Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 6128 - 15/05/2012

Convocatòria indexada

RESOLUCIÓ ENS/878/2012, de 7 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre les adjudicacions de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2012 per al personal funcionari i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres docents públics.


Tenint en compte l’existència de llocs de treball vacants, atès que no estan ocupats per professorat amb destinació definitiva o provisional, en centres docents públics i serveis educatius dependents del Departament d’Ensenyament i altres llocs, corresponents a llocs de treball dels cossos de mestres i de professorat d’ensenyaments secundaris, cal establir el procediment per proveir-los amb caràcter provisional.

Els articles 102 i 123 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, estableixen que la direcció de cada centre públic pot proposar al Departament, en funció de les necessitats derivades del projecte educatiu i de direcció del centre, llocs docents per als quals és necessari el compliment de requisits addicionals de titulació o de capacitació professional docent i de llocs de treball docents específics.

L’article 114 de la Llei esmentada preveu que la direcció de cada centre pot assignar al professorat que hi ocupa els llocs de treball docents la responsabilitat de direcció, gestió i coordinació docent que requereixi l’aplicació del projecte educatiu.

D’acord amb el que estableix el Reial decret 1364/2010, de 29 d’octubre (BOE núm. 263, de 30.10.2010), quant a criteris de desplaçament i drets preferents, escau dictar les instruccions relatives als desplaçaments forçosos del personal funcionari dels cossos de mestres i d’ensenyaments secundaris per modificació de les plantilles dels centres docents públics d’ensenyaments no universitaris.

Mitjançant l’Ordre EDU/139/2007, de 8 de maig (DOGC núm. 4884, de 16.5.2007), es va aprovar la tramitació telemàtica del procediment de participació en les adjudicacions de destinacions provisionals als centres docents públics del personal funcionari i interí dels cossos docents.

S’ha realitzat el tràmit previ de consulta i participació amb els representants del personal al servei de les administracions públiques, d’acord amb l’article 37 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (BOE núm. 89, de 13.4.2007).

Per tot això,

Resolc:

—1 Es dicten les instruccions sobre les adjudicacions de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2012 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí del cos de mestres i dels cossos d’ensenyaments secundaris en escoles, instituts escola, instituts, seccions, escoles oficials d’idiomes, escoles d’art i superiors de disseny, centres i aules de formació de persones adultes, serveis educatius i altres llocs dependents del Departament d’Ensenyament, que figuren a l’annex 1 d’aquesta Resolució.

—2 Es dicten les instruccions sobre els desplaçaments forçosos del professorat dels cossos docents que a l’inici del curs 2012-2013 perdi la destinació definitiva per modificació de les plantilles dels centres docents públics dependents del Departament d’Ensenyament, que figuren a l’annex 6 d’aquesta Resolució.

—3 S’adjudica destinació provisional amb efectes d’1 de setembre de 2012 a nous directors nomenats en el càrrec amb data 1 de juliol de 2012 per la durada del mandat en centres on no tenen destinació definitiva.

—4 Es prorroguen fins al 31 d’agost de 2013 els nomenaments de personal docent funcionari de carrera i en pràctiques amb destinació provisional als serveis educatius.

—5 El professorat que ja consta destinat amb caràcter provisional per al curs 2012-2013 romandrà en aquesta destinació i no podrà participar en el procediment de provisió que regula aquesta Resolució, excepte que estigui afectat per algun dels supòsits següents:

a) Canvi de cos per superació del procés selectiu de 2011 o anteriors, si, pels motius legalment establerts, hagués ajornat la fase de pràctiques.

b) Supressió del lloc de treball d’acord amb la planificació prevista per al curs 2012-2013.

c) Obtenció d’una destinació diferent per concurs de mèrits de llocs singulars en centres que tenen un pla estratègic autoritzat.

d) Provisió amb caràcter definitiu del lloc de treball, reincorporació del funcionari docent que té en reserva el lloc de treball amb destinació definitiva, provisió d’aquest lloc per concurs de mèrits de llocs singulars, o provisió d’aquest lloc per un professor afectat per la pèrdua de la seva destinació definitiva, en exercici del seu dret preferent a la zona.

e) Aplicació de sanció que preveu el Reglament de règim disciplinari o per expedient contradictori.

f) Petició raonada i justificada documentalment del/de la professor/a per no continuar prestant serveis el curs 2012-2013 en la mateixa destinació del curs 2011-2012, presentada als serveis territorials corresponents o al Consorci d’Educació de Barcelona i acceptada per la Subdirecció General de Plantilles, Provisió i Nòmines, amb l’informe previ dels serveis territorials corresponents o del Consorci d’Educació de Barcelona, i, si escau, escoltada la direcció del centre.

g) Per cessament a 30 de juny de 2012 en el càrrec directiu que exerceix en el centre de destinació provisional del curs 2011-2012. Aquest cessament en el lloc de treball a 31 d’agost de 2012 es produirà sempre que cessi en el càrrec el/la director/a del centre abans de l’1 de setembre de 2012, i amb independència de la fase per la qual es va obtenir la destinació provisional en el centre, excepte que s’ocupi un lloc singular en un centre que té autoritzat un pla estratègic d’autonomia de centre vigent per al curs 2012-2013.

h) Ser objecte de proposta d’un/a director/a per a l’exercici d’un òrgan unipersonal de govern en un centre que inicia les activitats l’1 de setembre de 2012.

El professorat que resulti afectat per algun dels supòsits anteriors rebrà comunicació per part dels serveis territorials o Consorci d’Educació de Barcelona de la situació de cessament de la destinació a 31 d’agost de 2012 per tal que pugui presentar nova sol·licitud de destinació per al curs 2012-2013.

—6 La direcció d’un centre també podrà formalitzar una proposta escrita i raonada de no-continuïtat de la destinació provisional per al curs 2012-2013 d’un docent, sempre que aquest hagi exercit en aquell centre durant el curs 2011-2012, per no adequar-se al perfil del lloc de treball en funció del projecte educatiu del centre, tot i que consti petició de la persona interessada. La direcció dels serveis territorials o, si escau, del Consorci d’Educació de Barcelona, podrà acceptar la proposta de la direcció del centre, previ informe de la Inspecció d’Educació i un cop realitzat el tràmit d’audiència a la persona interessada. En qualsevol cas, aquesta mesura no pot comportar que un professor afectat per la pèrdua de la seva destinació definitiva per supressió no obtingui destinació provisional en l’àmbit de preferència.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics del Departament d’Ensenyament en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen l’article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 7 de maig de 2012

Alberto del Pozo Ortiz

Director general de Professorat i Personal de Centres Públics

Índex

Annex 1. Bases per a l’adjudicació de destinacions provisionals

—1 Participants: personal docent funcionari i interí

1.1. Col·lectius docents.

1.2. Tipus de participació.

—2 Vacants: centres públics, serveis educatius i altres

—3 Terminis de sol·licituds individuals i propostes de les direccions dels centres

3.1. Terminis de presentació de sol·licituds.

3.2. Presentació de documentació justificativa.

3.2.1. Professorat que participa amb la condició legal de disminuït.

3.2.2. Sol·licituds de comissió de serveis per motius personals o professionals greus.

3.2.3. Sol·licituds que s’acullen a la normativa de prevenció de riscos laborals.

3.2.4. Professorat dependent d’una altra administració educativa.

3.3. Formalització de sol·licitud individual.

—4 Formalització telemàtica de sol·licitud per col·lectius de professorat

4.1. Professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva com a conseqüència de la supressió del seu lloc de treball (col·lectiu a).

4.2. Professorat que ha perdut la destinació definitiva per adscripció a llocs de l’estranger o de l’Administració (col·lectiu b).

4.3. Professorat funcionari de carrera amb destinació provisional i professorat excedent que sol·licita el reingrés (col·lectiu d i, si escau, c).

4.4. Professorat amb destinació definitiva que sol·licita comissió de serveis (col·lectiu e i, si escau, c).

4.5. Professorat interí (col·lectiu f)

—5 Formalització de la proposta de les direccions dels centres i confirmació de professorat en comissió de serveis

5.1. Propostes de les direccions dels centres.

5.2. Formalització de la confirmació de professorat en comissió de serveis.

5.3. Formalització de la confirmació de professorat interí.

—6 Procediments de les adjudicacions de destinacions provisionals

6.1 Procediment previ a proposta de les direccions dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament, el Consorci d’Educació de Barcelona i/o les direccions dels centres.

6.1.1 Llocs de treball en serveis educatius.

6.1.2 Llocs de treball en aules hospitalàries i en centres dependents d’altres departaments.

6.1.3 Centres de formació de persones adultes ubicats en centres penitenciaris.

6.1.4 Provisió dels llocs de treball per professorat que ocupa càrrecs directius (diferents del de la direcció) en escoles, instituts, escoles oficials d’idiomes, escoles d’art i superiors de disseny i centres de formació de persones adultes.

6.2 Procediment general.

6.2.1. Ordre dels col·lectius docents.

6.2.2. Fases d’adjudicació.

6.2.3 Primera fase de propostes de les direccions dels centres.

6.2.4 Segona i tercera fase de confirmació al mateix centre (en el mateix lloc o diferent del curs actual).

6.2.5 Quarta fase d’elecció i, si s’escau, adjudicació d’ofici.

6.2.5.1 Criteris generals per a tots els col·lectius en les fases d’elecció i ofici.

6.2.5.2 Especificitats de les fases d’elecció i ofici, segons els col·lectius.

6.2.5.3 Priorització per col·lectius de professorat en les fases de confirmació, elecció i, si correspon, ofici.

6.2.5.3.1 Professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió.

6.2.5.3.2 Professorat que ha perdut la destinació definitiva per adscripció a llocs de l’estranger o de l’Administració.

6.2.5.3.3 Professorat que s’acull a alguna de les situacions específiques del col·lectiu c).

6.2.5.3.4 Professorat amb destinació provisional o que reingressa amb efectes d’1 de setembre de 2012.

6.2.5.3.5 Professorat que sol·licita comissió de serveis.

6.2.5.3.6 Professorat interí.

6.2.5.4 Requisits d’especialitat en el procediment general.

6.2.5.4.1 Cos de mestres.

6.2.5.4.2 Cossos d’ensenyaments secundaris.

—7 Presa de possessió i durada dels nomenaments

—8 Informació i consultes

—9 Publicitat

—10 Reclamacions i recursos

Annex 2. Codis d’especialitats

Annex 3. Codis de centres a l’efecte de sol·licitud de destinació dels col·lectius del cos de mestres (inclou escoles, ZER, instituts, instituts escola, CFA/AFA i CREDA)

Annex 4. Codis de centres a l’efecte de sol·licitud de destinació dels col·lectius dels cossos d’ensenyaments secundaris i de règim especial (inclou instituts, institut escola, SIN, EOI, EASD, CFA/AFA, CREDA i EAP)

Annex 5. Codis de comarques

Annex 6. Instruccions sobre els desplaçaments forçosos per modificació de plantilles en centres i serveis educatius dependents del Departament d’Ensenyament

Annex 1

^

Bases per a l’adjudicació de destinacions provisionals

—1 Participants: personal docent funcionari i interí

^

El professorat participant en aquest procediment serà el personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents, dependent del Departament d’Ensenyament.

Excepcionalment, i en ocasió de vacant, es podrà adjudicar destinació en comissió de serveis a personal funcionari dependent d’altres administracions educatives.

1.1 Col·lectius docents.

Els llocs de treball s’adjudicaran als col·lectius docents següents d’acord amb aquest ordre:

a) Professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva com a conseqüència de la supressió del seu lloc de treball, amb efectes d’1 de setembre de 2012 o anterior.

b) Professorat que ha perdut la destinació definitiva perquè procedeix de:

L’adscripció temporal a l’estranger obtinguda en el corresponent concurs de mèrits.

L’adscripció a llocs de l’Administració no reservats exclusivament a docents.

c) Professorat que s’acull a alguna de les següents situacions específiques:

c.1) Professorat funcionari de carrera amb destinació provisional o amb destinació definitiva al qual se li ha reconegut el dret a acollir-se al que estableix l’article 25 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (BOE núm. 269, de 10.11.1995), per a l’adequació de la destinació o l’especialitat.

c.2) Professorat funcionari de carrera amb destinació provisional o amb destinació definitiva que acrediti la condició legal de disminuït.

c.3) Professorat que va superar les proves selectives d’ingrés de l’any 2011 o anteriors pel torn de reserva per a disminuïts, i que, pels motius legalment establerts, hagués ajornat la fase de pràctiques.

d) Professorat funcionari de carrera amb destinació provisional i professorat excedent que sol·licita el reingrés al servei actiu amb data 1 de setembre de 2012, llevat del que s’inclou al col·lectiu c).

El professorat funcionari en pràctiques de processos selectius de l’any 2011 o anteriors que, pels motius legalment establerts, hagués ajornat la fase de pràctiques, ha de formalitzar la sol·licitud corresponent a aquest col·lectiu d), dins del qual obtindran destinació amb posterioritat a la resta de participants funcionaris de carrera.

e) Professorat amb destinació definitiva que sol·licita comissió de serveis, llevat del que s’inclou al col·lectiu c), inclòs el dependent d’altres administracions educatives amb efectes d’1 de setembre de 2012.

A efectes d’adjudicació de destinacions, els professors dels col·lectius d) i e) formen un únic col·lectiu de participació.

f) Professorat interí de la borsa de treball de personal interí docent amb serveis prestats a centres públics dependents del Departament d’Ensenyament.

f.1) Professorat interí d’aquest col·lectiu amb la condició legal de disminuït.

f.2) Resta de professorat interí d’aquest col·lectiu.

1.2 Tipus de participació.

1.2.a) Participació obligatòria.

Està obligat a participar en el procediment general que regula aquesta Resolució el personal docent funcionari de carrera o en pràctiques que no té destinació definitiva ni provisional amb efectes d’1 de setembre de 2012 (col·lectius a), b), c) i d) de la base 1.1 anterior).

Aquest professorat i el professorat excedent que sol·licita el reingrés al servei actiu l’1 de setembre de 2012 ha de participar, amb caràcter obligatori, en aquest procés d’adjudicació de destinacions, inclòs el professorat que, en la mateixa situació, hagi estat proposat per a la concessió d’una llicència per a l’exercici de funcions sindicals. Per tant, aquest professorat, en el supòsit que no presenti sol·licitud de destinació, serà adscrit d’ofici en les condicions que es prevegin per a cada col·lectiu i àmbit a algun centre de Catalunya, en un lloc que pugui ocupar.

1.2.b) Participació voluntària.

Pot participar amb caràcter voluntari el personal docent amb destinació definitiva que l’1 de setembre de 2012 no tingui ja concedida una comissió de serveis i el professorat interí docent amb serveis prestats a centres públics dependents del Departament d’Ensenyament.

1.2.c) Participació per a més d’un cos o en més d’un procés d’adjudicació de destinacions.

El personal funcionari que participi simultàniament en més d’un dels processos que regulen aquestes bases en llocs de treball del cos de mestres i en algun dels cossos de catedràtics i de professors d’ensenyaments secundaris, o en més d’un cos d’aquests darrers, només podrà obtenir una única destinació. Amb aquesta finalitat manifestarà, mitjançant un escrit adreçat a la Subdirecció General de Plantilles, Provisió i Nòmines la seva prioritat en l’obtenció de destinació en un cos o en l’altre, sens perjudici que les persones interessades puguin presentar el desistiment al reingrés en el cos en el qual estiguin en situació d’excedència.

El personal interí només podrà formalitzar una única sol·licitud per ser destinat a llocs d’ensenyament infantil i primari o a llocs d’ensenyaments secundaris.

El personal interí que, a més de participar en els processos d’adjudicacions de destinacions a llocs de treball dels cossos de funcionaris docents que regula aquesta Resolució, estigui afectat per l’assignació de destinació al professorat de religió catòlica en centres docents públics dependents del Departament d’Ensenyament, haurà de manifestar per quina destinació opta en el cas d’adjudicació simultània per a ambdós processos. Si no fa constar aquesta opció, l’administració prioritzarà la destinació com a professorat de religió catòlica.

—2 Vacants: centres públics, serveis educatius i altres

^

Les vacants i les vacants de resultes que s’adjudiquin correspondran a llocs de treball que són previstos a les plantilles per al curs 2012-2013, a dedicació completa, en els centres públics dependents del Departament d’Ensenyament.

També són motiu de provisió els llocs de treball dels serveis educatius, aules hospitalàries i llocs de treball docents en centres dependents d’altres departaments.

S’entén per lloc de treball vacant el que no està ocupat amb caràcter definitiu o amb caràcter provisional amb professorat amb nomenament vigent per al curs 2012-2013.

Per a l’adjudicació de les destinacions a què es refereix aquesta Resolució es tindran en compte exclusivament les vacants que constin fefaentment com a tals en el moment d’assignar les destinacions i les resultes que es generin en els diferents procediments d’adjudicació que s’hi regulen.

Als efectes de l’adjudicació que regula aquesta Resolució, els codis dels centres i les comarques apareixen als annexos 3, 4, 5. Els centres s’ordenen per serveis territorials/Consorci d’Educació de Barcelona, zones educatives/zones de desplaçament i municipi, de manera que els centres d’un municipi de l’àmbit d’una àrea o servei territorial poden aparèixer en una àrea territorial diferent, segons correspongui a l’assignació territorial de la zona educativa o de desplaçament.

Als annexos 3 i 4 es detallen els centres educatius sense barreres arquitectòniques, amb especificació dels que tenen ascensor i/o rampes.

En el supòsit que, per atendre necessitats d’escolarització, es produeixi la creació d’un nou centre després de la publicació d’aquesta Resolució i, per tant, no se n’hagin pogut sol·licitar els llocs de treball, aquests llocs s’adjudicaran en l’àmbit de les peticions col·lectives (municipi, zona, comarca).

—3 Terminis de sol·licituds individuals i propostes de les direccions dels centres

^

3.1 Terminis de presentació de sol·licituds.

El professorat que participi en els procediments que regula aquesta Resolució haurà de formalitzar i gravar la seva sol·licitud tal com es regula més endavant en aquesta mateixa base, a través d’Internet, en els terminis següents:

a) Personal funcionari de carrera i personal que tingui ajornada la fase de pràctiques o que no l’hagi superada: del 17 de maig a l’1 de juny de 2012.

Aquest termini es perllongarà en el seu cas al professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva amb efectes d’1 de setembre de 2012 si la tramitació i comunicació prevista a l’annex 6 d’aquesta Resolució es realitza amb posterioritat a l’1 de juny de 2012. En aquest supòsit, la sol·licitud de destinació provisional també es podrà formalitzar mitjançant la seva formalització manual.

b) Personal interí docent amb serveis prestats a centres públics dependents del Departament d’Ensenyament: del 4 al 18 de juny de 2012.

c) Propostes formulades per les direccions dels centres: del 19 al 27 de juny de 2012.

El professorat que participi en els procediments que regula aquesta Resolució haurà de formalitzar i gravar la seva sol·licitud a través d’Internet, mitjançant el procediment habilitat a aquest efecte, a través de la pàgina del Departament d’Ensenyament: http://www.gencat.cat/ensenyament.

Un cop hagi accedit al programa, hi trobarà els horaris de connexió i les instruccions per emplenar els diferents camps de la sol·licitud.

La sol·licitud es considerarà presentada i registrada davant l’Administració únicament en el moment en què sigui tramesa per via telemàtica, després de fer un clic en el botó d’enviar. Els participants podran disposar d’una còpia impresa de la sol·licitud definitiva, la qual contindrà un número de control a efectes de registre, i on constaran les dades relatives a la seva sol·licitud d’adjudicació de destinació.

En cas que les persones interessades vulguin eliminar la sol·licitud tramesa telemàticament, ho podran fer, sempre dins del termini de presentació de sol·licituds establert, fent un clic en el botó d’anul·lar. Un cop anul·lada, podran trametre per via telemàtica una altra sol·licitud. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, no serà possible introduir cap nova sol·licitud, ni es podrà modificar o anul·lar cap petició ni es podrà variar l’ordre de prelació de les destinacions sol·licitades.

El professorat que tingui dubtes en relació amb la gravació de la sol·licitud a través d’Internet caldrà que s’adreci al servei d’atenció a l’usuari per a incidències relacionades amb la connexió informàtica. Quan el professorat tingui dubtes relacionats amb les dades referides al seu expedient personal, caldrà que s’adreci als serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona, segons correspongui.

Amb la presentació a través d’Internet, la sol·licitud es considera formalitzada a tots els efectes i, per tant, no s’ha de presentar la impressió de la instància ni cap altra sol·licitud als registres de les unitats administratives, excepte en els casos següents:

3.2 Presentació de documentació justificativa

3.2.1 Professorat que participa amb la condició legal de disminuït:

Quan la disminució i el seu percentatge no constin en el registre informàtic de personal docent, el professorat que participa amb la condició legal de disminuït ha de presentar al registre dels serveis territorials corresponents o el Consorci d’Educació de Barcelona, dins el termini de presentació de de sol·licituds, la documentació que acrediti la condició de disminuït.

3.2.2 Sol·licitants de comissió de serveis per motius personals o professionals greus:

Han de presentar, juntament amb una còpia de la sol·licitud telemàtica, la justificació documental de la petició de comissió de serveis per motius personals o professionals greus (supòsit c dels motius previstos per a la fase d’elecció), als serveis territorials d’Ensenyament o, si escau, al Consorci d’Educació de Barcelona, on presti serveis el curs 2011-2012, dins el mateix període de presentació d’instàncies.

3.2.3 Sol·licitants que s’acullen a la normativa de prevenció de riscos laborals.

Els expedients administratius de reconeixement al professorat al qual l’administració educativa ha reconegut el dret a acollir-se al que estableix l’article 25 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, els realitzaran el Consorci d’Educació de Barcelona o els serveis territorials, segons correspongui. Els participants sol·licitaran els centres del seu àmbit territorial que compleixin els requisits recomanats en l’expedient administratiu de reconeixement del dret a participar com a col·lectiu c) de la base 1.1. La validació de la sol·licitud es realitzarà, previ tràmit d’audiència, en l’àmbit territorial de gestió del seu expedient. La concessió d’aquest reconeixement i la sol·licitud de destinació consegüent deixa sense efectes qualsevol altra sol·licitud de participació presentada dins dels procediments d’adjudicació de destinacions.

3.2.4 Professorat dependent d’una altra administració educativa.

El professorat funcionari de carrera que depèn, amb efectes d’1 de setembre de 2012, d’una administració educativa diferent de la Generalitat de Catalunya i que vulgui sol·licitar per primera vegada destinació provisional per al curs 2012-2013 a Catalunya i al·legui motius personals, preferentment de reagrupament familiar, ha de presentar, fins al 15 de juny de 2012, una sol·licitud segons model normalitzat que li serà facilitada per la Subdirecció General de Plantilles, Provisió i Nòmines, en què caldrà que indiqui les seves dades personals i administratives del curs actual, i que hi adjunti la documentació següent:

a) Fotocòpia del DNI.

b) Documentació acreditativa del cos, especialitat i any d’oposició.

c) Documentació acreditativa del nomenament com a funcionari/ària de carrera.

d) Acreditació del coneixement de la llengua catalana i, si s’escau, aranesa.

e) Exposició i justificació documental dels motius al·legats per sol·licitar l’adscripció provisional a Catalunya.

f) Centres, municipis, zones i/o comarques on sol·licita adjudicació, utilitzant els codis que figuren a l’annex d’aquesta Resolució.

—4 Formalització telemàtica de sol·licitud per col·lectius de professorat

^

Els participants, en formalitzar la seva sol·licitud, a més dels requisits explicitats en aquesta base 4, hauran de tenir en compte els requisits explicitats a la base 6.2.5.4.

4.1 Professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva com a conseqüència de la supressió del seu lloc de treball (col·lectiu a) de la base 1.1.

L’aplicació telemàtica permetrà al participant emplenar les dades de: confirmació al centre, especialitats de la fase d’elecció i ofici, opció a llocs de diversitat i peticions de la fase d’elecció.

Aquest professorat podrà sol·licitar voluntàriament la confirmació al centre de destinació del curs 2011-2012, quan aquest és diferent del centre de la darrera destinació definitiva, i/o la confirmació al centre de la darrera destinació definitiva. Dins de cada centre, podrà optar per l’especialitat de la destinació definitiva i/o una altra especialitat. En cas de demanar confirmació en ambdós centres, indicarà quina de les dues preval.

El professorat d’aquest col·lectiu podrà formular fins a 60 peticions, entre els centres, municipis, zones i comarques que consten als annexos d’aquesta Resolució, tant si corresponen com si no corresponen al seu municipi o a la seva zona de preferència, i les podrà alternar.

4.1.1 Els funcionaris del cos de mestres podran sol·licitar els llocs i les especialitats següents:

Es podran demanar fins a vuit especialitats d’ensenyament infantil i primari. Les especialitats que podrà sol·licitar seran les d’oposició i altres que tinguin habilitades.

Es compleix el requisit d’especialitat per ocupar llocs de treball en les escoles, en els instituts escola i en els centres i aules de formació de persones adultes quan se n’és titular, quan es té la capacitació o habilitació extraordinària corresponent, o quan s’acredita una experiència mínima de 24 mesos ocupant un lloc de treball de l’especialitat.

En el cas de mestres que han accedit al cos a partir del 2007, s’ha de sol·licitar com a mínim l’especialitat d’oposició, ja que aquesta és la que es tindrà en compte preferentment en les fases d’elecció i ofici.

Independentment de l’any i especialitat d’oposició al cos de mestres, podran demanar llocs d’aula d’acollida.

Els mestres que tenen reconeguda l’especialitat d’educació especial (actualment EES pedagogia terapèutica a ATRI) podran optar a llocs en unitats de suport d’educació especial.

Les peticions de centre podran incloure escoles, instituts escola, zones escolars rurals, centres d’educació especial i centres i aules de formació de persones adultes. Els especialistes d’audició i llenguatge podran sol·licitar també CREDA.

A més, podran sol·licitar llocs de treball dels dos primers cursos de l’ESO als instituts i instituts escola únicament els mestres que compleixin el requisit d’especialitat, estiguin en situació de pèrdua definitiva del lloc de treball que ocupaven en un institut per supressió d’aquest lloc en la plantilla del centre o el curs 2011-2012 ja estiguin adscrits amb destinació provisional en instituts en un lloc de treball reservat a mestres.

En el cas de mestres que sol·liciten especialitats de l’ESO, podran indicar fins a sis especialitats reconegudes per oposició o un altre procés d’habilitació, i podran optar a ser destinats a llocs d’atenció a la diversitat en institut i instituts escola.

4.1.2 Pel que fa als funcionaris dels cossos d’ensenyaments secundaris:

El professorat d’aquest col·lectiu pot sol·licitar fins a sis especialitats, tant per la fase de confirmació com en la fase d’elecció, per als llocs de treball de centres d’ensenyaments secundaris i de centres i aules de formació de persones adultes.

El professorat d’aquest col·lectiu compleix el requisit d’especialitat per:

Ser-ne titular per superació del procés selectiu.

Tenir l’habilitació especial perquè l’ha obtingut en algun dels procediments de reconeixement convocats pel Departament d’Ensenyament.

A més, a efectes d’aquest procediment d’adjudicacions, en el cas del professorat dels cossos de catedràtics i de professors d’escoles oficials d’idiomes, de catedràtics i de professors d’arts plàstiques i disseny i de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny, també podrà sol·licitar llocs de treball d’una especialitat si acredita una experiència mínima de 24 mesos ocupant un lloc de treball de l’especialitat, d’acord amb les dades que consten en el registre informàtic de personal.

També a efectes d’aquest procediment d’adjudicacions, el professorat d’aquest col·lectiu podrà sol·licitar llocs de treball d’una especialitat si té la titulació idònia, d’acord amb la taula de titulacions que figura a l’annex 4 de la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny (DOGC núm. 5656, de 23.6.2010).

Finalment, el professorat d’aquest col·lectiu que el curs 2011-2012 ha estat destinat a un lloc de treball per habilitació transitòria també podrà sol·licitar la confirmació en aquest mateix lloc.

4.2 Professorat que ha perdut la destinació definitiva per adscripció a llocs de l’estranger o de l’Administració (col·lectiu b) de la base 1.1.

L’aplicació telemàtica permetrà al participant emplenar les dades de: confirmació al centre, especialitats de la fase d’elecció i ofici, opció a llocs de diversitat, peticions de la fase d’elecció, i petició de comarques als efectes d’adjudicació d’ofici.

Aquest professorat podrà sol·licitar voluntàriament la confirmació al centre de destinació del curs 2011-2012, en un lloc de la mateixa especialitat i/o en un lloc d’una altra especialitat.

El professorat d’aquest col·lectiu podrà formular fins a 60 peticions, entre els centres, municipis, zones i comarques que consten en els annexos d’aquesta Resolució, tant si corresponen com si no corresponen al seu municipi, i les podrà alternar.

Als efectes d’adjudicació d’ofici, prioritzaran les comarques a les quals seran destinats, en l’ordre de preferència que indiquin, en cas de no haver obtingut cap lloc inclòs entre les seves peticions anteriors. Si no indica totes les comarques de Catalunya, l’Administració les afegirà d’ofici.

4.2.1 Els funcionaris del cos de mestres podran sol·licitar els llocs i les especialitats següents:

Es podran demanar fins a vuit especialitats d’ensenyament infantil i primari. Les especialitats que podrà sol·licitar seran les d’oposició i altres que tinguin habilitades.

Es compleix el requisit d’especialitat per ocupar llocs de treball en les escoles, en els instituts escola i en els centres i aules de formació de persones adultes quan se n’és titular, quan es té la capacitació o habilitació extraordinària corresponent, o quan s’acredita una experiència mínima de 24 mesos ocupant un lloc de treball de l’especialitat.

En el cas de mestres que han accedit al cos a partir del 2007 s’ha de sol·licitar com a mínim l’especialitat d’oposició, ja que aquesta és la que s’atendrà preferentment en les fases d’elecció i ofici.

Independentment de l’any i especialitat d’oposició al cos de mestres, podran demanar llocs d’aula d’acollida.

Els mestres que tenen reconeguda l’especialitat d’educació especial (actualment EES pedagogia terapèutica a ATRI) podran optar a llocs en unitats de suport d’educació especial.

Les peticions de centre podran incloure escoles, instituts escola, zones escolars rurals, centres d’educació especial i centres i aules de formació de persones adultes. Els especialistes d’audició i llenguatge podran sol·licitar també CREDA.

A més, podran sol·licitar llocs de treball dels dos primers cursos de l’ESO als instituts i instituts escola únicament els mestres que compleixin el requisit d’especialitat, sempre que el curs 2011-2012 ja estiguin adscrits amb destinació provisional en instituts en un lloc de treball reservat a mestres.

En el cas de mestres que sol·liciten especialitats de l’ESO, podran indicar fins a sis especialitats reconegudes per oposició o un altre procés d’habilitació, i podran optar a ser destinats a llocs d’atenció a la diversitat en institut i instituts escola.

4.2.2 Pel que fa als funcionaris dels cossos d’ensenyaments secundaris:

El professorat d’aquest col·lectiu pot sol·licitar fins a sis especialitats, tant per la fase de confirmació com en la fase d’elecció, per als llocs de treball de centres d’ensenyaments secundaris i de centres i aules de formació de persones adultes.

El professorat d’aquest col·lectiu compleix el requisit d’especialitat per:

Ser-ne titular per superació del procés selectiu.

Tenir l’habilitació especial perquè l’ha obtingut en algun dels procediments de reconeixement convocats pel Departament d’Ensenyament.

A més, a efectes d’aquest procediment d’adjudicacions, en el cas del professorat dels cossos de catedràtics i de professors d’escoles oficials d’idiomes, de catedràtics i de professors d’arts plàstiques i disseny i de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny, també podrà sol·licitar llocs de treball d’una especialitat si acredita una experiència mínima de 24 mesos ocupant un lloc de treball de l’especialitat, d’acord amb les dades que consten en el registre informàtic de personal.

Exclusivament per a l’adjudicació d’ofici, i per al cas excepcional que no hagin pogut obtenir adjudicació, incloent-hi la fase d’ofici, per les especialitats esmentades en els paràgrafs anteriors, els participants d’aquest col·lectiu podran indicar, dins de les seves peticions d’especialitat, aquella o aquelles per a les quals tinguin la titulació idònia, d’acord amb la taula de titulacions que figura a l’annex 4 de la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny (DOGC núm. 5656, de 23.6.2010). En cas de no fer-ho, o fer-ho de forma incompleta, l’Administració les afegirà d’ofici.

4.3 Professorat funcionari de carrera amb destinació provisional i professorat excedent que sol·licita el reingrés (col·lectiu d i, si escau, c de la base 1.1.)

L’aplicació telemàtica permetrà al participant emplenar les dades de: confirmació al centre, especialitats de la fase d’elecció i ofici, opció a llocs de diversitat, peticions de la fase d’elecció, i petició de comarques als efectes d’adjudicació d’ofici.

Aquest professorat podrà sol·licitar voluntàriament la confirmació al centre de destinació del curs 2011-2012, en un lloc de la mateixa especialitat i/o en un lloc d’una altra especialitat.

El professorat d’aquest col·lectiu podrà formular fins a 60 peticions, entre els centres, municipis, zones i comarques que consten en els annexos d’aquesta Resolució.

Als efectes d’adjudicació d’ofici, prioritzaran les comarques a les quals seran destinats, en l’ordre de preferència que indiquin, en cas de no haver obtingut cap lloc inclòs entre les seves peticions anteriors. Si no indica totes les comarques de Catalunya, l’Administració les afegirà d’ofici.

El professorat amb ajornament de la fase de pràctiques que ha de ser destinat com a funcionari en pràctiques emplenarà la instància d’acord amb el model d’aquest col·lectiu d).

4.3.1 Els funcionaris del cos de mestres podran sol·licitar els llocs i les especialitats següents:

Es podran demanar fins a vuit especialitats d’ensenyament infantil i primari. Les especialitats que podrà sol·licitar seran les d’oposició i altres que tinguin habilitades.

Es compleix el requisit d’especialitat per ocupar llocs de treball en les escoles, en els instituts escola i en els centres i aules de formació de persones adultes quan se n’és titular, quan es té la capacitació o habilitació extraordinària corresponent, o quan s’acredita una experiència mínima de 24 mesos ocupant un lloc de treball de l’especialitat.

En el cas de mestres que han accedit al cos a partir del 2007 s’ha de sol·licitar com a mínim l’especialitat d’oposició, ja que aquesta és la que s’atendrà preferentment en les fases d’elecció i ofici.

Independentment de l’any i especialitat d’oposició al cos de mestres, podran demanar llocs d’aula d’acollida.

Els mestres que tenen reconeguda l’especialitat d’educació especial (actualment EES pedagogia terapèutica a ATRI) podran optar a llocs en unitats de suport d’educació especial.

Les peticions de centre podran incloure escoles, instituts escola, zones escolars rurals, centres d’educació especial i centres i aules de formació de persones adultes. Els especialistes d’audició i llenguatge podran sol·licitar també CREDA.

A més, podran sol·licitar llocs de treball dels dos primers cursos de l’ESO als instituts i instituts escola únicament els mestres que compleixin el requisit d’especialitat, sempre que el curs 2011-2012 ja estiguin adscrits amb destinació provisional en instituts en un lloc de treball reservat a mestres.

En el cas de mestres que sol·liciten especialitats de l’ESO, podran indicar fins a sis especialitats reconegudes per oposició o un altre procés d’habilitació, i podran optar a ser destinats a llocs d’atenció a la diversitat en institut i instituts escola.

4.3.2 Pel que fa als cossos d’ensenyaments secundaris:

El professorat d’aquest col·lectiu pot sol·licitar fins a sis especialitats, tant per la fase de confirmació com en la fase d’elecció, per als llocs de treball de centres d’ensenyaments secundaris i de centres i aules de formació de persones adultes.

El professorat d’aquest col·lectiu compleix el requisit d’especialitat per:

Ser-ne titular per superació del procés selectiu.

Tenir l’habilitació especial perquè l’ha obtingut en algun dels procediments de reconeixement convocats pel Departament d’Ensenyament.

A més, a efectes d’aquest procediment d’adjudicacions, en el cas del professorat dels cossos de catedràtics i de professors d’escoles oficials d’idiomes, de catedràtics i de professors d’arts plàstiques i disseny i de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny, també podrà sol·licitar llocs de treball d’una especialitat si acredita una experiència mínima de 24 mesos ocupant un lloc de treball de l’especialitat, d’acord amb les dades que consten en el registre informàtic de personal.

Exclusivament per a l’adjudicació d’ofici, i per al cas excepcional que no hagin pogut obtenir adjudicació, incloent-hi la fase d’ofici, per les especialitats esmentades en els paràgrafs anteriors, els participants d’aquest col·lectiu podran indicar, dins de les seves peticions d’especialitat, aquella o aquelles per a les quals tinguin la titulació idònia, d’acord amb la taula de titulacions que figura a l’annex 4 de la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny (DOGC núm. 5656, de 23.6.2010). En cas de no fer-ho, o fer-ho de forma incompleta, l’Administració les afegirà d’ofici.

4.4 Professorat amb destinació definitiva que sol·licita comissió de serveis de forma individual (col·lectiu e i, si escau, c de la base 1.1).

Podrà formalitzar sol·licitud individual de comissió de serveis, en la fase d’elecció, el professorat amb destinació definitiva pels motius següents:

a) Finalitzar el mandat de director/a d’un centre docent públic amb data 30 de juny de 2012.

b) Haver exercit la docència directa durant els darrers quatre cursos escolars en un centre d’atenció educativa preferent, centre específic d’educació especial o en un lloc itinerant d’una zona escolar rural.

c) Acreditar circumstàncies de caràcter personal o professional greus degudament justificades.

Aquests motius no són excloents i, per tant, se’n pot al·legar més d’un. Malgrat que es reuneixi més d’un motiu, l’ordre de prioritat és el que assenyala aquesta base.

Els sol·licitants de comissió de serveis pels motius dels supòsits a i b participaran en la fase d’elecció del seu col·lectiu dins el procediment general d’adjudicació de destinacions, un cop validat per l’Administració que compleixen el requisit.

El professorat que sol·liciti comissió de serveis al·legant les circumstàncies de caràcter personal o professional greus (supòsit c) les haurà d’indicar a la sol·licitud i haurà de presentar, dins el mateix període de presentació d’instàncies, la documentació justificativa que consideri adient en relació amb els motius de la seva petició. La seva participació en la fase d’elecció només serà efectiva quan la direcció dels serveis territorials o el Consorci d’Educació de Barcelona hagi estimat la seva sol·licitud d’acord amb les circumstàncies que hagi exposat i justificat.

El professorat emplenarà les dades d’especialitat i podrà optar a llocs de diversitat en instituts i aules d’acollida.

El professorat d’aquest col·lectiu podrà formular fins a 60 peticions, entre els centres, municipis, zones i comarques que consten en els annexos d’aquesta Resolució.

Aquest professorat no podrà sol·licitar mitjançant l’aplicació telemàtica la confirmació al centre de destinació del curs 2011-2012 en comissió de serveis, ja que la participació en aquesta fase la formalitza la direcció del centre mitjançant la seva pròpia aplicació telemàtica, i a la qual la persona interessada donarà la seva conformitat escrita.

La sol·licitud de comissió de serveis que comporti un canvi d’especialitat dins del mateix centre d’un professor que durant el curs 2011-2012 ocupa un lloc en destinació definitiva es considerarà una petició per la fase d’elecció.

4.4.1 Els funcionaris del cos de mestres podran sol·licitar els llocs i les especialitats següents:

Es podran demanar fins a vuit especialitats d’ensenyament infantil i primari. Les especialitats que podrà sol·licitar seran les d’oposició i altres que tinguin habilitades.

Es compleix el requisit d’especialitat per ocupar llocs de treball en les escoles, en els instituts escola i en els centres i aules de formació de persones adultes quan se n’és titular, quan es té la capacitació o habilitació extraordinària corresponent, o quan s’acredita una experiència mínima de 24 mesos ocupant un lloc de treball de l’especialitat.

En el cas de mestres que han accedit al cos a partir del 2007 s’ha de sol·licitar com a mínim l’especialitat d’oposició, ja que aquesta és la que s’atendrà preferentment en les fases d’elecció i ofici.

Independentment de l’any i especialitat d’oposició al cos de mestres, podran demanar llocs d’aula d’acollida.

Els mestres que tenen reconeguda l’especialitat d’educació especial (actualment EES pedagogia terapèutica a ATRI) podran optar a llocs en unitats de suport d’educació especial.

Les peticions de centre podran incloure escoles, instituts escola, zones escolars rurals, centres d’educació especial i centres i aules de formació de persones adultes. Els especialistes d’audició i llenguatge podran sol·licitar també CREDA.

A més, podran sol·licitar llocs de treball dels dos primers cursos de l’ESO als instituts i instituts escola únicament els mestres que compleixin el requisit d’especialitat, sempre que el curs 2011-2012 ja estiguin adscrits de forma definitiva o amb destinació provisional a l’ESO en un lloc de treball reservat a mestres en un centre dependent de la Generalitat de Catalunya.

En el cas de mestres que sol·liciten especialitats de l’ESO, podran indicar fins a sis especialitats reconegudes per oposició o un altre procés d’habilitació, i podran optar a ser destinats a llocs d’atenció a la diversitat en institut i instituts escola.

4.4.2 Professorat funcionari dels cossos d’ensenyaments secundaris:

El professorat d’aquest col·lectiu pot sol·licitar fins a sis especialitats, tant per la fase de confirmació com en la fase d’elecció, per als llocs de treball de centres d’ensenyaments secundaris i de centres i aules de formació de persones adultes.

El professorat d’aquest col·lectiu compleix el requisit d’especialitat per:

Ser-ne titular per superació del procés selectiu.

Tenir l’habilitació especial perquè l’ha obtingut en algun dels procediments de reconeixement convocats pel Departament d’Ensenyament.

A més, a efectes d’aquest procediment d’adjudicacions, en el cas del professorat dels cossos de catedràtics i de professors d’escoles oficials d’idiomes, de catedràtics i de professors d’arts plàstiques i disseny i de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny, també podrà sol·licitar llocs de treball d’una especialitat si acredita una experiència mínima de 24 mesos ocupant un lloc de treball de l’especialitat, d’acord amb les dades que consten en el registre informàtic de personal.

4.5 Professorat interí (col·lectiu f de la base 1.1).

El professorat interí podrà participar, amb caràcter voluntari, emplenant les dades de: confirmació al centre, especialitats de la fase d’elecció, opció a llocs de diversitat (interins de la borsa de secundària), peticions de la fase d’elecció i petició de comarques.

El personal interí podrà sol·licitar voluntàriament la confirmació al centre de destinació del curs 2011-2012, en un lloc de la mateixa especialitat i/o en un lloc d’una altra especialitat, i podrà formular fins a 60 peticions, entre els centres, municipis, zones i comarques que consten en els annexos d’aquesta Resolució.

El personal interí només podrà demanar en la seva sol·licitud de destinació les especialitats que li constin com a demanades en la borsa de treball en el moment de presentar la sol·licitud. Es podran modificar les dades que constin en aquesta borsa coincidint amb el termini de presentació de sol·licitud de destinació provisional, previst a la base 3.1.

El personal interí de llocs del cos de mestres podrà sol·licitar fins a vuit especialitats, tant en la fase de confirmació com en la fase d’elecció, per a llocs en escoles, instituts escola, centres d’educació especial, zones escolars rurals, centres o aules de formació de persones adultes i centres de recursos per a deficients auditius. El personal interí d’educació infantil i primària no pot demanar llocs de treball dels dos primers cursos de l’ESO.

El personal interí de llocs dels cossos d’ensenyaments secundaris podrà sol·licitar fins a sis especialitats, tant per la fase de confirmació com en la fase d’elecció, per als llocs de treball de centres d’ensenyaments secundaris i de centres i aules de formació de persones adultes.

Tot i la seva participació voluntària, el professorat interí i substitut que tingui 55 anys a 31 d’agost de 2012 i que fins al curs 2011-2012 estava acollit a les garanties de continuïtat ha d’incloure en la seva sol·licitud de destinació provisional un mínim de 20 comarques per tal de poder-se acollir, en el cas de no obtenir destinació, a la mesura que preveu la Resolució d’instruccions de la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2012-2013 de demanar durant el mes de setembre els canvis d’àmbit territorial que vulgui, amb la finalitat d’obtenir un nomenament.

Titulació.

El personal interí haurà d’acreditar la capacitació per impartir les àrees i les matèries assignades al lloc de treball a què aspiri, si el lloc té com a requisit tenir una determinada especialitat docent. A aquests efectes, i sens perjudici del que estableixen els paràgrafs següents respecte a la capacitació i la idoneïtat, es considera complert el requisit d’especialitat si es té la titulació idònia corresponent, d’acord amb la taula de concordances entre especialitats docents i titulacions que figura a l’annex 4 de la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny (DOGC núm. 5656, de 23.6.2010).

Capacitació per experiència docent.

Així mateix, i llevat dels aspirants a ocupar llocs de treball de les especialitats d’educació física i d’orientació educativa, també es considera que tenen el requisit suficient de capacitació per impartir les àrees i matèries curriculars corresponents a l’especialitat que requereixi, si escau, el lloc de treball que han d’ocupar, els aspirants que acreditin una experiència docent d’haver-les impartit, amb nomenament d’interí corresponent a l’especialitat, durant un mínim de quatre cursos (36 mesos) per a les especialitats corresponents a cossos docents del grup A, i de tres cursos (27 mesos) per a les especialitats corresponents a cossos docents del grup B. Aquests aspirants hauran de complir el requisit de titulació que exigeix l’article 2.e) del Decret 133/2001.

Idoneïtat.

El personal interí, en sol·licitar les especialitats per a les quals vol ser destinat, manifesta que té coneixement dels continguts curriculars i la suficient capacitació i aptitud per impartir-los. Si malgrat aquesta manifestació, i després de prendre possessió de la destinació adjudicada, la Inspecció d’Educació emet informe negatiu en relació amb la seva idoneïtat per ocupar aquell lloc de treball, se seguirà el procediment que regula l’article 6.3 del Decret 133/2001, de 29 de maig, modificat pel Decret 172/2005, de 23 d’agost.

El professorat interí que sol·liciti un lloc de les especialitats de cicles formatius de formació professional, d’escoles oficials d’idiomes i d’escoles d’art i superiors de disseny hi podrà ser destinat si té reconeguda la idoneïtat corresponent, d’acord amb la regulació vigent en el moment de l’adjudicació, i aquesta figura consignada a la borsa de treball per prestar serveis com a interí docent.

—5 Formalització de la proposta de les direccions dels centres i confirmació de professorat en comissió de serveis

^

5.1 Propostes de les direccions dels centres.

Les direccions dels centres formalitzaran les propostes de destinacions mitjançant l’emplenament per via telemàtica dels models de proposta, dins el termini que estableix la base 3.1.

Tot el professorat afectat per les propostes de les direccions dels centres ha de manifestar la seva conformitat a la proposta de continuïtat o d’ocupació de llocs de treball específics o singulars, mitjançant la signatura en l’espai reservat que apareix en el document PDF que es podrà obtenir mitjançant l’aplicació telemàtica.

Aquest document de proposta, degudament formalitzat amb les signatures del professorat proposat i de la direcció del centre, serà custodiat per la direcció del centre i podrà ser requerit en qualsevol moment pel servei territorial corresponent o pel Consorci d’Educació de Barcelona.

Les direccions dels centres docents informaran al professorat proposat de les condicions específiques del lloc de treball, de la durada del nomenament i de la impossibilitat de participació en altres processos d’adjudicacions de destinacions provisionals mentre tinguin nomenament vigent.

En cap cas la direcció d’un centre formalitzarà proposta de professorat que ja té destinació provisional per al curs 2012-2013, excepte que es tracti de propostes de destinació per possibilitar l’exercici d’òrgans unipersonals de govern en un centre que inicia les seves activitats a 1 de setembre de 2012.

Per tal d’afavorir el desenvolupament del projecte educatiu del centre, i tenint en compte l’especificitat dels llocs de treball a què es refereix aquesta base, la direcció del centre podrà comunicar, amb la proposta prèvia motivada d’una comissió del centre formada per l’equip directiu i dos professors proposats pel consell escolar, el professorat que, per raó de la seva capacitat i idoneïtat, pot ocupar els llocs de treball que s’indiquen a continuació:

5.1.1 Centres de nova/recent posada en funcionament (escoles i instituts):

Tenen la consideració de centres de nova/recent posada en funcionament els que inicien l’activitat docent amb una oferta educativa progressiva (des d’infantil de 3 anys a les escoles i instituts escola que inicien l’activitat docent a l’educació infantil o des de primer curs d’ESO als instituts, seccions d’institut, i instituts escola que inicien l’activitat docent a l’educació secundària obligatòria) al llarg de cursos escolars successius; no tenen aquesta consideració els centres procedents de desglossament o de fusió de centres que des del primer curs escolar realitzin oferta educativa en tots els nivells de l’etapa educativa: infantil i primària i ESO. Aquesta singularitat es tindrà en compte fins completar l’oferta educativa del centre durant un mínim de sis cursos escolars i un màxim de nou cursos escolars en el cas d’escoles i instituts escola (oferta des d’infantil de 3 anys fins a 6è curs de primària), i durant quatre cursos en el cas dels instituts i instituts escola. Aquests centres estan indicats com a tals als annexos de centres 3 i 4 d’aquesta Resolució.

Les propostes de destinació podran ser de dos llocs de treball en els centres docents públics d’una línia, o amb més cursos amb oferta d’1 grup que cursos amb oferta de 2 o més grups, i de quatre llocs si el centre és de doble línia, o amb més cursos amb oferta de 2 o més grups que cursos amb oferta d’1 grup.

Aquestes propostes poden recaure sobre personal funcionari o sobre personal interí que hagi prestat serveis en centres públics un mínim de 24 mesos comptats a 31 d’agost de 2012. En el cas que la proposta recaigui sobre personal interí, aquest tindrà preferència per ocupar el lloc de proposta dins del col·lectiu de personal interí.

5.1.2 Escoles d’àmbit rural d’oferta cíclica:

Fins a un lloc de treball en les escoles d’àmbit rural amb menys de quatre llocs en plantilla. La proposta pot recaure tant en personal funcionari del cos de mestres com interí que hagi prestat serveis en centres públics un mínim de 24 mesos comptats a 31 d’agost de 2012 i que hagi exercit al mateix centre durant el curs 2011-2012.

5.1.3 Centres CAEP (escoles i instituts):

Els llocs de treball dels centres d’atenció educativa preferent (CAEP). Les propostes poden recaure tant en personal funcionari com interí que hagi prestat serveis en centres públics un mínim de 24 mesos comptats a 31 d’agost de 2012 i que hagi exercit al mateix centre durant el curs 2011-2012.

5.1.4 Centres d’educació especial:

Els llocs de treball dels centres específics d’educació especial (CEE). Les propostes poden recaure tant en personal funcionari del cos de mestres com interí que hagi prestat serveis en centres públics un mínim de 24 mesos comptats a 31 d’agost de 2012 i que hagi exercit al mateix centre durant el curs 2011-2012.

5.1.5 Itinerants de ZER:

Els llocs de treball itinerants de les zones escolars rurals (ZER). Les propostes poden recaure tant en personal funcionari del cos de mestres com interí que hagi prestat serveis en centres públics un mínim de 24 mesos comptats a 31 d’agost de 2012 i que hagi exercit al mateix centre durant el curs 2011-2012.

5.1.6 Aula d’acollida (escoles i instituts):

Els llocs de treball d’aula d’acollida per atendre els alumnes de nova incorporació al sistema educatiu que estiguin definits a dedicació completa. Les propostes poden recaure tant en personal funcionari com interí que hagi prestat serveis en centres públics un mínim de 24 mesos comptats a 31 d’agost de 2012 i que hagi exercit al mateix centre durant el curs 2011-2012.

En cas que no siguin proveïts per proposta, aquests llocs podran ser adjudicats als participants que ho hagin sol·licitat expressament.

5.1.7 Unitats de suport d’educació especial (escoles i instituts):

Els llocs de treball de les unitats de suport d’educació especial. Les propostes poden recaure tant en personal funcionari com interí que hagi prestat serveis en centres públics un mínim de 24 mesos comptats a 31 d’agost de 2012.

En cas que no siguin proveïts per proposta, aquests llocs podran ser adjudicats als participants que ho hagin sol·licitat expressament i que compleixin el requisit d’especialitat.

En el cas que continuïn quedant vacants, aquests llocs no es proveiran en el procediment que regula aquesta Resolució.

5.1.8 Llocs de treball singulars dels centres amb pla estratègic per a l’autonomia de centre (escoles, instituts i centres de formació de persones adultes):

Les direccions dels centres que tenen formalitzat un pla d’autonomia de centre podran formalitzar fins a tres propostes de destinacions provisionals per aquests llocs singulars, sempre que no estiguin ocupats per professorat que hi hagi accedit per concurs de mèrits o que hi tingui nomenament vigent per al curs 2012-2013.

Les propostes han de recaure en personal funcionari de carrera o en pràctiques, excepte en els centres del Programa d’acompanyament escolar (PROA) i del Projecte educatiu de Sant Cosme (el Prat de Llobregat), on també poden recaure en personal interí que hagi prestat serveis en centres públics un mínim de 24 mesos comptats a 31 d’agost de 2012 i que hagi exercit al mateix centre durant el curs 2011-2012. Els nomenaments seran fins a la finalització del pla sempre que no siguin proveïts mitjançant concurs de mèrits com a lloc singular.

5.1.9 Resta de llocs del Programa d’acompanyament escolar (PROA) i del Projecte educatiu de Sant Cosme (el Prat de Llobregat) (escoles, instituts i centres de formació de persones adultes):

Resta de llocs de treball no inclosos en l’apartat 5.1.8 anterior, en els centres integrats en el Programa d’acompanyament escolar i en el Projecte educatiu de Sant Cosme (el Prat de Llobregat) i que apareixen assenyalats amb una (c) als annexos de relació de centres. Les propostes poden recaure tant en personal funcionari com interí que hagi prestat serveis en centres públics un mínim de 24 mesos comptats a 31 d’agost de 2012 i que hagi exercit al mateix centre durant el curs 2011-2012.

5.1.10 Atenció a la diversitat (instituts):

Els llocs de treball per garantir l’atenció qualitativa de la diversitat de necessitats i interessos de l’alumnat. Les propostes poden recaure tant en personal funcionari com interí que hagi prestat serveis en centres públics un mínim de 24 mesos comptats a 31 d’agost de 2012 i que hagi exercit al mateix centre durant el curs 2011-2012.

Aquests llocs seran adjudicats d’acord amb la definició del lloc que consti en plantilla.

En cas que no siguin proveïts per proposta, podran ser adjudicats als participants que ho hagin sol·licitat expressament.

En el cas que continuïn quedant vacants, aquests llocs de treball s’adjudicaran com a llocs ordinaris.

5.1.11 Nous cicles formatius (instituts):

Un lloc dels corresponents a cadascun dels cicles formatius de nova posada en funcionament el curs 2012-2013. La proposta pot recaure tant en personal funcionari dels cossos d’ensenyament secundari com interí que hagi prestat serveis en centres públics un mínim de 24 mesos comptats a 31 d’agost de 2012.

5.2 Formalització de la confirmació de professorat en comissió de serveis.

Si escau, les direccions dels centres també hauran d’incloure en les propostes de destinació la proposta de confirmació en el mateix lloc o en un altre lloc del centre del professorat que aquest curs 2011-2012 hi consta destinat en comissió de serveis que no hagi estat proposat per a algun dels llocs objecte de proposta.

Aquest professorat, si només opta a la confirmació, no ha de presentar sol·licitud individual telemàtica de destinació.

5.3 Formalització de la confirmació de professorat interí.

La direcció del centre haurà d’incloure en la seva proposta la informació relativa a la sol·licitud de confirmació del personal interí que preveu l’article 7.2 del Decret 133/2001, de 29 de maig, modificat pel Decret 172/2005, de 23 d’agost, que aquest personal haurà demanat en la seva sol·licitud individual de participació.

—6 Procediments de les adjudicacions de destinacions provisionals

^

L’adjudicació de destinacions provisionals s’efectua mitjançant els dos procediments següents:

a) Procediment previ.

b) Procediment general, un cop adjudicades les destinacions pel procediment previ.

6.1 Procediment previ a proposta de les direccions dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament, el Consorci d’Educació de Barcelona i/o les direccions dels centres.

^

Amb caràcter previ a les adjudicacions de destinacions derivades dels processos que es descriuen al procediment general d’adjudicació, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics pot atorgar destinació provisional en els casos que a continuació s’esmenten.

6.1.1 Llocs de treball en serveis educatius.

Professorat a proposta de la direcció dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament o del Consorci d’Educació de Barcelona, amb la conformitat de la persona interessada, per a llocs vacants en: equips d’assessorament psicopedagògic (EAP), centres de recursos pedagògics (CRP), camps d’aprenentatge (Cd’A), centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA), programa de deficients visuals, llocs LIC (llengua, interculturalitat i cohesió social).

Si, excepcionalment, la proposta recau en personal interí, haurà de tenir 24 mesos de serveis a la borsa de personal interí del Departament d’Ensenyament, comptats a 31 d’agost de 2012.

Les vacants dels EAP i CREDA que no es proveeixin mitjançant el procediment previ de destinacions podran ser adjudicades mitjançant el procediment general al professorat que compleixi els requisits per ocupar-les i que sol·liciti els llocs explícitament en les seves peticions, mitjançant indicació del codi o els codis de centre corresponents que indiquen els annexos 3 i 4.

6.1.2 Llocs de treball en aules hospitalàries i en centres dependents d’altres departaments.

Professorat a proposta de la direcció dels serveis territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona, amb la conformitat de la persona interessada, per a aules hospitalàries.

També es proveiran per procediment previ, a proposta dels serveis territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona, un cop escoltat el departament que correspongui, els llocs docents de centres dependents del Departament de Justícia i del Departament del Benestar Social i Família.

6.1.3 Centres de formació de persones adultes ubicats en centres penitenciaris.

Les vacants en centres de formació de persones adultes ubicats en centres penitenciaris es proveiran a proposta del director o de la directora del centre, per professorat dels cossos docents funcionaris de carrera, en pràctiques i interins.

6.1.4 Provisió dels llocs de treball per professorat que ocupa càrrecs directius (diferents del de la direcció) en escoles, instituts, escoles oficials d’idiomes, escoles d’art i superiors de disseny i centres de formació de persones adultes.

Professorat dels cossos docents funcionaris de carrera i en pràctiques, a proposta de la direcció del centre, amb la conformitat de la persona interessada, per tal d’exercir òrgans unipersonals de govern dels centres.

La durada del nomenament serà fins a la finalització del mandat com a càrrec directiu, o com a màxim fins a la data de cessament de la direcció del centre, excepte que prèviament es doni algun dels supòsits de l’article 5 d’aquesta Resolució.

6.2 Procediment general.

^

Un cop adjudicades les destinacions als llocs de treball previstos en el procediment previ, es destinarà el professorat participant mitjançant el procediment general, per col·lectius i fases consecutives i prioritàries, d’acord amb els criteris que s’especifiquen a continuació.

6.2.1 Ordre dels col·lectius docents:

a) L’ordre dels col·lectius docents en les adjudicacions de destinacions serà el que s’explicita a la base 1.

No s’adjudicarà destinació a cap docent d’un col·lectiu mentre resti sense destinar algun docent al qual s’hagi d’adjudicar destinació d’ofici d’un col·lectiu precedent. No es podrà obtenir destinació en una fase si se n’ha obtingut en una fase anterior.

b) En casos de concurrència en el mateix col·lectiu i fase, s’aplicaran els criteris que s’indiquen més endavant en aquesta mateixa base 4.

6.2.2 Fases d’adjudicació:

a) Primera fase: proposta de les direccions dels centres, formulada d’acord amb la base 5.1.

b) Segona fase: confirmació al mateix centre i lloc de treball del curs 2011-2012.

c) Tercera fase: confirmació al mateix centre però en un lloc de treball diferent del de destinació del curs 2011-2012.

d) Quarta fase: elecció i, si escau, adjudicació d’ofici.

6.2.3 Primera fase de proposta de direccions.

Tindran caràcter prioritari les propostes per proveir els llocs de treball següents: llocs singulars en centres amb pla estratègic per a l’autonomia de centres (inclosa la proposta d’interins en centres que són PROA o Projecte Sant Cosme), centres de nova/recent posada en funcionament (excepte si la proposta recau en professorat interí), unitats de suport d’educació especial, aules d’acollida i atenció a la diversitat en instituts.

6.2.4 Segona i tercera fase de confirmació al mateix centre (en el mateix lloc o diferent del curs actual).

El professorat podrà demanar, en ocasió de vacant i si en compleix els requisits, la confirmació al mateix centre en què ha estat destinat aquest curs, i sol·licitar el mateix lloc/especialitat o un de diferent.

Especificitats de les fases de confirmació, segons els col·lectius:

6.2.4.a) Professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió.

Aquest professorat podrà participar en la fase de confirmació, i exercir les preferències següents en la seva sol·licitud individual:

Bloc A: confirmació en el centre de destinació provisional del curs 2011-2012, quan és diferent del de la seva darrera destinació definitiva.

A.1. Lloc de treball de la mateixa especialitat.

A.2. Lloc de treball d’una altra especialitat.

Bloc B: confirmació en el centre de la darrera destinació definitiva.

B.1. Lloc de treball de la mateixa especialitat.

B.2. Lloc de treball d’una altra especialitat.

El professorat podrà demanar en els dos blocs, i manifestar la seva prioritat dins del bloc A o del bloc B, i fins i tot demanar únicament opcions del bloc A o del bloc B o únicament una sola de les opcions del bloc A o del B.

En aquesta fase de confirmació, i dins d’un mateix centre, tindrà preferència en l’adjudicació d’una vacant el professorat que ha perdut la seva destinació definitiva en el mateix centre per davant d’altres que hi hagin estat destinats provisionalment el curs 2011-2012.

6.2.4.b) Professorat amb destinació definitiva que sol·licita la confirmació de la comissió de serveis en un altre centre.

Aquest professorat podrà participar en la fase de confirmació al centre on hagi prestat serveis durant el curs 2011-2012, diferent del de destinació definitiva, sempre que així ho proposi la direcció del centre al director o directora dels serveis territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona. El professorat d’aquest col·lectiu que només participi per la fase de confirmació no ha de presentar una sol·licitud de comissió de serveis. Únicament haurà de fer constar la seva conformitat en l’imprès de proposta de la direcció del centre.

6.2.4.c) Professorat funcionari amb destinació provisional.

Aquest professorat podrà sol·licitar destinació per la fase de confirmació al centre on hagi prestat serveis durant el curs 2011-2012 si així ho indica en la seva sol·licitud de destinació.

En el cas que el curs 2011-2012 hagi estat destinat com a propietari provisional però amb efectes d’1 de setembre de 2012 disposi de destinació definitiva en un altre centre i només participi per la fase de confirmació, caldrà atenir-se al que indica l’apartat anterior pel que fa a la proposta de la direcció del centre.

6.2.4.d) Professorat interí.

El personal interí pot sol·licitar destinació per la fase de confirmació sempre que hagi estat nomenat al mateix centre durant tot el curs 2011-2012, de l’1 de setembre al 31 d’agost, i hagi prestat serveis com a interí/substitut durant un mínim de 48 mesos en centres públics.

El personal interí ha d’informar a la direcció del centre on ha prestat serveis el curs 2011-2012 que sol·licita la confirmació al mateix centre.

6.2.5 Fase quarta d’elecció i, si escau, adjudicació d’ofici.

En aquesta fase, s’adjudicarà destinació al professorat que no ha obtingut destinació en les fases anteriors de proposta o confirmació. Si no obté destinació d’acord amb les seves peticions, s’adjudicarà destinació d’ofici, en llocs que pugui ocupar, al professorat funcionari afectat per la pèrdua de la seva destinació definitiva i al professorat funcionari amb destinació provisional

6.2.5.1 Criteris generals per a tots els col·lectius en les fases d’elecció i ofici.

a) Per assignar destinació, es tindrà en compte, en les fases d’elecció i ofici, en primer lloc, la petició de centres, municipis, zones o comarques i, en segon lloc, l’especialitat i les opcions sol·licitades.

b) En el supòsit que, per atendre necessitats d’escolarització, es produeixi la creació d’un nou centre després de la publicació d’aquesta Resolució i, per tant, no se n’hagin pogut sol·licitar els llocs de treball, aquests s’adjudicaran en l’àmbit de les peticions col·lectives (municipi, zona, comarca).

c) En les adjudicacions es donaran destinacions només si han estat sol·licitats explícitament amb el codi del centre, als llocs dels centres següents: centres específics d’educació especial; centres d’atenció educativa preferent; centres acollits al Programa d’acompanyament escolar a secundària en el marc del Conveni de col·laboració amb el Ministeri d’Educació (PROA); centres integrats en el Projecte educatiu de Sant Cosme (el Prat de Llobregat); centres i aules de formació de persones adultes; llocs itinerants de zones escolars rurals; centres de recursos per a deficients auditius, i equips d’assessorament psicopedagògic.

d) En la fase d’elecció i en les adjudicacions d’ofici, quan es demani genèricament un municipi o zona o comarca, els centres s’adjudicaran d’acord amb l’ordre amb què estan detallats als annexos de centres, tenint en compte que en demanar un municipi, zona o comarca es demanen, respectivament, tots els centres del municipi, la zona o la comarca.

e) En l’adjudicació d’àmbit comarcal, primer s’adjudiquen els centres corresponents a la capital de comarca i, a continuació, la resta de centres.

6.2.5.2 Especificitats de les fases d’elecció i ofici, segons els col·lectius.

a) Professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió.

El professorat d’aquest col·lectiu podrà formular peticions, tant si corresponen com si no corresponen al seu municipi o a la seva zona de preferència, i les podrà alternar, sense que això suposi que les peticions de l’àmbit de preferència perdin el seu caràcter preferent en el moment de l’adjudicació per davant d’altres llocs sol·licitats que no pertanyin al mateix àmbit geogràfic.

En la fase d’elecció, s’aplicarà el dret preferent a obtenir destinació dins del municipi o de la zona corresponent al centre on va perdre la destinació definitiva. Amb aquesta finalitat, el professorat d’aquest col·lectiu que així ho vulgui haurà d’indicar a la sol·licitud la zona, els municipis o els centres sobre els quals vol exercir aquesta preferència. L’adjudicació per dret preferent al municipi o zona de desplaçament de la destinació definitiva, malgrat que es faci en aquesta fase d’elecció, pot comportar que no es confirmi en el centre de destinació provisional un professor afectat per la pèrdua de la destinació definitiva quan el centre de destinació d’aquest no sigui de la mateixa zona de desplaçament.

El professorat d’aquest col·lectiu que no obtingui destinació d’acord amb les seves peticions, o que no hagi presentat sol·licitud, serà adscrit per l’Administració, amb caràcter forçós, a llocs de treball que pugui ocupar, en primer lloc, dins del municipi del centre en què va perdre la destinació definitiva, i, en segon lloc, a la resta de municipis de la zona de desplaçament, sempre que hi hagi centres que imparteixen alguna de les especialitats que tingui reconegudes.

b) Professorat que va perdre la seva destinació definitiva per adscripció a llocs a l’estranger o a l’Administració.

A l’apartat d’elecció, aquest professorat podrà formular peticions de centres, municipis, zones o comarques i demanar, indistintament, peticions preferents i no preferents en qualsevol ordre, sense que això suposi que les preferents perdin la prioritat en l’adjudicació.

Per tal d’obtenir destinació d’ofici, si els correspon en cas de no obtenir vacant entre les seves peticions, hauran d’indicar per ordre de preferència els codis de les comarques de Catalunya; en cas de no indicar-les o de fer-ho de manera incompleta, l’Administració les afegirà d’ofici, així com les especialitats que tingui reconegudes i que no hagi demanat.

c) Professorat funcionari de carrera amb destinació provisional i professorat excedent que sol·licita el reingrés al servei actiu.

En la fase d’elecció, el professorat d’aquests col·lectius pot sol·licitar peticions de centres, municipis, zones o comarques.

A l’efecte d’obtenir destinació d’ofici, en cas de no obtenir vacant entre les peticions de la fase d’elecció, hauran d’indicar per ordre de preferència els codis de les comarques de Catalunya; en cas de no indicar-les o de fer-ho de manera incompleta, l’Administració les afegirà d’ofici, així com les especialitats que tingui reconegudes i que no hagi demanat.

d) Professorat amb destinació definitiva que sol·licita comissió de serveis en un altre centre.

Els sol·licitants de comissió de serveis pels motius dels supòsits a) i b) de la base 4.4, així com el personal funcionari que tingui un càrrec electe, participaran en la fase d’elecció del seu col·lectiu dins el procediment general d’adjudicació de destinacions, un cop validat que compleixen el requisit. Els sol·licitants de comissió de serveis pels motius del supòsit c) només hi participaran quan la direcció dels serveis territorials o el Consorci d’Educació de Barcelona hagi estimat la seva sol·licitud d’acord amb les circumstàncies que hagi exposat i justificat.

La direcció dels serveis territorials o el Consorci d’Educació de Barcelona estudiarà les sol·licituds de comissions de serveis del supòsit c), i podrà tenir en compte, a més de les circumstàncies justificades, si el/la professor/a va obtenir l’actual destinació definitiva d’ofici.

e) Professorat interí.

En la fase d’elecció, el personal interí farà constar en la sol·licitud les seves peticions de centres, municipis, zones o comarques que vulgui.

Atès el caràcter voluntari de la seva participació, a aquest col·lectiu no se li adjudicarà d’ofici cap destinació (centre, municipi, zona o comarca) que explícitament no hagi fet constar en la seva sol·licitud.

Les peticions que formalitzi en la sol·licitud de destinació són únicament als efectes d’aquest procediment d’adjudicació de destinacions provisionals.

Tot i la seva participació voluntària, el professorat interí i substitut que tingui 55 anys a 31 d’agost de 2012 i que fins al curs 2011-2012 estava acollit a les garanties de continuïtat ha d’incloure en la seva sol·licitud de destinació provisional un mínim de 20 comarques per tal de poder-se acollir, en el cas de no obtenir destinació, a la mesura que preveu la Resolució d’instruccions de la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2012-2013 de demanar durant el mes de setembre els canvis d’àmbit territorial que vulgui, amb la finalitat d’obtenir un nomenament.

6.2.5.3 Priorització per col·lectius de professorat en les fases de confirmació, elecció i, si correspon, ofici.

6.2.5.3.1 Professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió de lloc.

Aquest col·lectiu, en ocasió de vacant, tindrà preferència en l’adjudicació en llocs del centre o al municipi o zona educativa de la seva darrera destinació definitiva. També tindrà preferència per confirmar-se en el lloc de treball i centre on ha exercit provisionalment el curs 2011-2012.

En el supòsit de produir-se vacants en zones rurals, tindran preferència per ocupar-les voluntàriament els mestres desplaçats dels centres de les mateixes zones.

En el cas de concórrer més d’un candidat a un mateix lloc de treball i per una mateixa fase, s’aplicaran els criteris de prioritat següents:

Cos de mestres

a) Professorat que tingui la condició legal de disminuït.

b) Acreditar el coneixement de la llengua catalana.

Si de l’aplicació dels criteris dels apartats anteriors es manté la igualtat, l’ordre de prioritat serà el següent:

1. Més antiguitat ininterrompuda en el darrer centre amb destinació definitiva, comptada a 31 d’agost de 2012.

2. Més temps de serveis efectius com a personal funcionari de carrera del mateix cos, comptat a 31 d’agost de 2012.

3. Any més antic d’ingrés al cos.

4. Puntuació més alta obtinguda en el procediment d’ingrés al cos.

Cossos d’ensenyaments secundaris

a) Ser titular d’una especialitat obtinguda per procediment selectiu (concurs oposició o adquisició de noves especialitats).

b) Professorat que tingui la condició legal de disminuït.

c) Acreditar el coneixement de la llengua catalana.

Si de l’aplicació dels criteris dels apartats anteriors es manté la igualtat, l’ordre de prioritat serà el següent:

1r. Més temps de serveis efectius com a personal funcionari de carrera al mateix cos, comptat a 31 d’agost de 2012.

2n. Més antiguitat ininterrompuda en el darrer centre amb destinació definitiva, comptada a 31 d’agost de 2012.

3r. Any més antic d’ingrés al cos.

4t. Pertànyer a un dels cossos de catedràtics.

5è. Puntuació més alta obtinguda en el procediment selectiu d’ingrés al cos.

Als funcionaris dels cossos de catedràtics d’ensenyament secundari, d’escoles oficials d’idiomes i d’arts plàstiques i disseny, a efectes d’antiguitat tant en el cos com en el lloc, se’ls valoraran els serveis prestats com a funcionaris de carrera dels corresponents cossos de professors, així com els prestats com a funcionaris de carrera dels antics cossos de catedràtics de batxillerat, de catedràtics d’escoles oficials d’idiomes i de professors de terme d’escoles d’arts aplicades i oficis artístics.

6.2.5.3.2 Professorat que ha perdut la destinació definitiva per adscripció a llocs de l’estranger o de l’Administració.

Aquest professorat té preferència per a l’obtenció d’una vacant al municipi de la seva darrera destinació definitiva.

Pel que fa al professorat pertanyent a aquest col·lectiu b), si sol·liciten destinació a centres fora del seu municipi de preferència, aniran en concurrència amb el professorat del col·lectiu d) o, si escau, c).

Per a l’adjudicació de destinació del professorat d’aquest col·lectiu, s’aplicaran els criteris de prioritat següents:

Cos de mestres

a) Professorat que tingui la condició legal de disminuït.

b) Acreditar el coneixement de la llengua catalana:

Si de l’aplicació dels criteris anteriors es manté la igualtat, l’ordre de prioritat serà l’any d’oposició al cos i número d’ordre (o puntuació) obtingut en el procés selectiu corresponent.

Cossos d’ensenyaments secundaris

a) Ser titular d’una especialitat obtinguda per procediment selectiu (concurs oposició o adquisició de noves especialitats).

b) Professorat que tingui la condició legal de disminuït.

c) Acreditar el coneixement de la llengua catalana.

Si de l’aplicació dels criteris anteriors es manté la igualtat, l’ordre de prioritat serà l’any d’oposició al cos i el número d’ordre (o puntuació) obtingut en el procés selectiu corresponent.

6.2.5.3.3 Professorat que s’acull a alguna de les situacions específiques del col·lectiu c).

Dins d’aquest col·lectiu, en cada fase d’adjudicació es prioritzaran els participants en l’ordre de les situacions següents:

c.1) Professorat funcionari de carrera al qual se li ha reconegut el dret a acollir-se al que estableix l’article 25 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals.

c.2) Professorat funcionari de carrera que acrediti la condició legal de disminuït.

c.3) Professorat que va superar les proves selectives d’ingrés de l’any 2011 o anteriors pel torn de reserva per a disminuïts, i que, pels motius legalment establerts, hagués ajornat la fase de pràctiques.

En el cas de concórrer més d’un candidat a un mateix lloc de treball i per una mateixa fase, s’aplicaran els criteris de prioritat següents:

Cos de mestres.

Acreditar el coneixement de la llengua catalana.

L’any d’oposició al cos i número d’ordre (o puntuació) obtingut en el procés selectiu corresponent.

Cossos d’ensenyaments secundaris.

Ser titular d’una especialitat obtinguda per procediment selectiu (concurs oposició o adquisició de noves especialitats).

Acreditar el coneixement de la llengua catalana.

Si de l’aplicació dels criteris anteriors es manté la igualtat, l’ordre de prioritat serà l’any d’oposició al cos i el número d’ordre (o puntuació) obtingut en el procés selectiu corresponent.

6.2.5.3.4 Professorat amb destinació provisional o que reingressa amb efectes d’1 de setembre de 2012.

Als efectes d’adjudicació de destinacions, els professors dels col·lectius d) i e) formen un únic col·lectiu de participació.

Els professors propietaris provisionals que no tinguin el requisit d’acreditació del coneixement de la llengua catalana i que participin per la fase d’elecció i ofici s’ordenaran per darrere de la resta de professors que acreditin l’esmentat requisit dins del col·lectiu únic de participació que formen els col·lectius d) i e).

En el cas de concórrer més d’un candidat a un mateix lloc de treball i per una mateixa fase, s’aplicaran els criteris de prioritat següents:

Cos de mestres.

a) L’any d’oposició al cos i número d’ordre (o puntuació) obtingut en el procés selectiu corresponent.

b) Acreditar el coneixement de la llengua catalana

Cossos d’ensenyaments secundaris.

a) Ser titular d’una especialitat obtinguda per procediment selectiu (concurs oposició o adquisició de noves especialitats).

b) Acreditar el coneixement de la llengua catalana.

c) Si de l’aplicació del criteri anterior es manté la igualtat, l’ordre de prioritat serà l’any d’oposició al cos i el número d’ordre (o puntuació) obtingut en el procés selectiu corresponent.

6.2.5.3.5 Professorat que sol·licita comissió de serveis.

Als efectes d’adjudicació de destinacions, els professors dels col·lectius d) i e) formen un únic col·lectiu de participació.

En la fase d’elecció, no s’adjudicaran comissions de serveis als professors que no acreditin el coneixement de la llengua catalana o, si s’escau, aranesa.

En el col·lectiu únic de participació que formen els col·lectius d) i e), es prioritzarà en la fase d’elecció el professorat que sol·liciti comissió de serveis per un dels motius següents i en l’ordre que es detalla:

1. Cessar en el càrrec de director d’un centre per finalització del mandat el 30 de juny de 2012.

2. Haver exercit la docència directa durant els darrers quatre cursos escolars en un centre d’atenció educativa preferent, centre específic d’educació especial o en un lloc itinerant d’una zona escolar rural.

Sens perjudici de la prioritat a la fase d’elecció pels motius que s’acaben d’indicar, en el cas de concórrer més d’un candidat a un mateix lloc de treball i per una mateixa fase, s’aplicaran els criteris de prioritat següents:

Cos de mestres.

L’any d’oposició al cos i el número d’ordre (o puntuació) obtingut en el procés selectiu corresponent.

Cossos d’ensenyaments secundaris.

a) Ser titular d’una especialitat obtinguda per procediment selectiu (concurs oposició o adquisició de noves especialitats).

b) Si de l’aplicació del criteri anterior es manté la igualtat, l’ordre de prioritat serà l’any d’oposició al cos i el número d’ordre (o puntuació) obtingut en el procés selectiu corresponent.

6.2.5.3.6 Professorat interí.

El personal interí s’ordenarà, dins de cada fase de participació, d’acord amb el número d’ordre assignat a la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent, tot tenint en compte que el personal interí que acredita condició de disminució forma un nivell específic d’adjudicació.

6.2.5.4 Requisits d’especialitat en el procediment general.

A més del que s’indica a la base 4 per a cada col·lectiu de participació, cal tenir en compte les especificitats següents:

6.2.5.4.1 Cos de mestres.

a) Si així ho sol·liciten o donen la conformitat a la proposta de la direcció del centre, tots els mestres, amb independència de la seva especialitat i/o any d’oposició, poden ser destinats a un lloc de treball d’una especialitat que tingui reconeguda o habilitada, o que consti a la borsa en cas de professorat interí, i sempre que compleixin la resta de requisits de proposta.

b) Per ocupar llocs d’unitats de suport d’educació especial cal ser titular o tenir el reconeixement de l’especialitat d’educació especial (actualment EES pedagogia terapèutica a ATRI). Excepcionalment, i únicament per la fase de proposta, aquestes unitats poden ser proveïdes amb especialistes d’audició i llenguatge.

c) Per ocupar llocs en les aules d’acollida no s’exigeix cap requisit d’especialitat específic.

d) Les unitats d’audició i llenguatge (UAL) sense requisit de llenguatge de signes s’adjudicaran indistintament als sol·licitants d’audició i llenguatge (ALL) per les fases de confirmació a centre, elecció i, si escau, ofici.

e) En la fase de confirmació, els mestres que han superat els procediments d’ingrés al cos anteriors a l’any 2007 podran obtenir destinació per qualsevol especialitat que el participant sol·liciti en aquesta fase d’entre totes les que tingui reconegudes. Quan es tracti de mestres que han superat els procediments d’ingrés al cos a partir de l’any 2007, la confirmació podrà ser per l’especialitat d’oposició, per la del lloc ocupat el curs 2011-2012, per un lloc d’aula d’acollida, o per una unitat de suport d’educació especial, si l’especialitat d’oposició és educació especial (actualment EES pedagogia terapèutica a ATRI).

f) En les fases d’elecció i ofici en les quals es participi, es tindrà en compte en primer lloc la petició de centre i, en segon lloc, les especialitats sol·licitades. No obstant això, els mestres que han superat els procediments d’ingrés al cos convocats a partir de l’any 2007 obtindran adjudicació per la fase d’elecció i, si escau, ofici, preferentment per l’especialitat per la qual hagin superat el procés selectiu. Per assignar-los destinació es tindrà en compte, en primer lloc, l’especialitat d’oposició i, en segon lloc, les peticions de centres, municipis, zones o comarques. Si no obtenen destinació en l’especialitat de l’oposició, s’adjudicarà destinació en una altra especialitat reconeguda en un lloc corresponent a les seves peticions de centres, municipis, zones o comarques.

g) El professorat amb participació forçosa demanarà, per ordre de preferència, les especialitats per les quals sol·licita destinació, d’entre les que té reconegudes o habilitades, sens perjudici de l’obligatorietat d’indicar l’especialitat d’oposició quan es tracta de mestres ingressats al cos a partir del 2007.

En cas que no hi hagi vacant de les especialitats sol·licitades entre les seves peticions, l’Administració completarà d’ofici les especialitats que té reconegudes.

6.2.5.4.2 Cossos d’ensenyaments secundaris.

a) L’opció d’ocupar una vacant d’una especialitat d’un cos diferent d’aquell al qual pertany el sol·licitant només serà efectiva entre els cossos de catedràtics i de professors d’ensenyament secundari i el cos de professors tècnics de formació professional.

b) Per ocupar llocs de treball de les especialitats d’orientació educativa o d’economia, el professorat ha de pertànyer als cossos de catedràtics o de professors d’ensenyament secundari, a més de complir el requisit d’especialitat corresponent.

c) El professorat que opti a ocupar llocs de treball de les unitats de suport d’educació especial en centres ordinaris, equips d’assessorament psicopedagògic i centres de recursos educatius per a deficients auditius ha de tenir l’especialitat d’orientació educativa.

d) Per als llocs en aules d’acollida no s’exigeix cap requisit específic d’especialitat.

e) Els que tinguin reconegudes les especialitats de grec o llatí s’entén que compleixen el requisit d’especialitat per ocupar un lloc de treball de cultura clàssica.

f) El professorat amb participació forçosa ha de fer constar necessàriament, entre les especialitats sol·licitades, una de les especialitats de les quals sigui titular. En cas contrari, l’Administració la inclourà d’ofici com a última de les demanades.

En cas que no hi hagi vacant de les especialitats sol·licitades entre les seves peticions, l’Administració completarà d’ofici les especialitats que té reconegudes.

Es podrà tenir en compte, en la forma que s’indica a les bases 4.2.2 i 4.3.2 anteriors, la titulació idònia per adjudicar destinació als funcionaris de carrera dels cossos de catedràtics i de professors d’ensenyaments secundaris amb destinació provisional quan no puguin ser destinats a un lloc de treball de la seva especialitat titular o de l’especialitat que tinguin reconeguda per habilitació especial.

g) Requisits específics d’especialitat per ocupar llocs d’ensenyament secundari a centres i aules de formació de persones adultes.

Per ocupar llocs de treball d’ensenyaments secundaris als centres i aules de formació de persones adultes, el professorat haurà de ser titular (o, en el cas dels interins, acreditar les titulacions que permetin impartir les especialitats) d’alguna de les especialitats corresponents a l’àmbit de la plaça sol·licitada, d’acord amb els requisits següents:

g.1) Àmbit de la comunicació: ser professor titular de l’especialitat de llengua catalana i literatura o de llengua castellana i literatura o d’anglès.

A més, el professorat que participi per ocupar llocs de treball d’aquest àmbit de la comunicació haurà d’acreditar, excepte el que sigui titular de l’especialitat de llengua catalana i literatura, coneixements superiors de llengua catalana mitjançant la possessió del certificat de nivell superior de català (D) de la Secretaria de Política Lingüística, o d’una titulació equivalent.

Així mateix, el professorat que participi per ocupar llocs de treball d’aquest àmbit de la comunicació haurà d’acreditar, excepte el que sigui titular de l’especialitat d’anglès, coneixements suficients de llengua anglesa mitjançant la possessió d’alguna de les titulacions següents:

Certificat de nivell avançat d’anglès de l’escola oficial d’idiomes, o titulació equivalent, sempre que estigui reconeguda oficialment.

Títol de mestre o equivalent, especialitat d’anglès, o ser funcionari/ària del cos de mestres amb l’especialitat o habilitació corresponent a anglès.

g.2) Àmbit de les ciències socials i de la participació: ser professor titular de l’especialitat de geografia i història.

g.3) Àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia: ser professor titular de l’especialitat de matemàtiques, o de física i química, o de biologia i geologia, o de tecnologia.

Si se sol·liciten peticions de codis de centres i aules de formació de persones adultes, els codis d’especialitat que s’han d’utilitzar són els esmentats a l’annex 2, tant si es demanen únicament centres i aules de formació de persones adultes com juntament amb centres d’ensenyaments secundaris. En cas d’obtenir adjudicació en un centre de formació de persones adultes, perquè se’n compleixen els requisits d’especialitat, s’obtindrà per un lloc de l’àmbit de coneixement corresponent.

El professorat que accedeixi a llocs de treball de centres i aules de formació de persones adultes haurà d’impartir tots els mòduls de cadascuna de les àrees que componen l’àmbit corresponent al lloc de treball assignat, d’acord amb l’article 25.2 del Decret 213/2002, d’1 d’agost (DOGC núm. 3694, de 7.8.2002).

—7 Presa de possessió i durada dels nomenaments

^

Les destinacions adjudicades mitjançant la resolució definitiva dels procediments seran irrenunciables i tindran efectes administratius des de l’1 de setembre de 2012, data de presa de possessió. La data de finalització de les destinacions adjudicades serà el 31 d’agost de 2013, llevat que es produeixi la reincorporació del funcionari de carrera propietari del lloc de treball o la incorporació d’un funcionari de carrera, en el cas d’un lloc ocupat per personal interí. Tot això sens perjudici dels llocs que la base 5 estableix per una durada superior.

—8 Informació i consultes

^

El professorat que tingui dubtes en relació amb la data de finalització del seu nomenament podrà consultar aquesta informació a través del portal ATRI.

Per a qualsevol aclariment en relació amb els procediments d’adjudicació de destinacions que regula aquesta Resolució, les persones interessades s’han d’adreçar a les seccions de Gestió de Personal Docent dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament o al Consorci d’Educació de Barcelona, segons correspongui al centre de destinació del curs 2011-2012.

—9 Publicitat

^

Les destinacions assignades pel procediment previ i pel procediment general es notificaran mitjançant una resolució provisional d’adjudicació de destinacions provisionals, que es farà pública el mes de juliol de 2012. En la resolució provisional s’adjudicarà destinació al professorat funcionari i interí dels cossos docents. S’obrirà un termini de tres dies de presentació de reclamacions.

Un cop resoltes les reclamacions, durant el mes de juliol de 2012 es farà pública la resolució definitiva. S’adjudicarà destinació al professorat funcionari de carrera, en pràctiques i interí de tots els cossos docents.

Les resolucions del subdirector general de Plantilles, Provisió i Nòmines d’adjudicació de destinacions es faran públiques als serveis territorials i al Consorci d’Educació de Barcelona. Les destinacions també es podran consultar a l’adreça d’Internet del Departament d’Ensenyament: http://www.gencat.cat/ensenyament. No hi constarà el personal ja destinat per al curs 2012-2013 mitjançant processos d’adjudicació anteriors, ni el professorat al qual, tot i que hagi estat nomenat càrrec directiu d’un centre públic amb efectes d’1 de juliol de 2012, ja se li hagi adjudicat destinació provisional al centre per aquest motiu, ni el professorat destinat en centres de formació de persones adultes ubicats en centres penitenciaris.

—10 Reclamacions i recursos

^

Amb la publicació de la resolució definitiva i les llistes corresponents es consideraran efectuades les notificacions a les persones interessades.

Contra la resolució definitiva d’adjudicació de destinacions pels procediments previ i general les persones interessades podran interposar recurs de reposició davant el subdirector general de Plantilles, Provisió i Nòmines en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació.

La valoració de les al·legacions manifestades en les sol·licituds de comissió de serveis per circumstàncies de caràcter personal o professional greus, per la seva pròpia naturalesa, només la poden realitzar de manera graciable les direccions dels serveis territorials corresponents i del Consorci d’Educació de Barcelona. En conseqüència, les reclamacions que es presentin en disconformitat amb la proposta efectuada per la direcció dels serveis territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona només es podran tenir en compte si s’aporta nova documentació justificativa relacionada amb la circumstància greu que motiva la petició. Per tant, en cap cas el possible recurs requerirà resolució individual expressa contra la seva denegació.

Annex 2

^

Codis d’especialitats

Cos de mestres

Centres d’educació infantil i primària

INF Educació infantil

PRI Educació primària

PFR Educació primària, francès

PAN Educació primària, anglès

PMU Educació primària, música

PEF Educació primària, educació física

ALL Audició i llenguatge

EES Educació especial/pedagogia terapèutica (nova denominació en aplicació del Reial decret 1594/2011, de 4 de novembre)

Centres de formació de persones adultes

PRI Educació primària

PFR Educació primària, francès

PAN Educació primària, anglès

Centres d’ensenyaments secundaris (primer cicle de l’ESO)

GE Ciències socials

CN Ciències de la naturalesa

MA Matemàtiques

LC Llengua catalana i literatura

LE Llengua castellana i literatura

AN Llengua estrangera, anglès

FR Llengua estrangera, francès

EF Educació física

MU Música

DI Educació visual i plàstica

TEC Tecnologia

PSI Pedagogia terapèutica

Cossos de catedràtics i de professors d’ensenyament secundari

AL Alemany

AN Anglès

AR Aranès

CN Biologia i geologia

CLA Cultura clàssica

DI Dibuix

ECO Economia

EF Educació física

FI Filosofia

FQ Física i química

FR Francès

GE Geografia i història

IT Italià

LE Llengua castellana i literatura

LC Llengua catalana i literatura

MA Matemàtiques

MU Música

PSI Orientació educativa

TEC Tecnologia

501 Administració d’empreses

502 Anàlisi i química industrial

503 Assessoria i processos d’imatge personal

504 Construccions civils i edificació

505 Formació i orientació laboral

506 Hoteleria i turisme

507 Informàtica

508 Intervenció sociocomunitària

509 Navegació i instal·lacions marines

510 Organització i gestió comercial

511 Organització i processos de manteniment de vehicles

512 Organització i projectes de fabricació mecànica

513 Organització i projectes de sistemes energètics

514 Processos de cultiu aqüícola

515 Processos de producció agrària

517 Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics

516 Processos en la indústria alimentària

519 Processos i mitjans de comunicació

522 Processos i productes d’arts gràfiques

523 Processos i productes de fusta i mobles

520 Processos i productes de tèxtil, confecció i pell

518 Processos sanitaris

524 Sistemes electrònics

525 Sistemes electrotècnics i automàtics

Cos de professors tècnics de formació professional

601 Cuina i pastisseria

602 Equips electrònics

603 Estètica

604 Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles

605 Instal·lació i manteniment d’equips tèrmics i de fluids

606 Instal·lacions electrotècniques

607 Instal·lacions i equips de criança i de cultiu

608 Laboratori

609 Manteniment de vehicles

610 Màquines, serveis i producció

611 Mecanització i manteniment de màquines

612 Oficina de projectes de construcció

613 Oficina de projectes de fabricació mecànica

615 Operacions de processos

614 Operacions i equips d’elaboració de productes alimentaris

616 Operacions i equips de producció agrària

617 Patronatge i confecció

618 Perruqueria

619 Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics

620 Procediments sanitaris i assistencials

621 Processos comercials

622 Processos de gestió administrativa

623 Producció en arts gràfiques

624 Producció tèxtil i tractaments fisicoquímics

625 Serveis a la comunitat

626 Serveis de restauració

627 Sistemes i aplicacions informàtiques

628 Soldadures

629 Tècniques i procediments d’imatge i so

Cossos de catedràtics i de professors d’escoles oficials d’idiomes

133 Alemany

193 Anglès

134 Àrab

195 Català

190 Espanyol per a estrangers

198 Èuscar

192 Francès

191 Grec modern

135 Italià

136 Japonès

137 Portuguès

138 Rus

139 Xinès

Cossos de catedràtics i de professors d’arts plàstiques i disseny

701 Ceràmica

707 Dibuix artístic i color

708 Dibuix tècnic

709 Disseny d’interiors

710 Disseny de moda

711 Disseny de producte

712 Disseny gràfic

714 Edició d’art

715 Fotografia

716 Història de l’art

717 Joieria i orfebreria

720 Materials i tecnologia: disseny

721 Mitjans audiovisuals

722 Mitjans informàtics

723 Organització industrial i legislació

725 Volum

Cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny

802 Brodats i puntes

804 Daurat i policromia

805 Ebenisteria artística

806 Enquadernació artística

807 Esmalts

808 Fotografia i processos de reproducció

809 Modelisme i maquetisme

810 Motlles i reproduccions

811 Musivària

812 Talla de pedra i fusta

813 Tècniques ceràmiques

816 Tècniques d’orfebreria i argenteria

814 Tècniques de gravat i estampació

815 Tècniques de joieria i bijuteria

817 Tècniques de patronatge i confecció

818 Tècniques del metall

819 Tècniques murals

820 Tècniques tèxtils

821 Tècniques vidrieres

Annex 3

^

Codis de centres a l’efecte de sol·licitud de destinació dels col·lectius del cos de mestres (inclou escoles, ZER, instituts, instituts escola, CFA/AFA i CREDA)

CAEP Centre d’atenció educativa preferent

CRF Centre de recent posada en funcionament

CRFE Centre de recent posada en funcionament a l’educació secundària obligatòria

CRFP centre de recent posada en funcionament a l’ensenyament infantil i primària

(C) Programa d’acompanyament escolar

(*) Centre amb exigència del requisit d’aranès

(1) Centre sense barreres arquitectòniques (amb rampes i ascensor o planta baixa)

(3) Centre que només disposa d’ascensor

(2) Centre que només disposa de rampes

Consorci d’Educació de Barcelona

Zona: 080901 Barcelona Ciutat.

Municipi: 08019 Barcelona

Centres

08002770 Escola Àgora (2)

08002484 Escola Aiguamarina (2)

08037814 Escola Alexandre Galí (1)

08043784 Escola Àngels Garriga

08047741 Escola Antaviana (1)

08043103 Escola Antoni Balmanya (1)

08033501 Escola Antoni Brusi (2)

08052670 Escola Auró (1)

08013172 Institut Ausiàs March (C) (3)

08002678 Escola Ausiàs March (1)

08002873 Escola Bac de Roda (1)

08001595 Escola Baixeras (CAEP)

08002174 Escola Baldiri Reixac (1)

08043747 Escola Baloo (1)

08013408 Escola Barcelona (1)

08035167 Institut Barcelona-Congrés (3)

08061907 AFA Barceloneta (1)

08002411 Escola Baró de Viver (CAEP) (1)

08013470 Institut Barri Besòs (CAEP) (1)

08055002 CFA Barri Gòtic (1)

08043796 Escola Barrufet (1)

08002228 Escola Bernat de Boïl (CAEP)

08013184 Institut Bernat Metge (C) (1)

08035431 Escola Bogatell (2)

08061932 AFA Bon Pastor (2)

08002915 Escola Brasil

08002277 Escola Calderón de la Barca (1)

08001674 Escola Can Clos (CAEP)

08070234 Escola Can Fabra (CRF)

08055063 CFA Canyelles

08013411 Escola Carles I (1)

08043814 Escola Carlit (1)

08001832 Escola Castella (CAEP) (1)

08035441 Escola Catalònia (2)

08046293 Escola Cavall Bernat (2)

08001789 Escola Cervantes (CAEP) (1)

08002320 Escola Ciutat Comtal (CAEP) (2)

08062109 AFA Ciutat Meridiana (2)

08001819 Escola Collaso i Gil (CAEP) (1)

08002587 Escola Concepción Arenal (CAEP) (3)

08002666 CEE Concha Espina (1)

08066516 Escola Congrés-Indians (CRF)

08052839 Institut Consell de Cent (C) (1)

08071226 Institut Escola Costa i Llobera (1)

08013081 Escola Coves d’en Cimany (CAEP) (2)

08901335 CREDAC Pere Barnils (seu c: Barcelona) (1)

08047698 SIN Cristòfol Colom (CAEP)

08001807 Escola de la Concepció (1)

08066462 Escola dels Encants (CRF)

08001923 Escola Diputació (1)

08039434 Escola Doctor Ferran i Clua (2)

08001716 Escola Dolors Monserdà-Santapau (1)

08044201 Escola Dovella (1)

08044922 Institut Dr. Puigvert (3)

08001856 Escola Drassanes (CAEP) (2)

08002681 Escola Duran i Bas (1)

08002599 Escola Eduard Marquina (CAEP) (3)

08002745 Escola El Carmel (CAEP) (1)

08062249 CFA El Carmel (1)

08060228 AFA El Clot (1)

08001650 Escola El Polvorí (CAEP)

08045057 Escola El Sagrer (3)

08002344 Escola El Turó

08002459 Escola Elisenda de Montcada (CAEP) (1)

08039483 Escola Els Horts (1)

08001911 Escola Els Llorers (1)

08002630 Escola Els Porxos (1)

08042329 Escola Els Xiprers

08002290 Escola Emili Juncadella

08013147 Institut Emperador Carles (1)

08002952 Escola Enric Granados (CAEP)

08043462 Institut Ernest Lluch (1)

08013275 Institut Escola del Treball (1)

08044934 Institut Escola d’Hoteleria i Turisme de Barcelona (1)

08046281 Escola Estel-Guinardó (2)

08060873 Escola Eulàlia Bota (CRF) (1)

08052669 Escola Ferran Sunyer (1)

08032634 Escola Ferrer i Guàrdia (CAEP)

08045513 Institut Flos i Calcat (3)

08066531 Escola Fluvià (CRF) (1)

08040357 CEE Folch i Camarasa (1)

08002721 Escola Font d’en Fargas (2)

08052657 Escola Fort Pienc (1)

08040849 Institut Fort Pius (C) (1)

08002009 Escola Francesc Macià (1)

08052724 Institut Francisco de Goya (3)

08044120 CFA Freire

08058775 Institut Front Marítim (1)

08063072 Escola Fructuós Gelabert (CRF) (1)

08044065 Institut Galileo Galilei (1)

08002071 Escola Gayarre (2)

08002654 Escola General Prim (1)

08043966 Escola Heura

08040141 Institut Icària (2)

08013159 Institut Infanta Isabel d’Aragó (1)

08043255 Escola Ítaca (3)

08013111 Institut Jaume Balmes (1)

08002061 Escola Jaume I (1)

08013123 Institut Joan Boscà (C) (3)

08057540 Institut Joan Brossa (1)

08033882 Institut Joan Coromines (1)

08013101 Institut Joan d’Àustria (C) (1)

08054228 Institut Joan Fuster (C) (1)

08042305 Escola Joan Miró (1)

08034576 Institut Joan Salvat i Papasseit (1)

08002927 Escola Joaquim Ruyra (1)

08052761 SIN Josep Comas i Solà (C) (1)

08002216 Escola Josep Maria de Sagarra (1)

08042780 Escola Josep Maria Jujol (1)

08035544 CEE Josep Pla

08044958 Institut Josep Pla (3)

08039835 Escola Jovellanos (1)

08041751 Escola La Caixa (3)

08002198 Escola La Farigola de Vallcarca

08035428 Escola La Farigola del Clot (1)

08034205 Institut La Guineueta (1)

08064179 Escola La Llacuna del Poblenou (CRF) (1)

08067764 Escola La Maquinista (CRF)

08002563 Escola La Mar Bella (2)

08033523 Escola La Muntanyeta (1)

08039495 Escola La Palmera (1)

08002575 Escola La Pau (CAEP)

08040138 Institut La Sedeta (1)

08039525 Escola La Sedeta (3)

08062146 CFA La Verneda (2)

08039057 Institut L’Alzina (3)

08002393 Escola L’Arc de Sant Martí (2)

08058416 Escola L’Arenal de Llevant (1)

08043841 Escola Lavínia (1)

08002629 Escola Les Acàcies (1)

08061968 AFA Les Corts (1)

08034564 Institut Les Corts (3)

08037802 Escola Les Corts

08043474 Escola L’Estel (1)

08052827 Institut Lluís Domènech i Montaner (1)

08002010 Escola Lluís Vives (1)

08046581 Institut Lluís Vives (1)

08066504 Escola l’Univers (CRF)

08061944 AFA Madrid

08001947 Escola Mallorca (1)

08045525 Institut Manuel Carrasco i Formiguera (1)

08055683 CFA Manuel Sacristán (1)

08014401 Institut Mare de Déu de la Mercè (1)

08002186 Escola Mare de Déu de Montserrat (1)

08035465 Escola Mare Nostrum (1)

08061701 CFA Maria Rubies (1)

08054022 Escola Marinada

08062262 AFA Martinet de Nit (3)

08002800 Escola Mas Casanovas (1)

08054903 Escola Mediterrània (CAEP) (2)

08013226 Institut Menéndez y Pelayo (C) (1)

08039471 Escola Mercè Rodoreda (1)

08041179 Escola Mestre Enric Gibert i Camins (1)

08002897 Escola Mestre Morera (CAEP) (1)

08013196 Institut Milà i Fontanals (1)

08001820 Escola Milà i Fontanals (CAEP) (3)

08002034 Escola Miquel Bleach (CAEP)

08052581 Institut Miquel Tarradell (CAEP) (C) (1)

08002733 Escola Miralletes

08013135 Institut Moisès Broggi (3)

08013093 Institut Montjuïc (C) (1)

08002204 Escola Montseny

08013202 Institut Montserrat (1)

08001649 Escola Mossèn Jacint Verdaguer (2)

08043851 Escola Nabí (1)

08013214 Institut Narcís Monturiol (1)

08002058 Escola N-II de Pràctiques (2)

08052165 Escola Octavio Paz

08053571 Inst.-Esc. Art. Oriol Martorell (1)

08043863 Escola Orlandai (1)

08035209 Institut Pablo R. Picasso (CAEP) (C) (1)

08061683 CFA Palau de Mar (1)

08031794 Escola Palma de Mallorca (3)

08001601 Escola Parc de la Ciutadella (CAEP)

08002988 Escola Pare Poveda (1)

08031800 Escola Pau Casals (2)

08043267 Escola Pau Casals-Gràcia (1)

08052608 Institut Pau Claris (1)

08052621 Escola Pau Romeva (1)

08013457 Escola Pegaso (2)

08060231 CFA Pegaso (1)

08052712 Institut Pere Bosch i Gimpera

08062331 AFA Pere Calders

08064155 Institut Pere IV (CRF) (3)

08062675 Escola Pere IV (1)

08001790 Escola Pere Vila (1)

08002022 Escola Perú (2)

08043875 Escola Pit-roig (1)

08034138 Institut Poblenou (3)

08002642 Escola Poblenou (2)

08001731 Escola Poeta Foix (1)

08013160 Institut Poeta Maragall (1)

08043279 Escola Pompeu Fabra (1)

08033894 Institut Príncep de Girona (3)

08046608 Institut Príncep de Viana (1)

08061956 AFA Prosperitat (3)

08002885 Escola Prosperitat (1)

08043115 Escola Provençals (1)

08013469 Institut Rambla Prim (CAEP) (1)

08002617 Escola Rambleta del Clot (1)

08013305 Escola Ramon Berenguer III (1)

08002976 Escola Ramon Casas (2)

08001777 Escola Ramon Llull (2)

08002447 Escola Ramón y Cajal (2)

08002113 Escola Rius i Taulet (1)

08061919 CFA Rius i Taulet (3)

08052748 Institut Roger de Flor (1)

08072292 Institut Escola Roquetes (CRFE) (2)

08002231 Escola Rosa dels Vents (2)

08001868 Escola Rubén Darío (CAEP) (1)

08043887 Escola Sagrada Família (1)

08052797 Institut Salvador Espriu (3)

08044053 Institut Salvador Seguí (1)

08013366 Institut Sant Andreu (3)

08002903 CEE Sant Joan de la Creu (1)

08002289 Escola Sant Jordi (2)

08002307 Escola Sant Josep Oriol

08064167 Escola Sant Martí (CRF)

08002551 Escola Sant Pere Nolasc

08035477 Escola Santiago Rusiñol

08060411 CFA Sants-Sant Raimon de Penyafort (3)

08037863 Escola Seat (2)

08047421 Institut Secretari Coloma (1)

08037841 Escola Splai (1)

08043899 Escola Tàber (1)

08043292 Escola Tabor (1)

08039513 Escola Taxonera (CAEP) (2)

08002526 Escola Tibidabo (2)

08002368 Escola Timbaler del Bruc (2)

08035453 Escola Tomàs Moro

08055932 Escola Torrent de Can Carabassa (1)

08039537 Escola Torrent d’en Melis

08062250 CFA Torrent d’en Melis (1)

08002812 Escola Tresfonts

08057667 CFA Trinitat Vella (3)

08043838 Escola Turó del Cargol (1)

08052700 Institut Vall d’Hebron

08031812 Institut Valldemossa (1)

08013238 Institut Verdaguer

08002538 Escola Víctor Català (2)

08045483 Institut Vila de Gràcia (3)

08052785 Escola Vila Olímpica (2)

08047431 Institut XXV Olimpíada (1)

Serveis Territorials a Barcelona Comarques

Zona: 080809 Badalona.

Municipi: 08015 Badalona

Centres

08000414 Escola Alexandre Galí (1)

08001509 Escola Antoni Botey

08041571 Escola Artur Martorell (1)

08068331 Escola Badalona (CRF) (2)

08042019 Institut Badalona VII (1)

08037887 Escola Baldiri Reixac (2)

08033857 Escola Baldomer Solà (CAEP) (2)

08044995 Institut Barres i Ones (1)

08061348 Escola Bufalà (1)

08068343 Escola Bufalà II (CRF) (2)

08910008 CREDA Comarques II (Badalona) (1)

08057746 SIN de Badalona

08045604 Institut Enric Borràs (C) (1)

08001443 Institut Eugeni d’Ors (2)

08000402 Escola Feliu i Vegues (2)

08037899 Escola Folch i Torres

08041581 Escola Gitanjali (1)

08060204 CFA Gran Sol

08001431 Institut Isaac Albéniz (1)

08044508 Escola Ítaca (1)

08036135 Escola Joan Coret (1)

08036342 Escola Joan Llongueras (1)

08035404 Escola Joan Miró (1)

08035416 Escola Josep Boada (CAEP) (1)

08041167 Escola Josep Carner (1)

08052888 Institut Júlia Minguell (1)

08041568 Escola Jungfrau (1)

08040527 Institut La Llauna (2)

08001421 Institut La Pineda (1)

08034953 Escola Llibertat (1)

08061580 AFA Lloreda-la Pau

08035854 Escola Llorens i Artigas

08000384 Escola Lola Anglada (1)

08034965 Escola Margarida Xirgu (1)

08040345 Escola Mercè Rodoreda (1)

08035398 Escola Miguel Hernández

08069748 Escola Montigalà (CRF) (2)

08060216 AFA Morera Pomar

08033869 Institut Pau Casals (C) (1)

08036147 Escola Pau Picasso

08035878 Escola Pere de Tera

08001391 Escola Planas i Casals (1)

08045471 Institut Pompeu Fabra (C) (1)

08059639 Escola Progrés (2)

08039422 Escola Rafael Alberti (1)

08037875 Escola Rafael Casanova

08044296 Escola Salvador Espriu

08000372 Escola Sant Jordi (1)

08055403 CFA Sant Roc

08000396 Escola Ventós i Mir (2)

08046751 Institut Ventura Gassol (2)

Zona: 082041 Castellet i la Gornal.

Municipi: 08058 Castellet i la Gornal

Centres

08016033 Escola Montanyans (2)

Zona: 083513 l’Hospitalet de Llobregat.

Municipi: 08101 l’Hospitalet de Llobregat

Centres

08035258 Institut Apel·les Mestres (1)

08034862 Escola Ausiàs March (1)

08019411 Institut Bellvitge (C) (1)

08057953 CFA Bellvitge

08034837 Escola Bernat Desclot (2)

08019149 Escola Bernat Metge

08052918 Institut Bisbe Berenguer (1)

08019216 Escola Busquets i Punset (2)

08057965 CFA Can Serra

08056109 Institut Can Vilumara

08057874 CFA Catalònia

08036378 Escola Charlie Rivel (1)

08910013 CREDA Comarques IV (l’Hospitalet de Llob.) (2)

08051264 Institut Eduard Fontserè (C) (1)

08057679 CFA El Gornal

08067016 Escola Ernest Lluch (CRF) (2)

08052921 Institut Eugeni d’Ors (1)

08019241 Escola Frederic Mistral

08047674 Escola Gornal (CAEP) (2)

08034266 Escola Joan Maragall (2)

08045070 Institut Joan Miró (1)

08019265 Escola Joaquim Ruyra (1)

08038004 Escola Josep Janés (2)

08051471 Escola Josep Maria Folch i Torres (1)

08035945 Escola La Carpa (1)

08019277 Escola La Marina (1)

08044223 CEE L’Estel-Can Bori (1)

08019371 Institut Llobregat (2)

08036366 Escola Lola Anglada

08018078 Escola Mare de Déu de Bellvitge (1)

08039069 Institut Margarida Xirgu (C) (2)

08033560 Escola Màrius Torres (1)

08018066 Escola Menéndez Pidal (1)

08033912 Institut Mercè Rodoreda (1)

08019231 Escola Milagros Consarnau (1)

08034242 Escola Pablo Neruda (3)

08069736 Escola Paco Candel (CRF) (2)

08042871 Escola Patufet Sant Jordi-Francesc Batallé i Ara (1)

08034850 Escola Pau Casals (1)

08039574 Escola Pau Sans (2)

08018145 Escola Pau Vila (1)

08019319 Institut Pedraforca (1)

08018091 Escola Pep Ventura (1)

08019368 Escola Pere Lliscart (1)

08019198 Escola Pompeu Fabra (1)

08039562 Escola Prat de la Manta (1)

08019401 Institut Provençana (2)

08019290 Escola Provençana (2)

08032488 Escola Puig i Gairalt (1)

08034527 Escola Ramon Muntaner (1)

08055944 Institut Rubió i Ors (1)

08062110 AFA Sanfeliu

08062481 CFA Sant Josep

08042883 Escola Sant Josep-El Pi (1)

08062493 CFA Sant Ramon

08019307 Institut Santa Eulàlia (1)

08018157 Escola Santiago Ramon y Cajal (1)

08019320 Institut Torras i Bages (C) (1)

Zona: 086472 Sant Adrià de Besòs.

Municipi: 08194 Sant Adrià de Besòs

Centres

08002991 Escola Cascavell (2)

08034989 Escola Catalunya (1)

08925251 CREDA Comarques II (seu c: Sant Adrià de Besòs) (3)

08040151 Institut Fòrum 2004 (CAEP) (1)

08060125 CFA Manuel Fernández

08042101 Institut Manuel Vázquez Montalbán (1)

08045501 Escola Mediterrània (CAEP) (1)

08062134 AFA Pla de Besòs

08025083 Escola Pompeu Fabra (1)

Zona: 087051 Sant Martí Sarroca.

Municipi: 08085 Font-rubí

Centres

08017244 Escola Font-rúbia (2)

Municipi: 08168 Pontons

Centres

08053431 Escola El Roure (CRF) (2)

Municipi: 08227 Sant Martí Sarroca

Centres

08065329 SIN de l’Alt Foix (C) (1)

08027018 Escola Jaume Balmes (2)

Municipi: 08288 Torrelles de Foix

Centres

08030637 Escola Guerau de Peguera

Municipi: 08304 Vilobí del Penedès

Centres

08031319 Escola Llebeig (1)

Zona: 087142 Sant Pere de Riudebitlles.

Municipi: 08122 Mediona

Centres

08021326 Escola La Fassina (2)

08039288 Escola Renaixença (2)

Zona: 087245 Sant Sadurní d’Anoia.

Municipi: 08091 Gelida

Centres

08035246 Institut Gelida (1)

08062754 Escola Les Fonts (1)

08017611 Escola Montcau (2)

Municipi: 08222 Sant Llorenç d’Hortons

Centres

08026907 Escola Pau Casals (2)

08026889 Escola Vinyes Verdes (1)

Municipi: 08240 Sant Sadurní d’Anoia

Centres

08071238 Institut Escola Jacint Verdaguer (1)

08059998 Escola La Pau (1)

08062067 AFA Sant Sadurní d’Anoia

Municipi: 08273 Subirats

Centres

08029155 Escola El Montcau-ZER Subirats

08029192 Escola Sant Jordi-ZER Subirats (1)

08056766 ZER Subirats

08029143 Escola Subirats-ZER Subirats

Zona: 087350 Santa Coloma de Gramenet.

Municipi: 08245 Santa Coloma de Gramenet

Centres

08035519 Escola Antoni Gaudí (2)

08028035 Escola Ausiàs March (3)

08033341 Escola Banús (3)

08027973 Escola Beethoven (1)

08059329 Institut Can Peixauet (C) (1)

08910011 CREDA Comarques II (Santa Coloma de Gramenet) (1)

08027456 Escola Ferran de Sagarra (2)

08060289 CFA Fondo

08032300 Escola Fray Luis de León (1)

08027985 Escola Jaume Salvatella (2)

08040059 Escola Joan Salvat i Papasseit (2)

08040047 CEE Josep Sol i Rodríguez (1)

08037176 Institut La Bastida (C) (2)

08027870 Escola Les Palmeres (2)

08034643 Institut Les Vinyes (1)

08027936 Escola Lluís Millet (1)

08040382 Escola Mercè Rodoreda (1)

08032312 Escola Miguel de Unamuno (1)

08053078 Institut Numància (2)

08027468 Escola Pallaresa (2)

08033997 Escola Primavera (1)

08028047 Institut Puig Castellar (1)

08056985 Institut Ramon Berenguer IV (2)

08070143 Escola Riera Alta (CRF) (2)

08041180 Escola Rosselló Pòrcel (2)

08036101 Escola Sagrada Família (2)

08027471 Escola Sant Just (1)

08069751 Escola Santa Coloma (CRF) (2)

08045574 Escola Serra de Marina (1)

08060290 CFA Singuerlín

08059767 Escola Tanit (CAEP) (1)

08034001 Institut Terra Roja (2)

08027511 Escola Torre Balldovina (1)

08035325 Institut Torrent de les Bruixes (2)

08027432 Escola Wagner (1)

Zona: 087804 Sitges.

Municipi: 08043 Canyelles

Centres

08015399 Escola Sant Nicolau (1)

Municipi: 08148 Olivella

Centres

08053418 Escola El Morsell (1)

Municipi: 08231 Sant Pere de Ribes

Centres

08047467 Institut Alexandre Galí (1)

08042056 Institut Can Puig (1)

08027110 Escola El Pi (1)

08058957 Escola Els Costerets (1)

08061002 Escola Les Parellades (1)

08027134 Escola Les Roquetes (1)

08062781 Escola Mediterrània (CRF) (1)

08063904 Institut Montgròs (1)

08058362 Escola Riera de Ribes (1)

08065342 SIN Roquetes II (CRF)

08034448 Escola Santa Eulàlia (1)

Municipi: 08270 Sitges

Centres

08062833 Escola Agnès de Sitges (CRF) (2)

08034667 Escola Esteve Barrachina (2)

08043981 Institut Joan Ramon Benaprès (1)

08053583 Escola Maria Ossó (1)

08029088 Escola Miquel Utrillo (3)

08061014 Institut Vinyet (1)

Zona: 089000 Vilafranca del Penedès.

Municipi: 08013 Avinyonet del Penedès

Centres

08000347 Escola d’Avinyonet del Penedès (2)

Municipi: 08027 Les Cabanyes

Centres

08062705 Escola La Cabana (CRF) (1)

Municipi: 08065 Castellví de la Marca

Centres

08016161 Escola El Castellot (2)

Municipi: 08094 la Granada

Centres

08017682 Escola Jacint Verdaguer (2)

Municipi: 08145 Olèrdola

Centres

08022343 Escola Circell (2)

08022367 Escola Rossend Montané (1)

Municipi: 08146 Olesa de Bonesvalls

Centres

08022379 Escola Pont de l’Arcada (2)

Municipi: 08154 Pacs del Penedès

Centres

08057281 ZER Cep de Sis (2)

08022586 Escola El Drac-ZER Cep de Sis (1)

Municipi: 08164 el Pla del Penedès

Centres

08022847 Escola Sants Abdó i Senén (2)

Municipi: 08174 Puigdàlber

Centres

08023359 Escola Virolai-ZER Cep de Sis (2)

Municipi: 08206 Sant Cugat Sesgarrigues

Centres

08026099 Escola Les Vinyes (2)

Municipi: 08232 Sant Pere de Riudebitlles

Centres

08027146 Escola Sant Jeroni (1)

Municipi: 08236 Sant Quintí de Mediona

Centres

08027237 Escola Antoni Grau Minguell (1)

Municipi: 08249 Santa Fe del Penedès

Centres

08028151 Escola Les Moreres-ZER Cep de Sis (1)

Municipi: 08251 Santa Margarida i els Monjos

Centres

08063886 Escola Arrels (CRF) (1)

08028217 Escola Doctor Samaranch i Fina (1)

08053091 Institut El Foix (1)

08037528 Escola Sant Domènec (1)

Municipi: 08287 Torrelavit

Centres

08030613 Escola Ràfols (2)

Municipi: 08305 Vilafranca del Penedès

Centres

08035362 Institut Alt Penedès (1)

08910012 CREDA Comarques IV (Vilafranca) (1)

08039291 Escola Cristòfor Mestre (1)

08064738 Escola Dolors Piera (1)

08031320 Escola Estalella i Graells (1)

08031459 Institut Eugeni d’Ors (1)

08031332 Escola Josep Baltà i Elias (1)

08036111 Escola Mas i Perera (1)

08046736 Institut Milà i Fontanals (1)

08034126 Escola Pau Boada (2)

08062092 CFA Vilafranca del Penedès

Zona: 089229 Vilanova i la Geltrú.

Municipi: 08074 Cubelles

Centres

08057230 Institut Cubelles (C) (1)

08016811 Escola Josep Andreu-Charlie Rivel (2)

08067648 Institut Les Vinyes (1)

08064751 Escola Mar i Cel (CRF) (2)

08060927 Escola Vora del Mar (1)

Municipi: 08307 Vilanova i la Geltrú

Centres

08065354 Institut Baix a mar (CRF) (1)

08031666 Escola Canigó (1)

08043917 Escola Cossetània

08910009 CREDA Comarques IV (seu c: Vilanova i la Geltrú) (2)

08045653 Institut Dolors Mallafrè i Ros (1)

08040412 Escola El Margalló (1)

08031681 Institut Francesc Xavier Lluch i Rafecas (C) (1)

08031484 Escola Ginesta (CAEP) (1)

08061051 Escola Ítaca (1)

08043693 Institut Joaquim Mir (1)

08034497 Escola L’Aragai

08039586 Escola L’Arjau (CAEP) (1)

08043929 Escola Llebetx (1)

08031711 Institut Manuel de Cabanyes (1)

08068367 Escola Pasífae (CRF) (2)

08031472 Escola Pompeu Fabra

08061041 Escola Sant Jordi (1)

08057163 CFA Teresa Mañé

08065275 Escola Volerany (CRF) (2)

Serveis Territorials al Baix Llobregat

Zona: 082031 Castelldefels.

Municipi: 08056 Castelldefels

Centres

08034096 Escola Antoni Gaudí (1)

08034084 Escola Can Roca (1)

08064911 Institut de Castelldefels (CRF)

08043310 Escola Edumar (1)

08015855 Escola Els Pins (1)

08060599 Escola Garigot (1)

08055051 CFA Jacint Verdaguer (2)

08015961 Escola Jacint Verdaguer

08062924 Escola Josep Guinovart (CRF) (1)

08045537 Institut Josep Lluís Sert (1)

08040539 Institut Les Marines (1)

08015843 Escola Lluís Vives (1)

08037930 Escola Margalló (1)

08047480 Institut Mediterrània (1)

08037929 Escola Torre Barona (1)

Zona: 082481 Cornellà de Llobregat.

Municipi: 08073 Cornellà de Llobregat

Centres

08016422 Escola Abat Oliba (1)

08043334 Escola Alexandre Galí (1)

08016380 Escola Anselm Clavé (2)

08016744 Escola Antoni Gaudí (2)

08042846 CFA Cornellà de Llobregat (1)

08910017 CREDA Baix Llobregat (Cornellà) (3)

08016367 Escola Dolors Almeda (1)

08016771 Escola Els Pins (2)

08016781 Institut Esteve Terradas i Illa (1)

08016793 Institut Francesc Macià (1)

08037966 Escola Ignasi Iglésias (1)

08033900 Institut Joan Miró (1)

08035881 Escola L’Areny (2)

08016409 Escola Mare de Déu de Montserrat (2)

08059688 Institut Maria Aurèlia Capmany (C) (1)

08064854 Escola Martinet (CRF) (2)

08051240 Escola Mediterrània (2)

08035143 Institut Miquel Martí i Pol (C) (1)

08016392 Escola Mossèn Jacint Verdaguer (2)

08016410 Escola Sant Ildefons

08042299 Escola Sant Miquel

08037978 Escola Suris (CAEP) (2)

08054058 Escola Torre de la Miranda (1)

Municipi: 08217 Sant Joan Despí

Centres

08059731 CFA Arquitecte Jujol (3)

08041684 Escola Espai 3 (3)

08026683 Institut Francesc Ferrer i Guàrdia (1)

08033973 Institut Jaume Salvador i Pedrol (1)

08026671 Escola Joan Perich i Valls (2)

08026661 Escola Pau Casals

08071147 Escola Roser Capdevila

08026567 Escola Sant Francesc d’Assís (1)

Zona: 082636 Esparreguera.

Municipi: 08001 Abrera

Centres

08067132 Escola Abrera (CRF)

08059822 Escola Ernest Lluch (1)

08000013 Escola Francesc Platón i Sartí (1)

08045689 Institut Voltrera (1)

Municipi: 08025 el Bruc

Centres

08014814 Escola El Bruc (2)

Municipi: 08069 Collbató

Centres

08063801 SIN de Collbató (1)

08033468 Escola La Salut (1)

08064945 Escola Mansuet (CRF)

Municipi: 08076 Esparreguera

Centres

08040540 Institut El Cairat (1)

08053285 Institut El Castell (1)

08063618 AFA Esparreguera (1)

08059354 Escola Les Roques Blaves (1)

08016872 Escola Mare de Déu de la Muntanya (1)

08043346 Escola Montserrat (1)

08036044 Escola Pau Vila (1)

08016938 Escola Taquígraf Garriga (1)

Municipi: 08147 Olesa de Montserrat

Centres

08063813 Institut Creu de Saba (1)

08043978 Institut Daniel Blanxart i Pedrals (1)

08039343 Escola Josep Ferrà i Esteva (1)

08062031 CFA Mare de Déu de Montserrat (2)

08022380 Escola Mare de Déu de Montserrat (1)

08063734 Escola Puigventós (CRF) (1)

08022461 Escola Sant Bernat (1)

Zona: 082673 Esplugues de Llobregat.

Municipi: 08077 Esplugues de Llobregat

Centres

08040618 Escola Can Vidalet (2)

08910024 CREDA Baix Llobregat (Esplugues de Llob.) (3)

08061993 CFA Eugeni d’Ors (1)

08036056 Escola Folch i Torres

08017104 Escola Gras i Soler

08016941 Escola Isidre Martí (2)

08033535 Escola Joan Maragall

08017153 Institut Joanot Martorell (1)

08046657 Institut Joaquim Blume (1)

08041374 Institut La Mallola (1)

08042861 Escola Lola Anglada (2)

08017116 Escola Matilde Orduña (1)

08032476 Escola Prat de la Riba

08017131 Institut Severo Ochoa (1)

Municipi: 08221 Sant Just Desvern

Centres

08062055 AFA Can Ginestar (1)

08032580 Escola Canigó

08033985 Institut de Sant Just Desvern (1)

08041556 Escola Montseny

08026816 Escola Montserrat (1)

Zona: 084098 Martorell.

Municipi: 08066 Castellví de Rosanes

Centres

08016173 Escola Mare de Déu de Montserrat (2)

Municipi: 08114 Martorell

Centres

08910019 CREDA Baix Llobregat (Martorell) (2)

08073077 SIN de Martorell (CRF)

08020516 CEE El Pontarró (1)

08020498 Escola Els Convents (CAEP)

08037152 Institut Joan Oró (1)

08020619 Escola José Echegaray (1)

08020607 Escola Juan Ramón Jiménez (1)

08053601 Escola Lola Anglada (1)

08062122 CFA Martorell (2)

08061609 Escola Mercè Rodoreda (1)

08020620 Institut Pompeu Fabra (1)

08034278 Escola Vicente Aleixandre (1)

Municipi: 08119 Masquefa

Centres

08060514 SIN de Masquefa (1)

08063722 Escola de Masquefa II (CRF) (1)

08020841 Escola El Turó (2)

08060605 Escola Font del Roure (1)

Municipi: 08208 Sant Esteve Sesrovires

Centres

08061129 Institut Josep Fusalba (1)

08026130 Escola La Roureda (1)

08059810 Escola Vinya del Sastret (1)

Zona: 084359 Molins de Rei.

Municipi: 08123 Molins de Rei

Centres

08021351 Escola Alfonso XIII (1)

08034217 Institut Bernat el Ferrer (C) (1)

08021442 Escola Castell Ciuró (1)

08044247 Escola Estel (1)

08034102 Escola Josep Maria Madorell (1)

08061610 Escola La Sínia (1)

08021363 Escola L’Alzina (1)

08021430 Institut Lluís de Requesens (1)

08041660 Escola Pont de la Cadena (1)

08055695 CFA Rafael Farré (1)

Municipi: 08158 el Papiol

Centres

08022689 Escola Pau Vila (1)

Zona: 085765 el Prat de Llobregat.

Municipi: 08169 el Prat de Llobregat

Centres

08023131 Institut Baldiri Guilera (1)

08040333 Escola Bernat Metge (1)

08022926 CEE Can Rigol (1)

08042810 Escola Charles Darwin (3)

08910020 CREDA Baix Llobregat (el Prat de Llobregat) (3)

08022902 Escola del Parc (1)

08071691 Institut Escola del Prat (CAEP) (C)

08054198 Institut Estany de la Ricarda (1)

08042809 Escola Galileo Galilei (1)

08032725 Escola Honorable Josep Tarradellas (1)

08031836 Institut Illa dels Banyols (1)

08022938 Escola Jacint Verdaguer (1)

08022914 Escola Jaume Balmes (CAEP) (C) (2)

08022884 Escola Joan Maragall (2)

08034977 Escola Pompeu Fabra (2)

08039355 Escola Ramon Llull (2)

08047492 Institut Ribera Baixa (1)

08043589 Institut Salvador Dalí (1)

08038090 Escola Sant Jaume (1)

08056572 CFA Terra Baixa (C)(1)

Zona: 086551 Sant Boi de Llobregat.

Municipi: 08200 Sant Boi de Llobregat

Centres

08025344 Escola Amat i Verdú

08034400 Escola Antoni Gaudí (3)

08038259 Escola Antoni Tàpies (1)

08043401 Escola Barrufet (2)

08038223 Escola Benviure (1)

08025605 Institut Camps Blancs (1)

08034412 Escola Can Massallera (1)

08025526 Escola Ciutat Cooperativa (1)

08910021 CREDA Baix Llobregat (Sant Boi) (3)

08047509 Institut Ítaca (1)

08025654 Institut Joaquim Rubió i Ors (1)

08025642 Escola Josep Maria Ciurana (1)

08058209 CFA Lluís Castells (2)

08025587 Escola Maria Fernández de Lara (2)

08043681 Institut Marianao (1)

08025599 Escola Marianao (2)

08054061 Escola Montbaig (CAEP) (2)

08034990 Escola Parellada

08033961 Institut Rafael Casanova (C) (1)

08039379 Escola Rafael Casanova (3)

08063761 Escola Sant Boi

Municipi: 08244 Santa Coloma de Cervelló

Centres

08043760 Escola Colònia Güell (1)

08027407 Escola Montpedrós (1)

08063771 Escola Pla de les Vinyes (CRF) (2)

08063229 SIN Santa Coloma de Cervelló (CRF) (1)

Zona: 086708 Sant Feliu de Llobregat.

Municipi: 08211 Sant Feliu de Llobregat

Centres

08026385 Escola Arquitecte Gaudí (1)

08925261 CREDA Baix Llobregat (seu c: Sant Feliu de Ll.) (2)

08026221 Escola Falguera (1)

08026373 Escola Josep Monmany Amat (3)

08041519 Institut Martí Dot (1)

08055439 CFA Mestre Esteve (1)

08063394 Escola Miquel Martí i Pol (CRF) (1)

08026211 Escola Nadal (1)

08026397 Institut Olorda (1)

08036007 Escola Pau Vila

08035994 Escola Salvador Espriu (1)

Zona: 087300 Sant Vicenç dels Horts.

Municipi: 08068 Cervelló

Centres

08067144 SIN de Cervelló (2)

08063710 Escola Nova (CRF)

08016240 Escola Santa Maria de Cervelló (1)

Municipi: 08072 Corbera de Llobregat

Centres

08064003 Institut Can Margarit (1)

08063965 Escola Cau de la Guineu (CRF) (1)

08045859 Institut de Corbera de Llobregat (2)

08060629 Escola El Corb (1)

08016331 Escola Jaume Balmes (2)

08053510 Escola Puig d’Agulles (1)

Municipi: 08157 Pallejà

Centres

08022665 Escola Àngel Guimerà (1)

08053297 Institut de Pallejà (1)

08022677 Escola Jacint Verdaguer (1)

08044430 Escola La Garalda (1)

Municipi: 08905 la Palma de Cervelló

Centres

08016264 Escola El Solell (1)

Municipi: 08196 Sant Andreu de la Barca

Centres

08025265 Escola Àngel Guimerà (1)

08063758 Escola Can Salvi (CRF) (1)

08060848 Escola de Sant Andreu de la Barca (1)

08043671 Institut El Palau (C) (1)

08025241 Escola Joan Maragall (1)

08038211 Escola José Juan Ortiz (1)

08039367 Escola Josep Pla (1)

08053315 Institut Montserrat Roig (1)

08032521 Escola Vall de Palau (1)

Municipi: 08263 Sant Vicenç dels Horts

Centres

08910023 CREDA Baix Llobregat (S. Vicenç dels Horts)

08034011 Institut Frederic Mompou (C) (1)

08053340 Institut Gabriela Mistral (1)

08055440 CFA Garrosa (3)

08028667 Escola Joan Juncadella (1)

08038284 Escola La Guàrdia (CAEP) (2)

08028591 Escola La Vinyala (1)

08036381 Escola Mare de Déu del Rocío (CAEP) (1)

08041131 Escola Sant Antoni (1)

08028588 Escola Sant Jordi

08035350 Escola Sant Josep (1)

Municipi: 08289 Torrelles de Llobregat

Centres

08061622 Escola Can Coll (CRF) (1)

08030649 Escola Sant Martí (1)

08061361 SIN Torrelles de Llobregat (CRF) (3)

Municipi: 08295 Vallirana

Centres

08064881 Escola Campderrós (CRF) (1)

08053522 Escola La Ginesta (1)

08060851 Escola L’Olivera (1)

08030789 Escola Pompeu Fabra (1)

08044570 Institut Vall d’Arús (1)

Zona: 088950 Viladecans.

Municipi: 08020 Begues

Centres

08064908 SIN Begues (CRF) (1)

08014589 Escola Sant Cristòfor (1)

Municipi: 08089 Gavà

Centres

08910018 CREDA Baix Llobregat (Gavà)

08017530 Institut de Bruguers (1)

08041866 Institut El Calamot (1)

08062471 AFA Eramprunyà (3)

08061075 Escola Gavà Mar (CRF) (1)

08017360 Escola Jacme March

08017505 Escola Juan Salamero (CAEP) (2)

08032658 Escola L’Eramprunyà

08037991 Escola Marcel·lí Moragas (1)

08017359 Escola Salvador Lluch (1)

Municipi: 08204 Sant Climent de Llobregat

Centres

08025812 Escola Sant Climent (2)

Municipi: 08301 Viladecans

Centres

08031083 Escola Àngela Roca

08042834 Escola Can Palmer (1)

08034621 Institut de Sales (1)

08068495 Institut de Viladecans (CRF)

08032762 Escola Doctor Trueta (3)

08060137 CFA Edèlia Hernández (1)

08031204 Escola El Garrofer (1)

08039380 Escola Germans Amat i Targa (1)

08053364 Institut Josep Mestres i Busquets (1)

08059721 Escola Marta Mata (1)

08063783 Escola Mediterrània (CRF) (2)

08062948 Escola Miquel Martí i Pol (CRF) (1)

08045860 Institut Miramar (1)

08031101 Escola Montserratina (1)

08032750 Escola Pau Casals (2)

08031228 Institut Torre Roja (1)

08071020 Escola Viladecans IV (CRF)

Serveis Territorials al Vallès Occidental

Zona: 080895 Barberà del Vallès.

Municipi: 08904 Badia del Vallès

Centres

08058210 AFA Badia del Vallès

08910027 CREDA Jordi Perelló (Vallès Oc.-Badia)

08042342 Institut de Badia del Vallès (C) (1)

08034035 Institut Federica Montseny (C) (3)

08028928 Escola La Jota (CAEP)

08028931 Escola La Muñeira (CAEP) (1)

08028941 Escola La Sardana (CAEP)

08028916 Escola Las Seguidillas (CAEP)

Municipi: 08252 Barberà del Vallès

Centres

08056560 CFA Barberà

08028254 Escola Can Llobet

08045562 Institut Can Planas (C) (2)

08033602 Escola Can Serra (1)

08041210 Escola del Bosc (2)

08028229 Escola Elisa Badia (2)

08035349 Institut La Romànica (1)

08067582 Escola Marta Mata (CRF) (2)

08061142 Escola Miquel Martí i Pol (1)

08039641 Escola Pablo Picasso (1)

Zona: 081981 Castellar del Vallès.

Municipi: 08051 Castellar del Vallès

Centres

08034229 Escola Bonavista

08046682 Institut de Castellar (3)

08064027 Escola El Sol i La Lluna (CRF) (1)

08034904 Escola Emili Carles i Tolrà

08062614 Escola Joan Blanquer (1)

08054824 Escola Mestre Pla (1)

08058520 Institut Puig de la Creu (1)

08034898 Escola Sant Esteve

Municipi: 08156 Palau-solità i Plegamans

Centres

08041222 Escola Can Cladellas (1)

08064064 Escola Can Periquet (CRF) (2)

08022616 Escola Josep Maria Folch i Torres (1)

08053467 Escola Palau (2)

08045306 Institut Ramon Casas i Carbó (1)

Municipi: 08223 Sant Llorenç Savall

Centres

08026919 Escola Josep Gras (3)

Municipi: 08267 Sentmenat

Centres

08028990 Escola Can Sorts (1)

08053248 Institut de Sentmenat (1)

Zona: 082259 Cerdanyola del Vallès.

Municipi: 08266 Cerdanyola del Vallès

Centres

08045549 Institut Banús (1)

08039896 Escola Bellaterra (1)

08028904 Escola Carles Buïgas

08037292 CEE Centre de Formació i Treball Flor de Maig (2)

08062626 Escola Collserola (1)

08910029 CREDA Jordi Perelló (Vallès Oc.-Cerdanyola) (1)

08031757 Institut Forat del Vent (1)

08053157 Institut Gorgs (1)

08044715 Institut Jaume Mimó (C) (1)

08035623 CEE Jeroni de Moragas (1)

08056584 CFA L’Alzina de Cerdanyola

08028758 Escola Les Fontetes

08043504 Institut Pere Calders (3)

08036411 Escola Saltells (1)

08028746 Escola Sant Martí (1)

08028783 Escola Serraparera

08053650 Escola Turó de Guiera (1)

08038351 Escola Xarau (3)

Municipi: 08125 Montcada i Reixac

Centres

08910030 CREDA Jordi Perelló (Vallès Oc.-Montcada i Reixac)

08043361 Escola El Turó

08021636 Escola El Viver (CAEP) (1)

08034783 Escola Elvira Cuyàs (1)

08021685 Escola Font Freda

08044533 Institut La Ferreria (C) (1)

08054174 Institut La Ribera (1)

08064052 Escola Mas Rampinyo (CRF) (1)

08021764 Escola Mitja Costa

08062021 CFA Montcada i Reixac

08021788 Institut Montserrat Miró i Vila

08035283 Escola Reixac (1)

Municipi: 08180 Ripollet

Centres

08023566 Escola Anselm Clavé (2)

08054186 Institut Can Mas (1)

08059883 Escola El Martinet (1)

08066051 Escola Els Pinetons (CRF) (1)

08033948 Escola Enric Tatché i Pol (1)

08038156 Escola Escursell i Bartalot (1)

08023426 Escola Gassó i Vidal

08055397 CFA Jaume Tuset

08023554 Escola Josep Maria Ginesta (1)

08037206 Institut Lluís Companys (1)

08035295 Institut Palau Ausit (C) (1)

08023542 Escola Tiana de la Riba (1)

Zona: 086370 Sabadell.

Municipi: 08187 Sabadell

Centres

08024807 Escola Agnès Armengol (CAEP)

08039203 Institut Agustí Serra i Fontanet (1)

08024066 Escola Alcalde Marcet (CAEP) (2)

08040400 Escola Amadeu Vives (1)

08044314 Escola Andreu Castells (3)

08024765 Institut Arraona (1)

08055105 Escola Arraona

08024819 Escola Calvet d’Estrella

08035957 Escola Can Deu (1)

08032737 Escola Can Rull (1)

08057011 CFA Can Rull

08024893 Institut Castellarnau (1)

08038582 Escola Catalunya (1)

08023955 Escola Cifuentes (1)

08023918 Escola Concòrdia (1)

08900289 CREDA Jordi Perelló (seu c: Sabadell) (3)

08041672 Escola Creu Alta (1)

08061166 Escola de Can Llong (CRF) (1)

08044624 Institut de Sabadell (1)

08023931 Escola Enric Casassas

08024741 Institut Escola Industrial (1)

08023921 Escola Espronceda (CAEP)

08024881 Institut Ferran Casablancas (1)

08024832 Escola Floresta

08024856 Escola Font Rosella

08024789 CEE Francesc Bellapart (1)

08023943 Escola Gaudí

08024005 Escola Joan Maragall (CAEP)

08023979 Escola Joan Montllor (CAEP)

08034591 Institut Joan Oliver (C) (1)

08023992 Escola Joan Sallarès i Pla (CAEP) (1)

08041611 Escola Joanot Alisanda (1)

08035969 Escola Joaquim Blume (2)

08053212 Institut Jonqueres (CAEP) (C) (1)

08023980 Escola Juan Ramón Jiménez (CAEP)

08056997 CFA La Concòrdia

08057001 CFA La Creu de Barberà (2)

08024042 Escola La Romànica (1)

08062638 Escola La Trama (CRF)

08053224 Institut Les Termes (1)

08064088 Escola Mas Boadella (CRF) (1)

08024017 Escola Miquel Carreras

08053200 Institut Miquel Crusafont i Pairó (CAEP) (C) (1)

08055889 Escola Miquel Martí i Pol (1)

08043383 Escola Nostra Llar (1)

08024820 Escola Pau Casals (1)

08024871 Institut Pau Vila (3)

08043954 Escola Ribatallada

08046669 Institut Ribot i Serra (1)

08024790 Escola Roureda

08071172 Escola Sabadell Berardo (CRF) (1)

08024030 Escola Samuntada

08035696 Escola Sant Julià (1)

08053492 Escola Teresa Claramunt (2)

08055075 CFA Torre Romeu

08024844 Escola Torreguitart (1)

08042020 Institut Vallès (1)

Municipi: 08238 Sant Quirze del Vallès

Centres

08044910 Escola El Turonet

08067201 Escola Lola Anglada (CRF) (1)

08054836 Escola Onze de Setembre (1)

08044454 Escola Pilarín Bayés (1)

08033407 Escola Purificació Salas i Xandri

08047583 Institut Sant Quirze del Vallès (1)

08060484 Escola Taula Rodona (CRF) (1)

Zona: 086630 Sant Cugat del Vallès.

Municipi: 08054 Castellbisbal

Centres

08062742 Escola Benviure (1)

08053145 Institut Castellbisbal (1)

08057229 Escola Els Arenys (1)

08067594 Institut Escola Les Vinyes (CRF) (1)

08015821 Escola Mare de Déu de Montserrat (3)

Municipi: 08184 Rubí

Centres

08032348 Escola 25 de Setembre (1)

08061154 Escola Ca n’Alzamora (1)

08054368 CEE Ca n’Oriol (1)

08910028 CREDA Jordi Perelló (Vallès Oc.-Rubí)

08072401 Institut de Rubí (CRF) (1)

08067193 Escola del Bosc (CRF) (1)

08035301 Institut Duc de Montblanc (1)

08023852 Escola Joan Maragall

08036330 Institut J.V. Foix (C) (3)

08053182 Institut La Serreta (C) (1)

08043668 Institut L’Estatut (1)

08038171 Escola Montessori (1)

08034060 Escola Mossèn Cinto Verdaguer (1)

08060277 CFA Pau Casals (1)

08032351 Escola Pau Casals

08034382 Escola Ramon Llull

08064076 Escola Rivo Rubeo (CRF) (1)

08042895 Escola Schola

08034394 Escola Teresa Altet (1)

08041601 Escola Torre de la Llebre (1)

Municipi: 08205 Sant Cugat del Vallès

Centres

08046670 Institut Angeleta Ferrer i Sensat (1)

08031873 Institut Arnau Cadell (1)

08034692 Escola Catalunya (1)

08046694 Institut Centre d’Alt Rendiment Esportiu (1)

08064118 Escola Ciutat d’Alba (CRF) (1)

08041234 Escola Collserola (1)

08059871 Escola Gerbert d’Orlhac (1)

08026087 Escola Jaume Ferran i Clua

08038260 Escola Joan Maragall (1)

08054873 Institut Joaquima Pla i Farreras (1)

08025824 Escola La Floresta

08031861 Institut Leonardo da Vinci (C)

08062641 Escola L’Olivera (1)

08025927 Escola Pi d’en Xandri (1)

08026026 Escola Pins del Vallès (2)

08055713 CFA Sant Cugat del Vallès

08061178 Escola Turó de Can Mates (1)

Zona: 087555 Santa Perpètua de Mogoda.

Municipi: 08167 Polinyà

Centres

08022872 Escola Pere Calders (1)

08053170 Institut Polinyà (1)

08072395 Escola Polinyà (CRF) (2)

08061543 Escola Roser Capdevila (1)

Municipi: 08260 Santa Perpètua de Mogoda

Centres

08034461 Escola Bernat de Mogoda (1)

08061555 AFA Can Folguera (3)

08064131 Escola Els Aigüerols (CRF) (1)

08045021 Institut Estela Ibèrica (1)

08028436 Escola La Florida (1)

08053236 Institut Rovira-Forns (1)

08028497 Escola Santa Perpètua

08061181 Escola Santiga (1)

Zona: 088109 Terrassa.

Municipi: 08120 Matadepera

Centres

08020863 Escola Ginesta (1)

08060757 Escola Joan Torredemer Canela (1)

08053169 Institut Matadepera (1)

Municipi: 08179 Rellinars

Centres

08067181 Escola de Rellinars (CRF) (1)

Municipi: 08279 Terrassa

Centres

08051306 Escola Abat Marcet (1)

08039653 Escola Agustí Bartra (1)

08059691 CFA Anna Murià

08030224 Escola Antoni Ubach i Soler

08029374 Escola Bisbat d’Egara (1)

08031770 Institut Can Jofresa (1)

08068562 Escola Can Montllor (CRF)

08071196 Institut Can Roca (CRF)

08053251 Institut Cavall Bernat (1)

08910026 CREDA Jordi Perelló (Vallès Oc.-Terrassa) (1)

08030339 Institut de Terrassa (1)

08024777 Institut Egara (C) (1)

08062080 CFA Ègara

08038326 Escola El Vallès (1)

08067247 Escola El Vapor (CRF) (1)

08058465 Escola Enxaneta (1)

08043437 Escola Font de l’Alba (CAEP) (2)

08029350 Escola França (1)

08041246 Escola Francesc Aldea i Pérez

08029362 Escola Germans Amat

08030340 Institut Investigador Blanxart (C) (1)

08029507 Escola Isaac Peral (1)

08034485 Escola Joan Marquès i Casals (2)

08030315 Escola Joan XXIII (1)

08030212 Escola Josep Ventalló i Vintró (2)

08064143 Escola La Nova Electra (CRF) (1)

08044648 Escola La Roda (1)

08039665 Escola Lanaspa-Giralt (1)

08061774 Escola Les Arenes (1)

08068537 Institut Les Aymerigues (CRF)

08038314 Escola Mare de Déu de Montserrat (1)

08030200 Escola Marià Galí Guix (2)

08066437 Institut Mont Perdut (CRF) (1)

08046724 Institut Montserrat Roig (1)

08034059 Institut Nicolau Copèrnic (C) (1)

08030248 Escola Pau Vila i Dinarès

08030194 Escola Pere Viver i Aymerich (1)

08062687 Escola Ponent (1)

08030285 Escola President Salvans

08062079 CFA Ramon Llull

08029386 Escola Ramón y Cajal (3)

08067235 Escola Roc Alabern (CRF) (1)

08066048 Escola Roser Capdevila (CRF) (1)

08070040 Escola Sala i Badrinas (CRF) (2)

08059706 CFA Salvador Espriu

08030297 Escola Salvador Vinyals i Galí (CAEP)

08051318 Escola Sant Llorenç del Munt (1)

08043516 Institut Santa Eulàlia (1)

08065512 Escola Serra de l’Obac (CRF) (1)

08045011 Institut Torre del Palau (1)

Municipi: 08290 Ullastrell

Centres

08030662 Escola Serralavella (3)

Municipi: 08291 Vacarisses

Centres

08061191 Escola Font de l’Orpina (1)

08030686 Escola Pau Casals (1)

08061208 Institut Vacarisses (CRF) (1)

Municipi: 08300 Viladecavalls

Centres

08053261 Institut de Viladecavalls (1)

08041726 Escola Roc Blanc (1)

08031061 Escola Rosella (3)

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

Zona: 080597 Arenys de Mar.

Municipi: 08006 Arenys de Mar

Centres

08035155 Institut Els Tres Turons (1)

08000153 Escola Joan Maragall (1)

08058519 Escola Sinera (1)

Municipi: 08007 Arenys de Munt

Centres

08034187 Institut Domènec Perramon (1)

08000165 Escola Sant Martí (2)

08055890 Escola Sobirans (1)

Municipi: 08032 Caldes d’Estrac

Centres

08015004 Escola Sagrada Família

Municipi: 08040 Canet de Mar

Centres

08045641 Institut Lluís Domènech i Montaner (1)

08015302 Escola Misericòrdia (2)

08060836 Escola Turó del Drac (CRF) (1)

Municipi: 08197 Sant Andreu de Llavaneres

Centres

08066206 Escola Labandària (CRF)

08046852 Institut Llavaneres (1)

08025289 Escola Sant Andreu de Llavaneres (1)

08057242 Escola Serena Vall

Municipi: 08203 Sant Cebrià de Vallalta

Centres

08025800 Escola El Pi Gros (1)

Municipi: 08193 Sant Iscle de Vallalta

Centres

08025071 Escola Dones d’Aigua (1)

Municipi: 08235 Sant Pol de Mar

Centres

08027225 Escola Sant Pau (1)

Municipi: 08264 Sant Vicenç de Montalt

Centres

08062808 Institut de Sant Vicenç de Montalt (2)

08032592 Escola Sant Jordi (1)

08061105 Escola Sot del Camp (1)

Zona: 081607 Calella.

Municipi: 08035 Calella

Centres

08015171 Institut Bisbe Sivilla (1)

08015144 Escola Doctor Carles Salicrú (2)

08015119 Escola La Minerva (1)

Municipi: 08082 Fogars de la Selva

Centres

08063931 Escola Les Falgueres (CRF) (1)

Municipi: 08110 Malgrat de Mar

Centres

08019873 Escola Mare de Déu de Montserrat

08019927 Escola Marià Cubí i Soler (2)

08045665 Institut Ramon Turró i Darder (1)

Municipi: 08155 Palafolls

Centres

08061099 Institut Font del Ferro (1)

08022598 Escola Les Ferreries de Palafolls (2)

08060423 Escola Mas Prats (1)

Municipi: 08163 Pineda de Mar

Centres

08053421 Escola Aloc (1)

08022801 Escola Antoni Doltra

08910015 CREDA Maresme/Vallès Or. (Pineda)

08065366 Institut de Pineda de Mar (2)

08052992 Institut Euclides (1)

08044028 CEE Horitzó (1)

08022835 Escola Jaume I (2)

08047832 Institut Joan Coromines (1)

08045045 Escola Mediterrània (2)

08045033 Escola Montpalau (1)

08065007 Escola Poble Nou (CRF) (1)

Municipi: 08261 Santa Susanna

Centres

08062821 Escola Montagut (1)

08028515 Escola Santa Susanna (2)

Municipi: 08284 Tordera

Centres

08059093 Escola d’Hortsavinyà (2)

08030467 Escola Ignasi Iglesias (1)

08064222 Escola La Roureda (1)

08044983 Institut Lluís Companys (2)

08062869 Escola Serra de Miralles (CRF) (2)

Zona: 083355 Granollers.

Municipi: 08005 l’Ametlla del Vallès

Centres

08000098 Escola Bertí (2)

08057266 Escola Els Cingles (2)

08054241 Institut Eugeni Xammar (1)

Municipi: 08033 Caldes de Montbui

Centres

08065299 Escola El Calderí (2)

08015077 Escola El Farell (2)

08043486 Institut Manolo Hugué (1)

08043942 Escola Montbui (2)

Municipi: 08041 Canovelles

Centres

08046864 Institut Bellulla (1)

08055041 CFA Canovelles

08039677 Escola Congost (2)

08072383 SIN de Canovelles (CRF)

08064805 Escola Els Quatre Vents (2)

08015351 Escola Jacint Verdaguer (2)

08037917 Escola Joan Miró (2)

Municipi: 08042 Cànoves i Samalús

Centres

08015375 Escola l’Estelada (1)

Municipi: 08046 Cardedeu

Centres

08036391 Institut Arquitecte Manuel Raspall (C) (1)

08067090 Escola Can Manent (CRF) (1)

08054401 Institut El Sui (1)

08039690 Escola Germans Corbella (1)

08053455 Escola Les Aigües (1)

08045598 Escola Mil·lenari (1)

08062729 SIN Pla Marcell (C) (1)

08015454 Escola Ramon Macip-Dolors Granés (2)

Municipi: 08086 Les Franqueses del Vallès

Centres

08062468 CFA Bellavista

08059780 Escola Bellavista-Joan Camps i Giró (2)

08064817 Escola Camins (CRF) (1)

08066413 Escola Colors (CRF) (2)

08065391 Institut El Til·ler (CRF) (3)

08060939 Escola Guerau de Liost (2)

08017271 Escola Joan Sanpera i Torras (1)

08052906 Institut Lauro (1)

Municipi: 08088 la Garriga

Centres

08044521 Escola Els Pinetons (1)

08058441 Escola Giroi (1)

08035222 Institut Manuel Blancafort (2)

08017311 Escola Puiggraciós (2)

08039707 Escola Tagamanent (2)

08035234 Institut Vil·la Romana (1)

Municipi: 08096 Granollers

Centres

08017931 Institut Antoni Cumella (1)

08043644 Institut Carles Vallbona (1)

08045628 Institut Celestí Bellera (1)

08910003 CREDA Maresme/Vallès Or. (Granollers)

08035601 Escola Fàtima (2)

08017712 Escola Ferrer i Guàrdia (2)

08017918 Escola Granullarius (2)

08017700 Escola Joan Solans (2)

08053391 Escola Lledoner (1)

08041659 Escola Mestres Montaña (1)

08036068 Escola Pau Vila (2)

08017694 Escola Pereanton (2)

08041647 Escola Ponent (1)

08042287 Escola Salvador Espriu (2)

08061221 CFA Vallès

Municipi: 08107 Lliçà d’Amunt

Centres

08052955 Institut de Lliçà (CAEP) (C) (1)

08065408 Institut de Lliçà d’Amunt II (CRF)

08055907 Escola Miquel Martí i Pol (2)

08019800 Escola Països Catalans (1)

08060940 Escola Rosa Oriol Anguera (2)

08047686 Escola Sant Baldiri (2)

Municipi: 08108 Lliçà de Vall

Centres

08058969 SIN El Vern (1)

08060952 Escola Els Vinyals (2)

08019824 Escola Les Llisses (1)

Municipi: 08134 Figaró-Montmany

Centres

08022008 Escola Montmany (2)

Municipi: 08181 la Roca del Vallès

Centres

08053030 Institut de la Roca del Vallès (2)

08038168 Escola La Torreta (2)

08060991 Escola Mogent (2)

08023591 Escola Pilar Mestres-Jaume Torrens (2)

08067120 Escola Santa Agnès de Malanyanes (CRF) (1)

Municipi: 08248 Santa Eulàlia de Ronçana

Centres

08065238 Escola La Sagrera (CRF) (2)

08028102 Escola Ronçana (1)

Municipi: 08902 Vilanova del Vallès

Centres

08061038 Institut de Vilanova del Vallès (1)

08061026 Escola La Falguera (2)

08039264 Escola Mestres Munguet-Cortés (1)

Zona: 084177 el Masnou.

Municipi: 08003 Alella

Centres

08046785 Institut d’Alella (1)

08000049 Escola Fabra (1)

08061063 Escola La Serreta (CRF) (1)

Municipi: 08118 el Masnou

Centres

08910014 CREDA Maresme/Vallès or. (el Masnou)

08039604 Escola Francesc Ferrer i Guàrdia (2)

08032701 Escola Lluís Millet (1)

08020826 Institut Maremar (1)

08043930 Escola Marinada

08020838 Institut Mediterrània (C) (1)

08020723 Escola Ocata (3)

08038031 Escola Rosa Sensat (1)

Municipi: 08126 Montgat

Centres

08061087 Escola Marina (1)

08021880 Escola Salvador Espriu (2)

08045677 Institut Thalassa (1)

Municipi: 08230 Premià de Dalt

Centres

08035684 Escola Marià Manent

08044442 Escola Santa Anna (1)

08053017 Institut Valerià Pujol i Bosch (1)

Municipi: 08172 Premià de Mar

Centres

08043905 Escola El Dofí (1)

08043371 Escola La Lió (1)

08068379 Escola Mar Nova (CRF) (1)

08023335 Escola Mare de Déu de Montserrat

08072255 Institut Premià de Mar (C) (1)

08060265 AFA Premià de Mar

08023232 Escola Sant Cristòfol (1)

Municipi: 08281 Teià

Centres

08030364 Escola El Cim (2)

08061117 SIN Turó d’en Baldiri (1)

Municipi: 08282 Tiana

Centres

08030388 Escola Lola Anglada (1)

08062857 SIN Tiana (CRF)

08070799 Escola Tiziana (CRF)

Zona: 084256 Mataró.

Municipi: 08121 Mataró

Centres

08062511 AFA Alarona

08021260 Institut Alexandre Satorras (1)

08021272 Escola Àngela Bransuela (2)

08020905 Escola Angeleta Ferrer

08063874 Escola Antonio Machado (1)

08054113 Escola Anxaneta (1)

08039616 Escola Camí del Cros (2)

08034734 Escola Camí del Mig

08060253 CFA Can Marfà

08056614 Escola Cirera

08910010 CREDA Maresme/Vallès or. (Mataró)

08021302 Institut Damià Campeny (1)

08042858 CFA Els Tarongers (2)

08020929 Escola Germanes Bertomeu (CAEP) (2)

08067661 Escola Joan Coromines (CRF)

08020917 Escola Josep Manuel Peramàs (2)

08021041 Escola Josep Montserrat (2)

08052979 Institut Josep Puig i Cadafalch (1)

08034333 Escola La Llàntia

08045227 CEE Les Aigües (2)

08064994 Escola Maria-Mercè Marçal (CRF) (1)

08065287 Escola Marta Mata (CRF) (1)

08067430 Escola Montserrat Solà (CRF) (1)

08046797 Institut Pla d’en Boet (1)

08034746 Escola Rocafonda

08046748 Institut Thos i Codina (C) (2)

08021296 Escola Tomàs Viñas

08034321 Escola Torre Llauder

08034357 Escola Vista Alegre (2)

Zona: 084384 Mollet del Vallès.

Municipi: 08105 la Llagosta

Centres

08019745 Escola Joan Maragall (2)

08059044 CFA La Llagosta

08039719 Escola Les Planes (1)

08043656 Institut Marina (1)

08019711 Escola Sagrada Família (2)

Municipi: 08115 Martorelles

Centres

08045586 Escola Les Pruneres (1)

08020656 Escola Simeó Rabasa (2)

Municipi: 08124 Mollet del Vallès

Centres

08060988 Escola Cal Músic (2)

08053406 Escola Can Besora (CRF) (2)

08021466 Escola Col·legis Nous (1)

08021594 Institut de Mollet del Vallès (2)

08038041 Escola Federico García Lorca (2)

08054034 Institut Gallecs (1)

08044302 Escola Joan Abelló (1)

08021582 Escola Joan Salvat Papasseit (1)

08055385 CFA Mollet del Vallès

08065411 Institut Mollet del Vallès IV (CRF) (3)

08038065 Escola Montseny (2)

08021478 Escola Nicolás Longaron (1)

08021570 Escola Princesa Sofía (1)

08032713 Escola Sant Jordi (2)

08032491 Escola Sant Vicenç (2)

08021600 Institut Vicenç Plantada (C) (1)

Municipi: 08135 Montmeló

Centres

08910004 CREDA Maresme/Vallès Or. (Montmeló)

08052980 Institut Montmeló (1)

08022011 Escola Pau Casals (1)

08022045 Escola Sant Jordi (2)

Municipi: 08136 Montornès del Vallès

Centres

08038077 Escola Can Parera (1)

08062523 AFA Marinada

08022070 Escola Marinada (2)

08065421 Institut Marta Mata (1)

08059792 Escola Mogent (1)

08068410 Escola Palau d’Ametlla (CRF) (2)

08022057 Escola Sant Sadurní (2)

08042093 Institut Vinyes Velles (1)

Municipi: 08159 Parets del Vallès

Centres

08065433 SIN de Parets del Vallès II (CRF) (2)

08022690 Escola Lluís Piquer (1)

08062043 AFA Parets del Vallès

08022707 Escola Pompeu Fabra (1)

08044612 Institut Torre de Malla (1)

08063916 Escola Vila Parietes (CRF) (2)

Municipi: 08209 Sant Fost de Campsentelles

Centres

08047479 Institut Alba del Vallès (1)

08059809 Escola El Roure (CRF) (2)

08026154 Escola Joaquim Abril (1)

Municipi: 08256 Santa Maria de Martorelles

Centres

08028345 Escola Les Mimoses (2)

Municipi: 08296 Vallromanes

Centres

08030807 Escola Els Tres Pins (1)

Zona: 086599 Sant Celoni.

Municipi: 08039 Campins

Centres

08056833 ZER Baix Montseny (1)

08015259 Escola L’Alzinar-ZER Baix Montseny (1)

Municipi: 08097 Gualba

Centres

08017979 Escola Aqua Alba (1)

Municipi: 08106 Llinars del Vallès

Centres

08042792 Escola Damià Mateu (2)

08044594 Institut Giola (1)

08019782 Escola Salvador Sanromà (2)

Municipi: 08137 Montseny

Centres

08022082 Escola Puig Drau-ZER Baix Montseny (2)

Municipi: 08198 Sant Antoni de Vilamajor

Centres

08025319 Escola Joan Casas (1)

Municipi: 08202 Sant Celoni

Centres

08034606 Institut Baix Montseny (C) (1)

08910006 CREDA Maresme/Vallès Or. (Sant Celoni)

08025770 Escola Josep Pallerola i Roca (CAEP) (2)

08037504 Escola Montnegre (2)

08065305 Escola Soler de Vilardell (CRF) (2)

Municipi: 08207 Sant Esteve de Palautordera

Centres

08065469 SIN Can Record (1)

08026117 Escola Vallmanya (2)

Municipi: 08234 Sant Pere de Vilamajor

Centres

08062791 Institut de Vilamajor (2)

08027183 Escola Torre Roja (2)

08063849 Escola Vilamagore (2)

Municipi: 08259 Santa Maria de Palautordera

Centres

08039744 Escola del Pont Trencat-ZER Baix Montseny (2)

08028424 Escola Fontmartina (1)

08070908 Institut Escola La Tordera (CRFE) (2)

08062811 Escola Matagalls (2)

08053108 Institut Reguissol (1)

Municipi: 08294 Vallgorguina

Centres

08054411 Escola Vallgorguina (1)

Municipi: 08306 Vilalba Sasserra

Centres

08031460 Escola Trentapasses (2)

Zona: 089254 Vilassar de Mar.

Municipi: 08009 Argentona

Centres

08000189 Escola Bernat de Riudemeia (2)

08052876 Institut d’Argentona (1)

08043221 Escola Francesc Burniol (2)

08066358 Escola l’Aixernador (CRF) (2)

08060319 Escola Les Fonts (1)

08039598 Escola Sant Miquel del Cros (CAEP) (1)

Municipi: 08029 Cabrera de Mar

Centres

08059779 Escola Pla de l’Avellà (1)

Municipi: 08030 Cabrils

Centres

08062717 Institut Cabrils (CRF) (2)

08014905 Escola L’Olivera (1)

08061762 Escola Mas Maria (1)

Municipi: 08075 Dosrius

Centres

08062730 SIN de Dosrius (C) (2)

08016835 Escola del Pi (1)

08064763 Escola Encarnació Fonoll (CRF) (2)

Municipi: 08153 Òrrius

Centres

08022574 Escola Francesc Macià (2)

Municipi: 08214 Vilassar de Dalt

Centres

08026476 Escola Francesc Macià (1)

08040564 Institut Jaume Almera (C) (1)

Municipi: 08219 Vilassar de Mar

Centres

08040060 Escola del Mar (2)

08058374 Escola Els Alocs (CRF) (1)

08057254 Institut Pere Ribot (1)

08026749 Escola Pérez Sala (1)

08041696 Escola Vaixell Burriac (1)

08046803 Institut Vilatzara (1)

Serveis Territorials a la Catalunya Central

Zona: 080810 Bagà.

Municipi: 08016 Bagà

Centres

08001522 Escola Galceran de Pinós

08052891 Institut L’Alt Berguedà (1)

Municipi: 25100 Gósol

Centres

25001709 Escola Santa Margarida-ZER Alt Berguedà (2)

Municipi: 08099 Guardiola de Berguedà

Centres

08018005 Escola Sant Llorenç (1)

Municipi: 08166 la Pobla de Lillet

Centres

08022860 Escola Lillet A. Güell (1)

Municipi: 08903 Sant Julià de Cerdanyola

Centres

08018017 Escola L’Albiol-ZER Alt Berguedà

Municipi: 08293 Vallcebre

Centres

08056811 ZER Alt Berguedà

08030728 Escola Serrat Voltor-ZER Alt Berguedà (1)

Zona: 081139 Berga.

Municipi: 08011 Avià

Centres

08000271 Escola Santa Maria d’Avià (2)

Municipi: 08022 Berga

Centres

08061971 AFA Berga

08058088 ZER Berguedà Centre

08910002 CREDA Catalunya Central (Berga)

08014668 Escola de la Valldan-ZER Berguedà Centre (2)

08014693 Institut Guillem de Berguedà (1)

08014620 Escola Sant Joan

08014681 Escola Santa Eulàlia

08064830 SIN Serra de Noet (1)

Municipi: 08024 Borredà

Centres

08014796 Escola de Borredà-ZER Berguedà Centre

Municipi: 08268 Cercs

Centres

08029015 Escola Sant Salvador

Municipi: 08132 Montmajor

Centres

08021983 Escola Gira-sol-ZER Baix Berguedà

Municipi: 08299 Vilada

Centres

08031046 Escola Serra de Picamill-ZER Berguedà Centre

Zona: 081541 Calaf.

Municipi: 08031 Calaf

Centres

08043395 Institut Alexandre de Riquer (1)

08014929 Escola Alta Segarra (1)

Municipi: 08060 Castellfollit de Riubregós

Centres

08016082 Escola Sant Roc-ZER Vent d’Avall

Municipi: 08170 els Prats de Rei

Centres

08023141 Escola Mare de Déu del Portal-ZER Vent d’Avall (1)

08056791 ZER Vent d’Avall

Municipi: 08228 Sant Martí Sesgueioles

Centres

08027021 Escola Font de l’Anoia-ZER Vent d’Avall (2)

Zona: 081841 Capellades.

Municipi: 08028 Cabrera d’Anoia

Centres

08014841 Escola Les Oliveres-ZER Serra d’Ancosa (1)

Municipi: 08044 Capellades

Centres

08015430 Escola Marquès de la Pobla (1)

08046645 Institut Molí de la Vila (1)

Municipi: 08048 Carme

Centres

08015648 Escola Serra de Coll-Bas-ZER Tres Branques

08058817 ZER Tres Branques

Municipi: 08162 els Hostalets de Pierola

Centres

08022793 Escola Renaixença (1)

Municipi: 08161 Piera

Centres

08060526 Escola Creixà (1)

08047820 Institut Guinovarda (1)

08022768 Escola Herois del Bruc (1)

08056122 Escola Les Flandes (1)

08063746 SIN Salvador Claramunt (CRF) (2)

Municipi: 08165 la Pobla de Claramunt

Centres

08022859 Escola Maria Borés (1)

Municipi: 08286 la Torre de Claramunt

Centres

08030583 Escola La Torre (1)

08030595 Escola Torrescasana (1)

Municipi: 08292 Vallbona d’Anoia

Centres

08065019 SIN de Vallbona d’Anoia (1)

08030698 Escola Josep Masclans (2)

Zona: 082235 Centelles.

Municipi: 08014 Aiguafreda

Centres

08000359 Escola La Muntanya (1)

Municipi: 08017 Balenyà

Centres

08001534 Escola Joan XXIII (2)

Municipi: 08067 Centelles

Centres

08016185 Escola Ildefons Cerdà (2)

08044569 Institut Pere Barnils (1)

08067041 Escola Xoriguer (CRF) (1)

Municipi: 08224 Sant Martí de Centelles

Centres

08064829 Escola Valldeneu (CRF) (2)

Municipi: 08246 Santa Eugènia de Berga

Centres

08028059 Escola Jacint Verdaguer

Municipi: 08269 Seva

Centres

08029027 Escola Farigola (1)

08041714 Escola Les Basseroles (2)

Municipi: 08278 Taradell

Centres

08029283 Escola El Gurri-ZER Guilleries (2)

08029301 Escola Les Pinediques (1)

08053121 Institut Taradell (1)

Municipi: 08283 Tona

Centres

08054277 Institut de Tona (1)

08067077 Escola El Castell (CRF) (1)

08030421 Escola L’Era de Dalt (2)

Zona: 083252 Gironella.

Municipi: 08049 Casserres

Centres

08015651 Escola Princesa Làscaris (2)

Municipi: 08092 Gironella

Centres

08017645 Escola de Gironella (2)

08044971 Institut Pere Fontdevila (1)

08017633 Escola Sant Marc (2)

Municipi: 08144 Olvan

Centres

08058091 ZER Baix Berguedà (2)

08022331 Escola d’Olvan-ZER Baix Berguedà (2)

Municipi: 08175 Puig-reig

Centres

08023372 Escola Alfred Mata (2)

08052207 Institut de Puig-reig (1)

Zona: 083549 Igualada.

Municipi: 08063 Castellolí

Centres

08016136 Escola Les Passeres-ZER Tres Branques (1)

Municipi: 08071 Copons

Centres

08016291 Escola Copons-ZER Vent d’Avall

Municipi: 08102 Igualada

Centres

08910022 CREDA Catalunya Central (Igualada) (1)

08064866 Escola Dolors Martí i Badia (CRF) (1)

08019460 Escola Emili Vallès (1)

08019459 Escola Gabriel Castella i Raich (2)

08019435 Escola García i Fossas (1)

08047364 Institut Joan Mercader (1)

08019654 Institut Milà i Fontanals (1)

08019642 Escola Pare Ramon Castelltort i Miralda (2)

08019630 Institut Pere Vives i Vich (1)

08062018 AFA Verge de Montserrat (2)

Municipi: 08103 Jorba

Centres

08019678 Escola Jorba-ZER El Ventall

Municipi: 08104 la Llacuna

Centres

08056781 ZER Serra d’Ancosa

08019691 Escola Vilademàger-ZER Serra d’Ancosa (2)

Municipi: 08143 Òdena

Centres

08022321 Escola Castell d’Òdena (2)

Municipi: 08226 Sant Martí de Tous

Centres

08026956 Escola Cérvola Blanca (2)

Municipi: 08250 Santa Margarida de Montbui

Centres

08057734 Escola Antoni Gaudí (1)

08056845 ZER El Ventall

08038272 Escola García Lorca (1)

08028163 Escola Montbou-ZER El Ventall (1)

08053352 Institut Montbui (CAEP) (C) (1)

Municipi: 08302 Vilanova del Camí

Centres

08031277 Escola Joan Maragall (1)

08063795 Escola Marta Mata (1)

08044168 Institut Pla de les Moreres (C) (1)

08038247 Escola Pompeu Fabra (2)

Zona: 084049 Manlleu.

Municipi: 08004 Alpens

Centres

08000086 Escola La Forja-ZER Alt Lluçanès (1)

Municipi: 08109 Lluçà

Centres

08019861 Escola Gafarró-ZER Alt Lluçanès (2)

Municipi: 08112 Manlleu

Centres

08040552 Institut Antoni Pous i Argila (C) (1)

08072176 SIN de Manlleu (CRF)

08063621 AFA Martí i Pol

08039628 Escola Pompeu Fabra (1)

08019940 Escola Puig-Agut (2)

08060964 Escola Quatre Vents (1)

Municipi: 08117 Les Masies de Voltregà

Centres

08020701 Escola Comtes de Lacambra-ZER Els Castells (1)

08060976 Institut del Voltreganès (C) (1)

08066371 Escola El Despujol (CRF) (1)

Municipi: 08131 Montesquiu

Centres

08021961 Escola El Rocal-ZER Els Castells (2)

08058076 ZER Els Castells (1)

Municipi: 08149 Olost

Centres

08022495 Escola Terra Nostra (1)

Municipi: 08151 Oristà

Centres

08022549 Escola Llevant-ZER Gavarresa (2)

Municipi: 08160 Perafita

Centres

08034795 Escola Heurom-ZER Alt Lluçanès (2)

Municipi: 08171 Prats de Lluçanès

Centres

08053005 Institut Castell del Quer (1)

08023207 Escola Lluçanès (1)

Municipi: 08183 Roda de Ter

Centres

08064787 Escola Emili Teixidor (1)

08023669 Escola Mare de Déu del Sòl del Pont (1)

08053042 Institut Miquel Martí i Pol (1)

Municipi: 08901 Rupit i Pruit

Centres

08039631 Escola L’Agullola (1)

Municipi: 08201 Sant Boi de Lluçanès

Centres

08056742 ZER Alt Lluçanès (1)

08025666 Escola Aurora-ZER Alt Lluçanès (2)

Municipi: 08212 Sant Feliu Sasserra

Centres

08026415 Escola Els Roures-ZER Gavarresa

08056857 ZER Gavarresa

Municipi: 08215 Sant Hipòlit de Voltregà

Centres

08026521 Escola Abat Oliba (1)

Municipi: 08233 Sant Pere de Torelló

Centres

08027171 Escola Josep Maria Xandri (1)

Municipi: 08237 Sant Quirze de Besora

Centres

08058428 SIN Bisaura (2)

08027249 Escola Segimon Comas (2)

Municipi: 08265 Sant Vicenç de Torelló

Centres

08028709 Escola Lloriana (2)

Municipi: 08253 Santa Maria de Besora

Centres

08038201 Escola de Santa Maria de Besora-ZER Els Castells (2)

Municipi: 08254 Santa Maria de Corcó

Centres

08028333 Escola El Cabrerès (2)

Municipi: 08285 Torelló

Centres

08058404 Institut Cirviànum de Torelló (1)

08030510 Escola Doctor Fortià i Solà (1)

08063643 AFA La Cooperativa (1)

08066383 Escola Marta Mata (CRF) (1)

08030522 Escola Vall del Ges (1)

Municipi: 17212 Vidrà

Centres

17004062 Escola Santa Bàrbara-ZER Els Castells (2)

Zona: 084050 Manresa.

Municipi: 08038 Callús

Centres

08015247 Escola Joventut (2)

Municipi: 08059 Castellfollit del Boix

Centres

08016069 Escola Coll de Gossem-ZER Bages (2)

08016070 Escola de Maians-ZER Bages (2)

Municipi: 08062 Castellnou de Bages

Centres

08063862 Escola L’Olivar (CRF) (2)

Municipi: 08084 Fonollosa

Centres

08017232 Escola Agrupació Sant Jordi (1)

Municipi: 08113 Manresa

Centres

08020127 Escola Bages (1)

08065330 Institut Cal Gravat (1)

08910001 CREDA Catalunya Central (Manresa) (1)

08046761 Institut Guillem Catà (C) (1)

08064741 Escola Ítaca (CRF) (1)

08060113 CFA Jacint Carrió i Vilaseca

08059755 Escola La Font (1)

08020061 Escola La Renaixença (2)

08063898 Escola La Sèquia (1)

08020462 Institut Lacetània (1)

08020474 Institut Lluís de Peguera (1)

08020097 Escola Pare Algué (1)

08020012 Escola Pare Ignasi Puig (2)

08033924 Institut Pius Font i Quer (1)

08039318 Escola Puigberenguer (1)

08020073 Escola Sant Ignasi (2)

08038181 Escola Serra i Húnter (2)

08067600 Escola Valldaura (CRF) (1)

Municipi: 08139 Mura

Centres

08061521 Escola de Mura-ZER El Moianès Ponent

Municipi: 08140 Navarcles

Centres

08022197 Escola Catalunya (2)

08059524 SIN de Navarcles (1)

Municipi: 08213 Sant Fruitós de Bages

Centres

08044016 Escola Flama (2)

08053054 Institut Gerbert d’Aurillac (1)

08026464 Escola Monsenyor Gibert (1)

08065251 Escola Pla del Puig (CRF) (1)

Municipi: 08218 Sant Joan de Vilatorrada

Centres

08062778 Escola Ametllers (CRF) (1)

08044545 Escola Collbaix (1)

08066322 SIN de Sant Joan de Vilatorrada (CRF)

08026725 Escola Joncadella (1)

08035313 Institut Quercus (1)

Municipi: 08098 Sant Salvador de Guardiola

Centres

08017992 Escola Montserrat (1)

Municipi: 08192 Santpedor

Centres

08053111 Institut d’Auro (1)

08066334 Escola La Serreta (CRF) (1)

08025058 Escola Riu d’Or (1)

Zona: 084335 Moià.

Municipi: 08023 Bigues i Riells

Centres

08910005 CREDA Maresme/Vallès or. (Bigues i Riells)

08060903 Escola El Colomer (CRF) (1)

08014747 Escola El Turó (1)

08060915 Institut Maria de Bell-lloc (1)

Municipi: 08055 Castellcir

Centres

08071421 ZER El Moianès Llevant

08015831 Escola La Popa-ZER El Moianès Llevant (1)

Municipi: 08064 Castellterçol

Centres

08071214 Institut Escola Castellterçol (CRFE) (1)

Municipi: 08070 Collsuspina

Centres

08065482 Escola de Collsuspina-ZER El Moianès Llevant (1)

Municipi: 08079 l’Estany

Centres

08037981 Escola de L’Estany-ZER El Moianès Llevant (2)

Municipi: 08138 Moià

Centres

08022094 Escola Josep Orriols i Roca (1)

08044600 Institut Moianès (1)

Municipi: 08210 Sant Feliu de Codines

Centres

08026208 Escola Jaume Balmes (2)

08060009 SIN Manuel Carrasco i Formiguera (1)

Municipi: 08239 Sant Quirze Safaja

Centres

08064982 Escola de Sant Quirze Safaja-ZER El Moianès Llevant (CRF) (1)

Zona: 254770 Navès.

Municipi: 25044 Bassella

Centres

25005843 Escola d’Ogern-ZER El Solsonès

Municipi: 25910 Josa i Tuixén

Centres

25004826 Escola de Tuixent-ZER El Solsonès (2)

Municipi: 25124 Lladurs

Centres

25002982 Escola de Lladurs-ZER El Solsonès

Municipi: 25129 Llobera

Centres

25003093 Escola de Llobera-ZER El Solsonès

Municipi: 25146 Navès

Centres

25003330 Escola Aiguadora-ZER El Solsonès

Municipi: 25166 Pinell de Solsonès

Centres

25003627 Escola de Sant Climent-ZER El Solsonès

Municipi: 25167 Pinós

Centres

25006069 Escola d’Ardèvol-ZER El Solsonès

Municipi: 25186 Riner

Centres

25003974 Escola de Freixinet de Solsona-ZER El Solsonès

Zona: 086435 Sallent.

Municipi: 08010 Artés

Centres

08000244 Escola Doctor Ferrer (1)

08046876 Institut Miquel Bosch i Jover (1)

Municipi: 08012 Avinyó

Centres

08000323 Escola Barnola (1)

Municipi: 08018 Balsareny

Centres

08001583 Escola Guillem de Balsareny (1)

Municipi: 08034 Calders

Centres

08015107 Escola Anton Busquets i Punset-ZER El Moianès Ponent (1)

08056729 ZER El Moianès Ponent

Municipi: 08128 Monistrol de Calders

Centres

08021934 Escola L’Esqueix-ZER El Moianès Ponent (1)

Municipi: 08141 Navàs

Centres

08072188 Institut Escola Sant Jordi (CRFE)

Municipi: 08191 Sallent

Centres

08056730 ZER Bages (2)

08039306 Escola Els Pins-ZER Bages (2)

08047376 Institut Llobregat (C) (1)

08024972 Escola Torres Amat (2)

Municipi: 08229 Sant Mateu de Bages

Centres

08068197 ZER El Cardener (2)

08038089 Escola Sant Esteve-ZER El Cardener (2)

Municipi: 08258 Santa Maria d’Oló

Centres

08028382 Escola Sesmon d’Oló-ZER Gavarresa (2)

Zona: 087270 Sant Vicenç de Castellet.

Municipi: 08053 Castellbell i el Vilar

Centres

08068616 SIN Bages Sud (CRF) (1)

08015806 Escola Jaume Balmes (2)

Municipi: 08061 Castellgalí

Centres

08016094 Escola Sant Miquel (1)

Municipi: 08127 Monistrol de Montserrat

Centres

08021892 Escola Sant Pere (2)

Municipi: 08182 el Pont de Vilomara i Rocafort

Centres

08023657 Escola Pompeu Fabra (1)

Municipi: 08262 Sant Vicenç de Castellet

Centres

08046840 Institut Castellet (1)

08065263 Escola Puigsoler (1)

08028576 Escola Sant Vicenç (2)

Zona: 257850 Solsona.

Municipi: 25163 la Coma i la Pedra

Centres

25003536 Escola de la Coma-ZER El Solsonès (2)

Municipi: 25193 Sant Llorenç de Morunys

Centres

25008248 SIN de Sant Llorenç de Morunys

25004048 Escola Vall de Lord

Municipi: 25207 Solsona

Centres

25910008 CREDA Catalunya Central (Solsona) (2)

25009009 ZER El Solsonès

25009101 Escola El Vinyet (CRF) (2)

25005454 Institut Francesc Ribalta (2)

25004243 Escola Setelsis (1)

25008753 CFA Solsonès

Zona: 087932 Súria.

Municipi: 08047 Cardona

Centres

08015612 Escola Joan de Palà-ZER El Cardener (2)

08015582 Escola Mare de Déu del Patrocini (1)

08042330 Institut Sant Ramon

Municipi: 08274 Súria

Centres

08029222 Escola Francesc Macià (1)

08029209 Escola Mare de Déu de Montserrat (1)

08042044 Institut Mig-Món (1)

Zona: 088810 Vic.

Municipi: 08037 Calldetenes

Centres

08063837 SIN de Calldetenes (2)

08015193 Escola Sant Marc (1)

Municipi: 08083 Folgueroles

Centres

08017207 Escola Mossèn Cinto (1)

Municipi: 08100 Gurb

Centres

08068380 SIN Gurb (CRF) (1)

08018029 Escola Les Escoles (1)

Municipi: 08129 Muntanyola

Centres

08063928 Escola Muntanyola (CRF) (1)

Municipi: 08199 Sant Bartomeu del Grau

Centres

08025320 Escola La Monjoia (CAEP) (1)

Municipi: 08220 Sant Julià de Vilatorta

Centres

08026786 Escola Bellpuig (1)

Municipi: 08247 Santa Eulàlia de Riuprimer

Centres

08028072 Escola El Roure Gros (1)

Municipi: 08298 Vic

Centres

08057102 Escola Andersen (CAEP) (1)

08924081 CREDA Catalunya Central (Vic) (3)

08031022 Institut de Vic (C) (1)

08031009 Escola Doctor Joaquim Salarich (2)

08057096 Escola Guillem de Montrodon-Sant Miquel dels Sants (CAEP) (1)

08031034 Institut Jaume Callís (C) (1)

08062870 Institut La Plana (1)

08067818 Escola La Sínia (1)

08060095 CFA Miquel Martí i Pol

08030819 Escola Sentfores (1)

08069499 Escola Vic-centre (CRF) (1)

Municipi: 08303 Vilanova de Sau

Centres

08031290 Escola de Vilanova de Sau

Serveis Territorials a Girona

Zona: 170495 Amer.

Municipi: 17007 Amer

Centres

17004578 Institut Castell d’Estela (1)

17000093 Escola Gaspar de Queralt (3)

Municipi: 17008 Anglès

Centres

17000135 Escola Pompeu Fabra

17004487 Institut Rafael Campalans (1)

Municipi: 17189 la Cellera de Ter

Centres

17003781 Escola Juncadella

Municipi: 17116 Osor

Centres

17002442 Escola La Vall

Municipi: 17133 Les Planes d’Hostoles

Centres

17002752 Escola Sant Cristòfol

Municipi: 17161 Sant Feliu de Pallerols

Centres

17003343 Escola Rocalba (2)

Municipi: 17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí

Centres

17000123 Escola Sant Jordi

Zona: 170586 Arbúcies.

Municipi: 17009 Arbúcies

Centres

17000160 Escola Doctor Carulla

17006605 Institut Montsoriu (C) (1)

Municipi: 17164 Sant Hilari Sacalm

Centres

17004517 Institut Anton Busquets i Punset (1)

17003434 Escola Guilleries (1)

Municipi: 17220 Viladrau

Centres

17004189 Escola Els Castanyers-ZER Guilleries (1)

08059287 ZER Guilleries (2)

Zona: 170861 Banyoles.

Municipi: 17015 Banyoles

Centres

17000342 Escola Baldiri Reixac (1)

17005182 Escola Can Puig (1)

17009345 Escola de Banyoles (CRF) (2)

17000330 Institut Josep Brugulat (1)

17006952 Escola La Draga (1)

17000305 Institut Pere Alsius i Torrent (1)

17000329 Escola Pla de l’Ametller (1)

17008365 AFA Pla de l’Estany

17006666 Institut Pla de l’Estany (1)

Municipi: 17056 Cornellà del Terri

Centres

17000986 Escola La Vall del Terri

Municipi: 17065 Esponellà

Centres

17001097 Escola Carles de Fortuny (2)

Municipi: 17071 Fontcoberta

Centres

17004827 Escola Alzina Reclamadora (2)

Municipi: 17137 Porqueres

Centres

17002818 Escola Frigolet-ZER Les Goges

17002791 Escola L’Entorn (1)

Municipi: 17174 Sant Miquel de Campmajor

Centres

17003586 Escola Roqueta-ZER Les Goges

Municipi: 17190 Serinyà

Centres

17003801 Escola Bora Gran-ZER Les Goges

17007415 ZER Les Goges

Municipi: 17218 Vilademuls

Centres

17004153 Escola de Sant Esteve de Guialbes

Zona: 171141 Besalú.

Municipi: 17010 Argelaguer

Centres

17005261 Escola Montpalau-ZER El Llierca (2)

Municipi: 17019 Besalú

Centres

17009801 Institut Escola Salvador Vilarrassa (CRFE) (2)

Municipi: 17200 Tortellà

Centres

17003902 Escola Joan Roura i Parella-ZER El Llierca (2)

Zona: 171219 la Bisbal d’Empordà.

Municipi: 17022 la Bisbal d’Empordà

Centres

17910002 CREDA Narcís Masó (Girona-La Bisbal)

17009710 Escola Empordanet (CRF) (2)

17000411 Escola Joan de Margarit

17007300 Institut La Bisbal (C) (1)

17005248 Escola Mas Clarà (1)

Municipi: 17057 Corçà

Centres

17000998 Escola El Rodonell

Municipi: 17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní l’Heura

Centres

17003631 Escola La Pedra Dreta-ZER Empordanet-Gavarres

17001024 Escola Les Gavarres-ZER Empordanet-Gavarres (2)

Municipi: 17902 Forallac

Centres

17008997 Escola Nou de Forallac (CRF) (2)

Municipi: 17205 Ullastret

Centres

17003941 Escola L’Estany-ZER Empordanet-Gavarres (2)

Zona: 171244 Blanes.

Municipi: 17023 Blanes

Centres

17000470 Escola Carles Faust

17910004 CREDA Narcís Masó (Girona-Blanes)

17007129 CFA Es Piteus

17000469 Escola Joaquim Ruyra (1)

17000548 Escola Mossèn Joan Batlle (1)

17004566 Escola Napoleó Soliva (CAEP)

17007828 Escola Pinya de Rosa (1)

17005017 Escola Quatre Vents

17008274 Escola Sa Forcanera (2)

17000551 Institut Sa Palomera

17005731 Institut S’Agulla (2)

17005662 Institut Serrallarga (C) (1)

17004712 CEE Ventijol (2)

Municipi: 17095 Lloret de Mar

Centres

17008080 Escola Àngels Alemany i Boris (1)

17010050 Escola de Lloret de Mar (CRF) (2)

17004657 Escola Esteve Carles (2)

17009898 Institut Escola Lloret de Mar (CRFP) (1)

17007014 CFA Lloret de Mar

17002107 Escola Pere Torrent (3)

17004955 Escola Pompeu Fabra

17005911 Institut Ramon Coll i Rodés (1)

17006770 Institut Rocagrossa (C) (1)

Municipi: 17103 Maçanet de la Selva

Centres

17008951 SIN Maçanet de la Selva (CRF) (2)

17008547 Escola Maçanet de la Selva (1)

17002181 Escola Sant Jordi (1)

Municipi: 17202 Tossa de Mar

Centres

17006812 Institut de Tossa de Mar (1)

17003926 Escola Ignasi Melé i Farré

Zona: 171530 Cadaqués.

Municipi: 17032 Cadaqués

Centres

17006678 SIN Cap de Creus (1)

17000627 Escola Caritat Serinyana (1)

Municipi: 17054 Colera

Centres

17000950 Escola Puig d’Esquers-ZER Cap de Creus (2)

Municipi: 17092 Llançà

Centres

17006769 Institut de Llançà (1)

17002077 Escola Pompeu Fabra (1)

Municipi: 17140 el Port de la Selva

Centres

17009631 ZER Cap de Creus

17002879 Escola Les Clisques-ZER Cap de Creus (1)

Municipi: 17138 Portbou

Centres

17002831 Escola Sant Jaume (2)

Zona: 171748 Camprodon.

Municipi: 17039 Camprodon

Centres

17000779 Escola Doctor Robert (2)

17006681 SIN Germans Vila-Riera (2)

Municipi: 17091 Llanars

Centres

17002065 Escola Les Moreres-ZER Vall de Ter

Municipi: 17224 Vilallonga de Ter

Centres

17004219 Escola La Daina-ZER Vall de Ter

Zona: 171906 Cassà de la Selva.

Municipi: 17044 Cassà de la Selva

Centres

17008501 Escola Aldric (2)

17005650 Institut de Cassà de la Selva (2)

17000846 Escola Puig d’Arques

Municipi: 17089 Llagostera

Centres

17006757 Institut de Llagostera (3)

17002031 Escola Lacustària (2)

17009138 Escola Puig de les Cadiretes (CRF) (1)

Zona: 172224 Celrà.

Municipi: 17025 Bordils

Centres

17000561 Escola de Bordils

Municipi: 17049 Celrà

Centres

17006708 Institut de Celrà (1)

17000913 Escola L’Aulet

17008471 Escola Les Falgueres (CRF) (1)

Municipi: 17050 Cervià de Ter

Centres

17007555 ZER Baix Ter

17000925 Escola L’Aixart-ZER Baix Ter

Municipi: 17067 Flaçà

Centres

17001292 Escola Les Moreres

Municipi: 17130 la Pera

Centres

17009473 ZER Empordanet-Gavarres

17002715 Escola Pedra Blanca-ZER Empordanet-Gavarres (1)

Municipi: 17166 Sant Jordi Desvalls

Centres

17003471 Escola Sant Jordi-ZER Baix Ter (1)

Municipi: 17169 Sant Julià de Ramis

Centres

17006873 Escola Castellum (CRF) (2)

17002193 Escola Santa Fe-ZER Baix Ter

Municipi: 17186 Sarrià de Ter

Centres

17003756 Escola Montserrat

Zona: 172625 l’Escala.

Municipi: 17004 Albons

Centres

17000056 Escola la Branca-ZER Montgrí (2)

Municipi: 17062 l’Escala

Centres

17005251 Institut El Pedró (1)

17001048 Escola Empúries (1)

17008481 Escola L’Esculapi (1)

Municipi: 17187 Saus, Camallera i Llampaies

Centres

17003768 Escola Els Terraprims-ZER Tramuntana (1)

17007427 ZER Tramuntana

Municipi: 17210 Ventalló

Centres

17004049 Escola de Ventalló-ZER Tramuntana

Municipi: 17217 Viladamat

Centres

17004128 Escola Puig Segalar-ZER Tramuntana

Zona: 172856 Figueres.

Municipi: 17012 Avinyonet de Puigventós

Centres

17000251 Escola Gonçal Comellas

Municipi: 17016 Bàscara

Centres

17000354 Escola Joan Reglà

Municipi: 17234 Biure

Centres

17004293 Escola Manuel de Pedrolo-ZER Les Salines

Municipi: 17029 Boadella i les Escaules

Centres

17000603 Escola Santa Cecília-ZER Les Salines

Municipi: 17026 Borrassà

Centres

17000573 Escola Sant Andreu de Borrasà-ZER Canigonenca (2)

Municipi: 17030 Cabanes

Centres

17008641 Escola de Cabanes (2)

Municipi: 17051 Cistella

Centres

17000937 Escola Mossèn Josep Maria Albert-ZER Empordà

Municipi: 17064 Espolla

Centres

17001085 Escola Antoni Balmanya-ZER Requesens

Municipi: 17005 el Far d’Empordà

Centres

17000068 Escola del Far d’Empordà

Municipi: 17066 Figueres

Centres

17004438 Institut Alexandre Deulofeu (1)

17008006 Escola Amistat (1)

17004463 Escola Anicet de Pagès i de Puig (CAEP) (2)

17008808 Escola Carme Guasch i Darné (CRF) (2)

17005649 Institut Cendrassos (1)

17910001 CREDA Narcís Masó (Girona-Figueres)

17001280 Escola Joaquim Cusí i Furtunet (1)

17004891 Escola Josep Pallach (2)

17001115 Escola Josep Pous i Pagès (CAEP)

17006711 Escola M. Àngels Anglada (1)

17007178 CFA Maria Verdaguer

17001221 Institut Narcís Monturiol (C) (1)

17007609 Institut Olivar Gran (1)

17008444 Escola Parc de les Aigües (1)

17001218 Institut Ramon Muntaner (1)

17001103 Escola Salvador Dalí (1)

17001279 Escola Sant Pau

Municipi: 17075 Garrigàs

Centres

17001371 Escola de Garrigàs-ZER Empordà (2)

Municipi: 17088 Lladó

Centres

17002028 Escola Montserrat Vayreda i Trullol-ZER Canigonenca

Municipi: 17093 Llers

Centres

17002089 Escola de Llers (2)

Municipi: 17111 Navata

Centres

17002260 Escola Joaquim Vallmajó (2)

Municipi: 17115 Ordis

Centres

17007622 ZER Canigonenca

17002430 Escola Marinada-ZER Canigonenca (2)

Municipi: 17132 Peralada

Centres

17002740 Escola Ramon Muntaner (1)

Municipi: 17135 Pont de Molins

Centres

17002776 Escola Tramuntana-ZER Empordà

Municipi: 17158 Sant Climent Sescebes

Centres

17003227 Escola Sant Sebastià-ZER Requesens (2)

Municipi: 17182 Santa Llogaia d’Àlguema

Centres

17003690 Escola Àlguema (CAEP) (2)

Municipi: 17214 Vilabertran

Centres

17004098 Escola Torre d’en Reig

Municipi: 17221 Vilafant

Centres

17008390 Institut de Vilafant (2)

17006836 Escola Les Mèlies (1)

17004748 CEE Mare de Déu del Mont

17004190 Escola Sol i Vent

Municipi: 17226 Vilamalla

Centres

17004232 Escola Josep de Ribot i Olivas

Municipi: 17228 Vilanant

Centres

17007695 ZER Empordà

17004244 Escola Tramuntana-ZER Empordà

Zona: 173241 Girona.

Municipi: 17002 Aiguaviva

Centres

17000032 Escola Vilademany (2)

Municipi: 17073 Fornells de la Selva

Centres

17001346 Escola Forn d’Anells (1)

Municipi: 17079 Girona

Centres

17001449 Escola Annexa-Joan Puigbert (1)

17005042 Institut Carles Rahola i Llorens (1)

17001887 Escola Carme Auguet (CAEP) (2)

17004694 Escola Cassià Costal (2)

17001954 Escola de Vila-roja (CAEP)

17008286 Escola Domeny (1)

17001425 Escola Eiximenis

17009126 Escola El Bosc de la Pabordia (CRF) (2)

17001759 Institut Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona (3)

17004347 Escola Font de la Pólvora (CAEP)

17001693 CEE Font de l’Abella

17007181 CFA Girona

17001723 Institut Jaume Vicens Vives (1)

17001450 Escola Joan Bruguera (1)

17001930 Escola Josep Dalmau i Carles

17001838 Escola Mare de Déu del Mont

17006721 Escola Marta Mata (1)

17004529 Escola Migdia (1)

17004943 Escola Montfalgars

17001735 Institut Montilivi (3)

17001486 Escola Montjuïc

17004499 Institut Narcís Xifra i Masmitjà (C) (1)

17010049 Escola Nova de Girona (CRF) (2)

17004724 CEE Palau (2)

17008675 Escola Pericot (CRF) (2)

17001516 Escola Pla de Girona (1)

17004335 Escola Santa Eugènia (2)

17006939 Institut Santa Eugènia (C) (1)

17004530 Institut Santiago Sobrequés i Vidal (1)

17003422 Escola Taialà (1)

17001462 Escola Verd (1)

Municipi: 17142 Quart

Centres

17009242 Escola Mas Nadal (CRF) (2)

17002922 Escola Santa Margarida (2)

Municipi: 17215 Vilablareix

Centres

17009205 Institut de Vilablareix (2)

17004116 Escola Madrenc (1)

Zona: 173538 Hostalric.

Municipi: 17027 Breda

Centres

17000585 Escola Montseny

Municipi: 17083 Hostalric

Centres

17001981 Escola Mare de Déu dels Socors (1)

17006733 Institut Vescomtat de Cabrera (C) (1)

Municipi: 17146 Riells i Viabrea

Centres

17002983 Escola El Bruc (3)

17010037 SIN El Bruc (CRF) (2)

Municipi: 17159 Sant Feliu de Buixalleu

Centres

17008894 Escola Alzines Balladores (CRF) (2)

Zona: 173617 la Jonquera.

Municipi: 17001 Agullana

Centres

17007518 ZER Les Salines

17000019 Escola Lluís Marià Vidal-ZER Les Salines

Municipi: 17042 Capmany

Centres

17000822 Escola Els Dòlmens-ZER Requesens

17007488 ZER Requesens

Municipi: 17060 Darnius

Centres

17001036 Escola Mont-roig-ZER Requesens (2)

Municipi: 17086 la Jonquera

Centres

17006745 Institut de La Jonquera (1)

17002004 Escola Josep Peñuelas del Rio

Municipi: 17102 Maçanet de Cabrenys

Centres

17002168 Escola Les Salines-ZER Les Salines

Municipi: 17014 la Vajol

Centres

17007294 Escola Castell Cabrera-ZER Les Salines

Zona: 174920 Olot.

Municipi: 17021 Beuda

Centres

17006940 Escola de Lliurona

Municipi: 17046 Castellfollit de la Roca

Centres

17000861 Escola Castellroc

Municipi: 17105 Mieres

Centres

17002201 Escola Finestres-ZER Els Volcans (2)

Municipi: 17109 Montagut i Oix

Centres

17002247 Escola Mont Cós-ZER El Llierca (2)

Municipi: 17114 Olot

Centres

17002302 Escola-Llar Lluís Maria Mestres i Martí (1)

17005893 Institut Bosc de la Coma (2)

17910006 CREDA Narcís Masó (Girona-Olot)

17008778 Escola El Morrot (CRF) (2)

17007671 CFA La Garrotxa

17002399 Institut La Garrotxa (1)

17002296 Escola Malagrida (1)

17002387 Institut Montsacopa (1)

17002314 Escola Pla de Dalt (1)

17002429 Escola Sant Roc (3)

17002326 Escola Volcà Bisaroques

Municipi: 17139 les Preses

Centres

17008882 Escola La Bòbila (CRF) (1)

Municipi: 17149 Riudaura

Centres

17003082 Escola Lluís Castells-ZER Els Volcans

Municipi: 17165 Sant Jaume de Llierca

Centres

17007452 ZER El Llierca

17003461 Escola Les Escomes-ZER El Llierca

Municipi: 17185 Sant Joan les Fonts

Centres

17003732 Escola Castanyer (2)

Municipi: 17184 Santa Pau

Centres

17007506 ZER Els Volcans

17003719 Escola Joan Maragall-ZER Els Volcans (2)

Municipi: 17207 la Vall d’en Bas

Centres

17003951 Parvulari de Sant Esteve d’en Bas (3)

17004001 Escola Verntallat (3)

Zona: 175080 Palafrugell.

Municipi: 17013 Begur

Centres

17000263 Escola Doctor Arruga

17004876 Escola l’Olivar Vell (CAEP)

Municipi: 17110 Mont-ras

Centres

17002259 Escola Torres Jonama (2)

Municipi: 17117 Palafrugell

Centres

17002557 Institut Baix Empordà (1)

17006782 Escola Carrilet (1)

17002545 Institut Frederic Martí i Carreras (1)

17002491 Escola Josep Barceló i Matas

17008146 CFA Palafrugell

17008523 Escola Pi Verd (CRF) (2)

17002481 Escola Torres Jonama (1)

Municipi: 17124 Pals

Centres

17002651 Escola Quermany (2)

Zona: 175092 Palamós.

Municipi: 17034 Calonge

Centres

17008468 Escola La Sínia (2)

17000718 Escola Mare de Déu de la Mercè

17000688 Escola Pere Rosselló

17000706 Institut Puig Cargol (C) (1)

Municipi: 17118 Palamós

Centres

17005352 Institut de Palamós (1)

17004736 CEE Els Àngels (3)

17002569 Escola Ruiz Giménez (1)

17002612 Escola Vila-romà (1)

Municipi: 17209 Vall-llobrega

Centres

17008493 Escola Vall-llobrega (CRF) (2)

Zona: 175882 Puigcerdà.

Municipi: 17006 Alp

Centres

17000071 Escola Bac de Cerdanya

Municipi: 17024 Bolvir

Centres

17004888 Escola Santa Cecília-ZER Cerdanya

Municipi: 17078 Ger

Centres

17001395 Escola Santa Coloma-ZER Cerdanya (2)

Municipi: 17094 Llívia

Centres

17007439 ZER Cerdanya

17002090 Escola Jaume I-ZER Cerdanya

Municipi: 17141 Puigcerdà

Centres

17002880 Escola Alfons I (2)

17910005 CREDA Narcís Masó (Girona-Puigcerdà)

17008419 Escola Llums del Nord (CRF) (2)

17005741 Institut Pere Borrell (1)

Zona: 176114 Ribes de Freser.

Municipi: 17134 Planoles

Centres

17002764 Escola Núria Morer i Pi-ZER Comte Arnau

Municipi: 17145 Ribes de Freser

Centres

17006794 SIN Joan Triadú (1)

17002958 Escola Mare de Déu de Núria (3)

Zona: 176151 Ripoll.

Municipi: 17036 Campdevànol

Centres

17000731 Escola Pirineu (3)

Municipi: 17147 Ripoll

Centres

17005704 Institut Abat Oliba (3)

17910003 CREDA Narcís Masó (Girona-Ripoll)

17004761 CEE Doctor Ramon Suriñach (1)

17002995 Escola Joan Maragall

17008377 AFA Ripollès

17004751 Escola Tomàs Raguer

Municipi: 17170 Vallfogona de Ripollès

Centres

17007464 ZER Comte Arnau

17003537 Escola de Vallfogona de Ripollès-ZER Comte Arnau

Zona: 176308 Roses.

Municipi: 17011 l’Armentera

Centres

17000241 Escola Fluvianets (2)

Municipi: 17047 Castelló d’Empúries

Centres

17006083 Institut Castelló d’Empúries (1)

17008729 SIN Castelló d’Empúries (CRF) (2)

17008663 Escola El Bruel (CRF) (2)

17007907 Escola Joana d’Empúries (1)

17000871 Escola Ruiz Amado

Municipi: 17074 Fortià

Centres

17001361 Escola Teresa de Pallejà

Municipi: 17077 Garriguella

Centres

17001383 Escola Joaquim Gifré (1)

Municipi: 17120 Palau-saverdera

Centres

17002624 Escola Martí Inglès (2)

Municipi: 17128 Pau

Centres

17002703 Escola Pau (2)

Municipi: 17152 Roses

Centres

17005364 Institut Cap Norfeu (CAEP) (C) (1)

17006800 Escola Els Grecs (1)

17006851 Institut Illa de Rodes (C) (1)

17004451 Escola Jaume Vicens i Vives (1)

17008237 Escola Montserrat Vayreda (2)

17003136 Escola Narcís Monturiol (1)

Municipi: 17175 Sant Miquel de Fluvià

Centres

17003598 Escola Vallgarriga (2)

Municipi: 17178 Sant Pere Pescador

Centres

17003628 Escola Llagut (2)

Municipi: 17223 Vilajuïga

Centres

17004207 Escola Santiago Ratés (2)

Municipi: 17225 Vilamacolum

Centres

17004220 Escola Els Valentins-ZER Tramuntana

Zona: 176450 Salt.

Municipi: 17020 Bescanó

Centres

17000408 Escola Doctor Sobrequés

17009783 SIN La Miquela (CRF) (2)

Municipi: 17155 Salt

Centres

17900035 CREDA Narcís Masó (seu c: Salt)

17008298 Escola El Gegant del Rec (2)

17004864 Escola El Pla (1)

17003215 Escola La Farga (CAEP)

17004360 CEE La Masana

17009850 Escola Les Arrels (CRF) (2)

17005339 CFA Les Bernardes

17008687 Escola Les Deveses (CRF) (1)

17007919 Escola Mas Masó (1)

17003203 Institut Salvador Espriu (C) (3)

17008407 SIN Salvador Sunyer i Aimeric (C) (2)

17003151 Escola Silvestre Santaló (1)

17005388 Institut Vallvera (C) (1)

17005522 Escola Veïnat (2)

Municipi: 17163 Sant Gregori

Centres

17003392 Escola Agustí Gifre

Zona: 176692 Sant Feliu de Guíxols.

Municipi: 17048 Castell-Platja d’Aro

Centres

17000895 Escola Els Estanys (3)

17009278 Escola Fanals d’Aro (CRF) (2)

17006691 Institut Ridaura (C) (2)

17000883 Escola Vall d’Aro (1)

Municipi: 17160 Sant Feliu de Guíxols

Centres

17008018 Escola Ardenya (CRF) (2)

17003318 Institut de Sant Feliu de Guíxols (1)

17003264 Escola Gaziel

17004682 Escola L’Estació (1)

17003321 Escola Mossèn Baldiri Reixach

17003306 Institut Sant Elm (C) (1)

17007658 CFA Sant Feliu de Guíxols

Municipi: 17181 Santa Cristina d’Aro

Centres

17003689 Escola Pedralta (1)

Zona: 176862 Sant Joan de les Abadesses.

Municipi: 17112 Ogassa

Centres

17005029 Escola L’Esquirol-ZER Vall de Ter

Municipi: 17167 Sant Joan de les Abadesses

Centres

17009813 Institut Escola Sant Joan de les Abadesses (2)

Municipi: 17177 Sant Pau de Segúries

Centres

17003616 Escola Els Pinets-ZER Vall de Ter (2)

17007440 ZER Vall de Ter

Zona: 177349 Santa Coloma de Farners.

Municipi: 17033 Caldes de Malavella

Centres

17008651 SIN de Caldes de Malavella (2)

17008781 Escola La Benaula (2)

17000676 Escola Sant Esteve (1)

Municipi: 17148 Riudarenes

Centres

17003070 Escola Josep Boada (1)

Municipi: 17150 Riudellots de la Selva

Centres

17003094 Escola de Riudellots de la Selva (1)

Municipi: 17180 Santa Coloma de Farners

Centres

17008249 Escola Castell de Farners (CRF) (1)

17910011 CREDA Narcís Masó (Girona-Sta Coloma Farners)

17005376 Institut de Santa Coloma de Farners (C) (1)

17008389 AFA La Selva

17003641 Escola Sant Salvador d’Horta (1)

Municipi: 17193 Sils

Centres

17009308 SIN de Sils (2)

17009199 Escola Els Estanys (CRF) (2)

17003823 Escola Verdaguer (1)

Municipi: 17213 Vidreres

Centres

17004906 Escola Salvador Espriu (1)

17004074 Escola Sant Iscle

17006824 Institut Vidreres (C) (2)

Municipi: 17233 Vilobí d’Onyar

Centres

17004281 Escola Josep Madrenys (1)

Zona: 178391 Torroella de Montgrí.

Municipi: 17018 Bellcaire d’Empordà

Centres

17000381 Escola El Rajaret-ZER Montgrí

17007531 ZER Montgrí

Municipi: 17199 Torroella de Montgrí

Centres

17003872 Escola Guillem de Montgrí

17005923 Institut Montgrí (C) (1)

17003860 Escola Portitxol

Municipi: 17204 Ullà

Centres

17003938 Escola Puig Rodó-ZER Montgrí

Municipi: 17211 Verges

Centres

17009795 Institut Escola Francesc Cambó i Batlle (CRFE) (2)

Serveis Territorials a Lleida

Zona: 250041 Agramunt.

Municipi: 25003 Agramunt

Centres

25000067 Escola Macià-Companys (1)

25005260 Institut Ribera del Sió (1)

Municipi: 25138 Montgai

Centres

25003241 Escola Colomina-ZER El Romaní (1)

25003238 Escola de Butsènit-ZER El Sió

25008078 ZER El Romaní

25007852 ZER El Sió

Municipi: 25177 Preixens

Centres

25003822 Escola de Les Ventoses-ZER El Sió

25003810 Escola de Preixens-ZER El Sió (1)

Municipi: 25181 Puigverd d’Agramunt

Centres

25003858 Escola de Puigverd d’Agramunt-ZER El Sió

Zona: 250156 Albatàrrec.

Municipi: 25007 Albatàrrec

Centres

25000158 Escola Sant Salvador (1)

Municipi: 25010 Alcanó

Centres

25000183 Escola d’Alcanó-ZER L’Eral

Municipi: 25014 Alfés

Centres

25000274 Escola d’Alfés-ZER L’Eral (2)

Municipi: 25142 Montoliu de Lleida

Centres

25003305 Escola Sant Isidre-ZER La Coma

Municipi: 25200 Sarroca de Lleida

Centres

25004115 Escola La Roca-ZER L’Eral (2)

25008108 ZER L’Eral (2)

Municipi: 25211 Sudanell

Centres

25004401 Escola El Roser-ZER La Coma (2)

25008111 ZER La Coma (2)

Municipi: 25212 Sunyer

Centres

25004413 Escola de Sunyer-ZER L’Eral

Municipi: 25226 Torrebesses

Centres

25004656 Escola de Torrebesses-ZER L’Eral

Zona: 250171 l’Albi.

Municipi: 25009 l’Albi

Centres

25000171 Escola Els Aubis-ZER Riu Set (1)

25008042 ZER Riu Set (1)

Municipi: 25073 Cervià de les Garrigues

Centres

25001333 Escola El Cérvol-ZER Riu Set (2)

Municipi: 25169 la Pobla de Cérvoles

Centres

25003664 Escola Josep Espasa-ZER Riu Set

Municipi: 25255 Vinaixa

Centres

25005107 Escola Sant Bonifaci-ZER Riu Set

Zona: 250235 Alcarràs.

Municipi: 25011 Alcarràs

Centres

25000195 Escola Comtes de Torregrossa (1)

25007153 Institut d’Alcarràs (C) (3)

25008893 Escola Parc del Saladar (CRF) (2)

Municipi: 25210 Soses

Centres

25004395 Escola Jaume Miret

Municipi: 25232 Torres de Segre

Centres

25004747 Escola Carrassumada (1)

Zona: 250247 Alcoletge.

Municipi: 25012 Alcoletge

Centres

25000225 Escola Mare de Déu del Carme (2)

Municipi: 25254 Vilanova de la Barca

Centres

25005090 Escola Mestral-ZER Argelaga (2)

Zona: 250351 Alguaire.

Municipi: 25016 Alguaire

Centres

25005120 Escola Teresa Bergadà (1)

Municipi: 25174 la Portella

Centres

25003792 Escola Blanca de Villalonga-ZER Alt Segrià

Municipi: 25189 Rosselló

Centres

25004000 Escola La Rosella (1)

Municipi: 25228 Torrefarrera

Centres

25009733 Institut Joan Solà (CRF) (2)

25004711 Escola la Creu (1)

Municipi: 25251 Vilanova de Segrià

Centres

25008145 ZER Alt Segrià

25005065 Escola de Vilanova de Segrià-ZER Alt Segrià

Zona: 250387 Almacelles.

Municipi: 25019 Almacelles

Centres

25000341 Escola Antònia Simó Arnó (2)

25006483 Institut Canigó (1)

Municipi: 25912 Gimenells i el Pla de la Font

Centres

25000511 Escola Inocencio Pardos-ZER Ponent (2)

25000481 Escola Sant Isidre-ZER Ponent (2)

Zona: 250405 Almenar.

Municipi: 25013 Alfarràs

Centres

25005119 Escola Pinyana (CAEP) (1)

Municipi: 25015 Algerri

Centres

25000286 Escola Sant Blai-ZER Serra Llarga (2)

25007906 ZER Serra Llarga (2)

Municipi: 25021 Almenar

Centres

25006227 Institut d’Almenar (C) (1)

25007992 Escola d’Almenar

Municipi: 25112 Ivars de Noguera

Centres

25001795 Escola Sant Sebastià-ZER Serra Llarga (2)

Zona: 250557 Arbeca.

Municipi: 25029 Arbeca

Centres

25000602 Escola Albirka

Municipi: 25180 Puiggròs

Centres

25005910 Escola Abat Ruera-ZER Pedrera (2)

Zona: 250715 Artesa de Lleida.

Municipi: 25006 l’Albagés

Centres

25000146 Escola Mare de Déu de Montserrat-ZER Vall de l’Aranyó

Municipi: 25033 Artesa de Lleida

Centres

25000626 Escola Els Til·lers (1)

Municipi: 25036 Aspa

Centres

25000687 Escola d’Aspa-ZER Vall de l’Aranyó (2)

Municipi: 25067 Castelldans

Centres

25001254 Escola Timorell-ZER Vall de l’Aranyó (2)

25008054 ZER Vall de l’Aranyó (2)

Municipi: 25076 el Cogul

Centres

25001394 Escola Camp Crusat-ZER Vall de l’Aranyó

Municipi: 25182 Puigverd de Lleida

Centres

25003861 Escola Sant Jordi

Zona: 250727 Artesa de Segre.

Municipi: 25034 Artesa de Segre

Centres

25000638 Escola Els Planells (1)

25005429 Institut Els Planells (1)

Municipi: 25079 Cubells

Centres

25001436 Escola Sol Naixent-ZER El Romaní (2)

Municipi: 25250 Vilanova de Meià

Centres

25005053 Escola Mare de Déu del Puig de Meià-ZER El Romaní

Zona: 250831 Balaguer.

Municipi: 25040 Balaguer

Centres

25005727 Institut Almatà (C)

25000781 Escola Àngel Guimerà (CAEP) (1)

25008561 CFA Balaguer (2)

25000833 Institut Ciutat de Balaguer (C) (1)

25910003 CREDA Lleida (Balaguer) (1)

25000778 Escola Gaspar de Portolà

25000857 Escola La Noguera

25008789 Escola Mont-roig (CRF) (2)

Zona: 251008 Bell-lloc d’Urgell.

Municipi: 25004 els Alamús

Centres

25000110 Escola Arrels-ZER l’Horta de Lleida

Municipi: 25048 Bell-lloc d’Urgell

Centres

25000985 Escola Ramon Farrerons (1)

Municipi: 25052 Bellvís

Centres

25001084 Escola Joaquim Palacín (1)

25001072 Escola Rufí Bedoya-ZER Plaurcén

Municipi: 25168 el Poal

Centres

25003652 Escola El Roser-ZER Plaurcén

25007943 ZER Plaurcén

Zona: 251069 Bellpuig.

Municipi: 25041 Barbens

Centres

25000869 Escola Sant Roc-ZER Riu Ondara

Municipi: 25046 Belianes

Centres

25000951 Escola Pere Teixiné-ZER Riu Corb (2)

25007876 ZER Riu Corb (2)

Municipi: 25050 Bellpuig

Centres

25006598 Institut Lo Pla d’Urgell (1)

25001011 Escola Valeri Serra (1)

Municipi: 25113 Ivars d’Urgell

Centres

25001801 Escola Mare de Déu de l’Horta

Municipi: 25130 Maldà

Centres

25005892 Escola Maldanell-ZER Riu Corb

Municipi: 25154 els Omells de Na Gaia

Centres

25005909 Escola Mossèn Ramon Muntanyola-ZER Riu Corb

Municipi: 25176 Preixana

Centres

25003809 Escola Montalbà-ZER Riu Corb (2)

Municipi: 25902 Sant Martí de Riucorb

Centres

25004103 Escola El Tallat-ZER Riu Corb

Zona: 251082 Bellver de Cerdanya.

Municipi: 25051 Bellver de Cerdanya

Centres

25001059 Escola Mare de Déu de Talló (1)

Municipi: 25127 Lles de Cerdanya

Centres

25003056 Escola Portella Blanca-ZER Baridà-Batllia

Municipi: 25139 Montellà i Martinet

Centres

25007797 ZER Baridà-Batllia

25003263 Escola Pere Sarret-ZER Baridà-Batllia (2)

25003275 Escola Ridolaina-ZER Baridà-Batllia

Municipi: 25175 Prats i Sansor

Centres

25005983 Escola Sant Serni-ZER Baridà-Batllia (1)

Municipi: 25179 Prullans

Centres

25003846 Escola El Puig-ZER Baridà-Batllia

Zona: 251306 les Borges Blanques.

Municipi: 25058 les Borges Blanques

Centres

25910006 CREDA Lleida (les Borges Blanques) (2)

25001141 Escola Joan XXIII (3)

25006525 Institut Josep Vallverdú

Municipi: 25081 l’Espluga Calba

Centres

25008236 ZER Pedrera

25001473 Escola Porcel de Cervera-ZER Pedrera

Municipi: 25153 els Omellons

Centres

25003445 Escola Josep Güell-ZER Pedrera (2)

Zona: 251653 Camarasa.

Municipi: 25002 Àger

Centres

25000031 Escola Andreu Farran-ZER Montsec

Municipi: 25037 les Avellanes i Santa Linya

Centres

25000699 Escola de les Avellanes-ZER Montsec

25000717 Escola de Tartareu-ZER Montsec

25007840 ZER Montsec

Municipi: 25062 Camarasa

Centres

25001229 Escola Dos Rius-ZER El Jonc (2)

Municipi: 25069 Castelló de Farfanya

Centres

25001278 Escola Santa Maria-ZER Serra Llarga (2)

Municipi: 25156 Os de Balaguer

Centres

25003482 Escola Leandre Cristòfol-ZER Montsec (2)

25003470 Escola L’Espígol-ZER Montsec (2)

Zona: 252270 Cervera.

Municipi: 25072 Cervera

Centres

25001311 Institut Antoni Torroja (C)

25910007 CREDA Lleida (Cervera)

25001291 Escola Jaume Balmes (1)

25008571 CFA Joan Comorera (2)

25005685 Institut La Segarra (C)

25009095 Escola Les Savines (1)

25001321 Escola Mossèn Josep Arques (1)

Zona: 252463 Corbins.

Municipi: 25078 Corbins

Centres

25006501 Escola Alba (1)

25008224 ZER Argelaga

25001424 Escola Sol Ixent (1)

Municipi: 25231 Torrelameu

Centres

25009800 Escola Torrelameu-ZER Argelaga (CRF) (2)

Zona: 252750 Esterri d’Àneu.

Municipi: 25017 Alins

Centres

25000316 Escola d’Alins-ZER Alt Pallars Sobirà

Municipi: 25086 Esterri d’Àneu

Centres

25001539 Escola La Closa (1)

25007025 SIN Morelló (1)

Municipi: 25221 Tírvia

Centres

25004577 Escola de Tírvia-ZER Alt Pallars Sobirà

Municipi: 25901 Vall de Cardós

Centres

25003895 Escola Els Minairons-ZER Alt Pallars Sobirà (2)

Zona: 253078 la Fuliola.

Municipi: 25070 Castellserà

Centres

25001281 Escola El Terrall-ZER Espernallac (1)

25008066 ZER Espernallac (1)

Municipi: 25096 la Fuliola

Centres

25001618 Escola Guillem Isarn (1)

Municipi: 25225 Tornabous

Centres

25004644 Escola Espígol-ZER Riu Ondara (2)

25008157 ZER Riu Ondara (2)

Zona: 253327 la Granadella.

Municipi: 25020 Almatret

Centres

25000407 Escola Sant Miquel-ZER L’Oliver

Municipi: 25170 Bellaguarda

Centres

25003676 Escola Els Set Focs-ZER Elaia

Municipi: 25056 Bovera

Centres

25001126 Escola Vallmajor-ZER Elaia (2)

Municipi: 25101 la Granadella

Centres

25001710 Escola de la Granadella-ZER Elaia (2)

25007815 ZER Elaia (2)

25007499 Institut l’Olivera (2)

Municipi: 25125 Llardecans

Centres

25003019 Escola Arc d’Adà-ZER L’Oliver (2)

Municipi: 25133 Maials

Centres

25007918 ZER L’Oliver (2)

25003123 Escola Otogesa-ZER L’Oliver (2)

Zona: 253479 Guissona.

Municipi: 25110 Guissona

Centres

25007505 Institut de Guissona (1)

25009113 Escola Mestre Ramon Estadella i Torradeflot (CRF)

25001761 Escola Ramon Faus i Esteve (1)

Municipi: 25223 Torà

Centres

25004607 Escola Sant Gil (1)

Zona: 253650 Juncosa.

Municipi: 25118 Juncosa

Centres

25007888 ZER Garrigues Altes

25001916 Escola L’Espígol-ZER Garrigues Altes

Municipi: 25206 el Soleràs

Centres

25004231 Escola del Soleràs-ZER Garrigues Altes

Municipi: 25224 els Torms

Centres

25004619 Escola Joan Benet i Petit-ZER Garrigues Altes (2)

Zona: 253662 Juneda.

Municipi: 25119 Juneda

Centres

25001928 Escola Manuel Ortiz i Castelló (1)

Municipi: 25230 Torregrossa

Centres

25004723 Escola La Bassa

Zona: 253807 Lleida.

Municipi: 25023 Alpicat

Centres

25000468 Escola Doctor Serés (1)

Municipi: 25053 Benavent de Segrià

Centres

25001096 Escola Sant Joan (2)

Municipi: 25120 Lleida

Centres

25001990 Escola Antoni Bergós-ZER L’Horta de Lleida (2)

25002052 Escola Balàfia

25002064 Escola Camps Elisis (1)

25002799 Institut Caparrella (1)

25010127 Institut Castell dels Templers (CRF)

25002076 Escola Cervantes (CAEP)

25009034 Escola Ciutat Jardí (CRF) (1)

25900022 CREDA Lleida (seu c: Lleida) (2)

25002131 Escola Creu del Batlle-ZER L’Horta de Lleida

25002672 Escola de Pràctiques I (1)

25010085 Escola de Raïmat (CRF)

25006720 Institut d’Hoteleria i Turisme (2)

25002854 Escola El Segrià-ZER L’Horta de Lleida (1)

25002921 Escola El Vilot-ZER Ponent (2)

25001953 Escola Enric Farreny (1)

25005442 Institut Escola del Treball (1)

25006744 CEE Esperança (1)

25006264 Escola Espiga (2)

25008649 Escola Francesco Tonucci (CRF) (1)

25005880 Escola Frederic Godas (1)

25002143 Escola Ginesta (CAEP) (1)

25002726 Institut Guindàvols (1)

25007611 CFA Joan Carles I

25005673 Escola Joan Maragall (1)

25002787 Institut Joan Oró (1)

25005430 Escola Joan XXIII

25006409 Escola Joc de la Bola (1)

25006495 Institut Josep Lladonosa (C) (1)

25009836 Institut La Mitjana (CRF) (2)

25009344 Escola La Mitjana (CRF) (2)

25007921 ZER L’Horta de LLeida (1)

25002091 Escola Magí Morera i Galícia (CAEP) (1)

25005491 Escola Magraners (1)

25006513 Institut Manuel de Montsuar (1)

25007189 Institut Maria Rúbies (C) (3)

25002696 Institut Marius Torres

25009071 Escola Països Catalans (CRF) (1)

25008777 Escola Parc de l’Aigua (CRF) (1)

25002106 Escola Pardinyes (1)

25009149 Escola Pinyana (CRF) (2)

25008133 ZER Ponent (2)

25008212 Escola Pràctiques II (1)

25002121 Escola Príncep de Viana (1)

25002088 Escola Riu Segre (1)

25006771 Institut Ronda (1)

25002684 Institut Samuel Gili i Gaya (1)

25006276 Escola Sant Jordi (1)

25002659 Escola Sant Josep de Calassanç

25002003 Escola Santa Maria de Gardeny (CAEP) (1)

25006410 CFA Segrià

25006197 Escola Terres de Ponent (CAEP)

25006732 Institut Torrevicens (C) (1)

Municipi: 25233 Torre-serona

Centres

25004759 Escola El Roser-ZER Alt Segrià

Zona: 254368 Mollerussa.

Municipi: 25068 Castellnou de Seana

Centres

25001266 Escola L’Estel-ZER Vent Serè

Municipi: 25093 Fondarella

Centres

25001606 Escola Minyons d’Urgell-ZER Plaurcén (2)

Municipi: 25099 Golmés

Centres

25001692 Escola Francesc Arenes (1)

Municipi: 25122 Linyola

Centres

25002970 Escola El Sitjar (1)

Municipi: 25135 Miralcamp

Centres

25003147 Escola Sant Miquel (1)

Municipi: 25137 Mollerussa

Centres

25910005 CREDA Lleida (Mollerussa)

25007517 Institut La Serra (1)

25009356 Escola Les Arrels (CRF)

25005171 Escola Mestre Ignasi Peraire (1)

25008625 CFA Mollerussa

25003202 Institut Mollerussa

25005545 Escola Pompeu Fabra (1)

25005557 CEE Siloé (2)

25005582 Institut Terres de Ponent

Municipi: 25158 el Palau d’Anglesola

Centres

25003494 Escola Arnau Berenguer

Municipi: 25205 Sidamon

Centres

25004221 Escola El Timó-ZER Plaurcén (2)

Municipi: 25248 Vilanova de Bellpuig

Centres

25005016 Escola Marinada-ZER Vent Serè

25008091 ZER Vent Serè

Municipi: 25252 Vila-sana

Centres

25005077 Escola Mossèn Ton Clavé-ZER Vent Serè (2)

Zona: 254873 Oliana.

Municipi: 25149 Oliana

Centres

25006471 Institut Aubenç (1)

25005132 Escola Sant Jordi (1)

Municipi: 25165 Peramola

Centres

25003585 Escola Sant Miquel-ZER Narieda

Zona: 254988 Organyà.

Municipi: 25077 Coll de Nargó

Centres

25001400 Escola Sant Climent-ZER Narieda (2)

Municipi: 25155 Organyà

Centres

25003469 Escola Miret i Sans-ZER Narieda

25007827 ZER Narieda

Zona: 255580 la Pobla de Segur.

Municipi: 25171 la Pobla de Segur

Centres

25008352 Institut de La Pobla de Segur (3)

25003688 Escola Els Raiers

Zona: 255634 el Pont de Suert.

Municipi: 25173 el Pont de Suert

Centres

25006240 Institut El Pont de Suert (1)

25003755 Escola Ribagorçana (1)

Municipi: 25227 la Torre de Cabdella

Centres

25008765 Escola La Vall Fosca-ZER Pallars Jussà (2)

Municipi: 25043 la Vall de Boí

Centres

25008534 Escola de La Vall de Boí-ZER Alta Ribagorça (2)

Municipi: 25245 Vilaller

Centres

25007891 ZER Alta Ribagorça

25004981 Escola Vidal i Abad-ZER Alta Ribagorça

Zona: 255671 Ponts.

Municipi: 25172 Ponts

Centres

25003718 Escola de Ponts

25006574 Institut de Ponts (1)

Zona: 256092 Ribera d’Ondara.

Municipi: 25055 Biosca

Centres

25001102 Escola Sants Abdó i Senén-ZER La Segarra (2)

Municipi: 25911 els Plans de Sió

Centres

25003500 Escola de les Pallargues-ZER La Segarra

Municipi: 25905 Ribera d’Ondara

Centres

25007773 ZER La Segarra

25004085 Escola Vall Ondara-ZER La Segarra (2)

Municipi: 25191 Sanaüja

Centres

25004024 Escola de Sanaüja-ZER La Segarra (2)

Municipi: 25192 Sant Guim de Freixenet

Centres

25004036 Escola L’Estel (2)

Municipi: 25194 Sant Ramon

Centres

25004073 Escola Mare de Déu de la Mercè-ZER La Segarra (2)

Zona: 257734 Serós.

Municipi: 25038 Aitona

Centres

25008297 ZER Baix Segrià (2)

25000730 Escola Francesc Feliu-ZER Baix Segrià (2)

Municipi: 25102 la Granja d’Escarp

Centres

25001722 Escola Sant Jaume-ZER Baix Segrià (2)

Municipi: 25131 Massalcoreig

Centres

25003111 Escola de Massalcoreig-ZER Baix Segrià

Municipi: 25204 Seròs

Centres

25004218 Escola Miquel Baró Daban (1)

25007529 Institut Seròs (3)

Zona: 257760 la Seu d’Urgell.

Municipi: 25005 Alàs i Cerc

Centres

25000122 Escola Sant Esteve-ZER Urgellet

Municipi: 25140 Montferrer i Castellbò

Centres

25003299 Escola Els Agols-ZER Urgellet (2)

Municipi: 25185 Ribera d’Urgellet

Centres

25003950 Escola Arnau Mir-ZER Urgellet

Municipi: 25203 la Seu d’Urgell

Centres

25001242 Escola Castell-Ciutat-ZER Urgellet (1)

25910001 CREDA Lleida (la Seu d’Urgell)

25004188 Institut Joan Brudieu (C) (1)

25008583 AFA La Seu d’Urgell

25009368 Escola La Valira (CRF) (2)

25004140 Escola Mossèn Albert Vives

25005533 Escola Pau Claris (1)

25007864 ZER Urgellet (1)

Zona: 257898 Sort.

Municipi: 25126 Llavorsí

Centres

25007803 ZER Alt Pallars Sobirà

25003032 Escola de Llavorsí-ZER Alt Pallars Sobirà

Municipi: 25183 Rialp

Centres

25003871 Escola Montsent de Pallars-ZER Alt Pallars Sobirà

Municipi: 25209 Sort

Centres

25005144 Escola Àngel Serafí i Casanovas

25006291 Institut Hug Roger III (1)

Zona: 258039 Tàrrega.

Municipi: 25027 Anglesola

Centres

25000584 Escola Santa Creu (CAEP)

Municipi: 25217 Tàrrega

Centres

25006781 Institut Alfons Costafreda

25004531 Escola Àngel Guimerà (1)

25910004 CREDA Lleida (Tàrrega)

25004462 Escola Jacint Verdaguer (1)

25004498 Institut Manuel de Pedrolo (1)

25008790 Escola Maria-Mercè Marçal (CRF) (1)

25008595 CFA Tàrrega

Zona: 258088 Térmens.

Municipi: 25008 Albesa

Centres

25000161 Escola L’Àlber

Municipi: 25134 Menàrguens

Centres

25003135 Escola Joan Ros i Porta-ZER El Jonc

Municipi: 25220 Térmens

Centres

25004565 Escola Alfred Potrony (1)

Zona: 258453 Tremp.

Municipi: 25115 Isona i Conca Dellà

Centres

25001886 Escola Aeso-ZER Pallars Jussà

25007839 ZER Pallars Jussà

Municipi: 25234 Tremp

Centres

25910002 CREDA Lleida (Tremp) (1)

25006288 Institut de Tremp (1)

25006549 Escola d’Espluga de Serra-ZER Alta Ribagorça (2)

25008984 CFA Tremp (CRF)

25004772 Escola Valldeflors (1)

Zona: 258842 Val d’Aran.

Municipi: 25057 es Bòrdes

Centres

25001138 Escola Casteth Leon-ZER Val d’Aran (*) (1)

Municipi: 25059 Bossòst

Centres

25001199 Escola Sant Ròc (*) (1)

Municipi: 25121 Les

Centres

25006148 Institut d’Ostalaria de Les-Val d’Aran (*) (2)

25002957 Escola Estudi Alejandro Casona (*) (1)

Municipi: 25025 Naut Aran

Centres

25000535 Escola Loseron-ZER Val d’Aran (*) (1)

25000560 Escola Ruda-ZER Val d’Aran (*)

25000559 Escola Sant Martí-ZER Val d’Aran (*)

25007931 ZER Val d’Aran (*)

Municipi: 25243 Vielha e Mijaran

Centres

25910009 CREDA Lleida (Vielha) (*) (2)

25006239 Institut d’Aran (*) (1)

25004899 Escola Eth Roser-ZER Val d’Aran (*)

25004929 Escola Garona (*) (1)

25008741 CFA Val d’Aran (*) (2)

Zona: 258635 Vallfogona de Balaguer.

Municipi: 25047 Bellcaire d’Urgell

Centres

25000961 Escola Bonavista

25007700 Institut Ermengol IV (1)

Municipi: 25049 Bellmunt d’Urgell

Centres

25001001 Escola Sant Bartomeu-ZER Espernallac

Municipi: 25164 Penelles

Centres

25003551 Escola Ramon Gombal-ZER Espernallac (1)

Municipi: 25035 la Sentiu de Sió

Centres

25000675 Escola Mare de Déu de la Guardiola-ZER El Romaní

Municipi: 25240 Vallfogona de Balaguer

Centres

25008081 ZER El Jonc

25008935 Escola La Ràpita-ZER El Jonc (2)

25004851 Escola Salvador Espriu-ZER El Jonc

Zona: 258787 Verdú.

Municipi: 25074 Ciutadilla

Centres

25001357 Escola de Ciutadilla-ZER Guicivervi

Municipi: 25109 Guimerà

Centres

25001758 Escola de Guimerà-ZER Guicivervi

Municipi: 25242 Verdú

Centres

25004863 Escola Jardí-ZER Guicivervi (2)

Municipi: 25244 Vilagrassa

Centres

25007761 ZER Guicivervi (2)

25004966 Escola Ramon Perelló-ZER Guicivervi (2)

Serveis Territorials a Tarragona

Zona: 430251 Alcover.

Municipi: 43005 Alcover

Centres

43009497 Institut Fonts del Glorieta (1)

43000135 Escola Mare de Déu del Remei (1)

Zona: 430481 Altafulla.

Municipi: 43012 Altafulla

Centres

43009977 Institut d’Altafulla (1)

43010402 Escola El Roquissar (1)

43000251 Escola La Portalada (1)

Municipi: 43043 el Catllar

Centres

43005352 Escola L’Agulla (1)

Municipi: 43097 la Nou de Gaià

Centres

43005467 Escola Les Codinetes (1)

Municipi: 43126 la Riera de Gaià

Centres

43005157 Escola Montoliu (1)

Municipi: 43135 Salomó

Centres

43005662 Escola Josep Nin

Zona: 430561 l’Arboç.

Municipi: 43016 l’Arboç

Centres

43007580 Institut de L’Arboç (1)

43000378 Escola Sant Julià

Municipi: 43020 Banyeres del Penedès

Centres

43005133 Escola Mare de Déu del Priorat (1)

Municipi: 43024 Bellvei

Centres

43000548 Escola La Muntanyeta (1)

Zona: 431199 la Bisbal de Falset.

Municipi: 43027 la Bisbal de Falset

Centres

43005339 Escola Montsant-ZER Montsant (1)

Municipi: 43099 la Palma d’Ebre

Centres

43005479 Escola 1 d’Abril-ZER Ebre

Zona: 431311 Les Borges del Camp.

Municipi: 43007 l’Aleixar

Centres

43009059 ZER Baix Camp Nord

43000184 Escola Teresa Salvat i Llauradó-ZER Baix Camp Nord (2)

Municipi: 43009 Alforja

Centres

43000214 Escola Josep Fusté (2)

Municipi: 43031 Les Borges del Camp

Centres

43010578 Institut Fontanelles (1)

43000627 Escola Rocabruna (2)

Municipi: 43081 Maspujols

Centres

43010220 Escola de Maspujols (CRF)

Municipi: 43128 Riudecols

Centres

43005561 Escola Mare de Déu del Roser (1)

Municipi: 43169 Vilaplana

Centres

43010621 Escola Cingle Roig-ZER Baix Camp Nord

Zona: 431552 Calafell.

Municipi: 43037 Calafell

Centres

43007257 Institut Camí de Mar (C) (1)

43009898 Escola Castell de Calafell (1)

43011121 Escola de Calafell 2 (CRF)

43010098 Escola La Ginesta (1)

43010372 Institut La Talaia

43000721 Escola Mossèn Jacint Verdaguer (1)

43000706 Escola Santa Creu de Calafell (1)

Municipi: 43051 Cunit

Centres

43010815 Escola Els Cossetans (1)

43009850 Institut Ernest Lluch i Martí (1)

43000998 Escola Pompeu Fabra (1)

43008535 Escola Solcunit (1)

Zona: 431679 Cambrils.

Municipi: 43038 Cambrils

Centres

43006654 Institut Cambrils (1)

43008547 Escola Cambrils (1)

43910017 CREDA Tarragona (Cambrils) (1)

43007038 Institut Escola d’Hoteleria i Turisme (1)

43010141 Escola Guillem Fortuny (1)

43000731 Escola Joan Ardèvol (1)

43011212 Escola La Bòbila (CRF) (1)

43010335 Institut La Mar de la Frau (1)

43006356 Escola Marinada (2)

43010581 Escola Mas Clariana (1)

43000779 Institut Ramon Berenguer IV (1)

Zona: 431837 Capçanes.

Municipi: 43040 Capçanes

Centres

43000792 Escola Sant Isidre-ZER Les Vinyes (1)

Municipi: 43070 els Guiamets

Centres

43001334 Escola Sant Feliu-ZER Les Vinyes

Municipi: 43076 Marçà

Centres

43001383 Escola Anicet Villar-ZER Les Vinyes (1)

43010554 ZER Les Vinyes

Municipi: 43082 el Masroig

Centres

43001498 Escola Onze de Setembre-ZER Baix Priorat

Zona: 432428 Constantí.

Municipi: 43047 Constantí

Centres

43005893 Escola Centcelles (CAEP) (2)

43007646 Institut de Constantí (CAEP) (C) (1)

43000895 Escola Mossèn Ramon Bergadà (2)

Zona: 432507 Cornudella de Montsant.

Municipi: 43049 Cornudella de Montsant

Centres

43000962 Escola Dr. Piñol i Aguadé-ZER Montsant-Serra de Prades

43008699 SIN Montsant (1)

43009001 ZER Montsant-Serra de Prades

Municipi: 43112 Poboleda

Centres

43002053 Escola Garbí-ZER Montsant-Serra de Prades

Municipi: 43116 Prades

Centres

43005510 Escola Serra de Prades-ZER Montsant-Serra de Prades

Municipi: 43157 Ulldemolins

Centres

43004487 Escola Montsant-ZER Montsant-Serra de Prades (2)

Municipi: 43174 la Vilella Baixa

Centres

43010839 Escola Serra Major-ZER L’Aglà

Zona: 432660 l’Espluga de Francolí.

Municipi: 43054 l’Espluga de Francolí

Centres

43006617 Institut Joan Amigó i Callau (C) (1)

43001036 Escola Martí Poch (1)

Municipi: 43176 Vimbodí i Poblet

Centres

43005081 Escola Mare de Déu dels Torrents-ZER Poblet

43009141 ZER Poblet (2)

Zona: 432775 Falset.

Municipi: 43023 Bellmunt del Priorat

Centres

43000512 Escola El Sarraí-ZER Baix Priorat

Municipi: 43055 Falset

Centres

43001051 Escola Antoni Vilanova (1)

43910009 CREDA Tarragona (Falset)

43006691 Institut Priorat (1)

Municipi: 43114 Porrera

Centres

43009047 ZER Baix Priorat

43005509 Escola Rossend Giol-ZER Baix Priorat (1)

Zona: 433391 Gratallops.

Municipi: 43035 Cabacés

Centres

43000676 Escola El Castell-ZER Montsant

43011303 ZER Montsant

Municipi: 43069 Gratallops

Centres

43009023 ZER L’Aglà

43001310 Escola Llicorella-ZER L’Aglà

Municipi: 43085 el Molar

Centres

43005455 Escola Pius XII-ZER L’Aglà

Zona: 433913 Llorenç del Penedès.

Municipi: 43028 la Bisbal del Penedès

Centres

43010414 Institut Coster de la Torre (1)

43000597 Escola Ull del Vent (2)

Municipi: 43074 Llorenç del Penedès

Centres

43001361 Escola Les Cometes (1)

Municipi: 43090 el Montmell

Centres

43001656 Escola Teresa Godes i Domènech (2)

Municipi: 43137 Sant Jaume dels Domenys

Centres

43005583 Escola Els Quatre Vents (1)

Municipi: 43140 Santa Oliva

Centres

43005595 Escola La Parellada (CAEP) (1)

Zona: 434474 Montblanc.

Municipi: 43021 Barberà de la Conca

Centres

43000470 Escola Valldemur-ZER Conca de Barberà

Municipi: 43029 Blancafort

Centres

43000603 Escola de Blancafort-ZER Poblet (1)

Municipi: 43086 Montblanc

Centres

43910005 CREDA Tarragona (Montblanc)

43001553 Escola Les Muralles (1)

43009187 Institut Martí l’Humà (1)

43010323 CFA Montblanc

Municipi: 43107 Pira

Centres

43001954 Escola Antoni Tous-ZER Conca de Barberà (1)

Municipi: 43147 Solivella

Centres

43009072 ZER Conca de Barberà

43003124 Escola Sagrat Cor-ZER Conca de Barberà (1)

Municipi: 43172 Vilaverd

Centres

43005017 Escola del Montgoi-ZER Poblet (2)

Zona: 434486 Montbrió del Camp.

Municipi: 43033 Botarell

Centres

43009126 ZER Baix Camp Sud

43000640 Escola Mare de Déu de la Candela-ZER Baix Camp Sud (1)

Municipi: 43053 Duesaigües

Centres

43005376 Escola Puigmarí-ZER Baix Camp Sud (1)

Municipi: 43088 Montbrió del Camp

Centres

43001607 Escola Josep M. Soler i Gené (1)

Municipi: 43127 Riudecanyes

Centres

43005558 Escola Sant Mateu (2)

Municipi: 43167 Vilanova d’Escornalbou

Centres

43004888 Escola Font de l’Arc-ZER Baix Camp Sud (1)

Zona: 434450 Mont-Roig del Camp.

Municipi: 43092 Mont-roig del Camp

Centres

43008638 Institut Antoni Ballester (1)

43012095 Institut Escola Joan Miró (CRFE)

43010487 Escola Marcel·lí Esquius (CRF)

43001668 Escola Mare de Déu de la Roca (2)

Municipi: 43118 Pratdip

Centres

43005522 Escola Santa Marina (1)

Municipi: 43162 Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant

Centres

43007208 Institut Berenguer d’Entença (1)

43004657 Escola Mestral (1)

43004700 Escola Valdelors

Zona: 434693 el Morell.

Municipi: 43095 el Morell

Centres

43008407 Institut El Morell (1)

43001735 Escola Ventura Gassol (1)

Municipi: 43100 els Pallaresos

Centres

43010591 Escola dels Pallaresos (CRF)

43010748 Institut Els Pallaresos (1)

43001826 Escola Sant Sebastià (1)

Municipi: 43103 Perafort

Centres

43009886 Escola Josep Veciana (1)

Municipi: 43109 la Pobla de Mafumet

Centres

43005480 Escola Mare de Déu del Lledó (1)

Municipi: 43144 la Secuita

Centres

43003082 Escola Guillem de Claramunt (1)

Municipi: 43166 Vilallonga del Camp

Centres

43004864 Escola Pere Virgili (2)

Zona: 435454 el Pla de Santa Maria.

Municipi: 43036 Cabra del Camp

Centres

43000688 Escola de Cabra del Camp-ZER La Parellada (1)

Municipi: 43059 Figuerola del Camp

Centres

43009138 ZER La Parellada (1)

43001115 Escola Mare de Déu de l’Esperança-ZER La Parellada (1)

Municipi: 43108 el Pla de Santa Maria

Centres

43001966 Escola Sant Ramon (2)

Municipi: 43113 el Pont d’Armentera

Centres

43005492 Escola Santa Magdalena-ZER La Parellada (2)

Zona: 436057 Reus.

Municipi: 43123 Reus

Centres

43002594 Institut Baix Camp (C) (1)

43006216 Escola Cèlia Artiga (2)

43002260 Escola Ciutat de Reus (2)

43910002 CREDA Tarragona (Reus)

43007385 Institut d’Horticultura i Jardineria (1)

43005753 Escola Doctor Alberich i Casas (CAEP) (1)

43005765 Escola Eduard Toda i Güell (2)

43011145 Escola Els Ganxets (CRF)

43006678 Institut Gabriel Ferrater i Soler (1)

43002570 Institut Gaudí (1)

43002272 Escola General Prim (2)

43010864 Escola Isabel Besora (CRF)

43005901 Escola Joan Rebull (2)

43008444 Institut Josep Tapiró (1)

43010505 Escola La Vitxeta (1)

43007166 Institut Lluís Domènech i Montaner (1)

43002259 Escola Marià Fortuny

43008857 CFA Mas Pellicer (3)

43002247 Escola Misericòrdia (CAEP) (2)

43007105 Escola Montsant (2)

43007178 Escola Mowgli (1)

43012083 Institut Escola Pi del Burgar (CRFE) (1)

43002235 Escola Pompeu Fabra (CAEP)

43002211 Escola Prat de la Riba (2)

43006228 Escola Rosa Sensat (CAEP) (2)

43010852 Institut Roseta Mauri (C) (1)

43006061 Escola Rubió i Ors (CAEP) (1)

43002582 Institut Salvador Vilaseca (1)

43005935 Escola Sant Bernat Calbó (CAEP) (1)

43006541 Escola Teresa Miquel i Pàmies (1)

Zona: 436227 Riudoms.

Municipi: 43129 Riudoms

Centres

43002752 Escola Beat Bonaventura Gran (2)

43010529 Escola Cavaller Arnau (CRF)

43007658 Institut Joan Guinjoan i Gispert (1)

Municipi: 43178 Vinyols i els Arcs

Centres

43005121 Escola Santa Caterina (1)

Zona: 437360 Santa Coloma de Queralt.

Municipi: 43130 Rocafort de Queralt

Centres

43006371 Escola Sant Roc-ZER Conca de Barberà

Municipi: 43139 Santa Coloma de Queralt

Centres

43003011 Escola Cor de Roure (1)

43006708 Institut Joan Segura i Valls (1)

Municipi: 43142 Sarral

Centres

43003069 Escola Salvador Ninot

Zona: 437669 la Selva del Camp.

Municipi: 43011 Almoster

Centres

43005327 Escola Ramon Sugrañes (1)

Municipi: 43042 Castellvell del Camp

Centres

43005340 Escola Santa Anna (1)

Municipi: 43145 la Selva del Camp

Centres

43003100 Escola Abel Ferrater (2)

43009679 Escola Gil Cristià i Arbós (CRF)

43008511 Institut Joan Puig i Ferreter (1)

Zona: 438029 Tarragona.

Municipi: 43907 la Canonja

Centres

43008481 Institut Collblanc (C) (1)

43003185 Escola La Canonja (2)

Municipi: 43148 Tarragona

Centres

43003641 Institut Antoni de Martí i Franquès (1)

43003136 Escola Bonavista (CAEP) (2)

43009722 Institut Cal·lípolis (1)

43006125 Institut Campclar (1)

43005911 Escola Campclar (CAEP) (2)

43005959 Escola Cèsar August (2)

43003653 Institut Comte de Rius (1)

43925251 CREDA Tarragona (seu c: Tarragona) (3)

43010396 Escola de Ponent (CRF)

43003690 Escola de Pràctiques (2)

43003720 Escola El Miracle (2)

43003768 Escola Els Àngels (2)

43005704 Institut Francesc Vidal i Barraquer (1)

43007051 CFA Josepa Massanés i Dalmau (2)

43005170 Escola La Floresta (2)

43010876 Escola l’Arrabassada (CRF)

43006563 Escola Marcel·lí Domingo (2)

43006381 Escola Mediterrani (CAEP) (2)

43005169 Escola Pau Delclòs (1)

43007117 Escola Pax (1)

43006630 Institut Pere Martell (2)

43003732 Institut Pons d’Icart (1)

43008501 SIN Pont del Diable (C) (1)

43005686 Escola Riu Clar (1)

43009369 Escola Saavedra (1)

43008432 Institut Sant Pere i Sant Pau (C) (1)

43003321 Escola Sant Pere i Sant Pau (1)

43003227 Escola Sant Salvador (1)

43003306 Escola Serrallo (2)

43008729 CFA Tarragona

43009230 Escola Tarragona (CRF) (1)

43011479 Institut Tarragona (CRF)

43003756 Escola Torreforta (1)

43008390 Institut Torreforta (1)

Zona: 438285 Torredembarra.

Municipi: 43030 Bonastre

Centres

43000615 Escola L’Estel-ZER Els Ceps (1)

Municipi: 43050 Creixell

Centres

43005364 Escola Les Eres (CAEP) (1)

Municipi: 43111 la Pobla de Montornès

Centres

43005145 Escola Els Ametllers (1)

Municipi: 43131 Roda de Barà

Centres

43011194 Escola El Cucurull (CRF)

43011418 Institut Roda de Barà (CRF)

43002776 Escola Salvador Espriu (1)

Municipi: 43153 Torredembarra

Centres

43003884 Escola Antoni Roig (2)

43009242 Escola L’Antina (1)

43010827 Escola Mirades

43006851 Escola Molí de Vent (2)

43007661 Institut Ramon de la Torre (1)

43006952 Institut Torredembarra (1)

Zona: 438704 Valls.

Municipi: 43080 la Masó

Centres

43001462 Escola Els Til·lers-ZER El Francolí (1)

Municipi: 43124 la Riba

Centres

43005546 Escola de La Riba

Municipi: 43160 Vallmoll

Centres

43004505 Escola Mare de Déu del Roser (2)

Municipi: 43161 Valls

Centres

43004530 Escola Baltasar Segú (2)

43910001 CREDA Tarragona (Valls)

43009114 ZER El Francolí

43006575 Escola Eladi Homs (1)

43006861 Escola Enxaneta

43004633 Escola Eugeni d’Ors (2)

43004611 Institut Jaume Huguet (1)

43004529 Escola Mare de Déu de la Candela (1)

43004608 Institut Narcís Oller (C) (1)

43004517 Escola Rocabruna-ZER El Francolí (1)

43010608 Institut Serra de Miramar

43010074 CFA Valls (1)

Zona: 438765 el Vendrell.

Municipi: 43002 Albinyana

Centres

43005297 Escola Joan Perucho (1)

Municipi: 43163 el Vendrell

Centres

43004803 Institut Andreu Nin (1)

43004748 Escola Àngel Guimerà

43006587 Escola Àngels Garriga (1)

43004797 Institut Baix Penedès (1)

43910004 CREDA Tarragona (el Vendrell) (2)

43010062 AFA El Vendrell (3)

43004736 Escola Els Secallets (1)

43006988 CEE Garbí (1)

43010165 Escola Marta Mata (CRF)

43010189 Institut Mediterrània (1)

43004815 Escola Pau Casals (1)

43010177 Escola Pla de Mar (1)

43008924 Escola Teresina Martorell (1)

Zona: 438893 Vilabella.

Municipi: 43010 Alió

Centres

43000226 Escola La Barquera-ZER Atzavara (1)

Municipi: 43034 Bràfim

Centres

43000652 Escola Sant Jaume de Bràfim-ZER Atzavara (CAEP) (1)

Municipi: 43098 Nulles

Centres

43009035 ZER Atzavara (2)

43001796 Escola Sant Sebastià-ZER Atzavara (1)

Municipi: 43119 Puigpelat

Centres

43002171 Escola Joan Plana (2)

Municipi: 43165 Vilabella

Centres

43005637 Escola Manuel de Castellví i Feliu-ZER Atzavara (2)

Zona: 438856 Vila-Rodona.

Municipi: 43001 Aiguamúrcia

Centres

43006174 Escola Les Moreres (1)

43000020 Escola Sant Miquel (1)

Municipi: 43079 Masllorenç

Centres

43005421 Escola Berenguer de Montoliu-ZER Els Ceps (1)

43009096 ZER Els Ceps (2)

Municipi: 43132 Rodonyà

Centres

43005571 Escola Les Comes (2)

Municipi: 43170 Vila-rodona

Centres

43004921 Escola Bernardí Tolrà (1)

Zona: 438881 Vila-Seca i Salou.

Municipi: 43905 Salou

Centres

43006393 Escola Europa (2)

43007543 Institut Jaume I (1)

43010347 Institut Marta Mata (1)

43009451 Escola Salou (1)

43004931 Escola Santa Maria del Mar (2)

43010153 Escola Vora Mar (CRF) (1)

Municipi: 43171 Vila-seca

Centres

43005947 Escola Cal·lípolis (2)

43011492 Escola La Canaleta (CRF)

43006241 Escola La Plana (CAEP) (2)

43006332 Escola Mestral (2)

43010530 Escola Miramar (1)

43005972 Institut Ramon Barbat i Miracle (1)

43005005 Escola Sant Bernat Calvó (2)

43004979 Escola Torroja i Miret (2)

43008523 Institut Vila-seca (1)

43010086 AFA Vilaseca (3)

Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre

Zona: 430213 Alcanar.

Municipi: 43004 Alcanar

Centres

43000081 Escola Joan Baptista Serra (1)

43005698 Escola Marjal-ZER Mediterrània (2)

43009308 ZER Mediterrània

43007087 Institut Sòl de Riu (1)

Zona: 430262 l’Aldea.

Municipi: 43904 l’Aldea

Centres

43004050 Escola 21 d’Abril

43004037 Escola Maria García i Cabanes (1)

Municipi: 43903 Camarles

Centres

43008419 Institut Camarles (1)

43004116 Escola del Lligallo del Gànguil-ZER Mestral (1)

43003975 Escola Sant Àngel (1)

Zona: 430501 l’Ametlla de Mar.

Municipi: 43013 l’Ametlla de Mar

Centres

43006976 Institut Mare de Déu de la Candelera (1)

43000263 Escola Sant Jordi (1)

Municipi: 43906 l’Ampolla

Centres

43005194 Escola Mediterrani (1)

Municipi: 43104 el Perelló

Centres

43007211 Institut Blanca d’Anjou (1)

43001929 Escola Jaume II (1)

Zona: 430523 Amposta.

Municipi: 43014 Amposta

Centres

43010773 Escola Consol Ferré (CRF) (1)

43910006 CREDA Tarragona (Amposta) (1)

43010888 Institut de Tecnificació

43009217 Escola del Poble Nou del Delta-ZER Mediterrània

43005224 Escola Mestre Agustí Barberà

43000275 Escola Miquel Granell (1)

43006101 Institut Montsià (1)

43000329 Institut Ramon Berenguer IV (1)

43008754 CFA Sebastià Juan Arbó (2)

43006186 Escola Soriano Montagut

Zona: 430730 Ascó.

Municipi: 43019 Ascó

Centres

43000433 Escola Sant Miquel

Municipi: 43152 la Torre de l’Espanyol

Centres

43005601 Escola El Tormo-ZER Ribera d’Ebre Nord

Municipi: 43177 Vinebre

Centres

43005108 Escola Les Eres-ZER Ribera d’Ebre Nord

Zona: 430951 Batea.

Municipi: 43022 Batea

Centres

43012113 Institut Escola Mare de Déu del Portal (1)

Municipi: 43041 Caseres

Centres

43000809 Escola La Gessera-ZER Ports-Algars

Municipi: 43110 la Pobla de Massaluca

Centres

43002016 Escola L’Ametller-ZER Terra Alta Nord

Municipi: 43175 Vilalba dels Arcs

Centres

43005650 Escola El Diví Mestre-ZER Terra Alta Nord

43009370 ZER Terra Alta Nord

Zona: 432593 Deltebre.

Municipi: 43901 Deltebre

Centres

43006964 Institut de Deltebre (1)

43004074 Escola L’Assumpció

43006873 Escola Riumar (2)

43004013 Escola Sant Miquel

Zona: 432880 Flix.

Municipi: 43060 Flix

Centres

43007233 Institut de Flix (1)

43001127 Escola Enric Grau i Fontserè (1)

Municipi: 43125 Riba-roja d’Ebre

Centres

43011029 ZER Ebre

43002661 Escola Sant Agustí-ZER Ebre

Zona: 433123 Gandesa.

Municipi: 43032 Bot

Centres

43000639 Escola Sant Blai-ZER Terra Alta-Centre

Municipi: 43048 Corbera d’Ebre

Centres

43000950 Escola Doctor Ferran-ZER Terra Alta-Centre

43009461 ZER Terra Alta-Centre

Municipi: 43056 la Fatarella

Centres

43001097 Escola Los Castellets-ZER Terra Alta Nord

Municipi: 43064 Gandesa

Centres

43910008 CREDA Tarragona (Gandesa)

43001231 Escola Puig Cavaller (1)

43006642 Institut Terra Alta (C) (1)

Municipi: 43106 el Pinell de Brai

Centres

43001942 Escola Cèsar Martinell-ZER Terra Alta-Centre

Zona: 433500 Horta de Sant Joan.

Municipi: 43018 Arnes

Centres

43000421 Escola La Miranda-ZER Ports-Algars

43009229 ZER Ports-Algars

Municipi: 43071 Horta de Sant Joan

Centres

43001346 Escola Montsagre

Municipi: 43117 Prat de Comte

Centres

43002144 Escola Mare de Déu de la Fontcalda-ZER Ports-Algars

Zona: 434670 Móra d’Ebre.

Municipi: 43026 Benissanet

Centres

43000561 Escola Antoni Nat-ZER Benissanet-Miravet

43009606 ZER Benissanet-Miravet

Municipi: 43084 Miravet

Centres

43005443 Escola Roc Llop i Convalia-ZER Benissanet-Miravet

Municipi: 43093 Móra d’Ebre

Centres

43910007 CREDA Tarragona (Móra d’Ebre) (2)

43007129 Institut Julio Antonio (1)

43001681 Escola Lluís Viñas i Viñoles

43010311 AFA Ribera d’Ebre

Zona: 434681 Móra la Nova.

Municipi: 43065 Garcia

Centres

43005406 Escola El Verger-ZER Ribera d’Ebre Nord

43009345 ZER Ribera d’Ebre Nord

Municipi: 43067 Ginestar

Centres

43001280 Escola Pàmies-ZER La Font de l’Aiguadí (2)

Municipi: 43094 Móra la Nova

Centres

43012289 Institut Escola 3 d’Abril (CRFE)

Municipi: 43121 Rasquera

Centres

43005534 Escola de Rasquera-ZER La Font de l’Aiguadí

43009394 ZER La Font de l’Aiguadí

Municipi: 43150 Tivissa

Centres

43003835 Escola Josep Riba-ZER Les Vinyes

43003847 Escola Marcel·lí Domingo

Zona: 436290 Roquetes.

Municipi: 43008 Alfara de Carles

Centres

43005315 Escola d’Alfara de Carles-ZER Mont Caro

Municipi: 43133 Roquetes

Centres

43002831 Escola Mestre Marcel·lí Domingo (1)

43005674 Escola Raval de Cristo-ZER Mont Caro

43008420 Institut Roquetes (1)

Zona: 436574 Sant Carles de la Ràpita.

Municipi: 43136 Sant Carles de la Ràpita

Centres

43002892 Escola Carles III (1)

43007221 Institut Els Alfacs (1)

43006551 Escola Horta Vella (1)

Zona: 436823 Sant Jaume d’Enveja.

Municipi: 43902 Sant Jaume d’Enveja

Centres

43004189 Escola Sant Jaume

43005613 Escola Setze de Febrer-ZER Mediterrània

Zona: 437311 Santa Bàrbara.

Municipi: 43063 la Galera

Centres

43005391 Escola Sant Llorenç-ZER Montsià (2)

Municipi: 43068 Godall

Centres

43005418 Escola Sant Salvador-ZER Montsià

Municipi: 43077 Mas de Barberans

Centres

43001395 Escola Teresa Subirats i Mestre-ZER Montsià (2)

Municipi: 43078 Masdenverge

Centres

43009084 ZER Montsià

43001437 Escola Rosa Gisbert-ZER Montsià

Municipi: 43138 Santa Bàrbara

Centres

43003008 Escola Jaume Balmes

43008456 Institut Les Planes (1)

Zona: 438145 Tivenys.

Municipi: 43025 Benifallet

Centres

43000551 Escola Llorenç Vallespí i Vidiella-ZER Riu i Serra

43009321 ZER Riu i Serra

Municipi: 43149 Tivenys

Centres

43003801 Escola La Pineda-ZER Riu Avall (2)

43009011 ZER Riu Avall (2)

Zona: 438420 Tortosa.

Municipi: 43155 Tortosa

Centres

43003951 Escola Bítem-ZER Riu Avall (2)

43008912 Escola Cinta Curto (1)

43910003 CREDA Tarragona (Tortosa) (1)

43011170 Institut Cristòfol Despuig (1)

43012307 Institut Escola Daniel Mangrané (CRFE)

43004441 Institut de l’Ebre (1)

43006046 Escola Divina Pastora-ZER Mestral

43004244 Escola El Temple

43004256 Escola Ferreries (1)

43004438 Institut Joaquin Bau (C) (1)

43004232 Escola La Mercè (CAEP) (1)

43009618 ZER Mestral

43009311 ZER Mont Caro

43003987 Escola Port rodó-ZER Mestral (2)

43004268 Escola Remolins (CAEP)

43005625 Escola Sant Antoni Abat-ZER Mont Caro

43008389 Escola Sant Llatzer (CRF)

43009771 AFA Tortosa (1)

Zona: 438492 Ulldecona.

Municipi: 43062 Freginals

Centres

43005388 Escola Mestre Josep Roncero I Pallarès-ZER Montsià (1)

Municipi: 43044 la Sénia

Centres

43006681 Institut de La Sénia (1)

43000871 Escola Jaume I (1)

Municipi: 43156 Ulldecona

Centres

43006496 Institut Manuel Sales i Ferré (C) (1)

43004463 Escola Ramón y Cajal

Zona: 439393 Xerta.

Municipi: 43006 Aldover

Centres

43005303 Escola Sant Jordi-ZER Riu i Serra

Municipi: 43102 Paüls

Centres

43001851 Escola Sant Roc-ZER Riu i Serra (2)

Municipi: 43052 Xerta

Centres

43001000 Escola de Xerta

Annex 4

^

Codis de Centres als efectes de sol·licitud de destinació dels col·lectius dels cossos d’ensenyaments secundaris i de règim especial (inclou instituts, instituts escola, SIN, EOI, EASD, CFA/AFA, CREDA i EAP)

CRF Centre de recent posada en funcionament

CAEP Centre d’atenció educativa preferent

(C) Centre amb Programa PROA

(*) Centre amb exigència del requisit d’aranès

(1) Centre sense barreres arquitectòniques (amb rampes i ascensors o planta baixa)

(2) Centre que només disposa de rampes

(3) Centre que només disposa d’ascensors

Consorci d’Educació de Barcelona

Zona: 080197 Barcelona.

Municipi: 08019 Barcelona

Centres

08013172 Institut Ausiàs March (C) (3)

08061725 EOI Barcelona III (3)

08062195 EOI Barcelona IV (3)

08062201 EOI Barcelona V (1)

08035167 Institut Barcelona-Congrés (3)

08044511 EOI Barcelona-Vall d’Hebron (1)

08061907 AFA Barceloneta (1)

08013470 Institut Barri Besòs (CAEP) (1)

08055002 CFA Barri Gòtic (1)

08013184 Institut Bernat Metge (C) (1)

08061932 AFA Bon Pastor (2)

08055063 CFA Canyelles

08062109 AFA Ciutat Meridiana (2)

08052839 Institut Consell de Cent (C) (1)

08071226 Institut Escola Costa i Llobera (1)

08901335 CREDAC Pere Barnils (seu c: Barcelona) (1)

08047698 SIN Cristòfol Colom (CAEP)

08038570 EOI de Barcelona (1)

08044156 EASD Deià (1)

08044922 Institut Dr. Puigvert (3)

08900243 EAP B-01 Nou Barris (1)

08900244 EAP B-02 Sant Andreu

08900245 EAP B-03 Sants-Montjuïc (3)

08900247 EAP B-20 Ciutat vella (1)

08900248 EAP B-21 St.Marti-Verneda

08900273 EAP B-30 Dist. VI (Gràcia)

08900274 EAP B-31 Horta-Guinardó

08900405 EAP B-41 Sarrià-St.Gervasi (1)

08900406 EAP B-42 les Corts (2)

08900415 EAP B-47 Eixample

08900246 EAP Deficients Visuals (1)

08062249 CFA El Carmel (1)

08060228 AFA El Clot (1)

08013147 Institut Emperador Carles (1)

08043462 Institut Ernest Lluch (1)

08013275 Institut Escola del Treball (1)

08044934 Institut Escola d’Hoteleria i Turisme de Barcelona (1)

08045513 Institut Flos i Calcat (3)

08040849 Institut Fort Pius (C) (1)

08052724 Institut Francisco de Goya (3)

08044120 CFA Freire

08058775 Institut Front Marítim (1)

08044065 Institut Galileo Galilei (1)

08072589 EOI Guinardó (CRF) (1)

08040141 Institut Icària (2)

08013159 Institut Infanta Isabel d’Aragó (1)

08013111 Institut Jaume Balmes (1)

08013123 Institut Joan Boscà (C) (3)

08057540 Institut Joan Brossa (1)

08033882 Institut Joan Coromines (1)

08013101 Institut Joan d’Àustria (C) (1)

08054228 Institut Joan Fuster (C) (1)

08034576 Institut Joan Salvat i Papasseit (1)

08052761 SIN Josep Comas i Solà (C) (1)

08044958 Institut Josep Pla (3)

08034205 Institut La Guineueta (1)

08040138 Institut La Sedeta (1)

08062146 CFA La Verneda (2)

08039057 Institut L’Alzina (3)

08061968 AFA Les Corts (1)

08034564 Institut Les Corts (3)

08013329 EASD Llotja (2)

08052827 Institut Lluís Domènech i Montaner (1)

08046581 Institut Lluís Vives (1)

08061944 AFA Madrid

08045525 Institut Manuel Carrasco i Formiguera (1)

08055683 CFA Manuel Sacristán (1)

08014401 Institut Mare de Déu de la Mercè (1)

08061701 CFA Maria Rubies (1)

08062262 AFA Martinet de Nit (3)

08013226 Institut Menéndez y Pelayo (C) (1)

08013196 Institut Milà i Fontanals (1)

08052581 Institut Miquel Tarradell (CAEP) (C) (1)

08013135 Institut Moisès Broggi (3)

08013093 Institut Montjuïc (C) (1)

08013202 Institut Montserrat (1)

08013214 Institut Narcís Monturiol (1)

08053571 Inst.-Esc. Art. Oriol Martorell (1)

08035209 Institut Pablo R. Picasso (CAEP) (C) (1)

08061683 CFA Palau de Mar (1)

08052608 Institut Pau Claris (1)

08060231 CFA Pegaso (1)

08052712 Institut Pere Bosch i Gimpera

08062331 AFA Pere Calders

08064155 Institut Pere IV (CRF) (3)

08034138 Institut Poblenou (3)

08013160 Institut Poeta Maragall (1)

08033894 Institut Príncep de Girona (3)

08046608 Institut Príncep de Viana (1)

08061956 AFA Prosperitat (3)

08013469 Institut Rambla Prim (CAEP) (1)

08061919 CFA Rius i Taulet (3)

08052748 Institut Roger de Flor (1)

08072292 Institut Escola Roquetes (2)

08052797 Institut Salvador Espriu (3)

08044053 Institut Salvador Seguí (1)

08013366 Institut Sant Andreu (3)

08060411 CFA Sants-Sant Raimon de Penyafort (3)

08047421 Institut Secretari Coloma (1)

08062250 CFA Torrent d’en Melis (1)

08057667 CFA Trinitat Vella (3)

08052700 Institut Vall d’Hebron

08031812 Institut Valldemossa (1)

08013238 Institut Verdaguer

08045483 Institut Vila de Gràcia (3)

08047431 Institut XXV Olimpíada (1)

Serveis Territorials a Barcelona Comarques

Zona: 080157 Badalona.

Municipi: 08015 Badalona

Centres

08053029 EOI Badalona (1)

08042019 Institut Badalona VII (1)

08044995 Institut Barres i Ones (1)

08910008 CREDA Comarques II (Badalona) (1)

08057746 SIN de Badalona

08900257 EAP B-05 Badalona (Sector A) (1)

08900407 EAP B-43 Badalona (Sector B) (1)

08045604 Institut Enric Borràs (C) (1)

08001443 Institut Eugeni d’Ors (2)

08060204 CFA Gran Sol

08001431 Institut Isaac Albéniz (1)

08052888 Institut Júlia Minguell (1)

08040527 Institut La Llauna (2)

08001421 Institut La Pineda (1)

08061580 AFA Lloreda-la Pau

08060216 AFA Morera Pomar

08033869 Institut Pau Casals (C) (1)

08001480 EASD Pau Gargallo (1)

08045471 Institut Pompeu Fabra (C) (1)

08055403 CFA Sant Roc

08046751 Institut Ventura Gassol (2)

Municipi: 08194 Sant Adrià de Besòs

Centres

08925251 CREDA Comarques II (seu c: Sant Adrià de Besòs) (3)

08900250 EAP B-04 Sant Adrià-La Mina (2)

08040151 Institut Fòrum 2004 (CAEP) (1)

08060125 CFA Manuel Fernández

08042101 Institut Manuel Vázquez Montalbán (1)

08062134 AFA Pla de Besòs

Municipi: 08245 Santa Coloma de Gramenet

Centres

08059329 Institut Can Peixauet (C) (1)

08910011 CREDA Comarques II (Santa Coloma de Gramenet) (1)

08900255 EAP B-12 Santa Coloma de Gramenet (1)

08060289 CFA Fondo

08037176 Institut La Bastida (C) (2)

08034643 Institut Les Vinyes (1)

08053078 Institut Numància (2)

08028047 Institut Puig Castellar (1)

08056985 Institut Ramon Berenguer IV (2)

08053443 EOI Santa Coloma (2)

08060290 CFA Singuerlín

08034001 Institut Terra Roja (2)

08035325 Institut Torrent de les Bruixes (2)

Zona: 081017 l’Hospitalet de Llobregat.

Municipi: 08101 l’Hospitalet de Llobregat

Centres

08035258 Institut Apel·les Mestres (1)

08057953 CFA Bellvitge

08019411 Institut Bellvitge (C) (1)

08052918 Institut Bisbe Berenguer (1)

08057965 CFA Can Serra

08056109 Institut Can Vilumara

08057874 CFA Catalònia

08910013 CREDA Comarques IV (l’Hospitalet de Llob.) (2)

08044582 EOI de L’Hospitalet de Llobregat (1)

08900258 EAP B-17 L’Hospitalet de Llobregat (Sector A) (2)

08900276 EAP B-33 L’Hospitalet de Llobregat (Sector B) (2)

08051264 Institut Eduard Fontserè (C) (1)

08057679 CFA El Gornal

08052921 Institut Eugeni d’Ors (1)

08045070 Institut Joan Miró (1)

08044077 EASD Josep Serra i Abella (1)

08019371 Institut Llobregat (2)

08039069 Institut Margarida Xirgu (C) (2)

08033912 Institut Mercè Rodoreda (1)

08019319 Institut Pedraforca (1)

08019401 Institut Provençana (2)

08055944 Institut Rubió i Ors (1)

08062110 AFA Sanfeliu

08062481 CFA Sant Josep

08062493 CFA Sant Ramon

08019307 Institut Santa Eulàlia (1)

08019320 Institut Torras i Bages (C) (1)

Zona: 083077 Vilanova i la Geltrú.

Municipi: 08074 Cubelles

Centres

08057230 Institut Cubelles (C) (1)

08067648 Institut Les Vinyes (1)

Municipi: 08227 Sant Martí Sarroca

Centres

08065329 SIN de l’Alt Foix (C) (1)

Municipi: 08231 Sant Pere de Ribes

Centres

08047467 Institut Alexandre Galí (1)

08042056 Institut Can Puig (1)

08063904 Institut Montgròs (1)

08065342 SIN Roquetes II (CRF)

Municipi: 08240 Sant Sadurní d’Anoia

Centres

08071238 Institut Escola Jacint Verdaguer (1)

08062067 AFA Sant Sadurní d’Anoia

Municipi: 08251 Santa Margarida i els Monjos

Centres

08053091 Institut El Foix (1)

Municipi: 08270 Sitges

Centres

08043981 Institut Joan Ramon Benaprès (1)

08061014 Institut Vinyet (1)

Municipi: 08305 Vilafranca del Penedès

Centres

08035362 Institut Alt Penedès (1)

08910012 CREDA Comarques IV (Vilafranca) (1)

08065652 EOI de l’Alt Penedès (1)

08900256 EAP B-15 Alt Penedès (3)

08031459 Institut Eugeni d’Ors (1)

08046736 Institut Milà i Fontanals (1)

08062092 CFA Vilafranca del Penedès

Municipi: 08307 Vilanova i la Geltrú

Centres

08065354 Institut Baix a mar (CRF) (1)

08910009 CREDA Comarques IV (seu c: Vilanova i la Geltrú) (2)

08045653 Institut Dolors Mallafrè i Ros (1)

08900252 EAP B-08 Garraf (2)

08031681 Institut Francesc Xavier Lluch i Rafecas (C) (1)

08062225 EOI Garraf (1)

08043693 Institut Joaquim Mir (1)

08031711 Institut Manuel de Cabanyes (1)

08057163 CFA Teresa Mañé

Serveis Territorials al Baix Llobregat

Zona: 080737 Cornellà de Llobregat.

Municipi: 08073 Cornellà de Llobregat

Centres

08042846 CFA Cornellà de Llobregat (1)

08910017 CREDA Baix Llobregat (Cornellà) (3)

08072607 EOI de Cornellà de Llobregat (CRF) (1)

08900264 EAP B-07 Cornellà (3)

08016781 Institut Esteve Terradas i Illa (1)

08016793 Institut Francesc Macià (1)

08033900 Institut Joan Miró (1)

08059688 Institut Maria Aurèlia Capmany (C) (1)

08035143 Institut Miquel Martí i Pol (C) (1)

Municipi: 08077 Esplugues de Llobregat

Centres

08910024 CREDA Baix Llobregat (Esplugues de Llob.) (3)

08900303 EAP B-40 Esplugues de Llobregat (3)

08054344 EOI Esplugues (3)

08061993 CFA Eugeni d’Ors (1)

08017153 Institut Joanot Martorell (1)

08046657 Institut Joaquim Blume (1)

08041374 Institut La Mallola (1)

08017131 Institut Severo Ochoa (1)

Municipi: 08200 Sant Boi de Llobregat

Centres

08025605 Institut Camps Blancs (1)

08910021 CREDA Baix Llobregat (Sant Boi) (3)

08900300 EAP B-37 Sant Boi de Llobregat (3)

08047509 Institut Ítaca (1)

08025654 Institut Joaquim Rubió i Ors (1)

08058209 CFA Lluís Castells (2)

08043681 Institut Marianao (1)

08033961 Institut Rafael Casanova (C) (1)

Municipi: 08211 Sant Feliu de Llobregat

Centres

08925261 CREDA Baix Llobregat (seu c: Sant Feliu de Ll.) (2)

08900408 EAP B-46 Sant Feliu de Llobregat (2)

08041519 Institut Martí Dot (1)

08055439 CFA Mestre Esteve (1)

08026397 Institut Olorda (1)

Municipi: 08217 Sant Joan Despí

Centres

08059731 CFA Arquitecte Jujol (3)

08026683 Institut Francesc Ferrer i Guàrdia (1)

08033973 Institut Jaume Salvador i Pedrol (1)

Municipi: 08221 Sant Just Desvern

Centres

08062055 AFA Can Ginestar (1)

08033985 Institut de Sant Just Desvern (1)

Municipi: 08244 Santa Coloma de Cervelló

Centres

08063229 SIN Santa Coloma de Cervelló (CRF) (1)

Zona: 081147 Martorell.

Municipi: 08001 Abrera

Centres

08045689 Institut Voltrera (1)

Municipi: 08069 Collbató

Centres

08063801 SIN de Collbató (1)

Municipi: 08076 Esparreguera

Centres

08040540 Institut El Cairat (1)

08053285 Institut El Castell (1)

08063618 AFA Esparreguera (1)

Municipi: 08091 Gelida

Centres

08035246 Institut Gelida (1)

Municipi: 08114 Martorell

Centres

08910019 CREDA Baix Llobregat (Martorell) (2)

08062158 EOI de Martorell (1)

08073077 SIN de Martorell (CRF)

08900266 EAP B-26 Martorell (2)

08037152 Institut Joan Oró (1)

08062122 CFA Martorell (2)

08020620 Institut Pompeu Fabra (1)

Municipi: 08119 Masquefa

Centres

08060514 SIN de Masquefa (1)

Municipi: 08147 Olesa de Montserrat

Centres

08063813 Institut Creu de Saba (1)

08043978 Institut Daniel Blanxart i Pedrals (1)

08062031 CFA Mare de Déu de Montserrat (2)

Municipi: 08161 Piera

Centres

08047820 Institut Guinovarda (1)

08063746 SIN Salvador Claramunt (CRF) (2)

Municipi: 08196 Sant Andreu de la Barca

Centres

08043671 Institut El Palau (C) (1)

08053315 Institut Montserrat Roig (1)

Municipi: 08208 Sant Esteve Sesrovires

Centres

08061129 Institut Josep Fusalba (1)

Zona: 082637 Sant Vicenç dels Horts.

Municipi: 08068 Cervelló

Centres

08067144 SIN de Cervelló (2)

Municipi: 08072 Corbera de Llobregat

Centres

08064003 Institut Can Margarit (1)

08045859 Institut de Corbera de Llobregat (2)

Municipi: 08123 Molins de Rei

Centres

08034217 Institut Bernat el Ferrer (C) (1)

08021430 Institut Lluís de Requesens (1)

08055695 CFA Rafael Farré (1)

Municipi: 08157 Pallejà

Centres

08053297 Institut de Pallejà (1)

Municipi: 08263 Sant Vicenç dels Horts

Centres

08910023 CREDA Baix Llobregat (St Vicenç dels Horts)

08900302 EAP B-39 Sant Vicenç dels Horts

08034011 Institut Frederic Mompou (C) (1)

08053340 Institut Gabriela Mistral (1)

08055440 CFA Garrosa (3)

Municipi: 08289 Torrelles de Llobregat

Centres

08061361 SIN Torrelles de Llobregat (CRF) (3)

Municipi: 08295 Vallirana

Centres

08044570 Institut Vall d’Arús (1)

Zona: 083017 Viladecans.

Municipi: 08020 Begues

Centres

08064908 SIN Begues (CRF) (1)

Municipi: 08056 Castelldefels

Centres

08064911 Institut de Castelldefels (CRF)

08905454 EAP B-49 Castelldefels

08055051 CFA Jacint Verdaguer (2)

08045537 Institut Josep Lluís Sert (1)

08040539 Institut Les Marines (1)

08047480 Institut Mediterrània (1)

Municipi: 08089 Gavà

Centres

08910018 CREDA Baix Llobregat (Gavà)

08017530 Institut de Bruguers (1)

08900265 EAP B-19 Viladecans

08041866 Institut El Calamot (1)

08062471 AFA Eramprunyà (3)

Municipi: 08169 El Prat de Llobregat

Centres

08023131 Institut Baldiri Guilera (1)

08910020 CREDA Baix Llobregat (el Prat de Llobregat) (3)

08071691 Institut Escola del Prat (CAEP) (C)

08060538 EOI del Prat de Llobregat (1)

08900279 EAP B-36 EL Prat de Llobregat (3)

08054198 Institut Estany de la Ricarda (1)

08031836 Institut Illa dels Banyols (1)

08047492 Institut Ribera Baixa (1)

08043589 Institut Salvador Dalí (1)

08056572 CFA Terra Baixa (C) (1)

Municipi: 08301 Viladecans

Centres

08034621 Institut de Sales (1)

08066887 EOI de Viladecans (2)

08068495 Institut de Viladecans (CRF)

08060137 CFA Edèlia Hernández (1)

08053364 Institut Josep Mestres i Busquets (1)

08045860 Institut Miramar (1)

08031228 Institut Torre Roja (1)

Serveis Territorials al Vallès Occidental

Zona: 082667 Cerdanyola del Vallès.

Municipi: 08904 Badia del Vallès

Centres

08058210 AFA Badia del Vallès

08910027 CREDA Jordi Perelló (Vallès Oc.-Badia)

08042342 Institut de Badia del Vallès (C) (1)

08900272 EAP B-25 Badia del Vallès

08034035 Institut Federica Montseny (C) (3)

Municipi: 08252 Barberà del Vallès

Centres

08056560 CFA Barberà

08045562 Institut Can Planas (C) (2)

08035349 Institut La Romànica (1)

Municipi: 08266 Cerdanyola del Vallès

Centres

08045549 Institut Banús (1)

08910029 CREDA Jordi Perelló (Vallès Oc.-Cerdanyola) (1)

08900409 EAP B-44 Cerdanyola del Vallès (1)

08031757 Institut Forat del Vent (1)

08053157 Institut Gorgs (1)

08044715 Institut Jaume Mimó (C) (1)

08056584 CFA L’Alzina de Cerdanyola

08043504 Institut Pere Calders (3)

Municipi: 08125 Montcada i Reixac

Centres

08910030 CREDA Jordi Perelló (Vallès Oc.-Montcada i Reixac)

08900271 EAP B-16 Montcada-Ripollet-Sta.Perpetua

08044533 Institut La Ferreria (C) (1)

08054174 Institut La Ribera (1)

08062021 CFA Montcada i Reixac

08021788 Institut Montserrat Miró i Vila

Municipi: 08180 Ripollet

Centres

08054186 Institut Can Mas (1)

08055397 CFA Jaume Tuset

08037206 Institut Lluís Companys (1)

08035295 Institut Palau Ausit (C) (1)

Municipi: 08260 Santa Perpètua de Mogoda

Centres

08061555 AFA Can Folguera (3)

08045021 Institut Estela Ibèrica (1)

08053236 Institut Rovira-Forns (1)

Zona: 081847 Rubí.

Municipi: 08054 Castellbisbal

Centres

08053145 Institut Castellbisbal (1)

08067594 Institut Escola Les Vinyes (CRF) (1)

Municipi: 08184 Rubí

Centres

08910028 CREDA Jordi Perelló (Vallès Oc.-Rubí)

08072590 EOI de Rubí (CRF) (1)

08072401 Institut de Rubí (CRF) (1)

08035301 Institut Duc de Montblanc (1)

08900410 EAP B-45 Rubí

08036330 Institut J.V. Foix (C) (3)

08053182 Institut La Serreta (C) (1)

08043668 Institut L’Estatut (1)

08060277 CFA Pau Casals (1)

Municipi: 08205 Sant Cugat del Vallès

Centres

08046670 Institut Angeleta Ferrer i Sensat (1)

08031873 Institut Arnau Cadell (1)

08046694 Institut Centre d’Alt Rendiment Esportiu (1)

08062161 EOI de Sant Cugat del Vallès

08900419 EAP B-48 Sant Cugat (3)

08054873 Institut Joaquima Pla i Farreras (1)

08031861 Institut Leonardo da Vinci (C)

08055713 CFA Sant Cugat del Vallès

Municipi: 08238 Sant Quirze del Vallès

Centres

08047583 Institut Sant Quirze del Vallès (1)

Zona: 081877 Sabadell.

Municipi: 08051 Castellar del Vallès

Centres

08046682 Institut de Castellar (3)

08900420 EAP B-50 Castellar del Vallès

08058520 Institut Puig de la Creu (1)

Municipi: 08156 Palau-solità i Plegamans

Centres

08045306 Institut Ramon Casas i Carbó (1)

Municipi: 08167 Polinyà

Centres

08053170 Institut Polinyà (1)

Municipi: 08187 Sabadell

Centres

08039203 Institut Agustí Serra i Fontanet (1)

08024765 Institut Arraona (1)

08057011 CFA Can Rull

08024893 Institut Castellarnau (1)

08900289 CREDA Jordi Perelló (seu c: Sabadell) (3)

08044636 EOI de Sabadell (1)

08044624 Institut de Sabadell (1)

08900277 EAP B-34 Sabadell (1)

08024741 Institut Escola Industrial (1)

08024881 Institut Ferran Casablancas (1)

08034591 Institut Joan Oliver (C) (1)

08053212 Institut Jonqueres (CAEP) (C) (1)

08056997 CFA La Concòrdia

08057001 CFA La Creu de Barberà (2)

08053224 Institut Les Termes (1)

08053200 Institut Miquel Crusafont i Pairó (CAEP) (C) (1)

08024871 Institut Pau Vila (3)

08046669 Institut Ribot i Serra (1)

08055075 CFA Torre Romeu

08042020 Institut Vallès (1)

Municipi: 08267 Sentmenat

Centres

08053248 Institut de Sentmenat (1)

Zona: 082797 Terrassa.

Municipi: 08120 Matadepera

Centres

08053169 Institut Matadepera (1)

Municipi: 08279 Terrassa

Centres

08059691 CFA Anna Murià

08031770 Institut Can Jofresa (1)

08071196 Institut Can Roca (CRF)

08053251 Institut Cavall Bernat (1)

08910026 CREDA Jordi Perelló (Vallès Oc.-Terrassa) (1)

08053194 EOI de Terrassa (1)

08030339 Institut de Terrassa (1)

08900269 EAP B-13 Terrassa (1)

08024777 Institut Egara (C) (1)

08062080 CFA Ègara

08030340 Institut Investigador Blanxart (C) (1)

08068537 Institut Les Aymerigues (CRF)

08066437 Institut Mont Perdut (CRF) (1)

08046724 Institut Montserrat Roig (1)

08034059 Institut Nicolau Copèrnic (C) (1)

08062079 CFA Ramon Llull

08059706 CFA Salvador Espriu

08043516 Institut Santa Eulàlia (1)

08045011 Institut Torre del Palau (1)

Municipi: 08291 Vacarisses

Centres

08061208 Institut Vacarisses (CRF) (1)

Municipi: 08300 Viladecavalls

Centres

08053261 Institut de Viladecavalls (1)

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

Zona: 080967 Granollers.

Municipi: 08005 l’Ametlla del Vallès

Centres

08054241 Institut Eugeni Xammar (1)

Municipi: 08023 Bigues i Riells

Centres

08910005 CREDA Maresme/Vallès or. (Bigues i Riells)

08900262 EAP B-28 Vallès Oriental (Sector C) (2)

08060915 Institut Maria de Bell-lloc (1)

Municipi: 08033 Caldes de Montbui

Centres

08043486 Institut Manolo Hugué (1)

Municipi: 08041 Canovelles

Centres

08046864 Institut Bellulla (1)

08055041 CFA Canovelles

08072383 SIN de Canovelles (CRF)

Municipi: 08086 les Franqueses del Vallès

Centres

08062468 CFA Bellavista

08065391 Institut El Til·ler (CRF) (3)

08052906 Institut Lauro (1)

Municipi: 08088 la Garriga

Centres

08035222 Institut Manuel Blancafort (2)

08035234 Institut Vil·la Romana (1)

Municipi: 08096 Granollers

Centres

08017931 Institut Antoni Cumella (1)

08043644 Institut Carles Vallbona (1)

08045628 Institut Celestí Bellera (1)

08910003 CREDA Maresme/Vallès Or. (Granollers)

08900260 EAP B-14 Vallès Oriental (Sector A)

08061221 CFA Vallès

08062213 EOI Vallès Oriental (2)

Municipi: 08107 Lliçà d’Amunt

Centres

08052955 Institut de Lliçà (CAEP) (C) (1)

08065408 Institut de Lliçà d’Amunt II (CRF)

Municipi: 08108 Lliçà de Vall

Centres

08058969 SIN El Vern (1)

Municipi: 08181 La Roca del Vallès

Centres

08053030 Institut de la Roca del Vallès (2)

Municipi: 08210 Sant Feliu de Codines

Centres

08060009 SIN Manuel Carrasco i Formiguera (1)

Municipi: 08902 Vilanova del Vallès

Centres

08061038 Institut de Vilanova del Vallès (1)

Zona: 081217 Mataró.

Municipi: 08003 Alella

Centres

08046785 Institut d’Alella (1)

08900307 EAP B-23 Baix Maresme (2)

Municipi: 08009 Argentona

Centres

08052876 Institut d’Argentona (1)

Municipi: 08030 Cabrils

Centres

08062717 Institut Cabrils (CRF) (2)

Municipi: 08075 Dosrius

Centres

08062730 SIN de Dosrius (C) (2)

Municipi: 08118 el Masnou

Centres

08910014 CREDA Maresme/Vallès Or. (el Masnou)

08020826 Institut Maremar (1)

08020838 Institut Mediterrània (C) (1)

Municipi: 08121 Mataró

Centres

08062511 AFA Alarona

08021260 Institut Alexandre Satorras (1)

08060253 CFA Can Marfà

08910010 CREDA Maresme/Vallès or. (Mataró)

08021302 Institut Damià Campeny (1)

08052931 EOI del Maresme (1)

08900253 EAP B-09 Mataró

08042858 CFA Els Tarongers (2)

08052979 Institut Josep Puig i Cadafalch (1)

08046797 Institut Pla d’en Boet (1)

08046748 Institut Thos i Codina (C) (2)

Municipi: 08126 Montgat

Centres

08045677 Institut Thalassa (1)

Municipi: 08230 Premià de Dalt

Centres

08053017 Institut Valerià Pujol i Bosch (1)

Municipi: 08172 Premià de Mar

Centres

08060265 AFA Premià de Mar

08072255 Institut Premià de Mar (C) (1)

Municipi: 08197 Sant Andreu de Llavaneres

Centres

08046852 Institut Llavaneres (1)

Municipi: 08264 Sant Vicenç de Montalt

Centres

08062808 Institut de Sant Vicenç de Montalt (2)

Municipi: 08281 Teià

Centres

08061117 SIN Turó d’en Baldiri (1)

Municipi: 08282 Tiana

Centres

08062857 SIN Tiana (CRF)

Municipi: 08214 Vilassar de Dalt

Centres

08040564 Institut Jaume Almera (C) (1)

Municipi: 08219 Vilassar de Mar

Centres

08057254 Institut Pere Ribot (1)

08046803 Institut Vilatzara (1)

Zona: 081247 Mollet del Vallès.

Municipi: 08105 la Llagosta

Centres

08059044 CFA La Llagosta

08043656 Institut Marina (1)

Municipi: 08124 Mollet del Vallès

Centres

08066851 EOI de Mollet del Vallès (3)

08021594 Institut de Mollet del Vallès (2)

08054034 Institut Gallecs (1)

08055385 CFA Mollet del Vallès

08065411 Institut Mollet del Vallès IV (CRF) (3)

08021600 Institut Vicenç Plantada (C) (1)

Municipi: 08135 Montmeló

Centres

08910004 CREDA Maresme/Vallès Or. (Montmeló)

08900261 EAP B-27 Vallès Oriental (Sector B)

08052980 Institut Montmeló (1)

Municipi: 08136 Montornès del Vallès

Centres

08062523 AFA Marinada

08065421 Institut Marta Mata (1)

08042093 Institut Vinyes Velles (1)

Municipi: 08159 Parets del Vallès

Centres

08065433 SIN de Parets del Vallès II (CRF) (2)

08062043 AFA Parets del Vallès

08044612 Institut Torre de Malla (1)

Municipi: 08209 Sant Fost de Campsentelles

Centres

08047479 Institut Alba del Vallès (1)

Zona: 081637 Pineda de Mar.

Municipi: 08006 Arenys de Mar

Centres

08035155 Institut Els Tres Turons (1)

Municipi: 08007 Arenys de Munt

Centres

08034187 Institut Domènec Perramon (1)

Municipi: 08035 Calella

Centres

08015171 Institut Bisbe Sivilla (1)

Municipi: 08040 Canet de Mar

Centres

08045641 Institut Lluís Domènech i Montaner (1)

Municipi: 08110 Malgrat de Mar

Centres

08045665 Institut Ramon Turró i Darder (1)

Municipi: 08155 Palafolls

Centres

08061099 Institut Font del Ferro (1)

Municipi: 08163 Pineda de Mar

Centres

08910015 CREDA Maresme/Vallès Or. (Pineda)

08065366 Institut de Pineda de Mar (2)

08900254 EAP B-24 Alt Maresme (2)

08052992 Institut Euclides (1)

08047832 Institut Joan Coromines (1)

Municipi: 08284 Tordera

Centres

08044983 Institut Lluís Companys (2)

Zona: 082027 Sant Celoni.

Municipi: 08046 Cardedeu

Centres

08036391 Institut Arquitecte Manuel Raspall (C) (1)

08054401 Institut El Sui (1)

08062729 SIN Pla Marcell (C) (1)

Municipi: 08106 Llinars del Vallès

Centres

08044594 Institut Giola (1)

Municipi: 08202 Sant Celoni

Centres

08034606 Institut Baix Montseny (C) (1)

08910006 CREDA Maresme/Vallès Or. (Sant Celoni)

08900263 EAP B-29 Vallès Oriental (Sector D)

Municipi: 08207 Sant Esteve de Palautordera

Centres

08065469 SIN Can Record (1)

Municipi: 08234 Sant Pere de Vilamajor

Centres

08062791 Institut de Vilamajor (2)

Municipi: 08259 Santa Maria de Palautordera

Centres

08070908 Institut Escola La Tordera (CRF) (2)

08053108 Institut Reguissol (1)

Serveis Territorials a la Catalunya Central

Zona: 080227 Berga.

Municipi: 08016 Bagà

Centres

08052891 Institut L’Alt Berguedà (1)

Municipi: 08022 Berga

Centres

08061971 AFA Berga

08910002 CREDA Catalunya Central (Berga)

08065664 EOI del Berguedà (1)

08900259 EAP B-18 Berguedà (3)

08014693 Institut Guillem de Berguedà (1)

08064830 SIN Serra de Noet (1)

Municipi: 08092 Gironella

Centres

08044971 Institut Pere Fontdevila (1)

Municipi: 08175 Puig-reig

Centres

08052207 Institut de Puig-reig (1)

Zona: 081027 Igualada.

Municipi: 08031 Calaf

Centres

08043395 Institut Alexandre de Riquer (1)

Municipi: 08044 Capellades

Centres

08046645 Institut Molí de la Vila (1)

Municipi: 08102 Igualada

Centres

08910022 CREDA Catalunya Central (Igualada) (1)

08062171 EOI d’Igualada (1)

08900301 EAP B-38 Anoia

08047364 Institut Joan Mercader (1)

08019654 Institut Milà i Fontanals (1)

08019630 Institut Pere Vives i Vich (1)

08062018 AFA Verge de Montserrat (2)

Municipi: 08250 Santa Margarida de Montbui

Centres

08053352 Institut Montbui (CAEP) (C) (1)

Municipi: 08292 Vallbona d’Anoia

Centres

08065019 SIN de Vallbona d’Anoia (1)

Municipi: 08302 Vilanova del Camí

Centres

08044168 Institut Pla de les Moreres (C) (1)

Zona: 081137 Manresa.

Municipi: 08010 Artés

Centres

08046876 Institut Miquel Bosch i Jover (1)

Municipi: 08047 Cardona

Centres

08042330 Institut Sant Ramon

Municipi: 08053 Castellbell i el Vilar

Centres

08068616 SIN Bages Sud (CRF) (1)

Municipi: 08113 Manresa

Centres

08065330 Institut Cal Gravat (1)

08910001 CREDA Catalunya Central (Manresa) (1)

08059551 EOI de Manresa (1)

08900251 EAP B-06 Bages (1)

08046761 Institut Guillem Catà (C) (1)

08060113 CFA Jacint Carrió i Vilaseca

08020462 Institut Lacetània (1)

08020474 Institut Lluís de Peguera (1)

08033924 Institut Pius Font i Quer (1)

Municipi: 08138 Moià

Centres

08044600 Institut Moianès (1)

Municipi: 08140 Navarcles

Centres

08059524 SIN de Navarcles (1)

Municipi: 08141 Navàs

Centres

08072188 Institut Escola Sant Jordi (CRF)

Municipi: 08191 Sallent

Centres

08047376 Institut Llobregat (C) (1)

Municipi: 08213 Sant Fruitós de Bages

Centres

08053054 Institut Gerbert d’Aurillac (1)

Municipi: 08218 Sant Joan de Vilatorrada

Centres

08066322 SIN de Sant Joan de Vilatorrada (CRF)

08035313 Institut Quercus (1)

Municipi: 08262 Sant Vicenç de Castellet

Centres

08046840 Institut Castellet (1)

Municipi: 08192 Santpedor

Centres

08053111 Institut d’Auro (1)

Municipi: 08274 Súria

Centres

08042044 Institut Mig-Món (1)

Zona: 252077 Solsona.

Municipi: 25149 Oliana

Centres

25006471 Institut Aubenç (1)

Municipi: 25193 Sant Llorenç de Morunys

Centres

25008248 SIN de Sant Llorenç de Morunys

Municipi: 25207 Solsona

Centres

25910008 CREDA Catalunya Central (Solsona) (2)

25900767 EAP L-10 Solsonès (2)

25005454 Institut Francesc Ribalta (2)

25008753 CFA Solsonès

Zona: 082987 Vic.

Municipi: 08037 Calldetenes

Centres

08063837 SIN de Calldetenes (2)

Municipi: 08064 Castellterçol

Centres

08071214 Institut Escola Castellterçol (CRF) (1)

Municipi: 08067 Centelles

Centres

08044569 Institut Pere Barnils (1)

Municipi: 08100 Gurb

Centres

08068380 SIN Gurb (CRF) (1)

Municipi: 08112 Manlleu

Centres

08040552 Institut Antoni Pous i Argila (C) (1)

08072176 SIN de Manlleu (CRF)

08063621 AFA Martí i Pol

Municipi: 08117 les Masies de Voltregà

Centres

08060976 Institut del Voltreganès (C) (1)

Municipi: 08171 Prats de Lluçanès

Centres

08053005 Institut Castell del Quer (1)

Municipi: 08183 Roda de Ter

Centres

08053042 Institut Miquel Martí i Pol (1)

Municipi: 08237 Sant Quirze de Besora

Centres

08058428 SIN Bisaura (2)

Municipi: 08278 Taradell

Centres

08053121 Institut Taradell (1)

Municipi: 08283 Tona

Centres

08054277 Institut de Tona (1)

Municipi: 08285 Torelló

Centres

08058404 Institut Cirviànum de Torelló (1)

08063643 AFA La Cooperativa (1)

Municipi: 08298 Vic

Centres

08924081 CREDA Catalunya Central (Vic) (3)

08035003 EASD de Vic (1)

08031022 Institut de Vic (C) (1)

08900306 EAP B-10 Osona (3)

08031034 Institut Jaume Callís (C) (1)

08062870 Institut La Plana (1)

08060095 CFA Miquel Martí i Pol

08062183 EOI Osona (1)

Serveis Territorials a Girona

Zona: 170237 Blanes.

Municipi: 17023 Blanes

Centres

17910004 CREDA Narcís Masó (Girona-Blanes)

17008122 EOI de Blanes

17905264 EAP G-05 La Selva (Sector A)

17007129 CFA Es Piteus

17000551 Institut Sa Palomera

17005731 Institut S’Agulla (2)

17005662 Institut Serrallarga (C) (1)

Municipi: 17095 Lloret de Mar

Centres

17007014 CFA Lloret de Mar

17009898 Institut Escola Lloret de Mar (1)

17005911 Institut Ramon Coll i Rodés (1)

17006770 Institut Rocagrossa (C) (1)

Municipi: 17103 Maçanet de la Selva

Centres

17008951 SIN Maçanet de la Selva (CRF) (2)

Municipi: 17202 Tossa de Mar

Centres

17006812 Institut de Tossa de Mar (1)

Municipi: 17213 Vidreres

Centres

17006824 Institut Vidreres (C) (2)

Zona: 170667 Figueres.

Municipi: 17032 Cadaqués

Centres

17006678 SIN Cap de Creus (1)

Municipi: 17047 Castelló d’Empúries

Centres

17006083 Institut Castelló d’Empúries (1)

17008729 SIN Castelló d’Empúries (CRF) (2)

Municipi: 17066 Figueres

Centres

17004438 Institut Alexandre Deulofeu (1)

17005649 Institut Cendrassos (1)

17910001 CREDA Narcís Masó (Girona-Figueres)

17008134 EOI de Figueres

17905262 EAP G-01 Alt Empordà

17007178 CFA Maria Verdaguer

17001221 Institut Narcís Monturiol (C) (1)

17007609 Institut Olivar Gran (1)

17001218 Institut Ramon Muntaner (1)

Municipi: 17086 la Jonquera

Centres

17006745 Institut de La Jonquera (1)

Municipi: 17092 Llançà

Centres

17006769 Institut de Llançà (1)

Municipi: 17152 Roses

Centres

17005364 Institut Cap Norfeu (CAEP) (C) (1)

17006851 Institut Illa de Rodes (C) (1)

Municipi: 17221 Vilafant

Centres

17008390 Institut de Vilafant (2)

Zona: 170797 Girona.

Municipi: 17007 Amer

Centres

17004578 Institut Castell d’Estela (1)

Municipi: 17008 Anglès

Centres

17004487 Institut Rafael Campalans (1)

Municipi: 17015 Banyoles

Centres

17008821 EOI de Banyoles

17905271 EAP G-08 Pla de l’Estany (3)

17000330 Institut Josep Brugulat (1)

17000305 Institut Pere Alsius i Torrent (1)

17008365 AFA Pla de l’Estany

17006666 Institut Pla de l’Estany (1)

Municipi: 17019 Besalú

Centres

17009801 Institut Escola Salvador Vilarrassa (CRF) (2)

Municipi: 17020 Bescanó

Centres

17009783 SIN La Miquela (CRF) (2)

Municipi: 17044 Cassà de la Selva

Centres

17005650 Institut de Cassà de la Selva (2)

Municipi: 17049 Celrà

Centres

17006708 Institut de Celrà (1)

Municipi: 17079 Girona

Centres

17005042 Institut Carles Rahola i Llorens (1)

17004852 EOI de Girona (1)

17905266 EAP G-03 Gironès Est (1)

17905265 EAP G-06 Gironès Oest (1)

17001759 Institut Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona (3)

17007181 CFA Girona

17001723 Institut Jaume Vicens Vives (1)

17001735 Institut Montilivi (3)

17004499 Institut Narcís Xifra i Masmitjà (C) (1)

17006939 Institut Santa Eugènia (C) (1)

17004530 Institut Santiago Sobrequés i Vidal (1)

Municipi: 17155 Salt

Centres

17900035 CREDA Narcís Masó (seu c: Salt)

17005339 CFA Les Bernardes

17003203 Institut Salvador Espriu (C) (3)

17008407 SIN Salvador Sunyer i Aimeric (C) (2)

17005388 Institut Vallvera (C) (1)

Municipi: 17215 Vilablareix

Centres

17009205 Institut de Vilablareix (2)

Zona: 171147 Olot.

Municipi: 17039 Camprodon

Centres

17006681 SIN Germans Vila-Riera (2)

Municipi: 17114 Olot

Centres

17005893 Institut Bosc de la Coma (2)

17910006 CREDA Narcís Masó (Girona-Olot)

17005340 EASD d’Olot

17007981 EOI d’Olot

17905274 EAP G-07 La Garrotxa

17007671 CFA La Garrotxa

17002399 Institut La Garrotxa (1)

17002387 Institut Montsacopa (1)

Municipi: 17145 Ribes de Freser

Centres

17006794 SIN Joan Triadú (1)

Municipi: 17147 Ripoll

Centres

17005704 Institut Abat Oliba (3)

17910003 CREDA Narcís Masó (Girona-Ripoll)

17008833 EOI de Ripoll

17905267 EAP G-04 Ripollès

17008377 AFA Ripollès

Municipi: 17167 Sant Joan de les Abadesses

Centres

17009813 Institut Escola Sant Joan de les Abadesses (2)

Zona: 171177 Palafrugell.

Municipi: 17022 la Bisbal d’Empordà

Centres

17910002 CREDA Narcís Masó (Girona-La Bisbal)

17905263 EAP G-02 Baix Empordà

17007300 Institut La Bisbal (C) (1)

Municipi: 17062 l’Escala

Centres

17005251 Institut El Pedró (1)

Municipi: 17117 Palafrugell

Centres

17002557 Institut Baix Empordà (1)

17002545 Institut Frederic Martí i Carreras (1)

17008146 CFA Palafrugell

Municipi: 17199 Torroella de Montgrí

Centres

17005923 Institut Montgrí (C) (1)

Municipi: 17211 Verges

Centres

17009795 Institut Escola Francesc Cambó i Batlle (CRF) (2)

Zona: 171607 Sant Feliu de Guíxols.

Municipi: 17034 Calonge

Centres

17000706 Institut Puig Cargol (C) (1)

Municipi: 17048 Castell-Platja d’Aro

Centres

17006691 Institut Ridaura (C) (2)

Municipi: 17089 Llagostera

Centres

17006757 Institut de Llagostera (3)

Municipi: 17118 Palamós

Centres

17005352 Institut de Palamós (1)

Municipi: 17160 Sant Feliu de Guíxols

Centres

17008110 EOI de Sant Feliu de Guíxols

17003318 Institut de Sant Feliu de Guíxols (1)

17003306 Institut Sant Elm (C) (1)

17007658 CFA Sant Feliu de Guíxols

Zona: 170087 Santa Coloma de Farners.

Municipi: 17009 Arbúcies

Centres

17006605 Institut Montsoriu (C) (1)

Municipi: 17033 Caldes de Malavella

Centres

17008651 SIN de Caldes de Malavella (2)

Municipi: 17083 Hostalric

Centres

17006733 Institut Vescomtat de Cabrera (C) (1)

Municipi: 17146 Riells i Viabrea

Centres

17010037 SIN El Bruc (CRF) (2)

Municipi: 17164 Sant Hilari Sacalm

Centres

17004517 Institut Anton Busquets i Punset (1)

Municipi: 17180 Santa Coloma de Farners

Centres

17910011 CREDA Narcís Masó (Girona-S. Coloma Farners)

17005376 Institut de Santa Coloma de Farners (C) (1)

17905277 EAP G-10 La Selva (Sector B) (2)

17008389 AFA La Selva

Municipi: 17193 Sils

Centres

17009308 SIN de Sils (2)

Serveis Territorials a Lleida

Zona: 250347 Artesa de Segre.

Municipi: 25034 Artesa de Segre

Centres

25005429 Institut Els Planells (1)

Municipi: 25172 Ponts

Centres

25006574 Institut de Ponts (1)

Zona: 250407 Balaguer.

Municipi: 25040 Balaguer

Centres

25005727 Institut Almatà (C)

25008561 CFA Balaguer (2)

25000833 Institut Ciutat de Balaguer (C) (1)

25910003 CREDA Lleida (Balaguer) (1)

25900748 EAP L-05 La Noguera (1)

Municipi: 25047 Bellcaire d’Urgell

Centres

25007700 Institut Ermengol IV (1)

Zona: 251737 el Pont de Suert.

Municipi: 25173 el Pont de Suert

Centres

25006240 Institut El Pont de Suert (1)

Zona: 252037 la Seu d’Urgell.

Municipi: 17141 Puigcerdà

Centres

17910005 CREDA Narcís Masó (Girona-Puigcerdà)

17905273 EAP G-09 La Cerdanya

17005741 Institut Pere Borrell (1)

Municipi: 25203 la Seu d’Urgell

Centres

25910001 CREDA Lleida (la Seu d’Urgell)

25008558 EOI de La Seu d’Urgell (1)

25900747 EAP L-03 Alt Urgell

25004188 Institut Joan Brudieu (C) (1)

25008583 AFA La Seu d’Urgell

Zona: 251207 Lleida.

Municipi: 25011 Alcarràs

Centres

25007153 Institut d’Alcarràs (C) (3)

Municipi: 25019 Almacelles

Centres

25006483 Institut Canigó (1)

Municipi: 25021 Almenar

Centres

25006227 Institut d’Almenar (C) (1)

Municipi: 25120 Lleida

Centres

25002799 Institut Caparrella (1)

25010127 Institut Castell dels Templers (CRF)

25900022 CREDA Lleida (seu c: Lleida) (2)

25006252 EOI de Lleida (1)

25006720 Institut d’Hoteleria i Turisme (2)

25900746 EAP L-01 Segrià (Sector A) (2)

25900751 EAP L-02 Segrià (Sector B) (2)

25005442 Institut Escola del Treball (1)

25002726 Institut Guindàvols (1)

25007611 CFA Joan Carles I

25002787 Institut Joan Oró (1)

25006495 Institut Josep Lladonosa (C) (1)

25009836 Institut La Mitjana (CRF) (2)

25006513 Institut Manuel de Montsuar (1)

25007189 Institut Maria Rúbies (C) (3)

25002696 Institut Marius Torres

25006771 Institut Ronda (1)

25002684 Institut Samuel Gili i Gaya (1)

25006410 CFA Segrià

25006732 Institut Torrevicens (C) (1)

Municipi: 25228 Torrefarrera

Centres

25009733 Institut Joan Solà (CRF) (2)

Zona: 251377 Mollerussa.

Municipi: 25058 les Borges Blanques

Centres

25910006 CREDA Lleida (les Borges Blanques) (2)

25900763 EAP L-08 Les Garrigues (2)

25006525 Institut Josep Vallverdú

Municipi: 25137 Mollerussa

Centres

25910005 CREDA Lleida (Mollerussa)

25900761 EAP L-07 Pla d’Urgell

25007517 Institut La Serra (1)

25008625 CFA Mollerussa

25003202 Institut Mollerussa

25005582 Institut Terres de Ponent

Zona: 252047 Seròs.

Municipi: 25101 la Granadella

Centres

25007499 Institut l’Olivera (2)

Municipi: 25204 Seròs

Centres

25007529 Institut Seròs (3)

Zona: 252097 Sort.

Municipi: 25086 Esterri d’Àneu

Centres

25007025 SIN Morelló (1)

Municipi: 25209 Sort

Centres

25006291 Institut Hug Roger III (1)

Zona: 252177 Tàrrega.

Municipi: 25003 Agramunt

Centres

25005260 Institut Ribera del Sió (1)

Municipi: 25050 Bellpuig

Centres

25006598 Institut Lo Pla d’Urgell (1)

Municipi: 25072 Cervera

Centres

25001311 Institut Antoni Torroja (C)

25910007 CREDA Lleida (Cervera)

25900765 EAP L-09 Segarra

25008571 CFA Joan Comorera (2)

25005685 Institut La Segarra (C)

Municipi: 25110 Guissona

Centres

25007505 Institut de Guissona (1)

Municipi: 25217 Tàrrega

Centres

25006781 Institut Alfons Costafreda

25910004 CREDA Lleida (Tàrrega)

25008546 EOI de Tàrrega (2)

25900749 EAP L-06 Urgell

25004498 Institut Manuel de Pedrolo (1)

25004528 EASD Ondara (1)

25008595 CFA Tàrrega

Zona: 252347 Tremp.

Municipi: 25171 la Pobla de Segur

Centres

25008352 Institut de la Pobla de Segur (3)

Municipi: 25234 Tremp

Centres

25910002 CREDA Lleida (Tremp) (1)

25006288 Institut de Tremp (1)

25900750 EAP L-04 Pallars Jussà-Pallars Sobirà (1)

25008984 CFA Tremp (CRF)

Zona: 252437 Vielha e Mijaran.

Municipi: 25121 Les

Centres

25006148 Institut d’Ostalaria de Les-Val d’Aran (*) (2)

Municipi: 25243 Vielha e Mijaran

Centres

25910009 CREDA Lleida (Vielha) (*) (2)

25006239 Institut d’Aran (*) (1)

25900769 EAP L-11 Val d’Aran-Alta Ribagorça (*) (2)

25008741 CFA Val d’Aran (*) (2)

Serveis Territorials a Tarragona

Zona: 430387 Cambrils.

Municipi: 43038 Cambrils

Centres

43006654 Institut Cambrils (1)

43910017 CREDA Tarragona (Cambrils) (1)

43907119 EAP T-02 Baix Camp (1)

43007038 Institut Escola d’Hoteleria i Turisme (1)

43010335 Institut La Mar de la Frau (1)

43000779 Institut Ramon Berenguer IV (1)

Municipi: 43905 Salou

Centres

43011200 EOI de Salou

43007543 Institut Jaume I (1)

43010347 Institut Marta Mata (1)

Municipi: 43162 Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant

Centres

43007208 Institut Berenguer d’Entença (1)

Municipi: 43171 Vila-seca

Centres

43005972 Institut Ramon Barbat i Miracle (1)

43008523 Institut Vila-seca (1)

43010086 AFA Vilaseca (3)

Zona: 431637 El Vendrell.

Municipi: 43012 Altafulla

Centres

43009977 Institut d’Altafulla (1)

Municipi: 43016 l’Arboç

Centres

43007580 Institut de l’Arboç (1)

Municipi: 43028 la Bisbal del Penedès

Centres

43010414 Institut Coster de la Torre (1)

Municipi: 43037 Calafell

Centres

43007257 Institut Camí de Mar (C) (1)

43010372 Institut La Talaia

Municipi: 43051 Cunit

Centres

43009850 Institut Ernest Lluch i Martí (1)

Municipi: 43131 Roda de Barà

Centres

43011418 Institut Roda de Barà (CRF)

Municipi: 43153 Torredembarra

Centres

43007661 Institut Ramon de la Torre (1)

43006952 Institut Torredembarra (1)

Municipi: 43163 el Vendrell

Centres

43004803 Institut Andreu Nin (1)

43004797 Institut Baix Penedès (1)

43910004 CREDA Tarragona (El Vendrell) (2)

43010037 EOI del Vendrell (1)

43907123 EAP T-06 Baix Penedès (2)

43010062 AFA El Vendrell (3)

43010189 Institut Mediterrània (1)

Zona: 431237 Reus.

Municipi: 43031 les Borges del Camp

Centres

43010578 Institut Fontanelles (1)

Municipi: 43049 Cornudella de Montsant

Centres

43008699 SIN Montsant (1)

Municipi: 43092 Mont-roig del Camp

Centres

43008638 Institut Antoni Ballester (1)

43012095 Institut Escola Joan Miró (CRF)

Municipi: 43123 Reus

Centres

43002594 Institut Baix Camp (C) (1)

43910002 CREDA Tarragona (Reus)

43009710 EOI de Reus

43007385 Institut d’Horticultura i Jardineria (1)

43907126 EAP T-09 Reus

43006678 Institut Gabriel Ferrater i Soler (1)

43002570 Institut Gaudí (1)

43008444 Institut Josep Tapiró (1)

43007166 Institut Lluís Domènech i Montaner (1)

43008857 CFA Mas Pellicer (3)

43012083 Institut Escola Pi del Burgar (CRF) (1)

43010852 Institut Roseta Mauri (C) (1)

43002582 Institut Salvador Vilaseca (1)

Municipi: 43129 Riudoms

Centres

43007658 Institut Joan Guinjoan i Gispert (1)

Municipi: 43145 la Selva del Camp

Centres

43008511 Institut Joan Puig i Ferreter (1)

Zona: 431487 Tarragona.

Municipi: 43907 la Canonja

Centres

43008481 Institut Collblanc (C) (1)

Municipi: 43047 Constantí

Centres

43007646 Institut de Constantí (CAEP) (C) (1)

Municipi: 43095 el Morell

Centres

43008407 Institut El Morell (1)

Municipi: 43100 els Pallaresos

Centres

43010748 Institut Els Pallaresos (1)

Municipi: 43148 Tarragona

Centres

43003641 Institut Antoni de Martí i Franquès (1)

43009722 Institut Cal·lípolis (1)

43006125 Institut Campclar (1)

43003653 Institut Comte de Rius (1)

43925251 CREDA Tarragona (seu c: Tarragona) (3)

43006940 EOI de Tarragona (3)

43907121 EAP T-04 Tarragonès (Sector A) (1)

43907124 EAP T-07 Tarragonès (Sector B) (1)

43005704 Institut Francesc Vidal i Barraquer (1)

43007051 CFA Josepa Massanés i Dalmau (2)

43006630 Institut Pere Martell (2)

43003732 Institut Pons d’Icart (1)

43008501 SIN Pont del Diable (C) (1)

43008432 Institut Sant Pere i Sant Pau (C) (1)

43008729 CFA Tarragona

43011479 Institut Tarragona (CRF)

43008390 Institut Torreforta (1)

Zona: 431617 Valls.

Municipi: 43005 Alcover

Centres

43009497 Institut Fonts del Glorieta (1)

Municipi: 43054 l’Espluga de Francolí

Centres

43006617 Institut Joan Amigó i Callau (C) (1)

Municipi: 43086 Montblanc

Centres

43910005 CREDA Tarragona (Montblanc)

43900132 EAP T-11 Conca de Barberà

43009187 Institut Martí l’Humà (1)

43010323 CFA Montblanc

Municipi: 43139 Santa Coloma de Queralt

Centres

43006708 Institut Joan Segura i Valls (1)

Municipi: 43161 Valls

Centres

43910001 CREDA Tarragona (Valls)

43010670 EOI de Valls

43907118 EAP T-01 Alt Camp (1)

43004611 Institut Jaume Huguet (1)

43004608 Institut Narcís Oller (C) (1)

43010608 Institut Serra de Miramar

43010074 CFA Valls (1)

Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre

Zona: 430047 Alcanar.

Municipi: 43004 Alcanar

Centres

43007087 Institut Sòl de Riu (1)

Municipi: 43044 la Sénia

Centres

43006681 Institut de la Sénia (1)

Municipi: 43156 Ulldecona

Centres

43006496 Institut Manuel Sales i Ferré (C) (1)

Zona: 430147 Amposta.

Municipi: 43014 Amposta

Centres

43910006 CREDA Tarragona (Amposta) (1)

43010669 EOI d’Amposta (1)

43010888 Institut de Tecnificació

43907125 EAP T-08 Montsià (1)

43006101 Institut Montsià (1)

43000329 Institut Ramon Berenguer IV (1)

43008754 CFA Sebastià Juan Arbó (2)

Municipi: 43136 Sant Carles de la Ràpita

Centres

43007221 Institut Els Alfacs (1)

Municipi: 43138 Santa Bàrbara

Centres

43008456 Institut Les Planes (1)

Zona: 430937 Móra d’Ebre.

Municipi: 43022 Batea

Centres

43012113 Institut Escola Mare de Déu del Portal (1)

Municipi: 43055 Falset

Centres

43910009 CREDA Tarragona (Falset)

43900133 EAP T-12 Priorat

43006691 Institut Priorat (1)

Municipi: 43060 Flix

Centres

43007233 Institut de Flix (1)

Municipi: 43064 Gandesa

Centres

43910008 CREDA Tarragona (Gandesa)

43900131 EAP T-10 Terra Alta (1)

43006642 Institut Terra Alta (C) (1)

Municipi: 43093 Móra d’Ebre

Centres

43910007 CREDA Tarragona (Móra d’Ebre) (2)

43907122 EAP T-05 Ribera d’Ebre (2)

43007129 Institut Julio Antonio (1)

43010311 AFA Ribera d’Ebre

43010980 EOI Ribera d’Ebre (1)

Municipi: 43094 Móra la Nova

Centres

43012289 Institut Escola 3 d’Abril (CRF)

Zona: 431557 Tortosa.

Municipi: 43013 l’Ametlla de Mar

Centres

43006976 Institut Mare de Déu de la Candelera (1)

Municipi: 43903 Camarles

Centres

43008419 Institut Camarles (1)

Municipi: 43901 Deltebre

Centres

43006964 Institut de Deltebre (1)

Municipi: 43104 el Perelló

Centres

43007211 Institut Blanca d’Anjou (1)

Municipi: 43133 Roquetes

Centres

43008420 Institut Roquetes (1)

Municipi: 43155 Tortosa

Centres

43910003 CREDA Tarragona (Tortosa) (1)

43011170 Institut Cristòfol Despuig (1)

43012307 Institut Escola Daniel Mangrané (CRF)

43004441 Institut de l’Ebre (1)

43009862 EOI de Tortosa (1)

43907120 EAP T-03 Baix Ebre (1)

43004438 Institut Joaquin Bau (C) (1)

43009771 AFA Tortosa (1)

Annex 5

^

Codis de comarques

01 Alt Camp

02 Alt Empordà

03 Alt Penedès

04 Alt Urgell

05 Alta Ribagorça

06 Anoia

07 Bages

08 Baix Camp

09 Baix Ebre

10 Baix Empordà

11 Baix Llobregat

12 Baix Penedès

13 Barcelonès

14 Berguedà

15 Cerdanya

16 Conca de Barberà

17 Garraf

18 Garrigues

19 Garrotxa

20 Gironès

21 Maresme

22 Montsià

23 Noguera

24 Osona

25 Pallars Jussà

26 Pallars Sobirà

27 Pla d’Urgell

28 Pla de l’Estany

29 Priorat

30 Ribera d’Ebre

31 Ripollès

32 Segarra

33 Segrià

34 Selva

35 Solsonès

36 Tarragonès

37 Terra Alta

38 Urgell

39 Val d’Aran

40 Vallès Occidental

41 Vallès Oriental

Annex 6

^

Instruccions sobre els desplaçaments forçosos per modificació de plantilles en centres i serveis educatius dependents del Departament d’Ensenyament

Criteris generals

El professorat afectat per la pèrdua de la seva destinació definitiva en un lloc de treball com a conseqüència de les modificacions de plantilles previstes per al curs 2012-2013 queda en situació de funcionari desplaçat per pèrdua definitiva de la destinació amb efectes d’1 de setembre de 2012 i ha de participar en els processos d’adjudicacions de destinacions provisionals que preveu aquesta Resolució.

—1 Determinació dels centres/serveis educatius on es preveuen desplaçaments forçosos de professorat

La Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics establirà els criteris generals per a la confecció de les plantilles per al curs 2012-2013 per a tots els centres dependents del Departament, així com els efectius adscrits als diferents serveis educatius. Pel que fa a les escoles i als instituts, els criteris es concretaran mitjançant les resolucions corresponents, que es publiquen a la web del Departament d’Ensenyament perquè en tinguin coneixement les direccions i professorat dels centres educatius.

La direcció dels serveis territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona enviarà a la direcció dels centres on es preveuen desplaçaments forçosos de professorat amb destinació definitiva per al curs 2012-2013 la documentació següent:

a) Proposta de la plantilla prevista del centre/servei educatiu per al curs 2012-2013 distribuïda per especialitats.

b) Lloc de treball afectat per transformació i/o supressió ocupat per professorat amb destinació definitiva.

c) Model d’acta i documentació per a la reunió del professorat afectat

d) Informació relativa a les vacants que hi hagi en aquell moment al mateix centre.

—2 Determinació del/de la professor/a afectat/ada per la pèrdua de la destinació definitiva i acta de la reunió

En rebre la comunicació de la direcció dels serveis territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona referent al desplaçament forçós d’algun professor o professora del centre, la direcció del centre convocarà una reunió amb tot el professorat amb destinació definitiva de l’especialitat del lloc de treball afectat per la modificació, juntament amb el secretari o secretària del centre, qui estendrà acta de la reunió. L’objecte de la reunió serà la determinació del professor o professora afectat per la pèrdua de la destinació i facilitar la documentació i el model d’acta a què fa esment el subapartat 1.c).

Inicialment, es considerarà la possibilitat o no que un/a docent opti voluntàriament per ser desplaçat. No es podrà presentar desistiment posterior a aquesta opció.

En cas que cap dels ocupants amb caràcter definitiu del lloc objecte de la modificació de la plantilla opti voluntàriament per ser l’afectat/ada, s’aplicaran necessàriament els següents criteris que recull el Reial decret 1364/2010, de 29 d’octubre (BOE núm. 288, de 30.10.2010), per determinar qui resulta afectat per la modificació de la plantilla.

Cos de mestres:

1. Menys antiguitat ininterrompuda com a definitiu/iva en el centre.

2. Menys temps de serveis efectius com a funcionaria/ària de carrera del cos de mestres.

3. Any més recent d’ingrés al cos.

4. Menys puntuació obtinguda en el procediment selectiu d’ingrés al cos.

Resta dels cossos docents:

1. Menys temps de serveis efectius com a funcionari/ària de carrera del cos al qual pertany cada funcionari.

2. Menys antiguitat ininterrompuda com a definitiu/iva en el lloc de treball.

3. Any més recent d’ingrés en el cos.

4. No pertànyer, si s’escau, al corresponent cos de catedràtics.

5. Menys puntuació obtinguda en el procediment selectiu d’ingrés en el cos.

Als funcionaris dels cossos de catedràtics d’ensenyaments secundaris, d’escoles oficials d’idiomes i d’arts plàstiques i disseny, a efectes d’antiguitat tant en el cos com en el lloc, se’ls valoraran els serveis prestats com a funcionaris de carrera dels corresponents cossos de professors, així com els prestats com a funcionaris de carrera dels antics cossos de catedràtics de batxillerat, de catedràtics d’escoles oficials d’idiomes i de professors de terme d’escoles d’arts aplicades i oficis artístics.

En l’esmentada acta de la reunió, hi constarà la signatura del/de la director/a, del/de la secretari/ària i de tot el professorat convocat a la reunió. A continuació, la direcció del centre en trametrà una còpia als serveis territorials corresponents o al Consorci d’Educació de Barcelona i en lliurarà una altra, a l’efecte de la seva notificació, a la persona finalment afectada per la pèrdua de la destinació definitiva, que n’haurà d’acusar la recepció.

—3 Comunicació i emissió de la resolució de desplaçament forçós

Un cop identificada la persona desplaçada i efectuada l’acta corresponent, la directora o el director dels serveis territorials o el gerent del Consorci d’Educació a Barcelona emetrà una resolució per la qual es declararà el desplaçament de la persona afectada.

En contra de la resolució de desplaçament per pèrdua de la destinació definitiva, la persona interessada podrà interposar recurs d’alçada davant la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la recepció de la notificació.

Si, un cop publicada la resolució definitiva de destinacions provisionals per al curs 2012-2013, un professor o professora afectat per desplaçament recupera la seva destinació definitiva, podrà optar voluntàriament, abans del 15 de setembre de 2012, per incorporar-s’hi o bé per romandre el curs 2012-2013 en comissió de serveis a la destinació provisional obtinguda. El lloc de destinació vacant es cobrirà amb els nomenaments posteriors.

—4 D’acord amb el que preveu el Reial decret 1364/2010, de 29 d’octubre, el professorat afectat per la pèrdua de la seva destinació definitiva haurà de participar forçosament en els successius concursos de trasllats que es convoquin, amb gaudiment del dret preferent a ocupar una vacant, per a la qual hauran d’acreditar el requisit d’especialització corresponent, en el mateix municipi o zona a què pertany el centre on van perdre la destinació definitiva.

—5 Professorat de més de 60 anys

Si de l’aplicació dels criteris esmentats, i no de l’opció de voluntarietat prèvia, resulta afectat algun professor o professora de més de 60 anys, aquesta persona podrà optar per no ser desplaçada i ho comunicarà a la direcció del centre, que donarà les instruccions perquè aquesta opció consti a l’acta corresponent. Així, el/la professor/a afectat/ada podrà romandre en el centre de destinació definitiva, sempre que en aquest centre s’imparteixi alguna de les especialitats que la persona afectada té reconegudes, amb el benentès que se li haurà d’assignar el corresponent horari, el qual comprendrà necessàriament docència directa. Aquesta opció tindrà efectes per a tot el curs 2012-2013 i només la podrà realitzar el professorat que compleixi el requisit esmentat en data 1 de setembre de 2012.

En el cas que aquest professorat deixi de prestar serveis al llarg del curs 2012-2013, la direcció del centre haurà de reassignar el seu horari entre la resta de professorat destinat al centre, atès que no es proveirà el lloc de treball. Si en el mateix procés d’adjudicació de destinacions provisionals per al curs 2012-2013 es produeix una vacant en el centre de destinació definitiva, aquesta serà adjudicada al/a la professor/a afectat/ada, sempre que compleixi els requisits d’especialitat per ocupar-la.

(12.128.069)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal