pràctics que componen la prova.

El tribunal podrà demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Durada: temps màxim de 3 hores.

Especialitat: Sistemes electrotècnics i automàtics.

El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en triarà una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

Desenvolupament i manteniment d'equips i instal·lacions de distribució d'energia elèctrica a mitjana i baixa tensió.

Desenvolupament i manteniment d'instal·lacions d'electrificació per a edificis i habitatges.

Organització, gestió i manteniment de les instal·lacions electrotècniques.

Organització, gestió i manteniment de sistemes automàtics.

Desenvolupament i manteniment de sistemes informàtics i de comunicació industrial.

Desenvolupament i manteniment de sistemes automàtics de mesura i regulació per a processos industrials.

Qualitat i seguretat en les instal·lacions electrotècniques i de sistemes automàtics.

El tribunal podrà demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic. La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Durada: temps màxim de 3 hores.

Cos de Professors Tècnics de Formació Professional

Especialitat: Cuina i pastisseria

El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en triarà una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

Processos d'aprovisionament, manipulació en cru, preelaboració i conservació de tot tipus d'aliments.

Tècniques de preparació, realització i presentació d'elaboracions culinàries, de pastisseria, rebosteria i flequeria.

Tècniques de preparació i presentació de plats a la vista del client.

Tècniques de preparació i presentació de diferents tipus de plats de la cuina regional, nacional i internacional.

Realització de càlculs i mesures de diferents magnituds relacionades amb els productes culinaris

Planificació d'un servei de bufet.

Identificació, característiques i valor nutricional dels aliments.

Representació gràfica de les zones de la cuina i de l'obrador, equipaments i circuits dels gèneres, productes i residus.

Aplicació dels manuals de bones pràctiques.

El tribunal podrà demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Durada: temps màxim de 3 hores.

Especialitat: Estètica

El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en triarà una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

Resolució de exercicis relacionats amb l'aparatologia, materials i productes emprats a l'especialitat, incloent la identificació del principi de funcionament, utilització, contraindicacions, manteniment i control de qualitat.

Aplicació de tècniques i tractaments de manicura i pedicura.

Realització d'escultura d'ungles.

Aplicació de tècniques d'epilació i tècniques d'higiene, facial i corporal.

Elaborar protocols dels tractaments a realitzar utilitzant tècniques d'electroestètica i aplicació d'aquestes tècniques.

Elaborar protocols per a la tècnica de mocroimplantació de pigments i aplicació de la tècnica.

Aplicació de tècniques de maquillatge.

Dissenyar el maquillatge de caracterització d'efectes especials, seleccionant procediments, tècniques i recursos.

Dissenyar el tipus de pròtesi que cal utilitzar en funció del resultat del procés de caracterització que cal obtenir. Identificar el tipus de material adient i seleccionar les tècniques més idònies per a la fabricació de les pròtesis, a partir del disseny del personatge i del procés de caracterització.

Realitzar l'obtenció dels motlles, les tècniques de modelat o escultura, i les tècniques del buidat amb destresa i seguretat, en funció del personatge que s'ha de realitzar.

Seleccionar la tècnica de massatge o drenatge o altres, en funció dels diferents tipus d'alteracions estructurals o funcionals detectades en la circulació sanguínia, de la presència d'estats de tensió psicològica o neuromuscular, de la tipologia de les anomalies estètiques i dels criteris del facultatiu en tractaments estètics pre i postoperatoris, i també de les demandes/necessitats o preferències del client.

Aplicar les tècniques de massatge facial i corporal, drenatge limfàtic manual, massatge circulatori manual, reflexologia podal, aromatoteràpia, cromoteràpia i d'altres segons les demandes/necessitats o preferències del client i en funció del protocol establert.

L'aplicació de qualsevol de les tècniques s'ha de realitzar de forma destra i en les condicions de seguretat i higiene adequades.

El tribunal podrà demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Durada: temps màxim de 3 hores.

Especialitat: Instal·lacions electrotècniques

El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en triarà una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

Processos de disseny, configuració, programació, càlcul, i elaboració de la documentació de projectes, a partir de les especificacions tècniques i de la normativa vigent, d'instal·lacions elèctriques de distribució, d'interior, automàtiques per edificis, de megafonia, d'antenes, de telefonia, de seguretat, d'energia solar fotovoltaica.

Operacions d'execució, verificació, posada en marxa i manteniment, a partir de la documentació tècnica corresponent, d'instal·lacions elèctriques de distribució, d'interior, automàtiques per edificis, de megafonia, d'antenes, de telefonia, de seguretat o d'energia solar fotovoltaica.

Processos de disseny, configuració, programació, i elaboració de la documentació de projectes de sistemes de control seqüencial cablats o programables, a partir de les especificacions tècniques i de la normativa vigent.

Operacions d'execució, verificació, posada en marxa i manteniment d'instal·lacions elèctriques de sistemes de control seqüencial cablats o programables, a partir de la documentació tècnica corresponent de sistemes de control seqüencial

Aplicació de tècniques d'assaig i manteniment de màquines elèctriques.

Operacions de disseny, muntatge i manteniment de sistemes de regulació i control de màquines elèctriques.

Instal·lació, configuració i manteniment de sistemes informàtics i telemàtics.

Utilització de sistemes informàtics per elaborar documentació.

El tribunal podrà demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Durada: temps màxim de 3 hores.

Especialitat: Manteniment de vehicles

El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en triarà una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

Processos de d'organització, planificació i control en l'àrea d'electromecànica.

Processos de d'organització, planificació i control en l'àrea de carrosseria.

Verificacions, controls i reparacions del motor.

Verificacions, controls i reparacions dels sistemes de transmissió, frenada i trens de rodatge.

Verificacions, controls i reparacions dels sistemes de seguretat i confort del vehicle.

Processos de mecanització.

Processos de reparació i substitució d'elements fixes i amovibles de la carrosseria del vehicle.

Processos de preparació i aplicació de productes per a la protecció i preparació de superfícies de la carrosseria.

Processos de preparació i aplicació de productes per a l'acabat, l'embelliment i la decoració de carrosseries.

El tribunal podrà demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Durada: temps màxim de 3 hores.

Especialitat: Mecanització i manteniment de màquines

El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en triarà una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

Processos de fabricació, muntatge i reparació d'elements de fabricació mecànica.

Processos de manteniment de primer nivell de maquinària i equips.

Processos de control de qualitat del procés de fabricació i del producte acabat.

Processos de tractaments tèrmics i superficials en productes de fabricació mecànica.

Processos de fosa d'elements de fabricació mecànica.

Elaboració de la documentació tècnica i dels paràmetres de fabricació d'un producte de fabricació mecànica.

Programació de màquines de CNC, automatismes elèctrics, pneumàtics i hidràulics i de processos de producció, d'elements de fabricació mecànica.

Seguretat en les indústries de fabricació mecànica.

El tribunal podrà demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Durada: temps màxim de 3 hores.

Especialitat: Operacions de processos

El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en triarà una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

Equips de subministrament d'energia, conducció i distribució d'aire i gasos, aigua i vapor. Identificació de l'equip i característiques, operacions de manteniment de primer nivell, posada en marxa i aturada.

Qualitat de l'aigua en procés: mostratge i anàlisi. Ajust i calibratge dels aparells de mesura.

Processos de fabricació (en planta química, productes farmacèutics, pastes cel·lulòsiques, paper i cartró, transformació de plàstics i cautxús): representació esquemàtica, operacions unitàries de procés, transport de materials, reaccions químiques de procés. Manteniment d'aparells i equips.

Sistemes de control i regulació del procés: identificació del sistema, variables a mesurar, mesurament, ajust i calibratge, muntatge i desmuntatge, manteniment.

Anàlisi de riscos i de les condicions de treball. Plans d'emergència. Preparació d'equips de protecció individual.

Protecció del medi ambient: emissions a l'atmosfera, aigües residuals, i residus sòlids. Tècniques de tractament i mesures de contaminants. Normatives. Minimització de residus.

El tribunal podrà demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic. La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Durada: temps màxim de 3 hores.

Especialitat: Operacions i equips de producció agrària

El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en triarà una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

Realització, organització i control del manteniment, reparació i funcionament de les instal·lacions, maquinària i equips d'una empresa agrària.

Realització/organització de labors/operacions de reproducció, propagació i producció de plantes en viver.

Realització/organització de labors en cultius herbacis intensius/extensius, en fruiters i cítrics, en cultius arboris i arbustius extensius.

Realització/organització de les tasques d'implantació i conservació de jardins i zones verdes.

Realització/organització d'un projecte de jardineria d'interiors i de les tasques de floristeria.

Realització/organització d'un projecte per a la implantació d'arbres i arbustos en la forest i/o el manteniment, conservació, inventari i defensa de les masses forestals

Realització/organització d'un projecte per a la producció d'animals per a la llet, carn, llana i avicultura.

Realització/organització d'un projecte per a la producció agroramadera ecològica.

El tribunal podrà demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic. La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Especialitat: Perruqueria

El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en triarà una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

Seleccionar la tècnica de canvi de color adient, executar les operacions prèvies necessàries i aplicar les tècniques de canvis de color temporal, semipermanent o permanent en funció de les característiques del cabell del client i de l'estil desitjat ,de forma seqüenciada segons el protocol de treball establert.

Seleccionar la tècnica de tallada o les tècniques complementàries en funció de les característiques del cabell, de les característiques morfològiques i de l'estil desitjat i realitzar les operacions de tallada del cabell de forma seqüenciada segons el protocol de treball establert.

Realitzar la tècnica de rasurat i afaitat de la barba i bigoti del client, en funció de les característiques anatòmiques i morfològiques de la seva cara.

Seleccionar la tècnica de canvi de forma permanent d'entre les proposades en funció de les característiques del cabell, de les característiques morfològiques i de l'estil desitjat. Aplicar les operacions prèvies necessàries i realitzar les tècniques de canvi de forma permanent en funció del protocol realitzat.

Identificar les característiques del cabell i la fisonomia del client: tipus d'oval facial, les seves desproporcions, les faccions, i les discordances estètiques; el tipus de perfil i coll i també la forma de crani a partir de l'observació directa i seleccionar el tipus de pentinat, acabament o recollit més adequat a les característiques del client a partir de les seves demandes/necessitats o preferències.

Seleccionar la tècnica de canvi de forma temporal d'entre les proposades en funció de les característiques del cabell, de les característiques morfològiques i de l'estil desitjat.

Aplicar les operacions prèvies necessàries i realitzar les tècniques de canvi de forma temporal en funció del protocol realitzat.

Realitzar les tècniques de pentinat, acabaments o recollits a partir del protocol realitzat i de les operacions prèvies necessàries: rentat, raspallat o marcatge, en funció del tipus de pentinat, acabament o recollit seleccionat.

Confeccionar perruques, postissos o extensions en funció de les necessitats/demandes o preferències del client i a partir de les característiques del cabell i de la seva fisonomia.

Aplicar les tècniques de col·locació de perruques, postissos i extensions segons les indicacions realitzades.

Aplicar les tècniques de manicura en funció de les característiques del client.

L'aplicació de qualsevol de les tècniques s'ha de realitzar de forma destra i en les condicions de seguretat i higiene adequades.

El tribunal podrà demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Durada: temps màxim de 3 hores.

Especialitat: Procediments diagnòstics clínics i productes ortoprotètics

El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en triarà una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

Identificació dels requisits i les condicions de dispensació de productes farmacèutics i parafarmacèutics.

Identificació de material i equips de laboratori

Realització de càlculs d'operacions galèniques

Elaboració de preparats farmacèutics

Determinació de paràmetres físics, bioquímics i microbiològics en mostres biològiques.

Realització d'anàlisi bioquímics i microbiològics d'aliments

Identificació de característiques tècniques de projeccions radiològiques, estructures anatòmiques, posicionament i mesures de protecció en diferents registres radiogràfics Identificació de diferents materials radiogràfics relacionant-los amb la seva utilització dins la cadena d'obtenció de imatge, conservació i manipulació.

Procediments de comunicació en serveis de teleemergències.

Manteniment, condicionament i control de la dotació sanitària de vehicles d'emergència.

El tribunal podrà demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats

instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Durada: temps màxim de 3 hores.

Especialitat: Procediments sanitaris i assistencials

El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en triarà una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

Planificació, preparació i aplicació de cures auxiliars d'infermeria a pacients simulats.

Preparació i aplicació de tècniques de neteja, desinfecció i esterilització de instrumental i equips sanitaris.

Identificació i manipulació de materials, instruments i equips d'odontoestomatologia.

Identificació dels processos instruments i materials per al processament de mostres de teixits i citopreparats.

Elaboració de dietes adaptades a diferents situacions individuals i col·lectives Identificació i realització de processos de control de qualitat higiènica i dietètica dels aliments.

Gestió de documentació sanitària.

Realització de tècniques de prevenció bucodental.

El tribunal podrà demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

Procediments de comunicació en serveis de teleemergències.

Manteniment, condicionament i control de la dotació sanitària de vehicles d'emergència.

El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Durada: temps màxim de 3 hores.

Especialitat: Processos comercials.

El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en triarà una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

Realització d'activitats de promoció del punt de venda.

Planificació d'actuacions de marxandatge a l'establiment comercial: promoció del producte, organització del punt de venda, i comunicació i informació.

Definició i muntatge d'un aparador.

Organització de campanyes de promoció i publicitat.

Organització, gestió i control del procés de logística comercial: emmagatzematge, i distribució, nacional i internacional, de mercaderies.

Distribució del magatzem, funcionament, control d'inventaris i expedició de mercaderies.

Anàlisi, selecció i càlcul de costos en el transport internacional de mercaderies.

Definició de rutes de transport internacional de mercaderies.

Formalització de la documentació de transport i assegurança en el transport, nacional i internacional, de mercaderies.

Gestió administrativa de les operacions de transport de mercaderies i de viatgers.

Organització del sistema informàtic, i dels procediments de protecció de la informació.

Manteniment operatiu dels elements informàtics, operativitat en un sistema de xarxa i en un sistema de teleprocés.

Creació de documents amb mitjans informàtics, disseny de fulls de càlcul, bases de dades, generació de gràfics i integració entre aplicacions i documents.

Transmissió i obtenció d'informació mitjançant Internet.

Disseny i elaboració de sistema d'informació per al servei d'atenció al consumidor, i utilització de tècniques estadístiques i tractament informàtic.

El tribunal podrà demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Durada: temps màxim de 3 hores.

Especialitat: Processos de gestió administrativa.

El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en triarà una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

Elaboració i formalització de documentació amb equips ofimàtics.

Sistemes d'arxiu manuals i automatitzats.

Tractament informàtic de dades, manteniment de dades i informació, i manteniment operatiu dels equips.

Instal·lació de programes informàtics, organització del sistema informàtic i dels procediments de salvaguarda de la informació. Manteniment operatiu dels elements informàtics, i operativa en un sistema de xarxa.

Creació de documents amb mitjans informàtics, disseny de fulls de càlcul, bases de dades, generació de gràfics i integració entre aplicacions i documents.

Tecnologia i comunicacions digitals: maquinari, perifèrics, accessoris, connectivitat sincronització i interacció. Gestió de correu electrònic i agenda electrònica.

Eines d'internet per a l'empresa. Administració d'espais web, blogs i plataformes corporatives. Gestors de continguts.

Comunicació telefònica i d'atenció al públic en les dues llengües oficials i en llengua anglesa.

Producció i formalització de cartes, comunicacions i altra documentació comercial, en les dues llengües oficials i en llengua anglesa, quantificació d'operacions comercials, liquidació fiscal.

Valoració d'ofertes de proveïdors, producció i formalització de documents relacionats amb el procés d'aprovisionament i emmagatzematge, i procés de control dels processos administratius de compra.

Procés de negociació de la venda, establiment de condicions de contractació del producte o servei, formalització de documents relacionats amb el procés de venda, obtenció d'informació sobre la clientela, i procés de control dels processos administratius de venda.

Seguiment, atenció i assessorament al client, resolució d'incidències i reclamacions.

Formalització de contractes de personal i altres relacionats amb la retribució dels treballadors, quantificació de retribucions i de cotitzacions a la Seguretat Social, i gestió de la documentació de personal als organismes públics. Control horari i gestions de no presència.

Formalització de documentació d'impresos oficials de l'Administració pública, i de procediments de registre.

El tribunal podrà demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Durada: temps màxim de 3 hores.

Especialitat: Serveis a la comunitat

El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en triarà una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

Elaboració d'un programa d'animació d'oci i temps de lleure, a partir d'un supòsit.

Simulació de tècniques d'intervenció social en un àmbit prèviament definit.

Elaboració d'un programa adreçat a infants, pel desenvolupament i adquisició d'hàbits d'autonomia personal.

Desenvolupament d'un projecte d'intervenció educativa utilitzant el joc com a recurs.

Utilització de recursos d'expressió i comunicació en la intervenció en un col·lectiu d'infants.

Plantejament del projecte d'intervenció en una unitat de convivència prèviament definida.

Disseny de l'organització del domicili d'una persona amb discapacitat prèviament definida.

Desenvolupament d'un projectes d'inserció ocupacional.

El tribunal podrà demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Durada: temps màxim de 3 hores.

Especialitat: Serveis de restauració

El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en triarà una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

Tècniques d'elaboració de combinats i còctels.

Procés de degustació.

Tècniques d'organització i muntatge de taules.

Tècniques de servei de plats i de preparació de plats davant del client.

Tècniques de servei de begudes al restaurant.

Processos de supervisió del procés de servei en l'àrea de consum d'aliments i begudes.

Planificació de serveis i esdeveniments.

Desenvolupament de les tècniques de servei.

Tècniques de venda del servei.

Elaboració de la fitxa de realització del servei.

Tècniques de comunicació oral.

El tribunal podrà demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic. La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Durada: temps màxim de 3 hores.

Especialitat: Sistemes i aplicacions informàtiques

El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en triarà una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

Interpretació d'informació continguda en la documentació tècnica relativa a equips i les seves característiques. Configuració de components de maquinari. Elecció de components, a partir de la seva compatibilitat.

Utilització i aplicació de la informació continguda en la documentació d'aplicacions informàtiques i llurs entorns de treball.

Instal·lació, configuració, utilització i aplicació de funcions i gestió de recursos en un sistema operatiu monousuari.

Instal·lació, configuració, administració i explotació d'un sistema operatiu multiusuari.

Instal·lació, configuració, administració i explotació d'un sistema de xarxa d'àrea local.

Desenvolupament, manteniment i verificació de programes en llenguatge de programació estructurada. Gestió d'estructures de dades internes. Fitxers. Base de dades relacionals.

Disseny i realització d'interfícies gràfiques d'usuari. Eines multimèdia.

Desenvolupament, manteniment i verificació de programes en un llenguatge de programació orientat a entorns gràfics. Fitxers. Bases de dades relacionals.

El tribunal podrà demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Durada: temps màxim de 3 hores.

Especialitat: Soldadures

El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en triarà una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

Processos de fabricació d'elements de construccions metàl·liques.

Processos de muntatge i unió d'elements de construccions metàl·liques.

Processos de manteniment de primer nivell de maquinària i equip emprat en construccions metàl·liques.

Processos de gestió i control de qualitat del procés de fabricació i del producte acabat en construccions metàl·liques.

Elaboració de la documentació tècnica i paràmetres de fabricació d'un producte de construccions metàl·liques.

Processos de tractament tèrmic i superficial en productes de construccions metàl·liques.

Desenvolupar el projecte d'un producte de construccions metàl·liques.

Plans de prevenció de riscos en les indústries de construccions metàl·liques.

El tribunal podrà demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic. La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Durada: temps màxim de 3 hores.

Especialitat: Tècniques i procediments d'imatge i so

El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en triarà una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

Definir els aspectes tècnics i formals d'un projecte fotogràfic, realitzar la seva posada en escena i obtenir les imatges.

Realitzar el revelat, la positivació, l'ampliació i l'acabament de productes fotogràfics.

Obtenir i tractar imatges fotogràfiques per procediments digitals.

Enregistrar imatges en cinema , vídeo i televisió, a partir d'unes especificacions.

Establir la planificació dels recursos econòmics, materials i humans, i el sistema de seguiment, per a la realització d'un programa de televisió o radiofònic , d'acord amb unes especificacions establertes.

Elaborar l'escaleta i el pla de gravació per a la realització d'un programa de televisió, a partir d'unes especificacions donades.

Realitzar un programa de televisió, a partir d'unes especificacions.

Realitzar un muntatge o editatge de les imatges i el so d'un producte audiovisual, segons el guió i intencionalitat narrativa.

Definir un producte multimèdia i elaborar i integrar les fonts documentals, a partir d'unes especificacions.

Determinar les característiques tècniques i narratives del so, els recursos necessaris i la seva distribució, per a la sonorització d'una producció audiovisual, radiofònica, musical o d'un espectacle, a partir d'unes especificacions.

Muntar els mitjans tècnics i realitzar la gravació/control de so d'una producció audiovisual, radiofònica, musical o d'un espectacle.

El tribunal podrà demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Durada: temps màxim de 3 hores.

Cos de Professors d'Arts Plàstiques i Disseny:

Especialitats de conservació i restauració de materials arqueològics, dibuix artístic i color, dibuix tècnic, disseny d'interiors, disseny gràfic, edició d'art, fotografia, història de l'art, joieria i orfebreria, materials i tecnologia: disseny, mitjans audiovisuals i mitjans informàtics

La prova consistirà en la resolució d'un exercici d'aplicació de coneixements relacionat amb les habilitats instrumentals o tècniques de l'especialitat, amb especial atenció a les noves tecnologies de la informació i la comunicació.

L'exercici podrà tenir parts de resposta escrita, altres materialitzables en un procediment o tècnica propi de l'especialitat, o ser mixtes.

Durada: temps màxim de 5 hores.

[Índex][Índex]

Annex 7

Model de declaració jurada o promesa, apartat e) de la base 8.1, per a aspirants que posseeixen la nacionalitat espanyola

El senyor/La senyora (nom i cognoms), amb domicili a (població, carrer, número) i document nacional d'identitat (número), declara sota jurament o promet, a l'efecte de ser nomenat/ada funcionari/ària del cos (cos corresponent), que no ha estat separat/ada del servei de cap de les administracions públiques i que no està inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions públiques.

(Localitat i data)

(Signatura)

Model de declaració jurada o promesa, apartat e) de la base 8.1, per a aspirants que no posseeixen la nacionalitat espanyola:

El senyor/La senyora (nom i cognoms), amb domicili a (població, carrer, número) i passaport núm. (número), declara sota jurament o promet, a l'efecte de ser nomenat/ada funcionari/ària del cos (cos corresponent), que no ha estat sotmès/esa a sanció disciplinària o condemna penal que li impossibiliti a (estat d'origen) l'accés a la funció pública.

(Signatura)

[Índex]

Annex 8

Serveis de valoració i orientació per a persones amb discapacitat (CAD) dependents de l'ICASS municipis, comarques i/o àmbits territorials

Barcelona ciutat, comarques de Barcelona i municipis de Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat i comarques de l'Anoia, Garraf i Osona.

(EVO) Av. Paral·lel, 145, 08004 Barcelona, tel. 934 248 204 / 934 236 303.

Municipis de l'Hospitalet de Llobregat i comarques de l'Alt Penedès i del Baix Llobregat.

CAD (Badal), rambla Badal, 102, 08014 Barcelona, tel. 933 312 162 / 933 312 166.

Comarques del Vallès Occidental, el Bages i el Berguedà.

CAD (Terrassa), c. Prat de la Riba, 30-32, 08222 Terrassa, tel. 937 858 300.

Municipis de Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Badalona i comarques del Maresme i el Vallès Oriental.

CAD (Badalona), av. Marquès de Montroig, núm. 58-62, 08912 Badalona, tel. 933 874 108.

Girona ciutat i comarques.

CAD (Girona), c. Emili Grahit, 2, 17002 Girona, tel. 972 941 273.

Lleida ciutat i comarques.

CAD (Lleida), av. del Segre, 5, 25007 Lleida, tel. 973 703 600.

Tarragona ciutat i comarques, excepte el Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta.

CAD (Tarragona), av. d'Andorra, 9, baixos, 43002 Tarragona, tel. 977 213 471.

Comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta.

CAD (Les Terres de l'Ebre), c. Ruiz de Alda, 33, 43870 Amposta, tel. 977 706 534.

[Índex]

Annex 9

Titulacions equivalents a efectes de docència

Titulacions equivalents a efectes de docència, d'acord amb els annexos V, VI i VIII del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer (BOE núm. 53, de 2 de març).

Codi

Especialitats

Titulacions

Cos de professors d'ensenyament secundari

TEC

Tecnologia

Enginyer Tècnic.

   

Arquitecte Tècnic.

   

Diplomat en Màquines Navals.

   

Diplomat en Navegació Marítima.

   

Diplomat en Radioelectrònica Naval.

501

Administració d'empreses

Diplomat en Ciències Empresarials.

   

Diplomat en Gestió i Administració Pública.

502

Anàlisi i química industrial

Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Química Industrial.

   

Enginyer Tècnic Forestal, especialitat en Indústries Forestals.

505

Formació i orientació laboral

Diplomat en Ciències Empresarials.

   

Diplomat en Relacions Laborals.

   

Diplomat en Treball Social.

   

Diplomat en Educació Social.

   

Diplomat en Gestió i Administració Pública.

506

Hoteleria i turisme

Diplomat en Turisme.

507

Informàtica

Diplomat en Estadística.

   

Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió.

   

Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes.

   

Enginyer Tècnic de Telecomunicació, especialitat en Telemàtica.

508

Intervenció sociocomunitària

Mestre, en totes les especialitats.

   

Diplomat en Educació Social.

   

Diplomat en Treball Social.

510

Organització i gestió comercial

Diplomat en Ciències Empresarials.

511

Organització i processos

Diplomat en Navegació Marítima.

 

de manteniment de vehicles

Diplomat en Radioelectrònica Naval.

   

Diplomat en Màquines Navals.

   

Enginyer Tècnic Aeronàutic, en totes les especialitats.

   

Enginyer Tècnic Agrícola, en totes les especialitats.

   

Enginyer Tècnic Forestal, en totes les especialitats.

   

Enginyer Tècnic de Mines, en totes les especialitats.

   

Enginyer Tècnic Naval, en totes les especialitats.

   

Enginyer Tècnic d'Obres Públiques, en totes les especialitats.

   

Enginyer Tècnic Industrial, en totes les especialitats.

512

Organització i projectes

Enginyer Tècnic Industrial, en totes les especialitats.

 

de fabricació mecànica

Enginyer Tècnic de Mines, en totes les especialitats.

   

Enginyer Tècnic en Disseny Industrial.

   

Enginyer Tècnic Aeronàutic, especialitat en Aeronaus, especialitat en Equips i Materials Aeroespacials

   

Enginyer Tècnic Naval, en totes les especialitats.

   

Enginyer Tècnic Agrícola:

   

Especialitat en Explotacions Agropecuàries,

   

Especialitat en Indústries Agràries i Alimentàries,

   

Especialitat en Mecanització i Construccions Rurals.

   

Enginyer Tècnic d'Obres Públiques, especialitat en Construccions Civils.

   

Diplomat en Màquines Navals.

518

Processos sanitaris

Diplomat en Infermeria.

522

Processos i productes

Enginyer Tècnic en Disseny Industrial.

 

d'arts gràfiques

Enginyer Tècnic Forestal, especialitat en Indústries Forestals.

   

Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Química Industrial.

525

Sistemes electrotècnics

Diplomat en Radioelectrònica Naval.

 

i automàtics

Enginyer Tècnic Aeronàutic, especialitat en Aeronavegació.

   

Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes.

   

Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Electricitat, especialitat en Electrònica Industrial.

   

Enginyer Tècnic de Telecomunicació, en totes les especialitats.

Cos de professors tècnics de formació professional

601

Cuina i pastisseria

Tècnic Superior en Restauració.

   

Tècnic Especialista en Hoteleria.

603

Estètica

Tècnic Superior en Estètica.

   

Tècnic Especialista en Estètica.

609

Manteniment de vehicles

Tècnic Superior en Automoció.

   

Tècnic Especialista en Mecànica i Electricitat de l'Automòbil.

   

Tècnic Especialista en Automoció.

   

Tècnic Especialista en Manteniment de Màquines i Equips de Construcció i Obres.

611

Mecanització i manteniment

Tècnic Superior en Producció per Mecanitzat.

 

de màquines

Tècnic Especialista en Muntatge i Construcció de Maquinària.

   

Tècnic especialista en Micromecànica de Màquines Eines.

   

Tècnic Especialista en Micromecànica d'Instruments.

   

Tècnic Especialista Instrumentista en Sistemes de Mesura.

   

Tècnic Especialista en Muntatges Mecànics i utillatges.

   

Tècnic Especialista Mecànic d'Armes.

   

Tècnic Especialista en Fabricació Mecànica.

   

Tècnic Especialista en Màquines-Eines.

   

Tècnic Especialista en Matrius i Motlles.

   

Tècnic Especialista en Control de Qualitat.

   

Tècnic Especialista en Micromecànica i Rellotgeria.

618

Perruqueria

Tècnic Superior en Assessoria d'Imatge Personal.

   

Tècnic Especialista en Perruqueria.

626

Serveis de restauració

Tècnic Superior en Restauració.

   

Tècnic Especialista en Hoteleria.

628

Soldadures

Tècnic Superior en Construccions Metàl·liques

   

Tècnic Especialista en Construccions Metàl·liques i Soldador.

   

Tècnic Especialista en Soldadura.

   

Tècnic Especialista en Fabricació Soldada.

   

Tècnic Especialista en Caldereria en Xapa Estructural.

   

Tècnic Especialista en Construcció Naval.

   

Tècnic Especialista Traçador Naval.

Cos de professors d'arts plàstiques i disseny

702

Conservació i restauració

Títol Superior de Conservació i Restauració de Bens Culturals,

 

de materials arqueològics

especialitat d'Arqueologia.

   

Títols recollits a l'article 2 del Reial decret 440/1994, d'11 de març, corresponents a la secció d'Arqueologia

709

Disseny d'interiors

Títol de Disseny, especialitat Disseny d'interiors.

712

Disseny gràfic

Títol de Disseny, especialitat Disseny gràfic.

[Índex]

Annex 10

Àrees territorials

Baix Llobregat.

C. Laureà Miró, 328-330, 08980 Sant Feliu de Llobregat, tel. 936 859 450.

Barcelona Comarques.

C. Casp, 15, 08010 Barcelona, tel. 934 816 000.

Catalunya Central

Carretera de Vic, 175, 08243 Manresa, tel. 936 930 590

Girona.

L'Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona

Pl. de Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona, tel. 872 975 000

Lleida.

C. Pica d'Estats, 2, 25006 Lleida, tel. 973 279 999.

Maresme-Vallès Oriental

C. Santa Rita, 1 (edifici Cafè de Mar), 08301 Mataró, tel. 936 931 890

Tarragona.

C. Sant Francesc, 7, 43003 Tarragona, tel. 977 251 440.

Les Terres de l'Ebre.

C. Providència, 5-9, 43500 Tortosa, tel. 977 448 711.

Vallès Occidental.

Av. Marquès de Comillas, 67-69, 08202 Sabadell, tel. 937 484 455.

Consorci d'Educació de Barcelona

Pl. Urquinaona, 6, 08010 Barcelona, tel. 935 511 000.

(11.056.113)

 

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal